Você está na página 1de 6

~oucnçÃo1 ESTADOS UNIDOS

I
I
Em depoimento, a autora, que já defendeu princípios como o da remuneração por mérito para os professores
e a generalização dos testes de avaliação, critica o sistema em que se encontram as chamadas charteç schools
estadunidenses e as opçóes de Bush e Obama para a educação
POR DIANE RAVITCH'

iQ
iiarido cii ctit rei p;irii n gover- tivcriirri lioiis rcsiiltndos) rl;rii n possi- eles prccisniii fiizcr LI rtia 1iroi.n pnrn ;i RESULTAODS
tin dc George Biisli (liai) erti l>ilitl;idede rniidiir de cst;it~eleciiiicri- rliial tiari fornrii ~)rq~ara[ios, sciis re- O riívct dessas escnlas d clesigiial.
1091. nii qiinlirimle de assis- to. Nri tercciro iirio, os ;iliiiios iíinis ~ l l l t i l ~CaCIlt.
l~)~ ~llgiriiiíissi'io csçelctires, oirtrnss3n cii.
terite do secrct;iriri de Esinrla polires ~~orlcrii se licricficiíir Oc cii rsos Apcsiir do tcriilio c do diriiieíro i i i - t;tstroiiçiis. A riiiiiriria fica ciitrc esscs
dn EdircaqSo, I.niiiiir :llexaii- siipIctiictitarcs grntiiiios. Se n cscoln ircstidos, os riii riieros tlo NAEI' iirio dois estrctrios. A iitiicri av;iliiiçiio de
der, eii rifio tili hii iirria idciii loriiind;~ itio cíiriscgiiir atirigir sciis otijetivris crcsçeriiin. Itii rilgiiris casris. clcs sirii- escala tiiicioriíil foi fciin por M~rgnrct

I sobre ; i qiicstiio da clinrirn~lii"livre cs- eiii t i t i l pcriridri de citiço nrios, clii


collia" iiii sotire n d n rcspotisnbilizii- corrc o risco dc ser priviitíznd;i, rlc se
$30 dos ~irnrcsscires.Mas, qiiiirido saí torriit r 11 iiia cltrirter sclioo!', de passar
l~lcsiiictiteest;igri;irntii. I:.iii iii;itcrii5ti-
ca, os progressos ci-nrii iricliisivc iiinis
sigriificiitivos nritcs da adciçiio rln I.ci
Il;iyriiciiitl, econoriiisia (Ia Uriiversír1;i-
[lc de Stsiilorrl' . t\l~esnrde ser fiiinn-
cindri liela IValtriii 1:atiiily I:oiiridntioii,
do goverrio, clois arios dcliriis, íiefcri- por L I I I ~ reest ;~ riit iir;1ç;'10co111~i1eta 011 NÇ1.B. No qiiciitti lei~iirii,;i siiiiiic;;lo F ~ r r ~ r i l tiefctisora
iii das cltnr[crscliools.
dia o priricipio d;i rciiiiiiicr;içiio por siiiililcsrrieritc dc scr Fcch;idri. Ncssc pnrcçc ter tiicl titirado c111re os nliiriris cln rrvclii que só 17% desses cstabelc-
rriCrito; ~(i11siderii~;i quc 0s ~irofesso- cnsn, os fiiriciriii;íriospndcrii scr des- qiic ciirsatii o srig~iti(loiirici dn cscola citiictit os tèrti rciilrticritc iirii 11ivcl sii-
iI res, ciijos nlii~icisotit ivcsserti iiiclliorcs pcdiclris. ~\tiialrrietite,çcrcn dc i i i i i
resultar!tis, tlevcri;iiii scr iiinis tictii tcrçii das esctil;is ptíl>liçns do ~ i í i i s
fitii<liir~ictital(criniiçns de 9 ;i rins). Iii
Iinrii os csttirI;ititc.s do q~iiirtonriri, os
licririr i10 (Ic I I I I I : ~ escola piililicn. A s
113% rcstniitcs iririscgiicrii resiiltntlos
pagos 911~0sdcrri;iis. '1'iiniI)tSni dcfcri- (tiiriis tle30 i i i i l ) foi idctiti ficiido coriici rcçii ltiirlos cle 2nOI3 fnr;i rri 05 rriesiriris siiitiI;ircs oii iiifcrinres. Ncis exariics ilc
i
r
i
(lia ;i gctiernlizriq3o rios tcstes iIe ;iu;i- ri;ío cii~l~j~ri(lor
linçrío, qiie tiie ~i;ireciarii iiteis piiiii sat iskithrios".
í1ctcr111i[lar corli ~irecisrloqiinis csço-
Ias dcvcrintii rciebcr iiriiii ;ijuda sii- A U U A Ç A O
~ L " L~ ) ~ O ~ F C Sniiiinis
S~S rji1c 0s clc i!l9ll.
'I'o(Iavia,I ) ~tri~icip:~l
prolilc~ii;~
verii dos ~irril>ricisresiiltiirloç oii ria
rniiiicirn pcl;i cliial os E~riirIosc as çi-
ri20
Icit 11r;i c ~iiateiii;íticado NhI:l! os i i I i i -
tios qiie frccliictitaiii ;is c/icirrr~r
obtC111os iiicstiios Iinritos iliic ns dc-
riinis, scjniii eles iicgros, Iiísp;jiii~'o~,
sc~tools

i
j
~ilcnicritrir.Por issc), ciii 2001, nlilniidi Porirri criici;il: n Lci N(:I.Il deisoii clndcs iiinrii~iiijntiios iesrcs. t l vcrcln- [iot)rcs ou :~li~t?os qiic tlinrarli 11;is
i çorn critiisi;isiiin qii;iiidn o Cotigrcssci qi1c c;id;i llstridri ricliriisse sciis riiorlos tlcira "vit i tiiii" dcssn ribsr i rinçfiri L' a gr,itidcs cir!;irlcs. t\iiid;i iissiin, o riici-
i

i votnii i i t t i icsln q ~ i cdercrirlin cssas de ai.n!iiir;rio, o qiic leioii nlgiiris dclcs


i(1eins; :i 1.ei Chi/(l 1.tfr l l ~ l ~ i a~rediizir
~ ~ l o riivel rlc cxigiiriçia pnrn qiic
qiiiilidadc tin crisino. Coiiici ;i leitiirs e
o c6lciilo sc rtirrinraiii príririt,;irios, os
dcln teiii fariiri íie ser o "rctiikiio rriiln-
grnsci" 1mra to11os os ~iroblerriasdo sis-
(NCLII - tictiliiitiiii criança rleixadn OS ~ I U I I O S;iiirij;lni ~11111innis fiicilitla- ~ir~fessorcs, coiiscictitcs (Ir! rlirc cssiis te1113 cdilcricioliili nt11criç;~lio.Pari1 ii
1ii1ra1'6s) , assiiii coiiio ~airibCiiicelc- clc os rilijct ivos. Cotiio coiisctliieticin, tiiiris rrinrérias liridcrri dcciclir o f i i t i i r t i
dircitii. C claro, irias tnnibérri lirira iiiii
Iirci, eiii 70V;l. qiintidri n lircsidctitc as iticltioras rlo riivd cscalar. divillgn- de siiii cscolri {r dc seit cni~ircgo),:ice- Iioni riiiiticrri dc cIcrnocrnias. IL5ses iil-
Cicorgc \V. I~iishsaiiçiiiiinii-a. d;is Iricalriicritc, iicrii scnilirc sc trndii- bniii iicl;lil;ciiciniido :is rletii;iis. ilcssii t i ii~osciiegrirnri~.itiçlitsi~'~, ;i foriiiiir
&Ias,hrije crri rli:~, ritiscrvniiclo ns zctri eiii riiellior tlcsci~iperilioirtis tes- íoriii;i, s;iti releppliis Ii ~iosiqiodc nin- iitii griil>rid e prcssjo: os Di*~~ioçm!s/cir
cfcitns cotiçretos de tiiis ~iolíriç;is, ICS Fedciiiis. I:'rliicntio)i I ? L ~ ~ ~(OS I I II~eriiot'r;itn~PC*
acíiliei rtiiicliitido dc opitiifio: critisi- O Coiigresso oliri~;ias cscci1;is n In 1leforiri;i dn Edtic;iç3o). Srii iiiodclo
dcro que ;i cliialirfnrlc rio erisiriri qiic stitirtieter, ;ileatnrianicritc, algiiris dc dc ftiticiciiirirticrit(i se tiasciii ctti itiii;i
ns çriririq;is rccebciii aiiialtiieiirc SCliS nlllIl0~i i 0 iV(Zti~ti(tlI\SSL~.FSI?~L'II~ 0j çriçao riv iça. rcirte tasli rle rcrioip;içriodo ~icssoal,
pcçri por ~iriililctrinsrle gestlri, de I~d~~critioir(il I'rcigrcss (NIII'P), visiirido I-iri ccrcn de I5 ;iiios, i i r t i i i oiitrii ~ ~ iosi prorcssorcs
s s i o obrigndris a tr3-
nrgi1riiznç;iri oii de ;ivnlinçrío cios ctiriiparnr os resiilindos coni ris fortie- ideia tcrii rlcslicrtadri n irriiigiiiriçào Iiiillinr niiiito (3s vczcs 60 ai1 70 Iiorns
cs~;ilielcciiiicriros. cidos ~ielns1;statlos. hssiiri. rio 'l'cxns, ii:is pndcrriçns Fiiridaçii~sc ~ i í ç;iticç;i
i porsciii;iria) e n rlcixitr o tclcforie ceiii-
:\ L.ci NC131, r'sigc qiie critln Estadn oiirle se fnlii clc iini vcrrlaíieiro rriiliigre dos nliirleritos rcprcseiilniircs do setor {;ir sctii~irelignrlo, Iiiirn qiic os iilirrios
nvrilic ns capiiçirladcs cie leitiira c de ped;igrigico, os resiilt;idos dc leitiirn ~t;~roiinI : ;i "livrc csctilhn", qiic e tiern- ~ O S S ~ I I1oc;iIix~-10s
I a q~inlqiier1110-
cAlçiilo itintcriiiitico dc todos os nlii- est;igtiarani I15 ntios. 13í1 niesiiio tiio- virida cspcci:iliiieiire rias clinrrrrsçlio- riieriio. :\ iiiisèiicin rle ciitidiicies dc
iios, do scgiirido rio qiiartci nrio d;i es- 00, cii{jli;tntor)'i'eiiricssee cniitaliili?n- ols, ciijo ioriccitn ii1i;ireceii tiri fiiiril clnssc facilirii esse tilui dc coiitlic;3odc
col~ cleriieritar. Eni scgiiicin, os resiil- va qiic 90% dc scus riliiiicis niirigiraiti cios anos 19fl0. I)csdc r:iiii'io. esscscsta- i riihal tio c E i iripcns6vel qiic sc Iirissa
(aclos sBo veiit i1:idos a part irdevhrios ris iiietiis rlc 2007, n cstirri;i[ivn cin Ntl- \iclccirncntcisínrrnnrarri Lirri vasto iiin- esteric-lercssc fiiiicioriartieiiio iio coii-
critcrir)~:i1111 ~irirrieiroirlcirtificn ;i EP cci rriciios criilaidcccdor;i: clicgiivii viriietito, qiic ;rgn~p;i1,s iiiilli3ii tlc jirrito tio [iais, tiiesnio qiic scia liortlue
origctii Gtriicri, oiitro, n liiigkin iriatcr- :I a[~criiis2ti(!í,. alitrios e ni;iis tlc 5 rtiil esciilas. Firinii- clc jttipeclc qtic os ~iriifeçsoressc cicu-
tiii, i i r r i terceiro :i ~)rcseiiçzide iiiiiii Milhares tle diilnrcs rrirnrii gastos ciadns jiclo dinlieira ~iiitiiico,ItiiiS nti- [ictri da 1~6pri;iFarriil i;!.
cvciitiral dcf ciErici;i c i i ~ i íiltiiiio,
i os liara iiistitiiir - c eni scgiiidn nproviir ~iiiiiistrnrlnsçrinia iristitiiiçòes priva- Qiintido n ~iiidinscirirere%sipclo as-
iiliiiios ririiitidos de Inrcs riiridestos. - as liarcrias de testes riecess:irins Iiii- (Ias, elas tifio ~irccisiitii ado1;ir a siiri~o.ela cost i i i i i n fnc;ir os cstabelccí-
Os iiircgrniites dc cada iini desses rn esses difereiitcs sistenias cie avalia- iii;iiririn das rcgi11articiii;içijcscni vi- rtieriros esccpcioiinis. Iriteiicioiinltrieti-
griilios dcverri ntirigír 100% rlc siiccs- ç30. Eiii iiiiírireriis escnl;is, r~crisiiio gor ~ i osiisterri;i ~)")Iiicr. :\ssitri. rriiiis (c ri11 tiari, ~>a~sh'l;i-s~, cntno. h iriingcrii tle
SD 110s t c s t ~ sSE . c11111111a eçcol;i, 11111 ord iiiririo foi iriterroitipirlo tiii cririte dc 9510 dclns se rcctisiitii n accitiir verdíidciros "parnisns", povoados dc
iiriico griilio 1130çciiisegiiir (iriigres- vhrios rileses para dar lrignr 3 prejlnrii- profcssorcs siiiclicnlizndos. li qiiiiiido professores jovctis e diriiiriicos, de alii-
sos cotistaiilcs ria dircç5o clcsse otijc- ç'lo iriteiisivn tletIicndn a esses c.u;i+ a arlrtiiiiiçtrnr;áo do Est;ido dc Nova nos iisn tido iiriifrirtiie c dc conipart íi-
t iuri, o csi~ilielcciiiiciitovt-se subriic- tiies. Viirins cs[iccinlist,?ç tiisscrarii York q ~ i niidita
s r as rlrirrrer sclioiil.~, nicrito itiipecAvcl, rodos ciipazes dccri-
tklo a siiriç6es ciijn sevcridric~c é qite todo cssc tra1i;il tio nàti ticiiefiçiii cliis recorrer;iiii 5 Jitstisii Iinra iiiipc- trnr ria iiriivcrsidndc. hlns essas
prcigrcssivii. No ~iritiieiroalio, n csco- as ;iliiiios, qirc ;i[irciidciii prioritariti- tlir: o Estario ~irccisrivaconfiar iicliis c rcpcir t ;igeiis dcsprcznrii iilgiiris fritorcs
1;i rccelic i i r t i n aclvcrrèricin. Ilrii segiii- 111erltci1 fazer tiiis tcstcs, c ri3o ris iiio- dcix:ir qiic cliis Iiiesniiis tizcsscrii es- dcrcrrtiiiiniitcs. Etii l~ririicirolugrir, os
rl;i, torlos ris riliiiiris {iilcsrtio o s qiic tGri3s;i eles 1ip;l~l;is:raritti rjitequa ii(lo Sii :i~i[Iitariii. cst;ibeleciiiietitos ric tiotii riíi~clsclecio-