Você está na página 1de 465

ACC. NO AUTHOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Chopde L.N.Sontatakki C.N. &Choudhari D.H. Chopde L.N.Sontatakki C.N.

&Pednekar Vaidhaya & deshpande Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Prabhudesai S.R. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Tirodkar K.N. Sablok S.N.& Raguparia A.N. Tirodkar K.N. Sablok S.N.& Raguparia A.N. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.h.& sontakki C.N. Chopde L.N., Choudhari D.h.& sontakki C.N. Chopde L.N., Choudhari D.h.& sontakki C.N. Bansiramani G.K Bansiramani G.K Bansiramani G.K Bansiramani G.K Bansiramani G.K Masani M.K. Masani M.K. Masani M.K. Masani M.K. Masani M.K. Sinde P.G. Sinde P.G. Sinde P.G.

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Sinde P.G. Pandey Prasad L.M. Kajmi A. Gandhi J.C. Kuchal S.C. Gupta K. Chandre P. Coeldington E.A. & Lavinson N. NagarA.L. & Das R.K. Parthasauthv K. Rao A.R. & Bhimashankaran P. Prakas N. Lukas E.B. & Papanek G.F, (ed) Lipsey R.G. Mitra J.K. Mote, Paul gupta Salvatoee D. Diulio E. A. Guhs & Chattorang Dlecock M.H. Amarchand D. Mukharjee A. & Hanif A. Sanders D.H. Sandus D. H. Chacroborty H. Koonj H. Odonill & Weishrich H. Botler, Phlip Khan M.Y.& Jain P. K. Agrawal Bhatia A. K. Batra V. K. &Bagendia K.C. Gopalkrishna Shrinivasan R. & Chunawala Avadhani V. A. Ashwathappa K. Subramaniam Stoner AF & Freeman R.E. Inter Computer Center, Kamat S. Cherunilam F. Gowda V. Kurian C.T. Van-Matee J.G. & Gilbreath G.H. Bedeian A.G. Chisnall, P.M Weston J.F. & Brighans E.F. Kulkarni P.V.& Kulkarni S.K.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Kapoor N.D. Kulkarni P. V. Beri J.C. Manoria C.B. & Manoria S. Saxsena S.C. Sherlekar, S.A.& Sherelekar V.S. Gupta S.C. & Gupta I. Prasad N.K. & Pradad A.K. Wood, Frank Kamat, S. Mathew, J. Gupta, R. Deesan, Eric Bhole, L. M. Kakodkar M. Sardesai M. Thali, Mukesh Kunkalkar Jyoti Desai M.R. Keni C. Keni C. Nayak D.N. Nayak. S. A. Chodankar R. V. Thali P. Nayak D.D. Shejwadkar P. Goyesh J.L. Hedo S. Shekh U. A. Danayat J. N. Saoja M.D. Borkar B. Shanai P.N.S. Bhattacarya B. Thakur R. Prabhu G. Bhaskar A. A. Nayak R. Vaze V.L. Shivdas N. Palkar S. Thali P. Phadke S. S. Tari D.K. Nayak P.N. Sengupta S.

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Verekar R. Keni C. Nayak H. Rao A. R. Cardoz T. Bhembre R. Chatoupadhaya B. Pawar R.R. Kamat K.R. Sail M. Sadhu A.M.&Singh A. Agarwal A.N. Rudal Datt & Sundaram K.P.M Rulela R. Vashni M.C. & Agarwal Bhole L. M. Sharma A.M. Dongre M.G. Hanson, J.L. Amanthapadmanabhan, G. Dwivedi, D.N ed Husted Bhave, Y.S Bhende, S & Fernando, A.C Ahuja, H.L Jha, Raghvendra Ahuja, H.L Ghosh, A. Ghosh, A. Fergusen, C.E & Gould, J.P Ealls, G & Foryth, P. Ealls, G & Foryth, P. Marconi, J. Hoel, P.G. Jerren, R.J Bhardwa J.H Kanawats, George editor Chandan, P. Harry, Mike Singh, S.K. & Singh, A.K Hall, D.ed Sharma, N.K Redmond, R.S Coventry, W.F Weymes, P. Weymes, P. Stoner AF & Freeman R.E. Bahl, S.

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

Gupta, N.S Goldmann, M.H Gilber, J. Mcdowell, H., Madon, K.D.P & Tacker, D.S Rao, S.L. Lockett, J. Bagrial, A.K Januj, L.R. & James S.K. Bhalla, V.K. & Tuleja S.K. Gulshan, S.S. & Kapoor, G.K Sharma, N.K Blanchard, K. & Johnsen, S. Holland, R. Leboenz, M. Sharma, N.K Roychoudhary, U.D. & Mukherjee, Mani Meigh, W.B., Morich, A.N., & Johnson, C.E Panigrahy, D. Thorper, E. Thorper, E. Bradsheel .D. Ahuja, H.L Desai, V. Mahajan, V.S. Harry, M.J.S. Saharay, H.K. & Saha, N.K. Nehru, J. Mathew, K.M. ed Davle K.B. Thomson, A.J. & Martimet, A.V. Thomson, A.J. & Martimet, A.V. Cobuid, Collion Taylor, G. Procter, P. ed Basu, G. Dixom, R.J. Swan, Michael Harris, T.A. Kothani, C.R. Burnett, H. Bedi, H.L. & Hardikar, V.K Chakraborty, S.K. Vohra, D. Roy, P.N. Mishra, S.K. & Puri, V.K. Maheshwari, S.N. Maheshwari, S.N.

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

Arora, M.N. Maheshwari, S.N. Maheshwari, S.N. Vaish, M.C. Ahuja, H.L Sethi, T.T Singh, S.K. Neelamegham, S Sherlekar, S.A.& Sherelekar V.S. Prasad, L.M. Gupta, C.B. Dawar, S.R. Dawar, S.R., Dawar, R.S & Dawar, N.R. Cherunilam F. Gandhi J.C. Banerjee, B. Rathor, B.S Nair, N.G. Pal, R. and Korlohalli Pradhan, H. Singh, R.L. (ed.) Hartsen T.A. & Alexander, J.W Dhingra, J.C & Gorg, V.K. Linderi, P.H. Dawar, R.S. Dulta Chowdhury, Dhruba Dwivedi, R.S. Pylee, M.V.T George, A.S. Davar, R.S., Davar S.R & Davar, M.R. Adhikari, M. Varshey, R.L. & Bhattacharya, B. Tripathi, P.C. Kapoor N.D. Nair, N.R. & Nair, S.R. Pagare, D. Saxena, V.K. & Vashist, C.D Maheshwari, S.N. Saxena, V.K. & Vashist, C.D Hingorani, N.L, Ramanathan, A.R. Gupta, R.L & Radhaswanu, M. Jyengar, S.P. Chakraborty, S.N. Tandon, B.N, Sudharsanam, S. & Sundharam Prabhu, S. Basu, T.K. Pandey, J.M. Arora, M.N. Banerjee, B.

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

Bhar, B.K Chakraborti, A.K. Paul, S.Kr. Paul, S.Kr. Paul, S.Kr. Paul, S.Kr. Sinha, A.K. Mathew, K.M. ed Ratnam, C.S.V & Srivastava, B.K Sharma, R.C Amarchand D. Kothani, C.R. Chandra P. Stanton, J.W, Michael, J.E. & Walker, B.J Gulshan, S.S. & Kapoor, G.K Stern, L.W. & El-Ansary, A.J Robbins, S.P. Pandey, J.M. Khan M.Y.& Jain P. K. Gupta, Kamat Sharma, S. Newstrom, J.W & Davis, K. Machinraja, H.R. Porwal, L.S. Rao, T.V., Srivastava, M. & Vidhyragan, R. Chandra P. Jenkins C. & Morley, M. Chary, S.N. Mukharjee A. & Hanif A. Sengupta S. Chary, S.N. Shapiro, A.C Jawaharlal Koonj H. Odonill & Weishrich H. Dubofrky, D.A. Datar, S. & Pardeshi, P. Dobler, D.W., Lee L & David M.B Wiest, J.D. & Levy, F.K. Udpa, S.R. Chandra P. Marrie, J.L Monappa, A. & Saiyadain, M. Agarwal A.N. Adam, E.E. & Elbert, R.J. Cherunilam F. Shapiro, A.C Roychoudhary, K.

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

Baumol, W.J. Horngreen, C.T., Faster, G. & Datar, S.M. Agarwal N.K. Banerjee, B. Monga, J.R., Ahuja G. & Snehal, A. Kale, N.G. & Karnavat, S.C Monga, J.R., Ahuja G. & Snehal, A. Samulson P.A.& Noralhaus W. Bellante D.& Jacson M. Hersten, J.M. Mital K.V. Fraleich, J.B. Deshpande, J.V. Kakodkar M. Anantmurthy, U.R Shivdas N. Anantmurthy, U.R Narayan, Shanti Subramaniam, N. Subramaniam, N. Dubey, M. Gopalkrishnan, N.G. Ragavachari, M. Farlow, S.J. Bronson, R. Gupta, R.L. Gupta, P. Das Sawant, S.B. & Athavale, A.S. Kapoor N.D. Basava, K.D. Pardeshi, P.C. Pardeshi, P.C. Lewis, Norman Dwivedi, D.N. Shrivastava, O.S. French, C.S. Connor, J.D.O. Mudambachithaya, G.S. Chandra, H. & Singh, D. Murphy, R. Mathew, K.M. ed Ghore, Vijaya (ed.) Heneman, H.G., Schwab, D.P., Fossum, J.A. & Dyer, L.D. Chandan, J.S. Bhatt, R.D, Poddar, R.S, Menashe, B.E & Chokhani, S.S. Bhatt, R.D, Poddar, R.S, Menashe, B.E & Chokhani, S.S. Narayan, Shanti

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

Shukla, M.C, Grewal, T.S. & Gupta, S.C. Milkovich, G.T, & Boudreau, J.W Swarup, Kanti, Gupta, P.K & Mohan Mani Khan M.Y.& Jain P. K. Hunt, R. & Shelley, J. Sengupta S. Mithani, D. & Timble, P. Rajaraman, V. Sharma, S. Mamoria C.B. & Pareek, V. Amarchand D. Amarchand D. Saha, S. Gandhi J.C. Chary, S.N. Adam, E.E. & Elbert, R.J. Mithani, D. & Timble, P. Datt, R. & Sundharam, K.P.M. Datt, R. & Sundharam, K.P.M. Datt, R. & Sundharam, K.P.M. Bedi, H.L. & Hardikar, V.K Sharma, R.C. & Mohan, K. Das, Sur Srivastava, S.C. Silveria, D.M. Kuchal, M.C. Kapoor N.D. Stanton, J.W, Michael, J.E. & Walker, B.J Jain, S.P & Narang. K.L. Anthony, R.N. & Reece, J.S. Gupta, C.B. Bhattacharya, S.K. & Deardem Mukherjee, S. & Roychowelhery, A.P. Maheshwari, S.N. Sharma, N.K Sinha, A.K. Maheshwari, S.N. Jain, S.P & Narang. K.L. Tandon, B.N, Sudharsanam, S. & Sundharam Prabhu, S. Gupta, C.B. Saxena, R.G Chandan, J.S., Singh, J. & Khanna, K.K. Pagare, D. Manoria, C.B. Bhusan, Y.K. Banerjee, S. Nair, M.G.

422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468

Davar, R.S. Prasad, L.M. Raymond, R.S. Shrivastava, R.M. Dattachowdhary, D. Still, R.R., Cundiff, E.W. & Govani, N.A.P. Mathew, M.J. Mannur, H.G. Ahuja, H.L Dewett, K.K. & Chand, A. Rajgabachan, K. Ahuja, H.L Dwivedi, D.N. Bhatia, H.L. Sachdeva, S.K. (ed.) Dhingua J.C. & Garg, V.K. Rajaraman, V. Hunt, R. Gupta, C.B. Maheshwari, S.N. Chakrabarti A.K. Maheshwari, S.N. Hingorani, N.L, Ramanathan, A.R. Dilworth J.B. Sahu P.K.& Raut K.C. Kuchal M.C. Sharma H.D. Terry G.R. & Franklion S.G. Batra P.& Batra V. Drunker P. Banerjee R.N. Machinraja, H.R. Bagrial A.K. Sengupta N.K. Walley B.H. Petersen H.C. & Lewis W.C. Twains M. Scott W. Sheksperar W. Sheksperar W. Cabuild C. Sheksperar W. Gartside L. Winiswright G. Murphy, R. Shaw K. Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar M.

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar M. Chitas S. G., Joshi N.A. & Jumde A.G. Chopde L.N.,Sontakki & Chaudhari Sontakki S.N. Sontakki S.N. Hunt R. & Shelly J. Rajaraman V. Railkar J.S. Paylee M.V. & George A.S. Kale N.G. Varma M.L. Mithani D.M. Mithani D.M. Kalel N.G. & Banelgar P.K. Milkovich, G.T, & Boudreau, J.W Bell J. Avadhani Maker Anthony, R.N. & Reece, J.S. Railkar J.S. & Acharya A.M. Kale N.G. Mishra S.K. & Puri V.K. Pradhan H., Bhende D.S. & Thakur V. Deshpande A.V.& Vaidhya M. Deshpande A.V.& Vaidhya M. Puri V.K. Mishra S.K. & Puri V.K. Not Traceble Singh Gopal Kumar H.D. Shrivastava O.S. Verma M.L. Mishra S.K. & Puri V.K. Alexander J.W. Higgelt Pelee Sharma J.C. Roy P. & Mukharjee S. Khanna K.K. Maheshwari, S.N. Hingorani, N.L, Ramanathan, A.R. Ashwathapa Basava, K.D. Balsubramanayam G.S. & Gupta Sengupta N.K. Gopalkrishnan P. Frenci Cherunilam Ashwathapa Mundiyar R.V., Nimkar S.L., Patil T.M., Chaudhari,Pandey,,Khan & Narkhade

516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562

Mundiyar R.V., Nimkar S.L., Patil T.M., Chaudhari,Pandey,,Khan & Narkhade Mishra S.K. & Puri V.K. Doctor A.H. Shekhar K.C. Agarwal A.N.& Lal K. Bell J. Arora M.N Bhar B. K. Collim P.H. & Joliffe A. Gupta C.B. & Gupta V. Balakrishnan R. & Ramabhandaran R. Chandan J.S.,Kawatara M.P. & Kim K.H. Zameeruddin Q. & Khanna V.K. Monga G.S. Collim P.H. Sheroff S.A. (comp) Mahereshawari S.N. Weston J. & Hill A. Maheshwari, S.N. Philips E.M. & Pugh D.S. Verma M.L. Chadan J.S. Bagrial A.K. Ghosh B. Shrivastava S.C. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kishandwala V.H., Kishadwala N.H.,Sheth M.V.& Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishadwala N.H.,Sheth M.V.& Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishadwala N.H., Kishandwala H.V.Wandrekar A.V. Vaidya M.L. & Deshpande A.V. Basava, K.D. Dani L.M. & Shuhani J. Davar R.S. & Davar S.R. Kale N.G. & Karavant S.C. Kale N.G. & Karavant S.C. Kale N.G. & Karavant S.C. Natu V.G. & Kaur C. Padey P.N. menon R. & Mallya Maheshwari, S.N. Sharma N. K.

563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

Burenett H. & Haller ( ed) Mohan M. Kotler P. And Armstrong G. Mithni D.M. Msani N.K. Shanai S. Sokokkishan Thali, Prakash (tr) Sarkar B. ( Aut.) Sardesai M. Borkar B. Desai S.R. Madkaikar S. Prabhu G. Doctor R.A.& Doctor A.H. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Jha S.M. & Singh L.P. DubashG. & Gupta M. Webstor Tirodkar K.N. Sablok S.N.& Raguparia A.N. Sontakki C.N. Khanna K.K. & Gupta V.K. Pal, Rajedra & Suri Prelata Sontakki C.N. Sxsena V. K.& Vasist C.D. muthuswamy & Brinda Deshpande A.V.& Vaidhya M.L. Goa University Collection Of Litrature Goa University Collection Of Litrature Joseph, Mathew Cherunilam F. Goa University Collection Railkar J.S. & Railkar, Jayant S. Railkar J.S. & Railkar, Jayant S. Mayee A.D. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kishandwala V.H.,Kishandwala, Shetti M.V. & Kishandwala M.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Vaidya M.L. & Deshpande A.V. Vaidya M.L. & Deshpande A.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kale, N.G. & Karnavat, S.C Kale, N.G. & Karnavat, S.C Kale, N.G. & Karnavat, S.C Kale, N.G. & Karnavat, S.C Kale, N.G. & Karnavat, S.C

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656

Kale, N.G. & Karnavat, S.C Mayee A.D. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Gupta S.C. Baisya K.N. Rana K.C & Verma K.N. Shim J.K.Siegel J.C. & Liew C.J. Methew M.J. Sharma K.K. Tanaja M.L. & Mayer M.L. Arora M.N Ghonasgi B.D. & Anogol M. Ghonasgi B.D. & Anogol M. Misra S.K. & Puri V.K. Kanetkar Y. Rahman H.U. Vaish M.C. Campbell B.J. & Applebaum M.J. Dienes S.S. Sherlekar S.R. Ashwathappa K. Ashwathappa K. Gupta O.P. Dale E. Mamoria C.B. & Mamoria S. Mannur, H.G. Rao V.K. Bennet P.D. & Kassastian H.H. Paliwoda S. Hampton J.J. Ashwathappa K. Agarwal A.N. Prasad H.M. & Singh P.C. Buston S.H. & Humphrier A. J. A. Rana K.C & Verma K.N. Shukla M.C. Grewal J.S. & Gupta S.C. Kuchal M.C. Pink A. M. Sharma S. Bhatia A. K. Helfert E. A. Vikas Publising House \ Drunlen P.F. Allen W.S.

657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703

Vaish M.C. Taggant J.H. & Mcdecmolt M.O. Hume G. & Bayley J.E. Davidson S.& Well R.L. Shrinivasan M.P. Singh S.S. Grewal T.S. Goom A.M. Gupta M.K. & Dasgupta B. Sharma N. K. Sen A.K.& Mitra J.K. Singhania V.K. & Sighania J. Wali B.M. & Yalwar Y.B. Massies J.L. Silveria, D.M. Agarwal A.N. Elhance D.N., Elhance V. & Agarwal B.M. Elhance D.N., Elhance V. & Agarwal B.M. Prakash Om Aggarwal J.C. Tirodkar K.N. Borkar D.V. & Karnavat S.C. Vinod A. Chhatwal G.R. (ed) Chhatwal G.R. (ed) Kumar S. Arora S.K. Husain, Majid (ed) Husain, Majid (ed) Husain, Majid (ed) Husain, Majid (ed) Kaur Ravindra Singh P.N. Choudhari C.M. Harrell T.W. Balagopal T.A.S. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. Grewal T.S. Grewal T.S. Narayan S. Narayan Shanti Dasgupta N. Dasgupta N. Dasgupta N. Dasgupta N. Dasgupta N.

704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

Dasgupta N. Dasgupta N. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Basava K.D. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Shinde P.G. Shinde P.G. Shinde P.G. Chitale S.G.,Joshi N.A., Abranches M.E. & Jumde M.G. Chitale S.G.,Joshi N.A., Abranches M.E. & Jumde M.G. Chitale S.G.,Joshi N.A., Abranches M.E. & Jumde M.G. Chitale S.G.,Joshi N.A., Abranches M.E. & Jumde M.G. Chitale S.G.,Joshi N.A., Abranches M.E. & Jumde M.G. Singh Mahedra P. Iyengar K.R. Goom A.M. Gupta M.K. & Dasgupta B. Mathew K.M. Bhatia H.L. Sirmodkar M.S. Sirmodkar M.S. Shah R.J. Shah R.J. Shah R.J. Shah R.J. Shah R.J. Doctor Rhoda & Doctor Arpi Doctor Rhoda & Doctor Arpi Taygi B.D. Bhagoliwal T.N. Aggarwal Y. & Sibou S. Bhagoliwal T.N. Rhoda Doctor & Aspi Doctor Rhoda Doctor & Aspi Doctor Rhoda Doctor & Aspi Doctor Rhoda Doctor & Aspi Doctor Chitle S.G., Joshi N.A., Jumde M.J. & Rebalo M.E. Earanches Chitle S.G., Joshi N.A., Jumde M.J. & Rebalo M.E. Earanches Chitle S.G., Joshi N.A., Jumde M.J. & Rebalo M.E. Earanches De'Souza T.r. (ed) Misra S.K. & Puri V.K. Misra S.K. & Puri V.K. Misra S.K. & Puri V.K.

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797

Balagopal T.A.S. Balagopal T.A.S. Desai V. Desai S.S.M., & Bhalerao N. Ahemad M. ,Tiwari T.L., Aware S.S., Khae V. & Sant S.V. Kale N.G. & Kamat J.D. Kale N.G. & Kamat J.D. Deshpande A.V. & Kelkar S.V. Deshpande A.V. & Kelkar S.V. Deshpande A.V. & Kelkar S.V. Deshpande A.V. & Kelkar S.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Kishandwala V.H., Kishandwala & Kishandwala H.V. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N. , Chaudhari D.H. & Pednekar M. Chopde l.N., Choudhari D.H., Singavi V., Mehta K.M., Shah S.J., Shirodkar V.M. & Bhede N.P. Chopde l.N., Choudhari D.H., Singavi V., Mehta K.M., Shah S.J., Shirodkar V.M. & Bhede N.P. Chopde l.N., Choudhari D.H., Singavi V., Mehta K.M., Shah S.J., Shirodkar V.M. & Bhede N.P. Chopde l.N., Choudhari D.H., Singavi V., Mehta K.M., Shah S.J., Shirodkar V.M. & Bhede N.P. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Chopde L.N. , Chaudhari D.H., Singavi V., Shah S.J., Mehta K., Padwal P., Wani K., Gandhi M. & Bhobey Kishandwala V.H., Kishandwala , Kishandwala H.V. & Wandrekai A. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. Ali, Shahajahan, Dutta, Subiv & Saha A.B. SadhukanS.K. Mukharjee A. & Hanif M. Mukharjee A. & Hanif M. Chandra P. Chandra P. Chandra P. KhanM.Y. & Jain P.K. KhanM.Y. & Jain P.K. KhanM.Y. & Jain P.K. Lal Jawahar Porwal L.S. Porwal L.S.

798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844

Monga J.R.Ahuja G. & Sehagal A. Monga J.R.Ahuja G. & Sehagal A. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Mashewari S.N. Kale N.G. & Sabhlok S.N. Kale N.G. & Sabhlok S.N. Kale N.G. Kale N.G. Basava K.D. Varma M.L. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Korean Oversoos information Service Kishandwala V.H., Kishandwala N.H., Kishandwala H.V. & Wandrekar A.V. Arora M.N Simpson Alan Simpson Alan Taxali R.K. Rathnam P.V. Rathnam P.V. Rathnam P.V. & Raju D.M. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V.& Raju D.M. Agarwal A.N. Rathanam P.V.& Raju D.M. Sarvanaval P. Mamoria C.B. & Mamoria S. Porwal L.S. & Kapoor G.K. MithaniD.M. MithaniD.M.

845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891

MithaniD.M. MithaniD.M. Punekar s.d., Deodhar S.B. & Sankaran S. Punekar s.d., Deodhar S.B. & Sankaran S. Punekar s.d., Deodhar S.B. & Sankaran S. Misra M.N. Cherunilam F. Sherlekar A.S. Rathor B.S. & Rathor J.S. Chunawala S.A. Cherial Jacob & ParabB. Nigam B.M.L.& Sharma G.L. Nigam B.M.L.& Sharma G.L. Nigam B.M.L.& Sharma G.L. Nigam B.M.L.& Sharma G.L. Nigam B.M.L.& Sharma G.L. Nigam B.M.L.& Sharma G.L. Vinayakam N. & Sinha I.B. Bagade S.D. Sherlekar S.A., Prasad N.K. & Victor S.J.S. Sherlekar S.A.,Raddy P.N. & Appannaiah H.R. Kalyani A.V. Kalyani A.V. Rathanam P.V.& Lalith P.V. Rathanam P.V.& Lalith P.V. Simpson Alan Simpson Alan Simpson Alan Simpson Alan Simpson Alan Simpson Alan Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Chain, Chao Chain, Chao Chain, Chao Gopalkrishnan P. Gopalkrishanan P. & Moorthy V. Jain R. C. Shenoy G.V. & Pant M. Monappa A. Mohan K.& Banerji M. Paikinson C.N., Rustomji M.K. & Sapre S.A.

892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938

Rustomji M.K. & Sapre S.A. Pestonjee D.M. Dey B.R. Chopra G.L. (ed) Chopra G.L. (ed) Ghosh A. K. & Kumar Preem Ahamed N. Gupta K.R. Anand Mulkraj Dickens Charles Dickens Charles Dickens Charles Austen Jane Austen Jane Twain Mark Dumas A. Austen Jane Bronte emity Bronte Charlotte Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Dhingra Ishwar C. Maheshwari, S.N. Maheshwari, S.N. Arora M.N Varshney R.L. & Bhattacharya B. Dasgupta P. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Basava K.D. Taxali R.K. Harvey George Harvey George Harvey George

939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985

Harvey George Harvey George Kishanwala V.H., kishandwala N.H.,Shetti M.V. & Kishandwala V. Kishanwala V.H., kishandwala N.H.,Shetti M.V. & Kishandwala V. Kishanwala V.H., kishandwala N.H.,Shetti M.V. & Kishandwala V. Kishanwala V.H., kishandwala N.H.,Shetti M.V. & Kishandwala V. Kishanwala V.H., kishandwala N.H.,Shetti M.V. & Kishandwala V. Kaur Charnjit Kaur Charnjit Kaur Charnjit Kaur Charnjit Bhatt R. Bhatt R. Bhatt R. Bhatt R.D. Bhatt R.D. Bhatt R.D. Bhatt R.D. Natu V. G. & Kaur C. Natu V. G. & Kaur C. Natu V. G. & Kaur C. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Desai S.S.M., & Bhalerao N. Desai S.S.M., & Bhalerao N. MithaniD.M. MithaniD.M. Cherian J. & Parab B. Rathor B.S. & Rathor J.S. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Rathanam P.V. & Lalitha P. Naik S.P. Korlahalli J. & Pal R. Misner J.R. Mukharjee M. Mukharjee S. & Roychowdhary Kuchal S. Lekhi R.K. Rathor S. KulkarniP.V. SaxsenaV.& Vasist C. Dhingra I. Swarup K., Gupta P. & Mohan M.

986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032

Banarjee R. N. Tull D.S.,& Hawkins D.I. Mathur B.L. Soni R. N. Bright Gearge, Herbert michal Goon A. M., Gupta M.K.& Dasgupta B. Muhalemann Alan, Oakland, John Lockyer Keith Thani Lokesh Pai Anant Pai Anant Siegel Charls Moseley, L.E. & Boodey D.M. Taxali R.K. Narain Daya Kadey S.L. Thani Lokesh Zingler Zig Anderson P. Stevens A. Ziff Davis Vasishtha A. , Gypta & Singh S. Taxali R.K. Vasishtha A., Sharma s. & Singh S. Vasishtha A., Sharma s. & Singh S. Vasista A.R. & Gupta R. Vasista A. & Vasista V. Vasista A. Vasista A. Nigam H.N. Ghosh R.K. & Maity K.C. Salwi D.M. Graham A. G.K. Publisher Pattanshetti M. Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet

1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079

Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Navneet Kapoor V.K. Gupta S.P. Gupta S. & Kapoor V. Arora P. Gupta P.& Gupta S. Gupta S. Arora P. & Singh V. Gupta S. Kumar S. Lat B. & Arora S. Arora P. Arora P.N. Arora P. Jaggi V. & Mathur A. Prabhakar T. & Gupta J. Pal R.& Korlalli J. Pal R.& Korlalli J. Pal R. Gupta V. Gupta R. & Gupta V. Gupta D. Gupta R. Gupta R. & Radhaswamy M. Gupta R. & Gupta V. Gupta R. & Gupta V. Gupta R. & Gupta V. Gupta R, And Radhaswamy M. Iyengar S. P. Hingorani N. & Ramanuthan A. Arora M. Gupta C. Gupta C. Gupta C. Gupta C. Gupta C. & Nair N. Dhingra I. Sundaram K. Rao V. & Narayana P. Bhikshu M.D. Varshany P. & Mittal D.

1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126

Sundaram K. Hedderwick K. Ghosh P. & Kapoor G. Rao V.& Narayana P. Dhingra J.C. Bhushan Y.K. Bhikshu M.D. Ahuja A. Ahuja A. Ahuja A. Sahani A.K. Saraswati Swami Vevekanand Bhikshu M.D. Natrajan L. Natrajan L. Gupta Das Ahemad M., Tiwari T., Aware S., Kare V. & Sant S. Doctor R,& Doctor A. Doctor R,& Doctor A. Doctor R,& Doctor A. Doctor R,& Doctor A. Simpson A. Simpson A. Simpson A. MithaniD.M. MithaniD.M. MithaniD.M. MithaniD.M. Varshany P. & Mittal D. Chattergee B. Lund H.P. Lund H.P. Lund H.P. Lund H.P. Cowin T., Kay S. & Husain F. Cabral Sa, Mario Poojary S. & Somayaji G. Poojary S. & Somayaji G. muthuswamy & Brinda muthuswamy & Brinda Kashyap S.C. Chettergee S.P. Buruni Al Husain S.A. Chandra B., Tripathi A. & De Barun Pgodi S.S. Garge S.M.

1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

Phadke Y.D. Sarkar C. Arora M.N. Dasgupta P. Soni & Agarwal Soni & Agarwal Gupta S., Gupta P. & Manmohan Ghosh T.P. Arora M.N. Maheshwari, S.N. Sanchit D. & Kapoor V. Kakkar N. Tayal G.L. Gupta C. & Shinivasan N. Maheshwari, S.N. Maheshwari, S.N. Kapoor N.D. Kapoor N.D. Nair R. & Nair S. Nair R. & Nair S. Kapoor G. Kapoor G. Pagare D. Pagare D. Gupta C. Gupta C. Saxsena V. & Vasist C. Gupta C. & Khanka S. Sancheti D. & Kapoor D. Gupta S. Kapoor V. Maheshwari S. Kapoor V. Pagare D. Arora M. Mathur R. Horowitz E. & Sahni S. Kanetkar Y. Eddy S. Cooper M. Buffa E. & Sarin R. Buffa E. & Sarin R. Hanif M. & Mukherjee A. Hanif M. & Mukherjee A. Tripathi P. & Reddy P. Tripathi P. & Reddy P. Kulshrestha N.

1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220

Milenkovic M. Dhamshere D. Tenenbaum M & Augenstein M. Prall T. & Zelkowitz M. Tanenbaum A. Dromey Hunt R. & Shelley J. Gaonkar R.S. Monga G. Vohra N. Vohra N. Monappa A.& Saiyadain M. Monappa A.& Saiyadain M. Taxali R. & Chandran R. Taxali R. & Chandran R. Roy M. & Dastidar D. Taxali R.K. Lberschatz S., Korth A.& Sundarshan S. Jain P & Khan M Goltefried B. Dev CHHO Gupta R. Gupta Vikas Gupta Vikas Gupta Vikas Gupta Vikas Sharma R. & Gupta S. Sharma R. & Gupta S. Taxali R. K. Taxali R. K. Taxali R. K. Taxali R. K. Taxali R. K. Pal R. & Suri R. Pal R. & Suri R. Thomson A.& Martinet A. Fry R. Hune G.& Bayley J. Chandra H. & Singh D. Vikas Publiching House Allen W. S. Sharma R. & Gupta S. Sharangpani, R. Vakih Random House Mascarenhas, M. Nanda, P. & Raikhy, P. Ghosh, B.

1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267

Rowe, G. Manappa, A. & Saiyadain, M. Wong, W. Cheong, L. Lun, M. & Yap A. Beer, M. Chandan, J. Davar, R. Arora, M. Varma, M. Varma, M. Cowart, R. Liskin, M. Taha, H. Singh, P.N. Hartley, J. & Stephenson G. Boyd H.,Westfall R. & Stasch S. Barlow W.B. Greenbaum S. Lesikar R. & Peltit J. Sharmar R. & Mohan K. Davar R., Davar S. & Davar N. Ramnathan A. Arora S. Kaul A. Prabhudesai S.R. Dhongde R. Saikars D. TerryG. & Franclin S. Kotler p. Kotler p. Stern L., E-Laosary A. & Coughlan A. Saidam M. Lewin R. & Rubin D. Gupta V. Chandan. J. Maheshwari S. N. Maheshwari S. N. Tulsoan P. Tulsoan P. kohn M. Nair N. G. Nair N. G. Mukharjee A. & Hanif M. Tulsian P. Tulsian P. Sadage C., Frybueger V. & Retzoll K. Kuchal S.

1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314

Weihrich H. & koontz H. Gupta K, & Arora A. Tata Mc grow Hill Tata Mc grow Hill Bueton G. & Thakur M. Bueton G. & Thakur M. Chandra P. Chandra P. Reddy P. Reddy P. Saxena R. Saxena R. Decenjo D. & Rebbins S. Decenjo D. & Rebbins S. Sengupa S. Sengupa S. Elmasri R. & Navathe S. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Agarwal A. N. Ben - Avi, S.S. & Efe - Yusuf Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L.

1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361

Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Ardhiv V. Chakraborty D. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Battachrjee P. Juneja C. Chawla And Others Battachrjee P. Juneja C. Chawla And Others Battachrjee P. Juneja C. Chawla And Others Nag N.K. Nag N.K. Ramesh M. Ramesh M. Goswami M. Paul R. Dorai Raj Sharma K.R. Datri D. Das. K.,Acharya A., Shatrms R.& Gupta S. Behua B., Sahoo L. &Singh A. Chaterjee D. Patri D. Achrya B. And Das R. Dadhi H. Pratihari D. & Mohanty S. Nayak P. Mittal D. & Krishan G. Patnaik J. Expected Teachers Singh R. & Singh R. Saini L. & Bali P. Ahemad E.

1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

Singh D. & Battacharya M. Chandna R. Robart j. Sturman M. Northman P. Flannagan R. Carey G. & Jorgenesen P Juneja C., Chawala R. & Saksena K. Vaid A. And Parti A. Misra S. Basu S. And Basu S. Nag A., Mukharjee A A. & Tiware H. Ahuja K. Hooda R.P. Appleby R. Woodruffe H. Ramaswamy V. & Namakumari S. Monappa A. Hannagan T. Lancaster G. & Jobber D. Piper A. Kpoor N.D. Datt R. Patel B.M. Ashely H. Hegde D, Kulkarni A. & Kalkundrikar A. Mamoria C. & Mamoria S. Mote V. Poul S. & Gupta G. Apte P. G. Futrell C. Bigg Walter Avshani V. Kothari C. Chandra P. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kishandwala V., kishandwala & Others Kishandwala V., kishandwala & Others Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale ,Latif & Ahemad

1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455

Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Latif & Ahemad Kale ,Sablok, Latif & Ahemad Kale ,Sablok, Latif & Ahemad Kishandwala, Kishandwala, Shetti & Kishandwala Kishandwala, Kishandwala, Shetti & Kishandwala Kishandwala, Kishandwala, Shetti & Kishandwala Kishandwala, Kishandwala, Shetti & Kishandwala Kishandwala, Kishandwala, Kishandwala & Kishandwala Kishandwala, Kishandwala, Kishandwala & Kishandwala Kishandwala, Kishandwala, Kishandwala & Kishandwala Bhat R.D. Bhat R.D. Kale N.G. Kale N.G. Deshpande A. & Vaidhaya M. Deshpande A. & Vaidhaya M. Railkar J. Railkar J. Railkar J. Deshpande A. & Kelkar Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani Manohar R., Chhabria K.G. & Khushu Anita Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Wadwani manohar Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M.

1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502

Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. muthuswamy & Brinda muthuswamy & Brinda Varshney R. & Maheshwari Varshney R. & Maheshwari Varshney R. & Maheshwari Varshney R. & Maheshwari Varshney R. & Maheshwari Varshney R. & Maheshwari Varshney R. & Maheshwari Saxena V. & Vasist C. Saxena V. & Vasist C. Saxena V. & Vasist C. Saxena V. & Vasist C. Saxena V. & Vasist C. Chinmayananda Swami Chinmayananda Swami Chinmayananda Swami Chinmayananda Swami Chinmayananda Swami Chinmayananda Swami Chinmayananda Swami Sankaracharya A. Sankaracharya A. Tapovanam S.S. Maharshi B.R. Kale N.G. Kale N.G. Saxsena V. & Vasist C. D. Saxsena V. & Vasist C. D. Saxsena V. & Vasist C. D. Saxsena V. & Vasist C. D. Saxsena V. & Vasist C. D. Meheta P. L Meheta P. L Agarwal R.D. Agarwal R.D. Agarwal R.D. Agarwal R.D.

1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549

Agarwal R.D. Ashwathapa K. Ashwathapa K. Ashwathapa K. Ashwathapa K. Ashwathapa K. Bhatt R.D. Farmar W. ,David & Stanford Singh Surjit Khan & Steven Sadovski L.E. & Sadovski A.L. Maddox I.J. Khanna Vijak K. Balakrishnan R, & Ramabhadran Krishanamurthy, Nainra & Arora Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Joshi Vijay & Little imd Datason & Sadhana Gulati Garg K. Kamal Tharpe Edgar Machiraju H.R. Mendelsen Elliott Ayres Mandel Son Jawaharlal Kulshrestha N. Ramnathan A. Basu C.R. Karunagaran M. & Jeyakumar M. Woodruffe H. Lancosta Geo Ffrey & Jobber David Gandhi J.C. Tandon B.B. & Tandon K.K. Tulsian P.C. Ramaswam's Namakumari Menon K.S. Khan M.Y. Walsh Ciaran Ashwathapa K. Saxena Rajan. Venugopal K.R. & Prasad Sudeep Fairley Richard Keiser Gerd E. Venugopal K.R. & Maya C.M. Train Will Sontakki C.N. Jawaharlal

1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596

Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Jawaharlal Jawaharlal Jawaharlal Jawaharlal Tulsian P.C. Tulsian P.C. Tulsian P.C. Tulsian P.C. Gupta V.K. & Gupta R.L. Maheshwari S.N. Sancheti D.C. & Kapoor V.K. Gupta V.K. & Gupta R.L. Kapoor V.K. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Balachandran V. Maheshwari S.N. & Gupta Varshney R.L. & Bhattacharya B. Sundhram & Varshney Dhingra I.C. Jeevanandam C. Kapoor G.K. Menon Ltdia & Mallya Prita Menon Ltdia & Mallya Prita Menon Ltdia & Mallya Prita Menon Ltdia & Mallya Prita Kale, Latif & Ahemad A.

1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643

Agarwal A. N. Lindert & Petrh Ullal Y.R. & Gani A.H. Ullal Y.R. & Gani A.H. Mithani D. M. Association Of Indian Universites Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Malayamanorama Chaterjee B. K. Mugali V.N. & Bengei V.V. Maheshwari S. N. Kishandwala V.H. , Kishanwala N.H. & Shetti M.V. Kishandwala V.H. , Kishanwala N.H. & Shetti M.V. Arora M.N. Arora M.N. Saxsena R.G. Saxsena R.G. Khanna B. S., Pandey T.M., Ahuja G.K. & Arora M.N. Khanna B. S., Pandey T.M., Ahuja G.K. & Arora M.N. Pillai S. N. & Bagavthi V. Pillai S. N. & Bagavthi V. Tandon B.N.,Sudarsanam S. & Sundharprabhu S. Tandon B.N.,Sudarsanam S. & Sundharprabhu S. Tandon B.N.,Sudarsanam S. & Sundharprabhu S. Gupta Kamal Pandey I.M. Maheshwari S. N. Maheshwari S. N. Kale N. G. Kale N.G., Latif S.A. & Ahemad M. Kale N.G., Latif S.A. & Ahemad M. Kale N.G., Latif S.A. & Ahemad M. Sontakki C.N. Bhattacharya, Siriskumar& Roy Sujit Kumar Pillai R.S.N. & Bagavathi V. Pillai R.S.N. & Bagavathi V. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Davar Rustam S. Lkotler Philip Fisher Dalinar Maheshwari S.N. Sharma R.D. Shukla M.C., Grewal T.S. & Gupta S.C.

1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690

Shukla M.C., Grewal T.S. & Gupta S.C. Mohan K. Agarwal & Maniram Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Bhatt Raghupati Deshpande A.V. & Vaidya M.L. Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Doctor Roda & Doctor Aspi Doctor Roda & Doctor Aspi Doctor Roda & Doctor Aspi Doctor Roda & Doctor Aspi Subramanim S. Subramanim S. Subramanim S. Subramanim S.

1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737

Subramanim S. Subramanim S. Wisniewski Knotts Horold & Weihrich Pal Rajendra & Korlahalli Misra M.N. Jha S.M. Jha S.M. Tukaram Rao M.E. Tukaram Rao M.E. Desai Vasant Desai Vasant Kale N.G., Latif S.A. & Ahemad M. Kale N.G., Latif S.A. & Ahemad M. Kale N.G., Latif S.A. & Ahemad M. Bhatt Raghupati Bhatt Raghupati Kale N.G., Latif S.A., Sablok & Ahemad Kale N.G., Latif S.A., Sablok & Ahemad Kale N.G., Latif S.A., Sablok & Ahemad Kale N.G., Latif S.A., Sablok & Ahemad Ravishankar Ed Ravishankar Ed Sarma A.M. Sarma A.M. Sarma A.M. Sarma A.M. Sarma A.M. Sarma A.M. Anderson, Allan H. & Kleiner David Anderson, Allan H. & Kleiner David Arora M.N. Verma M.L. David D.N. Shekhar K.C. & Shekhar Lekshmy Kapur S.K. Singhania, Vinod K. & Singhania Kapil Colombo Plan Staff College For Techenision Education, Manilo Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Gaur V.P. & Narang D.B. Gaur V.P. & Narang D.B. Sengupta Sailesh Sengupta Sailesh Arora M.N. Arora M.N. Arora M.N.

1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784

Arora M.N. Balachandran S. Balachandran S. Verma I.B. Hewings, Martin Murphy, Raymand Amita Shankar Amita Shankar Amita Shankar Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Mithni D. M. & Timble P.N. Mithni D. M. & Timble P.N. Mithni D. M. & Timble P.N. Mithni D. M. & Timble P.N. Sharma T.R. Sharma T.R. Dhar P.K. Dhar P.K. Saxena R. G. Saxena R. G. Desai Vasant Desai Vasant Vinod A. Vinod A. Vinod A. Aroea M.N. Aroea M.N. Aroea M.N. Singh Ajit I., Vaidya Am. (NCERT ) Singh Ajit I., Vaidya Am. (NCERT ) Rao Tukaram, M. E. Cambredge University Press Singhania Vinod K. Jefking Frank Fezzullo Maey Am Agarwal A.N. & Lal Kundan Mankar V.G. Parikh Kirti S. (edeted) Tulsian P. C. Mamoria C. B. Nag A. Sankar U. & Lakshmansomy T. Bolt, Brain Lipschutz, Seymaur & Lipson Max Law

1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831

Shastri Anant Chaterjee Dipak Jaffe Eugene D. & Hilbat, Stephen Malhotra A.M. & Phull D.S. Mehta Subhash, Jaisal S. & Chopra Ravi Sangvi Vijay, Chopde L.N. & Sangvi Vishal Coopes Donald R. & Schindles Pamelo Datey V.S. Mehrolea H.C. & Goyal S.P. Mehrolea H.C. & Goyal S.P. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Rao Deshpande Kamladevi Thali Prakash Goyesh D.L. Naik Raju Verekar Sanjiv Tendulkar S.D. Kamat Ramesh Shejvadkar Prabhakar Nayak Pundalik Bhingi Pandurang Lolyekar Kashinath Shamba Tagot Ravidranath ( Transleted By. Borkar Balkrishna B. ) Bhingi Pandurang Saidesai Mahabaleshwar Eduvardo Zuze Bran D'souza Ramani Sankar Shaenvi Uday Ramani Sankar Punaji Shashikant Borkar Bakibab Padgaokar P.D. Fernades P.S. Naik Heema Lelkar Ravindra Sursure Pandharinath S. Kelkar Ravidra Sail Mahabaleshwar Khadap Keney Chandrakant Keney Chandrakant Keney Chandrakant Keney Chandrakant Gomish Olvin Jooshi Madhausudhan Hedey Shantaram

1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878

Nai Datta Damodar Shejvadkar Prabhakar Tendulkar S.D. Pai Suresh Ramchandra Shanai Ramchandra Mahale Padma

Gaonkar Bhalchandra Nai Pundalik Murkundey Deepa Shivdas N. Tadkodkar Priyadarshani Rao Deshpande Kamladevi Rao Deshpande Kamladevi Bhatikar Snehalata Shenvi Khandeparkar Ramkrishna B. Thali Prakash Keney Chandrakant Vaze V.L. Sengupt , Subodhcandra Naik Datta Damodar Sardesai Mahabaleshwar Sardesai Mahabaleshwar Amonkar Suresh G. Nair Vasudevan ( Prabhu Gokuldas Ankar ) Sail Mahabaleshwar Maudi Maolana Sayyad Abdul Ali Kelkar Godubai Markude Deepa Shanai Hani, Suresh A. Sitaram, Shahank Shenvi Uday D'souza Moren Povlekar Ramakant Fhake S.S. Bhat Anantram Kamat Bambolkar Dattaram D. Dhavayat Jaimala Parkar Mahesh Bhari Dharamvir ( Veluskar Ramesh B. Ankar ) Khandeparkar Hardatt Shanai Sharadchandra Nayak D.N. Naik Prakash D. Veluskar Ramesh Bhagavant Lolyekar Prasad

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Shanbhag Kdral A. Chopdekar Hanumant Chandrakant Ramani Shankar Shukla M.C. Grewal J.S. & Gupta S.C. Shukla M.C. Grewal J.S. & Gupta S.C. Shukla M.C. Grewal J.S. & Gupta S.C. Shukla M.C. Grewal J.S. & Gupta S.C. Gupta O.P. & Arora P.N. Jalal R.S. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Prasad L.M. Prasad L.M. Prasad L.M. Pal Rajendra & Korlahalli J.S. Pal Rajendra & Korlahalli J.S. Pal Rajendra & Korlahalli J.S. Manappa Arun & Saiyadin Mirza S. Mohan Mahendra Chondekar A.R. Chondekar A.R. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Khanna Bhagwans Khanna Bhagwans Bhattacharyya Sisirkumar 7 Roy Sujit Kumar IGNOU Schools Of Management Studies ( Khurana Rakesh Ed ) IGNOU Kaushik Madhylikan & Yadava Kamal Desai Arvindeai N. Desai Arvindeai N. Gupta S.P. Gupta S.P. Gupta S.P. Sharma T.R. Sharma T.R. Shukla S.M. Shukla S.M. Agarwal M.L. Garg A.K. Goyal S.N. & Manmohan Gupta P.C. & Chatuvedi C.L. Maheshwari S. N. & Mittal S.N. Maheshwari S. N. & Mittal S.N. Mittal L.C. Mittal L.C. Mittal S.N.

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Malayala Manorama Rushdie Salman Khera Shiva Roy Arundhati Kumar Pradeep Kumar Pradeep Singh B.P. & Chhabro Singh B.P. & Chhabro Rudrabasavaraj M.N. Kumar Niraj Kumar Niraj Sehagal Ashok & Sehagal Deepak Kishor Ravi M. Kishor Ravi M. Stantan William J., Etzel Michael J. & Walker Beuco J. Mohan Mahendra Mohan Mahendra Monappa Arun & Saiyadei M. Batra V.K. & Bagaedis K.C. Batra V.K. & Bagaedis K.C. Ramesh M.S. Ramesh M.S. Arora M.N. Arora M.N. Arora M.N. Jha S.M. Jha S.M. Sengupta Sailesh Xavier M.J. Sancheti D.C. & Kapoor V.K. Sancheti D.C. & Kapoor V.K. Patel J S K Patel J S K Andley K.K. & Mattoo V.J. Gupta R.L. & Radhaswamy M. Gupta R.L. & Radhaswamy M. Gupta R.L. & Radhaswamy M. Iyenger S.P. Iyenger S.P. Iyenger S.P. Dasgupta P. Hingorani N. & Ramanuthan A. Hingorani N. & Ramanuthan A. Hingorani N. & Ramanuthan A.( Edited By Grewal ) Maheshwari S.N. Rust Roland T., Zahorik Anthoney J. & Keinigham T. Jain P.K., Peyrord Joselle & Yadav Surendra S.

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Muklemann, Alan, Ookland, Jolh & Lockyer Keith Bhattacharya Sc Mukherjee Sampat & Chakravarty Samir Onkvisit Sak & Shaw John J. Linton Lan Nair Mohandas Maylar Harvey Wirz Marion Isroney S.M. Drucker Peter F. Xavier M.J. Duttochoudhary. Drumba Shiram K.R. Chakrovarty Samir Kumar Paul S.K. Mitra Jaiprata Paul S.K. Mankar V.G. Parikh Kirti S. (edeted) The New Yeara public Library Publications Soloman Prashant Kamath M.V. Vasudevan Nair Mt ( Tr. By Ravidranath P.K.) Bose Krishna Dickens Charles Debi Ashapurna ( tr. By Gopa Majumdar ) Swift Janathan Tiwina Dalip Kumar (Tr. By Bhupendar Singh & Narula S.C. ) Gopalkrishnan P.V. Padmanabhan Neela ( Tr. By Kanaa Subramainam ) Smith Ricahrd E. Stroustrup Bjaene Gaonkar Ramesh S. Silberschatz Abrahams & Galvin Peter Beer Harowitz Ellis & Salani Sartj Manges Jason J. Kaicker Sudhir Parimala N. Somerville Lan Horstmam Cays Rafiquzzaman Mohamad & Chandra Rajan Patterson David A. & Hannessy John L. Mayes Scott Patterson David A. & Hannessy John L. Chakrovarty P. Bearpack Keith And Beevor Peter Jalote Pankaj

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

Weiss, Mark Allen Nilsson, Nils J. Humphrey Walts Deitel H.M. Borkar Suresh J., Thali Mukesh P. & Ghanekar Damodar Bhave Bhushan, Vazarikar Prakash & Paryekar Prakash Patil Anand B. Radhakrishnan S. ( Edited By Robert Mc Dermott ) Chopra Ravi Burton Gene & Thakur Manab Taylor John B. Chopra Ravi Skinner Steven J. Braude Jacob M. Still Richard R. Ceindiff Edward W. & Govani Normanp Tulsain P.C. Dennison Dell Pratley Peter Reserch Referance & Traning Kotler Philip Jaiswal S. Courter Gini & Marquis Annelle Leon Alexis & Leon Mathew Lal P. Doyle Aurthes Canan Kotech Harshad Ahuja B.N. Arora M.N. Radhakrishnan S. Rapp Stan & Collins Thomas L. Flippa Edwin P. Flippa Edwin P. Vadkar Dynesh D. Vadkar Dynesh D. Sodersten Bo & Reed Geoffrey Sodersten Bo & Reed Geoffrey Dewtt K.K., Verma J.O. & Sharma M.L. Dewtt K.K., Verma J.O. & Sharma M.L. Leong Gots Chang & Morgan Gillian C. Balco Rajeer, Myeles, John G. & Aaker David A. Balco Rajeer, Myeles, John G. & Aaker David A. Batra V.K. & Bagaedis K.C. Batra V.K. & Bagaedis K.C. Batra V.K. & Bagaedis K.C. Sachdeva S.K. (ed) Black John Oxford University Press

2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113

Hussey R (ed) Kumar Vijaya Jain P.C. (ed) Enterpranuershi Development Of India Arnold Schevarzar Egger Kale N.G. Kale N.G. Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Floey Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Taxali R.K. Kale N.G. Kale N.G.,Latif S.A. & Ahmed M. Kale N.G.,Latif S.A. & Ahmed M. Prabhu Vinay V. Deshpande A.V. & Vaidya M.L. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Still Richard R. Ceindiff Edward W. & Govani Normon Still Richard R. Ceindiff Edward W. & Govani Normon Still Richard R. Ceindiff Edward W. & Govani Normon Prabhu Verlekar V.B. Cummins Julian Cummins Julian Vna HorneJames & Wachowiez John M. Vna HorneJames & Wachowiez John M. Mathu M.J. Ghosh Biswanath

2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160

Jefkins Frank Bhattacharya Sc Kotler Philip Majumdar Ramaney Majumdar Ramaney Shanbhag A.N. Stern Louis W., Ansary Adili El & Calghlan Anne T. Kotler Philip Sengupta N.K. Sundaram Anant & Bkack Stewart Kuchal M.C. Gopalkrishnan P. & Sundarsan M. Prasad Bhagwati Prasad Bhagwati Machiraju H.R. Arora M.N. Lucey T. Narayanswamy Agarwal A.N. Reddy Venugopal Kuchal S.C. Vinod A. Vinod A. Vinod A. Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Chopde, Padhye, Shah, Mehta & Bhole Singhvi Vijay, Chopde L.N. & Singhvi Vishal Singhvi Vijay, Chopde L.N. & Singhvi Vishal Singhvi Vijay, Chopde L.N. & Singhvi Vishal Singhvi Vijay, Chopde L.N. & Singhvi Vishal Singhvi Vijay, Chopde L.N. & Singhvi Vishal Singhvi Vijay, Chopde L.N. & Singhvi Vishal Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Menon Lydia & Mally Prita Menon Lydia & Mally Prita Menon Lydia & Mally Prita Menon Lydia & Mally Prita Menon Lydia & Mally Prita

2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207

Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Petrick Joseph A. Sreekantarashya B.S. Gray Jack & Ricketts Don Rohit Kumar Rohit Kumar Sharma A.K. & Batra G.S. Gopalan Santhana Joseph & Berk Susan Singh Nirmal Gupta Anju Prabhakar Rao J.V. Btea G.S. & Dangwal R.C. ed Narang Pooja Narang Pooja Narang Pooja Ashok Chandra Prasad H. Wang Wallace

2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254

Krumm Rob Brudermans Benno Bharihoke Sunil Sharma D.P. Mukesh Kumar Verma Veena Ravishankar Ravishankar America Bankers Association Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Bhargava Sharad Saxena R.J. Saxena R.J. Saxena R.J. Saxena R.J. Saxena R.J. Agarwal A.N. Agarwal A.N. Agarwal A.N. Agarwal A.N. Agarwal A.N. Dhingra Ishwar C. Dhingra Ishwar C. Dhingra Ishwar C. Dhingra Ishwar C. Dhingra Ishwar C. Prasad L.M. Prasad L.M. Prasad L.M. Prasad L.M. Prasad L.M. Varma M.M. & Agarwal R.K. Nair Rajan & Nair Sanjith R. Cherunilam Francis Jain D.P. Nair Siya A. Prasad L.M. Prabhu B.R. Tripathi P.C. Jain S.P. & Narang K.L. Saxena V.K. & Vashist C.D. Vinod A. Manmohan & Goyal Shiv N. Mishra M.N. Terry George & Fraclin Stephen

2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301

Gupta R.L. & Radhaswamy M. Shukla M.C. Grewal T.S. & Gupta S.C. Bhattacharya Asish Panday I.M. Rathanam P.V. Nair N.G. & Nair Latha Pillai RNS & Bagavati Prakash Jagadish Paul R.R. Oommen P.T. & Nair N.S. Gupta C.B. Srivastava R.M. Jhingar M.L. Dhingra Ishwar C. Khan M.Y. & Jain P.K. Saxena Sanjay Thomas Robert M. Zhang Tony Inca Darrel & Freeman Adam Courter Gini & Marquis Annelle Bowman Judiths, Emerson Sandra L. & Darnovsky Marcy Comer Douglas E. & Stvens David L. Kressin Mark Kraynak Joe And Habraker Joe Afergon Michaell , Darnell Rick Etc. Gruber Martin Berg Glenn Cady Darothy & Cadjon Narey Comer Douglas E. Khurana Rakesh, Kaushik Madhu Khurana Rakesh, Kaushik Madhu Khurana Rakesh, Kaushik Madhu Sharan V. Kotller Phlip & Armstrong Gaey Khan M.Y. Van Horne James C. Scnnitzer Martin Schnitzer Patrick Maitland Jain Bhatia R.C. Baugh Sue L. Derfler Frank J. & Freed Les Pitts David & Bill BillEtel Wempen Faithe Parkinson Northcote, Rustomji M.K. & Sapre S.A. Helly Jason Bock Wally & Seme Jeff

2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348

Diwan Parag & Sharma Sunil Kuers Diane Nelson Mathew W. Rinehart Martin Scach Stwphne R. Siple Mathew D. O'nell Joseph Bright P.S. Popas, Chris H. & Murray William H. Cornell Gary Powell Thomas A. Microsoft Corporaies Haggard Mary Xavier C. Schneider Robart D.& Garbus Jeffery Crawford Sharon Stultz Rusell A. Andersco Verginia Andersco Verginia Directorate Of Planing Stastics And Evaluation Premeshwaran R. & Natrajan S. Sindhwani Trilok Nandi Sukumar Telag Martand Khanka S.S. Khanka S.S. Shrinivasan S. Datta A.K. Linton Ian Jakhatiya G.P. Muthuswamy And Brinda Ebner Hubeei ( India ) Pvt. Ltd. Wadwani Manohar Wadwani Manohar Wadwani Manohar Wadwani Manohar Wadwani Manohar Wadwani Manohar Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. The Institute Of company Secretarey Of India Howell, Joseph H. & Dunnivant Stephen Van Horne James C.

2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395

Woolcott L.A. & Unwin W.R. Shiva Ramu S. Gupta Vascoar Das Shiva Ramu S. Buckley Adrian Shah Kishor, Doshi Atal,Desai Surekha & Baneyea Pradip Francis Richard W. Stanton Nieky Singavi Vijay, Chopde L.N. & Singavi V. Singavi Vijay, Chopde L.N. & Singavi V. Singavi Vijay, Chopde L.N. & Singavi V. Muthuswamy And Brinda Taylor Shirloy & Gartside Leonord Taylor Shirley Profile Books Ltd. Singh Tejender Singhania Vinod &Singhania Masica Kishndwala V.H., Kishndwala N.H. & Others Chandra Prasanna Bhole L.M. Jain S.P. & Narang K.L. Kalpan Robert & Atkinson Anthoney Armstrong Gary & Kotler Philip Charey S.N. Coleson Michael Wellington Patricia Kener Peter Profile Books Ltd. Chelliah Raja Manohar Rao M.J. & Nallari Raj Aho Alfred, Hopcreft John & Ullman J. Schildt Heebert Tittle Ed Natanya Pitts & Valentine Chelsea Koosis Donald And Koosis David Hatfield Bill Mccelough Dieter Corol Tittel ed & Boum Frank Vander Veer, Enily A. Holyer Andy Anderson Tim Hurley Beian & Birkwood Peter Cosentino, Christopher Alkinson Leon Summit Steven Bergsten Hans Hunter Jaison Mittal S.N.

2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442

Mittal S.N. Mittal S.N. Mittal S.N. Mittal S.N. Mittal S.N. Mittal S.N. Tirodkatr K.N. Sablok S.N. & Rangapria A.N. Tirodkatr K.N. Sablok S.N. & Rangapria A.N. Kale N.G. & Ahemad Mehtab Kale N.G. & Ahemad Mehtab Kale N.G. & Ahemad Mehtab Kaur Charanjit Kaur Charanjit Kumar Keval J. Kale N.G. Mascarenhas R.S. Mascarenhas R.S. Kale N.G. & Ahemad Mehtab Kale N.G. & Ahemad Mehtab Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. & ahemad M. Kale N.G. & ahemad M. Kale N.G. & ahemad M. Kale N.G. & ahemad M. Kishandwala V.N., Kishandwala N.H. & Wandrekar Railikar J.S., Nambiyar V.C., Roudrigues G. & Kumaran M. Prabhu Vinay Maheshwari Anuradha & Bhagwat Mahesh Kale N.G. Kishandwala V.H., Kishandwala N.H.,Kishandwala H.V. & Vandrekar A.V. Kale N.G. Prabhu Vinay Kale N.G. Railkar J.S.

2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489

Kale N.G. & Ahemad M. Bhargava Sharad Bhargava Sharad Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Sharma R.K. & Gupta S. K. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Directorate Of Planing Stastics And Evaluation ( Gov. Of Goa ) Directorate Of Planing Stastics And Evaluation ( Gov. Of Goa ) Directorate Of Planing Stastics And Evaluation ( Gov. Of Goa ) Directorate Of Planing Stastics And Evaluation ( Gov. Of Goa ) Directorate Of Planing Stastics And Evaluation ( Gov. Of Goa ) Leon Alexis & Leon Mathew Leon Alexis & Leon Mathew Nash David Austin Brian Ingram Peter Kotecha Harshad Leon Alexis & Leon Mathew Rajaraman V. Holyer Andy Anderson Verginia Taxsli R.K. Taxsli R.K. Kadnier Griffith Kaufard John Agarwal Namrata & KumaR Sanjay Crishna Vickram Wempen Faithe Wempen Faithe Wempen Faithe Sakhardande Madhav Kalmkar Satish Fadke B.D.

2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536

Potnis Deelip Enamdar Sushree Balharyure Chudaram Pagar Raviraj N. Prabhu Abhang Ani Tadkodkar Anil Landge Sanjay Kalamkar Satish Mulavi G.R. Muthuswamy And Brinda Cherunilam Francis Buller Paul F. 7 Schuler Handall S. Tripathi P.C. & Reddy P.N. Gillet Billey E. Batra G.S. & Dangwal R.C. ed Sikidar Sujit & Pramanik Alok Kumar Ed Bhatia B.S. & Bairo G.S. ed Batra G.S. & Dangwal R.C. ed Sharma A.K. & Batra G.S. Bhstis B.S. & Batra G.S. ed Hellriegel Don, Slocrim John & Woodman Richard Khan M.Y. & Jain P.K. Lall Nigam B.M. & Jain I.C. Rathore Shirin Welsch Glenn, Milton Ronald & Gordan Paul Rajaraman V. Arya P.P. & Pal Yash Arnold Roger A. Warren Corl, Reeve James & Fees Philip Kalkundrikar A.B., Kumar D.N.S. & Chiniwari S.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Krefetz Gerald Magrow Philip C. Oakley Gilbert Aggarwal Dimpy, Jain Sharat & Aggrawal B.M. Stephens Rayan & Pleo Ronald Bayross Ivan Mcnab Chris Samways Larise Parkinson Northcote & Rustomji M.K. Dewett K. K. & Chand Adarsh

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583

Sundhara K.P.M. & Andley K.K. Munjal S. Bhatia Pravin & Shaikh A.M. Gambara Raffaele & Geet James ed Gupta A.K. Misra M.N. Kumar Ravinder & Sharma Virendrer Chopde I.K. & Sheikh A.M. Char Majer & Percival G. Rinsick G.R. Thani Lokesh Multer J.P., Oxley Charles & Braron Eye Wempen Faithe Stallings William Klata Kathlean Comer Douglas E. Lowe Lois Sagman Stephen Chandwick Leslie Hersey Paul Blanchard K. & Johnson Dewey Williamson Duncan Williamson Duncan Singavi Vijay, Chopde L.N. & Singavi V. Singavi Vijay, Chopde L.N. & Singavi V. Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Chopde, Choudhari & Pednekar Bhatia B.S. & Batra G.S. Oberoi Preeti Singh Harvinder Batra G.S. Sinha Ajitkumar & Sen Rajkumar Basu Rumki Gupta C.P. Bhatia B.S. & Batra G.S. ed Davidson G. Davidson G. Robertson D. Robertson D. Tukaram Rao M.E. Tukaram Rao M.E. Tukaram Rao M.E. Naik Vaman R. Naik Vaman R. Naik Vaman R. Naik Vaman R. Naik Vaman R.

2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630

Naik Vaman R. Krishnakumar S. Irwin Christopher ( Director ) Oxford University Press Mathew K.M.ed Subberay V.V.K. ed Ahuja B.N. ed Khandekar S.N. Bedi C.S. Hardingham Alison And Royal Jenny Hession Richard Bly Robert W. Rogon Arthur Tyssen Theodore Dailey Charlesa & Dyer Fredericke Dinean Jacqueline Theibert Philip R. Modern Orison Swett Adair John Aggarwal P.K. Stewart William Goh David Chaudheri Arindam Pajkhivala Nani A. Kumar Keval J. Humphries John Minchintion Jeery Agarwal P.k. Azam Mohammed Forouzan Beheourz Pratt Philip J. & Adamski Joseph Mukhi Vijay Jagadeesh T.R., Jairaman M.A. & Rajendra Prasad D.S. Eaton Nanette J. Rajaram R. Aror Ashok & Bansal Shefali Litvin Maria 7 Litvin Gary Bott ed, Siechertearl & Stinson Craig Watson Donald Stevenson & Getz M. Chaudhary C.M. Singh Bhagirath Kotler P. & Armstrong M. Malhotra Naresh Mathew M.J. Bajpai B.L. Nair N.G. Mathew M.J.

2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677

Mathur B.L. Basu Siddhartha Stair Raplh & Reynolds George W. Bhatia R.C. Banerjee Bhabatosh Patel Bhavesh Munjal S. Norton Piter Narayan R.K. Narayan R.K. Sahaf M.A. Horngran C., Sunder Gary & Stratton William Sharma R.K. & Gupta S. K. Kaushal H. Zeithaml Valarie & Bitner Mary Jp Sontakki C.N. Forsyth Patrick ed Sai Yasutaka Venkatramani S.H. Batra Pramod & Batra Vijay Maheshwari S.N. & Duraipandian K. Chandra Prasanna Beich George E. & Beich Michael A Khan M.Y. & Jain P.K. Shukla M.C., Grewal T.S. & Gupta M.P. Tulcian P.C. Guha Abhijit Krishnan V.K. Kapila Raj & Kapila Uma Goh David Mittal R.L. Subhedar I.S. Chopra A. Allan John Christopher Martin Jene Ken Forsyth patrick Clegg Brian Ctegg Brain Forsyth Patrick Lovelock Christopher Stella Anthoney Powar K.B. Singavi V., Chopde L.N. & Singavi V. Jha S.M. Jha S.M. Venugopal Vasant & Raghu V.N.

2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724

Venugopal Vasant & Raghu V.N. Raman B.S. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Kapur J.N. Kapur J.N. Kapur J.N. Kapur J.N. Malayala Manorama ( Mathew Jacob ed ) Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Mithani D.M. & Timble P.N. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar M. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj

2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771

Docter Rhoda & Docter Aspi H. Docter Rhoda & Docter Aspi H. Docter Rhoda & Docter Aspi H. Docter Rhoda & Docter Aspi H. Docter Rhoda & Docter Aspi H. Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal D'souza Marlan & Naik Waman D'souza Marlan & Naik Waman D'souza Marlan & Naik Waman D'souza Marlan & Naik Waman D'souza Marlan & Naik Waman D'souza Marlan & Naik Waman Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M.

2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Curtin Dennis P., Foley Kim, Sen Kunal & Morin Cathleen Leon Alexix & Leon Mathew Leon Alexix & Leon Mathew Leon Alexix & Leon Mathew Leon Alexix & Leon Mathew Leon Alexix & Leon Mathew Rayudu C.S. Rayudu C.S. Rayudu C.S. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Ashwathappa K. & Shridhara K. Ashwathappa K. & Shridhara K. Ashwathappa K. & Shridhara K. Rao ThukaramM.E. Rao ThukaramM.E. Rao ThukaramM.E. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Ahuja K.K. Ahuja K.K. Jain S.P., Narang K.L. & Dhingra T.R. Jain S.P., Narang K.L. & Dhingra T.R. Jain S.P., Narang K.L. & Dhingra T.R. Jain S.P., Narang K.L. & Dhingra T.R. Singhania Vinod, Singhania Kapil & Singhania M. Singhania Vinod, Singhania Kapil & Singhania M. Muthuswamy And Bindra Sardesai Manoharrai Editor Halankar Tanaji Editor ( Goa University ) Sardesai Manoharrai Editor Halankar Tanaji Editor ( Goa University ) Sardesai Manoharrai Editor Halankar Tanaji Editor ( Goa University )

2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865

Sardesai Manoharrai Editor Halankar Tanaji Editor ( Goa University ) Tripathi P.C. Tripathi P.C. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Pagare Dinkar Varshney R.L. & Gupta S.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Varshney R.L. & Maheshwari K.L. Vinod A. Vinod A. Vinod A. Pawar G.K. Shirodkar P.P. Agarwal Bina Gujrati Damodar Kumar N. & Mittal R. D'souza Teotonic R. Kamat Pratima Vaz Clement Bangar Yogendra & Bangar Vandana Bannock Graham Boxter R.E. & Davis E. Batra Proamod Deo Karan Ganguly Anand Gupta Anjani Gupta O.P. ( Publisher ) Gupta Anjani P. ed Hashem Abul Kumar A. Patterson Richard N. Prabhakar V.K. Tuener Colin Kalam APJ abdul Agarwal Kamlesh & Agarwal Deeksha Assael Henry Bhalla V.K. Bhalla V.K. Dupta Vaswar Das Dupta Vaswar Das Denny Richard Denny Richard Denny Richard

2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912

Denny Richard Drucker Peter F. Drucker Peter F. Heller Robert Horgren Charles Klooster Dale & Allen Warron W. Koontz Harold & Weihrich Heinz Kotler Philip Kumar N. & Mittal R. Levin Richard & Rubin David Minieka Edward & Kurzeja Zariana Dyshkart Rao Seema Economist Thompson Arthur & Sterickland A.J. Tierney Elizabeth Turner David Van Horne, James C. & Wachowicz John M. Bangar Yogendra & Bangar Vandana Singh Anup K. Lall Madhurima Saolner Garth, Shepard Andrea & Porlolny Joe Helleiagel Don Jackson Sysan & Slocum Johnew Grover S.K. Lumby, Steve And Jones Chris Sivaramu S. Warson Tany J. Branch Alan E. Barner Stuart Ed Varma A.P. Wilson Barbara Case Karl E & Fair Ray C. Assael Henry Carbaugh Robert . Mankiw. Gregory Muthuswamy And Brinda Swami Vivekananda Swami Nikhilananda Kesari, Vedanta Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda Pillai, R.S.N and Bhagvathi Pillai, R.S.N and Bhagvathi Pillai, R.S.N and Bhagvathi Mehta, N.V. Rich Jason R.

2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959

Cshiller Jachen Held Gilbert Prochnow erbwrt . Nurnberg Maxwell & Rosenblum Moris Fry Ron Bragdon Allen D. & Gamon David Bedi Kiran Krisco Kim H. Wright Chris Nicholas Anne Kisore B.R. Mariotti Steve & Caslin Mike Rai Ajay Jahnson Spencer Bovey Darrel Bristow Lewis Norman Lewis Norman Campbell Dianna Devi Prasad Deshpande Nirmala Chaudhuri Nirad C. Raj Anand Mulk Seely John Gupta's R. Abdul Kalam A.P.J. Carnegie Dale Carnegie Dale Carnegie Dale Nierenberg Gerald I. And H. Calero Henry Nurnberg Maxwell & Rosenblum Moris Goleman Daniel Payne Sheila Chaturvedi A.K. Alvares Claude Tadkodkar S.M. Gandhi M. K. Gandhi M. K. Singh Y.P. Kumar N. & Mittal R. Gandhi J.C. Kotller Philip Sudan Amrik Singh And Kumar N. Lovelock Chistopher Ramchandran Sai & Ramanan C.V. Muthuswamy And Bindra Oxford University Press National Councial For Applied Economics Reaserch

2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006

Co-Publications Of The world Bank And Oxfprd University Preass Kishore B.R. Ahuja B.N. Kalam APJ Abdul Bhatia B.S.& Batra G.G. ed Gupta Santosh Arya P.P. & Pal Yesh ed Thakur Devendra Sikidar Sujit & Pramanik Alok Kumar ed Lakshmanna B.C. & Krishna Naik C.N. Mohanrao Rao P. & Pramanik Alok ed Bhatia B.S.& Batra G.G. ed Batra G.S. & Dangwal R.C. ed Bhatia S.K. Thakur Devendra Bartra G.S. & Dangwal R.C. ed Bhatia G.B. & Batra G.S. ed Batra G.S. Bhatia B.S.& Batra G.G. ed Dangwal R.C. & Batra G.S. ed Batara G.S. & Dangwal R.G. ed Batra G S. & Chawala A.S. Gupta Sunil & Bansal S.P. Mahajan V.S. ed Ghosh B.N. UNDP (United Nation Developmet Programme) Kaila H.L., Satish Pai, Ravishanker S. & Dhar V. Vadhani V. Kulkarni Patil & Pradhan H. Balagopal T.A.S. Cherunilam Francis Mithani D.M. Chaudhari Namita Das Kumar Anita & Rao Usha Kumar Anita, Suhail Shaizad & Pathare S. Chaube S.P. & Chaubi Akhelesh Krishna Swami O.R. Micheal V.P. Rao Usha Srivastava S.C. Raj Gagan ed Raj Gagan ed Raj Gagan ed Raj Gagan ed Maidan M.C. ed Maidan M.C. ed Sadhu A.N. & Singh Amrjit

3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053

Rathor B.S. & Rathor J.S. Nakkiran S. & Selvaaju Cauvery R. ,Nayak Sudha Kruparani N. & Manimekalai Bhattacharya Kali M. Mc Menamin Jim Gupta Kamal Narain Laxmi Tulsian P.C. & Pandey Vishal Jain V.K. Jain V.K. Pratap Bhanu Pratap Bhanu Mujumdar Arun K. & Bhattacharyya Ptimoy Bhasin T.M. Trehan Rajesh Trehan Rajesh Trehan Rajesh Chase Kate J. May Paul Bangia Ramesh Bangia Ramesh Shaikh A.M. Pillai, R.S.N and Bhagvathi Saini J.S. & Rathor B.S. ed Grover S.K. Jain P.C & Bhatt Monika Lall Madhurima Agarwal P.K. Aggrwal R.S. Cauvery R., Nayak K. Sudha, Grija & Meenakshi R. Vclayudham T.K. Shivaramu S. Cherunilam Francis Aggrawal R.S. Aggrawal R.S. & Aggrawal Vikas Aggrawal R.S. & Aggrawal Vikas Aggrawal R.S. Aggrawal R.S. & Aggrwal Deepak Aggrwal R.S. Aggrwal R.S. Aggrwal R.S. & Aggrwal Vikas Aggrwal R.S. Mohan K. & Aggrwal Maniram Aggrwal A.S. Prasad Dwarka Ahuja H.L. Dewett K.K., Verma J.D. & Sharma M.L.

3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100

Dewett K.K. Ahuja H.L. Cauvery R., Nayak Sudha U.K., Kruparani N. & Manemeka Lai A. Singh S.P., Prashar Anil K. & Singh H.P. Ahuja H.L. Dutt Ruddar & Bahl K.K. Dewett K.K., Verma J.D. & Sharma M.L. Shrivastava S.K. Gupta Suraj Wakhlu Bharti Narian Laxmi Varshney G.K. Arora P. N &. Arora S. Ahuja H.L. Gupta M.P. & Agarwal B.M. Varshney G.K. Arora P. N &. Arora S. Wren P.C. & Martin H. ( Rev Rao Prasad ) Mahajan H.C. Martin H. Martin H. Martin H. Shukla M.C.,Grewal T.S. & Gupta S.C. Lal Jawahar Bhattacharyya Asish K. Gupta A.K. Bhatia Pravin & Sheikh A.M. Tandon B.N. Shukla M.C. Wren P.C. Rao Prasad N.D.V. Negi Jagmohan Bhatia R.L. Dhameja Nand & Sastry K.S. Chunawalla S.A. Jha S.M. Reddy P.N., Tripathi P.C. & appannaiab H.R. Baporikar Neeto Desai Vasant Saxena R.G. Kaila H.L., Satish Pai, Ravishanker S. &Kamat S.V. Kaila H.L., Satish Pai, Ravishanker S. & Dhar Upinder Kaila H.L., Satish Pai, Ravishanker S. &Kamat S.V. Ghosh B.N. & GhoshRama Rathanam P.V. & Raju Hanumantha Churunilsm Francis Bagade Shankar Digamber

3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147

Gupta S.L. & Rampal M.K. ed Nair N.G. & Nair Latha Micheal V.P. Raj Reuben Deodhar S.B. & Abhayankar Adit Jagtap Subhash Rudra Basavaraj M.N. Bagade S.D. Shivkumar M. & Prakash M. Sharma A.M. Michael V.P. Reddy P.N. & Appannamb H.R. Raydu C.S. & Alan K.R. Cherunilam Francis Balagopal T.A.S. Sherlekar S.A. Sujatha V.& Bhat Vinayak Anil Rai Urmila & Rai S.M. Cherunilam Francis Patil T.M., Chaudhari D.C., Gogate.. Nanjundaoah R. & Ramesh S. Churunilsm Francis Made Gowda J. Chunawalla S.A. Avdhani V.A. Shrinivasan R., Arulanandam M.A. & Raman K.S. Anil Kumar S. Rajesh Kumar V., Mariyappa B. & Poornima S.C. Churunilsm Francis Athma Prashanta Murthy Guruprasad Rao Rajeshwaro, Subrahmanysm, Manuja S. & Devi Uma Rao Rajeshwaro, Subrahmanysm, Manuja S. & Devi Uma Maheshwari S.N. & Maheshwari S.K. Achrya W.K. & Jain Khushpat S. Jayapanduan S. Niraj Kumar Chunawalla S.A. Jha S.M. Shajahan S. Kaila H.C., Singh A. Ravishankar S. & Kamat S.V. Anil Kumar S. Rajesh Kumar V. & Mariyappa B. Achrya W.K. & Jain Khushpat S. Birch Cathey Manneling Karen Chalmare James Marshall Peter Peale Narman Vincont

3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194

Harsis Amy Bjark & Harsis Thomas A. Chulani Varkha D'souza Anthoney Bragdon Allen D. & Gamon David Phillipson Ian Doyle Sir Arthure Conon Stevenson Robert Louis Twain Mark Dixit J.N. ed Lundin Stephen C. Christenser John & Paul Harry Cardoz Ian ( May Gon ) Covey Franklin Archer Jeffrey Stovall Jim Desai Anita Narayan R.K. Narayan R.K. Mccaughrean Geraldine Basu Siddhartha Ludin Stephen C., Paul Harry & Cherstensen John Guru Life Duncan Todd Lewis Hedwig Candjield Jack And Hansen Mark Victor Candjield Jack ,Hansen Mark Victor & KirBerger Kimberly Gillchrest Mueiel Nopyes Harris Thomas A. Mathur Anuragh Dell Michael Greene Robert Wilde Oscar Kipling Rudyard London Jack Dickeis Charles Doyle Sir Arthure Conon Hardy Thomas Brante Charlotte Carroll Lewis Stevenson Robert Louis Shakespears William Bronte Anne Austen Jane Carlson Richard Balanchard Keni, Locinak Thad, Tompkirs Chuck & Ballrd Jim Essinger James & Wylie Helen Jay Ros Jonson Spencer & Wilson Larry

3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241

Hansen Mark Victor And Allen Robert G. Bhushan K.& Katyal G. Peter Thomas & Waterman Robert Caelho Paulo Tolle Eckhart Merchant Cyreis Hoshi Helicon Publishing Gupta M.K. Garg Rajeev Sharma S.P. Gupta M.K. Dubey Abhai Kumar Sawhney Clifford Finley Guy Sharma Vinay Mohan Lewis Norman Alankrito Condrill Jo & Bough Bennie Hill Napoleon Sukhabodhananda Swami Hedge Burke Rae Leslie Paul Kevin Burton Reachard F. Zingler Zing Guru Life Rana Parmajit Melara Julio Paolo Frank Ganguly Anand Astor Stephen Chattopadhaya Aparna Sharma S.P. Aslett Don Gandhi H.S. Skye Paul Podder Tanushree Nair Bindu Sharma Vishwamitra Atkinson Jacqueline Neogy Jayant Hubbard L.Ron Larayne Harry Thakoro Abhishek Hewitt William W. Bleach James M.. & Mutchler Dravid Lorayne Harry

3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288

Mesiti Pat Zingler Zing Sukla Ajay Goodhew Duncan & Hislop Victoria Scott Mark Staples Walter Doyle Ponder Pete And Holpp Larry Tzu Sun Malayala Manorama Schuller Robert Schuller Robert Schuller Robert Hanks Kurt Bhuyan Devajit Hamel Gary & Prahalad C.K. Hansen Victor & Allen Robert Ries A.L. And Tract Jack Nelson Bob Kops George & Worth Richard Vas Liis S.R. Warne Penny Gupta M.K. Jaico Pub. House Tagor Rabindranath Ramesh Publishing House Lodha Swati Sailesh Murphy Joseph Carnogie Dale Carnogie Dale Singh's Rashmi Ohmac Kenichi Ramesh Publishing House Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Choudhari D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhari D.H., Gadade Mohare. Chopde L.N., Chaudhari D.H., Gadade Mohare. Chopde L.N., Chaudhari D.H., Gadade Mohare. Chopde L.N., Chaudhari D.H., Gadade Mohare. Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal

3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335

Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Sighania Vinod K. & Sighania Monica Sighania Vinod K. & Sighania Monica Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kishandwala V.H.,Kishandwala N.H. & Wandrekar A.V. Kishandwala V.H.,Kishandwala N.H. & Wandrekar A.V. Mamoria C.B. & Gonkar S.Y. Mamoria C.B. & Gonkar S.Y. Mamoria C.B. & Gonkar S.Y. Rudrabasovaraj M.N. Ashwathappa K. & Shridhara K. Ashwathappa K. & Shridhara K. Ashwathappa K. & Shridhara K. Ashwathappa K. & Shridhara K. Chunawalla S.A. & Patel D.R. Chunawalla S.A. & Patel D.R. Jha S.M. Jha S.M. Jha S.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M.

3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382

Sharma T.R. Sharma T.R. Kishore Ravi M. Jha Aruna Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Soni R.S. Soni R.S. Varshney R.L. & Gupta S.L. Varshney R.L. & Gupta S.L. Prasad L.M. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Jeevanandam C. Jeevanandam C. Tripathi P.C. Tripathi P.C. Prasad L.M. Mishra N. Mishra N. Sancheti Dc & Kapoor V.K. Sancheti Dc & Kapoor V.K. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta R.L. & Gupta V.K. Gupta R.L. & Gupta V.K. Gupta C.B. & Nair N. Rajan Gupta C.B. & Nair N. Rajan Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Maheshwari S.N. Prasad L.M. Sinha Arun Mitragotri V.R. Vasudev P.K. Dixit J.N. Kapila Raj & Kapila Uma Ed Singhal Sacin Moodbidri Deepak Rao Singh Chtralekha & Nath Prem Ratnesh Kumar Crest Publishing House Ahuja B.N.

3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429

Ahuja K.K. Ahuja K.K. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Manappa A. & Saiyadain Mirza Khan M.Y. & Jain P.K. Khan M.Y. & Jain P.K. Lal Jawahar Lal Jawahar Vohra N.D. Taxali R.K. Agarwal A.N. Tandon B.N., Sudharshan S. & Sundharbabu S. Tandon B.N., Sudharshan S. & Sundharbabu S. Agarwal A.N. Mishra R.K. & Bhat K.S. Wall Nanery Porwal L.S. Pandey I.M. Shekhar K.C. & Shekhar Lekshmy Tulsian P.C. Chakravarty Samir Kumar Sharma Pankaj Futrell Charles M. Diwan Parag Kazmi S.H. & Batra Satish K. Shankar Rao Shankar Rao Hoffman Douglas K. & Bateson John E.G. Hoffman Douglas K. & Bateson John E.G. Schiffman Leon G. & Kanuk Leslie L. Saxena R.G. Ashwathappa K. Ghoshal Sumantro, Piramal G.M. & Bartler Christopher Shim Jack & Siegel Joel G. Zikmund William G. & D'amico Michael Robbins Stephen Saiyadain M.S.

3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476

Kumar Ramesh S. Mohamed Peeru H. & Sagadevan A. Charantimath Poornima Prabhu Verlekar V.B. Manoharan T.N. Teli D.V. Strahler Alan H. & Strahler Arthur N. Reddy M.P.M. Heywood Ian Cornelius Sarah & Carver Steve Saxena H.M. Ghosh T.P. Sehagal Ashok & Sehagal Deepak Sehagal Ashok & Sehagal Deepak Dasgupta Anuradha Gulati Bhutani Prem J. Taxman's Sehgal Ashok & Sehgal Deepak Vasishth Neeru Aggrwal Rohini Vaid Naresh Taxman's Thukral J.K. Goel Ajay & Goel Alka Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Sharma S.D. Gangadhar V. & Ramesh Babu Bhalla V.K. Bhalla V.K. Sudan Singh Amrik & Kumar N. Singh R.P. Chand Mohinder Halarnkar Samar Chinmaya Yuva Kendra Mulvi Gokuldas Verekar Sanjiv Khandekar Nilba A. Khandeparkar Ramkrishna Kamat Ashok Shanai Suresh A. Kamat P.J. Ani Shanai Sharadchandra Paiginkar Ajit Kelekar Ravindra Agnelo ( Borim ) Gaonkar Bhalshandra Suhas N. Borkar Madhav

3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523

Kelekar Ravindra Kamat Manoj Narendra Khedekar Shambhu Komarpant R.B. Singhbal Sujata Nayak Jajanti Punaji Shashikant Nayak Bharat Naik Mahesh Chandrakant Vajpai Atal Bihari Lolyekar Kashinath Shamba Kharagate Maya Anil Gonsalvis Markos Shenvi Uday Varma Bhagvaticharan ( Trans. Prabahakar Nadkarni ) Juvarkar Ramkrishna Murkande Deepa Chari Avinash Kadam Devidas Varma Sbhagvaticharan ( Trans. Prabaharar Nadkarni ) Nayak Datta Shripad Shenvi Uday Murkund Deepa Shanai Basti Pundalik ed Prabhugaokar F.A. Morayas J.B. Nagvekar Shrikant Shambhu Bhoslo Ashok Rajjiv M.J. Sontakki C.N. Borkar Sakharam Govind Martin Toney Desai Pandurangrao Rajiv M.J. Disa Linu Joshi Sharad ( Tr. Prabhakar Nadkarni ) Borkar Narayan Gaonkar Bhalshandra Borkar Deelip Nayak Bharat Lolyekar Kashinath Shamba Shenvi Uday Amonkar Sudha Suresh Thali Vijay Vithal Nayak Salatri Amita Hajare Anna Rawat D.S.

3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570

Rawat D.S. Singhania Vinod & Sighania Monica Sharma D.S. ( Edited By Majumdar A.K. ) Vaid Naresh Vaid Naresh Jha Aruna Jha Aruna Singhani Vinod & Singhania Kapil Maxwell John C. Jaiko publishing House Subburay V.V.K. Sura College of Compitition Lodha Swati Sailesh Ryder Arthur W. ( Tr ) Palat Raghu Zinglar Zig Ursiny Tim Maxwell Jphn C. Maxwell Jphn C. Zinglar Zig Khera Shiv Komeyer M.R. Foulds Rusell J. Kapmeyer M.R. Kapmeyer M.R. Sikha T.R. Tourist Publicaton Delhi Subbereay V.V.K. Ghose Jayanti Chaudhari Malay & Chaudhari Arndam Subbereay V.V.K. Willams Gordan Bakhru H.K. Nurnberg Maxwill And Rosenblum Morris Subburay V.V.K. Prabhu Vithal Casson Heebert N. Chandrika Jayashree Madhavan V.P. Iyengar Trr Jace Prashanti Subburay V.V.K. Agarwal V.S. Ed Shehzad Wasima Maxwell John

3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617

Pillai G.A. Hewitt William W. Bennis Warren Harris Godfreey Staples Walter Doyle Bathiya Dhaval Malhotra Vikas Charnwood Lord Gosain Roopa Ahuja B.N. Dev Chho Muthu Fra Su & Ravishankar Meera Glover J.T. Glover J.T. Glover J.T. Muthuswamy And Bindra Cumingham William, Cooper Terence, Gorham Eville, Hepwrth, Malcolm Govt. Of Goa ( Citizen Charter ) Rural Development Department Agriculturals Officers Association Panaji Goa Agriculturals Officers Association Panaji Goa Agriculturals Officers Association Panaji Goa Agriculturals Officers Association Panaji Goa Agriculturals Officers Association Panaji Goa Goa Heretage Action Grup Palat Raghu Pinho Cursino Kadam Devidas Punaji Shashikant Bhoslo Ashok Nadkarni Prabhakar Malayala Manorama Press ( Mathew M.K. Chief Editor ) Borkar Suresh, Thali Mukesh & Ghanekat Damodar Hornby A.S. Bedi Kiran Jacob Meera Jhon Cabrelesa maria Ed Govt. Of Goa Information And Pub. The Institude Of Cartered Accounts Of India The Institude Of company Secretaries Of India Kumar Arya Ashok Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Vasisth Neeru Kishore Ravi M. Patel Alpesh Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine

3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664

Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Encyclopaedia Bratannica Ine Yasarwy N.J. Fubzaman John Mitra A.K. Gamez George Gittlson Bernard Refenbary Jay Chekhor Anton, Tolstoy Leo, Gorky Maxim. Rodrigues John Carmo Carincross Frances Mc Cormack , Mark H. Merchant Ashwin Mc Tigue Gaynor G. Hogan Kevin And William Horton Kopmeyer M.R. Kopmeyer M.R. Ghose Jayanti Swami Sukshmananda Prochnoro Heebert V.

3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711

Charney C.Y. Jeffreys Micheal Vohra N.D. Barlaw Janelle & Moller Claus Fournies Ferdinand F. Rotondo Jennifer & Rotondo Mike Stettner Morey Thompson Carolyn Laxman Srinivas Kopmeyer M.R. Davis Dexter Piramal Gita Chary S.N. Finney Lynne Gopal R. & Subrah Manyan J.V. Subburay V.V.K. Aggrwal Rohini Singh Vijay & Tripathi Arvind Ray Satyajit ( Tr. From Bangali : By Chitri Banergi ) Rama Samy E.S. Rocelynne Ross Vogt Van A.E., Reydel,Loster & Sturgean Theadore Tandon Kum Kum Datason R.P., Sadan B.L. & Gulati S.L. Chand Tara Aggrwal Rajesh Malhotra Harish Alvares Rahul Limaye Champo ed Ali Salim Lainer Heinz Kaushik Vijay Kumar Anand V.K. Hurlock Elizabeth Dessler Gaey Paul Jaso & Kumar Ajith N. Sen Aloke Reddy P.N., Appanniab H.R. & Ramesh S. Gelinas Ulric & Suttan Steve Datta Manesh Verma R. P. Aivanhov Omraom Mikhoel Aivanhov Omraom Mikhoel Aivanhov Omraom Mikhoel Aivanhov Omraom Mikhoel Aivanhov Omraom Mikhoel Maharashtra State Board Of Secoundary And Highersecoundary Pune Maharashtra State Board Of Secoundary And Highersecoundary Pune

3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758

National Council Of EducationalResearch & Tranning Chandra Harish Fry Ron Garg Anu Crisp Publications Inc, ( Viva Books Pvt. Ltd. ) Kumar N. & Mittal R. Chapman N. Elwood And Me Knight Wil Truchan Richard P. Fitzwater Teery Geeson Richard F. Timm Paul R. & Fair Rick C. Lloyd Sam R. Kumar Naveen Singh , Jasbir & Sudan A.S. Verma R.P. , Kapur Mala & Chawla Radhvir Cprrado Frank M. Prakash & Kant Suman Scott Dru Maddux Robert B. Allen Bough Fric Twomey Dee Adair John Krivitz Michael S. & Schubert Susan D. Maddux Robert B. & Maddux Dorothy Sharma Robin S. Khera Shiv Verma S.K. Blishak Sylvia Ann Academic Foundation Planing Commission. Govt. Of India N. Delhi Mackll Joe Bhatia A.K. Gangadhar V. & Ramesh Babu Irving Dauret Rassiter Diane Naylor Sharon Heim Pat & Champman Elwood Luhn Rebecco R. Malhotra R.K., Singh Nachhttar & Sharma S.D. Ed Gerson Richard Worth Richard Friedman Howerd S. & Schustack Miriam Mack All & Dandi Daley Gangadhar V. Mackall D. And Daley Kaptan S.S. Mukerj Sanjay Joshi K.S. Mackall Danai Daley

3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805

Mahaprajna Acharya Rangarajan L.N. Clifferd W.G. Guggenheimer Patricea & Szulc Mary Diana Dare Nalini Frey Ron Prasad H.M. Viva Books Pvt. Ltd. ( Marks Endrew Ed ) Viva Books Pvt. Ltd. ( Marks Endrew Ed ) Viva Books Pvt. Ltd. ( Marks Endrew Ed ) Viva Books Pvt. Ltd. ( Marks Endrew Ed ) Directorate Of Planing & Education Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Goel Ajay & Goel Alka Thukral J.K. Bhutani Prem J. Datey V.S. Kishore Ravi M. Aggrwal Rohini Mittal D.P. Jha Aruna D'souza Dolphy Singhania Vinod K. & Singhania Kapil Madan Sushila & Shrivastava Khyati Popli Singhal Ashok& Singhal Deepak Datey V.S. Rawat D.S. Mujumdar A.K. & Kapoor G.K. Jha Aruna Datey V.S. Kishore Ravi M. Taxman's Publication New Delhi Taxman's Publication New Delhi Taxman's Publication New Delhi Datey V.S. Singhania Vinod And Singhania Monica Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Kishore Ravi M. Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M.

3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852

Jhingan M.L. Jhingan M.L. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Dasgupta A. & Kapoor A.N. Shirodkar P.P. Gomes Olivinho Je Leon Alex & Leon Mathew Leon Alex & Leon Mathew Leon Alex & Leon Mathew Leon Alex & Leon Mathew Jain V.K. Jain Satish Jain Satish Jain Satish Jain Satish Jain Satish Leon Alex & Leon Mathew Leon Alex & Leon Mathew Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Varshney P.N. Jha S.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. & Ahemad M. Kale N.G. & Ahemad M. Kishandwala V.H.,Kishandwala N.H. & Wandrekar A.V. Kishandwala V.H.,Kishandwala N.H. & Wandrekar A.V.

3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899

Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Gordon E. & Natarajan K. Hajra Choudhari S.K., Roy Nirjhar & Hajras Chaudhari Mukherjee A. & Hanif M. Tikkha R.N. Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj The Institute Of Cost And Works Accountants Of India ( Directorate Of Studies ) The Institute Of Cost And Works Accountants Of India ( Directorate Of Studies ) The Institute Of Cost And Works Accountants Of India ( Directorate Of Studies ) The Institute Of Cost And Works Accountants Of India ( Directorate Of Studies ) Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Bansiramani G.K. Bansiramani G.K. Bansiramani G.K. Bansiramani G.K. Bansiramani G.K. Menon Lydia & Mallaya Menon Lydia & Mallaya Menon Lydia & Mallaya Menon Lydia & Mallaya Doctor Aspi & Doctor Rhoda Doctor Aspi & Doctor Rhoda Doctor Aspi & Doctor Rhoda Doctor Aspi & Doctor Rhoda Wadhawani manohar R. Wadhawani manohar R. Wadhawani manohar R. Wadhawani manohar R. Chope L.N., Choudhari D.H. Gadade, Chope L.N., Choudhari D.H. Gadade,

3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946

Chope L.N., Choudhari D.H. Gadade, Chope L.N., Choudhari D.H. Gadade, Chodpe L.N., Chaudhari D.H., Pandey R.Y. Jumde A.J.,Rebalo M.E.,Chitale s.G. & Joshi Jumde A.J.,Rebalo M.E.,Chitale s.G. & Joshi Jumde A.J.,Rebalo M.E.,Chitale s.G. & Joshi Jumde A.J.,Rebalo M.E.,Chitale s.G. & Joshi Jumde A.J.,Rebalo M.E.,Chitale s.G. & Joshi Jumde A.J.,Rebalo M.E.,Chitale s.G. & Joshi Freadman Alan NIIT Martin James Kroenke David Greenlaws Raymond Bodhanwala Ruzbeb Raj Kamal Bodhanwala Ruzbeb Madan Sushila Bhutani Prem J. Aggrwal Rohini Sehgal Ashok And Sehgal Deepak Sehgal Ashok And Sehgal Deepak Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Venugopal Vasanti And Raghu V. N. Venugopal Vasanti And Raghu V. N. Venugopal Vasanti And Raghu V. N. The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India

3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993

The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India The Institute Of Cost And Works Accountants Of India Pal Rajendra & Korlahalli J.S. Pal Rajendra & Korlahalli J.S. Pal Rajendra & Korlahalli J.S. Arora M.N. Arora M.N. Arora M.N. Arora M.N. Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Pradhan G.P.(Sampadak ) Khatu Gajanan Khatu Gajanan Vispute S.M. Bakey Ramkrishna Prakash Jagadish Prakash Jagadish Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L.

3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040

Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Dorai Raj S.N. Dorai Raj S.N. Bannerjee Birendra Krishna Bannerjee Birendra Krishna Basu Shubhayan & Basu S.N. Basu Shubhayan & Basu S.N. Patkar Anjali, Maheshwari Anuradha And Sastrey Ramana Patkar Anjali, Maheshwari Anuradha And Sastrey Ramana Patkar Anjali, Maheshwari Anuradha And Sastrey Ramana Patkar Anjali, Maheshwari Anuradha And Sastrey Ramana Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Tally Solutions Pvt. Ltd. Banglore India Tally Solutions Pvt. Ltd. Banglore India Kashyap Subhash Sarvapalli Gopal Collin P.H. Collin P.H. Collin P.H. Collin P.H. Suryakat B. Ed Tulli Mohan Vir Bharadwaj Ashwini Bhola P.L. Fernandes Jemes Prakash & Sumant Kant Sen Rajkumar & Dasgupta Asis ed Ratanesh Kumar Chadha G.K. Ed Kashyap Subhash Ramchandran Padma Chandra Bipan, Tripathi Ameles & De Barrin Puri Ajit S. Prakash P. Malhotra Vinay Kumar Nagpal D.P. Telsang Martand Dewett K.K., Rev By Navlur N.H.

4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087

Guinn Thomas C, Allen Temis & Semenik Richard Dutt Ruddr & Sundaram KPM Dutt Ruddr & Sundaram KPM Oxford University Press Vijaya Kumar Ramaiah Savitri Ed Ramaish Savitri Allen Jems Vijaya Kumar Lakhotia R.N. And Lakhotia Subhash ChaturvediVaidhaya Suresh Lakhotia R.N. Ramaiah Savitri Ed Malkani Vikas Ramaiah Savitri Ed Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Srinivasan Anand G. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Malik Sudhir Singhania Vinod K. Singhania Kapil & Singhania Monika Datey V.S. Saxena Sanjeev Datey V.S. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Madan Sushila Datey V.S. Singhania Vinod K. Indian Institute Of Banking And Finance ( Texman ) Lal Jawahar & Srivastava Seema Lal Jawahar & Srivastava Seema Lal Jawahar & Srivastava Seema Dewett K.K. Dewett K.K. Dewett K.K. Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M. Stener James Freeman Edword & Gilbert Daniel Stener James Freeman Edword & Gilbert Daniel Massie Joseph L. Massie Joseph L. Massie Joseph L. Robbins Stephen & Coulter Mary

4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134

Koontz Harold And Weihrich Heinz Weichrich Heinz and Koortz Harols Weichrich Heinz and Koortz Harols Weichrich Heinz and Koortz Harols Samuelson Paul . And Nordhaus William Samuelson Paul . And Nordhaus William Samuelson Paul . And Nordhaus William Robbins Stephen & Coulter Mary Robbins Stephen & Coulter Mary Naik Mahesh Chandrakant Naik Mahesh Chandrakant Naik Bharat Sher;ekar S.A. And Sherlekar V.S. Sher;ekar S.A. And Sherlekar V.S. Sher;ekar S.A. And Sherlekar V.S. Gavde Vithal N. Govt. Of Goa Govt. Of Goa Govt. Of Goa Singh Khushwant Pathan S.N. Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Chalpati Rao I V Chalpati Rao I V D'lima Edward D'lima Edward Chopra Ravi Datason R.P., Sadan B.L. & Gulati S.L. Sijwali B.S. & Sijwali Indu Goyan Tarun Murthi Jayanthi D. Gupta S.C. Ahuja B.N. Holy Faith International (P) Ltd. Jaico Publishing House Khera Shiva Shanker ravi Vasudeva P.K. Batra Satish & Kazmi S.H. Schiffman Leon G. & Kanuk Leslie L. Agrawal Raj Sen Leena Srinivasan R. Srinivasan R. Robinetten Scott And Brand Claire Robbins Stephen P.

4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181

Pandey I.M. Kevin S. Bhattacharya Hrikesh Bakshi D.K. Kher Shiv Baker Danie; B. Excell Books Pvt. Ltd. Mohsin Abrae Macmillan Narang Priyanka Chaudhari Pankaj Narang Priyanka Jain Renu Jain Renu Pindyck Robert S. & Rubinfeld Daniel Reddy K.C.Ed Agarwal Raj Sloman Jhon Agarwal Raj Atmanand Baruah Srinath Barena Chartes Stener James Freeman Edword & Gilbert Daniel Logothetis N. Cardy Robert Breu Greg Koontz Harold And Weihrich Heinz Suri G.K. ,Venkata Ratnam Naroola Gurmeet Suganthi L. & Samuel Anand A. Varma Harsh V. Simon ulian Gupta Binoy Stead Edward And Stead Jean Garner NIIT Gulshan S.S. Luthans Fred Kandulo Srinivas Pannserselvam R. Gorman Tom Rao P.L. Beri G.C. Bhattacharya D.K. Gupta S.C. Kandasmy P, Thilagathy K & Gunavathy K. Chakravarty S.K. Nigal Lall B.M. & Jain I.C.

4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228

Fredman Albert Charkvarty S.K. Bhattacharyya Asish K. Banerjee Ashok Khan M.Y. & Jain P.K. Reddy Jayaprakash Reddy Jayaprakash Reddy Jayaprakash Reddy Jayaprakash Chadwick Leslie Chadwick Leslie Singh Sarina, Bar.. Kapila Uma Ansari M.S. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Rawat D.S. Rawat D.S. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Singhania Monica Singhania Monica Singhania Monica Rawat D.S. Gopalji & Bhakri Suman The Institute Of company Secretaries Of India Ghosh T.P. Ghosh T.P. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Mitra Jitendra Kumar Mitra Jitendra Kumar Mitra Jitendra Kumar Mitra Jitendra Kumar Mitra Jitendra Kumar Singh Yadvinder Anderson T Mcclurg Narang Priyanka Singh Yadvinder Pasricha Ashu Shiru Srinivas & Shrewanin N.U.K. Jobber David & Geoff Lancaster Grend Dream Books UK Grend Dream Books UK Grend Dream Books UK Grend Dream Books UK Outlook Traveller . Com Sinha Ajitkumar And Sen Raj Kumar

4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 4270 4271 4272 4273 4274 4275

Areya P.P. & Tandon B.B. Datt Ruddar Sharma Diwakar Morga G.S. & Anand Shalini Dewett K.K. Greene William Kotler Philip Vikas Publishing House Rhorpe Edgar & Thorpe Shawick Vikas Publishing House Pandey I.M. Maheshwari S.N. & Maheshwari S.K. Maheshwari S.N. & Maheshwari S.K. Tulsian P.C. Khan M.Y. Chandra Prasanna KhanM.Y. & Jain P.K. Kulkarni Sarika And Sharma Ashok Kaushal H. Shukla Arvind Chandra Prasanna Agarwal S.P. & Jain S.C. Chandran J.S. Joshi Mahesh V. Hakemuldee Jan R. Jonje Fay & Singh P.P. Lakhe R.R. & Mohanty R.P. Ramesh Kumar S. Sttrauss Judy And Frost Raymand Gopal Namita Kazmi Azhar Sikka T.R. Monga G.S. O Brien James A. Kotler Philip Malayala Manorama ( Mathew M.K.Ed ) Rajhans Vitaran Henry O. Austen Jane Khatri O.P. Goel R.N. Lloyd Sue Joseph K. Sidhu G.S. And Alhuwalia A.K. Piraman Gita White Kay & Carte Philip J. Shah Giriraj & Gupta K.N. Dahiya Amardeep

4276 4277 4278 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322

Swhney Clifferd Kapoor S.C. Kher Ajai B. Rusell Ken And Corter Philip Ziglar Zig Hill Richard, Alexender Ralph S. & Gross Fames S. Sinha Rajani Suryakant B. Ed Khera Shiva Black Rose Publication Eliot George Gupta Indra Kiran Books International New Delhi Hemingway Ernest Black Rose Publication Tagore R. Tolstoy Leo Shekespeare William Shekespeare William Sirohi Seema Kalam APJ Abdul Bedi Kiran Tolstoy Leo Poe Edgar Allan Desai Anita Bacan Francis ( Howins Micheal J.Ed ) Freud Sigmond Dayle Sir Arthur Conan Dayle Sir Arthur Conan Dayle Sir Arthur Conan Chekhov Anton Gibran Kahlil Bunting James Whiteman W.A. Sharma Robin S. Harsh Kumar Sharma Robin Nehru Jawaharlal Way Margaret Way Margaret Weston Sophie Geddies & Grosset Ltd. Scotland Buegess Melvin Rowing J.K. Rowing J.K. Xavier Francis Kapoor Sanjiv Cuoto Maria Aurara Bhandari Sandip & Pai Raikar Mangurish Bhandari Sandip & Pai Raikar Mangurish

4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369

Thukral J.K. Thukral J.K. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Madan Sushila Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Jha Aruna Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Mogul Samir S. Datey V.S. Texmans's Allied Services Pvt. Ltd. Singhania Vinod Singhania Vinod & Singhania Monica Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Jumde A.G., Rebelo E. Abranches, Chitla G.S. & Joshi N.A. Jumde A.G., Rebelo E. Abranches, Chitla G.S. & Joshi N.A. Jumde A.G., Rebelo E. Abranches, Chitla G.S. & Joshi N.A. Jumde A.G., Rebelo E. Abranches, Chitla G.S. & Joshi N.A. Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Chopde L.N., Chaudhati D.H. & Pednekar Manoj Doctor Aspi & Doctor Rhoda Doctor Aspi & Doctor Rhoda Doctor Aspi & Doctor Rhoda Chopde L.N., Padhye R.Y., Chaudhari D.H. ,Mehta A.B. Narayanswami G.& Singavi V. Chopde L.N., Padhye R.Y., Chaudhari D.H. ,Mehta A.B. Narayanswami G.& Singavi V. Chopde L.N., Padhye R.Y., Chaudhari D.H. ,Mehta A.B. Narayanswami G.& Singavi V. Chopde L.N., Padhye R.Y., Chaudhari D.H. ,Mehta A.B. Narayanswami G.& Singavi V. Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal

4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416

Singavi Vijay, Singavi Vaibhav, Chopde L.N. & Singavi Vishal Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. And Ahemad M. Kale N.G. And Ahemad M. Kale N.G. And Ahemad M. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Agarwal A.N. Sighania Vinod & Singahania Monica Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Saxena R.G. Saxena R.G. Rai Urmila & Rai S.M. Mahajan V.D. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Singhania Vinod & Singhania Monica Singhania Vinod & Singhania Monica Singhania Vinod & Singhania Monica Singhania Vinod & Singhania Monica Singhania Vinod & Singhania Monica

4417 4418 4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463

Singhania Vinod & Singhania Monica Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Sharma D.G. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Indian Institute Of Banking And Finance Indian Institute Of Banking And Finance Chopde L.N., Chaudhari D.H. & Sirsat S.V. Chopde L.N., Chaudhari D.H. & Sirsat S.V. Nair M.K. & Dei Kusum Pednekar Manoj & Sirsat Surendra Pednekar Manoj & Sirsat Surendra Wadhawani M.R. Basantani M.R. Shinde P.G., Pednekar H., Salunkhe Vijaya & Kumbarey A. Wadhawani M.R. Aggrwal A.S. Khatter Dinesh & Khatter Anita Khatter Dinesh & Khatter Anita Khatter Dinesh & Khatter Anita Bhandari Sandip & Pai Raikar Mangurish Bhandari Sandip & Pai Raikar Mangurish Lodha R.M. Singh Khushwant Malhotra A.N. & Bright P.S. Malhotra A.N. & Bright P.S. Bhusan Kul Sharma T.C. Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Not Ragistered Dua Shyam Ed Phaldesai Pandurang Prabhu Verlekar V.B. Khan M.Y.

4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510

Khan M.Y. Bhole L.M. Bhole L.M. Khan M.Y. Khan M.Y. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. National Assement And Accredition Council National Assement And Accredition Council National Assement And Accredition Council National Assement And Accredition Council Kelkar Ramdas Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Srirengan K. Kahate Atul & Godbole Achyut Bayross Ivan Kanverva Jonni Harris Archer J. NIIT Chellammal V. Banerjee Ashok Kul Bhusan Raghunathan V. Todaro Michael P. & Smith Stephen C. Ganesan S. & Paul Justin Ed Havaldar Krishna Rao T.V. Mehata G.S.,Vyas K.K.& Vyas Mukesh Rajgopal Zeithamln Valarie A. & Bitner Mary Jo Pareer Udai & Rao T.V. Zikmund Williams Mcleod Raymand & Gilbert Faye W. Singh Sukpal Stiglitz Joseph E.

4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557

Bhagawati Jagdish Herber Bernard Mira S.K. & Puri V.K. Mira S.K. & Puri V.K. Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Ashwathappa K. Ashwathappa K. Ashwathappa K. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Tukaram Rao M.E. Tukaram Rao M.E. Periasamy P. Cherunilam Francis Badi R.V. & Badi N.V. Srinivason R. Arualanandan M.K. And Raman S.K. Gauri Shankar Srinivason R. Arualanandan, M.K. And Raman S.K. Ahuja K.K. Ahuja K.K. Nag. N.K. Nag. N.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Gupta Shashi K. & Sharma R.K. Pandey Deep Narayan Goa Chamber Of Commerce & Industry, Panaji Goavt. Printing Press, Panaji Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Kenkere Santosh, Pai Bir Yeshwant & Kamat Avinash Kenkere Santosh, Pai Bir Yeshwant & Kamat Avinash Kenkere Santosh, Pai Bir Yeshwant & Kamat Avinash Mehrotra H.C. & Goyal S.P. Gaier V.P. And Narang D.B. Singh Robin The Institute Of Company Secretariat Of India Lim Billi P.S. Andrews Andy Maiden Orison Swett Timberlake Reed

4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604

Zig Ziglar Zig Ziglar Hammond Lisa Jeffreys Michael Mizen Brian Leaning Harris Wesley Berman Michal & Berman Davice Douregl Douglass Merrill Verma S.K. Abbott Ben Hiatt Mario Kapoor Virendra Rastogi Ashutosh Blanchard Krn & Waghorn Treey Chopra Deepak Rye David Stone Olement N. Stone Olement N. HillNapoleon Chandler Steve & Richardson Scott Mandhyan Raju Wright Chrissie Ed Skye Paul Hartman Taylor Ganguly Anand Gollerkeri Ashok Carnegie Dale Vas Luies S.R. Purohit S. Anil Jolley Willie Dawra Sudhir Sreevaadsavya Roy Bauin SharmaS.P. VasLuis S.R. & Vas Anita S.R. Bhalla Prem P. HillNapoleon Newberry Tommy Gupta R. Dauglas Mack R. Sareen Dinesh Satprem Steinm Gloria Frances Allane & First Michel B. Kulkani Sarika Batra Pramod

4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4617 4618 4619 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651

Jayaderson Whiting Anne Stone Robert B. Arnot Robert Sarenson Sharon Tarafder S.K. Marden Swett Kapoor Mahesh Chandler Steve Morden Orison Swett Cook Robin Gulati S.L. Ghose Jayant Sri Sir Ravishankar Petre & Fenner Penny Sri Sir Ravishankar Cordova Kathy Stuart Perrin Charturvedi B.K. Hart William Kneeland Steve Chaudhary Praveen Verma Vinod Mccoy Edian Wolf Fred Alan Dahlke Paul Mangla Dharam Vir John E. Vijay Prakash Schwartz David Verma S.K. Morden Orison Swett Drucker Peter F. Mccoll Duncan Prabhuverlekar V.B. Kenkre Santosh R., Pai Bir Yeshwant S. & Kamat Avinash Borkat Sham Naik Vishant Bhambre Rajani Ashok Bhambre Rajani Ashok Majarolo Wilson Kosta C.F. Thali Prakash Nayak Pundalik Narayan Nayak Bharat Nayak Bharat Nadkarni Mangal

4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698

Salatri Amita Nayak Jayanti Nayak Jayanti Nayak Jayanti Mahabre Sneha Prabhu Geological Society Of India Deparment Of Occean Dev Geological Society Of India Deparment Of Occean Dev Sapre Bal Sapre Bal EPW Reseaarch Foundation Mumbai EPW Reseaarch Foundation Mumbai Pradhan Basanta, Ray P.K., Saluja M.R. & Shetty Dave Multimidia Pvt. Ltd. Mumbai Meera Krishna Media Fusion ( India ) Pvt. Ltd. Shloka Publication Pvt. Ltd. Mumbai Shloka Publication Pvt. Ltd. Mumbai Shloka Publication Pvt. Ltd. Mumbai D'cunha Basil Malhotra Suniti James Hazel Chronick Pub. Pvt. Ltd. Malayala Manorama Pub. Bharucha Erach Dalal Street Investment Jurnal Clow Kenneth E. & Back Donald Krishnamoorthy Balu Wellignton Patrica Malhotra A.M. & Bright P.S. Bright P.S. Malhotra A.M. & Bright P.S. Pai Mohan Alpha Books Mohapatra M.K. Nayar Rana (TR ) Singh Gurdial Brig K.G. & Nair V.S.M. Abid E.H. Shastri Sukumar Mahale Padma Mahajan Rabinder Salwi Dilip M. Padma Vijay G. Pandey Deep Narayan Rohan Book Company James Hadley Chase James Hadley Chase

4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745

James Hadley Chase Harsh Kumar Tadhg Ryan Narian Sumitra Daiton Margot Esegal Erich Desai Anita Desai Anita Desai Anita Grosseup Launn & Tazelaar Jo O"Connor Kamath Kodi Safeesh Mordern Swete Raghuvanshi Rajesh Ramesh Grover Ashok Rajyadnya Ulhas New Sadhan Pocket Books Hall Morice Desai Anita Kotler Philip And Keller Kevin Lane Jain Deepak Ed Jain Anoop Ed Shaoo R.K. & Tripathy S.N. Sen Ray Kumar Ed Srivastava Satish Chandra & Srivastava S. Bhatia Praveen Mahajan Monoj Ed Fernandes James Ed Singh P.P. & Sharma Sandhir Ed Mohan S. And Elangovan R. Ed Shrivastava A.K. Mukherjee T.P. & Sachdeva M.B. Mukherjee T.P. & Sachdeva M.B. Mukherjee T.P. & Sachdeva M.B. Kleiser Grenville Chauhan Ravee Deshpande Dhanajay Sachs Melanie Dixit Narayan Ed Mathur Prakash Ed Gupta R. Dixit Narayan Ed Ahmed Shamshad Mathur Prakash Ed Srinivasan R. Cambridge University Press Oxford University Press Academic Foundation New Delhi

4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792

Prakash P. Joshi Sunita Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Gopalkrishnan P.N. Sahu Nandini Ojha Gopesh Kumar And Ojha Ashutosh Aggrwal R.S. Verma S.B. Pal Arya And Yesh P.P. Goal S.L. & Kumar R. Singh Shiv Shai Ed Nakkiran S. And Franklin D. John Ed Chaudhari R.N.P. Bhalla V.K. Aggrwal R.S. And Aggrawal Vikas Vikas Publishing House Chaudhari Biswajit Tiwari Parasnath Achhaya K.T. Nayak Pundalik Narayan Thathey Yadunath Basu Sachindranath Shevalkar Rama Aggrwal B.R. Vohra Pub & Dis Gulati Prinka Vohra Pub & Dis Mahlotra R.K. Khatri O.P. BhallaK.S. BhallaK.S. Samue; J. Alok Kumar Mukherjee Subroto Chaturvedi Atulindra Nath Ghosh Gautam Malhotra R.K. Devi Shankuntala Devi Shankuntala

4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839

Ramanan V.V. Ramanan V.V. Abdul Kalam A.P.J. Penny UR & Wright Andrew Deb S.C. Jansen B. Brittney Lynn Kher Shiv Kher Shiv Sasikumar V. & Dhamija P.V. Verma Shalini White Kay Ashley A. Ruth Gardner Kaur Samyeet, Sharma Sandhir And Singh P.P. Ed Prasad R.S. Godbolo Achyut S. And Kahate Atul Hand David, Mannila Heikki And Smyth, Padhraic Gose Earl & Jonsonbaugb Steve Jost Teorey Toby , Lightstene Sam And Nadeau Tom Jalote Pankaj Garret Paul Davis Guy Hart Plimmer RHA & Plimmer Violet G. Srivastava A.K. Narang P. Singh Yadvinder Mukesh Kumar Sharma N.K. Sharma Sandeep Chaudhari P.T. Borse M.N. Sali Chetan Shanker Laxminarain Sharma N.K. O' Brien Derek Ahmed Aijuddin Hassan Mohammed Izhar Husin Majid Saxena H.M. The Institute Of Cost And Works Accounts Of India The Institute Of Cost And Works Accounts Of India The Institute Of Cost And Works Accounts Of India The Institute Of Cost And Works Accounts Of India The Institute Of Cost And Works Accounts Of India The Institute Of Cost And Works Accounts Of India The Institute Of Cost And Works Accounts Of India

( Directiorate Of Students ) ( Directiorate Of Students ) ( Directiorate Of Students ) ( Directiorate Of Students ) ( Directiorate Of Students ) ( Directiorate Of Students ) ( Directiorate Of Students )

4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877 4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886

The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) The Institute Of Cost And Works Accounts Of India ( Directiorate Of Students ) ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students ICWA Directorate Of Students KapilaUma Chaudhari C.M. Dutt S. Upadhya Saroj Prasanna Chandra Shajahan S. Vinod A. Gopalkrishnan P. And Banerji A.K. Agarwal Vinod Kumar And Sharma Prakash K. Global Data Srvice Of India Ltd. Bhave Bhushan Jain V.K. Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Singavi Vijay, Chopde L.N., Singavi Vaibhav & Singavi Vijay Sighania Vinod K. And Singhania Monica Bandodkar Krapurkar Rajashri Naik Mahesh Chandrakant Shai Shardchadra AbrueD'Souza Juliet Naik Ulhas Yeshwant Goes Willy Naik Dashrath L.

4887 4888 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 A 4906 B 4907 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4925 4926 4927 4928 4929 4930 4931 4932

Verekar Sanjiv Kamat Manjunathdas K. Fa. Jadam Corta Pritam Amruta ( Tr By Kunkolikar Jyoti ) Pritam Amruta ( Tr By Kunkolikar Jyoti ) Gue Uday Kanekar Sadanand Sitaram Prabhu Desai Dattram Govind Gomish Olivinue Dasoja Moran Nai Raju Shekh Yusuf A. Goes Willy Fernandes Cyril Borkar Yogini Gomish Olivinue Veluskar Ramesh Bhagawant Esteves Pio Kamat Ram Developmet Commissionar SSI Ministry Of SSI Govt. Of India New Delhi Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Mamoria C.B. & Gaonkar S.Y. Mamoria C.B. & Gaonkar S.Y. Aswathappa K. & Bhat Shridhara Aswathappa K. & Bhat Shridhara Aswathappa K. & Bhat Shridhara Aswathappa K. & Bhat Shridhara Misra S.K. & Puri V.K. Misra S.K. & Puri V.K. Cherunilam Francis Cherunilam Francis Serlekar S.A. Serlekar S.A. Jain S.P. & Narang K.L. Jain S.P. & Narang K.L. Sighania Vinod K. And Singhania Monica Sighania Vinod K. And Singhania Monica Kishandwala V.H., Kishandwala N.H. & Wandrekar A.V. Kishandwala V.H., Kishandwala N.H. & Wandrekar A.V. Manoharan T.N. Manoharan T.N. Bhar B.K. Bhar B.K. Bhar B.K.

4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979

Chopde L.N. & Chaudhari D.H. Rangparia A. N., Nagwekar Kunti . Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Datt Ruddar & Sundaram K.P.M. Gandhi J.C. Gandhi J.C. Raydu C.S. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Mamoria C.B. & Santoshi S.V. Mamoria C.B. & Santoshi S.V. Jhingan M.L. Jhingan M.L. Bulchandrani K.R. Bulchandrani K.R. Mithani D.M. Bhole L.M. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Sontakki C.N. Nadhani A.K. And Nadhini K.K. Nadhani A.K. And Nadhini K.K. Nadhani A.K. And Nadhini K.K. Mithani D.M. Singhania Vinod k. & Singhania Monica Singhania Vinod k. & Singhania Monica Singhania Vinod k. & Singhania Monica Datey V.S. Datey V.S. Madan Sushila Madan Sushila Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Singhania Vinod K. Taxman Pub. Global Data Service Of India Ltd.

4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026

Kishore Ravi M. Datey V.S. Singhania Vinod And Singhania Kapil Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Datey V.S. Singhania Kapil Indian Institute Of Banking And Finace Taxman Allied Services Rawat D.S. And Bhatt R.C. Anthoney Wilson Jane Gregory, Steven Miller And Shirley Earl Squires G.L. Muthuswamis And Bindra Muthuswamis And Bindra Dr Asthma D.K. & Asthma Meera Mohan S. & Elangovan R. Batra G.S. Mohan S. & Elangovan R. Kumar R. & Meenal Kumar Kher Shiv Bhagt Chetan Murthy D.B.N. Murthy D.B.N. Altekar Rahul Bhagat Chetan Singh Nirmal S.K. & Bhatia S.k. Ashwathappa K. Govekar J.V. Govekar J.V. Oxford Shakspeare Patil Vishwas Gorky Maxim Rudyard Kipling Hari Mohit Datson R.P., Sudana B.L. And Gulati S.L. Kolby Jeff & Thornburg Scott Thorpe Edgar And Thorpe Showick Thorpe Edgar And Thorpe Showick Thorpe Edgar And Thorpe Showick Levina DavidM., Stephan David, Kretbiel Timothy And Berenson Mark Gupta Prem Kumar And Hira D.S. Aczel Amir D. And Jaryavel Sainderpanduen Charles And Lamb Mary Khan Mohanish Ed Agarwal A.N.

5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073

Render Baery Stain Ralph M. And Hanna Michael E. Coers Mards Gardner Cheis Hiffins Lisa Hiasrich Peters Shepherd Mathur U.G. Jaiswal Mahadeo & Vanapalli Ganesh Manimala J. Mathew KeeganRichard & O'kelly Eadie Roman A. Thothathes Verma S.B. Singh P.P.& Sharma Sandhir Pratt Adamski Singh & Sharma Dr. Maymand Silberschatz, Henry And Sudarshan Hennessy & Patterson Sayood Khalid Kamal Raj Bhale L.M. Apte P.G. Khan M.Y. Gandhi Joseph Singh Ravishankar Kumar Pve Glennis O'connor J.D. Bhatia S.H. Braganza Michael Chand Nihal Jain & Biyani Dr. Verma Ramaswamy & Namakumari Kotler & Keller Kotler & Keller Kotler , Bowen & Makens Pradhan Swapna Altekar Rahul V. Dasgupta Manas Sarma & Misra Vernekar , Goel And Bharadwaj Bhati Usha Singh Naunihal Mohan S. & Elangovan R. Arora P.N. Kang K.N.S. Bedi Anjan Bhatia S.K. Batra & Dangwal Sreenivas Talluri

5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120

Narasaih M.L. Chandra Prasanna Joseph A. Defeo Willian W. Barnard Gomez Mejia ,Balkin & Cardy Noe & Wright Prasad K. Noe & Wright Dessler Garey Cuscio Wayne F. Kachru Upendra Rao & Krishna Marcus Alfoed A. Chary S.N. Coultler Mary Saxena Rajan Wagen & Carlos Hodgetts , Luthans & Ooh Kumar K.B.S. Khan M.Y. & Jain P.K. Khan M.Y. & Jain P.K. Pathak Bharati V. Chandra Prasanna Invancevich , Konopaslel & Matteson Mathis Jackson Cooper & Schinadler Hill Charles W.L. & Jain Arun Kumar Ashwathappa K. Nargundkar R. Choper & Schindler Beri G.C. Loudon David L. Etzel , Walkerl, Stantonl And Pandit Perreault & Mc Carthy Kotler & Keller Jawadekar Waman S. Chowadhari Nimit & Monika Mathur U.G. Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Sharma N.K. Lal Jawahar Bhattacharyya Asish K. Zimnerer , Scarborough Jain & Jhunjhunwalla Dey B.R. Anthoney, Hawkins And Merchant

5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 5160 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167

Tulsian P.C. Hawkins, Best, Coneyl And Mookerjee Tulsian P.C. Gupta Soma Sen Narayanswamy R. Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Fernandez Joseph Bhattacharya Jaya Gaur Ajai & Sanjaya Fiszer Edward P. Mayer Jeffey J. Verne Jules Martin Tony Sanyal Mukti Gare Amanda Kanjer Hanif Sharma O.P. Dr. Balayan D. Johnson Debarah G. Riordan Rebecca M. Kannan C. Nellai Kannan C. Nellai Rosen Kenneth H. Majumdar & Bhattacharyya Salafis Refai Authors Thorpe Edgar And Thorpe Showick Alam Froz Mohsin Abrar Suresh Sushma FosterJack Bright P.S. And Shamsi Dr. Rekha Suman And Phull D.S. Dr. Sharma S.K. Singh Govind Stery Varshan Trevedi A.K. AndGoswamy Puthur Nixon V. Countlouis Harmol Kher Ajai B. Adams Evangeline Bright P.S. Dr. Das R.C. Madan S.S. And Phull D.S.

5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214

Crompton Samuel Willard Kaura Nidhi Ganesan P.C. Alam Firoz Budhananda Swami Budhananda Swami Khosla Tanuj Carnish Dave Barve Mangala Rao Bhaskara D. And Swamy Dutt Dr. Mowli Chandra V. Jwala Narasinha Rao Sood Madan Baksi K.K. Dr. Ahlawat Sandeep Jain & Jhunjhunwala Tulsian P.C. Dubey Manoj Jaggi V.P. Kalra K.B. Dattson R.P. And Gulati S.L. Bookhive's Bookhive's Patkar Ravindra Prasad G. Ahtawat Deepti And Sandeep Goyal Tarun Gogana P.P.S. Sharma N.K. Anthony, Hawkins And Merchant Chatterge B.K. Gupta & Kothari Prasad K. Anthony & Reece Reference Press Lamash Sukul Mudgal M.P. Referance Press Garga Pawan Kumar Chaudhari P.T. Gauir Ajai And Sanjaya Gaur Himanshu Jain And Narang Chaudhari P.T. Sarkar Chitta Ranjan Bose Ashish Chaudhari P.T. Akhter S.N.

5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261

Sharma N.K. Woolcott L.A. And Unwin Banerjee Ashok Bhattacharya Jaya Ramchandran & Kakani Narayanswamy R. Venkataraman V. Borse M.N. Mukherjee Pranab Dr. Vaghchore Madhuri T. Edwards Robert & Magee John Bucknall And Wei Davis John Grewal S.S. And Grewal Rana Jspal Ghose Vijaya Gujral Ashwani Dorsey Thomas And Analysts Rowland Mary Vause Bob Vohra Dinesh Cunningham Mike Brucker Peter F. Purdy C.I.S. Bernardin H. John Varshney J.C. Joseph P.T. Narasimhan And Mcleavel Billington Murat Richard Ferosdick And Walley Murray Peter Lim Bill P.S. Blanchard Ken Ross Skip And Carlson Kimberly Dora Modern Orision Sweet Melara Julio Phd. Glickman R. Srinivasan R. Chandan Jit S. Khanka S.S. Dr, Sharma Sudhir, Singh And Singhal Suri K.K. And Verma Sanjiv Ettlie Jhon E. Bhindare & Railer Jansen Paul & Andreson Bhattarcharya Asish

5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 5300 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308

Mukherjee A. & Hanif M. Mukherjee A. & Hanif M. Pandian Punithavathey Rajoshwer Ch Bhalla V.K. Indian Institute Of Banking And Finace Chandra Prasanna Machiraju H.K. Machiraju H.K. Endo Tadashi Indian Institute Of Banking And Finace Tulsian P.C. Shukla, Grewal And Gupta Kothari C.R. Kothari C.R. Kothari C.R. Kothari C.R. Kothari C.R. Shukla, Grewal And Gupta Mukherjee And Bhattacharyya Pandey I.M. Aggrwal J.C. Bose Jayashree Indian Institute Of Banking And Finace Joseph P.T. Gupta O.S. & Kothari Williamson Duncan Bucknall And Wei Srinivasan R. Weston Fred And Chung Hog Mathur A.B. Puri Indu Saxena & Chopra Alexis Leon And Mathews Leon Daniel Cunliffe And Geoff Elliott Fadia Ankit And Goel Fadia Aneket And Zacharia Ganesh S. G. Singh Visnu Priya Tomei Lauvrence A. Pedryz Witold And Gomide Andleigh Prabhat And Thakrar Kiran O'brien James A. Rajaraman V. Jain Satish And Shashank Madhulika Turban Efraim And Aronson Dale Nill And Lewis

5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355

Banerjee P.K. Kaura Nidhi Dr. Kulkani S.N. Watson Eric Bhatia S.H. Puri Sudesh Kumar Vijaya Phillips Sam Phillips Sam Chaudhari Shreesh Gupta B.K. Mittal D. Datson R.P. Vasan Publication Chronicle Books Joshi J.C. Dolphin Publications Dolphin Publications Dolphin Publications Board Of Studies Board Of Studies Board Of Studies Board Of Studies Board Of Studies Board Of Studies Chandra Prasanna Apte P.G. Kale N.G. Singvi & Chopde Singvi & Chopde Singvi & Chopde Singvi & Chopde Singvi & Chopde Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G.

5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402

Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Mamoria And Gankar Mamoria And Gankar Mamoria And Gankar Mamoria And Gankar Srinivason Anand G. Dr. Mittal Abha Dr. Singhania Kapil Kishore Ravi M. Indian Institute Of Banking And Finace Rawat D.S. And Bhatt R.C. Bhatt R.C. Sehgal Ashok & Shegal Deepak Kishore Ravi M. Datey V.S. Bharwava U.K. Bhargava Rakesh Dr. Singhania Vinod & Dr. Singhania Kapil Datey V.S. Kishore Ravi M. Bodhanwala Ruzbeh J. Taxman's Kishore Ravi M. Finance Act 2007 Taxman's Malik Sudhir Aggrwal Rohni Mukesh And Jigar Patel Datey V.S. Taxman's Datey V.S. Datey V.S. Dr. Singhania Vinod & Dr, Singhania Monica Dr. Singhania Vinod & Dr, Singhania Monica Dr. Singhania Vinod & Dr, Singhania Monica

5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449

Singhania Vinod Taxman's Taxman's Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Monica Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Monica Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Monica Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Monica Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Monica Dr. Singhania Vinod Dr. Singhania Vinod Bhatt R.C. Bhaskaran R. Bhaskaran R. Bhaskaran R. Dr. thanedar Shriniwas Manav Sham Prof. Dr. Suo. Ranade Shaija Madhukar Dr. Dekhane Ramchandra Dr, Nirgudkar Uday Kale Bhanu Manav Sham Damle Nilu Dr, Bapat Ravi Dr. Keluskar Mahesh Amte Sadhane Vohra Dinesh Lagu Shriram Dr. Barve Rajendra Dr. Barve Rajendra Dr. Barve Rajendra Dr. Barve Rajendra Kamble Uttam Dr. Phondko Bal Dr. Genot Hem Kulkarni Deelip Dr. Patil Anand Sahav Sourav Rutledge, Bajaj And Mucciolo Chatfield Carl And Jhonson Parker David J. Bose N.K. And Liang P. Sangameshwar B.G. Naughton Patrick Dr. Sharma N. P. Chandrashekhar C. Sharma J. P. Dr. Ambast Ravi

5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496

Jain Piyush Dr. Misra Sharad Chandra Jain Rachna Kakshmi Vijay Jain Piyush And Tomar Rao K. Rama Mohan Aaker , Kumar And Day Rajagopal Havaldar And Cavale Handfield Robert B. And Nichols Ernest L. Doyle David P. Pindyck And Rubinfeld Cherunilam Francis Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Mathew Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Gupta C.B. Khan M.Y. Khan M.Y. Khan M.Y. Khan M.Y. Khan M.Y. Bhole L.M. Bhole L.M. Bhole L.M. Bhole L.M. Bhole L.M. Mamori And Suri Mamori And Suri Mamori And Suri Mamori And Suri Gupta And Sharma Gupta And Sharma Gupta And Sharma Gupta And Sharma Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Bhaskaran R.

5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543

Payaji Ramakant S. Mayekar Bhalchandra Mayekar Bhalchandra Mayekar Bhalchandra Shirodkar Nivruti B. Kurundawadkar Meghena Deshpande Nalini V. Shirodkar Nivruti B. Panandikar Usha Velip Prakash S. Palyekar Satyawan A. Tamankar Uday Vasant Sou. Kenkare Vasanti Prof. Desai Ulhas Prabhu Prof. Desai Ulhas Prabhu Prof. Desai Ulhas Prabhu Mitragotri Daya Gawde Pandurang Gawde Vithal Nagesh Dr. Phadke S.S. Gawde Pandurang Sou. Jog Laxmi N. Kaushal Anand Vasu Prof. Desai Ulhas Prabhu Pro. Vernekar Gulab Anil Payaji Ramakant S. Khanolkar Mamata G. Tadkodkar S.M. Barve Narayana Vishnu Lagu Shanta Mayekar Anand Jagannath Sheledar Shekhar Naik Mahadev Shamba Kurtarkar Avdhut Yashawant Vaskar Ramesh Pro. Desai Ulhas Prabhu Chanekar Prajakta Prakash Bhagat Atmaram R. Sou. Upadhaya Rekha Mayekar Anand Jagannath Mulvi Jagannath Kashinath Paynaik Govind Dasharath Mandrekar Uday Kale N.G. Desai Rashmi J. Kale N.G. Abranches Maria Ester Rebelo

5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5587 5588 5589 5590

Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Abranches Maria Ester Rebelo Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Muthuswamy And Bindra Jain Nabhi Kumar Mehta N.V. Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari

5591 5592 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5634 5635 5636 5637

Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari

5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684

Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Chopde L.N. And Chaudhari Koriknathimath V.S. And Barbuddhe S.B. Lima Edward De Lima Edward De Lima Edward De Lima Edward De Lima Edward De Lima Edward De Lima Edward De Shaw Bernard Harrison And John Brigham Eugene F. And Ehrhardt Michal C. Lamb , Hair And Mc Daniel Dr. Gurusamy S. Wastsham Terry J. Trieschmann, Hoyt And Sommer Drury Colin Enderton Herbert B. Kanji Gopal K. Aswathappa K. Harrington And Niehaus Khan Javid Gaur Himanshu Bhattacharya Jaya Jain Sugan C. Chaudhari P.T. Jain Anil Kumar And Jai Parul Chaudhari P.T. Agarwal N.P. And Agarwal Dr. Koli P.A. Ali Rustam Dr. Chanamban Nalini S. Dr. Ashok C. Dr. Ashok C. Shaw Dhananjay Dr. Shaw Dhananjay Dr. K. Suresh Kutty Dr. Sheoland Daisy Shanker Ajay And Subhash Dr. Sheakand Daisy Dr. Chakraborty Samiran Dr. Singh Baljit Jain Deepak

5685 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5731

Zing;ar Zing Yager Dexter Augustine Sue Iyer Vijayalakshimi Iyer Vijayalakshimi Iyer Vijayalakshimi Iyer Vijayalakshimi Iyer Vijayalakshimi Pelle Stefano Mahajan Gautam Hotchkiss Lee Nilakant V. And Ramnarayan Reaay Brian Nayar Baldev Raj Lewis Mario Balasubramanaiam Jha Prem Shankar Bhagat Chetan Krishnamurti Chandrashekhar Drury Colin Panda J. And Pattnaik L.M. Singh Dalip Metters, Pullman And Walton Lee - Ross Darren Chanda Ashok, Shen Dowling Peter J. And Welch Denice E. Anderson, Sweeney And Wilioms Mahaptra And Patnaik S. Kalam APJ Abdul Kumar A. And Sharma S. Misra , Navin And Geeta Pyle Darian Gibson, Berger And Baker Cox Earl Uptec Ritchie Colin Holzner Steven Balagurusamy Gupta Vikas Agrawal Namrata Velayudhan Sonal K. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 5773 5774 5775 5776 5777 5778

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Government Of Goa Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Lima Edward De Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila

5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 5851 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 5866 5867 5868 5869 5870 5871 5872

Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Dr. Madan Sushila Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Taxman Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Palmer William Sasbavat S.A. And Lata Mambro Arvind Morris Sonia Gupta's R. Harit James Kumar N. Jain D.

5873 5874 5875 5876 5877 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5893 5894 5895 5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5919

Priyanka Narang Lakasally Harit James Chaturvedi B.K. Dr. Kishore Braj Raj Gopalaratnam A. Marison Stanley And Wade Dr, Balayan D. Dr, Balayan D. Morden Swete Dr. Vaghchore Madhuri T. Dr. Vaghchore Madhuri T. Amarnath Mohindar Smith Bob Kulkarni P.R. ICFAI Launcher Career Pillai R.S.N. And Bagavathi Hazarika Anjali Prasad G. Jaimbalvo James Varshney J.C. IIBF Dr. Tulsian P.C. Dr. Tulsian P.C. Dr. Tulsian P.C. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 5962 5963 5964 5965 5966

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Kindersley Dorling Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Shaw Bernard Bright P.S. Bright P.C.And Batra Janes Daniel Lima Edward De Bhatnagar R.P. And Bhargava CD CD Singavi And Chopde Singavi And Chopde Singavi And Chopde Singavi And Chopde Singavi And Chopde Singavi And Chopde Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

5967 5968 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 5991 5992 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Shri Shrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Shri Shrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Sinha A. Dhawan Vijay Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Indian Institute Of Banking And Finace Kishare Ravi M. Kishare Ravi M. Kishare Ravi M. Dr. Singhania Vinod And Kapil Dr Singhania Vinod And Monica Dr Singhania Vinod And Monica Kishare Ravi M. Bodhanwala Ruzheh J. Bodhanwala Ruzheh J. Bodhanwala Ruzheh J. Levy Haim Kishare Ravi M. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G.

6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107

Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G.

6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154

Kale N.G. Kale N.G. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Verlekar Prabhu V.B. Sinha A. Nabhi's Nabhi's Gangal J.K. Shukla M.C., Grewal T.S. And Gupta S.C. Shukla M.C., Grewal T.S. And Gupta S.C. Dr. Tulsian P.C. Aggrwal R.S. Jain S.P. And Narang K.L. Jain S.P. And Narang K.L. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G.

6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295

Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Adams John, Khan T.A. Hafiz Raeside Robert And White David Agarwal K. Sanjay Parida Mishra Babu Bhargava Shivganesh Bhattacharaya Hrishikesh Chanda Ashok Singh Dalip Gaur S. Ajai And Gaur S. Sanjay Kanji K. Gopal Khan Mohammed Kaleem And Khan Naven Mohammed

6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342

Krishnamurti Chandrashekhar And S.R. Vishwanath Mahajan Gautam Maital Shlomo And Seshadri D,V,R, Mathur U.C. Sathyanarayana K. Sen Anjana Sengupta Shombit Sharma Anuradha And Khadekar Aradhana Sheth N. Jagdish And Sisodia S. Rajendra Singh Kultar Venugopal Pingali Vieira Walter Vishwanathan S.R. Velayudhan Kumar Sonal Aswathappa K. Pradhan Swapna Khan M.Y. Hiller Fredrick And Hiller Kotler, Kelkar , Kashy And Jha Solomon Michacl R. Robbins Stephen And Coulter Ramaswamy And Namakumari Samasundaram Vijaya Jain V.K. And Biyani Bridge Rachel Rothman Howard Mohanty r.P. And Lakhe R.R. Sen Amartya UNDP Khan M.Y. Pradhan Swapna Pradhan Swapna Pradhan Swapna Velayudhan Sanal K. Velayudhan Sanal K. Velayudhan Sanal K. Murthy C.S.V. Chunawalla S.A. Chunawalla S.A. Avadhani V.A. Misra And Puri Misra And Puri Sadri Sarab Dr. Nageshwar Rao And Das Dr. Nageshwar Rao And Das Pradhan Homai And Pradhan Pradhan Homai And Pradhan

6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389

Rai Urmila And Rai S.M. Rai Urmila And Rai S.M. Bulchandani K.R. Appannaiah, Reddy And Ramnath Appannaiah, Reddy And Ramnath Dr. Gupta P.K. Ravichandran K. And Nakkiran Baporikar Neeta Dr. Ashwathappa K. Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Krishnamoorthy And Kamat Krishnamoorthy And Kamat Badi R.V. And Badi N.V. Sircar Kaushik Nair Suja Rai Urmila And Rai S.M. Chunawalla S.A. Banarjee Arindam Ramani V.V. Sehgal Roli Gopal V.V. Gopal V.V. Kaushesh Anshul Dutt Sanjib Reddy Sumati Krishna Jaya S. Gupata Sunil Subbulakshmi Reddy Sumati Board Of Editors Mehrotra Nitin Dr. Singhania Vinod And Monica Dr. Singhania Vinod And Monica Datey V.S. Dr. Madan Sushila Aggarwal Rohini Dr. Singhania Vinod And Kapil Indian Institute Of Banking And Finace Dr. Singhania Monica Indian Institute Of Banking And Finace Dr. Thukral J.K. Dr. Sehgal Ashok And Deepak Dr. Sehgal Ashok And Deepak Kihsore Ravi M.

6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436

Bodhanwala Ruybeh J. Singhania Vinod K. Rawat D.S. Rawat D.S. Dr. Mittal Abha Indian Institute Of Banking And Finace Kihsore Ravi M. Kihsore Ravi M. Majumdar A.K. And Kapoor Taxman's Datey V.S. Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Varshney R.L. And Maheshwari Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Muthuswamy And Bindra Gorle Shivraj Sohoni Lina Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Vashisht A.K. And Gupta R.K. Govekar V.J. Govekar V.J.

6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530

Govekar V.J. Govekar V.J. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G.

6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577

Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Bright And Batra Sadanand And Punitha Sadanand And Punitha Dugger Jim D'silva Joen Comfort Rogerson And Stott Verma J.P. And Dr. Das R.C. Kumar Vijaya Bright P.C. Prof. Crasto Agnel Kumar Brijnandan Verlekar Prabhu V.S. Verlekar Prabhu V.S. Singhania Vinod And Dr. Monica Manoharam T.N. And Snow White Sunranamanian P.L. Muthuswamy And Bindra Verlekar Prabhu V.B. Metha N.V. Narayanappa G.L. Ramchandran T. Seetharaman S. And Prasad Venkateswara Arasu B. Senthil And Paul J. Prveen Gupta Nirmala And Sharma Chhivi Moshal B.S. Misra S.P And Pandey S.N. Deb Tapomoy Jayapandian S. Mukhopadhyaay Sipra Bhat M.K. Bhatia R.C. Ahmed ,Khan And Gupta Centad Kochar , Chandrashekhar Chakraborty And Phatak Ballou Ronald H. And Srivastava Samir K. Rao K.Rama Mohan Dunne Lusch Madura Burt, Dobler And Starling Zeitham , Bitner, Gremler And Pandit Hajela T.N. Hajela T.N.

6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624

Hajela T.N. Agarwal H.S. Ingham Jon Basu And Wright Truscott William Reddy Sumati Keller Kevin Lane Boyarth And Handfield Fernie And Moare Aswathappa K. Narayanan H. Black Ken Pradhan Swapna Pradhan Swapna Horne Van James C. Vataliya K.S. Tayal And Jain Oswaal Oswaal Dr. Sharma N.K. Pantey, Stivastava And Shukla Adukia Rajkumar S. Varshney J/C/ Adukia Rajkumar S. Bhattacharjee C. Watt, Archimedes And Bell Andreas Ted Bilsbarough Shane Debi Binodini Dr. Sandhar Harbakhash Datta, Kapur And Das Aiyar Rajat And Athiya Sangalikar V.N. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H.

6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671

Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Chopde L.N. And Chaudhari D.H. Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Shinde, Pednekar And Dongre Khan M.Y. And Jain P.K. Khan M.Y. And Jain P.K. Khan M.Y. And Jain P.K. Zeitham , Bitner, Gremler And Pandit Zeitham , Bitner, Gremler And Pandit Bhole L.M. Bhole L.M. Gilbert David Gilbert David Gilbert David Gilbert David Gilbert David Batra G.s. Batra G.s. Dr. Bala Shashi Dr. Bala Shashi Joshi Mahesh V. Joshi Mahesh V. Bhole L.M. Pradhan Swapna Pradhan Swapna

6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718

Pradhan Swapna Pradhan Swapna Pradhan Swapna Dwivedi D.N. Khan M.Y. Khan M.Y. Tandon, Sudarshan And Sundharabahu Tandon, Sudarshan And Sundharabahu Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Kumar Ravinder And Sharma Kumar Ravinder And Sharma Horne, Wachwicz And Bhaduri Horne, Wachwicz And Bhaduri Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Rajaraman V. Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Schwab Donald R. Sharma J.K. Omachonu Vicent K. And Ross Joel E. Hajela T.N. Agarwal Namrata Agarwal Namrata Agarwal Namrata Agarwal Namrata Agarwal Namrata Sinha Pradeep K. And Sinha Priti II Pearce Jhon And Robinson Mital Kapila Uma Patil Asha And Mathu Ashwathappa K.

6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765

Sivakumar A. Damodaran Aswth Raghuram G. And Rangaraj Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Kapil Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Kapil Dr. Singhania Vinod And Dr. Singhania Kapil Gupta S.S. Gupta S.S. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Kale N.G. Hari, Black, Babin, Andreson And Tatham Hari, Black, Babin, Andreson And Tatham Sakhardande Arun Chinmay Youva Kendra Dr. Patvardhan Vanita Dr. Kudchadkar Anupama Kolambkar Shila Khedekar Vinayak Vishnu Pro. Hanumant Chopdekar

6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812

Shejwadkar Prabhakar Pro. Hanumant Chopdekar Shejwadkar Prabhakar Sadgurudas Bhargav Seth Usha And Amonkar Sudha Suresh Sou. Deshpande Nilima Tripathi Aditya Prasad Dr. Vazrikar Prakash Ramakant Nadkarni Vishaya Shejwadkar Prabhakar Verekar Sneha Sanjiv Nayak Kumud Bhuku Pan. Chari Somnathbua Damodar Shetye Sitaram ( Parwadkar ) Gawde Nakul Vishnu Ghadi Ashok ( Parwadkar ) Gawde Vithal Nagesh Vajpai Atal Bihari Shejwadkar Prabhakar Sheledar Shekhar Shejwadkar Prabhakar Surlakar Mohandas Vishnu Borkar Nanda Dharma Shejwadkar Prabhakar Dr. Nayak Jayanti Shet Tukaram Redkar Mahabaleshwr Karapurkar Rajeshri Ani Bandodkar Pro. Naik Aruna N. Kamat Smitha Bhandari Prasad Baba Shejwadkar Prabhakar Patil M.K. Amonkar Suresh Gundu Shejwadkar Prabhakar Sheledar Shekhar Maria De Lourdes Rodrigues Vas Luis S.R. Mello Alfredo F.de Rodrigues Rosaria Fernandes Pantaleao Menezes Walter Bhudhananda Swami Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M.

6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859

Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G.

6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6890 6891 6892 6893 6894 6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906

Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Kale N. G. Pathak Bharti V. Pathak Bharti V. Pathak Bharti V. Sinha Pradeep K. And Sinha Priti

6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929 6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937 6938 6939 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 6952 6953

Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Sinha Pradeep K. And Sinha Priti Whiteley David Whinston Kalakota Whinston Kalakota Whinston Kalakota Whinston Kalakota Whinston Kalakota Levy, Weitz And Pandit Levy, Weitz And Pandit Levy, Weitz And Pandit Levy, Weitz And Pandit Zeithaml, Bitner, Gresmler And Pandit Zeithaml, Bitner, Gresmler And Pandit Zeithaml, Bitner, Gresmler And Pandit Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Singavi Vijay And Chopde Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M.

6954 6955 6956 6957 6958 6959 6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 6971 6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999 7000

Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Shaw Barnard Hudson W.H. Hudson W.H. Hudson W.H. Kapton S.S. And Choubey N.s. Kapton S.S. And Choubey N.s. Kapton S.S. And Choubey N.s. Kapton S.S. And Choubey N.s. Kapton S.S. And Choubey N.s. Telsang Martand T. Telsang Martand T. Telsang Martand T. Telsang Martand T. Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Shinde Prakash Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R.

7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047

Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Wadwani Manohar R. Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre

7048 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 7094

Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Shinde , Pendse And Dongre Kumar Kumar And Sharma Virendra Kumar Kumar And Sharma Virendra Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Doling Kinderlsley Doling Kinderlsley Mascarenhas Romeo S.

7095 7096 7097 7098 7099 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 7140 7141

Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Mascarenhas Romeo S. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Kale N.G. And Ahmed M. Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Misra And Puri Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis

7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 7163 7164 7165 7166 7167 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188

Cherunilam Francis Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Saxena R.G. Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Appannaiah , Reddy And Ramnath Venugopal And Raghu Venugopal And Raghu Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Cherunilam Francis Rao P. Subba Rao P. Subba Rao P. Subba Rao P. Subba Rao P. Subba Ramchandran K. Govt. Of Goa Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Datt Ruddar And Sundharam Mithani D.M. Mithani D.M.

7189 7190 7191 7192 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234 7235

Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Mithani D.M. Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Singhania And Chopde Prof. Gawas Raghunath Prof. Gawas Raghunath Govekar V.J. Govekar V.J. Ash Russell Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. Rawat D.S. David Fred R. David Fred R. David Fred R. David Fred R.

7236 7237

David Fred R. David Fred R.

TITLE Elements of Cost Accounting and Financial Management Business Mathematics Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Navneet logorithmatic & mathematical Tables Morsern School Dictionary Accounting and Financial Management Accounting auditing and Taxation Elements of cost Advertising Advertising Accounting and Financial Management Accounting and Financial Management Accounting and Financial Management Accounting and Financial Management Accounting and Financial Management Accounting Auditing and Taxation Accounting auditing and Taxation Accounting auditing and Taxation Accounting auditing and Taxation Accounting auditing and Taxation Elements of cost Elements of cost Elements of cost English pross & poetry F.Y. B. Com. English pross & poetry F.Y. B. Com. English pross & poetry F.Y. B. Com. English pross & poetry F.Y. B. Com. English pross & poetry F.Y. B. Com. F.C.I. Computer awarness F.C.I. Computer awarness F.C.I. Computer awarness F.C.I. Computer awarness F.C.I. Computer awarness Geography and Resourses Geography and Resourses Geography and Resourses

Geography and Resourses Commercial Geography Principle and Practice of Management Business Policy Marketing Management Finanacial Management Contemporary Auditing Finanacial Management Theory of Ordinary Differenciation Equations Basic Statistics Basic Graph Theory Linear Algebra Differential Geometry The Indian Economy An Introduction To Positive Economics Economics Managerial E conomics Microeconomics Theory (Schaum's Servies) Micro Economics Theory Economics Geography Central Banking Government and Business Modern Accountancy Computer Concepts And Applications Computer Today Advance Accountancy Management Banking Management Theory Problems of Managementn and Cost Accounting (TMH Series) Organisation Management Tourism Development Principles & Practices Textbook of Auditing A Study Of Managerial Economics Managemet principles And Practice Investement And Securites Market In India Essentials Of Business Environment Introduction To Computer Managemet Diamention Manaul For Computer Application Business Of Environment New dimention for Indian Planning The Ecomomy Stastics For Bisiness And Economics Management Marketing Research Essential OF Managerial Finance Corporate Finanace Principles And Problems

Elements Of Mercantile Law Finanacial Management Marketing Research Marketing Management Business Administration And Management Mordern Business Organisation And Management Practical Statistics Cost and Management Accounting Business Accounting I Training manual for Computer Applications sales Distribution Productivity Accounting Managing with Information Technology Financial Institutions and markets Sapanfula Ramayan Valesar Mukta Raghuvansh Jai Vata Thai Baemee Dees Deep Rag Yaadichi Vovla Jeevit Yatra Eak Aslo Abu Klighat Tye Karunaghat Pruthvirajanch Dole Chaitachavar Gharpurush Gathi Kavaso Goeincho Saib Sasai Changpanachi Sat Ayaley Amche Rajay Dolaytley Ki Antar Ayami Akshara Jagor Shap Nakli Garbhdan Rangamanch Pulis Pulis Mar Pilluk Dongra Veli Mansha Rutumati Chaityanay Math Na Bankimchandra Chaterjee

Boomar Kathika Asturi Mrugh Anjani Mhoval Vishwa Samaj Seva Ghusmat Anandmath Pawasphula Bhatatpuracho Mahaswar Taranga Fundamantals Of Agricultural Eco 1000 Economics Quiz Indian Economy Center State Financial Relation Public Finance Impact Of Monetory Economy Understanding Wage System The Agony And Hope A Textbook of Economics An Operational planning model of the Indian Economy Readings in Indian Public Finance International Economics Microeconomic Adjustments International Economics Advanced Economic Theory Contemporary Macroeconomic Theory & Policy Macroeconomic Theory and Policy India in Transists on Economic Policy Options India in Transists on Economic Policy Options Microeconomic Theory Making Marketing Work Making Marketing Work Crisis Marketing Basic Statistics for Business and Economics Foreign Exchange Handbook Managing & Developing New Forms of Work Organisation Financial Management Information & Management System Public Sector in India The New Manual of Public Speaking Costing Techniques How to Recruit Good Manager Management How to Perfect Your Selling Skills How to Perfect Your Selling Skills Management Making PR Work

Industrial Structure of India How to win Customer Total Quality Management Business Letters for all Occasion Successful Negotiation Be the most effective manager in your business Secretarial Practice Time-Management for Executives Investment Management Banking Law & Pratice Managerial Economics The one Minute Manager Talk and Grow Rich How to Motivate People Management Accountancy National Accounts information system Intermediate Accounting New Dimension of Modern Management General Knowledge Digest 1994 Manual General Knowledge Digest Successful Sale, Management Macroeconomic Theory and Policy Indian Banking Nature & Problems manmohan's India Information & Management System Commercial & Industrial Laws The Discovery of India Manorama Y.B. 1994 Students Modern Dictionary English - English Marathi A Practical English Grammar A Practical English Grammar- Exercise 2 Students Grammar English Conversational Practice Longman Dictionary of Contemporary English 1000 Genearl Quiz Everyday Dialogue in English Basic English Usage I'am Ok -Your Ok An Introduction to Operational Research Great Short Stories of the World Practical Banking Advances Theory & Problems an Quantitative Techniques Management Information Systems and Data Processing (Vol. I & II) Quantitative Technique Management A Dictionary of Economics Indian Economy Advanced Accountancy Vo..I Advanced Accountancy Vo..II

Cost Accounting Principles & Practice Problems & Solution in Advanced Accountancy Vol..I Problems & Solution in Advanced Accountancy Vol..II Monetary Theory Modern Economics Monetary Economics Public Finance in Theory & Practice Marketing in India Principles of Business Management (with care problem) Principles of Practice of Management Management Theory & Practice Modern Marketing Management Salesmanship and Publicity Business Environment Marketing a Managerial Introduction Cost Accounting Advertising Management Management Systems Essentials of Business Communication Business Communication India a Regional Geography Economic Geography Economic Development & Planning India. International Economics Personnel Management & Industrial Relations Marketing Management Personnel Management Industrial Relations and Personnel Management Salesmanship and Publicity Economic Environment of Business International Marketing Management Personnel Management & Industrial Relations Elements of Industrial Law Marketing Principles and Practice of Auditing Advanced Cost & Management Accounting Principles of Management Accounting Cost Accounting Management Accounting Advanced Accountancy Cost Accounting Advanced Cost & Management Accounting A Handbook of Practical Auditing Financial Accounting Theory Essentials of Management Accounting A Textbook of Cost Accounting Cost Accounting

Cost Accounting Methods & Problems Essentials of Cost Accounting Theory & Practice Accountancy Vol..I Accountancy Vol..II Principles of Accounting and Advanced Accounting Fundamentals of Accounting Book Keeping of Accountancy Manorama Y.B. 1996 Personnel Management & Human Resources Business Correspondence & Report Writing Government and Business Research Methodology Methods of Techniques Finance Sense Fundamentals of Marketing Business Law Marketing Channels Essential of Organisational Behaviour Financial Management Theory & Problems of Financial Management Contemporary Auditing Management Control Systems Organisational Behaviour Merchant Banking Principles & Practice Accounting Theory HRD in the New Economic Environment Fundamentals of Financial Management Collection Management in Academic Librarian Theory & Problems in Production & Operation Management Modern Accountancy Vol..II Brand Positioning Production & Operation Management Multinational Finance Management Cost Accounting Essentials of Management Options & Financial Futures Business Environment Purchasing Management of Materials A Management Guide to Put/CPM Quality Circles Projects Planning Analysis Selection Implementation & Review Essentials of Management Personnel Management Indian Economy Production & Operation Management International Economics Macroeconomic Analysis Microeconomics

Economic Theory of Operation Analysis Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting Advanced Accounting Vol..I Organisation of Commerce XI Advance Accounting Vol..II Economics Labour Economics Topics of Algebra Optimization methods in Operation Research and Systems Analysis A First Course in Abstract Algebra Introduction to Topology Sapanfula Sanskar Galsari Sanskar Differential Calculus Introduction of Computers Vol.. I Introduction of Computers Vol.. II Question Bank in Mathematics Std XIIth University Algebra Mathematics for Management Finite Mathematics Differential Equation 2ed (Schaum's series) Problems & Solution in Advanced Accounting Advanced Studies in Cost Accounting Population Geography Elements of Company Law Business Economics Business Communication Industrial Economics Word Power Made Easy Managerial Economics Economics of Growth Development & Planning Computer Studies Better English Pronounsation English Grammar & Composition Modern General English Intermediate English Grammar Manorama, Y.B. 1996 Limca Book of Records 1996 Personnel/ Human Resource Management Organisational Behaviour Mathematical Analysis-I Discrete Mathematics Differential Calculus

Advanced Accounting Personnel/ Human Resource Management Operations Research Theory & Problems of Financial Management Computer & Commonsense Brand Positioning Business Economics Fundamentals of Computers Management Control Systems Text & Cases Personnel Management Government and Business Government and Business Practical Business Mathematics & Statistics Marketing a Managerial Introduction Theory & Problems in Production & Operation Management Production & Operation Management International Economics Indian Economy Indian Economy Indian Economy Practical Banking Advances Business Correspondence & Report Writing Dictionary of Trade & Commerce Industrial Relations & Labour Law India Book 1995-96 Mercantile Law Elements of Industrial Law Fundamentals of Marketing Advanced Accountancy Accounting Principles Production, Productivity & Cost Effectiveness Accounting for Management Advanced & Management Accountancy Financial Accounting Advanced Accountancy Book Keeping of Accountancy An Introduction to Accountancy Cost Accounting A Handbook of Practical Auditing An Introduction to Statistical Methods Principles & Practice of Auditing Business Statistics Principles & Practice of Auditing Personnel Management Fundamentals of Business Organisation & Management Principles & Practice of Management Management Systems

The Human Side of Management Principles & Practice of Management How to Recruit Good Manager & How to Keep Them Management of Industrial Institution Marketing Management Sales Management Sales Management & Sales Promotion International Economics Advanced Economic Theory Modern Economic Theory Business Economics Modern Microeconomic Theory & Applications Microeconomic Theory Public Finance Competition Success Review Year Book 1996 Economic Development & Planning India. Fundamentals of Computers Computer of Common Sence Production, Productivity & Cost Effectiveness Management Accounting And Financial Management Essential Of Cost Accounting Advanced Problems & Solution in Cost Accounting Management Accounting Production And Operation Management Salsemanship & Salesmanagement Mercantile Law Text Book Of Work Study Principles Of Management Management Thought For The Family In Business Innovation & Entrepreneurship Organaisational Behavior Project Finance Company Law Government And Business Production Management Hand Book Managerial Economics The Advanture Of Tom Sawyer Ivanhoe The Marchant Of Venice Macbeth English Grammer As You Like It Model Business Letters S.T.E.P.S.For Success Essential English Grammer English Grammer Exercises Accounting Vol - II

Accounting Vol - II Mathematical Techniques Elements Of Cost Marketing Management Marketing Management Computer And Commonsence Fundamentals of Computers Advanced Economic Theory Industrial Relations And personnel Relations Marketing Research Foreign Trade Management In India principles Of public Finance And Fiscal Policy Money Banking,International Trade & Public Finance Investment Analysis & Potrfolio Management Personnel Human Resource Management How To Complete Your Project Successfully Money Banking Employment Theory Accounting Principles Indian Economic Problems Export Marketing Structure Problems Of Indian Economy Business Communication Business Statistics Practical Stastics Elements Of Business Statistics Indian Industrial Economy Not Traceble Map Work & Practical Geography General Ecology Demography And Population Studies International Trade Ecomomics Of Growth & Development Economic Geography Geography A Mordern Synthesis Economic And Commercial Geography Of India Economic Geography An Appraisal Of Resoures Economic And Commercial Geography Management Accounting And Financial Control Management Accounting Factory Organisation And Management Money And Banking The Journal Of Indian Writing In English Governmet And Business Handbook Of Material Management Industrial Economics Indian Perspective Business Environment Environmental Studies

Environmental Studies Indian Economic Problems A Course In Communication Skill In English Banking Theory And Practice Economics OF Development And Planing How To CompletsYour Project Successfully A Text Book OF Cost Accountancy Cost Accounting Methods & Problems Dictionary Of Accounting Introduction To Stastical Method A Text Book Of Modern Algebra Essential Of Linear Programming Mathematics In Commerce And Economics Mathematics In Commerce And Economics Dictonary Of Banking And Finance How To Read A Balance Sheet An Intraduction To Accountancy A dictionary Of Communication And Midia Studies Financial Accounting How To Get A Ph.D. International Trade Management Theory & Practice Company Law Economic Environment Of Business Idustrial Relation And Labour Law Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Financial Accounting Financial Accounting Direct And Indirect Taxes Elementary Business Mathematics Text Book Of Marketing And Salsemanship Advertising Text And Case Studies Salesman And Publicity Organisation Of Commerce XII Organisation Of Commerce XII Organisation Of Commerce XII Business Communication Commercial Geography Business Environment Advanced Accountancy Vol. II Costing Techniques

Great Short Stories of the World Advertising Management Concept And Cases principles Of Marketing A text Book Of Business Communication Computer Awarness Sahitya Sankalan Yadeep Raja Sagina Mahato Ramayan Sasai Raghuvansh Saptrand Antaraayami Principal And Practice Of Business Communication Manegerial Economics Marketing Management Business Environment Webstres New Dictionary Of Thesaurus Advertising General Management Paper I Economics And Commercial Geography English Grammer And Composition General Management Cost Audit And Management Audit Swamy's Hand Book 1995 Business Statistics Selected English Prose Poetry For F.Y. B. Com. Selected English Prose Poetry For F.Y. B. Com. Exchage Rates Policy Business Studies Selected English Prose Poetry For F.Y. B. Com. Labour And Practice Labour And Practice principles Of Managemant Introduction To Management Accounting Introduction To Management Accounting Accounting And Financial Management Vol. II Accounting And Financial Management Vol. I Business Mathematic Business Mathematic Financial Management Cost Accounting Export Marketing Export Marketing Export Marketing Fundamentals of Marketing & Finance Business Environment & Development

Business Environment & Development Principles Of Management Business Organisation Business Organisation Business Organisation Dynamics Of Indian Economy Financial Administration In India International Economics Startegic Business Forcasting Business Environment Financial Administration In Government Economics OF Development And Planing Question Bank In Cost Accounting Financial System Of India Vol. I Financial System Of India Vol. II Economics Of Growth Development Programming Expertice In Basic Managerial Economics Money Banking Trade And Public Finance Don,t Panic! It's Only Nature Microsoft Office Programming company Secretarial Practice Legal Environment Of Business Legal Environment Of Business Accountancy principles & Practice Vol. II Management Theory & Practice Marketing Management International Economics Research Methodology In Commerce & Management Consumer Behaviour The Essence Of International Marketing Financial Decision Making Concep, Problems & Cases Essentials Of Business Environment Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing Indian Poetry In English Mastering English Language Macroeconomic Analysis Advanced Accounts Mercantile Law English Grammer Composition & Correspondance A text Book Of English Grammer & Translation Turism Development principles & Practice Techeniques Of Financial Analysis Modern English Grammer With Practical Exercises Managerial Economics The Practice Of Management Living English Structure

Money Banking And International Trade The Essence Of International Business Manual Of Commercial Correspondance Handbook Of Cost Accounting Management Accounting Principle And Practice Of Agromoney Introduction To Accountancy Fundamentals Of Stastics Vol. II Stastical Technique Commercial Law Including Company Law And Judistrial Law Taxman's Direct Taxes Law & Practice Business Management And Policy Essential Of Management Indian Book 1996-97 The Higher Science Of Accountancy Fundamantals Of Stastics Fundamantals Of Stastics Economics Of Liberalisation Teaching Of Commerce Export Management Entrepreneurial Development And Project Management History Of Mathematics And Computer Science Vol. I History Of Mathematics And Computer Science Vol. II Basic Facts On Mathematics Objective Mathematics Transport Geography Transport Geography Transport Geography Transport Geography Urban Rular Relations: A Geographical Analaysis International Economics Leading Issues In Indian Economy Indistrial Psychology Export Management Theory And Practice Of Cost Accounting Theory And Practice Of Cost Accounting Theory And Practice Of Cost Accounting Theory And Practice Of Cost Accounting Introduction To Accountancy Introduction To Accountancy Different Calculus Intergraal Culculus Human Resource Accounting Human Resource Accounting Human Resource Accounting Human Resource Accounting Human Resource Accounting

Human Resource Accounting Human Resource Accounting Accounting And Financial Management (F.Y.B.Com.) Accounting And Financial Management (F.Y.B.Com.) Accounting And Financial Management (F.Y.B.Com.) Accounting And Financial Management (F.Y.B.Com.) Text Book Of Money Banking And International Trade Elements Of Cost Elements Of Cost Elements Of Cost Geography Of Resources Geography Of Resources Geography Of Resources A Text Book In Mathematical Techniques A Text Book In Mathematical Techniques A Text Book In Mathematical Techniques A Text Book In Mathematical Techniques A Text Book In Mathematical Techniques V N Shukla's Counstitution Of India Shakespeare His World & Hit Art Fundamantals Of Stastics Vol. I Manorama 1997 public Finance The New Standerd Dictonary (Marathi English Marathi) Vol I The New Standerd Dictonary (Marathi English Marathi) Vol II & III Stastical Technique Stastical Technique Stastical Technique Stastical Technique Stastical Technique Principles & Practice Of Business Communication Principles & Practice Of Business Communication Labour Economics And Social Welfare Economics Of Labour & Industrial Relations Educating Shedul castes Economics Of Labour & Industrial Relations principles And Practice Of Business Communication principles And Practice Of Business Communication principles And Practice Of Business Communication principles And Practice Of Business Communication Mathematical Techniques Mathematical Techniques Mathematical Techniques Goa Through The Ages Vol. II Indian Economy Its Development And Experience Indian Economy Its Development And Experience Indian Economy Its Development And Experience

Export Management Export Management Dynamics Of Enterpreneureal Development And Management International Economics Export Marketing Export Marketing Export Marketing Practical Stastics Practical Stastics Practical Stastics Practical Stastics Cost Accounting T.Y. B.Com. Cost Accounting T.Y. B.Com. Cost Accounting T.Y. B.Com. Cost Accounting T.Y. B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Accounting II S.Y.B.Com. Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting Marketing Management - II Marketing Management - II Marketing Management - II Financial Accounting ( T.Y.B.C.om) Direct And Indrect Taxes (Iind Part) pg. 315-497 Theory And Practice Of Cost Accounting Theory And Practice Of Cost Accounting Theory And Practice Of Cost Accounting Economic Geography Mordern Accountancy Vol. I Mordern Accountancy Vol. I Fundamantals Of Financial Management Fundamantals Of Financial Management Fundamantals Of Financial Management Financial Management Text & Problems Financial Management Text & Problems Financial Management Text & Problems Cost Accounting Accounting Theory Accounting Theory

Advanced Accounting Vol..I Advanced Accounting Vol..I Advanced Accounting Vol..I Advanced Accounting Vol..I Advanced Accounting Vol..I Advanced Accounting Vol..I Advanced Accounting Vol..II Advanced Accounting Vo. II Advanced Accounting Vo. II Advanced Accounting Vo. II Advertising Advertising General Management I.O.M. Business Law Organaisation Internatinal Trade Business Management Commerce Paper I Business Management Commerce Paper I Business Management Commerce Paper I Business Management Commerce Paper I Business Management Commerce Paper I Business Organisation S.Y.B.Com. Marketing Management Marketing Management Marketing Management Facts About Korea Direct And Indirect Taxes A Text Book OF Cost Accountancy d Base III Plus tm Programming Referance Guide Undestanding d Base III rd Plus tm d Base III Plus Made Simple With d base IV & Fox Base + Costing Advisor Problems & Solutions Enterance Accountancy Advanced Accounting Financial Management, Theory Problems And Solutions Financial Management, Theory Problems And Solutions Costing Theory Production Productivity And Cost Effectiveness Simplified Costing Adviser Advanced Cost & Management Accounting The Higher Science Of Accountancy Cost and Management Accounting Research Methodology Marketing Management Auditing For C.A. International Economics International Economics

International Economics International Economics Labour Welfare Trade Unionism And Industrial Relations Labour Welfare Trade Unionism And Industrial Relations Labour Welfare Trade Unionism And Industrial Relations Sales Promotion And Advertising Management International Trade And export Managenent Modern Marketing Export Marketing Essentials Of Export Marketing Export Marketing Practical Costing Practical Costing Practical Costing Practical Costing Practical Costing Practical Costing Management Accounting Production And Material Management Principal Of Marketing Essential Of Marketing Management Business Studies Paper III Business Studies Paper III company Accounts & Holiding Company Problems & Solutions company Accounts & Holiding Company Problems & Solutions Advanced Techniques In dbase III Plus Advanced Techniques In dbase III Plus Advanced Techniques In dbase III Plus Advanced Techniques In dbase III Plus Advanced Techniques In dbase III Plus Advanced Techniques In dbase III Plus P C Software Made Simple P C Software Made Simple P C Software Made Simple d Base III Plus Made Simple With d base IV & Fox Base + d Base III Plus Made Simple With d base IV & Fox Base + d Base III Plus Made Simple With d base IV & Fox Base + Introduction To Microcomputers And Its Applications Introduction To Microcomputers And Its Applications Introduction To Microcomputers And Its Applications Inventory And Working Capital Hand Book Text Book Of Project Management English Grammer And composition Statistical Methods In Business And Social Science Managing Human Resources Developing Communicational Skill The Incredible Japanes

Art Of Management Motivating And Job Satisfaction Quality circles Concepts And Practice Encyclopaedic Dictionary Of Managerial Economics Vol. I (A- I) Encyclopaedic Dictionary Of Managerial Economics Vol.II ( I - Z ) Production Management Management Accounting Galt Accord And India Gauri Great Expectations Oliver Twist A Tale Of Two Cities Sense Of Sensibility Pride & Prejudice Tom Sawyer And Adventures Of Huckleberry Finn The Turee Musketeers Emma Wuthering Heights Jane Eyee Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics The Indian Economy Problems And Solutins In Management Accounting And Finance Management Problems And Solutins In Management Accounting And Finance Management Cost Accounting Theory And Problems International Marketing And Management An Indian Prospactive Studies In Cost Accounting General Management General Management General Management General Management General Management Text Book Of International Economics And public Economics Text Book Of International Economics And public Economics Text Book Of International Economics And public Economics A Text Book Of Business EconomicsVol. II A Text Book Of Business EconomicsVol. II A Text Book Of Business EconomicsVol. II A Text Book Of Business Economics A Text Book Of Business Economics A Text Book Of Business Economics P C Software Made Simple Marketing Word Star Releses - 4 Marketing Word Star Releses - 5 Marketing Word Star Releses - 6

Marketing Word Star Releses - 7 Marketing Word Star Releses - 8 Financial Accounting Accounting And Financial Management II Accountancy & Financial Management I Intoduction To Management Accounting Cost Accounting Commercial English And Letter Writing Par II Commercial English And Letter Writing Par II Business Letters Part II Business Letters Part II Elements Of Business Communication Elements Of Business Communication Elements Of Business Communication Mathematical Analysis-I Mathematical Analysis-I Mathematical Analysis-II Mathematical Analysis-II Business Communication Business Communication Business Communication Principles Of Marketing Principles Of Marketing Principles Of Marketing International Economics International Economics International Economics International Economics Export Marketing Export Marketing Costing Adviser Costing Adviser Costing Adviser Costing Adviser Costing Adviser principles Of Business Economics Essentials Of Business English J Second Marketing Galt Uruguay Round Developing Countries And Trade In Services Advanced Cost And Management Accounting Financial Management Planing In India International Accounting Financial Management Cost Accounting The Indian Economy Introdoction To Operations Reserch

Industrial Wages In India Marketing Reserch Management Of Financial Services Leading Issues In Agricultural Economics Mastering Accounting Fundamantals Of Stastics Vol II Production And Operation Management Sports Terminology How To Develop A Super Money How To Develop Self Confidence Mastering Fox Pro 2.5 Mastering Microsoft Office Professinal For Windows 95 Foxpro 2.5 Made Simple Management Terms & Conditions Indian Counstitution Dictionary of Physical Education & Sports Science Great Quotes From Zig Ziglar Great Quotes From Great Ladies Teach Your Self C++ Pc Learning Labs Teaches Windows 3.1 Text Book Of Differantial Calcus- I Wordstar Made Simple Professional 4.0 Text Book Of Differetial Equations Text Book On Integral Calculas Textbook On Algebra Elementary Of Real Analysis Text Book On Matrices Text Book On Vectors Text Book On Trigonometry Differeancial Calculus 1000 Maths Quiz Basic Maths Maths Through Formulates Desiging And Organising In Colleges And Universities Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables

Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Navneet's Logritham & Mathematical Tables Stastics Elementary Stastical Method Fundamantals Of Mathamatical Stastics Fundamantals Of Mathamatics Real Analysis Stastical Methods First Cource In Real Analysis An Introduction To Matrices Practical Stastics Two Dimensional Analystical Geomatry Model Test Papers & Objective Mathematics Fundamantals Of Mathematics Topics In Algebra Mathematics Differeancial Calculus Essentials of Business Communication Essentials of Business Communication Essentials Of English Grammer And Usage Problems And Solutions In Accounting Financial Accounting Accounting Standerds : Indian And International Problems And Solitions In Advanced Accounting Advanced Finincial Accounting Fundamantals Of Accounting Principal And Practice Of Accountancy Principal And Practice Of Accountancy Advanced Accountancy Advanced Accounting Management Accounting Studies In Cost Management Audit General Management I.O.M. Human Resource Management Opertion Management And Countrol Marketing Management Indian Economyc Problems Money, Income And Financial Institution Production Productivity And Cost Effectiveness Gita For Students Indian Financial System

Money Banking Trade And Finance Financial And Economic Analysis Of Enterprices Business Policy And Envirement Financial Management And Corporate Planing Policy Self Assement & Objective Type Practical Exercises In Microeconomics ( With Solutions ) Fundamantals Of Business Organisation And Management Gems From Velas Wit And Wisdom Of 100 Great Personalities Moral Teachings Of 100 Great Saints Noble Thoughts Of 100 Great Topics Thought For The Day Auise, Awake And Stop Not Develop Your Self Confidance New Delhi , Priyamvadha Manual On Objective Testing Human Resource Accounting Export Marketing Principles And Practice Of Business Communication Principles And Practice Of Business Communication Principles And Practice Of Business Communication Principles And Practice Of Business Communication d Base III Plus tm Programming Referance Guide d Base III Plus tm Programming Referance Guide d Base III Plus tm Programming Referance Guide Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Costing And Management Accouting For Managers Undestanding And Using Wordstar 4.0 Undestanding And Using Wordstar 4.0 Undestanding And Using Wordstar 4.0 Undestanding And Using Wordstar 4.0 British Education Guide 1997 The Vigilante, Babu Naik - An Archetect Of Modern Goa Reservation Policy Reservation Policy Swamis Hand Book 1998 Swam's Compilation Of Central Civil Services Revised Pay Rule 1997 Our Parlament Romance Of Postage Stampa India The National Culture Of India Freedom Struggle Shivaji Gopal Ganesh Agarkar

Senapati Bapat The Story Of Our Newspapers Objective Type Questions In Cost Accounting Advanced Studies in Cost Accounting Computers; System And Programming Bombay University Papers Solutions Ser ( Complementary ) Business Stastics And Operation Research Fundamantals Of Accounting Objective Type Questions In Cost Accounting principles Of Management Accounting Business Mathematic Objective type Questions In Advanced Accountancy Modern Business Organisation Enterpreneurship In India Elements Of Cost Accounting Text Elements Of Cost Accounting Text Elements Of Mercantile Law Elements Of Mercantile Law Marketing Marketing Mercantile Law Mercantile Law Business Organisation And Management Business Organisation And Management Human Resource Management Human Resource Management Cost Accounting Enterpreneurship & Small Business Management Stastics Elementary Stastical Method Stastics principles Of Cost And Management Accounting Introduction To Data Processing & System Analysis Tax Laws Cost Accounting d Base III Plus For Begeners Fundamentals Of Data Sturcturs Let Us C Mastering Lotus Smart Suite 97 For Windows 95 The Spirit Of 'C' Modern Production / Operation Management Modern Production / Operation Management Modern Accountancy Vol. II Modern Accountancy Vol. II principles Of Management principles Of Management Managemet Accounting Concepts & Cases

Operating System Systems Programming And Operating System Data Strueture Using Pascal Programming Languages Desigin And Implementation Computers Networks How To Solve It By Computer Computers And Commonsense Microprocesser Architecture, Programming And Applications With 8085 Mathematics For Management And Economics Quentative Techeneques In Management Quentative Techeneques In Management personnel Management personnel Management Question Bank On Software principles And Softwere Packages For Doeacc 'O' Level Modul. II Question Bank On Software principles And Softwere Packages For Doeacc 'O' Level Modul. II Cobal Programming P C Softwer Made Simple Database System Concept Management Accounting Theory And Problems Of Programming With C Quotations From Great Masters Hand Book Of Abrevations Rapidex Computer Course Rapidex Computer Course Rapidex Computer Course Rapidex Computer Course Managemant Accounting principles And Practice Managemant Accounting principles And Practice P C Softwer Made Simple P C Softwer Made Simple P C Softwer Made Simple P C Softwer Made Simple P C Softwer Made Simple English Grammer And Composition English Grammer And Composition A Practical english Grammer Manual Of Commercial Correspondance Modern General English Modern English Grammer With Practical Exercises Living English Structure Research Methology Fitness Training in Cricket Mahindra Amarnatt Guit & Grace The Book of Rules My World Cup Performances of Indian Exports Economic Environment of Business

Introduction to Data Structures and Algorithms with C++ Personnel Management Learn Foxpro 2.5 English Grammar & Usage The Joy of Selling Statistics for Business and Economics Personnel Management & Industrial Relations Cost Accounting International Trades International Trades Mastering Windows 3.11 Programming Fox Pro 2.5 Operations Research Profile of an Asian Manager Employee Relations In Inflation & Control At Work Marketing Reacerch System Anylysis And Design Methods The Oxford English Grammer Business Communication Business Correspondance And Report Writing Salsemanship And Publicity Cost And Management Audit Office Organisation And Management Business Communication Navneet Starnderd Dictonary Oxford English Marathi Dictonary The Managers Handbook For TotalQuality Management principles Of Management Marketing Management Marketing Management Marketing Channals Human Resource Management Stastics For Management Management Information System Organaizational Behaviour Financial Accounting Financial Accounting Financil Accounting Financil Accounting Financial Institutions & Markets Production & Operation Management Production & Operation Management Fundamentals of Accounting Business Law Business Law Advertising Theory And Practice Financial Management

Management Fundamantals Of Auditing Course In Mathematics IITJEE Course In Mathematics IITJEE Management Today Management Today Financial Management Financial Management principles Of Management principles Of Management Marketing Management Marketing Management personnel / Human Resource Management personnel / Human Resource Management Management Of Public Relatons And Communication Management Of Public Relatons And Communication Fundamentals Of Database System Fundamantals Of Computers Fundamantals Of Computers Fundamantals Of Computers Fundamantals Of Computers Fundamantals Of Computers Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing Graduats Record Examination Computer Science Advanced Accountancy Accounting Theory & Management Accountancy Company Accounts Financial Accounting Higher Accountancy Solutions To Problems On Company Accountce Company Accounts Financial Accounting Problem And Solution In Financia Accounting Introducton To Financial Accounting Advanced Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Basic Financial Accounting Higher Accountancy Solutions On Advanced Cost And Management Accounting Financial Accounting Elements Of Management Accounting Practical Problems In Cost Accounting Cost And Management Accounting Financial Accounting Advanced Finincial Accounting Advanced Accountancy Problems And Solutions Specialsed Accounting

Basic Financial Accounting Advanced Financial Accounting ( Solutions To Problems ) Cost Accounting Basic Financial Accounting Practical Problems In Advanced Accountancy Part. I Practical Problems In Advanced Accountancy Part. II Solutions To Problems On Accountancy Part. I Solutions To Problems On Accountancy Part. II Solutions To Problems On Accountancy Part. III Elements Of Cost Accounting And Stors Management Part I Elements Of Cost Accounting And Stors Management Part II Book Keeping And Accountacy Higher Secoundary Accounting Theory Management Accounting Financial management Financial management Management Accoutancy Management Accouting Management Accouting And Financial Management Management Accouting And Financial Management Business Organisation And Management I.S.C. Accountancy I.S.C. Accountancy I.S.C. Accountancy Musiness Mathematics Musiness Mathematics A Key To Production Management A Key To Financial Management Higher Secoundary Accountancy Money Banking And International Trade Management Accountig Practical Problems Quntatative Techniques And Operation Reserch Quentative Techeniques Cvorporation Fincnce And Financial Management Solutions To Topics In Mathematics Mathematical Analysis Computer Application For Beginners A Cource In Numerical Analysis Solutions To Elements Of Ordanery Differential Equations Elements Of Probability Theory Concepts Of Real Analysis Business Mathematics And Computer Awerness Basic Structures In Algebra A Complete aKey To +2 Business Mathematics Elements Of Practical Geography Commercial Geography Physical Geography

Rudiments Of Physical Geography A Geography Of Population Madame Bovare Ghosts An Enemey Of The People The Wils Duck The Great Gatesby Paradise Lost Othello An Introduction To Cost Accounting National Income Accounting principles Of Marketing Managements Standerd Problems in Accountancy Graded Problems On Cost And Management Accouting Advanced personnel Management Stastics For Business And Economics Modern Business Adminastration Service Marketing Marketing Management Managing Human Resources Management Concepts And Practices Selling And Sales Management Book - Keeping Elements Of Mercantile Law Economic Reforms In India Cost Accounting For Management Decisions A Hand Book Of Commercial Corespondance Indian Economy Marketing Management Managerial Economics International Finance Management ABC's Of Celling Spicer & Pegler's Practical Auditing Investment Management Reaserch Methdology Financial management General Management General Management General Management General Management General Management Accountancy & Financial Management Accountancy & Financial Management I. O. M. I. O. M. I. O. M. I. O. M. I. O. M. Fundamentala Of Marketing Finance

Fundamentala Of Marketing Finance Fundamentala Of Marketing Finance Export Marketing Export Marketing Managemaent And Human Resource Devepopment Managemaent And Human Resource Devepopment Business Evvironment And Development Advertising Advertising Cost Accounting Cost Accounting Auditing Financial Accounting Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex A Text Book Of Mathematical Anlysis I A Text Book Of Mathematical Anlysis II Marketing Research Marketing Research Stastical Techniques Stastical Techniques Labour Welfare And Practice Labour Welfare And Practice Industrial Relation In India Practical Stastics Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II Business Law II FinancialAccounting Auditing And Taxation

FinancialAccounting Auditing And Taxation FinancialAccounting Auditing And Taxation FinancialAccounting Auditing And Taxation FinancialAccounting Auditing And Taxation Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Swamy's Leave Rules Made Esay General Provident Fund Rules Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Seek The Internal Tell Me Storey Part III Beyound Sorrow Shrimad Bhagwad Geeta Chapter XII & XIII Medition and Life Forgive Me Shri Chinmaya Vibhooti Bhaja Govindam Maneesh Panchakam Guidance From The Guru Updesa Sara Business Organisation Business Organisation Cost Audit & Management Audit Cost Audit & Management Audit Cost Audit & Management Audit Cost Audit & Management Audit Cost Audit & Management Audit Manegerial Economics - Analysis Problems Cases Manegerial Economics - Analysis Problems Cases Organaization And Management Organaization And Management Organaization And Management Organaization And Management

Organaization And Management Production Management Production Management Production Management Production Management Production Management Monoroma Year Book 1998 A Text Book Of Mathematical Analysis - II Knots And Surface A Guide To Discovering Mathematics Linear Algebra At Last - II Encoled Totals Mathematics And Sports Elements Funcitional Analysis Lottices And Boolen Algebra ( First Concepts) a Text Book Of Mordern Algenbra An Introduction To Linear Algebra Indian Economy Indian Economics Referance 1991-2001 MBA Enterance Examination Guide Bank Clerical Exam Master Text Book Of Reasoning Indian Financial System Swchaum's Solved Problems In Calculas Schaum's outline Series, Theory & Problems Of Differential & Intregaal Calculas 3/ed in 81 Units Cost Accounting Management Accounting And Cases Cost And Management Audit Business Organisation And Management Macmilln's Economics For Upsc Civil Service Priliminary Examination Service Marketing Selling And Sales Management Marketing a Managerial Introduction Indian Economy Business Law Marketing Management - Planing, Implementation & Control Stores Management Financial Services Key Management Control ( How To Anlyses Compare & Control The Figure That Drwe Com. Value ) HumanResource And personnel Management Marketing Management ( indian Orientation Contampary Faluristce ) Programming With C Software Engineering Concepts Local Area Network Programming With Pascal C ++ Marketing Management Cost Accounting

Advertising Advertising Business Organaisation Business Organaisation Business Organaisation Business Organaisation Business Organaisation General Management General Management General Management General Management General Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting Advanced Accounting Advanced Accounting Advanced Accounting Advanced Accounting principles And Practice Of Accounting Cost & Management Accounting Business Mathematics Fundamantals Of Accounting ( For C.A. Foundation Course) Quentative Techneques Systems Analysis And Data Processing Business Organisation And Management Business Organisation And Management Human Resource Management Human Resource Management Human Resource Management Indirect Taxation Business Management - II International Marketing Management Banking And Financial System Indian Economic Envirinment Finance Of Foreign Trade And Foreign Exchange MRTP Act Business Environment Business Environment Business Environment Business Environment Industrial Organisation And Management

Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing International Economics Export Management Export Management International Economics Handbook Of Rules And Regulations For Inter Universiry Tournaments Export Management Export Management Export Management Export Management Manorama Year Book 1999 Marketing Management Concept & Sterategies Business Communication Corporate Accounting Auditing principles And Practice Auditing principles And Practice Studies In Cost Management Audit & Suppliment Studies In Cost Management Audit & Suppliment Principas And Practice Of Auditing Principas And Practice Of Auditing Practical Costing Practical Costing Cost Accounting Cost Accounting A Hand Book Of Practical Auditing A Hand Book Of Practical Auditing A Hand Book Of Practical Auditing Contempary Auditing Management Accounting A Planing And Control Affects Advanced Accounting Vol. I Advanced Accounting Vol. II Fundamantals Of Marketing And Finance ( F.Y. B. com. ) Business Environment And Development ( S.Y. B. Com. ) Management And Human Resource Development Export Marketing Marketing Management Management Accounting( Incorporate Accounting Theory ) Cost Accounting Cost Accounting Advertising And Sales Management Advertising And Sales Management Modern Markering Management principles Of Marketing Communication In Organisation Financial Accounting For Managers Objective Mathematics Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol. I

Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol. I Maniram Agarwal General Knowledge Digest & Gen Studies Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation General Management General Management General Management General Management General Management General Management Industril Organisation And Management Industril Organisation And Management Industril Organisation And Management Essentials of Business Communication Stestical Techeniques Financil Accounting Auciting And Taxation ( T.Y.B.Com ) Financil Accounting Auciting And Taxation ( T.Y.B.Com ) Financil Accounting Auciting And Taxation ( T.Y.B.Com ) Financil Accounting Auciting And Taxation ( T.Y.B.Com ) Financil Accounting Auciting And Taxation ( T.Y.B.Com ) Financil Accounting Auciting And Taxation ( T.Y.B.Com ) Financial Accounting Auditing And Taxation (F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com ) principles And Practice Of Business Communication (S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication (S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication (S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication (S.Y.B.Com. ) Introduction To Computers Fundamantals Of Computers Science. Introduction To Computers Fundamantals Of Computers Science. Introduction To Computers Fundamantals Of Computers Science. Introduction To Computers Fundamantals Of Computers Science.

Vol. I Vol. I Vol. I Vol. I

Introduction To Computers Fundamantals Of Computers Science. Vol. I Introduction To Computers Fundamantals Of Computers Science. Vol. I Quentative Methods Decsien Makers Essentials Of Management Essentils Of Business Communications Marketing Management Service Marketing Service Marketing Industrial Management Industrial Management Dynamics Of Intreprenual Development And Management Dynamics Of Intreprenual Development And Management Export Marketing (T.Y.B.Com.) Export Marketing (T.Y.B.Com.) Export Marketing (T.Y.B.Com.) Essentials of Business Communication Essentials of Business Communication Essentials of Business Communication Essentials of Business Communication Essentials of Business Communication Essentials of Business Communication Service Marketing The Indian Expereances Service Marketing The Indian Expereances Industrial Relations Conceptual & Legal Frame Work Industrial Relations Conceptual & Legal Frame Work Industrial Relations Conceptual & Legal Frame Work Aspects Of Labour Welfare Aspects Of Labour Welfare Aspects Of Labour Welfare Result Oriented Marketing Communication Result Oriented Marketing Communication A Text Book Of Cost Accounting International Trade Managerial Economics Banking Theory And Practice Marketing Management Taxmasn's Direct Taxes Law & Practice + ( Direct Taxes Problems & Solutions) Enterprenuership Development Cost Accounting Cost Accounting Income Tex Law & Practice Income Tex Law & Practice Managements Of public Relations And Comunications Managements Of public Relations And Comunications Cost Accounting, principles And Practice Cost Accounting, principles And Practice Cost Accounting, principles And Practice

Cost Accounting, principles And Practice Excellence In Services. Focus On People Marketing Excellence In Services. Focus On People Marketing Dictionatry Of Abrivations Advanced English Grammer ( Cambrige University Press ) Essential English Grammer Advertising Advertising Advertising Financial Accounting Auditing And Taxation ( S.Y. B. Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( S.Y. B. Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( S.Y. B. Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( S.Y. B. Com. ) Business Economics ( F.Y. B. Com. ) Business Economics ( F.Y. B. Com. ) Business Economics ( F.Y. B. Com. ) Business Economics ( F.Y. B. Com. ) Auditing Auditing Indian Economy Its Growing Dimensions Indian Economy Its Growing Dimensions principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing Dynamics Of Intreprenual Development And Management Dynamics Of Intreprenual Development And Management Enterpranual Development And Project Management Enterpranual Development And Project Management Enterpranual Development And Project Management Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Mathematics A texty book For Class X Mathematics A texty book For Class X Cost Accounting Cambridge International Dictionary Of Pheasal Verbs Direct Taxes Ready Reckoner ( Texman ) Advertising Marketing Financial Services Economics Of Development & Planing Business Economics Indian Development Report. 1999 - 2000 Accounting For C A Foundation personnel Management Macroeconomics For Management Students Methodology Of Applied Economics Recerch The MathematicalFunfai 2000 Solved Problems In Discrects Mathematics

An Introduction To Complex Analysis Integral Calculas And Differential Equations GMAT: How To Prepare For The Graduate Management Admission Test Career's Guide To MAT MCA Question Bank Direct & Indirect Taxes Business Recerch Methods Indirect Taxes: Law And Practice 1998 Income Tex Law & Practice Income Tex Law & Practice Advanced Accounting Vol. I Advanced Accounting Vol. II Goikarancha Padver Eak Aslo Abu Chaitra Chavar Jagor Maad Osad Jatana Koras Bharatpurcho Bharat Mastar Pruthvirajanche Dole Atmyavanchna Chafeeli Sanje Nashik Mhanchech Patta Kashtamani Atmyadrushtichey Kale Ramayan Ev Ani Mry Bramahakamal Khatkhatey Nile Nile Brabha Gaaj Sasai Kavita Kal Railwacho Maanharshcho ; Pavsa Panyacho Mudyepona Bhodand Samidhaya Khatkhulyo Tathagat Adrushta / Aranyakand Deevacheykrupen Kthika Sahitya Swadhay Megh Mahallar Jai Vata Thai Toodilli Pakha Khavtey Gharpurush

Klighat Tey Karunaghat Bhuk Vaalor Vicharmanthan Sahitya Sankalan Eshttan

Sahirya Eak Bhasabhas Gunaji Bahuragi Jeen Maharukh Pundalik Narayan Nai Sahitya Suchi Mhani Fatli Kani ( Khand Paylo ) Mhani Fatli Kani ( Khand Dusro ) Paalak Ani Bhurgi Gaanitdhara Phula Ani Fogotoy Shrinivas Shaap Bankimchandra Chetarjee Kalighat Tey Karunaghat Goi Sat Varsa Fatley ( Dusro Vaato) Goi Sat Varsa Fatley ( Dusro Vaato) Dhammapad Chavki Taranga Shati Marg Fultyo Kalyo Umjani Sahityapanchak Paridh Aavale Goicho Saib Khai Asa Natye Raktache Bhartiya Sahitya Vichar Shakuntal Satya Manddita Maddita Sapak Lahara Ani Umaley Andha Bhoog Geetoutsav Kavyadhan ( Keral Bhuyecher Fullili Kokni Geeta ) Deep - Raag Chaitar Hiranyagarbh mula

Zanzat ( Kokni Dreams & Humours Achive ) Aata Kennatari Fatod Jatli Niranjan Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol. I Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol. I Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol. I Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol. I ( Anmol ) Dictionary Of Commerce Industrial Interprenuership In Small scale Industries Human Resource Management Human Resource Management Human Resource Management Human Resource Management principles And Practice Of Management principles And Practice Of Management principles And Practice Of Management Essential Of Business Communication Essential Of Business Communication Essential Of Business Communication personnel Management Advertising Management Concept And Cases Stastical Methods Stastical Methods Indian Economy Advanced Practical Cost Accounting Advanced Practical Cost Accounting Management Accounting Marketing Of Services Concepts And Aplications ms 65 Study Manual ms 65 Marketing Ogf Services Concepts And Applications Envionerment And Enterpruner Envionerment And Enterpruner Management Accounting Management Accounting Management Accounting Auditing : principles And Problems Auditing : principles And Problems Company Accounts Practical Problems In Accounts Practical Problems In Cost Accounting Cost Accounts principles Of Management Accounting Fundamantals Of Accounting Cost Accounting Theory And Problems Cost Accounting Theory And Problems Problems And Solutions In Cost Accountins Problems And Solutions In Cost Accountins Management Accounting And Financial Management

Manorama Year Book 2000 Midnight Children You Can Win The God Of Small Things Elements Of Cost Accounting Elements Of Cost Accounting Singh B.P. & Chhabro Singh B.P. & Chhabro Dynamic Personnel Administration Marketing Communication Theory And Practice Marketing Communication Theory And Practice Financial Accounting Cost Accounting Practical Problem & Solutions Advanced Management Fundamantals Of Marketing Advertising Management Concept And Cases Advertising Management Concept And Cases personnel Management Text Book Of Auditing Text Book Of Auditing A Key To Production Management A Key To Production Management Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Service arketing Service arketing Management Of Public Relatons And Communication Marketing In The New Millenium Stastics (Theory Methods & Applications ) Stastics (Theory Methods & Applications ) Salsemanship & Publicity Salsemanship & Publicity Foreign Exchange principles And Practice Advanced Accountancy Theory Method & Applications Vol. I Advanced Accountancy Theory Method & Applications Vol. II + Vol III , IV Corporate Accounting Cost Accounting principles And Practice Advanced Accounting Vol. I Advanced Accounting Vol. II Studies In Cost Accounting Management Accounting ( Problems & Solutions ) Management Accounting ( Problems & Solutions ) Management Accounting ( Including Element Of Financial Management ) Management Accounting And Financial Control Service Marketing International Financial Management

Production And Operation Management Strategic Management : Concepts And Cases Operations Management And Countrol International Marketing Anlysis And Strategy Database Marketing Know What You Customer Wants Thoughts To Live By. A Personal Work Book Project Management Stand Up And Talk To 1000 People ( And Eryayit ) The Art And Craft Of Reasearch Methodology Management Challages For The 21 st Centurey Marketing In The New Millenium principles Of Audit And Internal Audit Management Accounting And Financial Analysis Advanced Management Accounting Techeniques And Applications Advanced Accounting Cost And Management Accounting Management Accounting Business Economics India Development Report 1999 - 2000 Weiters Guide To Style And Usage Shadows Of Truth: A Collections Of Short Stores Professional Jurnalisam Secound Tuen Netaji: A Biography For The Young A Tale Of Two Cities Subarnalata Gulliver's Travels Gone Are The Rivers International Dictionary Of Abrivations Generations Internet Cryptography The C ++ Programming Language Microprocessor Architecture And Applications With The 8085 Operating Systems Concepts Fundamantals Of Data Structures The Essential Internet Information Guide Programming With C Objecti Orientation Through C ++ Software Enginerring Computing Concepts With C++ Essentials Modern Computer Architecture Computer Architecture A Quentative Approch More Effective C ++ 35 New Ways To Improve Your Programs & Designs Computer Organisation And Design: The Hardware Software Interface System Analysis, Data Proccessing And Quentative Techeniques Computer Communnication A Business Perspective An Integrated Approach To Software Enginearing

Data Structures And Algerithm Analysis In C Artificial Intelligence A New Syntnesis Manageing The Software Process Operating Systems Konkani English Illustrited Dictionary Vil. I Kabari kokni The Whirligig Of Tast Essays In Comparative Literature Basic Writings Of S. Radhakrishnan Advanced Essays Management Today: principles And Practice Economics General Knowledge Currentaffairs & Who Is Who ( 2000) Marketing Speakers Encylopedia Of Homour Sales Management: Decision Strategies & Cases Practical Costing The Advertising Hand Book Of Small Business The Essence Of Business Ethics India 2000 A Referance Annual Marketing Management PC Software Bible ( Computer Fundamantals, Dos, Wordstar, Lotus 1-2-3 d Base ) Microsoft Office 2000 Complete Fundamantals Of Information Techenology The Bhagvat Gita ( Translated From Sanskrit By. P. Lal ) The Complet Short Stores Of Sherlok Homes PC s In Easy Steps Advanced Essays For College And Competitive Exams Question Bank In Cost Accounting Mahatma Gandhi Essays And Reflection On His Life And Work The New Maximarketing Personal Management Personal Management Dance Ani Etar Pach Ekankika Kayda Mazya Hatat Internationsl Economics Internationsl Economics Indian Economics ( A Developmentr Oriented Study ) Indian Economics ( A Developmentr Oriented Study ) Human And Economic Geography Advertising Management Advertising Management Textbook Of Auditing Textbook Of Auditing Textbook Of Auditing Compitition Succass Revew Yearbook 2000 A Dictionary Of Economics A Dicitionary Of Business

A Dictionay Of Accounting The Sterling Book Of Quotations Handbook For New Enterpreaneues Enayclopedia Of Modern Bodybuldigg General Management Business Organisation Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave Information Technology The Braking Wave PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple PC Software For Windows Made Simple Fundamantals Of Marketing And Finance ( F.Y. B. com. ) Management And Human Resource Development Business Enviranment And Development Industrial Organisation And psychology ( T.Y.B.Com. & B.A. ) Stastical Techeniques ( S.y.B.Com. ) Fundamantals Of Business Organisation Fundamantals Of Business Organisation Fundamantals Of Industrial Organisation And Management Fundamantals Of Industrial Organisation And Management principles Of General Management Sales Management Decsions, Strategies And Cases Sales Management Decsions, Strategies And Cases Sales Management Decsions, Strategies And Cases Goa Sales Tax Manual Sales Promotions Sales Promotions Fundamantals Of Financial Management Fundamantals Of Financial Management Sales Management And Sales Promotion Tourisim & Travel Management

Advertising Modern Concepts On Material Management Marketing Management : The Millenium Edition Marketing Research: Text Applications And Case Studies Marketing Research: Text Applications And Case Studies In The Wonderland Of Investment ( Assessment Year 2001-2002 ) Marketing Chanals Marketing Management Government And Business The International Business Envirnment: Text And Cases Business Law Material Management An Integrated Approach Income Tax Law And Practice Direct Taxes Law And Practice Marchant Banking: Principles And Practice Cost Accounting Costing Financial Accounting: Problems Of Development And Planing Indian Economy: Problems Of Developing And Planing Monetary And Financial Sector Reforms In India Financial Management An Analystical & Conceptual Approach Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Entrepreocueial Development And Project Management Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. Part - I ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. Part - I ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. Part - I ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. Part - I ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. Part - I ) Business Environment (S.Y.B.Com. ) Business Environment (S.Y.B.Com. ) Business Environment (S.Y.B.Com. ) Business Environment (S.Y.B.Com. ) Business Environment (S.Y.B.Com. )

Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Indistrial Organisation & Management ( T.Y.B.Com. ) Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation General Management General Management General Management General Management General Management General Management General Management General Management General Management General Management Total Quality In mnaging Human Resources Structure And Reform Of Taxation In India Cost And Management Accounting Encyclopaedic Dictionary Of Business Vol. I ( A - L ) Encyclopaedic Dictionary Of Business Vol. II ( M - Z ) Indian Stock Market ( Relugation ) Indian Money Market ( sturcture Operation And Development ) Total Quality Management principles Of Management ( Theory Practice & Techniques ) Operation Research Enterprenuership And Economic Development Globalisation And Libralisation : New Developments Encyclopoedic Dictionary Of Business Organisation Vol. I ( A - C ) Encyclopoedic Dictionary Of Business Organisation Vol. II ( D - N ) Encyclopoedic Dictionary Of Business Organisation Vol. III ( O - Z ) WTO Negotiations Some Important Issues And Strategies For India ( Vol: I ) Visual Basic 3 Progremming For Dummies

Access Programming For Dummies MS-Excel 4.0 For Windows The GYM Management ( A Book On Helth Club ) Playing Fields Construction & Dimensions Playing Field And Equipment Manual Sports Psychology Service Marketing: The Indian Experience Service Marketing: The Indian Experience The Bank Credit And Business Cost Accounting principles And Practice Cost Accounting principles And Practice Cost Accounting principles And Practice Income Tax For Students principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing Indian Economy Problems Of Devepopment And Planing The Indian Economy : Environment And Policy The Indian Economy : Environment And Policy The Indian Economy : Environment And Policy The Indian Economy : Environment And Policy The Indian Economy : Environment And Policy principles And Practice Of Management principles And Practice Of Management principles And Practice Of Management principles And Practice Of Management principles And Practice Of Management International Marketing Management Marketing International Trade Business Organisation And Management Consumer Behaviour ( Text And Cases ) Organisation Behaviour Interprenurial Development & Project Management personnel Management And Industrial Relations Cosr And Management Accounting Advanced Cost And Management Accounting: Problemas And Solutions Management Accounting principles Of Management Accounting Insurance : principles And Practice principles Of Management

Advanced Accounts Advanced Accounts principles And Practice Of Cost Accounting Financial Management Financial Management And Management Accounting personnel Management And Industrial Relations Management Accounting Auditing : principles Practices And Problems Money Banking And International Trade Business Management Management : Theory And Practice Financial Management Advanced Economics Theory The Indian Economy : Environment And Policy Theory And Problems Of Management And lCost Accounting A First Cource In Computers Introduction To Local Area Network Teach Your Self C In 24 Hours Programming The Internet With Java tm Mastering Microsoft Office 2000 ( Proffessional Edition ) The Practical SQL Handbook : Using Structued Query Language Internetworking With TPC/IP Vol. II Design Implamentation And Internals The Internt And The World Wide Web : A Time Saving Guide For New Users Internet 6 In 1 Web Programming Desktop Referance 6 In 1 Understing SQL MCSC Networking Essentials Exam 70058 Network Certification Success Guide Computer Networks And Internet Marketing Of Services Concepts And Application + Study Manual Marketing Of Services Concepts And Application + Study Manual Marketing Of Services Concepts And Application + Study Manual International Financial Management Principal Of Marketing Indian Finalcial System Fimancial Management And Policy Camoarative Economic System How To motivate People Weite That Letters Office Management And Commercial Corospondance How To Wrights First Class Letters : The Handbook For Practical Letter Writing How Netwok Works Red Hot Linux 6 Excel 2000 Fast And Easy Great Ideas In Management The Neatest Little Guide To Making Money Online Cyber Power For Business

Electronic Commerce : A Managers Guide To Bisiness Woed 2000 Fast & Easy Java Foundation Classes Java Database Development Software Engineering With Java The Complete Guide To Java Database Programming Teach Yourself Java Introduction To Internet Visual C V++ 5 : The Complete Referance Visual Basic 6 From The Graind Up Web Design : The Complete Referance Developing Microsoft SQL Server 7.0 Notes From The Field Servival Guide To Web Site Development World Wide Web Design Optimizing SQL Server 7 : Planning Bulding A High Performance Database Windows 98 Learn Microsoft Access 2.0 For Windows In A Day Access 2000 : The Complete Referance Access 2000 : The Complete Referance Stastical Handbook Of Goa 1998 - 99 Indian Banking ( Theory ) The Global Business Game : A Strategic Perspective International Money And Capital Industrial And Business Management Enterpreneurial Development Organisation Behaviour ( Text & Cases ) Cash And Working Capital Management Materials Management ( Procedures, Text And Cases ) Database Marketing Know What You Customer Wants Stregic Finalcial Management Swamy's Handbook 2001 Safe Driving : The Driving Manual And Rules Of The Road Business Law ( S.Y.B.Com. ) Business Law ( S.Y.B.Com. ) Business Law ( S.Y.B.Com. ) Business Law ( S.Y.B.Com. ) Business Law ( S.Y.B.Com. ) Business Law ( S.Y.B.Com. ) Business Law II ( Supplement ) Business Law II ( Supplement ) Business Law II ( Supplement ) Business Law II ( Supplement ) Business Law II ( Supplement ) Business Law II ( Supplement ) Cases In company Secratareyship : A Handbook Techenology For Teachers ( Mastering New Media & Portyello Development ) Financial Management And Policy

Mastering Business Communication Twentieth Century Managemaent Tools & Techniques Marketing Sales Management In The Indian Prespective Twentieth Century Managemaent Tools & Techniques Management International Budgeting Managing Business Dueing Inflation And Recession Theory And Problems Of Investment Mastering Communication Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Direct And Indirect Taxex Income Tax On Salaries. 2001 - 2002 Model Business Letters Communication For Business A Practical Approach The Economist Poket World In Figures 2001 ed The Corporation Tax In India Texman Students Guide To Income Tax 2001 - 02 Derect And Indirect Texis Finance Sense Financial Institutions And Market Advanced Accountancy Advanced Management Accounting Marketing : An Introduction Production And Operation Management Kaizen Strategies For Succesful Organisation Change Keizen Strategies For Customer Care The International Economy The Economist : Guide To Economuc Indicators Towards Sustanable Growth Microeconomic Stabilization And Adjustment Data Structure And Algorithms Teach Yourself HTML 4.01 For Dummies Java 2 Programming For Dummies Active Server Pages 3 For Dummies Orecal 8i For Dummies XML For Dummies Javascript For Dummies HTML In Easy Steps Visual Basic 6 In Easy Steps Duing Big Business On The Internet Essential PHP For Web Professionals Core PHP Programming Using PHP To Buld Dynaiec Website C Programming FAQS Java Service Pages Java tm Servlet Programming Management Accounting And Financial Management

Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Advertising ( T.Y.B.Com. ) Advertising ( T.Y.B.Com. ) Advertising ( S.Y. B. Com. ) Advertising ( S.Y. B. Com. ) Advertising ( S.Y. B. Com. ) Business Letters B.Com. Part - I Business Letters B.Com. Part - II Mass Communication. : A Critical Analysis principles And Practice Of Marketing Interprenurship Management Of Small Scale Industries ( T.Y.B.Com. ) Interprenurship Management Of Small Scale Industries ( T.Y.B.Com. ) principles Of Management I ( First Year First Semester ) principles Of Management I ( First Year First Semester ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Export Marketing Export Marketing Export Marketing Export Marketing Solutions To Direct & Indirect Taxes ( T.Y.B.Com. ) Foundation Cource I Social Awarness Personality Development & Current Affairs ( F.Y.B.Com. - B.A. ) A Students Handbook To General Psychology F.Y.B.A. Understing Human Rights ( S.Y.B.Com., B.A. & B.S.C. ) Business Management Direct And Indrect Taxes 2001 International Marketing Psyehology At Work T.Y.B.Com. personnel Management ( T.Y.B.Com. ) Business Environment ( D.B.M. )

Marketing Management S.Y. Mashbra's Income Tax For Students. + Quick Referance Mashbra's Income Tax For Students. + Quick Referance Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Management Accounting And Financial Management Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Practical Problems In Advanced Accounting Part II Stastical Pocket Book Of Goa 1989 - 91 Stastical Hand Book Of Goa 1994 To 1996 - 97 Stastical Hand Book Of Goa 1997-98 Stastical Hand Book Of Goa1998 - 99 Stastical Hand Book Of Goa 2000 Fundamantals Of Information Techenology Fundamantals Of Information Techenology Linux In Easy Steps Web Page Design In Easy Steps Networking In Easy Steps Windows 98 In Easy Steps A Beginers Guide To Computers Self Study Guide To Analysis And Design Of Information Systems HTML In Easy Steps Trubbleshouting Of Access Database ( Covers Access 97 & Access 2000 ) PC Software For Windows 98 Made Simple PC Software For Windows 98 Made Simple Windoros NT 4: The Complete Referance Access 2000 For Windows For Dummies Financial Accounting An Computer Using Tally Windows 98 How To Get Going Mocrosoft Access 2002 Mocrosoft Access 2002 Mocrosoft Access 2002 Honachaya Bailala Puurna Satya Ani Etar Eakankika Paani Petle Aahe, Mee Jaagach Aahe Ani Eetar Eakankika

Pancham, Poorushpatr Vihirit Eakankika Sangraha Shamawa Manavtey Madhayaratri Vijay Athava Sahakar Phinix Ani Eatar Eakankika Ganey Anap Pakshanchey Gulam Ani Eatar Eakankika Tarakvhar Savnga Swami's Handbook 2002 International Economics Managing Organisation And People principles Of Management Introdoctin To Operation Research : A Computer Oriented Algorithic Approch Turisim Pramotion And Development Accounting And Auditing Concepts And Practice Accounting And Financial Management Interpreneurship & Small Scale Industries Indian Stock Market Regulation, Performance & Policy Prespective Enterpreneuiship And Small Business Management Organaisational Behavior Theory And Problems In Cost Accounting Cost Accounting : principles And Practice International Accounting Budgeting Profit Planing And Countrol Analysis And Design Of Information Systems Research Methodology In Management : Theory & Case Studies Economics Corporate Financial Accounting Managing Business & Industreey In The New Millennium principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) principles And Practice Of Marketing ( S.Y.B.A. ) The Business Of Stock Life Strategies The Power Of Self Hypnosis : The Key To Confidance The Internet For Women Database Design Practical XML With Java Survival First Aid The 12 Secreats Of Helth And happiness 109 Ways Of Getting To The Top Modern Economic Theory

public Finance Thdeory & Practice Descriptive And Multipalchoice Questions In Economics Professional Communicational Skills Text Book Of Commerce Management Information System Insurance Principal And Practice Fundamantals Of Practical Auditing Industrial Management Diet health & Exercise Play Better Athletics Rules Of Games & Sports 2001 Hand Book Of Physical Fitness Microsoft Access 2002 Fast & Easy Data And Computer Communications Internet Programming With VBS Scrept And Java Script The Internet Book Learn Microsoft Windows Me Trobleshooting Microsoft Windows The Esence Of Management Accounting Management Of Organisational Behavaiour : Utilizing Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting ( Students Work Book ) Direct And Indirect Taxes. Assement Year 2001-2002 Direct And Indirect Taxes. Assement Year 2001-2002 Financial Accounting Auditing And Taxation Financial Accounting Auditing And Taxation Financial Accounting Auditing And Taxation Human Resource Development Dictionary Of personnel Management And Indstrial Relation Performance Eva;uation Of State Enterprises Financial Services And Markets Economics Of Amartya Sen Economic Libralization And Poverty Alleviation Dictionary Of Accounting Accounting And Financial Management Dictionary Of Quetations Dictionary Of Confusible Words Correct And Incorect English Understing Grammer Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting Indian Financial And Fiscal System Business Economics II S.Y. B. Com. Indian Financial And Fiscal System Business Economics II S.Y. B. Com. Indian Financial And Fiscal System Business Economics II S.Y. B. Com. Indian Financial And Fiscal System Business Economics II S.Y. B. Com. Indian Financial And Fiscal System Business Economics II S.Y. B. Com.

Indian Financial And Fiscal System Business Economics II S.Y. B. Com. Addone Super Quiz The Top Scerrer: A Comprehensive Studey On Goan Knowedge Guinness World Records 2001 Oxford Scheeol At Last Monorama Year Book 2002 Sura's Year Book 2001 The World Greatest Speaches Sahni's Marathi English Dictionary General Studies For Central Civil Services Teamwork In Practice ( Pulling Togather ) How To Be A Great Salesperson 101 Ways To Make Every Secound Count The Street Smart Salesman The First Time Sales Manager How To Make Decisions About People Remembering Made Easy How To Give A Damn Good Speache Making Life A Masterpiece The Effective Communication General Knowedge Digest 2002 Bulding Self esteem Step Into The Future Cant You Chickens Befor They Hatch We The Nation The Lost Decades Mass Communication In India Managing Through People Mximaixing Self Confidance : How Not To Undrestimate Yourself Cource In Quentative Aptitude Programming With Visual Basic 6.0 Data Communications And Networking Concepts Of Database Management C ++ A Computer LaboratoryReferal For Diploma And Engineering Student Microsoft Visio Version 2002 Programming In Java 2 Information Technology For 'O' LevellModule X ++ For You ++ ( An Intro To Prog & Computer Science ) Microsoft Windows XP Inside Out Price Theory & Its Uses Business Economics Rural Finance principles Of Marketing Marketing Research An Applied Orientation Principal And Practice Of Commercial Law Making Management Still More Effective Resource Management company Law And Secretarial Practice

Financial And Monetary Management Mastermind India 3 principles Of Information Systems Auditing Cost Accounting Cost Accounting For Management Decisions Managent Accounting 7 Accountability Introduction To Computer The Guide Swami And Friends Management Accounting : principles And Practice Introduction To Management Accounting Management Accounting : principles And Practice Case Study Solutions In Marketing Service Maeketing : Integrating Customer Focus Across The Firm Salsmanship And Advertising Handbook Of Sales And Marketing Traning The Eight Core Values Of The Japanes Businessman Corporate Communications : The age Of The Image Managements Thoughts Corporate Accounting Financial Management : Theory And Practice Advertising And Pramotion Cost Accounting Cost Accounting Accounting For CA Intermidiate Examination Quntative Aptitude For MBA Enterance Examination Textbook Of FunctionalAnylysis A Decade Of Economic Reforms In India Making A Caseas Library Administration : Theory And Practice Emerging Dimensons In College Admistration Anmol Dictionary Of Management How To Be Better At Motivating People Logistics And Supply Chain Management Ice Breaken : A Sance book Of Activite How To motivate People Instant Stress Management Instant Motivation 101 Ways To Increse Sales Service Marketing : People Technology Stratergy Quality Asseissment In Indian Higher Education Indian Higher Education Direct And Indirect Taxes. Assement Year 2002-2003 Service Marketing Service Marketing Service Marketing

Service Marketing Financial Accounting Fundamantals Of Industrial Organisation And Management Fundamantals Of Industrial Organisation And Management Fundamantals Of Industrial Organisation And Management Fundamantals Of Industrial Organisation And Management Fundamantals Of Industrial Organisation And Management Excellence In Teaching Towards Excellance In Highet Education Quality In Higher Education: Measurement And Assurance Moral Values For All A Dictionary Of Higher Education 2002 Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Business Economics For F.Y.B.Com. Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Accounting And Financial Management Financial Accounting auditing And Taxation S.Y.B Com. Part II Financial Accounting auditing And Taxation S.Y.B Com. Part II Financial Accounting auditing And Taxation S.Y.B Com. Part II Accounting And Financial Management II S.Y.B.Com. Accounting And Financial Management II S.Y.B.Com. Accounting And Financial Management II S.Y.B.Com. Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation (T.Y.B.Com. )

Principal And Practice Of Business Comunication Principal And Practice Of Business Comunication Principal And Practice Of Business Comunication Principal And Practice Of Business Comunication Principal And Practice Of Business Comunication Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation ( F.Y.B.Com. ) Direct And Indirect Taxis ( Assement Year 2002-2003 ) Direct And Indirect Taxis ( Assement Year 2002-2003 ) Direct And Indirect Taxis ( Assement Year 2002-2003 ) Direct And Indirect Taxis ( Assement Year 2002-2003 ) Direct And Indirect Taxis ( Assement Year 2002-2003 ) Modern Abc Of Business Economics F.Y.B.Com. Modern Abc Of Business Economics F.Y.B.Com. Modern Abc Of Business Economics F.Y.B.Com. Modern Abc Of Business Economics F.Y.B.Com. Modern Abc Of Business Economics F.Y.B.Com. Modern Abc Of Business Economics F.Y.B.Com. Marketing Management Business Management Paper II Marketing Management Business Management Paper II Marketing Management Business Management Paper II Marketing Management Business Management Paper II Marketing Management Business Management Paper II General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) General Management ( F.Y.B.Com. ) Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Business Organisation Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Export Marketing ( T.Y.B.Com. )

Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Information Technology : The Braking Wave Fundamantala Of Information Techenology Fundamantala Of Information Techenology Fundamantala Of Information Techenology Fundamantala Of Information Techenology Fundamantala Of Information Techenology Cost Accounting Cost Accounting Cost Accounting International Economics International Economics International Economics International Economics International Economics International Economics International Economics International Economics Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Industrial Management Industrial Management Industrial Management principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing Advanced personnel Management Advanced personnel Management Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Texman's Law & Practice Of Income Tax Vol I ( Sep 2001 ) Texman's Law & Practice Of Income Tax Vol II ( Sep 2001 ) Swam's Income Tax On Salaries ( 2002 - 2003 ) Kokni Vishwakosh Vol I ( Aa To Tra ) Kokni Vishwakosh Vol II ( Ta To Pha ) Kokni Vishwakosh Vol III ( B To M )

Kokni Vishwakosh Vol IV ( Y To Nya ) personnel Management And Industrial Relations personnel Management And Industrial Relations Financial Management : Principles And Practice Financial Management : Principles And Practice principles Of Management Marketing Management Managerial Economics ( Text, Problems And Cases ) Managerial Economics ( Text, Problems And Cases ) Managerial Economics ( Text, Problems And Cases ) Managerial Economics ( Text, Problems And Cases ) Managerial Economics ( Text, Problems And Cases ) Managerial Economics ( Text, Problems And Cases ) Enterprenual Development And Project Management Enterprenual Development And Project Management Enterprenual Development And Project Management Gomantakache Ratnadeep Goa's Stuggle For Freedom A Field Of One's Own Garden And Land Right In South Asia Basic Economitrics Monatory Economics Goa : Through The Ages Vol II An Economic History Local Resistance To Colonial Hegemony In Goa , 1510-1912 Profiles Of Eminent Goans Post And Present Students Guide To Indirect Taxis Dictionary Of Economics Born To Win Grup Discussion Grup Discussion And Interviews Handbook Of Quotations Business Letters Career & Opportunities After 10+2 Master English Easy Way Superb Essays Final Judgement The Outside Man World Enviranment Born To Succed : Releasing Your Business Potential Ignited Minds Bulls Bears & The Mouse Consumer Behavior : An Marketing Action International Financial Management Working Capital Management ( Text & Cases ) Sales Management In The Indian Prospective Marketing Mantra The Real Story Of Direct Marketing In India Communicate To Win Motivate To Win Selling To Win

Speak For Yourself Management Challages For The 21 st Century The Essential Drunker Roads To Success Cost Accounting : Managerial Comphases Integrated Accpunting For Windows Essentitals Of Management Marketing Management Organisational Behaviour Stastics For Management Stastics For Business With Computer Applications Teaching Of Commerce Globalisation Strategic Management 101 Ways To Better Communication Role Plays : A Sencebook Of Active For Trainers Fundamantals Of Financial Manaagement Students Guide To Indirect Taxis Leading To Lead : The Leadership Jaurney Of Middle Management Decision Making Skills Strategic Management Management : A Competenery Based Approach Marketing : A Strategic Oreantation Fundamantals Of Investment Appraisel Export Marketing : A Practical Guide For Exporters In Search Management International Purchasing Management Knowedge Management System : Theory & Practice Business Mathematics & Stastics Information Technology The Basics principles Of Economics Consumer Behaviours: Marketingactions International Economics Macro Economics Swamys Handbook 2003 Letters of Swami Vivekananda Vivekananda: a Biography Values: the key to a meaningful life Lectures from Columba to almora Tarunana Avahan Mahapurshachai Jeevankatha Vyatimahatva Vikas(Personality Development) Management Accounting Management Accounting Management Accounting Income Tax Ready Reckoner 2002-03 The Unofficial Guide to Starting An E Commerce Business

Mobile Communication Data Over Wireless Networks Bluatooth tm WAP & Wireless LANE 1001 Ways To Improve Your Conservation & Speeches All About Words Your First Interview Bulding Brain Power Its Always Possible Leadership And The Art Of Conversation Teach Yourself The Internet For Students How To Master public Speaking Current Essays For Competitive & College Examination The Verey Very Rich : How They Got That Way Strengthen Your English Mover My Cheese I Moved Your Cheese Correct Spelling Made Esasy World Power Made Easy Better Sentence Writing In 30 Minutes A Day Rabindranath Tagor : Philosophy Of Education And Painting Vinoba The Autobiography Of An Unknown Indian Tales Told By An Idiot Writing Reports One Step Ahed Grup Discussion And Interviews India 2020 : A Vision For The New Millennium How To Develop Self Confidence & Influence People How To Win Friends And Influence People The Quick And Easy Way To Effictive Speaking How To Read A Person Like A Book How To Build A Better Vacabulary Working With Emotional Intelligence Delevering Customer Service 01 Essays On Topics Of Today Fish Curry And Rice Taaba An Autobiography Or The Story Of My Expetrements With Truth An Autobiography Or The Story Of My Expetrements With Truth Effective Advertising Management International Marketing Marketing : A Manaagerial Introduction Marketing Management Management Procesus And Organisational Behaviour Service Marketing : People Technology, Stratergy Distribution And Sales Management Central Civil Service Counduct Rules India Infrastructure Report 2003 North India Human Development Report

World Development Report 2003 Current Essays 160 Essays For College & Compititive exams Wings Of Fire Business Management Reaserch Reasearch Methodology And Stastical Techeniques Rearch Methodology In Management: Theory & Case Study Reaserch Methodology In Social Science Accounting And Auditing Marchanat Banking In India Working Captial Management Human Resource Development Human Resouce Management : New Startegies principles And Techniques Of personnel Management / Human Resource Management Advertising Marketing And Sales Management Marketing Management New Paradigms Modern Marketing Management Development Of Enterprenuership Globalisation And Business Manaagement Globalisation And Libralisation : New Development Tourism Pramotion And Development : New Advences Tpurism Management : A Global Tourism Towards 21 st Century Economics Reforms And Libralisation Population Economics Human Development Report 2002 Stress Management SecuritiesAnalyasis And Portfolio Management Modern Marketing Research Export Managemant Internatianal Trade And Export Management Quentative Techeniques Approches And Methods In English Language Teaching General Psychology Industrial And Organisational Psychology A Ground Work Of Educational Psychology And Experements Methodology Of Research In Social Science Research Methodology In Management Educational Technology Faundations Of Social Research And Eonometric Techeniques Dictionary Of Marketing Dictionary Of Humanresource Management Dictionary Of Finance Dictionary Of Advertising Dictionary Of Commerce Dictionary Of Economics Recearch Methodology In Social Science

Export Marketing Research Method In Social Science Monetary Economics Role Of Banks For Poverty Alleviation Financial Management : An Introduction Contemporary Auditing Public Enterprise Management And Privatisation Business Organisation And Management Advanced Databased Management System Vol. I Advanced Databased Management System Vol. II Computer And Languages Vol. I Computer And Languages Vol. II Database Management System E - Commerce In Indian Banking Information Techonology Handbook ( Vol. I ) Information Techonology Handbook ( Vol. III ) Information Techonology Handbook ( Vol. I ) Instant E-Commerce The Business Of E-Commerce: For Corporate Stratergy To Technology Complete Computer Cource ( Vol. I ) Complete Computer Cource ( Vol. II ) Human Resource Development And Management Modern Marketing principles & Practice Entreprenurship Theory And Practice Marketing : A Strategic Oreantation Consumer Behaviour In Indian Context Decision Making Skills Test Of Resoning Quantitative Aptitude Research Methodology Foreign Trade : Theory And Practice Globalisation : The Indian Scenario International Business Arithmetic Subjective & Objective For Competitive Examinations A Mordern Approch To Logic Reasoning Qiocl Learning Objective General English Objective Arithmetic A Comprehensive Guide For MCA Enterance Examination Advanced Objective General Knowledge Mathematics For MBA ( Enterance Examination ) Objective General English Numerical Aptitude Mani Ram Aggarwal's General Knowledge Digest & General Studies A Modern Approach To Verbal & Non Verbal Reasoning ( Schands ) Hindi English Hindi Dictionary Advance Economics Theory Indian Economics

Modern Economics Theory Modern Economics Monetery Economics Econometrics And Mathematical Economics Introduction To Micro Economics Indian Economics Development Indian Economics History Of Economics Thoughts Monetary Economics Total Quality : Excellance Through Organisation Wide Transformation Public Enterprise Management And Privatisation Elements Of Business Law For CS Foundation Mathematics ( CA Foundation Cource ) Economica ( CA Foundation Cource ) Grewal's Accountancy For Proffessional Education Cource Organisation And Management ( C A Foundation Cource ) Stastics For CA Foundation Course High School Eng;ish Grammer & Composition Modern Essays : On All Debatable Lssues Steps To English Composition Junier Essays Steps To English Composition Book IV College Essays School Essays And Letters Advanced Accounts Workbook On Financial Accounting principles And Practice Of Cost Accounting Vol. I Management Information Systems Professional Communication Skills Manual Of Office Management And Correspondance Business Organisation & Management A Final Course Of Grammer And Composition Leaner's English Grammer And Composition Marketing And Sales Strategies For Hoteles And Travel Trade Managing Time: For A Competative Edge Finance And Accounting: For Managerial Competitive Pramotion Managenent Tourism Marketing Essentials Of Management Entreprenurship And Small Industry Small Scale Industries And Entreprenurship Principles And Prectice Of Auditing Stress Management Voi. III Stress Management Stress Management Vol. II Courcis History Of Economic Thought Rathnam's company Accounts Theory,Problems & Solutions Elements Of Business Environment Time Management

Case In Sales And Distrubutiess Management Sales And Distribution Management Commuunication And Reserch For Management Communication Today Indian Financial System Gatway To Succesful Careers & Powerful Memory Human Factor In Management Total Quality Management Guidelines On Project Report Industrial Health And Safety Management Reserch Methodology In Management Theory And Practice Of Banking principles Of Public Relations International Trade And Export Management Export Management marleting Management Management And Behaviour Process Business Communication International Marketing ( Including Export Management ) Enviranmental Studies ( F.Y. B.Com. ) Strategic Planing And Business Policy Business And Government Advanced Cost Accounting Sales Management SecuritiesAnalyasis And Portfolio Management Problems And Solutions In Advanced Accounting Advanced Financial Accounting (B.B.M.) Business Enviranment Text And Cases Cost And Management Accounting How To Approach BMS Projects Financial Accounting I Financial Accounting II A Manual Of Business Law Export Import Procedures & Documentation ( S.Y.BMS ) Financial Accounting And Anylysis Marketing Communications Theory And Practice Advertising Sales And Pramotion Management Bank Marketing Service Marketing Essentials Of Safety Management Financial Accounting II Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) ( Hero To ) Asseting Your Self Staying Ahead At Work Acheving Personal Well Being Hero To Unlock Your Potential The Power Of Postive Thinking

Staying Ok 7 Mantras For Teenage Success Leaders For Today Hope For Towmarrow Bulding Brain Power How To Market Yourself The Hound Of The Basker Villes The Black Arrow The Adventure Of Huckleberry Finn External Affaire ( Cross Border Relations ) Fish Tales Param Vir Our Heroe In Battle The Seven Habits Of Highly Effective People Sons Of Fotune The Ultimste Gift Fasting Feasting The Guide Malgudi Days Stores From Shakespears Mastermind India 4 Fish : ( A Remarkable Way To Boosl & Improve Results ) Best Of The Best Ideas The Power To Be Your Best Body Language : A Guide For Professienals Chicken Soup Fo The Soul ChickeN Soup For The Teenage Soul The Power Of Mind I ' M Ok You're Ok The Inscrutable Americans Direct From Dell The 48 Laws Of Power Concisa Education The Happy Prince And Other Stories Puck Of Pooks Hill White Frog And The Call Of The Wild Hard Times The Hard Of The Basken Villes Under The Greenwood Tree Shirley Alices Adventures In Wonderland Treasure Island Romeo & Juliet Agnes Grey Emma Don't Sweat The Small Stuff For Men Whale Done ! The Power Of Positive Relationship The Seven Deadley Skills Of Competing The Seven Deadley Skills Of Management The One Minute Sales Person

The One Minute Millionaire Dhirubai Ambani : The Man Behind Reliance In Search Of Excellence The Alchemist The Power Of Now Heartfeet The Hutechinison Encyclopedia How To Remain Ever Happy Mathematics Quiz Book Laughtet The Secreat Of Good Health How To Control Mind And Be Sterss Free World Famous Unsolved Mysteries The Worlds Greatest Seeris & Phisopheris Fears And Nagativity : The Secreat Of Letting Go Body Language : The Art Of Reading Gestures & Postures How To Read Better And Faster Nature Self Confidance To Achive Greatness 101 Ways To Improve Your Communication Skill Instantlly The Laws Of Success On Life Relax Pleax Lygic Wisdom To Life Management Whole Stole The Americal Dream The Skill Of Interviewing Studey Smarter Not Harder Tales From 1001 Arebians Nights You Can Reach The Top Best Of The Best Ideas The Top Student The Only Takes Evereythings You've Got How To Make A Great Presentation Grup Discussion For Admissions & Jobs Hidden Food Allergic What's Your Emotional IQ Success Through Positive Thinking Become A Successful Speaker You Too Can Become Rich Off Loading Stress Youthfull Forever Don't Just Be Successful Famous Indians Of The 20 th Centurwy Better Time Management Winning Resume Self Analysis Secrets Of Mind Power The Potrial Of A Super Student Self Hypnosis : For a Better Life Let's Get Results How To Develop A Super Power Memory

Oppartunity Knocks Top Performance The 4 Lane Expressway To Stress Management Fix Your Life Now Bulletproof : How To Make Yourself Indispensable Power To Win What Is Six Sigma The Art Of War Manaorama Year Book 2003 Success Is Never Ending Failure Is Never Final The world Gretest Comebacks Thoufht Times Never Last But Thought People Do! How To Motivate Others Multiple Career Choices For Graduation & Post Graduat Courses Competing For The Future The One Minute Millionaire The 22 Immutable Laws Of Marketing Please Don't Just Do What I Tell You Great Speakers Are't Born Skills For Excellence The Biggest & Best Book Of Party Games & Activities How To Overcome Fear The World's Greatest Short Stores Gitanjali Bank Probationary Office examination Come On ! Get Set Go The Power Of Your Subconscious Mind How To Stop Worrking And Start Living How To Enjoy Your Life And Your Job Mumbai By Night The Mind Of The Strategist State Bank Probationary Officer Exam Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( S.Y.B.Com. ) Cost Accounting ( T.Y.B.Com. ) Cost Accounting ( T.Y.B.Com. ) Cost Accounting ( T.Y.B.Com. ) Cost Accounting ( T.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes 2003-2004 Direct & Indirect Taxes 2003-2004

Direct & Indirect Taxes 2003-2004 Direct & Indirect Taxes 2003-2004 Direct & Indirect Taxes 2003-2004 Stidents Guide To Income Tax ( 2003-2004) Stidents Guide To Income Tax ( 2003-2004) General Management General Management General Management General Management General Management General Management Fundamantals Of Marketing And Finance Fundamantals Of Marketing And Finance Fundamantals Of Marketing And Finance Fundamantals Of Marketing And Finance Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Industrial Organisation And Management Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Export Marketing ( T.Y.B.Com. ) Advertising ( S.Y.B.Com. ) Advertising ( S.Y.B.Com. ) Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes personnel Management personnel Management personnel Management Dynamic personnel Administration Management Of Human Resource Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Service Marketing Service Marketing Service Marketing International Economics International Economics International Economics International Economics International Economics Money Banking International Trade & Public Finance

Auditing ( principles & Problems ) Auditing ( principles & Problems ) Cost Accounting Students Guide To Auditing Students Guide To Cost Accounting With Problems And Solutions Advanced Cost Accounting And Cost System Business Mathamatics With Applications In Business And Economics Business Mathamatics With Applications In Business And Economics Marketing Management : An Indian Prespective Marketing Management : An Indian Prespective Human Resource Managemant Financial And Management Accounting Financial And Management Accounting Financial And Costaccounting Financial And Costaccounting Problems And Solutions In Management Accounting And Financial Management Problems And Solutions In Management Accounting And Financial Management Managemant Accounting And Financial management Managemant Accounting And Financial management personnel Managemant And Industrial Relations personnel Managemant And Industrial Relations Organisational Behaviour Accounting For Price Level Changes Accounting For Price Level Changes Business Mathematics Business Mathematics Human Resource Managemant Human Resource Managemant Financial Accounting ( For CS Foundation Cource ) Financial Accounting ( For CS Foundation Cource ) Marketing Management Marketing Management Financial Management : Pricipals & Practice Financial Management : Pricipals & Practice Financial Management : Pricipals & Practice Human Resource Managemant Goa Indica Socio Cultural History Of Goa ( From Bhojas To Vijayanagar ) Vishwa Vapayar Snghathan Bhartiya Vidhesh Niti Bhartija Arthaniti Freedom Struggle Quize Book Great Personalities Of India Hindu Festivals Fair & Fasts WTO ( World Trade Organisation ) Structure ,Functions, Tasks And Challenges Rules And Great Leaders Of India Latest Essays For College & Competitive Exams

Advanced personnel Management Advanced personnel Management Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Financial Management Financial Management Financial Management Financial Management Financial Management personnel Management Financial Management : Text And Problems Financial Management : Text And Problems Cost Accounting Cost Accounting Quentative Techneques In Management P C Software For Windows 98 Made Simple Indian Economy : Problems Of Dev. & Planing A Handbook Of Practical Auditing A Handbook Of Practical Auditing Indian Economy Privatisation Complete A To Z Economics Handbook Accounting Theory : An Introduction Essentials Of Management Accounting Auditing Incorporating Companies ( A Mendment) Net 2000 Tusian's Practical Costing Cost And Management Accounting ( Theory & Problems ) Introduction To Knowedge Management Sales Management : Teamwork , Leadership & Technology Management : principles & Practices Advertising & Sales Promotions Service Marketing: The Indian Prespective Service Marketing: The Indian Prespective Essentials Of Service Marketing : Concepte,Starterges & Cases Essentials Of Service Marketing : Concepte,Starterges & Cases Consumer Behaviour Marketing Management human Resource & personnel Management Managing Radical Change Finsncial Management ( Schacomes Seues Outline ) The Power Of Marketing Essentials Of Organisational Behaviour Human Resource Managemant

Managing Indian Brands: Marketing Concepts & Strategies Custeomer Relationchip MaNAGEMENT Total Quality Management Goa Sales Tax Manual ( As Amended Up To 15-01-2003 ) 2003 Students Handbook On Income Tax Law ( Cintrol Sales TaxCaversion ) ( assement Year 2003-2004 ) Auditing T.Y.B.Com. ( Pape IV ) Modern Physical Geography Descriptive Physical Occoonography Geographicaln Information System Enviranmental Geography Accounting Standerds And Corporate Accounting Practices Advanced Accountinh 1 Financial Accounting Advanced Accounting 2 Corporate Accounting Students Guide To Indian Economics principles Of Economics CA Professional Examination I Economics Law Fundamantals Of Financial Maccounting ( For CA Prof. Edu. CS Farnd/B Com./Mgmt Courses ) Students Guide To Management ( Univ. Edition ) Business Communications And Organisation And Management Auditing ( Questions And Answers ) Employees How To Save Income Tax Asst. Year 2003-04 & 2004-05 Mathematics For CA Proffessional Edu Course I Mathematics And Stastics For CA Prof Examination I?B.Com. Students Guide To Cost And Management Accounting Students Guide To Cost Accounting With Problems And Solutions Auditing : principles And Practice Investment Management Management Of Finalcial Services International Financial Management ( Text & Cases ) Business Communication Management Of Traning Programmes Travel Agency Management : An Introductorey Text Nirvana: Under The Rai Tree Awakeing Indians To India Mul Purush (Konkani Naatak ) Gavatali Sanj ( Kvita Sanghar) Aagni ( Kavita ) Ganitdhara Ashoktha ( Kath Sangraha ) Sahityaratna ( Kavita Va Kathasangraha ) Kokni Barayatna ( Gremmer ) Kankonchi Lookkala Eak Dayaj Ghuspille Janve (Essays ) Aheey Eak Lhar ( Ekankika ) Yaadichaya Deeger ( Kavita Sangrraha ) Geet Sherangar ( Colln Of Songs ) Avayakatachi Gaani ( Kavita )

Sarjayakanchi Antarkatha ( Essay) Tambshe ( Kavita ) Darval ( Kavita ) Kaydo( Ekankika ) Kani Eka Jeenechi ( Katha) Athang ( Short Stores ) Umaj ( Kavita) Ram Ram Bhau ( Drama ) All For You ( Love War & Revenge ) ( Drema ) Mazoy Ekavan Kavita ( Kokani Ankar ) Prabhakar Shejwadkar Kahain Mhanpache Sooduk Na ( Poems ) Ghotere (Katha Sangraha ) Themba Thebat ( Kavita Jhelo ) Apu ( Kadambari ) Chitralekha ( Kadambari ) Akshata ( Kathasangraha ) Bhavrangi Jin ( Parajat Sangrah ) Collection Of (Essaya ) Eka Navya Vicharachi Survat (Natak ) Koraham ( Kavita Sangraha ) Chitralekhs ( Kadambari ) Ghatak Rajgyacho Kello Bhayo Bhayo. Atatari Thartalo Voi ? Bhag 1 Ugdas Jin ( Short Stores ) Pada Bimb ( Collection Of Essaya ) Kokni Shabda Sangraha Shamchi Aaie ( Katha ) ( Prasangkathan ) Eak Deth Eak Paan ( Kavita ) Khagolshasriya Natyagan ( Natkuli ) Survan ( Kavita Sangraha ) Savsar ( Kavita Sangrah ) Stragegic Managemant Atharek ( Kavita ) Mukat Jin Jiyetana ( Kathasangraha ) Indredhanu ( Collections Of Poems ) Hardhatuli Savgi ( Kavita Sangraha ) Navi Akari ( Geeta ) Hav Eak Budhavant ( Vang Sahitya ) Article essaya Chaitayna ( kath Sangraha ) Andalle Usvas ( katha ) Rukshprashna ( Litrery Essay ) Yugant ( Natak ) Kashin Manapache Soduk Na ( Kavita Sangraha ) Englatle Hero ( Novel ) Atmayache Sangeet ( Collections Of Essays ) Saimacho Khel ( Natak ) Ruchikk Maze Gav Mze Tirth + Supplement Relegon Siddhi Students Guide To Auditing Standerds ( AAS/SAPS) 2003

Students Guide To Accounting Standerds 2004 Students Guide To Income tax Nov 2004-05 Auditing: Principles And Practice Auditing: Questions And Answers Auditing: Questions And Answers Students Guide To Auditing Students Guide To Auditing Direct Taxes : Law And PracticeAssesment Year 2004-05 The 21 Indispensable qualities Of A Leader 101 Greal Resumes ( Career Prass Editiors ) Bank Probationary Office examination Bank Probationary Office examination Privious Year Questions ( Free Book ) Come On ! Get Set Go The Panchantra How To Read Annual Reports Balance Sheets Something Else To Smile About The Coward's Guide To Conflict Failing Forward Developing The Leaders Arround You See You At The Top Living With Honour How To Get Whatver You Want The Grusader's Cross ( Remembering Goa ) Thoughts To Build On Her's Help Fundamantals Of Cost Accounting Tourist India Road Atlas ( Hindi ) Bank Clerck Examaination The Ubs Encylopaedia Of Careers The Great Indian Drems Year Book 2004 Sample Social Speaches Foods That Heal All About Words: An Audit Approach To Voca Bulary Bulding Concise General Knowledge 2004 Sex Education To Adolesents How To Overcome Compitition General Knowedlege Quize The Great Personalities Quiz Quiz Quiz Choicest Quizzes General knowledge Quize Book Inventions And Discoveries Objective General Knowledge 2004 Vedio Mathematics Effective Communications The 17 Essential Qualities Of A Team Player

Vat A Way Out Of The Indian Tax Muddle The Art Of Developing Personal Power An Invented Life : Reflections On Leadership And Change The Art Of Conversation Think Like A Winner How To Top Exams And Enjoy Studies World's Greatest Unsolved Mystries Abraham Lincoin World's Famous Personalities Dictionary Of Synanyms And Antonyms Beauty And Body Book : The Natural Way First Aid Vedic Mathematics For Schools Book 1 Vedic Mathematics For Schools Book 2 Vedic Mathematics For Schools Book 3 Swamy's Handbook 2004 Environmental Encylopedia Citizen Charter Agri Business Oppturnities In Goa Commercial Floricultural In Goa Advances In Agriculturer Integrated Pest Management Kitchen Garden Manual Parmal 29 Nov 2003 Vol 2 How To Read A Annual Report & Balance Sheet Chimthibahr Humani Kotaham Umaj ( Kavita) Survan ( Kavita Sangraha ) Velsar Shershayaricho Manorama Year Book 2004 Rajhans Konkani-English Illustrated Dictionary Vol 2 Oxford Advanced Learners Dictionary As I See Frut And Vegetable Carving Redefining Horizons : Goa Four Decades Of Fredom Proffessional Educations Course Gatway To The Chartered Accountancy ( Prospects ) Career In company Secretayship Money Loundering Advanced Management Accounting ( CA Final ( Cost Mgmt. ) ICWA Final ) Cost And Management Accounting Students Guide To Business Organisation Management Accounting & Financial Analysis ( CA Final ) Trading Online The New Encyclopaedia Britannica In 32 Volums ( Propedia Outline Of Knowledge ) Micropardies Vol 1( A-ak To Bayes ) Vol 2 ( Bayeu To Ceanothus )

Vol 3 ( Ceara To Delue ) Vol 4 ( Delusion To Frenssen ) Vol 5 ( Freon To Holderline ) Vol 6 ( Holderliness To Krasnogassk ) Vol 7 ( Krasnakamsk Menadro ) Vol 8 ( Menege To Ottcoa ) Vol 9 ( Otter To Rethimnon ) Vol 10 ( Reti To Solovets ) Vol 11 ( Solveyov To Truck ) Vol 12 ( Trealdexu To Zywiec ) The New Encyclopaeeio Britanicca Vol 13 Macropoedio Knowledge In Dept Accounting Architecture Vol 14 ( Arctic - Biosphere ) Vol 15 ( Birds - Chess ) Vol 16 ( Chieago - Death ) Vol 17 ( Decorative - Edison ) Vol 18 ( Education - Evalution ) Vol 19 ( Exeration - Geometry ) Vol 20 ( Geomporphic - Immunity ) Vol 21 ( India - Ireland ) Vol 22 ( Islam - Life ) Vol 23 ( Light - Metabolism ) Vol 24 ( Metophysics - Norcoay ) Vol 25 ( Number - Pauge ) Vol 26 ( Precolumbian - Saint ) Vol 27 ( San Francisco - Saitheny ) Vol 28 ( Spain Union ) Vol 29 ( United - Zoroasteioniso ) The New Encyclopaedia Britannica ( The Index ) A - K ( The Index L - Z ) Stock Market Analysis If They Say No Just Say next How To Succeed In Intervews Creativity : How to Cath Lighting In A Bottle How To Make Your Own Luck No Excuise ! I am Doing It 5 Russian Masters Amaroli : The Occult Practice Of The Ancient Aryans For Reguvenation Health & Happness The company Of The Future What They Don't Teach You At Harward Business School Modern Day Marketing A Road To Succass 100 Ways To A Stress Free Life SellingYourself To Others Hero's Help How To Get Whatver You Want Encyelopedia Of Careers Mind The Gap 1001 Ways To Improve Your Conservation & Speeches

The Salesperson's Hand Book 15 Success Secrets Of Motivational Superstars Success Is Just 6 Steps Away A Complaint Is A Gift Why Emoloyee Don' t Do What The're Saupposed To Du & What To Du About It Presentation Skills For Manageres Skills For New Managers Interviewing Techniques For Managers Dreams To Reality A Biography Of Dr. APL Abdul Kalam How You Can Get Richer Quiker ! The 7 Day System For Gaining Self Confidince, Popularity And Financial Sources Business Maharajais Business Guru Speak Clear Your Past Change Your Future Arithmetic & Quantative Aptitude For Competitive Exams Test Of Reasoning Verbal/Non Verbal & General Intelligence For Compititive Examination A Modern Approach To Non Verbal Reasoning Objective English The Adventures Of Feludo MBA Entanrance Examas & Booket Question Papers ISAAC ASIMOV Presents The Big And The Little & Other Short Stores After 10+12 And Beyound MBA Entarance Examination Guide General Studies manual 2004 ( UPSC Civil Services Prilim Examination ) The 7 Keys To Prospeuty and Success How To Start Export Business The Call Of The Snakes Goa Libralisation Movement & Madhu Limye The Book Of Indian Birds Birds Of Goa Hand Book Of UGC Schems % th Rev. ed Human Rights Personality Development Human Resource Managemant Enterprenership Development And Management Human Reosource : Development Planing & Development Office Organisation And Management Accounting Information Science Cost Accounting : principles And Practice Encyclopaedia Of General Knowledge & General Awerness The Seeds Of Hapiness Daily Maditions Education Begains Before Birth The Egrefor Of The Dove Or The Regin Of Peace The Faith That Move Mountains Algebra Stnderd X Geometry Standerd X

Mathematics : Text Book For Class X 1001 Letters For All Occasions 101 Great Answers To The Toughest Interview Questions A Word A Day Achiving Job Satisfaction , A Crisp Assessment Profile Advertising Management Attitude : Your Most Priceless Possession Basic Business Math Behaviour Based Interviewing Beyound Costomer Service Business Research Developing Positive Assativeness Economic Environment Of Business CAT Communicating With Emplayees S.Chands Concise General Knowledge With Current Affairs Customer Satisfaction Delegating For Results Deliberate Success Direct Marketing In A Week Effective Time Management Emotional Intelligence Work Ethics In Business Family Wisdom From The Monk Who Sold His Ferrari Freedom Is Not Free How To Score More Marks In Examinations Improving Your Company Image india Vision 2020 : The Peport Information Management International Tourism Managemant Investment Management kundalini : A Modern Vew Leadership Skills Learning The Ropes Learning To Lead Managing Anger Marketing Management Measuring Customers Satisfaction Organisation Skills Personality Classic Theories & Modern Reaserch Problem Solving Security Analysis And Port Folio Management Self Development Social Dimensions Of advertising Social Success For Harmonious Relationship Speaking Of Yoga And Nature Cure Therapy Teamwork Skill

The Art Of Postive Thinking The Arthashastra ( Kariliva ) The Secret Of Succass becoming A Leader Understanding Leadership Competencies Vedentam And Management Your First Interview How To Prepare For Group Discussion And Intervew International Encyclopedia Of Careers And Vocational Guidance Vol I International Encyelopedia Of Carears And Vocational Guidence Vol II A-E International Encyelopedia Of Carears And Vocational Guidence Vol III F-M International Encyelopedia Of Carears And Vocational Guidence Vol IV N-Z Stastical Hand Book Of Goa 2001 Direct And Indirect Taxex ( T.Y.B.Com.) 2004-2005 Direct And Indirect Taxex ( T.Y.B.Com.) 2004-2005 Direct And Indirect Taxex ( T.Y.B.Com.) 2004-2005 Direct And Indirect Taxex ( T.Y.B.Com.) 2004-2005 Direct And Indirect Taxex ( T.Y.B.Com.) 2004-2005 Mathematics Amd Stasticas For CA Professional Exam/ B.Com. Mathematics For CA Professional Edu. Course. I principles Of Economics : CA Professional Exam I Students Guide To Economics Law CS ( Inter/Final ) Finalcial Management MBA/M.COM/AC/CS Final/ ICWA Final Business Communication And Organisation And Management Law Dietionary Student's Guide To CA PE II Advanced Auditin CA Final Examination Direct Taxes : Law And PracticeAssesment Year 2004-05 Multimidea And Veb Technology Fundamantala Of Financial Accounting CA/B.Com/Mgmt Cources Students Guide To Corporate Laws & Secretarial Practice Students Guide To Accounting Standerds Stdents Guide To company Law Elements Of Auditing Indirect Taxes Law And Practice Cost Accounting And Financial Management : With Problems & Solutions CA PE II The Economics Survey 2003-2004 The Budjet 2004 - 05 The Budjet 2004 - 05 Indirect Taxes Law And Practice Students Guide To Income Tax Including Article Sales Tax 2004-05XXX I st, 2004 CostManagement With Problems And Solutions : CA Final Examination Management Accounting & Financial analysis With Problems And Solutions Cost Accounting And Financial Management With Problems And Solutions Advanced Accounting With Accounting Standerds And Problems & Solutions Financial Management Modern Accounting Volum Two Modern Accounting Volum Two

Monetary Economics Money Banking , International Trade public Finance Business Organisation ( S.Y.B.Com. ) Business Organisation ( S.Y.B.Com. ) Business Organisation ( S.Y.B.Com. ) Business Organisation ( S.Y.B.Com. ) Business Organisation ( S.Y.B.Com. ) Business Organisation ( S.Y.B.Com. ) principles Of Physical Geography Goa's Struggle For Fredom Goa ( India The Land & The People ) Fundamantals Of Information Technology Fundamantals Of Information Technology Fundamantals Of Information Technology Fundamantals Of Information Technology O' Level Elective 1 Module Information Technology Computer Fundamantals & C ++ Programming Vol II " O " Level Made Simple Information Techenology Modul - I " O " Level Made Simple Information Techenology Modul - I " O " Level Made Simple Information Techenology Modul - I " O " Level Made Simple Information Techenology Modul - I Introduction To Computers Introduction To Computers principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing Money Banking , International Trade public Finance Money Banking , International Trade public Finance Money Banking , International Trade public Finance Babking Law & Practice Hotel Marketing International Economics International Economics International Economics General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. Advertising S.Y.B.Com. Advertising S.Y.B.Com. Direct And Indirect Texes 2004 ( Oct - 2005 ) Direct And Indirect Texes 2004 ( Oct - 2005 )

Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Banking : Theory Law And Practice Productiona Management Modern Accountig Vol II Physical Geography Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management ( F.Y.B.Com. ) Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Indian Financial System ( S.Y.B.Com. ) Indian Financial System ( S.Y.B.Com. ) Indian Financial System ( S.Y.B.Com. ) Indian Financial System ( S.Y.B.Com. ) Indian Financial System ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II S.Y.B.com. Accounting And Financial Management II S.Y.B.com. Accounting And Financial Management II S.Y.B.com. Accounting And Financial Management II S.Y.B.com. Selected Engligh Prase & Poetry And Grammer & Composition ( F.Y.B.Com. ) Selected Engligh Prase & Poetry And Grammer & Composition ( F.Y.B.Com. ) Selected Engligh Prase & Poetry And Grammer & Composition ( F.Y.B.Com. ) Selected Engligh Prase & Poetry And Grammer & Composition ( F.Y.B.Com. ) Selected Engligh Prase & Poetry And Grammer & Composition ( F.Y.B.Com. ) Business Environment ( S.Y.B.Com. ) Business Environment ( S.Y.B.Com. ) Business Environment ( S.Y.B.Com. ) Business Environment ( S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication ( S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication ( S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication ( S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication ( S.Y.B.Com. ) Business Law S.Y.B.Com.& Business II (Supplement ) Business Law S.Y.B.Com.& Business II (Supplement ) Business Law S.Y.B.Com.& Business II (Supplement ) Business Law S.Y.B.Com.& Business II (Supplement ) Cost Accounting T.Y.B.Com. Cost Accounting T.Y.B.Com.

Cost Accounting T.Y.B.Com. Cost Accounting T.Y.B.Com. Auditing T.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. The Computer Desktop Encyclopedia Basics Of E Commerce : Legal And Security Issues principles Of Database Management Database Concepts Fundamantals Of The Internet And The World Wide Web Unserstanding And Analyzing Balance Sheets Using Excell Worksheet Internet And Web Technology Financial Management Student's Guide To Information Technology CA Prof. Examination principles Of Economics ( CA Prof Examination - I ) Business Communication And Organisation And Management Advanced Accounting 1 ( Financial Accounting ) Advanced Accounting 2 Corporate Accounting Students Guide To Income Tex ( 2004 - 05 ) Students Guide To Income Tex ( 2004 - 05 ) Students Guide To Income Tex ( 2004 - 05 ) Students Guide To Income Tex ( 2004 - 05 ) Students Guide To Income Tex ( 2004 - 05 ) Students Guide To Income Tex ( 2004 - 05 ) Stidents Guide To Fundamantals Of Accounting Stidents Guide To Fundamantals Of Accounting Stidents Guide To Fundamantals Of Accounting Stidents Guide To Fundamantals Of Accounting Business Environment Text & Cases Business Environment Text & Cases Business Environment Text & Cases Service Marketing Service Marketing Service Marketing Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Organiosation And Management Fundamantals Paper I Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper : 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper : 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper : 2

Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper : 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper : 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper : 2 Economics And Business Fundamantals Foundation Paper : 3 Economics And Business Fundamantals Foundation Paper : 3 Economics And Business Fundamantals Foundation Paper : 3 Economics And Business Fundamantals Foundation Paper : 3 Economics And Business Fundamantals Foundation Paper : 3 Economics And Business Fundamantals Foundation Paper : 3 Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Essentials Of Business Communication Essentials Of Business Communication Essentials Of Business Communication Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Studies In Cost And Management Audit Insurance Product And Services echenical And Fundamantal Analysis Of Companies Planing For Retierment Penson Products Banking Product And Services Securities Market And Product Bond And Money Market Mutial Fund Industry : Product And Services Avanashi Sanghrsh Ani Parivartanachi Disha Jagatikarnach Dahak Vastav Jagatikaran : Prinam Ani Pryay Manus Neta : Asem Yes Aim :Akherche Parva Auditing :principles Practice And Problems Auditing :principles Practice And Problems Corporate Accounting For B.Com. ( Mahatma Gandhi University Kerala ) Corporate Accounting For B.Com. ( Mahatma Gandhi University Kerala ) Corporat Accounting ( B.Cob. M.P.University ) Corporat Accounting ( B.Cob. M.P.University ) Corporat Financial Accounting (MP University ) Corporat Financial Accounting (MP University ) Corporat Financial Accounting (MP University ) Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Cost And Management Accounting Cost Accounting: principles And Practice

Cost Accounting: principles And Practice Cost Accounting: principles And Practice Cost Accounting: principles And Practice Higher accountancy ( M.Com. IV Sem M.G. University, Kerala ) Higher accountancy ( M.Com. IV Sem M.G. University, Kerala ) Hotel Accountancy And Finance Hotel Accountancy And Finance Management Accounting Practical Problems Management Accounting Practical Problems Master Problems On Accountancy Vol I Master Problems On Accountancy Vol I Standerd Problems On Accountancy Standerd Problems On Accountancy Export Marketing Export Marketing Export Marketing Export Marketing Direct And Indirect Taxes ( 2004 - 05 ) Direct And Indirect Taxes ( 2004 - 05 ) Direct And Indirect Taxes ( 2004 - 05 ) Direct And Indirect Taxes ( 2004 - 05 ) Tally Ees 6.3 Self Learning Guide & Work Book Vol . I Tally Ees 6.3 Self Learning Guide & Work Book Vol . II Our Parlament : An Intro To The Parlament Of India Radhakrishnan : A Biography Dictionary Of Economics Dictionary Of Banking And Finance Dictionary Of Marketing Dictionary Of Human Resource And personnel Management The Indian Banking Numerology Made Easy The Great Personalities Twenty Great Indians In Quest Of Fredom S Chand's Concise General Kowledge With Curent Affairs Problems Of Child Labours In India WTO ( World Trade Organisation ) Structure ,Functions, Tasks And Challenges WTO And The Indian Economy Our Constitution : An Intro To Indian Constitutions And Constiyutional Law public Administration In India Freedom Struggle How To Prevent Common Seriars Diseases Dictionary Of Mathematics International Relations S Chand's Computer Fundamantals Productiona Management Modern Economics Theory

Advertising And Integrated Brand Promotion Indian economy Indian economy Indian Infrastructure Report 2004 All You Want To Know About Walking All You Want To Know About Headache All You Wanted To Know About Hypertension All You Wanat You To Know About :The Secret Of Succass All You Want To Know About : The Prophecies Of Nostradamus All You Want To Know About FillingIncome Tax Returns All You Want To Know About Diet And Helth Through Ayuveda All You Want To Know Ablut Vegeterian Your way to a Helthy Life All You Want To Know About Anexiety All You Want To Know About Happiness All You Want To Know About Yoga For Helth And Happiness Labour Laws Auditing TDS : How To Meet Your Obligations : As Amended By Finance ( No. 2 ) Act 2004 Corporate Laws Investment Ready Reckoner Direct Taxes Planing And Management Central Sales Tax : Law And Practice ( As Amended By Finance ( No 2 ) Act 2004 Polities, Ethics And Social Responsibility Of Business Cenvat Rerady Reckoner Employees How To Save Income Tax Introduction To Computer And Information System Service Tax Redy Rechoner 2004 - 2005 Direct Taxes Redy Recknoer 2005 -06 Bank Financial Management FinancialAccounting ( principles And Practice ) FinancialAccounting ( principles And Practice ) FinancialAccounting ( principles And Practice ) Modern Economics Theory Modern Economics Theory Modern Economics Theory Modern Accounting Vol: I Modern Accounting Vol: I Modern Accounting Vol: I Modern Accountancy Vol : II Modern Accountancy Vol : II Modern Accountancy Vol : II Management Management Essentials Of Management Essentials Of Management Essentials Of Management Management

Essentials Of Management Management : A Global Perspective Management : A Global Perspective Management : A Global Perspective Economics Economics Economics Management Management Arest Him ( Natak ) Action ( Natak ) Ram Ram Bhau (Vinodi Natak ) Modern Business Organistion And Management Modern Business Organistion And Management Modern Business Organistion And Management ancounter The Goa Excise Act 1964 The Goa Excise Act 1964 The Goa Tax On Entry Of Goods And Rules 2000 Best Indian Short Stores Vol II Quelity Improvement Programme In Higher education Thrugh NAAC Swam's Compilation Of Central Civil Services ( Leave Travel Concession Rules ) Swam's Handbook 2005 Culture Capsules Art Of Living Culture Capsules Indian Renaisance Common Erars By Indian Students Common Erars By Indian Students CAT ( Common Admission Test For IIM ) Guide To MAT ( Management Aptitude Test ) The Art And Techenique Of Intervews Objective General Knowledge Contemperary English Grammer ISI Essays Advanced Essays For College And Compititive Examas World Wide Encyclopedia Peak Performance Yesh Tumcha Hatat Service Marketing International Marketing Consumer Behaviour : Text And Cases Consumer Behaviour Business Envirnmant Communication Skill Case Studies In Marketing Service Marketing Emotion Marketing Organisation Theory : Structure Design And Applications

Venture Capital : The Indian Experience Portfolio Management Working Capital Management Corporate Excellance Through TQM Living With Honour Proer quotes India My Dream World's Great Immotal Speeches Knock Out Challenges Teach Yopurself Table Tennis Teach Yourself Handball Teach Yourself Weightlifting Teach Yourself Hockey Teach Yourself Badminton Microeconomics Indian Economic Reforms International Trade Economics Indian Foreign Trade Managerial Economics Basic Mathematics And Its Applications In Economics Radical Political Economy Management Management For Total uality Performance Management Six Sigma For Manager Essentials Of Management Performans Mesurment And Management The Intreprenual Connection Total Quality Management Brand Management Developing Decision Making Skills For Business Income Tax For Business Class Sustanable Strategic Management Basics Of E Commerce : Legal And Security Issues Mercantile Law Organisational Behaviour Human Resource Management In Practice Research Mathodology Business Letters And Memos Comprehensive Human Resource Management Stastics For Management Research Mathodology Fundamantals Of Stastics Numerical Methods Mathematics And Stastics For Professional Education Cource I Cost Accounting : principles And Practice

How Mutial Funds Works Fundamantals Of Accounting : For CA Professional Educations Cource I principles And Practice Of Cost Accounting Financial Accounting : A Managerial Emphasis Management Accounting And Finnancial Analysis Advanced Cost Accounting Advanced Cost Accounting Advanced Cost Accounting Advanced Cost Accounting The Essence Of Management Accounting The Essence Of Financial Accounting Lonley Planet India Indian Economy UGC NET Junier Reaserch Fellowship And Lecturership Exam Indian Economy Indian Economy Students Guide To Accounting Standard Students Guide To Accounting Standard Hand's On Guide To Paternts Act Direct And Indirect Taxes With 10 Years Solved Paper 2004-05 Direct And Indirect Taxes With 10 Years Solved Paper 2004-05 Examination Guide To Auditing And Income Tex & Sales Tax With 10 Years Solved Papers 2004-05 Indian GAAP & GAAS Stastical Data In Indian Economy Corporate Governance Accounting Standerds And Corporate Accounting Practices Vol I Accounting Standerds And Corporate Accounting Practices Vol II Hand's On Guide To Service Tax On Goods Transport Agencies 2005 SEBI Manual 2005 Economics Including Economics Planing Micro And Macro Economics Including Economics Planing Micro And Macro Economics Including Economics Planing Micro And Macro Economics Including Economics Planing Micro And Macro Economics Including Economics Planing Micro And Macro Sports Management Biomechanics Of Human Motion Encyclopaedia Of Sports Medicin Physical Education And Sports Science WTO Self Relianc And Globalisation Creativity In Management Selling And Sales Management 100 Great Leaders Amazing Buldings Of The World 100 Greats In Sports 100 Great Inventions Goa Economics Of Amartya Sen

Economic Reforms In India Economics Reforms Labour And Emplyment Mass Communication : Theory And Practice In 21 St Century Marketing Management Modern Economics Theory Econometric Analysis Marketing Management India Business Year Book 2005 The Pearson General Studies Manual 2005 MBA Entarance Guide Financial Management Advanced Accountancy Vol II Advanced Accountancy Vol II Accountsncy For C.A. Professinal examination I Financial Services Financial Management Management Accounting And Finnancial Analysis Supply Chain Management + CD Case Study Solutions : Human Resource Development Case Studies In Marketing Management NGO'S In India : Role Guidelines & Performans Appraisal Contemperaey Issues In Accounting Management Theory And Practice Towards Success : The Basic Elements Of Enterprenurship Radio And TV Gernalism Handbook Of Total Quality Management Conceptual Issues In Consumer Behaviour E Marketing Business Communication Business Policy And Stratagic Management Fundamantals Of Cost Accounting Mathematics AndStastics For Economics Management Information System Marketing Management Manorama Yearbook 2005 GPSC exams 100 Selected Stores ( Part II ) Emma Brilliant General Knowledge Vohra's Book Of Synonyms And Antonyms Improve Your Word Power Letter Writing skill Sports And Games Business aharajas 350 Model Business Letters Human Rights ( Prespective Plan For 21 st Century ) Four Fingers And Seventeen Nails

The World Best Professional Jocks Judo Karate Group Discussion Book Of IQ Test 4 Something Else To Smile About Industrial Marketing Status Of Women And Economic Development The Indian banking Jeene Ke Usul Great Works Of George Eliot India'sSo Most Illustrious Womens Great Collections Of Ernest Hemingway Complete works Of Rabindrath Tagore Leo Tolstoy War And Peace Short Stores Great Collection Of ( Comedies & Histories ) William Shekspere Vol I Great Collection Of ( Comedies & Histories ) William Shekspere Vol II Sita's Curse ( Stories Of Dowry Systems ) The Presedent Speaks ( Selected Speches Of Dr APJ Abdul Kalam ) " I Dare " A Biography Best Of Leo Tolstoy ( Short Stores ) Best Of Edgar Alln Poe ( Short Stories ) In Custody Essaya New Intraductory Lecteure On Psychoanatysis The Memories Of Sherlock Holmes The Return Of Sherlock Holmes The Adventuers Of Sherlock Holmes Anton Chekhov Short Stories Great Collection Of Kahlil Gibran Adolf Hilter His Untold Stores Readymade Speaches For All Occasions Who Will Cry When You Die ? All About Personality Development Mega Living : 30 Daya To A Perfect Life The Discovery Of India Outback Bridgegroom Master Of Maramba The Independent Bride Killer Bugs The Earth Giant Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban And The Chamber Of Secrets Yoga For Helth & Personality Konkan Cook Book Goa : A Daughteris Story A Guide To Goa Vat A Guide To Goa Vat

Mathematics For CA Professional Edu. Course. I Mathematics For CA Professional Edu. Course. I Indirect Tax Laws Indirect Tax Laws Management Information And Controal Systems Income Tax Act As Amended By Finance Act 2005 Students Guide To Auditing Guide To Fringe Benefit Tax And Banking Cash Transaction Tax 2005 Creating Welth And Getting Rich @ Speed Of Thought Central Sales Tax : Law And Practice ( As Amended By Finance ( No 2 ) Act 2005 Welth Tax Act Expendeture Tax Act & Securites Transactions Tax With Rules Direct Taxes Redey Reconer 2005-06 Students Guide To Incometax 2005 - 06 Accounting And Financial Management F.Y.B.Com. Paper I Accounting And Financial Management F.Y.B.Com. Paper I Accounting And Financial Management F.Y.B.Com. Paper I Accounting And Financial Management F.Y.B.Com. Paper I Accounting And Financial Management F.Y.B.Com. Paper I Accounting And Financial Management F.Y.B.Com. Paper I A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. A Text Book Of Mathematical Techeniques. F.Y.B.Com. Financial Accounting Auditing And Taxation S.Y.B.Com. Paper II Financial Accounting Auditing And Taxation S.Y.B.Com. Paper II Financial Accounting Auditing And Taxation S.Y.B.Com. Paper II Financial Accounting Auditing And Taxation S.Y.B.Com. Paper II Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) Accounting And Financial Management II ( S.Y.B.Com. ) principles And Practice Of Business Communication principles And Practice Of Business Communication principles And Practice Of Business Communication Auditing T.Y.B.Com. Auditing T.Y.B.Com. Auditing T.Y.B.Com. Auditing T.Y.B.Com. Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06

Direct And Indirect Taxes Y.Y.B.Com. 2005-06 Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Indistrial Organisation And Management T.Y.B.Com. Business Organisation S.Y.B.Com Business Organisation S.Y.B.Com Business Organisation S.Y.B.Com Business Organisation S.Y.B.Com Business Organisation S.Y.B.Com Business Organisation S.Y.B.Com General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. Export Marketing T.Y.B.Com Export Marketing T.Y.B.Com Export Marketing T.Y.B.Com Marketing Management Marketing Management Indian Economy Students Guide To Income Tax 2005 -06 Money Banking International Trade & Public Finance Money Banking International Trade & Public Finance Money Banking International Trade & Public Finance Money Banking International Trade & Public Finance principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing Business Communication Modern Indian History Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Students Guide To Income Tax 2005 -06 Students Guide To Income Tax 2005 -06 Students Guide To Income Tax 2005 -06 Students Guide To Income Tax 2005 -06 Students Guide To Income Tax 2005 -06

Students Guide To Income Tax 2005 -06 Students Guide To Fundamantals Of Accounting Students Guide To Fundamantals Of Accounting Students Guide To Fundamantals Of Accounting Students Guide To Fundamantals Of Accounting Students Guide To Fundamantals Of Accounting Service Tax Redy Rechoner As Amended By Finance Act 2005 Service Tax Redy Rechoner As Amended By Finance Act 2005 Service Tax Redy Rechoner As Amended By Finance Act 2005 Service Tax Redy Rechoner As Amended By Finance Act 2005 Service Tax Redy Rechoner As Amended By Finance Act 2005 Banking Product And Services Banking Product And Services Bookeeping And Accountancy Higher Secoundary Std XI Bookeeping And Accountancy Higher Secoundary Std XI Indian Society Higher Secoundary Std XII Book Keeping & Accountancy Hr. Sec. Std XII Book Keeping & Accountancy Hr. Sec. Std XII Political Science First Cource In Psyclogy A New Course In Geography Hr. Sec. Std XI Political Science : Hr. Sce. Std XI Senior Secoundary School Mathematics For Class II Part A Mathematics Part A For Std XII Mathematics Part B For Std XII Mathematics Part C For Std XII A Guide To Goa Vat A Redey Reckoner To Goa Vat Dictionary Of Geography Train To Pakistan Junier Research Fellowship & Lecturship Exam Mental Ablity Teast How To Deal With VAT India : An Economic And Commercial Geography

Amazing Fact Finder Enviranment Kaleidoscapic Goa A Cultural Atlas Goa Value Added Tax Manual Indian Financial System

Indian Financial System Financial Institutions And Markets Financial Institutions And Markets Financial Services Financial Services Modern Abc Of Fundamantls Of Industrial Organisation And Management Modern Abc Of Fundamantls Of Industrial Organisation And Management Modern Abc Of Fundamantls Of Industrial Organisation And Management Modern Abc Of Fundamantls Of Industrial Organisation And Management Best Practices In Higher Education Quality Higher Education and Sustenable Development Total Quality Management Great Institutions Of Higher Learning ( Accredited Edges Of India ) Manatarang Economic Labour And Industrial Laws With Secretrial Practice Economic Labour And Industrial Laws With Secretrial Practice Economic Labour And Industrial Laws With Secretrial Practice Economic Labour And Industrial Laws With Secretrial Practice Central Excise Law Practice And Procedures Central Excise Law Practice And Procedures Central Excise Law Practice And Procedures Central Excise Law Practice And Procedures Central Sales Tax Law And Practice Central Sales Tax Law And Practice Central Sales Tax Law And Practice Central Sales Tax Law And Practice Understanding Unix Web Technologies Oracle Applications The Java FAQ Operating Systems Introduction To Computer Pregramming Learning To Communicate Financial Accounting : A Managerial Emphasis How To Deal With VAT Stock Exchange And Investments Economic Development Business Management Industrial Marketing Tex & Cases Readings In Human Vesourco Auditing Marketing Service Marketing Desigining And Managing Human Resource Systems Customer Relationship Management Political Economy Of Contract Framing In India Globalization And Its Discontents

The Economics Of Underdeveloped Contries Modern Public Finance Indian Economy Indian Economy Business Environment : Text & Cases Business Environment : Text & Cases Business Environment : Text & Cases Business Environment : Text & Cases Essentials Of Production Of Operation Management Essentials Of Production Of Operation Management Essentials Of Production Of Operation Management principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing Industrial Management Industrial Management Objectives Questions And Answers For Management Studies Industrial Marketing Rural Marketing Problems And Solutions In Advanced Accountancy Practical Costing : self Tutor Problems And Solutions In Advanced Accountancy Vol II personnel Management personnel Management Basic Mathematics And Stastics Basic Mathematics And Stastics Financial Management Financial Management Financial Management Financial Management The Rupa Book Of Indias Wildlife Quiz Goa Chamber Of Commerce & Industry Trade Commercial Directory 2005 Official Gazette On Goa Value Added Tax ( VAT ) Swamy's Handbook 2006 Income Tax On Salaries 2005-2006 Value Added Tax ( VAT ) Planning And Procedurs Value Added Tax ( VAT ) Planning And Procedurs Value Added Tax ( VAT ) Planning And Procedurs Income Tax Law & Practice Including welth Tax & Tax Planing 2005-06 Income Tax Laws & Practice Assement Year 2005-06 The Fool Proof Cook Book For Brides Bachelors & Those Who Hate Cooking Career In company Secretary A Hand Book Dare To Fail The Trave;;ers Gift He Can Who Thinks He Can Born To Win

Ziglar On Selling Over The Top Dream Big Success Secreats Of Motivational Superstars Beyound Dreaming Nice Guy's Can Win The Power Of Metaphor Practical Guide To Past Life Memories Success Secrets How To Score More Marks In Examinations You Can Live Succesfully " InYour Lifetime " Techeniques Of Mind Magic Heart Mind Over Matter India Of Our Dreams Mission Possible The Seven Speritual Laws Of Success 1001 Ways To Inspire The Succes System That Never Fails Believe And Achive You Can Work Your Own Miracles 100 Ways To Motivate Others The Heart Of Public Speaking Handbook Of Practical Communication Skill Off Loading Stress At Workplace Color Your Future Group Discussion For Admissions And Jobs Freedom From Thought Little Known Facts About Well Known People Skills For Excellexe Spicy Side Of Speaches It Only Takes A Minute To Change Your Life Directiory Of Management Cases In India Total Career Guid On Management Studies Beginners Guide To Jurnalisim Youngster's Guide For Personality Development Secrets Of Leadership The Portrat Of A Complete Man How To Sell Your Way Through Life Success Is Not An Accident India At Glance How To Make A Habit Of Succeding 7 Habits Of Highly Excellent People The Recoit Of The Earth Revolution Frame Within : A Book Of Self Esteam I Am Okay ? Business Process Artsalrcing Cows Dont Give Milk

Everyday Human Values : What's YourScore Are You Fired Up ? Life Beyound Limits The Biology Of Success How To Write Short Stories How To Face Intervieous : Guideline For Job Seakeus Posative Thinking A Complete Guide For Personality Development Reinventing Yourself Selling Things Seizure MAT The UBS Career Guide Celabriting Silence The Way To Inner Peace : EssentialWisdome Techeing GodLoves Fun Let Go Let Miracles Happen Note On A Spiritual Life Chankya : A Novelette The Art Of Living Thinking Straight Towards Success Stress Free Work With Yoga And Ayurveda A Guide To Astral Projection Mind In To Matter Budhist Stories Secrets Of Yoga, God & Universe Living Constrectively Study Techniques The Magic Of Thinking Success public Speaking TheRight Way Peaco Power And Plenty Managing For The Future The Magic Of Mind Power Goa Value Added Tax Value Added Tax ( VAT ) Planning And Procedurs Kokani Lalit Nibandh Eak Lagna Bara Bhangadi Satkar Aal Sukti Bharti ( Tiyatra ) Suno Majar Hasta Teen Kheti Ani Surti Aakashmanch Eakpatri 11 Chamtayak Chimto Natyachavar ( Eakankika Sangraha )

Goyachi Shivrak Khana Jevna Ratha Tujo Dhudo Amonaychi Dhalo Gita Kaner Khunti Nari Manali Gita Pandit Mahadevshstri Joshi Story Of The Oceans Story Of The Oceans Aapurnik ( Kadambari ) Shabdamudra ( Lalit Nibandha ) Domestic Product Of States Of India 1960-61 To 2000-01 National Accounts Stastics Of India. 1950-51 To 2000-01 Household Savings And Investment Behaviour In India Yoga ( VCD ) Self Cofidence And Self Esteem ( VCD ) Goa ( VCD ) The Bhagwad Gita : A Multimedia Vision ( VCD ) Discovery Chanel School BIRDS ( VCD ) Habitats Of The World Conservation Of Natural Resources ( VCD ) Choose Your Very Own Career Thoughts Of Great Personalities In 20 th Century A Book Of Quations Chronicle Year Book 2006 Maorama Year Book 2006 Textbook Of Environmental Studies Stock Market Book Integrated Advertising Pramotion And Matketing Communication Envirnmental Management Kaizen Stralegies For Customer Care MBA Entarance Exam B.Ed Admission Test Career Guid To C.P.O. Sub Inspector BSF/CISA/CRPF/ITB Police Examination The WesternGhats Outstinding Indians A Hundred Glouries Lives Arpan Eaethy Tones ( Short Stores ) Sports Quize Winners Trivia Quize Goa Bazaar Ishtann : The Best Of Goans Saraswat Cuisine Quiz Your Way To Fame The Rupa Book Of Super Genius Environment Quize The Rupa Book Of Plant Quize The Rupa Book Of Wildlife Quize Modern's The Best Of The Clen Jocks Lay Hear Among The Lilies Why Pick On Me ?

Knock Knock Who's There All About Incresing Memory Power Flower Arranging : A Sesonal Guide The Ancient That Art Of Vegetable Carving Tangled Lives Love Story Clear Light Of Day Dimond Dust And Other Stories The Zigzag Way Instant Parties Blossoms Of Love Vaktimatva Ka Vikas Chanayak Sutre Chatpate Chutkule Bhiu Nakos Mi Tuza Pathishi Aahes Paheliyoki Bahar Windows On Goa : A Histotry And Guide Where Shall We Go This Summer Marketing Management Encyclopedie Dictionary Of Geography Eccyclopedie Dictionary Of Law Self Help Grup And Women Empowerment Indian economic Development Quntative Techniques Dictionary Of Geography Dictionary Of Economics Dictionary Of Communication E Learning : New Trends And Innovations Current Trends In Entreprenurship Physical Education And Sports Encyclopeadic Dictionary Of Economics Commerce And Management Vol I ( A - F ) Encyclopeadic Dictionary Of Economics Commerce And Management Vol II ( G - O ) Encyclopeadic Dictionary Of Economics Commerce And Management Vol III ( P - Z ) Exploring English Grammer Ecoturisim : Trends And Challenges Wonderful World Of Herbs Ayurvedic Beauty Car Academic Dectionary Of Commerce Dictionary Of Production Management Dictionary Of Legal Terms Dictionary Of Accounting Dictionary Of Sports Dictionary Of Management Case Study In Marketing Cambridge Advanced Lerners Dictionary ( _ Co ) Oxford Advanced Leatrners Dictionaty World Economic And Social Survey 2003 : Financing And Development

Dectionary Of Mathematics Great Indian Educational Thinkers Indians And Phrases Confusing Words Preposions And Counjections Books Of Adjectives Parts Of Spech Abbrevations And Acronyms Books Of Adverbs Proverbs Books Of Nouns Book Of Antonyms Classical Tales Body Reading Quentative Aptitude Entrepreneurship And Emplyment Recearch Methodology In Management Administration And Management Of NGO's : Text And Case Study The Law Of Intellectual Property Rights Buseness Process Outsourcing ( BPO ) Consumer Protection Law Working Capital Management Objective General English MBA Entarance Guide Vegetables Kabir Tumche Anna Ani Tumi Samkalin Kokni Laghukath Saney Guruji Jagadishcaandra Bose Lokmanya Tilakanche Nibandh Trials Of Independence 2006GK At A Glance & Current Affairs Jokes Latest General Knowledge Idioms And Phrases G.K. Quiz It's Fooliah But Fun Miss Smile ! Let's Laugh Master Smile ! Super Jokes And Riddles Collection Of Jokes And Trivia Kay Joke Mara A.P.J.Abdul Kalam A Biography Of Swmi Vekekananda World Famous Quotations More Puzzles Figuring The Joy Of Numbers

The Hindu Young World Quiz Book 1 The Hindu Young World Quiz Book 2 Guiding Souls : Dialogue On The Purpose Of Life Five Minutes Objective Envirenment Management The Healing Power Of Fruta And Vegetables Sending e Mail And Writing Business Letters Discipline Your Way To Freedom + CD Ethics And Values + CD Spoken English : A Self Learning Guide To Conversation Practice Body Language : Your Success Mantra Draft Your Own Business Letters Oxford Handbook Of Commercial Coraspondance Handwriting Secrets Explained Software Enginerring Cyber Crime : An Introduction Web Technologies Principles Of Data Mining Pattern Recognition And Image Analysis Database Modelling And Design An Integrated Approach To Software Ingeneering The Mathematics Of Coding Theory Mastering Mirrosoft VBA Food Health And Vitamins How To Coach Football Atheletic Training Sports Management Rules And Measurement In Sports Practical Costing principles Of Accounting New Horizons In Accounting Handbook Of Research Methodology Dictionary Of Management ( English - Marathi ) Public Enteeprise Management And Privitisation Practical Financial Management The Penguin India Referance Yearbook 2006 Social Geography Population Geography Human Geography arketing Geography Organisation And Management Fundamantals. Foundation Cource Paper 1 Organisation And Management Fundamantals. Foundation Cource Paper 1 Organisation And Management Fundamantals. Foundation Cource Paper 1 Organisation And Management Fundamantals. Foundation Cource Paper 1 Organisation And Management Fundamantals. Foundation Cource Paper 1 Organisation And Management Fundamantals. Foundation Cource Paper 1 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper 2

Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper 2 Financial Accounting Fundamantals Foundation Cource Paper 2 Economics And Business Fundamantals Economics And Business Fundamantals Economics And Business Fundamantals Economics And Business Fundamantals Paper 3 Economics And Business Fundamantals Paper 3 Economics And Business Fundamantals Paper 3 Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Business Mathematics And Stastics Fundamantals Understanding The Problems Of Indian Economy History Of economics And thoughts A Handbook Of Agriculture Business Envirenment Projects, Planing, Anlysis , Location, Finance , Implementation And Revew International Business Management Accounting Maintance And Spare Parts Management Note On Advanced Auditing Accounting And Analysis : The Indian Expences 2004 Matoli O' Level Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Direct & Indirect Taxes ( t.Y.B.Com. ) Students Guide To Income Tax Saimakaden Sawad I Am Sorey (Natak ) Shityadeepti ( Short Storis ) Avoichem Mannkan - Motis ( Goa A Mothers Legoey ) Chaturvidh ( Ekankika Sangraha ) Khand : Eka Onbhavarteachi Jotra Lakshvedh ( Kavita )

Tipai ( Ekankika Sangrah ) Dattaparampara Granth ( Short Stories ) Dalgadacho Sandesh ( Short Stories ) Anganatlo Kanyo ( Katha Snagraha ) Anganatlo Kanyo ( Katha Snagraha ) Amurpikyo Chicho Gopaniya Pool ( Short Stories ) Shemepaltadlayan ( Kavita Sangraha ) Dr Jorge Va Kavar Goicho Saib ( sant Francik Shayes ) Nyatisahek Nadaren Hav Bhagavantacho Avtar Rangdhaya ( Kavita Sangraha ) Altodi Ani Paltodi Soddear Vompilli Jinn ( Kavita Sangraha ) Matyetle Gandh Glegmesh Mhakath ( Stort Stories ) Parvanava ( Short Stories ) Rupam ( Short Stories ) Jeevan Shilp ( Short Stories ) Millinnium Project ( Hasierry Products ) Vol III principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing personnel Management Text & Cases personnel Management Text & Cases Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Production And Operation Management Indian Economy Indian Economy International Trade And Export Management International Trade And Export Management Marketing Management Marketing Management Cost Accounting : principles And Practice Cost Accounting : principles And Practice Students Guide To Imcome Tax 2006 - 07 Students Guide To Imcome Tax 2006 - 07 Direct And Indirect Taxes 2006 - 07 Direct And Indirect Taxes 2006 - 07 Students Handbook On Income Tax Law 2006 - 07 Students Handbook On Income Tax Law 2006 - 07 Cost Accounting : Principalas And Problems Cost Accounting : Principalas And Problems Cost Accounting : Principalas And Problems

Book Keeping & Accountancy Hr. Sec. Std XII A New Cource In Organisation Of Commerce Std XII Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Indian Economy Indian Economy Marketing : A Managirial Introduction Marketing : A Managirial Introduction Cost Accounting General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. General Management F.Y.B.Com. Marketing Management Marketing Management Money Banking International Trade & Public Finance Money Banking International Trade & Public Finance Business Law Business Law A Cource In Public Finance And International Trade Financial Institutions And Markets Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) Industrial Organisation And Management ( T.Y.B.Com. ) ImplementingTally 7.2 ImplementingTally 7.2 ImplementingTally 7.2 A Case In Public Finance And International Trade Students Guide To Income Tax 2006 - 07 Students Guide To Income Tax 2006 - 07 Students Guide To Income Tax 2006 - 07 Elements Of Central Sales Tax 2006 Elements Of Central Sales Tax 2006 Information Techenology Information Techenology Banking Products And Services Banking Products And Services Banking Products And Services Elements Of Central excise And Customs Law Elements Of Central excise And Customs Law Elements Of Central excise And Customs Law Indirect Taxes : Problems And Solutions Central Excise Simplifed Direct Taxas Redy Reckoner 2006 - 07 -08 With CD Employees How To Save Income Tax 2006 - 07 , 2007 - 08 Ready Reckoner Of Leading Listed Companies

Cost Accounting And Financial Management Problems & Solutions Indirect Taxes : Law And Practice Direct Taxes : Law And Practice 36 th ed 2006 - 07 Service Tax Redy Rechoner Service Tax Redy Rechoner Service Tax Redy Rechoner Service Tax Redy Rechoner Income Tax With Mini Redy Reckoner 2006 - 07 & 2007 08 Readings On Financial Inclusion Fguide To Food Safty And Standerds Act 2006 Fundamantals Of Accounting And Mercantile Law CA Common Proficilency Test Handbook Of Science Communication Practical Physics Swamy's Handbook 2007 Swamy's Income Tax On Salaries A Text Book Of Envirnomet Studies Research Methodology In Commerce Financial Services And Markets Current Trends In Entrepreneurship Aids And Sex Education In Schools You Can Win Me Night @ The Call Center Environment Planing & Management Envirnmental Awerness And Protection Supply Chain Management Five Points Some One Industrial Relations And Collective Barganing Human Resource And personnel Management Model Question Papers With Solutions For T.Y. B. Com. Students Model Question Papers With Solutions For T.Y. B. Com. Students Revised And Updated Illustrated Oxford Dictionary A Midsummer Night Dream Mahanayak Mother Indian Stories Beaak The MBA Admission Bairier CAT ( Common Admission Test ) Guide G MAT : Prep Course + CD The Pearson General Studies Manual 2007 The Pearson General Knowledge Manual 2007 The Pearson Guide To MBA Entarance Examination Stastics For Manage Using Microsoft Excell Operations Research Complete Business Stastics Tales From Shakespears Economic Development In South Asia Indian Economy

Quantative Analysis For Management + CD Benchmarking Enterprenurship Textbook Of Stertegic management Terxt Book Of Enterpreise Resources Planing Entreprenuership Theory At The Cross Roads : Paradigms & Praxes Applied Benchmarking For Compettiveness Knowledge Management A Resource Book Information Techenology Management Computer Education Concepts Of Database Management E - Learning E - Commerce Database System Concepts Computer Architecture Intraduction To Data Compression Embedded Systems Financial Institutions & Markets International Financial Management Indian Financial System Public Private Partnership In Nation Bulding Indian Banking And Financial Sector Reforms Vocabulary In Practice Practice Part 1 & 2 Better English Pronunciation Effective Comprehenson Common Errors In English Improve Your Vocabulary Business Communicationa World Power Made Hyndy Marketing Management Marketing Management Marketing Management Marketing For Hospitality And Tourism Retailing Management Supply Chain Management Reserch Methodology In Economics Research Methodology Anylyses Marketing Services Foreign Direct Investment Chaina In 21 St Century Current Trends In Entrepreneurship Comprehensive Stastical Methods Modern Business Environment Capital Budjeting Business Ethics & Corporate Governance Libralisation & International Business Service Sector In Indian Economy

World Trade Organisation & Economic Growth Investment Anlysis & Portfolio Management Juran Institute's Six Sigma Breakthrough & Beyound Managing Human Resources Fundamantals Of Human Resource Management Strategic Human Resource Management Tex & Cases Human Resorce Mamagement Human Resorce Mamagement Managing Human Resources Strategic Management Concepts & Cases Strategic Management Text & Cases Management Strategy Business Gurus Speak entrepreneurship In Action Marketing Management Event Management International Management Emotional Intelligence Work Theory And Problems In Financial Management Basic Financial Management Indian Financial System Fundamantals Of Financial Management Organisational Behaviour & Management Human Resource Management Business Research Methods Internatioanl Business Internatioanl Business Marketing Reserch Marketing Reserch Marketing Reserch Consumer Behaviour Marketing Concepts Cases Basic Marketing Marketing Management Management Information System Text Book Of Marketing Of Services Strategic Marketing Management Text & Cases Accounting And Finance For Bankers General Bank Management Practical Costing Cost Accounting principles And Practice Of Cost Accounting Essentials Of Entrepreneurship & Small Business Management Questions And Answers In Stastics For CA PE - I Text Book Of Managerial Stastics Accounting Text & Cases

CA Digest Questions & Answers In Accounting Consumer Behaviour Accountin For CA PE - I Consumer Behaviour Dynamics Of Bulding Brand Equ. Financial Accounting Legal Aspects Of Banking Operations Financial Management Quotations Book Corporate Communications Principles & Practice Of Management Stastical Methods For Practice & Research Daily Positive Success Is A Journey Around The World In 80 Days The Practical English Teacher English At The Workplace You Can Be Happy All The Right Answers Basketball Skills & Rules Ply And Learn Indore Sports ( With Latest Rules ) Computer Ethics Designing Effective Data Base Systems Tally ( 7.2 ) Tally ( 7.2 ) Discrete Mathematics & Its Applications Database Management Systems Biographies Famous Internationsl Personalities Biographies Of World Famous Leaders Winning At Interviews Sarvepalli Radhakrishnan World's Great Lives Biographies Of Great Persons In Brief Ideaship World's Great Personalites Handbook Of Formulae And Definitions In Mathematics Health In Your Hand The Prophecies Of Nostradamus 101 Great Worders That Shaped The World Miracles Of Herbs Get Selected Successful Intervew Strategies Chiro's Book Of Numbers Group Discussion Astrology For veryone Competition Success Grammer For Comptition Exam Unique Letter Writing 101 Readymade Speches Thoughts Of Gandhi Nehru And Tagore

100 Relationshipas That Shaped World History Shape Your Future With These Quotations World Of Wisdom From Swami Vivekananda The Great Revolutionary Of India Chandra Shekhar Azad How To Build Character Will - Power & Its Development A Book Of Quations How To Run A Quize Vivah Sohala Va Rukhavatache Padarth Self Evaluation In Student Teaching Goa The Rome Of The Orient Comprehensive English Grammer Englesh Grammer And Composition English For Competitive Examinations Questions And Answers In Stastics For CA PE - I Questions And Answers In Stastics For CA PE - I Question Bank In Mathematics For Class XII Dictionary Of Mathematics Dictionary Of Economics Bank Clerical Exam Bank Clerical Guide Solved Papers MBA Entarance Tests Cricket World Cup Questions Banks In Accountancy General Knowedge For Competitive Exams Objective General Knowlege Mercantile Laws Practical Costing Accounting Text & Cases Cost And Management Accounting Accounting For Managers Stragic Human Resource Management Text & Cases Accounting Principles Referance Manual For UGC Exam Management A Manager's Toolkit Advanced Costing Problems ( A Modern Approch ) Referance Manual For UGC Exam Commerce Export Of India's Major Products New Horizons In Accounting Stastical Methods For Practice & Research Advanced Financial Accounting Advanced Accountancy Tax Reforms In India Tax Incentives & Economic Growth Population Of India One Line Education & Training Computer Fundamentals

Practical Financial Management Mastering Business Communication Financial Accounting principles & Practice Of Management Financial Accounting For Management Financial Accounting A Managerial Perspective Audit Committee Handbook Hand Book Research Methodology 1000 + Questions In 100 Plus Pages Vividh Purak Khel Techenical Analysis Of Stock Trends Magic Numbers For Human Resource Management Magic Numbers For Consumer Marketing Profitable Investement In Shares Competition Referesher Book Of The Year 2007 Limca Books Of Records 2007 How To Make Money Trading Derivatives Trading Tips The New Commonsense Guide To Mutual Funds Guide To Analysing Companies Success At Your Door Step Smart Things To Know About E - Business The Practice Of Management Guide To Good Chess Human Resource Management Financial Accounting E - Commerce A Managerial Prespective Production Planing And Inventory Control Karate For Beginner's & Advanced Sport And Safty Management Sachin Tendulkar Memorable Dare To Fail Whale Done ! Say Yes To Your Potential Handwriting Discover The Mysteries Of Writing Getting On It Only Takes Everything You've Got ! Optimal Thinking Strategic Management Organizational Behaviour Entrapreneurial Development Entrepreneurship Development Drganizational Behaviour Managing Innovation A Guide To Goa Vat Guide To Management Research Methods Financial Accounting For Business Managers

Modern Accountacy Vol - I Modern Accountacy Vol - II Security Analysis And Portfolio Management Chiness Odyssey Moo To Market Fundamantals Of Investment Management Leagal Aspects Of Banking Operations Finance Sense Finance For Non Finance Executive Indian Financial System Indian Financial System The Indian Securites Market Principles Of Banking Accounting For CAPE - I Solutions To Problems In Advanced Accounts Vol - II Research Methodology Methods & Techniques Research Methodology Methods & Techniques Research Methodology Methods & Techniques Research Methodology Methods & Techniques Quantitative Techniques Solutions To Problems In Advanced Accounts - I Advanced Practical Accounts Management Accounting Teaching Of Commerce A Peractical Approach B Governance In India Issue & Cases Accounting & Finance For Bankers E - Commerce A Managerial Prespective Accounting For Managers Cost And Management Accounting Magic Number For Human Resource Management Case Studies In Marketing The Indian Contex Mergers Restructuring & Corporate Control Objective Mathematics Beauty & Skin Care It Tools & Applications Internet For Evereyone Multimidia Computting Google Hacking Intrusion Alert Computer Carrers Placement Preparation Guide Tally 8.1 The Techbnology Faade An Introduction To Fuzzy Sets Analysis And Design Multimidia Systems Design Introduction To Information System Introduction To Information Technology O' Level Decision Support Systems And Intelligent Sysrems Computer Science Illuminated

The Book Of Famous Quotations Shape Your Future With These Quotations Book Your English Grammer Eteach Yourself Correct Manners Etiquetee 210 Job Applications A Book Of Quotations The Sterling Book Of Quotations 3000 Quotations 3000 Proverbs Better Spoken English Latest Objective General Knowledge Best Quotations For Each Day General Knowledge Current Affairs & Who's Who The World At Your Fingertips Year Book 2007 Correct Manners & Etiquelte Pocket Quize Wild Life Pocket Book General Knowledge - 2 Helth Quize Fundamentals Of Accounting Fundamentals Of Accounting Quantitative Aptitude Fgeneral Economics Mercantile Laws Model Test Papers Common Profeciency Test ( CPT ) - I Fundamantals Of Financial Management International Financial Management principles Of Management - I Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I

principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I Marketing - I Marketing - I Marketing - I Marketing - I Marketing - I Marketing - I Marketing - I Presonal Management Presonal Management Presonal Management Presonal Management Auditing Macro Economics Income Tax Mini Redy Reckoner Financial Management Mutual Fund Products & Services Fundamantals Of Accounting And Mercantile Lawas Question Bank With Model Test Papers - CA - CPT Advaced Accounting Corporate Accounting Advanced Management Accounting Service Tax Redy Reckoner Income Tax Rules Master Guide To Income Tax Act Direct Taxes Law & Practice Indirect Taxes Law And Practice Financial Management Problems & Solutions Financial Management Using Excel Spereadsheet Law Relating To Special Economic Zones Management Accounting And Finnancial Analysis Welth Tax Act Expendeture Tax Act & Securites Transactions Tax With Rules Insurance Law Manual Investment Ready Reckoner Business Communication And Organisation And Management Practical Tax And Investment Planing Central Sales Tax Law And Practice Employees How To Save Income Tax Elements Of Central Sales Tax Students Work Book On Service Tax And Vat Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax

Direct Taxes Ready Reckoner Income Tax Act Companies Act ( Free book Corporates Law ) Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Direct Taxes Ready Reckoner Direct Taxes Ready Reckoner Question Bank With Model Test Papers ( CPT ) Practitioner's Book On Trade Finance Mutul Funds Products And Services Insurance Products ( Including Persion Products ) Hi Shri Chi Eecha Jyotishshastra Kiti Khara Kiti Khote Upnishpade Sangati Katha Sant Sahityatil Paryavaran Vichar Lokal Global Badalta Bharat Buvabji Eak Fasvegeri Manus Andi Zad Ward No pach KELM Kavitancha Gava Jave Samadhi Atayant Prabhavshil Mulanchi Sat Vaishishthe Vachik Abhinay Manasika ( Manacha Antargatha) Anandi Manasathi Tartarit Divsasa Sathi Prassana Vicharansathi Vat Tudavtana Jave Vinayanach Gava Palak Balak Susavad Nisargayan Srujnatmak Lekhan Object Oriented Programming With C ++ Using Microsoft Office Power Point 2007 Step By Step, Microsoft Office Project 2007 Visualizing Information With Microsoft Office Vison 2007 Neural Network Fundamantals With Graphs, Alogorithms And Applications Computer Concepts And C Programming The Java Handbook Play And Learn Jumping Yoga ForHelth Physical Education And Sports Handbooks Of Games

Measurment Of Playing Field Physiology In Sports Sports Dynamics Sports Nutrition Concept Of Physical Education Services Marketing Marketing Reserch Marketing Strategy Implementation And Control Sales And Distribution Management Introduction To Supply Chain Management Cost Control Microeconomics International Economics Swam's Handbook 2008 Leave Travel Concession Rules Income Tax On Salaries Central Civil Services Communication Of Penson Rules Manorama Yearbook 2007 Human Resource Management Human Resource Management Human Resource Management Human Resource Management Human Resource Management Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Financial Institutions And Markets Financial Institutions And Markets Financial Institutions And Markets Financial Institutions And Markets Financial Institutions And Markets Marketing Management Marketing Management Marketing Management Marketing Management Financial Management Financial Management Financial Management Financial Management Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Introduction To Financial Planing

Adhuri Preem Kahani Mjedar Vinayanprayog Prayagshaleshivai Vidnayanprayog Vanaspatishastratin Vidnanprayog Jeevanvat Ya Balano ( Balkavita ) Paithani Chetana Poorvarup Swikar Apure Swapn Oolaya Sanjveli Utspurtale Tey Chandravadichaya Dhalo Chandravadichaya Dhalo Chandravadichaya Dhalo Moanatali Kavita Vishvruksha Samrajya Nandadeep Sangit Madalsa Gondana Prashna Chandrapurch Adi Ganesh, Tulsi Va Jalmadinotsav Bhavasparsha Sattadhish Chatpat Zatpat Garmagaram Kothrudcha Bagwet Ani Saha Marathi Radinka Kirtanmanjiri Ubhaya Advaya Resha Ami Gad Boltoi Krushi Katha - 1 Bharli Bhakti Phule Vanva Shitij Chandrabvadichaya Fugdaya Mayureshwari Aadhar Jjagruti Chandanayache Kath Vande Mataram Hirva Vanava Sukhacha Shodh Ani Bodh principles Of Management - II Geography Of Tertiary Activities And Regional Geography Of Goa Marketing - II Methemetical Techeniques

Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Methemetical Techeniques Marketing - I Marketing - I Marketing - I Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Marketing - II Swam's Handbook 2008 Income Tax Guideline And Mini Ready Reckoner 2007-08 Income Tax Ready Reckoner 2007-08 Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II

Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Vol - II Paper II Accounting Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II

Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Agro - Eco - Tourism English For F.Y.B.Com. Semister II nd English For F.Y.B.Com. Semister II nd English For F.Y.B.Com. Semister II nd English For F.Y.B.Com. Semister II nd English For F.Y.B.Com. Semister II nd English For F.Y.B.Com. Semister II nd English For F.Y.B.Com. Semister II nd Pygmalion Foundations In Strategic Management Financial Management Theory And Practice Marketing Financial Services And System Futures And Options In Risk Management Risk Management And Insurance Management And Cost Accounting A Mathematical Introduction To Logic 100 Stastical Tests Human Resource Management T & C Risk Management And Insurance Operating Of Stock Exchange In India Advanced Financial Accounting Methods And Practice Principles And Practice Of Management Accounting Reforms Tax Planning Reforms In Direct Taxes Through Union Budget Tax Reforms In India Sampling Methods And Hypothesis Testing Dairy Development In India Impact Of Bank Financing On Agriculture Women Enterpreneurship In North Easten Region Of India Reacearch Abstracts In Physical Education And Sports Sciences Vol - 1 Reacearch Abstracts In Physical Education And Sports Sciences Vol - 2 Pedagogic Kinesiology Mechanical Baiss Of Biomechanics Research Methods In Physical Education Encyclopaedia Of Sports Injuries And Medicine Bodybulding A Befinners Approach Physiology Of Physical Fitness Sports Management Physical Fitness For Children Teach Yourself Body Bulding

You Can Reach The Top Millionaire Mentality Financial Freedom Can Be Your's When You Past Is Hurting Your Present 200 Plus Workd Famous Personalities Quixe On Sports Quize On Cricket Qioze On Mythology Quize On Famous People Quize On Science Understanding Emerging Market Customer Value Investement Handling Stress Effectively Chage Management Alterring Minadsets In A Global Cont Change Your Thinking Change Your Life India's Globalisation Evaluating The Economic Consequence It Application Service Offshoring The Art Of Business Leadership Indian Experiences The Twilight Of The Nation State Five Point Someone Mergers AC Questitions And Corporate Resrtucturing Management And Cost Accounting Corporate Proditability Emotionional Intelligence At Work Successful Serilice Operations Management HRM In Tourism And Hospitality Strategic Human Resource Technologies International Human Resource Management Quantitative Methods For Business LIC Social Sector Development Ignited Minds Book Of Accounting Terms Economic Libralisation And Public Entreprises Business Modeling And Data Mining Digital Compressions For Multimedia Prin & Terms Fuzzy Modeling And Genetic Alyorithms For Data Mining And Exploration Information Technology Tools And Applications Relational Database Prixciples PHP The Complete Refrence Programming With Java A Primer Comdex Computer And Financial Accounting With Tally 9.2 Comdex Tally 9 rural Marketing Targeting The Non-Urban Consumer Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I

Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Financial Accounting Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I

Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I Accounting - I Sem - I Paper - I The Goa Shops And Establishment Act, 1973 & Rules, 1975 principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I principles Of Management - I English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. English For F.Y.B.Com. Semister II nd Goa. Information Technology Information Technology Information Technology

Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology Information Technology principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing principles And Practice Of Auditing The Budget 2008 - 09 principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II principles Of Management - II The Indian House Keynote I.R.D. Tata Letters J.R.D. Tata Fun With Sports Popular Master Guide UGC ,Net, Set Physical Education II & III All About Chess Play And Learn Weight Lifting Play And Learn Archery The World Soccer Essential Guid

Bachho Ke Khel The Virendra Swhwag Story Chess For Beginners 21 st Popular Sports & Games Rules And Regulations Chess For Pleasure Sura's Chess Book For Beginners Chess And Chess Tactics Play And Learn Weight Training For Women Play And Learn Weight Training For Men Jit Vicharo Ki Vivish Purak Khel Kho Kho Shastrokt Margdarshan Learn To Play Good Cricket Flexibility For Sport Law Of Co-operative Banking Case Study In Business Ethics Vol - I India Business Year Book 2007 Practical Accounting Vol - I Corporate Social Responsibility And The Oil Industry Global Experiences Question Bank In Accountancy ( For Class XII ) Managerial Accounting Accounting And Financial Analysis Co Operative Banking Operations Practical Costing Cost Accounting Cost Accounting Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - II Paper II Financial Accounting Vol - I Paper - I

Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - I Paper - I Financial Accounting Vol - II Paper II Illustrated Family Encyclopedia Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Precis Writing Comprehensive Guid Precis Comprehension And Pregraph Writing For All Exams Cambridge English Pronouncing Dictionary Comon Errors By Indian Students English For Competitive Examinations Elegant English Series Spoken English + Dictionary Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Direct And Indirect Taxes Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II

Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y.B.Com. Vol - I Paper - I Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II

Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Accounting F.Y. B.Com. Vol - II Paper - II Bhagvad Gita : As It Is English Bhagvad Gita Jashi Ahe Tashi Marathi Shrimad Bhagvadgita Tathrup Hindi Rural Consumer Behaviour Food And Beverage Service Securities Markets And Products Securities Markets And Products Insurance Products ( Including Persion Products ) Insurance Products ( Including Persion Products ) Insurance Products ( Including Persion Products ) Readings On Finalcial Inclusion Readings On Finalcial Inclusion Theary And Practical Of Treasury And Risk Management In Banks Theary And Practical Of Treasury And Risk Management In Banks Advanced Cost Accounting And Cost Systems Advanced Cost Accounting And Cost Systems Cost Management Direct Taxes Law And Practice Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Financial Management Financial Management Using Excel Spereadsheet Financial Management Using Excel Spereadsheet Learning Financial Management Using Financial Modeling Principles Of Corporate Finance Advanced Management Accounting principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I

principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I principles Of Management Paper - I Sem I Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II

Principles Of Management II Paper - II Sem - II Principles Of Management II Paper - II Sem - II Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. )

Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Financial Accounting Sem - I Paper - I ( F.Y. B.Com. ) Geography Of Resources Sem I & II ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources Sem I & II ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources Sem I & II ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources Sem I & II ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources Sem I & II ( F.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. )

Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Paper III Sem - III ( S.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Financial Accounting Auditing And Taxation Paper - III ( T.Y.B.Com. ) Goa Entry Tax Manual Rural Consumer Behaviour Incometax Guidelines And Mini Redy Reckoner 2008-09, 2009-10 Alongwith Tax Planing And Welth Tax Incometax Guidelines And Mini Redy Reckoner 2008-09, 2009-10 Alongwith Tax Planing And Welth Tax Competitive English For Professional Courses Advanced Accounting Vol I Advanced Accounting Vol II Tusian's Practical Costing Arithmetic For Competitive Exams Cost Accounting Cost Accounting Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y.

Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Business Finance - I , S.Y. Research Methods For Graduate Business And Social Science Students Corporate Responsibility In India ( Saga ) Tourism Development Revisited Concepts Issues And Paradigms Developmental Aspects Of Enterpreneureship Total Management By Ratios Strategic Human Resource Technologies : Key To Managing People Emotional Intelligence At Work . A Professional Guide Stastical Methods For Practice & Research : A Guide To Data Analysis Using SPSS 100 Stastical Test The Encyclopedic Dictionary Of Marketing

Mergers Acquisitions And Corporate Restructuring Customer Value Investment Formula For Sustained Business Success Innovation Management. Strategies, Concepts Tools For Growth And Profit International Marketing Management : Text And Cases The Power Of Humor At The Workplace Get The EGO Advantage ! Jalebi Management : All Stakeholeders Can Enjoj A Bite Strategic Human Resource Management : An Indian Prespective Tectonic Shift : The Geoeconomic Realignmens Of Globalizing Markets Quantative Social Reserch Methods Managing Your Sales Force : A Motivational Approach The New Sales Managers Challenges For The 21 st Century Corporate Finance : Theory And Practice Rural Marketing : Targeting The Non-urban Consumer Human Resource Management Text And Cases ( TMH ) 5 th ed Retailing Management Text And Cases 2 nd Ed Indian Financial System Introduction To Management Science Marketing Management Consumer Behaviour Managent Marketing Management Principles Of Communication Business Communication ( For B. Com., B.C.A., B.B.A., M.B.A.,C.A.And C.S. ) My Big Idea 50 th Companies That Changed The World Handbook Of Total Quality Management The Argumentative Indian Human Development Report 2007 - 2008 Indian Financial System Retaling Managenent Retaling Managenent Retaling Managenent Rural Marketing Rural Marketing Rural Marketing Data Base Management Design Sales Management With Personal Selling - Salesmanship Sales Management With Personal Selling - Salesmanship Capital Market Management Indian Economy Indian Economy A Case Study Approch To Human Resource Management Communication Skill Communication Skill Business Communication Business Communication

Business Communication Business Communication Business Law For Management Strategic Management Strategic Management Insurance And Risk Management Functional Management Case Method Case In Manag Business Environment For Strategic Management Strategic Management Strategic Management Strategic Management Business Policy And Strategic Management Rural Marketing Rural Marketing Rural Marketing A New Approach To Rural Marketing Retail Management Oral Business Communication Advertising An Introductory Text Indian Capital Markets , 2006 Trends And Reforms Business Cycles Conntry Experience Women Manager's In Corporate India - Enxperiences And Cases Retail Management An Introduction Retail Management An Introduction Retailing The Sunrise And Ector Marketing Management Corporate Social Responsibility ERP New Insights Enterpreneurial Development - An Introduction Venture Capital Industry An Introduction Employee Downsizing An Introduction General Insurance Vol - I Indian Retail Sector Students Guide To Income Tax Students Guide To Income Tax Central Sales Tax Law And Practice Information Technology Mercantile And Commercial Law Direct Taxes Law And Practice Reading On Financial Inclusion Income Tax Mini Ready Reckoner Small And Medium Enterprises In India Mathematics - CA Pro. Edu. Cource - I Advanced Accounting Corporate Accounting Advanced Accounting Corporate Accounting Cost Management Accounting

Financial Management Using Excel Spereadsheet Direct Taxes Ready Reckoner Students Guide To Accounting Standerds - CA Students Guide To Accounting Standerds - CA , ICWA Macro Economics ( B.Com. ) Work Book On - Risk Mang., Financial Mag. General Financial Management Financial Management Problems & Solutions Company Law Weath Tax Act Securitias Transactions Tas Commodities Transactions Tax & Banking Cash Transactions Tax With Rules Indirect Taxes Law And Practice Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Managerial Economics Swamy's Handbook 2009 For Central Govererment Staff Income Tax On Salaries 2008-09 Revised Pay Rules 2008 ( Sixth Pay Commission ) Sujan Plak Vhava Kasa ? Thailibhar Goshtey - Sudha Murthey Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV )

Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Financial Accounting S.Y.B.Com. ( Semister - IV ) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Rural Marketing - II Sem - IV ( S.Y.) Investment Management And Stock Market Taxation Model Question Papers With Solutions - T.Y. Taxation Model Question Papers With Solutions - T.Y.

Taxation Model Question Papers With Solutions - T.Y. Taxation Model Question Papers With Solutions - T.Y. Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. )

Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Business Finance - II Paper - IV Sem - IV ( S.Y. ) Precis Comprehansion And Paragraph Writing Spoken English - A Foundation Course - II Spoken English - A Foundation Course - I Business Letters For Busy People World Famous Synonyms And Antonyms Speaking Effective Draft With Easee Official Letters Grammar Matters Dictionary For Misspellers Current General Knowledge And Intervews Practical Skills Of Communication And Effective Pub. Speaking Revised Pension Manual Goa Entry Tax Manual Goa Luxuries And Entrtainment Tax Manual Students Guide To Income Tax 2009 - 10 Students Hand Book On Income Tax, Vat And Service Tax Service Tax Redy Reckoner Swamy's Handbook 2009 Goa Value Added Tax Manual Incometax Redy Reckoner - 2008 - 09 Human Resource Management Accounting For Management Human Resource Management TQM - Total Quality Management Cost Accounting Mercantile Law Test With Objective (CA - CPT) Essential Environmenst Studies Human Resource Development Accounting For Managers Tourisim Economics Inrernational Trade And Financial Environment Business Communication Fundamantals Of Financial Accounting South Asian Yearbook Of Trade And Development Financial Inclusion Business Logistics Supply Chain Management Service Marketing Retail Management International Corporate Finance World Class Supply Management ( B. Com. ) Service Marketing Intergrating Customer Focus Agos Money Banking And Public Finance Public Finance

History Of Economics Thoughts Microeconomics Theory Strategic Human Capital Management Total Supply Chain Management Six Sigma Employee Dowonsizing Strategic Brand Management Introduction To Corporations And Supply Chan Management Principles Of Retailing International Buseness Indian Insurance Business Stastics For Conemporary Decision Making Retailing Management Retailing Management Financial Management And Policy Modern Methods Of Business Management Accounting New Ternds In Accounting Chaptet Wise Solutions CBSE Class XI Chapter Wise Solutions CBSE Accountancy XII Auditing Theoty And Practice E Commerce And Its Applications Practical Guide To Internal Aludit Managemet Accounting Practical Guide To Documentation Service Sector Managemetn Three - In - One Knowledge Series Healing Sounds The Fat Steipping Diet Nature Cure And Health Care Textbook Of Physiology They Changed The World Sports Presonalities Samuhik Prichachi Voleyball Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - III Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV

Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Financial Accounting S.Y.B.Com. Sem - IV Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - I Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Environment Education - I F.Y.B.Com. Sem - Vol. II Financial Management Text, Problems And Cases Financial Management Text, Problems And Cases Financial Management Text, Problems And Cases Service Marketing Service Marketing Financial Institutions And Markets Financial Institutions And Markets Retail Marketing Management Retail Marketing Management Retail Marketing Management Retail Marketing Management Retail Marketing Management Development Of Enrepreneurship Development Of Enrepreneurship Management And Small Scale Industries Management And Small Scale Industries Towards Success The Basic Elements Of Entrepreneruship Towards Success The Basic Elements Of Entrepreneruship Financial Institutions And Markets Retaling Managenent Retaling Managenent

Retaling Managenent Retaling Managenent Retaling Managenent Managerial Economics Indian Financial System Indian Financial System A Handbook Of Practical Auditing A Handbook Of Practical Auditing Indian Economy Indian Economy Auditing Principles And Practice Auditing Principles And Practice Fundamantals Of Financial Management Fundamantals Of Financial Management Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Introduction To Information Technology Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Foundations Of Computing Research Methode For Organizitional Studies Business Mathematics Principles Of Total Quality Money Banking And International Trade Comdex Tally 9 Course Kit Comdex Tally 9 Course Kit Comdex Tally 9 Course Kit Comdex Tally 9 Course Kit Comdex Tally 9 Course Kit Computer Fundamentals Strategic Management Indian Economy Since Independence Womens And Entrepreneurship Human Resource Management

Retail Marketing Corporate Finance Logistics And Supply Chain Management Direct Taxes Law & Practice Direct Taxes Law & Practice Students Guide To Income Tax Service Tax Vol - 1 How To Meet Your Obligations Service Tax Vol - 2 How To Meet Your Obligations Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Principles Of Management - II F.Y. Multivariate Data Analysis Multivariate Data Analysis Mogkinari ( Kavita ) Awaking Indians To India Rang Samamupadeshnache Kant: Kanachi Jatanai Ani Duyesa Gaary Goa Kulmi - Paryavarnia Sauskriteyche Janak Rakshak Kaidi No 001

Saimaci Rupa Hum Honge Kamyab Fir Eak Bar Krinti Gharcha Ghari Somyadnya Maje Nita Jaihind Mastar Sabke Das Kabir To Eak Dis Than Thanpal Kalakhatli Vaja Savne Uttana Kumudalyo Kanyo Bhajanand Nache Man Mayuri Aaj Ghale Mukta Mi Mayecha Sparsh Sangit Jai Jai Raghuvir Samarth Mojo Ekavan Kavita Ka ! Kunas Thauk Shikshan Veda Mulga Bhook Jeevandhara Samarpan Pruthvirajanche Dole Lookrang Dhartareycho Sparsh Andharpankhi Saimakade Savvad Eka Krinticha Astya Fulti Fula Paritosh Jeevan Sagar Nisarrg Ani Ganit Japuji Saheb Jeevanatlya Charolaya Ram Katha Remenbaring Goa Abb'e Faria From Goa To Patagonia Memoirs Spanning Tims And Spices World's Grand Procession Of Saints In India 100 Goan Experiences Zait Ani Her Kovita The Bhagavad Gita Industrial Management Industrial Management Industrial Management Industrial Management

Industrial Management Industrial Management Industrial Management Industrial Management Industrial Management Industrial Management Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance II (S.Y. ) Business Finance I ( S.Y.)

Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Business Finance I ( S.Y.) Marketing - I ( F.Y.) Marketing - I ( F.Y.) Marketing - II (F.Y.) Marketing - II (F.Y.) The Indian Financial System, Mart,Inst, Service The Indian Financial System, Mart,Inst, Service The Indian Financial System, Mart,Inst, Service Computer Fundamentals + CD

Computer Fundamentals + CD Computer Fundamentals + CD Computer Fundamentals + CD Computer Fundamentals + CD E - Commerce Frontiers Of Electronics Commerce Frontiers Of Electronics Commerce Frontiers Of Electronics Commerce Frontiers Of Electronics Commerce Frontiers Of Electronics Commerce Retail Management Retail Management Retail Management Retail Management Service Marketing Service Marketing Service Marketing Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Direct And Indirect Taxes ( Vol I ) T.Y 2009 - 10 Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.) Business Economics Sem - I Paper II (F.Y.)

Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion Pygmalion An Outline History Of English Litrature An Outline History Of English Litrature An Outline History Of English Litrature Indian Banking In Electronic Era Indian Banking In Electronic Era Indian Banking In Electronic Era Indian Banking In Electronic Era Indian Banking In Electronic Era Industrial And Business Management Industrial And Business Management Industrial And Business Management Industrial And Business Management Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Geography Of Resources ( F.Y.B.Com. ) Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law

Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Business Law Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - I F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com.

Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Environment Education - I Sem - II F.Y.B.Com. Auditing - Principles And Practice Auditing - Principles And Practice Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Entrepreneurship Management Concise Atlas Of The World Concise Atlas Of The World Rural Marketing - I

Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I Rural Marketing - I IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement IndustrialManagement Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management

Stretegic Management Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Principles And Practice Of Auditing ( T.Y.B.Com. ) Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Service Marketing Service Marketing Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Stretegic Management Entrepreneurhsip Development The Goa Panchayat Raj Act, 1994 Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Economy Indian Financial System Indian Financial System

Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Indian Financial System Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Direct And Indirect Taxes Vol - II Career Guedance Career Guedance Taxation ( Model Questions Papers With Solutions ) T.Y. Taxation ( Model Questions Papers With Solutions ) T.Y. Whitaker's World Of Facts Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Student's Guide To Auditing Standerds Strategic Management Concepts And Cases Strategic Management Concepts And Cases Strategic Management Concepts And Cases Strategic Management Concepts And Cases

Strategic Management Concepts And Cases Strategic Management Concepts And Cases

PUBLISHER Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Manish Prakashan Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publication Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT.

Bombay Sheth Publishers PVT. Bombay Sheth Publishers PVT. Delhi. S. Chand & Co. New Delhi. Tata Mc. Growhill Allhabad. Wheeler New Delhi. Tata Mc. Growhill New Delhi. Tata Mc. Growhill New Delhi. Tata Mc. Growhill Delhi. Oxford University Pune New Delhi. Tata Mc. Growhill New Delhi. Tata Mc. Growhill New Delhi. Tata Mc. Growhill Delhi. Oxford University Press London. Weiden & Nicolous Ltd. Calcutta. World Press Delhi, Mc-Grow Hill Delhi, Mc-Grow Hill Delhi, Mc-Grow Hill Calcutta. World Press New Delhi Universal Book Stall New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill Delhi, Oxford University Press New Delhi, Mc Grow Hill International Book Company New Delhi, Mc Grow Hill Publshing Co Ltd.. Delhi, Sterling PVT> Ltd., New Delhi Mc Grow Hill Bombay, Himalaya Publication House Bombay, Himalaya Publication House Bombay, Himalaya Publication House Bombay, Himalaya Publication House New Delhi Prenticde Hall Goa Vidhaya Viksd Mandal, Margao Bombay Himalaya Hydrabad, Roopa Books New Delhi, Saga Publication BDI/IRWIN, Homeword Chicago, The Diryden Press London, Mc-Grow Hill Book Co. Fort Worth. Bombay, Himalaya Publication House

Delhi , Sultanchand & Sons Bombay, Himalaya Publication House New Delhi, Tata Mc-Grow Hill Allahabad, Kitab Mahal Sahitya Bhavan Bombay. Bombay, Himalaya Publication House Bombay, Himalaya Culcutta, Book Syndicats Pvt. Ltd. Londen, Pitman Goa Vidhya mandal, Margao Neo Publishing Co. New Delhi RBSA, Jaipur Kogan Page, London Tata Mcgrawhill publications. New Delhi Goa. Kulagar Prakashan Goa, Saraswati Prakashan Panaji, Jait Ponda, Apurbai Pedne, Shrisitaram Margao, Chandrakant Satkar Samiti Veleng, Shanai Prakashan Veleng, Shanai Prakashan Veleng, Shanai Prakashan Margao, Kulagar Rai-Sasht, Gulmohar Panjim, Rajhans Alt-Betim Porvorim, Sarvesh Madkai, Mahinish Mardol,Shanai Prakashan Mardol,Shanai Prakashan Margao, Ajay Prakashan Panaji, Pilar Margao, Kulagar Kochi, Keral Konkani Acadamy New Delhi, Sahitya Acadamy New Delhi, Sahitya Acadamy Ponda, Apurbai Kochi, Keral Konkani Acadamy Margao, Kulagar Panaji, Rajhans Ponda, Arba Prakashan Mershe, Rahul Sashti, Prakash Thali Margao, Social Reacerch Institute Parshuram Savai-verem, Sao Shamal Dnyneshwar Tari Ponda, Apurbai New Delhi, Sahitya Acadamy

Valvai, Apurbai Margao, Kulagar Valvai, Apurbai Margao, Kulagar Kandoli, Amar Prakashan Valvai, Apurbai Delhi, Sahitya Acadamy Marcel, Jait Prakashan Venglur, Vikas Prakashan Mardol,Jaag Prakashan Himalaya, Bombay Culcutta, Roopa & Co. New Delhi, S. Chand Jaipur, RBSA New Delhi, Willy7 Estern Ltd. Bombay, Himalaya Bombay, Himalaya Pune, Bhatrtiya Shramshodhan Bhavan London: Macelon old + Evan Ltd Bombay: Himalaya Delhi: Willey Eastern New York: Harper Collim Delhi: S.Chand & Co. Delhi: Vikas Publishing House Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Willey Eastern Ltd Delhi: S.Chand & Co. Allahabad: Wheeler Publishing Allahabad: Wheeler Publishing Homewood: Richard D. Irwin London: Wheeler Publishing New Delhi: A-H Wheeler & Co. London: Wheeler Publishing New Delhi: A-H Wheeler & Co. New Delhi: Affiliated East-West Press Pvt New York: John Wiley & Sena Inc New Delhi: Wheeler Publishing New Delhi: Oxford of JBH. Publishing Co. New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Allahabad: Wheeler Publishing Jaipur, RBSA Calcutta, Rupa & Co. Jaipur, RBSA Delhi: UBS Calcutta: Rupa & Co. Allahabad: Wheeler Publishing Allahabad: Wheeler Publishing New Delhi: Prentice Hall Allahabad: Wheeler Publishing

New Delhi: S. Chand & Co. Calcutta: Rupa & Co. Delhi: East West Bombay: Strand Book Stalls Allahabad: Wheeler Publishing New Delhi: Indus New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Rupa & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. Jaipur, RBSA New Delhi: Indus New Delhi: Indus Allahabad: Rupa & Co. Jaipur, RBSA Delhi: Mcmillan India Ltd New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: MD Publication Allahabad: A.H. Wheeler Allahabad: A.H. Wheeler Calcutta: Rupa & Co. New Delhi: S. Chand & Co. Bombay: Himalaya New Delhi: Deep & Deep Allahabad: Wheeler Publishing Calcutta: New Central Book New Delhi: Oxford University Kottayam: Malayala M. Bombay Shrisamartha Sadan Delhi: Oxford University Press Delhi: Oxford University Press New Delhi: Indus Delhi: T.M.H London: Longman Calcutta: Rupa & Co. New Delhi: Prentice Hall of India Oxford: Oxford University Press New Delhi: Sterling Publishers New Delhi: Vikas Publishing House Calcutta: Rupa & Co. New Delhi: UBSPD Calcutta: New Central Book New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Calcutta: New Central Book Bombay: Himalaya Delhi: Vikas Publishing House Delhi: Vikas Publishing House

Delhi: Vikas Publishing House Delhi: Vikas Publishing House Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Wishwa Publisher New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Vikas Publishing House Bombay: Himalaya New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. Delhi: U.B.S New Delhi: Vikas Publishing House Bombay: Himalaya New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Calcutta: World Press Bombay: Himalaya New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. Bombay: Himalaya Varanasi: National G.S.I. New Delhi: Prentice Hall New Delhi: S. Chand & Co. Delhi: Laxman Chand Arya New Delhi: Vikas Publishing House Calcutta: New Central Book New Delhi: Oxford Publishers New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. Calcutta: New Central Book New Delhi: S. Chand & Co. Calcutta: New Central Book New Delhi: Vikas Publishing House Calcutta: World Press Calcutta: World Press

Calcutta: Academic Publishing Calcutta: New Central Book Calcutta: New Central Book Calcutta: New Central Book Calcutta: New Central Book Calcutta: New Central Book Calcutta: New Central Book Kottayam: Malayala M. New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Vishwa Prakashan New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: New Age New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Willey Eastern Ltd New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Bombay: Jaico Publishing New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Bombay: Nirali Prakashan Bombay: Nirali Prakashan New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Vishwa Prakashan New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Galgotia Publishing New Delhi: Tata Mc.Graw Hill

New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Prentice Hall Delhi: Global Business Calcutta: World Press Noida: Mayur Paperbook (New Delhi) Bombay: Vipul Prakashan Noida: Mayur Paperbook (New Delhi) New York, Mc-Grow Hill. New York, Mc-Grow Hill. New Delhi: Willey Eastern Ltd New Delhi: Willey Eastern Ltd New Delhi: Narosa Publishing New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Margao: Kulaghar Publication Margao: Amit Publication Panjim: Esthangan Publication Margao: Amit Publication New Delhi: Shyam Lal C. New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Willey Eastern Ltd New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New York: Mc.Graw Hill New York: Mc.Graw Hill New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Premier Book Co. Pune: Mehta Publishing House New Delhi: S. Chand & Co. Pune: Nirali Prakashan Pune: Pragati Prakashan Pune: Nirali Prakashan New Delhi: Goyal Saab New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Galgotia Publishing New Delhi: Universal New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Foundation Books Kerala: Manorama New Delhi: Limca Book New Delhi: Universal Book Stall New Delhi: Vikas Publishing House Bombay: Vipul Prakashan Bombay: Vipul Prakashan New Delhi: Shyam Lal C.

New Delhi: S. Chand & Co. Delhi: Richard D.Irwin JMC New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Kalyani Publishing New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Bombay: Himalaya New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: Prentice Hall New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: UBSPD New Delhi: Tata Mc.Graw Hill Calcutta: New Central Book New Delhi: S. Chand & Co. GOA: Classic Publishers Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: S. Chand & Co. New York: Mc.Graw Hill New Delhi: Kalyani Publishing Delhi: AITB Publishers New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Vikas Publishing House Calcutta: New Central Book New Delhi: Vikas Publishing House Jaipur: RBSA Calcutta: Book Company Delhi: Vikas Publishing House Delhi: Kalyani New Delhi: S. Chand & Co. Delhi: Vikas Publishing House Bombay: Himalaya New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: S. Chand & Co. Bombay: Himalaya New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Oxford & IBM New Delhi: S. Chand & Co.

New Delhi: Universal New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Universal Bombay: Himalaya Calcutta: New Central Book New Delhi: Prentice Hall Jaipur: RBSA New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: S. Chand & Co. New Delhi: Shyam Lal C. Delhi: Atlantic New Delhi: S. Chand & Co. Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Vikas Publishing House New Delhi: Competition Review New Delhi: S. Chand & Co. Delhi: P.H.J. Delhi: P.H.J. New Delhi, S.Chand & Co. New Delhi, S.Chand & Co. Calcutta,New Central Book. New Derlhi, S. Chand And Co. New Derlhi, S. Chand And Co. New Yourk, Mac-Grow Hill New Denhi, Vikas New Denhi, Vikas Culcutta, Oxford IBH New Delhi, AITBS New Delhi, Think Ink New Yourk, Haper & Row Culcutta, New Central Book New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. Vermount, Orower New Delhi, Printece Hall New Delhi ,UBSPD New Delhi ,UBSPD New Delhi ,UBSPD New Delhi ,UBSPD New Delhi,Jndus New Delhi ,UBSPD London, Pritman Bombay, Jaiko Pub New Delhi, Indus New Delhi, Indus Bombay,Sheth

Bombay,Sheth Bombay,Sheth Bombay,Sheth Goa, Sheth Publisher Goa, Sheth Publisher New Delhi, Printece Hall Bombay, Vipul Prakashan New Delhi, Vikas Pub. Bombay, Vipul Prakashan New Delhi, Vikas Pub. Bombay, Himalaya Bombay, Himalaya Bombay, Vipul Prakashan Delhi,Indidia T. Bookers U.B.S. Publication Bombay, Himalaya Delhi, A.I.T.B.S. Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Manisha Bombay, Himalaya Bombay , Himalaya Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Bombay , Himalaya Bombay, Himalaya Not Traceble New Delh, Vikas Publishing New Delh, Vikas Publishing New Delh, Vikas Publishing New Delh, Vikas Publishing Bombay, Himalaya New Delhi, Printece Hall New Delhi, Vikas, London Harper New Delhi, Vikas Calcutta, New Central Book Agency Not Traceble New Delhi, S. Chand New Delhi, S. Chand Bombay, Himalaya Bombay, Manisha Vol, II No, II 2 1993 New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Printece Hall Bombay,Himalaya Bombay,Himalaya Bombay,Himalaya

Bombay,Himalaya Bombay,Himalaya Bombay, Seth Pub New Delhi, Vikas New Delhi, Vikas New Delhi, UBSPD New Delhi, Vikas Culcutta, Academic Pub. New Delhi, UBSPD New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. Delhi, Universal Book Bombay, Universehall New Delhi , Vikas New Delhi Universal Book Stall New Delhi, Vikas Pub. New Delhi UBSPD New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Bombay, Manan/Vidhaya Prakashan Hubli Bombay, Manan/Vidhaya Prakashan Hubli Bombay, Prograsive Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Pune, Nirali Prakashan Pune, Nirali Prakashan New Delhi, Vikas Prakashan Jaipur: RBSA

New Delhi , Rupa & Co. New Delhi , Tata Ma-Grow Hill New Delhi, Printece Hall Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Cochin, Kerala Kokni Acadamy New Delhi , Sahitya Acadmy Goa, Gulmohar Prakashan Panjim, Mahabaleshwar Sardesai Margao, Kulagar Pernem , Shrisitaram Goa, Apurbai Prakashan Goa, Apurbai Prakashan Bombay, Sheth Publishers New Delhi, S. Chand Bombay , Himalaya Bombay, Seth Pub New Yourk, Printice Hall Bombay,Vipul Prakashan Bombay, Seth Pub New Delhi, S. Chand & Co. New Delhi, S. Chand & Co. Goa, Seth Publisher New Delhi, S. ChandCo. Mdrass, Swamis Publisher Bombay, Vipul Prakashan Goa University Goa University New Delhi, Deep & Deep Bombay, Himalaya Goa, Goa University Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Vipul Prakashan Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay,Vipul Prakashan

Bombay,Vipul Prakashan Bombay,Vipul Prakashan Goa. Seth Publisher Goa. Seth Publisher Goa. Seth Publisher Jaipur: RBSA Bombay, Himalaya Jalandhar, S.L.M.C. & Co. Bombay, Jaiko Pub Jaipur: RBSA Bombay,Vipul Prakashan Delhi, S.N. Chand & Co. Bombay , Vikas Bombay, Himalaya Bombay, Himalaya Bombay, Himalaya New Delhi, BPB New Delhi, BPB New Delhi, Age International New Delhi, Printece Hall New Delhi, BPB New Delhi, Kitab Mahal Bombay, Himalaya Bombay, Himalaya Delhi , Vikas New Delhi, Mac-Grow Hill Bombay, Kitab Mahal Bombay, Vipul Prakashan New Delhi, Sterling New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall Bombay, Himalaya New Delhi, Wishwa Prakashan New Delhi, Sterling New Delhi, Macmilan Punjab, Vishal New Delhi , S. Chand & Co. Bombay, Vikas New Delhi , S. Chand & Co. Bombay, Vikas New Delhi, Sterling Bombay, Jaiko Pub Bombay, Vikas New Delhi , Macgrow Hill New Delhi, Allied Publlisher Hydrabad, Orient

New Delhi , New Age International New Delhi, Printece Hall Allhabad. Wheeler New Delhi, Printece Hall New Delhi, Sterling Bombay, Kalyani New Delhi, S. Chad & Co. Calcutta, The World Press Pvt. Ltd. Jaipur, Mangaldeep Culcutta, The World Press New Delhi , Taxman Publication New Delhi , Sterling New Delhi, Printece Hall Goa, Classic Allahabad, Kitab Mahal Allahabad, Kitab Mahal Allahabad, Kitab Mahal Jaipur, RBSA New Delhi, Vikas Bombay, Vipul Prakashan Calicut, Calicut Universal Center Co. Ltd. New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol New Delhi,Anmol Jaipur, Printicehall New Delhi, Oxford & IBH Bombay , Himalaya New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co.

New Delhi , S. Chand & Co. New Delhi , S. Chand & Co. Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Hubli, Vidhaya Vriksh Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Lucknow , E.B.C. New Delhi , Sterling Culcutta, The World Press Kattayam, Malayala M. New Delhi , Vikas Bombay, Jyoti B.D. Bombay, Jyoti B.D. Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Goa, Seth Publisher Meerut - 2 , Jai Prakash Agra, Sahitya Bhavan New Delhi, NIEPA Agra, Sahitya Bhavan Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers Bombay, Sheth Publishers New Delhi, Concept Pub Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya

Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Bombay, Seth Pub Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay , Vipul Bombay , Vipul Bombay , Vipul Bombay , Vipul Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Manisha Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication Bombay, Seth Publication New Delhi, S.Chand & Co. New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill New Delhi, Tata Mc-Grow Hill

New Delhi, Mayur Paper Books New Delhi, Mayur Paper Books New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas New Delhi , Vikas Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Hubli, Vidhaya Vriksh New Delhi, Vikas Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Margao, Sheth Publication Seoul Korea, Korean overses Information Service Bombay, Manisha New Delhi, Vikas New Delhi , BPB Publication New Delhi , BPB Publication New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya

Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya New Delhi,BPB publication New Delhi,BPB publication New Delhi,BPB publication New Delhi,BPB publication New Delhi,BPB publication New Delhi,BPB publication New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. New Delhi, Tata Mc Grow Hii Publishing Co. Ltd. New Delhi, Glgotia New Delhi, Glgotia New Delhi, Glgotia Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan

Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan Bombay, Macmilan New Delhi, Anmol New Delhi, Anmol New Delhi, Anmol New Delhi, Anmol Atlantic, New Delhi New Delhi, Arnold - Heinrmann Pub New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Peacock Books New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh Hubli, Vidhaya Vriksh New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill

New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill Bombay , Manisha Prakashan Bombay , Manisha Prakashan Bombay , Manisha Prakashan Bombay , Manisha Prakashan Bombay , Manisha Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Bombay , Vipul Prakashan Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Mumbai, Himalaya Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Allhabad, Kitab Mahal Bombay, Vipul Prakashan New Delhi, Sultan Chand And Sons Sondimas Barel Pren New delhi, Vikas Culcutt, New Central Allhabad, Chaitainya New Delhi, Crown New Delhi, Printece Hall Bombay, Himalaya New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons New Delhi, Sultan Chand And Sons

Culcutt, New Central New Delhi, Printece Hall Jaipur, RBSA Jalandhar, 4 Chand & Co. London, Mc-Grow Hill Book Co. Culcutta, World Press London, Printman Delhi, Sports Publication Bombay, UBSPD Bombay, UBSPD New Delhi, BPB New Delhi, BPB New Delhi, BPB New Delhi, Vikas New Delhi, Sudha Publications New Delhi , Sports Publication Frenklin, Career Press Frenklin, Career Press New Delhi, BPB New Delhi, BPB Meerut, Krishna Prakashan New Delhi, Tata Mcgrow Hill Meerut, Krishna Prakashan Meerut, Krishna Prakashan Meerut, Krishna Prakashan Meerut, Krishna Prakashan Meerut, Krishna Prakashan Meerut, Krishna Prakashan Meerut, Krishna Prakashan Calicutta, New Central New Delhi, Rupa London, Hoddel & Stoughton Jaipur, G.K. Publishers Davangere, You Need Pub. Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications

Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications Bombay, Navneet Publications New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Primer Book New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand

New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Pryamvadha New Delhi, Pryamvadha New Delhi, Sultan Chand Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher New Delhi, BPB New Delhi, BPB New Delhi, BPB Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Margao, Seth Publisher Mumbai, Jaiko Mumbai, Jaiko Mumbai, Jaiko Mumbai, Jaiko Mumbai, Jaiko London, The British Council Margao, Teerth Roopa Trust Margao, M.E.S. College Margao, M.E.S. College New Delhi, Swamis Publication New Delhi, Swamis Publication New Delhi , National Book New Delhi , National Book New Delhi , National Book New Delhi , National Book New Delhi , National Book New Delhi , National Book New Delhi , National Book

New Delhi , National Book New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Glgotia New Delhi, Glgotia New Delhi, BPB New Delhi, BPB Mumbai, Jaiko Toronto, John Wiley & Sons Toronto, John Wiley & Sons New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill

New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall Mumbai, Penram Int. New Delhi, Vikas New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill Delhi, Hind Books Delhi , Pustak Mahal Delhi , Pustak Mahal Delhi , Pustak Mahal Delhi , Pustak Mahal Delhi , Pustak Mahal New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Tata Mgrow Hill New Delhi, Tata Mgrow Hill New Delhi, Tata Mgrow Hill New Delhi, Tata Mgrow Hill New Delhi, Tata Mgrow Hill New Delhi, Sultan Chand New Delhi, Sultan Chand Delhi, Oxford Delhi, wheeler Publications New Delhi, Vikas New Delhi, Vikas New Delhi, Orient Longman Jaipur: RBSA Publishers Bombay: The Marine Sports Mumbai: Vakils, Fezzer London: Random H. Ahmedabad: Mapin Publishers New Delhi: Deep & Deep New Delhi: Vikas

New Delhi: Prentice Hall New Delhi: Tata Mc.Graw Hill New Delhi: BPB Hongkong: Federal Bombay: IBH New Delhi: Vikas New Delhi: Vikas New Delhi: Vikas New Delhi: Vikas New Delhi: Vikas New Delhi: BPB New Delhi: BPB New Delhi: Prentice Hall Mumbai Suchandra New Delhi , Beacon Delhi, Irwin New Delhi, Glgotia New Delhi, Oxford Delhi, Richard Irwin New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Vikas New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Vikas New Delhi, Printece Hall Mumbai, Navneet Bhavan New Delhi,Oxford New Delhi, Becon New Delhi, AITBS New Delhi, Printice Hall New Delhi, Printice Hall New Delhi, Printice Hall New Delhi, Printice Hall New Delhi, Printice Hall New Delhi, Glgotia New Delhi, Vikas New Delhi, Vikas New Delhi, Vikas New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, AITBS Allahabad, Chaitanya

New Yourk, Mac-Grow Hill New Yourk, Mac-Grow Hill New Yourk, Mac-Grow Hill New Yourk, Mac-Grow Hill New Yourk, Mac-Grow Hill New Yourk, Mac-Grow Hill New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi New Delhi, Vikas New Delhi, Vikas Paris, Addison - Wesley New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall New Delhi, Printece Hall newDelhi, Wishwa Prakashan Delhhi, Goyl Saab New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani

New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani

New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Kalyani New Delhi, Macmilan New Delhi, Macmilan New Delhi, Macmilan New Delhi, Macmilan New Delhi, Macmilan New Delhi, Macmilan New Delhi, Macmilan London, Hodder & Stotom New Delhi, Sulltan Chand New Delhi, Sulltan Chand New Delhi, Allied Publlisher Oxford, Oxford University Press New Delhi, R. Chand New Delhi, Kitab Mahal New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill Delhi, Richard Irwin New Delhi , Allied Publisher Bombay, Himalaya New Delhi, Wishwa Prakashan New Delhi, Tata Mcgrow Hill Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan

Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher

Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Mumbai, Sheth Publisher Swami's Publication, Channai Swami's Publication, Channai New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. New Delhi, Sultan Chand & Sons. Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Bombay, Central Chinmaya Mission Mumbai , Manisha Prakashan Mumbai , Manisha Prakashan Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi

Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Malayala Manoroma Vipul Prakashan , Mumbai Univercity Press Vikas, Pub Univercity Press Univercity Press Universal Book Stall Vikas, Pub Vikas, Pub Affiliated East West Press New Delhi, Sultan Chand & Sons. Oxford Indian Paper Back New Light Pub., New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Vilas Publishing House, New Delhi Mcgrow Hill Book Mcgrow Hill Book Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Macmilan India Ltd. Macmilan India Ltd. Macmilan India Ltd. Macmilan India Ltd. Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Macmilan India Ltd. Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Macmilan India Ltd. Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi BPB publications , New Delhi Kalyni Publisher, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi

Kalyni Publisher, New Delhi Kalyni Publisher, New Delhi Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Seth Publisher Pvt. Ltd. Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sheth Publisher, Margao Goa Sheth Publisher, Margao Goa Sheth Publisher, Margao Goa Sheth Publisher, Margao Goa Chena Book Depo , Girgao Mumbai

Wishwa Prakashan , New Delhi Richard All India Book Sellers Delhi Sheth Publisher, Bombay Sheth Publisher, Bombay Himalaya Pub. House Associatin Of Indian University , New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Malayala Manorama , Kerala Jaiko Publiaher, Bombay Bharat Book dept & Prakashan , Dharwada Vikas, Publishing New Delhi Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Sultan Chand & Sons. Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi New Delhi, Tata Mcgrow Hill Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Ludhiyana, Kalyani Publishers New Delhi S Chand & Com. New Delhi, S Chand & Com. New Delhi, S Chand & Com. Ludhiyana, Kalyani Publishers Ludhiyana, Kalyani Publishers New Delhi, Universal Books New Delhi, Printece Hall Mumbai, Jaiko Publishing House New Delhi, Vikas Pub. Dhanpat Rai Pub , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi

S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai, Manish Prakashan Mumbai , Vipul Prakashan Mumbai , Vipul Prakashan Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers Margao, Sheth Publishers New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill

New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Tata Mcgrow Hill New Delhi, Macmilan Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi New Delhi, Sultan Chand RBSA Pub., Jaipur Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai Manisha Prakashan Mumbai South Asia Pub, New Delhi South Asia Pub, New Delhi Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House New Delhi, Beacon Books New Delhi, Beacon Books New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. New Delhi, Vikas Pub. S.K. Publishers Mumbai New Delhi, Texman's Pub. Tata Mcgrow Hill, New Delhi Ludhiyana, Kalyani Publishers Ludhiyana, Kalyani Publishers Ludhiyana, Kalyani Publishers Ludhiyana, Kalyani Publishers Viksa Publishing House, New Delhi Viksa Publishing House, New Delhi Viksa Publishing House, New Delhi Viksa Publishing House, New Delhi Viksa Publishing House, New Delhi

Viksa Publishing House, New Delhi Business Book Pub. Mumbai Business Book Pub. Mumbai Sterling Pub., New Delhi Foundation Books, New Delhi Cambrige University Press Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Himalaya Pub. House Calicut University, Central Coprative Stall, Calicut Calicut University, Central Coprative Stall, Calicut Calicut University, Central Coprative Stall, Calicut Sultan Chasnd & Sons. Education Pub., New Delhi Sultan Chasnd & Sons. Education Pub., New Delhi Sultan Chasnd & Sons. Education Pub., New Delhi NCERT, New Delhi NCERT, New Delhi New Age International, New Delhi University Of Cambridge, Cambridge Taxman Pub. New Delhi Macmillan Ind, Delhi The Indian Institution Of Bankers, Macmillan India Ltd. Viksa Publishing House, New Delhi Macmilln Ind Ltd. New Delhi Oxford University Press, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Himalaya Pub. House Macmillan Ind, Delhi Sterling Pub., New Delhi Cambridge University Press, Cambridge Magrowhill International Ed. New Yourk

Macmillan Indian Ltd. Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Galgotia Pub., New Delhi Bright Career, New Delhi Galgotia Pub., New Delhi Sheth Pub, Margao Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Taxman Pub. New Delhi Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kala Acadamey, Panjim Gulmohar Prakashan, Rai Salset Mohinish Prakashan, Madkai Goa Kulagar Prakashan Margao Goa Apurva Pub., Savaiverem Bra Prakashan, Panjim Vikas Prakashan, Banglur Sherr. Sarvesh Agency, Porvorim Goa Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Oom Sshri Datta Prakashan, Kankon Bra Prakashan, Panjim Jaag Prakashan, Piryol Mardol Bhagvati Prakashan, mala Panjim Saraswati Smurti Prakashan Kokni Saraspan, Chandor Goa Kulagar Prakashan Margao Goa Prabhakar Prakashan , Lolye Rajhans Vitaran Panji Rajhans Vitaran Panji Kulagar Prakashan Margao Goa Rajhans Prakashan Nevil Prakashan, Kapey Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Jaag Prakashan, Piryol Mardol Sursure Prakashn Jaag Prakashan, Piryol Mardol Jaag Prakashan, Piryol Mardol Reygo & Sons, Banglor Kulagar Prakashan Margao Goa Kulagar Prakashan Margao Goa Chadrakant Keney Satkar Samiti, Margao Chadrakant Keney Satkar Samiti, Margao Somiya Pub. Mumbai Mangal Prakashan Shai Prakashan, Velin Mardol

Rajhans Vitaran, Panji Shri. Sarvesh Ajency Rajhans Vitaran, Panji Deepa Prakashan, Curchorem Kerala Kokni Acadamy Rajhas Vitaran

Mitra Prakashan, Betoda Ponda Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Shri. Hari Prakashan, Navelim Oom Sshri Datta Prakashan, Kankon Kedar Prakashan, Tiswadi Asmitai Pratishthan, Margao Asmitai Pratishthan, Margao Yougved Prakashan Ajai Prakashan , Margao Gulmohar Prakashan, Rai Salset Kulagar Prakashan Margao Goa Rajhans Vitaran , Panji Sahitya Acadamy, New Delhi Rajhans Vitaran, Panji Saraswati Smurti Prakashan Saraswati Smurti Prakashan Asmitai Pratishthn ,Margao Asmitai Pratishthn ,Margao Jaag Prakashan, Piryol Mardol Kokni Shanti Pub, Mapusa Jaag Prakashan, Piryol Mardol Shri Hari Prakashan ,Navelim Kerala Kokni Acadamy Asmitai Pratishthan, Margao Shenvi Prakashan, Lolye Pilar Pub.,Pilar Deenanath prakashan, Mapusa Soual Ro Inst. Margao Asmitai Pratishthan, Margao Asmitai Pratishthan, Margao Ajai Prakashan , Margao Oom Sshri Datta Prakashan, Kankon Asmitai Pratishthan, Margao Ratnakar Shripad, Margao Sharadchandra Shenvi, Keral Shenai Prakashan , Veling Akshay Prakashan, Volvoi Rajahansa Vitaran , Panaji Oom Sshri Datta Prakashan, Kankon

Sneha Pub. Sirsi Karnataka Kalidas Ghatwal, Chetna Prakashan, Shirgao Kulagar Prakashan Margao Goa S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi S. Chad & Co. Ltd. , New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi S Chand & Co., New Delhi S Chand & Co., New Delhi S Chand & Co., New Delhi S Chand & Co., New Delhi S Chand & Co., New Delhi S Chand & Co., New Delhi Indira Gandhi Open University, New Delhi Indira Gandhi Open University, New Delhi Ashish Pub. House, New Delhi Ashish Pub. House, New Delhi Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Sahitya Bhavan Pub., Agra Shri Mahavir Book , Delhi Shri Mahavir Book , Delhi Shri Mahavir Book , Delhi Shri Mahavir Book , Delhi Shri Mahavir Book , Delhi Shri Mahavir Book , Delhi

Malayala Monarama , Kerala Arrow Book Ltd. Macmillan India Ltd,., Mumbai Indian Pub, New Delhi Kedar nath Ram Nath, Merrut Kedar nath Ram Nath, Merrut Dhanpal Rai & son., New Delhi Dhanpal Rai & son., New Delhi Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Texman Allied Services, New Delhi Texman Allied Services, New Delhi Texman Allied Services, New Delhi Macgrow Hill, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Primear Book s, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Adison Wesley, Singapore Macmillan, India

Macmillan, India A.H. Wheeler, Allhabad New Central Book, Calcutta Printece Hall, New Delhi Macmillan, New Delhi Eeshwar,Mumbai Mackillan India, New Delhi Mackillan India, New Delhi Universal Pub., New Delhi Batter Worth, Jordern Hill Oxford Vikas Publisher, New Delhi New Central Book, Calcutta New Central Book, Calcutta New Central Book, Calcutta New Central Book, Calcutta Books & Allied, Calcutta New Central Book, Calcutta Macmillan India, Delhi Oxford University Press, New Delhi Mackillan India, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Mackillan India, New Delhi Rupa & Co. UBS Pub., Delhi Mackillan India, New Delhi USB dis, New Delhi Mackillan India, New Delhi Business Pluss, Mumbai Mackillan India, New Delhi Addison Wesley, Sigapore Addison Wesley, Sigapore Penram Int, Mumbai Addison Wesley, Sigapore Galgotis Books, New Delhi Magrowhill International Ed. New Yourk Macmillan India , New Delhi Macmillan India , New Delhi Addison Wesley, Sigapore John Wileg & Sons Galgotia Pub., New Delhi Morgan Pub. Addison Wesley, Sigapore Harcant Asia/Morgan Books & Allied, Calcutta Mcgrowhill Int. Ltd. Com. Science. Narosa Pub. House, New Delhi

Addison Wesley, Sigapore Harcant Asia/Morgan Addison Wesley, Sigapore Addison Wesley, Sigapore Rajhans Vitaran, Panji Rajhans Vitaran, Panji Creative Book, New Delhio Jaiko Publiaher, Bombay Galgotia Pub., New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi AITBS Pub, New Delhi Galgotia Pub., New Delhi Honghtoo, Bosto Toronto, ( All India Pub. & dis. 920 ) Jaiko Publiaher, Bombay Printece Hall, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Jaiko Publiaher, Bombay Printece Hall, New Delhi Publication Division Min. Of Information India , New Delhi Printece Hall, New Delhi Galgotia Pub., New Delhi BPB Publication, New Delhhi Leon Tech, Chennai Lotus Collection, New Delhi Jaiko Publiaher, Bombay Comdy Computers, Mumbai Goodwill Pub, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Jaiko Publiaher, Bombay Mcgrowhill , New Delhi Macgrowhill Macgrowhill Amit Prakashan, Bicholim Amit Prakashan, Bicholim Macmillan Press, London Macmillan Press, London S Chand & Co., New Delhi S Chand & Co., New Delhi Oxford University Press, New Yourk Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Compititive Revew, New Delhi Oxford University Press, New Yourk Oxford University Press, New Yourk

Oxford University Press, New Yourk Sterling Pub., New Delhi Oxford University Press, New Delhi Firaside Book, New Yourk Manisha Prakashan, Mumbai Manisha Prakashan, Mumbai Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Manisha Prakashan, Mumbai Manisha Prakashan, Mumbai Manisha Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Modern Pub. Porvorim Modern Pub. Porvorim Modern Pub. Porvorim Modern Pub. Porvorim Modern Pub. Porvorim Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Devki Pub, Panji Universal Pub., New Delhi Universal Pub., New Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi RBSA Pub., Jaipur Vikas Publisher, New Delhi

Macmillan India, Delhi J. Bhattacharya, Culcutta Printece Hall, New Delhi New Age Int., New Delhi New Age Int., New Delhi Popular Park, Mumbai Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Printece Hall, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Printece Hall, New Delhi Wishwa Pre., New Delhi Wishwa Pre., New Delhi New Age Int., New Delhi Vikas Publisher, New Delhi D P Publication, Landon Printece Hall, New Delhi Wishwa Prakashan , New Delhi UBS Pub., Delhi Chaitanya Publication, Allhabad Calicut University, Central Coprative Stall, Calicut Calicut University, Central Coprative Stall, Calicut Calicut University, Central Coprative Stall, Calicut Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai Sheth Pub., Mumbai

Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai St Lucie Press, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Mcgrow Hill Book Co. Sarup & Sons, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Excel Book, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Excel Book, New Delhi Kanishka Publication, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Common Welth, New Delhi Pustak Mahal, New Delhi

Pustak Mahal, New Delhi Prisma Computer Cource, Gteat Britain Khel Sahitya Kendra, New Delhi Khel Sahitya Kendra, New Delhi Sports Pub., Delhi Sports Pub., Delhi South Asia Pub, New Delhi South Asia Pub, New Delhi Macmillan India, Delhi Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana R. Bharagav, New Delhi Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Himalaya Pub. House, Mumbai Wishwa Prakashan , New Delhi Wishwa Prakashan , New Delhi Wishwa Prakashan , New Delhi Wishwa Prakashan , New Delhi Wishwa Prakashan , New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi King Books, Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Himalaya Pub. House, Mumbai Vrinda Pub., Delhi Himalaya Pub. House, Mumbai Sultan Chand & Sons, New Delhi Sree Sakti Pub, Payyanur Sultan Chand & Sons, New Delhi Kalyani Pub, Ludhiyana Sultan Chand & Sons, New Delhi Central Coprative Stores, Calicut University Shitya Bhavn, Agra S. Chand & Co. AITBS Pub, New Delhi

Sultan Chand & Sons, New Delhi S. Chand & Co. Wheeler Pub., Allahabad Vikas Publisher, New Delhi Kitab Mahal, Allahabad S. Chand & Co. S. Chand & Co. Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub, Ludhiyana Lion Pub., Madras Sultan Chand & Sons, New Delhi Pragati Park, Meerut Vrinda Pub., Delhi Sultan Chand & Sons, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Vikas Publisher, New Delhi PBP Publications Teschmedia, New Delhi Addison Wesley, England BPB Publication, New Delhhi Addison Wesley, Printece Hall, New Delhi Printece Hall, London Printece Hall, India Printece Hall, India BPB Pub. Teach Media, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Printece Hall, Newyork IGNOU, New Delhi IGNOU, New Delhi IGNOU, New Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Printice Hall Of India, New Delhi South Western College Pub., Australiia The Cauting , New Delhi Kogas Page, New Delhi Sterling Pub., New Delhi NTC Pub, New Delhi Teach Media, New Delhi Teach Media, New Delhi BPB, New Delhi Vision Book, New Delhi Londiri Nicholas Eost West, Chennai

Excel Book, New Delhi BPB, new Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Bright, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall , New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Printice Hall Of India, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Directorate Of Planing, Goa S.Chand & Co. New Delhi Macmillan India, Delhi Business Pub., Mumbai S. Chand & Co., New Delhi S. Chand & Co., New Delhi S. Chand & Co., New Delhi Vikas Publisher, New Delhi PHI, New Delhi Macmillan India, Delhi Vikas Publisher, New Delhi Swamy Pub., Chennai Hubert, New Delhi Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai Seth Pub. Mumbai ICSI house, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Printece Hall, New Delhi

Macmillan India, Delhi Wheeler Pub., New delhi PHI, New Delhi Wheeler Pub., New delhi PHI, New Delhi Wheeler Pub., New delhi Schais Outline Service Macmillan , 1996 Seth Pub. Margao Seth Pub. Margao Seth Pub. Margao Swamy Pub., Chennai Adison Wesley, New Delhi Addison Longman, Profile Book Ltd., Landon Classical Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Vipul Prakashan, Mumbai Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Pearson Edu Addison Wesley, New Delhi Pearson Edu Addison Wesley, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Addison Westley, New Delhi Pitmab Pub, Addison Wesley, London Cambredge University Press. Profine Books Ltd., New Delhi Oxford University Press Oxford University Press Pearson Edu Addison Wesley, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi IGD Books (P) Ltd New Delhi IGD Books (P) Ltd New Delhi IGD Books (P) Ltd New Delhi IDJ Books India IDJ Books India IDJ Books India Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Jaico Pub, Mumbai Addison Wisley, London Addison Wisley, London Addison Wisley, London Shroff Pub, Ltd., Mumbai Shroff Pub, Ltd., Mumbai Shree Mahavir Books, New Delhi

Shree Mahavir Books, New Delhi Shree Mahavir Books, New Delhi Shree Mahavir Books, New Delhi Shree Mahavir Books, New Delhi Shree Mahavir Books, New Delhi Shree Mahavir Books, New Delhi Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai

Vipul Prakashan, Mumbai Masbbra Indus, New Delhi Masbbra Indus, New Delhi Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Govt. Printing Press, Panajim Govt. Printing Press, Panajim Govt. Printing Press, Panajim Govt. Printing Press, Panajim Govt. Printing Press, Panajim Leon Tech World, Vikas Pub, New Delhi Leon Tech World, Vikas Pub, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Leon, Vikas Pub. House PHI, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi PHI, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi IDG Book Ltd., Califonia USA Dreamtech Press, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Akshar Prakashan, Dadar Mumbai Pratibha Prakashan , Poone Pratibha Prakashan , Poone

Nilkantha Prakashan Pranjali Prakashan , Mumbai Pranjali Prakashan , Mumbai Rajeshree Prakashan Tridal Prakashan , Mumbai Tridal Prakashan , Mumbai Pratibha Prakashan , Poone Pranali Prakashan , Ponda Swamis Publication, Chennai Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Saith Western College Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Saith Western College Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi PHI, New Delhi 1996 PHI, New Delhi PHI, New Delhi Deep&Deep, New Delhi South Western College Pub., Australiia South Western College Pub., Australiia KLS Inst Of , Belgaum Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Vipul Prakashan, Mumbai Viston Book, New Delhi Hyerion New Yourk Foulsham, London Mashbra Indian , New Deelhhi Teachmedia, New Delhi BPB Pub, New Delhi Chancellor Press Penguin Book Vision Book, New Delhi S. Chand & Co., New Delhi

S. Chand & Co., New Delhi Raj Pub, Jaipur S. Chand & Co., New Delhi Khel Sahitya Kendra, New Delhi S. Chand & Co., New Delhi S. Chand & Co., New Delhi PHI, New Delhi S. Chand & Co., New Delhi Khele Sahitya,New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi PHI, New Delhi Pearson Edu Addison Wesley, New Delhi Course Tech, Singapore Person Edu, PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Deep&Deep, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Common Welth, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi Sarup & Sons, New Delhi New Age, New Delhi New Age, New Delhi New Age, New Delhi Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa.

Modern Publisher, Bardez Goa. Addone Pub, Kerela Guinness World, London Oxford University Press, New Delhi Manorama Year, Kerela Sura College, Chennai Goodwill Pub, New Delhi Sahni Pub, Delhi S. Chand & ser, Ramnagar Jaico Pub, Mumbai Jaico Pub, Mumbai Jaico Pub, Mumbai Pustak Mahal , Delhi Jaico Pub, Mumbai Crest Pub. House, New Delhi Jaico Pub, Mumbai Jaico Pub, Mumbai Sahni Pub, Delhi Jaico Pub, Mumbai Syber Teach, New Delhi Jaico Pub, Mumbai Sterling Pub., New Delhi Vikas Publisher, New Delhi UBSPD, Pres & Dis. Jaico Pub, Mumbai Jaico Pub, Mumbai Jaico Pub, Mumbai Cyber Teach, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Vikas Publisher, New Delhi BPB Pub, New Delhi Universal Press, hydrabad PHI, New Delhi Seitech Pub, Channi Syber Teach, New Delhi Vilas Pub. House, PHI, New Delhi AITBS Pub., New Delhi RBSA Pub., Jaipur RBSA Pub., Jaipur PHI, New Delhi Pearson Edu Addison Wesley,London RBSA Pub., Jaipur Vikas Publisher, New Delhi Vikas Publisher, New Delhi RBSA Pub, Jaipur

RBSA Pub, Jaipur Panguin Book in Asso. BBC World Thomson Learning Vikas Publisher, New Delhi World Press, Calcutta Allied pub, New Delhi Raj Pub. House, Jaipur Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Indian Thought Pub., Jaipur Indian Thought Pub., Jaipur Vikas Publisher, New Delhi PHI, New Delhi Kalyani Pub, Ludhiyana Macmillan Irwin, Mcgrow Hill, Kalyani Pub, Ludhiyana Infinity Books, New Delhi Jaico Pub, Mumbai Sterling Pub., New Delhi Think Ink, new Delhi Vikas Publisher, New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi S.Chand , New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi Tata Mcgro Hill Pub. New Delhi PHI, New Delhi Academic, Gaziabad A Sterling Pasper Book, New Delhi Metorpoliton Book, new Delhi Almorq Pub., Kolhapur Anmol Pub., New Delhi Kogan Page, New Delhi Financial Time, Pitman Pub. Vira Book, New Delhi Kogan Page, New Delhi Kogan Page, New Delhi Kogan Page, New Delhi Kogan Page, New Delhi Pearson Edu Addison Wesley,London Allied pub, New Delhi Concept Pub., New Delhi Sheth Pub, Mumbai Himalaya Pub., Mumbai Himalaya Pub., Mumbai Himalaya Pub., Mumbai

Himalaya Pub., Mumbai United Publichers, Manglore Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. Modern Publisher, Bardez Goa. MathematicalSci., New Delhi MathematicalSci., New Delhi CV Kapor, New Delhi CV Kapor, New Delhi Malyala Monorama, Kottayam Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Modern Pub, Porvorim Bardez Modern Pub, Porvorim Bardez Modern Pub, Porvorim Bardez Modern Pub, Porvorim Bardez Modern Pub, Porvorim Bardez Modern Pub, Porvorim Bardez Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Leon Tech World, Chennai Leon Tech World, Chennai Leon Tech World, Chennai Leon Tech World, Chennai Leon Tech World, Chennai Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Texman's Pub., New Delhi Texman's Pub., New Delhi Swamy Pub, Channai Goa University, Taligao Goa University, Taligao Goa University, Taligao

Goa University, Taligao Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Calicut University, Calicut Calicut University, Calicut Calicut University, Calicut Goa Daman & Dev Govt. Sports & Culture, Panajim Mrs. Sulabha Shirodkar, Porvorim Cambridge University Press, New Delhi Mcgow Hill, New Delhi Anmol Pub, New Delhi Concept Pub, New Delhi Institute Menezes, Panajim Concept Pub, New Delhi Aadhya Prakashan , Jaipur Profile Book Ltd., London Full Circle, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Arroeo, Random House, London Anmol Pub., New Delhi Texere, London Viking , Penguin Book India Mcmillan, Delhi Thomson Learning , New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi PHI, New Delhi Kogan Page India , New Delhi Kogan Page India , New Delhi Kogan Page India , New Delhi

Kogan Page India , New Delhi Butter Worth, Oxford Butter Worth, Oxford A Darling Kindersley PHI, New Delhi South-Western, Thomson Learning Tata Mcgrowhill, New Delhi Pearson Edu, Delhi Anmol Pub., New Delhi PHI, New Delhi South-Western, Thomson Learning Anmol Publication, New Delhi Profile Book Ltd., London Tata Mcgrowhill, New Delhi Kogan Page India , New Delhi Viva Books Pvt.Ltd. PHI, New Delhi Aadhya Prakashan , Jaipur Wheeler Pub., New Delhi S. Chand & Co, New Delhi John Wlleg& Sons, New York Thomson Saith, Singapore S. Chand & Co, New Delhi Thomson Learning , New Delhi Wheeler Pub., New Delhi Thomson Learning , New Delhi Thomson Learning , New Delhi Thomson Learning , New Delhi Asian Book, New Delhi Thomson Learning Pearson Edu, Delhi Thomson Learning, Thomson South Western Macmillian Worth Pub. Swamy Pub, Channai Advaita Ashrama: Calcutta Advaita Ashrama: Calcutta Sri Ramakrishna Math, Madras Advaita Ashrama: Calcutta Sri Ramakrishna Math, Nagpur Sri Ramakrishna Math, Nagpur Sri Ramakrishna Math, Nagpur S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi Shri Kuber Publishing Court House Dhobi Mumbai:400 002 IDG Book Ltd., New Delhi

Pearson Edu, Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai W.R.Goyal, New Delhi Pearson Edu, Delhi Viva Books Pvt.Ltd., New Delhi Sterling Paper Book, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Teach Yourself Books, Chicago Jaico Publishing House, Mumbai Acodemic Publisher, New Delhi Pearson Edu, Delhi Crest Publishing House, New Delhi Vermilion, London New Holland, UK W.R.Goyal, New Delhi W.R.Goyal, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai University Press, Oxford Ramesh Pub. House, New Delhi Penguin Book, New Delhi Pocket Book, New York Vermilion, London Pocket Book, New York Pocket Book, New York W.R.Goyal, New Delhi Bantasm Books , New Yourk Jaico Publishing House, Mumbai Goodwill Pub. Housse, New Delhi The Goa Foundation, Mapusa Kedar Prakashan Gruha, Goa Navjivan Publishing House, Ahemdabad Navjivan Publishing House, Ahemdabad Anmol Prakashan , New Delhi Anmol Prakashan , New Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Pearson Edu, Delhi Anmol Publication, New Delhi Pearson Edu, Delhi Allied Publishing House, New Delhi Swamy Pub, Channai Oxford University Press, New Delhi Oxford University Press, New Delhi

The World Band Washigtone & Oxford University Press New Yourk Goodwill Pub. Housse, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi Universities Press, Hydrabad Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Deep & Deep, New Delhi Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai

Hilaya Publishing House, Mumbai Hilaya Publishing House, Mumbai S. Chand & Co, New Delhi Raj Publishing House, Jaipur Oxford University Press Tata Mcgrow Hill S. Chand & Co, New Delhi Pearson Edu, Delhi Syber Teach Pub , New Delhi Syber Teach Pub , New Delhi Syber Teach Pub , New Delhi Syber Teach Pub , New Delhi Tata Mcgrow Hill Authors Press, Delhi Syber Teach Pub , New Delhi Syber Teach Pub , New Delhi Syber Teach Pub , New Delhi BPB Publications, Delhi SIGS Books, New Yourk Syber Teach Pub , New Delhi Syber Teach Pub , New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi Wheeler Pub., New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi Wheeler Pub., New Delhi Wheeler Pub., New Delhi Wheeler Pub., New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi

S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi Wheeler Pub., New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi Wheeler Pub., New Delhi Wheeler Pub., New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi S. Chand & Co, New Delhi Wheeler Pub., New Delhi Wheeler Pub., New Delhi Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai

Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Himayaya Pub, Mumbai Jaiko Publishing House, Mumbai Jaiko Publishing House, Mumbai Jaiko Publishing House, Mumbai Jaiko Publishing House, Mumbai Vermilion, London

Arrow Book, London PearlinePyblucations, Mumbai PearlinePyblucations, Mumbai Viva Books Pvt., New Delhi Jaiko Publishing House, Mumbai Penguin Books, London Penguin Books, London Penguin Books, London Lotus Collection, New Delhi Hodder & Sterghton , London Lotus Collection, New Delhi Pocket Book, New York Pan Books , London Embassy Book Dis, Mumbai Vintage Randam, London Indian Thought, Mysur Indian Thought, Chennai Dolphin, Paper Books, London Penguin Books Hodder & Sterghton , London Sandesh Dis, Thane Magna Pub, Mumbai Response Books, New Delhi West Land Books, Chennai West Land Books, Chennai Crest Publishing House, New Delhi Arrow Book, London Roopa & Co., New Delhi Profile Book Ltd., London Viva Books Pvt., New Delhi Penguin Book Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Penguin, London Hoddes & Stoughtoo, London Nicholos Brealey, London Business Press, Thomson Learning Business Press, Thomson Learning Harper Callirs Pub, New Delhi

Vermilion, London APH Pub, S. Ansari Road Profile Books , London Harper Callirs Pub, New Delhi Yogi Impressionc, Mumbai Zarathushtza Pub, Helicon Pub., sheffield Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal , Delhi Pustak Mahal , Delhi Pustak Mahal , Delhi Pustak Mahal , Delhi Pustak Mahal , Delhi Pustak Mahal , Delhi Pustak Mahal , Delhi Goysl Saab, Delhi Pustak Mahal, New Delhi Jaiko Publishing House, Mumbai Mastermind Books, Banglore Prasanna Trust, Banglore Internet Services , USA Jaiko Publishing House, Mumbai Jaiko Publishing House, Mumbai Jaiko Publishing House, Mumbai Magna Pub, Mumbai Sandesh Dis, Thane Niksin Pub, Mumbai Embassy Book Dis, Mumbai Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Pustak Mahal, Mumbai/Delhi Harper Callirs Pub, New Delhi Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal, Delhi Gaurav Pub, New Delhi

Embassy Book Dis, Mumbai Megna Pub., Mumbai Pustak Mahal, New Delhi Random House Arrow Book, London Magna Pub, Mumbai Tata Mcgrow Hill Shambhala, South Asia Malayala Manorama, Kerala Orient Paperbook, New Delhi Orient Paperbook, New Delhi Orient Paperbook, New Delhi Pustak Mahal, Delhi Pustak Mahal, Delhi Tata Mcgrowhill, New Delhi Vermilion, London Profile Book, London Vermilion, London Pustak Mahal Pustak Mahal Jaiko Publishing House, Mumbai pustak Mahal Jaiko Publishing House, Mumbai UBSPD UBS Pub., New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Fusion Books, New Delhi Bantam Books, Newyourk Pocker Books, Newyourk Pocker Books, Newyourk Popular, Mumbai Tata Mcgrowhill, New Delhi Ramesh Pub. House, New Delhi Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai

Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Sheth Publisher, Mumbai Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai

Sahitya Bhavan , Agra Sahitya Bhavan , Agra Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Pitamber Pub., New Delhi Pitamber Pub., New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Bibliophile South Asia, Institu Menezes, Panjim Dnayanganga, New Delhi Prabhat Prakashan, Delhi Sahitya Prakashan, Delhi Ocean Book, New Delhi Dolphin Pub., Bombay Gest Publishing, New Delhi Dee & Deep Pub, New Delhi Crest Publishing House, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi

Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Kalyani Pub., New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Tata Mcgrow Hill,New Delhi Wishwa Prakashan , New Delhi S.Chand & Co., New Zdelhi S.Chand & Co., New Zdelhi Wishwa Prakashan , New Delhi Vikas Pub, House Hodder & Sterghton , London Tata Mcgrow Hill,New Delhi Vikas Pub, House Vikas Pub, House Vikas Pub, House New Central Agency, Calicutta Galgotia Pub, New Delhi Thomson, Southwestern Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi Thomson, Southwestern Thomson, Southwestern Pearson Edu, Singapore TataMcgrow Hill TataMcgrow Hill Pebguin Books Magrohill Southwestern, Thomson PHI Tata Magrowhill

Vikas Pub, House Vikas Pub, House Pearson Edu, Singapore Devki Publishing, Panaji Snow White Pub., Mumbai D.V.Teli John Wileey Oxford & IBM , New Delhi Pearson Edu, Singapore Rawat publication, Jaipur Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Anmol Publication, New Delhi Indiatoday Grup, New Delhi Central Chinmaya Mission, Mumbai Pranali Prakashan,Ponda Apurva Pub, Ponda Surel Park, Dongri Ajay Prakashan, Margao Sanjana Pub, Sanguem Saral Kokni Prakashan, Kochi Sukrtindrun Criental, Kochi Anujit Prakashn, Poiginim Jag Prakashan, Mardol Prerna Fwernandis, Boeim Mitra Prak., Ponda Om Shri Datta, Cancona M. Borkar, Taligao

Jag Prakashan, Mardol Bimb prakashan ,Porvorim Apurva Pub, Ponda milind K. Mahalshi, Cancona Bimb prakashan ,Porvorim Raaji Prak., Kepem Radhakrishna Pub., Pernem Nami Prak., Bambolim Kala Ankur ,Panji Kalabhavan, porvorim Bra Prakashan, Thivim Shri Hari, Navelim Sandcos Pub, Arlem Rai Shenvi Pub, Margao Mitra Prak., Ponda Chamunda Pub, Old Goa Hari Prakashan , Navelim Om Shri Datta, Cancona Om Shri Datta, Cancona Mitra Prak., Ponda Savagadi Prakashan, Panaji Shenvi Pub, Margao Shri Hari, Navelim Basti Prakashan, Bantwal, Karnatka Om Shri Datta, Cancona Roshan, Mumbai Bimb prakashan ,Porvorim Ashok Bhonsle, Panji Pundalik Books, Kayamkulam Kalyani Pub., New Delhi Apurva Pub, Ponda Tanvi Graphics , Margao Anuradha Desi,Sakhalim Pundalik Books, Kayamkulam Lolit Prak,Betalbhatim Mitra Prak., Ponda Udhargat Prakashan, Cuchorem Mitra Prak., Ponda Augasti Prakashan, Agasim Nami Prak., Bambolim Bra Prakashan, Thivim Shenvi Pub, Margao Geeta Prasar, Mapusa Dr. Thali, Khorilim Madhu Pub, Porvorim Relegion Siddhi, Ahemadnagar Taxman Pub, New Delhi

Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Magna Pub, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Sura College, Sura College, Fusion Books, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Megna Pub., Mumbai Megna Pub., Mumbai Megna Pub., Mumbai Megna Pub., Mumbai Megna Pub., Mumbai Macmillan UBS Pub, New Delhi Pitman Pvt. Ltd. UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi Vivi Books, Mumbai Tourist Pub, New Delhi Sura College, UBS Pub & Dis Macmillan Sura College, Jaico Publishing House, Mumbai Orient Paperbook, New Delhi Goyal Saab, New Delhi Sura College, Mejestic Prakashan, Mumbai Gest Publishing, New Delhi Sura Books Chennai Vohra Pub., New Delhi Sura Books Chennai Sura Books Chennai Jaico Publishing House, Mumbai Vohra Pub., New Delhi Sura College, Motilal Banarisidass, Delhi Sterling Pub, New Delhi Megna Pub., Mumbai

Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Megna Pub., Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai UBS Pub. New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Sahni Pub, Delhi Aroro's Book Goodwill Pub. Housse, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi Hind Poket Book, Delhi Sura, Books Motilal Banarisidass, Delhi Motilal Banarisidass, Delhi Motilal Banarisidass, Delhi Swamy's Pun, Chennai Jaico Publishing House, Mumbai Govt. Of Goa, Rural Dep. Agri Officers Associations, Panaji Agri Officers Associations, Panaji Agri Officers Associations, Panaji Agri Officers Associations, Panaji Agri Officers Associations, Panaji GHAG Executive, Panaji Jaico Publishing House, Mumbai C.R. Pinto, Mapusa Om Shri Datta, Cancona Radhakrishna Pub., Pernem H. No. 50, Bhatle Panaji Om Shri Datta, Cancona Malayala Manorama, Kerala Rajhans Vitaran Oxford University Press Sterling Pub, New Delhi Times Book, Singapore Dept. Of Information & Publicity, Panaji Dyrectorate, Ins.Of Char., New Delhi The Institude Of company Sec., India Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago

Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Encyclopaedia Britannica, Chicago Vivi Books, Mumbai Goodwill Pub. Housse, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Megna Pub., Mumbai Embassy Book Dis, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Bhalani Pub., Mumbai Profile Books , London Profile Books , London N.M. Thakkar, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Magna Pub, Mumbai UBSPD, New Delhi UBSPD, New Delhi The India Today, New Delhi Full Circle Pub Jaico Publishing House, Mumbai

Rupa & Co. Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Navneet Pub. UBSPD, New Delhi Aroras Book, Ambala Penguin Books Macmillan Jaico Publishing House, Mumbai Sur College, Chennai Sur College, Chennai S. Chand BSC Pub. Co. Penguin Books Sura Books Chennai Jaico Publishing House, Mumbai Career Options, New Delhi New Light Pub., New Delhi Tata Mcgrow Hill A Full Circle, Delhi River Books, New Delhi Other India Press, Mapusa B R Pub, Delhi Bombay natural Hist.Oxford Goa Foundations, Mapusa Book Enclave, Jaipur Allahabad Law Agency, Haryana Tata Mcgrow Hill, New Delhi Pearson Edu, Singapore Himalaya Pub. House Mumbai Asain Book Pvt. Himalaya Pub. House Mumbai Thomson, Southwestern Pearson Edu, Singapore Asain Book, New Delhi Izvor Coll's, Prasveta Izvor Coll's, Prasveta Izvor Coll's, Prasveta Izvor Coll's, Prasveta Izvor Coll's, Prasveta Maharashtra State Board, Pune Maharashtra State Board, Pune

NCERT , New Zelhi Varun Pub, Merut Pearson Edu, Singapore Wiley Dreamteach Viva Books, New Delhi Anmol Pub, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Anmol Pub, New Delhi Asian Books, Viva Books, New Delhi S. Chand Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Pearson Edu, Singapore Hodder & Macmillan Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Macmillan Aroras Book World, Noida Viva Books, New Delhi Academic Foundations , New Delhi Viva Books, New Delhi Sterling Pub, New Delhi Anmol Pub, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Anmol Pub, New Delhi Viva Books, New Delhi Viva Books, New Delhi Pearson Edu, Singapore Viva Books, New Delhi Anmol Pub, New Delhi Viva Books, New Delhi Sarup & Sons Englich Ed Pub, Mumbai Sterling Pub, New Delhi Viva Books, New Delhi

Helth Harmoney, Jain Pub, New Delhi Penguin Books Infinity Books Viva Books, New Delhi Deep & Deep Pub Pearson Edu, Singapore Tata Mcgrow Hill Viva Books, New Delhi

Publication Division, Panaji Seth Publishers , Margao Seth Publishers , Margao Seth Publishers , Margao Seth Publishers , Margao Seth Publishers , Margao Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill

Vrinda Pub, Delhi Vrinda Pub, Delhi Manisha Prakashan Manisha Prakashan Manisha Prakashan Manisha Prakashan Manisha Prakashan Manisha Prakashan S.Chand New Delhi Mrs. Sulbha Shirodkar,Panajim National Book Trust India Vikas Pub, House Vikas Pub, House Vikas Pub, House Vikas Pub, House BPB Publication, New Delhi BPB Publication, New Delhi BPB Publication, New Delhi BPB Publication, New Delhi BPB Publication, New Delhi BPB Publication, New Delhi Leon Teachworld, Vikas Publishing House Leon Teachworld, Vikas Publishing House Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai

Sultan Chand And Sons, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Media Pramoters andPub. Tata Mcgrow Hill Kedarnath Ram, Merrut Seth Publishers, Mumbai Seth Publishers, Mumbai Seth Publishers, Mumbai Seth Publishers, Mumbai Seth Publishers, Mumbai The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao

Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao Seth Publishers, Margao American Mgmt., New Yourk Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi Tata Mcgrow Hill Printece Hall Of India , New Delhi Tata Mcgrow Hill Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata

The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata The Institute, Kolkata Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Sultan Chand And Sons, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Bai Vaishaya Gavrav Samiti, Pune Akshar Prakashn, Mumbai Akshar Prakashn, Mumbai Chet Shree Prakashan Sadhana Prakashan Pune Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi

Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Katyani Pub., New Delhi Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Seth Publisher , Margao Tally Solutions , Banglore Tally Solutions , Banglore National Book Trust India Oxford University Press Bloom Burey Pub., London Bloom Burey Pub., London Bloom Burey Pub., London Bloom Burey Pub., London Palak Pub, Mumbai Gyan Sagar Pub Goodwill Pub. Housse, New Delhi Prabhat Paper Book, Delhi Concept Pub, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub National Book Trust India National Book Trust India National Book Trust India Sterling Pub, New Delhi Ramesh Pub, New Delhi Anmol Pub, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi

Thomson, Southwestern S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Oxford University Press New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi New Dawn, Sterling Pub, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi Printece Hall Of India , New Delhi

Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Tata Mcgrow Hill Pearson Edu, Singapore Pearson Edu, Singapore Akshar Bramha, Panaji Akshar Bramha, Panaji Nami Prakashan, Bamboli ) Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Vithal Nagesh Gawade Govt. Press, Panaji Govt. Press, Panaji Govt. Press, Panaji Harper Collins Pub., New Delhi Intellectual Book, Bhopal Swam's Pub, Chennai Swam's Pub, Chennai Sri Yabuluti, Hydrabad Sri Yabuluti, Hydrabad Vikram Pub., Porvorim Vikram Pub., Porvorim Galgotia Pub, New Delhi New High Pub., New Delhi Arihant Pub, Meerut Arihant Pub, Meerut Book Place ,New Delhi Arihant Pub, Meerut New Light Pub., New Delhi Holey Faith Int., Jaico Publishing House, Mumbai Macmilla, Delhi Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi PHI New Delhi Excell books, New Delhi PHI New Delhi PHI New Delhi PHI New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi PHI New Delhi

PHI New Delhi PHI New Delhi PHI New Delhi Excell books, New Delhi Macmilla, Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Excell books, New Delhi Book Place ,New Delhi Macmilla, Delhi Prerna Prakashan , Delhi Prerna Prakashan , Delhi Prerna Prakashan , Delhi Prerna Prakashan , Delhi Prerna Prakashan , Delhi PHI, New Delhi Sterling Pub, New Delhi Excell books, New Delhi PHI, New Delhi Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi Macmilla, Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Excell books, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi PHI, New Delhi Excell books, New Delhi PHI, New Delhi MBD International, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi Excell books, New Delhi Mgrowhill PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi Excell books, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Excell books, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai S Chand & Co. , New Delhi New Age International PHI, New Delhi

PHI, New Delhi New Age International PHI, New Delhi Excell books, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi APH Pub, New Delhi APH Pub, New Delhi APH Pub, New Delhi APH Pub, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi Lonley Planet , Australia Academic Foundations , New Delhi Ramesh Pub, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi Tesman's Allied, New Delhi The World Press, Kolkotta The World Press, Kolkotta The World Press, Kolkotta The World Press, Kolkotta The World Press, Kolkotta Lakshya Pub, New Delhi Sports Pub, Delhi Sports Pub, Delhi Sports Pub, Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Pearson Edu, Singapore Grend Dream Books,UK Grend Dream Books,UK Grend Dream Books,UK Grend Dream Books,UK Outlook Traveller, New Delhi Deep&Deep, New Delhi

Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi Deep&Deep, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Pearson Edu, Singapore Pearson Edu, Singapore Vikas Publishing House Pearson Edu, Singapore Vikas Publishing House Vikas Publishing House Vikas Publishing House Vikas Publishing House Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Macmilla, Delhi Sarup & Sons, New Delhi Akansha Pub, New Delhi RBSA Pub., Jaipur Vikas Publishing House Adhyan Pub.,Delhi Anmol Pub, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Pearson Edu, Singapore PHI, New Delhi Galgotia Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Viva Books, New Delhi Vikas Publishing House Galgotia Pub, New Delhi PHI, New Delhi Malayala Manorama, kottyan Rajhans Vitaran, Panaji Rohan Book Co., New Delhi Rohan Book Co., New Delhi Vohra Pub, New Delhi Vohra Pub, New Delhi Long Man, Hong Kong Sulabh Pub, Agra Varun Pub. Penguin Books Goodwill Pub. Housse, New Delhi Dimond Pocket Boks, New Delhi UBSPD . New Delhi

Pustak Mahal , Nelhi Pustak Mahal , Nelhi Vohra Pub, New Delhi Kogan Page, New Delhi Magna Pub, Mumbai AITBS Pub, New Delhi RBSA Pub., Jaipur Palak Pub, Mumbai Full Circle, New Delhi Black Rose, Delhi Icon Pub, New Delhi Kiran Books International Black Rose, Delhi Shirjea book, New Delhi Kiran Book , Delhi Kiran Book , Delhi Harper Collins Pub., New Delhi Dimond Pocket Boks, New Delhi UBSPD, Mumbai PBD Publication, Gurgao (HR) PBD Publication, Gurgao (HR) Penguin Books Every Man Lib., London Shirjea book, New Delhi Giyan Gogan Pub, Delhi Giyan Gogan Pub, Delhi Giyan Gogan Pub, Delhi Shirjea book, New Delhi Kiran Book, Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Goodwill Pub. Housse, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Goodwill Pub. Housse, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Penguin Books Mills & Boom, Great Britan Mills & Boom, Great Britan Mills & Boom, Great Britan Geddes & Grassety, Scotland Puffin Books Blooms Bueey, London Blooms Bueey, London Pustak Mahal , Nelhi Penguin Viking, India Trinity Pub, Panaji Trinity Pub, Panaji

Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao

Sheth Pub, Margao Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Wishwa Prakashan, New Delhi Taxman Pub Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi

Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Taxman Pub, New Delhi Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Neelkanth Pub, Bombai Bharti Pub & Dis. PHI, New Delhi PHI, New Delhi PHI, New Delhi Trinity Pub, Panaji Trinity Pub, Panaji Acdemic India Pub, New Delhi Time Books International Bright Careers, Delhi Bright Careers, Delhi Pearson Edu, Singapore Vikas Publishing House

Tiny Tot Pub, India Vasantrao Dempe Foundation Devki Pub ,Panji Tata Mcgrohill, New Delhi

Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Modern Publishers Modern Publishers Modern Publishers Modern Publishers NAAC Bansaloe, Banglore NAAC Bansaloe, Banglore NAAC Bansaloe, Banglore NAAC Bansaloe, Banglore Rashmi Ramdas Kelkar,Kolvale Bardez Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi Texman Allied, New Delhi PHI, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi BPB publications Pearson Edu, Singapore Tata Mcgrohill, New Delhi PHI, New Delhi Allied Pub, Mumbai Excell books, New Delhi Pearson Edu, Singapore Tata Mcgrohill, New Delhi Pearson Edu, Singapore Allied Pub, Mumbai The Mcgrowhill, New Delhi Oxford & IBM, Pub J V Publishing House, Jodhpur Prem Rawat Pub, Jaipur Tata Mcgrohill, New Delhi Oxford & IBM, Pub John Wiley & Sons Allied Pub, New Delhi Penguin Books

AITBS Pub, New Delhi AITBS Pub, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Rupa & Co, New Delhi Goa Chamber Of Commerce, Panaji Govt. Printing Press, Panaji Swamy's Pun, Chennai Swamy's Pun, Chennai Pato Informaties, Panaji Pato Informaties, Panaji Pato Informaties, Panaji Sahitya Bhavan, Agra Kalyani Pub, Ludhiyana UBS Pub. ICSI , New Delhi Hand Knocks Factory SDN BHD Magna Pub, Mumbai Aroras Book, Ambla Magna Pub, Mumbai

Magna Pub, Mumbai Magna Pub, Mumbai Jaop Pub, Mumbai Jaop Pub, Mumbai Master Mind Book, Balglore Master Mind Book, Balglore Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Pustak Mahal , Nelhi Raror's Book Raror's Book Mastermind Book, Banglore Macmillan UPSPD , Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Excell books, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Master Mind Book, Balglore Master Mind Book, Balglore Master Mind Book, Balglore Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Pustak Mahal , Nelhi Simon & Schuster, New Yourk Pustak Mahal , Nelhi Pustak Mahal , Nelhi Goyal Pub, New Delhi Pustak Mahal , Nelhi Pustak Mahal , Nelhi Master Mind Book, Balglore Pustak Mahal , Nelhi Sura Book, Chennai Pustak Mahal , Nelhi Pustak Mahal , Nelhi Pustak Mahal , Nelhi Pustak Mahal , Nelhi Mastermind Book, Banglore Magna Pub, Mumbai Ramesh Book, New Delhi UPSPD , Pub, New Delhi NBC International, Mumbai Institute De Recherehe, Mysur Little Baown, Newyourk Simon & Schuster, New Yourk Jaop Pub, Mumbai A Full Circle, New Delhi

A Sterling Pub, New Delhi Embassy Books, Mumbai Mastermind Book, Banglore Little Brown& Co, Newyourk Thomson UBS Pub, New Delhi Abhishek Pub, Gandhinagar Students Book, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Aroras Book, Ambla Pan Book, Macmillan Bookhive India UBSPD, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Jaico Publishing House, Mumbai Dimond Pocket Boks, New Delhi Embassy Books, Mumbai Heaith Harmoney, New Delhi Chaukhassba, Delhi New Age Book, New Delhi New Age Book, New Delhi Master Mind Book, Balglore Winsome Book, Delhi Winsome Book, Delhi Arro's Book , Ambala Vasan Pub, Banglore Mastermind Book, Banglore Arro's Book , Ambala Arro's Book , Ambala Butterwoth Jaico Publishing House, Mumbai Devki Pub ,Panji Pato Informaties, Panaji Sahitya Acadamey, New Delhi Om Art Pub, Ponda Shri Damodar Prakashan Jait Prakashan, Goa Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Apurbai Prakashan, Volvoi Ponda Nami Prakashan, Bambolim Nami Prakashan, Bambolim Aurva Pub, Ponda

Rajahans Goa Kokni, Panaji Goa Kokni, Panaji Goa Kokni, Panaji Subhashi Prakashan, Sangolda Doa Geological Society, Banglore Geological Society, Banglore Vishwajit Prakashan, Mardol Vishwajit Prakashan, Mardol EPW Res., Mumbai EPW Res., Mumbai EPW Res., Mumbai Dave Multimidia, Mumbai Mpower Life Edu, Banglore Media Fusion, Banglore Shloka Pub, Mumbai Shloka Pub, Mumbai Shloka Pub, Mumbai Paca , Panaji Raj Pub, Mumbai Rohan Book Company, Delhi Chronick Pub, New Delhi Malayala Manaorama, New Delhi Universitys Press, Hydrabad Dalal Street Investment PHI New Delhi PHI New Delhi Pritam Pub. Bright Careers, Delhi Bright Careers, Delhi Bright Careers, Delhi Mohan Pai ,Banglore Alpha Land Books, Chennai Indian Books, Noida Fiction House, Delhi Newlight Pub, New Delhi Sura Book, Chennai Ahlia Advertising,St Cruze Goa Printed Devil, Patto Porvorim Learner Press, New Delghi Rupa & Co, New Delhi Rupa & Co, New Delhi Rupa & Co, New Delhi Rohan Books, Delhi Mastyermind Books, Banglore Mastyermind Books, Banglore

Mastyermind Books, Banglore Goodwill Pub. Housse, New Delhi Egal Educations Akapolined, Banglore Mira Books, Suery Harper Collin,New Yourk Vintage, London Vintage, London Vintage, London Jaico Publishing House, Mumbai EnglishEdin. Pub., Mumbai New Sadhana Pocket Book, New Delhi Rajesh Prakashan, Pune New Sadhana Pocket Book, New Delhi Gajanan Books, Mumbai New Sadhana Pocket Book, New Delhi Quillern Press, London Orient Paper , Delhi PHI New Delhi Lakshay Pub, Delhi Lakshay Pub, Delhi Anmol Pub, New Delhi Deep & Deep Pub Anmol Pub, New Delhi Mohit Pub, New Delhi Mohit Pub, New Delhi Isha Books, Delhi Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Sports Pub, New Delhi Sublime Pub, Jaipur Sublime Pub, Jaipur Sublime Pub, Jaipur APH Pub, New Delhi Vista International, New Delhi English Edition Pub, Mumbai Motilal, Delhi Isha Books, Delhi Isha Books, Delhi Ramesh Pub, New Delhi Isha Books, Delhi Isha Books, Delhi Isha Books, Delhi PHI New Delhi Cambridge University Press, New Yourk Oxford University Press, Oxford Academic Foundation, New Delhi

Ramesh Pub, New Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi Authors Press, Delhi New Age Book, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Anmol Pub, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Vikas Publishing House National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi National Book Trust, New Delhi Vohra Pub, New Delhi Varun Pub, Merrut Vohra Pub, New Delhi Varun Pub, Merrut Vohra Pub, New Delhi Globle Vision, New Delhi Globle Vision, New Delhi Varun Pub, Merrut English Edition Pub, Mumbai English Edition Pub, Mumbai Rupa & Co, New Delhi Rupa & Co, New Delhi Varun Pub, Merrut Orient Paper , Delhi Orient Paper , Delhi

Puffin Books, New Delhi Puffin Books, New Delhi Occeans Book Cambridge University Press, New Yourk Jaico Publishing House, Mumbai Global Vision, Delhi Infinity Books Sterling Pub, New Delhi Sterling Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi Oxford University Press, Oxford Chanceller Press, London Deep & Deep Pub ICFAI Books Tata Mcgrohill, New Delhi PHI New Delhi PHI New Delhi Morgan Kufmann, New Delhi Narosa Pub, New Delhi Pearson Education, Delhi Wiley Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Lakshay Pub, Delhi Sports Pub, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur Intellectual Book, Bhopal S Chand & Co. , New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Penguin Books Rawat Publications, New Delhi Rawat Publications, New Delhi Rawat Publications, New Delhi Rawat Publications, New Delhi The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota

The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota The Institute Of Cost And Works, Kolkota Economic Foundation , New Delhi Sublime Pub, Jaipur ABD Publisher, Jaipur ( A B ) Asia Books, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Mcmillan India Calicut University, Calicut Printece Hall, New Delhi Tayal Institute, Indor Global Data, Pune Ravi Naik College, Ponda BPB Pub, New Delhi Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Taxman Pub Learning Sphases, Margao Akshr Bramha, Panajim Saradchadra Shenoi, Cochi Juilet Abrel D'Souza, Bombay Bimb Prakashn, Porvorim Jan Graphix, Sanguem Nami Prakashan, Bambolim

Apoorva Pub, Ponda Kasturi Printing, Ponda Ruto Ofset, Volvoi SahityaKalayatri , Pune SahityaKalayatri , Pune Bimb Prakashn, Porvorim Trimurthi Pub, Sankhli Bimb Prakashn, Porvorim Kokani Saraspat, Chandor Thomas Steven, Kerala Navrang Prakashan, Khorli Tawadi Yusuf Shekh, Vasco Diagado Kokni, Panaji Cyril Fernandes, Banaulim Classic Setting, Ponda Kokani Saraspat, Chandor Bimb Prakashn, Porvorim Baxio, Agasim Dr Aditya Kamat, Mumbai Dev.Commissioner, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Kalyani Pub, Ludhiyana Kalyani Pub, Ludhiyana Texman Pub, New Delhi Texman Pub, New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Snow White, Mumbai Snow White, Mumbai Academic Pub, Kolkota Academic Pub, Kolkota Academic Pub, Kolkota

Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Kitab Mahal, Allhabad Kitab Mahal, Allhabad Vrinda Pub, Delhi Vrinda Pub, Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Himalaya Pub. House Mumbai Mcgrowhill Co Sheth Pub Sheth Pub Sheth Pub BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi Himalaya Pub. House Mumbai Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Global Data, Pune

Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Taxman Pub Overseas Press, New Delhi Mcgrowhill Uk Swamy's Pun, Chennai Swamy's Pun, Chennai S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Former Income Tax, Fatorda Former Income Tax, Fatorda Dorling Kindersley, Delhi Indialog Pub, New Delhi Indialog Pub, New Delhi Adarsh Entreprises, New Delhi Indialog Pvt Ltd., New Delhi Pearson Education, Delhi New Light Pub, New Delhi Nova Press, New Delhi Pearson Education, Delhi Pearson Education, Delhi Pearson Education, Delhi PHI New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Indialog Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi New Age Book, New Delhi

Pearson Education, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Macmillan Macmillan Dremteash Press, New Delhi A Jaico Books, Mumbai Excell books, New Delhi Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Thomson Course Technology Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Mc Grow Hill, International Morgan Kufmann, New Delhi Morgan Kufmann, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Abhijit Pub, Delhi Cambridge University Press, New Yourk Cambridge University Press, New Yourk D.S. Pub, Delhi Goodeill Pub, New Delhi Goodeill Pub, New Delhi S Chand & Co. , New Delhi S Chand & Co. , New Delhi Macmillan India Dorling Kindersley, Delhi Dorling Kindersley, Delhi Dorling Kindersley, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Prentece Hall, New Delhi Deep & Deep Pub Discovery Pub, New Delhi Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Mittal Publication, New Delhi Deep & Deep Pub S Chand & Co. , New Delhi Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Deep & Deep Pub Discovery Pub, New Delhi

Discovery Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Printece Hall, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Macmillan India Tata Mcgrohill, New Delhi Pearson Education, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Excell books, New Delhi Excell books, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Macmillan India Printece Hall, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Pearson Education, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi The ICFAI University Press Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Pearson Education, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Thomson Course Technology Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Pearson Education, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Macmillan India , New Delhi Macmillan India , New Delhi Macmillan India , New Delhi Macmillan India , New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Tata Mcgrohill, New Delhi Printece Hall, New Delhi Pearson Education, Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Macmillan India , New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi

Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi New Century, New Delhi Printece Hall, New Delhi Macmillan India , New Delhi Macmillan India , New Delhi Pentagon Press , New Delhi A Division Of Saga Pub, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur A Division Of Saga Pub, New Delhi Pentagon Press , New Delhi Mcgrowhill , New Delhi Indialog Pub, New Delhi Brodway Book, Panaji Macmillan India, New Delhi Health Harmony, New Delhi Macmillan India, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Pearson Education, Delhi Pearson Education, Delhi Nels Publications, Tamilnadu Nels Publications, Tamilnadu Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Sura Book, Chennai Sura Book, Chennai Pearson Education, Delhi Sahni Publications,Delhi Book Place, New Delhi English Edition Pub, Mumbai Tata Mcgrohill, New Delhi Bright Carrers Institutes, New Delhi Bright Carrers Institutes, New Delhi Dimond Pocket Boks, New Delhi Sahni Publications,Delhi Robin Books, New Delhi Sohoni Pub, New Delhi MBD International, New Delhi Adarsh Entreprises, New Delhi Vohra Pub, New Delhi Ajai Book, New Delhi Sudha Pub, New Delhi Oright Careers, Delhi Satyam Books,Uttranchal Oright Careers, Delhi

Gemini Books, New Delhi Rising Publishers, Delhi Sura Book, Chennai Sahni Publications,Delhi Advaita Ashrama, Kolkata Advaita Ashrama, Kolkata Rising Publishers, Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Sneha Prakashan Discovery Pub, New Delhi Sterling Pub, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi English Edition Pub, Mumbai MTG Books, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Academic ( India ) , New Delhi Academic ( India ) , New Delhi New Light Pub, New Delhi Bookhive ( India ) , New Delhi Bookhive ( India ) , New Delhi Navneet Pun, Mumbai Tata Mcgrohill, New Delhi MTG Books, New Delhi Arihant Pub, Meerut S.Chand& Co., New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Tata Mcgrohill, New Delhi Jaico Publishing House, Mumbai Frank Bros, New Delhi Macmillan, New Delhi AITBS Pub, Delhi Referance Press, New Delhi Sterling Pub, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Referance Press, New Delhi New Century, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Response Books, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Kalyani Pub, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur New Century, New Delhi B.R. Pub, Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur

Shree Niwas Pub, Jaipur Macmillan Press Ltd Excell books, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Tata Mcgrohill, New Delhi Prentece Hall, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Manoj Pub, Kolkota Dimond Pub, Pune Vison Book, New Delhi Wileey India, New Delhi Wileey India, New Delhi Vison Book, New Delhi Globe Offset, New Delhi Ajanta Offset, New Delhi Vison Book, New Delhi Vison Book, New Delhi Vison Book, New Delhi Ruplika Press, India Pinkberry Pub, Mumbai Capstone Pub Butterworth, New Delhi A Chess Business Tata Mcgrohill, New Delhi Wisdom Pub, Delhi Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Atlantic Pub, New Delhi Butterworth, New Delhi India Book , Bombay Hardknocks Factory, Kurla Nicholas Beealey, London Manjul Books, Bhopal Abhishek Pub, Gandhinagar Sahni Publications,Delhi Embassy Book, Mumbai Manjul Books, Bhopal Printece Hall, New Delhi Vikas Pub, New Delhi S.Chand& Co., New Delhi Wisdom Pub, Delhi Wisdom Pub, Delhi Butterworth, New Delhi Trinity Pub, Panaji Blackwell Pub, Delhi Printeice Hall, New Delhi

Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Vikas Pub, New Delhi The Institute Of Charteses Financial Annlysis, India S.Chand& Co., New Delhi Macmillan India, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Vison Book, New Delhi Macmilan India Tata Mcgrohill, New Delhi S.Chand& Co., New Delhi New Age International, New Delhi New Age International, New Delhi New Age International, New Delhi New Age International, New Delhi Vikas Pub, New Delhi S.Chand& Co., New Delhi S.Chand& Co., New Delhi Vikas Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi ICFAI Books University Press Macmillan, New Delhi Printice Hall , New Delhi Frank Bros, New Delhi Printice Hall , New Delhi Wileey India, New Delhi Printice Hall , New Delhi Printice Hall , New Delhi New Light Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Rain Tree Pub, Chennai Vikas Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Computech Pub, New Delhi Allyn & Bocon A. Printece Hall, New Delhi Printece Hall, New Delhi Irwin, Mcgrow Hill, New Delhi Printice Hall , New Delhi BPB Pub, New Delhi Printice Hall , New Delhi Jones & Bartilett Pub

ABC Pub, New Delhi Rising Publishers, Delhi Vasant Pub, Banglore Hind Pocket Book, New Delhi Ramesh Pub, New Delhi Sahni Publications,Delhi Sterling Pub, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi Goodwill Pub. Housse, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Sulabh Pub, Agra Ahirant Pub, Kalindi New Light Pub, New Delhi Vason Pub, Banglore Chronicle Books, New Delhi Sahni Publications,Delhi Dolphin Pub, Bombay Dolphin Pub, Bombay Dolphin Pub, Bombay The Institute Of Charters Accounting Of India , Mumbai The Institute Of Charters Accounting Of India , Mumbai The Institute Of Charters Accounting Of India , Mumbai The Institute Of Charters Accounting Of India , Mumbai The Institute Of Charters Accounting Of India , Mumbai The Institute Of Charters Accounting Of India , Mumbai Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai

Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Texman Allied Pub, Mumbai Ashok Kodavle, Mumbai Madhura Prakashan, Mumbai Vijay Prakashan, Nagpur Padhamagandha Prakashan , Pune Monavikas Prakashan , Pune Mooj Prakashan, Mumbai Madhura Prakashan, Mumbai Rajhans Prakashan, Pune Rohan Prakashan, Pune Dimple Pub, Pune Popular Prakashan, Mumbai Manovikas Prakashan, Pune Rajhans Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Raviraj Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Rajhans Prakashan, Pune Padhamagandha Prakashan , Pune Oxford University Press, India Pearson Education, Delhi Prentece Hall, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Sanguine Techencal Pub, Banglore Tata Mcgrohill, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi

Khel Sahitya, New Delhi Sports Pub, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Pearson Education, Delhi John Wiley Sons Rawat Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Pearson Education, Delhi Cima Publication Printice Hall , New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Swamy's Pun, Chennai Swamy's Pun, Chennai Swamy's Pun, Chennai Swamy's Pun, Chennai MalayalaManorama, Delhi Sultanchan And Sons, New Delhi Sultanchan And Sons, New Delhi Sultanchan And Sons, New Delhi Sultanchan And Sons, New Delhi Sultanchan And Sons, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Kitab Mahal, New Delhi Kitab Mahal, New Delhi Kitab Mahal, New Delhi Kitab Mahal, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Kalyani Pub, New Delhi Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Sheth Pub, Mumbai Taxman Pub, Bombay

Shri Mauli Prakashan, Mapusa Manovikas Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Manovikas Prakashan, Pune Bhushan Kalasangh, Morji Shri Gajanan Kurundwadkar, Margao Vasudev Deshpande , Panaji Bhushan Kalasangh, Morji Madhushri Prakashan, Pune Sidhi Prakashan, Pernem Durga Prakashan , Shivoli Lion Press, Kolhapur Industrial Estate, Mumbai Industrial Estate, Mumbai Industrial Estate, Mumbai Suyash Prakashan , Pune Yougandhar Prakashan, Pune Swami Vivekanand Kala, Sal Parshuram Samaj, Madgao Yougandhar Prakashan, Pune Sharda Granth Prakashan , Ponda Mithilesh Prakashan, Mapusa Prof. Ulhas Desai, Quepem Kamaxi Prakashan , Shiroda Shri Mauli Prakashan, Mapusa Mayuri Prakashan, Asnora Kedar Prakashan, Panaji Durgaprasad Durganagar, Borim Ponda Snehavardhan Pub, Pune Pradnya Prakashan, Goa Bal Vachak Chalval, Honda Shrichi Echaya Prakashan, Shivoli Prabhat Prakashan, Pernem Shri Navdurga Prakashan, Borim Ponda Ramnath Prabhu Desai Kothabi Chandor Sou. Prajkta Prakash Chanekar, Borda Margao Atmaram Bhagat, Mapusa Sharda Granth Prakashan , Ponda Pradnya Prakashan, Valpoi Jagar Prakashan, Verla Bardez Suyash Prakashan , Pune Vaijayanti Prakashan, Savanwadi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Gracias Print Art, Margao

Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Gracias Print Art, Margao Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Swamy Publisher, New Delhi A Nabhi Publication Shri Kumar Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai

Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai

Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai ICAB Reacerch , Goa Verla Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim UBS Pub, New Delhi Thomson South Western, Singapore Thomson South Western, Singapore Thomson South Western, Singapore Vijam Nicole , Chennai Thomson South Western, Singapore Thomson South Western, Singapore Thomson South Western, Singapore Academic Press Vistaar Pub, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Vista International Pub, New Delhi Shree Niwas Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur RBSA Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur RBSA Pub, Jaipur Shree Niwas Pub, Jaipur RBSA Pub, Jaipur Shruti Pub, Jaipur Vista International Pub, New Delhi Vista International Pub, New Delhi Kalpary Pub, New Delhi Kalpary Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi Perna Prakashan, Nerw Delhi Sports Pub, New Delhi Sports Pub, New Delhi

Om Headlines , Andre Pradesh Oxford University Press, India Om Headlines , Andre Pradesh Reader's Delight, New Delhi GNASIS Pub, New Delhi GNASIS Pub, New Delhi GNASIS Pub, New Delhi GNASIS Pub, New Delhi GNASIS Pub, New Delhi Respons Books, New Delhi Respons Books, New Delhi Om Authenic Books, Andra Pradesh Respons Books, New Delhi Wiley India , New Dlehi Vistar Pub, New Delhi Respons Books, New Delhi Respons Books, New Delhi Vistaar Pub, New Delhi Rupa Co , New Delhi Respons Books, New Delhi Thomson South Western, Singapore RBSA Pub, Jaipur Respons Books, New Delhi Thomson South Western, Singapore, New Delhi Thomson South Western, Singapore, New Delhi Respons Books, New Delhi Thmson South Weston, New Delhi Thmson South Weston, New Delhi Sonali Publications, New Delhi Penguin Books, New Delhi Vista International Pub, New Delhi Concept Pub, New Delhi Morgan Kaufmonn Pub, New Delhi Morgan Kaufmonn Pub, New Delhi Morgan Kaufmonn Pub, New Delhi Elsevier Private , New Delhi Thomson Asia , New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Dremteach Press, New Delhi Dremteach Press, New Delhi Respons Books, New Delhi Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Government Of Goa Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Vikram Pub, Porvorim Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay

Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Taxman Allied Services,Bombay Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Taxman Allied Services,Bombay Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Brodways Book, Panajai Rupa Co , New Delhi Rupa Co , New Delhi Dolphin Pub, London Ramesh Pub, New Delhi Vrun Pub, Meerut Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi

Sports Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi Varun Pub, Meerut Goodwill Pub, New Delhi Dimond Book, New Delhi Sira Book, Chennai Jaico Pub, Mumbai Khel Sahitya, New Delhi Khel Sahitya, New Delhi Sadhana Pub, Delhi Dimond Pub, Pune Dimond Pub, Pune UBS Pub, New Delhi The Crowood Press , Wiltshire Macmillan India, New Delhi ICFAI Center, Hydrabad Vikas Pub, New Delhi S.Chand& Co., New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Tata Mcgrohill, New Delhi Wiley India , New Dlehi Wisdom Pub, Delhi Macmillan India, New Delhi S.Chand& Co., New Delhi S.Chand& Co., New Delhi S.Chand& Co., New Delhi Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai

Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Dorling Kindersley ,London UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi UBS Pub, New Delhi Bright Carers Institute, New Delhi Bright Carers Institute, New Delhi Cambridge University Press, United Kingdom Vikram Pub, Porvorim Macmillan India, New Delhi Dove Multimidia , Mumbai Tirumala Softwares, Bombai Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao The Bhaktivedanta Trust, Mumbai The Bhaktivedanta Trust, Mumbai The Bhaktivedanta Trust, Mumbai Sonali Publications, New Delhi Frank Bros , New Delhi Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Taxman Pub, Margao Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai

Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Himalaya Pub,Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai

Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Seth Pub, Mumbai Devki Pub, Panaji Sonali Publications, New Delhi A Nabhi Pub, New Delhi A Nabhi Pub, New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi Kalyani Pub. New Delhi Kalyani Pub. New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Vistaar Pub, New Delhi Response Book, New Delhi

Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Saga Pub, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Dorling India, New Delhi Person Education , New Delhi Person Education , New Delhi Macmillan India , New Delhi Authour Press, New Delhi S.Chand , New Delhi Kogan Page India, New Delhi Jaico Pub, New Delhi Jaico Pub, New Delhi Penguin Book, New Delhi UNDP Pub Tata Mcgrow Hill, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Tata Mcgrow Hill, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Response Book, New Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi

Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi Himalaya Pub, Delhi The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad The ICFAI University Press, Hydrabad Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi

Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Taxman Pub, Nwq Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Sultan Chand, New Delhi Swamys Pub, Chennai Swamys Pub, Chennai Swamys Pub, Chennai Rajhans Prakashan, Pune Mehata Pub, Pune Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Deep And Deep, New Delhi Former Income Tax, Fatorda, Margao Former Income Tax, Fatorda, Margao

Former Income Tax, Fatorda, Margao Former Income Tax, Fatorda, Margao Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Bright Carers Institute, New Delhi Orient Longman, Hydrabad Orient Longman, Hydrabad Jaico Pub, Mumbai Varun Pub, Meerut Cambridje University Press Satyam Book,Uttrakhand A Sterling Paperbook, New Delhi Bright Pub, New Delhi Pinto Chambers, Panaji Commercial Law Pub, New Delhi Devki Pub, Panaji Devki Pub, Panaji Taxman Pub, Mumbai Ketan Thakkar For Snow White Pub, Mumbai Ketan Thakkar For Snow White Pub, Mumbai Swamys Pub, Chennai Devki Pub, Panaji Shri Kuber Pub, Mumbai Scitech Pub, New Delhi Scitech Pub, New Delhi Scitech Pub, New Delhi Scitech Pub, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Academic Foundation, New Delhi Academic Foundation, New Delhi Dorling India, New Delhi Dorling India, New Delhi Cengage Learning, New Delhi Thomson South Western Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi

Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi Butterworth Heinemunn, Burlington Butterworth Heinemunn, Burlington Butterworth Heinemunn, Burlington The ICFAI University Press, Hydrabad Pearson Education, Kindsley Pearson Education, Kindsley Butterworth Heinemunn, Burlington Tata Macgrow Hill, New Delhi Jaico Pub, Mumbai Wiley India, New Dlhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Dorling India, New Delhi Paradise Publication, Jaipur RBSA Publisher, Jaipur Oswal Books, Agra Oswal Books, Agra Shree Niwas Pub, Jaipur S.Chand , New Delhi Current Pub, Mumbai Wisdom Pun, New Dlhi Current Pub, Mumbai Jaico Pub, Mumbai Maanu Graphics, New Delhi Smriti Books, New Delhi Health Harmoney, New Delhi Health Harmoney, New Delhi B.Jain Pub, New Delhi Sterling Press , New Delhi Arihant Pub, Merut Amba Prakashan , Kolhapur Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Dorling India, New Delhi Dorling India, New Delhi Dorling India, New Delhi Dorling India, New Delhi Dorling India, New Delhi Deep And Deep, New Delhi Deep And Deep, New Delhi Deep And Deep, New Delhi Deep And Deep, New Delhi Adhayan Pub, New Delhi Adhayan Pub, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi

Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Vikas Pub, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi S.Chand , New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Dpr;ing Kidensley, New Delhi Dpr;ing Kidensley, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi Ane Books, New Delhi Ane Books, New Delhi CRC Press Ane Books, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi Dreamtech Press, New Delhi BPB Pub, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Academic Foundation, New Delhi Kalpary Pub, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi

Excell Book, New Delhi Wiley India, New Dlhi Macmillan India , New Delhi Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Dorling India, New Delhi Dorling India, New Delhi Nutan Prakashan, Mapusa Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai Asus Prakashan, Povorim Madhuri Milind Timle, Marcel Apurbai Prakashan, Valvoi Ponda Mahesh Angle, Panaji Bhumi Prakashan, Savershe, Satari

Sarvesh Agency, Porvorim Sara Creation , Tisk Ponda Sarvesh Agency, Porvorim Sdguru Bhargav, Haldone, Bardez Geeta Prasar, Mapusa Vasudev Deshpande, Panaji Prabhakar Shejwdkar, Porvorim Bhumi Prakashan, Savershe, Satari Jait Prakashan, Tiswadi Sarvesh Agency, Porvorim Sneha Prakashan, Savoi Vere Ponda Jait Prakashan, Tiswadi Panvelkar Kala, Tiswadi Pradnya Prakashan, Valpoi Sonali Prakashan, Honda Pradnya Prakashan, Valpoi Sonali Prakashan, Honda Kala Vaibhav, Porvorim Sarvesh Prakashan,Porvorim Balvachk Chalval, Honda Sattari Sarvesh Prakashan,Porvorim Unnish Prakashan, Navelim Bimb Prakashan,Porvorim Sarvesh Prakashan,Porvorim Rajai Prakashan, Amona Quepem Kokan Times, Betim Bardez Supramanas Granthamala, Panaji Learning Swyears, Margao Computer Graphics , Panaji Jait Prakashan, Tiswadi Baba Prasad Prakashan, Karmali Tiswadi Sarvesh Prakashan,Porvorim Sou. Laxmi Patil, Asnora Geeta Prasar, Mapusa Sarvesh Prakashan,Porvorim Balvachk Chalval, Honda Sattari L & L Publication, Merces Tiswadi Brodway Book, Panaji Brodway Book, Panaji Muriglyn & Muringrace Pub, Agasim The World Publications, Banaulim Salcet Cindy Pub, Quepem Ramkrishna Mission , new Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Pearson Education, Kindsley( India ) Pearson Education, Kindsley( India ) Pearson Education, Kindsley( India ) BPB Pub, New Delhi

BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi BPB Pub, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Pearson Education, Kindsley( India ) Pearson Education, Kindsley( India ) Pearson Education, Kindsley( India ) Pearson Education, Kindsley( India ) Pearson Education, Kindsley( India ) Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Tata Macgrow Hill, New Delhi Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao Seth Pub, Margao

Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai Orient Blackswan, Mumbai A.I.T.B.S. Pub, Delhi A.I.T.B.S. Pub, Delhi A.I.T.B.S. Pub, Delhi Sarup And Sons , New Delhi Sarup And Sons , New Delhi Sarup And Sons , New Delhi Sarup And Sons , New Delhi Sarup And Sons , New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao

Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao

Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Printice Hall, New Delhi Printice Hall, New Delhi Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Dorling Kindersley ,London Dorling Kindersley ,London Vipul Prakashan , Mumbai

Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Vipul Prakashan , Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai

Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Himalaya Pub, Mumbai Tata Macgrow Hill, New Delhi Govt. Ptg. Goa, Panaji S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi S. Chand & Com. New Delhi Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao

Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Sheth Pub, Margao Arti Prakashan , Bicholim Arti Prakashan , Bicholim Formar Income Tax Officer Ambaji Fatorda, Margao Formar Income Tax Officer Ambaji Fatorda, Margao Penguin Books, New Delhi Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai Taxman Pub, Mumbai PHI Learning , New Delhi PHI Learning , New Delhi PHI Learning , New Delhi PHI Learning , New Delhi

PHI Learning , New Delhi PHI Learning , New Delhi

Você também pode gostar