Você está na página 1de 7

7 SAKRAMENTO

BINYAG
(Baptism)

KUMPIL
(Confirmation)

BANAL NA KOMUNYON
(Holy Communion)

PAKIKIPAGKASUNDO
(Reconciliation or Confession)

KASAL
(Marriage or Matrimony)

BANAL NA ORDEN
(Holy Orders)

PAGPAPAHID SA MAY SAKIT


(Anointing of the Sick)