Você está na página 1de 14

Akta Pendidikan Pendidikan 1996 adalah merupakan lanjutan dan

pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Tujuan Akta Pendidikan 1996 ini
ialah ke arah memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi
akan datang sejajar dengan kehendak dan cita-cita negara untuk
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang
bermutu tinggi dan bertaraf dunia.

Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan


. yang baru, ia menampilkan kesinambungan kepada hasrat
dan dasar pendidikan yang sedia ada. Ia berpaksi kepada
perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956. Akta baru
ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih
relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan
menggubalkan undang-undang ini (Akta Pendidikan 1996)
ialah untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan
perundangan mengenai pendidikan
• Pendidikan prasekolah
• Pendidikan rendah
• Pendidikan menengah
• Pendidikan lepas menengah
• Pendidikan tinggi

Tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah


ekspatriat.
1. Memperluaskan skop - memperkenalkan
perundangan melalui pendidikan

2. Pusat Kecemerlangan Pendidikan – memantapkan


sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda
sejajar dengan aspirasi negara.

3. Pendidikan Pra sekolah – mencakupi perundangan


pada tahap pra sekolah

4. Perkembangan Pendidikan Swasta


5. Bahasa Kebangsaan – sebagai bahasa penghantar

6. Penilaian Yang Sama – menggunakan sistem


penilaian dan peperiksaan yang sama

7. Pendidikan Islam – diperluaskan untuk pelajar islam

8. Bidang Kuasa Menteri Pendidikan Diperluaskan


9. Pendidikan Teknikal – usaha membudayakan
pendidikan sains dan teknologi, pendididkan teknik
telah dipertingkatkan.

10.Latihan Perguruan – diperluaskan sehinngan


keperingkat ijazah

11.Pendidikan Swasta – berkembang lebih


bersistematik dengan peruntukan bagi mengawal
taraf pendidikan swasta

12.Kedudukan Bahasa Suku Kaum


Akta Pendidikan 1996 mengariskan beberapa
peruntukan perundangan untuk menangani cabaran
pendidikan menjelang abad ke 21 dan mencapai hasrat
2020. Akta ini mempunyai tiga peruntukan perundangan
umum iaitu:
1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
dikemukakan (1988) dijadikan asas dan landasan

2. Konsep sistem pendidikan kebangsaan


dimantapkan lagi dan merangkumi:
- Semua tahap persekolahan( Prasekolah hingga
pendidikan tinggi)
- Semua kategori sekolah ( Sekolah kerajaan, bantuan
kerajaan dan swasta)

3. Status Bahasa Kebangsaan dijadikan bahasa


penghantar utama dalam sistem
pendidikan kebangsaan dan dijadikan mata
pelajaran wajib disemua sekolah dan institusi
pendidikan.
AKTA BUTIRAN
Seksyen 16 Institusi pendidikan dibahagikan
kepada tiga kategori:
Kerajaan, bantuan kerajaan dan
swasta

Seksyen 2 Pengajaran bahasa Cina dan Tamil


di SK dan SMK boleh diadakan
dengan syarat ada permintaan 15
orang ibu bapa atau lebih

Seksyen 18 Semua sekolah perlu mengikut


kurikulum kebangsaan melainkan
yang dikecualikan.

Seksyen 19 Semua kategori sekolah


menyediakan murid untuk
Peperiksaan Awam melainkan
dikecualikan
AKTA BUTIRAN
Seksyen 21 Memberi kuasa kepada menteri
untuk menubuh dan menyenggara
tadika dan menyelaraskan
pendidikan peringkat tersebut

Seksyen 37 & 38 Usaha membudayakan pendidikan


sains dan teknologi, pendidikan
teknik dipertingkatkan di sekolah
menengah teknik dan politeknik

Seksyen 47 Pendidikan guru diperkukuhkan


dengan mengadakan program di
peringkat sijil, diploma dan ijazah
Seksyen 40 Hasrat melahirkkan masyarakat
penyayang, maka akta
membolehkan menteri mengadakan
kelas pendidikan khas
AKTA BUTIRAN
Seksyen 50 Pendidikan Islam wajib diajar di
semua sekolah termasuk sekolah
swasta bila terdapat 5 Atau lebih
murid islam
Seksyen 69 Semua pihak yang menganjurkan
peperiksaan awam perlu
mendapatkan kebenaran dari
Pengarah Peperiksaan terlebih
dahulu
Seksyen 62 Lembaga Pengelola sekoah
dimansuhkan kecuali sekoalh jenis
kebangsaan dan sekolah-sekolah
tertentu
Seksyen 77 Program Twinning dan Lingkage
mendapat kebenaran bertulis dari
Menteri terlebih dahulu
AKTA BUTIRAN
Seksyen 136 Memberi kuasa kepada Pendaftar
untuk menyiasat

Seksyen 137 Memberi kuasa untuk masuk tanpa


waran

Seksyen 138 Memulakan dan menjalankan


pendakwaan serta kuasa untuk
mengkompaun kesalahan
Bab ini telah membincangkan tentang Akta
Pendidikan 1996. Kefahaman yang mendalam
terhadap aspek berkenaan diharapkan berupaya
menjadikan guru sebagai warga profesional
yang berkualiti.