Você está na página 1de 17

PENGERTIAN ISLAM

 Islam berasal dari kata aslama yang


merupakan turunan dari kata assalmu,
assalamu, assalamatu yang artinya bersih dan
selamat dari kecacatan lahir dan batin atau
dapat diartikan dalam Islam terkandung makna
suci, bersih, tanpa cacat atau sempurna.
 Asal kata Islam yang lain adalah kata salima
yuslimu istislaam yang artinya tunduk atau
patuh, yaslamu salaam yang berarti selamat,
sejahtera atau damai.
Jadi............

 ISLAM dapat diartikan berserah


diri, tunduk, patuh, dan taat
sepenuhnya kepada Allah.
 Islam adalah satu-satunya agama yang
diridhai disisi Allah dan merupakan bentuk
penyempurnaan dari ajaran agama-agama
sebelumnya.

”Sesungghnya agama di sisi Allah adlah agama Islam.” (QS Al Imran


: 19)
KARAKTERISTIK ISLAM
– Islam adalah agama yang
datang dari Allah sebagai
agama yang fitrah.
– Islam adalah agama yang
fleksibel (cocok untuk semua
tempat, zaman, bangsa dan
berbagai macam situasi).
– Islam agma yang cinta damai.
KARAKTERISTIK ISLAM
– Islam adalah agama yang sangat mudah
dipahami
– Ajaran Islam sangat lengkap dan bisa
menjawab permasalahan apa saja yang
timbul dalam kehidupan manusia.
KERANGKA DASAR ISLAM

 AQIDAH
 SYARIAH
 AKHLAK
AQIDAH
 Aqidah adalah sistem kepercayaan dan keyakinan
yang mendasari seluruh pemeluk agamanya.
Aqidah Islam berisikan ajaran tentang apa saja
yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh
setiap orang Islam, dalam hal ini aqidah
merupakan sistem kepercayaan yang mengikat
manusia kepada Islam. Aqidah Islam dibangun di
atas enam dasar keimanan yang disebut rukun
iman
”Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada
Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka
sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS An
Nisaa : 136)
SYARIAH
 Syariah berisi peraturan dan
perundang-undangan yang
mengatur aktivitas yang
seharusnya dilakukan manusia.
Syariat adalah sistem nilai yang
merupakan inti ajaran Islam.
Syariat Islam ditetapkan oleh Allah
sendiri yang bertindak sebagai
Syaari.
“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain
Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak
diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang
menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan.
Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan
memperoleh azab yang amat pedih.” (QS Asy Syuura : 21)
AKHLAK
 Akhlak berisi ajaran tentang tata perilaku
atau sopan santun. Akhlak melihat
perbuatan manusia dari segi nilai/etika,
yaitu baik atau buruk. Berbeda dengan
syariah yang melihat perbuatan manusia
dari segi hukum. Akhlak merupakan
bagian yang sangat penting dalam
ajaran Islam karena perilaku manusia
merupakan obyek utama ajaran Islam
SUMBER AJARAN ISLAM

• AL QUR’AN
• AS SUNNAH
• IJTIHAD
SYARIAT ISLAM

• Syariat adalah aturan atau undang-undang


yang diturunkan Allah untuk mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya,
mengatur hubungan sesama manusia, dan
hubungan antara manusia dengan alam
semesta.
• Syariat mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia sebagai individu, warga masyarakat,
dan sebagai subyek alam semesta.
7an Allah menurunkan
SYARIAT

• Untuk mengatur hubungan manusia


dengan Tuhannya, mengatur hubungan
sesama manusia, dan hubungan antara
manusia dengan alam semesta.
• Untuk mengatur kehidupan manusia di
dunia agar dapat mencapai
kebahagiaan yang hakiki di dunia dan
akhirat.