Você está na página 1de 1

20 palavras em coreano:

An-nyeong-ha-se-yo (Ol)
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo (Boa noite)
An-nyeong! / Jal-ga (Tchau)
Tto man-na-yo (Adeus)
Ne / ye (Sim)
A-ni-yo- (No)
Gam-sa-ham-ni-da (Desculpe)
Cheon-ma-ne-yo (De nada)
Sil-lve-ham-ni-da (Desculpe)
Do-wa-ju-se-yo (Socorro)
Ip-gu (Entrada)
Chul-gu (Sada)
Wo-ryo-il (Segunda-feira)
Hwa-yo-il (Tera-feira)
Su-yo-il (Quarta-feira)
Mo-gyo-il (Quinta-feira)
Geu-myo-il (Sexta-feira)
To-yo-il (Sbado)
I-ryo-il (Domingo)
Hwa-jang-sil (Banheiro)