Você está na página 1de 10

JELASKAN SETIAP CIRI-CIRI

PAK-21 BERDASARKAN
CONTOH AKTIVITI
CIRI-CIRI PAK-
21

KREATIF KRITIS KOMUNIKATIF KOLABORATIF


KREATIF

2.5 Membaca, memahami


dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan
memindahkan maklumat memahami bahan untuk
yang terdapat dalam memindahkan maklumat
pelbagai bahan dengan dalam bentuk grafik.
betul.
CONTOH AKTIVITI
• Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan diberikan
beberapa naskah surat khabar dan majalah.
• Murid diberi tema “Alam Sekitar” dan diminta untuk mencari
maklumat mengenainya.
• Selepas membaca petikan tersebut, guru akan meminta murid
untuk mencatatkan isi penting dalam petikan tersebut dalam
bentuk peta minda.
• Murid bebas untuk menggunting surat khabar untuk dijadikan
peta minda yang lebih kreatif dan menarik
KOLABORATIF

2.4 Membaca dan


2.4.1 Membaca dan
memahami maklumat
memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai
untuk membuat ulasan
bahan untuk memberikan
dengan betul.
respons dengan betul
CONTOH AKTIVITI
• Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
• Murid diminta untuk membaca satu petikan cerita mengenai
keratan akhbar mengenai kemalangan jalan raya yang sering
berlaku saban hari.
• Murid diminta memindahkan maklumat dengan mencatat isi-isi
penting.
• Kemudian, guru menjalankan suatu perbahasan antara
kumpulan mengenai kemalangan jalan raya.
KOMUNIKATIF

1.5 Bercerita dan 1.5.1 bercerita tentang


menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan
perkara semula dengan tepat, sebutan yang
tepat menggunakan jelas dan intonasi yang
sebutan yang jelas dan betul menggunakan
intonasi yang betul ayat tunggal
CONTOH AKTIVITI
• Pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan.
• Setiap kumpulan disediakan satu radio.
• Cerita kanak-kanak yang berbeza dipasangkan bagi setiap
kumpulan.
• Pelajar mencatat jalan cerita secara ringkas di kertas mahjong.
• Setiap kumpulan menceritakan semula jalan cerita yang mereka
dengar.
KRITIS

2.3.2 Membaca pelbagai


bahan yang mengandungi
2.3 Membaca kuat pelbagai
ayat tunggal dan ayat
bahan bacaan dengan
majmuk berbilang subjek dan
lancar, sebutan yang jelas dan
predikat secara mekanis
intonasi yang betul
dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul
CONTOH AKTIVITI
• guru memberikan setiap kumpulan petikan teks
mengenai keselamatan di jalan raya.
• Setiap kumpulan diminta untuk membaca secara
mekanis petikan tersebut.
• Kemudian, guru meminta mereka mencatat contoh
ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam
petikan tersebut