Você está na página 1de 1

ORAMENTO / REALIZAO PARA O EXERCCIO DE 2013

RECEITA
(por natureza)
Contribuio
Servios

Previsto
Realizado
Exerccio de
at o 1 trimestre
2013
de 2013
60.467.836
14.362.121

%
23,75%

27.685.878

7.491.614

27,06%

6.015.000

1.389.724

23,10%

Outras

25.056.342

307.482

1,23%

TOTAL

119.225.056

23.550.942

19,75%

Patrimoniais

outras receitas = Receita de capital, subveno ordinria e outras restituies

Pessoal

Realizado
at o 1 trimestre
de 2013
46.582.000
9.592.566

Servios

31.532.064

5.333.415

16,91%

Investimentos

23.700.000

3.352.877

14,15%

Outros

17.410.992

3.863.050

22,19%

TOTAL

119.225.056

22.141.907

18,57%

DESPESA
(por natureza)

Previsto

%
20,59%

outros = material de consumo e contribuies regulamentares

Programa 1 - Educao

Realizado
at o 1 trimestre
de 2013
15.131.694
2.820.022

Programa 2 - Sade

21.636.443

4.084.919

18,88%

6.071.586

854.368

14,07%

19.565.231

4.001.992

20,45%

1.565.528

250.987

16,03%

Programa 6 - Administrao

38.633.460

6.401.484

16,57%

Programa 7 - Previdncia

16.621.114

3.728.137

22,43%

119.225.056

22.141.907

18,57%

DESPESA
(por finalidade)

Programa 3 - Cultura
Programa 4 - Lazer
Programa 5 - Assistncia

TOTAL

Previsto

%
18,64%