Você está na página 1de 20

TEKSTONG ARGUMENTATIBO

uri ng tekstong
nagpapahayag ng
mga punto,
saloobin, at ang
opinyon nang paninindigang
tahas at sa
matalas na Tekstong ito ay
pamamaraan maaaring
upang Argumentatibo panig o hindi
maiparating sa panig sa isang
mambabasa ang
paninindigan ng isyu o paksa.
manunulat
TEKSTONG ARGUMENTATIBO TEKSTONG PERSUWEYSIB
Hakbang
sa
Pagsulat
ng
Tekstong
Argu-
mentatibo
Hakbang
sa
Pagsulat
ng
Tekstong
Argu-
mentatibo
Hakbang
sa
Pagsulat
ng
Tekstong
Argu-
mentatibo
2 URI NG ARGUMENTO SA PAGBUO NG
PANGANGATWIRAN
* Pangangatwirang Pabuod
- Gumaggamit bg nga espisipikong detalye bilang batayan upang bumuo ng
pangkalahatang konklusyon
-hindi gaanong lohikal sahil maaring pabulaanan ng mga pahayag

Halimbawa:
Umuulan tuwing kumakanta si Ella. Kaya si Ella ang dahilan ng pag ulan.

Magaling magluto ang nanay, tita, at lola ni Ana na mga Kapampangan. Maraming
masarap na kainan sa Pampanga. Kaya naman ang lahat ng Kapampangan ay masarap
magluto.
2 URI NG ARGUMENTO SA PAGBUO NG
PANGANGATWIRAN
* Pangangatwirang Pasaklaw
- tinatawag na silohismo (syllogism)
-tumutukoy sa pagbuo ng proposisyong naglalaman ng tatlong bahagi;
1. Pagunahing batayan – nagsasaad ng isang katotohanang panlahat
2. Pangalawang Batayan – naglalahad ng katotothanang tiyak
3. Konklusyon- Nagtataglay ng isang hinuha mula sa dalawang naunang
batayan

Halimbawa:
Ang paglabag sa batas ay may kaukulang parusa. Ang pagnanakaw ay isang
paglabag sa batas. Samakatuwid , ang pagnanakaw ay may kaukulang parusa.
TEKSTONG ARGUMENTATIBO
ARGUMENTUM DE
ADHOMINEM Ano ang mapapala
ninyo sa pagboto sa
aking katunggali
gayong hindi naman
siya naging pinuno ng
kanyang klase o ng
kanyang barangay?
Balita koý under de
saya pa yata!
ARGUMENTUM AD
BACULUM Tumigil ka sa
sinasabi mo! Anak
lang kita at wala
kang karapatang
magsalita sa akin
nang ganyan! Baka
sampalin kita at
nang makita mo ang
hinahanap mo?
ARGUMENTUM AD Limusan natin ang
MISCORDIAM mga kapuspalad na
taong ito sa
lansangan. Hindi ba
natin nakikita ang
marurumi nilang
damit, payat na
pangangatawan at
nanlalalim na mga
mata? Ano na lamang
ba ang magbigay ng
ilang sentimos bilang
pantawid-gutom?
Ang santol ay hindi
NON SEQUITOR magbubunga ng
mangga. Masamang
pamilya ang
pinagmulan niya.
Magulong paligid ang
kanyang nilakhan.
Ano pa ang inaasahan
mo sa ganyang uri ng
tao kundi kawalang-
kahiyaan!
IGNORATIO ELENCHI Anumang bagay na
magpapatunay sa
aking pagkatao ay
maipaliliwanag ng
aking maybahay.
Tiyak ko namang
paniniwalaan ninyo
siya sapagkat naging
mabuti siyang ina ng
aking mga anak, kahit
tanungin pa ninyo sila
ngayon.
Ang artistang ito ay
naging tiwali sa
MALING PAGLALAHAT kanyang
panunungkulan. Ang
artista namang iyon ay
maraming asawa,
samantalang bobo
naman ang isang ito na
tumatakbo bilang isang
konsehal. Huwag na
nating iboto ang mga
artista!
MALING
PAGHAHAMBING
Bakit ninyo ako
patutulugin agad?
Kung kayo nga ay
gising pa? (sagot
ng anak sa ina)
MALING SALIGAN Lahat ng kabataan ay
pag-aasawa ang
iniisip. Sa pag-
aasawa, kailangan
ang katapatan at
kasipagan upang
magtagumpay. Dahil
dito, dapat lamang na
maging tapat at
masipag ang mga
kabataan.
DILEMMA
Upang hindi ka
mapahiya sa ating
debate, ganito na
lamang ang gawin
mo : huwag ka
nang pumunta o
kaya ay magpasa
ka ng papel na
nagsasaad ng iyong
pag-urong.
MALING AWTORIDAD
Ang Kristiyano ay
pananampalataya
ng mga mahihina.
Iyan ang
ipinahayag ni Karl
Marx.
ARGUMENTUM AD
IGNORANTIAM
(BANDWAGON FALLACY)