Você está na página 1de 14

TEKSTONG

NARATIBO O
NAGSASALAYSA
Y
Tekstong Naratibo
- may layuning
magsalaysay ng dugtong-
dugtong at magkakaugnay
na pangyayari
- maaaring ilahad dito
Uri ng Tekstong
Naratibo
• salaysay na
nagpapaliwanag
• salaysay ng mga
• salaysay na
pantalambuhay
• salaysay ng
nakaraan
• salaysay na
Mga sulatin o akdang
gumagamit ng Tekstong
Naratibo:
- maikling kwento -
anekdota
- talambuhay -
Elemento ng Tekstong
Naratibo:
• banghay
• tauhan
• tagpuan
• suliranin o
Banghay
- binubuo ng mga
kawil-kawil na
pangyayari
- tumutukoy sa
Freytag’s Pyramid
Tagpuan
- Lugar na
pinangyarihan ng
kwento at panahon
Tauhan
- Nagdadala at
nagpapaikot ng mga
pangyayari sa isang
salaysay
Suliranin o Tunggalian

- Mga problemang
kinakaharap ng mga
tauhan
Diyalogo
- Ginagamit upang
gawing
makatotohanan ang
mga pangyayari sa
Paghahanda para sa
Pagsulat ng Tekstong
Naratibo:
1. Isipin kung ano ang
magiging paksa at
layunin ng isusulat.
2. Piliin ang itatampok
na pangyayari.