V N A E SD SN S O C R O O LN A T G N O O S S U S S N IE

► F ç a s urmoeh rr pee d o e c l n oo aa o e i t oái rtn i , so e d s o d h ..i q epee d ed d u otmp q ed p e .d s u rtn e e i e e o u i õ .a q s ► E p n aas ard d c na ts s b l e d xa d u e e e o tc e t e c n o o a e .. a õ s t v s aáe d n tok g .l ç e ar é d ra e ew ri .g i a n ► A e s aau la õ s oc rod rne1a o c so taz ç e d us ua t i n ► R c b oi tç oea o c m u fr d r e e a r na ã e p i o m oma o o ..x ei t, aai l na oq ea rn e .e p r ne p r mp me tr u pe d u . e e ► T d s s e us s i o í i2 / p r i e o o o rc ro d p nv s 4h o d , m s e a ..u l e p r d mu d .q a u r at o n o . q e ► Mu o rc ro :e ts d c me tç oema u l i s e us s ts , o u na ã t e na ► E ec i pái s a la o x río rto e pc d s cs c i ► Paaomad eL an gi eai l fr t e -e ri n rta n t v ► Po rmaa rn e t ed esi d rga ba g ne i ri a o v f c ► Dc s ao a p r me oa os un g c i v ls s aa l rr e e ó i a i h o ► Dp mae t op r m Poi i a C rfa o io l mi i o u rfs n l etc d d so i i .. o g eMi o ot ete Ta e .G o l . e c s fC rf d ri r r i i n F ç oc ron s uP , a a us o e C T b t uS r h n a l o mat o e e p

E C L AO S UC R O O LN SOH E U S N IE

Ma d 1 0e e ts rs n is i e 0 v no pe e c i s a Ma d 1 0 p so sáf q e trm a fr ç e i e 0 0 e s a j r u naa s oma õ s s e Ma d 5 0mi i az ç e d rc ro S c l d i e 0 l s la õ s e e us s o i Me i s vu i a a V la ã cé i s C Sp r P sG a u ç e ad ç o rd o E T aa ó - rd a õ s i t T mb m d p nv lus s x rs 5 a é i o í c ro E pe s h s e

Masifr ç e e w w v s o ru sn t i noma õ s m w .a c maq e .e

C ro o l ea s ur mo n sda eh r r sq ed s jr Is r v -ea o ae w w c ro - niep u s s ni n o e i , o is t o á i u e ea. n ce a s g r m w .u s so l .t o n

C I ST SP O ISO ASC M WO D R S RE IE R FS I N I O R PES D u fr s l erp ac l u a s a i i e e ma oma i e mp s á i o q e s u sd a d o es po ts nle D s eosep so lo p róo sei t rj o o - . e d e i n i e s a c m ot l, i n i t f i t stc n l otl ulao - e O et 6 €G o l A Wod . u i a p r o o nl . fr 0 o g d rs o , a j i n a e

P O U Ã D VD O R D Ç O E ÍE P r a m d e i r íe v i pe d r ci u sd s o , aa l e d a v o a a rn e a r r m le h w é t d a i d c me tr , stc n l v no a rs na ã e rs , o u nái i t i a e e t, pe e tç o mpe a oni o , u po uo v e C , e ái v ta Y uu eemu oma . rd t, í o V c n r iu l o tb d o r , i t i s

J O A- IE AS RO O ML ST S ÉI S pee d ci se ma c mp x s e c l e o e rtn e r r i s i o l o e sa v i a t s e á s J o aéoC o ml MSa o s l v l r ga d s rj o c m a c n e á e C i rn e po ts o h . e e fci d q eo rc ro d s c rol v opo oc n r a i a e u s e us s e t us h ã rp ri a. l d e e o

MO IEMA K TN BL R E IG O s usee t oi z d p r mo i?Q e ci u a la e i s t a o aa be u r r r ma pc t á mi l a i ç od u fr s l ?N os b c moci Q C d s ã e ma oma i e mp s ã a e o rr R oe a p r v n e?Q e ci a ú c s l d gp g mo i? aa e d r u r r r n n i e a i a e be a o nn l

F C B O ER D SS CAS A EO K E E O II D mi a p g a ea la õ s aao tr má i d s o n s á i s pc ç e p r be o x e n i mo e t a rd s c l áma a m ei e r ofc b o c m os u e e o i. aV i l s é n ge a e o k o t e seeo t s e e s c i Tu u s d a a a ç d s i t ur rd s o is rq e e i s v n a a . a a. c

E O O ADG T L C N MI I IA E tmo n maeae q eae o o ap d s r o s ud s a su r m u c n mi o e e c n t ía r àv l d c n e od "rt"D su r c mos p d fz r o a o o c i e gái . e c ba o t t s e o e ae d h i d s fr eq a a s a i la õ s i e o e t oma u i s u smpc ç e . n r a s i

P O O H PEC ITVD D H TSO RA IIA E T tr id t tme t d ftgai oi z ç op r w be uois e r a no e oo rf , t a ã aa e a a a mi rd s o is mo tg n , pe e tç e , orç e , e e sc i a , na e s a rs na õ s c r õ s e rmo e o j o , r ç od c r z s fes e v r b ts ci ã e at e e l r. e a a y

MIR S F O FC E C L2 1 &2 1 C O O T F IE X E 0 0 0 3 E t c roa od d s ea s no e s n is áe f a s us b ra e d su ts se c i ra i n e a, n c i , e to c nrl e tt taeo t s ra . i s e a g s ,o t o s íi r ã o , a sc ur áe s Mu o a t e ec i pái s F r d r etc d p l Mi o ot x río rto . oma o c rfa o e cs c i i a c sf r .

G O L A WO D O GE D R S F ç p bc a eartae i g m, trtoev e . s a a u li d t i m ma e i eai id av n v í oU e d tc i s eR Mak t gp r mo t r n n i rl a ts é n a d e rei aa s a a ú c s e v ne c n r o e a s e s oe c ice ts A ae an s e q i s o g . o s u p tn is lne . p rç a p s u a G o l a i s e

MA K TN DG T LEEB SN S R E IG I IA - U IE S Q a ame o e t tg p r os upo t o og n a ã ? ul l r s aé i aa e rj o u ra i ç o h r a e z O q efz r aaoc l a e pái eme irs l d s u ae p r o c r m rta o c d eua o? r t Aw be t e c nrc l I l nei i c m R I e s m o t io mp me t d a o O . á ac. e es

C ro o l ea s ur mo n sda eh r r sq ed s jr Is r v -ea o ae w w c ro - niep u s s ni n o e i , o is t o á i u e ea. n ce a s g r m w .u s so l .t o n