Você está na página 1de 10

URI NG TEKSTO

Tekstong Impormatib
Tekstong Deskriptibo o Naglalarawan
Tekstong Nanghihikayat
Tekstong Naratibo o Nagsasalaysay
Tekstong Argumentatibo
Tekstong Prosidyural
Mga Layunin:
Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay
inaasahang:
1. Nakatutukoy ng mahahalagang element sa
Impormatib.
2. Nakapagpapahayag ng opinion, panunuri, at
mungkahi batay sa tekstong binasa.
3. Nakagagamit ng mga impormasyon sa tekstong
impormatibo.
4. Nakasusulat ng isang halimbawa ng tekstong
impormatibo.
Ano ang tekstong Impormatibo?

Uri ng babasahing di-piksyon

May layuning makapaghatid ng impormasyon


Mga halimbawa ng mga sulatin o akdang
pampanitikan na naglalaman ng tekstong
impormatibo:
Mga sanggunian
Ulat
Pananaliksik
Artikulo
Komentaryo
Polyeto
Balita
sanaysay
Mga Elemento ng Tekstong Impormatibo:
Mga Gabay sa Pagbasa ng Tekstong
Impormatibo
Layunin ng May-akda:
Ano ang hangarin ng may-akda sa kaniyang
pagsulat?
Malinaw bang naipakita sa teksto ang layunin
ng may-akda na makapagpaliwanag o
magbigay ng impormasyon?
Anong impormasyon ang nais ipaalam ng may-
akda sa mambabasa?