Você está na página 1de 30

ADSQ2103

KEMAHIRAN
AL-QURAN
Sejarah dan Pengenalan
Ilmu Tajwid
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. Membezakan antara ilmu tajwid teori dengan


praktikal serta hukum kedua-duanya.
2. Mengenal pasti beberapa jenis kesalahan dalam
bacaan al-Quran dan ciri-cirinya.
3. Menerangkan kaedah pembelajaran al-Quran
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
4. Menjelaskan tingkatan bacaan al-Quran serta
mengamalkannya dalam bacaan seharian.
5. Membincangkan beberapa perkara yang
berkaitan dengan pembacaan istiazah dan
basmalah.
Pengertian Ilmu Tajwid
Bahagian Tajwid
Hukum Ilmu Tajwid
KAEDAH PEMBELAJARAN
TALAQQI DAN MUSHAFAHAH
JENIS KESALAHAN DALAM
BACAAN AL-QURAN
kesalahan yang mengenai lafaz
Al-Lahn al-Jaly (Kesalahan Nyata) : sama ada berubah makna ataupun
tidak.

Antara kesalahan al-lahn al-jaly ialah:

(a) Menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain.


(b) Menukarkan sesuatu baris kepada baris yang lain.
(c) Mematikan, menambah atau mengurangkan sesuatu huruf.

Para ulama bersepakat menghukumnya sebagai haram.


JENIS KESALAHAN DALAM
BACAAN AL-QURAN
kesalahan yang tiada kaitan dengan lafaz
Al-Lahn al-Khafiy bacaan tetapi hanya berkaitan dengan kaedah
(Kesalahan Tersembunyi) : atau cara bacaan sahaja.

Contohnya, tidak dapat membaca sesuatu mad itu dengan kadar panjang yang betul,
meninggalkan ghunnah
AKTIVITI KUMPULAN

Para ulama khalaf : Berpandukan kefahaman anda mengenai dua


menghukumkannya sebagai makruh. jenis kesalahan yang telah dibincangkan,
kemukakan lima contoh bagi setiap jenis
Para ulama salaf : kesalahan tersebut.
menghukumkannya sebagai haram.
RUKUN BACAAN AL-QURAN
TINGKATAN BACAAN AL-QURAN
JOM CUBA BACA AYAT
DIBAWAH MENGIKUT
TINGKATAN BACAAN
HUKUM ISTI’AZAH DAN
BASMALAH

Ibn al-Khatib : berpendapat lafaz isti’azah itu tiada


batasannya dan boleh ditambah atau diubah asalkan
bersesuaian dengan sifat Allah SWT dan juga sifat syaitan
yang dilaknat.
1 3

Wajah Bacaan Isti’azah,Basmalah


dan Awal Surah

2 4
Basmalah dan Permasalahannya
Hukum Bacaan Basmalah:

Sunat dibaca setiap kali


mula membaca al-Quran,
melainkan pada awal surah
at-Taubah.
Wajah Bacaan Basmalah antara
Dua Surah
Wajah Bacaan Akhir Surah Anfal
dan Awal Surah Taubah
SUDUT INFO AL-QUR’AN
MAKHRAJUL HURUF
HASIL PEMBELAJARAN
YANG DIHARAPKAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. Menerangkan tempat keluar semua huruf


hijaiyah.
2. Menerangkan huruf yang mempunyai
makhraj yang sama.
3. Membezakan sebutan antara huruf yang
bersamaan makhrajnya.
4. Membaca al-Quran dengan fasih.
5. Mengenal pasti bahagian-bahagian makhraj
huruf.
Pengertian Makhraj Huruf
Kepentingan Mempelajari
Makhraj Huruf
PEMBAHAGIAN MAKHRAJ HURUF
5 BAHAGIAN UTAMA
MAKHRAJ HURUF
RUMUSAN
BAHAGIAN
MAKHRAJ
HURUF