Você está na página 1de 23

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

thuyt minh tnh ton h gio ti ch


Cng trnh: Cu kim thnh - Lo Cai
- Cu Kim Thnh bc qua sng Hng ni Thnh ph Lo Cai (Vit Nam) vi Th trn H Khu, tnh Vn Nam
(Tr.Quc).
- Cu -c thit k vnh cu bng BTCT & BTCT DL, s kt cu nhp dm hp BTCT DL lin tc gm 5
nhp (37.9 + 56 + 92 + 56 + 37.9) = 279.8m, mt ct ngang dm 01 hp kp vi 3 s-n, 2 s-n bn xin gc vi
ph-ng thng ng vi t l 1/4, s-n gia thng ng, chiu rng mt (bn nh) 21,5m.
- Cc nhp 56m v 92m -c thi cng theo ph-ng php c hng cn bng i xng qua cc tr P2 v P3, nhp 1,
nhp 5 v 9m ca nhp lin k -c c trn trn h gio (Phn dm t m A5 n mt ct 56 c chiu di:
37.9+56+46 = 139,9m; do pha Vit Nam thi cng, c th l Cng ty Cu 1 Thng Long-Tng cng ty XD Thng
phn a: D liu v tiu chun tnh ton p dng
1. Tiu chun thit k :
- Quy trnh thit k cng trnh v thit b ph tr thi cng cu 22-TCN-200-89.
- Tiu chun thit k cu cng theo trng thi gii hn 22TCN18-79.
2. Vt liu.
Thp CT3

E =
R0 =
Rc =

2100000 (kG/cm2)
1900 (kG/cm2)
1140 (kG/cm2)

B tng
bt =

2500 (kG/m3)

3. Gi thit:
- Cc khi b tng tc dng c lp vi nhau theo chiu ca trng lc.
- Cc ti trng tc ng ln h gio thng qua h thng cc dm dc, dm ngang
do vy c th coi cc ti trng ny l cc lc tp trung t ti v tr giao ct vi h dm dc v dm ngang.
- Cc lc tp trung ny c th xc nh mt cch gn ng.
4. Ti trng tc dng
4.1. Ti trng b tng.
a. Mt ct trn tr.

Din tch b tng phn cnh dm( 1 bn)


Din tch b tng phn trn tr( 1 bn)
Din tch b tng phn trong tr
Tng din tch
Ti trng tiu chun b tng cho 1 m di cu
b. Mt ct neo.
4276

462

F1 =
F2 =
F3 =
F=
P=
450

5787

800

4850

3786

phongkythuatcau1@gmail.com

(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(kG/m)

5787

= 31.15 (m2)
= 77.86 (T/m)
4738

800

5211
464

2630919
5810000
14264100
31145938
77864.84

5211
450

4850
464

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


Mt ct ngang thng th-ng c kch th-c khng i.
4850

1089

1089

4111

1089

4111

Din tch b tng phn cnh dm( 1 bn)


F1 =
Din tch b tng phn s-n bin( 1 bn)
F2 =
Din tch b tng phn bn np( 1 bn)
F3 =
Din tch b tng phn bn y ( 1 bn)
F4 =
Din tch b tng phn s-n gia
F5 =
Din tch neo tri ( 1 bn)
F6 =
Din tch neo phi ( 1 bn)
F7 =
Tng din tch
F=
Ti trng tiu chun b tng cho 1 m di cu
P=
Ti trng ngang do dc dc cu 2% Pnd =
c. Mt ct thng th-ng.
Tng din tch
F=
Ti trng tiu chun b tng cho 1 m di cu
P=
4.2. Ti trng gio vn khun.
T hp t bng khi l-ng, tnh cho 1m di cu.
ti trng tiu chun vn khun y:
v1 =
ti trng tiu chun vn khun cnh:
v2 =
ti trng tiu chun vn khun trong:
v3 =
ti trng tiu chun h khung chng ngoi:
d1 =
ti trng tiu chun h khung chng trong:
d2 =
4.3. Ti trng thi cng.
Ti trng thng ng phn b u:
qtc =
4.4. Ti trng theo ph-ng ngang.
p lc ca hn hp b tng t-i.
Ti trng do xung kch khi b tng
Ti trng gi tiu chun.
qcH =

2630919
1550350
1496186
1259751
2408625
426085.6
518187.5
18171584
45428.96
908.5792

(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(kG/m)
(kG/m)

16283038 (mm2)
40707.59 (kG/m)

= 18.17 (m2)
= 45.43 (T/m)

= 16.28 (m2)
= 40.71 (T/m)

63.24 (kG/m2)
67.54 (kG/m2)
85.45 (kG/m2)
87.77 (kG/m2)
50.13 (kG/m2)

200 (kG/m2)

400 (kG/m2)

96.00 (kG/m2)

4.5. H s ti trng.
Trng l-ng b tng v ct thp
Trng l-ng vn khun
Ti trng thi cng

phongkythuatcau1@gmail.com

n=
n=
n=

1.2
1.1
1.3

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


phn b: tnh ton
I. Tnh ton h vn khun .
1. Tnh vn thp y dm:
1.1. D liu tnh ton :
Tnh s bn ngm 4 cnh, cc s-n ngang ,dc tnh nh- dm gin n xt n h s lin tc.
a. Vn khun thp CT3 :
c tr-ng vt liu
a (cm)
b (cm)
h (cm) W (cm3) J (cm4) (kG/cm3)
E(kG/cm2)
Thp bn
40
40
0.5
1.67
0.42
0.785
2100000.0
B-c s-n tng c-ng

a: Khong cch theo ph-ng ngang cu.


b: Khong cch theo ph-ng dc cu.

b. Ti trng tc ng :
T hp ti trng .

( Ph lc A- tiu chun k thut giao thng -ng b-Tp III)


Tnh ti b tng.
Ti trng h gio trong
Ti trng vn khun.
TI trng do m rung.
Ti trng do ng-i v dng c.
-Ti v tr s-n gia dm hp BT ( b tng s-n + b tng neo phi F7) .
Loi ti trng
Tr s tc n v H s n Tr s tt
Tnh ti lp b tng
0.615
kG/cm2
1.2
0.738
Ti trng do ng-i v dng c
0.020
kG/cm2
1.3
0.026
TI trng do m rung
0.020
kG/cm2
1.3
0.026
Trng l-ng bn thn VK
0.009
kG/cm2
1.1
0.009
Pgtt =
Ti trng tnh ton
tc
Ti trng tiu chun Pg =
- Ti v tr s-n bin dm hp BT.
Loi ti trng
Tnh ti lp b tng
TI trng do m rung
Ti trng do ng-i v dng c
Trng l-ng bn thn VK
Pbtt =
Ti trng tnh ton
tc
Ti trng tiu chun Pb =
- Phn d-i y dm hp BT.
Loi ti trng
Tnh ti BT bn y
Tnh ti BT bn np
Ng-i v dng c
TI trng do m rung
Trng l-ng bn thnVK+ gio trong
Pdtt =
Ti trng tnh ton
tc
Ti trng tiu chun Pd =
- Ti v tr tr.
Loi ti trng
Tnh ti lp b tng H (cm)
Ti trng do ng-i v dng c
TI trng do m rung
Trng l-ng bn thn VK

Tr s tc
0.454
0.020
0.020
0.009

n v
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2

H s n
1.2
1.3
1.3
1.1

Tr s tt
0.544
0.026
0.026
0.009

H s n
1.2
1.2
1.3
1.3
1.1

Tr s tt
0.092
0.109
0.026
0.026
0.015

H s n
1.2
1.3
1.3
1.1

Tr s tt
0.629
0.026
0.026
0.009

0.606 (kG/cm2)
0.502 (kG/cm2)
Tr s tc
0.077
0.091
0.020
0.020
0.014

n v
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2

0.268 (kG/cm2)
0.221 (kG/cm2)
Tr s tc
0.524
0.020
0.020
0.009

Pttt =
Pttc =
phongkythuatcau1@gmail.com

0.800 (kG/cm2)
0.664 (kG/cm2)

n v
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2

0.691 (kG/cm2)
0.573 (kG/cm2)
3

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


1.2. Tnh ni lc :
Mmax = x Pmaxtt x b2
Pmaxtt = max(Pstt,Pdtt,Pbtt,Pttt) =
0.800 (kG/cm2)
P
=> =
vi a/b = 1
0.0513
( Bng tra qui trnh )
Mmax =
65.632 (kGcm)
Chiu dy yu cu ca vn khun:
6 M tt
Ru

Chiu dy tm vn chn
Tnh vng gia nhp vn khun .
f

Pmaxtc =

0.5 (cm ) =>

tc
Pmax
x b4
E x h3

=>

vi a/b = 1

0.455 (cm)

0.0138
( Bng tra qui trnh )
=
0.664 (kG/cm2)
f=
0.089 (cm)
[f] = a/400 =
0.100 (cm)
f < [f] =>

max(Pstc,Pdtc,Pbtc,Pttc)

1.3. Tnh s-n tng c-ng.


-S-n tng c-ng ng v ngang -c b tr kch th-c a x b, cc s-n tng ngang gi ln cc dm dc.
Nh- vy ta ch cn tnh ton cho cc s-n ngang.
- Mt ct ngang tnh ton ca s-n c dng T cch rng 15
=
0.5
(cm)
Chiu dy tm tn.
15 =
7.5
(cm)
1.3.1. D liu tnh ton :
a. S-n thp CT3 :
ds (cm)
c tr-ng vt liu
h (cm) W* (cm3) J (cm4) S (cm3) E(kG/cm2)
Thp bn

0.8

8.53

34.13

6.40

2100000

Mt ct ngang s-n + tn.


Ta trng tm:
yc=

6.293

(cm)

Mo men qun tnh ca mt ct:


J=J1+J2=
cng :
W=

96.664 (cm4)
15.360 (cm3)

b. Ti trng tc ng :
Ti s-n gia ca dm.

Ti s-n bin ca dm.

Ti y dm.

q1tt = Pgtt x b =
q1tc = Pgtc x b =

31.98 (kG/cm)
26.55 (kG/cm)

q1tt = Pbtt x b =
q1tc = Pbtc x b =

24.23 (kG/cm)
20.09 (kG/cm)

q2tt = Pdtt x b =
q2tc = Pdtc x b =

10.72 (kG/cm)
8.85 (kG/cm)

q3tt = Pttt x b =
q3tc = Pttc x b =

27.63 (kG/cm)
22.92 (kG/cm)

Trn tr P4.

phongkythuatcau1@gmail.com

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


c. Nhp tnh ton max :
Ti s-n gia dm hp :
Ti s-n bin dm hp :
Ti y dm hp :
Trn tr P4:
1.3.2. Tnh ni lc :
Ti s-n gia dm.

Lttg =
Lttb =
Ltt d=
Ltt t=

m q gtt

M max
=>

L2

8
M max
W

max

40
40
80
40

(cm)
(cm)
(cm)
(cm)

5117.531 (kGcm)
333.17 (kG/cm2)

( Xt n lin tc s-n dc m = 0.8 )


max

< Ru =>

max

< Ru =>

max

< Ru =>

max

< Ru =>

Ti s-n bin dm.

m qbtt L2
8

Mmax
=>

M max
max

Ti y dm.

m qdtt L2
8
M max
W

Mmax

=>

3877.585 (kGcm)

max

252.45 (kG/cm2)

6861.52 (kGcm)
446.71 (kG/cm2)

Trn tr P4.
m q ttt L2
8

Mmax

=>

M max
W

max

4420.47 (kGcm)
287.79 (kG/cm2)

1.3.3. Tnh vng gia nhp s-n thp :


Ti s-n gia dm.

Ti s-n bin dm.

Ti y dm.

Trn tr P4.

tc
4
5m q1g x L
f=

=
384
EJ
[f] = L/400 =

5 m q1btc x L4
f
384 EJ
[f] = L/400 =

0.003 (cm)
0.100 (cm)

0.100 (cm)
0.019 (cm)

[f] = L/400 =

0.2 (cm)

5 m qtc3 x L4
384
EJ

[f] = L/400 =

f < [f] =>

f < [f] =>

f < [f] =>

0.003 (cm)

5 m qtc2 x L4
384
EJ

f < [f] =>

0.003 (cm)
0.100 (cm)

2. Tnh vn khun thnh.


2.1. D liu tnh ton.
Tnh s bn ngm 4 cnh, cc s-n ngang, dc tnh nh- dm gin n xt n h s lin tc.
phongkythuatcau1@gmail.com

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


a. Vn khun thp CT3 :
c tr-ng vt liu
a (cm)
b (cm)
h (cm) W (cm3) J (cm4) (kG/cm3)
E(kG/cm2)
Thp bn
50
50
0.5
1.67
0.42
0.785
2100000.0
a: Khong cch theo ph-ng ngang cu.
b: Khong cch theo ph-ng dc cu.
b. Ti trng tc ng :
( Ph lc A- tiu chun k thut giao thng -ng b-Tp III)
-Khi bm b tng th p lc ngang tiu chun ca b tng tc dng ln vn khun tnh theo cng thc:
Pmax =

bt

Pxk

Bn knh tc dng ca m
R=
0.700 (m)
Ti trng xung kch khi b tng Pxk=
0.040 (kG/cm2)
Chiu cao b tng
H=
2.300 (m)
p lc ngang b tng
Pmax=
0.215 (kG/cm2)
-Ti trng thng ng b tng tc dng ln s-n dm.
- Nhn thy vn khun thnh, ti v tr y s-n chu tI trng bt li nht.
p lc ngang
Pmax=
0.215 (kG/cm2)
TT b tng thng ng
Pbt=
0.525 (kG/cm2)
=
Gc vt s-n
75.61
p lc tng tc dng ln vn khun
P = Pbt*cos + Pmax*sin =
0.339 (kG/cm2)
2.2. Tnh ni lc :
Mmax = x Px b2
=> =
vi a/b = 1
0.0513
( Bng tra qui trnh )
Mmax =
56.525 (kGcm)
Chiu dy yu cu ca vn khun

Chiu dy tm vn chn

6 M tt
R
h=
f

vi a/b = 1

0.422 (cm)
0.500 (cm) =>

P1tc x b4
E x h3

=> b =
f=
[f] = a/400 =

0.0138
0.111 (cm)
0.125 (cm)

( Bng tra qui trnh )


f < [f] =>

III.Tnh ton h gio bin cnh.


qtc
q4
q3
q2

180

q1

2300

2306

700

h = 898

500

Pxk

Pmax

- H khung chng s dng thp hnh, hn lin kt.


- Khung chng chu ti trng thng ng ca b tng, ti trng thi cng v p lc ngang thng qua vn khun.
- Cm khung chng, theo ph-ng dc cu b tr gm 3 khung cch nhau
L=
100 (cm)
phongkythuatcau1@gmail.com

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


L

L
dm hp

cm khung chng

dm dc vn y
dm ngang vn y

3.1. D liu tnh ton.


a. Ti trng thng ng b tng v ti trng thi cng.
S tnh.
qvk
qtc
q4
q3
q2
q1

2000

775

1645
430

R1

R3 R4

R2

T hp ti trng tnh ton.


Ti trng b tng tiu chun
q1 = L*h*gbt =
q2=
q3=
q4=
Ti trng thi cng.
qtc=
Ti trng vn khun.
qvk=
Kt qu Sap2000.

(kG/cm)
(kG/cm)
(kG/cm)
(kG/cm)

2.0 (kG/cm)
0.68 (kG/cm)

R3=
R4=

3835.06 (kG)
214.67 (kG)

2300

Gi tri phn lc tnh ton:


R1=
1967.163 (kG)
R2=
3518.33 (kG)
b. p lc ngang .
S tnh .

4.50
12.5
22.45
57.50

H3

1000

600

190

400

phongkythuatcau1@gmail.com

110

H4

Pxk

Pmax

700

- Ti trng ri u t-ng -ng tiu chun


Ptd = F/H=
Ptd.L=
Ni lc tnh ton.

0.188 (kG/cm2)
18.84 (kG/cm)

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


Gi tri ni lc tnh ton:
H1 =
1185.6 (kG)
H2 =
2351.2 (kG)
R1
c. S cc thanh chng.

H3 =
H4 =

-419.92 (kG)
2082.97 (kG)

R2
R4

H3
thanh s 5

h s

nh
tha

than

thanh s4

thanh s 3

R3
thanh s 1

thanh s 7

Thanh x ngang I140 vn khun.


Vt liu I140x80
F(cm2) Jx(cm4)
CT3
1
21.62
725
Thanh lin kt ngang v xin L75.
Vt liu L75x75x6 F(cm2) Jx(cm4)
CT3
8.727
46.88
thanh chng I140 .
Vt liu I 140x80
F(cm2) Jx(cm4)
CT3
21.62
725
3.2. Kim ton khung chng.
a. Lc t vo khung chng.
- l nhng phn lc truyn t vn khun xung.

Zx(cm)
7

Jo(cm4)
725

Zo(cm)
7

Zx(cm)
2.06

ix(cm)
2.3

iy(cm)
2.3

Zx(cm)
7

Jo(cm4)
725

ix(cm)
6.12

w1
103.57

iy(cm)
1.62

b. Kt qu ni lc h khung chng.
S dng phn mm SAP2000 tnh ton ta c:

Lc dc trong cc thanh chng

phongkythuatcau1@gmail.com

Mo men un dm I 140x80

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

phn lc gi tnh ton truyn xung dm dc.

Rbc1=
Rbc2=
Rbc3=

Bin dng dz trn h khung.

2769.72 (kG)
5577.46 (kG)
1442.79 (kG)

c. Kim ton thanh s 01 I 140x80.


- T kt qu ni lc khung chng.
Mmax=
######## (kG.cm)
2
=>
Mmax/W=
264.633 (kG/cm )
t
max
vng
f=
0.098 (cm)
[f] = L/400 =
0.411 (cm)
f < [f]
=>
t
d. Kim ton thanh s 02 I 140x80.
- T kt qu ni lc khung chng.
Mmax=
######## (kG.cm)
2
=>
Mmax/W=
264.633 (kG/cm )
t
max
vng
f=
0.070 (cm)
[f] = L/400 =
0.350 (cm)
f < [f]
=>
t
e. Kim ton thanh chng s 3 v 4.
Thanh s 3 vi chiu di
L3=
174 (cm)
Thanh s 4 vi chiu di
L4=
156 (cm)
Kim ton vi iu kin thanh chu nn.T kt qu SAP2000 ta c:
N3=
2762.65 (kG)
N4=
3982.52 (kG)
Chiu di tnh ton
L3tt=
Vi s thanh hai u cht.
m =
1
=>
174 (cm)
tt
L4 =
156 (cm)
mnh
Tra bng ta -c h s un dc
=L/i =
=
107.41
=>
0.49
=L/i =
=
96.30
0.56
N
Fng

Cng thc kim ton:


N3/Fng =
N4/Fng =
R
R

phongkythuatcau1@gmail.com

127.782
184.21
931.0
1064.0

(kG/cm2)
(kG/cm2)
(kG/cm2)
(kG/cm2)

t
t

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


f. Kim ton thanh xin s 5, 6 v 7.
Chiu di thanh s 5 ,
L5=
160 (cm)
Chiu di thanh s 6 ,
L6=
183 (cm)
Chiu di thanh s 7 ,
L7=
180 (cm)
Kim ton vi iu kin thanh chu nn.T kt qu SAP2000 ta c:
N5=
656.32 (kG)
N6=
3924.34 (kG)
N7=
4347.46 (kG)
Vi s thanh hai u cht.
m=
1
=>

tt

L5 =
L6tt=
L7tt=

Chiu di tnh ton


160 (cm)
183 (cm)
180 (cm)

mnh ca thanh
=L/i =
=L/i =
=L/i =

69.57
79.57
78.26

=
=
=

=>

0.74
0.69
0.69

Cng thc kim ton:


N
Fng

N5/Fng =
75.21
N6/Fng =
449.68
N7/Fng =
498.16
R 5=
1406.00
R 6=
1311.00
R 7=
1311.00
IV.Tnh ton h dm dc v dm ngang.
1. Tnh dm dc thp hp 2L 100x100x10 ti v tr y dm :
1.1.D liu tnh ton.
Ti mt ct c neo.

(kG/cm2)
(kG/cm2)
(kG/cm2)
(kG/cm2)
(kG/cm2)
(kG/cm2)

t
t
t

Ti mt ct tr.

Tr

a. Dm dc -c t hp t 2L100 thnh tit din hnh vung.


Vt liu
L100x100 F(cm2) Jx(cm4)
2L100^2*10
2
36
182.70
phongkythuatcau1@gmail.com

Tr

Zx(cm)
5.00

w1(cm3)
36.54
10

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


b. T hp ti trng tnh ton.

-Xt cho 1cm di cu.


+ Tnh ti tiu chun b tng dm hp phn b ti v tr s-n bin, s-n gia v y dm.

Ti trng phn b s-n gia


Ti trng phn b s-n bin
Ti trng phn b ti y

q = F* bt/a
q = F* bt/b
q = F* bt/c
F: din tch phn b tng thng ng tc dng

Ti mt ct c neo.
Ti trng phn b s-n gia
Ti trng phn b s-n bin
Ti trng phn b ti y
Ti mt ct thng th-ng.
Ti trng phn b s-n gia
Ti trng phn b s-n bin
Ti trng phn b ti y

qg =
qb =
qd =

0.615 (kG/cm)
0.454 (kG/cm)
0.168 (kG/cm)

qg =
qb =
qd =

0.430 (kG/cm)
0.356 (kG/cm)
0.168 (kG/cm)

qt =

0.524 (kG/cm)

TT phn b u trn tr
+ Ti trng tp trung do khung chng cnh dm truyn xung.
Rbc3 =
cho 1cm di cu.
14.428
+ Ti trng tiu chun vn khun v gio trong.
qvk =
Ti trng VK mt ct thng th-ng
0.009
qdg =
Ti trng gio trong.
0.005
+ Ti trng tiu chun thi cng do ng-i v thit b .
qng =
0.02
c. S tI trng.
-Dm dc chu tI trng truyn t vn khun y theo s sau:
V tr c neo v v tr thng th-ng.

300

400 450

750

800

800

phongkythuatcau1@gmail.com

800

750

400

300300300

400

750

800

(kG)
(kG/cm)
(kG/cm)
(kG/cm)

800

800

750

450 400

300

11

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

Trn nh tr P4.

200

400 400 400 400 400

350

400

300300300

400

350

400 400 400 400 400

200

d. Kt qu tnh tonSAP2000.
- Ti mt ct c neo.
Kt qu tnh ton SAP2000 phn lc gi:

Cho 1 cm chiu di cu.


Rd1=
22.22 (kG)
Rd2=
26.73 (kG)
Rd3=
29.11 (kG)
Rd4=
27.86 (kG)
Rd5=
28.53 (kG)

-22.22
-26.73
-29.11
-27.86
-28.53

Rd6=
Rd7=
Rd8=
Rd9=
Rd10=
Rd11=

29.08
29.04
28.68
25.84
28.66
26.42

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

-29.08
-29.04
-28.68
-25.84
-28.66
-26.42

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

-29.05
-29.01
-28.81
-24.42
-20.84
-20

Rmax=
29.11 (kG)
Dm dc s 3 (tnh t ngoi vo) chu bt li nht, kim ton vi dm ny.
- Ti mt ct thng th-ng.
Kt qu tnh ton SAP2000 phn lc gi:

Cho 1 cm chiu di cu.


R'd1 =
20.88 (kG)
R'd2 =
22.39 (kG)
R'd3 =
23.67 (kG)
R'd4 =
26.06 (kG)
R'd5 =
28.67 (kG)

-20.88
-22.39
-23.67
-26.06
-28.67

R'd6 =
R'd7 =
R'd8 =
R'd9 =
R'd10 =
R'd11 =

29.05
29.01
28.81
24.42
20.84
20.00

Rmax=
29.05 (kG)
Dm dc s 6 (tnh t ngoi vo) chu bt li nht, kim ton vi dm ny.
- Ti mt ct trn tr.
Kt qu tnh ton SAP2000 phn lc gi:

phongkythuatcau1@gmail.com

12

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

Rdt1=
Rdt2=
Rdt3=
Rdt4=

32.98
29.47
31.82
31.20

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

Rdt5=
Rdt6=
Rdt7=
Rdt8=
Rdt9=

31.96
28.83
29.78
28.36
22.47

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

Rmax=
32.98 (kG)
Dm dc s 1 (tnh t ngoi vo) chu bt li nht, kim ton vi dm ny.
1.2. Nhp tnh ton dm dc.
Kim ton dm dc vi s dm gin n,c chiu di nhp tnh ton l khong cch 2 dm ngang.
Trn on thng th-ng
Ltt=
135 (cm)
C ti trng ri u q=
29.05 (kG/cm)
Trn on c neo
Ltt=
120 (cm)
C ti trng ri u q=
29.11 (kG/cm)
Trn tr
Ltt=
120 (cm)
C ti trng ri u q=
32.98 (kG/cm)
1.3. Kim ton dm dc.
- Mt ct c neo.
m q tt L2
Mmax
41918.4 (kGcm) ( Xt tnh lin tc s-n dc m= 0.8 )

M max
max

W
5 m q1tc x L4
f
384
EJ

[f] = L/400 =

1147.192 (kG/cm2)

0.126 (cm)
0.300 (cm)

f < [f] =>

- Mt ct thng th-ng.

m q tt L2
8

Mmax

M max
max

5 m q1tc x L4
384
EJ

[f] = L/400 =
- Mt ct trn tr.

m q tt L2
8
M max
max
W
5 m q1tc x L4
f
384
EJ

Mmax

[f] = L/400 =

52943.63 (kGcm)

( Xt tnh lin tc s-n dc m= 0.8 )

1448.922 (kG/cm2)

0.202 (cm)
0.338 (cm)

f < [f] =>

47491.2 (kGcm)
1299.704 kG/cm2)

0.143 (cm)
0.300 (cm)

f < [f] =>

3. Tnh dm ngang hp 2L160x100x10.


3.1. D liu tnh ton.
- H thng dm ngang gm cc dm -c t hp t 2 thanh L160x100x12 ghp to thnh tit din hnh hp
ch nht chu ti trng l cc phn lc truyn t dm dc xung (v tr cnh hng v v tr y dm hp b tng).
- Khong cch cc dm ngang ti v tr c neo cch nhau: 80cm+120cm + 80 cm +120cm+...
ti mt ct thng th-ng l 120cm + 135cm+120cm+135cm....
v ti v tr tr P4 l 43cm+120cm + 43cm.
L1=
120 (cm)
L3=
135 (cm)
L2=
80 (cm)
L4=
43 (cm)
phongkythuatcau1@gmail.com

13

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

3.2.c tr-ng hnh hc dm ngang.


Vt liu

L160x100
2

F(cm2)
50.6

Jx(cm4)
1972.3

Zx(cm)
8

W1
246.54

3.3.Tnh ton.
a. C s tnh ton.
- Theo ph-ng ngang cu.
S tnh dm ngang l dm lin tc k trn cc gi l cc ct chng,chu tI trng phn lc gi t cc dm dc xung.
- Theo ph-ng dc cu.
Chiu di tI trng b tng tc dng ln 1 dm ngang:
Ti v tr thng th-ng:
L= (L1+L3)/2 =
127.5 (cm)
Ti v tr c neo:
L= (L1+L2)/2 =
100 (cm)
Ti v tr tr P4:
L= (L1+L4)/2 =
81.50 (cm)
=>ta c phn lc t dm dc truyn xung dm ngang nh- sau:
Hdi = Rdi*L
+ Ti v tr c neo.
y dm hp
Hd1 =
2222.0 (kG)
Hd6 =
2908.0 (kG)
Hd2 =
2673.0 (kG)
Hd7 =
2904.0 (kG)
Hd3 =
2911.0 (kG)
Hd8 =
2868.0 (kG)
Hd4 =
2786.0 (kG)
Hd9 =
2584.0 (kG)
Hd5 =
2853.0 (kG)
Hd10 =
2866.0 (kG)
Hd11 =
2642.0 (kG)
Cnh dm hp.
Hbc1=
2769.72 (kG)
Hbc2=
5577.46 (kG)
+ Ti v tr thng th-ng.
y dm hp
H'd1 =
2662.2 (kG)
H'd6 =
3703.9 (kG)
H'd2 =
2854.7 (kG)
H'd7 =
3698.8 (kG)
H'd3 =
3017.9 (kG)
H'd8 =
3673.3 (kG)
H'd4 =
3322.7 (kG)
H'd9 =
3113.6 (kG)
H'd5 =
3655.4 (kG)
H'd10 =
2657.1 (kG)
H'd11 =
2550.0 (kG)
Cnh dm hp.
H'bc1= 3531.393 (kG)
H'bc2= 7111.262 (kG)
400
300 450

700

1200
2100
1200
1200
phongkythuatcau1@gmail.com
500

400
450 300

600 1200

600 1200

1200
200

600 1200

600 1200

1200
500

2100

1200

14

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


700

1200

2100

1200

1200

600 1200

600 1200

500

1200

600 1200

600 1200

1200

2100

1200

500

200

+ Ti mt ct trn tr:
Hdti = Rdti*L
Hdt1 =
Hdt2 =
Hdt3 =
Hdt4 =

2687.9
2401.8
2593.3
2542.8

200

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

Hdt5 =
Hdt6 =
Hdt7 =
Hdt8 =
Hdt9 =

400 400 400 400 400

300

1200

b.Ni lc tnh bng SAP.


- Gi tr mo men.

600

350

400

300300 300

1200

200

400

350

1200

2604.7
2349.6
2427.1
2311.3
1831.3

400 400 400 400 400

600

1200

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

200

300

- Ti v tr c neo.

- Ti v tr thng th-ng.

- Ti mt ct trn tr:

Mmax=

Ti m/c c neo.
=>

M max
max

Mmax=

Ti m/c thng th-ng.


=>

M max
max

=>
phongkythuatcau1@gmail.com

M max
max

664.673 (kG/cm2)

max

< Ru =>

max

< Ru =>

max

< Ru =>

208943.2 (kG.cm)
847.511 (kG/cm2)

Mmax=

Ti m/c tr P4.

163866.9 (kG.cm)

71289.2 (kG.cm)
289.162 (kG/cm2)

15

M max
Thuyt minh tnh ton h gio ti ch
-Cu Kim Thnh
max

- Phn lc tnh ton ti cc ct chng:


Ti v tr c neo.

Rc1=
Rc2=
Rc3=
Rc4=
Rc5=

2142.91
4424.73
3919.33
4592.47
4543.09

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

Rc6=
Rc7=
Rc8=
Rc9=
Rc10=
Gi tri ln nht

Rmax=

3106.93
3477.85
2971.76
4103.34
5758.4

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

5758.4 (kG)

Ti v tr thng th-ng.

R'c1=
R'c2=
R'c3=
R'c4=
R'c5=

2711.75
5637.13
4860.01
4676.97
5420.94

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

-2711.75
-5637.13
-4860.01
-4676.97
-5420.94
Gi tri ln nht

R'c6=
R'c7=
R'c8=
R'c9=
R'c10=

3958.96
4401.39
3952.88
4724.59
5684.17

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

R'max=

5684.17 (kG)

-3958.96
-4401.39
-3952.88
-4724.59
-5684.17

Ti v tr tr.

Rct1=
Rct2=
Rct3=
Rct4=

5479.94
6354.55
5399.79
4668.51

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

phongkythuatcau1@gmail.com

Gi tri ln nht
Rctmax= 6354.55 (kG)
Thay th bng h gio thp hnh t hpL75x75x6
tng sc chu tI ca gio ti v tr tr P4.

16

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

- Gi tr vng.
Ti v tr c neo.

fmax=
[f] = L/400 =

0.1038 (cm)
0.525 (cm)

f < [f] =>

fmax=
[f] = L/400 =

0.107 (cm)
0.525 (cm)

f < [f] =>

fmax=
[f] = L/400 =

0.025 (cm)
0.300 (cm)

f < [f] =>

Ti v tr thng th-ng.

Ti v tr tr.

v. Tnh ct chng gio thp ng.


1. c tnh k thut.
- gio chng t hp D60/2.5mm (Tn Tr-ng Thnh).
- Lc gii hn ca ct chng l 37.85T t-ng ng vi chiu cao ct chng l 6m, t-ng ng vi 4 tng gio
(c Catalogue tnh nng k thut, giy chng nhn ng kim ca Vin KHXD - B XD, s 399/ATXD, ngy 01/06/2007
km theo).
- Vi chiu cao ct chng ti cu Kim Thnh l H=
4 (m) v H=
5 (m)
2. Ti trng tc dng.
- Cc ct chng chu ti trng t dm ngang truyn xung, ti trng ngang dc dc cu, ti trng gi ngang cu.
- Vi gi thit tnh ton thin v an ton: xt bi ton phng theo ph-ng dc cu 1 hng n ct chng.

1200

1200

- Ti trng dm ngang truyn xung.


Rci
Phn lc gi
- Ti trng tiu chun dc dc cu tc dng ln ct chng tnh cho 1cm dc cu.
phongkythuatcau1@gmail.com

17

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


P*nd = Pnd/16 =
0.568 (kG)
- TI trng tiu chun gi ngang cu tc dng ln ct chng tnh cho 1cm dc cu.
Png = q*S =
2.208 (kG)
Truyn xung tng ct chng.
P*ng = Png/16 =
sinh ra lc ngang
0.138 (kG)
M = Png*h =
sinh ra mo men
253.92 (kG.cm)
Lc thng ng phn b cho tng ct chng.
Pi = M*xi/x2i
200

1400

2000

3200
3800
5000

To Xi(cm)
660
540
490
370
310
190
130
10
X
1253400

Pi(kG)
P1 =
P2 =
P3 =
P4 =
P5 =
P6 =
P7 =
P8 =

2
i

0.134
0.109
0.099
0.075
0.063
0.038
0.026
0.002

5400

To Xi
-10
-130
-190
-310
-370
-490
-540
-660
X
1253400

6600

Pi(kG)
P9 =
P10 =
P11 =
P12 =
P13 =
P14 =
P15 =
P16 =

-0.002
-0.026
-0.038
-0.063
-0.075
-0.099
-0.109
-0.134

2
i

3. Kt qu ni lc.
Phn lc xung cc chn ct chng ti mt ct c neo.

V1 =
V2 =
V3 =
V4 =
V5 =
V6 =
V7 =
V8 =
V9 =
V10 =

2162.590
4453.160
3831.160
4794.450
4457.890
3222.840
3397.700
3089.910
4025.460
5881.590

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

phongkythuatcau1@gmail.com

V11 =
V12 =
V13 =
V14 =
V15 =
V16 =
V17 =
V18 =
V19 =
V20 =

5697.920
4214.730
2913.460
3594.360
3053.800
4661.730
4542.220
4041.990
4453.160
2162.590

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
18

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


Gi tr
Vmax =
5881.590 (kG)
Phn lc xung cc chn ct chng ti mt ct thng th-ng.

V'1 =
V'2 =
V'3 =
V'4 =
V'5 =
V'6 =
V'7 =
V'8 =
V'9 =
V'10 =

2730.41
5666.58
4741.57
4812.54
5306.34
4099.48
4292.75
4096.75
4619.87
5833.43

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

V'11 =
V'12 =
V'13 =
V'14 =
V'15 =
V'16 =
V'17 =
V'18 =
V'19 =
V'20 =

5599.26
4861.18
3871.77
4543.49
3883.95
5566.24
4605.70
5010.37
5666.58
2730.41

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

Gi tr
Vmax =
5833.432 (kG)
4. Kim tra kh nng chu lc ct chng.
- Cn c vo kt qu tnh ton gi tr phn lc chn chng cm gio, cm gio chu lc bt li nht:
Mt ct c neo, ti v s-n gia (cm 6) c gi tr phn lc max l:
V11=
5697.920 (kG)
V12=
4214.730 (kG)
Mt ct thng th-ng, ti v s-n gia (cm 6) c gi tr phn lc max l:
V'11=
5599.260 (kG)
V'12=
4861.178 (kG)
- Cm gio chu tI trng ln nht :
Pmax = 2*(V'11+V'12) = 20920.88 (kG) =
20.92 (T)
- Nh- vy, kh nng chu lc ca 1cm gio (theo nh sn xut) m bo yu cu vi s b tr trn.
vi. Tnh ct chng gio thp t hp L75x75x6 ti mt ct trn tr.
1. c tnh k thut.
- gio chng t hp thp hnh L75x75x6 -c lin kt to thnh cm chng 1200x1200x4000.
Vt liu L75x75x6 F(cm2) Jx(cm4) Jy(cm4) Cx(cm) Cy(cm)
ix(cm)
iy(cm)
CT3
8.727
46.1
46.1
2.06
2.06
2.3
2.3
2. Ti trng tc dng.
`
- Cc ct chng chu ti trng t dm ngang truyn xung, ti trng ngang dc dc cu.
- Vi gi thit tnh ton thin v an ton: xt bi ton phng theo ph-ng dc cu 1 hng n ct chng.
- Ti trng dm ngang truyn xung.
Rcti
Phn lc gi
- Ti trng tiu chun dc dc cu tc dng ln ct chng tnh cho 1cm dc cu.
P*nd = Pnd/16 =
0.568 (kG)
phongkythuatcau1@gmail.com

19

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


3. Kt qu ni lc.

Phn lc chn chng


Vt1 =
5513.35 (kG)
Vt2 =
6412.83 (kG)

Vt3 =
5456.3
Vt4 =
4703.69
Gi tr
Vtmax = 6412.830
Kim ton vi iu kin thanh chu nn.T kt qu SAP2000 ta c
Nmax =
Lc dc trong thanh L75x75x6 ln nht:
6386.800
Vi s thanh hai u cht.
m =
1
tt
L=
=>
Chiu di tnh ton
200
tt
mnh
86.957
max =L /i =
Cng thc kim ton:
N

0.63

731.844 (kG/cm2)
1197.0 (kG/cm2)

vii. Kim tra ng sut t nn.


1.c tnh k thut.
- t x b nn bi thi cng -c m cht K95.
- Nn t bn d-i l t i rn chc v nn -ng c ang s dng.
- Cc cm gio -c k trn cc tm b tng kch th-c 200x600x1000 .
2.Ti trong tc dng.
a. V tr s dng gio ng.
- Cm 5 v 6 ti mt ct neo c lc chn chng ln nht.
Lc chn chng max
V10 =
5881.59 (kG)
V11 =
5697.92 (kG)
- Din tch tm k b tng.
F=
6000.00 (cm2)
- Din tch p lc phn b trn t nn thng qua lp dm dy 30cm .
Kim ton vi din tch phn b ti trng m rng : theo gc 45 o
Ph-ng dc cu
120 (cm)
Ph-ng ngang cu
160 (cm)
=>Ta c dt phn b F= 120*160 =
19200.00 (cm2)
= (V10 +V11)/F =
- ng sut y cc btng:
0.60 (kG/cm2)
b. V tr tr P4.
- Cm 1 v 2 c lc chn chng ln nht.
Lc chn chng max
Vt2 =
6412.83 (kG)
Vt3 =
5456.30 (kG)
phongkythuatcau1@gmail.com

(cm)
=>

45

45
1600

45

Nmax/Fng =

(kG)

1200

Fng

(kG)
(kG)
(kG)

20

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


- Din tch tm k b tng.
F=
6000.00 (cm2)
- Din tch p lc phn b trn t nn thng qua lp dm dy 30cm .
Kim ton vi din tch phn b tI trng m rng : theo gc 45 o
Ph-ng dc cu
120 (cm)
Ph-ng ngang cu
160 (cm)
=>Ta c dt phn b
F= 120*160 =
19200 (cm2)
=
(Vt2
+Vt3)/F
=
- ng sut y cc btng:
0.62 (kG/cm2)
c. Kim ton.
- So snh vi Bng 7.6- Ch-ng VII- Quy trnh thit k cu cng theo trng thi gii hn, 22TCN18-79.
C-ng quy -c ca t yu:
R' =
1.50 (kG/cm2)
=> ng sut y mng cc btng t yu cu, m bo kh nng chu lc.
viii. Kim ton h tr .
1. C s tnh ton:
- H tr tm pha ngoi tr P4 cc cm gio thi cng on dm hng L=7m nhp 4 gn khi hp long.
- Tr tm gm cc cc thp hnh H300, rung h vo trong t nn, b tr h x m, h lin kt khng gian
bng thp hnh, thp gc m bo cng khng gian.
- Cn c kt qu tnh ton phn lc tc dng ln cc ct gio, chnh l ti trng tc dng ln h tr tm.
2.c tr-ng hnh hc vt liu tr tm.
- Thp hnh H300, cc tr tm:
Vt liu
H300
F(cm2) Jx(cm4) Zx(cm) w1(cm3)
H300
1
119.8 20400.00 15.00
1360.00
- H dm ngang nh tr, I500*200:
I500x200
Vt liu
2I500x200
2

F(cm2)
175.07

Jx(cm4)
71058

3.S b tr h tr tm.
Theo ph-ng dc cu
1200

1000

1200

5000

1000

w1(cm3)
2842.34

Theo ph-ng ngang cu

9000

1200

Zx(cm)
25.00

+ 90.08

2000

+ 89.08

5810

16 c?c H300

1:

1.5
+ 82.604

2700

2500

4.S tnh ton.


- Theo dc cu:

300

1200

700

phongkythuatcau1@gmail.com

1000

2700

1200

1000

1200

200

2500

21

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh


- Theo ngang cu:

trong

i=
j=

5.Kt qu tnh ton.


- Cc gi tr phn lc Ri:
R11 =
R21 =
4468.307 (kG)
R12 =
R22 =
8961.958 (kG)
R13 =
R23 =
7526.275 (kG)
R14 =
R24 =
7670.175 (kG)
R15 =
R25 =
8391.20 (kG)
R16 =
R26 =
6579.62 (kG)
R17 =
R27 =
6840.79 (kG)
R18 =
R28 =
6576.13 (kG)
R19 =
R29 =
7342.05 (kG)
R110 =
R210 =
9234.43 (kG)
R111 = 8841.792 (kG)
R211 =
R112 = 7746.664 (kG)
R212 =
R113 = 6198.911 (kG)
R213 =
R114 = 7261.195 (kG)
R214 =
R115 = 6218.243 (kG)
R215 =
R116 = 8826.976 (kG)
R216 =
R117 = 7323.356 (kG)
R217 =
R118 = 7976.991 (kG)
R218 =
R119 =
R219 =
8961.96 (kG)
R120 =
R220 =
4468.31 (kG)
- Cc gi tr phn lc Pci:
P11=
P21=
8665.55 (kG)
P12=
P22=
11919.43 (kG)
P13=
P23=
6210.56 (kG)
P14=
P24=
16958.88 (kG)
P15=
P25=
23368.74 (kG)
P16=
P26=
12095.09 (kG)
P17=
P27=
23194.21 (kG)
P18=
P28=
32050.58 (kG)
- Vy ta c:
Pmax= 36173.58 (kG)

phongkythuatcau1@gmail.com

t 1 n 16 theo ngang cu.


t 1 n 3 theo dc cu.
6230.262
12421.34
10443.34
10641.6
11634.98
9139.10
9498.92
9134.29
10189.53
12796.73
12255.78
10746.98
8614.58
10078.13
8641.215
12235.37
10163.77
11064.31
12421.34
6230.26

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

R31 =
R32 =
R33 =
R34 =
R35 =
R36 =
R37 =
R38 =
R39 =
R310 =
R311 =
R312 =
R313 =
R314 =
R315 =
R316 =
R317 =
R318 =
R319 =
R320 =

3146.107
6334.479
5315.821
5417.92
5929.51
4644.14
4829.45
4641.67
5185.11
6527.807
6249.218
5472.194
4374.019
5127.739
4387.736
6238.705
5171.844
5635.617
6334.48
3146.11

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

16488.64
26084.3
36043.54
18535.74
26178.68
36173.58
18602.71
23302.51

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

P31=
P32=
P33=
P34=
P35=
P36=
P37=
P38=

32199.8
16565.48
17322.83
23870.16
12353.32
8649.094
11896.75
6198.885

(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)
(kG)

= 36.17 (T)

22

Thuyt minh tnh ton h gio ti ch -Cu Kim Thnh

6. Kh nng chu lc ca cc theo t nn.


- Sc chu ti ca cc chu ti trng nn xc nh theo cng thc:
P= m(mR*R*F + u*mf*fi*li)
(7) - 5.5-5-20TCN21-26.
- Trong :
m - H s iu kin lm vic ca cc trong t, m=1.
R - Sc chng tnh ton ca t d-i mi cc, T/m2, theo bng 1.
F - Din tch chng ca cc ln t, (m2).
u - Chu vi ngoi ca tit din ngang ca cc, (m).
fi - Sc chng tnh ton ca lp t th i ca nn ln cc, (T/m2).
li - Chiu dy ca lp t th i tip xc vi mt hng ca cc,(m2).
mR v mf - H s iu kin lm vic, tra bng 3.

m=
R=
F=
u=
fi=
li=
mR=mf=

1.000
2000
0.012
1.200
3.850
3.000
0.9

T/m2
m2
m
T/m2
m

- Ta c:
P=

34.038

(T) =>

P<Pmax Khng t

H ni, ngy thng nm 200


Cty Cu 1 Thng Long

phongkythuatcau1@gmail.com

P. K thut

Ng-i tnh

23