Você está na página 1de 364

OOOOOOOOOOOOOOOO

ggg

gOg

OOO
eeeeee
mmeememmmmmmmmmmmmmmmeemmmmmmmmemmme
TmmeemmT-4e4eTmmee4m4444444444444444
1mmemm4mmm111-114-111-11110114041

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

1mmemm4mmm114041

nnOOg
jnOOg
OnOOjnOOg
c`OOOiOcOj
Oj1OOiOcOj
jgOOOj
iOkOOOOOOg
iOiicO
iOOicOO
cOOOO
iOiOc`OO)nOO)
iOiOc`OO)Oig)
OOg
iOiOOnOg
gnOOOnOg
ginOOcgOOOg
njqOO
gnOgnOOOOO
jOgcjOO
OnjO
OnOcjOO
OiO
jO
OO
OiO
OO
jOi
jkO
jOi
OgO
qOi
OOOOOOnj
OOOO)jOgOn)
iOiOjOg)OOkOOO)

TmmeemmT-4e4eTmmee4m4444444444444444

gOO
OOOO`
cO
OOiOO
Z1
c`OO
cg

OgRgOO
2122122212
jjjOj
2112122OO
112O
ammme

2D1122OD
11122OO
D212122OO
2212112DOO
22122122OO
221211OO
212122OO
21112OO
111OO
1211D112OO
D^OjOOO
cnO
ggj
1121OOg
21D1OiOq
gO12Oj iOOOOO1OcO
iOqOOiOi
OOOOOgw
jjOOOO2
g
Oj
j
cj
O
nOO
jOj
gj
iOi
Oji
g
cO
gOOqOOcjOi
O

4ememm1401004114

OOcOiOjOOgOiOjOO
OOq
On
iOiicOOOgOOOO`
OO`OiOOkOOOOg
OOOO`
iOiicOOOgOOOn
OnOiOOkOOOOg
OOOn
iOiicOOOgOOOiO
OiOOiOOkOOOOg
OOOiO
iOiicOOOgOOjO
jOOiOOkOOOOg
OOjO
OOOO
OOi
OO`
cO
On
OiO
jO
jqj
jOi
gnO
iOi

OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

22DO2O1
OOO
kOgkg
D
21D12
D
D^OjOgOcjOc
12111OO
jjOO
jjOOO
21112OO
Oj
j1
1111OO
j
cOROgO
121
ggjOj
kg O
jj
OOg1OOc

O
iOq
O`gO
gkg
i
gkg
iOq
OO
j1
OOggO

O111O1O2

eeeeee

OjqOcO1OOO`OODOOc`OO
Ojq j n nOg
gnO
21D1
iOi
1121
Ocj
211112
OOO
2111
g
2112
Ogw
2121D
gg
22111
gO
211D121
jOqg
111D
OOg
111D

jOg
iOq
Og
OO
iOq
j1k
O
O
OOggO
j1k
j1

On
DcO
O O
jj
OcO
O
nk
mj

O
jOq

Oc
1
2
2

cjOOnO.
iOi jOqg
gg Ocj
g iOi
gg OOg
g Ogw
OOg jOqg
Ocj gg
OOO gg
g gg
Ocj OOg

c`OO

O
iO
O
iO
O
O
DU
gg
iO

OOO
O22122122
O2112112
O11121
O221112D
O2112112
O2212112
O21111
O221212
O2212211
O2212211

k gj
2122
2. OOO1
1.2 OOOO1
1.D gjOOO1
1.22 OOO
2.D O
1. g
1.2 Og
OO
OOn

c`j

OjqOOOOjO

Og
gjOOO1
nOOOO
OOO
OOO
OOOO1
g

jOOO
O
jOOO
O
ikOOO
OjOOOj
iO
O
OjOOOj

OnOOnOOOOgO1O21211

OOgg

gnOgOO
Og
1

OO

11
O

OO

D jO

OO

11

11
12
gg

1
12

OjOOOgOOgg
12

jO

gg
12

12

Og

jO

12

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

2
Og

g
D

gg

O111O1O

eeeeee

gOOOOO`OOOjOOOgOjOgOO
OjOOOgOjOgOO

gOOOnOg
gOj
1
2

12
11
12

gOjOiO
iOq
11122
OO
11122
OOggO
1121
j1k
111
Og
111
Oj
1121
gkg
11122
OO
11122
O
1121
j1
111
O`gO
111
i
1121

gOj
1
2

12
11
12

gOjOOnO
iOq
21D1
OO
2112
OOggO
21D111
j1k
2121D
Og
21D111
Oj
2112
gkg
21D1
OO
2112
O
21D111
j1
2121D
O`gO
21D111
i
2112

jOg
iOq
OO
OOggO
j1k
Oj
gkg
gkg
OO
O
j1
i
iOq

nOg
21D1
21112
211
2121D
211211D
21121
21D1
21112
211
2121D
211211D
21121

OOOjOO
O
jjOO
kg O
O11O

ikOOO
nkjO
OO
Og

jOOO
nO
OjOOOj
gjO
1OOO
jOqO
OjOicOROgO D^OjOcOROgOq cOO
OjOi OO D^OjO OO mjO

iO
O1OgjO
O
O11O

gOOOOgg
g

nOOO
Og1O
nOgjOO
D^OjOgOcjOc

12

gg

OO

1
O

jO

11
12
gg

jO

O
OgOjiig
jgOnO
OjOigOcjOc

gOjOOgg

OO

j
cjiO
cjOOO
gOOg O

12

O 11

11

Og

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

12

Og

O111O1O

eeeeee

Ojhnjc`OhjkO
Ojq

OOjO
Onjc`OO
j
c`j
OgOc
ckOOOc
gOOOc
Og
OOO1
OgjO
OgcOO
OOOOg
gjOOO1
OOOO1
gOOj
OOcOO
OOO
nOOOO
gjOOO1
O1OO
OgcOO
OOOOg
OOO
OOO
Og
gkOO
OOOOg
OOO
O
gOOj
OgcOO
gOO
OOOO1
g
gOOj
OgcOO
OOOOg
g
Og
Og
ckOO
OOOO

OO
gOOj
ng
OOOOg

OOn
gOOj
OOcOO
OOOOg

iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
gg

jkO
jkO
.2
D.
2.D
.1
.
.
1.
2.22
2.22
2.1

Ojq
O%
O%
O%
O%
2O%
O%
2O%
O%
O%

OOOjOO
O
jjOO
kg O
O11O

ikOOO
nkjO
OO
Og

jOOO
nO
OjOOOj
gjO
1OOO
jOqO
OjOicOROgO D^OjOcOROgOq cOO
OjOi OO D^OjO OO mjO

iO
O1OgjO
O
O11O

j
cjiO
cjOOO
gOOg O

gOOOOgg

OO

11

i
gg

12

g D jO

1
O

nOOO
Og1O
nOgjOO
D^OjOgOcjOc

gnOgOO

O
OgOjiig
jgOnO
OjOigOcjOc

12

Og

OO

jO

11
12
gg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

1
12

Og

O111O1O

eeeeee

||OigcgiOOO||

i
12

gg

11
O

12

Og

12

OO

12

jO
gg
12

11

OO
Og

11

g
g

jO

gg

12

D
jO

Og
g

OO

OiOOigcgiOOjOjOOOgiOjO OqjOj1OOOiOnOOOOj1OOOOOOiOihOO jOOOOOOOgOgOiOOOOO


OjqiOO O OOggOOOOO c`OOO cgOiOOOO q|O iO gOjO OO jOjO jOO O g O DiO gOjO iO
jOOjOOjOgOOOOiOOjOgOiOOOOjOjOjOOOOq |

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

1OOOOiOOOO
ginOOcgOOOgO1O gO12Oj iOOOOiO1OcOO

Ojq
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
q i
OO
kg

j jOg
Og
OO
iOq
j1k
O
O
OOggO
j1k
j1
OO
gOg
Og

OjOOOgOj

nOg
1121
211112
2111
2112
2121D
22111
211D121
111D
111D
2111
2121
11111

jO
Og
Og
i
OO
OO
g
gg
OO
gg
Og
g
Og

O
gg
g
gg
g

O
OO
g
O
g
OO

nO.
O
i

Og
jO
gg
gg
gg

g
gg
g

j.
Og
Og
jO
g
g
gg
g
O
O
Og

gOj
1
2

12
11
12

jOg
iOq
OOO
OOggO
j1k
O
gOg
gOg
OO
O
j1
i
iOq

nOg
21D1
21112
211
2121D
211211D
21121
21D1
21112
211
2121D
211211D
21121

jO
i
g
gg
OO
g
g
g
Og
OO
gg
O
i

O
i
OO
Og
g
i
OO
Og
g
i
OO
Og

nO.
jO
Og
gg
g
jO
g
O
Og
O
g
OO
gg

j.
g
OO
Og
jO
O
Og
Og
OO
g
jO

OO

OnOOnOOOOgO1O21211

gOjOOgg

gnOOOgg
O

Og

jO

g
i

11
12
gg

Og

gg

cg.

ikOO.O

OO

Oj.

1
12
O

Og

n1.
11.

g
jO

gg

OO

O.
OO

OO
j`.

O 11

12

.Oc.

11

12
Og

gg

OO.
i

jO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

OOg. jO
g

..
OO1.
g

O111O1O

eeeeee

OjOjO jOOcjOOOj
gOjOOj
gOj
1
2

12
11
12

Ojq
i
O
i
i
i
g
O
Og
OO
i
O
i

g
O
OO
OO

g
OO
g
gg

jO
g+
g

gg

Og
OO
gg
OO

g
gg

gg

jO+

OjqOOjOj
Ojq
i
O
OO
g
Og
gg
g
jO

1O
2O
O
2OO
DOO
O
2OO
2O
OO

gOj
O
OO
O
+O
OO
OO
O
+O
OO

OO OO 12O 12O
OO 11O
OO O 12O 12OO
OO 12O 11O
O O O O 12OO
11O

cjOOOj
gnOOOnOcjOO
gnOOjOgOcjOO
jOgOOnOcjOO
jOgOcjOO
jOjOcjOO
gnOOnOOjOcjOO
jOgOnOOjOcjOO

iOi
iOi
g
Ogw
iOi
jOqg
iOi

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

OjOjiOjO
gOj
1
2

12
11
12

c`OOOOjqOOOnOOO

OO gOjOO

iOOOO

ggOO

OgO

gO

c`OOOOjq

gO
gOjOO
iO
ggO

OO
OgO
O

OOO

cjOOOOOnOOO

OO gOjOO
iOOOO
gO

gO
iOOOO
ggOO

cjOO
iO
gO
ggO
OOO
gO
gO
gO
OgO
OOO
ggO
OO
iO

OjqOOjOiOjO1
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

gOjOOOO
1h12
11
h
2
D
h12
hh

OnOOOO
1hh

2hh12
hD
hh11

12

c`OO
Og
OO
iOq
j1k
O
Oj
OOggO
j1k
j1

gOj

12

OjqOOjOiOjO2
Ojq

gOjO
gOj

OnO
gOj

c`OO
gOj

cjOOOj

nOOj
cjOO

c`OO
gOj

iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

h12
2
h12
2

11
h
2
11

hD

hD
12

2hh12
hD

12

11
1h12

h12
h12
h12

1hh
12
hh11

12

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OjqOc11OjOj
c11OOOjq

iOi
2.D
Ocj
1.D
OOO
1.2
g
2.
Ogw
.2
gg
22.2
gO
1D.1
jOqg
22.
OOg
.
q i
.D
OO
2.DD
kg
2.2

iOi
Ocj
OOO
g
2.D 1.D 1.2 2.

OOg

2.22 2. 2.22 2.22

2.22 2.22 2.22 2.22

DjOO

`O
2.22 D. 2.22 .D

OO

2.22 2.D 2.22 2.22


jOO
OgOO

jOO
. 2. 2.22 .

OO1OO

2.22 2.D 2.22 2.22


jO
ikOO

jO
2.2 2. 2.22 .2

OO

OgOO
2.22 2. 2.22 .

ikOO
2.22 2.22 2.22 .

ikOO

2.22 2.22 .D 2.22

2.22 2.22 2.22 2.22


OgOO

. 2.22 2.22 2.22

Ogw
.2

2.22
OgOO
2.
DjOO
.D

2.22

2.22

2.22
ikOO
.

2.22

2.22

2.22
OO1OO
2.

2.22

gg
gO
jOqg
OOg
q i
OO
kg
22.2 1D.1 22. . .D 2.DD 2.2

OgOO
2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 .

ikOO

OO1OO

2.22 2. 2.22 2. 2.22 2.22 2.22

`O

ikOO

2.22 2.22 .D 2.22 .D 2.22 2.22

OgOO
ikOO

2.22 2.22 . . 2.22 2.22 2.22

ikOO

jOO
2.22 . 2.22 2.22 2.22 2.22 .2

OO

OgOO

2.22 2.22 2.22 2. 2.22 2.D 2.22

jO

OO
jO
2.22 2.22 2. 2.22 2.22 2. .D
OO1OO

ikOO

2. 2.22 2.22 12.22 2.22 2.22 2.22

n1OO
ikOO

2.22 2. 12.22 2.22 2.22 2.22 2.22

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22


OgOO

2.D 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

1.ODOjikOOOOOOOOOg OOkOgnOOOc11OOOO jOOOOOOg OO OqOO|O1


iOnkOOOOc11
OgOOOOOgOO
OOOOOOO
OO1OOOOOO1OOO
OjOOOOOjOOOg
n1OOOOn1OOg`OiOg

nOg
2
122
2
2
1

OgOOg
1

1
1

nO
12

1
1

iOnkOOOOc11
ikOOOOikOOO
OOgOOOOg`i
n1OOn1OOOg
OOOOOOOOOOg
11OO 11

nOg
1D2
2

2
12

OgOOg
1

1
1
1

nO
12

1
1
1

jg Oc11OOOO OOOgOOOOg`iO jOO n1OhO 1qcOOOOOOOOO jOO OjOOOO`OOgOOOOO1OOOO jOO cgOOc11 O


OgOOgOO1OOOO`OOnOOO12OOOOOOOOOqOO|
2.ODOjikOOOOOOgOOc11O jOOnOOcgOiiOOOqOO|OnOiOOOOOOOOjqOOc11O OcgOiOcjOiOgjOiOO iOO
OjOOjOOO|OqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

gOjOOnOOc11OjOj
c11OOgOj

iOi
2.D
Ocj
1.D
OOO
1.2
g
2.
Ogw
.2
gg
22.2
gO
1D.1
jOqg
22.
OOg
.
q i
.D
OO
2.DD
kg
2.2

1
2

1.D1 1.2 22. 2. 2. 2.2 2.D1 .2 2.

OgOO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.12 2.22 2.22 2.22 2.22

OgOO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 .D2 2.22


OgOO

`O
OO

ikOO
DjOO

.2 2.22 2.22 .1 1.2 2.22 .2 . 2.22

OO1OO
OOg
OO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.1 2.11 2.1 2.22

ikOO

jOO

OgOO

2.22 . 2.22 .2 2.22 2.22 2.22 . 2.22

OjOO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.1D 2.22 2.22

OgOO

jO
OOg
OO

ikOO

2.22
D.D
2.22
D.D
1.22 1.2 2.22
D.D
2.22

OgOO
OjOO

2.22 2.22 2.22 . 2.D 2.22 2.22 2.22 2.22

ikOO

2.22 2.22 2.22 . 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22


ikOO

OgOO

.2 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 .2 2.22 2.22

OgOO

OO1OO
OOg
2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
D.D
2.22 2. 2.

OgOO

2.22 2.22 2.22 1.2D 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

12
.

2.22

2.22

2.22
ikOO
.

2.22

2.22

2.22
ikOO
.
OgOO
.

2.22
OO
2.2
ikOO
1.2D

11
12
D. 11.2
ikOO

2.12 2.22

2.22 2.22

2.22 2.22

2.22 2.22

jOO
2.22 .

ikOO
2.22 .D
12jO

D.D
2.22

2.22 2.22
OjOO

2.D 2.22

2.22 2.22

ikOO
2.22
D.D

2.22 2.22

1.ODOjikOOOOOOOOOg OOkOgnOOOc11OOOO jOOOOOOg OO OqOO|O1


iOnkOOOOc11
OgOOOOOgOO
OOOOOOO
OO1OOOOOO1OOO
OjOOOOOjOOOg
n1OOOOn1OOg`OiOg

nOg
2
122
2
2
1

OgOOg
1

1
1

nO
12

1
1

iOnkOOOOc11
ikOOOOikOOO
OOgOOOOg`i
n1OOn1OOOg
OOOOOOOOOOg
11OO 11

nOg
1D2
2

2
12

OgOOg
1

1
1
1

nO
12

1
1
1

jg Oc11OOOO OOOgOOOOg`iO jOO n1OhO 1qcOOOOOOOOO jOO OjOOOO`OOgOOOOO1OOOO jOO cgOOc11 O


OgOOgOO1OOOO`OOnOOO12OOOOOOOOOqOO|
2.ODOjikOOOOOOgOOc11O jOOnOOcgOiiOOOqOO|OnOiOOOOOOOOjqOOc11O OcgOiOcjOiOgjOiOO iOO
OjOOjOOO|OqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

gOjOc11OjOj
c11OOgOj

iOi
2.D
Ocj
1.D
OOO
1.2
g
2.
Ogw
.2
gg
22.2
gO
1D.1
jOqg
22.
OOg
.
q i
.D
OO
2.DD
kg
2.2

1
2

1.D1 1.2 22. 2. 21.2 21. 2.D1 .2 2.

OgOO
n1

2.22 2.22 2.22 2.22 2.2 2.D 2.22 2.22 2.22

OgOO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 D.2 2.22


OgOO

`O
OO

ikOO
DjOO

.2 2.22 2.22 .1 2.1 2.22 .2 .1 2.22

OO1OO
OOg
OO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2. 2.11 2. 2.22

ikOO

jOO

OgOO

2.22 . 2.22 .2 2.22 2.22 2.22 . 2.22

OjOO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.1D 2.22 2.22

OgOO

jO
OOg
OO

ikOO

2.22 .D 2.22
D.D
2.22 2.2 2.22 .D 2.22

OgOO

OOO

2.22 2.22 2.22 . 2.22 2.D1 2.22 2.22 2.22

ikOO

2.22 2.22 2.22 . 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22


ikOO

OgOO

.2 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 .2 2.22 2.22

OgOO

2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 .2 2.22 2.22 2.22

OgOO

n1OO
2.22 2.22 2.22 1.2D 2.22 2.22 2.22 2.22 2.D2

12
.

2.22

2.22

2.22
ikOO
.

2.22

2.22

2.22
ikOO
.
OgOO
.

2.22
OO
2.2
ikOO
1.2D

11
12
1.2 121.
ikOO

2.2 2.22

2.22 2.22

2.22 2.22

2.22 2.22
OOg
jOO
2. D.

ikOO
2.22 .21
12jO

. 2.22

2.22 2.22

OOO
2.22 2.D1
OO

2.22 2.22

ikOO
2.22 .2

2.22 2.22

1.ODOjikOOOOOOOOOg OOkOgnOOOc11OOOO jOOOOOOg OO OqOO|O1


iOnkOOOOc11
OgOOOOOgOO
OOOOOOO
OO1OOOOOO1OOO
OjOOOOOjOOOg
n1OOOOn1OOg`OiOg

nOg
2
122
2
2
1

OgOOg
1

1
1

nO
12

1
1

iOnkOOOOc11
ikOOOOikOOO
OOgOOOOg`i
n1OOn1OOOg
OOOOOOOOOOg
11OO 11

nOg
1D2
2

2
12

OgOOg
1

1
1
1

nO
12

1
1
1

jg Oc11OOOO OOOgOOOOg`iO jOO n1OhO 1qcOOOOOOOOO jOO OjOOOO`OOgOOOOO1OOOO jOO cgOOc11 O


OgOOgOO1OOOO`OOnOOO12OOOOOOOOOqOO|
2.ODOjikOOOOOOgOOc11O jOOnOOcgOiiOOOqOO|OnOiOOOOOOOOjqOOc11O OcgOiOcjOiOgjOiOO iOO
OjOOjOOO|OqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

igjOiO
jOiOOgOgOOOO gnOOgOgOOOjcOOOjOqiOOOqOO|OjOOOgOgOOO Ojg O
g OOqiOOOOqOhOOiOOOOkOOgOgOiOO O iO`OjOiOOOOOOOOOqO|OOjcOO1OOO OOiO OqO
OOOOOg OOOOgOgOOOO OOiOj OOOOjOOOOjOjOOOqOOhOZOOOnnOOOOOgO
gnOO gOgO O iO`O OOO OOOO Oq |O qjqOghO OO gOgOOOO jg O iOjOOO iO cnO
OOOOq OhOkOiOOOqOOOOjqiOOOc11OOqOOqiOO|OiOOOOOOOOOjqOOOnOjOODiOjOgOOOO
gOjOOOOiOOOOjqOOOOqOOOOOOjOZOOjOiOOgOgOiOOOOOc`OOOqOO|
iOiOOgg
gg
12
11
O

12

11
O

12

OO

gnOOOgg

qijOOOgg
Og O g gg
g jO

jO

12

OO

Og

OOi gjOjO

jO

nOOOjOjO

gg
12

OO

11
12
gg

OO
D

Og

jO
D

Og

OOgg

2
1

12

12
11

cqOjOjO

ikOcOjOjO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

igjOiO
1OOOOgg

OOg`OiOgOOgg

jO
2

Og

i
12

OO

gg

11

12

gg

11

jO

12

i
12

12

11
O

1
gg

n1OOOgOOgg
12

11 OO

gg

OO

g
2

gg

jO
Og
2 g

jO

Og

jOgOOO

ikOOOOOgOOgg

Og

gg

OOjOjO

OO

jO

Og

12

11OOgOOgg

12

gOnOjOjO

12

12

jO
11

gjOOO1i hOO

OO

OOOOOgOOgg

1
OO

Og

12

12
11

OgO OcOOO

OgjOjO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

igjOiO
OjOOOgOOgg

cgOOOgOOgg
OO

O
12
11
g

jO

g
D

jOOjOjO

OcgOOgOOgg

OO

Og

12

11

g
gg

jO

12

12

jOgOOgOOgg

12

Og

D
i

g jO

2
1

11

OOO1i hOO

OO

11

12

igOOgOOgg

2
1

gOgjOjO

12

jO

Og

OO

gg

gg

12
jO

gg

gOi hOO

OcgOOgOOgg

11

g
12gg

Og

1
i

OO

Og

12

g
D

Og

jO

12

jOqOignjOjO

gg
OO
2 g

12
11

DOOiOOOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

igjOiO
OOg jgOOgOOgg

ikOOjOgOOgOOgg
i

jO

g
gg

Og

OO

12

jO

Og

12

11

1
OO

12

12
g gg

11

jOOjOjO

gO gOOO

OgOOgOOgg

njcOOgOOgg

OO

Og

12 gg

11

gg

12

Og jO

nj1OOO

11

OO
12
O

gggOgggOOO

nnjcOOgOOgg

1OOgOOgg

12

12
jO

g
g

i
11

gg

jO

12 Og

Og

D
OO

gg

12

12

11

OO

ijOic`OOjOjO

jO

ijOic`OOjOjO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

igjOiOiOjO
gnO
iOq
i
O
j1
gOg
Og
j1
i
j1k
i
i
O`g
OOggO
i
O
i

jOg
qijO
1OO
OOg`OiOg
ikOOOOOg
OjOOOg
cgOOOg
OcgOOg
igOOg
jOgOOg
OOg jgOOg
ikOOjOgOOg
OgOOg
njcOOg
nnjcOOg
1OOg

iOi
Og
i
O
O`g
OO
OOO
j1
O`g
iOq
i
OOO
i
Og
gOg
O
OOO

Ocj
OO
iOq
j1k
OOO
gOg
O
O`g
j1k
j1k
OOggO
Og
iOq
O
OO
iOq
OOggO

OOO
iOq
i
O
j1
gOg
j1k
O
O`g
OOggO
j1
j1
OO
OOggO
OO
j1k
Og

g
j1k
iOq
i
iOq
j1k
OO
OO
OOO
OOggO
j1
O
O
j1k
OOO
Og
O

Ogw
O
iOq
O
O
j1
j1
O`g
O`g
i
iOq
O
OOO
gOg
Og
O
O

gg
O
iOq
OOO
i
j1k
i
OO
OOO
OO
j1
j1k
O
O
O
j1k
O`g

gO
OOggO
iOq
OOggO
OOggO
j1k
j1k
j1k
j1k
O`g
O`g
j1k
O
O
OOO
OOggO
O`g

jOqg
j1k
iOq
OO
j1
OOO
Og
O
O`g
O`g
O
OOggO
O`g
OO
Og
O
gOg

OOg
j1
iOq
OOO
j1k
OO
O`g
i
Og
O`g
O
OOggO
Og
OO
Og
O
iOq

jOiOgc
jOi

Oig

Oig

Oig

iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

ikOOjOi

Oig

Oig
Oig
cOOO

cgjOi
OOjOOO

DOOOO

OOjOOO
OOjOOO
DOOOO
DOOOO

OgjOi
gc

OOOOg1O
gc
gc
gigO
cg
OOOOg1O
cg

jOgiOO g
iOi

Ocj

OOO

jOi

12.

12.2

ikOOjOi

12.

cgjOi
OgjOi

Ogw

gg

gO

jOqg

OOg

1.

11.D2

1.22

1.22

D.22

D.2

12.12

1.2

12.2

1.2

1.22

D.2

1.

11.2

12.1D

1.DD

1.

1.2

11.2

D.D

1.

11.D

11.

1.

12.D

1.2

1.2

11.2

D.

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OOOOOgOOO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

iOi

O
O
O
O
gg
gg
gg
gg

Ocj
O

O
gg
O
gg
gg
gg
gg

OOO
O
iO

iO
O
iO
gg
gg
O

g
iO
O
gg

gg
O
O
iO
iO

Ogw
O
iO
O
iO

iO
iO
iO
iO

gg
gg
iO
iO
O
gg

O
O
O

gO
gg
iO
iO
iO
iO
O

O
gg

jOqg
gg
gg
gg
iO
iO
O
O

gg

OOg
gg
gg
O
iO
iO
O
gg
gg

gg
O
O
gg
O
O

O
O
gg

gO
O
gg
O
O
gg
O

O
gg

jOqg
O
gg
O
gg
gg
O
O

gg

OOg
gg
O
O
gg
O
gg
gg
gg

gg
iO
O
gg
nOOO
iO

nOOO
nOOO
iO

gO
iO
gg
O
O
gg
nOOO

nOOO
ngg

jOqg
iO
ngg
iO
gg
gg
nOOO
nOOO

ngg

OOg
ngg
iO
nOOO
gg
O
iO
ngg
ngg

OOOOOO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

iOi

O
gg
O
gg
O
O
O
gg

Ocj
O

gg
gg
O
O
gg
gg
O

OOO
gg
gg

O
gg
gg
O
O
O

g
O
gg
O

gg
O
O
gg
gg

Ogw
gg
O
gg
gg

O
gg
gg
O

OjqOc11
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

iOi

nOOO
iO
nOOO
iO
iO
iO
iO
ngg

Ocj
nOOO

iO
ngg
nOOO
iO
ngg
ngg
iO

OOO
iO
gg

O
iO
gg
iO
iO
nOOO

g
O
iO
iO

ngg
nOOO
nOOO
gg
gg

Ogw
iO
O
iO
gg

O
gg
gg
O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

gOOO`OOgOj gOiOjO
g
iOi
22
D
1
2
2
12

2D
2
2
2

2
1
2
D1
2
2
12
2D
.

2.

DUO g
ikOOjOiO g
niOgnOO g
cjO g
cj1OOO g
ggOc`OOO g
ggOcn g
OOOiOOOO g
OnO g
gOOO g
nkcO g
OOiO g
jOjO g
qijOO g
nOOO g
OgkO g
ggOOg g
ggO1O g
ggOOOiOiO g
ggOc1n g
ggO g
OO g
OOOOOOjkOOOO
nOgOOOO
iO OOOOOc

Ocj

2
2
1
1D
2

2
2
2
2
2
22
2
1
2
1
1
2
.2

1.2

OOO

121
1
2
2
1D
1

2D
2
2
2
2
2

2
11

1
22
1
.

1.
2

12
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
11
22
2
2
2
.1

1.2

Ogw
2

1
1
1
11
12

2
2
1
2
2
2

2
1D
D

2.

gg
D
12
2
1
1
22

2
2
2
2
2
2

2
1
2

2
D.

1.
1

gO

D
1
1
2
1
11

2D
2
2
2
2
2

2
12
2

1
1
.2

1.2

g
2D.
2.2

Ogw
.2D
2.

gg
2.2
2D.2

gO
D.1
1.22

Z1Ocg
Z1Ocg
1Ocg

iOi
D.1
.1

Ocj
D.2
1.

OOO
22.2
2D.D

gOjO g
gOjOOOOO g
gOjcn g
gOjk1O g
ggOgOjO g
OOgOjO g
iO OOOOOc

1
2D
2
D
2
.2
12

2 2
2
2

2 2
.2 12.2

1
2
22

.D

12
2
1
.2
11

1
2
12
21
.2
D

1
2
22

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

22

.
12

12
1 2
2
2

2
. 12.

11
2
2

.1

12
2
22
2
1
.

O111O1O1

eeeeee

DOOjqO jOO
DOOjq
gnO
Ogg
Og
O1OOg
OOO
nkiOjqj
O
cOOOOOOO
Ojjg
ZcjOO
DOOOg

iOn
g
Og
O
O1
OO
nki

cO
Oj
Z
DO

jOg
iOq
iOq
OOO
j1k
i
j1k
j1
gOg
iOq
j1k
j1k

nOg
21D1
21112
11112
221211D
21121
221111
221221
2111
2111
221221
1121

DU

c`OO

Og

On
D^OjOcOROgO
OjOicOROgO
qcOO
jgOnO
Og1O
O11O
1OOO
OjOigOcjOc
D^OjOcOROgO
jgOnO
O11O

Oc
1

2
2
2

OjOOOc

111122

OjOgOgnO

OO

2112121

gOjOgnO

iOq

11111

qOjOOgnO

111

OgnO

2112

jOicOgnO

OOggO

1111

DOOjqOOgg
O

OOgg

OO

Oi

Og

OO.
12
11
1
1
D
1D

2
12
1
1D

Oj

gg

Og

Z
O1

nki

cO

OOOO1 2

gOg

DO

cO 11
12

Og

12

gO

11
12
O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

1 gjO
12
g

O111O1O22

eeeeee

OOO
D
Oi
2
O

1
iOOOO
2
OOOi

OOO

1
iOgcOO

21
jOOg

OOOO
Oj`OO
OOOO
OO1OOOO
OOgOOOOO
OOgOgOg
OgwOgOg

jOqg
iOi
OOO

2
D

OOg
OOg
OOg

gg
g
Ocj

iOi
OOO
g

Ocj
OOg
Ogw

2
D
OOO
Ogw
gg

g
Ocj
gO

D2
gO
OOg
jOqg

D1
Ogw
gg
iOi

12

D2
jOqg
jOqg
OOO

11

D
OOg
OOg
OOg

12
D
D
gg
gO
Ocj

Oj`OO
OOOO
OO1OOOO
OOgOOOOO
OOgOgOg
OgwOgOg

D
iOi
iOi
g

1
2
D
Ocj
OOg
Ogw

1
1
D
OOO
g
gg

1
2
DD
g
OOO
gO

D
gO
OOg
jOqg

1D

2
Ogw
Ogw
iOi

1
jOqg
Ocj
OOO

22

2
OOg
OOg
OOg

21

gg
gg
Ocj

22
D

iOi
jOqg
g

Ocj
OOg
Ogw

2
2

OOO
gO
gg

Oj`OO
OOOO
OO1OOOO
OOgOOOOO
OOgOgOg
OgwOgOg

2
1

g
iOi
gO

2
2
D
gO
OOg
jOqg

Ogw
g
iOi

2D

122
jOqg
OOO
OOO

121
OOg
OOg
OOg

122
gg
Ogw
Ocj

12
iOi
Ocj
g

2
D
12
Ocj
OOg
Ogw

12
OOO
gg
gg

2
12
g
jOqg
gO

1
12
gO
OOg
jOqg

2
12D
Ogw
gO
iOi

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

jcOOOjO1jOiOiOjO

gg

O
2
2
2
1
1
2
2
1

j1 O
1 1
2 1
1 2
1 1
2 2
2 2
2 1
1 1

gg

O
2
1
2
2
1
2
2
1

j1 O
1 1
1 2
1 2
1 1
2 2
2 2
2 1
1 1

gg

O
1
2
1
2
1
1
2
2

j1 O
1 1
2 1
2 2
1 1
2 2
1 1
1 1
2 2

gg

O
2
2
2
2
1
2
2
2
1

j1 O
1 1
2 1
1 2
1 1
2 1
2 2
2 1
2 2

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

iOiOOOn1jOi
i i
1 2
1 1
2 1
2 1
1 1
2 1
1 2
1 1

O
2
1
2
1
1
1
2
2

OOg j1k
1 1
1 2
2 2
2 1
1 2
2 2
2 2
1 1

OOOgOOOn1jOi
i i
2 1
2 2
2 1
2 1
2 2
2 2
2 1
1 1
1

O
2
1
2
1
1
1
2
2

OOg j1k
1 2
1 2
2 2
2 1
2 2
2 2
2 1
1 2
2

OgOOOn1jOi
i i
2 1
1 1
1 2
2 1
1 1
1 2
2 2
2 2

O
1
1
1
1
1
2
1
1

OOg j1k
2 1
1 2
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
2 2

gOOOOn1jOi
i i
2 1
1 2
2 1
1 2
1 1
2 1
2 2
2 1

O
2
1
2
2
1
1
2
2

OOg j1k
1 1
1 2
2 2
1 2
1 2
2 2
2 1
2 2
2

2
1
1
2
2
1
1
2

O
1
1
1
2
1
2
2
1

gO O gg
2 2
2 1 D
2 2
1 1 D
2 1
1 2
2 2
2 2 D
2 D

2
2
2
2
2
2
1
2
1

O
1
2
1
2
1
1
2
1

gO O gg
2 2
1 2
2 2
1 1
2 1
1 1
2 2
2 2

1
1
2
2
1
2
2
1

O
1
1
1
2
2
1
2
2

gO O gg
1 2
1 1
2 2
1 1
1 1 D
1 2 D
1 2
1 1

2
1
2
1
2
2
1
1

O
1
1
1
1
2
2
2
2

gO O gg
2 2
2 1
2 2
2 2
2 2
1 1
2 2
1 1
2

gg

O
2
2
2
1
2
1
1
2

j1 O
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
2 2
1 2
2 2

gg

O
2
1
1
1
1
2
1
1

j1 O
1 1
1 2
2 1
1 1
2 2
2 2
1 2
1 1

gg

O
1
2
1
1
1
2
1
2

j1 O
2 1
2 2
1 1
2 1
2 2
2 2
1 2
1 1

gg

O
2
2
2
2
1
1
1
2

j1 O
1 1
1 2
1 2
1 1
2 1
1 2
1 2
2 2

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

g
i
O
OO
g
Og
gg
g

OOOOn1jOi
i i
2 2
1 2
2 1
2 2
2 1
1 2
1 2
2 1

O
2
1
1
1
1
2
1
2

OOg j1k
1 2
1 2
2 2
1 2
2 1
1 1
1 1
2 2

gOOOn1jOi

i i
2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
2 2
2 1
1 1
2

O
1
2
2
1
1
1
1
2

OOg j1k
2 1
1 1
1 2
2 1
1 1
2 1
2 1
1 1

ggOOOn1jOi
i i
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
1 1

O
1
2
2
2
1
2
1
2

OOg j1k
1 1
1 1
1 1
1 2
2 2
2 1
1 1
2 2

gnOOOOn1jOi
i i
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
1 1
2 1
1 1
2

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O
2
1
2
2
1
1
1
2

OOg j1k
1 2
1 1
2 2
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2

2
2
1
1
2
2
2
1

O
1
2
1
1
1
1
2
2

gO O gg
2 2
1 2
2 1
2 2
1 1 D
1 1
2 1
1 1

2
2
1
2
2
2
2
2
1

O
1
2
1
2
1
2
1
1

gO O gg
2 1
2 2
2 2
1 1 D
2 1 D
1 1
1 1 D
2 2 D

1
2
2
1
2
1
2
1

O
2
2
1
1
1
1
1
1

gO O gg
2 1 D
2 2
1 1
2 2
2 1
1 2
1 1
1 2
2

2
2
1
2
1
1
2
1

O
1
2
1
1
2
1
1
1

gO O gg
2 2
1 1
2 2
2 2
1 2
1 2
1 1 D
2 1

O111O1O22

eeeeee

n1jOiOiOjO
ijOi1jOiOiOjO
gnO
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO

1
2D

j1

2D

i
2

1
2

2
2

OOg

j1k

2
1

1
1

2
2

gO

2
2

gg

D
D2

O
2
1
2
1
2
2

1
D

gO
1
2
2
2
2

2
2

O
1
2
2
2

2
2
1

gg
1
12

12
21
11

O
2
1
2
1
2
2

1
D

gO
2
2
2
2
2

2
2

O
1
2
2
2

2
2
1

gg
12
12

12
21
12

1
2

iOOgiOOOOkOOOOn1jOiOiOjO
gnO
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
j

O
2
2
2
2

2
1
2
D

j1
2
2
1
1
2
2
2
2

O
2

2
1
1
2
2

12

i
2
2
2
2
2
2
1
1

2
2

22

O
2
2
2
2
2

2
2

OOg
2
2
1
2
1
2
1
2

j1k
1
2
2
1

2
1
2
12

1
1
2
2
2
2
2

OOOOOgiOOOOkOOOOn1jOiOiOjO
gnO
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
j

O
2
2
2
2

2
1
2
D

j1
2
2
2
1
2
2
2
2
1

O
2

2
1
1
2
2

12

i
2
2
2
2
2
2
1
1

2
2

22

O
2
2
2
2
2
2
2
2
2

OOg
2
2
1
2
1
2
1
2

j1k
1
2
2
1

2
1
2
12

1
1
2
2
2
2
2

ginOOOO
jOgOOO
OjqOOO
gOnOOOO

gnO
D

iOi
2

Ocj
1
1

OOO
12

1D

g
1D
1
2

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

Ogw
D
12

gg
1
1
D2

gO
12

O111O1O2

eeeeee

n1jOiOiOjO
n1jOi

iOiOOOn1jOi

12
2

1
12

2D

1
12

11

11

12

12

gOOOOn1jOi

gnOOOOn1jOi

1
12

11

12

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

1
12

11

12

11

12

ggOOOn1jOi

12

11

12

1
12

OgOOOn1jOi

11

12

12

gOOOn1jOi

2 11

OOOgOOOn1jOi

12

1 D

11

12

OOOOn1jOi

12

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgO
ginOOcgOOOgO1O gO12Oj iOOOOiO1OcOO
g
2122122212
12222222
g 2222222222
OOg 2222222222
gg 2122122212
iOi 1D2222212
Ocj 12112221
OOO 12112221
jOqg 2222221
Ogw 2222221
gO 12222222

OOg
12222222
1D222222
OOg 121222222
gg 12122222
iOi 21222222
Ocj 222112222
OOO 1D222222
jOqg 2222222
Ogw 12222222
gO 21222222D
g 1D222222

gg
1D222222
1D22222
gg 1222222
iOi 122222
Ocj 122222
OOO 1D22222
jOqg 122222
Ogw 1222222
gO 1D22222
g 1D22222D
OOg 1D22222

iOi
1D22222
122222
iOi 222222
Ocj 2222222
OOO 12222222
jOqg 2222221
Ogw 2222222
gO 222222
g 11221222
OOg 122222
gg 122222

Ocj
122222
1D22222
Ocj 1D22222
OOO 1212222
jOqg 1D22222D
Ogw 1D22D222
gO 1222221
g 1D22D2222
OOg 122222
gg 1211222
iOi 1D22222

OOO
1D22222
1D222222
OOO 1212222
jOqg 22211222
Ogw 2212222
gO 1211222D
g 1211222
OOg 12222222
gg 12222221
iOi 1D2122221
Ocj 1D222222

jOqg
1D222222
1222222
jOqg 2221222
Ogw 222222
gO 222222D2
g 1211222D2
OOg 2212222D
gg 2212222D
iOi 2212222D
Ocj 222222D
OOO 1222222

Ogw
1222222
22222212
Ogw 2222222
gO 1221222
g 222222
OOg 122222D
gg 221122122
iOi 1D2222121
Ocj 1D2212212
OOO 22122212
jOqg 22222212

gO
22222212
1222212
gO 22222212
g 122122112
OOg 12222211
gg 12222211
iOi 22222211
Ocj 212112211D
OOO 12122211
jOqg 221122122
Ogw 1222212

g
1222212
2222222222
g 12122212
OOg 122122212D
gg 122D2211
iOi 222212212
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
jOqg 2222222222
Ogw 2222222222
gO 2222222222

DOjikOOOcgOOOOOOO nOgiOO OjOOjOcOO|OqO|OgOOOOOggiOOO nOOjOOjOcgOO


OOginOOgO gO12Oj iOOOOO1OcOOqiOOOOqO|
DOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|OjOgi^OjOcgOOOjO122Oj iOO
OOOOgOOiOOOcOO|OqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOOOOj
giOi
2122122212
1D2222212
iOi 2222222222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
jOqg 2122122212
Ogw 222122212
gO 222222212
g 22222212
OOg 22222212
gg 1D2222212

gOcj
1D2222212
12112221
Ocj 12222212
OOO 222D22212
jOqg 121122212
Ogw 22212221
gO 1222221
g 2D222221
OOg 2D222221
gg 222122221
iOi 12112221

gOOO
12112221
12112221
OOO 2D2122221
jOqg 12212221
Ogw 21222221
gO 1222221
g 2222221
OOg 2222221
gg 2222221
iOi 12122221
Ocj 12112221

gjOqg
12112221
2222221
jOqg 2222221
Ogw 222D2221
gO 12122221
g 11222221
OOg 2222221
gg 22122221
iOi 222212221
Ocj 2222221
OOO 2222221

gOgw
2222221
2222221
Ogw 21222221
gO 22212221D
g 2222221D
OOg 1222221D
gg 22112221D
iOi 122212221
Ocj 22222221
OOO 2222221
jOqg 2222221

ggO
2222221
12222222
gO 1122222222
g 22222222
OOg 222D22222
gg 222222221
iOi 22222221
Ocj 12222221
OOO 122D22221
jOqg 2D22122222
Ogw 12222222

OOgOOg
12222222
121222222
OOg 22222222
gg 212222222
iOi 22222222
Ocj 112222222
OOO 222222222
jOqg 1122D22222
Ogw 122D22222
gO 22222222
g 121222222

OOggg
121222222
12122222
gg 221222222
iOi 12212222
Ocj 222222222
OOO 1222222
jOqg 1222222
Ogw 1222222
gO 21222222
g 222112222
OOg 12122222

OOgiOi
12122222
21222222
iOi 212122222
Ocj 212212222
OOO 2D2212222
jOqg 2D2212222
Ogw 12222222
gO 2222222
g 2222222
OOg 2222222
gg 21222222

OOgOcj
21222222
222112222
Ocj 2222222
OOO 21222222
jOqg 22222222
Ogw 22222222
gO 222D2222
g 22222222
OOg 22122222
gg 22112222
iOi 222112222

OOgOOO
222112222
1D222222
OOO 22112222
jOqg 212122222
Ogw 122212222
gO 222222222
g 22222222
OOg 2222222
gg 2222222
iOi 2222222
Ocj 1D222222

OOgjOqg
1D222222
2222222
jOqg 1222222
Ogw 222D2222
gO 22122222
g 2D2112222
OOg 222122222
gg 222222222
iOi 1222222
Ocj 1222222
OOO 2222222

OOgOgw
2222222
12222222
Ogw 21222222
gO 122D2222
g 212122222
OOg 212122222
gg 12122222
iOi 22212222
Ocj 12212222
OOO 222222222
jOqg 12222222

OOggO
12222222
21222222D
gO 1222222
g 1222D2222
OOg 2222222
gg 112112222
iOi 212122222
Ocj 22212222D
OOO 22212222D
jOqg 2D222222D
Ogw 21222222D

OOg g
21222222D
1D222222
g 12222222D
OOg 2222D2222D
gg 212122222D
iOi 12122222D
Ocj 1D2112222D
OOO 22122222D
jOqg 222222222
Ogw 22222222
gO 1D222222

gggg
1D222222
1222222
gg 22122222
iOi 22222222
Ocj 1222222
OOO 2222222
jOqg 22212221
Ogw 2222221
gO 12212222
g 2D222222
OOg 1222222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOOOOj
ggiOi
1222222
122222
iOi 22122222
Ocj 22112222
OOO 22112222
jOqg 22221222
Ogw 222222
gO 222222
g 222222
OOg 1D22222
gg 122222

ggOcj
122222
122222
Ocj 2211222
OOO 12212222
jOqg 122222
Ogw 222222
gO 222222
g 22212222
OOg 2221222
gg 1D22222
iOi 122222

ggOOO
122222
1D22222
OOO 122222
jOqg 122D222
Ogw 11212222
gO 1D212222
g 1222222
OOg 1222222
gg 2222222
iOi 122222
Ocj 1D22222

ggjOqg
1D22222
122222
jOqg 2212222
Ogw 222222
gO 1211222
g 1D22222D
OOg 2122222D
gg 21212222D
iOi 1222222
Ocj 122222
OOO 122222

ggOgw
122222
1222222
Ogw 2211222
gO 2D222222
g 1222222
OOg 22112222
gg 22222221
iOi 2D222221
Ocj 2D22D2221
OOO 22122221
jOqg 1222222

gggO
1222222
1D22222
gO 1D222222
g 2122222
OOg 222222
gg 1211222
iOi 1221222
Ocj 1D22222
OOO 222222
jOqg 1212222
Ogw 1D22222

gg g
1D22222
1D22222D
g 12212222
OOg 11212222
gg 2222222
iOi 222222
Ocj 1D212222
OOO 1212222
jOqg 2122222
Ogw 2212222
gO 1D22222D

ggOOg
1D22222D
1D22222
OOg 1222222D
gg 2222222D
iOi 122222D
Ocj 1D22D222D
OOO 1222222D
jOqg 1211222D
Ogw 11221222
gO 122222
g 1D22222

iOiiOi
1D22222
222222
iOi 222222
Ocj 2222222
OOO 2D22222
jOqg 222222
Ogw 222222
gO 222222
g 1122D222
OOg 1D22D222
gg 222222

iOiOcj
222222
2222222
Ocj 2222222
OOO 21212222
jOqg 2D212222
Ogw 22211222
gO 21212222
g 12212222
OOg 22212222
gg 22222222
iOi 2222222

iOiOOO
2222222
12222222
OOO 1222222
jOqg 22222222
Ogw 1222222
gO 12222222
g 2D222222
OOg 2222222
gg 2222222
iOi 22222222
Ocj 12222222

iOijOqg
12222222
2222221
jOqg 122D2222
Ogw 12122222
gO 22122222
g 222212221
OOg 2D2222221
gg 2222221
iOi 21222221
Ocj 1D222221
OOO 2222221

iOiOgw
2222221
2222222
Ogw 1222221
gO 222D2221
g 112122221
OOg 2D2122221
gg 12122221
iOi 22122221
Ocj 22212222
OOO 122222222
jOqg 2222222

iOigO
2222222
222222
gO 1D222222
g 2222222
OOg 2222222
gg 2222222
iOi 122122222
Ocj 2D2112222
OOO 2D2112222
jOqg 1221222
Ogw 222222

iOi g
222222
11221222
g 122222
OOg 222222
gg 2D22222
iOi 122222
Ocj 222D222
OOO 222D222
jOqg 12212222
Ogw 2211222
gO 11221222

iOiOOg
11221222
122222
OOg 1D221222
gg 2222222
iOi 1222222
Ocj 2222222
OOO 222222
jOqg 222222
Ogw 1222222
gO 2122222
g 122222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOOOOj
iOigg
122222
122222
gg 122222
iOi 222D222
Ocj 222222
OOO 222222
jOqg 22211222
Ogw 2D221222
gO 222222
g 2D22222
OOg 122222

OcjOcj
122222
1D22222
Ocj 122222
OOO 2122222
jOqg 122D222
Ogw 222222
gO 12211222
g 2212222
OOg 12221222
gg 222222
iOi 1D22222

OcjOOO
1D22222
1212222
OOO 122222
jOqg 2222222
Ogw 222222
gO 222222
g 2222D222
OOg 122D222
gg 122222
iOi 222222
Ocj 1212222

OcjjOqg
1212222
1D22222D
jOqg 2D221222
Ogw 2222222
gO 122222
g 2222222
OOg 2212222
gg 2221222D
iOi 1221222D
Ocj 122222D
OOO 1D22222D

OcjOgw
1D22222D
1D22D222
Ogw 2222222D
gO 222222D
g 1211222D
OOg 1212222D
gg 222222
iOi 222222
Ocj 222222
OOO 222222
jOqg 1D22D222

OcjgO
1D22D222
1222221
gO 1D211222
g 2D2222222
OOg 12222222
gg 1222222
iOi 1222222
Ocj 22222222
OOO 22122222
jOqg 12122222
Ogw 1222221

Ocj g
1222221
1D22D2222
g 1222221
OOg 2222221
gg 2222221
iOi 222122221
Ocj 222122221
OOO 212212222
jOqg 22222222
Ogw 2D222222
gO 1D22D2222

OcjOOg
1D22D2222
122222
OOg 222D2222
gg 22122222
iOi 12122222
Ocj 222112222
OOO 12112222
jOqg 12122222
Ogw 1221222
gO 1222222
g 122222

Ocjgg
122222
1211222
gg 2D22222
iOi 222222
Ocj 1D22222
OOO 2212222
jOqg 22221222
Ogw 122222
gO 1D22222
g 12212222
OOg 1211222

OcjiOi
1211222
1D22222
iOi 2211222
Ocj 11212222
OOO 22212222
jOqg 1D221222
Ogw 12222222
gO 1222222
g 222222
OOg 1D22222
gg 1D22222

OOOOOO
1D22222
1212222
OOO 222222
jOqg 1D22222
Ogw 2D22222
gO 2122D222
g 2222D222
OOg 122D222
gg 222222
iOi 22212222
Ocj 1212222

OOOjOqg
1212222
22211222
jOqg 11212222
Ogw 1221222
gO 2222222
g 222222
OOg 1D22222
gg 2122D222
iOi 222222
Ocj 11212222
OOO 22211222

OOOOgw
22211222
2212222
Ogw 1D212222
gO 2222222
g 222222
OOg 122222
gg 122222
iOi 2222222
Ocj 222222
OOO 122D222
jOqg 2212222

OOOgO
2212222
1211222D
gO 12212222
g 2222222D
OOg 2222222D
gg 2D22222D
iOi 222222D
Ocj 2122222D
OOO 222222D
jOqg 222222D
Ogw 1211222D

OOO g
1211222D
1211222
g 2221222
OOg 2D221222
gg 222222
iOi 122222
Ocj 122222
OOO 222222
jOqg 122222
Ogw 1D22222
gO 1211222

OOOOOg
1211222
12222222
OOg 2211222
gg 1D212222
iOi 2212222
Ocj 22212222
OOO 12212222
jOqg 22222222
Ogw 22222222
gO 22222222
g 12222222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOOOOj
OOOgg
12222222
12222221
gg 22222222
iOi 1222222
Ocj 1D22D2222
OOO 12222222
jOqg 12112222
Ogw 112212221
gO 1222221
g 1D222221
OOg 12222221

OOOiOi
12222221
1D2122221
iOi 1222221
Ocj 2222221
OOO 2222221
jOqg 2222221
Ogw 1222D2221
gO 21222221
g 1222221
OOg 2222221
gg 1D2122221

OOOOcj
1D2122221
1D222222
Ocj 22112221
OOO 12112221
jOqg 12122221
Ogw 12212222
gO 12222222
g 21222222
OOg 22222222
gg 2222222
iOi 1D222222

jOqgjOqg
1D222222
2221222
jOqg 12122222
Ogw 22222222
gO 2D22222
g 1212222
OOg 12222222
gg 222222
iOi 1222222
Ocj 2212222
OOO 2221222

jOqgOgw
2221222
222222
Ogw 222222
gO 12212222
g 1222222
OOg 222222
gg 2D22D222
iOi 11212222
Ocj 2212222
OOO 12222222
jOqg 222222

jOqggO
222222
222222D2
gO 2212222
g 2222222D
OOg 2222222D
gg 22212222D
iOi 12222222
Ocj 1222222
OOO 1222222
jOqg 1212222
Ogw 222222D2

jOqg g
222222D2
1211222D2
g 222222D2
OOg 22211222D2
gg 222222D1
iOi 222222D1
Ocj 222D222D1
OOO 22212222D1
jOqg 1222222D2
Ogw 222222D2
gO 1211222D2

jOqgOOg
1211222D2
2212222D
OOg 12212222D2
gg 12222222D
iOi 222222D
Ocj 222222D
OOO 222222D
jOqg 222222D
Ogw 122D222D
gO 12212222D
g 2212222D

jOqggg
2212222D
2212222D
gg 222222D
iOi 222222D
Ocj 2212222D
OOO 21221222D
jOqg 122222D
Ogw 2D211222D
gO 222222D
g 2212222D
OOg 2212222D

jOqgiOi
2212222D
2212222D
iOi 22212222D
Ocj 1D221222D
OOO 2222222D
jOqg 2D22222D
Ogw 1122222D
gO 2222222D
g 122D222D
OOg 222222D
gg 2212222D

jOqgOcj
2212222D
222222D
Ocj 1212222D
OOO 1221222DD
jOqg 222222DD
Ogw 122222DD
gO 122222DD
g 2211222DD
OOg 21221222D
gg 222222D
iOi 222222D

jOqgOOO
222222D
1222222
OOO 222222D
jOqg 122222D
Ogw 2D22222D
gO 2D211222D
g 212212222
OOg 22212222
gg 2222222
iOi 1222222
Ocj 1222222

OgwOgw
1222222
2222222
Ogw 122D2222
gO 212212221
g 21222221
OOg 2222221
gg 12122221
iOi 222112221
Ocj 22212222
OOO 11222222
jOqg 2222222

OgwgO
2222222
1221222
gO 22112222
g 222222
OOg 2222222
gg 2211222
iOi 22212222
Ocj 222222
OOO 222222
jOqg 122222
Ogw 1221222

Ogw g
1221222
222222
g 122222
OOg 2222222
gg 1211222
iOi 2D212222
Ocj 222222
OOO 222222
jOqg 222D222
Ogw 1212222
gO 222222

OgwOOg
222222
122222D
OOg 122222
gg 1222222
iOi 222222
Ocj 222D222
OOO 122222
jOqg 2211222
Ogw 1212222
gO 11222222D
g 122222D

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOOOOj
Ogwgg
122222D
221122122
gg 222222D
iOi 2D212222D
Ocj 1221222
OOO 122222
jOqg 2D22D222
Ogw 1212222
gO 12222122
g 221222122
OOg 221122122

OgwiOi
221122122
1D2222121
iOi 121222122
Ocj 2D22122121
OOO 222122121
jOqg 122222121
Ogw 1D2222121
gO 22222121
g 12222121
OOg 12222121
gg 1D2222121

OgwOcj
1D2222121
1D2212212
Ocj 221222121
OOO 221122121
jOqg 222222122
Ogw 12222122
gO 22222122
g 22222122
OOg 221222122
gg 221222122
iOi 1D2212212

OgwOOO
1D2212212
22122212
OOO 22222212
jOqg 2222212
Ogw 1222212
gO 2D222212
g 222D2212
OOg 1222212
gg 122112212
iOi 22112212
Ocj 22122212

OgwjOqg
22122212
22222212
jOqg 2222212
Ogw 222D2212
gO 12212212
g 1222212
OOg 12222212
gg 22122212
iOi 12212212
Ocj 2222212
OOO 22222212

gOgO
22222212
22222212
gO 122112212
g 1222212
OOg 1222212
gg 1D2122212
iOi 122222212D
Ocj 12222212D
OOO 1222212D
jOqg 22122212D
Ogw 22222212

gO g
22222212
122122112
g 22122212
OOg 22122212
gg 1D2222112
iOi 22222112
Ocj 22222112
OOO 2221122112
jOqg 12222111
Ogw 2D22D22111
gO 122122112

gOOOg
122122112
12222211
OOg 222222112
gg 212222112
iOi 212222112
Ocj 22222112
OOO 12222112
jOqg 12222112
Ogw 221122112
gO 122212211
g 12222211

gOgg
12222211
12222211
gg 1222211
iOi 12112211
Ocj 222222211
OOO 2222211
jOqg 12122211
Ogw 2222211
gO 22222211
g 2222211
OOg 12222211

gOiOi
12222211
22222211
iOi 2222211
Ocj 2222211
OOO 1222211
jOqg 2222211
Ogw 222122211
gO 12122211
g 22222211
OOg 22222211
gg 22222211

gOOcj
22222211
212112211D
Ocj 2222211
OOO 1222211
jOqg 2D2122211
Ogw 22122211
gO 2222211D
g 1222211D
OOg 1222211D
gg 22122211D
iOi 212112211D

gOOOO
212112211D
12122211
OOO 12122211D
jOqg 12222211
Ogw 2222211
gO 12222211
g 2D22D2211
OOg 21222211
gg 22112211
iOi 22112211
Ocj 12122211

gOjOqg
12122211
221122122
jOqg 22222122
Ogw 2121222122
gO 22222121
g 222D22121
OOg 221222121
gg 212222122
iOi 122222122
Ocj 22222122
OOO 221122122

gOOgw
221122122
1222212
Ogw 2222212
gO 222D2212
g 122122212
OOg 22222212
gg 2222212
iOi 222D2212
Ocj 2D2112212
OOO 212212212
jOqg 1222212

g g
1222212
12122212
g 21222212
OOg 112112212
gg 2222212
iOi 21222212
Ocj 2222D2212
OOO 2222212
jOqg 212222212
Ogw 2222212
gO 12122212

gOOg
12122212
122122212D
OOg 22112212
gg 22212212D
iOi 22212212D
Ocj 22222212D
OOO 1222212D
jOqg 2D222212D
Ogw 2222212D
gO 2222D2212D
g 122122212D

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgOi O
giOiOgw
2122122212O2112
222122212O22112
Ogw 2222222222O22122
gO 2222222222O22122
g 2222222222O22122
OOg 2222222222O22122
gg 2222222222O22122
iOi 2222222222O22122
Ocj 2222222222O22122
OOO 2122122212O2112
jOqg 222122212O22112

giOigO
222122212O22112
222222212O21
gO 122122212O221D
g 2122122212O2212
OOg 222122212O11
gg 2122222212O211
iOi 222222212O2D12
Ocj 2D22222212O1211
OOO 1122222212O212
jOqg 1D22222212O11D
Ogw 222222212O21

giOi g
222222212O21
22222212O212
g 222222212O1112D
OOg 22222212O2112
gg 122222212O2D1D
iOi 12222212O11
Ocj 1D2222212O21
OOO 222222212O111D
jOqg 22222212O21D
Ogw 222222212O2122
gO 22222212O212

giOiOOg
22222212O212
22222212O2D12
OOg 122222212O211
gg 12222212O211D
iOi 12222212O2122
Ocj 12222212O111
OOO 12222212O1D1
jOqg 12222212O111D
Ogw 212222212O211
gO 22222212O1D1
g 22222212O2D12

giOigg
22222212O2D12
1D2222212O22122
gg 22222212O212D
iOi 2D2222212O111
Ocj 122222212O2212
OOO 12222212O2112
jOqg 22222212O112
Ogw 22222212O1122
gO 22222212O11D
g 12222212O211
OOg 1D2222212O22122

gOcjOcj
1D2222212O22122
12222212O21
Ocj 212222212O111
OOO 22222212O21
jOqg 22222212O112
Ogw 22222212O21
gO 12222212O211
g 12222212O2D11
OOg 212222212O221
gg 22222212O2112D
iOi 12222212O21

gOcjOOO
12222212O21
222D22212O211
OOO 2122D22212O212D
jOqg 222D22212O111D
Ogw 1222D22212O1212
gO 122D22212O212
g 122D22212O112
OOg 2122D22212O21D
gg 222D22212O2D12
iOi 222D22212O221
Ocj 222D22212O211

gOcjjOqg
222D22212O211
121122212O2212
jOqg 112222212O2212
Ogw 212222212O212
gO 221222212O1121
g 121222212O11
OOg 121222212O21
gg 2121122212O2122
iOi 221122212O22112
Ocj 1121122212O1112
OOO 121122212O2212

gOcjOgw
121122212O2212
22212221O212
Ogw 221122212O212
gO 221222212O2122
g 121222212O211
OOg 121222212O22112
gg 121222212O1212D
iOi 22212221O221
Ocj 22212221O11
OOO 12212221O112
jOqg 22212221O212

gOcjgO
22212221O212
1222221O2212D
gO 22222221O2111
g 12222221O11
OOg 222222221O2D12
gg 2D222221O2212
iOi 12222221O2212D
Ocj 1D222221O2211
OOO 2222221O1121
jOqg 2222221O21
Ogw 1222221O2212D

gOcj g
1222221O2212D
2D222221O212
g 2222221O2122
OOg 2222221O11
gg 12222221O1112
iOi 1222221O11112
Ocj 22222221O11
OOO 2222221O2212
jOqg 2222221O2211
Ogw 1222221O112
gO 2D222221O212

gOcjOOg
2D222221O212
2D222221O212
OOg 2222221O212
gg 2222221O2212
iOi 2222221O121D
Ocj 2222221O21122
OOO 12222221O111
jOqg 1222221O21
Ogw 1222221O2D12
gO 2222221O2112
g 2D222221O212

gOcjgg
2D222221O212
222122221O11
gg 1122D2221O1D1
iOi 122D2221O2211
Ocj 222D2221O21
OOO 2D22D2221O212
jOqg 12222221O21
Ogw 21222221O11
gO 22122221O21D
g 12122221O112
OOg 222122221O11

gOcjiOi
222122221O11
12112221O1212
iOi 22122221O221
Ocj 22122221O22122
OOO 22122221O11
jOqg 12122221O111
Ogw 22112221O2211
gO 2D2112221O2212
g 112112221O11D
OOg 12112221O2121
gg 12112221O1212

gOOOOOO
12112221O1212
2D2122221O11
OOO 1D2112221O1D12
jOqg 212112221O2212
Ogw 22112221O11
gO 2D2112221O2212
g 212122221O211
OOg 222122221O212D
gg 22122221O11
iOi 22122221O21122
Ocj 2D2122221O11

gOOOjOqg
2D2122221O11
12212221O212
jOqg 12122221O1111
Ogw 22122221O21122
gO 212212221O112
g 22212221O2D11
OOg 122212221O1211
gg 212212221O11
iOi 22212221O21D
Ocj 2D2212221O112D
OOO 12212221O212

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

jOgi^OjOcgOi O
gOOOOgw
12212221O212
21222221O21
Ogw 22222221O1212
gO 12222221O211
g 212222221O211
OOg 22222221O112
gg 2222221O1D1
iOi 2222221O212
Ocj 11222221O212
OOO 1222221O221
jOqg 21222221O21

gOOOgO
21222221O21
1222221O11
gO 2222221O2D11
g 2222221O1112
OOg 12222221O11D
gg 22222221O2112
iOi 2222221O2121
Ocj 2D222221O221
OOO 21222221O2122
jOqg 2222221O212
Ogw 1222221O11

gOOO g
1222221O11
2222221O2212
g 2222221O2112
OOg 2222221O2111
gg 2222221O1212
iOi 2D222221O2212
Ocj 12222221O21
OOO 1222221O21
jOqg 22222221O211
Ogw 2222221O112
gO 2222221O2212

gOOOOOg
2222221O2212
2222221O211
OOg 2222221O212
gg 12222221O11
iOi 1222221O11
Ocj 1222221O12111
OOO 1222221O11
jOqg 1222221O2112
Ogw 22222221O112
gO 2222221O211
g 2222221O211

gOOOgg
2222221O211
2222221O1212
gg 2D22D2221O2122
iOi 1122D2221O212
Ocj 122D2221O211
OOO 122D2221O11
jOqg 2D22D2221O1D12
Ogw 2222221O111
gO 1222221O2D1D
g 2222221O211
OOg 2222221O1212

gOOOiOi
2222221O1212
12122221O1122
iOi 2D222221O2D12
Ocj 2222221O22121
OOO 2222221O2112
jOqg 22122221O11
Ogw 22122221O2211
gO 2D2122221O2112
g 112122221O1111
OOg 122122221O121
gg 12122221O1122

gOOOOcj
12122221O1122
12112221O112
Ocj 1D2122221O2112
OOO 12122221O112
jOqg 22122221O2D122
Ogw 2D2122221O2D1
gO 222112221O21
g 22112221O1211
OOg 2D2112221O212
gg 12112221O211
iOi 12112221O112

gjOqgjOqg
12112221O112
2222221O1212
jOqg 22122221O112
Ogw 22122221O212D
gO 12212221O12121
g 22222221O2122
OOg 122222221O2D1
gg 2222221O11
iOi 1222221O112
Ocj 2222221O211
OOO 2222221O1212

gjOqgOgw
2222221O1212
222D2221O11
Ogw 1222221O212
gO 2222221O11
g 2222221O21D
OOg 2222221O1112
gg 2222221O21
iOi 2222221O21
Ocj 12222221O11D
OOO 1222221O21
jOqg 222D2221O11

gjOqggO
222D2221O11
12122221O22112
gO 2D22D2221O211
g 1D222221O2212
OOg 2222221O1112D
gg 222122221O21122
iOi 22122221O21D
Ocj 122112221O11
OOO 12112221O2122
jOqg 112122221O1211
Ogw 12122221O22112

gjOqg g
12122221O22112
11222221O221
g 1D2212221O1D1
OOg 22212221O1112
gg 12222221O1111
iOi 22222221O211
Ocj 2222221O2111
OOO 1222221O1D11
jOqg 22222221O111
Ogw 22222221O212
gO 11222221O221

gjOqgOOg
11222221O221
2222221O2D1
OOg 1222221O21
gg 2222221O211
iOi 2222221O212D
Ocj 2222221O1212
OOO 22222221O1111
jOqg 12222221O11
Ogw 1D222221O211D
gO 2222221O112
g 2222221O2D1

gjOqggg
2222221O2D1
22122221O1122
gg 2222221O21
iOi 222D2221O22121
Ocj 122D2221O2212
OOO 2D22D2221O21D
jOqg 21222221O21D
Ogw 112122221O212
gO 22112221O111
g 22112221O112
OOg 22122221O1122

gjOqgiOi
22122221O1122
222212221O2122
iOi 2D2122221O2211
Ocj 122122221O112
OOO 12122221O121
jOqg 222122221O1211
Ogw 2D2122221O111
gO 22212221O2211
g 112212221O11
OOg 12212221O21
gg 222212221O2122

gjOqgOcj
222212221O2122
2222221O1D1
Ocj 2D2212221O111
OOO 222222221O21
jOqg 12222221O1121
Ogw 22222221O21
gO 2D222221O121
g 1222221O121
OOg 2222221O2112
gg 2222221O2112
iOi 2222221O1D1

gjOqgOOO
2222221O1D1
2222221O221
OOO 12222221O2212
jOqg 21222221O2212D
Ogw 2D222221O2D11
gO 2222221O221
g 1222221O112
OOg 1222221O11
gg 2222221O221
iOi 2222221O112
Ocj 2222221O221

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

jOgi^OjOcgOi O
gOgwOgw
2222221O221
21222221O12122
Ogw 1222221O11
gO 2222221O212
g 22222221O221
OOg 2222221O211
gg 122D2221O1D12
iOi 2222D2221O211
Ocj 222D2221O1212
OOO 2222221O221D
jOqg 21222221O12122

gOgwgO
21222221O12122
22212221DO112
gO 122122221O212
g 22122221O112
OOg 22112221O11121
gg 22112221O211
iOi 22122221O21122
Ocj 12122221O1112
OOO 22122221O1211
jOqg 12212221DO221
Ogw 22212221DO112

gOgw g
22212221DO112
2222221DO221
g 12222221DO21
OOg 22222221DO21121
gg 1222221DO1112
iOi 22222221DO121
Ocj 2222221DO212
OOO 2222221DO2111
jOqg 2222221DO11
Ogw 2222221DO211
gO 2222221DO221

gOgwOOg
2222221DO221
1222221DO21D
OOg 2222221DO111
gg 2222221DO112
iOi 12222221DO21
Ocj 1222221DO211
OOO 1222221DO211
jOqg 2222221DO21
Ogw 2222221DO111
gO 2D222221DO21
g 1222221DO21D

gOgwgg
1222221DO21D
22112221DO21
gg 222D2221DO21
iOi 122D2221DO2112
Ocj 222D2221DO112
OOO 22222221DO11D
jOqg 2222221DO2122
Ogw 112122221DO11
gO 222112221DO111
g 222112221DO2212
OOg 22112221DO21

gOgwiOi
22112221DO21
122212221O112
iOi 222122221DO211
Ocj 22122221DO1122
OOO 2D2122221DO211
jOqg 12122221DO2121
Ogw 12122221DO112D
gO 22122221DO2D1
g 212212221O211
OOg 22212221O112D
gg 122212221O112

gOgwOcj
122212221O112
22222221O1211
Ocj 12212221O2122
OOO 222212221O21
jOqg 22212221O1122
Ogw 2D2222221O221
gO 12222221O1D1
g 21222221O112
OOg 2222221O112
gg 1222221O2212
iOi 22222221O1211

gOgwOOO
22222221O1211
2222221O11
OOO 2222221O2D12D
jOqg 2222221O111
Ogw 2222221O2212
gO 1222221O112
g 22222221O121
OOg 2222221O2D112
gg 21222221O2122
iOi 2222221O111
Ocj 2222221O11

gOgwjOqg
2222221O11
2222221O22121
jOqg 2222221O121
Ogw 12222221O22122
gO 21222221O111
g 1222221O212
OOg 2222221O12122
gg 122D2221O212
iOi 2222D2221O1212
Ocj 21222221O1D12
OOO 2222221O22121

ggOgO
2222221O22121
1122222222O111
gO 22122221O112
g 22122221O112
OOg 22112221O112
gg 22112221O112
iOi 22122221O1212
Ocj 222122221O111
OOO 22122221O11
jOqg 2122122222O2212D
Ogw 1122222222O111

ggO g
1122222222O111
22222222O221
g 222222222O21
OOg 122222222O121
gg 222222222O11
iOi 22222222O1121
Ocj 212222222O21
OOO 22222222O121
jOqg 222222222O21
Ogw 22222222O211
gO 22222222O221

ggOOOg
22222222O221
222D22222O211
OOg 22222222O2111
gg 122222222O221
iOi 12222222O112
Ocj 222222222O1212
OOO 22222222O2212
jOqg 2122D22222O1211
Ogw 222D22222O22122
gO 1D22D22222O211D
g 222D22222O211

ggOgg
222D22222O211
222222221O21D
gg 222222222O112
iOi 22222222O1122
Ocj 121222222O11122
OOO 221222222O2212
jOqg 121122222O111
Ogw 221222222O121
gO 222122221O211D
g 222122221O112
OOg 222222221O21D

ggOiOi
222222221O21D
22222221O21
iOi 2D22222221O11D
Ocj 1222222221O112
OOO 122222221O11
jOqg 2222222221O221
Ogw 212222221O12111
gO 22222221O21
g 12222221O212
OOg 12222221O221
gg 22222221O21

ggOOcj
22222221O21
12222221O21
Ocj 22222221O212
OOO 22222221O2212
jOqg 222222221O212
Ogw 212222221O211
gO 12222221O221
g 22222221O112
OOg 22222221O111D
gg 12222221O211
iOi 12222221O21

ggOOOO
12222221O21
122D22221O111
OOO 222222221O112
jOqg 22222221O21
Ogw 22222221O2212
gO 12222221O22121
g 22222221O21122
OOg 22222221O211D
gg 222D22221O2211
iOi 2D22D22221O111
Ocj 122D22221O111

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

jOgi^OjOcgOi O
ggOjOqg
122D22221O111
2D22122222O2112
jOqg 22222221O112
Ogw 22222221O2122
gO 121222221O112
g 221122221O11
OOg 121122221O211
gg 1221222221O112
iOi 1D21222221O212
Ocj 221222221O11121
OOO 2D22122222O2112

ggOOgw
2D22122222O2112
12222222O212
Ogw 222122222O121
gO 122222222O212
g 22222222O221
OOg 12222222O1211
gg 22222222O2D1
iOi 122222222O211
Ocj 212222222O2212
OOO 22222222O111
jOqg 12222222O212

OOgOOgOOg
12222222O212
22222222O2211D
OOg 12222222O111
gg 212222222O2212
iOi 212222222O121
Ocj 222222222O211
OOO 222222222O1D12
jOqg 22222222O211
Ogw 22222222O212
gO 22222222O11
g 22222222O2211D

OOgOOggg
22222222O2211D
212222222O11
gg 12222222O21
iOi 222222222O21
Ocj 22222222O211
OOO 22222222O1D12
jOqg 22222222O111
Ogw 122222222O112
gO 12222222O11
g 222222222O212
OOg 212222222O11

OOgOOgiOi
212222222O11
22222222O211
iOi 222222222O2112
Ocj 222222222O11
OOO 22222222O2111
jOqg 22222222O2122
Ogw 22222222O21
gO 22222222O1211
g 22222222O111
OOg 22222222O22121
gg 22222222O211

OOgOOgOcj
22222222O211
112222222O112D
Ocj 22222222O212
OOO 22222222O2212
jOqg 222222222O1D11
Ogw 22222222O121
gO 22222222O211
g 2D2222222O212
OOg 2D2222222O2112
gg 122222222O211
iOi 112222222O112D

OOgOOgOOO
112222222O112D
222222222O21
OOO 122222222O2211
jOqg 12222222O21D
Ogw 12222222O112
gO 12222222O2212
g 12222222O212
OOg 12222222O111D
gg 12222222O212
iOi 12222222O112
Ocj 222222222O21

OOgOOgjOqg
222222222O21
1122D22222O111
jOqg 22222222O112
Ogw 22222222O112
gO 22222222O212
g 2222D22222O2D12D
OOg 222D22222O112D
gg 222D22222O2D1
iOi 2D22D22222O111D
Ocj 1222D22222O2D12
OOO 1122D22222O111

OOgOOgOgw
1122D22222O111
122D22222O112
Ogw 122D22222O212
gO 122D22222O1112
g 2222D22222O212
OOg 2122D22222O1211
gg 222D22222O1D12
iOi 222D22222O11
Ocj 222D22222O211
OOO 2D22D22222O112
jOqg 122D22222O112

OOgOOggO
122D22222O112
22222222O212
gO 22222222O211
g 22222222O112D
OOg 22222222O22112
gg 122222222O221
iOi 12222222O2122
Ocj 12222222O2211
OOO 12222222O1111
jOqg 212222222O2211D
Ogw 22222222O212

OOgOOg g
22222222O212
121222222O21
g 22222222O212
OOg 2D2222222O211
gg 2121222222O211D
iOi 2221222222O212
Ocj 221222222O112
OOO 221222222O221
jOqg 221222222O212
Ogw 1121222222O2212
gO 121222222O21

OOggggg
121222222O21
221222222O212
gg 221222222O2122
iOi 221222222O111
Ocj 221122222O111D
OOO 221122222O11
jOqg 2221122222O212
Ogw 221122222O2212
gO 1121222222O221
g 2121222222O2121
OOg 221222222O212

OOgggiOi
221222222O212
12212222O11D
iOi 221222222O2121
Ocj 2D21222222O21D
OOO 221222222O212D
jOqg 212212222O1112
Ogw 22212222O12121
gO 22212222O111D
g 122212222O11
OOg 122212222O211
gg 12212222O11D

OOgggOcj
12212222O11D
222222222O212
Ocj 1D2212222O11
OOO 222212222O112
jOqg 22212222O2122
Ogw 22212222O1122
gO 22222222O21
g 122222222O2D11
OOg 122222222O1212
gg 1D2222222O2D12
iOi 222222222O212

OOgggOOO
222222222O212
1222222O21D
OOO 212222222O111
jOqg 22222222O2122
Ogw 2D2222222O11
gO 2222222O1122
g 2D222222O2111
OOg 2222222O121
gg 1222222O112
iOi 1222222O211
Ocj 1222222O21D

OOgggjOqg
1222222O21D
1222222O2111
jOqg 2222222O11
Ogw 2222222O2211
gO 1222222O2112
g 2222222O212
OOg 2222222O21D
gg 2222222O11
iOi 12222222O22121
Ocj 1222222O2111
OOO 1222222O2111

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOO
giOiOgwjOqg
2122122212O2112
222122212O22112
jOqg 2122122212O2112
Ogw 2222122212O1122
gO 222122212O11D
g 222122212O1212
OOg 222122212O221
gg 222122212O211
iOi 222122212O212
Ocj 222122212O112
OOO 222122212O22112

giOigOgO
222122212O22112
122122212O221D
gO 2D22122212O21
g 222122212O1211
OOg 222122212O2112
gg 1122122212O211
iOi 1122122212O11
Ocj 1222122212O212
OOO 1222122212O112
jOqg 122122212O2212
Ogw 122122212O221D

giOigO g
122122212O221D
2122122212O2212
g 122122212O221
OOg 122122212O212
gg 122122212O1211
iOi 122122212O1D1
Ocj 1D22122212O2D12
OOO 1D22122212O1D11
jOqg 122122212O1121
Ogw 2222122212O11D
gO 2122122212O2212

giOigOOOg
2122122212O2212
222122212O11
OOg 2222122212O2212
gg 2222122212O111
iOi 2222122212O1122
Ocj 2222122212O221
OOO 222122212O221
jOqg 222122212O1112
Ogw 222122212O2211
gO 222122212O2112
g 222122212O11

giOigOgg
222122212O11
2122222212O211
gg 222122212O2111
iOi 222122212O1111
Ocj 222122212O21
OOO 222122212O112
jOqg 2D22122212O2212
Ogw 222122212O212
gO 122122212O211
g 2122222212O1212
OOg 2122222212O211

giOigOiOi
2122222212O211
222222212O2D12
iOi 2222222212O2212
Ocj 2222222212O212
OOO 2222222212O2D11
jOqg 2222222212O112
Ogw 222222212O211
gO 222222212O121
g 222222212O111
OOg 222222212O2212
gg 222222212O2D12

giOigOOcj
222222212O2D12
2D22222212O1211
Ocj 222222212O11
OOO 222222212O2212D
jOqg 222222212O111
Ogw 222222212O2211
gO 222222212O11
g 222222212O21
OOg 222222212O11
gg 2D22222212O21
iOi 2D22222212O1211

giOigOOOO
2D22222212O1211
1122222212O212
OOO 2D22222212O112
jOqg 222222212O21111
Ogw 222222212O12122
gO 222222212O2111
g 1222222212O2122
OOg 1222222212O11121
gg 1222222212O2212
iOi 1122222212O211
Ocj 1122222212O212

giOigOjOqg
1122222212O212
1D22222212O11D
jOqg 1222222212O1211
Ogw 122222212O21D
gO 122222212O112
g 122222212O11
OOg 122222212O2111
gg 122222212O21
iOi 122222212O11
Ocj 1D22222212O211D
OOO 1D22222212O11D

giOigOOgw
1D22222212O11D
222222212O21
Ogw 122222212O11
gO 2222222212O111
g 2122222212O121D
OOg 2122222212O211D
gg 222222212O22111
iOi 222222212O2D12
Ocj 222222212O21112
OOO 222222212O2122
jOqg 222222212O21

giOi g g
222222212O21
222222212O1112D
g 222222212O212
OOg 222222212O1112
gg 222222212O121
iOi 222222212O2211
Ocj 2D22222212O2D12
OOO 2D22222212O112
jOqg 222222212O111
Ogw 212222212O111D
gO 222222212O1112D

giOi gOOg
222222212O1112D
22222212O2112
OOg 222222212O112
gg 22222212O2111
iOi 22222212O212
Ocj 22222212O212
OOO 22222212O112D
jOqg 22222212O22122
Ogw 22222212O21
gO 22222212O111
g 22222212O2112

giOi ggg
22222212O2112
122222212O2D1D
gg 22222212O2122
iOi 22222212O1112
Ocj 22222212O21
OOO 22222212O112
jOqg 2D2222212O1D12
Ogw 22222212O11
gO 122222212O211
g 112222212O221
OOg 122222212O2D1D

giOi giOi
122222212O2D1D
12222212O11
iOi 122222212O111
Ocj 122222212O1121
OOO 122222212O112
jOqg 12222212O2122
Ogw 12222212O1212
gO 12222212O1D12
g 12222212O211
OOg 12222212O21
gg 12222212O11

giOi gOcj
12222212O11
1D2222212O21
Ocj 12222212O2112
OOO 12222212O2211
jOqg 12222212O112
Ogw 12222212O212D
gO 12222212O112
g 12222212O212
OOg 12222212O121
gg 1D2222212O2111
iOi 1D2222212O21

giOi gOOO
1D2222212O21
222222212O111D
OOO 1D2222212O211
jOqg 1D2222212O1D1
Ogw 12222212O221
gO 12222212O1212
g 12222212O2111
OOg 222222212O221
gg 222222212O1112
iOi 222222212O1112
Ocj 222222212O111D

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOO
giOi gjOqg
222222212O111D
22222212O21D
jOqg 212222212O112
Ogw 222222212O112
gO 22222212O111
g 22222212O11
OOg 22222212O221
gg 22222212O211
iOi 22222212O11112
Ocj 22222212O2212
OOO 22222212O21D

giOi gOgw
22222212O21D
222222212O2122
Ogw 2D2222212O212
gO 22222212O2211
g 22222212O221
OOg 22222212O212
gg 12222212O211
iOi 12222212O111
Ocj 212222212O2112
OOO 212222212O211
jOqg 222222212O2122

giOi ggO
222222212O2122
22222212O212
gO 22222212O2D12
g 22222212O2D11
OOg 22222212O1D11
gg 22222212O2212
iOi 22222212O212D
Ocj 22222212O2212
OOO 22222212O212
jOqg 2D2222212O211
Ogw 22222212O212

giOiOOgOOg
22222212O212
122222212O211
OOg 22222212O21
gg 22222212O11112
iOi 22222212O1212
Ocj 22222212O11
OOO 22222212O112
jOqg 22222212O112
Ogw 22222212O211
gO 122222212O211
g 122222212O211

giOiOOggg
122222212O211
12222212O211D
gg 122222212O1D1
iOi 122222212O221
Ocj 112222212O21
OOO 112222212O2D1
jOqg 112222212O111
Ogw 122222212O2122
gO 122222212O11
g 12222212O212
OOg 12222212O211D

giOiOOgiOi
12222212O211D
12222212O2122
iOi 12222212O2D12
Ocj 12222212O12112
OOO 12222212O1112D
jOqg 12222212O11
Ogw 12222212O11
gO 12222212O2112
g 12222212O2212
OOg 12222212O2112
gg 12222212O2122

giOiOOgOcj
12222212O2122
12222212O111
Ocj 12222212O2D12
OOO 12222212O12112
jOqg 12222212O11
Ogw 12222212O2212
gO 12222212O22112
g 12222212O211
OOg 12222212O212
gg 12222212O112
iOi 12222212O111

giOiOOgOOO
12222212O111
12222212O1D1
OOO 12222212O1D1
jOqg 12222212O2212
Ogw 12222212O211
gO 12222212O21
g 12222212O211
OOg 12222212O11122
gg 12222212O111
iOi 12222212O112
Ocj 12222212O1D1

giOiOOgjOqg
12222212O1D1
12222212O111D
jOqg 12222212O212
Ogw 12222212O112
gO 12222212O212
g 1D2222212O2D1D
OOg 1D2222212O1212
gg 1D2222212O211D
iOi 12222212O221
Ocj 12222212O2D122
OOO 12222212O111D

giOiOOgOgw
12222212O111D
212222212O211
Ogw 12222212O112
gO 222222212O212
g 222222212O121
OOg 222222212O111D
gg 212222212O211
iOi 212222212O211
Ocj 212222212O211
OOO 212222212O112
jOqg 212222212O211

giOiOOggO
212222212O211
22222212O1D1
gO 222222212O2D1
g 222222212O1D12
OOg 222222212O2212
gg 22222212O21
iOi 22222212O1122
Ocj 22222212O112
OOO 22222212O212
jOqg 22222212O212
Ogw 22222212O1D1

giOiOOg g
22222212O1D1
22222212O2D12
g 22222212O211D
OOg 22222212O21
gg 22222212O112
iOi 22222212O2211
Ocj 22222212O21122
OOO 22222212O21
jOqg 22222212O1111
Ogw 22222212O2212
gO 22222212O2D12

giOigggg
22222212O2D12
22222212O212D
gg 2D2222212O1D1
iOi 22222212O2122
Ocj 22222212O2211
OOO 22222212O1211
jOqg 212222212O1122
Ogw 222222212O221D
gO 22222212O21
g 22222212O1112
OOg 22222212O212D

giOiggiOi
22222212O212D
2D2222212O111
iOi 22222212O2211
Ocj 22222212O212
OOO 22222212O11122
jOqg 22222212O22122
Ogw 22222212O21
gO 22222212O112
g 22222212O211
OOg 2D2222212O2212
gg 2D2222212O111

giOiggOcj
2D2222212O111
122222212O2212
Ocj 2D2222212O2111
OOO 22222212O21
jOqg 22222212O112
Ogw 122222212O2112
gO 112222212O211
g 112222212O111
OOg 112222212O2211
gg 122222212O112
iOi 122222212O2212

giOiggOOO
122222212O2212
12222212O2112
OOO 12222212O221
jOqg 12222212O111D
Ogw 12222212O2112
gO 12222212O2D1
g 12222212O1111
OOg 12222212O212
gg 12222212O1112
iOi 12222212O112
Ocj 12222212O2112

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

jOgi^OjOcgOjOO
giOiggjOqg
12222212O2112
22222212O112
jOqg 12222212O2112
Ogw 1D2222212O211
gO 12222212O212
g 222222212O21
OOg 222222212O2211
gg 222222212O21
iOi 222222212O1122
Ocj 22222212O21
OOO 22222212O112

giOiggOgw
22222212O112
22222212O1122
Ogw 22222212O112
gO 22222212O11
g 22222212O1111
OOg 22222212O2212
gg 2D2222212O212
iOi 2D2222212O121
Ocj 22222212O2211
OOO 22222212O12112
jOqg 22222212O1122

giOigggO
22222212O1122
22222212O11D
gO 12222212O2212D
g 222222212O22122
OOg 222222212O1112D
gg 22222212O2211
iOi 22222212O212
Ocj 22222212O2212
OOO 22222212O21
jOqg 22222212O112
Ogw 22222212O11D

giOigg g
22222212O11D
12222212O211
g 2D2222212O1D1
OOg 22222212O21
gg 122222212O1212D
iOi 122222212O1D1
Ocj 112222212O21
OOO 112222212O111
jOqg 122222212O2211
Ogw 12222212O2112
gO 12222212O211

giOiggOOg
12222212O211
1D2222212O22122
OOg 12222212O21
gg 12222212O112
iOi 12222212O2112
Ocj 12222212O211
OOO 12222212O21
jOqg 12222212O1D1
Ogw 12222212O211
gO 12222212O11
g 1D2222212O22122

gOcjOcjOcj
1D2222212O22122
212222212O111
Ocj 1D2222212O2111
OOO 1D2222212O111
jOqg 12222212O212
Ogw 12222212O11
gO 222222212O211D
g 222222212O111
OOg 222222212O211
gg 212222212O111
iOi 212222212O111

gOcjOcjOOO
212222212O111
22222212O21
OOO 212222212O11
jOqg 222222212O21
Ogw 222222212O1212
gO 222222212O2212
g 22222212O21
OOg 22222212O1212
gg 22222212O221
iOi 22222212O21
Ocj 22222212O21

gOcjOcjjOqg
22222212O21
22222212O112
jOqg 22222212O21
Ogw 22222212O221
gO 22222212O21112
g 22222212O2112
OOg 2D2222212O2D11
gg 22222212O1212
iOi 22222212O111
Ocj 22222212O21
OOO 22222212O112

gOcjOcjOgw
22222212O112
22222212O21
Ogw 212222212O1211
gO 222222212O2D12
g 22222212O21D
OOg 22222212O1111
gg 22222212O1211
iOi 22222212O11
Ocj 22222212O212
OOO 22222212O112D
jOqg 22222212O21

gOcjOcjgO
22222212O21
12222212O211
gO 22222212O111
g 2D2222212O121
OOg 2D2222212O2212
gg 22222212O211
iOi 122222212O2D122
Ocj 122222212O2112
OOO 112222212O211
jOqg 122222212O212
Ogw 12222212O211

gOcjOcj g
12222212O211
12222212O2D11
g 12222212O2212
OOg 12222212O11122
gg 12222212O1112
iOi 12222212O1D1
Ocj 12222212O21
OOO 12222212O112
jOqg 12222212O111
Ogw 1D2222212O212
gO 12222212O2D11

gOcjOcjOOg
12222212O2D11
212222212O221
OOg 12222212O111D
gg 12222212O2112
iOi 222222212O221
Ocj 222222212O21
OOO 222222212O212
jOqg 222222212O1D12
Ogw 212222212O221
gO 212222212O1212
g 212222212O221

gOcjOcjgg
212222212O221
22222212O2112D
gg 22222212O2112
iOi 22222212O12121
Ocj 22222212O2212
OOO 22222212O1212
jOqg 22222212O12122
Ogw 22222212O11122
gO 22222212O11D
g 2D2222212O112
OOg 22222212O2112D

gOcjOcjiOi
22222212O2112D
12222212O21
iOi 22222212O21
Ocj 22222212O2D122
OOO 22222212O1112
jOqg 22222212O1D1
Ogw 22222212O211
gO 22222212O21
g 22222212O111
OOg 22222212O2211
gg 12222212O21

gOcjOOOOOO
12222212O21
2122D22212O212D
OOO 12222212O2122
jOqg 12222212O111
Ogw 12222212O111
gO 2122D22212O22122
g 2122D22212O21
OOg 2122D22212O1212
gg 2122D22212O112
iOi 2122D22212O11
Ocj 2122D22212O212D

gOcjOOOjOqg
2122D22212O212D
222D22212O111D
jOqg 2222D22212O112
Ogw 222D22212O21
gO 222D22212O212D
g 222D22212O111
OOg 222D22212O2211
gg 222D22212O11D
iOi 222D22212O2212
Ocj 222D22212O212
OOO 222D22212O111D

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

igi^OjOcgO
ginOOcgOOOgO1OgOODOj iOOOOiO1OcOO
gO
2122122212
12222222
gO 2222222222
OOg 2222222222
Ocj 2122122212
g 112212221
gg 1222221
iOi 1222221
OOO 22122221D
Ogw 12222222

OOg
12222222
2222222
OOg 22222222
Ocj 22222222
g 22122222
gg 22212222
iOi 2222222
OOO 212212222
Ogw 222222
gO 2222222

Ocj
2222222
22222221
Ocj 2212222
g 22222222
gg 2122D2222
iOi 2222222
OOO 2212222
Ogw 2222222
gO 222222
OOg 22222221

g
22222221
122222D
g 1221222
gg 222222
iOi 122222D
OOO 1D2212222
Ogw 12122221
gO 22221222
OOg 122222
Ocj 122222D

gg
122222D
122222D
gg 2222221
iOi 1221222
OOO 2211222
Ogw 2212222
gO 2222222
OOg 222222D1
Ocj 2211222D
g 122222D

iOi
122222D
122222
iOi 222D222D
OOO 222222DD
Ogw 1212222D
gO 1222221
OOg 1222222
Ocj 222222
g 2211222
gg 122222

OOO
122222
22222212
OOO 1212222D
Ogw 122222122
gO 2222D22121
OOg 12222212
Ocj 12122212
g 22222212
gg 2222212D
iOi 22222212

Ogw
22222212
222222122
Ogw 222122111
gO 22222112
OOg 2222211
Ocj 12212211
g 12122211
gg 222122211
iOi 12222121
OOO 222222122

gO
222222122
2222222222
gO 2D222212
OOg 12212212
Ocj 22122212
g 222212212D
gg 2222222222
iOi 2222222222
OOO 2222222222
Ogw 2222222222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

igi^OjOcgOjOOOOj
gO g
2122122212
112212221
g 122222212
gg 222D22212
iOi 121222212
OOO 222212221
Ogw 2222221
gO 2222221
OOg 2222221
Ocj 112212221

gOgg
112212221
1222221
gg 1222221
iOi 2222221
OOO 12122221
Ogw 12212221
gO 22222221
OOg 2222D2221
Ocj 222112221
g 1222221

gOiOi
1222221
1222221
iOi 2222221
OOO 1222221
Ogw 1222D2221
gO 122122221
OOg 122122221
Ocj 12222221
g 2222221
gg 1222221

gOOOO
1222221
22122221D
OOO 2222221
Ogw 22112221
gO 22212221D
OOg 1222221D
Ocj 2D222221D
g 122D2221D
gg 22112221D
iOi 22122221D

gOOgw
22122221D
12222222
Ogw 22222221
gO 2222221
OOg 1222221
Ocj 22122221
g 22122221
gg 22222222
iOi 212222222
OOO 12222222

OOgOOg
12222222
22222222
OOg 1D21222222
Ocj 222122221
g 2D2222221
gg 222D22221
iOi 2121122221
OOO 122122222
Ogw 22222222
gO 22222222

OOgOcj
22222222
22222222
Ocj 221222222
g 2D2212222
gg 2222222
iOi 222D2222
OOO 222122222
Ogw 12212222
gO 1222222
OOg 22222222

OOg g
22222222
22122222
g 12112222
gg 21222222
iOi 2222222
OOO 222D2222
Ogw 22112222
gO 22222222
OOg 1222222
Ocj 22122222

OOggg
22122222
22212222
gg 122222222
iOi 2222222
OOO 2222222
Ogw 22112222
gO 12222222D
OOg 22222222D
Ocj 2222222D
g 22212222

OOgiOi
22212222
2222222
iOi 22222222
OOO 1222222
Ogw 12222222
gO 11222222
OOg 12112222
Ocj 2D2212222
g 1222222
gg 2222222

OOgOOO
2222222
212212222
OOO 122D2222
Ogw 22112222
gO 122212221
OOg 2222221
Ocj 11222221
g 22222221
gg 22112221
iOi 212212222

OOgOgw
212212222
222222
Ogw 2222222
gO 12222222
OOg 122D2222
Ocj 22112222
g 21222222
gg 2D22222
iOi 222222
OOO 222222

OOggO
222222
2222222
gO 1212222
OOg 1122222
Ocj 1222222
g 122222
gg 2212222
iOi 2222222
OOO 222222
Ogw 2222222

OcjOcj
2222222
2212222
Ocj 2D211222
g 222222
gg 2D22222
iOi 2222222
OOO 1212222
Ogw 122222
gO 2222222
OOg 2212222

Ocj g
2212222
22222222
g 2222222D
gg 1D22222D
iOi 222222D
OOO 2212222D
Ogw 1122222
gO 2222222
OOg 11212222
Ocj 22222222

Ocjgg
22222222
2122D2222
gg 2222222
iOi 22222222
OOO 22122222
Ogw 2222221
gO 22222221
OOg 12112221
Ocj 21222222
g 2122D2222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

igi^OjOcgOjOOOOj
OcjiOi
2122D2222
2222222
iOi 22222222
OOO 12112222
Ogw 22221222
gO 2D22222
OOg 222222
Ocj 222D222
g 12211222
gg 2222222

OcjOOO
2222222
2212222
OOO 222222
Ogw 122222
gO 222D222
OOg 1211222
Ocj 2222222
g 222222
gg 222D222
iOi 2212222

OcjOgw
2212222
2222222
Ogw 1212222
gO 222222
OOg 2D22222
Ocj 222D222
g 2211222
gg 1222222
iOi 122222
OOO 2222222

OcjgO
2222222
222222
gO 1212222
OOg 12221222D
Ocj 1D22222D
g 122222D
gg 1211222D
iOi 2221222
OOO 222222
Ogw 222222

OcjOOg
222222
22222221
OOg 222222
Ocj 122212222
g 2222222
gg 2D22D2222
iOi 22112222
OOO 22212221
Ogw 1222221
gO 22222221

g g
22222221
1221222
g 22112221
gg 1222222
iOi 1222222
OOO 12122222
Ogw 2221222
gO 122222
OOg 1122222
Ocj 1221222

ggg
1221222
222222
gg 122222
iOi 1222222
OOO 21212222
Ogw 2D22222
gO 2222D222
OOg 2212222
Ocj 122222
g 222222

giOi
222222
122222D
iOi 2212222
OOO 2212222
Ogw 222222
gO 122222
OOg 122222
Ocj 22212222
g 1221222D
gg 122222D

gOOO
122222D
1D2212222
OOO 2122222D
Ogw 2122222D
gO 1D211222D
OOg 2222222
Ocj 2D22222
g 1122D222
gg 1D211222
iOi 1D2212222

gOgw
1D2212222
12122221
Ogw 2222222
gO 2D222222
OOg 2222222
Ocj 12122222
g 12222221
gg 2222221
iOi 22122221
OOO 12122221

ggO
12122221
22221222
gO 1222222
OOg 1222222
Ocj 212122222
g 1221222
gg 122222
iOi 222222
OOO 12212222
Ogw 22221222

gOOg
22221222
122222
OOg 122222
Ocj 222D222
g 2211222
gg 222222
iOi 1D22222
OOO 222222
Ogw 2D212222
gO 122222

gOcj
122222
122222D
Ocj 1122222
g 1211222
gg 222222
iOi 122222
OOO 122222
Ogw 1D212222
gO 222222D
OOg 122222D

gggg
122222D
2222221
gg 2212222D
iOi 122222
OOO 122222
Ogw 2211222
gO 2222222
OOg 1222222
Ocj 22122222
g 2222221

ggiOi
2222221
1221222
iOi 2222221
OOO 2222221
Ogw 12112221
gO 22212222
OOg 1D222222
Ocj 1222222
g 12122222
gg 1221222

ggOOO
1221222
2211222
OOO 222222
Ogw 122222
gO 222222
OOg 2211222
Ocj 222222
g 1222222
gg 222222
iOi 2211222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

igi^OjOcgOjOOOOj
ggOgw
2211222
2212222
Ogw 1222222
gO 122222
OOg 2222D222
Ocj 22212222
g 122222
gg 1122222
iOi 122222
OOO 2212222

gggO
2212222
2222222
gO 1222222
OOg 2122222
Ocj 2D212222
g 21222222D
gg 222222D
iOi 122D222D
OOO 2211222D
Ogw 2222222

ggOOg
2222222
222222D1
OOg 222222
Ocj 2122222
g 2221222D2
gg 222222D2
iOi 222D222D2
OOO 1211222D2
Ogw 22222222D1
gO 222222D1

ggOcj
222222D1
2211222D
Ocj 2D212222D1
g 1D222222D2
gg 222222D2
iOi 2212222D2
OOO 2221222D
Ogw 122222D
gO 222D222D
OOg 2211222D

gg g
2211222D
122222D
g 1D22222D
gg 122222D
iOi 1212222D
OOO 222222D
Ogw 1122222D
gO 2211222D
OOg 2D22222D
Ocj 122222D

iOiiOi
122222D
222D222D
iOi 222D222D
OOO 2212222D
Ogw 1211222D
gO 1212222D
OOg 1D222222D
Ocj 1122222D
g 222222D
gg 222D222D

iOiOOO
222D222D
222222DD
OOO 122222D
Ogw 22211222D
gO 22212222D
OOg 1222222DD
Ocj 1122222DD
g 1122222DD
gg 122D222DD
iOi 222222DD

iOiOgw
222222DD
1212222D
Ogw 12211222DD
gO 2221222D
OOg 222222D
Ocj 222222D
g 1122222D
gg 122222D
iOi 21211222D
OOO 1212222D

iOigO
1212222D
1222221
gO 12222222
OOg 1222222
Ocj 2222222
g 22222222
gg 12112222
iOi 222212221
OOO 212222221
Ogw 1222221

iOiOOg
1222221
1222222
OOg 22222221
Ocj 22222221
g 12112221
gg 22222222
iOi 2222222
OOO 1222222
Ogw 1222222
gO 1222222

iOiOcj
1222222
222222
Ocj 222122222
g 21222222
gg 1D22222
iOi 1222222
OOO 222222
Ogw 2211222
gO 12221222
OOg 222222

iOi g
222222
2211222
g 122222
gg 1D22222
iOi 1211222
OOO 1221222
Ogw 2222222
gO 222222
OOg 122D222
Ocj 2211222

iOigg
2211222
122222
gg 2D222222
iOi 222222
OOO 1122222
Ogw 2222D222
gO 2211222
OOg 2221222
Ocj 122222
g 122222

OOOOOO
122222
1212222D
OOO 222222
Ogw 2212222
gO 1D212222
OOg 1222222D
Ocj 122222D
g 222222D
gg 2222222D
iOi 1212222D

OOOOgw
1212222D
122222122
Ogw 12212222D
gO 2222222
OOg 1122222
Ocj 1D22222
g 222D222
gg 1211222
iOi 2212222
OOO 122222122

OOOgO
122222122
2222D22121
gO 22222122
OOg 212222122
Ocj 122222122
g 2D21122122
gg 1D22222121
iOi 122222121
OOO 22222121
Ogw 2222D22121

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

igi^OjOcgOjOOOOj
OOOOOg
2222D22121
12222212
OOg 121222121
Ocj 121222121
g 22222122
gg 222222122
iOi 122D22122
OOO 1221222122
Ogw 121222122
gO 12222212

OOOOcj
12222212
12122212
Ocj 1222212
g 1222D2212
gg 122112212
iOi 22212212
OOO 11222212
Ogw 1D222212
gO 2222212
OOg 12122212

OOO g
12122212
22222212
g 1D2212212
gg 2D222212
iOi 2D222212
OOO 22222212
Ogw 12112212
gO 22212212
OOg 2222212
Ocj 22222212

OOOgg
22222212
2222212D
gg 22112212
iOi 22212212
OOO 1D222212
Ogw 22222212
gO 222D2212
OOg 12112212
Ocj 212222212D
g 2222212D

OOOiOi
2222212D
22222212
iOi 2222212D
OOO 2122D2212D
Ogw 22122212D
gO 22112212D
OOg 1D2212212
Ocj 1222212
g 1222212
gg 22222212

OgwOgw
22222212
222122111
Ogw 1D222212
gO 212112212
OOg 222122112
Ocj 122222112
g 22222112
gg 222222112
iOi 221122112
OOO 222122111

OgwgO
222122111
22222112
gO 12222111
OOg 22222111
Ocj 122D22111
g 221122111
gg 2222222112
iOi 2D2222112
OOO 22222112
Ogw 22222112

OgwOOg
22222112
2222211
OOg 121222112
Ocj 22212211
g 2222211
gg 1222211
iOi 12222211
OOO 122112211
Ogw 222212211
gO 2222211

OgwOcj
2222211
12212211
Ocj 2222211
g 2D2122211
gg 12212211
iOi 22222211
OOO 2222211
Ogw 2D22D2211
gO 22122211
OOg 12212211

Ogw g
12212211
12122211
g 2222211
gg 122D2211
iOi 212122211
OOO 212212211
Ogw 22222211
gO 12222211
OOg 12222211
Ocj 12122211

Ogwgg
12122211
222122211
gg 2D222211D
iOi 1222211D
OOO 21222211D
Ogw 22112211D
gO 222222211
OOg 2222211
Ocj 2222211
g 222122211

OgwiOi
222122211
12222121
iOi 222222122
OOO 222222122
Ogw 122222122
gO 22222122
OOg 222D22122
Ocj 121222122
g 222122121
gg 12222121

OgwOOO
12222121
222222122
OOO 22222121
Ogw 22222121
gO 2D22D22121
OOg 121222121
Ocj 222122122
g 12222122
gg 22222122
iOi 222222122

gOgO
222222122
2D222212
gO 221222122
OOg 2221222122
Ocj 1222212
g 1222212
gg 1222212
iOi 12112212
OOO 12212212
Ogw 2D222212

gOOOg
2D222212
12212212
OOg 22222212
Ocj 21222212
g 22122212
gg 2222212
iOi 12222212
OOO 1D22D2212
Ogw 12122212
gO 12212212

gOOcj
12212212
22122212
Ocj 2222212
g 222D2212
gg 22112212
iOi 12212212
OOO 1222212
Ogw 22222212
gO 2222212
OOg 22122212

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOOcgO
ginOOcgOOOgO1O gOOj iO11OOOiO2OcOO
g
2122122212
222122221D
g 2222222222
OOg 2222222222
gg 2122122212
iOi 22222212
Ocj 2222221
OOO 22112221
jOqg 122D2221
Ogw 12222221
gO 222122221D

OOg
222122221D
222D2222
OOg 12222221
gg 212122221
iOi 12222222
Ocj 222D22222
OOO 1121122222
jOqg 22222221
Ogw 22222222
gO 221222222
g 222D2222

gg
222D2222
22212222
gg 222122222
iOi 2222222
Ocj 222D2222
OOO 1222222D
jOqg 1222222
Ogw 222222222
gO 222222
g 22222222
OOg 22212222

iOi
22212222
222122222
iOi 1222222
Ocj 122222
OOO 2D22222
jOqg 122222D
Ogw 2212222D
gO 122222
g 2D2212222
OOg 22222222
gg 222122222

Ocj
222122222
222D222
Ocj 2222221
OOO 122112221
jOqg 122112222
Ogw 2212222
gO 22212222
g 22212222
OOg 21222222
gg 222222
iOi 222D222

OOO
222D222
22222222
OOO 12211222
jOqg 222222D
Ogw 222222
gO 22212222
g 1222222
OOg 2D2112222
gg 122D2221
iOi 122112221
Ocj 22222222

jOqg
22222222
2222222
jOqg 22221222
Ogw 222D222
gO 2122222
g 222222
OOg 1212222
gg 12122221
iOi 21222222
Ocj 2222222
OOO 2222222

Ogw
2222222
22212222
Ogw 222222
gO 122222
g 1211222D
OOg 2122222
gg 11222221
iOi 22122221
Ocj 12222222
OOO 222222
jOqg 22212222

gO
22212222
222D222D
gO 2212222
g 2222222D
OOg 122222
gg 222222D1
iOi 122222D2
Ocj 222222D
OOO 1212222D
jOqg 2211222D
Ogw 222D222D

g
222D222D
2222222222
g 1122222D
OOg 2D211222D
gg 2222221
iOi 212212222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
jOqg 2222222222
Ogw 2222222222
gO 2222222222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

gOOcgOjOOOOj
giOi
2122122212
22222212
iOi 2222222222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
jOqg 2122122212
Ogw 222122212
gO 222222212
g 22222212
OOg 12222212
gg 22222212

gOcj
22222212
2222221
Ocj 212222212
OOO 122222212
jOqg 2122D22212
Ogw 12222212
gO 1221122212
g 221222212
OOg 1D2212221
gg 1222221
iOi 2222221

gOOO
2222221
22112221
OOO 1222221
jOqg 2222221
Ogw 2222221
gO 2122D2221
g 2222221
OOg 1222221
gg 22122221
iOi 122112221
Ocj 22112221

gjOqg
22112221
122D2221
jOqg 2222221
Ogw 2222221
gO 122D2221
g 22112221
OOg 222212221
gg 1222221
iOi 1222221
Ocj 2D222221
OOO 122D2221

gOgw
122D2221
12222221
Ogw 22122221
gO 212212221
g 2D222221
OOg 12222221
gg 1222D2221
iOi 2222221
Ocj 22122221
OOO 22112221
jOqg 12222221

ggO
12222221
222122221D
gO 2222221
g 222D2221
OOg 2D2122221
gg 22212221D
iOi 22222221D
Ocj 22222221D
OOO 1222221D
jOqg 2222221D
Ogw 222122221D

OOgOOg
222122221D
12222221
OOg 2D2122221D
gg 22122221D
iOi 22122221D
Ocj 22212221
OOO 12212221
jOqg 2D2212221
Ogw 122222221
gO 22222221
g 12222221

OOggg
12222221
212122221
gg 2D222221
iOi 12222221
Ocj 2222221
OOO 21222221
jOqg 222D2221
Ogw 12222221
gO 22122221
g 22122221
OOg 212122221

OOgiOi
212122221
12222222
iOi 22122221
Ocj 2122122222
OOO 222122222
jOqg 122122222
Ogw 222122222
gO 122222222
g 222222222
OOg 212222222
gg 12222222

OOgOcj
12222222
222D22222
Ocj 22222222
OOO 22222222
jOqg 22222222
Ogw 12222222
gO 22222222
g 22222222
OOg 22222222
gg 2D2222222
iOi 222D22222

OOgOOO
222D22222
1121122222
OOO 1222D22222
jOqg 222D22222
Ogw 22222222
gO 22222222
g 221222222
OOg 121222222
gg 221222222
iOi 221122222
Ocj 1121122222

OOgjOqg
1121122222
22222221
jOqg 2221222222
Ogw 222122221
gO 22222221
g 122222221
OOg 22222221
gg 22222221
iOi 12222221
Ocj 122222221
OOO 22222221

OOgOgw
22222221
22222222
Ogw 222D22221
gO 22222221
g 2121122221
OOg 121122221
gg 2221222221
iOi 2222122222
Ocj 2122122222
OOO 222222222
jOqg 22222222

OOggO
22222222
221222222
gO 212222222
g 22222222
OOg 12222222
gg 22222222
iOi 1222D22222
Ocj 22222222
OOO 12222222
jOqg 221222222
Ogw 221222222

OOg g
221222222
222D2222
g 22212222
OOg 222212222
gg 2222222
iOi 1222222
Ocj 2222222
OOO 1D222222
jOqg 2222222
Ogw 2222222
gO 222D2222

gggg
222D2222
222122222
gg 12122222
iOi 22212222
Ocj 22222222
OOO 22222222
jOqg 1D222222
Ogw 22212222
gO 1222222
g 2222222
OOg 222122222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

gOOcgOjOOOOj
gggg
222D2222
222122222
gg 12122222
iOi 22212222
Ocj 22222222
OOO 22222222
jOqg 1D222222
Ogw 22212222
gO 1222222
g 2222222
OOg 222122222

ggiOi
222122222
2222222
iOi 22112222
Ocj 22112222
OOO 2D2122222
jOqg 12212222
Ogw 12222222
gO 2222222
g 2222222
OOg 1222222
gg 2222222

ggOcj
2222222
222D2222
Ocj 2222222
OOO 122D2222
jOqg 12122222
Ogw 122122222
gO 12222222
g 1222222
OOg 2222222
gg 1222222
iOi 222D2222

ggOOO
222D2222
1222222D
OOO 122D2222
jOqg 212122222
Ogw 2D2112222
gO 22122222
g 212222222D
OOg 1D2222222D
gg 2222222D
iOi 1222222D
Ocj 1222222D

ggjOqg
1222222D
1222222
jOqg 222D2222D
Ogw 22122222D
gO 1222222
g 1222222
OOg 222D2222
gg 22122222
iOi 22212222
Ocj 21222222
OOO 1222222

ggOgw
1222222
222222222
Ogw 2D22D2222
gO 12112222
g 12222221
OOg 2222221
gg 1222221
iOi 122D2221
Ocj 22122221
OOO 12112221
jOqg 222222222

gggO
222222222
222222
gO 2222222
g 122122222
OOg 22112222
gg 2122222
iOi 1222222
Ocj 122222
OOO 222D222
jOqg 21212222
Ogw 222222

gg g
222222
22222222
g 222222
OOg 122D222
gg 12212222
iOi 1221222
Ocj 122222
OOO 222222
jOqg 222D222
Ogw 2211222
gO 22222222

ggOOg
22222222
22212222
OOg 222222
gg 222222
iOi 1222222
Ocj 2222222
OOO 122222
jOqg 2122D222
Ogw 2D22222
gO 2212222
g 22212222

iOiiOi
22212222
1222222
iOi 2212222
Ocj 11212222
OOO 1212222
jOqg 2212222
Ogw 2221222
gO 1221222
g 2221222
OOg 21222222
gg 1222222

iOiOcj
1222222
122222
Ocj 2222222
OOO 2222222
jOqg 2222222
Ogw 222222
gO 222222
g 1222222
OOg 122222
gg 2D22222
iOi 122222

iOiOOO
122222
2D22222
OOO 2222222
jOqg 2222222
Ogw 122222
gO 222222
g 2D22D222
OOg 122D222
gg 222D222
iOi 2122222
Ocj 2D22222

iOijOqg
2D22222
122222D
jOqg 11212222
Ogw 2211222
gO 1212222
g 1221222D
OOg 2221222D
gg 222222D
iOi 122222D
Ocj 2222222D
OOO 122222D

iOiOgw
122222D
2212222D
Ogw 1122222D
gO 1122222D
g 2D22222D
OOg 2222222D
gg 2122D222D
iOi 122D222D
Ocj 122222D
OOO 2D22222D
jOqg 2212222D

iOigO
2212222D
122222
gO 22212222D
g 2221222
OOg 1D221222
gg 2222222
iOi 222222
Ocj 2D22222
OOO 1122222
jOqg 122222
Ogw 122222

iOi g
122222
2D2212222
g 122222
OOg 222222
gg 222D222
iOi 222222
Ocj 222222
OOO 2212222
jOqg 2211222
Ogw 2212222
gO 2D2212222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

gOOcgOjOOOOj
iOi g
122222
2D2212222
g 122222
OOg 222222
gg 222D222
iOi 222222
Ocj 222222
OOO 2212222
jOqg 2211222
Ogw 2212222
gO 2D2212222

iOiOOg
2D2212222
22222222
OOg 12212222
gg 22212222
iOi 12212222
Ocj 2D2222222
OOO 12222222
jOqg 22222222
Ogw 2D222222
gO 21222222
g 22222222

iOigg
22222222
222122222
gg 1222222
iOi 2222222
Ocj 1222222
OOO 2222222
jOqg 222D2222
Ogw 2222222
gO 12122222
g 1D2112222
OOg 222122222

OcjOcj
222122222
2222221
Ocj 12122222
OOO 22122222
jOqg 22212221
Ogw 22222221
gO 2222221
g 2D222221
OOg 12222221
gg 1222221
iOi 2222221

OcjOOO
2222221
122112221
OOO 21222221
jOqg 22222221
Ogw 1222D2221
gO 22222221
g 22222221
OOg 2222221
gg 22122221
iOi 12122221
Ocj 122112221

OcjjOqg
122112221
122112222
jOqg 22212222
Ogw 22222222
gO 22222222
g 1222222
OOg 2222222
gg 2222222
iOi 21222222
Ocj 222122222
OOO 122112222

OcjOgw
122112222
2212222
Ogw 22122222
gO 1222222
g 2222222
OOg 2122222
gg 122222
iOi 222222
Ocj 222222
OOO 122D222
jOqg 2212222

OcjgO
2212222
22212222
gO 2212222
g 2221222
OOg 1D222222
gg 2222222
iOi 1122222
Ocj 1222222
OOO 222222
jOqg 2122222
Ogw 22212222

Ocj g
22212222
22212222
g 12212222
OOg 2212222
gg 2222222
iOi 122222
Ocj 122222
OOO 222222
jOqg 222222
Ogw 222D222
gO 22212222

OcjOOg
22212222
21222222
OOg 12212222
gg 2211222
iOi 12211222
Ocj 22211222
OOO 2211222
jOqg 22212222
Ogw 12221222
gO 21222222
g 21222222

Ocjgg
21222222
222222
gg 222222
iOi 2222222
Ocj 222222
OOO 122222
jOqg 122222
Ogw 2211222
gO 12221222
g 1222222
OOg 222222

OcjiOi
222222
222D222
iOi 222222
Ocj 122222
OOO 222222
jOqg 122222
Ogw 122222
gO 122222
g 222222
OOg 122222
gg 222D222

OOOOOO
222D222
12211222
OOO 222D222
jOqg 222D222
Ogw 222222
gO 2122222
g 2212222
OOg 11212222
gg 2D212222
iOi 22211222
Ocj 12211222

OOOjOqg
12211222
222222D
jOqg 1212222
Ogw 22221222D
gO 2222222D
g 222222D
OOg 2222222D
gg 222222D
iOi 122222D
Ocj 2D22222D
OOO 222222D

OOOOgw
222222D
222222
Ogw 2222D222D
gO 222222D
g 2212222D
OOg 12211222D
gg 1212222D
iOi 1212222D
Ocj 1221222
OOO 21222222
jOqg 222222

OOOgO
222222
22212222
gO 122222
g 222222
OOg 1222222
gg 222222
iOi 222D222
Ocj 2122222
OOO 122222
jOqg 2212222
Ogw 22212222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

gOOcgOjOOOOj
OOOgO
222222
22212222
gO 122222
g 222222
OOg 1222222
gg 222222
iOi 222D222
Ocj 2122222
OOO 122222
jOqg 2212222
Ogw 22212222

OOO g
22212222
1222222
g 22212222
OOg 12212222
gg 21222222
iOi 1222222
Ocj 22222222
OOO 1222222
jOqg 22222222
Ogw 2222222
gO 1222222

OOOOOg
1222222
2D2112222
OOg 222D2222
gg 222D2222
iOi 2D22D2222
Ocj 2222222
OOO 11222222
jOqg 2222222
Ogw 22122222
gO 22122222
g 2D2112222

OOOgg
2D2112222
122D2221
gg 22122222
iOi 2D2212221
Ocj 212222221
OOO 1D2222221
jOqg 21222221
Ogw 2222221
gO 2222221
g 2222D2221
OOg 122D2221

OOOiOi
122D2221
122112221
iOi 222D2221
Ocj 222D2221
OOO 2222221
jOqg 1222221
Ogw 2D222221
gO 122122221
g 22122221
OOg 22122221
gg 122112221

OOOOcj
122112221
22222222
Ocj 22112221
OOO 222122221
jOqg 22122221
Ogw 122212222
gO 22222222
g 22222222
OOg 22222222
gg 2222222
iOi 22222222

jOqgjOqg
22222222
22221222
jOqg 12222222
Ogw 22122222
gO 1D221222
g 2122222
OOg 222222
gg 122222
iOi 1212222
Ocj 12212222
OOO 22221222

jOqgOgw
22221222
222D222
Ogw 2D22222
gO 222222
g 222222
OOg 2211222
gg 2D222222
iOi 1222222
Ocj 222222
OOO 122222
jOqg 222D222

jOqggO
222D222
2122222
gO 1212222
g 2222222
OOg 2222222
gg 222D222
iOi 222222
Ocj 2211222
OOO 2221222
jOqg 2222222
Ogw 2122222

jOqg g
2122222
222222
g 1212222
OOg 22211222
gg 222222D
iOi 222222D
Ocj 2D22222D
OOO 222222D
jOqg 2212222D
Ogw 2212222D
gO 222222

jOqgOOg
222222
1212222
OOg 1D22222
gg 122222
iOi 1222222
Ocj 222222
OOO 122222
jOqg 222D222
Ogw 222222
gO 2D211222
g 1212222

jOqggg
1212222
12122221
gg 1222222
iOi 21222222
Ocj 21222222
OOO 21222222
jOqg 222122222
Ogw 2222221
gO 21222221
g 222112221
OOg 12122221

jOqgiOi
12122221
21222222
iOi 22122221
Ocj 122212222
OOO 22212222
jOqg 22222222
Ogw 2D222222
gO 22222222
g 22222222
OOg 1222222
gg 21222222

jOqgOcj
21222222
2222222
Ocj 2122D2222
OOO 11222222
jOqg 22112222
Ogw 22122222
gO 1222222
g 1222222
OOg 222222
gg 222222
iOi 2222222

jOqgOOO
2222222
2222222
OOO 222D222
jOqg 122222
Ogw 1212222
gO 2211222
g 22221222
OOg 1221222
gg 2D222222
iOi 1222222
Ocj 2222222

OgwOgw
2222222
222222
Ogw 1122222
gO 2122222
g 1211222
OOg 1212222
gg 1222222
iOi 222222
Ocj 1D22222
OOO 1D22222
jOqg 222222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

gOOcgOjOOOOj
OgwOgw
2222222
222222
Ogw 1122222
gO 2122222
g 1211222
OOg 1212222
gg 1222222
iOi 222222
Ocj 1D22222
OOO 1D22222
jOqg 222222

OgwgO
222222
122222
gO 12212222
g 2D22222
OOg 122222
gg 222222
iOi 222D222
Ocj 1212222
OOO 22211222
jOqg 22222222
Ogw 122222

Ogw g
122222
1211222D
g 122222
OOg 2122222
gg 22212222
iOi 2212222
Ocj 1222222D
OOO 122222D
jOqg 2D22222D
Ogw 2222D222D
gO 1211222D

OgwOOg
1211222D
2122222
OOg 2211222D
gg 2221222
iOi 1221222
Ocj 2222222
OOO 1D222222
jOqg 222222
Ogw 222222
gO 222222
g 2122222

Ogwgg
2122222
11222221
gg 1212222
iOi 1D211222
Ocj 122212222
OOO 1D2222222
jOqg 2222222
Ogw 2122D2222
gO 222122222
g 2222221
OOg 11222221

OgwiOi
11222221
22122221
iOi 21222221
Ocj 2222221
OOO 1D222221
jOqg 1222221
Ogw 1222221
gO 1222D2221
g 2222221
OOg 22222221
gg 22122221

OgwOcj
22122221
12222222
Ocj 12112221
OOO 2D2122221
jOqg 22212222
Ogw 2222222
gO 2222222
g 1222222
OOg 2222222
gg 222D2222
iOi 12222222

OgwOOO
12222222
222222
OOO 2222222
jOqg 22122222
Ogw 2D2112222
gO 2221222
g 2222222
OOg 1D222222
gg 2D22222
iOi 2D22222
Ocj 222222

OgwjOqg
222222
22212222
jOqg 222222
Ogw 2212222
gO 12221222
g 222222
OOg 222222
gg 1222D222
iOi 1222222
Ocj 2212222
OOO 22212222

gOgO
22212222
2212222
gO 2D22222
g 1222222
OOg 2222D222
gg 22212222
iOi 2221222
Ocj 222222
OOO 1222222
jOqg 2D22D222
Ogw 2212222

gO g
2212222
2222222D
g 222222
OOg 122222
gg 2122D222
iOi 222222
Ocj 2212222
OOO 2212222
jOqg 122222D
Ogw 2D22222D
gO 2222222D

gOOOg
2222222D
122222
OOg 2212222D
gg 22211222D
iOi 2212222D
Ocj 2212222D
OOO 11221222
jOqg 22222222
Ogw 2D22222
gO 1222222
g 122222

gOgg
122222
222222D1
gg 2212222
iOi 21212222
Ocj 2222222D2
OOO 122222D2
jOqg 122222D2
Ogw 2212222D2
gO 2222222D1
g 1222222D1
OOg 222222D1

gOiOi
222222D1
122222D2
iOi 2D22D222D1
Ocj 222D222D1
OOO 1222222D1
jOqg 1212222D1
Ogw 1211222D1
gO 21212222D1
g 22221222D2
OOg 2222222D2
gg 122222D2

gOOcj
122222D2
222222D
Ocj 122222D2
OOO 222222D2
jOqg 222222D2
Ogw 222D222D2
gO 2212222D2
g 22212222D2
OOg 11221222D
gg 122222D
iOi 222222D

gOOOO
222222D
1212222D
OOO 2122222D
jOqg 122222D
Ogw 222222D
gO 1D22D222D
g 222222D
OOg 11212222D
gg 2211222D
iOi 2D212222D
Ocj 1212222D

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

n1i^OjOcgO
ginOOcgOOOgO1OjOqgOOj iOOOOiO2OcOO
jOqg
2122122212
212112221
jOqg 2222222222
gg 2122122212
iOi 222222212
Ocj 12122221
OOO 21222221
g 1122D2221
gO 21222221
Ogw 212112221

gg
212112221
12122222
gg 212122222
iOi 22212222
Ocj 212212222D
OOO 22222222
g 122112222
gO 21212222
Ogw 2222222D
jOqg 12122222

iOi
12122222
21211222
iOi 22222221
Ocj 12122221
OOO 12222222
g 2222222
gO 11212222
Ogw 1212222
jOqg 122D222
gg 21211222

Ocj
21211222
12122221
Ocj 21212222D
OOO 122212222
g 22222222
gO 11212222
Ogw 2122222
jOqg 1221222D
gg 12122222
iOi 12122221

OOO
12122221
1212222
OOO 2222222
g 2D22222
gO 222222
Ogw 1212222
jOqg 2122222
gg 1122222D
iOi 2222222D
Ocj 1212222

g
1212222
21211222D
g 2222222
gO 1221222
Ogw 2221222
jOqg 1D212222D
gg 2D22222D2
iOi 122222D
Ocj 222222D
OOO 21211222D

gO
21211222D
1212222
gO 2212222D
Ogw 2D22222D
jOqg 1D22D2222
gg 2D222222
iOi 1222222
Ocj 222222
OOO 222222
g 1212222

Ogw
1212222
222112211
Ogw 22222122
jOqg 12222122
gg 22122212
iOi 12212212
Ocj 2222212
OOO 2122222111
g 2D2212211
gO 222112211

jOqg
222112211
2222222222
jOqg 2222211
gg 2222211
iOi 2222122122
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
g 2222222222
gO 2222222222
Ogw 2222222222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

n1i^OjOcgOjOOOOj
jOqgiOi
2122122212
222222212
iOi 2222222222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
g 2222222222
gO 2222222222
Ogw 2122122212
jOqg 122122212
gg 222222212

jOqgOcj
222222212
12122221
Ocj 22222212
OOO 22222212
g 121222212
gO 2D21222212
Ogw 2222221
jOqg 21222221
gg 2D222221
iOi 12122221

jOqgOOO
12122221
21222221
OOO 22112221
g 12212221
gO 12222221
Ogw 12222221
jOqg 1D222221
gg 22222221
iOi 222D2221
Ocj 21222221

jOqg g
21222221
1122D2221
g 2D2212221
gO 12222221
Ogw 12222221
jOqg 2222221
gg 2D2222221
iOi 1222221
Ocj 21222221
OOO 1122D2221

jOqggO
1122D2221
21222221
gO 1222221
Ogw 2D2112221
jOqg 122212221
gg 21222221
iOi 2222221
Ocj 1222221
OOO 1222221
g 21222221

jOqgOgw
21222221
212112221
Ogw 22222221D
jOqg 2222221D
gg 2222221D
iOi 22112221D
Ocj 22222221
OOO 22222221
g 2122D2221
gO 212112221

gggg
212112221
212122222
gg 122D22222
iOi 2D21122222
Ocj 22222221
OOO 212222221
g 12222222
gO 22222222
Ogw 1222222
jOqg 212122222

ggiOi
212122222
22212222
iOi 22122222
Ocj 222222222
OOO 2222222
g 1222222
gO 2222222
Ogw 22222222
jOqg 22112222
gg 22212222

ggOcj
22212222
212212222D
Ocj 2222222
OOO 1222222
g 21222222
gO 2D222222
Ogw 122122222
jOqg 2222222
gg 22112222
iOi 212212222D

ggOOO
212212222D
22222222
OOO 122222222D
g 11222222D
gO 2222222D
Ogw 112122222D
jOqg 12122222D
gg 22222222
iOi 2222222
Ocj 22222222

gg g
22222222
122112222
g 2D2212222
gO 22222222
Ogw 1D2122222
jOqg 21222221
gg 222122221
iOi 22222222
Ocj 122D2222
OOO 122112222

gggO
122112222
21212222
gO 1221222
Ogw 2222222
jOqg 222D222
gg 2212222
iOi 1221222
Ocj 1222222
OOO 2222222
g 21212222

ggOgw
21212222
2222222D
Ogw 122222
jOqg 1211222
gg 2122D222
iOi 1212222
Ocj 2122222
OOO 222222
g 2222222D
gO 2222222D

ggjOqg
2222222D
12122222
jOqg 2212222D
gg 122222
iOi 222222
Ocj 2122222
OOO 2211222
g 1222222
gO 2222222
Ogw 12122222

iOiiOi
12122222
22222221
iOi 22112222
Ocj 22112222
OOO 22122222
g 222122222
gO 222212221
Ogw 22212221
jOqg 22222221
gg 22222221

iOiOcj
22222221
12122221
Ocj 1222221
OOO 2222221
g 2222221
gO 21222221
Ogw 12222221
jOqg 12122221
gg 12122221
iOi 12122221

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

n1i^OjOcgOjOOOOj
iOiOcj
22222221
12122221
Ocj 1222221
OOO 2222221
g 2222221
gO 21222221
Ogw 12222221
jOqg 12122221
gg 12122221
iOi 12122221

iOiOOO
12122221
12222222
OOO 122212222
g 22222222
gO 222222222
Ogw 22222222
jOqg 2222222
gg 11222222
iOi 22222222
Ocj 12222222

iOi g
12222222
2222222
g 222D2222
gO 2222222
Ogw 22112222
jOqg 12122222
gg 1222222
iOi 1222222
Ocj 222222
OOO 2222222

iOigO
2222222
11212222
gO 1222222
Ogw 122222
jOqg 2D22D222
gg 122222
iOi 222222
Ocj 2212222
OOO 2211222
g 11212222

iOiOgw
11212222
1212222
Ogw 1222222
jOqg 122222
gg 122222
iOi 222222
Ocj 2D22D222
OOO 222222
g 2211222
gO 1212222

iOijOqg
1212222
122D222
jOqg 2221222
gg 122222
iOi 222222
Ocj 2222222
OOO 2222222
g 222222
gO 2222222
Ogw 122D222

iOigg
122D222
21211222
gg 22211222
iOi 1212222
Ocj 1222222
OOO 122222
g 222222
gO 2122222
Ogw 122222
jOqg 21211222

OcjOcj
21211222
21212222D
Ocj 1222222
OOO 1222222
g 222D222
gO 1212222
Ogw 2122222D
jOqg 222222D
gg 1212222D
iOi 21212222D

OcjOOO
21212222D
122212222
OOO 1212222D
g 222222
gO 1122222
Ogw 2122222
jOqg 222D222
gg 2212222
iOi 1211222
Ocj 122212222

Ocj g
122212222
22222222
g 2222222
gO 122D2222
Ogw 12212221
jOqg 1D222221
gg 22122221
iOi 222112221
Ocj 1222222
OOO 22222222

OcjgO
22222222
11212222
gO 2D222222
Ogw 22122222
jOqg 22112222
gg 222222
iOi 222222
Ocj 122222
OOO 222222
g 11212222

OcjOgw
11212222
2122222
Ogw 222222
jOqg 122222
gg 1D221222
iOi 122222
Ocj 222222
OOO 2212222
g 222222
gO 2122222

OcjjOqg
2122222
1221222D
jOqg 2D22D222
gg 2212222
iOi 2221222
Ocj 2122222
OOO 122222
g 2222D222
gO 1212222
Ogw 1221222D

Ocjgg
1221222D
12122222
gg 222D222D
iOi 2212222D
Ocj 2122222
OOO 2D22222
g 2211222
gO 22222222
Ogw 2222222
jOqg 12122222

OcjiOi
12122222
12122221
iOi 12212221
Ocj 2D2222221
OOO 2222221
g 12222221
gO 2222221
Ogw 2222221
jOqg 22222221
gg 12122221

OOOOOO
12122221
2222222
OOO 12112221
g 222122221
gO 22212222
Ogw 12222222
jOqg 1222222
gg 2222222
iOi 2222222
Ocj 2222222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

n1i^OjOcgOjOOOOj
OOOOOO
12122221
2222222
OOO 12112221
g 222122221
gO 22212222
Ogw 12222222
jOqg 1222222
gg 2222222
iOi 2222222
Ocj 2222222

OOO g
2222222
2D22222
g 122D2222
gO 2D222222
Ogw 1D2122222
jOqg 2222222
gg 222222
iOi 2222222
Ocj 222D222
OOO 2D22222

OOOgO
2D22222
222222
gO 2212222
Ogw 1211222
jOqg 1212222
gg 12222222
iOi 2222222
Ocj 222222
OOO 222222
g 222222

OOOOgw
222222
1212222
Ogw 222222
jOqg 2212222
gg 2222222
iOi 222222
Ocj 1D22222
OOO 222222
g 122222
gO 1212222

OOOjOqg
1212222
2122222
jOqg 2212222
gg 2D222222
iOi 2222222
Ocj 1222222
OOO 222222
g 222222
gO 222222
Ogw 2122222

OOOgg
2122222
1122222D
gg 2221222
iOi 12222222
Ocj 222222
OOO 1122222
g 2D22222
gO 1212222
Ogw 2D222222D
jOqg 1122222D

OOOiOi
1122222D
2222222D
iOi 2222222D
Ocj 122222D
OOO 222222D
g 122222D
gO 222222D
Ogw 2222D222D
jOqg 2222D222D
gg 2222222D

OOOOcj
2222222D
1212222
Ocj 1211222D
OOO 1212222D
g 1D222222
gO 222222
Ogw 222222
jOqg 2222222
gg 2212222
iOi 1212222

g g
1212222
2222222
g 2222222
gO 2222222
Ogw 222122222
jOqg 2222221
gg 12122221
iOi 122122221
Ocj 2222222
OOO 2222222

ggO
2222222
1221222
gO 222D2222
Ogw 22122222
jOqg 2D222222
gg 122222
iOi 2222222
Ocj 2222222
OOO 21211222
g 1221222

gOgw
1221222
2221222
Ogw 1122D222
jOqg 12212222
gg 1122222
iOi 222222
Ocj 2D222222
OOO 222222
g 1D212222
gO 2221222

gjOqg
2221222
1D212222D
jOqg 122222
gg 222D222
iOi 2212222
Ocj 2221222D
OOO 2222222D
g 122222D
gO 122D222D
Ogw 1D212222D

ggg
1D212222D
2D22222D2
gg 1222D222
iOi 1212222
Ocj 122222D2
OOO 222222D2
g 2221222D1
gO 222222D1
Ogw 2211222D1
jOqg 2D22222D2

giOi
2D22222D2
122222D
iOi 222222D2
Ocj 122222D2
OOO 1222222D2
g 2222222D2
gO 2212222D2
Ogw 2212222D2
jOqg 11221222D
gg 122222D

gOcj
122222D
222222D
Ocj 122222D
OOO 122222D
g 22222222D
gO 2122222D
Ogw 2222222D
jOqg 2212222D
gg 1122222D
iOi 222222D

gOOO
222222D
21211222D
OOO 2122222D
g 12211222D
gO 2212222D
Ogw 122222D
jOqg 222222D
gg 222D222D
iOi 222D222D
Ocj 21211222D

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

n1i^OjOcgOjOOOOj
gOOO
222222D
21211222D
OOO 2122222D
g 12211222D
gO 2212222D
Ogw 122222D
jOqg 222222D
gg 222D222D
iOi 222D222D
Ocj 21211222D

gOgO
21211222D
2212222D
gO 22212222D
Ogw 2221222D
jOqg 222222D
gg 122222D
iOi 2222222D
Ocj 1D22222D
OOO 122D222D
g 2212222D

gOOgw
2212222D
2D22222D
Ogw 2221222DD
jOqg 222222DD
gg 222D222DD
iOi 122222DD
Ocj 12212222DD
OOO 2221222D
g 1222222D
gO 2D22222D

gOjOqg
2D22222D
1D22D2222
jOqg 2222D222D
gg 2211222D
iOi 22212222D
Ocj 22212222
OOO 22222222
g 21222222
gO 2D222222
Ogw 1D22D2222

gOgg
1D22D2222
2D222222
gg 22212221
iOi 122222221
Ocj 21222221
OOO 1222221
g 222112221
gO 22212222
Ogw 12222222
jOqg 2D222222

gOiOi
2D222222
1222222
iOi 222D2222
Ocj 2222222
OOO 21222222
g 22122222
gO 112112222
Ogw 12122222
jOqg 2D221222
gg 1222222

gOOcj
1222222
222222
Ocj 2D22222
OOO 222222
g 222D222
gO 2212222
Ogw 2221222
jOqg 222222
gg 1222222
iOi 222222

gOOOO
222222
222222
OOO 222222
g 222222
gO 2212222
Ogw 21211222
jOqg 21212222
gg 12222222
iOi 2222222
Ocj 222222

gO g
222222
1212222
g 222222
gO 222D222
Ogw 2212222
jOqg 2D222222
gg 222222
iOi 2122222
Ocj 1D22222
OOO 1212222

OgwOgw
1212222
22222122
Ogw 222222
jOqg 1212222
gg 1122222D
iOi 1D22D222D
Ocj 2222222
OOO 222222
g 1211222
gO 22222122

OgwjOqg
22222122
12222122
jOqg 12222122
gg 2D21222122
iOi 221222122
Ocj 22222121
OOO 22222121
g 212222121
gO 2121222121
Ogw 12222122

Ogwgg
12222122
22122212
gg 22212212
iOi 1222212
Ocj 2222212
OOO 212212212
g 1222212
gO 22122212
Ogw 2D222212
jOqg 22122212

OgwiOi
22122212
12212212
iOi 12212212
Ocj 12222212
OOO 2D222212
g 2D222212
gO 1222212
Ogw 1222212
jOqg 212112212
gg 12212212

OgwOcj
12212212
2222212
Ocj 2222212
OOO 2D22D2212
g 22212212D
gO 2222212D
Ogw 22222212D
jOqg 22212212
gg 1222212
iOi 2222212

OgwOOO
2222212
2122222111
OOO 12122212
g 2222122112
gO 1D22222112
Ogw 222222112
jOqg 12222112
gg 221222112
iOi 2121122112
Ocj 2122222111

Ogw g
2122222111
2D2212211
g 22222111
gO 2121122111
Ogw 112222112
jOqg 122222112
gg 12222211
iOi 12222211
Ocj 2D2112211
OOO 2D2212211

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OiOOOcgO
ginOOcgOOOgO1ODROOj iOOOOiO2DOcOO
DR
2122122212
122D2221
DR 2222222222
i 2122122212
iO 21222221
OOO 21222221
OOO 122D2221
OOO 21222221
gjOO 12122221
gcj 122D2221

i
122D2221
122D22222
i 22212221
iO 1222221D
OOO 112122221D
OOO 22222221
OOO 212122221
gjOO 112222222
gcj 212222221
DR 122D22222

iO
122D22222
122D2222
iO 12222222
OOO 222D2222
OOO 22222222
OOO 122122222
gjOO 122D2222
gcj 112122222
DR 22222222
i 122D2222

OOO
122D2222
122D2221
OOO 12222222
OOO 2222222
OOO 12122222
gjOO 122122222
gcj 22212221
DR 21222221
i 11222221
iO 122D2221

OOO
122D2221
122D222
OOO 112122221
OOO 112122221
gjOO 21222222
gcj 12222222
DR 122122222
i 2122222
iO 1222D222
OOO 122D222

OOO
122D222
222D222
OOO 2211222
gjOO 2122222
gcj 122D222
DR 2222222
i 21212222
iO 122222
OOO 2122222
OOO 222D222

gjOO
222D222
222D2222
gjOO 2222222
gcj 122D222
DR 2122222D
i 2222222
iO 1212222
OOO 122222222
OOO 21222222
OOO 222D2222

gcj
222D2222
122D222
gcj 11222221
DR 11222222
i 2222222
iO 1222222
OOO 122222
OOO 1222222
OOO 2222222
gjOO 122D222

DR
122D222
122D2221
DR 122D222
i 1212222
iO 2122222
OOO 2122222
OOO 122D222
OOO 21222222
gjOO 12122222
gcj 122D2221

i
122D2221
122D222D
i 2221222
iO 122222
OOO 11212222
OOO 2222222
OOO 21212222
gjOO 1122222
gcj 2122222
DR 122D222D

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OiOOOcgOjOOOOj
DRiO
2122122212
21222221
iO 122222212
OOO 212222212
OOO 2D2222212
OOO 22222212
gjOO 212222212
gcj 22222212
DR 221122212
i 21222221

DROOO
21222221
21222221
OOO 2222221
OOO 2222221
OOO 11222221
gjOO 1D222221
gcj 2222221
DR 2222221
i 1222221
iO 21222221

DROOO
21222221
122D2221
OOO 2D222221
OOO 1D222221
gjOO 1222221
gcj 1222221
DR 2D222221
i 1222221
iO 222D2221
OOO 122D2221

DROOO
122D2221
21222221
OOO 1222221
gjOO 22122221
gcj 12122221
DR 22112221
i 22212221
iO 12222221
OOO 12222221
OOO 21222221

DRgjOO
21222221
12122221
gjOO 2D222221
gcj 21222221
DR 11222221
i 2D222221
iO 22222221
OOO 2222221
OOO 112122221
OOO 12122221

DRgcj
12122221
122D2221
gcj 122122221
DR 212222221
i 21222221
iO 2D222221
OOO 1222221
OOO 2222221
OOO 2D222221
gjOO 122D2221

ii
122D2221
22212221
i 22122221
iO 2222221
OOO 2D222221
OOO 2222221
OOO 1222221
gjOO 1222D2221
gcj 1D2122221
DR 22212221

iiO
22212221
1222221D
iO 1222221
OOO 1222221
OOO 22222221
OOO 1D22D2221
gjOO 222122221
gcj 22212221D
DR 12222221D
i 1222221D

iOOO
1222221D
112122221D
OOO 2222D2221D
OOO 222D2221D
OOO 1222D2221D
gjOO 2222D2221D
gcj 222D2221D
DR 11222221D
i 2222221D
iO 112122221D

iOOO
112122221D
22222221
OOO 1D2122221D
OOO 22122221D
gjOO 12112221D
gcj 22122221D
DR 2D2122221D
i 22212221
iO 22222221
OOO 22222221

iOOO
22222221
212122221
OOO 1222221
gjOO 12222221
gcj 12222221
DR 1222221
i 2D222221
iO 1222221
OOO 1222221
OOO 212122221

igjOO
212122221
112222222
gjOO 212112221
gcj 112122221
DR 222122222
i 222222222
iO 22222222
OOO 212222222
OOO 12222222
OOO 112222222

igcj
112222222
212222221
gcj 222D22222
DR 221222222
i 222122221
iO 22222221
OOO 22222221
OOO 22222221
OOO 222222221
gjOO 212222221

iDR
212222221
122D22222
DR 122222221
i 2221222221
iO 22222222
OOO 1D2222222
OOO 112222222
OOO 12222222
gjOO 22222222
gcj 122D22222

iOiO
122D22222
12222222
iO 222212222
OOO 22222222
OOO 1222222
OOO 12222222
gjOO 22222222
gcj 222122222
DR 22222222
i 12222222

iOOOO
12222222
222D2222
OOO 1222222
OOO 1222222
OOO 2222222
gjOO 2222222
gcj 1222222
DR 2D222222
i 1222D2222
iO 222D2222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OgOcgO
ginOOcgOOOgO1OOOOO2Oj iOOOOiO1OcOO
OOO
2122122212
1222221
OOO 2222222222
i 2222222222
iOq 2222222222
O`g 2222222222
O 2222222222
gOg 2122122212
OO 2D22222212
j1k 221122212
OOggO 1222221

i
1222221
122222
i 2222221
iOq 1D21222222
O`g 12222222
O 2222222
gOg 21222222
OO 2222D2222
j1k 1222222
OOggO 222222
OOO 122222

iOq
122222
1222222
iOq 22211222
O`g 122222
O 222D222
gOg 21211222
OO 222222
j1k 21211222
OOggO 11212222D
OOO 2222222
i 1222222

O`g
1222222
122222
O`g 2222221
O 212122221
gOg 2222222
OO 222222
j1k 21222222
OOggO 21211222
OOO 1212222
i 2221222
iOq 122222

O
122222
122222
O 222222
gOg 21212222
OO 22222222
j1k 1222222
OOggO 21222221
OOO 22112221
i 1D2112222
iOq 12222222
O`g 122222

gOg
122222
122222
gOg 222222
OO 122222
j1k 122222
OOggO 122222
OOO 122222
i 1222222
iOq 2212222
O`g 222222
O 122222

OO
122222
122222
OO 122222D
j1k 122222
OOggO 2222221
OOO 2222222
i 1212222
iOq 122222
O`g 222D222
O 2221222
gOg 122222

j1k
122222
122222
j1k 1222222D
OOggO 2D22222
OOO 2222222
i 22112221
iOq 2222222
O`g 21221222
O 2222222
gOg 122222
OO 122222

OOggO
122222
1222222
OOggO 2122222
OOO 2122222
i 122222D
iOq 21222222D
O`g 21211222D
O 222D222D
gOg 222222D
OO 222222D
j1k 1222222

OOO
1222222
2222222222
OOO 2222221
i 122222
iOq 122222
O`g 122222
O 122D222
gOg 1D221222
OO 21221222
j1k 2222222222
OOggO 2222222222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OgOcgOjOOOOj
OOOOO
2122122212
2D22222212
OO 2222222222
j1k 2222222222
OOggO 2222222222
OOO 2222222222
i 2222222222
iOq 2122122212
O`g 222122212
O 2122122212
gOg 2D22222212

OOOj1k
2D22222212
221122212
j1k 222222212
OOggO 222222212
OOO 222222212
i 22222212
iOq 1122D22212
O`g 22222212
O 212222212
gOg 221222212
OO 221122212

OOOOOggO
221122212
1222221
OOggO 22222221
OOO 2222221
i 22122221
iOq 112112221
O`g 12212221
O 12222221
gOg 1222221
OO 2222221
j1k 1222221

ii
1222221
2222221
i 2D2122221
iOq 12222221
O`g 2222221
O 222122221
gOg 21222221
OO 122122221
j1k 1222221D
OOggO 2222221
OOO 2222221

iiOq
2222221
1D21222222
iOq 222122221
O`g 22122221
O 2D2122221
gOg 122122222
OO 122222222
j1k 1D2222222
OOggO 122222222
OOO 222D22222
i 1D21222222

iO`g
1D21222222
12222222
O`g 12222221
O 212222221
gOg 22222221
OO 222222221
j1k 2D21122221
OOggO 122222222
OOO 22222222
i 212212222
iOq 12222222

iO
12222222
2222222
O 2222222
gOg 1222222
OO 2222222
j1k 2222222
OOggO 122D2222
OOO 2D2122222
i 22212222
iOq 22212222
O`g 2222222

igOg
2222222
21222222
gOg 22222222
OO 2222222
j1k 22222222
OOggO 222D2222
OOO 1222222
i 12122222
iOq 22212222
O`g 122222222
O 21222222

iOO
21222222
2222D2222
OO 1222222
j1k 222D2222
OOggO 12222222
OOO 21222222
i 22122222
iOq 212222222
O`g 2D222222
O 2222222
gOg 2222D2222

ij1k
2222D2222
1222222
j1k 112122222
OOggO 22222222D
OOO 1222222D
i 1222222D
iOq 22122222D
O`g 22122222D
O 22212222
gOg 2D2222222
OO 1222222

iOOggO
1222222
222222
OOggO 22222222
OOO 12222222
i 2222221
iOq 2222221
O`g 22222222
O 2222222
gOg 11222222
OO 2D2122222
j1k 222222

iOOO
222222
122222
OOO 2122222
i 2222222
iOq 222222
O`g 2222222
O 222222
gOg 222222
OO 2212222
j1k 1222222
OOggO 122222

iOqiOq
122222
22211222
iOq 222222
O`g 222D222
O 222D222
gOg 122D222
OO 222D222
j1k 222222
OOggO 222222
OOO 2212222
i 22211222

iOqO`g
22211222
122222
O`g 22211222
O 21212222
gOg 12212222
OO 22221222
j1k 1D221222
OOggO 2222222
OOO 122222
i 2222222
iOq 122222

iOqO
122222
222D222
O 122222
gOg 2122222
OO 122222
j1k 222222
OOggO 222222
OOO 2222222
i 222222
iOq 222222
O`g 222D222

iOqgOg
222D222
21211222
gOg 1122D222
OO 2122D222
j1k 2D22D222
OOggO 122222
OOO 2222222
i 1212222
iOq 1212222
O`g 2D212222
O 21211222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

jOcgO
ginOOcgOOOgO1OiOqODOj iO2OOOiO2OcOO
iOq
2122122212
2122122222
OOO 212222212
OOggO 22222221
j1k 212212221
Og 21222221
O 2222221
gOg 212212221
OO 21222221
O 22222221
j1 212212221D
O`g 21222221D
i 2222221
iOq 2122122222
Og
212212222
21221222
j1k 2222222
OOggO 21222222
OOO 21221222
iOq 222222
i 2222222
O`g 21221222
j1 2222222
O 2122222
OO 21221222
gOg 2222222
O 2122222
Og 21221222

OOO
2122122222
212212222
OOggO 2121122222
j1k 212222221
Og 22222222
O 2222222
gOg 22222222
OO 212212222
O 212112222
j1 21222222
O`g 2222222
i 22222222D
iOq 2222222
OOO 212212222
O
21221222
21221222
Og 2222222
j1k 222222
OOggO 22212222
OOO 21221222
iOq 222222
i 222222
O`g 22212222
j1 21221222D
O 2222222D
OO 2222222D
gOg 21212222D
O 21221222
O
21221222
21221222
j1 222222
O`g 2222222
i 21221222
iOq 2222222
OOO 2122222
OOggO 21221222
j1k 2222222
Og 2122222
O 21221222
gOg 222222
OO 2122222
O 21221222

OOggO
212212222
21221222
j1k 22222222
Og 2222222
O 222122222
gOg 212212221
OO 2222221
O 2222221
j1 222122221
O`g 212212222
i 22222222
iOq 22222222
OOO 212122222
OOggO 21221222
gOg
21221222
212212222
OO 2222222
O 2222222
j1 22212222
O`g 212212222
i 22222222
iOq 2222222
OOO 222122222
OOggO 212212221
j1k 2222221
Og 2222221
O 222122221
gOg 212212222
j1
21221222
21221222
O 2222222
OO 2222222D
gOg 21221222
O 2122222
Og 2222222
j1k 212212221
OOggO 22222221
OOO 22222222
iOq 21221222
i 2122222
O`g 222222
j1 21221222

j1k
21221222
212212222
OOggO 22212222
OOO 222222
iOq 222222
i 21221222
O`g 21212222
j1 2222222
O 2222222D
OO 21221222
gOg 22212222
O 22222222
Og 22222221
j1k 212212222
OO
212212222
21221222
O 212122222
j1 21211222
O`g 22212222
i 2222222
iOq 2222D222
OOO 2222222
OOggO 2222222D
j1k 222222
Og 22222222
O 2222221
gOg 12212222
OO 21221222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

jOcgOjOOOOj
iOqOOggO
212222212
22222221
j1k 212222212
Og 1221222212
O 2121122212
gOg 2121122212
OO 1121222212
O 212212221
j1 212212221
O`g 122222221
i 2222221
iOq 2222221
OOO 12222221
OOggO 22222221

iOqj1k
22222221
212212221
OOggO 2222221
OOO 12222221
iOq 22222221
i 2222221
O`g 1222D2221
j1 21222221
O 22222221
OO 122122221
gOg 212112221
O 212112221
Og 122122221
j1k 212212221

iOqOg
212212221
21222221
j1k 212212221
OOggO 112222221
OOO 2222221
iOq 2222221
i 12222221
O`g 2222221
j1 2222221
O 12222221
OO 2222221
gOg 2222221
O 1222D2221
Og 21222221

iOqO
21222221
2222221
Og 22222221
j1k 122122221
OOggO 212112221
OOO 222112221
iOq 122122221
i 212212221
O`g 222212221
j1 112222221
O 2222221
OO 2222221
gOg 1222221
O 2222221

iOqgOg
2222221
212212221
OO 2222221
O 1222221
j1 2222221
O`g 2222221
i 1222D2221
iOq 22222221
OOO 22222221
OOggO 122122221
j1k 222112221
Og 222112221
O 122122221
gOg 212212221

iOqOO
212212221
21222221
O 222212221
j1 112222221
O`g 22222221
i 2222221
iOq 12222221
OOO 22222221
OOggO 2222221
j1k 12222221
Og 22222221
O 22222221
gOg 1222D2221
OO 21222221

iOqO
21222221
22222221
j1 21222221
O`g 122122221
i 212112221
iOq 212112221
OOO 112122221
OOggO 212212221
j1k 212212221
Og 122222221
O 2222221
gOg 2222221
OO 12222221
O 22222221

iOqj1
22222221
212212221D
O 2222221
OO 12222221
gOg 22222221
O 2222221
Og 1222D2221
j1k 21222221
OOggO 22222221
OOO 122122221
iOq 212112221
i 212112221
O`g 122122221
j1 212212221D

iOqO`g
212212221D
21222221D
j1 212212221D
O 112222221D
OO 2222221D
gOg 2222221D
O 12222221D
Og 2222221D
j1k 2222221D
OOggO 12222221D
OOO 2222221D
iOq 2222221D
i 1222D2221D
O`g 21222221D

iOqi
21222221D
2222221
O`g 22222221D
j1 122122221D
O 212112221D
OO 222112221D
gOg 122122221D
O 212212221
Og 222212221
j1k 112222221
OOggO 2222221
OOO 2222221
iOq 1222221
i 2222221

iOqiOq
2222221
2122122222
OOO 2222221
OOggO 1222221
j1k 2222221
Og 2222221
O 1222D2221
gOg 22222221
OO 22222221
O 122122221
j1 222112221
O`g 222112221
i 122122221
iOq 2122122222

OOOOOggO
2122122222
2121122222
j1k 222122222
Og 2122222222
O 1D2222222
gOg 122222222
OO 22222222
O 222222222
j1 22222222
O`g 222222222
i 122D22222
iOq 112222222
OOO 221222222
OOggO 2121122222

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1

)O2122122212O 12222222O)

A
A
A A
A

A A
A
A

A
A

k
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A
A

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOgg
)O2122122212O)

A
A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOiOi
)O2122122212OO1D2222212O)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOcj
)O1D2222212OO12112221O)

k
A

A
A

A
A A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOOOOg
)O12112221OO12112221O)

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOjOqg
)O12112221OO2222221O)

A
A

A
A

A
A A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOOgw
)O2222221OO2222221O)

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1O gOOgO
)O2222221OO12222222O)

A A k
k
A
A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 OOg
)O12222222O 1D222222O)

A
A
q
A

A
A
A
A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOOOg
)O12222222OO121222222O)

A
A

A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOgg
)O121222222OO12122222O)

A
A
A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOiOi
)O12122222OO21222222O)

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOcj
)O21222222OO222112222O)

A
A
A
A

A
A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOOOOg
)O222112222OO1D222222O)

A
A
A

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOjOqg
)O1D222222OO2222222O)

A
A
A

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOOgw
)O2222222OO12222222O)

A
A
A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOOgO
)O12222222OO21222222DO)

A
k
A

A
A
A
A A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOgOO g
)O21222222DOO1D222222O)

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 gg
)O1D222222O 1D22222O)

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD2

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOgg
)O1D222222OO1222222O)

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOiOi
)O1222222OO122222O)

A
A
A
q
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD2

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOcj
)O122222OO122222O)

A
A
A
A
A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOOOOg
)O122222OO1D22222O)

A
A

A
A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOjOqg
)O1D22222OO122222O)

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOOgw
)O122222OO1222222O)

k
A

k
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOgO
)O1222222OO1D22222O)

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOO g
)O1D22222OO1D22222DO)

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1ODD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OggOOOOg
)O1D22222DOO1D22222O)

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 iOi
)O1D22222O 122222O)

A
A

A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
A

A
A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A
k
k

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOiOi
)O1D22222OO222222O)

A
A

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOcj
)O222222OO2222222O)

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOOOOg
)O2222222OO12222222O)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOjOqg
)O12222222OO2222221O)

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOOgw
)O2222221OO2222222O)

k
A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOgO
)O2222222OO222222O)

A
A
A
A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOO g
)O222222OO11221222O)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOOOg
)O11221222OO122222O)

A A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OiOiOOgg
)O122222OO122222O)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O122

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 cj
)O122222O 1D22222O)

A
A
A

A
A
A
A

A
A
A

A
A
q

k
A

A
k

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O121

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOcj
)O122222OO1D22222O)

A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O122

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOOOOg
)O1D22222OO1212222O)

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOjOqg
)O1212222OO1D22222DO)

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOOgw
)O1D22222DOO1D22D222O)

k
A

A
k

k
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOgO
)O1D22D222OO1222221O)

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOO g
)O1222221OO1D22D2222O)

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOOOg
)O1D22D2222OO122222O)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12D

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOgg
)O122222OO1211222O)

A
A

A
A-

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OcjOOiOi
)O1211222OO1D22222O)

A
q
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O112

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 OOOg
)O1D22222O 1D222222O)

A
A
A
A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O111

eeeeee

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O112

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOOOOg
)O1D22222OO1212222O)

A
A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOjOqg
)O1212222OO22211222O)

A
A
A

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOOgw
)O22211222OO2212222O)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOgO
)O2212222OO1211222DO)

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOO g
)O1211222DOO1211222O)

A
A

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOOOg
)O1211222OO12222222O)

A
A
A
A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11D

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOgg
)O12222222OO12222221O)

A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOiOi
)O12222221OO1D2122221O)

A
A
A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O122

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOOOgOOcj
)O1D2122221OO1D222222O)

A
A

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O121

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 jOqg
)O1D222222O 1222222O)

A
q

A
A

A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O122

eeeeee

A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOjOqg
)O1D222222OO2221222O)

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOOgw
)O2221222OO222222O)

k
A

k
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOgO
)O222222OO222222D2O)

A
A
A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOO g
)O222222D2OO1211222D2O)

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOOOg
)O1211222D2OO2212222DO)

A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12D

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOgg
)O2212222DOO2212222DO)

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOiOi
)O2212222DOO2212222DO)

A
A
A
A

q
A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOcj
)O2212222DOO222222DO)

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OjOqgOOOOOg
)O222222DOO1222222O)

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 Ogw
)O1222222O 22222212O)

A
A
k
A

A
A

A
A
A
A
A

A
A
k

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOOgw
)O1222222OO2222222O)

A
A
A
A
A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

A
A A

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOgO
)O2222222OO1221222O)

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOO g
)O1221222OO222222O)

A
A k

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOOOg
)O222222OO122222DO)

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOgg
)O122222DOO221122122O)

A
A
A

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOiOi
)O221122122OO1D2222121O)

A
A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOcj
)O1D2222121OO1D2212212O)

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOOOOg
)O1D2212212OO22122212O)

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OOgwOOjOqg
)O22122212OO22222212O)

A A
A

A
A
A
A
A

A
A A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
OqOcgOO1 gO
)O22222212O 1222212O)

A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOgO
)O22222212OO22222212O)

A
A
A
A
A

A A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOO g
)O22222212OO122122112O)

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOOOg
)O122122112OO12222211O)

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOgg
)O12222211OO12222211O)

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOiOi
)O12222211OO22222211O)

A
A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOcj
)O22222211OO212112211DO)

A
A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOOOOg
)O212112211DOO12122211O)

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOjOqg
)O12122211OO221122122O)

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOOjkg O
nOOOicgOO1OgOOOOgw
)O221122122OO1222212O)

k
A

k
A

A
k
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

gggOgggOOOO
gggOgggOOO OiO nOOO OO jOO ggO jOiO OO iO jOOOOO qO|O OgOOhO gOnOOOO jOO
OOOiOiOOOOOO jOOiO cOjOjOOiOgOgOOO`OOiqOiOOOjOkOOOqiOOOqO|OiO`OqOgggO
cOO jOO j iO DOOOO OjO OO`OO gggO OjqiOO O cgO OO gOgcOOO qiOOO qOO|O ZiO jOjO
OgnOOgOgcOOO jOOOOjOgOiOO11OOOOqiOOOqO|
gggjOOO OOOgO jOO jOOO OjOO jOO iO gOjjO jOO OOOiO cjc`OOOO OO jqOOO qOO OO`OO
gOnOO jOOO OjOO jOO iO i gOnOO OOO j1kO qiOOO qO|O gggO iOOO OOO i|O gO OOiO jOjkgO
jOO iO DiOOO ZU OOO icgOOOO O jOkOOO qiOOO q|O iO`O qO Z1cjO OO nOOOO jOO OO iO
OOOiOgOOOOOO`OOicgOOOOOgOOOqO|OgggOOcO`iO nOhOcjcOOcOOOcOOOOOOcOOOOjO
gggOcgOOOOO jOO iO jOO OOOgOgOjOkOOOqiOOOOqO|OZiOjOjOgggOgggOOOOOcOOOjOO
OOOjOiOOgggcgcOOOikOqiOiOOOOqO|

OgOO
gOnOOO
OOnO
ggOnO
gggOj i
gggOcO
gggOOjq
OOjOg
OOgnO
nOggOcjOOO
gggOjOO
gggODOjOO
gOnOOjOO
gggOOOOg
gggOjOO
gggOcgO
gggOiOO
cOOOOcO`i
cOOOnO
cOOOcjcO

1hOhODhOhO
hOhO
1h2Dhhh
OOOghOjjhOOgw
OOOhOiOihOOgw
j1khOOg
j1khOO hOO`g
Ock O
OOOkO
iOiOOOhOgOgOOOgOig
OOOO
OOOOj
OOjOO
Oji
iOOicO
OOOOhOijhOjkOOcO
Oqg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

jOOOOO
iOgOgOgOOOOcgOOgiOjOOjqOOODOOOO jOOjOOOOjOOjOOiOgggOjOOOOj1kOqiOOO
qO|O jOOOO OO iO jg1O OjqO OO OOiUOjOO jOO iO DiO OjqO O jkOOiOO O OOOjO gjjO O
OjiOO jOigjnOOm1OngOO OOOOOOqOO jOOjOOOjkOOiOOiOi OOjOOOOjOgjjOOOOOjjOqOOOjOgggOjO
OOOj1kOjOOOOqO|OnOOOOjOOOOO cOOOqiOOO jOOgjjOiOcOgiOjOOOnOOOOOOjkOOOOOOOOOOOqO|O
iOOOOOOOOO DOOOO OjqO cgOO O cgO O j1kO O g O OqOcgOO cjOOO OO OOO OOOOO qO|O DOOOO OOO
OOiUOjOhO O cOOO jOO jjOOO qO OjOgnO qOO|O jOOO O igO OjOOOgO gnOghO O gOnOgO OOO OiOOjO OjqiOO OO
OqOOO OOOOO qO|O OiO O OO iOO DOOOO OOO jOOO OjOO jOOO Oq O OO OOOgOO OOO DiO
OOiikOnOiqOOOcOOOOOOOqO|OOqOcgO OOOOOjOOiOOOOOOOOOOjROOc OO OqOO|OOiOi|O
gO jROO DiO OOiikO nO jOO nOOOOO cnjO nOOO jkOOOOOgiOjO OqOO iOOO qOOO OO`OO
nOOjkOOODOOOOgOnOOOnOOOOOgiOjOjOiOOOqOO|

gggOjOO
jOOjOO1
gOnOOjOO1
OjOjOO1

OOOkO
OOOO
OgnjO

cgO

jOO

nOOOO

OOO2jjOO2cOO2gOg

g
2122122212
12222222
OOg
12222222
1D222222
gg
1D222222
1D22222
iOi
1D22222
122222
cj
122222
1D22222
OOOg
1D22222
1D222222
jOqg
1D222222
1222222
Ogw
1222222
22222212
gO
22222212
1222212

OOOkO
OOOO
OgnjO
OOOkO
OOOO
OgnjO
OOOO
OOOkO
OgnjO
OOOkO
OOOO
OgnjO
OOOO
OOOkO
OgnjO
OOOO
OOOkO
OgnjO
OOOkO
OOOO
OgnjO
OOOO
OOOkO
OgnjO
OOOO
OOOkO
OgnjO

D1%
%
%
%
%
%
D2%
%
%
%
%
%
D2%
%
2%
%
%
%
%
1%
%
%
%
%
2%
1%
2%

)O jOOO jOO j)OOi1O gOOOOO1O)222)


gjOjhOOhOqO`OcOOOhOOjhOcghO
ignhOOOiOhOO
)OijOOOijOOij OOi1OOOjOOO1O)1222)
OOOgjOjhOOghOikOOOOhOOOjOghOgchOOOg
cOOjiOOODOOOhOOOiOhOO
)OOOOOO OOi1OggOOOOO1O)1222)
ggjOjhUOOjghOOijhOchOkjOOcOhOc
ggOjOjOOOOgkOOhOcOOjiOOODOOOhOOjOO
)OqjOOOqjOOqj)OOi1OiOOiOOOO1O)222)
jjjOjhOqghOOOOOhOijhOjkOOcOhO
iOOOOOignhOcjOc,OhOOjOO
)O)OOO)OO))OOi1OcjOiOOO1O)11222)
iOOjOjhUOOjghOgOnhOOjhOkjOOcOhOcq
cgiOOOiO OjhOOOnihOOjOO
)OOOOOO)OOi1Og OOOOOO1O)12222)
OOOgjOjhOROhOijhOcOOjhOjkOOcOhO
cjOc,OhOgOnOOcOhOign
)OgjOOOgjOOgj OOi1OjOqjOOO1O)1D222)
gOjOjhOOghOijiOOhOnOhOk ghO
ignhOgOnOOcOhOign
)OOjjOOOOjjOOOjj)OOi1Oj1qcOOOOOOO1O)1222)
OgwjOjhcOgOOOhOqRchOOgcOOhOOOOOOg1OhO
gOnOOcOhOiOOOOOignhOcgiOOOiO Oj
)OjOOOjOOj OOi1OgOOkjOOOOO1O)2222)
gOjOjhDchOcOOjhO11OOOOOhODOOOqhOOOg
OjOOhOggOjOjOOOOgkOOhOckOOO

iOOOOOignhcjOc,Oh
cjOc,OhgOnOOcOhign
gOnOOcOhiOOOOOignhcgiOOOiO Oj

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

jOOOOjO
gOnOOjOO
jOOOOOO OiO kOg OOcgOOOOO O g OZiO kOgkgOO OOOOO Oci1OjOjO jOO iOOOOOO qO
nOOj OOjOOOOq |OOci1OO OOOOOnOOj OOjOOiOjOOOnOOjO OOOj OOjkOOgOqOOOOOOOqO|OZiO
OkOghOOOOOOOgOOOOO cOO OOO OOjOOOODiiO nnOO OOjOOOgjOOO jOOOOqOO jOO OOOOOO
OOqOO OiO 12Oj^OOnOchODiO Oci1OnOOOOgO OOO ZiOOjOjOjO OO OjOOOOO iO nOOggO
OOcOkOiOj|
nOOj OOjOOOiOOOnOOOZ1OcjOOOmOOjiOnOOOOjOOOOq |OOOOOkOOOOnOO1O
OOUOcnOO jOOOOOOgOOOOnOOjOkOgOjOOOOq O jOOnOOOcOOgOjOiO OnOOOOOjqOOOOO
OOOOiO OO OOOgOOOOjOOOOq |OcjOnOO1OOO nOOOcjOOci1OnOOggOOOO cO OO
qO,OO OOO nOOj OO jOOO Oq |O cOOOO OO O OO jOO Ogw OOO OO cO OO qO,OO OOO nOOggO nOOj OO jOOO
Oq |OnOO1OnOOj OOOOkOOOOO,OOkOkOOOiO OnOOOOOjqOOOcO,OOiOOOOcOOOjOOOOq |O
OcOnOOOnOOOZiO jOOOOqgO iO OqOO qg OqOOO OOOO OqOnOOOOjhOOO OOjcOjOjjOnOO
jOOO iO,OOOOOqOO|ODOjOkOOOjnOOiOjOOOOOOqOOOiOjOOOOkOg OOcgOOjgjOOOOOOOOkO OjO
OgOOOqOO|
jOO
OOOkO
OOOO
OOOO
OOO
OgnjO
qjO
OgO
OOOc
gqigOOO
jOO
OOOkO
OOOO
OOOO
OOO
OgnjO
qjO
OgO
OOOc
gqigOOO

j^O

OOOg
iOOO
OOc
OOc
iOOO
iOOO
kg
OOnOOOOg
n1nOOOOg
OOc

OO
)O1OOiOOiOOOO1
)OiiOOiiOOOOOO1
)OnOOnOOOjOOOOO1
)O gOO gOOOOO1
)Oj1OOj1qcOOOOOOO1
)OggOOggOOOOO1
)OgOOgOOkjOOOOO1
)OjOOOjOqjOOO1
)OOOOOjOOO1

nOOOgg
nOO
O
nOO
O
OOiO
O
OnO
OnO
nOO

cO
jjjOj
iOOjOj
OOOgjOj
gjOj
OgwjOj
ggjOj
gOjOj
gOjOj
OgwjOj

iOO
ig q
ig q
ig q
ig q
ig q
ig q
gOO
jO
jO

Ojq
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

O OjOO
qjOhOOgOhOOOOc
OOOc
qjOhOOOOchOOgO

qjOhOOOOc
OOOkOhOOOOOhOOgnjO
OOOkOhOOOOOhOOgnjO
OOOkOhOOOOOhOOOOO

On
1OOOhOD^OjOcOROgOhOD^OjO OO
jOqOhOqcOOhOmjO
O1OgjOhOOhOO11O
kg OhOO11OhOjjOO
OgOjiighOjgOnOhOOjOigOcjOc
gjOhOOjOicOROgOhOOjOi OO
Og1OhOnOgjOOhOD^OjOgOcjOc
cjiOhOcjOOOhOgOOg O
nkjOhOOOhOOg
cOOOOcO`i
OqhOcOh OhgOgOjc
OjghOh OhkjOOOjc
OqhOOOOjhOghgOgOjc
OOOhOOiOhqjOOOjc
OOOcOghOghOgOOjc
OjghOOchkjOOOjc
OgOOOOghOOghOgOOjc
OOghOOghO ghOgOOjc
ikOOnOOOhOOjOghnOOjOjc

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

iOiOOOOODOOO
OOOOiO OOgOgOOOO OOijjgOgOOOc`OOOOcghOOj`OO jOO OOOOc`OOOOOO
qiOOOqOO OOiOiOiOOOOqgOOOOqOO |OgOOOOOOOiO OOg`iO jOO n1OOgOjOOOO c`OOOqiOO OjOOOOO
gOjjhO OOOiO OOO `iO 1O cOOOO qOO |O gOO |O OjO OqO kOiOO DOOOO gO OjcOOO
jOOOqOO|OiOiOOOOOOOjgOjOiOOOOj iO jOOOOOOOOOjgOjOO|Oj iOjqOOOOqOO|
iOOOOOOOOO iOiOOOO OOg1OO O jOO OOO OOOO OjO OOO qO |O Oj`OO OOO OOO OOOO
OgjOjc`OOOOO OO`OOOO1OOOOj1kOjc`OOOOO OOOqOO |OOj`OOiOiOOOOOOOjgOjOgnOO jOO OOOOOOOOOOOjO
O OOOOqOO |OOOOOiOiOOOOOOOjgOjOOOinhO`iOc`OOO jOO OjjOjOOjOO OOOOqOO OjOOOgO OO1OOOO
iOiOOOOcjOc,OOOjOnOOjgOjOjOOOqOO|
OkOgnOOOOOOgOOOOO iOiOOOOOOiOOOOO`OOOjOOOOOOOOOgggOgggOcgOZOOOOOOOO
OOOOqOO|

Oj`OO1
n1OOc`OOc`OOOO
iOiOOOOOj`OOOOO
iOiOOOOOOOOOOO
iOiOOOOOO1OOOOOOO
OOg`iOc`OOc`OOOO
n1OOc`OOc`OOOO
iOiOOOOOj`OOOOO
iOiOOOOOOOOOOO
iOiOOOOOO1OOOOOOO
OOg`iOc`OOc`OOOO
n1OOc`OOc`OOOO
iOiOOOOOj`OOOOO
iOiOOOOOOOOOOO
iOiOOOOOO1OOOOOOO
OOg`iOc`OOc`OOOO
OOOOOOjOj
n1OOc`OOc`OOOO
iOiOOOOOj`OOOOO
iOiOOOOOOOOOOO
iOiOOOOOO1OOOOOOO
OOg`iOc`OOc`OOOO

OOOO1

OO1OOOO1

gOOOOOOOOcg
cg
kOgg
kOgg
iO
nggg
iO

2122122212222112221
2122222222222222
222222222122222
2212222211222222
2222222222222
222222122212222
12222222222222
2222222122222
21222222222222
22222211222222
221222222222222
1D22D222D1222222D
222222D1122222D
1122222D11211222DD
122222212222222
n
OjOO
ckOOO
cgiOOOiO Oj
cOOO
OOiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

iOiOOOOODOOO
gOOOiOiOOOOOnkOggOOjgOjOOOOOOOjOOOgOOcOOhOOOhOjjOOhOOOO
cODOOOOOO OOiOOO qOO|OZiO gOO gOjOjOOO OgOOO ghODcOOcOghOOgO
OOghOOiOOcgOhOOgOOOOgOhOOOOOnOOhOOOgOOO`OOgOqOOOcOOOjOOOOqO|OgOcjO
OOOO jOO gOjOjOOOjjOOOjnOOOOqO|ODOjOiOO cOODOgcOOcOgOiO OOjcOOghO
OhO iOhOOgOOOghOOgOOOOOOO`OOcgOOOOOqOijOOjOOOOqO|OiO`OqOcjOOOOOO
iOOOnOOOOOOOOOjOOgOOOOkOOOOOO1222OOOiOOOOjjOOOOqO|
OOOjOOOOjOOOjOOOiOOgOOkjOOOOOO||
gOOOiOiOOOOOOO gOjjhOOOOihOOOjjOjOgOOOOO jOO iO1khO`iO
igc1OOOOOO`OOOOinOOOO DOOOOO gOO OkOgnOOOOqOO1OOgOOOOOOO 12222OOOcjOOO
OOOiOOOnOOOOOOOOOjOOjjOOOOqO|O
OO|OO OOOOOqOigOOOOg1jiOO|
DjOiwOjO OOO1OOOOginOOOO|O1OOOOO||
jOROOO OOiOOkOgnOOOOOOOOjOOcOO12DOOOOOOOiOOOqOO|
OOqOOOOOiOOOOggigjOcjOOO||
gOOOiOiOOOOO kOggOjOOO OOO O gOO gOjOjOO cOOOOO12O
j^OOOOOgOOjOOOOOOOOgOOOO)iOOOhOOOchOOOOO OhOgOnOhOcOOO)OOOOOOOOOgOOOOOOjO
OgOiOOOiOOOgOqOOnOO1OOjOOjOO|OgOqOOnOO1OOOcO OOqO`OOOnOOOO
nOOggOOOOOjOOjO|O
nOO1O kOgkgO OnO O gOjOjO O iOOOO iOOicOOO O iOOO OjOO jO|O Og1OhO
nOgjOOO OOO DOOOjOO gOcjOcO OnO nOOO kOggO qOO|O DiO cOO gOjOjO OO DOjOiO gO jOOO
Oq |OnOO1OOjOOjOO iO OjiO ZiO kOgkOcO jOO OOOOgOOOO cOOOOjOOOOOq OOO`OO
OOcOgOjOgOOOOOOOjOOOOq O jOO OkOOOOOO OOOgOOOOO12DO OjO
OOjOOOOq |OOgOOOnOOOODOOgOOOOOOOOgOOOOOO OOjOOjOOjOO|
OOgOOgOOkjOOOOOO|
nOO1OOjOOjOOOOkOOOOgOOOjcOOg OOOOcOOOcOOOOq |OZiiOgOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OnkOggOOjgOjOOOOOOOOOOO`OOOOignOgOOOOO jOOiO1kOOOOj1kOqOO|
mOqOgOOOOOgiOO jOOmOqOgOOOOn1OOOOO1OjOOOm11OqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

OiOOOj
iOgOOgOgOOOOOjqhOnOOOcjOOOjOOO`OOc`OOOOnOgiOjhOiOjOOOO
OOOOOjOOOOcgOcOOOqOO|OOOOjqOjgOOcgOOOgOOOOgOgOOjOjOiOjOOjOOO
qOOhOiOcgOOcjOOOOc`OOOOO`OODiiO OjqOO iO OOOjOOjOOOqO|OigjOOO g O
qOOO OjqOO gggOOOOjiOO OiOOOOOOjOOgOOOOOO OqO|O2OiO nOnOOjOkOOOjOO jOgO
OjqiOO iO gOgOjO OO`OO DiiO OO qOOOjO iO OOO Oq |O ZiO iOOO iO nOOjO
OOjOnOOOnOOOOgOgOOOO cgOOO jgOjiOO OOnnOOOOcjOOO qOjOiOOO qOO|OZiO
OOjqOZOOOiOOOjOOOijOOjgOjOOOgOnnOOOOOOOOOiOOOOqO|

OiOOOjO jOOOOj
gnOOOg

O1O

OOggOOg

O1O

OOOOOj
OOj
OOOOOj
OOj

OO
OO
OO
OO

ghOgOhOgg
iOihOOcjhOOOO
OOOhO ghOOOg
OcjhOjOqghOgg

OgOgOOOOOjqO g
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

1%
%
1%
2%
1%
%
%
D%
1%

iOOOOOignhOcjOc,O
cgiOOOiO OjhOOOni
cjOc,OhOgOnOOcOhOign
ignhOOOiOhOO
gOnOOcOhOiOOOOOignhOcgiOOOiO Oj
ggOjOjOOOOgkOOhOcOOjiOOODOOOhOOjOO
OjOOhOggOjOjOOOOgkOOhOckOOO
ignhOcjOc,O
cOOjiOOODOOOhOggOjOjOOOOgkOO

cgOOOgOOOOOjqO g
cgO
g
OOg
gg
iOi
Ocj
OOO
jOqg
Ogw
gO

iOOkOO
12222222
1D222222
1D22222
122222
1D22222
1D222222
1222222
22222212
1222212

iOi

1
1
DD
2

Ocj

2
2

D
2

2
2

OOO
D

D
1

D2

D
1

Ogw

DD

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

gg

2
D
2

gO
D

D
D
2
D
2

jOqg

2
D
2

OOg

O111O1O1

eeeeee

OOOOgOjOj
OjjOOOOOOOOgOgOOOO OOOgOgnOhO g`ihOik OhOn1OO `OO.OcgO
gOjOOOOqiO iOOOOOgOci OqgO OOqO|OO`ik OOO
gnOOcOOOOOO OgOOOOOO1OOg|
cOg gijiOOgOOg OiOOcOjOOgOO||
OOOOgOci OgnOOiO nOOj gOOOOOOO OOqOO gOOcjOOOiO ZiOOci O
gnOOOnOnOOnROOqi OOqO|OOcOgOcOOgiOjOjjO jOO OOOOOOOOOgOci OgOOOqiO
O OO qOO iO DOOO cOkOOOO jOO ignO jOO OjiO OOjiO cO O qi OO qO|O ZiO jOj O
OOOci OgOOOqg OOOOOgOjjOO OO iOjOOOOO |OOjOjOOnOOjkOOiOcOO OO
`OOcOjOOiOO OOiOOOOOjOOOO OOqO|On 1OjjOqOiO OjiO ggOg gOOgOOOiO ZiO
ci O OO D O OjOjOO jO qO cOkOOOO jOO OjOjkgO jOOO Oq O iiO jOO OOO
gO O `OOikOO OO OOjq|

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*OOOOgOgOOOO OOOgOgnOOOOO c` OqO|On 1OOO OOOOOgOOgw O


qOOZiOOOOgOOOjgOjOiOOOOgOjjOcjOc,OOiOOOO OOOnU OOjqOOOOj gOOcOOcOO
O OOOOOOiO iO O OOjgOOOqiOi OqOO gOOZiOOi|Ocg1OjgOjOOqOO qiOO|OOO
cjgOjOiO cjOjqOOO `OOcjOjOjOOO .OjOOnOOO iOOiOjOOqOjOO OOiiOO iOikOOO
jOO|OZiOOOOgOO OjgOjOiO OO jjOqOOOO OOOOOOOOOOO jgk OqiOOO `OOjjOqO
iO OO i|O jO OiO gO nicgO qiO i O qOO gOO jjOqO njkOO qiOOO `OO jjOqiOjOO O
OO OOOO OO cjOc,OO gO iOOOO OOO nOggO qO jqOOO `OO ignO cOkOOOO jOO OjO
ZiOOi|Ojg OOjgOjOOqOOOOO|O
OO gOgO O Oj`OO gOjO OOO c` O OOOgO O g`iO gOjO OjO c11O qiOO iO
jOOOOOOiOjkOOignOiOiOOiOOOOjOk OOOOO OOjmOOjOOOOOOOiO`OqO
OOO OOcOcO `OO jOqOO cO iO gO OO Ogk O jqOO|O ik OO gOjO OjO OOiO c11O O
OjgOjO iO jOO iO`O OO cjOc,OO OnOOO jqOOO jOO OjcOjO Ogj OO O iO OO OO jqOO|O
OOOgOOc11On1OOgOjOOjOqiOO O OjOOiOOiOjOOOiiOO OOO OcOOcOOcOjOOODOOOO
qiOOO Oj gO DOOOiOOOOO `OOiOOOOOjOO OOO OOiO`iO jqOO|ODOiOgk OOiOOO OjgOjO
iO OcOOcOOO OO O1OOgOiOgOjOOOjqOOgOOZiOOi|Ojg OOjgOjOOqOO
qiOO|O
n 1OOOOgOO cg1OjgOjOiOOOjOO `OOgggOOjgOjiOO OOO j1OjOO O g O
OiOiOOOOOgOOOOiO jjOqOjOOOOq OiiO OOOOgOci OOjcOjOgOOOqiO
iO|OZiOg OOOOOgOgOOOOOOOOgOgOjiOOn`Oi OOj`OhO g`ihOik OhOn1OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

jOO .OcgO gOjO OOO gOO jOqgO OOO nOO OOOO OjqO O c` O qiOO Oq |O OcO ZiO OjOjO
OOOOgO ci O gOOO qiOO O OkO O OO jjOqO jOOO iO OOO gOjjO cjOc,OO nU OO
jqOOO `OO jOO OOO iOc O igniOgiOO O iOOOjO iO ni O jOO OOO OO iO`iO jqOO|O
iO`OqOOO kjOiOiOOgk OqijOOOignOOjiOnOOOOcOkOOOOjOOcO OjOO|OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

OgiOiOOiO
A

A
A

A
A

A
A
Ay
-
A
- y
A

A
A

A
A

A
A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

Oncg
OOjj OOnOO . OOjOOOOO OOcOOqg OqOO|On 1OOOOjOgOOOO
`OOjOgcjOOOj1qcO OqiOO|OOnOO nOgiOjOOOOjOiO jOqOOhOOOOcjhOOiOOOhO
OOOnOOO `OOjOiO iOiO qiOO|OOnOO . OOjOOOgiOjOOO OOOOOOOOOjOjkgO
ci OOOO c OnnjOiOqiOO|OO`O c g OiOqOcO
OOOOO cjOgOjOOOiO iO OOOOgOjOjOOOOOjqOOO jOO iOOOOOO cijO
giOiOO iO OO OjOO jOO OgjOiO OOjqOO|OOOjOgjOcOiO OOqOgOOOgk OjqOOO jOO
ignO OjiO jOO OOO ZiOO DOgiOO jOO|O ZcjOiOO OjO OO OOiO OOOOO jnOO OOO inOO
jqOOO `OOiOOOOjiOjOOcO OjOO|OOOOOiOiOOOiO |OOOcOjOjqOOO jOO nOOO
ZiO OgOO iO cOOOOjOcO OOO OOiOO jOOO `OO iO gO nOO O OOiO iO OO gOgO OjOk O
OqOO jOOOOqOO|OZiO n jk OOOggOOjO gOO Og OqiOOO jOO gO OOiO nOOO
iOOiOjOOOiiOOiOikOOOjOO|OO

OggjgjiO cjO1OiOOOggjOOOOOi1|
OOOjiOOOgOgjOqOO Ojj Ogj OOcOOOgO||
O OgjOO

OO gjjO O igcjO ijOi OiOO iO OjOOiO jqOO|O OO iOOO OOO igO jOiiO O
OnOO OjOO jOO cjOOO jqOOO `OO igO giOO OiO O`i O OOOO ikOOOO OjcOOO jOO|O
OOg OiO OgOiOO iO ijicOOOgk OjqOOO jOO OjOjOO `OOiOqiOOOiiOO iOikOOOjOO O
g Oiji`OO OOjOjqOO|OOOZiOiOqiOcjgOjOiOigOgiOOOiOOjgOj OjqOO|OOO
OOOiO cjU OjqOOO jOO i O iO`OjkjOiOOjiOOOiO ikOOOjOOO `OOinOOiOO
gOiO`OOqOO jOO|OZiO n jk OOOikO OiO iggig OjqjOiOOOOOO OO O
OjOOOOg OOOOOOOgOOgOiOOjOOOOOicgOjqOO|OO

ikOOOi O1OiggO1Ogj1Oggj`ijOO kO||


1qO O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OO igO OOiO ggg OO OjiO ikOOO qiOOO jOO nOO iOOOO OiOO iO
OOOcOjqOjOnOO OqOigggO jOO OjgOiOOOjqOO|OOO Oj.OOOOg OqiOOO `OO
OOOOO OjOjO O gOciOO OO OjmOO OjiO jc 1 O OOO OjOk O jOO OOO inOO jqOO|O ZiiO
iOOOOOOOOOj 11OOOOOOOOOj1Oqi OjqO|OiO`OqOjjOOjOjOO kjOiOiOgO
OOiggig OjqOOO `OOignOjiOjOOOOOOOjOO|OO
ikOOOi O1Oggcin1OiOg1OgjiOjnO1|
jj OikgjOgiOOOOOjgO1 1||
OOOiOOj

OOO gOjOOO O Ojjg OO iO OO OcOO cOO cOOgg OO O gO nOgg O jOO|O


iO`OqOOO OOggOOOOOO i|OOgOOOOOOqOgOqiOi OOqOO|OOOcnOO OOO igcjO
qiOOO `OOigOqOOOOOOOOOcOO OOiiOO OOO cnOjqOO|OOOigggOOOOO jOO OgOjOOOOgiOO
iO Ogk OjqOOO jOO OO igOOOgOgn O jOO icOgOiOO iO ijicOOigikOOOjqOO|OOO
c1O jOjiOO O cOk O qiOOO `OO igO jkOO OOiiOO iO c1 OO iO ikOOO jOO|O ZiO
n jk Oc`jOOOikO OiO OOiggig OjqOOO jOO OjiO OOjiOnOOOOjOOcO O
jOO|OO

jjOOOOOggOOU OiOO Og1OOOO gj1Oigcji|


OOOOggOiq iOO 1Oc`j1Ogjj 1||
O OjO 1

OOg qOOcOOOO DOOOOqg OqO|OOOOOg qOOcOOOO DOOOOO OiOOOOOOOiO


jiOhOcg1nhOOOgOjOiO cOOgghOigniOiOOiOO iO qOO `OOnOOOjOjOO 1iOO iO OOOO
O Ojq OOqOO|O gOOOOOg gOOOOcjOOOgggjOgOOOOc` OqOO|On 1OOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

g OOqOg qOOcOngggOOnOnOOgggOqOnOjqOOO `OOjgOOOjOjOO gggOcgiOO


OOiOjOOOjOk Oqi OjqO|OOO O cjO `OO gOOOOOg OqiOOO `OOOO
ikOO OiO OjOO1OigikOOOjqOO|OOOOgO gOOOiO qiOO `OOjOOOOO jkOOignO
iOOiOOiOniOOjOOOOOOOicgOjqOOO `OOignOjiOZOOODOgiOOgOjOO|OgOO
cjOc,OO O c11O iO OO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO kjOiO cO jiOiOO iO cOOgg OO O
nOgg O jOO|O ZiO OjOjO OOO iOOiOjO jOO iOOOO OOO OjiO OOjiO qO cO O
qiOO|O

OOOjOgOOOO DOOOOqiOO O OjOOOOigcjO iOgjjO jOO cOk OjOiO


Ogk O jqOO|O OOO ggOO jc 1 O jOO OOiOO DO O qiO|O iO`O qO OO O OjO gO
O gOqiO|OgROO jOOOjOOOOOOOOgOOqiOOO jOOOjmOOOjiOZiOnOOOOicg OO
`OOOgOiOOjOO OOO icgOqiOiOO|OOOgg OO iOOjO OjOO OOO inOOqiOO `OO
jO gOOiO ijicOOgOg O jOO OjgOj OjqOO|OiO`OqOjO OOOjjiOjOO OOO qOgOO
niO`iO jqOO|OOiOjgOOgOciOO OOgOOOOqiOOO jOO Oj.OOOO OOOOO iOOO
OOO ikOOOOOjOk OjOO|OO OgOcOO Oj OgOOOggOjqOOO jOO OOOOjiOZiOOgO
OOOjOOOOOOODOigOjqOO|OOiOOOj OOOOOOOOOmOO jOOO11OOOOgOjOjqOOO
jOOOOOOOjiOOOOOijOOOOOOjOO1O OOjOjqOOOcOjOiOOOOgOOOOjOO jOOcjOOO
jqOOO `OO |O giOiOO iO OO OgjO jOO O OOOiO iO OO jqOO|O OO qOgOO OgjO jOO
OjOjOOOOODOOiOOjOOOiiOnOOigOgiOOOiOOjiOO jOOi g1OjqOO|OiO`OqO
jOO OOO jkOO g O igniOiOOiO O gO OiO OjOk O qiOO iOO OO DOgiOO
jOO OOO OjiO OOOnOgg OOjOk OjOO|OOOOOO jiOO gOjOOnRO OOgOjqOO jOO
jOOO ijOO OOO gO OO OOgk O jqOO|O OO OOO O ncjO iO OOgO O O OcO`iiO iO
jg OOOiO gOgOgOni OjOO|OcOO OOOOiO OOiO OOOOOOOO jqOOO `OOigO
jkOOOOiiOO iODiO `OOOgiOjOqOikOOOjOO|OOOOcjgOjOnU OOjqOOO `OO
igO iOOOO giOiOO iO OO OgjO iO OO jqOO|O ZiO n jk O iOgcjO qOO OOO OOOO
jOO OOO OOjO cO OOO iOjO jOO OOO gO OO O Ojj1 O jqOO jOO ZiiO OiO
OjiOOOgg OOjOk OqiO|OiO`OqOcOOgg OOO gOjOiO gOOOOgk OjqOOO `OOjOOOOO
O`Ogk OZiOOnOgOOgOOj OjqOO|OO

gROiOOOOji|q OOOgO1OgOcjUOcqi|
OOiOOiO11iO qgOgj j 1Oi hOgOOgOij||
|1OiOiOOqO1OignOOgOOc 1OiOcjgOji|
OOOOik 1OiOgcjO OOgOgO Og O OcOOgg1||
iOjOjg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OiOgOOOOiOgcjO iO DOOOOOcO`iiO `OOOi OgOnOcOjOOiOO iO jg OgOgO


OjOk O qiOOO `OO ZOiO OO Ogk O gO qiO i O qOO|O iO`O qO jOO OOO iO nOO cOk O
iO OO OOO OO O OO ikO O gO OiO OjOk O qiO iOO `OO ignO OjiO OO DiOO
DOgiOOjOiOO|OcOi OOjOOiOOOOj OOOOOOOOOjg O iOOjqOO|OZiO
iO`OqOOOgOjjOOOiOOnOOOcOOOg OqiOO|OO
gOjOgik OOcOjjOii|Ogjk 1|
iOjgjjc g OOOiiO 1qO1||
nggj OiOOOOOOc kOc111|
Og OOOgiOOOO kOOOjOg ||
1qO O

OOcOOOOO|O OjOgOOOOOZU OOOjOjOOO `OOgOiOnOOOOO


OOO DOOiOOjOO|OOOOnOOOOOOOO )OjOOOiO jkjOiOjqOOO `OODiiO qOgOOOjiOO
`OO i g1O jqOO|O n 1O OOO iOOiOjO jOO ignO jOO OjiO OO OjiO cO O qiOO|O
OOOOO j OOO OgOOgOjqOOO jOO 1 OOO gOjOiO gOiji`OOOgk OjqOOO `OOnOO
OOg1OiOOO.OjOODO1 OqiOOOjODOOOj OqOciOgOjOOjOjOO|OZiOiO`OqOOO
gOnO gO iO Ogk O Og O qiOOO `OO OO nOOgO OqOjOOiO OOiO gOnO gO iO qO iO
qiOO|OO

nOOk gOOO1OiOOcq1OcjcOjOc iOjO gik O|


jO1 iO|OgjOO|OOOOgggnOiOgOnOOg i|OOjOg ||
cgcOO

OO OiOOOOOg OqiOOO jOO ZcjOiOO OjOOOiO OOiO OOOOOjnjOjOO


cO OjOOO ZiiO OO g OnOOjkOOOjgOOOOOO nROOOOOOOOO qODOOOOqiOO|OOO
O nOOgOOOiO gjO|O `OO gO OOiO ikOOOqiOOO `OOigOgiOOOO ZiOOgOOiO
OjgOj OjqOO|OgOjOOjOOOOOOOnOO OqOOcOOgg OOjOk OjOOO `OOZiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

g OOOOOOjOOOggOgOjqOO|OOOOOOOOijicOOggOjqOOOn 1OnOOgiOiOO iO OO
gOgOinOOOqOOjOOO `OOggOOOOiOnOOOOOiiOOiOikOOOjOO|OO
ggOOOOO Oj cjOiO qgOgO1OgggiOggOgi1|
jOg1OgOgcgOcjcOjO g O g Og iOOj1||
O OgjOO

jOO OOO OO iOOOO OOO DcjO Oi OO cO O OOiiOO OOO qO nOOgO iOOO


cO O jOO|O iO`O qO OcOO cOO gOgOOOiO gO njO qiO|O ZiiO OiO `iO
OjgOOOiOO OOiOOOOOgOjOOOOOO|OgOjjOO OiO OOiggig OjqOOO jOO ZiiO
OO i cOiO iOOOOO Oj jOj1OqiO|OO OOiO OOOOiO OOOOOikO OOjOk O
jOOO `OOjOOOOO ignOOjiODiOODOgiOOjOO|OOOiOqiO jOO OjOjOOcOk OgO
qiOOO `OOiOqiO jOOg Oii OOOiiOOiOjOOOOOOOOO OOjOjqOO|OZiOn jk OOO
i i OcjgOjOOcOk OqiOOO jOOiOg OgODOgkOqiODiOOOOi g1O jOOOjiOOjqOO|OO

gjOgik OOOiqOgk i|Ojgc 1|


DcjgjOcqc g OOOOiiOnO1||
ngg OiOOOOc kOOO 1|
O 1OOgiOOO iOOOjOg1|
g11OiOqiOjiOgk 1OOOjOgOiOg1O1||
O cOO

OOOOO Okgj OOOOgOjOOOOOjOOOOOjqOOO `OOjj OOO OgOiOO iO gOOO


Ogk O jqOO|O iOOO OOO OO O OOOOOO `OO OjOOO Og O O OO OOO mOO `OO
ikOOOOOOiO O O OO|OiO`OqOOOOcjgOjO1OO OOiO gOOgk OjqOOO jOO OOiOOO
OOj OOOjg OOjqO|OOOOjjOjO `OOggOOOOgOOjOO `OOm11OjqOOO `OO
igOOjjOjOOiOO iO O`OOOinOOcOqO `OOikOOOOOjOk OjOO|OijOOOOiiOO OOO gOOO
OOjOjqOOO jOO ZiiO OiOOOOiOgO OOjOk OqiO|OOOgjO O OiO OOOOjOOO
OicOjOO|OgOO1OgOO1OgOOOOiOD OOqOgOOO|OZiOn jk OOODO OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

jOOOcOk OqiOOO `OOOOOjOOnOOgiOiOOOg OOjgOiOOO `OOnOgjOOO


jqOO|OZiOiOOOqO gOOiOOOOnOOOOnOO OqOOjOOjqOO|OO
Okgj1 1Ogj1OOgjOkOiOOjiO O1|
iOO1O1OOiOOOOOgOgj111OggOOjO1||
OOOijOgjOOOOOOOjiggg1Oggg1||
OOOjOg OiOgOOO OOO O gjOig1||
OOOiOOj

ZiOOjOjOnOOO iOi cOiO jOOj. OOiOOOigikOOOjqOOO `OOiOOO


OOOOOiOcjO `OOikOOOOni OjOO|OO
OOc`OO1OgO| OOjj Ogji.OOO qgcO 1||
O OOjO 1

cjOOO OOO OOcOO qiOO O OjOO OO jOOO nOO O qO OjOO jOO m11O jqOO
iiO nOOgiOOOiO OOOOOjiOOjqOO|OiO`OqOOOO gOijgOjqOO `OOi O
g OiOcOOiO OjqOOjOO OnO OOiO OOiggig OjqOO|OOO`iOOOOOOOO ggO jOO
iOOjOgiOOjOOOOOggOjqOOO jOOZiiOOjOk OjOOOOi g1OOjOk OjOO|O
nOOgiOiOO O OgOiOO OOOiOOOiO OOOjqOOO `OOnU O gjO OOqOOOjOO OOO OOOO
iO`iO jqOOO `OOcjOOO gODO OOj.OOiOO .OjOOOj OOc Om11OOgOiOO iO ikOOOjqOO|OZiO
n jk OjOOOOO ijiOjOjOO OO kjOiO jOO jOgjOOOOOOiOOjOO OOjqOO `OO
OjiO OOjiOOOjOOcO OjOO|OO

OOcnOO OOO igcjOqiOOO `OOcOOgg OOOgOjOOOiO iji`OOiggig OjqOO|O


iO`O qO OO O gOOOO Og O qiOOO `OO iOcOO OOiO jOO cO O jOO OOO OOOO
ggOjqOO|OOOnOOjkOOg OO `OOcnOjOOgOjOjqOO|OZiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

n jk OOO ODUOiOOj.OOOqiOOO jOOiOOOOOO Oj.OOOOOOOOOOO


OOiOOj 11OO `OOhOO OjqO|OO
igcjj1Oijgik O 1OcOOcROgiOOjiOqOOjk|
OO OigjOOOO1OigjOi OgOiOcjjOOO1||
O OgjOO

OOOiOOOOOOOqiOOOOjOOOODUOOjOOjOk OjOiOOicOjOOjOOjqOOO
jOO ZOiO OOiO iqOiOO `OO cjO gO OjOk O jOO|O ZiiO OO nOOgO OqOjOOiO OOiO
igOO OOOjiOiOqiOO OO|OiO`OqOgOjjO gOiO gOOOOgk OjqOOO `OOnOOO
nOOgOOOiiOOiOcjgg gOiOqOikOOOjOO|OjOOOOOjjOOjOjOOg OigniOO
iO OjOk O jOO OOO gO OO i gOnOgOgO jqOO|O jOO OOO OO iO DUOOjO O
iqOiOOOOOcjOOO gODUOOjO OOi O qOO|OOO ODOiOqOOg OqiOOO jOO DOiOqO
OjiOOOiOjOOiOiOOOO OOOicg OOOjOk OjOOOOOicgOjqOOO jOOOcOOjiOjOO
cO OjOO|OO

jOOOOiO gOgiOOgOc`OOOjg O1|


OOiOiOqOOjiOO 1OOOiO OOOiOgO1||
OOOiOOj

OO OOgOOOO cjOOOOc` On1OOgOjOOOO qO|On 1OOOOO OOOO


cjOc,OO iOOOOO OO iO nU OO jqOOO jOO OgO gO gk O qiO|O OO Oj O DOO OOO OOO
iOOOOOOjOOjOOOOOjqOOO jOO jOOOOO iOc OOqOjOOiO OOiiOO OOO jO OiOiqOiOO `OO
OjiOiOqOOOjcOOOj OjqOO|OOOcjOc,OOOOj OjO OggOjqOO jOOijicOO`iO
`OO nOO iqOO OO j O jqOO|O ZiO n jk O DOiO OO gO gO jg O OOiOO
jOOOOOgOicgOqiOiOO|O
OOOOgODOO Oj OOOiO ikOOOOOOgOjOjqOOO jOO DOOijOO `OOOO
OOOOgOOjOO O g OOjOO1O OOjOqOjqOO|OOO OjcOjOiO OOnU O jqOOO Oj gO OcOO
cOOOiOO gciOO O OjOOZOOOO g OOgOOOOgOOg OiOOiOjO Ocj 1Oi O
g OiOOOOOqiOO OO|OZiOiO`OqOOOOjcOjOiO OOgOiOOOOOqOjqOO|OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

OO OOiOOOOOO iOiO Oc` OOOOOgOjOOOO qO|On 1OO OOO OOOjOO


jqOOO jOO DOOOcjOc,OOgOnU OOjqOO|OiO`OqODOOOgO gOciO qiO|OOOikOO O
iO jO ijicOO igikOOO jqOOO jOO jOO OOO iOc O gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO OO
O`Ogk O iqOO OO j O jqOO|O OO i O O Oj O gO jO cOqggO jqOOO `OO DOO
OOgOOOOOnOOOOOiOOOjcgi OjOO|O
OO OOO OOO gO DOO Oj O OOiO mOO jOO cjO OO gOjO jqOOO jOO DOO
OOOOOOgOOgOOOj O jqOO|OOO OjcOjOiO OOgOOgjOjqOOO gOOOcOOcOO
OiOO gciOO OOO jgO OOqiOO iO iO OiOO OOO g OOgO OOOj gO g OiOOO OcOi O
g Ocj 1OqO1OqiOO OO|OiO`OqOjOOOOO OODOOOOjOOnOOOOjnOOO jOO DOO
`iO `OOnOOiqOO OOjOOOg OgODO OjqOOO jOODqOOiOgOOjOjOOO1O
OqOOqiOOcOO|O

OO OOOgOOOO OOOgOOj`OOgOjOOOO c` OqOO n 1OOO gO|O qOiOO OO


cjOc,OOOnOOOjqOOO jOO OcOOcOOgOjjOncjc` OODOOOO Ojgn OqiO|OOOOOOiO
jOOjOO1OigikOOOqOjqOOO `OOOOOj ODOOOOOOOOOOiOcOqOgOjOjqOOO jOOjOOOOO
OiOOjOO1OnOOOOi`OOOOnOOOjOjOiOiqOiOOOjcOOOj OjqOO|O
OOgODOiOq1cOOiOOqOOO `OODOOjOO OiqOO OO jOOiqOiOOjOOO
g O qOgOO OOjO jqOO|O OO OjcOjO iO OO OgjO qO qiOOO Oj gO OcOO cOO O gcO O
OjOOiO OiOO OOO g OOOOO OOjOgODOOOOqiOOOgOOOqOnROOiOOOO g OqOjqOOO
DiO OcO i O g O iOOOOO qiO O OO|O ZiO OjOjO OnOOO OO iO OO O cijO OO
OjcOjOiqOiOOj OjqOO|OO

OO g OcOROgOOOOihOOOOhOcgOO `OOOOiOOiO `OOOhOkg OOOnhO


jjOiOhOj1jOhOggjjOjhO g`iOOjqjO `OOgkgOjOgc`OcjOOOqOgOOngggOcgcOOO
jqOO|On 1OOO1OcjjjOiO1OOOiOOOnOOh12h1O `OiOhOkg OOOnhOjjOiOO
`OOj1OjOOOOO i|OgOgggOOOiO ikOOOOOjO|OnO`OOgOgOOnOnOOqOOOqO
qiO|OiO`OqOggjjOjO g`iO OjqjO `OOgkgOjOgc`OcjOOOiOgOgggOOOiiOO OOO ji O
qOjnO|OZiO iO`OqOZOOcOiOO `OOiOOOOOO gOjjOigjnOO jOO cjOc,OOO Oj OgO
jg OiOjOOOjnOOOq |O
OcOOO g OiOOOOj gOgOjqOOqiOOOOiO `OOgOjjOcOOgg OhO
cOOOOjOOOO qOOhOO jOOOOOciO OOOO nicg OO `OOnOOgggOOOiiOO OOO OO OO DOOOO
qiO jqO qiO iO iO iOOO OOO OiO nOOO Z1O cjO Ock OO O DOOiOOO jOO Oq O
`OOOOO OOOiOj1qcO jOjOODOjOiOgOjOOOq |OiO`OqOiiOOhOO OOgnjOhO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

O O jchO O O cOO qRcO `OO OO O cOgO cO OcO`iiO OO iO OinOO OOO iO


mOOjiO cOOO cOOO Oq |O ZiiO OO O OO cjO qiOO `OO iOc O ngggO cgO cjO
qiOOO `OOgggOcgiOOOOOj1OqiOO jOOijiOgOgOOOiOOjgc OqiOO|OZiOn jk Oj1qcO O
O OOOOOOOOOOiOOO1222OOOiOigOinOOj.OOOiOikOOOjjOOOOq |OO
)OOjjOOOOjjOOOjjiOOi1Oj1cO OOOO1|
OO )O OOkgOOj1qcO OOOO1|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

gOjOcg
gOjjOO1OhOcOkOOOjO jOOjOO
OOOOOiOqOgnOOOOO qgOqO|On 1OOOOgOjjOcjOc,OOiOOOO OOO
DO OOjqOOO `OOgjjOOOO gOOOjOO OOjqO|OOO cOk OjOO Ojg OOOqO
jqOOOO OOjOOg OqiOOO `OO OOOiO OOiODUOO OOOOOnOjO
iO O OjOO|OOOcjjOOOO`iOOgOjOOOjqOOO `OOOkgj OOOjiOOOnOOOOOiiOiO
ikOOOjOO|OgiOOOOO OOiOOOO OOOnROOqOjOqOjOO|OjOOOOO OOcjOjOjOOiO
ZU Og OignOiOiOOiOOiOni OjOOO `OOOcOOjiOZiOODOgiOOjOO|OggO
OOOjjiOOnOiOOjO OjOO OOO OOqOgOOicgOjqOOO `OOggO OOOOqOOOjO
OiOnOOO OqOO jjOOnOgg OqiO|ODOiOqOO gOjOOgOOOOOO Oj g OOjqOO
`OOiOOiOjOOqOjOO iOc OOOiiO iODOiOqOOjiOikOOOjOOO `OOZOOOO Og O`iO iO
OiOicg OOgOOjOk Oqi OjqO|OZiO n jk OOj OiO OOO nOOOO OOqOgOO
icgO jqOOO `OO OO jjiO OiO gOg O `OO O jqOO|O iO`O qO OO OgO
iO OgOnROOqOjqO|OO`ik OOO
. 21. 2.
OcOO cOO OO cjgOjO OOO DOj OO OO gOjO gO c11OijO qiOOO `OO jjOiO
jOO O g OgOOODO OjqOO|OOO OOOOjkjOiOOg OqiOOO `OOnOOO gO
OjOjOO jOO OOiO OjOOOiO gjiiOOjnOOO Oj gO ZiOOjO OOOOO OOgOgOcijiOO iO
gU O iO OO gOOOO ZiiO OO OOOO ikOOOO `OO jO OOO OO OO OO iO`O qO OO
nOOOiOiOiOm11OOqOOiO OO|OOO OiOO jOcOOg OqiOOO `OOnOOOiOO iOO
OjnOOjOO O g Og OgOjOO O g O OOjOjqOO|OOO q1cOOOOO DcOj OOO gOjO
OgOOjOO OOjqOO `OOnOOgiOiOO cOqO `OOiqOOgg OOOgOOOiOOOiOOOOjO
OjcgiOO j O jqOO|O ZiiO OO iOOOO OOOO ikOOOO `OO Oj 11OO OOO j1O qiOO `OO
igOgiOOOOOjgOjO `OOOjOjOOiOcjOjOjOO|O
OOnOOOOgOiOO `OOOg O`iOO.OjOOiOgOOOiOOOODO OOjOk OjOi O
qOO iO`O qO OO O OiOO Og O cOOO `OO jkjOiO O OinOO gO jqOOO cg 1O OO
DUOOjOOOOiOiOc`OOcOO nnOnOcO OOi O qO|OOOOOO O 1OjOOgO
nO OOjqOO `OOOO nOgOOOOOiOnOOOOmOcO OOiO jO|OOOcOjOiO OO
OO OO nOgOOgOO jOO|O iO`O qO OO ikO O iO gO OO ni O jOOO Oj gO O jhO
nOOcOOO OOiiO OOO OgccOOO n`jOO jjOcO cO iO OjgOOO jqOO n 1O gO OO OjiO
nOOO OOiiO iO ikOOO jOOO Oq |O iO`O qO OcO OO nOO OinOO OiOO iO D O
ikOOOOOjcOOOjOiOOO iOOO OikOOOOOOcOk OqiOi OqOO|OO`ik OOO
. .O
O
1gicjkOOjOjOkO
giOO
gjcROig iROO
gn1|OO
ig O gOiOgigOOOOO OOOOi|OOOjgnO||O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

.) .
O OgjOOO
n`Oi O iOqOgnOOOOO Ocjc`OOjOjOOgiOOnROqOjOnROOg OOgk O `OO
nOOiOnOOOiOnO gU OiO OjOgOOqi OOqO|OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

gOjOcg
OhOOjjOjhOnOOnO jOOjOO
OOOOgOgOOOO . OOgOjOOOO OOOjOgOc` OqOO iOOcjOOO gO
qO|On 1OZiO OjgOjOiO OOOOiOOjqOO Oj OqOgOOOOOggOjqOOO `OOOOOOgOO
g OOOOOiOg OOOg OnjkOOjqOO|O ,OOiOOjOOgOjOOOOOOOOOOj g OO
jqOO `OOZiiOOiOqOciOOjiO OOOjOk OqiO|Ocg 1OiOOOiOOOOjOOOnOOOjO
OOO nOO OiOO iO OO O j O jqOO|O OOO OOjjOjO jOO gOO O `OO OjiO OO iO
Ogk OjqOOO `OOOjjOjOOOO iO1O OOjqO|OiO`OqOOjcOjOijOO `OOiqOiOOOOgOjO
gOjOOOOOjqOO|OgOOOO 1OikO OOOjOk OOOnROOOOOOOOO qOjOOO `OOiO
g Oni OjOOOnOOOOjmOO jOOOjOjOOiOjOO|O
OqOc`OOOjOOOOOOj OOgOjOqOO `OOZiOOcjOOO gOjOOOOOOj OO
qOO n 1OZiO OjgOjOiO OOjOOOOOO gj OOjqOO `OOnOOOiOO iOnOOOjOOOiO
OjgOj OjOO OOO iO`iO jqOO|OiO`OqOnOOO jOjiOO iOgOOOijgO jOO cO1OOOiO
ngcOk OjOO OOO icgOqiOO|OZiO iO`OqOOOnOOOj. OOiO OOiOOjOOO `OO
cjOiO cO qgOROOO g OO iOgOni OjOO OOO iO`iO jqOO|OZiOOjOjOOOOOjOgjO
iOOgk OqijOOcOOjiOnOOOOjOOcO OjOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

gOjOcg
OjOOhOiqicjhOjOgOhOggOOO O
OO OOiOOOOOO 1 OOgOjOOOO ggOOjOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
ggjOqOOn 1OZiOOjgOjOiOOO OOjiO OcOk OqiOOO `OOOOcOjOOgk OgO
jjOqiO|OiO`OqOciOgO OiOjc gOiOOOcOjnOiOOO `OOgjOqOOOOni O
jOOOOOgOiO`iOjqOO|OjOOOOOgO|O qOiOOiOOOOgk OjqOOO `OOZOOOOOiOignO jOO
iqOiOOOjOk OqiOOOiO`OqOOOgODOiOnOOO jOiO OOiO ignOigjO OO jOO gOO
DOjOiOO iO Ogk OjOO OOO qOgOO OOjOjqOOO Oj gO OcOjO OOnOnOOnOgiOjOcOjqOjO
OqOO j O qOO OOO i|O OOiO OqOO j O qOOO iO OO gjO DOOjO DO O qiO O OOO Oj gO
OOjjOjOgO O `OOiO1OOg OnOOOOjOOOOOOjnOOOOOgOicgOjqOO|O
OO O iOqiO `OO OjOjOO cOk O qiOOO `OO DO OOO OOO gO gO i|O
OqOjOOiO OOiOOOqOO gOO|OnOOOZiO gO OOO OjOOOOOjOOOqiOOO `OOiOOOOOO
cjOOOgOiO OO O OO|OnOOO ignO jOO jOgjOOOiO jOOO g OOiOiOOjOiO O
DOjOO O`OO cjO gO O cjcgiOO OOO nOO jc g OO O OjOk O qiOO `OO OcO OjiO OO
ZOOODOgiOOgOjOO|OOOjiOOOiOO OO OjOOjqOOO `OOiOOOiOOOOjOiOO OiO
nOOOO `OOnOOOiOOOOOOijOOOjOO|OOOOccOOOOOO OOqi OjqOOO `OOcjO
iOOO O OOO OO iO ZU O gOgO jOO hOO O OjOk O jOO|O iO`O qO OOOO O OnOO OjOO
OiOO iO OOOO OOO icgO jqOOO `OO iO OiOO iO gO OO iqOiOO OjOk O jOO|O OO
iOOOO `OO `iO nO OOO icg OO OjOk O jO nOOOO jOO ignO OjiO cO O jOOO
iO`OqOnnOOOOOOO gOggOjqOO|OZiO n jk OOOOcjgOjOOg OOiO Ogk O
jqOOO `OOiO OnROOOOOOOOOqOqiO|OOj gOO jiOO `OOijiOOO qgg OOjqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

gOjOcg
OOOOOhOjOqOhOg OOO kjOihOOOcOcO jOOgnO
OO OO iOOO OOO g`iO gOjO OOO j1kO jOgO Dc O qiO jqO `O iOO
cjOOOOOOgOqO|On 1OZiO OjgOjOiO OOOO OOO OgcjO OqgOOqiOOO `OOjOO
cOjc`OOjOO OOO jO OOiO OOiO iO`iO jqOO|OOjcOjOiOOOcOOc`OO OjOO OOO jO gggO
jqOO|On 1OOjjOjOOOO ignOgO O `OOiO1OjqOO `OOOjjOjOOjODOOOOOiO OOOOO
jqOOO jOO igOOOjjOjOOODOOOOOOOOgOOjOO|OjO OOjmOOggOOqgOO
qiOOOj gOOcOOcOOgjOqODO OqiOO OOOgOOgjOqOgOO OgOqiOO OO|O
OO OOiO igcjO jOiO c`gO jqOOO `OO jO OOO jqjO OiO gO O O
nOgg OqiO|OnOOO OOiO nOOOO nOOOcOc OOO OjOOO1qOOOiiO OOO nROOOOOOOOO
qOnOOOOcOO iOO|OiO`OqOgOOg OignOigjO OO iO igikOOOjqOOO `OOignO
OjiOZOOODOgiOOjOO|OOOOOOOOjOiOc`gOjg O OOOqOO qiOOO `OOOigOcjO
iOjO iO ZiO igcj OO `OO iOO cgiOOO jqOO `OO igO g O DOjOO ZiOOO
jOOOOOjqOO|OgOOnOOOOjOOgjOc`OOOOO OjOk OjOO OOO icgOqiOO|OOO OOiOnOOOO
jOqOOjqOOO `OOOgO O iO`OiO`OZiO c jOOOO gOj1OqiO|OOO 1OikO OiO OO
Ogk OjqOO|OOOODUOgnOhOcOOOOjOOj OOOOjOOOO j OiOO OOO jqOOgOODUO
gnOO OOO i|O cOjOOO gO qiO i OO qO|O OO g O OO gnOO DO OO jOO gOgOjcO
jqOO iO`O qO OjmOO jOO gOOO iO nOOO gnOO iO OOiO jOO|O OiO Ogk O OO OOO
n OjiOO `OO Oi O iO O jg1O OOO O OjOk O gO qiO i O qO|O ZiO n jk O
OOOjOjOO jOOggOiOOjO OjOOOOOiO`iOjqOOO `OOnOOOiOOOgOiOOOiOOO
OjOijOOjOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

gOjOcg
ghOiOOOOO jOOjOOOik
OO OOiOOOOOO OOOOgOjOOOO OgO jOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
1qcO OqO|On 1OZiO OjgOjOiO OODOOOiOqiO `OOOjOjOOOg OqiOO|ODUgnOO
OjOk O jOO O g O OO qOgOO ggO jqOOO `OO ZiO g O OjOOOO gO jOOO iOOO
OiOOOOOicg OOOjOk OqiO|OOODUOmOOO OOiOcOgiOO `OO|kjjOiO
OOOOOjOgOcOk OqiOOO `OOOiO `OOgOcOOnOgiOjOqOnOOOnOOgOiOOiOjOOqOjO
O gggO jOO OqOjOOiO OOiiO iOikOOOjOO|O 1qcO OO OjgOjOiO OOOgk OjOjOOjOO
O cOk O OOO jkjOiO `OO OOiO nO OOO DO O jOO jOgO qiOOO `OO ZiOOO OiO
)nOO O `OOOOOOikOOOOgOOjOk OqiOO|OOOinOO Ogk OnOOO OqO jjO qiOO
`OO gjO qO OO OjOO jOjiOO OO i1OO jOO OOO gO iO`iO jqOO|O iO`O qO OOO
n OiOOqOgOOiqOjqOO|O
OOOOOO gOOOOqiOO `OOjOgOO OcjgOjOO gjOOqgOOqiOO|OOO
|kjjOO Oj OmOO `OOiO OOO gOjOODOO Oj1Ojc`OOOOO qiOOiiO OOjOO O
cjO jOO )nOO OOjOk OjOO|OOO iO`OOOO jqOc` OiOO iOnOggO OOOO OOO iO`iO
jqOO|OOOiO OiOhOOOiO OjqOO `OODOOOcjgOjOgODO OOjqOO|OiO`OqOjO
gOOOOqiOOO jOO nOOO nOOO nOOOO jOO Oicg OOni OjOO|Oj1Ojc`OOOOO OO
jO mOOOjiOijOOjOOO jO igODUOgnOOOjOk OjOOO jOcOOOOOOOOi OOjOgO
OOmOOjqOOZiO n jk OOOjOqOOcOiO igikOOhOggOOghOiOiOO O
ijOOjOOjOgO `OOgOnOgOgOOgiOOiOOgk OjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

gOjOcg
jiOhOgghOijO jOOOOOO
OO OOiOOOOOO 11OgOjOOOO OjOjOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
gOOqO|On 1OZiO OjgOjOiO OOiO nOOOO OiOO OjOnOOOiOOOOOjOOOOOO|O
OcOOOiOO iO`OOOiO jOjqOO qiOOOOnOOO cOjiOOOO OOiO OOO iOiO cOjOOO
gOOjOjOjqOOqiO iOZiiOiO cOjOOOOiOg OOOiOjOjqOqOOgg OOOOgOjOjOgO
qiOi OOqO|OjOiO OO OcOOjqOjOcOk OqOO `OOOOOOjiOgg OOO gOjOODOnOO
jOOOg O OOjOjqOOOOj gOOOOOiOgOOiOOiOOjOOnOOOOnOjOOnOOOiOnOOOO
OjgOj OqiOOOiiOjOOOOjjiOjOOO `OOZiOicgiOOOOi|OOgccO OOOOjOgOqiO
i OqO|OOOnOOOOOiOgO O `OOOj gOOiOnOOOggOOOOjjiOOnOOjOjOOOjOk O
jOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiO`OqOgOgOggOnOOO jOiOOiOjg OOqOOqiOO|O
OOD OijOOjOO O g OOO OOiOnU O O jOqiOOO gOOnO
qiOO OjODOOOO iO i|O OOcOOcOOOO g OOjgOOOOOcOOjOi OOqO|On 1OijiOO
OO gOOjO j O iOOO iOjOOO `OO i iO jqO|O OO iO O OOiO nO OOO OO g O
qOOOOjOjqOOO `OOjOc jOOOO jO qOOO OghOOggO qiOOO n 1OiiOiO jOnOOO
OOiiO iOikOOOjO|OOOiO O jOO jkO OOO nOgiOjOqOcOOOjOO|On 1OOO
cOOjkO OOO njijO qg OOO OOO gOOOgjOc`OOOOO OcOOcOO iOc` O
OOOj gODiiOiOgOgOOOOOOOiO`iOjqOO|OOOOOOOOOOOOiOOOOj OOOiOnOOOjO
OO gOjO jqOOO Oj gO `iO OOO nOO iqOiOO nROO OOOO OOO qO OjcOOO jOO|O iO`O qO
OOOOiOOOOOOOO OOOjOOjgOjOjqOO|O
`iO OgccOO OO g O gOgcOOO iO qiOOO OOOO OO OgccOO OO
ODOnOOjOOO `OOiiOiO OqjOqODiOOiOOOOOOqOO|OOcO iOOOqOOqi OO iO gO
OO iiO OOO O OO|O ZiO OjOjO cjOjOjOO jOO OjgOjO iO ggO jOO jjiO OnO OjO jOO
OjOk OjOnOOOiOOiOjOOOiiOiOikOOOjOOOOO OOjOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

gOjOcg
ckOOOhOjjOqO jOOiO cOj
OOOOiOOOOOOik OOgOjOOOOgkgOjOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
gOOqO|On 1OZiO OjgOjOiO OOOOOOigcjOigggO `OOnU O cjgOjOjOgOqiO|O
iO`OqOOiO O Oj OgODOOOjqO|OiOOOOOjO nOgOOgOOjOOO jOO OO Oj O
OOiO O11OjOOO jqOO iiO OOO cOkOOOO jOO ignO jOO OjiO OO OjiO cO O qiOO|O
OO OgOnOgOgOOg OqiOOO `OOgOgOOOiO qOgOOOjgc OjqOOO Oj gO Oj Ojc`OOOOO OcOO
cOO`iOOjgOOOOnOgg OjOi O qOO|OOOcjgOjOiO cgiO OjOOqiOO|OOOOO
OO gO gO gjO qO DO O gO qiO O OOO Oj gO OOOO O Oj O |OOOcOjO `OO
jkjOiOOOjqOOOgOOnOOOOjOOOOOjOOnOOOOOOOjcgiOOnROOOOOOOOOqOjOO|O
iOOOOOO OOOiOOOOnOjc 1 OjqOO|OOOOq O qOOO OOOOOOO
OOOOjOiOOOj O|1OOiggOOOqiO ROjqO iOnOiOOOOOOjiO OOOjiOOOgiOiOOiO
iqOiOO OjcOOO jOO `OO OOO OOO iO OjOjO OO gO n`jOO gjO O OO jn|O OOjjOjO
gO O `OOiO1OjnOO OOO gOOOicgOjqOO|O UiOO O Oj OOOOOOiO gOOjOjqOOO
`OODOOiOO jjOj OqiOO|OOOgOgOiOnOOO.OjOOOqOjqOOOjjOjOiccOO
kOiOO OOqiOnOOOOOOOOOnOOOOOiqOOOqOO jOi |OO OOgO O`gOO ggOO `OOgkgO
jOgOOOOgnOOOO OOOg ODOOgk OjqOO|On 1OOOcOkOOOOjOOOg OZqOO
iO iO Oc`OO OjO|OcOjiOOOO nOOOO OOiOiOc`OOOOODOOOOOO ikOOO OOcOOjO
OOij O qiO i O qOO|O ZiO n jk O OO OOOO OOiO Ojj1 O Ogk hO OjiO iOOjOcO
`OOcOOggO cjgOjOOqiOOOiiO OOOcOkOOOOjOOignO jOO OjiO OOOjiOcO O
qiOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D2

eeeeee

gOjOcg
cqhO OOOOgO jOOcgiOO
OOOOiOOOOOOn1OOgOjOOOOOOOjOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
1qcO O qO|O ZiO OjgOjO iO OO OOO nO OjiOO gk O jOOOOO jqOO `OO O O OOO OO
OOOOOOOOgOjqOO|OZiOnOOOOOiOZU OOOOOikOOOO jOOicg OOgOOjOk OqiOO
`OO iOOO iOOO OjO OO ZiiO gOgOj O qi O jqOO|O OiO OO 1O ikOO O O njkOO
OjOk O qiOO OOO iO j1O iO O O OOO OOcOcO gO OiO OgO i O qO|O OO
ijiOjOjOiO nggqOgOjqOOO `OOgO jOO ngOikOO OO cjOOO OOO|OiO`OqOOO
O iO nO jOiO c`gO qiO i O qOO|O gOcO iO OiO gOgO qiOOO `OO OO OOOO
iOOOOOOjjOjOiO ik OqiOOn`jOOjO iOOOiO nOOOO j OqiOi OqO|O
iO`OqOOO iigjOgOjOgO OiOnOnOOiO nOOO jOO nOOO Ojc g OO OjcOOO
jOOO|O
OOO cO jjOOO iO gO OiO iOOO iOOO OjO gOgO qiO i OO qOO gOO
cOijOOnOnOOOcOOOggnjOO OO jjO OO iOZiOOO OiOgjO jOO OjgjO
OOOOOOO gOgOqiOOO `OOik Ojc gO OOOOjOOOOOOiO igjnOOjqO|On 1OOiO OOO
njkOO jjOOOO Oq |O OO gOgO OOO ijO cO O .OjOO i|O qOOO OqOO qOO OOOO
jOOOOO O OjOijOnjkOOOO OqOOO OOO gOOjO i|OO Ojc gO iOgjOOO OOO
nicgOjqOOO kOiOOOOOjiO qOi iO qiOO OOO `OO qgOROOjc g OO Ojg OigjnOO
jOO|O OO OgO DO OO jqOO `OO iOOOOO jOO ignO jOO OjiO OO OjiO qO cO O
qiOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D1

eeeeee

gOjOcg
i gOnOhOjikhOOOhODUgnOO jOOgk OOOO O
OOOOiOOOOOOOjOOgOjOOOOO OjOgODc OqiOjqOiOOcjOOOOOOgO
qOOn 1OZiOOjgOjOiOOO|kjjOOiO OOOjOjkjOiOjOOO `OOOOiO jOOOOjjOjO
j OjjOiOO iOikOOOjOO OOO OOjOjqOO|OOOOj cOOgOjOOOOOnOOOOnjkOOjOOO
Oj gOOOOOO1OcOOOOOOi|Ojg OOOqOOjqOO|OkOiOOOOjOjOiOqO
O O g O giOiOO O .OjOO nOOO cjO`iO O O iO O g O OO|O O|O qO|O OOiO OOiiOO OjO
cOOOjOO OOO gOOOnOOOi i OOOOOOgOOjOOO iiO iO OOOgiOO OOO nOOgiOO
OiOinOOOOcOiO|OOOnOOOOiOOOOOOOiOOcOOgOZU gOjqOOO `OO OOOOOOOO
gOOcOOcOOOOOOjcgiOOjOO|O `iO c`OOiOO OOOOOcOjOO OOO gOOOi|O
jg OOOqOO jqO|OcijO gkciOO OOO OOgO iO `OOOOOcOiOcOjiOO iO jOqO
OnOgg Oj O qO|OOiOgO OOOiO c`OOOnU OOgOOO|OiO`OqOOOiOnOOOOhO
OOOOhOOi O `OOZOiOik OgOciOOOOnnOOOOjOOOOOggOjqOO|O
OOOOO n OjiOOgk OjqOO `OOgj1OjOOOcOjOO OOO gOOOiO`iO
jqOO|OOODUOgnOOOjOk OcOk OqiOOO `OOZiiO iOOOOOO OiOcjO `OOhOO O
OjOk OqiOO|OOcOOOqOOjOOjc` OiOOOOOcOiOOO iOgOnOO gOiOZiiOigjn OqiO
O OO|Ogk OcjOOOOO OOiOOOgOgO `OOjg1ODOgkOOOOni OjOO|OO iOOiO
OiOnggO jOO ignOOjOk OqiOOOiO`OqOiOOOOOO OOj 11 OcOk OjqOOO `OOigO
giOOOOOjggOjOiOcjOjOjOO|OOOOjiOOOOg OOZiOOOOOOOiOnggqOgO
OjcOOOjOO|OZiOn jk OOOOOOOOOijOOOjj1 OjqOO `OOOjOOOOOOijOOjO
nOOOcOOgg OOOOOjOOcOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D2

eeeeee

gOjOcg
OOOOhOcOjiOOO jOOiOOOOcOOj
OO OOiOOOOOO cgOOgOjOOOO j1 OjOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
ggjO qO|O n 1O ZiO OjgOjO iO OO O OO OO cjOc,OO DO OO jqOO|O DOOO cjgOjO
iOjcOggO jqOOO `OO OcO cOOO jOO cO O jOOO DOiO jO gOOO|O jO O
nU OOcOOjOnOOOOOiOnOOOOOOgk OqiOi OqO|OiO`OqODOiOOiOOOiOcOqO jOO
iqOiOOOjOk OqiOOO `OOOOgODOOijOOOOO OOjOjqOO|O
OOg OiOOj 11 ODOOOOOOOj hOcgOOOOjjOOOj OOOOcO
nOggOjqOOO `OOZiOnOOOO OiOZU ODO O jOO icg O OO OjOk OqiO|OiO`OqO
cOOOOjOOOOijOjOnOOOO iODUOOOOikOOOOOOcOgOni OjOO OOO iO`iO jqOO|O
OO OOiOOjgOiOOnO OOjOOOOOjqOO `OO OOOjmOOO Oqg OOcOiOOO O
OOiOjOOOOOgOinOOjqOO|O
jOO O O nO OOO OO i|O jg O O OqOO jqOO gOO OcO OO
jOO OOOO OjjgOjOOO iOZiOOO OOD OikOOOOhOO O `OOjO11OOc jOOjOOqOOO
OjOk OjOOOOOiO`iOjqOO|OiO`OqOOOg ODOjOOOjOOiO OjgOOOhjOiOOOO
kOjOcOO nOO`OgOicg OOiOOjOk OjOO|OjOOgOOcOjc`OhO`iOnOOOO
1 O gOO jOO OOcOcO `OO j O iOc`O OO iO gO OO D O gOgO ni O jOO|O ZiO
n jk OOOcjgOjOiO OOigghOiOiOO OjOcOOgghOiOOi OihOOOjOOO `OOnU O
jOOOcOk OqiOOO `OOiOOOiOOiOO`i OikOOOOOjOk Oqi OOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

gOjOcg
gOghOOhOiOOhOO11OgjOOOOO jOOOOnO O
OOOOOiOOOOOO OcgOgOjOOOOO`gOOjOgODc OqiOjqO`OiOO
cjOOO gOqO|OZiO OjgOjOiO OOOqOjOOOnOcOk OqiOOO `OOOOOqOgOODOOOiOiO Ogk O
jqOOO `OO OO OOOiO ZU O OO iOOO iOOO OjO OO OjmOO `OO OinO OO iO OOiO
qi OjqOO|OOO O gjOcOk OqiOOO `OODO OOOOOiOOjOqOgOOnOjijOjqOO|OOO
ijOO cOk O qiOOO `OO jgOO OjOjO O OOiiO iO jOO OOO OO OOjO jqOO|O iO`O qO
gnOOOgOOiOjOccO OhOO O `OOcOOOOjOiO ZU OOOgOgOni OjOO OOO iO`iO
jqOOO `OO ZqOO niOO OOO OiO gOgO qiOO|O OOO O qOiOO O Oj O OOiO gOOjO jqOOO
`OODOiOOOiOignOiqOiOO jOOcOqOOOjOk OqiO|OiO`OqOgOZOiOOiOgOOO OiqOiOO
Og OOjqOO|O
OO OiOO OiOhOOOnOjqOO `OOOOOOgOO OOikOOOOOiccOO
iO OO OOO `OOOOigOOOgn O gjO jOOj.OOOqiOO|OOiOOO OOOOOiO
OjOO OcO O OjOk O qiOO `OO OiO OOO j OO jg O O Oj O gO iO qiOOO iiO
OOOOOOOOj1OqiO|OiO`OqOiOOOOOiOOOj OOOOOgOOO OjqOOO `OO
DOO OjiOOjOiO OOOiiO iOjOO OOO OOjOjqOOO jOO OOOj OOO cgiO OgOiOO iO gO
Ogk OjqOO|OOOiOnOOOO jq O qOO jqOOO O giOiOO `OOOiiOiOO iO OO OgjOiO O
jqOOO `OOigOgiOiOO O OnOOOOOOj 11OO `OOhOO OjqO|OOiOiOOOiOOOOjO
jg OikOOOOgOOg OjqOO|OZiOn jk OOO gjOjOiOiOqOgOOOjgOj OjqOOO
`OO DOiO iO O c`OO O jO OcO O nOgg O jOO|O ZiO OjOjO OO ignO OjiO
nOOOOjOOcO OjOOOOOiO`iOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

gOjOcg
qOOhO OhOihOjOiOOjjOOiOO jOOOin
OO OOiOOOOOO .OcgOgOjOOOO iO jOgODc OqiOjqO`OiOOcjOOO
cjOOO qO|O n 1O ZiO OjgOjO iO OO iOOOO OOO gOnOgOgO qiOOO `OO `iO c11O iO
OO |Oiji OqiOOO iiO `iOc` Oigc1O jqO|OOOiOiOc`OOOOOijOjOOOO
iO DUO OcO iO gO OjOk O jO i O qOO|O OiO OqOjOOiO OOiiOO OjO jg O nOOOO cOOO
Oq O `OO OO OqOjOOiO OOiiOO iO nOOO iqOOiOO O g O iO cOOO Oq O iiO jO
nOOOOiOOiODOn OOOiO O|O
OOO cOOO nO OOOO OOO jqOOO cg 1O njc`OO O iO`O iO`O OcOO cOO
`iO OjgOOO O nOgg O jO i O qOOO OO O cjU OcO Ojj1 O O cOk O qiOOO `OO
DOgk O OO iO cOOO jOOO `OO OOO nOOO c` O cnO qg O |O OjO nOO OiOO O
iqOO OOOg O OOjOqiOO OO|OZiiOOOOOOOikOOOOOOOj1O iOnjkOOqiOOgOO
`iO c` O OjO ZiOO cg1OjgOjO OOOO n 1O OiO ZiO c O OjO OOOOO jnOOO
Oq |OnOOOOOOOikOOOOOjnOOOg OOOgOgOnOOjkOOcOOOjOOOg O
OOOjOqiOO OO|OZiiO gO`iOc` OOjgOj OqiOOn 1OOiO iO cOOiOO OjOnOggO
jnOOOOq |OOgjOjc`OOOOOOiO|OOjOjOOD OjOOjOcnOOOOOOgOOcOOOOO
iOgO `OOqOOOgOjOOOjqOnU OOOiOOg OqOqiOO|O
OO cjO iOOO O OOO OO OjOO1O ikOOO qi O jqOO|O iO`O qO ZOiO OiO
gOgO jOO ikOOOOOjOk OqiOO|OOOiOOOOOOOO OO cOOOOjOOOOjgOOOOO OOiO iO qiOOO
iO`OqOjcgOgjOOOO gOOiOO O O qOO `OOOcOiOOO OOOOOjjOiOqiOi OO
qO|OZiOOjOjOOOOiOOOOOjOOignO jOOOjiO OOOjiOcO OqiOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

cgOcgO 2212

1qcO O OO ZiO j iO OOO OijjgO 1 OO gOjO OOO OjgjOOO qiOO|O


n 1OZiOOjgOjOiOOOcjOiOOOOOOO OOjOOO `OOZOiOOiOOOOOgOgOO
OjOk O qiO|O iOqOOO jOO cgiOO O Oj O ZiO iOOO OO OOO OOO nnOOOO O wO gO
DOOOOqiOi OqOO|OOgjOOO OjOiO iO ZiOj iO OiOgOgO jOO iqOiOOOjOk OqiOOO `OO
njOO OjOO OiOO O gO OjOk O qiOO OiO gj1OO OOO OiO gOgO jOO iqOiOO O
iOgOjOOOjqOO|OgOjjO jOO OOOiOcjOc,OOOc11OiO gOOqOj iO OnOOOjqOOO `OO
OOOiOiOOi OOiO ijOOOjgOgOq1cO OOOOOjcgiOOjOO|Ocg 1OiOOOOOO gO
OOOOikOOOOOOO j1OqiO|OOj gO OOOijcgOZiOiOOOnU OOOqOO jqOOOgOOcgOO
cgOgggOjqOOOn 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OiOOcOOcOOOO OOc11OijOqiOOOj gO
n jk OOjmOO jOOiO iOiOOOgggOcgOni OjOiOO|O
OijO jgO gOO O c` O ZiO j iO ik OO gOjO OOO jqO|O n 1O
ZiO OjgOjOiO OqOj iO OO g OOnOOOjqOO|OZiOiOOOcOOOOjOOOOOOiO nOOOO OO
OjOjOO jOO OjmOO iO DO O jOOO `OO O jO OOO jOO O OOO gO i|O icg OO OgO
i O qO|O ZiO iOOO OO OO `OO OOOO OO cjOc,OO jg O nU OO OqOO jqOOO iO`O qO OcOO
cOOcOkOOOOiO OiOO OOO gO OOjOOgOiOgOjOOOjqO|OOOOiOOOiO OOOjgOOOiO
jqOOOgOOnOOOiOOiOjOOqOjOOOOiOgOOiOOiOOjmOOOjiOikOOOjOOOOO OOjO
jqOOO `OO ZOOOO OiO OOOO icg OO Og O jqO|O `iO c` O gO ZiO iOOO
OnOOO jqOO Oj gO gj1OO OOO gOgcOOO iji iOOO OOO j1O qiOO iO`O qO cjO iOOO O i|O
OOOOgOqiOOgOOZiOOOcOOOnO `OOgOgOOOqiOO|O
ZiO iO`O qO nOO OijO cgO gggO Oj gO cgOcgO jg O nOggO OqOO jqOOO
cg 1OOcOOcOOOiOgggO jOOOqOjOOiOiOOiOjOOOiiOOOOOcOjOOiOOOOiOOOOOjOOOO
O i OO qOO Oj gO OO ZOOO iOOOOO jOO OOO iO`iO jqOOO `OO OjmOO OjiO icg OO
ni OjOO|OiO`OqOOOjOiOOOOOOcOcOiO OOOOiO O j OOOOO gOi|OOiOOO
OOOi OqO|O
OijOOgjOOOO nOgiOjOZiOj iO OOO jOqgO Oc` OOjOO jOO gO
Oc` O 1 OOgOjOOOOjqOOZiOOjgOjOiOOqOj iOnOOg OOOgggOqOjqOO|OOiOO
Oj OOOOOOOOOZiOiOOOmOOOOOOO OO OO `OOOqOjOOiOOOiiOOOOOiOcOO OO jOO
cOjOOiOO OOiOOOOOjOOOOOOOOj gO cjOjOjOO jOO OjmOOiO OOZOOOO icg OOOjOk O
jOOOiO`OqOgOnOO gOOOOnRO OOqiOOiOOOOiOOOiOOO OjqOO|OOjjOjO
jO OjjOOOOOgOZiOiOOOgO O `OOicgOjOOOOOqOc11OijOqiO|OgOO gOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

OjgOjO iO OO OjOjOO OOO j1O qiOO `OO igO giOO OO OjgOjO iO cjOjO jOO|O
iiO iOOOOOj 11OOOOO j1OqiO|O`iOc` OOOnU OjqOO `OOjkOO
OOOO OOO OO jOO gOgO ni O jOO OOO iO`iO jqOO|O ZiO iOOO OOinO OOO gO OO
DO OqiO|OZiOiO`OqOZiOiOOOOijcgOngggO jOOcgOOcgOgggOjqOO|On 1OZiO
j iOOOOngggOcgiOOOiO`OiOOOO OOOgggOcgiOOOgOOiOOjOk OqiO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

cgOcgO 221

ZiO j iO OOO OijjgO 1qcO O OO gjOOO g`iO gOjO OOO jqOO|O


n 1OqO j iO OO g O gOnOgOgO jqOO|O ZiO j iO OO gOjjO jOO OOOiO c11O iO
cjc`O `OO OjiO OO O nOgg O jOO|O iO`O qO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O gO
DO OO jqOO `OO igO giOO OjcOjO cOqOjiO jqOO|O ZiO j iO OO jO O iiO qg O
OiOO O `OOOqOjOOiO OOiO icgOqiOO|OcOOOOjO jOO OOiO nOOOO gOZiOiOOOOO
DO OqiOO `OOOjgjOOOOOOOO gOgOgOqiOO|OiO`OqOiOOOiO OiOO`i OOOOO
ikOOOOgOOjOk OqiOO|OZiOiOOOOOjOihOOOcOcOOOOjOqOOiO OignOgOOjOk OjO
i O qOO|OZiO n jk OZiOj iO OO OO `OOiigjOgOiO gOgOgOO OiOO OOO|OiO`OqO
ZiOj iO OOO OOijcgO `OOcgOOgOnOggOcgOOjcOOOjOOn 1OOqOj iO nOO OqO
gggO jOOOqOjOOiOjqOO|O
ZiOj iO OOO OijOjgOgOOOc` On1OOgOjOOOO jqO|On 1O
iOOOOO OO iO OqO iOOO OO g O nU OO jqOO|O ZiO iOOO gOjjO jOO OOOiO
cjOc,OOiOOOOOjqOOOnOOOiOc OgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOiOOODOiOqO jOOOjOjOOiO
ikOOOjOO|OOOOOOOcjOc,OOgOZiOiOOO1OqOjqOOO `OOcOkOOOOignOgOnOggO
jqOO|O`iOc11OiO gOj iO nU OOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOOjOk OqiOO|O
iO`OqOOOiji iOOOOOOgOj1OqiO|OZiOiOOOOOjjOjOOiOO gO jOOOOjOiOiOgO
OO iO OOiOOOOOqOjqOO|OiO`OqOOjmOOOjiOOOiO nOODO OgOqi OjqOO
|O
ZiOj iO OOO nOOOijO `OOcgOcgOgOgggcgcOOOjqOOO n 1OOO gggO
jOO OqOjOOiO OOiO O`OOiOOOiOqi O jqOOO `OOOOOiOi g1OOiOOjOk OqiO|O
gOO gOO O cgOO OO gO OOOO OjgOjO c11O OijO qiOOO OOOO ZiOO i|O jg O
cg1OjgOjOOqOO qiOOO `OOOZiiOnOggOjOO O g OOiOgOOOOOOO `OOcOOO
OOO OOOiO jOOOOq O jOO gOjOjOiO O OO qO`OOOnOOOOnOOggOOOO OgOOOOO
giqOOnOO1OOjOOjOOOq OZiiOZiOggg OO OOjqO|O
ZiOj iO OijOjgOjOqgO Oc` On1OOgOjO `OO gO O. OO
gOjO OOO jqO|O ZiO OjgOjO iO OqO j iO OO g O iOOOO OOO gggO jqOO|O ZiO iOOO
gOjjOOOiO OOcjc`OjqOOO `OOOOOOOO gO O `OOi g1O OOjqO|OOOjjOjO
ignOgO O `OOiO1OgOiOOOOggOgggOjqOO `OOigOOOjjOjOOOOjcOjOcOqO
jOO iqOiOOOOgOjOjnOO|O`iOc` OZiOiOOOnU OjqOO `OOOjgjOOOOOOOO OO
jOOgOgOni Oqi OOjqOO|OZiOj iOOiOjg1OOOOcOOOOgOgOgOqiOi OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1DD

eeeeee

qO|OgOjOikOOOOg OcOiOgOOOgOgOj OqiOi OqOO|OcOOOOjO `OOOOiOnO


O g O iOOO DO ggO jqOOO `OO OjmOO OjiO OO gOgO `OO icg OO O OOOiO
Ojgc OjqOO|O
ZiO iO`O qO ZiO j iO OOO nOO OijO cgO `OO cgOO gO gggO jqO|O n 1O
iOOiOjOOqOjOOgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOiOiOOOOjOikOOOjOOO `OOOOiji iOOOO
j1OjOOOOOgOiO`iOjqOO|On 1OOqOj iOOOg OgggOcgcOOOqOnOjqOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

cgOcgO 221

OijjgOZiOj iO 1qcO OOOgjOOOOOOOgOjOOOO qiOO|On 1OOqO


iOOO OO g O gOnOgOgO jqOO|O ZiO iOOO Oi O iOqOOO jOO iOO O cO O Oj O
OO OOOOOO wODOOOOqiOO `OOOjmOOOjiOOOZOOOOOOni OjOO OOO OOjO
jqOO|O`iOc` OgOZiOiOOOi i OOjqOO `OOOjgjOOOOOOOOgOgO jOOOOiOO
qi OOjqOO|OZiOj iO OOO OiOOgOiO OOOjOk OgOqiOi OqO|OOcOnjjOq OqOOO
iOiOOjOOOjiOOOOOgggOjkgOqiOO|OcOOOOjOOOOOOinOOOO DO O `OOicg OOO
g OgOOqOj iO OO g ODO OjOjqOOO jOO jkOOOOOOOOO OOiOOgOqiOO|O
ZiO j iO OqOjOOiO jOO O OO `OO DUOOjO jOiO iO OO ikOiO OOOO jOO OiO
DOiO OOijOO O iqOiOO `OO gOgO OgOO|O iO O OnO iO gO OO OOiO OO iO i g1O
jqOOO `OODOiO OiOiqOiOOOg OOjqOO|OOj gO nOOijOcgOZiOiOOOgggOcgO
OjcOOOOqOO jOOO gOOcgOOnOggOcgOOjcOOOjO|On 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOO
cOOOO OOOOgOjOc11OijOqiOO|O
OijO jgO gOO O c` O ZiO iOOO n1OO gOjO OOO jqO|O n 1O
ZiO OjgOjOiO OOOgOjjO jOO OOOiOcjOc,OOOnOOOjqOOO `OOOO iOOiOjO
OqOjOO gggOOOiO gODOiOqO jOO OjmOOiO qOikOOOqiOO|OOOOOOOcjOc,OOZiOj iO
OjgOj O jqOO|O cg 1O cOkOOOO ignO OOO OO OO jqOO `OO iO OiOO OOO gO OcOO cOO OOjO
jqOO|O `iO c11O iO gO iOOO iOOOOO jqOOO `OO OO jOO gOgOiOO jkO OO O
nOgiOjOqOjqOOO `OOi g1OnROOqOjqO|OOOiji iOOOOj1OOOOgOiOcOO OODOOOO
qiOO|OZiOiOOOOOiOnOOOOgOOOOjmOO jOOOjOjOOiOqOOOOOicg OOni O
jOi OqOO|O
ZiOj iO OOO nOOOijOcgOgggOOj gO cgOcgOnOggOOqOO jqO|On 1OgggO
jOOOqOjOOiOOOiiOOOOOOiOcOjOOiOOOOiOOOOOjOOOOOO|OiO`OqOgOOOcgOOOO
gO OjgOjO OOOO jqOO|O n 1O ZiO g O OiO gOO OO OOO O OOO `OO cOOO
jOOOOq O jOOgjjOO O OOqO`OOOnOOOOnOOggOOOOOgOOOOOgiqOOnOO1OOjOO
jOOOq |OZiiOngggOOjgOjOOOqiOOO jOOgggOOjgOjiOOOOOj1OqiO|O
OijOjgOZiOj iO jOqgO Oc` On1OO `OO gO O. OOgOjO
OOO jqO|On 1OZiO OjgOjOiO OOOcjOc,OOgOOnOOOjqOOO `OOOOOiOOOiO gO
OcOOcOOOOOjgOOOOnOgg OjOO|OOOjjOjOignOgO O `OOiO1OZiOiOOO
OnOOO qO jqOO `OO OcOO cOO OOjjOjO OiOO O OnOO OjcOjO O gcO jOO OOjO jqOOO
gOOOqOnROOgOOqiOO|O`iOc` OZiOiOOOOOiOOOOOjqOO `OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

jkOOOOOOOOOOO jOOgOgOni OjOO|OiO`OqOcOOOgOnOqiOO|OZiOj iOOO


i|Ojg1OOOOnOOOgOgOgOOjOk OjOi O qOO|OgOjOg OOOOikO cOiO gO
O OgOgOOiOgOjOOOjqO|OcOOOOjO `OOOOiO nOO g Oj iO nOggOjqOOO `OO
iOOOO OOOOjmOO jOOOjOjOOiOicg O OOOg OjqOO|O
ZiO iO`OqOZiOj iO OOO nOOOijOcgOgggOOj gO cgOOOnOOOjqO|On 1O
iOOiOjOOqOjOO OOiiOO iOikOOOjOO OOO OiOiOcOO OO `OOcOjOOiOO OOiOOOOO
jOOO OOOO `OO OO iji iOOO O j1O OOO gO jgk O qiOO|O n 1O nO gggO cgiOO O
OjOk O O g O OiO jOqgO gO O OOO O OOO OO `OO cOOOcO OOiO ikOOO jOO
Oq |O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

cgOcgO 221

OijjgOZiOj iO 1qcO OOOgjOOOOOOOgOjOOOO qiOO|On 1OOqO


iOOO OO g O gOnOgOgO jqOO|O ZiO iOOO Oi O iOqOOO jOO iOO O cO O Oj O
OO OOOOOO wODOOOOqiOO `OOOjmOOOjiOOOZOOOOOOni OjOO OOO OOjO
jqOO|O`iOc` OgOZiOiOOOi i OOjqOO `OOOjgjOOOOOOOOgOgO jOOOOiOO
qi OOjqOO|OZiOj iO OOO OiOOgOiO OOOjOk OgOqiOi OqO|OOcOnjjOq OqOOO
iOiOOjOOOjiOOOOOgggOjkgOqiOO|OcOOOOjOOOOOOinOOOO DO O `OOicg OOO
g OgOOqOj iO OO g ODO OjOjqOOO jOO jkOOOOOOOOO OOiOOgOqiOO|O
ZiO j iO OqOjOOiO jOO O OO `OO DUOOjO jOiO iO OO ikOiO OOOO jOO OiO
DOiO OOijOO O iqOiOO `OO gOgO OgOO|O iO O OnO iO gO OO OOiO OO iO i g1O
jqOOO `OODOiO OiOiqOiOOOg OOjqOO|OOj gO nOOijOcgOZiOiOOOgggOcgO
OjcOOOOqOO jOOO gOOcgOOnOggOcgOOjcOOOjO|On 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOO
cOOOO OOOOgOjOc11OijOqiOO|O
OijjgOZiOj iOOOOgOOOjOOgOjOOOOiOjOOOjOOOn 1OOqOj iO
OO g OnU OOjqOO|OZiOiOOOiOOOOOO OOOOOOOj 11OOOOOO j1OqiOO `OO O
OjgOjOcOk OO OOOOO OOOikOOOOjOO|OggO jOO Oj .cOiOO OjOjOOOjOk OjOO
OOO OOicgOjqOO|OiO`OqOOiO jOO OOiO1OOiOO O Oj OOO OOOOOO mOOOOgOjO
DOOOO qiOOO `OO OOOOjiO OO ZOiO jOO OOO OOjO jqOO|O `iO c11O iO OqO j iO
OOg OnU OOjqOOO jOOZU OOOOOOOOOO `OOgOgOOOjOk Oj iOgjOqi OjqO|O
Oj gO O OO OO cjOc,OO ZiO iOOO nU OOqOO jqOOO `OO gOjjO OO iO jO OjgOOO O
nOgg O jO i O qOO|ZiO n jk O OO OijO cgO ZiO iOOO ngggO jqOO|O Oj gO
cgOcgO gggO cgO OjcOOO jO|O n 1O OcOO cOO OiO OOOiO OOO nOO OjgOOO OO
iOOOOOjOOOOOi OOqO|OOj gOiOOOOOiOOOnU OOqOcO OqiOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO ik OO `OO gO O c` O jOgO OjO
jqO|O n 1O OqO j iO OO g O OnOOO jqOO|O ZiO iOOO OOO gOjjO jOO OOOiO
cjOc,OO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO OiO OOOiO ngO O jOO ni g1O OO iOOOOO
jOOOOOO|OgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOOOOnOOOOjmOO jOOOjOjOOiOqOicg OOOjOk O
qiO|OiO`OqOOOiO nOODO OOOO gOcOjOOiOO OOiOOOOOjOOOOOOOOj gO ZOOO
iOOOOOjOOOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiOOOOOOOOOcjOc,OOgOjg OnU OOOqOOjqOOO
jOO OjcOjOiO OOgOOnOOOjqOO|OiO`OqOcOOOOjOOOOOOiO nOOOO iO cOjOOOOiqOiOOiOO
iOgOi|OiOcOOOqiOi OqO|On 1Oi iOjqOOOOq |OZiOiOOOiOOOOOOOOOj 1

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

1OO gO iOOOOO jqOO `OO `iO c11O iO gO OOO nOOO OjmOO O DOjOO O qO
jkOOOOiOOqiOOOgOOcOOOOgOn OOjqO|Ocg 1Oj iOiOOOOOjqOO|O
ZiO iO`O qO nOO OijO cgO gggO jOO cgOO OnOOO jqO|O n 1O iOOiOjO
OqOjO O OOiiOO OOO OjmOO OjiO icg OO OgOO `OO nOO gO iOcOO OO DOOOO qiO|O
n 1OgggOcgiOO Oj1O `OOngggOcgiOO OOO OOjOO O g OOiOOOO OOOiO
jOqgO gOOOOOOOO `OOcOOOcOOOiOjOOOq |O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOcgO 221

OijjgO 1qcO OOc` OZiOj iO 11OgOjOOOO jqOOOn 1OOqO


iOOOOO g OOnOOOjqOO|OZiOiOOOgOjjOcjOc,OOjg OnU OOOqOO jqOOO jOO
OOOiOOOiO gOOcOOcOOni g1O OOjqOO|On 1OiOOiOjOOOiO OOO OjmOOOjiO
qOOODO OOOOicg OOni OjOiOO|OcOOOOjOOOOO jOcOOOO gODO OO
g OnOOjOjOO jOO iO iO jOOOOOOO gOicg OOOjOk OqiOiOO|OiO`OqOiOOO
iOOOOjOggOOOOjjiOgOOOg OiOcOO OODOOOOjOOOgOODOOOiOOOOOjOO
OOO OOiO`iO qiOO|OZiOiOOOOOOOcOOcOOcOOOgOnOOOOOOOO qiOOOgOOOO
jOO gOgO O OjOk O jkO OOgiOjO qi O jqO|O iO`O qO OO iji iOOO OOO gO j1O O
iOgOjOO OO O|O
ZiO iO`O qO nOO OijO gggO Oj gO cgOO nU O OqOO jqOOO n 1O gggO jOO
OqOjOOiO OOiiOO OOO OjOjOgO OOO cOjOOO qiOOO gOO OcO OOO cjOjOjOO OjmOO jOO gO iO
OO DOiO iO jOO OOO iO`iO jqOO|O n 1O OqO j iO OO g O OnOOO jqOOO Oj gO
OjmOO jOO OjOjOOiO OiOgggOcgiOO OOjOk OgOqi OjqOOOn 1OnOgggOcgiOO
O OjOk O O g O OiO 1qcO O OO DOjOghO OOO `OO cOOO OOO O OO iO jOOO
Oq |O
OijjgOZiOj iOOOOgOOOjOOgOjOOOOiOjOOOjOOOn 1OOqOj iO
OO g OnU OOjqOO|OZiOiOOOiOOOOOO OOOOOOOj 11OOOOOO j1OqiOO `OO O
OjgOjOcOk OO OOOOO OOOikOOOOjOO|OggO jOO Oj .cOiOO OjOjOOOjOk OjOO
OOO OOicgOjqOO|OiO`OqOOiO jOO OOiO1OOiOO O Oj OOO OOOOOO mOOOOgOjO
DOOOO qiOOO `OO OOOOjiO OO ZOiO jOO OOO OOjO jqOO|O `iO c11O iO OqO j iO
OOg OnU OOjqOOO jOOZU OOOOOOOOOO `OOgOgOOOjOk Oj iOgjOqi OjqO|O
Oj gO O OO OO cjOc,OO ZiO iOOO nU OOqOO jqOOO `OO gOjjO OO iO jO OjgOOO O
nOgg O jO i O qOO|ZiO n jk O OO OijO cgO ZiO iOOO ngggO jqOO|O Oj gO
cgOcgO gggO cgO OjcOOO jO|O n 1O OcOO cOO OiO OOOiO OOO nOO OjgOOO OO
iOOOOOjOOOOOi OOqO|OOj gOiOOOOOiOOOnU OOqOcO OqiOO|O
OijjgOZiOj iO OOO jOqgO 11O `OO gO .OcgOgOjOOOO jqOO|On 1O
OqO j iO OO g O Om O cgO OjcOOO jOO jOgOO qiOO|O ZiO iOOO OO OjOjOO `OO
Oj 11OO OOO j1O qiOO `OO iOOO OOO igO giOO OOO O`i O ikOOOO jOO|O iO`O qO
ggOnO `OOOj .cOiOO OjOgOOOjOOOjOk OjOO OOO OOicgOjqOO|On 1ZiOj iO
OOi|OOqOjOOiOOj OiOOOjnOOOOOOOOOg cOOcOOOOOiOicg OOOjOk OqiOi O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

qOO|O`iOc11OiOgOOqOj iOOOg OnU OOjqOOO `OOOOiji iOOOOOgOj1.OqiOO


cg 1OjkOOOOOOOOO gOgO jOO OOiOOqi OOjqOOOiiO `iOigc1 OO OOjqO|O
Oj gO gOjjOcjOc,OOOc11OiO OqOiOOOnU OOOqOO jqOOO `OODcjOik O1O
n`jOOkOOOOOOiOcOiO OOOjgOOOOnOgg OjOO|OiO`OqOZiOiOOOOO
OOO OOO ZU O OO O gO j1.O qiOO OOOO OO OcOO cOO cOOO nO jOO|O ZiO j iO OOO
OO OijcgO OO g O nU OO OqOO jqOOO Oj gO cgOO gggO cgO OjcOOO jO|O n 1O
DOOigk OgggOcgiOO OOO OcOOcOOOO OO OOOj gO gggOcgOqOnOOOOOOOO O
qiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOcgO 221

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO OOc` Oik OOgOjOOOO jqO|On 1O


OqO j iO OO g O gggO cgcOOO jqOO|O cOOOOjO `OO OOinO OOO ZiO iOOO OO
DO OO OOOiO Ojgc OqiOOO `OOi|OnOOOicg OOgOOjOk OqiO|OiO`OqO jiOOjiOO
iOjiOOjOOgOO OgOOj gOiOgOjOO O OOO|OZiOj iO njjOq iOO OOjjOqOgOqiO
i OO qO|O cOkOOOO ignO ZiO j iO OOO DO OO jqOOO `OO cO iO OOiO ignO jOO iqOiOO
OjOk OjOOO `OOOjcOjOiO iOOOOOgOOgj OOjqO|OiOOOOOOZiOiOOOOOOOOOOj 1
1OOOOOj1OqiOO `OOigOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOOO jOOOOOqOciOikOOOO
jOO|O`iOc11OiOgOiOOOgggOjqOOO jOOOjgjOOOOOOOOOOiOOqiOOO jOOn jk O
OOiji iOO OOO gOj1OqiO|OgOOcOOOgOOcOOcOOnOqOqiOO|OZiO iO`OqO
nOO OijcgO `OO cgOcgO gO DO OO jqOOO n 1O OqO j iO OO g O OqOjOOiO `OO
gOnOgOgOjqOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO gOO OjOO gOjO OOO gjOOO jOO|O n 1O ZiO
OjgOjOiOOqOj iOOOg OnU OOjqOO|OZiOiOOOggO jOOOj .cOiOOiOOjOc OjOO
OOO OOicgOqiOOO `OOiOOOOOO OOjgOjO jOO Oj 11 OcOk OO OOOOO OO jO
OO|OOiO jOO OOiOOiiO O Oj OOO OOOOOO mOODOOOOqiOO jOO OOOOjiOOO
ZOOOO nOOO mOO OO OjcgiOO jOO|O Oj gO OOOiO c` O ZiO iOOO jg O nU O OqOO
jqOO `OO nOOg OOO OO O icOjOO iO OO jqOO|O n 1O OqOjOOiO OOiOO gOO OOO
OiO OcO OjmOO jOOO OOO|O `iO c11O iO gO OqO j iO DO OO jqOOO jOO OjgjO
OOOOOOOOO jOOgOgOOjOk OjOOOOOOOicgOjqOO|OgOOZiOj iOOOOO OOOOcjOc,OO
OjgOj OqiOi OOqOOO n 1ODOOOOOiO nOOOOjnO|OiO`OqOZiOj iO OOO OOOijcgO `OO
cgOOcgOgOgggOcgOOjcOOOjOOOn 1OOqOj iOOOg Oi gOnOOOiOjqOO|O
ZiOj iOOOOOijjgOjOqgO 11O `OO gO.OcgOgOjOOOOjqOO|OZOO
OjgOjOiOOqOj iOOOg OiOOO OOOnU OOjqOO|OZiOiOOOOOOjOjOO `OOOjgOjO
OOOj1OqiOO `OOigOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOO|OiO`OqOggO jOOOj .cOiOO
iOOjOc OjOOOOOOOiO`iOjqOO|On 1Oi|OOj OiOOOjnOOOOOOg OOcOOOOOiO
ZiOj iO OOO icg OOOjOk OqiOi OqO|O`iOc11OiO gOOqOj iO OO g OnOggO
jqOOO `OOOOiji iOOOOOj1OqiO|OiiOOjgjOOOOOOOOOOOO jOOgOgOni OjOO
OOO iO`iO jqOO|O iO`O qO gOjjO cjOc,OO O c11O iO gO OqO j iO OO g O nU OO
jqOO|OZiOiOOOOOOOOO ZU O OO Oj1OqiOOcg 1OOOOiOD.nO OOjqOOOj gO ZiO
j iO OOO OOOijcgO `OOcgOOgggOjqO|On 1OiOOOO OOOOiOgggOcgOqOnO
OjOk OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

cgOcgO 221D

ZiOj iOOOOOijOjgO 1qcO OOc` On1OOgOjOOOOjqOOn 1O


OqOiOOOOO g OiOOOO OOOnU OOjqOO|OZiOiOOOgOjjO jOO OOOiOOOiO
OOcjc`OjqOOO `OOnOOO iOOiOjOOOiiOO iODOiOqO `OOOjmOOiO ikOOOjOOO `OO
ZOOOO OiOicg OOgOOjOk Oqi OjqO|OggO `OOjjiOOnOZiOiOOOO igOjqOOO
n 1OcOOOOjOO jOOOOjOO OO nOOOO OiOicg OOOOODO OOjOk OqiOi OqO|O
OO OOOO jOO ikOOOO iO iOOOO OOO OO Ogk O jqOOO `OO ZU O OOOO OOO gOgO ni O
jOOO ZiOiOOOOiOi|Ojg1OOOOnOOOgOgOOgOiOgOjOOOjqO|OOi OOOO
OO OOO cO O Oj O gO ZiO iOOO OO OOO OOO wO DOOOO qiOO `OO ZOO Oj O
OO mOO jqOO `OO OOOO OO iO ZiOO OOO ni O jOO OOO gO OO iO`iO
jqOO|O
ZiO iO`O qO ZiO iOOO nOO OijO `OO cgOO cgO gO gggO qO jqOOO n 1O
OOijiODO O jOOgOgOOOiOOjgc OjqOOO `OOOOOiOgO OgO OOjqO|OijOjO
OOODUOOjOjOiO iO gOZiOiOOOOOnOggOgOgO jOO iqOiOOOjOk OjOi O qO|O
n 1Oj iOiOOOO OOOgggOqOjqOO|O
ZiO j iO gOO OijjgO cgOO gOjO OOO OjgjOOO jOO|O n 1O OqO
iOOOOO g OnOO OqOgggO jOO OqOjOOiO jqOO|OcOOOOjOnOOOO ZiOiOOOOO
OqOjOOiO DO O qiOO `OO DO OjO iO Ojj iOO O gO iOgOjOOO jqOO `OO
jOOO OnOOg OOqOiOOOnOO OqOOqOjOOiOjqOO|OZiOiOOOOiOZiOnOOOO
OiO iO DUO OcO O gO OjOk O qiO i O qO|O O jO OOO nOO nO OOO gO OO
DO OOOOiO Ojgc OqiOOO `OOiOOqOjOOiO OcOOjOOOgk OOiOgOjOOOjqO|O`iO
c11O iO gO OqO j iO gggO jqOO|O ZiO iOOO ijiO OO OO iji iOO OOO j1O qiOO `OO
ZU OOOOOOOO OOOOgOgOni OjOO OOO OOicgOjqOO|OiO`OqOZiOj iO OOO OO
OijcgO jOO cgOcgOgOgggOcgOOjcOOOjOOn 1OiOOOnOO OqODO OjO jOO
gggOjqOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO OOOO `OO gO OcgO gOjO OOO gjOOO
jOO|O ZOO OjgOjO iO ZiO j iO OiO gggO cgiOO O OjOk O qiO|O ZiO iOOO OO
OOOiO c` O nU O jqOO `OO OOO OOO nOOjkOO OO `OO OjgOOOiOO OO ngOjO
jqOO|OZiOiOOOOOOjOOOjiOOOc`OO OqiOOOiOgOjOOOjqO|OiO`OqOi OOnOiO
OiOiO g1OOgOO `OODOOOcjOc,OOgOnU OOjqOO|O`iOc11OiO gOOqOj iO
nOggOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOOOO `OOgOgOOOjOk Oqi OjqO|OiO`OqOnOOOOiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

qO OO OOO gOgO OjOk O O OiOO gO OOO|O OOinO OOO ZiO iOOO DO O qi O jqOO jOO
iO jOOO O OqOjO O cOk O OOO DUOOjO jOiO iO OOO ik O qiOOO iiO
gj1OO OOO OiO Z O gOgO jOO iqOiOO OjOk O qiOO|O iO`O qO OO OijcgO `OO
cgOcgOgOgggOqOjqOO|On 1Oj iOnU OOcO OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

cgOcgO 221

OijjgOZiOj iO OOO 1qcO OOc` OOjOOgOjOOOO jqO|On 1O


OqOj iO OO g OnOO OqOi gOnOgOgOjqOO|OZiOiOOOOiO O Oj OOO OOOOOO
mOODOOOOqiOO `OOnOOOiOO O OjiOOjOik OOOiO gOikOOOjOO|OgOjjO
jOO OOOiO OO iO gO OO cjc`O jOO OjiOO jqOO|O ZiO j iO OOO OO igO gggO jOO
OqOjOOiO wO qg O OOiO OO O OO `OO cOOOOjO OOO OOinO OOO gO OjOO gOgcOOO
OiOO OOOOOjOjkgOqiOO|OiO`OqOO jOOOOjOOO OnOOOOgOOiOiOOqOjOOiO
OcOOOjOk OqiO|OiOOOOOOZiOiOOOOO OOjgOjgOgOcOk OOOOOOODgjOiOOO
`OOOOOOOj 11OO jOO OjjiOOOO gOj1OqiO|O`iOc11OiO gOj iO gggOjqOOO `OO
OjgjO OOOO OOO gOgO jOO OOiOO qi OO jqOO|O OijcgO ZiO j iO ngggO cgO OjcOOO jOOO
Oj gO cgOOcgOgggOjqOOn 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOOcOOnRO OOOOgOiOqiOOO
Oj gOiOOOO OOOOjOOOOigncOqOjqOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO c` O cgOO gOjO OOO jqO|O n 1O OqO j iO
OO g OgggO jOO DO OjOjqOO|OZiOiOOOcOOOOjOnOOOO OODO OOOOi|O
OqOjOOiO Ojj iOO jO i O qOO|O iO`O qO jOO O OOO iOgnOO qiOO iO DiOOO OO iO
OqOjOOiO OcOiOOjOk OjOO OOO gOicgOjqOOO OOOjOOO OOqOjOO cOk OiOO iO OOO
iO O OO|OO jOOOOnOOOOiOnOOOOgOOciO OOiOgOjOO OOOj gOqiOO|O`iO
c11OiO gOOqOj iO OO g ODO OOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOOjOk OjOO
OOO OO iO`iO jqOO|O iO`O qO OO iji iOO OOO gO j1O qiO|O gOO gOjjO cjOc,OO O
Oj OiOjOOOjqO|OZiOiOOOjk OOOik OOjgOOODOOOOqiOi OqOO|OZiOiO`OqO
OOOijOcgOngggOjqOOOOj gO cgOOgggOcgOOjcOOOjOOn 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO
OcOO cOO jgk O `OO OO OO Ojgn O qiOO Oj gO nO OO OjOOOO i i OO jqOO|O
OijjgO ZiO j iO OOO OO g|gO OOO jOqgO O c` O g`iO `OO
gO OcgOOgOjOOOO jqO|OZOO OjgOjOiO OqOj iO OO g OiOOOO OOOgggOjqOO|O
gOjjO `OO OOOiO OO iO ZiO iOOO OO OjiOO `OO cjc`O jqOOO `OO OcOjiO
nOOO iOOO iO cO O jOO|O ZiO j iO OOO OOO OOcOcO ik O i|O jOO jjOO jO
i OqOOOOOOjOqOOcOOgOjOOjjOOOgOiOgOjOOOjqO|O`iOc11OiOOO
c` O iOOOOO jqOO `OO jkOO OOOO OOO OO jOO gOgO ni O jOO OOO OjmOOjiO
icgOjqOO|OOO OOiji iOO OOO gOZiOiOOOj1OqiO|OcOOOOjO `OOOOinOOOO gO
OOiOOOO OOODO ggOjqOOO jOOicg OOOOOOiOOjOnOjijOjqOO|OOj gOOO OOO OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

O g O OqO j iO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO jO gOjjO OOO OOOiO OO iO 1O O


nOgg OjOi O qOO|OZiOj iO OOO OOcjOiOOOOOOO O iOOOiOOOOjOqiOi O
qOO|O gOO OijcgO OO g O nU OO OqOO jqOOO `OOO cgOO gggO cgO OjcOOO jOO |O
n 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOOcOOOO OOOOgOgOiOqiOOOOj gO n iOOjOOgggO
cgOqOnOOOOOOOO OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O222

eeeeee

cgOcgO 2222

OijjgOZiOj iO OOO 1qcO OcgOOgOjOOOO gjOOOjOO|On 1OOqO


j iO OO g OOcOOqOjOOiO jqOO|OcOOOOjO `OOOOinOOOO ZiOiOOOOODO O
jOO icg OOOjOk OjOO|OiO`OqODUOOjOjOiO OOOjOOO OOqOjOO cOk OiOO iO gO
OO OgjOik O OOO|Ocg 1OZOiO OiOZU OgOgO jOO iqOiOOOOjOk OqiO|O
ZiO j iO OOO OiO jOOc jO OjO iO ikOOOO iO ikOOO O gO OOO OO i OO qOO|O
OOjjOjOignOgO O `OOiO1OO g OOqOj iO nU OOjqOOO `OOigOgiOOOjOOjiO
jqOO|O`iOc11OiOgOOqOj iOOOg OnU OOjqOOO jOOjkOOOOOOOOOOO jOO
gOgO ni O jOO OOO OO iO`iO jqOO|O gOO ZiO iOOO jmOOO OO ngOjO jqOOO `OO
iOOiOjO OOiiOO iO iOOOO jOO OOO OO OOjO jqOO|O ZiO iOOO nOO giOiO iO OiO
gOgO OOOOcOjqOjOgOjOOOOq |OZiO n jk OOijcgOngggOOj gO cgOOgggO
cgOOjcOOOjOOn 1OOqOj iOiOOOO OOOgggOjqOO|O
OijjgO gOO ZiO j iO OcgO gOjO OOO gjOOO jOO|O n 1O ZiO
gggO OjgOjO iO OqO iOOO OO g O gggO jOO OqOjOOiO jqOO|O ZiO iOOO OO nOOO
cOOOOjOOOOOOinOOOO DO OjOOO `OOOjgjOOOOOOOO gOgOgOni OqiOO|OiO`OqO
iOOO OOO OO iO `OO Oj gOO OOO gO j1O qiOO `OO igO giOO OO OjgOjO iO
cjOjOjOOO jOOO`i OcjOOjcOOOjOO|OjOO OOOOO jOcOOOOZiOiOOOOO
i|OOcOgOOjOk OjOi O qOO|O`iOc11OiO gOj iO DO OOjqOOO jOO ijiOgOgOOOOiO
Ojgc OqiOOO iO`OqOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni OjOO OOO iO`iO jqOO|OZiOj iO OOO
OiOcjOOO `OOi OOnOOcjOc,OOOOjg OnOOOOjnOOOOq |OZiOiO`OqOZiO
j iOOOOijcgOngggOjqOOOOj gOcgOOgggOcgOOjcOOOjOOjOgOqiO|On 1ODOOigk O
gggOcgiOO iOOcOOcOOOOnRO OOOgOnOgg OjOOO `OOg OOOOjOk OO g O
|O OjOOjmOO jOO iO iO gOnOjOOOOOOOj gO iOOOO OOOOqOiOOOOO g O
DO OO jOOi gOnOgOgOjqOO|O
OijjgO ZiO j iO OOO OO g|gO OOO jOqgO O c` O g`iO `OO
gO OcgOOgOjOOOO jqO|OZOO OjgOjOiO OqOj iO OO g OiOOOO OOOgggOjqOO|O
gOjjO `OO OOOiO OO iO ZiO iOOO OO OjiOO `OO cjc`O jqOOO `OO OcOjiO
nOOO iOOO iO cO O jOO|O ZiO j iO OOO OOO OOcOcO ik O i|O jOO jjOO jO
i OqOOOOOOjOqOOcOOgOjOOjjOOOgOiOgOjOOOjqO|O`iOc11OiOOO
c` O iOOOOO jqOO `OO jkOO OOOO OOO OO jOO gOgO ni O jOO OOO OjmOOjiO
icgOjqOO|OOOOOiji iOOOOOgOZiOiOOOj1OqiO|OcOOOOjO `OOOOinOOOOgO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O221

eeeeee

OOiOOOO OOODO ggOjqOOO jOO icg OOO OOOiO OjOnOjijOjqOO|OOj gO OO OOO OO


O g O OqO j iO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO jO gOjjO OOO OOOiO OO iO 1O O
nOgg OjOi O qOO|OZiOj iO OOO OOcjOiOOOOOOO O iOOOiOOOOjOqiOi O
qOO|O gOO OijcgO OO g O nU OO OqOO jqOOO `OOO cgOO gggO cgO OjcOOO jOO |O
n 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOOcOOOO OOOOgOgOiOqiOOOOj gO n iOOjOOgggO
cgOqOnOOOOOOOO OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O222

eeeeee

cgOcgO 2221

ZiOj iOOOOOijOjgO 1qcO O.OcgOgOjOOOOgjOOOjOOOn 1OZiO


iOOO OOO gOjjO cjOc,OO iOOOO OOO nU OO jqOOO Oj gO OOOiO OO iO OcOO cOO
OOD.nO OOOnOgg OjOi OqOO|O`iOc11OiOj iOnU OOjqOOOOj gOcOOOO
n OOjqO|OZiOj iOOOOOOiOgggOOOOOOOOgOOOiOOjOcOOOjOi OqO|OOOiO
nOO g Oj iO OjmOggOjqOOOOj gO DO O jOO icg O OO OjOk OjOO OOO OOiO`iO
jqOO|OZiOiOOOOOcjOiOOOOi|OOOOOgOqiOOOOOOZiOOO cOOOnOqiOOO
Oj gOgj1OOOg OgOgOcOOOikOiO OOOOiiOgOgO jOOikOOOOOOjOk OqiO|O
ZiO iO`O qO ZiO iOOO nOO OijO `OO cgOO cgO nOggO jqOOO iiO
OiOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO OjmOO jOO OjOjOOiO icg OOOg OjqOO `OOcOOO
O iO`OiO`OD OOOiOOgOqiOOOn 1OOOO OgO OOnOgg OnjkOOjOO|O
ZiOj iO OOO gOOOijjgO OcgOgOjOOOO gjOOOjOO|On 1OOqO
j iO OO g O nOO O OqOjOOiO jOO i gOnOgOgO jqOO|O ZiO iOOO OO cOOOOjhO
jOOO O OOO nOO OOinO OOO DO O qiOO `OO ZiOO i|O OqOjOOiO Ojj iOO qiOO|O
`iOc11OiOgOOqOj iODO OOjqOO|OZiOiOOOOOOOiji iOOOOOijiOj1OqiOO
`OOOjgjOOOOOOOOO jOOgOgOni OjOOOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiOOOOOiOOO
OOO OO iO OO `OO igO giOO OO OjgOjO iO cjOjO jOOO jOO Oj gOO O
nOgOO qO OiO O`i O OOOO ikOOOO OjcOOO jOO|O ZiO iOOO OO iOc O OjO O O
OOOiO Ojgc OjqOOO `OOZOOOO DO O jOO icg OOni OjOOO Oj gO i OOnO jOO cjOOO
O cjOc,OO O Oj O OiO i iO jqOOO Oq O iO`O qO OO OijO `OO cgOO cgO gO
OO g O gggO cgO OjcOOO jOO|O n 1O OqO j iO OO g O nOO O qO gggO jOO
gOnOgOgOiOqiOO|O
ZiO j iO OOO jOqgO O c` O OijjgO 1 OO gOjO OOO `OO gO O
OjOO gOjO OOO jqO|O ZOO OjgOjO iO OqO j iO OO g O nOO O qO gggO jOO OqOjOOiO
jqOO|O ZiO j iO OOO OO OOOO Oj 11OO jOO OjOjOO OOO j1O qiOO `OO igO giOO OO
OjgOjO iO cjOjO jOO|O iO`O qO ggO jOO Oj .cO gO OjOc O qiOOO `OO OO iOnO
iOOiOO jOO|O OOOiO OO iO OO c` O nU O jqOO `OO igO O O iOOk O qiO
O O|O`iOc11OiO gOZiOiOOOOODO OqiO|O `OOOOiji iOO OOO gOj1O
qiOOcg 1OOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni OjOO OOO OOicgOqiOO|OOOinOOOO ZiO
iOOOcjOjmOOiOi|Ojg1ODO OOOOicg OOni OjOOOiO`OqOOjOiOiOgO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

OiO O`i O ignO jOO iqOiOO OgOO|O Oj gO gjOiO iO OcOO cOO OO DOOOO qiO
i OqO|OiO`OqOOjOc`O gO O OjgOjOiO OiOOcOOcOOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO
OjmOOnOjOOOOOO|OgOOOOOijcgO `OOcgOcgOnOggOqiOO O OjOO
OqOj iOOOg OgggO jOOi gOnOgOgOiOqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 2222

1qcO O ZiO j iO OOO OijjgO Oj`OO gOjO OOO gjOOO jOO|O ZiO
OjgOjO iO OOO gOjjO jOO OOOiO cjOc,OO nU OO jqOOO `OO iOOOO nO OOO gO
OiOO OOOOOikOOOO jOOOj 11OOOOjOk OqiO|OZiOj iOcOOOOjOOOOnOOOOiOnO
OOOOODO O jOOicg OOOjOk OjOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiOOOnjjOq iOOOjjOqOO
gOiOgOjOOO O|OOiO O Oj OOO OOOOOO mOOOOgOjODOOOOqiOO|O jOO OOOOjiO
`iOOOiiOO iOikOOOjOO OOO OO OOjOjqOO|OZiOj iO OOO OO OOiji iOO OOO gO
j1.OqiOOcg 1OjkOOOOOOOOO OOni OjOO OOO OOicgOjqOO|OiiO `iO
c` O igc1O qiO|O iO`O qO jO O wO qg O OOiiOO iO OOiO jOO OOO gO OiO icg OO
OgO|OOOcj OOjj1 OOOnOgOOgOOjOOO jOO nOOO iOnOO OqOnOggjOiO OO
gOOO|O n 1O OqO iOOO OO g O OqOjOOiO Oj gO jmOOjq O jqOO|O ZiO n jk O
nOOOijcgOngggOqiOO iO Oj gO cgOOcgOnOggOjqOO iO DOOigk OgggOcgiOO OOO OcOO
cOOOiOOO OOOOgOiOqiOO|OOj gO OjmOOjOO O DOjO OOOijOOOOcgO
OjOk OjOOOOOicgOqiOO|O
ZiOj iO gOOOOgjOOO.OcgOgOjOOOO jqOO|On 1OZiO OjgOjOiO
OOgk OcjOOOOO OO nOqiOOOiO`OqOi|OjcgOik OOOOOgOqiOO O
iOgOjOOOjqO|OZiOiOOOOOnOOO c jOOjOOiOO OO OOOjOjOOO `OODOiOOOiO jOO
O g OOjOOOggOjqOO|OOj gO iO iOOOOOO OOgOjjOc11OiO OOOOOOiOc11OiO
OjgOOOgOqiOO `OOgOgOnOO OqOD.nO OOOnOgg OjOO|OiO`OqOiOOO
OOO nOOOiOO iO OcOOcOOjOcOjjOcOgOqiOi OOqO|OZiOj iO OOO OOnOOO ghOOO
`OO nOO gggO iOO iO i|O jg O iqOiOO OOO iqOO OO OOOO OOO nicgO jqOOO `OO
nOOO qO gOOjOnOOO OOiiOO iOOOiO jOO OOO OOjOjqOO|OZiOj iO OOO OOOijOcgO
OiOngggOcgOOjcOOOjOOOgOOcgOOcgOgggOcgOOjcOOjO|On 1ODOOigk OcgiOO
OOOOngggOcgOiOOOiOOOOjOOjcgi Oqi OjqOO|On 1OOcOOcOOOOOOOiOOO
iO1OOnOgg OjOO|On 1OnOggO jOOgggOcgiOOOjOk OOg OOiOOOO O
OOiOgOOOOOOO `OOcOOOjOOOOq |O
ZiOj iO OOO jOqgO Oc` OOijOjgO. OO `OO gO On1OO
gOjO OOO jqO|O ZiO OjgOjO iO OOO gOjjO cjOc,OO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO
OOOiO D.nO OO gO DOOOO qiO|O iO`O qO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O gO
iOOOOOqOjqOOOj gO OOjjOjOOiOO O OjcOjOiO OiOO OOO OcOOcOOO gcODOOOOqiO
i OqOO|OZiOiOOOOOgggO jOOOqOjOOiOOOiOOjmOOiOikOOOqiOOO `OOOOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

icg OO gO OiO OjOk O qiO|O iO`O qO `iO c` O gO OnOOO jqOO `OO jkOO
OOiOOqi OOjqOOOOj gO cOOOgOnOqiOOOgOOZiOOcg1OjgOjOnROOjqOO|OZiO
n jk OZiOj iOOOOOOOOcOcOiO OOgOgOgOOjOk OjOi OqOOO|O
ZiOiOOOOO g OnOOOijOgggOOj gO cgOOOnOOOjqOOn 1OOOiO nO
O DO O OOO iOcOO OO OOO Oj gO OO nOOO OjOjOO jOO OjmOO iO DOOO iOOOOO
jOO OOO iO`iO qiO iOO|O iO`O qO nO OOOO OOO gggO cgO O OjOk O O g O OiO
OOO OOOiOjOqgO jOO gOOOOOOOO `OOcOOOcOOOiOjOOOq |O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 222

ZiO j iO OOO OijjgO 1qcO O OO ggO OOO . OO gOjO OOO


iOjOOOjOO|n 1OZiOgggOOjgOjOiOOO`iOc` Oigc1OqiOO `OOOOiji iOO
OOO j1.OjO OjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOOOOjOk OjOO|OZiOiOOOOOOOjjOjO
gO O jOO iO1O OOjqOO `OOOgOiO OOgOOjOk OOiOgOjOOOjqO|OOj gO OcOO
cOOcOOOOn OOiO OOOOOO D.nO OODOOOOqiOO `OOiOOOOOO OOZiOiOOO
OOOOOj 11OO OO `OO OOjgOjgOgOcOk OO OOOOO OOiOOOOOO cjOOOiO O
O OO|O ZiO iOOO OiO ik O OiiO OOO gO OO wggO jqOO|O iO`O qO jOOO O
cj OOOOO gOj1OqiOO `OOgiOOOO O iOO iOnOOOOjiOigOOO|OZiO iO`OqO
cOOOOjOnOOOO OO DO OOiOOiOO OOO|OiO`OqOOijcgO `OOcgOcgOgOnOggO
cgOOjcOOOjOOn 1OOqOj iOOOg OgggO jOOi gOnOgOgOjqOO|O
ZiOj iOOOOOOggOOOOgOO.OcgOgOjOOOOgjOOOjOO|On 1O
ZiO OjgOjOiO ZiOiOOOOOgk OcjOOOOO O nOOOOOOOO qiOOOiO`OqOi|O
jcgOiO OOOOOOgOikOOOqiOi OqOO|OZiOiOOOOO OOOOOO O OOiOO OO
DOOOOqiOOO `OOc` OnOO OqOiO iOOiOqiO|OZiOiOOOnOOOiOOiOOOik O
nU O jqOO|OiO`OqOgOjjO jOO OOOiOcjOc,OOgOOnOOOjqOO|OZiOiOOO gO OO
OOOiOgOnOOggg OiOOiOi|Ojg OiqOiOO jOOiqOO OOOqOOOgOO `OO
nOOO gO jOO OjOjOO O gO OjO qO OO iO iO j O jqOOO `OO n iOOjOO DOOOO
icg OOOjOk OjOiOO|OZiOiOOOnOOOijOcgO `OOcgOcgOgOnOggOqOjqOO|O
n 1OOiODOOigk OcgiOO OOO ggg OOnOOjOk OqiO|OgggO jOO nU O cgiOO OOjOk OO
g OOOO OOOiOgOOOOOOO jOOcOOOjkOOjO|O
ZiO j iO OOO OijO jgO jOqgO O c` O . OO gOjO `OO gO O
n1OOgOjOOOO jqO|On 1OOO g OOqOj iO iOOOOOjqOO|OZiOiOOOOOjjOjOignO
gO O `OO iO1O nOggO jqOO `OO igO giOO O cijO iO nOOOO O`i O iqOiOO
OjcOOOjOO O g O OOjOjqOO|OOOOgOjjOcjOc,OOgOOnOOOjqOOO `OOOcOOcOO
OOOiOD.nO OOgO OOjqO|OiOOiOjOOqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiO O`OOiOOO
ikOOO qiOOO `OOO ZiOOO nO OjmOO jOOO OOO|O `iO c` O gO ZiO iOOO
iOOOOOjqOO `OOjkOOOOOOOOO OOiOOqiOOOOj gO cOOOgOOcOOcOOnOqiOO|O
ZiiOi|OnOiOOjgOOOOqOOqiO|OiO`OqOOOcOcOiO OOgOgOOgOiOgOjOOO OOO|O
ZiO j iO OOO nOO OijO `OO cgOO gO gggO cgO OjcOOO jO|O n 1O OO
OqOjOOiO OOiO ikOOO qiOOO jOO OOiO nO OOO gO DO O O iOgOjOOO jqOO|O ZiO OjOjO
OOg OOqOiOOOiOOOO OOOnU OOqOjqOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 222

ZiO j iO 1qcO O OijjgO 1 OO gOjO OOO OjgjOOO jOO|O n 1O


ZiO OjgOjOiO OOcjOiOOOOOOO OO gOikOOOqiOO|OOO OOO O OO g OgggO
jqOO `OOZOiOOiOOjgjOOOOOOOOgOgO jOOOOiOOqiOOOiiO`iOc` OnU O
jqO|OiOqOOO jOO cgiOOO Oj OOO OOOOOO wODOOOOqiOO `OOZiO nnOOOOOOO
OO OOjOjqOO|OZiOj iO OgjOOO OiOO iO OiOgOgO jOO iqOiOOOjOk OqiOOO `OOOjOO
OiOOOgOOjOk OqiO|OiO`OqOZiOO OOiOgj1OOOOOOO|OOqOjOOiOOOiO OOOO
jOOgOgOiji iOOOOOgOj1OOiOgOjOOOjqO|OgOjjO jOOOOOiOOOiOOOiOOOOO
cjc`O jOO OjiOO jqOOO `OO iOOi OO O gOjOOO gO cjO qiOO jOO jgOgO q1cOO OO OO
OjcgiOOjOOO cg 1OiOOOOc jOOOO gOj1OqiO|OOj gO OOOijcgO `OOcgOOcgO
gggOcgOOjcOOOjOOO n 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OO OOjqOO `OOOiOOjmOOnO
jOOOOOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO gOO O c` O .OcgO gOjO OOO jqO|O n 1O
ZiO OjgOjOiO OOgk OcjOOOOO OO nOqiOOO `OOi|OjcgOik OOOOO
gOqiOi OqO|OZiOiOOOOOnOOOc jOOjOiO OOiOOOOOOOiOgOOjOjkgOjO
i O qOO|O ZiO j iO OiO nOOO OOiiOO iO OOiO jOO OOO |O OjOjO O OO OO `OO
OjgOOOiOO OO iOOOOO jOOO OO i OO qO|O iO`O qO iOOO OOO nOO OiOO iO jOcO jjOcO
cOO gOOiOO OOO|OOO g OO `OOnOOggg iOO iO gOOiOZiOiOOOi|O
jg O iqOiOO OqOO OgOOO jOO cjOjmOO `OO g gO iO qO OO nOOO OOiiOO iO OOiO
jOO OOO icgOqiOi O qOO|OZiO iO`OqOOOOOOiOc` OgOjg OnU OOqOO
jqOO `OOOOOOOOD.nO OO `OOngO O OOjqO|OZiOj iOOOOOOOOijcgO `OO
cgOgO ngggO cgO qO OjcOOO jOO|O n 1O OqO iOOO OO g O OcO iO iOOiO jqOO|O
gOOOiOiO OO OjgOjOiOcjOjOO O g OOiOgOOOOOOO jOO cOOOjOOO
Oq |OZiiOOiOngggOcgiOOOOOOk OOOiOOO OOOnOgg OqiO|O
ZiOj iOOOOOijOjgOjOqgOOc` OjOgO `OO gOOik OOgOjO
OOO jqO|O n 1O ZOO OjgOjO iO OqO j iO OO g O iOOOO OOO nU OO OqOO jqOO|O ZiO
iOOOOOgOjjO jOO OOOiOOOiO OcOOcOO1O jOO OjgOOOOnOgg OjOO|O
iO`OqOcOkOOOOiO OiOO OOO gOOgj OOOnRO OOjqOOO `OOOcOOcOOO gcO jOO OOjO
jqOO|O ZiO iOOO OO `iO c` O gO jg O nU O OqOO jqOO `OO OjmOO OjiO
jkOOOOOOOOO OOiOOqiOO|OOj gO cOOOOn OOO OjOOOOiO1OO|OOO
iOOOOOjOOOOOO|OOOiOnOOOOgODO O jOOicg OOOg OnOOOOjmOO jOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22D

eeeeee

iO iO jOOO OOOO `OO ZiOOO gO nROO OOOO OOO qO gOgO jOO ignO O OjOk O qiO|O ZiO
iOOOOO OjOOikOiO OOOO Oj gO OgjOOO ikOiiOO OOO OO OOjqOOOj gO OjOOikOiiOO
OOOOiOgj1OOOOOgOgOOiOgOjOOOjqO|O
ZiOiO`OqOZiOiOOOnOOOijO `OOcgOOcgOnU OOqOOjqOO|On 1OgggO
jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO OiO 1OOZOiOO jOO OjgOOOiOO OO iOOOOO jOOO OOOO `OO
OjmOO jOO iO iO iO qOOiOOOOOicg OOOgO|On 1OgggOcgiOO OOjOk OO
g OOiOOOO OOOiOjOqgO gOOOOOO `OOcOOOjOOOOq |OZiiOOjc` OiOO
OOOnOgg OO OO `OOOOOOOOgO OgO OOjqO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 222

OijjgOZiOj iO 1qcO O g`iOgOjOOOOgjOOOjOO|On 1OOqOj iO


OO g OiOOOO OOOnU OOjqOO|OgOjjOOOiO ZiOiOOOOOcjc`O `OOOjiOO
jqOOO `OO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O OOO gO j1O qiO|O jOO igO giOO OjcOjO
OgggO jO jqOO|O ZiO iOOO OO OiOO OO gO OOiO qiOO|O cOOOOjO `OO OOinO OOO
DO O jOO icg OO O g O OqO j iO gggO jOO nOggO jqOO|O `iO c11O iO gO j iO
OnOOOjqOOO `OOjkOOOOOOOOOOO jOOgOgOni OjOOOOOOOiO`iOjqOO|OikOiO
OgiOiOiOZiOiOOOOiOOjiOgOOOgOO `OODOOOnOOOOOOOOOj 11OOOj1O
qiO|OZiOj iO OOO OOcOcOOOOjOiOik OignO jOO gOgOOgOOjOk OO OiOO OOO|O
iO`O qO OO OO jOO iigjOgO OnO iO iqOiOO `OO gOgO gO OjOk O qiO i OO qO|O gOO
OijcgOZiOiOOOngggOcgOOjcOOOjOOOOj gOcgOOgggOcgcOOOjqO|On 1ODOOigk O
cgiOO OOO OcOO cOO jgk O OOO OO OO jqOO Oj gO OjmOOjiO icg OO OgO iO|O
OijjgO gOO O c` O ZiO iOOO OO jOgO OOO jqOO|O n 1O
ZiOOjgOjOiOOOOgOjjOcjOc,OOOnOOOjqOOOOj gOOOOiOOOiOOcOOcOOOO
ngO O `OOni g1OOnOgg OjOO|OiOOiOjOOqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiO gO
gOOO jg OnOggOOOqiOO O OjOOOjmOO jOO iO iO iO qOikOOOqiOOO `OOZiOOO
OiO OgO icg OO OjOk O qiO|O cO OO cjOc,OO gO ZiO iOOO OnOOO jqOOO Oj gO
iO OiOO OOO Ogj OOjqO|OZiO iO`OqOOOjjOjOignOgO OgOOnOOOjqOOOj gO OOiO
nO OOO OjmOO OjiO icg OO OgO iO|O O jO OOO jOO O OOO OO OciO O OOO
jgk OOgOiOgOjOOOjqO|OiO`OqO`iOc` OgOZiOiOOOOnOOOqOjqO|O
ZiO iO`O qO nOO cgOO jOO OijO cgO gO iOOOOO cgcOOO jqOOO n 1O
ZU Oicg OOni OjOOOg OOiOOjmOO jOOiO iOjOOOOOOO gOgOgO jOO
OO O OjOk O qiO|O iO`O qO gOO O iOiO O O OjgOjO iO gO nROO jOO O g O
OOO OOOiOgOOOOOOO `OOcOOOjOO `OOgOjOjOiO O OOqO`OOOnOOOnOOggO
OOO OgOOOOOgiqO OnOO1OOjOOjO|OZiiO OOOOOiOgO O `OOnOOicg OO
ni OjOOOOOicgOjqOO|O
ZiOj iO OOO jOqgO iOOijOOgjOOO.OcgOgOjOOOO `OO gO OO 1
1OgOjOOOO jqOO|On 1OOqOj iO OO g OgggOgggOcgOOjcOOOjOO|OZiOiOOOOOO
cjOc,OO OnOOO jqOO|O OOOiO OO iO gO OO OOO cOO ngO O `OO D.nOO jqOO|O ZiO
iOOOOOgk OcjOOOOO O `OOjcgOik Oi|OOOOOqiOi OqO|OZOOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O212

eeeeee

OOOcOOOnOqiOO|OiO`OqOOOijOOOik OOOiiOO OOO gOOOnOcOOOjOO|O


cg 1O ZiO j iO OOO OiO OcOO cOO `iO OjgOOO qiO i O qO|O gOO 11O gOjO OOO
c` O gO O OjgOjO iO OO OOiO nO OOO DO O qiOO `OO iOOOO OiOO O OnOO
OOOj 11OO O|Ocg 1OigOgiOOOO OjgOjOiOcjOjOjOO||OZiOiOOOggO
`OOOj .cOiOO iOOjO OjOO OOO OiOicg OOOjOk OqiO|OgOOZiOiOOOOO
OOik O1OiOOjgOOOqiOi OqOO|OiO`OqOZiOj iOOOOOijcgOngggOjqOOOOj gO
cgOOgggOcgOOjcOOOjO|On 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOOcOOnROOOOOOOOO OjOk OqiOOO
Oj gOngggOcgOgOOjOk Oqi OjqOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O211

eeeeee

cgOcgO 222

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO OOOOOgOjOOOO gjOOOjOOOn 1OZiO


OjgOjOiO OqOiOOOOO g OiOOOOOgggOjqOO|OZiOiOOOOi hOiOO O jOO iOqOOO
O Oj O OO OOO OOO wO DOOOO qiOO `OO OjOOOOjiO OO ZiOO OOOiOO jOO|O
`iO c` O gO ZiO iOOO OO i i OjcO jqOO `OO jkOO OOOO OOO gOgO jOO
OOiOO qi OO jqOO|O jOOO O OqOjO O giOiO `OO ijOjO O DUOOjO jOiO iO ZiO
iOOO OO ik O c`OO O qiOOO `OO DOiO OiO OOOO gOgO jOO iqOiOO OjOk O
qiOO|OcOOOOjO `OOOOinOOOOgOOODO OOOOOiOOjOnOjijOjqOO|Oi OOnOiO
OO i g1O jqOOO `OO OO nggO O OO gO OOOO OOiO jOO|O iO`O qO OO
OOinO OO OOO gO j1O qiOO Oj gO OOijO `OO cgOcgO ZiO j iO OOO ngggO cgO OjcOOO
jOOO `OODOOigk OgggOcgOOcOOcOOnROOOOOOOOOqO OqiOO|O
ZiO j iO OOO OijO jgO gOO OO jOgO OjO gjOOO jOOO n 1O
ZiO OjgOjOiO OOOcjOc,OOOnOOOjqOOO `OOiOOOiOOOOjOjO O OjiOiOO iO OO
1O OjOk O jOO|O iO`O qO OOOiO OO iO gO D.nO OO `OO ngO O OO jqOO
OOjjOjO ignO gO O ZiO iOOO OnOOO jqOO `OO OjcOjO jjOcO jOO OOjO OO gOjO
jOOOOO jqOO|O OOOO OO cjOc,OO gO ZiO iOOO jg O nU OO OqOO jqOOO Oj gO cOkOOOO
jOOiOOOOOOOiO cO OqiOO|OcOOOOjO `OOOOiO nOOOO DO OOc11OiO j iO
iO iO jOO OjmOO OOiO jqOOO `OO nOOO OjOjOO jOO iO iO iO qO OiO gOgO jOO
icg OOOjOk OqiO|OO jOOOOjOO OOOOOciO OOOOjgk OqiOOO `OOOOiji iOOOOOOgO
OO OOjqOOOiiO`iOOOiOOjgOOOOOiOOOOOjOOOOOi OOqO|O
ZiOj iO OOO nOOOijO `OOcgOOcgOgOnOggOOqOO jqOOO cg 1OOOijiO
OjmOOiO iO jOOOjOjOOiOqOicg OOOjOk OjOOOiiOOOOiO OOjO OOOjqOOOiO`O
qOgOOOiOO iO OO cg1OjgOjOiO gOOOOjgOOOjqOOO n 1OZiO cg1OjgOjOiOOO
jOO O g O OiO gOO OO OOO `OO cOOO OOO O OO iO jOOO Oq |O iO`O qO
gOjOjOiOOnOOOnOOggOOOO OgOOOOOgiqO OnOO1OOjOOjOOOq |OZiiO OiO
ignOgO O `OOOjiO OOOjOk OqiOi OqO|O
ZiO j iO OOO OijOO gjOOjgO jOqgO O c` O .OcgO `OO gO O
c` O 11OgOjOOOO jqO|OZOO OjgOjOiO OqOj iO OO g OgggOgggOcgOOjcOOOjOO|O
ZiOiOOOOOOgOjjOcjOc,OOOnOOOjqOOOOj gO OOOiOc` OnU OOqOO jqO|O
OOOOOO jOOO `OOniO g1OOOgOjOjqOO|OZiOj iO OOO OOgk OcjOOOOO O qiOOO
`OOZOOOOcOOOgOnOqiOO|OiO`OqOOOijOOOik OOOiiOOOjOgOOOnOcOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O212

eeeeee

jOO|On 1OOcOOcOOOO`iOOOiO OjgOOOOnOgg OjOi O qOO|OgOO 1


1OgOjOOOO gO O OjgOjOiO ZiOiOOOOO OjgOjOOOO j1OqiOO `OOiOOOOOO gOgiOO
OO OjgOjO iO cjOjO jOO|O ggO jOO jOnO iO OjO O jOO OOO OO iO`iO jqOO|O
Oj gO OO 1O iO OiO OjgOOO qiOO ZiO n jk O nOO OijcgO `OO cgOO cgO
ngggO qO jqOO|O gggO cgO nROO qO jqOOO `OO ngggO cgiOO O n OO jqO|O n 1O
iOOOOjiOnOOOiOOOiOcO OjOO `OOgj OOiOi|OOOiOOOOgO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

cgOcgO 222

OijjgO 1qcO OOc` OZiOj iO 11OgOjOOOO jqOOOn 1OOqO


iOOOOO g OOnOOOjqOO|OZiOiOOOgOjjOcjOc,OOjg OnU OOOqOO jqOOO jOO
OOOiOOOiO gOOcOOcOOni g1O OOjqOO|On 1OiOOiOjOOOiO OOO OjmOOOjiO
qOOODO OOOOicg OOni OjOiOO|OcOOOOjOOOOO jOcOOOO gODO OO
g OnOOjOjOO jOO iO iO jOOOOOOO gOicg OOOjOk OqiOiOO|OiO`OqOiOOO
iOOOOjOggOOOOjjiOgOOOg OiOcOO OODOOOOjOOOgOODOOOiOOOOOjOO
OOO OOiO`iO qiOO|OZiOiOOOOOOOcOOcOOcOOOgOnOOOOOOOO qiOOOgOOOO
jOO gOgO O OjOk O jkO OOgiOjO qi O jqO|O iO`O qO OO iji iOOO OOO gO j1O O
iOgOjOO OO O|O
ZiO iO`O qO nOO OijO gggO Oj gO cgOO nU O OqOO jqOOO n 1O gggO jOO
OqOjOOiO OOiiOO OOO OjOjOgO OOO cOjOOO qiOOO gOO OcO OOO cjOjOjOO OjmOO jOO gO iO
OO DOiO iO jOO OOO iO`iO jqOO|O n 1O OqO j iO OO g O OnOOO jqOOO Oj gO
OjmOO jOO OjOjOOiO OiOgggOcgiOO OOjOk OgOqi OjqOOOn 1OnOgggOcgiOO
O OjOk O O g O OiO 1qcO O OO DOjOghO OOO `OO cOOO OOO O OO iO jOOO
Oq |O
ZiOj iOOOOgOOOijOjgO. OOgOjOOOOc` OjqOO|On 1OZiO
OjgOjO iO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O OnOOO jqOO Oj gO OOjjOjO OO OjcOjO
OgO ggjO jqOO|O g O jOO `iO c` O gO ZiO iOOO OO nU O jqOO `OO
jkOOOOOOOOO OOni OjOO OOO OOiO`iO jqOO|OOOOiOOOiO gOOOgO O
jqOOO jOOgO OOjiOiOOiOjOOOiOgOOiOOiOikOOOjOO|OZiOiOOOjjiOOO igO
qiOO O OjOOcOOOOjOOOOO jOcOOOO OOZU ODO O jOO icg OOgOOjOk OjO
i OqOO|O
ZiOj iO OOO nOOOijOcgOgggOOj gO cgOOiOOOOOjqO|OiO`OqOgOOO
iOiO OOOn OOcgOOOOgOOjgOjOjqOOOiiOOcOOcOOOiODO OOOOcOjOOiOO
OOiOOOOOjOOOOOOOOj gO ZOOOOOOjOjOO jOO OjmOOiO iOOOOOjOO OOO iO`iO
jqOO|OiO`OqOgOOO cg1OjgOjOiOOOjOO O g OOiOOOO OOOiO gOOOO
OOO jOOO Oq O `OO gOjOjO iO O OO qO`O O OnOOOO nOOggO OOO OgOO OOO giqO O
nOO1OOjOOjOOOq OZiiOOOgggOOjgOjiOOOOOj1OqiO|O
OijjgO ZiO j iO OOO jOqgO O c` O OcgO gOjO `OO gO O
c` OOOOOgOjOOOOjqO|OZOOOjgOjOiOOqOj iOOOg OgggOcgOOjcOOOjOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

OcOO cOO ngggO cgiOO O gO OjOk O qiO|O cOOOOjO `OO OOinO OOO ZiO iOOO OO
OjmOO iO icg OO OjOk O jOO|O gOgO OOOiO gO Ojgc O qiOO|O O jO OOO jOO O OOO ZiO
iOOOOiOiOOcOOOjOk OqiOOiiO iOOOOOO OOOOOOOj 11OO OO `OO
igOgiOOOO OjgOjOiOcjOjOjOO|O`iOc11OiO gOOqOj iO OO g OgggO
qOjqOOO jOO OOiji iOO OOO gOj1OqiOOiiO jkOOOOOOOOO OO jOO gOgOni O
jOO OOO icgOjqOO|OgOOZiOiOOOOOOcOOcOOjiOkOOOOOjcgiOOjOO|O `OO
i O OnO iO nOjiOO `OO niO g1O jqOO|O ZiO iOOO DOOO cjOc,OO gO OjgOj O qiO
i OO qO|O iO`O qO OijcgO Oj gO jqOOO `OO cgOO cgO gggO cgO OjcOOO jO|O n 1O
OOZiOj iOgggOcgOqOnOOOOOOOOOjOk OjOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

cgOcgO 222D

OijjgO 1qcO OOc` OZiOj iO 11OgOjOOOO jqOOOn 1OOqO


iOOOOO g OOnOOOjqOO|OZiOiOOOgOjjOcjOc,OOjg OnU OOOqOO jqOOO jOO
OOOiOOOiO gOOcOOcOOni g1O OOjqOO|On 1OiOOiOjOOOiO OOO OjmOOOjiO
qOOODO OOOOicg OOni OjOiOO|OcOOOOjOOOOO jOcOOOO gODO OO
g OnOOjOjOO jOO iO iO jOOOOOOO gOicg OOOjOk OqiOiOO|OiO`OqOiOOO
iOOOOjOggOOOOjjiOgOOOg OiOcOO OODOOOOjOOOgOODOOOiOOOOOjOO
OOO OOiO`iO qiOO|OZiOiOOOOOOOcOOcOOcOOOgOnOOOOOOOO qiOOOgOOOO
jOO gOgO O OjOk O jkO OOgiOjO qi O jqO|O iO`O qO OO iji iOOO OOO gO j1O O
iOgOjOO OO O|O
ZiO iO`O qO nOO OijO gggO Oj gO cgOO nU O OqOO jqOOO n 1O gggO jOO
OqOjOOiO OOiiOO OOO OjOjOgO OOO cOjOOO qiOOO gOO OcO OOO cjOjOjOO OjmOO jOO gO iO
OO DOiO iO jOO OOO iO`iO jqOO|O n 1O OqO j iO OO g O OnOOO jqOOO Oj gO
OjmOO jOO OjOjOOiO OiOgggOcgiOO OOjOk OgOqi OjqOOOn 1OnOgggOcgiOO
O OjOk O O g O OiO 1qcO O OO DOjOghO OOO `OO cOOO OOO O OO iO jOOO
Oq |O
ZiOj iOOOOgOOOijOjgO. OOgOjOOOOc` OjqOO|On 1OZiO
OjgOjO iO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O OnOOO jqOO Oj gO OOjjOjO OO OjcOjO
OgO ggjO jqOO|O g O jOO `iO c` O gO ZiO iOOO OO nU O jqOO `OO
jkOOOOOOOOO OOni OjOO OOO OOiO`iO jqOO|OOOOiOOOiO gOOOgO O
jqOOO jOOgO OOjiOiOOiOjOOOiOgOOiOOiOikOOOjOO|OZiOiOOOjjiOOO igO
qiOO O OjOOcOOOOjOOOOO jOcOOOO OOZU ODO O jOO icg OOgOOjOk OjO
i OqOO|O
ZiOj iO OOO nOOOijOcgOgggOOj gO cgOOiOOOOOjqO|OiO`OqOgOOO
iOiO OOOn OOcgOOOOgOOjgOjOjqOOOiiOOcOOcOOOiODO OOOOcOjOOiOO
OOiOOOOOjOOOOOOOOj gO ZOOOOOOjOjOO jOO OjmOOiO iOOOOOjOO OOO iO`iO
jqOO|OiO`OqOgOOO cg1OjgOjOiOOOjOO O g OOiOOOO OOOiO gOOOO
OOO jOOO Oq O `OO gOjOjO iO O OO qO`O O OnOOOO nOOggO OOO OgOO OOO giqO O
nOO1OOjOOjOOOq OZiiOOOgggOOjgOjiOOOOOj1OqiO|O
OijOOOjgjOOOO cgcjOOZiOj iO jOqgO cgOO `OO gO g`iO
gOjOOOjqOOOZOOOjgOjOiOOqOj iOOOg OiOOOOOjqOO|O `OOgggO jOOOqOjOOiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

OOiiOO iO icgO jOO OOO OO iO`iO jqOO|O c OOOOjO `OO OOinO OOO ZiO iOOO OO
DO O jOO icg OOOjOk OjOOO `OOnOOgOgOgOOOOiO Ojgc OqiOO|OO jOOOOjOO O
O nO OOO OO OciO O O iOgOjOOO jqOO iOOO OOO OOO OjgOjO jqOO|O ZiO iOOO
jOOO O OqOjO O cOk OiOO iO gO OO ikOiO OOOO `OO gj1OO OOO DOiO gOgO `OO
iqOiOO OjOk O jOO|O `iO c` O gO ZiO j iO nU O jqOO `OO jkOO OOOO OOO
OOiOOqi OOjqOO|OOO OOO OOOcjOc,OOOc11OiOj iOnU OOOqOOjqOO|OOcOOcOOjO
gOjjO `OOOOOiO1OOnOgg OjOO|OjOqOOignOOOO gOZiOj iO nRO OOjqO|O
ZiO iOOO OOijcgO OO g O ngggO jqOOO Oj gO cgOO nOggO cgO OjcOOO jO|O
n 1OOOnOOg OOOgggOcgOqOOjOk OjOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

cgOcgO 222

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO OOc` Oik OOgOjOOOO jqO|On 1O


OqO j iO OO g O gggO cgcOOO jqOO|O cOOOOjO `OO OOinO OOO ZiO iOOO OO
DO OO OOOiO Ojgc OqiOOO `OOi|OnOOOicg OOgOOjOk OqiO|OiO`OqO jiOOjiOO
iOjiOOjOOgOO OgOOj gOiOgOjOO O OOO|OZiOj iO njjOq iOO OOjjOqOgOqiO
i OO qO|O cOkOOOO ignO ZiO j iO OOO DO OO jqOOO `OO cO iO OOiO ignO jOO iqOiOO
OjOk OjOOO `OOOjcOjOiO iOOOOOgOOgj OOjqO|OiOOOOOOZiOiOOOOOOOOOOj 1
1OOOOOj1OqiOO `OOigOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOOO jOOOOOqOciOikOOOO
jOO|O`iOc11OiOgOiOOOgggOjqOOO jOOOjgjOOOOOOOOOOiOOqiOOO jOOn jk O
OOiji iOO OOO gOj1OqiO|OgOOcOOOgOOcOOcOOnOqOqiOO|OZiO iO`OqO
nOO OijcgO `OO cgOcgO gO DO OO jqOOO n 1O OqO j iO OO g O OqOjOOiO `OO
gOnOgOgOjqOO|O
ZiOj iO OOO OijOjgOgOOOOOjgjOOO. OOgOjOOOO jqOOOn 1O
ZiO OjgOjO iO OO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O nU O jqOOO `OO igO
OOjjOjOOOOjcOjOOgOggjOjqOO|OiO`OqOOjjOjOOg O `OO`iOc` O
gOnOggOjqOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni OjOO OOO OOiO`iO jqOO|OggO
OOOjjiOOnOZiOiOOOOiO OjO O `OOgOg OjqOOOcg 1OO jOOOOcOOOOjOO
nO OOO OijO jOnO O OjOO OO DO O jOO icg OO OjOk O jOO|O ZiO n jk O
OO OOOiO c` O gO nU O jqOO `OO igO iOOiOjO OOiO gOOO gO O OjiO
ikOOOqiOO|O
ZiO j iO OOO nOO OijO `OO cgOcgO gO OO g O gggO jOO nOggO jqOOO
n 1OijiOicg OOni OjOO OOO OOiO`iO qiOOO iO`OqODOiOqO jOO OjOjOOOOgOjO
OOO OOO OOO jqOOO Oj gO gOO O iOO iO O O n OO cgOO qiOO O OjOO OcOO cOO
OOOO OjgOOOOOO gO qiO i O qOOO gOO ZiOO i|O cg1OjgOjO OqOO qiOOO `OO ZiO
OjgOjO iO OO jOO O g O OiO OOO O OO iO gOO OO OOO `OO cOOO jOOO
Oq |O iO`O qO gOjOjO iO O OO qO`O O OnOOOO nOOggO OOO OgOO OOO giqO O nOO1O
OjOOjOOOq |OZiiOOiOijiOgggOOjOOOOOjOk OqiOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO cgOO `OO gO g`iO gOjO OOO gjOOO
jOO|O ZiO OjgOjO iO OqO j iO OO g O gggO jOO OqOjOOiO jqOO|O cOOOOjO `OO
OOinOOOO gOZiOiOOOOiOjOO Oicg OOOgOO `OOgOgOOOOiO gOOjgc OqiOO|O
O jOOOOjOO OOOOgOZiOiOOOOOiOOqOjOOiOOcOOOjOk OjOi OqOO|OZiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21D

eeeeee

iOOO jOOO O cOk OiOO iO gO OO ikOiO OOOO `OO DOiO OO ZU O gOgO jOO
iqOiOOOjOk OjOO|OiOOOOOOiO ZiOiOOOOOOOOOOj 11OOOOO j1OqiOO `OO
igOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOOO jOOOOOO`i OikOOOOjOO|O`iOc11O
iO gOOqOj iO DO OOjqOOOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOOjOk OjOO OOO OOicgOjqOO|O
OO OO O OO O cjOc,OO O c11O iO j iO nU OO jqOO|O gOjjO jOO OOOiO OO iO jO
cjc`O `OO OjiOO jqOO|O iO`O qO OO OijcgO `OO cgOO cgO O nOgg OO O OjOO
ZiOj iOOOOOiOgggOcgOqOnOOOOOOOOOjOk OjOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

cgOcgO 222

ZiOj iOOOOOijOjgO 1qcO OOc` On1OOgOjOOOOjqOOn 1O


OqOiOOOOO g OiOOOO OOOnU OOjqOO|OZiOiOOOgOjjO jOO OOOiOOOiO
OOcjc`OjqOOO `OOnOOO iOOiOjOOOiiOO iODOiOqO `OOOjmOOiO ikOOOjOOO `OO
ZOOOO OiOicg OOgOOjOk Oqi OjqO|OggO `OOjjiOOnOZiOiOOOO igOjqOOO
n 1OcOOOOjOO jOOOOjOO OO nOOOO OiOicg OOOOODO OOjOk OqiOi OqO|O
OO OOOO jOO ikOOOO iO iOOOO OOO OO Ogk O jqOOO `OO ZU O OOOO OOO gOgO ni O
jOOO ZiOiOOOOiOi|Ojg1OOOOnOOOgOgOOgOiOgOjOOOjqO|OOi OOOO
OO OOO cO O Oj O gO ZiO iOOO OO OOO OOO wO DOOOO qiOO `OO ZOO Oj O
OO mOO jqOO `OO OOOO OO iO ZiOO OOO ni O jOO OOO gO OO iO`iO
jqOO|O
ZiO iO`O qO ZiO iOOO nOO OijO `OO cgOO cgO gO gggO qO jqOOO n 1O
OOijiODO O jOOgOgOOOiOOjgc OjqOOO `OOOOOiOgO OgO OOjqO|OijOjO
OOODUOOjOjOiO iO gOZiOiOOOOOnOggOgOgO jOO iqOiOOOjOk OjOi O qO|O
n 1Oj iOiOOOO OOOgggOqOjqOO|O
ZiO j iO OOO gOO 1 OO gOjO OOO OjgjOOO jOOO n 1O OqO iOOO
OO g O nOO O qO gggO jqOO|O ZiO iOOO OiO iOc O O qg O OOiiOO OOO icg OO
OjOk O qiOO `OO cOOOOjO jOO `iO nO OOO DO O OjO Ojj iOO qiOO|O ZiO j iO OOO
OOgk OcjOOgggO jOOOqOjOOiOOOOOgOikOOOqiO|OiiOOiOj iOOOO `OO
gj1OOOOO gO OgOgO `OOikOOOOOOjOk OqiO|OOOinOOOO ZiOiOOOOODO O
O`OOjOnOjijOqiOOO jOO iOOqOjOOiO OcOiOOjOk OjOO OOO iO`iO jqOO|OZiO iO`OqO
ZiOiOOOnOOOijO `OOckOOOcgOgOOO g OgggOcgOOjcOOOjOO|On 1OOqOj iO
OO g OnOO OqOOqOjOOiO jOO i gOnOgOgOiOqiOOO `OOOO kjOiO jOO iO1O
iOOjOk OjOOOOOOOicgOjqOO|
OOOjggqjkg%OOOnq%OO| OOck%ng%OOgg%

%ggA%cOOg.|Og1%gOAgOAgcOncOnqO

mgAg%

OgOjggqOggOh cOmOiOOnqOck%OccO| gOO |gngcO gO


|cgmOggOngOOg.|OO%gOOmngOgOOn%O|O%gO|O |nO
gnOgcOOO .hOOg A%OOgO OO O|OOg.O|OO%gOOgO mggmOOjgO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O222

eeeeee

.cO ||O OO Oqc .OO OO Agq gO %ggcO OO n.O Ow.g%ngO c.nO


jgc
gggAgO gg gcO ccO jggqO OOO
g nO OO Omq|gjO Og.O
|OO%gOcq1%n%O ggAgOOOgjOOOggnOgcO Ogc O
1 Omcn
2 Oq .O
g|q O
OAgyO1gOg.
O
cggO
ndgO
D OOg O
AgyO1giw O
12 AggnOO
11
gkgjOh cO
12 Ag gmg
%gO %gO j gnO Omq gnO ggO |O ggO OOgjO OO ggnO gcO
jggqO OO cq1gO ccO | gOO |gngcO gO |nO ggO ghcO ngO j gnO
g.g)OmgcOO%gOOmngOgOh cOjggqOOOOO` ZOccO% gO| gOOgO
ggcOngOOmq gnmOg.g)OmgcOO%gOOmngOg
% gO. mOOqc .OOccO| gOO|gngcOgOjggqO|OOnqOOO
ck%O ccO ggO . OmO OcAggmq|gjO OqOO gO jggqO OnqO OOO kgqjOO |O
OggjO ggcO ngO Ogc AgOO Og.O |OO %gO Og.gngO gO % gO OgO hOO
gO jggq OnqO OOO kgqjOO |O OggjO ggO ngO gOO Ogc AgOO Og.O
|OO%gOOmngOg
% gO jggqO |O OnqO nOO | gOO gg gcO ccO OgO mO OgO
gO
gnO ggO ngO %gO %gO Ow.gO 1OO |O n .nO ggngO gO % gO
jggq OnqO OO |ggO |w%O %gO icgO ggO ngO %gO %gO O kgOO
O gg Agg.OOggngOgO% gOjggqO|w%O OicgOnOmgcOhOO|ggO
ggOngOg.gOg.O|OO%gOOmngOgO|OgOn.OggjOqmgOO kgOO
ggOgngOgOh|OgnOOOgOOg.O|OO%gOOOOAggc nOOj gmgOO nO
Og A%OOggngOg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O221

eeeeee

Og.O|OO%gOOgOO gg
|O %gO ccO jOO O gnOO OgO cgm |OO OAggc nO kgmOg nO
ccO OgkggO |cngmO O jgkgO h cO `g gOO ccO O nO.O O.gO OO 1OO
ccOOO OggngOgOOg%%OgnOOOgOOqjO
mOOgnOgcOOOqOO
mO OqOO OAgq gO ggmO OOO OgAgcOgO cmO ccO OmOO jgnOO gO gnOO OgO
OOmOOdgcngOh cOOg%OqAg.ngOOgOOw.gOn.OOg nOmgOcOggngOgO
Og%OOD|jOgjO|O|n.OggnOgcOOigmOOmqO|gmOh cOO n ZgOOOO
dg nO|O%gOOO.dg.gOgc
gnOO OO AgjOjO ccO gnO O|gO
gg g%O O|gk%O jgO
OOgj.gOjOO OggnOgOh|OjgOgOO n gmOD.AgOOO gOgnO
gcO nggO Og g kgO .mO OjO gOO ZOOO mgOcO ggnO ggcO Og.O
|OO%gOOOOgj.gOggnOgc
Og.O |OO %gO OO OgOig jOO jOg%O OO gjgO mO O gcO |O
jggnO h cO Oq OgjgO Og nO O%gO gO |OngO gO cO OgO OO Omq|gjO
O OO jggqO h cO OnqO OOO cgggAggO OcngAggO Og gO OgnOO gO nOO
nOO %gO %gO O|jO g1ggngO gO gijO ccO jggqO O OnqO OgO
cOg .OO jggq OnqO O icgO OjO gc.gO gOO |O %gO OgO | %O OjO
gngOgOj|O|c%O Ag gOk%gmOgOjOOwgOOimg gO )gO A g|OOO
|ggOOjcOO A%O.g gOgggOOg.|OO% gO%c OOO|)cq1gOO gmO
nOO|j|gcOOOn.OOgOgO%gO.gmO|O gOOmOO gcO|OjggnOh cO
Oq OgjgOOg nO O%gOgO|OngOg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O222

eeeeee

cgOcgO 221

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO OOc` OOjOOgOjOOOO jqO|On 1O


ZiO OjgOjOiO OqOiOOOOO g OnOO Oi gOnOgOgOjqOO|OZiOiOOOOiO O Oj O
OO OOOOOO mOODOOOOqiOO `OOOjiOOjOiO OOOiiOO iOgOOOikOOOjOO|O
gOjjO jOO OOOiOOOiO OOcjc`O jOO OjiOOjqOO|OZiOiOOOOO jO OigO
wO qg OOOiO OOiO qiOO|O `OOOjOOcOOOOjOOOOnOOgOgcOOOOiOO O gO OOOOiO`O
qOOOiO nOOOO OOZU ODO O jOO icg OOOjOk OjOO|OO jOOOOjOO OO nO
OOO OiOiOOqOjOOiO OcOOOjOk OqiOi OqO|OiO`OqOiOOOOOO OOOj 11OO
`OOOOOOikOOOOOj1OqiOO `OOOjiOgOcjOcjO OcOgO|O`iOc11OigO
OqO j iO DO OO jqOOO `OO OjgjO OOOO OOO OO OO `OO gOgO OjOk O jOO OOO iO`iO jqOO|O
iO`OqOi|OgOnOicOOiO OOOiO gOikOOOqiOO|OZiO n jk OOOcgOcgO `OO
OijcgO gO OO g O nOggO jqOO|O n 1O j iO nOO O qO gggO jOO OqOjOOiO jqOO|O
ZiO j iO OOO gOO 1 OO gOjO OOO OjgjOOO jOOO n 1O OqO iOOO
OO g O nOO O qO gggO jqOO|O ZiO iOOO OiO iOc O O qg O OOiiOO OOO icg OO
OjOk O qiOO `OO cOOOOjO jOO `iO nO OOO DO O OjO Ojj iOO qiOO|O ZiO j iO OOO
OOgk OcjOOgggO jOOOqOjOOiOOOOOgOikOOOqiO|OiiOOiOj iOOOO `OO
gj1OOOOO gO OgOgO `OOikOOOOOOjOk OqiO|OOOinOOOO ZiOiOOOOODO O
O`OOjOnOjijOqiOOO jOO iOOqOjOOiO OcOiOOjOk OjOO OOO iO`iO jqOO|OZiO iO`OqO
ZiOiOOOnOOOijO `OOckOOOcgOgOOO g OgggOcgOOjcOOOjOO|On 1OOqOj iO
OO g OnOO OqOOqOjOOiO jOO i gOnOgOgOiOqiOOO `OOOO kjOiO jOO iO1O
iOOjOk OjOOOOOOOicgOjqOO|
OOOjggqjkg%OOOnq%OO| OOck%ng%OOgg%

%ggA%cOOg.|Og1%gOAgOAgcOncOnqO

mgAg%

OgOjggqOggOh cOmOiOOnqOck%OccO| gOO |gngcO gO


|cgmOggOngOOg.|OO%gOOmngOgOOn%O|O%gO|O |nO
gnOgcO OO .hO Og A%OO gO OO O |O Og.O |OO %gO OgO mggmO OjgO
.cO ||O OO Oqc .OO OO Agq gO %ggcO OO n.O Ow.g%ngO c.nO
jgc

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

gggAgO gg gcO ccO jggqO OOO


g nO OO Omq|gjO Og.O
|OO%gOcq1%n%O ggAgOOOgjOOOggnOgcO Ogc O
1 Omcn
2 Oq .O
g|q O
OAgyO1gOg.
O
cggO
ndgO
D OOg O
AgyO1giw O
12 AggnOO
11
gkgjOh cO
12 Ag gmg
%gO %gO j gnO Omq gnO ggO |O ggO OOgjO OO ggnO gcO
jggqO OO cq1gO ccO | gOO |gngcO gO |nO ggO ghcO ngO j gnO
g.g)OmgcOO%gOOmngOgOh cOjggqOOOOO` ZOccO% gO| gOOgO
ggcOngOOmq gnmOg.g)OmgcOO%gOOmngOg
% gO. mOOqc .OOccO| gOO|gngcOgOjggqO|OOnqOOO
ck%O ccO ggO . OmO OcAggmq|gjO OqOO gO jggqO OnqO OOO kgqjOO |O
OggjO ggcO ngO Ogc AgOO Og.O |OO %gO Og.gngO gO % gO OgO hOO
gO jggq OnqO OOO kgqjOO |O OggjO ggO ngO gOO Ogc AgOO Og.O
|OO%gOOmngOg
% gO jggqO |O OnqO nOO | gOO gg gcO ccO OgO mO OgO
gO
gnO ggO ngO %gO %gO Ow.gO 1OO |O n .nO ggngO gO % gO
jggq OnqO OO |ggO |w%O %gO icgO ggO ngO %gO %gO O kgOO
O gg Agg.OOggngOgO% gOjggqO|w%O OicgOnOmgcOhOO|ggO
ggOngOg.gOg.O|OO%gOOmngOgO|OgOn.OggjOqmgOO kgOO
ggOgngOgOh|OgnOOOgOOg.O|OO%gOOOOAggc nOOj gmgOO nO
Og A%OOggngOg
Og.O|OO%gOOgOO gg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

|O %gO ccO jOO O gnOO OgO cgm |OO OAggc nO kgmOg nO


ccO OgkggO |cngmO O jgkgO h cO `g gOO ccO O nO.O O.gO OO 1OO
ccOOO OggngOgOOg%%OgnOOOgOOqjO
mOOgnOgcOOOqOO
mO OqOO OAgq gO ggmO OOO OgAgcOgO cmO ccO OmOO jgnOO gO gnOO OgO
OOmOOdgcngOh cOOg%OqAg.ngOOgOOw.gOn.OOg nOmgOcOggngOgO
Og%OOD|jOgjO|O|n.OggnOgcOOigmOOmqO|gmOh cOO n ZgOOOO
dg nO|O%gOOO.dg.gOgc
gnOO OO AgjOjO ccO gnO O|gO
gg g%O O|gk%O jgO
OOgj.gOjOO OggnOgOh|OjgOgOO n gmOD.AgOOO gOgnO
gcO nggO Og g kgO .mO OjO gOO ZOOO mgOcO ggnO ggcO Og.O
|OO%gOOOOgj.gOggnOgc
Og.O |OO %gO OO OgOig jOO jOg%O OO gjgO mO O gcO |O
jggnO h cO Oq OgjgO Og nO O%gO gO |OngO gO cO OgO OO Omq|gjO
O OO jggqO h cO OnqO OOO cgggAggO OcngAggO Og gO OgnOO gO nOO
nOO %gO %gO O|jO g1ggngO gO gijO ccO jggqO O OnqO OgO
cOg .OO jggq OnqO O icgO OjO gc.gO gOO |O %gO OgO | %O OjO
gngOgOj|O|c%O Ag gOk%gmOgOjOOwgOOimg gO )gO A g|OOO
|ggOOjcOO A%O.g gOgggOOg.|OO% gO%c OOO|)cq1gOO gmO
nOO|j|gcOOOn.OOgOgO%gO.gmO|O gOOmOO gcO|OjggnOh cO
Oq OgjgOOg nO O%gOgO|OngOg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 222

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO O OcgOgOjOOOO iOjOOOjOO|On 1O


OqO j iO OO g O nOO O gggO jOO i gOnOgOgO jqOO|O ZiO iOOO OO OjOO OO
iOOiOO OOO j1O qiOO `OO OjgjO OOOO OOO OO jOO gOgO O OjOk O qiO|O n 1O OO
`iOc` Oigc1O jqO|OcOOOOjOOOOOOinOOOO gOOiOjOO ODO O `OOicg OO
OgO|O O jO OOO jOO O cO OOO OciO O O gO iOgOjOOO jqO|O Oi O gOcO OOO
OOZiOiOOOOOiO mOOcOk OjOOO `OOcOc OOO DOjO OgOOOOiOOjiO OO jOO
iO g1O iO Ogk O jqOO|O iOOOO nO OOO gO ZiO j iO OO OOOO Oj 11OO OOO j1O qiOO
`OOcjOcjO OOOOjiOcOgO|OiiO igOgiOOOO OjgOjOiOcjOjOjOOO
`OO OOO qOciO ikOOOO jOO|O iO`O qO OO OijO `OO cgOcgO gO ZiO iOOO gggO
cgOOjcOOOjOO|On 1OOqOj iO OOOOnOO OqOignO jOO OjiO OOjiOcO OqiOO|O
ZiOj iOOOOgOOOOiOjOOO g`iOgOjOOOOjqOO|On 1OZiOOjgOjO
iO OOO iOOO iOOOO OOO nU OO jqOOO `OO cOOOOjO jOO OOiO nO OOO jc OjO `OO
DO OOiOgOjOOOjqO|OO jOOOOjOO OOnOOOOOOi g1OOnOgg OjOO|O
gO jOO OOjjOjO OiOO iO OiO iqOiOO Og OO jqOOO `OO OO OO OO cjOc,OO gO
nOggOjqOO|O`iOc11OiO j iO nU OOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni O
jOO OOO OO iO`iO jqOO|O ZiO iOOO OO OjOO OOiO n`jOO jOiO OOO OOO OOcOcO
iO OOOOiO gOOjOjOgOjOi O qOO|OOOOOOjOjOgOOOO O OiOcOO OO DOOOOqiOOOOj gO
gj1OOOOOZiiOgOgOqiOO|O
ZiO iO`O qO ZiO j iO OOO nOO OijO `OO cgOcgO gO nOggO jqOOO n 1O
OiOicg O OOiOOOiOOOOjOOg OjqOO|OOj gOgOOOcgOOOOjgOjOiOOcOOcOO
OOOiO OOjODOOOOqiOi OOqOO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO cOjOOOOOOjgk OOiOgOjOOO
OOO|O n 1O ZiO OjgOjO iO OO jOO O g O OiO OOO O OO iO gOO OO OOO
`OOcOOOjOOOOq O jOO gOjOjOiO O OO qO`OOOnOOOnOOggOOOO OgOOOOOgiqO O
nOO1O OjOO jOO Oq |O ZiiO iOc O OO OO cjO qiOO jOO OO OOOiO OO iO
i g1O `OOOjiO OOOnOgg OjOO|O
ZiOj iO OijOjgOjOqgO Oc` On1OOgOjO `OO gO O. OO
gOjO OOO jqO|O ZiO OjgOjO iO OqO j iO OO g O iOOOO OOO gggO jqOO|O ZiO iOOO
gOjjOOOiO OOcjc`OjqOOO `OOOOOOOO gO O `OOi g1O OOjqO|OOOjjOjO
ignOgO O `OOiO1OgOiOOOOggOgggOjqOO `OOigOOOjjOjOOOOjcOjOcOqO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

jOO iqOiOOOOgOjOjnOO|O`iOc` OZiOiOOOnU OjqOO `OOOjgjOOOOOOOO OO


jOOgOgOni Oqi OOjqOO|OZiOj iOOiOjg1OOOOcOOOOgOgOgOqiOi OO
qO|OgOjOikOOOOg OcOiOgOOOgOgOj OqiOi OqOO|OcOOOOjO `OOOOiOnO
O g O iOOO DO ggO jqOOO `OO OjmOO OjiO OO gOgO `OO icg OO O OOOiO
Ojgc OjqOO|O
ZiO iO`O qO ZiO j iO OOO nOO OijO cgO `OO cgOO gO gggO jqO|O n 1O
iOOiOjOOqOjOOgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOiOiOOOOjOikOOOjOOO `OOOOiji iOOOO
j1OjOOOOOgOiO`iOjqOO|On 1OOqOj iOOOg OgggOcgcOOOqOnOjqOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 22

ZiOj iO OOO OijOOOjgjOOOiO 1qcO OOc` O.OcgOgOjOOOO


jqO|On 1OOOOgOjjOcjOc,OOOnOOOjqOOOOj gO OOOiOOOiO OcOOcOOOO
ngO O O nOgg O jOO|O `iO c` O gO OO iOOOOO jqOO `OO cOOO nO
qiOOOiiO OOnROOOOOOOOO OjgOOOOnOgg OjOO|OZiOj iO OOO OOiOgggO
jOO OOOOgOOOiO OjOcOOOgOjOi O qOO|OOOiO nOODO OO g OOiOnO
OjOjOO jOO OjmOO jOOO OOOO gO OOOO icg OO OjOk O qiO i O qO|O ZiO j iO OOO
OOcjOiOOOOi|OOOOOikOOOqiOOiO`OqOZiOOO cOOOOgOn OOjqOO
iiO`iOj O OODOOOOqiOOOj gOgj1OOOOOOOgOgOOiOgOjOO OO OOi O
qOO|O
ZiO iO`O qO ZiO iOOO nOO OijO gggO Oj gO cgOO OnOOO jqOO n 1O
iOOiOjOOqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO OiOOjOjOO jOO OjmOOiO qOgOgO jOO
ignOOOjOk OqiO|OiO`OqOOOOOOjiOOOiji iOOO OOO gOj1OqiO|On 1OnOgggO
cgiOO OOjOk OO g OOiOOOO OOOiO 1qcO OOOOOOjj O `OOcOOOcOjOOO
Oq |O
ZiOj iO OOO OijOjgOgOO g`iO gOjOOOO gjOOOjOO|On 1OZiO
OjgOjOiO iOOOOnOOOjqOOO `OOgggO jOO OqOjOOiO iOOiOjOOOiiOO iOOOOjmOO jOO
OjOjOOiO qOikOOOjOO|O gO jOO OjjOjOiO ZiOiOOOOOOOiqOiOOOjOk OqiOOO
`OO OO OO OO cjOc,OO gO OnOOO jqOO|O `iO c` O ZiO iOOO iOOOOO jqOO `OO
OOiOO O iO`O iO`O cOOO gO qi OO jqOOO gOO `iO c` O OjO ZiOO i|O jg O
OjgOjO OqOO cOOOOjO `OO OOiO nO OOO ZiO iOOO OO DO O qiOO `OO OO gjO
OOO i|O jOiO OOO OOcOcO iO OO OOiO gO OjOjOgO qiO i OO qOO iOOO j iOOOO OOO
iOcOO OOOj gOgj1OOOOOZU OgOgOOiOgOjOO OO OOO|O
ZiOiOOOOOOOnOOOijOcgOgggOjqOOO Oj gO cgOcgOjg OnOggOOqOO
jqOO `OOgOOOcgOOOOgOOjgOjOjqOOOcg 1OOcOOcOOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO
nOOjkOOiOcOO OO `OOOOOiO OOjOqiOi OOqOO n 1OZOOngggOcgiOO iOOOjOO
O g OOiOOOO OOOiO gOOOOOOO `OOcOOOjOOOOq O jOO gOjOjOiO
O OOqO`OOOnOOOOnOOggOOOOOgOOOOOgiqOOnOO1OOjOOjOOOq |OZiiOngggO
OjgOjOOOqiOOO `OOgggOcgiOOOOOj1OqiO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO ik OO `OO gO O c` O jOgO OjO
jqO|On 1OOqOj iOOOg OOnOOOjqOO|OZiOiOOOOOOgOjjO jOOOOOiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22D

eeeeee

cjOc,OO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO OiO OOOiO ngO O jOO ni g1O OO iOOOOO
jOOOOOO|OgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOOOOnOOOOjmOO jOOOjOjOOiOqOicg OOOjOk O
qiO|OiO`OqOOOiO nOODO OOOO gOcOjOOiOO OOiOOOOOjOOOOOOOOj gO ZOOO
iOOOOOjOOOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiOOOOOOOOOcjOc,OOgOjg OnU OOOqOOjqOOO
jOO OjcOjOiO OOgOOnOOOjqOO|OiO`OqOcOOOOjOOOOOOiO nOOOO iO cOjOOOOiqOiOOiOO
iOgOi|OiOcOOOqiOi OqO|On 1Oi iOjqOOOOq |OZiOiOOOiOOOOOOOOOj 1
1OO gO iOOOOO jqOO `OO `iO c11O iO gO OOO nOOO OjmOO O DOjOO O qO
jkOOOOiOOqiOOOgOOcOOOOgOn OOjqO|Ocg 1Oj iOiOOOOOjqOO|O
ZiO iO`O qO nOO OijO cgO gggO jOO cgOO OnOOO jqO|O n 1O iOOiOjO
OqOjO O OOiiOO OOO OjmOO OjiO icg OO OgOO `OO nOO gO iOcOO OO DOOOO qiO|O
n 1OgggOcgiOO Oj1O `OOngggOcgiOO OOO OOjOO O g OOiOOOO OOOiO
jOqgO gOOOOOOOO `OOcOOOcOOOiOjOOOq |O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 22

1qcO O ZiO j iO OOO OijjgO Oj`OO gOjO OOO gjOOO jOO|O ZiO
OjgOjO iO OOO gOjjO jOO OOOiO cjOc,OO nU OO jqOOO `OO iOOOO nO OOO gO
OiOO OOOOOikOOOO jOOOj 11OOOOjOk OqiO|OZiOj iOcOOOOjOOOOnOOOOiOnO
OOOOODO O jOOicg OOOjOk OjOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiOOOnjjOq iOOOjjOqOO
gOiOgOjOOO O|OOiO O Oj OOO OOOOOO mOOOOgOjODOOOOqiOO|O jOO OOOOjiO
`iOOOiiOO iOikOOOjOO OOO OO OOjOjqOO|OZiOj iO OOO OO OOiji iOO OOO gO
j1.OqiOOcg 1OjkOOOOOOOOO OOni OjOO OOO OOicgOjqOO|OiiO `iO
c` O igc1O qiO|O iO`O qO jO O wO qg O OOiiOO iO OOiO jOO OOO gO OiO icg OO
OgO|OOOcj OOjj1 OOOnOgOOgOOjOOO jOO nOOO iOnOO OqOnOggjOiO OO
gOOO|O n 1O OqO iOOO OO g O OqOjOOiO Oj gO jmOOjq O jqOO|O ZiO n jk O
nOOOijcgOngggOqiOO iO Oj gO cgOOcgOnOggOjqOO iO DOOigk OgggOcgiOO OOO OcOO
cOOOiOOO OOOOgOiOqiOO|OOj gO OjmOOjOO O DOjO OOOijOOOOcgO
OjOk OjOOOOOicgOqiOO|O
ZiOj iO OOO OijOjgOgOO g`iO gOjOOOO gjOOOjOO|On 1OZiO
OjgOjOiO iOOOOnOOOjqOOO `OOgggO jOO OqOjOOiO iOOiOjOOOiiOO iOOOOjmOO jOO
OjOjOOiO qOikOOOjOO|O gO jOO OjjOjOiO ZiOiOOOOOOOiqOiOOOjOk OqiOOO
`OO OO OO OO cjOc,OO gO OnOOO jqOO|O `iO c` O ZiO iOOO iOOOOO jqOO `OO
OOiOO O iO`O iO`O cOOO gO qi OO jqOOO gOO `iO c` O OjO ZiOO i|O jg O
OjgOjO OqOO cOOOOjO `OO OOiO nO OOO ZiO iOOO OO DO O qiOO `OO OO gjO
OOO i|O jOiO OOO OOcOcO iO OO OOiO gO OjOjOgO qiO i OO qOO iOOO j iOOOO OOO
iOcOO OOOj gOgj1OOOOOZU OgOgOOiOgOjOO OO OOO|O
ZiOiOOOOOOOnOOOijOcgOgggOjqOOO Oj gO cgOcgOjg OnOggOOqOO
jqOO `OOgOOOcgOOOOgOOjgOjOjqOOOcg 1OOcOOcOOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO
nOOjkOOiOcOO OO `OOOOOiO OOjOqiOi OOqOO n 1OZOOngggOcgiOO iOOOjOO
O g OOiOOOO OOOiO gOOOOOOO `OOcOOOjOOOOq O jOO gOjOjOiO
O OOqO`OOOnOOOOnOOggOOOOOgOOOOOgiqOOnOO1OOjOOjOOOq |OZiiOngggO
OjgOjOOOqiOOO `OOgggOcgiOOOOOj1OqiO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO ik OO `OO gO O c` O jOgO OjO
jqO|O n 1O OqO j iO OO g O OnOOO jqOO|O ZiO iOOO OOO gOjjO jOO OOOiO
cjOc,OOOnOOOjqOOO `OOOcOOcOOOiOOOOiOngO O jOOni g1OOOiOOOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

jOOOOOO|OgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOOOOnOOOOjmOO jOOOjOjOOiOqOicg OOOjOk O


qiO|OiO`OqOOOiO nOODO OOOO gOcOjOOiOO OOiOOOOOjOOOOOOOOj gO ZOOO
iOOOOOjOOOOOOOiO`iOjqOO|OZiOiOOOOOOOOOcjOc,OOgOjg OnU OOOqOOjqOOO
jOO OjcOjOiO OOgOOnOOOjqOO|OiO`OqOcOOOOjOOOOOOiO nOOOO iO cOjOOOOiqOiOOiOO
iOgOi|OiOcOOOqiOi OqO|On 1Oi iOjqOOOOq |OZiOiOOOiOOOOOOOOOj 1
1OO gO iOOOOO jqOO `OO `iO c11O iO gO OOO nOOO OjmOO O DOjOO O qO
jkOOOOiOOqiOOOgOOcOOOOgOn OOjqO|Ocg 1Oj iOiOOOOOjqOO|O
ZiO iO`O qO nOO OijO cgO gggO jOO cgOO OnOOO jqO|O n 1O iOOiOjO
OqOjO O OOiiOO OOO OjmOO OjiO icg OO OgOO `OO nOO gO iOcOO OO DOOOO qiO|O
n 1OgggOcgiOO Oj1O `OOngggOcgiOO OOO OOjOO O g OOiOOOO OOOiO
jOqgO gOOOOOOOO `OOcOOOcOOOiOjOOOq |O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

cgOcgO 22

ZiO j iO OOO OijjgO 1qcO O OO ggO OOO . OO gOjO OOO


iOjOOOjOO|n 1OZiOgggOOjgOjOiOOO`iOc` Oigc1OqiOO `OOOOiji iOO
OOO j1.OjO OjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOOOOjOk OjOO|OZiOiOOOOOOOjjOjO
gO O jOO iO1O OOjqOO `OOOgOiO OOgOOjOk OOiOgOjOOOjqO|OOj gO OcOO
cOOcOOOOn OOiO OOOOOO D.nO OODOOOOqiOO `OOiOOOOOO OOZiOiOOO
OOOOOj 11OO OO `OO OOjgOjgOgOcOk OO OOOOO OOiOOOOOO cjOOOiO O
O OO|O ZiO iOOO OiO ik O OiiO OOO gO OO wggO jqOO|O iO`O qO jOOO O
cj OOOOO gOj1OqiOO `OOgiOOOO O iOO iOnOOOOjiOigOOO|OZiO iO`OqO
cOOOOjOnOOOO OO DO OOiOOiOO OOO|OiO`OqOOijcgO `OOcgOcgOgOnOggO
cgOOjcOOOjOOn 1OOqOj iOOOg OgggO jOOi gOnOgOgOjqOO|O
ZiO j iO OOO OijO jgO gOO O c` O OOOO gOjO OOO jqO|O n 1O
ZiO OjgOjO iO OOO gOjjO jOO OOOiO cjOc,OO nU OO jqOOO `OO nOOO iOOiOjO
OqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO iOOODOiOqO jOO OjmOOiO ikOOOjOO|OZiOiOOO
OOOOOi OOOOO Ojj iOOOiOgOjOOOjqO|OiOOOOOiOO iO OO iO OOnU O
jqOOO `OODOiOOOOOikOOOOOjOk Oqi OOjqOO|O`iOc11OiOj iODO OOjqOOO `OOOjgjO
OOOOOOO OO jOO gOgOOOjOk OqiO|OiO`OqOOOiji iOOO OOO j1OqiO|OiO OOnOiO
OiOi g1OjqOO `OOnOOO nOOOO jO DO ggOjqOO|OZiOiOOOcOOOcjOc,OO
gOnU OOjqOOO jOOOjcOjOiO OiOOOOOOgj OOjqOO `OODOiOignO jOOiqOiOOOjOk OqiOO|O
ZiO j iO nOO OijO `OO cgOcgO gO gggO jOO nOggO jqOO|O n 1O OiO
OjOOO nO OOO icg OO O OjOk O qiO|O iO`O qO jOOO O cOk OiOO iO gO OO iO OO
c`OO O jOOO jOO DOiO D O gOgO jOO iqOiOO OjOk O jOO|O ZiO j iO OOO OiO iO
jg1OgOgOOgOOjOk OqiOi OqOOn 1OnOOOgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOiOiOjOO
OOO OOjOjqOOO `OOiOOOOOicgOOiOOjO|O
ZiOj iOOOOOijjgOjOqgO 11O `OO gO.OcgOgOjOOOOjqOO|OZOO
OjgOjOiOOqOj iOOOg OiOOO OOOnU OOjqOO|OZiOiOOOOOOjOjOO `OOOjgOjO
OOOj1OqiOO `OOigOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOO|OiO`OqOggO jOOOj .cOiOO
iOOjOc OjOOOOOOOiO`iOjqOO|On 1Oi|OOj OiOOOjnOOOOOOg OOcOOOOOiO
ZiOj iO OOO icg OOOjOk OqiOi OqO|O`iOc11OiO gOOqOj iO OO g OnOggO
jqOOO `OOOOiji iOOOOOj1OqiO|OiiOOjgjOOOOOOOOOOOO jOOgOgOni OjOO
OOOiO`iOjqOO|OiO`OqOgOjjOcjOc,OOOc11OiOgOOqOj iOOOg OnU OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

jqOO|OZiOiOOOOOOOOO ZU O OO Oj1OqiOOcg 1OOOOiOD.nO OOjqOOOj gO ZiO


j iO OOO OOOijcgO `OOcgOOgggOjqO|On 1OiOOOO OOOOiOgggOcgOqOnO
OjOk OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOcgO 22

ZiOj iOOOO 1qcO O 1 OOgOjOOOOOijjgOgjOOOjOOOn 1OZiO


OjgOjOiOOOcjOiOOOOgOgcOOOOOO OOikOOOqiOO|OZiiOOiOOjgjOOOOOOOO
OOiOOgOqiOO|OZiOiOOOiOqOOO jOcgiOOO jOOOwODOOOOqiO|OOgjOOO
OiOO iO ZiOj iO OOO OiOOOiO iqOiOOOjOk OqiOOO `OOOjOOOiOO OgOOjOk OqiO|O
iO`OqOOjOiO O .OjOOgj1OOOOO gOgOO OOOiO gOOjgc OqiOO|OcjOc,OOOc11OiO OqO
j iO iOOOO OOO nU OO jqOOO jOO OOinO OOO gO DO O j O jqOO|O iO`O qO ZiO iOOO
OOOiO iOOi OO iO ijO OO jgOgq1cOO O OO OOO nOO OiOO O ikOgnO nOOO
OOiOOjc g OjOO|On 1iOOOiO OOiOZU OcjO jOO ikOOOOOOjOk OqiO|O
ZiOiOOOOOOijO `OOcgOOcgOgOnOggOjqOO|On 1OOqOj iO OO g ODO OO
jOOOqOjOOiOjqOO|O
ZiO j iO OOO OijO jgO gOO O c` O OOOO gOjO OOO jqO|O n 1O
ZiO OjgOjO iO OOO gOjjO jOO OOOiO cjOc,OO nU OO jqOOO `OO nOOO iOOiOjO
OqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO iOOODOiOqO jOO OjmOOiO ikOOOjOO|OZiOiOOO
OOOOOi OOOOO Ojj iOOOiOgOjOOOjqO|OiOOOOOiOO iO OO iO OOnU O
jqOOO `OODOiOOOOOikOOOOOjOk Oqi OOjqOO|O`iOc11OiOj iODO OOjqOOO `OOOjgjO
OOOOOOO OO jOO gOgOOOjOk OqiO|OiO`OqOOOiji iOOO OOO j1OqiO|OiO OOnOiO
OiOi g1OjqOO `OOnOOO nOOOO jO DO ggOjqOO|OZiOiOOOcOOOcjOc,OO
gOnU OOjqOOO jOOOjcOjOiO OiOOOOOOgj OOjqOO `OODOiOignO jOOiqOiOOOjOk OqiOO|O
ZiO j iO nOO OijO `OO cgOcgO gO gggO jOO nOggO jqOO|O n 1O OiO
OjOOO nO OOO icg OO O OjOk O qiO|O iO`O qO jOOO O cOk OiOO iO gO OO iO OO
c`OO O jOOO jOO DOiO D O gOgO jOO iqOiOO OjOk O jOO|O ZiO j iO OOO OiO iO
jg1OgOgOOgOOjOk OqiOi OqOOn 1OnOOOgggO jOOOqOjOOiOOOiiOOiOiOjOO
OOO OOjOjqOOO `OOiOOOOOicgOOiOOjO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO OOOO `OO gO OcgO gOjO OOO gjOOO
jOO|O ZOO OjgOjO iO ZiO j iO OiO gggO cgiOO O OjOk O qiO|O ZiO iOOO OO
OOOiO c` O nU O jqOO `OO OOO OOO nOOjkOO OO `OO OjgOOOiOO OO ngOjO
jqOO|OZiOiOOOOOOjOOOjiOOOc`OO OqiOOOiOgOjOOOjqO|OiO`OqOi OOnOiO
OiOiO g1OOgOO `OODOOOcjOc,OOgOnU OOjqOO|O`iOc11OiO gOOqOj iO
nOggOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO `OOgOgOOOjOk Oqi OjqO|OiO`OqOnOOOOiO
qOOOOOOgOgOOjOk OOOiOOgO OOO|OOOinOOOOZiOiOOODO Oqi OjqOO jOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

iO jOOO O OqOjO O cOk O OOO DUOOjO jOiO iO OOO ik O qiOOO iiO


gj1OO OOO OiO Z O gOgO jOO iqOiOO OjOk O qiOO|O iO`O qO OO OijcgO `OO
cgOcgOgOgggOqOjqOO|On 1Oj iOnU OOcO OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOcgO 22

ZiO j iO OOO OijjgO 1qcO O OO gjOOO g`iO gOjO OOO jqOO|O


n 1OqO j iO OO g O gOnOgOgO jqOO|O ZiO j iO OO gOjjO jOO OOOiO c11O iO
cjc`O `OO OjiO OO O nOgg O jOO|O iO`O qO OOjjOjO ignO gO O `OO iO1O gO
DO OO jqOO `OO igO giOO OjcOjO cOqOjiO jqOO|O ZiO j iO OO jO O iiO qg O
OiOO O `OOOqOjOOiO OOiO icgOqiOO|OcOOOOjO jOO OOiO nOOOO gOZiOiOOOOO
DO OqiOO `OOOjgjOOOOOOOO gOgOgOqiOO|OiO`OqOiOOOiO OiOO`i OOOOO
ikOOOOgOOjOk OqiOO|OZiOiOOOOOjOihOOOcOcOOOOjOqOOiO OignOgOOjOk OjO
i O qOO|OZiO n jk OZiOj iO OO OO `OOiigjOgOiO gOgOgOO OiOO OOO|OiO`OqO
ZiOj iO OOO OOijcgO `OOcgOOgOnOggOcgOOjcOOOjOOn 1OOqOj iO nOO OqO
gggO jOOOqOjOOiOjqOO|O
ZiOj iO OOO gOO 11OgOjOOOO gjOOOjOO|OZiO OjgOjOiO OqOj iO
OO g OnOO OqOgggO jOO OqOjOOiO qiOO|OZiOiOOOOOOqOjOOiO OOO O ikOOO
qiOOO `OO cOOOOjO OOO OOinO OOO gO O icg OO OgO|O `iO c11O iO gO OO
igc1O jqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni OjOO OOO gOOOicgOqiOO|OcOOOOjO
OOO OO DO O O OOOiO OjO nOjijO jqOO|O ggO OnO OiO gOg O jqOOO `OO iO
Oj OiOOOjnOOOOOOgcOO cOOOO OiOicg OOOgO|OiO`OqOnOOOijO jOO cgOO
cgOgOgggOjqOO|On 1OOqOj iOOOg OnOO OqOi gOnOgOgOjqOOO `OOignO jOO
OjiO OOOjiOOOnOOOOiOOOcO OjOO|OZiO n jk OOOiOOOOOj 11OO
OOOgOj1OqiOO `OOijiOcjOOjOk OqiOO|O
ZiO j iO OOO OijjgO jOqgO OOOO `OO gO OcgO gOjO OOO gjOOO
jOO|O ZOO OjgOjO iO ZiO j iO OiO gggO cgiOO O OjOk O qiO|O ZiO iOOO OO
OOOiO c` O nU O jqOO `OO OOO OOO nOOjkOO OO `OO OjgOOOiOO OO ngOjO
jqOO|OZiOiOOOOOOjOOOjiOOOc`OO OqiOOOiOgOjOOOjqO|OiO`OqOi OOnOiO
OiOiO g1OOgOO `OODOOOcjOc,OOgOnU OOjqOO|O`iOc11OiO gOOqOj iO
nOggOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO `OOgOgOOOjOk Oqi OjqO|OiO`OqOnOOOOiO
qO OO OOO gOgO OjOk O O OiOO gO OOO|O OOinO OOO ZiO iOOO DO O qi O jqOO jOO
iO jOOO O OqOjO O cOk O OOO DUOOjO jOiO iO OOO ik O qiOOO iiO
gj1OO OOO OiO Z O gOgO jOO iqOiOO OjOk O qiOO|O iO`O qO OO OijcgO `OO
cgOcgOgOgggOqOjqOO|On 1Oj iOnU OOcO OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOcgO 22D

OijjgOZiOj iO 1qcO OOOgjOOOOOOOgOjOOOO qiOO|On 1OOqO


iOOO OO g O gOnOgOgO jqOO|O ZiO iOOO Oi O iOqOOO jOO iOO O cO O Oj O
OO OOOOOO wODOOOOqiOO `OOOjmOOOjiOOOZOOOOOOni OjOO OOO OOjO
jqOO|O`iOc` OgOZiOiOOOi i OOjqOO `OOOjgjOOOOOOOOgOgO jOOOOiOO
qi OOjqOO|OZiOj iO OOO OiOOgOiO OOOjOk OgOqiOi OqO|OOcOnjjOq OqOOO
iOiOOjOOOjiOOOOOgggOjkgOqiOO|OcOOOOjOOOOOOinOOOO DO O `OOicg OOO
g OgOOqOj iO OO g ODO OjOjqOOO jOO jkOOOOOOOOO OOiOOgOqiOO|O
ZiO j iO OqOjOOiO jOO O OO `OO DUOOjO jOiO iO OO ikOiO OOOO jOO OiO
DOiO OOijOO O iqOiOO `OO gOgO OgOO|O iO O OnO iO gO OO OOiO OO iO i g1O
jqOOO `OODOiO OiOiqOiOOOg OOjqOO|OOj gO nOOijOcgOZiOiOOOgggOcgO
OjcOOOOqOO jOOO gOOcgOOnOggOcgOOjcOOOjO|On 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOO
cOOOO OOOOgOjOc11OijOqiOO|O
OijjgO gOO ZiO j iO OOO 11O gOjO OOO gjOOO jOOO n 1O ZiO
OjgOjO iO OqO j iO OO g O gggO jOO OqOjOOiO jqOO|O ZiO j iO OOO OO cOOOOjO n`jOO
OOiOnOOOOZU Oicg OOOjOk OjOO|OiO`OqO`iOc11OiOgOOOc` Oigc1O
jqOO `OO OjgjO OOOO OOO OO jOO gOgO OjOk O qi OO jqOO|O ZiO iOOO cOOOOjO OOO OO
kOiOO jOO DO OOjOOjj iOOOiOgOjOOOjqO|OiO`OqOO jOcOOOO OO
iO OqOjOOiO OcO iO OjOk O jOO|O ZiO iOOO OO ggO iO OjO O jOOO `OO iO
Oj OiOOOjnOOOOOOgcOO cOOOO gOicgOjqOO|OZiOiOOOOOgOgO jOO ikOOO O
OOO OO OOgOOiOO O OOqO|OZiO n jk OZiOj iO OOO nOOOijOcgOngggOjqOOO
Oj gO cgOcgOgggOjqOO|OZiO OjgOjOiO OcOOcOOOiODOOigk OgggOcgiOO OOO nRO OO
OOgOiOqiOOOOj gOcjOOOOOjmOO jOO g gOiOOOZU Oicg OOOjOk OjOOOOO
icgOqiOiOO|O
OijjgO ZiO j iO OOO OO g|gO OOO jOqgO O c` O g`iO `OO
gO OcgOOgOjOOOO jqO|OZOO OjgOjOiO OqOj iO OO g OiOOOO OOOgggOjqOO|O
gOjjO `OO OOOiO OO iO ZiO iOOO OO OjiOO `OO cjc`O jqOOO `OO OcOjiO
nOOO iOOO iO cO O jOO|O ZiO j iO OOO OOO OOcOcO ik O i|O jOO jjOO jO
i OqOOOOOOjOqOOcOOgOjOOjjOOOgOiOgOjOOOjqO|O`iOc11OiOOO
c` O iOOOOO jqOO `OO jkOO OOOO OOO OO jOO gOgO ni O jOO OOO OjmOOjiO
icgOjqOO|OOOOOiji iOOOOOgOZiOiOOOj1OqiO|OcOOOOjO `OOOOinOOOOgO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OOiOOOO OOODO ggOjqOOO jOO icg OOO OOOiO OjOnOjijOjqOO|OOj gO OO OOO OO


O g O OqO j iO OnOOO jqOOO `OO OcOO cOO jO gOjjO OOO OOOiO OO iO 1O O
nOgg OjOi O qOO|OZiOj iO OOO OOcjOiOOOOOOO O iOOOiOOOOjOqiOi O
qOO|O gOO OijcgO OO g O nU OO OqOO jqOOO `OOO cgOO gggO cgO OjcOOO jOO |O
n 1ODOOigk OgggOcgiOO OOO OcOOcOOOO OOOOgOgOiOqiOOOOj gO n iOOjOOgggO
cgOqOnOOOOOOOO OqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

cgOcgO 22

ZiOj iO OijjgO 1qcO OOc` O 11OgOjOOOO jqO|On 1OOqO


iOOOOOg OiOOOO OOOnU OOjqOO|OgOjjO jOOOOOiOOOiOOOcjc`OjqOOO
`OO nOOO iOc O gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO iO DOiOqO `OO OjOjOO iO ikOOO jOO|O
cOOOOjOn`jOOOOiO nOOc` OgOnU OjqOO `OOOjmOOOjiODO OO OOOiO
OjO OO nOjijO jqOO|O ggO OOO jjiO OnO ZiO iOOO O igO jqOOO `OO OO DOiO
OjO O jOO OOO iO`iO jqOO|O ZiO iOOO OO iO gggO OOO OOOOgO OOiO OjO cOOO gO
jOO|O`iOOOiO OOc` Oigc1O jqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni O
jOOOOOicgOqiOOOiO`OqOOOiji iOOOOOOgOj1OqiOOiiOOOOiOOOiOgOOO
gO O `OOi g1OjqOOO|O
ZiOiO`OqOZiOiOOOnOOOijO `OOcgOOgOgggOcgOOjcOOOjOO|On 1O
OO DO OOOOiO Ojgc OjqOOO `OOiOOiOjOOqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO iOOO
O`OO iOOO OOiO jOO|O n 1O OqO iOOO OO g O iOOOO OOO gggO qO iO OO O OOO |O
ZiOj iO OOO gOO 11OgOjOOOO gjOOOjOO|OZiO OjgOjOiO OqOj iO
OO g OnOO OqOgggO jOO OqOjOOiO qiOO|OZiOiOOOOOOqOjOOiO OOO O ikOOO
qiOOO `OO cOOOOjO OOO OOinO OOO gO O icg OO OgO|O `iO c11O iO gO OO
igc1O jqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni OjOO OOO gOOOicgOqiOO|OcOOOOjO
OOO OO DO O O OOOiO OjO nOjijO jqOO|O ggO OnO OiO gOg O jqOOO `OO iO
Oj OiOOOjnOOOOOOgcOO cOOOO OiOicg OOOgO|OiO`OqOnOOOijO jOO cgOO
cgOgOgggOjqOO|On 1OOqOj iOOOg OnOO OqOi gOnOgOgOjqOOO `OOignO jOO
OjiO OOOjiOOOnOOOOiOOOcO OjOO|OZiO n jk OOOiOOOOOj 11OO
OOOgOj1OqiOO `OOijiOcjOOjOk OqiOO|O
ZiO j iO OOO jOqgO O c` O OijjgO 1 OO gOjO OOO `OO gO O
OjOO gOjO OOO jqO|O ZOO OjgOjO iO OqO j iO OO g O nOO O qO gggO jOO OqOjOOiO
jqOO|O ZiO j iO OOO OO OOOO Oj 11OO jOO OjOjOO OOO j1O qiOO `OO igO giOO OO
OjgOjO iO cjOjO jOO|O iO`O qO ggO jOO Oj .cO gO OjOc O qiOOO `OO OO iOnO
iOOiOO jOO|O OOOiO OO iO OO c` O nU O jqOO `OO igO O O iOOk O qiO
O O|O`iOc11OiO gOZiOiOOOOODO OqiO|O `OOOOiji iOO OOO gOj1O
qiOOcg 1OOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni OjOO OOO OOicgOqiOO|OOOinOOOO ZiO
iOOOcjOjmOOiOi|Ojg1ODO OOOOicg OOni OjOOOiO`OqOOjOiOiOgO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OiO O`i O ignO jOO iqOiOO OgOO|O Oj gO gjOiO iO OcOO cOO OO DOOOO qiO
i OqO|OiO`OqOOjOc`O gO O OjgOjOiO OiOOcOOcOOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO
OjmOOnOjOOOOOO|OgOOOOOijcgO `OOcgOcgOnOggOqiOO O OjOO
OqOj iOOOg OgggO jOOi gOnOgOgOiOqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 222

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO OOc` Oik OOgOjOOOO jqO|On 1O


OqO j iO OO g O gggO cgcOOO jqOO|O cOOOOjO `OO OOinO OOO ZiO iOOO OO
DO OO OOOiO Ojgc OqiOOO `OOi|OnOOOicg OOgOOjOk OqiO|OiO`OqO jiOOjiOO
iOjiOOjOOgOO OgOOj gOiOgOjOO O OOO|OZiOj iO njjOq iOO OOjjOqOgOqiO
i OO qO|O cOkOOOO ignO ZiO j iO OOO DO OO jqOOO `OO cO iO OOiO ignO jOO iqOiOO
OjOk OjOOO `OOOjcOjOiO iOOOOOgOOgj OOjqO|OiOOOOOOZiOiOOOOOOOOOOj 1
1OOOOOj1OqiOO `OOigOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOOO jOOOOOqOciOikOOOO
jOO|O`iOc11OiOgOiOOOgggOjqOOO jOOOjgjOOOOOOOOOOiOOqiOOO jOOn jk O
OOiji iOO OOO gOj1OqiO|OgOOcOOOgOOcOOcOOnOqOqiOO|OZiO iO`OqO
nOO OijcgO `OO cgOcgO gO DO OO jqOOO n 1O OqO j iO OO g O OqOjOOiO `OO
gOnOgOgOjqOO|O
ZiO j iO OijO jgO gOO ik OO gOjO OOO gjOOO jOO|O n 1O ZiO
OjgOjO iO j iO iOOOO OOO nU OO jqOO|O ZiO iOOO OO OOiO nO OOO DO O qiOO `OO
O jOOOOjOO OOOOgOOOicg OOOjOk OjOOOOOiO`iOjqOO|OgOOOO OO `OOOOOO
OOcjOc,OOOnOOOjqOO|OiO`OqOOcOOcOOOOOOOiOOOiO OgOjqOOO Oj gO
ZiOO iOOOOO OOiO gOOiOO OjO i|O OjgOjO OqOO qiOOO `OO DOiOqO jOO OjOjOO iO OO
nOOO OOiiOO iO jOO OOO OOjO jqOO|O ZiO iOOO OO `iO c` O gO nU O jqOO
`OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni Oqi OOjqOOOiO`OqOiOgOgcOOOOOOOOOgO
OiOO OOO|O
ZiOj iO OOO nOOOijO `OOcgOcgOOO g OnOggOjqOOO n 1OiOOiOjO
OqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO OiOicg OOOgOO jOO OOiji iOOO OOO gOj1O
qiO|OZiOn jk OjOiOOOOOOcOcOiO OOi|OOOiOgOOOikOOOjOi OqOO|O
n 1Oj iOiOOOO OOOgggOcgOqOOjcOOOjOO|O
ZiO j iO OOO jOqgO O c` O OijjgO 1 OO gOjO OOO `OO gO O
OjOO gOjO OOO jqO|O ZOO OjgOjO iO OqO j iO OO g O nOO O qO gggO jOO OqOjOOiO
jqOO|O ZiO j iO OOO OO OOOO Oj 11OO jOO OjOjOO OOO j1O qiOO `OO igO giOO OO
OjgOjO iO cjOjO jOO|O iO`O qO ggO jOO Oj .cO gO OjOc O qiOOO `OO OO iOnO
iOOiOO jOO|O OOOiO OO iO OO c` O nU O jqOO `OO igO O O iOOk O qiO
O O|O`iOc11OiO gOZiOiOOOOODO OqiO|O `OOOOiji iOO OOO gOj1O
qiOOcg 1OOjgjOOOOOOOOOO jOOgOgOni OjOOOOOOOicgOqiOO|OOOinOOOOZiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

iOOOcjOjmOOiO i|Ojg1ODO OOOOicg OOni OjOOO iO`OqOOjOiO iO gO


OiO O`i O ignO jOO iqOiOO OgOO|O Oj gO gjOiO iO OcOO cOO OO DOOOO qiO
i OqO|OiO`OqOOjOc`O gO O OjgOjOiO OiOOcOOcOOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO
OjmOOnOjOOOOOO|OgOOOOOijcgO `OOcgOcgOnOggOqiOO O OjOO
OqOj iOOOg OgggO jOOi gOnOgOgOiOqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

cgOcgO 221

ZiOj iO OOO OijjgO 1qcO OOc` Oik OOgOjOOOO jqO|On 1O


OqO j iO OO g O gggO cgcOOO jqOO|O cOOOOjO `OO OOinO OOO ZiO iOOO OO
DO OO OOOiO Ojgc OqiOOO `OOi|OnOOOicg OOgOOjOk OqiO|OiO`OqO jiOOjiOO
iOjiOOjOOgOO OgOOj gOiOgOjOO O OOO|OZiOj iO njjOq iOO OOjjOqOgOqiO
i OO qO|O cOkOOOO ignO ZiO j iO OOO DO OO jqOOO `OO cO iO OOiO ignO jOO iqOiOO
OjOk OjOOO `OOOjcOjOiO iOOOOOgOOgj OOjqO|OiOOOOOOZiOiOOOOOOOOOOj 1
1OOOOOj1OqiOO `OOigOgiOOOOOjgOjOiOcjOjOjOOO jOOOOOqOciOikOOOO
jOO|O`iOc11OiOgOiOOOgggOjqOOO jOOOjgjOOOOOOOOOOiOOqiOOO jOOn jk O
OOiji iOO OOO gOj1OqiO|OgOOcOOOgOOcOOcOOnOqOqiOO|OZiO iO`OqO
nOO OijcgO `OO cgOcgO gO DO OO jqOOO n 1O OqO j iO OO g O OqOjOOiO `OO
gOnOgOgOjqOO|O
ZiO j iO OijO jgO gOO ik OO gOjO OOO gjOOO jOO|O n 1O ZiO
OjgOjO iO j iO iOOOO OOO nU OO jqOO|O ZiO iOOO OO OOiO nO OOO DO O qiOO `OO
O jOOOOjOO OOOOgOOOicg OOOjOk OjOOOOOiO`iOjqOO|OgOOOO OO `OOOOOO
OOcjOc,OOOnOOOjqOO|OiO`OqOOcOOcOOOOOOOiOOOiO OgOjqOOO Oj gO
ZiOO iOOOOO OOiO gOOiOO OjO i|O OjgOjO OqOO qiOOO `OO DOiOqO jOO OjOjOO iO OO
nOOO OOiiOO iO jOO OOO OOjO jqOO|O ZiO iOOO OO `iO c` O gO nU O jqOO
`OOOjgjOOOOOOOO OO jOO gOgOni Oqi OOjqOOOiO`OqOiOgOgcOOOOOOOOOgO
OiOO OOO|O
ZiOj iO OOO nOOOijO `OOcgOcgOOO g OnOggOjqOOO n 1OiOOiOjO
OqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO OiOicg OOOgOO jOO OOiji iOOO OOO gOj1O
qiO|OZiOn jk OjOiOOOOOOcOcOiO OOi|OOOiOgOOOikOOOjOi OqOO|O
n 1Oj iOiOOOO OOOgggOcgOqOOjcOOOjOO|O
ZiO j iO OOO OijO jgO jOqgO O c` O . OO gOjO `OO gO O
n1OOgOjOOOO jqO|On 1OOO g OOqOj iO iOOOOOjqOO|OZiOiOOOOOjjOjOignO
gO O `OO iO1O nOggO jqOO `OO igO giOO O cijO iO nOOOO O`i O iqOiOO
OjcOOOjOO O g O OOjOjqOO|OOOOgOjjOcjOc,OOgOOnOOOjqOOO `OOOcOOcOO
OOOiOD.nO OOgO OOjqO|OiOOiOjOOqOjOO gggO jOO OqOjOOiO OOiO O`OOiOOO
ikOOO qiOOO `OOO ZiOOO nO OjmOO jOOO OOO|O `iO c` O gO ZiO iOOO
iOOOOOjqOO `OOjkOOOOOOOOOOOiOOqiOOOOj gOcOOOgOOcOOcOOnOqiOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

ZiiOi|OnOiOOjgOOOOqOOqiO|OiO`OqOOOcOcOiO OOgOgOOgOiOgOjOOO OOO|O


ZiO j iO OOO nOO OijO `OO cgOO gO gggO cgO OjcOOO jO|O n 1O OO
OqOjOOiO OOiO ikOOO qiOOO jOO OOiO nO OOO gO DO O O iOgOjOOO jqOO|O ZiO OjOjO
OOg OOqOiOOOiOOOO OOOnU OOqOjqOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO
OOjOOO OjOcjO|OgOZgOOqOhOOOjOO OOOOOi|OZgOOOqO|
OiOO OcgOOO OqiO OOO OqOhOi|OcOjO OngcO|OOqO|

gOO
OOOO`
cO
OOiOO
Z1
c`OO
cg
nnOOg
jnOOg
OnOOjnOOg
c`OOOiOcOj
Oj1OOiOcOj
jgOOOj
iOkOOOOOOg
iOiicO
iOOicOO
cOOOO
iOiOc`OO)nOO)
iOiOc`OO)Oig)
OOg
iOiOOnOg
gnOOOnOg
ginOOcgOOOg

OgRgOO
2122122212
jjjOj
2112122OO
112O
ammme

OOcOiOjOOgOiOjOO
2D1122OD
11122OO
OOq
D212122OO
On
2212112DOO
iOiicOOOgOOOO`
22122122OO
OO`OiOOkOOOOg
221211OO
OOOO`
212122OO
iOiicOOOgOOOn
21112OO
OnOiOOkOOOOg
111OO
OOOn
1211D112OO
iOiicOOOgOOOiO
D^OjOOO
OiOOiOOkOOOOg
cnO
OOOiO
ggj
iOiicOOOgOOjO
1121OOg
jOOiOOkOOOOg
21D1OiOq
gO12Oj iOOOOO1OcOOOjO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

22DO2O1
OOO
kOgkg
D
21D12
D
D^OjOgOcjOc
12111OO
jjOO
jjOOO
21112OO
Oj
j1
1111OO
j

O111O1O2

eeeeee

OjqOcO1OOO`OODOOc`OO
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

jOg
iOq
Og
OO
iOq
j1k
O
Oj
OOggO
j1k
j1

nOg
21D1
1121
211112
2111
2112
2121D
22111
211D121
111D
111D

c`OO

OOjOg
iOOjOg
OOjOg
iOOjOg
OOjOg
OOjOg
DUOjOg
ggOjOg
iOOjOg

nOO

iOOO

qO
qO

qO

Oi

qO

O2OcO
O
O
OcO
O
O
O
O
O
O
O

gOjOc`OO
nOOO
OO.
1
2

12
11
12

OOg

OkO
j
iOi
Ogw
OOO
Ocj
Ogw
ghOOg
ggh g
OOOhgO
Ogw
gO
gO
OgwhjOqg

OOO
gg
g
Ocj
iOi
g
gg
OOO
Ogw
gO
gO
Ogw

cOOO
OOOjOgO
OOO
Ocj
g
Ocj
iOi
OOg
gg
Ocj
gO
gO
Ogw
jOqg

iOOO

DU

iOi
Ocj
jOqg
Ogw

ghjOqg
gO

OOg
OOO

gO

OOg
OOO

gghOOg
iOi
Ocj
jOqg
Ogw

gnOOOgg

OO

gOgOOO OgOg

jO

1
12
O

11
12
gg

Og

12
OO

jO

11

12

gg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

Og

O111O1O2

eeeeee

OOOiOjO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

iOi

O
O
O
O
iO
iO
iO
gg

Ocj
O

O
iO
O
iO
iO
gg
iO

OOO
O
gg

gg
O
gg
iO
iO
iO

g
gg
O
iO

iO
O
O
O
gg

Ogw
O
gg
O
gg

gg
gg
gg
gg

gg
iO
gg
gg
O
iO

O
iO
O

gO
iO
gg
gg
gg
gg
O

O
gg

jOqg
iO
gg
gg
O
gg
iO
O

OOg
gg
iO
iO
gg
gg
O
gg
O

Ojq2jOgOcg
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

jOiO
OjjOjODOOOOOOOOg|
OgcOiOOOOOOhOgOOcnO|
OOcOOOOOOnOOjOZOiOcOOOOgjOj
jOOOOOOOOqgOjOOc
nOOOOOOOOO|
gRgOjOcjOgOOOOjk OiOOOOOOj|
nOjOqgnOOOOOOcOOOg OOOOOcOqOOO|
nOOi
gOOOOnOOOjOcOOOgOOjOgOOOOOO O|

cg
Ojq

Ojq

Ojq

Ojq

jOg

OOgg

gOgOOO O

Og

i
1

11
O

12

12

gg

OO

gg
12

jO
g

jO
OO

11
12

Og

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOO OcgO
gO
2122122212
212212221D
jOqg 212212221
g 212212221
gO 212212221D

jOqg
212212221D
212212222
OOO 2122122222
OOg 2122122222
jOqg 212212222

OOg
212212222
212212222
gO 212212222
jOqg 212212222
OOg 212212222

Ogw
212212222
21221222
OOg 212212222
Ogw 212212221
iOi 21221222

iOi
21221222
21221222
iOi 2122222
Ocj 222222
OOO 21221222

Ocj
21221222
21221222
Ogw 222222
iOi 2222222
Ocj 21221222

gg
21221222
21221222
OOO 21221222
gg 21221222D
g 21221222

OOO
21221222
21221222
OOO 212212221
gO 21221222
gg 21221222

g
21221222
21221222
Ocj 2122222
OOO 222222
Ogw 21221222

gO
21221222
21221222
jOqg 21221222
g 212212221
gO 21221222

jOqg
21221222
21221222
OOO 21221222
OOg 21221222
jOqg 21221222

OOg
21221222
212212222
gO 212212222
jOqg 212212221
OOg 212212222

Ogw
212212222
21221222D
OOg 21221222
Ogw 21221222
iOi 21221222D

iOi
21221222D
212212222
iOi 2122222D
Ocj 2222222
OOO 212212222

Ocj
212212222
212212221
Ogw 2222222
iOi 21222222
Ocj 212212221

gg
212212221
21221222
OOO 212212222
gg 21221222
g 21221222

OOO
21221222
21221222D2
OOO 21221222
gO 21221222D
gg 21221222D2

g
21221222D2
21221222D2
Ocj 2122222D2
OOO 2222222D1
Ogw 21221222D2

gO
21221222D2
21221222DD
jOqg 21221222D
g 21221222D
gO 21221222DD

jOqg
21221222DD
21221222
OOO 212212222
OOg 212212222
jOqg 21221222

OOg
21221222
21221222
gO 21221222
jOqg 21221222
OOg 21221222

Ogw
21221222
222212212
OOg 21221222
Ogw 2222122121
iOi 222212212

iOi
222212212
222212212
iOi 2222212
Ocj 2222212
OOO 222212212

Ocj
222212212
222212212
Ogw 2222212
iOi 22222212
Ocj 222212212

OiO1

OiOgOOgOgOOOO OcgOOgOgOOOOOOjOOg OcOO|OqO|


DOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

jOOOOOOjq2nOOOkjO
gOgOOOO OOnOgiOjOjOOOOOOjqOiOOqijOOOOOOOjqOgOqOOOqO|OOOOjqOcOO
OOO cnOOO qOhOOjOOOgO OqOOjqOjOOOOO nOO qiOOOOO qO|OOO OjqOninOO qO OOOO qOO n`OiOOO
)`OnOOOOOOiOiOn)jOiOOOjOOnOOOOOOgOOqiOOOiOjqOkjOOOOnOOOkjOOqgO OO|
ZiOjOjOOOkjOOOOOOO cOOjiOOOjOOOOhOOOOOgOOOOOO g On)jO
O1qc`OignOO g OOcOqcOOOOngggOnijOOOOOOq|OiOOOjOO nOOO OOO OOgOO qgOOO
gkOOgOgOqiOOOOOOq|OOiOO OgOcOO nOgiOjOikOOOOnOOO O gOOiOcn gOjOkOOOqiO
OOOOOq|OZiOgOjOOOgOOnOOOcijOO iOOOiO k1kOiO ignOc`OOOOOO c`OOOigOOjqiOO iO
jgOjOOO jOOOO q|O ggO k1kO iO iOiO O gggO cgO ngggOOOO OOO OjOOOO qiO O OO|O OOg`iO
c`OOOiO iOiO OikOOOOk1kOOiO gOjOOjOOO jOOiO cgOiOngggOjOcOO|OigO
jOjOOOOOOgOOOOOiOOOiO OOOOOjOigOjOjOO igniOO iOO1kOjOcOO|O
gOgO OjO ngggO jgOjO cOO jOgOO gOO n)jO DiO k1kO q|O nOOOO iOiO O DOOOO O
DOOiOOOOOOqO|OOOOgOOOngggOOOOO1kOjOOOg OgOOOODOOOOjOOOOq |

O1 i
OOOOjOOOOOOjqOiOjgOjOOOOqOOq|

OiOkjO
gOgO OOO O O nOgiOjO g O OiO kjOO qiOOO qO|O OiO kjOO O ngggO OjqiOO OO
jgOjO qgOOOqcOOOOOOqiOOOOOOq|OiOkjOOOOO 1qcOOOOOiO`OgOOiOgOjOOOO
n`OiOOO gggO jO OOO c`OOO qiO OOiO iOO kjOO OiO kjOO qiO OOOOO q|O OiO kjOO jOgOO OOOO
OgkgOOOO1kOOiOOhO ODiOigOjOqOOnjwOqiOOOOOqOODiOiOOO|kjjOnOOO
qO`iOOiODiOiqOOOOOOjOOOqO|OgOOOjqOOgkgiOOOO jOOqOOjOgOnOOOOOjOgOgOgO
OOO OOnOgiOjOqiOOOOq|OkjOOOOO 1qcOOOOOiO`On`jOO 1qcOOOOOjOgOOOOgOO O
O OOOiOgOOOcjgOjOOOOgggOOOOOOOOOq|O 1qcOOOOn)jOgOOOOiO OO qgOOOiOci iOO
iOcjOjOcOOOOq|O OhOjOhO11jOO jOO 12jOO jiOO OOO gOO 1qcOOOOOOiOOiOOqiOOO O
iOcOOniOO OO gOOO jOO jOO O DOOOjOjO iO OOOOOO jO cOOOO q|O ZiO jgOjO iO
)gOg)OkjOOOngggOOOOiOOkOOOn)jOiOjOjOcOniOOOOnOOOOqiOOOOOOq|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

O1 i
OOOOOiOkjOOOqOOq|

OO OgOOkjO
gOgOOOO OO nOgiOjOg OqOgOOOiOO OOO OjqOiOgOOOgO OOOg OOO OgOO
kjO qiOOO qO|ODiOcgOOOOO OjqOiOgOOOOO OgOOgOgOOOjgOjOOqOO DiO O gO
OO O gOnOO OO nijO qO jgOjO jqOOOO q|O OO OgOO kjOO DiiO qOOO qOO O kjOO
1hhOn)jO12OnOOOn`OiOOOOOc`OOOnOgOqiOn`jOOiciOOOOOOjqOgOhOjOqgOn jOOOgO
qOqiOOOOngOO gOqOqiOOOiOjqOOO OgOOOjqiOOOOkjOOqiOO|
DiOcOOOOOOqOgO12OiOgOOOOgkOqiOO|
gOgO OOO O O nOgiOjO OO OgOO kjOO jOgO OOOO OjO OjqO j iO OOO jOOO
j iO OOjqOOOjgOjOOkOOOOOOOjOOOOq|OjOOOjOOOOjOgOcg OOOjgOjOO
nOggOOOOqOOgOOkOOOOOOgOjOc`OOOOjqOOODOOOOjOOOOq |
1.ODOjOOOqgOiOgOOOOiOOOjOOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
2.ODOjOOcijOiOgOOOO `OjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
.ODOjOOOOijOiOgOOOOO jOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
.ODOjOO `OiOgOOOOcijOOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
.ODOjOOOOOjOOiOgOOOOnOOjqjOOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
.ODOjOO OiOgOOOOOOijOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
.ODOjOOiOOOjOOiOgOOOOcijOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
D.ODOjOO jOOiOgOOOOOOOjOOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
.ODOjOOOjOOOiOgOOOO OjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
12.ODOjOOcijOOiOgOOOO OjqjOOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
11.ODOjOOnOOjqjOOiOgOOOOOqgOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|
12.ODOjOO OjqjOOiOgOOOO jOOjOOOjqOOOnijOOOOOOq|

O1 i
OOOOOO OgOOOjqiOOOOkjOOOqOOq|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

gOgOOOO OOnOgiOjOOOgOj
ggO OOO c OOO OjqiOO O OjOO OOOO |O jOjO iO OO qiOOOO qOO n`OiOOO |O
jOjO O OO gOjO OOOO O )OjO jqOOO qOhO iO OjOO OOOO O jOO OO jOiO
njwOqiOOOOOOq|OkOiOOc OOOOjqiOOOci OgkOOOjgOjOiOgggOOjqOgOnOggOcgOcOOO
OcOjOcOOO qO|OncOOgO OOgOjOiO OOOOiOOgkOOOqiOOOOq OOOOOg OjOOOjOgggO
OOOnU OOjqiOOOnU OjgOjOOjOggOOnOgiOjOgggOOOOjOkOOOqiOi|OOO OOO
jOjOiOOjc`OOOOOO OOOOOjOnkkOO OOOjOOOOOOqOOO`OODiO OjOjOOD1OOO
OOOOOqO|

cjO
OjqOgO1
OOgOgOOOOhOOOOOOO jOOOOOkOgOOOOkOOOOOOjOqgOOOOOOOOOOOOOcOOOOOOOOOOOc,OOOOqOO
OOOOcj OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
nOOOO jO OOhOOcOi1OOqOOO OjO OOOgcOOO OOO cOOOOOgOOiOOO OgOOOOOOOOOOOqO|O cOOjOOhO
OgnOOOOOOccihOkOOjjOOOjhOnOOhOOOOOOO1hOOjOOhOjO OqOOOOqO|
OOO OO1
OOOOOOcOOOqOO OOOOOqOhOnOOiO ODO OOOjOOOOqOO cjOc,OOnOggOOqOO jqOOOhOOjiOOO O
jOOjjOOOnOgiOjOOqOOgOOO|

O1 i
nOOOOOcj OOiOOgkOOOqO|

OOOO1 O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

OjqOgO1
OOOOOOgOgOOOO,OOhOOOOOOOOOgOOOOqOOOOOOOOOO1O OOOO O OqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
OOOO OO OZiO iqOOO OqOO qOOOOhO DiO i OO OjOOiO O1cgO qOOOO qO|O ijOjO cOO OOO
gOOiOOO OgOOOOOO OOOOO qO|O jOO nkOOOOOO cOOOOOO qOOOOO qOhO cijOOO O ZOOO OO D OgOOO
hOgjOjOjOOOOOOOOOOgjOOOhOjOOOOOgO OOOOOgOO|OjkOOcOjOOO O OOjOOOO OjOnOOO
OOnOcOOOnOcOnkOg OOcgOqOOOOqO|
OOO OO1
OOOO1O OOiO Oj OOjOOOOOOOOOOOOOiO cgcOijqOjOjOOOOqO|OOOOOOOO ighOcg1hOOOOhOOgOOqOO
jhOOOO|OOOOOOOiO cjOjqO OOOOOOOOOOO OjOiO OOgOcOOOOqOO|OOOOO1O OOjOgO OOOOO OjO
O OOiOOOO OjOOOO gnOOO qOOO|O OjOO OOiOgOkOOOqOOO|ODiOg OO OOO OOcOOOgOOOOO
qOOOOOOgOkOOOOO OOcOOjOOOOqOOO|OqOO iOOOOqOO OOOOOO OjOO OOiOOcOqjO
qOOOqO|OOOOODiOOOOOOcOOOgOOOOqOOO|

O1 i
nOOOOOOOOO1 OOiOOgkOOOqO|

OOjjOjO O
OjqOgO1
OOOOOOgOgOOqgOOOOnO1jOOhOOOOOOO gnOOOOOOOgOOOOcOOOOO O1OqOOOOOOjkOOcOjOOO
OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
iOO OOOiO UOOcOOOOqOOOOOODiOOOjOcOOOOOOOjjOOcOO|OiOOOOOOO OOOOOO
OjOhOOcOOO iOOOOcOOOOjOcOOOOOOjkOOcOjOOO iO OgOggOO OgOOO iO OcjOOOjOOO
OOO UOOOOOOcOOnOOjOOjjOjOOOOOOOOqOjOOOOhOgkOOOiOOOcjOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

OOO OO1
OOOOOOOO iO nOOhOOOjOOOOqO|OiOO O OO OOOOOO OOO cOOOOqOO OOOiOO
OOqgZiOhOOOOOOnOOOgOOOcOO|

O1 i
nOOOOOOOjjOjO OOiOOgkOOOqO|

OO2 qOOOO O
OjqOgO1
OOOOOgOgOOOO OOijO OOO 1O hOOOO OOO OcjOOOOOOqOO OOOO qO2gOOO OOqOOOOO
qO|
OkOOOOOO1
jOOO OOO nOOhOOO cOOhO qO2 O O qOOOO OOO DiO OjO gROO jOO|O OOigOO UOOO OOO
OOOOOOgOgOiO cgOgOO2cOOOiOO OcOcgOOOOOOO OOOOhOggO iO jqcOOOnOcO
OOOjOO|
OOO OO1
OOOOOOiOO iO,OOnOOOg OOOiO gjOOkOkcO OgOOOOOgjOjOiO nnOOOqjOO OOjO
jOiOOOOqOhO OOOOcOOqgnOOOOOOOOODiOnOOcOOgOOhOnOOgOOjOnkOg OOcgOqOOOOOOOOOOOOO
OO OOOOO ,OOO O jqO OOO iO qO,OO nOOO O1O|O hOgkOO O iO,OO OOOOOO iigjOgOOqOgO OjO
nkOg OOcghOj1OiO OjOOOOZiOOOj1OOiOOOOOOO OOOOqOOOOOOnOc|

O1 i
nOOOOOOOO qOOO OOiOOgkOOOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OOO1 O
OjqOgO1
OOOOOOgOgOOOO2OOOOOOOOOOOO12OhOOOOOOOOOkOgOOOO gnOOOOOjOqgOOOOOOOOOOOOOcOO
OOOOOOOOOqO O1OqOOOOOOOOOOOjOOOO1O OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
ggOOgjOqOOO cgOOOOOOggOOgjOqOOOiO OOOOOOOOOO gOOhO OjOO iO,OO OO OOcjOOO OOOO
cOO|OOOgOOOOOOOO|OOOgOOOOOqOOOOnOc|
OOO OO1
OjjOjOOOO iO ggOiO O OgOiccOqOO O |O OgOiccOqOOO O OcO OgOOO OOO OgOOOO
qOOOOkOg OqOOO hOOgOhOOOiOOkOOOOOhOqOOn,OjOOOO,OOOjOcgOOOOOOOcOjOOgOOOOOO
gOOgOOOOnOcO OOO OOqOOOOqO|

O1 i
nOOOOOOOO1 OOiOOgkOOOqO|

cO O
OjqOgO1
OOOOOOgOgOOOO iOOOjOO hOOOO OOO iOiO OOOOcjOOOOOOjOqgO OOOOOOOOO OOO cOO OOOOOOOOO qO
Z1O O1OqOOOOOOOcO OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
OjjOjOOOOjOgOOOOOOjOOhOcOOO UOOOOcOOqOOO OOO UOOOOO OqOgOOOOOO iO
gOgOOOO nOjOOOjOcOO|OcOOOOOO jOgO OOjjOOO OOOgOO iO OjjOjOOOO OcjOOOOODigO
gOOOO qOOO|O OOOO OO OO cjjOOO c O OO ckOOO OOO qOOOhO jO qOOOO jOOhO OOOO OOO
OkOOjOnOOhOOiOgOgOOhOiOOOqOOgOOODiOOgOqOOOOjOcOOOnOc|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OOO OO1
OjOiOOOOOOOOcgOOOcOOqOO OOOOOqOhOOOOOO OhOcgjqjhOOgkOOOOOOOOO jOOOqOO OOOhO
iOOOjjOqOqOOOOiOOgciO OO gOOO|O OcOO iO,OOjOjOqOiO OnOOOO gOO
cijOcOOiO,OOiO OnOOgOOgOOOOn,OOiOOOcijOOjjOqOqOOOOnOc|

O1 i
nOOOOOcO OOiOOgkOOOqO|

OciOO O
OjqOgO1
OgOgOOOO hOOOOOOO jO12OOOO11OOOO iOiO OOOOcjO OOOOOOgOOOOOOOOOO OOO cOO OOOOOOOOO OqO
Z1O O1OqOOOOOOOciOO OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
OkOOOOOOOOOOOOkOOOcjOOOhOjcOOhOOj OOOqOgOiO nOj OO OqjOOOgOOOOOhO
OgOOOOOiOnOj OO OOOOOOgcOOOgOOOnOc|
OOO OO1
iOOOOOOnOOjOiigjOgOOniOOOO1OOghOOOgOOOOOOjOgOOOOgOOOO OjcOOOOO OOcOOOOOO
nOOO gOO OOO|O OOOO hOjcOO DiOOO jqOOO Oi O OqOhO OOOO hOjcO OOOO DiO iOOOO
OgjkOOOO jOOO OO OOO OOOO jO cg OjOO OOOO OhO iOOOO nOOjO qjO OOOO O OOO OhO
q,OOOjOiOOOOOOOqOOOOnOc|

O1 i
nOOOOOOciOO OOiOOgkOOOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOO1OOO O
OjqOgO1
OOOO O OgOgO OOO hOOOOO OO jO 12O OOO iOiO OOO kOgO OOO cOOOOO Z1O O1O qOO OOOO
nOO1OOO OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
gOOOOOjOgOjOOOOhO OjOgOO hOgOhOOO jOOOO OOOOg OqOiOOOOOO iO
OO OOjqO iO OO OqO qOO OOhO iOOOO OgOO OOO Oj1OO OO O OOO OhO ijO OjO hOO OOO
ijOO OOjOOOhO OOOiO gOOO OOOOOgOOOiO OOOqOOOhOiOOiO OjOOOOjOO
O OjcOOj OnOOjO iqOjOhOcOOOjOhOOgOhOOOihOiOOiOOOOgchOnOOOOOOOOhO
OOOOOcqgOO OO iO OOcOOOOOO qOOOn,OjOOnOjOiOOOOOOO nOOO O O O
OOjOOOOOcOOqO|
OOO OO1
OgcOOO OOO cOigO OjOOqOgOOiOO2OchOiigjOgOOOOcgOOOOjOgOO O1OOjOOhOOOO iO
1OOjOOOiiOcijOOOOjjOjOOOOOOOjcOOOOjOO1OqOOOOOOnOc|

O1 i
nOOOOOnOO1OOO OOiOOgkOOOqO|

ZikjjOO O
OjqOgO1
OOOOOOgOgOOOO 1OhOOOOOOOOcjOOOqOOOOOOZikjjOO OOqOOOOOqO|
OkOOOOOO1
g^OO OOOOOhO OOOiO UOOO OOOjOOOOOO UOOOO OOOO OO nOOOOOhOOOOOO iO
qjOOOhOjO OqOOOO 1hOiOOOOOOOOcOOOOqOOOOOOOqOjOOjOOOOhOiOOOOOOighOOOOO
OnOOhOOkOO OO OOjOOOOnnOjOOhOOOqOgOO1OqOOOOOhOOOOOOOOqOOOn,OjOOcg OiOOOqOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OOOOnOc|
OOO OO1
iOOjOZOO OjOOOODiOO nOOhOOOcOOhOg^OOOO OO OOjOOOOOOOjjOOOhOOj OOOOcjOO
ccgnOOgOOhO cgOhOiOO gOOO OO OgOjOqOjO j OcOjOOOOOOjjOOOhO gjO
OOOOhOgOgOOOOnOjOiOOOOgiOOOjOOOnOc|

O1 i
nOOOOOZikjjOO OOiOOgkOOOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO OOjqOcg
iOi
A
A
A

A
A

A
A
A
A
A
A

A A
A

cj

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

A
A

A
A
A

A
A
A

-A
-

OOOg
A
A
A A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A
A
A

A
A

g
A
A

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

Ogw
A
A
A
A
A

AA

A
A

A
A

AA

A
A
A
A A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

gg
A

A
A

A
A

A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

gO
A
A
A

A
A
A

A
A

jOqg
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A
A
A

A
A

A
A

OOg
A
A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO OOj iOgg


2212
gg
2

g
jO

OO

Og
12

gg

jO

Og

gg

gg

OO
11

12

12
Og

1
O

jO

jO

2222
OO

12
O

gg
11

D
g

12

OO

12

Og
11

OO

OO
12

jO

221

12
i

221D

gg

Og

Og

11

221

O
11

12

O
12

1
12

221

jO

12
g

221
OO

12

jO
2

gg
11

Og

g
12

OO

12

221

i
11

221

11

gg

12

12
gg

Og

i
11

12

jO
g

OO

2221
g
2

Og

Og

11
OO

jO

222

12

jO

12
1

OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

12
1

Og

Og

O
2

g
11

12 jO

gg

2222
12

gg

12

OO

g
11
jO

gg

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO2212221
j^OiOOOOnOOgOO2
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO
qO

qO
qO

qO

Oi

O2OcO
O
O
O
OcO
O
O
O
O
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

j iOgOgO2212OO221
gg

jO

Og
12

OO

Og

2
11

12

j iOOOggO2212OO221

12
O

i
11

12

OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

jO
g

gg

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO2212 221


nOOO j1OiO gOgO OOO iOiO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO OjjOjO O OO OOnOO OOOhO OcO jOOO nOOOO OgOO OO jO OO cjO iO nOOOO
OgOOqOOOhOijOjOnnOOjOOOO iO OnOgjOiO OnOO OOOhOOjjOjOODO OqOO|OOgk OjOOO
OOOOO 1OOOOO OjqOhOnOOOnOOOOjOk OO OOOOOOqOOO OOOijOjOj OOOOiO gO OO
OgOO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OZi1OOggOj1^OOOOjhOO|
2.O 1OOO OgOhO1OO OOOOOOjO2OOjOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO OcjO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO OO OO OOOO nnOOnOOOgO OOqOOO|OnOOOO iOO iOOOO qO,OOOqOO cOgOOOOO
OO|OOO 1OOjOOhOOOOO OOiO ,OOOkOOOjOOOOnOOOOkOOOOjqOO|OgOiOiO OnO OOOOOOiO
gO OOqOOO|OOOO j1OOOOO OhOOO OOjOi O qOOhOjckOOOOOOOOOjckOOiO iO OnO OOOOOO
iOgO OOqOOO|
OcjOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOgOgOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OcnOOOOOOOcOOOOjOOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OOOgOhOOOOOOO2O1OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOZiO


j1OiOiOqiOnOOjOkOjjjO OOOhO gjOcO OiO,OO OOOOOOigOjOOhO O qO OOZiOiO
gO OOOgOi OOqO|OcijOcO OjOOOOZiOOOOOicOOOOcOjhOOO|OOjjOjOnOOjOiOOO
OO iUOZiO nOOjO OO O jOqO OjO gOO O igOqO cOOhO gOqO2ghO OkOOjO nOcO O
OOOOOiOgO OOOgOO|
OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

OjqO1O
1.O OOOOqO OOOOOghOcOOOOOOO|OOOgjO|
2.OqO,OOcOO OOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO
qOghO iOg gnOO iO nOOO gjO OZiO OOiO OOO OO OOiO OOO qOOO qOO i O qO|O
nOOO OOnOOcOOOOO OjOnOOi OqOOOOOnOOOicOjOqOOi OqOO|O OOOOjOOOqOOO
OO OOOqO|O OOZi qOOOO OOOOODOiO OOOjOO OjOqOOOqOO i OqO|OOOOOOO O
OjOOOOO OOOjqOO|
gnOOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OcOOiOOOOOOOOOnOOO)Oj1OiOiO OOgOOO)OOijOOjO|O
2.O O OOOOgOOOO O OOOjOhOgOOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOOcOnOOOOOOOqOOqOO|OqjOO OOOOOOOOnOOOOOgOi OqO|OOOOqO O
nnOOgO O|OkOgO nOOO nOOOO1OqOO O OOO OOOkOgnOOO OjOnOOO OqOOhO ggOOOO
OOOOOjOcOOOjOOO OOOnOOOi,OiO O OjOOOO|OqjOiOOOnOOO OOOOO OO OOOOO O gOO
nOOOOcOOOOOO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.Oi2cOOOOOOO|OOOgjOOOOO OhOOOOOOOO|
2.OnOjOjOOOO OOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO kOgOhOOOOOOO2O2OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiO nnOO OjmOO jOOO OO i OO qO|O iiO cOO cgOOO jO O OOOgOO jkO qOO|O
ZikjjOOjO OjOiOOjqOOOiiO nOOO i OOOOOO OiO qOOO|OiOnOO jkOOOOO nOkOOOOOhOOgO
jqOO|OjOignOOjOjOjhOOO|OOjOOiO OnOOOOOOOnOOhOOOqOOi OOqOOZigOOOjOOiO OnOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

kjOiO O|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOkOgnOOOOjOgROOOOjO|
2.OkOjOOgOqOOOOOOOOjqOZkOOOOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOOO hOOOOO OO2O 12O OOO kOg OO qOO iO jqO iO nOOOO
ZiO j1OiO ijOjO j OOOO OOO ijOjO OjOO gO OO OgOO|O ZiO j1OiO OO qjO cijOOO cOO nOOjO
cijOOO OqOOO nOOO gOO kOg OO nOOjO gO OOjO qO|O nOOOiOOOO qOOOO nOOO gOO 1O OqOO
jqOO|Oc,OOOOOOOOO n,OOi O OOqO O1OjOjOO jOgO OOOOO iO OOOikOOOO OOOnOOjO
nnOOnOOOgO OOOgOO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOOcOcjcOOO2OOOOOOjOOOOOOjOOnOOjOO gOOOhOOOO|
2.O OOOcOOOOOOOOOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO jOqgO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO kOgO nOOO )OjOqOjOOqOO qOO i hO Oj1OOOOO qOOO jOgO OOOOOOnOOOO OqgO
O OO gO OOOO|O nOOO gOO OOO gjOjO iO nnOO O O qOOhO nOOOO DUO OcO OOO
ikOOOO OjOk O qOOO|O OOOjcOOOOjO OOO hO O jkO qOOhO hOjO O OggOO iO iO OOO O
O OOjqO|
jOqgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OqO,OOcOO OOOiOOOjhOO|
2.O O OOqO,OOOhOgOOOO OjOOOOOOjhOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

nOOOj1OiOgOgOOOO gOhOOOOOOO2O12OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO


j1OiO cgO nOOjO jkO iO OjO qO|O nOOOO n OOkOO cj OOjO qOOOO OO nOOOO gO OO qOOO|O
OgOiO OOOOOighOOOgOO|OnnOOOOOjOjOjqOOhOgO OjgOOOOOqOOOjOgO O OOnOOO
cOOOOOOOOqgOiOnOOOO|OcOq O2 OOOOhOOOZi2iOghOOOiOnOOOOOiO OnOOjqOO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.Og^OOOOOOOOOOOOjO|
2.O1OnOOhO OOiOcjOjqO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


OOnOOO OO qgjO2 cgOcjOnOkOjOicOgjO OOOOOOOjO OOO OOOO jOig qO
O OOOOOOOOgO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221221
j^OiOOOOnOOgOO1
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

qO
qO

Oi

O2OcO
O
OcO
O
OcO
O
O
O
OcO
OcO

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

j iOgOgO221OO221
Og

g
2

gg
12

OO

11

12

gg

j iOOOggO221OO221

jO
g

12
O

jO

12

OO
11

Og

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221 221


nOOOj1OiOgOgOOOOiOiOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOZiOj1OiOnOOO
cijOOO OiqOO OOjOOO nOOjO qOcgjOO OOiO jOOhODOiOqOnOOjOcg igOOOOjqOOhOnOOOO
gOZi OOOOiOcjOjqOOOOq hOO O OnOOjOOO 1OOjOOOOOO OjqO|OijOjOj OOOO
iO gO OhO Og cOO OOO O qOOhO OOZi OnOgnOOO iO kOOjO OO|O qO O OjOO gO OO OgO
i OOqO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjOO|
OjqO1O
1.O gjOOOOOOiOcjOjqO|
2.OOjOOOjOhOOjOOOOgOiOcjOjqO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OcjO hOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO ZiOj1OiO nOOO


OO OO OO kOjjO 1O jqOO|O nOOO O OjjOjO OO OO OO O O OO jqOO OOO jOOO iO OnOO
OjkOOOO OO nOO i O qO|O nOOO O OO O gOO OOOO OgOOO OO OOOO OO ijO O gOOOOhO
nOOOO nOOjO nOOO iO OOO OO 1O ,OOO OjkOOOO qO cOO|O OOO iO iO O OO OOO
OOOOOOOOnOOOOOjkOOOOD1OOOOOi OqOhOiO cOjOiOOOOgO|
OcjOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOcjOOjq OOOOnOOOgOOOOOihOOOOjOgO) OOjOg)OgOOjjOqOjO|
2.OOO OOOO1OqOO OOhOjOOkOOOOgO|
.O OOk O OOO UOO OOjO hOOOO|O jOO iOOO )iOOic O iO iOOicOO )O cnOO OO
OOO|O

nOOOj1OiOgOgOOOOOOOgOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO ighOO O iOnOOOOO iO ighOO OqOO OgOO|O OO OhO OOOiOiO nOOjO OOOO iO gO OO OgOOhO
O1qc,OO jOO ighOOOO cO O qOOOhO iO OOO O O OO jqOhO OqOOOOOO OO nOOO OjO OOO
nOOOOOOO gOOO jqOO|O OOO2jOqOO OO ighOO OgOO|O cijOOO OO Oiq O cO jO DOOO
iOOOiOOjOgOOOOg OOjOOOkOgOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|


OjqO1O
1.Oc O OOckOOOOOghOOOjOOOOOOOOOjqOZikOOOOjO|
2.OOgOOhOnOOqOhOO1iO OOOcO iOiO OnOOOOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


O OOiOcjOOOOO OOOO OOjqOhOO OOOOnOOOOOkOOqOOi OOqOO|OnOOOOg OOOiO
ik nO O OOjOqOO iOnOkOOOOqO|OO1qc,OOnOOjOiO OOOOik nOOOOOg OhOjO OOOO OOqOO
i OqOO|OqjOOOOOOO cOcOOOjOnOOOO jOjOjO gOOOOqO|OOOOOiO qOOO
OO OOOqOhOi iOjqO|
gnOOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OO)OOjOiOcjO|
2.OgOqOOOOgOOjOgOgOjOOOjOOOiOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2O2OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOnOOOnOOOgO OOOgOi OOqO|OnOOOOg O OOqOOOjOgOOqOODiOhO jOOqgOqOO
O OhOkOOOOnOOjOOOOiOgOOOOOOOOOOiOckOiOOjO OO|OnOOOi OOOOiOnOOOnOOO O O
gO O OOO OOjO nOOOO cO,OiO O O OO jqO|O cO nOOjO kOOiOO OOO ijOjO j OOOO O
jcOiOgO OOOgOi OOqO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OijOicOOOOOOqjOOOOOOOOjO|
2.OOgOgOO1OjhOOOnOOjOnOO Oik nOOOOjhOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOOOj1OiO gOgOOOO kOgOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOOOOjOqOOOOighOOOgOO|OOgOjOOOOcOOOiO,OhOnOOOO OOnOOOOOOOOnOOjO
nOOO jkO OOO iqOOO qOO i O qO|O jjOqO iO iO O O OOO O OjO OjO iO gO OO
Og|O cO OjO iO cjO OOOO OO i OO qO|O OOOOO OO OOO OOO O O OiOO iO OnOO jqOO|O
OOOOigkOgOOnOOjOijOOjO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OiccOOOOOOOOgOOOOOOijOOOOjO|
2.O RgOOjOOOOOiiOOOOOOjhOO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOOO hOOOOO OO2O 12O OOO kOg OO qOO iO jqO iO nOOOO
ZiOj1OiOnOOOcOOOnnOOqOOOOnOOjOjqO OOOjjOjOOkOg OOOOOOOOjhOijOjOj OOOOnOOjO
Og cOOOOOO OqOO|OnOOOOjOOOOOjOOnOjOOOOgOO|OiOnOOOOOOOnnOOOOOOOOnOOO
OjqOO OO jqOnOOOO qOOOjOqOO i OqO|OkOjO OOOOhOOOOiO gOhOOOOOnOOO
gOOqOOOjOqO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOggOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OcijOOOOOOgOOjOOjOOOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO jOqgO hOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


Oggi2OiO OO OOOOOOOjOOOOOgOhOjcOO OOgOO OOgOOi OOqO|OO OOnOOjOiigjO
OO1OOOODOOOjOOnOOOOqOOOOO OOOqO|OiOnOcjOOOiO,OOcgOhOiOqO
OOOO|O ,OiO OOOO OOO OjO nOO i O qO|O nOOOiO OOOOO OOO O jqOO OO nOOO gOO
1OOqO|
jOqgOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

1.OkOjjOOjOkOgOiOOOOOOOOjO|
2.OnOOiOOOcjOOOOijO gOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gO hOOOOOOO2ODOOOO qOO iOjqOiO nOOO g OZiO
j1OiO kOjO OO OO ijOO qOOOjO qO|O hOjO O OgO gOO OOO nOO O iO OnOO Ogk O jOOO
cOO|OiO OOOighOOOq O qOOO OO OggOO1OjhOO|OiO OOOOO OOjqO iOnOkOOOOqO|O
OjO OjOOOO qOOOnOOjOOOOOOOO OjkOOOOOOOnOcOOOqOOO|OiOOO nOOOO OcOOO OOOhO
Oj OOnOOOO OcO OqOjOO|O
gOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOgiccOO gOnOOiOc,OOOOOOOcjOO)iO OOOOgO OnOOgOOg )|
2.O OgiccO O gO O gO OOO gO O iO,OO O1O OjqO O O OOnOO jO
kOOkOOOOOOOc OOOO) O UOj OOOjq OqOO)|O
)1)OiOiOqhO)2)OOcj OjghO))OOOOgcOgOOijhO))O gnOOOOhO))OOg OO
OcOghO
))OkOgjhO))OkOOOgODchO)D)OjOqgOOOhO))O gOgiccO g|O
.Og^OOOO OOOOOOqciOOcjO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


OcOOOOk OOOOUOOOOjOhOOjO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221221
j^OiOOOOnOOgOO2
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

qO

qO

Oi

O2OcO
O
O
O
O
OcO
O
O
O
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

j iOgOgO221OO221
g

jO
2

gg

12
g

j iOOOggO221OO221

11

12

Og

Og

OO

OO

12
O

12 jO

gg
11

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221 221


nOOOj1OiOgOgOOOOiOiOhOOOOOOO2ODOOOOkOg OOqOOiOjqOiOZiOj1OiOnOOO
O1OOgO kOO OOOOjOOO iOcO O OOiO O O O1OO jqOO O ODiOO1OOgO OqOO qOO|O
qjOOOOOO kOcOjOO iO,OOO OOOO OOO OjOOOkOgOjqOOhOcj OOjOiOnOgO OiOOqOOO|OnOOO
nOOOgOOOOOOOOOOiOOOOgOOOOOOOiOOi OOjOO|OiUOZiOiOnnOO jkOjOO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OjiOZiOOOnOjOOOjhOO|
2.OOjcOiOnOO OiO OnOOOOjhOO|

nOOO j1OiO gOgO OOO OcjO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOOjjOjOjOgOOOOOiOOOOOcOOOROO OOqOOOhOjOOOOOgO OOqOOOhOnOOOcijOOOO1O
nOOO OjO gOOhOcijOOO OjOOjOOOjOjOOhOgOZi OO OOO nOOOiOO OOiO,OOcOOO DiO
cOk OO OqOO|OnOOO qg OOjiOqOOOnOOjOiOOOOOO nOOOOOOOikOOOO
OO|
OcjOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OqjOOOiOOOOiOOigOqO jOgjO|
2.OOOOOOOOOOOOOOnOOOOqc OOOOOjO|

nOOOj1OiOgOgOOOOOOOgOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiOOO 1OikO^OOOOOj1OnOOjODiOOgO OOOgOOhOOjjOjOOOOnOOOiODOijO OOqOOi OO
qO|OOOOjcOOOOjOOOO nnOOnOOOgO OOOgOO|OjjOq O OOZiO O iO,OOjqOOO OOODiOOOOO
OijOOjOOO OO nOOOiOOOOOO OOj 11 OcOk OOqOiO OiO D OjOOO nOOjOnOOOO
OOOikOOOO OO|
OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

OjqO1O
1.OOjckOOOOOjqOZikOOOOjO|
2.O OOZiOiO OOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2O2OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO
j1OiO O OcOcOOiO nOOOgO OOqOOOhOnOOOO OOOO O OOO OOO nnOOwOjqOhO O OO j
j O O O cgOOOnOOOOnOc OqOO i OqO|OnOOO OOnOOOO OOOO O gOO nOOOO
nnOOOqO O OOjOOOO i OqO|OZiOj1OiO qOjO OjOOgOOnOOOOOO jOOOOO
jqO|
gnOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OqjOOjOOOO1OnO|
2.OOOO O hOghO O O OOOOiOcjOjqO|O
.O O OhO O jOOOOOg|O

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


OjO OOO OOcjO OOO jO OOO jOOO nOOOjjOjO O gOO nkOg OO qOOO|O OjO OOO OOcjO
qOOOjOOOjOcjOjOOjO cjjOOgOOOjOOOOO1OjOi OqOO|O OOOcjOOjOgOiOnOO
O iOO O iO OOnOO hOjO O qOO O OOO nOOjO jOO OOO D OjOjO chOOOO OOO|O OOOOO OO
iO OOOOO OOjqO|O gjOgOOOOOOiOO OiO |
OgwOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OkOgOiOOOOnOOjOj^OOOOOOgOOOOOO OOnOOjOjhOO|
2.OnOOOjjOq OqOOO OOcOOOOOiOg OOOg OiOOOOOgOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO kOgOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOcOOOOOjOOnOOOgO OOqOOO|OcOnOOOOOOOOOOOqO,OO O OOOOOOOOOOOiO,OOkOg O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OOOOOOOiOgO OOOgOO|OnOOOOjOOZiOOOOZiOcOOOq OjqOi OqO|OOOOqO OiO


nnOOgO OOOgO iOiO OOjOOOqO|OOOOOiO OjOOOOjq O OOOjOOqOOqOO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O ggOiO OjOOcqgOOO1OjhOO|
2.OjOOjOOOOOO OOOjhOO|

nOOOj1OiOgOgOOOOkOOOhOOOOOOO2O1OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO OOcOOOOOkjhOZOOOjOOhOiO iO OnO OOOOOO iO gO OOqOO i OOqO|OgOqOgO
OOOO OOgO OOcOOhOOO OO OOOOOiOnOOOO O^OjOqOO|OnOOOOOcOcO OOO
nOkOOOqO|OijOjOj OOOOiOgO OOOgOOOnOOjODUOnOOjOOOOiOnU OiO OnOO OOO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOjjOjOOOOOZiOhOgkOOOOiOOOqOO OO OOOO jOOO|
2.OkOjO OnOcOOOOhOOOOiO gOhOOOOnOOjOZk OOiOcjOjqO|

nOOOj1OiO gOgOOOO jOqgO hOOOOOOO2O2OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOOOqOgOOOOiigjOgOiOgO OOOgOO|OcO OOOnijO gOO jqO)OjOOgOO
jOgOOqOOOOOOOnU OOOOO gjOOcOOOOOqO jqOOOqOOi OOqO|OOjOOOOgOiOiOjnOOOO
jqOO OjOOOZROOOgOOO OO OOOqOOOhOnOOOO1OOOOO j1OqOO|OcOOOnOOjOOg| OOOgOiO
OjqOjOOO|
jOqgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OiOgnOOnOcOOOhOgO|
2.OnOOiOc,OOOOOOOjqOZikOOOOjOOOOOnOOiOc,OOOOOOOOOOOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D2

eeeeee

nOOOj1OiO gOgOOOO gO hOOOOOOO2O11OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOZiO


j1OiO OO qkO O OqOO qOjOO|O OOnOO nOOOO iO,OO cOO|O nOOcOOg O OO nnOO gO OO qOOO|O
nOOOO OgOiO OOOOOighOOOgOOO OO OO O2iOiOOO kOOjjO1OqOO i OOqOO hOOijO
nOOhOOOOOO|OOggOO1OjhOOOjjOOOkOOjjOOOjOqOOi OqO|OnOOOjOgOiOOOO
nnOOiOOjqO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OkOg OOOOOOjOO OiOOOOZiOO OiOnOjOOcO OOOOOOjOOOOOOOkOOO
nOOOOOOOqOO OOO|
2.OcO OiOOOO O OOjOOOOOcOjOgOOOOOOOOOigOOOO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


kOgOiOOOOOgOOOOOO OOnOOjOjhOO2nOOj OOjO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D1

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221221
j^OiOOOOnOOgOO
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

Oi

O2OcO
OcO
O
O
O
O
OcO
O
O
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

qO

qO

j iOgOgO221OO221

j iOOOggO221OO221
i

OO

Og

12
g

jO
i

g
jO

12

O
11

12

gg

OO

gg
11

12

Og

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221 221


nOOOj1OiO gOgOOOO iOiO hOOOOOOO2O12OOOO qOO iOjqOiO ZiOj1OiO nOOO
nOOOO OcOiOOO OO OOOO nOOOO OcOqOnOOOO OqOjOO OOkOkOOjOi OO
qOhOOkOOjhOgOOOOOOOOOOqOOOqOOi OqO|OOOgO gOOOOOOOOOOnnOOgO OO
OqOOOgOO|OO OOOOighOOOOOOOO OOiOgO OOOOOgOO|OnOOhOOOOOOO1OOO OOOqO|O
iOiOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOO 1OOOOOOOOqOOOOOOOgOOjO|
2.OijOOjOicckOj hOOOOOqOOOOOOOO2cOciO OOnOO|

nOOOj1OiOgOgOOOOOcjOhOOOOOOO2O11OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO jOOO iO OnOO OOOOO iO gO OO qOOOhO ighOO O iOnOOO OgOOhO nOOOO cOOOO OjOO iqOOOO
OjOk O qOOOhO OO OiO OOO OO ighOO OgOOhO OihO ZOOOjOOhO OkjO iO iO OnO O OOOOO iO
gO OO OgOOhO OjO OjO OOO j O qOO|O jOO iOOO jOOO OOO OOO jOO iOOO jOOO iO
iO OnO OOOOOOiOgO OOqOOO|
OcjOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOgOgOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OjOOOOOOOOOn OOOjhOO|

nOOOj1OiOgOgOOOOOOOgOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO cijOOO OiqOO OOjOO OjiO OOOjOk OqOOOOOjO jOOqOOO OcijOOO OiqOO OO
O cgO OOO nOOOO ikOOOO OgOOhO nOOOO ij O jOO OOO OO nOcO OOO OO kOOOO
jqOOhO OgO gO O jOOO )Oj OOOO Oj OO)O OOO nOOO O qOOhO OOiO cj OOjO jhOOOO OO
nOOOOgO OOOgOO|OOOjjOj2iO OOOOOighOOOgOO|
OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

OjqO1O
1.OOOOOjkO1OOnOOOOjhOO|
2.OqO,OOcOO OOOjhOO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2O1OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO
j1OiO jckOOOOOOOOOjckOOiO ik nO OOOOOO iO gO OOqOO i OOqO|OnOOO OgOqOiO OgO
qgZiO O O OOO cOO qOOOhO nOOO cijOOO O OjjOqO OqOO jOO|O OnOgjO OO1OOO OgOOhO ROOOkOgO
jOjOqOOO|OnOOOOjOcijOgOOOOOOOOj OOjOjqOO|OnOOOOjjOjOO OOOOOOOiggqOjOOOOO
OOOOO OO OO|
gnOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.On OOcOnOcOn OiO OOOOOOhOOjO|
2.OkOjO OjOOOOOOhOOOOiO gOOO OOOOOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiO jkOqOO OOOOOOikOOOOOgOO|OZiOj1OiO nOjOnOOO OjjOjOOOO gOOOOcOOqO OO
qOO OOOjjOjOOn,OOqO jkOqOOOOkOgwOqOOO O|OO OcOcOOOOccOkOkOqOOi O
qO|Oj1OiO kOg OqO O qOnOOO jkOqOO|OjOkOOj12iO OOOighOOOjOk OqOOO|OghOOOOjOO
gO OOOgOO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOOjOOOOOOOiOik nOOOOjhOO|
2.OOOc OOO OO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOgO hOOOOO OO2O O OOO qOO iO jqO iO nOOO ZiO j1OiO
ROgOOOOOO iOOOO OOOjOOOOjOOO OO jqOnOOOO qOOOjOqOO i O qO|OOOcOcjcOOOO
nOOjOOOO OOgiOO OO Oj OOOjOOOOjOOOkOg OjOi O qOOO ZiiO OjOjqO|OchO
nOOhOiO OOOOjOiOOOOnOOOjqOO|OOggOO1OjhOOOOj OOOgk OjOOOOO OOOqO|O OOZi

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

OnOgnOOOiOiOjOOOjqO|
kOgOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOOOO OO OO OOOOjOOOOOOcOO iOOOOOkOqcO OjOjOjhOO|
2.O OOO O OO O OO OOO OOcO O O OOjiO gO c OOOO )nOjO nOOO OgO
iO OOOqOO O)|

nOOOj1OiOgOgOOOOkOOOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO OjOiO cjOjOOOnnOOOOjOO OOOOjO OjOjOO iO gO OOqOOO|OjckOOiO OnO OOOO
OOOjckOOOOOO OOqOO i OqO|OOOOjcOOOOjOOOO cghOOggOO1OjhOOO|OhOjO O
cjOc,OOO iOOOnROqgOiO gO OOqOOOOOOjO1OcjOc,OOO iOOOnROqgOOOOjOOOO
qOOOjOqO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OkOjO OOOOOOhOO gOOOhOOjO
2.OOgOOOOOOOOqOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO jOqgO hOOOOOOO2O1OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiO ijOjOOOOijOjOj OOOOOjOOgO OhOOOqOgOO gOO iOOO1hOOOOOOjO OjO OO
kOg OqOO i OOqO|OnOOOOOO g Ojkj OgOOOOOOjkkOOOiOOnOOO cgO cOOOOOOO nOO
i O qO|O nOOOO qjO iOOO Og O jqOO O nOc O OOO OOjO OO qOO i O qOhO ZiOO
nOOOOjhOO|
jOqgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OnOOOOOOOOOnOgnOOOOOjO|
2.OOOOOOOOOqOOZiOOjkO1OOnOOOOjhOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

nOOO j1OiO gOgO OOO gO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
cOOOcOOnOOO nOOOO O^OjOqO OjqOhO iOiO OOjOOOqO|OnOjOOO OOO iOnOOO
OOO|OnOOOnOOOnOgOOOOkOjqOO|OiOOj OOnOOO OiO OcO OiOOOOnOOOO
OOOOOO gOO|OnOOOiO OOOnOOOiqOO OOOOO jqOOnOOjOiO OOOOgi OOOO cgkOOOOO
OOjOnOOO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOgOgOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OgOOiOghOOOOOOOOOOjO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


OcOOijOOjOicckOj

OOO2OO2 OOg2cOicOiOOOOjOjhOO|

)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221221
j^OiOOOOnOOgOO
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO
qO

qO

qO

qO
qO

Oi

qO

O2OcO
O
O
O
O
O
O
O
O
OcO

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

j iOgOgO221OO221
O

Og
2

gg

j iOOOggO221OO221

12
i

jO

jO

gg

12

OO
11

12
O

OO

12

Og
11

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221 221


nOOO j1OiO gOgO OOO iOiO hOOOOO OO2O 1O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOO OjOOj OOO OO|OnOOOiOOOOiOO OOO OjqOhOOjOOOjOO OOjOOOjqOhOnOOO
c1OOkOhOOkOOOOiOcjOjqOO|OnnOOOqO OjOnOOOnOOOO OOnOOOO OO|OijOjO
j OOOO OOO O OOO OOO|O ijOjO nnOOjOOOO iO nU O iO OnOO jqOOO nOOjO DOiO gO OO
OgOO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OkOjO OnOcOOOOOOhOOOOiO gOOO OOOOOOjO|
2.OiOOicOOiOiOOic O OcOiOkOOjjOiO OnOOOOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OcjO hOOOOOOO2O2OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiO OO 1OighOOnOOjOighOOO iOnOOOOgOOhO cOjjOc OiO OOcOcOOOqciOOOOOgO OO
OgOO|O iccO OOO O OjO OjO iO nnOO gO OO OgOO|O OOZi OgnOOO OO ighOO njkOO
OgOO|OjOOOiO OnOOOOOOOOOOicg OOOgO|OOOOOjOOOOOOqOOOjckOOiOgO OOOgOO|O
OggOO1OjhOO|
OcjOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O OjOOOO O iOOOOO OOjhOOO nOOjO OOhO OOOgOnOcOOO OOOO )iO OOOighOOq g)|O
OjO gOcjOjOOjO cjjOOgOOjOOOOO1OjOi OqOO|
2.OkOjO OnOcOOOcOjc gnOOOOOZc OOgOOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OOOgOhOOOOOOO2O11OOOO kOg OOqOO iOjqOiO ZiOj1OiO


nOOOO cj OOjO OOOOjOO jqOOhO nOOO cO O cjOOO nOOO qO,OOOO iO OO OOhO OjO OjO OOO
jkO qOOhO OOOOcOcO OO gO OO OgOOO nOOjO ZiO j1OiO nOOOO i OO ighOigjnOO OO
OgOO|OOgOOOOOOighOOOgOOhOnOOOO kOgnOOO iO OZiO OOOOqOO jqOOOOOOkOgO OOOO
OOOOOO|O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2DD

eeeeee

OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|


OjqO1O
1.OiOOjO OO OjOiOOOOjO|
2.Og^OOOOOOOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO
j1OiO nOOOgO OhOOjjOjOOOO i OOighOOnOOjOighOOO iOnOOOOgOO|OggOOgOOjOjOOOOO
OOiOOOqOhOjckOOOOOOOOOjckOOiO gO OOOjOk OqOO iOOOOOOqO|O qO hO gnOiOgO
iO OOgO OOqOO i OOqO|OOO OOiO nOOOOcOcOOOgO OOqOOOOOOjOOO 1O ighOOOOO OOO
nOOkOOOjqO|
gnOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O qOhO gnOiOgOiO OOOOOjO|O
2.OjnOjOOcOiOik nOOOOjhOO|

nOOO j1OiO gOgO OOO OgwO hOOOOO OO2O 12O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOO nOOO iO nnOO gOOjO OqOO qOOO|O nOOOiOOnOO O gOOOO iO nOOO O j1OOiO qOO|O
nOOOO nOkOjOicO gOO jOgOO jO O OOO nOOjO nOOOO i OOO jOgO OicO qOO O OO|O hOiO
nnOO OO OjjOjO O kOg OO OOOOO OjO qOOO|O OOOOO O OOjOOO OO nOOO OOO OOO jqO|O
nOOOOiOOOcgjiOOOqOOgOOO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O iOOOOOOjOOiiOnOOOOjjOnOOqO|
2.OiOiOnOOhOOcj OOOjO|

nOOOj1OiOgOgOOOOkOgOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

j1OiO iccOjc gnOOO iO nnOOOjOOjqOO|OnOOOnOOO ckOOnOOjOO OiO OjOOjOOhOOO O


O OOOOqOOOOOOOO|OcgOOOjO O OOO iO nOOO OO Og jhOOO|OOOOOjcOcOjOqOOhOOOOOO
iO,OO nU O iO OnOO jhOOOO OjO gO iO O OO n OOjO OqOO qOOOO nOOjO OjO OjO OOO OjO
OqOOnOOO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OcOOOOOjiOOOOO OO|
2.OOjOOjjOqOOOOnO Oi OOjjOqOOOOOO OO OOOZU OOOj OjjOqOOO
jO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOOO hOOOOO OO2O DO OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOOOOOOOOcj OOjOjqOO|O OOqO O1OjOjOO jOgO OOOOO iO gO OOqOOO|O OOOcOO
O O OOOOOjO|OnO,OiOc,O OiOOOOOjqO|OOgOiO OOOOhOgkOOOghOcjOc,OOOO
jkO1OO nOOOO jhOO|O nOOO OOOO O iO,OO OcO OgO qOO DiO OOOO OOO nOOO jqOZkOO OqOO
jhOOOO OOgO OOqOOO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OnOOOOOOOOjOOOOOOOhOjcO|
2.OiOOOOOOOOjO|
.OOOOOOOghOOOjOOcqgOOOOOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO jOqgO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO ggOOiOO OO qg OgO OOqOOOhOO gOOiOOOnOOOO nO,OiO OOOOOjqOOqOO OO ZiO
j1OiO nOOOROO OOqOOO|OOO O2iOiOiO gO OOqOOO|OOOOOjOqOOighOOnOOjOi OOOjOjOO ighOO
OiOnOOODOgknOOqOOO|OijOjOj OOOOOOOOOOiOiOc,OOOOOODUOOcOOjOk OqOOi OOqO|
jOqgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

1.OOO O2nOOOnOOgOiO OcOiOnjOnOOiO OnOOc,OOO OOOjO|


2.OOOOOOOcOOOOcOOOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gO hOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOOZiOj1OiO
iOOOO OO O nOOjO OO qO OgOO qOhO hOOijO jjOqO iOOO OgO iOOO O nOO1|O OOOO iO
qOOOqOO iOnOOkOOOqO|OOhOOOOjOOOO1OqOOi OOqO|OcgOhOiO OOOiO OOjOOO
qO|OOOOOOOO1OOO OOhOiO OOOighOOOO O|OkOgOnOj OOD OjOOOnOOjODOiOqOOOOO
OOOjqOO|
gOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.Oij2qRcOOO gOjO|
2.OkOgOiOOOOnOO1O OOOOqO,OOOnOOOOOnOOggOOOOOqOO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


kOgOiOOOOkOjjOOjOOqOO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221221D
j^OiOOOOnOOgOO
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

qO
qO

qO

Oi

O2OcO
O
O
O
OcO
O
O
O
OcO
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

j iOgOgO221OO221D

j iOOOggO221OO221D

OO

12
Og

gg
11

gg

12

D
g

Og

jO
12

11

12

jO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

OO

O111O1O22

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221 221D


nOOO j1OiO gOgO OOO iOiO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOnOOOOODOOOOOcijOgOOOjOOOOOjOnOOODOiOgO OOD1OOOO|OOjjOjOOOOOOOOOiO
kOg OqOOi OqOOOOOgO OcOOOjqOO|OjcOOOOOOOiOgO OOOgOOhOjOOiOOOOOOOOiOO
iO nnOOgO OOOgOOhOijOjOj OOOOOOOiOgcjO OOOOOiO OOgO OOOgOO|OOO O2iOiO
iO OOOOOjO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOjOOOjOO ROOjOOiOOOOOOOOOOgOOO|
2.OiO OOcOiO OOOOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OcjO hOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOiOOOOgOOOOOiOqOcicOqOO|OnOOOOOO 1OOOcOcOOOgO OOOgOO|O ,OiOOOOOOO
nU OO cgO OgOO|O nOOO iOO O jOOO OOO hO nOOOiO jOjO OOO nOOiOiO OOO O
nnOOjqO|OnOOOO jOOjO cj OOjOjhOOOOqOkOg OOqOO iiO nOOO jkOO kOhOjOOjO
OqgOOO OOhOnOOcOOg OOOO j OqOO|
OcjOOkOg OOO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOgOgOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.O 1OOO OgOhO 1OO OOOOOOhOgOOOnOOjOOOhOOOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OOOgOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqO|OiOjqOiO nOOOO


ZiOj1OiOO1qc,O2iO OOOOOighOOOgOOhOOjjOjOOOODO OqOOhOOOOO qg OqOO|OZiOOO
cOO O OcO nOOO cOOOcOO OO O OOhO O OcOcOO O qOiO O OO OhO OggOO
nOOOO DkcOO jhOOOO qOOOhO kOgO OO OO OO OOOO OOO OjOOOkOgO jqOOO nOOjO kOgO nOOOO
iqOOO OOO OO|
OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OjqO1O
1.OOggOO1OjhOOhOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OkOjO OjOOOOOhOOOOiO gOOO OOOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2ODOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO
OcOOOOnOcOjOOnOOOOOOwOOOOZOOOOj OOjOjqOOOOOnOOOOgO OOOOcO|OncjOqO
ncjOOgk O OOiOnOOOOkOjjO1OOOOnOOOqOOOOOiOOOOOjOOOOOi OOqOO|OO1qc,OO
OOO g OiOcOO OO D OjOi OqOO|OnOgcOOnOOO O OOOOOj OO OOO|OhOjO OOggOO
nOOjOnOO OiO OOqOjOnOOjOqOOOcOO|
gnOOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.Oj1OOiOOOOOOO OOjOjhOO|
2.OZiOj1OiOjjOqOqOO OO OO OOO iOO)OOOj)OOOOOiO O OjjOiOROOjO
O 2OOOOcOOOOOgOOjjOqOjO|OOcOjjOqOqOOgOOqOO OO OOOqODOOOOjOOOgO OOcOO|
.OOgcOOOjOigjOOOgOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2O1OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiO OOOOOO OOO wO OOO O jOOO ik nO O OOOOO iO gO OO OgOO|O nOOOO OOOikkOOOO
OgOO|OO OhOcOcOOOOw jOO OOOnOOjODOOOOOOOjOkOOOqOOO|OOkOOOOiOcjOjqOOhOi O
iO,OO nU OO cOjqOjO jOO|O OgwiOnOO O ijOO jOOhO ijOjO j OOOO OOO kOOiOO OjOO OO
nOOOOgO OOOgOi OOqOO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O OOOOqO OOOOOghOO|OOOOcOOOOOgjO|
2.OcO OOjO OjOiOOjhOOOOkOg OOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOOOj1OiOgOgOOOOkOgOhOOOOOOO2O11OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO OOOiO OOOOOighOOOgOi OOqO|OnOOOnOj OOOOiO O O O OOO O jqOO|OnOOOOO
nU O Og OO OOO OOjOnOOOOgk OOOiO jOO OnOc OqOO O O|OjOjnOOjOOOO kO OjO
cgO cOOhO iigjOgO OOO O gOOO iqOOO qOOO|O qOiOgO iO OO gO OO OgOOO cO nOOO
OOOiOOOOOiO,OOO OOOO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOO O2OOOOOO OjOOhOOOOOO OO O|O
2.OOOOjcOOOOjOOOO Oj OjO cgO cgOOOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOOO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO qO,OOOO iO hOiO nnOO qOOOO OOO nOOO O OO jqO|O nOOO i O OccO jOOO OOjO
gOOOnOOOOOOiO OOO i O qOO|OgOqOhOOkOOjOiO iO OnO OOOOOiO iO gO OOqOOO|OnOOO
iOqiO OiOOOiOjOOOiOOj OOnOOOOOhOOO OOD1OOOOOOi OOqO|
kOOOOkOg O OO OOOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OO gOOOkOOjOOOjOhOO gOOOhOOOO|OkOjO OOOOO|
2.OjOOOO jOOOj1 OO OjOOOOOOgOOOO|

nOOO j1OiO gOgO OOO jOqgO hOOOOO OO2O DO OOO qOO iO jqO iO nOOO ZiO j1OiO
nOOqOhOO1iO OOhOOOhOOOO cO iO cjOjqO|OOOcOOO OcOnO1jOO OOiOiO Dg OOO
O i O qOO|O cO O OO nijO gO O jqO )OjOO qO OO jqOOhO gO j OOOhO
OOgOj OOOhOOggiOj OOOOiOiO OnO OOOOOOOOOOjkOOOOOOOOOnOOjOiOOOOOkOOqOOi OO
qO|O OOOnOOjOOcOOOOOOjqOO|
jOqgOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOOcOOOOOjiOgOOOOiOjhOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

2.ODOOOjiOikO) ccO)OOgOgOOjjOqOjO|
.OiOcOOZiOj1OiOOODjOOOOOiOkOg OqOODiOcOOO OcOOOOOcjOOOOgO
OjOjqOOOjhOOhODiOOOiOO OcOOOD1OOjO OjOOjOgOjOiccO,OOgOOOOjhOOgO|
nOOOj1OiOgOgOOOO gOhOOOOOOO2O12OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiO OO O OOOOO iO iOOOO OOOhO kOqj2OOj2ckO2jkjO OjiO qOO i O qOO|O iOOO OOO
nOOOhOO O OhOnOOOOOn OOjOOqOOjqOO|OnOOOOcj OOjOg OkOkO OOi OOqO|O
iO OOOighOOOOOOOO OOZiOj1OiO qOO OOjOOO OOOO 1OqOO i OOqOO iOi2OO OOOiq O
hOjO OOOODOiOgcOZiOqOOi OqO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOgOgOOhOjO OOOOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.Og^OOOOiOOcj OOOjO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


OO OO

iOOOOOgjjOgOjjOqOjOO|

)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221D221
j^OiOOOOnOOgOO
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

qO

Oi

O2OcO
O
OcO
O
O
OcO
O
O
OcO
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

qO

j iOgOgO221DOO221

gg

j iOOOggO221DOO221
Og

12
1

Og
11

g
2

12

12
O

11
OO

12

jO
g

OO

gg

D
g

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

jO

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221D 221


nOOOj1OiO gOgOOOO iOiO hOOOOOOO2O12OOOO kOg OOqOO iOjqOiO ZiOj1OiO
nOOO iOnOO OO OO jO OOjcOjO OOOhO O OOOOO iO nOOO gO OO OgOOhO Ogk O jOOhO
nOnOOOOO OOO O jqO|O jckOO iO OnOO OOOOO iO OO gO OO OgOOO OOO jckOO OOOO OO qOO
i OqO|OighOOOOOcOOgOhO ggOOOiOOOnOOO)OjOnOkOjOicOjqOO|OnOOOOjjOjOOOO
qgOqgOjqO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O gOOOiOOOOOOg| OOOgjO|
2.OnOOOOOiOiOOOjOOjhOOOOjOOO OhOjO OOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OcjO hOOOOOOO2O12OOOO qOO iOjqOiO ZiOj1OiO hOjO O


cjOc,OOO iOOOOOOjOiO qOjO OO iOOOgkjOcjOZiO OOOjOOOOnOOO g OqOOOjO
qO|O jOOO iO OnOO OOOOO OOO OO OjkOOOO nOO i O qO|O OjOO gnOjOOOhO kOjO O gOOOOO OjOO
nOOOOOgiOOOqOOO|OiOcOOOOOjOOOOjOOOg OigOqOiO nOOOOnOOikOOOOO1O
qOOi OOqOhOi iOjqO|
OcjOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.O cnOO OO cOO jO DiOO OOOO OOOO n,OOi O OOjO OO OOOO OOOO )cjOc,OO
hOjO OOiOO)
2.O12OcOOig qOOOk OOOOUOOOOjOhOOjO|
.OjOOiOOO)iOOic OiOiOOicOO )OcnOOOOOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OOOgOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO ZiOj1OiO


nOOO OjjOjOO jkOnOOjOj1OqOO|OjO O qg OcOk OOO qOiOOOOnOOjODiOO OOiO
cjOOccOjOOOnOOOO^OicOOiO OOhOZiOcOOichOOO 1OOjOOOOOO wOjqOhOj1 OgO
OOjOOOO jqOiOiOjOO OOgOiOqOO i O qOO|OhOijOOhOO OOOiO nOcOOcOOO
nnOOjO OOOgOi OOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|


OjqO1O
1.OOggOO1OjhOOOnOOjOnOO Oik nOOOOjhOO|
2.O OjOOOO gcOjOOOOnOOOOO gOOOOgOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOnOOOnOOOgO OOqOOOOnOOjOighOOOiOnOOOOgOOhOOO 1OOjOOOnOOjOnOOinnOOOOOO
Oj OwhOnOOOOO O OOgOqOiO qOOO jqOiOqOO i OqOO n,OOi O nOOO OgOqOiO OgOO
jOkOO j jOkOOOOOOOOOi OOqO|OnOOOnOOOgO OOqOOOOnOOjO qg OnU OcOOchOOOOO
OgOO|
gnOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OO)OOghOO OjOOOOjqOZikOOOOjO|
2.OOggOO1OjhOOOnOOjOnOO Oik nOOOOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2O11OOOO qOO iOjqOiO ZiOj1OiO nOOOO


OggOO hOjO O qOO i OO qO|O OggOO iO OOgOOO nOOO O gOO O jO O qO|O
cOcOO OO OO 1hO iOOO O nO O1O OOOO O qOOhO nOOhOOOO O OjO OOjO qOO i O qO|O
cO OOOcgOg OOnOOOjqOO|OOjjOjOO gOOOOO OqcO OjOOOnOOO g O O
jOOiOqOOO|
OgwOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOgOO OOgOOOiOjhOO|
2.OgOjOjiOgOkOOOOcOOcOOOcjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOOO j1OiO gOgO OOO kOgO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOOOO OOOjOiOOOOnnO OOO g O OOqO|OcijOcOnOOOOjOOOq OqOO i O qOO|O
OOOOOOOiOiOgO OOOgOOhOD^OOO OjOjOqOOOOighOOOgOOhOD^OOO OOOkOOOOOOkOOOO
jqOO|O nOOO nOOO OjjOjO OOO kOqj2OOOj2ckOO OOO OjiO OjOk O jOOhO OOOO nnOO qOOO
nOOjOOOOOiOgO OOqOOO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOggOO1OjhOOhOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.O ggOiOOOOOOcqgO1OjhOO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOOO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO OOO OOO OjOOOjO O OOjOOO jqOhO OOZi OnOgnOOO OO iqOOOO OgOO|O iO OO O O
nOOO OOO OqOO jqOO|O OOiO O Oj O nOOO O cOOO OqOO jqO|O OOOO O OOOO OjO OOO kOg O
jOO iO gO OOqOOOhOOOOjOqOOOOighOOOgOO|O ijOOjqOZkOOOOOOOO OOjOO jjOOO
cjOc,OOOOhO jOOqOOO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OcijOOOOOOgOOjO cOO OOOjhOO|
2.O OjOO OOjOZiOnOOOOOO1OnOcOOOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO jOqgO hOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


jOOOiO OnOOOOOOO OOO OjkOOOhOOOOOiO OO gOOOOOgcOZiO OqOO i OqOO OO nOOO
gOjOnOOOO 1OjO OO|OcijOOOOOiO iO OOOighOOOqOO OgOOOZigOO OOOOiO
iO OnOOjU cOOOjO|OOqgOiO OOO)g)OOOighOOkOkOqOhO OOZiOnOjOO1iO OOOOOODiO
iO OOOOO OOjqO|
jOqgOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

1.OkOgOOOcOOO1OiOqO,OOOOcOOkgOOjOhOOOjO OjOOOOjhOO|
2.O ggOiOOOOOOcqgOOOOOOcOOO^OOgOO O|
.OnOOOOOOOiOcOO OjOjjOqO)cj)OjOO)OgOighOOOg )
nOOOj1OiO gOgOOOO gO hOOOOOOO2O2OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO
j1OiO OOOO jOO iO nOOO gO OO jO OOOikOOOO OOhO cgOgO OOO OkOOO OO O OOiO iO
gO OO qOOO|O nOZigOZiO OqO gOhOOOjOOOO OOOOO O qOO OOjO qciO OOO cgOgO O cgOgO
O jqOnOOOgO OOqOOO|OijOjOiOjcOOOOOijOjOj OOOOiOnOOOgO OOqOOi OOqO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOOOgOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OOgOiOOOOOOOqOO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


12OcOOOOk OOOOUOOOOjOhOOjO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO2212222
j^OiOOOOnOOgOO
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

qO

qO

Oi

O2OcO
O
O
O
OcO
O
OcO
OcO
O
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

qO

j iOgOgO221OO2222
OO

g
2

jO

1
gg

jO
12

Og

12

g
2

11

OO

12

j iOOOggO221OO2222

11
gg

12

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

Og

O111O1O22

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO221 2222


nOOOj1OiO gOgOOOO iOiO hOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO
j1OiO D^OOO jOqOO OO ighOO OgOOhO ,OiO OOOO OO gO OO jO kOg OO cgO OgOO|O iOOO nOOjO
OjjOjOOgOOnOOOOOOOOOOOOOOnOOjOOjOOOjOO OOjOO OO OOjqOhOOjjOjOOcOOOOO
OOOgOOOOn j OOjOnOOOOjOqOOi OOqO|OcjOjOOOiOcO OOOi OjOOnOOjO OO
ggOcOqOOO|
iOiOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O OOOOqO OOOOOghOcOO2O|OnOcOOOgjO|
2.O qg OOOiOOOO qg OOOiOcj OOjOOOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OcjO hOOOOOOO2O1OOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiOigOcjOnOOjOiccOOOOqOOOOOkOOOOjqOOhOjOOOiOgO OhOiOOnOOO OnOOO
OOiOjqOi OqOO OO OO OOOnO,OiOc,O Oigc1O qOOhO OOOOOOOjOOOOO OO OOOO
iO jOOiOnOjOOO OOO j OOcOkOiO jO nOkOjOicOgOO iO gO OOqOOO|OOjjOjOOOO qg O
cjO OcOiOOOgOiO OOOqOO|O
OcjOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOggOO1OnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OOO OOOOOOO OOiOOOOcOiO OOOOOjO|

nOOOj1OiOgOgOOOOOOOgOhOOOOOOO2O2OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOOZiO
j1OiOnOOOOjjOjOOOOnOnOOOOOZiOOOOqOOjqO|OnOOO OOZi OnOgnOOOOcg1hOOOOOqjO
iOOO iO,OO cOOhO nOOO OO nOOjO ZjOcO O OkO jqOOO OO O O 1OOO gO jqO OjO jO
chOOOOO|OnOjO OO OOZiOj OqOO OODiiOnnOOnOOhOOOOOnOOOOOgOO|OOjjOjOO
gOOOOOiO OOgO OOOgOO|
OOOgOOkOg O OOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OjqO1O
1.OgOZi OOOOiOcjOjqO|
2.O OjOnOOOOqOOOOOOOijOOOOOOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2O12OOOO qOO iOjqOiO ZiOj1OiO OOcO
cjcOOOO OOOOOO OOOjOOOOnOOOO cg OOO OOOi OOqOO OO nOOO gOO qOOOjOqOOOhO
hOOgOOjO OjO)iOjOjOjOjOOjOgOOO)OOOOiO2gnOOhOgOjhOkOOjOnOcOnOOO
gOOnOggOOqOOqO|O OjOOOOOnOO OOOOj OOnOOOOOgiOOOqOOi OOqO|
gnOOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OcgOO OOnOO1O OOOOqO,OOOO11OOOOOOnOOOOnOOggOOOOOqOO|
2.OhOOgO OOOkOOgOOjOgOOjjOqOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO OgwO hOOOOO OO2O DO OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOO nOjOOZiO kOOjjO1OqO OOqOO OO nOOO nOOOgOOOOOhOO OcOcOOOOighOO
OgOOhO OOZi OnOgO nOOO nOOOOODO OOOOjOO|OnOOhOnOOgO Oj1OqOO|OOgk OjOOnOOO OOO
OjqO|OnOOO OOOOO OO OZiO OjOOqOO nO O|OOcOnOOOiOnOO OO OOOOO OO
cg1hOOOOjqOO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOgOjcOOqOOOjOgOiOnOOiOcjOjqO|
2.O OjOOOO ggiO OOhO1OgjOOOjhOO|

nOOOj1OiOgOgOOOOkOgOhOOOOOOO2O12OOOOqOOiOjqOiOOcOnOOOOZiO
j1OiOOOOiOhOOOOOnOOjO OjkOjO OOOOOkOg OOOhOO gOOOkOOjOOOO OOnOOOO qg O
qOOOqOO i OqO|OhOjO OOggOOqOO OO iO OOOOO OOjqOOnOOjOOOOOOOcjOc,OO
hOjO OjqOi OOqO|OOOOOiOc OjOjqOOOOOi OOqO|OOkOO OO OOjOOO OOOqOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cjOc,OOOOj Oi iOjqO|
kOgOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOgOOOOOOOOcOOOjO|
2.OOOOOcnOOOOOcqOiOOgk OOOOnOOOO|

nOOOj1OiO ggOOOO kOOOhOOOOOOO2OOOOO nkOg OOqOO iOjqOiO nOOOZiO


j1OiOO OiOOOOcOOOZiOOOOOOOOOOkOg OjO|OOj OhOZiOcOOkOg OOOOOOOiOgO OOOO
qOOO|OOO OOiOOOOOg| 2O|OOOgOO ZiiO nOOOOOOOikOOOOOOqOOOOOOOnOj OO
Z OOOOj OO OOO|OOjjOjOOOOiOOOOgciOOOOOO,OjOjOOOOO OOOjqOO|
kOOOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOgOg^OOOijO2OOgOOjO|
2.OOOOO OOiOOOOqOOjOOqOOOOOOhOjcOOOOcOO OcOOqOO|
.O OcOOOOOcOOOgOOOOOgO|

nOOOj1OiO gOgOOOO jOqgO hOOOOOOO2O12OOOO kOg OOqOO iOjqOiO ZiOj1OiO


nOOOOnOOOkOg OOOOOOOOOOjjOqOnOcOOjOhOiOqOOi OOqO|OOcOnOOOOjO OOOO O O
qOO OOO OO jqOD jOOOOOhOkOgO c O jqOO|OnnOOOOOjOjOnOOOO kOOOcOqOgO OOcOO|O
nOOO g g O OjO i OO OOiO iO jO gOO|O jO O OO ighOO O OOcO OgOO nOOjO ighOO O
iOnOOO OO|
jOqgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OjiOZiOiO OqjO O1OjOhOOOOOOOhOOjO|
2.O OjOOnOOOOOOOOnOgOnOOOOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOOOj1OiO gOgOOOO gO hOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOOZiO


j1OiO OgwO O OOO O jqO|O OggOO 1O jqOO|O nOOiZiOOOO O c,O O kOg OO qOOO O
Oj OOiO OOOOOighOOOgOO|OOgOO OjOOnOOOO OOnOOcOOqOOOOnOOjOnO,OiOc,O OOOO
ignOOjOqOOO|OOjjOjOOOO iOcOO iO OOOOOcOOqOOO OOOOOOqOO OO OgOgO OOqOOO|OOOOO
iO jkOqOO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O gjOgOOOgOOOOOOiOO OOOjO|
2.O gOqO O iOc2O2ngOOjO OO qOkOOO OgOO OO gOOO jqO|O OgO OO O
OOhOOg OjqO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


hOOgO OOOkOOcjOgOOjjOqOjOOOOOcgOOnOgO1O OOOOqO,OOOO1
1OOnOOggOOOOOqOO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO22222221
j^OiOOOOnOOgOOD
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO

qO

qO

Oi

O2OcO
OcO
OcO
O
O
OcO
O
O
O
OcO

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

qO

j iOgOgO2222OO2221

j iOOOggO2222OO2221

OO
2

12
gg

Og

12

i
11

jO

12
O

11
gg

12

Og

jO

OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO2222 2221


nOOOj1OiO gOgOOOO iOiO hOOOOOOO2O11OOOO qOO iOjqOiO nOOOZiOj1OiO
igc O nOOjO gOOjjOqO iO jOO OOO jkO O ZiO njijO hOOO i O qOO|O OOOi kOjO O O
Zc OOgOjOOOiO OOOOO 1OqOOOOOOOiO OOOighOOOO OOjqO|OcijO gOOOOO OO OOgO
cOOhO 1O OjOqO cOOhO gOZi OOO jOOO nOOO gOO 1O OqOO qOO ZOO O OOO iO O|O
ijOjOj OOOOOjOOcO2gOOiOOOOO OOOjqOO|O
iOiOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.O 1OOO OgOhO1OO OOOOOOhOOjOOnOOjOOOhOgOjO|
2.OOOOiO gOOOhOOjOOnOOjOkOjO OnOcOOOOOOOOcOOOOOOijOOOOjO|

nOOO j1OiO gOgO OOO OcjO hOOOOO OO2O O OOO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO nOOO
O OcOcOOOOOjO OjOnOOOOi O qOOhOnOOOOgOOO qiOOOOqOO OOOOOhOjOOhOOO OOO
O OOOOOOO OOOO1OqOO iOiO OOjOOOqOO|OcnOhOOOOOOOgO OOOOOOOOiOqOOOqOOhO
ggOOiOOOikO^OOO1OqOOOOOODiOOnOOOOgO OOOOOgO iOiO OOjOOOqO|OjOqOOgO O
iOOOiOjnOOOO j O|
OcjOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OkOg OOOOiO kOg Oj O iOOOOOOkOg OOOOiO OjOO O iOOOgk OhOcnOOOOOOOOO
OO OjOO OOOjhOO|
2.O OjOOOOnOOOOqOOOOOOOOcnOOOOOO1OOOOOO jOOgOOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OOOgOhOOOOOOO2O12OOOO kOg OOqOO iOjqOiO ZiOj1OiO


nOOOiOOOOOO nOjOO ggcOjqOhOkOgO OgOqOOOOjOhOOOOOhOOgi OO gOO OhOOgwO
OnOiO jO OOOijOOOOO OOjOjqOOhOnOOOnOOOOOOiO O nOgiOjOOOiO jOOhOiOiO
c OjOOqOO jqOO|OO1O OOOOOOOO1OZiO nOOOO nnOOOicOjqO|OOg cOO OOO O
OOOijOjOj OOOOiOgO OOiOgO OOqOOi OOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|


OjqO1O
1.OhOg OOOOOOOOgOOOq,OOOjO OjOOjOOOjhOO|
2.OgOOOnOOOOOOOhOOjOOOqjOOOjOOhOi iOjq|
nOOO j1OiO gOgO OOO gnOO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
cOOOOOOOOiOgO OOOgOOhOjckOO OjO OOOZU OO OOjqOhOiOgcjOOOOOiOgO OOOgOOhO
11OO iO iO OnO O OOOO iO gO OO OgOO|O jk cOO cOOhO ODO2OiiO ODOOhO ghOOhO
OjOOOOiOiO OnO OOOOOOiOgO OOqOOO|OOgOqOiOOgO O OkO OOj kO OiqOqOOi OqO|O
OOqOgOiOgO OOOgOO|
gnOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.Og2 qOOOOjjOqOnOOOjqOZkOOOOOOOD^OjOckOOOOOOOOjO|
2.Oij2OOOjOOOOjOqOkOOOOjOjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2O12OOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


jOOOiO OnOOOOOOOiOnnOOgO OOOqOOqOOO|OhjO OOOOOqgO OOOOOnOOOnOc O OO|O
hjO OOqgOOO OOOjOnOOOiOOOOOicgOOOOOjO|OiOnOO OO 1OcOOhOOOgOOOj1 OO
DOOOiO OO nOOOO qOOOOOOgOqOchOOOOOOO|OiO OOOOO OhOO OcOcOOOOcjOc,OO
OOhOjO OjqOi OOqO|
OgwOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOgw2iOnOO OijOOjOO OOOOOgOO j1 OOOO OOOOiO iOOO )jjjOjOOO O
j)O|
2.O OO OOOOOiOOOcOOgOO OjO q OOOOOOOOOgO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOOO j1OiO gOgO OOO kOgO hOOOOO OO2O 1O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOOO cjOc,OO nU OO jqOOhO igOcjO OOOhO iOjjOOOO nOOO nOc O OO OOOhO nOkOOOOO
OOO OOqOO i OOqO|OnOOOnOOgO O gOOOOO OOO nOOOOjnOOOO OOi O qOO|OnOOOiOqO O
qg O OOnOOOOOO ZkOOqjiOjqO|OD^OOO OjOOjOjOqOOOOighOOOjOk OqOO i OOqO|O
gOOOOOiOOOOiOckOiOOgOO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOggOOhOjO OOOjOOnOOjOnOO OiO OOOOjhOO|
2.OnOOiOiOOOO OjhOO|

nOOOj1OiO gOgOOOO kOOOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOZiO


j1OiO OjOOOjOjOO iO nOOOgO OOOO OO|OOqOgO OOOOg OOO OqOO i OOqO|OOOOO OOOO
nOOjO ggOOOiO iO OOOOcOcOOOgO OOOgOO|OnOOOO OOOj2kOqjOOOOiOiOc,OOOOOO OcO
OgOi OOqO|OO O2iigjOnOOjOOOOOO gOO iOOOkOg OOjqOO|OOggOOhOjO OjhOOO
iOnOOOqOOOqOO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOkj2OOcOOOiO,OOOOjhOO|
2.OOjOOiOiO OnOOOOjhOO|
.O ggOiO OOOOO OghOOOjOOcqgO1OjhOOO DiO cOOOOO jcOiOOicOO
iOOqgOijiOOOOO gOOgO|

nOOO j1OiO gOgO OOO jOqgO hOOOOO OO2O O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
nOOO kOgO c O jqOOhOiOcO OO nOOOcOOOOOiOOOg jjOOi O qOO|OnOOOOO nqOOjO
O OOjOOO OOnOOi OqO|O kOOO nOjOOOOi OOOO nOOOO OjOk OqOOOhOiO qOO OO
OOqOOOn,OOi O nOOOOOjO OjOOOO j1OqOOhOiOiOc,OOOOOOijOjOj OOOOOOO DUO
OcOOgOO|
jOqgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O12

eeeeee

OjqO1O
1.OOjOOOjO|OOjOOOOOgOOOgOjO|
2.O OOZiOiO OOOOOjO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gO hOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO ZiOj1OiO cijOOO
OigOqOgOOOnOOO gOO qOOOjOqOO|OnOjOjOO OOOOOOOO OOZiO iO cjOOjckOOOOO jOO
cO OjOOO1OOqOhOkOjjOOjOcO cgOiOOkOOO O OOqOOi OqO|OiOOOO
OkOO OOjOOkOO OjOOOnOOOOO Ogk OOOOOOO jOOOnOOjOkOjjO1OcOOOOOOiO OOOighOOO
O OOjqO iOO OOiO OjOqO|
gOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOOOOOOOOkOgOiOOOOOO OOOOOqOO|
2.OkOjjOOjOkOgOiOOOOOqOO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


OcOOj OOO OOO OOOjOjO OOOijOOOOjhOOjOiOO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O11

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO22212222
j^OiOOOOnOOgOO
j^OiOOOOcgOOOgO
Ojq
iOi
Ocj
OOO
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg

nOO

iOOO
qO

qO

Oi

O2OcO
O
OcO
O
O
O
O
O
OcO
O

gOjOc`OO
nOOO

12

11

12

iOOO

qO

qO

j iOgOgO2221OO2222
g

gg

Og

gg

jO
12

12

jO

OO
11

OO

g
i

g
12

j iOOOggO2221OO2222

i
11

12

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

D
Og

O111O1O12

eeeeee

gOgOOOO Oj icgO2221 2222


nOOOj1OiOgOgOOOOiOiOhOOOOOOO2OOOOOkOg OOqOOiOjqOiOZiOj1OiOnOOO
OOnOO OjO OjOiOO jOOhO kOgO c O jqOO|O Og cOOO OOO O qOOhO iO OOO OO iO OOnOOcOO
qOOO|OOOqOgOiO gO OOqOOOhOO OOO
O OOO g OD,OgOg,OgOOO OOOjqOO|OOjcOO
iO,OOnOOOiO OnOO OOi OqOOOOOjOOggOO1OjhOO|OijOjOj OOOOiOgO OOqOOO|
iOiOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O qOhOiOg gnOOiO OOOOOjO|
2.OiOnOOjOcOOOOg| OOOOOgOOOgjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OcjO hOOOOOOO2ODOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


OO OO OOOOighOOOOOgOO|OOOqjg OO O OOOOO OOO qOOOqOO|OOOqOgOOO 1OOOO
DOiO OOOqOOO|OOOOOkO O OhOjOOOOOO wOjOOOOOO OOOOighOOOghO OjOiO cjO
OOjqOOOOOi OOqO|OicigOOOnOOjOOOOOiO1OOO OOhO
cOOjOOOOO OOOjqOO|O ggOOiOOOOiOOicOOOjOOOOnOkOOOOqO|
OcjOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OO1OO OOOOOOOijcOgOOOOOOOOgOOcOOnOOiOc,OOOOOOOcjO|
2.OnOOjcOOOOcOOcnOOjgOOiOc,OOOOOOOcjO|
.OcjOijOiO ggOOiOOOOOOOOjOmOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OOOgOhOOOOOOO2O12OOOO kOg OOqOO iOjqOiO ZiOj1OiO


nOOO O OO O DU2Oj 11 O cOk OOOO OOO qOO|O nOOOO OOOikOOOO OO|O OZiO
ijOjOj OOOOOOOOggi2iOOOj OOOOOOO OOij OqOO OO jkOOgOOOOOjOcOOOOjOOOO
nOOOgO OOqOOO|OnOOOjOiOiOOOcO OjOO|OnU O OOO gjO jO iO nOOOnOOO
OO OOhOOOcOcOnOOjOjOqOOOOighOOqOOO|
OOOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OjqO1O
1.OiOOOOOO OOOOjjOjhOO|
2.O cnOO D OgO jO jiOZiO OOO OOiO Rq2O nOO1O 2RqO nOcO OjO OjO jO OO
gOZiOOjkO1OOnOOOOjhOO|
nOOOj1OiO gOgOOOO gnOOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO
j1OiO OjjOjO OOO ikOOOO OgOOhO jckOO OOOO OOO jckOO iO gO OO OO OOOO qO|O cOOOO iO
ik nO OOOOOO iO OOOOOOOiO gO OOOgOO|OOhOOkjOO OOOOO iO nOgO OOOgO
i OOqOO|OnOOOgOOOOO gjOjOiO OOnnOO O OqOO|O qOhO gnOiOgOiO
gO OOOgOO|
gnOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O OOOiOOOjOgOOOOOOOO jO OjOOOOOOjhOO|
2.OqjO OOiO OjOOOOOOgOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO OgwOhOOOOOOO2OOOOO kOg OOqOO iOjqOiO nOOOO ZiO


j1OiO OOZi nOgnOOO OO ighOO OgOOhO nOOO iO OjO Oqj OOO qOOOO DiOO qg O gO OO qOOO|O
ggOOO O ijOO OOO nOOOO nOOcOOg O OOO OjjO jO i O qOO|O OjO OjO OOO jkO OgO|O
nOhOO O qOkOOOjO iO cijOOO O nU gjO cOjqOjO OO OOO gOOO|O nOOO nOOOiO OOOOO OOO
nqOO OOOOO OOOOO|
OgwOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OihOOOOOOOOOOgO OjOOOOOOjhOO|
2.O OjOOOOOcjOqOO OODiOOOcOOOOOiOOOOOOniOOOjO|

nOOOj1OiOgOgOOOOkOgOhOOOOOOO2O12OOOOkOg OOqOOiOjqOiOnOOOZiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

j1OiO OO 1OOjOOOnOOjOOgk OjOOnOOO OOO OjqOi OqOhOOjjOjOOOOOgOOO1O OOjOO


OOO nOOOO nnOO nOOOO jqOO|O OOOO O cO O nOOO O nOO iOOO OOO iO,OO cOhO kOOO
nOjOOO O iOnOOO OgOO|O gOOOOOO OO kOOOO OO qOO i OO qO|O nOOOO OOOikOOOO
jjOjOjqOO|
kOgOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOggOO1OjhOOOnOOjOnOO OiO OnOOOOjhOO|
2.OOOOOOcjOc,OOOOjkO1OOnOOOOjhOO|

nOOO j1OiO gOgO OOO kOOO hOOOOO OO.O 2O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
ZikjjO O OOO nOOOOjkjOiO OO|OO O2iigjOgOiO nOOiOO OOOgO OOqOOO|OOOgOhO
OOhOOkOOjOO OOOOO iO gO OOqOOO|OOOOOj 11OO O|OnkgOO OjOiO Dg OOOO
OOigg OOgOO|O OO OOOOOOOOOOgO OOOgOi OOqO|OnOOOOOOOqOOjqO|
kOOOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.OOO,OOOjOijiOOOOO gOOOgOOjO|O
2.OiOOOOOOOOOOOOjO|

nOOOj1OiO gOgOOOO jOqgO hOOOOOOO2OOOOO qOO iOjqOiO nOOOO ZiOj1OiO


gO OOO OggiO j OOOO iO iO OnO O OOOOO OOO qOOO OO OOhO OOiOOiO OO OOO jOO iO
qOOO OOO nOOgO kOkO qOO i O qO|O iO cOjOOO iO OO|O OjO OjO OOO D,OgOg,OgO OO qOO
i OqO|OOOOOOO ijOcciO OOjOOOqOO i OOqO|OOOOOiO OOjOOOOOOOOiO gcOZiO OO
qOOi OqO|
jOqgOOnkOg O OOOOjOOq gOOkOghO ODOOOOjO|
DOOOO1O
1.OOOjOgOOOcOOOjO|O
2.OkOgOOOcOOcOOZiOO OjOOOOOOOOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

.O kgOcO O k O OOO kOgO OOcO OO OOjiO gOO jhOO jO OOOOO gO OjO


jOjhOO|
nOOO j1OiO gOgO OOO gO hOOOOO OO2O 1O OOO kOg OO qOO iO jqO iO ZiO j1OiO
jkOOOOOOOqO|OOOjO cgOOOOOOOOOqOqO|OOOOOOnOckOOOOO OjcOOOOO
OO qOOO OOO O OOO OO jO jOOiO nOOOO OOO|O O OOgwO O ijOO OOO O jqO|O
OjjOjOOOOiOcOOiO OOOOOcOOqOOOOOOOOOqOO OODiOOgOgO OOqOOi OOqO|
gOOkOg O OO OOOq gOOkOghO OOjqOjO|
OjqO1O
1.O jOOOOOgOOnOOjO jOOijOOOOjO|
2.OOgOOnOhOjOOOOOOOOOjqOZkOOOOjO|

j iOiOgggO OOOOqOOgOj OijkgOOOOjg1ODOOO


DOcOOOOk OOOOOOjOhOOjOOOOOOjOOO OOkO1OOOOOOOO|
)DOjOkOOODOOOOOcOOOOOOOOcOOiO2OcOOOgOOjOjO2kOgOjO|)

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

nOOOiOO Ocg
OOO
OOOO`
OgOO
gOnOOO
OOOOO
OgOOOcjOO
gOnOOOOcjOO
OOOOOOcjOO
OOnO
ggOnO
iOOnO
OghOOj1Oi
kOggOOg
kOggOjOj
kOggOOOi
kOggOOOOjn
kOggOjOO
kOggODOjOO
nOggOcj
kOggOOOOg
kOggOjOO
OO
gggOOO

eeeeee

2122122212
1

iOi
OO2OOg
gg
hODhO
hO
2hOhO
222h22h22h22h222h221h22D2h22D
1h2h2h1h2hhDh
jjhOOiOO
OhOOnOjOhOOnO
1hO12hO1hO2D
OOOkO
iOiOOOhgOgOOOgOig
iOi
OOOOj
gOg
)OqjOOOqjOOqj)OOi1OiOOiOOOO1
iOiOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

nOOjOOOjOc

jOOgOO

nOOOO OgOOO jOO OOnOOOO j1OiO O nOOOO iO jOO nOOgO O nOOO iO OO iO OO


OOOOOqOOOjO OOjOcOO OOOOOOOc OO OqOO|OZiOOjOcOOjOOnOOOOqOiOcOiOcOOOO
iOOO qOOO O OOOO iOO nOOgO OO j1OiO nOOO g O gO OOjO qOO iOOOO qOO OOO OOOO iOO j1OiO
nO1OjOqOOiOOOOqO|OZiOOjOcOOO OOOOOg OOgOOO jOO OOnOOOOOnOOgOj1OiO jOO
DOO ngOOngOOnOOOO iO iO OOOO gOOOOOOOqO|OOcOOjOcOOOO 2OiO )OjOOO jOnOO
jqOqOOOOOOOjqOj1OiOnOOOg OOqOjO OiOqOOiOOOOqOO jOOiO2OiOOOOO jOOjOkOOOqg OqOOO
jqOj1OiOnOOOOg O1cOOOqOOiOOOOqO|

122
2
D2
2
2
2
2
2
22
12
2 1

11 1 21 2 1 1 1 1 1 D1 D 1

Og

OghOOj1Oi

222h22h22h22h222h221h22D2h22D

kOggOOg

1h2h2h1h2hhDh

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1D

eeeeee

nOOOiOO Ocg
A
A
A

A
A

A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A

A
A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

A
A

A
A A
A
A
A
A
AA
A A
A
A A
A
A A
A A

A A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O21

eeeeee

A
A
A

A
A

emememememem
451545i5450
OOOOOOOiOO1O2
OOOOOO1O
A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O22

eeeeee

A
A
A
A

A
A

4mmmmm4mmm.mZmimamZmim4mTm4m1m4mZmZmemTmZmZmZmZm4mZ
1m4m4m4m0mim4m0m1m1m4m4m4m0m7mim1m4m4m4m4m4m4m0m1m7

Zm4m4mmmemim4
451505054505154450
Zm4mT
4515457
mmam4m4mZm4
mmam4m4mZm4
Zm4mTmmmim4m4m4
45154545051505454057
imZmamemim4m4
454515450505151051
TmmmZm4mZma
4505451545151051
4mZmZm4mZmZm4m4
15454515454515454154

Zm4m4mmmemi
4515050545054454
Zm4mTm4
45154515i
mmZmam4m4mZm4
45451505454515175i
Zm4mTmmmim4m4m4mZm4
451545450515054545154i51
imZmmmemim4m4
454505450505154450
TmamZm4mZma
4515451545151054
4mZm4mZmZm4m4
15451545451545175i

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

nOOOiOO ODOOOOjOj
nOggOiOO
A
A

A
A

nOggOcji
A

kOg OOOOOjhOO
A
A

A
A

nkOg OOOOOjhOO
A

OOOOOOOOiO cOj

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A

OjOOiO OO jOOjjOq
A

A
A
A

nOggOjOO
A
A
A

jOcOOgO jOOOjOi
A

A
A
A

kOg OOjOqOOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A

A
A

cjOc,OOOO,OOOjOO
q

A
A

cOjiOO
A
A
A
A

cOjOOOOjOi
A

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

A
A

nOggOjOOOOOODOjOO
A

nOggOcjOOO
A
A

A
A

OjqOOOOOOO
A

A
A
A

OjqOnOOOOOO
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OjqOOOOO
A
A
A A

jOcOOOOOj O
A

A
A

jOcOOOOcOOO
A

A
A
A

A
A

cOOOOcO,Oi
A
A

OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2D

eeeeee

A
A

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OgRgOO
2122122212
jjjOj
OO2112122
O112

OgRgOO
2122122212
jjjOj
2112122OO
112O

2D1122OD
11122OO
D212122OO
OO2212112D
OO22122122
21112
111
21211

gOO
OOOO`
cO
OOiOO
OOiOO))
cg
c`OO
nnOOg
jnOOg
OnOOjnOOg
c`OOOiOcOj
Oj1OOiOcOj
iOiicO
iOOicOO
OnOOnOOOOg

iOq
iOi
OO
Ogw
jjOO
g
2
Oj
j
cO
Oj
jOj
gj
O
cj
nOO
iOi
2

gnO
gnOOgnOOOOO
jOg
jOgcjOO
On
OnOcjOO
jO
OiO
jO
OOOOOOnj
iOiOjOg)OOkOOO)
jOi
jkO
OiO
OO
OO
jOi
OOO2OOOOgOj i

iOq
iOi
OO
Ogw
jjOO
g
2
Oj
j
cO
Oj
jOj
gj
O
cj
nOO
iOi
1

ammme

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

ammme

2D1122OD
11122OO
D212122OO
2212112DOO
22122122OO
21112
111
21211

O111O1O2

eeeeee

OOOjjjO
n

On Oc
D^OjOcOROgO 1
OjOi OO 2
jjOO 2
OjOicOROgO
O11O
nkjO 2
mjO
O
O11O 1
jOqO
D^OjOgOcjOc 2

nOg
21D1
1121
211112
2111
2112
2121D
22111
211D121
111D
111D
2111

j iOOjjjO

jOg j
iOq
Og
OO
iOq
j1k
O
O
OOggO
j1k
j1
OO

Ojq j jOg
gnO iOq
iOi Og
Ocj OO
OOO iOq
g j1k
Ogw O
gg O
gO OOggO
jOqg j1k
OOg j1
Og iOq

nOg
21D1
1121
211112
2111
2112
2121D
22111
211D121
111D
111D
21D1

Oc
1
2
2

On
n
D^OjOcOROgO
OjOi OO
jjOO
OjOicOROgO
O11O
nkjO
mjO
O
O11O
jOqO
D^OjOcOROgO

OnOOnOOOOgO1O21211

j iOgnOOOgg

gnOgOO

OO

D jO

1
12
O

11
12
gg

Og

OO Og

D jO

11
12
gg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

1
12

Og

O111O1O1

eeeeee

OOgg

j iOOOgg

Og

Og
1

11
O 12

gg
12

O 12

OO

jO

11
g

Og

OO
12

11
g

g
D

jO Og
12

gg


Og

jO

j iOOjOOOgOOgg

OO

jO
i

OO g
D

12

gg
12

OjOOOgOOgg

12

11

2
Og

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

gg

O111O1O2

eeeeee

OOiOjO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO

iOi

gg
O
iO
O
iO
O

Ocj
gg

iO
O
iO
O
iO

OOO
O
iO

gg
O
iO
O

g
iO
O
gg

iO
O
iO

Ogw
O
iO
O
iO

gg
gg

gg
iO
O
iO
O
gg

gg

gO
O
iO
O
iO
gg
gg

.OcgjOiOiOjO
jOg
qijO
1OO
OOg`OiOg
OOOOOg
11OOg
ikOOOOOg
n1OOOg
OjOOOg
cgOOOg
OcgOOg
OcgOOg

gnO
iOq
i
O
j1
OOggO
OOO
gOg
OO
Og
j1
j1
i

iOi
Og
i
i
O`g
Og
i
OO
OOO
OOO
j1
j1
O`g

Ocj
OO
iOq
j1k
OOO
O
gOg
gOg
OOggO
O
O`g
OOggO
j1k

OOO
iOq
i
O
j1
OOggO
OOO
gOg
OO
j1k
O
O
O`g

g
j1k
iOq
j1
iOq
j1k
OO
j1k
OO
OO
OO
i
OOO

Ogw
O
iOq
O
O
gOg
j1
j1
j1
j1
O`g
j1
O`g

gg
O
iOq
iOq
i
O
gOg
j1k
OOO
i
OO
i
OOO

gO
OOggO
iOq
i
OOggO
O
O
j1k
j1
j1k
j1k
OOggO
j1k

.OcgjOiOO g
jOg
qijO
1OO
OOg`OiOg
OOOOOg
11OOg
ikOOOOOg
n1OOOg
OjOOOg
cgOOOg
OcgOOg
OcgOOg
kOgg
iO
nkOgg
gg

iOi
O
gg
gg
iO
O
gg
O
iO
iO
iO
iO
iO

iO

Ocj
iO
gg
iO
O
iO
iO
iO
O
iO
O
O
iO

1
kOgg

OOO
O
iO
cj
iO
iO
gg
O
O
cj
cj
cj
gg

2
kOgg

g
gg
iO
O
iO
gg
iO
gg
iO
iO
iO
O
cj

iO

Ogw
O
O
O
O
gg
gg
gg
gg
gg
iO
gg
iO

nggg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

gg
gg
iO
iO
O
gg
gg
iO
O
O
gg
O
O

kOgg

gO
gg
O
iO
gg
O
O
O
gg
O
O
gg
O

kOgg

O111O1O

eeeeee

q iO g
j`OO g
OOOO g
OO1OOOO g
OOg`iO g
gg
g

iOi
2
2

Ocj
2
2

12

OOO
2
2
2
2
2

g
2
2
2

Ogw
2
2
2
2
2

gg
2
2
2

gO
2

nO

iOOOO

nOOnO

nO

nOOnO

nO

OOjOiOO g
nOO g
DUO g
qccOO g
1OO
OjOOOg
gg
jOgiO
g

iOi
22.2
.1
11.2
2.2
2.2
.1
11.

Ocj
1.22
1.
.2
.22
2.2
.
11.

OOO
22.2
.1
1.22
12.22
.22
.
1.1

g
.2
12.22
.2
.2
2.2
.22
.2

Ogw
22.2
12.1
.
.2
1.2
.1
11.2

gg
.2
12.
.2
.22
.
.D
.12

gO
.2
1D.2
1.22
.22
.
.1
12.D

kOgg

kOgg

kOgg

iOOOO

kOgg

iOOOO

kOgg

j igOOOiO
cjOOOj
OOgnOOOOO
j iOgnOOOOO
Og`OOgnOOOOO
cjOOOO
jOgOOO

Ojq
iOi
iOi
iOi
Ogw
iOi

g
11.
11.
11.
11.2
11.

gnOOOjOk1
nOOkOgg
nOOkOgg
nOOkOgg
nOOkOgg
nOOkOgg

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

j i g O
iOi

O111O1O

eeeeee

iqO
iqOOjOOOOqOjOOiO OO OO iOjcgiOOOjOO jOgOjg Oc`OOOOOO cgO qOO|OOjqO
OOOgOjiOO O jOjOOOiqOOjOOO OqOOOOiO iO OOjnOOOOqO|OOOiO OgO1OO
nOgiOjOiqOO2OqOO|OOcOiqOO jOZiOOcjOOOgggOqiOOOOgggk1OqiOOOiOOqOiOOOOO
OOO O g O gggO cgO jcOOO jOOOO qO|O OOOO gOcO O nOgiOjO iO gO OOO O
njOiOZiOc`OOhOcjOOOOO`OODiOjOgOOc`OOOiOOOOOOOOOOOOOqOOiOOOOqO
c`OOOqO|OOOiqOiOOOOOOOOjODOOiOgOjOOOOO`OOOOcOO|OqOOOiOnOjOOcgOcgO
OOOiqOOOikOqiOiOO|

iqO

jOg

nOg

cjO

OOOOO`

Og O
Ogw
OO
Og
O
OOqOOkO
gO
iO`i
gOOO1
OOOjj
jOO
OOO1
OOOO1
igOO
j
nk g
Oi
jOO
OOcj
g
nO
gOc
g
O
O1OOg

j1
O
O
j1k
O`g
O
O
Og
O
O
Og
Og
O`g
OOggO
gOg
O`g
Og
OO
j1
gOg
gOg
O`g
j1
j1
j1k

2111
2111
2111
1D12111
12111
211212
1112122
22111
21111
221212
12111122
12111122
2D1D1
11211
2111
2D1D1
2212211
211112
2111
1111
1111
21112
211
211
1211212

gg
gO
gO
OOO
g
gO
gO
Ogw
OOO
gO
Ogw
Ogw
g
gg
gO
g
Ogw
Ogw
gg
gO
gO
g
gg
gg
OOO

12222212
12222212
12222212
22222212
222222212
122222212
2D2222212
121222212
1222D22212
112222212
221222212
221222212
222222212
2121222212
12222212
222222212
22222212
222222221
12222212
22222212
22222212
22222212
2D2222212
2D2222212
2D2222212

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

iqO
iqO

jOg

nOg

cjO

OOOOO`

n`i
OjcOjO
nOOi
jO
OOiik
jjOq
OjiOO
iOOOOO
)kO
OjOO
g
cq
OO
cOOOOj
gOOOO
gg
g Oi
DOOO
cjcjOOO
OgwOOO
gO`
OO
OO
nkj

i
j1k
OO
O
O
O
gOg
OOO
O
O
j1k
j1k
OOggO
O`g
OOggO
iOq
j1
gOg
j1
O
i
j1
O`g
O

22111
211D
11211
2121
21221
1112122
2121
1211212
2111D
1211212
1D12111
1D12111
1D11
21111
1D11
21112
2D11212
2111
2111
21211
121211
22121
2D1D1
2112

Ocj
OOO
Ogw
gO
gO
gO
gO
g
gO
OOO
OOO
OOO
gg
g
gg
iOi
gg
gO
gg
gO
Ocj
gg
g
gO

112222212
12222212
22212221
2D2222212
22222212
2D2222212
22222212
22222212
22222212
1D22D22212
22222212
22222212
221222212
222222212
221222212
122222212
12222212
12222212
12222212
22222212
12222212
122222212
222222212
1D2222212

j iOOOOOOOgg
Og
OO

g
jO

g D

1 Og
12
gg

11

12
O

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OOOOOgOcgO
gO
2122122212
222222212
gO 222122212
Ogw 122122212
iOi 122122212
gg 222222212
Ocj 222222212
OOO 122222212
g 1D22222212
gnO 222222212

Ogw
222222212
222222212
Ogw 222222212
iOi 22222212
gg 2D2222212
Ocj 22222212
OOO 12222212
g 12222212
gnO 12222212
gO 222222212

iOi
222222212
22222212
iOi 222222212
gg 12222212
Ocj 22222212
OOO 122222212
g 12222212
gnO 22222212
gO 12222212
Ogw 22222212

gg
22222212
112222212
gg 22222212
Ocj 2122D22212
OOO 222D22212
g 1222D22212
gnO 122D22212
gO 2222D22212
Ogw 222D22212
iOi 112222212

Ocj
112222212
22222212
Ocj 122222212
OOO 12222212
g 12222212
gnO 12222212
gO 12222212
Ogw 1D2222212
iOi 22222212
gg 22222212

OOO
22222212
1D21122212
OOO 221222212
g 221222212
gnO 1221222212
gO 121222212
Ogw 2121222212
iOi 221122212
gg 121122212
Ocj 1D21122212

g
1D21122212
221122212
g 1D21122212
gnO 121122212
gO 2221122212
Ogw 2221122212
iOi 221122212
gg 221122212
Ocj 221122212
OOO 221122212

gnO
221122212
212212221
gnO 221122212
gO 221222212
Ogw 221222212
iOi 121222212
gg 221222212
Ocj 221222212
OOO 121222212
g 212212221

gO
212212221
2222222222
gO 212212221
Ogw 2222222222
iOi 2222222222
gg 2222222222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
g 2222222222
gnO 2222222222

gO
212212221
2222222222
gO 212212221
Ogw 2222222222
iOi 2222222222
gg 2222222222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
g 2222222222
gnO 2222222222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OgccOOcgO
g
2122122212
2222222212
g 222122212
OOg 1222122212
gg 2222122212
iOi 222122212
Ocj 222122212
OOO 222122212
jOqg 222222212
Ogw 122222212
gO 2222222212

OOg
2222222212
12222212
OOg 222222212
gg 222222212
iOi 2D22222212
Ocj 212222212
OOO 222222212
jOqg 22222212
Ogw 2D2222212
gO 112222212
g 12222212

gg
12222212
12222212
gg 22222212
iOi 2D2222212
Ocj 222222212
OOO 22222212
jOqg 12222212
Ogw 22222212
gO 222222212
g 112222212
OOg 12222212

iOi
12222212
222222212
iOi 12222212
Ocj 12222212
OOO 1D2222212
jOqg 212222212
Ogw 22222212
gO 22222212
g 22222212
OOg 22222212
gg 222222212

Ocj
222222212
222222212
Ocj 22222212
OOO 22222212
jOqg 112222212
Ogw 12222212
gO 12222212
g 22222212
OOg 22222212
gg 212222212
iOi 222222212

OOO
222222212
22222212
OOO 22222212
jOqg 22222212
Ogw 22222212
gO 12222212
g 12222212
OOg 12222212
gg 212222212
iOi 222222212
Ocj 22222212

jOqg
22222212
12222212
jOqg 2122D22212
Ogw 2D22D22212
gO 122D22212
g 222D22212
OOg 2D22D22212
gg 22222212
iOi 2D2222212
Ocj 12222212
OOO 12222212

Ogw
12222212
221122212
Ogw 22222212
gO 22222212
g 221222212
OOg 1221222212
gg 1D21222212
iOi 2121222212
Ocj 221222212
OOO 2D21222212
jOqg 221122212

gO
221122212
212212221
gO 121122212
g 2121122212
OOg 221122212
gg 221222212
iOi 221222212
Ocj 1221222212
OOO 121222212
jOqg 221222212
Ogw 212212221

g
212212221
2222222222
g 212212221
OOg 2222222222
gg 2222222222
iOi 2222222222
Ocj 2222222222
OOO 2222222222
jOqg 2222222222
Ogw 2222222222
gO 2222222222

OiO1ODOjikOOOOO`OOOOcgOOOiOOkOOOqiOOOOiOOOcgOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

jOgi^OjOcgOi O
giOiOgw
2122122212O2112
222122212O22112
Ogw 2222222222O22122
gO 2222222222O22122
g 2222222222O22122
OOg 2222222222O22122
gg 2222222222O22122
iOi 2222222222O22122
Ocj 2222222222O22122
OOO 2122122212O2112
jOqg 222122212O22112

giOigO
222122212O22112
222222212O21
gO 122122212O221D
g 2122122212O2212
OOg 222122212O11
gg 2122222212O211
iOi 222222212O2D12
Ocj 2D22222212O1211
OOO 1122222212O212
jOqg 1D22222212O11D
Ogw 222222212O21

giOi g
222222212O21
22222212O212
g 222222212O1112D
OOg 22222212O2112
gg 122222212O2D1D
iOi 12222212O11
Ocj 1D2222212O21
OOO 222222212O111D
jOqg 22222212O21D
Ogw 222222212O2122
gO 22222212O212

giOiOOg
22222212O212
22222212O2D12
OOg 122222212O211
gg 12222212O211D
iOi 12222212O2122
Ocj 12222212O111
OOO 12222212O1D1
jOqg 12222212O111D
Ogw 212222212O211
gO 22222212O1D1
g 22222212O2D12

giOigg
22222212O2D12
1D2222212O22122
gg 22222212O212D
iOi 2D2222212O111
Ocj 122222212O2212
OOO 12222212O2112
jOqg 22222212O112
Ogw 22222212O1122
gO 22222212O11D
g 12222212O211
OOg 1D2222212O22122

gOcjOcj
1D2222212O22122
12222212O21
Ocj 212222212O111
OOO 22222212O21
jOqg 22222212O112
Ogw 22222212O21
gO 12222212O211
g 12222212O2D11
OOg 212222212O221
gg 22222212O2112D
iOi 12222212O21

gOcjOOO
12222212O21
222D22212O211
OOO 2122D22212O212D
jOqg 222D22212O111D
Ogw 1222D22212O1212
gO 122D22212O212
g 122D22212O112
OOg 2122D22212O21D
gg 222D22212O2D12
iOi 222D22212O221
Ocj 222D22212O211

gOcjjOqg
222D22212O211
121122212O2212
jOqg 112222212O2212
Ogw 212222212O212
gO 221222212O1121
g 121222212O11
OOg 121222212O21
gg 2121122212O2122
iOi 221122212O22112
Ocj 1121122212O1112
OOO 121122212O2212

gOcjOgw
121122212O2212
22212221O212
Ogw 221122212O212
gO 221222212O2122
g 121222212O211
OOg 121222212O22112
gg 121222212O1212D
iOi 22212221O221
Ocj 22212221O11
OOO 12212221O112
jOqg 22212221O212

gOcjgO
22212221O212
1222221O2212D
gO 22222221O2111
g 12222221O11
OOg 222222221O2D12
gg 2D222221O2212
iOi 12222221O2212D
Ocj 1D222221O2211
OOO 2222221O1121
jOqg 2222221O21
Ogw 1222221O2212D

gOcj g
1222221O2212D
2D222221O212
g 2222221O2122
OOg 2222221O11
gg 12222221O1112
iOi 1222221O11112
Ocj 22222221O11
OOO 2222221O2212
jOqg 2222221O2211
Ogw 1222221O112
gO 2D222221O212

gOcjOOg
2D222221O212
2D222221O212
OOg 2222221O212
gg 2222221O2212
iOi 2222221O121D
Ocj 2222221O21122
OOO 12222221O111
jOqg 1222221O21
Ogw 1222221O2D12
gO 2222221O2112
g 2D222221O212

gOcjgg
2D222221O212
222122221O11
gg 1122D2221O1D1
iOi 122D2221O2211
Ocj 222D2221O21
OOO 2D22D2221O212
jOqg 12222221O21
Ogw 21222221O11
gO 22122221O21D
g 12122221O112
OOg 222122221O11

gOcjiOi
222122221O11
12112221O1212
iOi 22122221O221
Ocj 22122221O22122
OOO 22122221O11
jOqg 12122221O111
Ogw 22112221O2211
gO 2D2112221O2212
g 112112221O11D
OOg 12112221O2121
gg 12112221O1212

gOOOOOO
12112221O1212
2D2122221O11
OOO 1D2112221O1D12
jOqg 212112221O2212
Ogw 22112221O11
gO 2D2112221O2212
g 212122221O211
OOg 222122221O212D
gg 22122221O11
iOi 22122221O21122
Ocj 2D2122221O11

gOOOjOqg
2D2122221O11
12212221O212
jOqg 12122221O1111
Ogw 22122221O21122
gO 212212221O112
g 22212221O2D11
OOg 122212221O1211
gg 212212221O11
iOi 22212221O21D
Ocj 2D2212221O112D
OOO 12212221O212

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

j iOOiO
Zk Og
1.OZk OgOOiOO
OcO j iO gOgO OOO igO OjqO cjO )1...12)O
)2..D.11)Oc`OOiOOOOOqiO iOZk OgOOOOOOiOOqi OOqO|

jO OOcjO

OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

ZcgjOj
2.OZcgjOjOOiO
j iO gOgOOOO OcOiOiOcOigOOjqOOkgOO)...12)Oc`OOiOO
OOOqiO iOZcgjOjOOiOOqi OOqO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

ZO`gOg
.OZO`gOgOOiO
OcOgnOgO jOnOOOjqO)OOig)OOOjcOjOc11OqiO `OOciOiOO
OjqOck OOgiOOOn Oi OqiOO iOZO`gOgOOiOOqi OOqO|OOqO OOOjOjOOOqi OOqO|Oj iOOOhO
ikOOiO jOgj1O |OikOOiO ZO`gOgO Oqi OOqOO OgjOOOOOjqOOcO OOjqOiO 1O
gOOOnO jOOjOqi|Oj iOOOOZO`gOgOOOOgjO OjOgOOjqOOnOgOOO jOOOcO OOjqO
O nOgOnOqiOO `OOciOiOO OOjcOjOc11Oqi|Ogj1O OZO`gOgO Oqi OOqOO O
gjO O OjqO jOgO O n OO nOgO OOO qiO `OO cijO jOgO OjO OcO O O OjqO qiO Oj gO
OnOO jOck OOgiOOn Oi OqiO|
ZiOj1OiOOOgj1OOOOgjOOOOOOjqOiOiO)OOgO1121O)hO jOOOcOOOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OjqOOOOO)OiOqO2111O)hOOOnOOqO|
j iO OOO OqO OgggOOiOOOOOOOO OOqO|On 1OZiO OjgOjOiO ZiOj iO
OiOjOO OignOiOOiOO OOjOk OqiOO `OOOOOOOOOjOqOOcOgODOgkOqiOO|O
iO`OqOOjOOOOcOcOgO OO|OOO OOiO ZiOj iO OiOOOiO ignOOOjOk OqiOO `OO
DOOO cjOc,OO DO OO qiOO|O ZiO j iO OOO gOnOicOO gO qiOOO `OO O qg O gggO jOO
OqOjOOiO OOiO OOiO qiOO|OiO`OqOiOOOOOOOOOj 11OO `OOOgOOOO gOj1OqiO|O iO
iOOOOOOOOi|OOOOOgOikOOOjOO|OZiOn jk Oi gOnOOiOOOiOnOOOODO O
O OiOO O O qO|O n 1O j iO OOO OO jOgO gggO njijiOO OO OiO OOOOjiO gOgO D1OOOO
Oq |OOO

ZijOc
.OZijOcOOiO
OcOgjOOOOOjqOOcOOOOOjqOiOOOqiO iOZijOcOOiOOqi OOqOO
OqOZO`gOgOOOjOj Oqi OOqO|
ZijOcOOOOOOcOOOOOjqOiOiO)OOgO1121O)hO jOOgjOOOOOOjqOOcjO)OOOO
211112OO)OOOnOO OOjqOOqO|
j iO gOgO OOO OqO OiOO iOOOO OOO nU OO OqOO OOOOO O OO qO|O ZiO
OjgOjO iO j iO OOO gggOOiiO OOO jgk hO `iO igc1 OO OOO OO `OO OOiO nO OOO OO OO
O qO|O n 1O ZiO j iO OOO cOOOOjO cO OOO qOOO O OiOO O O qOO `OO nOOjOkOO
OOOjgO iO gO OO OO qO qiO|O n 1O OOOjgO O iO iOOO OOO DOnOO qO jOO
Oq |OZiO n jk Ogk OcjOOOOO OO iO qOOO jOO OOOiO OOjOO OiOO O O
qO|O OcO gk O cjO O OOOO OO O OOO iO mOcjO jqOOO n 1O j iO OO iOOO OOiOjiO
cO OjO|OOO
ZijOcOOOOOOcOOOOOjqOOgwO)OO O2121DO)hO jOOgjOOOOOOjqOiOiO)OOgO
1121OO)OOOnOO OOjqOOqO|
j iO gOgO OOO OqO OiOO iOOOO OOO nU OO OqOO OOOOO O OO qO|O ZiO
OjgOjO iO ZiO j iO i O OnO iO OiO i g1O OO qO OgOO `OO DOO j OO OOO
OjqOOO `OODUgnOOni OjOO jOgiOiOgOj iO OOO ZU Oicg O OO OOqO
OgOO|OjOO OOOOijOOgiOOgOZiOj iOOOOcjOOOiO OOjOOc` OOOOOqiiOjOO|O
ZiOj iOOOOOiOg OOikOOOOgOjOOjOjg OOOOqOOgOOOOOOq OnO`OOgOgOO
c`OOOOjOqOOOOOiOO OOO|On 1Oj iOOOOiiOiO jOqOiOOOiOiOikOOOjOOO
Oq |OOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OkOO
.OOk OOiO
OcO gnOgO jO OOigO OOO c11O OO qiO jO DOO ciOiOO O OnOO
ck OOgiOOOn Oi O iOOgjOOOOOjqOqiOiOgnOgO jOOigOiOcn OOqiO iO OOjqO
O OiOgjOcijiOO iOc OOqO|OZiOOiOOOOO iO ijO cOk OOiqOO OOiO OOiO
O OOqO|
OkOOOOOOOiOiO OO`OOggOO OnOOqOO kOOOOOcjO gjO OOOOOjqOqOO OO`OOcOOOOO OO
cnOjqOOqO|
ZiO OiOO O gggO OjgOjO iO ZiO iOOO cO iO OiO OOiO ignO jOO
iqOiOOOOjOk OqiOO `OOnjjOq iOO OOjjOqOqiOO|OiO`OqOcOO .OjOOgOnOiO O
gOqiOi OqO|OOOjOgjOni OjOO O g OgOj iO DO OOqiOOO `OOcjjOkO gOiO iO
nOOO OjgOjOOOO j1OjOO|ODUOOjjOiO iO OiOZiOiOOOgOgOqiOOO `OOiOgiOO
jOO OOnOOOOijOOqOOjOjOOO OgOgOni OjOOOOOiO`iOqiOO|OOO

OOOO
.OOOOOOOiO
OcOgnOgO jOOOigOOOjcOjOc11OOOqiO jOi|OOcO O
jOgOO OjqO ck OgiOO O n Oi O qiO `OO ciOiOO iO cn OO qiO iO jqO gjO O OjqO OcO O
jOgOOjqOiOcOc OOqO|
OOOOOOOOOiOiOOO`OO gOOOnOOqOOkOOOOOOOOOcOOOOOjqOqOOOO`OOgnOgO jOO
OOigOcOOOOOOOcnOOOOqO|
ZiO OiOO O gggO OjgOjO iO OO OOiO nO OOO jOO O DO O jOO
icg OO O OjOk O qiOO OcO O jO OjO qOO iO OciO O OO njijO OgOOO iiO OOOO
ikOOOO jOO nOjiOO Oj1.OqiO|cOOOOjOO nOOOO cOOOOjOOOO jc OjOqiOOOn`jOOi|O
OOOOOOiOOjOjOkgOqiOOOiiOgj1OOOOOgOgOOOj gOOiOO OOO|OOOiOOOc11OiOj iO
DO OOcgcOOOqiOO|OZiOiOOOOOOOOOOj1OqiOO `OOOOOOOiji O OiO
nOqiOOOiiO`iOigc1 OOjqO|OZiOn jk OOjgOjOgOgOgiOOiOiOgOikOiO
c`OO OqiOO|OOO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

OO)
.OOO)OOiO
OcOgnOgO jOO OigOOOO ZO`gOgOqiO gO i|OOOOOOjqOciOiOO iO
OOO OiOgOggO c11OiO cn OOqiO `OOck OOgiOO O n Oi OqiO iOOO)OOiOO O OO
qO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

k g
D.Ok gOOiOO
OcO gnOgO jO OOigO OOO OjcOjO ZO`gOgO qiO `OO ZOO ciOiOO OOO
OiOgOcjOOOZO`gOgOj OOqiO iOk gOOiOO O OOqO|
k gO OOOO iOiO jO OOOO O OnOO OO jqOO qOO kOOOO cjOOO OO iOiO iO
ZO`gOgOqOOjqOOqO|
ZiO OiOO O gggO OjgOjO iO ZiO j iO OO jgjOiO iO jOO O gOgO jOO
iqOiOOni OjOOO `OOOiOiO iOO OO Ogj OOOOgOjOqiOO|OZiOiOOOcjOiOOO
OgOgcOOOOOO OO gOiOOOOqiOO|OiO`OqOOOcjOjOjOO jOO gO OOiO gggO jOO
OqOjOOiO OOiiO iO ikOOO jOO|O ZiO n jk O OO iOOjO igjO OO O`OO gciOO
cO OOO j1.O qiOO `OO OcO OjOgOO cO O ZU gO qOO iO ZiO j iO OOO OiO jOO O
icg OOOgO|OOO

OOjOk g
.OOOjOk gOOiO
gnOgO jOOOOigOciOiOOOOZOgOgOqiOOjO gOcjOOOOZOOOjOc11O
OOqiO gO jqOcjOOO gjOOOqijOnOjOOjOgOOOO OjOiOnOO gjOOOOjqOiO
ZO`gOgOjO iOOOjOk gOOiOO O OOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

nRgOij
12.OnRgOijOOiO
gnOgO jOOOigOOOOjcOjOZO`gOgOqiOgOOgOOOOiO cjOOO
iOiOZO`gOgOOOj OOqiO iOnRgOijOOOOOOiOO O OOqO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

j c
11.Oj cOOiO
OcO gnOgO jO OOigO OOO i|O OjqO nc O OO ggO nO n`jOO
.D.12OOOO qiO jOOjcOjOZO`gOgOqihOjjOOjqOiO Ogk OOOOc11OqiO iOj cOOOOOOiOO
O OOqO|
j cOOOOOOi11OiOiO jOOOOOOOOnOOqOOjqOqOOkOOOOiOiOiOiOiOOgkOOOqO
ZiO OiOO O gggO OjgOjO iO OO `iO c` O OOO nOO O qO igc1 OO
OO `OO OO OOiO qiO|O ZiO iOOO OO OqOjOOOnO OO gO OOiO qiOO jOO nOjO
ikOOO giOOiOO iO ikOiO c`OO O qiOOO iiO OO gggO jOO OqOjOOiO O qg O OOiO
iOOOiO ikOOOqiOO|OZiOj iO OOO OiOnOOOOOgOgOO gO O O qO|OiO`OqO
iOOOcOcOOOjOk OgOqiOi OqO|OZiOn jk OOi O jOOOjOjOOOOnOOOO
OOO OOOqiOi OOqO|OOO

cgcOggO`
12.OcgcOggO`OOiO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

gnOgO jOOOigOOOOZO`gOgOqiO)1)OZOOciOiOOOOOiOOcO OjOgOO


OjqOnOOODUOjOgO2cjjOgO2OjOOgO2Ocj1OOOcOOOO gjOOOqiO `OO)2)OgjOOOO
OjqOnOOODUOcjjOgOOOOOOqiO `OOO igOqiO iOcgcOggO`OOiOO O OOqO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

cgO`gO`j
1.OcgO`gO`jOOiO
OcO gnOgO jO OOigO O igO qijO ZO`gOgO jOO jO DOOOO iO
O iO OjqO iO iO nOOO DUO OOO cjO1qO OOO O1OO qihO gjOOO qiO ZO`gOgO jO iO
cgO`gO`jOOiOO O OOqO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

OOk j
1.O k jOOiO
ZiO OiOO OOO gnOgO jO OOigO O OjcOjO c11O OqOO qi O gO
ZOOciOiOO OOO iO i|O OOjqOjOgOO n OOOO qi OOqOO jOO OOOOjOgOOOO cjO1qOOjqOiO
ck OOgiOOOn Oi OZO`gOgOj OOqO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

gO`
1.OgO`OOiO
OcOj iOgOgOOOOgnOgOOOigO gjOOOqiOO iOgO`OOiOO O OOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OOj1OiO gOgOOOO gnOgO jOO OOigO gjOOOqO|OnOO1OgO`OOOOOOi11O


qOOjqOqO|
ZiO OiOO O OjgOjO iO ZiO j iO OOO OO OO OOO gO O j1O qiOO
iO `iOigc1 OO OO|OZiOiOOOOOOqOjOOnO OO gOOOiO qiOOO `OOjgk O
ZU O OO O Oi O OOO OiO icg OO OgO|O iO`O qO DUOjO OjOk O giOiOO iO OO
ikOiO c`OO O qiOOO `OO DOiO jOO O gOgO jOO iqOiOO OjOk O jOO OO OiO icg OO
OgO|O O gO|OiO ZiOj iO OOO OiOjOO OiqOiOO jOO gOgOOOjOk OqiOi OqO|O
ZiO n jk O gggO jOO jOnO OjO nOOOO OjgOjO c`OO O jOO OOO iO`iO qiOO|O ZiO
OjO OO OOO OO i|O OgccOOO OOO gOOjO O i O qOO OOO iO Oj OiOO OjnOO OOO
icg OOOjOk OjOi OqO|OOO

cgc
1.OcgcOiO
OcOj iO gOgOOOO gnOgO jOO OOigOO igOqiO iOcgcOiOO O OO
qO|
OOj1OiOgOgOOOOZiOj1OiOZiOOOOOOi11OOqOOqOOjqOqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

n`Oj igcgO
j iOg gOOOOOOgnOghOj iOgnOghOOg`ghOjOgOOOO jOOcjOjOOOOOOOO
iO iO i iO gjOOO qiO OO`OO gnOO OjO c11O jnOOOO qihO j igO qgOOOOO qO|O ZiOO nOOOO
jg1OOqOjOqiOOOOqO|OOqOnOOO gggOgggOjOiO j iO O iOcOOOgggO jOO OqOjOOiO OO OO
iOOjgOjOOOjOOOOqOO kOiOOOqOj iO O|OOjOiOO OOO gjOOOOO`OOgnOOOjOOjgOjOjnOOOO
qOO nOO1OZiOc`OOOnOOiOcOOOOjqiOO iO Oj gOqiOOOOOqOO OO`OOnOgOgggOgggOcgO
ZiO O OjgOjO iO OjOkOOO qiOOO qOO|O OOi gO qiOO iO ikOOiO j iO OOO gggO cgO OjOkOOO qiOOO qOOhO
OnO gOqiOO iO gggOgggOOmOOOcgOOO`OOqOO gOqiOO iO nO1OcgOnOOOOOOOO
OjOkOOOqiOOOqOO|OO`O1
j ikjjiOOgjOOOO1OiOOcgOO|kc|
Oi|ng|kcOg i igOcOOOOO||
jOiijOO|OOOngOOOgggOkcOOqg1|
qOOjOO1cgOOOOOiOOOOOOOiOOj||

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ZiO j iO OOO gOjjO cjOc,OO DO OO jqOOO `OO OOOiO OO iO gO OO


gO O `OO OjiOO jqOO|O ZiO iOOO OO iOc O gggO jOO OqOjOOiO OOiO DOiOqO `OO
OjmOOiOikOOOqiOOO `OODOOOOOiOjOO Oicg O OOgOOjOk OqiOO|OOOjjOjOignO
gO O `OO iO1O gO ZiO iOOO DO OO jqOO `OO OjjOjO OiOO O OnOO OO OOOO
ikOOOOOOO j1OqiO|OiO`OqOiOOOOOj 11OO jOO OgOgOni OjOO OOO OOicgO
jqOO|ZiO j iO OOO ggO jOO jjiO OnO OO cOOO jOO OOO OO iO`iO jqOOO `OO OO
jOnOOiO gOg O `OO OjqOO|OiO OOnOiO gOOOZiOiOOOOOiO ignO jOO
iqOiOO ni O jOO|O iO`O qO OgO iO O O OjOk O O gO ikgOjOOO jqO|O ZiO
n jk OcOkOOOOiO iOOOOOgOOgj OOjqOO jOOigOiOOOiOignO jOOiqOiOOOjOk OqiOO|O
iO`OqOg OignOiOiOOOgODOgkOqiOO|O
cOOOOjO `OO OOinO O DO O O g O j iO gggO jOO nOggO jqOO|O ZiO
iOOOcOOOOjOOOO OOgO ODO OjOOO `OOZU OgOgOOgOOiOOjOk OqiO|O
iO`O qO cOOOOjO OOO jc OjO OOO OjOO OOiO iO gO OO OjOjOgO jO i O qOO|O O jO OOO
jOO O OOO ZiO iOOO OiO iO OqOjOOiO OcO O OjOk O qiOO `OO igO giOO OO
OjOjOO `OO OjgOjO iO cjOjO jOO|O `iO c` O gO ZiO iOOO OO igc1O jqOO
`OO OjgjO OOOO OOOO OOO OO jOO gOgO OjOk O qiOO|O `OO OO cjOOi iOO OOO gO j1O qiO|O
ZiOn jk OjOOO OOqOjOOgiOiOO `OODUOOjOjOiOiOOOiO OjqOOO `OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

DOiO OOiO gOgO jOO iqOiOO OjOk O qiOO|O n 1O OqO j iO OO g O nOOO O qO gggO jOO
OqOjOOiOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

n`OOgO`OcgO
OOO Oj`OOj iO OOO gnOOqOOgO`OOqiOOOqOO jOOjOOj iO O OjOgO OOO
qO|OnOO1OOOOOj iO iOhOOOOOO OOgnOOiO iO OO`OO12OiO gOOOcOO OjOg OOOOgO`OOO
jOOiOOOOjOgOqiOOOqO|OOgO`OOOjOOOOqOO|OnOgOOO`OOOjOOcOOOOOgOO OOOOOOOqO|OOcO
OgO`OOgggOOjqOjOnOOOcjOOOiOOgkOOOOOOc11OqiOn`jOOgggOOjqOOOOnOOOcjOOOOiO`O
ZOOgOgOjOOOiOgggOcgOOj1OjOngggOcgOOOOOgOjOOOqO|OO`O1
gggcjOOOgkOOnOOOjOiOgkOO`qOcjOOi kOO`gOgOOOjOOO|
gggOOOgOjOOOOi OOOgggOOiO|O`OgOjO)|OiOjg1kO||

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ZiOj iO OOO gOjjOOOiO OOcjc`OjqOOO `OOOOOOOO gOOji OOOOgOjO


jOOOOO jqOO|O OOiO nO OOO ZiO iOOO OO DO O qiOO `OO O jO OOO jOO O OOO
OiOiOOqOjOOiO OcOO OjOk OOiOgOjOOO OO|OcOOOOjOnOOOO gOOODO O
O OOOiO OjOnOjijOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO gOgOni Oqi OOjqOO|OiO`OqOcOOOOjO
nOOOO jc OjOjOO `OOnOOOjOOOOiiOO iOOjOjkgOjOO OOO gOOiOicg OOOjOk O
qiO|OZiOj iO OOO OO ggO O igOjqOOO n 1OgOOjOOgccOhcOOOOjOnOOOOOj OiOO
OjnO OOOOOicg OOni OqiO|O
ZiOiOOOjOOO OOqOjOO cOk OiOO n`jOOijOjODUOOjOjOiO OiO
OOiO OjiOO jOO i g1O jqOOO `OO DOiO OiO O`i O OOOO OOO gOgO jOO iqOiOO O
OjOk O qiO|O iO`O qO iOOO OOO OO OjgOjO jOO Oj 11OO OOO j1O qiOO `OO igO giOO
OiO O`i O cjO jOO ikOOOO OjcOOO jOO|O ZiO iOOO OO iOc O O qg O OOiO
ikOOOqiOOO `OOgOnOicOOiO OOOiiOOOOgOj1OqiO|OiO`OqOnOOiOOiOjOOOiiOOOO
gO icg OO OjOk O qiOO jOO OjiO OO O iOOOjO gO OgOOO |ZiO n jk O ZiO j iO OOO
OiOiO OOjOk OOgOiOgOjOOOjqOOOOODOiO OOiO ignO jOO iqOiOOOjOk OqiOO|iO`O
qO jOqOO iO O ignO O gO OjOk O qiO i O qO|O n 1O OO nOOO nOgOO iOOO iO
OcOOjiOcO OjOOOOOicgOjqOO|OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

n`OOgO`gcgO
j iOg gOOOOOgO`OOiOjOgOOOOc`OOOqiODiOjOgOOOcjOOOOgO`gOqgOOOOO
qO|OOqOj iOOOOOOjOiOOOOO OOjOgnOOjqOqiOOOOqO|OnOO1OggggOjc`OOgO`gOOOjgOjOiO
OOOOjg1OOjc`OOOiOO OOO DOOOOOgOgOOjOkOOOjOO OOO iO`iO jqOOOOqO|OOcOj iO OjjgOO
iOOOOgO`gO 11hOn1OhO.OcgOOO`OOOOg`iOgOjOOOOc`OOOqiOOOOncOOhOjjO jOOOOOOjqiOOiO
OgkOOOqiOn`jOOjjOOjqiOO O c`OOOiO OOg`iO OOOikOOOOc`OOOOOO c`OOOqiOOOiOgggOcgcOOO
OOqijOngggcghOOqOOOOOOgjjOiO O1OOjcOOOjOOOOqO|OO`O1
11|1OOOOggjOj`qgi|cOO|Oi|`Ojji|gggc11OgkOO1|
jjOUOOg`OicOOOOOkOgcOiOOOOcOOcjgOOOU OOOOjOOOOOgO||

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ZiOj iO OOO OOOcjOc,OODO OOjqOOOiO`OqOOOOiOgO O `OOi g1O


gO OOjqO|OZiOiOOOOO gOOOO jj OOjqOO `OOiOc OgggO jOOOqOjOOiOOOiO
gO OOiO ikOOOqiOOO `OOZOOOO OiOjOO Oicg OOgOOjOk OqiO|OiO OOnOiO
ZiOj iOOOOOiOOOiOignO jOOiqOiOOOjOk OqiOOO `OODOO jOiOOOOk O `OO
OjiOO jqOO|iO`O qO nOOO OOiO nO OOO gO icg OO ni O jOO|O ZiO iOOO OiO
g OignOiOiOOiOO OOjOk OqiOO `OOOcOjiOOODOOODOgiOOjOO OOO iO`iO
jqOO|OiO`OqOnOOjOO OcjcOOgOgOgOqiOi OOqO|OZiO n jk OnOOOjOjOiO
ignO jOOjgOiOOOOgOOOgk OjqOOO `OOOjiO OOOnOgg OjOO|O
cOOOOjO `OOOOinOODO OOg OOqOj iOgggO jOOnOggOjqOO|OZiO
iOOO jOOO O OqOjO O giOiOO `OO DUOOjO jOiO iO OO ik O OOOO `OO jO
OiOOjiOO `OOi g1OjqOOO `OODOiOOiOjOO OgOgO jOOiqOiOOOOjOk OqiO|O
cg 1O O jO OOO jOO O OOO OciO O O iOgOjOOO jqO|O ZiO iOOO OO iOOOO
Oj 11OO OOO gO j1O qiOO `OO igO giOO OO OjgOjO iO cjOjO jOOO `OO OOO
O`i OikOOOOjOO|OcOOOOjOnOOOO gOOODO ggOjqOOO `OOOjgjOOOOOOOO OO
jOOgOgOni Oqi OOjqOO|iO`OqOcOOOOjOOOOjc OjOOOOi|OOjOOOOiOgOOjOjOgOqiOO|O
ZiO j iO OOO OiO O Oj O OO mOO jqOO `OO OOiO OOiiOO iO ikOOO j O jqOO|O
ZiO iO`O qO iOOiOjO O OO gO cjO qiOO|O ZiO OjOjO OqO j iO OO g O gggO jOO
OqOjOOiOjqOO|On 1OiOOOOOicOgOiOOjOO|OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

n`Oj ignOgcgO
j iO gnOO O cjOOO iO j ignOgO qOOO qOO|O j iO O OOOOjOiOO OOO ZiO
jg OOqOOOOOqO|OnOO1Oj iOOnOOgggOgggOOO OOOOOgnOgOOOOjgOjOjqOOOOqO|OiO`O
qOOOOOO cjOc,OhOOOiO jOO gOnOOiOj iO OOO OqOjg OOOiO OjgOjOOOjOOOOqO|OOcO
j iOgnOgOOOjOiO gOiOOOiO gjOOOqiO jODiOgggOOjqOcnOOOqiOOOOOgggOOjqiOOiOOgOOO
qiO jOcjOOO cjO OO`OOiOOc`OOOOOO c`OOOqiOOOiOjqOikOOiO nj1iOO iOO1OjO
ignO jOOOcOOOOqO|OO`O1
gnOOOiO gOgOO1OgggnOOOOgOOi|OOjO|
cjiOOi|j1OOOOgOOignjOOOc1||

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ZiOj iOOOOOOOgOjjOcjOc,OOnU OOjqOOO `OOnOOOiOOiOjOOqOjOO


OOiiOiOOODOiOqO `OOOjmOOiOikOOOjOO|OiO`OqOZOOOOOiOjOO Oicg OO
gOOjOk OqiO|OOOOiOOOiOgOOOOjiO OO `OOgO O OOjqOO `OOcjgOjOOOO
jOOj OOOOgOjOjOOOOOjqOO|OiO OOnOiO ZiOiOOOOOOkO O jOO OjiOOjqOOO
`OO DOiO OO OOiO ignO jOO iqOiOO ni O jOO|O iO`O qO nOOO OOiO nO OOO gO jO
DO ggOjqOO|OcOiOgOZiOiOOOOOi g1OjqOOO jOODiiOOiOjOO OiqOiOO
OjOk O qiOO|O ZiO j iO OO gO OOO gO jj OO jqOO cg 1O igO OOiO gO OO OjiO
ikOOO qiOO|O OOiO OOiO gOOiOO OOO gO OO O jqOO `OO iO gggO OOiO OjO
OOOcOOOqiOO|OiO`OqOg OignOiOiOOiOO OgOOiOOjOk OqiOO jOO OjiO OO
OjiOZiOODOgiOOjOO|O
cOOOOjO `OO OOiO nO O DO O O g O j iO gggO jqOOO `OO cOOOOjO OOO
jc OjO OOO i|O OOOO OOiO OjOjOgO qiOOO `OO gOgO OOOiO gO Ojgc O jqOO|O jOO O `OO
O jOO nOOOO ZiOiOOOOiOiOOqOjOOiO OcOOOjOk OqiOO|DUOOjOjOiO
OOOjj11OO O OOiOOOOgjOiO OjqOOO jOODOiOOOjOO OgOgO jOOiqOiOOOjOk O
jOO|OZiOj iO OOO OOiOOOOOOOOj 11OO `OOOgOOngj1OqiOO jOO `iO
nOOOO gOOODO OjOOO `OOOO OOcjOOi iOOOO gOj1OqiO|On 1OiOOOOO
icOgOiOOjOO `OOgggOOOiiOiOOOiOjOOOOO OOjOjqO|OO

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

Oj`OOOOq
2122122212O2112122
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
iOq
Og
OO
iOq
j1k
O
Oj
OOggO
j1k
j1
iOq

nOg
21D1
1121
211112
2111
2112
2121D
22111
211D121
111D
111D
21D1

j iOgnOOOgg

OO

jO

Og

11
12
gg

1
12

Og

ZiO OOiO OOO OOO gOjjO cjOc,OO DOOOOO jqOOO OO`OO OOOiO OO iO gO
OO OjiOO jqOO|ZiO iOOO OO gOgOOOiO OjgcOOO qiOOO OO`OO OjOjOO OOO gO j1O qiOO
iiO ggO jOiO OiO gOgOOOjqOO|OiO`OqODUOOjOjOiO iO gOOOikOOOOOjOkOOO
jOO|OZiO nOOjkOOOnOOcjOOiOOiOO iO gOOOOOqiOOOjqOOiiO `iOOOiO
OOiOOOOigc1OjqOO|OZiOgggOOjgOjOiOOOiOOOOOOOOiOOOOOOO`OOOjOO11OOOjOkOOOjOO
OOOicgOjqOOOO`OOgOnOOOOOgODOOOOqiOO jOOi|Ojgk OqgOgggO jOOOqOOOiOOOiOgO
ikOOO qiO iOO|ZihO nOOjkOOO iOOiOjO OOiiO OOO icgOOOO OjOkOOO qiOO jOO ikOOiO
jOOOOjjOOOjiOOOOOiOOgkOOOjqOO|
iO`OqOZiOOOiOOOO OOOOngggOcgOgOqiOO|OZiiO OOOOiO iO DOOOO
jiOiOO .OjOO1OOggOOOOjOkOOOjOOO OO`OOiOOjOjOiO jOik OjOjOgOqiOiOOOO
qO|OnOO1OZiOiOOOgOjjOigjnOOO OjOOOOOiO iOjOOOjnOOOq |OiO`OqOOOO
.OjOOgOiOOjOjOOqOOOOikgOjOOOqiOiOOOqO|OnOO1OiOOiOjqO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

.OOOOOOq
2122222212O21112
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
OO
Oj
O
j iOq
Oj
O
gkg
OOggO
j1k
j1
OO

nOg
212112
1112
2D1211
2D1D11
11111
2D111
211
21212
1D121
1D121
2211D1

j iOgnOOOgg
O

Og

gg

11

12

i
12
g

Og

OO

jO

OqO OOiO OO g O OcO ngggO jOO OjgOOO DOOOO jOO jOgOO qiOO|ZiO
iOOOOOcOOnOOO`OO gO OiOO iO 1OOjOkOOOjOOO jOO gg OO O jOiO gOOOOO
OOOO jOO gOOOOjOOOOjjOO OOOjqOO|OOO DOiOqOOOO gOZiOOOiOnROOOOOjqOO jOO
OOOOcOOOgOnOOOOOOOO qiOO|iiO `iOOjgOOOqiOiOOOqO|iO`OqOOO
gjjOiO gOncjc`OjqOOO OO`OOOOOOOO gigOO gOjOOOj gOOOOjqO|Ocj gOiOO iO gO
OO ik iOO OOO OgjOOOOOOngOjOjqOOO jOO OOOOjOOOgOjOjqOOOiiO OOgOggO
OiOOOOcOjqOjOjOO|OnOO1OOOOiOOOOOjOiOOOOjcOOOjqOO|OZiOnOOjkOOOiOOO
OiOO iO jjOcO OOO iO iO O c`OOO gO DOOOO qiO iOOO qOO nOO1O iOjOOO OjiO iOOO
nOgiOjOgOOOOOjOOOOjO|
iO`O qO ZiO OOiO OOO OO OOiO OO`OO OOOOOOOO ci iOO iO gOjjO ncjc`OOOO
OjOkOOOjOOO jOO jkOOOik OjOjOiO gOOO1OOggOOOOjOkOOOjOOO |OZiO nOOjkOOO
gOjjO igjnOO OO nOOOO jnOO OO`OO cgiOOO iO gO O|O ZiO OOiO OOO nnOO iO gO iO
OjOjOOqOOOqiOiOOOqO|nOO1OOqOOOiOOOg OiOOOOOOOOO1cOOOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OO1OOOOOOq
222222212O2211212
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
OO
gkg
O`gO
j iOq
OO
O
O
j OOggO
j1k
j1
OO

nOg
11212
1D121
211
22121D
2121
1111
221211
21D1
11212
11212
21D1

j iOgnOOOgg
g

jO
D

OO

Og

12

12

11
i

1
Og

gg

ZiO OOiO iO OO nOOOOOO qO ignO jOO OjiOOOOOjiO cOOOOOO jOO|ZiO iOOO


gjjO iO OO OOiO cjc`O jqOOO OO`OO OOO OOO iOOg1O OO gOjO jOOOOO jqOOO |O OO
OjOjOOOOO ZiOiOOOOOiO j1OqiOOOO`OOggO jOiO iOOjOcOOOjOO OOO OOicgOjqOO|
iO`O qO OO gOgOOOiO OjgcOOO jqOOO cgOO1O ZiO OOiO OOO OO `iO c`OOO igc1O
jqO|O O jO OOO cOOOOjO O nOOjkOOO OO nOO cjOOiOOiOO iO gO gOgOiOO jOO|O ZiO OOiO
OO gOnOiOOOO ik O OOiiOO iO ikOOO jOOO OO`OO iO OqOjOOiO OOiO gO iO qiOOO
OiOOOOcOiOOOiO iOjOOOOqOOO `|OZiO nOOjkOOO gO OO`OOOOjOiO iO
OO c1O jOO OgjO ik O c`OOOOO qiOOO OO`OO i iO OO O`iOOO OOOO ikOOOO niOOO
jOO|OiO`OqOiOOiOjOOOiiOOOOOgOOOicgOOOOniOOOjOOOjOOOODUOOjOjOiO
gOOiOOOiOOjiOOOO`OOiOOg1OjqOOOOO`OOZOiOOiOnOggOiqOiOOOjOkOOOqiOO|
iO`O qO ZiO OOiO OOO OO cO OO OOiO ignO OjOkOOO jOOO OO`OO nOO OqgOO
iqOiOOiOO iO gO gOgO OjOkOOO jOO|O ZiO iOOO OO gO OOO OOigOOOO O gOjO OOO j1O
qiOOOO`OOOOgOgOgOOjgjOOOOOOOO qiOOOOjqOOO|OOiO O OjOOOgOOO OOOOOO mOO
DOOOOqiOOOO`OOiOOO jOO iOOOOiOO iO OOiO OjOO11OOOO`OOcjOOjOkOOOjOO OOO icgO
jqOO|OnOO1OOqOOOiOOOg OnOOOOOOqOgggOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OOg`iOOOq
222222212O2112
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
OO
OO
i
j iOq
j OO
O
j1
j OOggO
j1k
j1
OO

nOg
2D11
1D1212
11212
1211
221211
1121
21212
2111122
12111
12111
211D1

j iOgnOOOgg
Og
1

gg

11
i

12

12

Og

OO

jO

OqOOOiOOO g Ojg OnU OOOqOO jqOOOOO`OOngggOcgOnOOOOOOOO


OjOkOOO qiOO|O ZiO iOOO OO cO jOO gjOiO iO 1O O OjOkOOO jOOO OO`OO ggOnO iO gO
OiOgOOOO`OOOOOO OOjqOOiiO OOOOOiOOOiO gOOOngOOOOjqOOO |
iO`OqOOOOOO DOiOqOO gOjOOgOnROOOOOjqOOOO`OOOOcOOOgOnOOOOOOOO
qiOOOiiO`iOiOOgO OOOjqOO|OgOjjOOOiOgOOOncjc`OjqOOO jOOOOO
OOOgigOOgOjOOOj gOOOOjqO|OnOOOOO jOO gOiOOiOgOOOOOjcOjOOOOgOjO
jqOOO OO`OO iO iOOO OjO OO gO ggO O OOjqO cOjqOjO jOOO iiO OO OOjO
1OOggOOOOjOkOOOjOO|OZiO nOOjkOOOnOOiOOOOOO gOiOO iO gOjOcjjOcOcO
OgOikgOjOOO OOjqO|OnOO1OOOOOqOiOOO1OjiOqOcOOOOOOqiOO|
iO`O qO ZiO iOOO OO jOOgO iO DOOOO qiOO jOgO jiOiOO iO ncjc`O jqOOO OO`OO
OOO OOOnOOOO OOO iO iO OOiO iOikOOOjOiOOO qOOO iO g O OcOOOO OiO
OkOOOOOO jOOO O|O ZiiO OO iOOO njOOOOOO gO qiO|O ZiO nOOjkOOO ZiO
iOOOOOnnOOO.OjOOOOOOOOOOOOOOOqOOOgOOjOkOOOjOO|OnOO1OiOjOOOOjiO
nOOOOOiOgOOiOOiOikOOOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OOOOOOq
222222212O111112
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
OO
O
iOq
iOq
OO
O
j1
j OOggO
j1k
j1
OO

nOg
21211
1D12122
212211
1111
21211
21112
2112
22112
111121D
111121D
21D1

j iOgnOOOgg
g

jO
D

OO

Og

12

12

11

1
i

gg

Og

OqO OOiO OO g O nOOOOOO ignO jOO OjiOOOOO OjcOOO jOO jOgOO qiOO|O ZiO
iOOOOOOgOjjOcjOc,OOnU OOjqOOOOO`OOOOOiO gOOOOOiO OjiOOOO`OOiOOg1O
jqOO|OiO`OqOOOOjOjOOOOOj1OqiOOOO`OOggOjOiOO igO jOOOiOOjOOOOjqOO|
ZiOiOOOOO gOgOOOOiO gODOOOOO jOnOjijOjqOOO cgOO1OOO`iOc`OOO
nU OjqOO jOO OOgOjOOqOO jqOO|OiO`OqOcOOOOjOOOOO jOO nOOjkOOOnOOcjOOiOOiOO
iOgOgOgOiOOjOOOOOicgOjqOOOZiOOOiOOOOOOgOnOiOOOOgOqiOOOO`OOOO`OO|O
gggO jOO OqOjOOiO OOiO gOikOOOqiOOO OO`OOOcOiOOOiO O qg OOOiO gOikOOOqiO
O OO|O gO jOO OiOO iO OO O11O iO O jqOOO jOO ikiOOO iOOiOjO OOiiO iO OO
nOOO gOOOgOiO iO icgO OO OO|ZiO nOOjkOOODUOOjOjOiO gOOiO OjiOO jOO
iOOg1OjqOOOOO`OODOiOOODOOOiqOiOOOO`OOgOgOgOniOOOjOO|
iO`O qO ZiO OOiO OOO OO m11O OiOO jOO DUOOjO OjOkOOO giOiOO iO ikOOOO
niOOOjOO|ZiOiOOOOO jOOiO OOOiO OOO gODOOOO jOO c1OOOOOOgOiO
qiOOOOO`OOcjOiOOOOi|OgOgcOOOOOOOgOjOiOOO qO|OiO`OqOOjOOjciOO OOO
cjcOiOOOgOOOOjOkOOOjOOOOOicgOjqOO|OnOO1OOOg OOqOOOiOgggOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

11OOOq
222222212O2111
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
O
j1
OOggO
iOq
j1
j1
j j1
j OO
j1k
j1
OO

nOg
1121
11122
11112
21121
21212
21212
2111
211212D
1112211
1112211
1211D1

j iOgnOOOgg
Og i
2

g gg
12
1

11

OO

12

Og

jO

OqO OOiO OO g O iOOOOOOOOO ngggO cgcOOO jqOO|O ZiO iOOO OOO


gOjjO cjOc,OO nU OO OqOO jqOO|O cgOO1O gjjO OOO OijO jqO|O ZiO OOiO OOO OO
ggO gO gjOOO jqOOO iiO jO nOOjkOO iOcOO OO DOOOO jOO|O cgOO1O OO DOiO
OOOOOOO`OOgOgOOOjqOO|OOOjOOOOZiOiOOOijOgOqiOiOOOqO|OiO`OqOO jO
OOOcOjiOOOOOO DUOOjOjOiO OOOiO OOiO OOOOOOgOOjOO nO`OOOiOiO
gOOjOjOiO c OOOgOOOOOOiOOOOqO|OZiOOOiOOOO OO gggO jOO OqOjOOiO OOiO
nROOOOOOOOOqOicgOqiOOOiO`OqOOOOOcOOOgOnOOOOOOOOqiOOOiiOOO
`iOc`OOOOijOjqO|OZiOiO`OqOOOiO iOOOiOiOikOOOjOOOiiO
OO OjOO11OO OOO OOOOOO O|O OO OiOO jOO iO OiOO iO gO ZiO OOiO OOOOjO OOiO
iO OjqOOO OO`OOOOiOOOO OO gOnROOOOOOOOO OOiO qiOO|OZiOiOOOOOOOqOOOOOgO
OiOO OOOOOqOOnOO1OiOjOOOOjiOnOOOOOiiOiOikOOOjO|
ZiO iO`OqOZiOOOiOOOO OOjOOgOOOOjiOiOO iO 1OOjOkOOOjOOO OO`OOOO
O .OjOOgOOiOOOqOOOqiOiOOOqO|OnOO1OOiOOOiO OOiO iOOiO qijOnOOOO
iOOOcOOOOOOjOOOOq |

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

ikOOOOOOq
222222212O11111D
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
OOggO
O`gO
j1k
OO
i
j1
j1
OO
j1k
j1
OO

nOg
121212
11211
211D1
212112
1212112
12121
11211
2D112
12121D
12121D
11D1

j iOgnOOOgg
O

jO

Og OO

12

11

12

2
Og

gg

OqOOOiOOO gOO OnOOOjqOOOOO`OOgggOgggOciOiOO OjOjOO cgOOOOjOkOOO


jOO|O ZiO iOOO OOO OO cOOO nO OOOO OOO qiOOO OO`OO OO cgiOiOO O iOOOOO OOO
ikOgOOOqiOO|OOOOgOjjOcjOc,OOgOZiOiOOOjg OnU OOOqOO jqOO|OiO`OqO
nOOOOOOjmOO jOO OjOjOOiO qOOOnOOO gggO jOO OqOjOOiO OOiiOO iOnROOOOOOOOO
iOjOOOOOicgOOOOOjOkOOOjOiOOO|OOiOOOjOOOOOOOOOOOmOOOnOnOODOnOO
OOqOgOjOnOjqOO|OiO`OqOnOOOjOjOiO gOOOqOOOOOOcOOOO OiOO OOOO |O
ZiOOOiOOOOOiOOOO`OOiO OiOOiOOOik OOgjOOqOOjqOOOOO`OOOiOOOOOOOOgOjO
OO`OO OOOOjO OO jOOOOjjOO jOOOOO jqOO|O OOOjO OOO cOOOOjO cO OOO gO ZiO iOOO
nOOjkOO OO OODOOOOqiOOO jOOggOnOiOgOgOO jOOOOOOOOgOjOjqOO|OiOOOiO
iOgOOOZiOOOiOOOO ikOOOikOOOjOOOOqOOO DiOOO icgOOOOOnOnOOnicgOOOO
qOOjOkOOOqiO|nOO1OZiiOOOOOOiOOOiOngOOOOOO`OOnOjiOOjqOO|
OjOOOgOngggOcgiOOOiO`OiO`OOcOcOOOOgggOcgOgOOjOkOOOjOO|nOO1OOO
cO iO ignO jOO iqOiOO OjOkOOO jOO OOO icgO jqOOO OO`OO gO gO OOigO jqOO OO`OO
gOOOOOiO OO OOiO ikOOOqiOOO OO`OOnOOOjOjOiO gOignOjqOOO |OZiO nOOjkOOO
OiO O OjOOOnOO OOOOOO mOODOOOOqiOOOO`OOZiOOOiOOOO iOOOiOOOiO jOOiO
gOOOikOOOjOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1OD

eeeeee

n1OOOOq
2222D22212O221121
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
j1
i
Oj
OO
j i
j1
O`gO
OO
j1k
j1
OO

nOg
211212
1111
111212D
221211
21212
112212
2211
2111
2D112
2D112
111D1

j iOgnOOOgg
gg

i
g

1
Og

12
11

Og
g
OO

jO D

12
O

OqO OqOOO OO g O gggO jOO nOggO jqOO|O ZiO iOOO OO gO OOO


OOigOOOOOj1OqiOOOO`OOigOgggO jOO OqOjOOiO OOiO g gOiO qOikOOOqiOO|OZiO
OOiOOOOiOOOOOOOnOiOOOOOiOignO jOOiqOiOOOjOkOOOjOOOOOicgOjqOOO|OiO`OqOnOO
OjOjOiO gOOiOcjcOOgOgOOOOiOO OOO|OZiOiOOOiOOOOOO OO OjggOjOOOO j1O
qiOOOO`OOigOgiOOOOOqOciOikOOOOjOO|OOO gggO jOO OqOjOOiO OOiO gOZiO
OOiO OOO ikOOO qiOOO OO`OO nU O iOOOjiOO iO gO OO igOOO|O cjOOOO jOO jOqOOiOO O OjOOO
OO OOO OOO OOiO c`OO jqOO OO`OO mOOjiO OO ZOO OOO OO`OO ijOO jOO|O ZiO
nOOjkOOOjOOOOOODUOOjOjOiO iO OOgOgOiOOjOO OOO gOicgOqiOiOOO qOO|ZiO
iOOOOOiOOOOOjOO11OOOOO ng 1OqiOOOO`OOiOcOOOOOOiOOOO OO cjOqiO|O
nOO1OOOOiOOOOOiOiOOg1OOO`OOOjiOOjqOO|
iO`O qO ZiO OOiO OOO OO cO OO`OO OgO iO OOiO ignO OjOkOOO jOO|O ZiO iOOO
OOOjOOjcOOOOjcOOg OO iOOjOkOOOjOO OOO gOicgOqiOiOOO qOO|OZiOOjOjOOqOOOiO
OOg OnOOOOOOqOgggO jOOOjiOOOOOOjcOOOjOOjOgOOjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

eeeeee

OjOOOOq
212222212O1111D12
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
OOggO
iOq
gkg
OOggO
iOq
j1
i
OOggO
j1k
j1
OO

nOg
2111
11211
211211
1111122
2111
22112
2211122
22111
2111
2111
11D1

j iOgnOOOgg
jO
D

Og

OO

12

11

gg

12

2
Og

OqO OqOOO OO g O ngggO OO`OO OjgOOOOOO DOOOO jOO jOgOO jqOO|O ZiO
iOOO OOO cOOO nO OOOO OOO qiOOO OO`OO cg1O OOg1OiOO iO OOO OgO OgOOO jqOO|O
iO`O qO OOO gOjjO cjOc,OO gO nU OO OqOO jqOOO OO`OO jgOO OjOjO iO OO
1OOggOOOOjOkOOOjOO|OZiOOOiOOOO OO igOgggO jOO OqOjOOiO OOiiOO OOO nOOOOOOOjmOO
jOOOjOgOicgOOOOnROOOOOOOOOqOOjOkOOOqiO|OOiOOOjOOOgOOOOOmOOOgOjOOO
OqOO jqOO jOO OOqOOOO OiOOgO OOOO jqOO|OOiOO jOO g OO iO OO iO Ojg O
OgjOOqOO jqOOO jOO DOiO iOgOOjOjOOOignOOOOiqOiOOOqOO OgOO|OZiOOOiOOOO
OO iO gO OOiO OjOjkgO jOOO DiOOO OiO cOjOOiOO OO iOOOOO jOOO OOOO iiO
OOOiOOOiOOOngOOOOOO`OOniOOg1OjqOO|OiO`OqOgg OOiOgOOOgOgOOO jOO
OOOOOjqOO|OZiOnOOjkOOOOOiOROOgOZiOiOOOnOOiOqOjqOO|
iO`OqOZiOOOiOOOOOOOOiOOOOOOOOiODOOOOqiOOjOgOjiOiOOiO1OOggOOO
OjOkOOO jOOO OO`OO jkOOO jOjO O gO iOgOjOOO qiO iOOO qO|O nOO1O ZiO OOiO OOO gOjjO
cjOc,OO jOOigjnOOOOjOOOiOOiOjqOOOO`OOnOOOOOiiOiOgO gOOOOOOjiOikOOOjO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

cgOOOOq
2121222212O21112
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
j1
OO
O
j1k
OOggO
j1
iOq
OOggO
j1k
j1
OO

nOg
211121
111122
2212111
2212121
2211122
22111
21211
212D12
221111
221111
2211D1

j iOgnOOOgg
O

1
Og

gg

12
11

Og
i

OO

jO

12

OqO OOiO OO g O nOOOOO gggO jOO OjiOOOOO OjcOOO jOO jOgOO jqOO|O ZiO
iOOOOO gOOOOOOigOOOOOgOjOOj1OqiOOOO`OOOOiOcOOOgggO jOOOqOjOOiO
OOiO gOOOOOiO ikOOOqiOO|OZiOOOiOOOO OO|OOjOjOiO cjcOOgOgOniOOOjOOO jOO
OgO iOOOOOO iO OOiO ignO OO`OO iqOiOO OjOkOOO jOO|O ZiO iOOO OOOiOO OOO gO OO O
jqOOOO`OOOOOOjOkOOOjOO OOO OOicgOjqOO|OOO OjggOjOOOO ZiOOOiOOOO j1OqiOO
OO`OOigOgiOOOOOjggOOOOOO`OOm11OOOOiOcjOjOjOOO OO`OOOOOqOciOikOOOOgO
jOO|O ZiO iOOO OO |O gggO jOO OqOjOOiO OOiO ikOOO qiOOO jOO qOO iO i|O gggO
iOOOjOgOOjOkOOOqiOOOiiOOiOOjiOOOOOqiO|OcjOOOO jOO jOqOOiOOOOjOOOOOOOO
OOO mOO O gOjOOO jqOO OO`OO OOOOjiO OO ZOO OOO OO`OO ijOO jOO|O ZiO
nOOjkOOOijOjO jOODUOOjOjOiOiOgOOOjOO OOOgOgOniOOOjOOOOO`OOiOOOOOO
OOOjOO11OOOOOj1OqiO|
iO`OqOZiOOOiOOOOOOcOOOOOiOiqOiOOOjOkOOOjOOOOO`OOnOOO gOOOgOiO
iOOjgjOOOOOOOOOOiOOjOOOOOicgOjqOO|OZiOOjOjOOqOiOOOOOg OnOOOOOqO
OqOjOOiO OO`OO ignO OjcOOO jOO jOgOO qiOOO iiO OO OOOiO OO iO OOiO gOOOO OO`OO
iOOg1OjqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O1

eeeeee

OcgOOOq
2121122212O2D12212
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
j1k
OOggO
j1
j1k
j1k
j j1
OO
OOggO
j1k
j1
OO

nOg
2122122
11221
21D12
2121112
2D1211
211211
121112
21212
21112
21112
21D1

j iOgnOOOgg
i

12

OO

jO
D

11

gg

Og

12
1

Og

ZiO OOiO iO OO nOOOOOO qO ignO jOO OjiOOOOO OjiO cOOOOOO jOO OOO icgO
jqOO|OZiOiOOOOqgOOjOiOiOOiOjOO OOOgOgO jOOiqOiOOOjOkOOOqiOOOiO`OqOi gOnOO
iO gO OO OgkOOO jqOOO OO`OO OO iOcOOO gggO jOO OqOjOOiO OOiO i gOnOO iO qO ikOOO
qiOO|OijOjOOOODUOOjOjOiO iO OOiqOiOOOO`OOgOgOOjOkOOOjOO OOO iO`iO jqOOO |O
ZiO iOOO OOO cjOc,OO gO nU OO jqOOO OO`OO OOOiOO O OjOOO OO nOOO O OO
OjcgiOOjOOO OO`OOZiOOO icgOOOOgOOjOkOOOjOO|OOiOO OO`OOiO OiOO iO OO OgjOiO O
jqOOOOO`OODOiOOiOZU OOOignOOO`OOiqOiOOOjOkOOOqiOOOOjqOOOiO`OqOOOijOO OOOcjcOiOO
O gO ZiO OOiO OOO DOgkO qiO iOOO qO|O iOOOOOO OnO iO gO OiO O`iOOO gOgO OO`OO
iqOiOOOjOkOOOqiOOOOjqOO|OiOOOOOiOOOOnOOOOOjOO11OOOOOj1OqiOOOO`OOOO
nicgO gO OO gO ZiO OOiO OOO OOiO qiOO|O nOO1O OOOiO OO iO gO OO OjiOO OO`OO
iOOg1OjqOO|
iO`OqOZiOOOiOOOOOOcOOO`OOOgOiOjOO OOOignO jOOiqOiOOOjOkOOOjOO|O
ZiO nOOjkOOOZiOiOOOOOOjOOjcOOOOjcOOg OO OgOOjOkOOOjOO OOO icgOiO
qiOiOOOqOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O2

eeeeee

.OcgOOOq
2121222212O1D111
Ojq
gnO
iOi
cj
OOOg
g
Ogw
gg
gO
jOqg
OOg
Og

jOg
O`gO
j1k
O`gO
Og
OOggO
j j1
OOggO
OOggO
j1k
j1
OO

nOg
2112
11112
1111
111
211D
1121
1112
121D11
2111
2111
211D1

j iOgnOOOgg
Og

2
O

Og

1
12

g
gg
g

OO
D
i

11
12

jO

OqO OOiO OO g O iOOOOOOOOO nU OO OqOO jqOOO OO`OO gggO cgiOO O nOnOO


ngggOcgOqOnOqiOO|OZiOiOOOOOOcjOc,OOnU OOOqOOjqOOOOO`OO|OOjOjOiO
1OOggOOOOjOkOOOjOO|OiO`OqOggO gOOiO nO gjOOOqiOOO nOO1ODOO jOiO
OO OOOOO OO`OO gOgOOO jqOOO iiO OOOiO OO iO gO OO ngOOOO OO`OO niOOg1O
jqOO|O ZiO OOiO OOO OO cOOOOjO cO OOiiO OOO OcO jqOO OO`OO O jO cO OOO gO
nOOjkOOiOcOO OO DOOOOqiOO|OiO`OqOOOiOOOiO iOOjjOOiOOjOiOOO qOO OOO
i|OOOiO OgOiOOOOqO|OiOOOOOO cijO giOiOO O iO`OOO nU O iO OOqOO jqOOO
OO`OOOjcOjOjOOOcOOOOgOjOjqOOOiiOiOOOOikOOOOOOOgOOOOOOOOjgnOOOqiO|O
ZiOnOOjkOOOOOZiOOOiOOOOOOqOOOOOiOO OOOOOO`OOgjjOiOOjOOjiOOiO
OOOOqiOiOOOOqO|OnOO1OnOOOiOcOOOiOOiOjOOOiiOiOiiOiO OjOikOOOjO|
iO`OqOZiOOOiOOOO OOgggOcgOgOnjkOOOjOkOOOjOO|OZiOiOOOcOOO`OO
OgO iO OO ignO OO`OO iqOiOO OjOkOOO jOOO OO`OO nOOO gOOOOO iO OOiOO jOO OOO
icgOOOOOjOkOOOjOO|OiO`OqOOiO O OjOOOOOmOOjqOOOO`OOOO ZOOjOjiOO iO
iOOOiOOOjOO OOOikOOOOOO`OOiqOiOOOjOkOOOjOiOO|

.mmmmem4mmmmm.4.m4mmm
4-4i4miemimiiei4m4emm4eeim-111114
4immm111-410411114m41041141
meememmeememmmmmmeemmmmmmmmemmme

O111O1O

Interesses relacionados