Você está na página 1de 10

OPI DIO STATUSNOGA

TRGOVAKOG PRAVA

Opi pojmovi o trgovcu, poduzeu i trgovakim


drutvima
TRGOVAC ( POJAM )

u pravnom poretku, temeljni oblici voenja posla su:


trgovac pojedinac
ortatvo
trgovako drutvo

1. TRGOVAC :
- pravna ili fizika osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost radi
ostvarivanja dobiti
- proizvodnja, prodaja robe i pruanje usluga
UVJETI KOJE TREBA ISPUNITI DA BI SE NEKOGA SMATRALO TRGOVCEM
POJEDINCOM:

Samostalno obavljanje djelatnosti - obavljanje djelatnosti u svoje ime


- nije posloprimac
- ne radi po nalogu nekog drugog
Trajno obavljanje gospodarske - osoba se stalno bavi nekom
djelatnosti djelatnou kao zanimanjem
- bavi se djelatnou povezanom sa
Obavljanje gospodarske djelatnosti proizvodnjom, prometom robe i
pruanjem usluga na tritu
- svrha djelatnosti je dobit
Obavljanje gospodarske djelatnosti - neprofitabilne djelatnosti ne pripadaju
radi ostvarivanja dobiti trgovini
PODUZEE

2. PODUZEE:
- pravni objekt koji neki nositelj ima i kojim moe raspolagati ( dati u zakup ili
prodati )

Trgovako drutvo i trgovac pojedinac nositelji su prava i obaveza, porezni su obveznici,


a poduzee je imovinska i radna cjelina.
TRGOVAKO DRUTVO

3. TRGOVAKO DRUTVO:
- pravne osobe nastale ugovorom izmeu dviju ili vie fizikih i pravnih osoba
- udruenim kapitalom posluju pod istom tvrtkom radi postizanja zajednikih
ciljeva

- dijele se u dvije skupine :


1. DRUTVA OSOBA
2. DRUTVA KAPITALA
DRUTVA OSOBA

lanovi vezani svojim radom


barem jedan lan za obveze drutva mora odgovarati svojom imovinom

JAVNO TRGOVAKO DRUTVO


- trgovako drutvo u koje se udruuju dvije osobe ili vie njih zbog trajnog
obavljanja djelatnosti pod zajednikom tvrtkom
- svaki lan drutva odgovara vjerovnicima drutva osobno i neogranieno
cijelom svojom imovinom
KOMANDITNO DRUTVO
- trgovako drutvo u koje se udruuju dvije ili vie osoba radi trajnog obavljanja
djelatnosti pod zajednikom tvrtkom
- najmanje jedna osoba odgovara za obveze drutva neogranieno cijelom
svojom imovinom (komplementar)
- najmanje jedna osoba odgovara za obveze drutva samo do iznosa odreenog
imovinskog uloga u drutvo (komanditor)

GOSPODARSKO INTERESNO UDRUENJE


- trgovako drutvo sa svojstvom pravne osobe koje osnivaju dvije ili vie fizikih
i pravnih osoba radi olakanja i promicanja obavljanja gospodarskih djelatnosti
njegovih lanova
- Udruenje ne stjee dobit za sebe, ve za svoje lanove
DRUTVA KAPITALA

temelje se na udruivanju kapitala, a ne osoba


lanovi u drutvo unose kapital ( stvari i novac )
za obveze drutva odgovaraju imovinom koju su u njega unijeli

DIONIKO DRUTVO
- (skraeno d.d.) je trgovako drutvo i pravna osoba kod kojeg je kapital
drutva podijeljen na jednake dijelove zvane dionice
- u Republici Hrvatskoj minimalni temeljni kapital iznosi 200 000 kuna
- dioniari garantiraju za poslovanje drutva samo do iznosa vrijednosti vlastitih
dionica
DRUTVO S OGRANIENOM ODGOVORNOU
- d.o.o. , trgovako drutvo u koje jedna ili vie osoba ulau temeljne uloge s
kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu
- osniva se na temelju ugovora kojega sklapaju osnivai (drutveni ugovor)
- svi osnivai moraju potpisati drutveni ugovor koji se sklapa u obliku
javnobiljenike isprave
- lanovi drutva odgovaraju u visini svojih udjela
- prema Zakonu o trgovakim drutvima najmanji temeljni kapital za osnivanje
drutva s ogranienom odgovornou je 20.000 kuna
PREDNOSTI I NEDOSTATCI
TRGOVAKIH DRUTVA

PREDNOSTI NEDOSTATCI

- neodgovornost prema obvezama - uokvireno propisima


drutva - osnovano u uvjetima koje propisuje
- lanovi drutva mogu izgubiti najvie zakon
ono to su u njega uloili - posluje u uvjetima koje propisuje
- sud ne moe posegnuti za privatnom zakon
imovinom - sloboda kreiranja poslovne politike
- u promjeni lanstva, drutvo i dalje ograniena
posluje i postoji - veliki trokovi
- voenje kompliciranih poslovnih
knjiga, kreiranje izvjea, odravanje
sjednica, voenje zapisnika,