Você está na página 1de 15

TUTORIAL

6
Standard Kemahiran Abad ke-21:
Kemahiran Belajar dan Inovasi
Kemahiran Hidup dan Kerjaya
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Media
1. Huraikan
2. Beri contoh
3. Cadangkan aktiviti pdp
a. tahu bekerjasama
a. boleh menganalisa maklumat
b. bekerja dengan semua peringkat
b. boleh membanding dan
umur
membeza
c. boleh bekerja dalam keadaan
c. boleh membuat inferens
tertekan
d. boleh mensintesis
d menjalankan peranan yang
diberikan

Boleh Berfikiran
kritikal
bekerjasama Kemahiran
belajar dan
Boleh inovasi Boleh
menyelesaikan
berkomunikasi
masalah

a. tahu berkomunikasi a. tahu menyelesaikan masalah


b. menyampaikan maklumat b. mengenalpasti masalah
secara lisan c. mengenal pasti jalan penyelesaian
c. menyampaikan maklumat d. mencuba kaedah penyelesaian
secara penulisan e. membuat penilaian terhadap kaedah
yang digunakan
CONTOH
• Pembelajaran berkumpulan melibatkan sekumpulan
murid-murid belajar dan menyelesaikan tugasan
bersama-sama (Muijs & Reynolds, 2011).
• Pembelajaran berkumpulan memberi peluang kepada
murid untuk meningkatkan kemahiran
interpersonal, berkomunikasi penyelesaian
masalah, kemahiran berfikir dan menilai
kekuatan serta kelemahan mereka (Amstrong, 2012;
O’Donnell, 2006)
• Antaranya ialah: Jigsaw, ThinkPair-Share, Round
Robin, Numbered Heads dan sebagainya.
KEMAHIRAN HIDUP DAN KERJAYA

• Pembelajaran tidak terbatas kepada


penguasaaan isi kandungan kurikulum sahaja
tetapi melibatkan penguasaan pelbagai
kemahiran untuk kehidupan (Draves & Coates,
2011).
• Kemahiran yang dipelajari di sekolah seharusnya meningkatkan kemahiran murid
menjalani dan menguruskan kehidupan mereka dengan lebih berkesan. Oleh itu,
aktiviti pembelajaran haruslah:

• i. sentiasa releven dengan perkembangan terkini.


• ii. melibatkan integrasi kecerdasan pelbagai (multiple intelligence).
• iii. membolehkan kemahiran yang dipelajari boleh diaplikasikan dalam kehidupan
murid.
• iv. menggunakan maklumat, sumber pembelajaran, peralatan dan teknologi terkini.

• Pendidikan berkualiti menghasilkan murid yang kreatif, kritis, inovatif dan dapat
mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari untuk mencapai kejayaan dalam
kehidupan mereka.
KEMAHIRAN INOVASI
• Inovasi merujuk kepada proses menjana idea dan
mengaplikasi idea, serta kreatif dalam konteks
tertentu.
• Inovasi menjurus kepada kaedah atau usaha
mencari jalan untuk menghasilkan produk atau
perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui
pengubahsuaian atau penambahbaikan.
KEMAHIRAN INOVASI
• Contohnya jika dulu penggunaan telefon bimbit
hanya sebagai alat perhubungan tetapi kini melalui
inovasi ia digunakan sebagai alat hiburan, internet,
kamera, penyampai maklumat, memberi pandu arah
perjalanan dan membuat pelbagai pengiraan.
KEMAHIRAN INOVASI
• Inovasi tidak boleh diajar tetapi ia boleh diterap
secara tidak langsung melalui aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang dilakukan secara terancang.
• Dalam apa sahaja mata pelajaran elemen inovasi
boleh diajar oleh guru melalui pendekatan
pengajaran yang berpusat kepada murid atau student
centre.
KEMAHIRAN INOVASI
Contoh aktiviti:
1. Guru meminta murid memilih satu gadget atau alat
yang mereka suka.
2. Guru meminta murid menyenaraikan kegunaan gadget
atau alat tersebut.
3. Guru meminta murid menambahbaik atau
mengubahsuai peralatan tersebut untuk menjadi lebih
berguna atau canggih yang dapat dihasilkan pada masa
hadapan.
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Media

• Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi


dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai
nilai yang sangat tinggi.
• Melibatkan penggunaan komputer, gadget-gadget
ataupun internet dalam pembelajaran.
• Kini, guru-guru telah diberi tugasan untuk
mengintegrasikan ICT dalam kurikulum.
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Media

Contoh:
1. Whatsapp Group Kelas
2. Blog Pelajar
3. Penggunaan komputer
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Media

Contoh aktiviti:
1. Guru meminta pelajar menyediakan satu blog
berkaitan dengan topik yang telah dipelajari.
(Topik Peribahasa)
2. Pelajar yang berjaya mencipta blog tercantik
akan diberi hadiah.