Você está na página 1de 11

PAMBUNGAD

NA
PANALANGIN
O MAHAL NAMING
DIYOS
KAMI AY LUBOS NA
NAGPAPASALAMAT
SA ARAW NA ITO
SAPAGKAT KAMI
AY BINIGYAN MO
NG PANIBAGONG
ARAW SA AMING
BUHAY.
SALAMAT PO SA
MGA IPINAGKALOOB
NINYO SA AMIN
LALONG-LALO NA
PO SA AMING
MAGULANG
NA NAGSISILBING
GABAY NAMIN. ANG
LAHAT NG ITO AY
AMING
IPINAPANALANGIN
SA INYONG
PANGALAN. AMEN
INAAKAY
AKO NI
HESUS
SA DIYOS
AMA
SI HESUS
ANG
DAAN
PATUNGO
SA AMA
MARAPAT
NA
TULARAN
NATIN SI
HESUS
MAGPASALAMAT
TAYO SA DIYOS
AMA SA
PAGBIGAY NYA
KAY HESUS SA
ATIN