Você está na página 1de 26

ARGUMENTATIBONG

TEKSTO
TEKSTO - ay ang mga nakasatitik na mensahe na ginagawa ng mga
manunulat

ARGUMENTATIB - anyo ng diskurso na nakatuon sa pagbibigay ng


isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isang isyu upang
makahikayat o makaengganyo ng mambabasa o tagapakinig.

TEKSTONG ARGUMENTATIBO - Isang uri ng akdang naglalayong


mapatunayan ang katotohanan ng ipinahahayag at ipatanggap sa
bumabasa ang katotohanang iyon.
- naglalahad ng mga posisyong umiiral na kaugnayan ng mga
proposisyon na nangangailangan ng pagtalunan o
pagpapaliwanagan.
Halimbawa
- mga editoryal, pagsasagawa ng debate, at iba pa.
Bahagi
1. Mapanghikayat na panimula
2. Katawan- na naglalaman ng mga malamang impormasyon
na maayos na naihanay
3. Wakas-magbibigay ng kabuuan sa taksto at siyang iiwan ng
mahalagang impak sa mambabasa
Layunin
- Hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin kanilang
pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatwirang
pagpapahayag.

- Papaniwalain, akitin at kumbisihin ang tagapakinig o


mambabasa
Katangian at nilalaman ng Mahusay na
Tekstong Argumentatibo:
1) Mahalaga at napapanahong paksa
2) Maikli ngunit malaman at malinaw na pagtukoy sa tesis sa unang
talata ng teksto.
3) Malinaw at lohikal na transisyon sa pagitan ng mga bahagi ng
teksto.
4) Maayos na pagkakasunod-sunod ng talatang naglalaman ng mga
ebidensiya ng argumento.
5) May matibay na ebidensiya para sa argumento.
Ibang Katangian
- naglalahad ng mga katwiran.
- nagbibigay-aliw at kasiyahan sa mambabasa.
- nagpapakita ng mga tunggalian, simbolismo, at pahiwatig.
- nagpapahayag ng mabisa at kongkretong kongklusyon
patungkol sa isang isyu.
Mga Elemento ng Pangangatuwiran

1) Proposisyon- ang pahayag na inilalahad upang pagtalunan o


pag-usapan.

2) Argumento- ito ang paglalatag ng mga dahilan at ebidensiya


upang maging makatuwiran ang isang panig.
Dalawang uri ng Tekstong Argumentatib

Puna - nag-uugnay ng mga pangyayari, bagay, at mga ideya


sa pansariling pag-iisip, paniniwala, tradisyon at
pagpapahalaga.

Sayantifik - nag-uugnay sa mga konsep sa isang tiyak na


sistema ng karunungan at pag-iisip upang ang
kinalabasang proposisyon ay may tiyak na kahulugan.
Maling Uri Ng
Pangangatwiran
Fallacies of Reasoning
Ano ang Maling Uri Ng Pangangatwiran o Fallacies of
Reasoning ?
Ito ay mga maling dahilan na ginagamit upang
magbigay pangatwiran sa isang argumento kung
kayat nagpapahina ito sa isang argumento.
Argumentum ad hominem
isang nakakahiyang pag-atake sa personal na katangian/
katayuan ng katalo at hindi sa isyung tinatalakay.
Argumentum ad baculum
pwersa o awtoridad ang gamit upang maiwasan ang isyu at
tuloy maiplano ang argument.
Argumetum ad misercordiam
upang makamit ang awa at pagkampi ng mga nakikinig o
bumabasa, ginagamit ito sa paraang pumipili ng mga
salitang umaatake sa damdamin at hindi sa kaispan.
Argumentum ad Numeram
Batay sa dami ng naniniwala nito
Ang paninindigan a katotohanan ng isang argumento ay
batay sa dami ng naniniwala rito
Argumentum ad ignorantiam (Bandwagon
Fallacy)
Nagpapalagay na hindi totoo ang anumang
hindi napatutunayan o kayay totoo ang
anumang hindi napasisinungalingan.
Tinanggap ang argumento sapagkat
madami ang sumang ayon.
Mga Halimbawa:
-Ito ay isang ebidensya at kailangan itong
tanggapin dahil wala namang tumututol dito.

-Dahil ang klase ay walang mga tanong


patungkol sa mga paksang tinalakay sa klase,
ang klase ay handa na para sa isang
pagsusulit.
Post hoc ergo propter hoc
(after this, therefore because of this)

Ito ay isang lohikal na kamalian na


nagpapahayag na "Dahil ang kaganapang A ay
sumunod sa kaganapang B, kaya ang
kaganapang A ang dapat na sanhi ng
kaganapang B." Ito ay kadalasang pinaikli na
tinatawag na post hoc fallacy.
Cum hoc ergo propter hoc

Cum hoc ergo propter hoc o sa ingles ay (with


this, therefore because of this) ay isang lohikal na
kamalian na nagpapahayag na Kung ang
kaganapang X at Y ay nangyari ng sabay,
samakatuwid ang kaganapang Y ang sanhi ng
kaganapang X."
Non Sequitur (Walang Kaugnayan)
It does not follow sa Latin
Ang konklusyon ay walang lohikal na kaugnayan sa
naunang pahayag
Hal:
Magagaling na doktor ang mga magulang ng
batang iyan. Tiyak na magiging isang magaling na
doctor din siya pagdating ng araw.
Circulus in probando (Paikot-ikot na
pangangatwiran)
circle in proving sa Latin
Tinatawag ding Circular Reasoning
Paulit-ulit ang pahayag at walang malinaw na punto
Hal:
Tayo ay nagkakasala sapagkat tayo ay
makasalanan.
Padalos-dalos na Paglalahat
(Hasty Generalization)
Ang paggawa ng panlahatang pahayag o konklusyon
batay lamang sa iilang patunay o katibayan may
kinikilingan.
Pagbuo ng argumento nang walang gaanong
batayan.
Hal:
Masarap magluto ang kusinera naming Bisaya.
Magagaling talagang magluto ang mga Bisaya.
GABAY SA PAGBASA NG
TEKSTONG ARGUMENTIBO
Pagbabayag ng tesis at balangkas ng
teksto
Paano sinimulan ang teksto?
Angkop ba sa paksa at tono ang isinusulat?
Nakakukuha ba ng interes ng mambabasa ang panimulang bahagi ng
teksto?
Ano-anong impormasyon ang ibinigay na nakatulong para lalong maunawaan
ang argumento ng may akda?
Ano ang ipinahahayag ng tesis?
Ano ang ipinahahayag na panig at mga inilahad na ebidensiyang susuporta
rito?
Nakaayos ba ang katawan ng teksto at natatalakay ang bawat ebidensiyang
binanggit?
Tibay ng argumento
Ano-ano ang suportang detalye at karagdagang impormasyong
ginamit upang talakayin ang bawat ebidensiyang binanggit?
Ano-anong impormasyong batay sa estatistika, pananaliksik, at
karanasan ang ibinigay ng teksto bilang karagdagang detalye sa
pagtalakay ng mga ebidensiya?
Sa ano-anong uri ng sanggunian nagmula ang mga batayang ito?
Nakatulong ba ang mga detalyeng ito na pagtabayin ang talakay sa
ebidensiya?
Mayroon bang inilagay na lihis na pangangatwiran ang teksto?
Bisa ng panghihikayat ng teksto
Matapos ilahad ang mga ebidensiya, muli ba itong nalagom sa
bandang wakas ng teksto?
Anong reaksiyon o aksiyon ang nilalayong makuha mula sa
mambabasa?
Tagumpay ba ang paggamit ng mga elemento ng panghihikayat upang
makumbinsi ang mga mambabasa?
Nahikayat ka ba o ang target na mambabasa at nahimok na kumilos o
napaniwala ng teksto? Paano?