Você está na página 1de 37

NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA

CORPO DE BOMBEIROS
BM/7
Outubro 2011
Vigncia: 01 Janeiro 2012
NPT 011
Sadas de Emer!"#$a
Verso:01 Nora !e Proce!ien"o #$cnico %7 &'ginas
S%M&RIO
1 O()e"i*o
2 +&,ica-o
' Re.erncias Nora"i*as e Bi(,iogr'.icas
( De.ini-/es
) Proce!ien"os
* O0"ras e1igncias
+ e!i.ica-/es !e car'"er "e&or'rio
, E!i.ica-/es e1is"en"es
ANE-OS . TA/E0AS
1 2 Da!os &ara o !iensionaen"o !as sa3!as !e eergncia
2 2 Dis"ancias '1ias a sere &ercorri!as
' 2 N4ero inio e "i&os !e esca!as !e eergncia &or oc0&a-o
1 O/1ETI2O
Es"a(e,ecer os re50isi"os 3nios necess'rios &ara o !iensionaen"o !as sa3!as !e eergncia6
&ara 50e s0a &o&0,a-o &ossa a(an!onar a e!i.ica-o6 e caso !e incn!io o0 &anico6
co&,e"aen"e &ro"egi!a e s0a in"egri!a!e .3sica6 e &eri"ir o acesso !e g0arni-/es !e (o(eiros
&ara o co(a"e ao .ogo o0 re"ira!a !e &essoas6 a"en!en!o ao &re*is"o no C7!igo !e Seg0ran-a
Con"ra Incn!io e P8nico !o Cor&o !e Bo(eiros Mi,i"ar !o Paran'9
2 AP0ICA34O
Es"a NP# se a&,ica a "o!as as e!i.ica-/es6 e1ce"o &ara os ,ocais !es"ina!os : !i*iso ;2% e ;276 co
&o&0,a-o "o"a, s0&erior a 29<00 &essoas6 on!e !e*e ser cons0,"a!a a NP# 0129
No"a: Para a c,assi.ica-o !as oc0&a-/es cons"an"es !es"a NP#= cons0,"ar a "a(e,a 1 !o C7!igo !e
Seg0ran-a Con"ra Incn!ios e P8nico9
1
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
' RE5ERNCIAS NORMATI2AS E /I/0IOGR&5ICAS
Ins"r0-o #$cnica n> 11/2011 ? Sa3!as !e Eergncia9 Cor&o !e Bo(eiros !a Po,3cia Mi,i"ar !o Es"a!o !e
So Pa0,o9
NBR @A7B ? Por"as e *e!a!ores ? !e"erina-o !a resis"ncia ao .ogo9
NBR 71BB ? Pro)e"o6 e1ec0-o e a&,ica-/es !e *i!ros na cons"r0-o ci*i,9
NBR B0<0 ? +cessi(i,i!a!e : e!i.ica-/es6 o(i,i'rio6 es&a-os e e50i&aen"os 0r(anos9
NBR B077 ? Sa3!as !e eergncias e e!i.3cios9
NBR 10CBC ? Sis"ea !e i,0ina-o !e eergncia9
NBR 117A2 ? Por"a cor"a2.ogo &ara sa3!as !e eergncia9
NBR 117C< ? Barra an"i&8nico ? re50isi"os9
NBR 1%A%A ? Sina,iDa-o !e seg0ran-a con"ra incn!io e &8nico ? .ora6 !iens/es e cores9
NBR 1%A%< ? Sina,iDa-o !e seg0ran-a con"ra incn!io e &8nico9
NBR 1%A%7 ? S3(o,os gr'.icos &ara sina,iDa-o con"ra incn!io e &8nico9
NBR 1%7@C ? +cess7rios &ara PC; e sa3!as !e eergncia9
NBR 1A71C ? E0ar!a2cor&os &ara e!i.ica-o9
NBR 172A0 2 Sis"ea !e !e"ec-o e a,are !e incn!io9
N;P+ 101/B7 ? Fi.e Sa.e"G Co!e9
#He B0i,!ing Reg0,a"ions6 1BB1E!i"ion9 Means o. Esca&e9
BS <<CC/C@ ? ;ire &reca0"ion in "He !esign an! cons"r0c"ion o. (0i,!ings9
BS 7BA1/1 ? Me"Ho!s o. eas0ring "He sIi! resis"ence o. &a*een" s0r.aces9
Ja&an In"erna"iona, Coo&era"ion +gencG6 "ra!0-o !o C7!igo !e Seg0ran-a Ja&ons &e,o Cor&o !e
Bo(eiros !o Dis"ri"o ;e!era,6 *o,0e 16 e!i-o !e ar-o !e 1BBA9
( DE5INI36ES
Para os e.ei"os !es"a NP#6 a&,ica2se as !e.ini-/es cons"an"es !a NP# 00% 2 #erino,ogia !e Pro"e-o Con"ra
Incn!io9
) PROCEDIMENTOS
)71 C8ass$9$#a:;o das ed$9$#a:<es
)7171 Para os e.ei"os !es"a Nora !e Proce!ien"o #$cnico6 as e!i.ica-/es so c,assi.ica!as 50an"o
a oc0&a-o e a,"0ra6 con.ore C7!igo !e Seg0ran-a Con"ra Incn!io e P8nico !o Cor&o !e Bo(eiros
Mi,i"ar !o Paran'9
)72 Com=o"e"tes da sada de emer!"#$a
2
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7271 + sa3!a !e eergncia co&reen!e o seg0in"e>
a? acessos=
b? ro"as !e sa3!as HoriDon"ais6 50an!o Ho0*er6 e res&ec"i*as &or"as o0 es&a-o ,i*re
e1"erior6 nas e!i.ica-/es "$rreas=
#? esca!as o0 ra&as=
d? !escarga9
)7' C@8#u8o da =o=u8a:;o
)7'71 +s sa3!as !e eergncia so !iensiona!as e .0n-o !a &o&0,a-o !a e!i.ica-o7
)7'72 + &o&0,a-o !e ca!a &a*ien"o !a e!i.ica-o $ ca,c0,a!a &e,os coe.icien"es !a #a(e,a 1%6
consi!eran!o s0a oc0&a-o !a!a na #a(e,a 1 ? C,assi.ica-o !as E!i.ica-/es J0an"o a Oc0&a-o e
Risco !e Incn!io !o CSCIP2CBMPR7
)7'7' E1c,0si*aen"e &ara o c',c0,o !a &o&0,a-o6 !e*e ser inc,03!as nas 'reas !e &a*ien"o>
a? 'reas !e "erra-os6 saca!as6 (eirais e assee,Ha!os6 e1ce"0a!as a50e,as
&er"encen"es :s e!i.ica-/es !os gr0&os !e oc0&a-o +6 B e K=
b? as 'reas "o"ais co(er"as !e e!i.ica-/es ;2% e ;2@6 inc,0si*e 50a!ras &o,ies&or"i*as e
assee,Ha!os=
#? as 'reas !e esca!as6 ra&as e assee,Ha!os6 no caso !e e!i.ica-/es !os gr0&os
;2%6 ;2@ e ;276 50an!o e raDo !e s0a &osi-o e &,an"a6 es"es ,0gares &0!ere6
e*en"0a,en"e6 ser 0"i,iDa!os coo ar50i(anca!as9
)7'7( E1c,0si*aen"e &ara o c',c0,o !a &o&0,a-o6 as 'reas !e sani"'rios6 corre!ores e e,e*a!ores
nas oc0&a-/es D e E6 (e coo 'reas !e sani"'rios e e,e*a!ores nas oc0&a-/es C e ;6 so
e1c,03!as !as 'reas !e &a*ien"o7
)7( D$me"s$o"ame"to das sadas de emer!"#$a
)7(71 0arura das sadas
)7(7171 + ,arg0ra !as sa3!as !e*e ser !iensiona!a e .0n-o !o n4ero !e &essoas 50e &or e,as
!e*a "ransi"ar6 o(ser*a!os os seg0in"es cri"$rios:
a? os acessos so !iensiona!os e .0n-o !os &a*ien"os 50e ser*ire a
&o&0,a-o=
b? as esca!as6 ra&as e !escargas so !iensiona!as e .0n-o !o &a*ien"o !e
aior &o&0,a-o6 o 50a, !e"erina as ,arg0ras 3nias &ara os ,an-os corres&on!en"es
aos !eais &a*ien"os6 consi!eran!o2se o sen"i!o !e sa3!a9
)7(7172 + ,arg0ra !as sa3!as6 is"o $6 !os acessos6 esca!as6 !escargas6 e o0"ros6 e !a!a &e,a seg0in"e
.7r0,a:
3
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
N A PBC
On!e:
N L N4ero !e 0ni!a!es !e &assage6 arre!on!a!o &ara n4ero in"eiro9
P L Po&0,a-o6 con.ore coe.icien"e !a "a(e,a 1 !o Mane1o +N e cri"$rios !as se-/es <9% e <9A91919
C L Ca&aci!a!e !a 0ni!a!e !e &assage con.ore "a(e,a 1 Mane1o +N9
No"as:
1? Oni!a!e !e &assage: ,arg0ra 3nia &ara a &assage !e 0 .,01o !e &essoas6 .i1a!a e 06<< =
2? Ca&aci!a!e !e 0a 0ni!a!e !e &assage: $ o n4ero !e &essoas 50e &assa &or es"a 0ni!a!e e 1 in0"o=
'? + ,arg0ra 3nia !a sa3!a $ ca,c0,a!a &e,a 0,"i&,ica-o !o N &e,o .a"or 06<<6 res0,"an!o na 50an"i!a!e6 e e"ros6 !a
,arg0ra 3nia "o"a, !as sa3!as9
)7(717271 No c',c0,o !a ,arg0ra !as sa3!as6 !e*e ser a"en!i!a a e"rage "o"a, ca,c0,a!a na soa"7ria !as
,arg0ras6 50an!o Ho0*er ais !e 0a sa3!a9
)7(72 0aruras m"$mas a serem adotadas
+s ,arg0ras 3nias !as sa3!as !e eergncia6 e 50a,50er caso6 !e*e ser !e 1620 6 &ara as
oc0&a-/es gera,6 ressa,*an!o o !is&os"o a(ai1o:
a? 16@< 6 corres&on!en!o a "rs 0ni!a!es !e &assage !e 06<< 6 &ara as esca!as6
os acessos Mcorre!ores e &assagensN e !escarga6 nas oc0&a-/es !o gr0&o K6 !i*iso
K22 e K2%=
b? 16@< 6 corres&on!en!o a "rs 0ni!a!es !e &assage !e 06<< 6 &ara as ra&as6
acessos Mcorre!ores e &assagensN e !escarga6 nas oc0&a-/es !o gr0&o K6 !i*iso K22=
#? 2620 6 corres&on!en!o a 50a"ro 0ni!a!es !e &assage !e 06<< 6 &ara as
ra&as6 acessos :s ra&as Mcorre!ores e &assagensN e !escarga !as ra&as6 nas
oc0&a-/es !o gr0&o K6 !i*iso K2%9
)7(7' EC$!"#$as ad$#$o"a$s sobre 8arura de sadas
)7(7'71 + ,arg0ra !as sa3!as !e*e ser e!i!a e s0a &ar"e ais es"rei"a6 no sen!o a!i"i!as
sa,incias !e a,iDares6 &i,ares6 e o0"ros6 co !iens/es aiores 50e as in!ica!as na ;ig0ra 16 e es"as
soen"e e sa3!as co ,arg0ra s0&erior a 1620 9
;ig0ra 1 ? Me!i!a !a ,arg0ra e corre!ores e &assagens
4
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7(7'72 +s &or"as 50e a(re &ara !en"ro !e ro"as !e sa3!a6 e 8ng0,o !e 1C0>6 e se0 o*ien"o !e
a(rir6 no sen"i!o !o "r8nsi"o !e sa3!a6 no &o!e !iin0ir a ,arg0ra e.e"i*a !es"as e *a,or enor 50e
a e"a!e M*er .ig0ra 2N6 se&re an"en!o 0a ,arg0ra 3nia ,i*re !e 1620 &ara as oc0&a-/es e
gera, e !e 16@< &ara as !i*is/es K22 e K2%9
)7(7'7' +s &or"as 50e a(re no sen"i!o !o "r8nsi"o !e sa3!a6 &ara !en"ro !e ro"as !e sa3!a6 e
8ng0,o !e B0>6 !e*e .icar e recessos !e &are!es6 !e .ora a no re!0Dir a ,arg0ra e.e"i*a e *a,or
aior 50e 0610 M*er .ig0ra 2N9
;ig0ra 2 ? +(er"0ra !as &or"as no sen"i!o !o "r8nsi"o !e sa3!a
)7) A#essos
)7)71 Ge"era8$dades
)7)7171 Os acessos !e*e sa"is.aDer :s seg0in"es con!i-/es:
a? &eri"ir o escoaen"o .'ci, !e "o!os os oc0&an"es !a e!i.ica-o=
b? &eranecer !eso(s"r03!os e "o!os os &a*ien"os=
#? "er ,arg0ras !e acor!o co o es"a(e,eci!o e <9A=
d? "er &$ !irei"o 3nio !e 26< 6 co e1ce-o !e o(s"'c0,os re&resen"a!os &or *igas6
*ergas !e &or"as6 e o0"ros6 c0)a a,"0ra 3nia ,i*re !e*e ser !e 260 =
e? ser sina,iDa!os e i,0ina!os Mi,0ina-o !e eergncia !e (a,iDaen"oN co
in!ica-o c,ara !o sen"i!o !a sa3!a6 !e acor!o co o es"a(e,eci!o6 na NP# 01C/11 ?
I,0ina-o !e Eergncia e na NP# 020/11 ? Sina,iDa-o !e Eergncia9
)7)7172 Os acessos !e*e &eranecer ,i*res !e 50ais50er o(s"'c0,os6 "ais coo 7*eis6 !i*is7rias
7*eis6 ,ocais &ara e1&osi-o !e erca!orias6 e o0"ros6 !e .ora &eranen"e6 eso 50an!o o
&r$!io es"e)a s0&os"aen"e .ora !e 0so9
5
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7)72 D$stD"#$as m@C$mas a serem =er#orr$das
)7)7271 +s !is"8ncias '1ias a sere &ercorri!as &ara a"ingir 0 ,oca, seg0ro Mes&a-o ,i*re e1"erior6
'rea !e re.4gio6 esca!a co0 !e sa3!a !e eergncia6 &ro"egi!a o0 : &ro*a !e .0a-a6 'rea
co&ar"ien"a!a ? !es!e 50e "enHa &e,o enos 0a sa3!a !ire"a &ara o es&a-o ,i*re e1"eriorN6 "en!o
e *is"a o risco : *i!a H0ana !ecorren"e !o .ogo e !a .0a-a6 !e*e consi!erar:
a? o acr$scio !e risco 50an!o a .0ga $ &oss3*e, e a&enas 0 sen"i!o=
b? o acr$scio !e risco e .0n-o !as carac"er3s"icas cons"r0"i*as !a e!i.ica-o=
#? a re!0-o !e risco e caso !e &ro"e-o &or cH0*eiros a0"o'"icos6 !e"ec"ores o0
con"ro,e !e .0a-a=
d? a re!0-o !e risco &e,a .aci,i!a!e !e sa3!as e e!i.ica-/es "$rreas9
)7)7272 +s !is"8ncias '1ias a sere &ercorri!as &ara a"ingir as &or"as !e acesso :s sa3!as !as
e!i.ica-/es e o acesso :s esca!as o0 :s &or"as !as esca!as Mnos &a*ien"osN cons"a !a "a(e,a 2
M+ne1o BN6 e !e*e ser consi!era!as a &ar"ir !a &or"a !e acesso !a 0ni!a!e a0"Pnoa ais !is"an"e6
!es!e 50e o se0 cainHaen"o in"erno no 0,"ra&asse 1060 9
)7)727271 No caso !as !is"8ncias '1ias a &ercorrer &ara as ro"as !e .0ga 50e no .ore !e.ini!as
no &ro)e"o !e &re*en-o con"ra incn!ios6 coo &or e1e&,o6 escri"7rios !e &,ano es&acia, a(er"o e
ga,&/es se o arran)o .3sico in"erno M,eia0"eN6 !e*e ser consi!era!as as !is"8ncias !ire"as
co&ara!as aos ,ii"es !a "a(e,a 2 M+ne1o BN6 no"a b6 re!0Di!as e %0Q M"rin"a &orcen"oN9
)7)727' Nas oc0&a-/es !o gr0&o J e 50e as 'reas !e !e&7si"os se)a a0"oa"iDa!as e se
&resen-a H0ana6 a e1igncia !e !is"ancia '1ia a ser &ercorri!a &o!e ser !esconsi!era!a9
)7)7' Sadas "os =aE$me"tos
)7)7'71 Os "i&os !e esca!as e1igi!as &ara as !i*ersas oc0&a-/es6 e .0n-o !a a,"0ra6 encon"ra2se
na #a(e,a % M+ne1o RCSN9
)7)7'72 Ka*en!o necessi!a!e !e acrescer esca!as6 es"as !e*e ser !o eso "i&o 50e a e1igi!a &or
es"a Ins"r0-o #$cnica M#a(e,a %N9
)7)7'7' No caso !e !0as o0 ais esca!as !e eergncia6 a !is"8ncia !e "ra)e"o en"re as s0as &or"as
!e acesso !e*e ser6 no 3nio6 !e 10 6 e1ce"o 50an!o o corre!or !e acesso &oss0ir co&rien"o
in.erior a es"e *a,or9
)7)7'7( + 50an"i!a!e !e esca!as !e seg0ran-a !e&en!e !o c',c0,o !a &o&0,a-o6 ,arg0ra !as
esca!as6 !os &ar8e"ros !e !is"8ncia '1ia a &ercorrer M#a(e,a 2 ? +ne1o RBSN e 50an"i!a!e
3nia !e 0ni!a!es !e &assage &ara a ,o"a-o &re*is"a M#a(e,a 1N6 a"en"an!o &ara as no"as !a
#a(e,a %9
)7)7'7) Nas e!i.ica-/es co a,"0ra acia !e %@ 6 in!e&en!en"e !o i"e an"erior6 $ o(riga"7ria a
50an"i!a!e 3nia !e !0as esca!as6 e1ce"o &ara gr0&o +229 Nas e!i.ica-/es !o gr0&o +226 co a,"0ra
acia !e C0 6 in!e&en!en"e !o i"e an"erior6 $ o(riga"7ria a 50an"i!a!e 3nia !e !0as esca!as9
6
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7)7'7* +s con!i-/es !as sa3!as !e eergncia e e!i.ica-/es co a,"0ra s0&erior a 1<0 !e*e
ser ana,isa!as &or Coisso #$cnica6 !e*i!o as s0as &ar"ic0,ari!a!es e risco9
)7)7( Portas de sadas de emer!"#$a
)7)7(71 +s &or"as !as ro"as !e sa3!as e a50e,as !as sa,as co ca&aci!a!e acia !e <0 &essoas6 e
co0nica-o co os acessos e !escargas6 !e*e a(rir no sen"i!o !o "r8nsi"o !e sa3!a M*er .ig0ra 2N9
)7)7(72 + ,arg0ra6 *o ,i*re o0 R,0DS !as &or"as6 co0ns o0 cor"a2.ogo6 0"i,iDa!as nas ro"as !e sa3!a !e
eergncias6 !e*e ser !iensiona!as coo es"a(e,eci!o no i"e <9A6 a!i"in!o2se 0a re!0-o no
*o !e ,0D6 is"o $6 no *o ,i*re6 !as &or"as e a"$ 7< !e ca!a ,a!o Mgo,asN6 &ara o con"raarco e
a,iDares9 +s &or"as !e*e "er as seg0in"es !iens/es 3nias !e ,0D:
a? 06C0 6 *a,en!o &or 0a 0ni!a!e !e &assage=
b? 160 6 *a,en!o &or !0as 0ni!a!es !e &assage=
#? 16< 6 e !0as .o,Has6 *a,en!o &or "rs 0ni!a!es !e &assage=
d? 260 6 e !0as .o,Has6 *a,en!o &or 50a"ro 0ni!a!es !e &assage9
Notas:
1) Porta com dimenso maior que 1,2 m dever ter duas folhas;
2) Porta com dimenso maior ou igual a 2,2 m exige-se coluna central.
)7)7(7' +s &or"as !as an"ec8aras !as esca!as : &ro*a !e .0a-a e !as &are!es cor"a2.ogo !e*e
ser !o "i&o cor"a2.ogo MPC;N6 o(e!ecen!o a NBR 117A26 no 50e ,He .or a&,ic'*e,9
)7)7(7( +s &or"as !as an"ec8aras6 esca!as e sii,ares !e*e ser &ro*i!as !e !is&osi"i*os
ec8nicos e a0"o'"icos6 !e o!o a &eranecere .ecHa!as6 as !es"ranca!as no sen"i!o !o .,01o
!e sa3!a6 sen!o a!iss3*e, 50e se an"enHa a(er"as !es!e 50e !is&onHa !e !is&osi"i*o !e
.ecHaen"o6 50an!o necess'rio6 con.ore es"a(e,eci!o na NBR 117A29
)7)7(7) Se as &or"as !i*i!e corre!ores 50e cons"i"0e ro"as !e sa3!a6 !e*e:
a? "er con!i-/es !e re"er a .0a-a6 o0 se)a6 !e*e ser cor"a2.ogo e a &ro*a !e .0a-a
con.ore es"a(e,eci!o na NBR 117A2 e ser &ro*i!as !e *isor "rans&aren"e !e 'rea
3nia !e 0607 T6 co a,"0ra 3nia !e 2< c co a esa resis"ncia !a &or"a=
b? a(rir no sen"i!o !o .,01o !e sa3!a=
)7)7(7* E sa,as co ca&aci!a!e acia !e 200 &essoas e nas ro"as !e sa3!a !e ,ocais !e re0nio
co ca&aci!a!e acia !e 200 &essoas6 as &or"as !e co0nica-o co os acessos6 esca!as e
!escarga !e*e ser !o"a!as !e .errage !o "i&o an"i&8nico6 con.ore NBR 117C<9
)7)7(7*71 +s &or"as !e acesso &rinci&a,6 co co0nica-o !ire"a ao e1"erior6 &o!e ser !is&ensa!as
!a e1igncia an"erior6 !es!e 50e Ha)a co&roisso !o res&ons'*e, &e,o 0so6 a"ra*$s !e "ero !e
res&onsa(i,i!a!e !as sa3!as !e eergncia6 assina!o &e,o &ro&rie"'rio o0 res&ons'*e, &e,o 0so6 !e
7
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
50e as &or"as &eranecero a(er"as !0ran"e a rea,iDa-o !os e*en"os6 a"en"an!o &ara o i"e <9<9A919
!es"a NP#9
)7)7(7*72 Nas ro"as !e .0ga no se a!i"e &or"as !e enro,ar o0 !e correr6 e1ce"o 50an!o es"a .or
0"i,iDa!a soen"e coo &or"a !e seg0ran-a !a e!i.ica-o6 !e*en!o &eranecer a(er"a !0ran"e "o!o o
"ranscorrer !os e*en"os6 !es!e 50e Ha)a co&roisso !o res&ons'*e, &e,o 0so6 a"ra*$s !e "ero !e
res&onsa(i,i!a!e !as sa3!as !e eergncia9 Nes"e caso !e*e Ha*er in"ernaen"e &or"as !e sa3!as6
a(rin!o no sen"i!o !e .0ga9
)7)7(7+ U *e!a!a a 0"i,iDa-o !e &e-as &,'s"icas e .ecHa!0ras6 es&e,Hos6 a-ane"as6 !o(ra!i-as e
o0"ros6 nas &or"as !os seg0in"es ,ocais:
a? ro"as !e sa3!as=
b? en"ra!a e 0ni!a!es a0"Pnoas=
#? sa,as co ca&aci!a!e acia !e <0 &essoas9
)7)7(7, + co,oca-o !e .ecHa!0ras nas &or"as !e acesso e !escargas $ &eri"i!a6 !es!e 50e se)a
&oss3*e, a a(er"0ra &e,o ,a!o in"erno6 se necessi!a!e !e cHa*e6 a!i"in!o2se 50e a a(er"0ra &e,o
,a!o e1"erno se)a .ei"a a&enas &or eio !e cHa*e6 !is&ensan!o2se a-ane"as6 e"c9
)7)7(7F +s &or"as !a ro"a !e sa3!a 50e &oss0e sis"eas !e a(er"0ra a0"o'"ica !e*e &oss0ir
!is&osi"i*o 50e6 e caso !e .a,"a !e energia6 &ane o0 !e.ei"o !e se0 sis"ea &erane-a a(er"as9
)7* Ram=as
)7*71 Obr$ator$edade
O 0so !e ra&as $ o(riga"7rio nos seg0in"es casos:
a? &ara 0nir !ois &a*ien"os !e !i.eren"es n3*eis e acesso a 'reas !e re.4gio e e!i.ica-/es
co oc0&a-/es !os gr0&os K22 e K2%9
b? na !escarga e acesso !e e,e*a!ores !e eergncia=
#? 50an!o a a,"0ra a ser *enci!a no &eri"ir o !iensionaen"o e50i,i(ra!o !os !egra0s !e
0a esca!a=
d? &ara 0nir o n3*e, e1"erno ao n3*e, !o sag0o "$rreo !as e!i.ica-/es e 50e Ho0*er 0s0'rios
!e ca!eiras !e ro!as M*er NBR2B0<0N9
)7*72 Co"d$:<es de ate"d$me"to
)7*7271 O !iensionaen"o !as ra&as !e*e o(e!ecer ao es"a(e,eci!o e <9A9
)7*7272 +s ra&as no &o!e "erinar e !egra0s o0 so,eiras6 !e*en!o ser &rece!i!as e s0ce!i!as
se&re &or &a"aares &,anos9
)7*727' Os &a"aares !as ra&as !e*e ser se&re e n3*e,6 "en!o co&rien"o 3nio !e 1620 6
e!i!os na !ire-o !o "r8nsi"o6 sen!o o(riga"7rios se&re 50e Ho0*er 0!an-a !e !ire-o o0 50an!o
a a,"0ra a ser *enci!a 0,"ra&assar %67 9
8
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7*727( +s ra&as &o!e s0ce!er 0 ,an-o !e esca!a6 no sen"i!o !escen!en"e !e sa3!a6 as no
&o!e &rece!2,o9
)7*727(71 Nos casos !e e!i.ica-/es !os gr0&os K22 e K2% as ra&as no &o!e s0ce!er ao ,an-o !a
esca!a e *ice2*ersa9
)7*727) No $ &eri"i!a a co,oca-o !e &or"as e ra&as= es"as !e*e es"ar si"0a!as se&re e
&a"aares &,anos6 co ,arg0ra no in.erior : !a .o,Ha !a &or"a !e ca!a ,a!o !o *o9
)7*727* O &iso !as ra&as !e*e ser an"i!erra&an"e6 co no 3nio 06< !e coe.icien"e !e a"ri"o
!in8ico6 con.ore nora (rasi,eira o0 in"ernaciona,en"e reconHeci!a6 e 50e &erane-a
an"i!erra&an"es co o 0so9
)7*727+ +s ra&as !e*e ser !o"a!as !e g0ar!as e corrios !e .ora an',oga ao es&eci.ica!o e
<9C9
)7*727, +s e1igncias !e sina,iDa-o MNP# 020/11N6 i,0ina-o MNP# 01C/11N6 a0sncia !e o(s"'c0,os6
e o0"ros6 !os acessos a&,ica2se6 co as !e*i!as a,"era-/es6 :s ra&as9
)7*727F De*e a"en!er as con!i-/es es"a(e,eci!as nas a,3neas aN6 (N6 cN6 !N6 eN6 .N6 gN e HN !o i"e
<9791 !es"a NP#9
)7*72710 De*e ser c,assi.ica!as6 a e1e&,o !as esca!as6 coo NE6 EP6 P; seg0in!o &ara is"o as
con!i-/es es&ec3.icas a ca!a 0a !e,as es"a(e,eci!as nos i"ens <97976 <979C6 <979B6 <979106 <97911e
<979129
)7*7' De#8$E$dade
)7*7'71 + !ec,i*i!a!e !as ra&as !e*e ser !e acor!o co o &rescri"o na NBR B0<09
)7+ Es#adas
)7+71 Ge"era8$dades
)7+7171 E 50a,50er e!i.ica-o6 os &a*ien"os se sa3!a e n3*e, &ara o es&a-o ,i*re e1"erior !e*e ser
!o"a!os !e esca!as6 enc,a0s0ra!as o0 no6 as 50ais !e*e:
a? ser cons"i"03!as co a"eria, es"r0"0ra, e !e co&ar"ien"a-o inco(0s"3*e,=
b? o.erecer resis"ncia ao .ogo nos e,een"os es"r0"0rais a,$ !a inco(0s"i(i,i!a!e6
con.ore NP# 00C/11 ? Resis"ncia ao .ogo !os e,een"os !e cons"r0-o 50an!o no
enc,a0s0ra!as9
#? a"en!er as con!i-/es es&ec3.icas es"a(e,eci!as na NP# 010/11 ? Con"ro,e !e
a"eriais !e aca(aen"o e !e re*es"ien"o6 50an"o aos a"eriais !e aca(aen"o e
re*es"ien"o 0"i,iDa!os na esca!a=
d? ser !o"a!as !e g0ar!as e se0s ,a!os a(er"os con.ore i"e <9C=
e? ser !o"a!as !e corrios e a(os os ,a!os=
9
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
9? a"en!er a "o!os os &a*ien"os6 acia e a(ai1o !a !escarga6 as "erinan!o
o(riga"oriaen"e no &iso !e !escarga6 no &o!en!o "er co0nica-o !ire"a co o0"ro
,an-o na esa &r0a!a M*er .ig0ra %N6 !e*en!o "er co&ar"ien"a-o6 con.ore a
NP# 00B/11 2 Co&a"ien"a-o HoriDon"a, e co&ar"ien"a-o *er"ica, na !i*iso en"re
os ,an-os ascen!en"e e !escen!en"e e re,a-o ao &iso !e !escarga6 e1ce"o &ara
esca!as "i&o NE Mco0N6 on!e !e*e ser acresci!a a i,0ina-o !e eergncia e
sina,iDa-o !e (a,iDaen"o MNP# 01C/11 e 020/11N6 in!ican!o a ro"a !e .0ga e
!escarga=
? "er os &isos e con!i-/es an"i!erra&an"es6 co no 3nio 06< !e coe.icien"e !e
a"ri"o !in8ico6 con.ore nora (rasi,eira o0 in"ernaciona,en"e reconHeci!a6 e 50e
&erane-a an"i!erra&an"es co o 0so=
G? 50an!o Ho0*er e1igncia !e !0as o0 ais esca!as !e eergncia e es"as
oc0&are a esa cai1a !e esca!a M*o,0eN6 no ser' acei"a co0nica-o en"re si6
!e*en!o Ha*er co&ar"ien"a-o en"re a(as6 !e acor!o co a NP# 00B/119
$? 50an!o Ho0*er e1igncia !e 0a esca!a e .or 0"i,iDa!o o rec0rso ar50i"e"Pnico !e
cons"r0ir !0as esca!as e 0 4nico cor&o6 es"as sero consi!era!as coo 0a 4nica
esca!a6 50an"o aos cri"$rios !e acesso6 *en"i,a-o e i,0ina-o=
H? a"en!er ao i"e <9<91929
;ig0ra % ? Segen"a-o !as esca!as no &iso !e !escarga
)7+72 0arura
+s ,arg0ras !as esca!as !e*e a"en!er aos seg0in"es re50isi"os:
a? ser &ro&orcionais ao n4ero !e &essoas 50e &or e,as !e*a "ransi"ar e caso !e
eergncia6 con.ore i"e <9A=
b? ser e!i!as no &on"o ais es"rei"o !a esca!a o0 &a"aar6 e1c,0in!o os corrios Mas no
as g0ar!as o0 (a,a0s"ra!asN6 50e se &o!e &ro)e"ar a"$ 10 c !e ca!a ,a!o6 se
o(riga"orie!a!e !e a0en"o na ,arg0ra !as esca!as=
#? "er6 50an!o se !esen*o,*er e ,an-os &ara,e,os6 es&a-o 3nio !e 10 c en"re ,an-os6
&ara &eri"ir ,oca,iDa-o !e g0ar!a o0 .i1a-o !o corrio9
10
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7+7' D$me"s$o"ame"to de deraus e =atamares
)7+7'71 Os deraus deEem>
a? "er a,"0ra H M*er .ig0ra AN co&reen!i!a en"re 1@ c e 1C c6 co "o,er8ncia !e 06<
c=
b? "er ,arg0ra ( M*er .ig0ra AN !iensiona!a &e,a .7r0,a !e B,on!e,:
*' #m I2G J b? *( #m
#? ser (a,ancea!os 50an!o o ,an-o !a esca!a .or c0r*o Mesca!a e ,e50eN o0 e
es&ira,6 50an!o se "ra"ar !e esca!as &ara eDaninos e 'reas &ri*a"i*as M*er i"e <979<N6
caso e 50e a e!i!a !o !egra0 M,arg0ra !o !egra0N ser' .ei"a seg0n!o a ,inHa !e
&erc0rso e a &ar"e ais es"rei"a !es"es !egra0s engra01i!os no "enHa enos !e 1<
c M*er .ig0ra <N=
d? "er6 n0 eso ,an-o6 ,arg0ras e a,"0ras ig0ais e6 e ,an-os s0cessi*os !e 0a
esa esca!a6 !i.eren-as en"re as a,"0ras !e !egra0s !e6 no '1io6 < =
e? "er (a,an-o !a 50ina !o !egra0 so(re o ie!ia"aen"e in.erior co *a,or '1io !e
16< c M*er .ig0ra AN:
9? "er (oce, MnariDN !e*e "er no '1io 16< c !a 50ina !o !egra06 so(re o
ee!ia"aen"e in.erior M*er .ig0ra AN9
;ig0ra A ? +,"0ra e ,arg0ra !os !egra0s
;ig0ra < ? Esca!a co ,an-os c0r*os e !egra0s (a,ancea!os
11
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7+7'72 O ,an-o '1io en"re !ois &a"aares consec0"i*os6 no !e*e 0,"ra&assar %67 !e a,"0ra9
J0an!o Ho0*er enos !e % !egra0s en"re &a"aares6 es"es !e*e ser sina,iDa!os na (or!a !os
!egra0s e &re*er i,0ina-o !e eergncia !e ac,araen"o6 acia !e,es9
)7+7'7' O co&rien"o !os &a"aares !e*e ser M*er .ig0ra @N:
a? !a!o &e,a .7r0,a:
= A I2G J b? " J b
on!e n $ 0 n4ero in"eiro M16 2 o0 %N6 50an!o se "ra"ar !e esca!a re"a6 e!i!o na
!ire-o !o "r8nsi"o=
b? no 3nio6 ig0a, : ,arg0ra !a esca!a 50an!o H' 0!an-a !e !ire-o !a esca!a
se !egra0s ingra01i!os6 no se a&,ican!o nes"e caso6 a .7r0,a an"erior9
)7+7'7( E a(os os ,a!os !e *o !a &or"a6 !e*e Ha*er &a"aares co co&rien"o 3nio ig0a, :
,arg0ra !a .o,Ha !a &or"a9
;ig0ra @ ? Fan-o 3nio e co&rien"o !e &a"aar
)7+7( Ca$Cas das es#adas
)7+7(71 +s &are!es !as cai1as !e esca!as6 !as g0ar!as6 !os acessos e !as !escargas !e*e "er
aca(aen"o ,iso9
)7+7(72 +s cai1as !e esca!as no &o!e ser 0"i,iDa!as coo !e&7si"os6 eso &or c0r"o es&a-o !e
"e&o6 ne &ara a ,oca,iDa-o !e 50ais50er 7*eis o0 e50i&aen"os6 e1ce"o os &re*is"os
es&eci.icaen"e nes"a nora9
)7+7(7' Nas cai1as !e esca!as6 no &o!e e1is"ir a(er"0ras &ara "0(0,a-/es !e ,i1o6 &ara &assage
&ara re!e e,$"rica6 cen"ros !e !is"ri(0i-o e,$"rica6 ar'rios &ara e!i!ores !e g's e assee,Ha!os9
)7+7(7( +s &are!es !as cai1as !e esca!as enc,a0s0ra!as !e*e garan"ir e &oss0ir #e&o !e Resis"ncia ao
;ogo &or6 no 3nio6 120 in9
)7+7(7) Os &on"os !e .i1a-o !as esca!as e"',icas na cai1a !e esca!a !e*e &oss0ir #e&o !e Resis"ncia
ao ;ogo !e 120 in9
12
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7+7) Es#adas =ara meKa"$"os e @reas =r$Eat$Eas
)7+7)71 Nos eDaninos e 'rea &ri*a"i*as !e 50a,50er e!i.ica-o6 &o!e ser acei"as esca!as e
,e50e6 e es&ira, o0 ,ances re"os6 !es!e 50e:
a? a &o&0,a-o se)a in.erior a 20 &essoas e a a,"0ra !a esca!a no se)a s0&erior a %67
=
b? "er ,arg0ra 3nia !e C0 c=
#? "er os &isos e con!i-/es an"i!erra&an"es6 co no 3nio 06< !e coe.icien"e !e
a"ri"o !in8ico6 con.ore nora (rasi,eira o0 in"ernaciona,en"e reconHeci!a6 e 50e
&erane-a an"i!erra&an"es co o 0so=
d? ser !o"a!as !e corrios6 a"en!en!o ao &rescri"o e <9C6 (as"an!o6 &or$6 a&enas
0 corrio nas esca!as co a"$ 1610 !e ,arg0ra e !is&ensan!o2se corrios
in"ere!i'rios=
e? ser !o"a!as !e g0ar!as e se0s ,a!os a(er"os6 con.ora <9C=
9? a"en!er ao &rescri"o e <979% M!iensionaen"o !os !egra0s6 con.ore .7r0,a !e
B,on!e,6 (a,anceaen"o e o0"rosN6 !is&ensan!o2se a a&,ica-o !a .7r0,a !os
&a"aares M*er <979%9%N6 (as"an!o 50e o &a"aar "enHa 0 3nio !e C060 c9
)7+7)72 +!i"e2se nessas esca!as6 as seg0in"es a,"0ras '1ias H !os !egra0s6 res&ei"an!o2se6
&or$6 se&re a .7r0,a !e B,on!e,:
a? oc0&a-/es + a"$ E: H L 20 c
b? oc0&a-/es K: H L 1B c
#? oc0&a-/es I a"$ M: H L 2% c
)7+7* Es#adas em ed$9$#a:<es em #o"stru:;o
E e!i.ica-/es e cons"r0-o6 as esca!as !e*e ser cons"r03!as concoi"an"een"e co a e1ec0-o !a
es"r0"0ra6 &eri"in!o a .'ci, e*ac0a-o !a o(ra e o acesso !os (o(eiros9
)7+7+ Es#adas ";o e"#8ausuradas ou es#ada #omum INE?
+ esca!a co0 MNEN !e*e a"en!er aos re50isi"os !e <9791 a <979A6 e1ce"o <979%919c9
)7+7, Es#adas e"#8ausuradas =rote$das IEP?
)7+7,71 +s esca!as enc,a0s0ra!as &ro"egi!as M*er .ig0ra 7N !e*e a"en!er ao re50isi"os !e <9791 a
<979A6 e1ce"o <979%919c6 e ais os seg0in"es:
a? "er s0as cai1as iso,a!as &or &are!es resis"en"es a 120in0"os !e .ogo no 3nio=
b? "er as &or"as !e acesso a es"a cai1a !e esca!a !o "i&o cor"a2.ogo MPC;N6 co
resis"ncia !e B0 in !e .ogo=
#? ser !o"a!as6 e "o!os os &a*ien"os Me1ce"o no !a !escarga6 on!e is"o $
.ac0,"a"i*oN6 !e )ane,as a(rin!o &ara o es&a-o ,i*re e1"erior6 a"en!en!o ao &re*is"o e
<979C92=
13
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
d? ser !o"a!as !e )ane,a 50e &eri"a a *en"i,a-o e se0 "$rino s0&erior6 co 'rea
3nia !e 06C0 6 !e*en!o es"ar ,oca,iDa!a na &are!e )0n"o ao "e"o o0 no '1io a
20 c !es"e6 no "$rino !a esca!a9
e? ser !o"a!as !e *en"i,a-o &eranen"e in.erior6 co 'rea inia !e 1620 T6 no
inio6 "en!o ,arg0ra inia !e 06C0 6 !e*en!o .icar )0n"o ao so,o !a cai1a !a
esca!a &o!en!o ser no &iso !o &a*ien"o "$rreo o0 no &a"aar in"ere!i'rio en"re o
&a*ien"o "$rreo e o &a*ien"o ie!ia"aen"e s0&erior6 50e &eri"a a en"ra!a !e ar
&0ro6 e con!i-/es an',ogas : "oa!a !e ar !os !0"os !e *en"i,a-o M*er i"e <979B9%N9
)7+7,72 +s )ane,as !as esca!as &ro"egi!as !e*e:
a? &oss0ir ,arg0ra inia !e o6C0 =
b? "er 'rea !e *en"i,a-o e.e"i*a 3nia !e 06C0 T6 e ca!a &a*ien"o M*er .ig0ra CN=
#? ser !o"a!as !e *eneDianas o0 o0"ro a"eria, 50e asseg0re a *en"i,a-o &eranen"e6
!e*en!o !is"ar &e,o enos %60 6 e &ro)e-o HoriDon"a,6 !e 50a,50er o0"ra a(er"0ra6
no eso n3*e, o0 e n3*e, in.erior ao se0 o0 : !i*isa !o ,o"e6 &o!en!o es"a !is"8ncia
ser re!0Di!a &ara 260 &ara caso !e a(er"0ras ins"a,a!as e (anHeiros6 *es"i'rios o0
'reas !e ser*i-o9 + !is"8ncia !as *eneDianas &o!e ser re!0Di!a &ara 16A 6 !e o0"ras
a(er"0ras6 50e es"i*ere no eso &,ano !e &are!e e no eso n3*e,=
d? ser cons"r03!as e &er.is e"',icos re.or-a!os6 sen!o *e!a!o o 0so !e &er.is ocos6
cHa&a !o(ra!a6 a!eira6 &,'s"ico6 e o0"ros=
e? os cai1i,Hos &o!ero ser !o "i&o (asc0,an"e6 )0n"o ao "e"o6 sen!o *e!a!os os "i&os
e ei1o *er"ica, e R'1io2arS9 Os cai1i,Hos !e*e ser .i1a!os na &osi-o a(er"a9
)7+7,7' Na i&ossi(i,i!a!e !e co,oca-o !e )ane,a na cai1a !a esca!a enc,a0s0ra!a &ro"egi!a6 con.ore a
a,3nea RcS !o i"e <979C916 os corre!ores !e acesso !e*e:
a? Na i&ossi(i,i!a!e !e co,oca-o !e )ane,a6 co !is"ancias !e o0"ras a(er"0ras a6 no
'1io <60 !a &or"a !a esca!a6 a(rin!o &ara es&a-o ,i*re e1"erior6 co 'rea inia !e 06C0
T6 ,arg0ra inia !e 06C0 !e*en!o ain!a &re*er no "o&o !a esca!a 0a )ane,a &ara
*en"i,a-o o0 a,-a&o &ara sa3!a !e .0a-a: o0
b? "er s0a ,iga-o co a cai1a !a esca!a &or eio !e an"ec8aras *en"i,a!as6
e1ec0"a!as nos o,!es !o es&eci.ica!o e <979B92 o0 <979109
14
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
;ig0ra 7 ? Esca!a enc,a0s0ra!a &ro"egi!a
;ig0ra C ? Ven"i,a-o !a esca!a enc,a0s0ra!a &ro"egi!a e se0 acesso
)7+7F Es#adas e"#8ausuradas L =roEa de 9uma:a IP5?
)7+7F71 +s esca!as enc,a0s0ra!as : &ro*a !e .0a-a M*er .ig0ras B6 10 e 11N !e*e a"en!er ao
es"a(e,eci!o e <9791 a <979A6 e1ce"o <979%919c6 e aos seg0in"es:
15
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
a? "er s0as cai1as enc,a0s0ra!as &or &are!es resis"en"es a 120 in0"os !e .ogo no
3nio=
b? "er ingresso &or an"ec8aras *en"i,a!as6 "erra-os o0 (a,c/es6 a"en!en!o as &rieiras ao
&rescri"o e <979B92 e os 4,"ios e <97910=
#? ser &ro*i!as !e &or"as cor"a .ogo MPC;N co resis"ncia !e @0 in ao .ogo9
;ig0ra B ? Esca!a enc,a0s0ra!a : &ro*a !e .0a-a co e,e*a!or !e eergncia na an"ec8ara
)7+7F72 +s an"ec8aras6 &ara ingressos nas esca!as enc,a0s0ra!as M*er .ig0ra 10N6 !e*e:
a? "er co&rien"o 3nio !e 16C =
b? "er &$2!irei"o 3nio !e 26< =
#? ser !o"a!as !e &or"a cor"a2.ogo MPC;N na en"ra!a e na co0nica-o !a cai1a !a
esca!a6 co resis"ncia !e @0 in !e .ogo ca!a=
d? ser *en"i,a!as &or !0"os !e en"ra!a e sa3!a !e ar6 !e acor!o co <979B9%92 a
<979B9%9A=
e? "er a a(er"0ra !e en"ra!a !e ar !o !0"o res&ec"i*o si"0a!a )0n"o ao &iso o06 no
'1io6 a 1< c !es"e6 co 'rea 3nia !e 06CA T e6 50an!o re"ang0,ar6 o(e!ecen!o
: &ro&or-o '1ia !e 1:A en"re s0as !iens/es=
9? "er a a(er"0ra !e sa3!a !e ar !o !0"o res&ec"i*o si"0a!a )0n"o ao "e"o o0 no '1io6
a 1< c !es"e6 co 'rea 3nia !e 06CA T e6 50an!o re"ang0,ar6 o(e!ecen!o :
&ro&or-o '1ia !e 1:A en"re s0as !iens/es=
? "er6 en"re as a(er"0ras !e en"ra!a e !e sa3!a !e ar6 a !is"8ncia *er"ica, 3nia !e
260 6 e!i!a ei1o a ei1o=
G? "er a a(er"0ra !e sa3!a !e ar si"0a!a6 no '1io6 a 0a !is"8ncia HoriDon"a, !e %60
6 e!i!a e &,an"a6 !a &or"a !e en"ra!a !a an"ec8ara6 e a a(er"0ra !e en"ra!a !e ar
si"0a!a6 no '1io6 a 0a !is"8ncia HoriDon"a, !e %60 6 e!i!a e &,an"a6 !a &or"a
!e en"ra!a !a esca!a=
$? "er &are!es resis"en"es ao .ogo &or no 3nio 120 in0"os=
16
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
H? as a(er"0ras !os !0"os !e en"ra!a e sa3!a !e ar !as an"ec8aras !e*ero ser
g0arneci!as &or "e,as !e arae6 co es&ess0ra !os .ios s0&erior o0 ig0a, a % e
a,Ha co !iens/es 3nias !e 26< c &or 26< c9
)7+7F7' Os !0"os !e *en"i,a-o na"0ra,:
)7+7F7'71 Os !0"os !e *en"i,a-o na"0ra, !e*e .orar 0 sis"ea in"egra!o: o !0"o !e en"ra!a !e ar
MDEN e o !0"o !e sa3!a !e ar MDSN9
)7+7F7'72 Os !0"os !e sa3!a !e gases e .0a-a !e*e:
a? "er a(er"0ras soen"e nas &are!es 50e !o &ara as an"ec8aras=
b? "er sec-o 3nia ca,c0,a!a &e,a seg0in"e e1&resso:
A 0M10) C "
on!e: L sec-o 3nia e T
" L n4ero !e an"ec8aras *en"i,a!as &e,o !0"o=
#? "er e 50a,50er caso6 'rea no2in.erior a 06CA T6 ,arg0ra inia !e 06C0 e6
50an!o !e sec-o re"ang0,ar6 o(e!ecer : &ro&or-o '1ia !e 1:A en"re s0as
!iens/es=
d? e,e*ar2se no 3nio a %60 acia !o ei1o !a a(er"0ra !a an"ec8ara !o 4,"io
&a*ien"o ser*i!o &e,o ei1o6 !e*en!o se0 "o&o si"0ar2se a 160 acia !e 50a,50er
e,een"o cons"r0"i*o e1is"en"e so(re a co(er"0ra=
e? "er6 50an!o no .ore "o"a,en"e a(er"os no "o&o6 a(er"0ras !e sa3!a !e ar co
'rea e.e"i*a s0&erior o0 ig0a, a 16< *eDes a 'rea !a sec-o !o !0"o6 g0arneci!as o0
no &or *eneDianas o0 e50i*a,en"e6 !e*en!o es"as a(er"0ras ser !is&os"as e6 &e,o
enos6 !0as .aces o&os"as co 'rea n0nca in.erior a 160 T ca!a 0a6 e se si"0are
e n3*e, s0&erior a 50a,50er e,een"o cons"r0"i*o !o &r$!io Mreser*a"7rios6 casas !e
'50inas6 c0eeiras6 0re"as e o0"rosN=
9? no sere 0"i,iDa!os &ara a ins"a,a-o !e 50ais50er e50i&aen"os o0 cana,iDa-/es=
? ser .ecHa!os na (ase9
)7+7F7'7' +s &are!es !os !0"os !e sa3!as !e ar !e*e:
a? ser resis"en"es6 no 3nio6 a 120 in0"os !e .ogo=
b? "er iso,aen"o "$rico e in$rcia "$rica e50i*a,en"e6 no 3nio6 a6 resis"encia
inia !e 120 in0"os !e .ogo6 con.ore NP# 0C/11=
#? "er re*es"ien"o in"erno ,iso9
17
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
;ig0ra 10 ? E1e&,os !e !0"os !e *en"i,a-o
)7+7F7'7( Os !0"os !e en"ra!a !e ar !e*e:
a? "er &are!es resis"en"es ao .ogo &or 120 in0"os no 3nio=
b? "er re*es"ien"o in"erno ,iso=
#? a"en!er :s con!i-/es !as a,3neas RaS6 RbS6 R#S e R9S !e <979B9%92=
d? ser "o"a,en"e .ecHa!os e s0a e1"rei!a!e s0&erior=
e? "er a(er"0ra e s0a e1"rei!a!e in.erior o0 )0n"o ao "e"o !o 1
o
&a*ien"o6 &oss0in!o
acesso !ire"o ao e1"erior= 50e asseg0re a ca&"a-o !e ar .resco res&ir'*e,6 !e*en!o
es"a a(er"0ra ser g0arneci!as &or "e,as !e arae6 co es&ess0ra !os .ios s0&erior o0
ig0a, a % e a,Ha co !iens/es 3nias !e 26< c &or 26< c= 50e no !iin0a
a 'rea e.e"i*a !e *en"i,a-o6 is"o $6 s0a sec-o !e*e ser a0en"a!a &ara co&ensar a
18
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
re!0-o9 Essa a(er"0ra e1igi!a na ,e"ra eN6 &o!er' ser &ro)e"a!a )0n"o ao "e"o !o
&rieiro &a*ien"o 50e &oss0a acesso !ire"o ao e1"erior ME19: &iso "$rreoN
)7+7F7'7) + sec-o !a &ar"e HoriDon"a, in.erior !o !0"o !e en"ra!a !e ar !e*e:
a? ser6 no 3nio6 ig0a, : !o !0"o6 e e!i.ica-/es co a,"0ra ig0a, o0 in.erior a %060 =
b? ser ig0a, a 16<6 *eD a 'rea !a sec-o !o "recHo *er"ica, !o !0"o !e en"ra!a !e ar6 no
caso !e e!i.ica-/es co ais !e %060 !e a,"0ra9
)7+7F7'7* + "oa!a !e ar !o !0"o !e en"ra!a !e ar !e*e .icar6 !e &re.erncia6 ao n3*e, !o so,o o0
a(ai1o !es"e6 ,onge !e 50a,50er e*en"0a, .on"e !e .0a-a e caso !e incn!io9
)7+7F7'7+ +s !iens/es !os !0"os !a!as e <979B9%92 so as 3nias a(so,0"as6 acei"an!o2se
eso recoen!an!o o c',c0,o e1a"o &e,a ec8nica !os .,03!os !es"as sec-/es6 e es&ecia, no
caso !a e1is"ncia !e s0(so,os e e &r$!ios !e e1ce&ciona, a,"0ra o0 e ,ocais s0)ei"os a *en"os
e1ce&cionais9
)7+7F7( + i,0ina-o na"0ra, !as cai1as !e esca!as enc,a0s0ra!as6 50an!o Ho0*er6 !e*e o(e!ecer
aos seg0in"es re50isi"os:
a? ser o("i!a &or a(er"0ra &ro*i!a !e cai1i,Ho !e &er.i, e"',ico re.or-a!o6 &ro*i!o !e
.ecHo acion'*e, &or cHa*e o0 .erraen"a es&ecia, !e*en!o ser a(er"o soen"e &ara
.ins !e an0"en-o o0 eergncia=
b? es"e cai1i,Ho !e*e ser g0arneci!o co *i!ro "rans&aren"e o0 no6 ,aina!o o0
araa!o Ma,Ha !e 126< N6 co es&ess0ra6 3nia !e @6< =
#? e &are!es !an!o &ara o e1"erior6 s0a 'rea '1ia no &o!e 0,"ra&assar 06< T =
e &are!e !an!o &ara an"ec8ara o0 *aran!a6 &o!e ser !e a"$ 1 T =
d? Ha*en!o ais !e 0a a(er"0ra !e i,0ina-o6 a !is"8ncia en"re e,as no &o!e ser
in.erior a 06< e a soa !e s0as 'reas no !e*e 0,"ra&assar 10Q !a 'rea !a &are!e
e 50e es"i*ere si"0a!as9
)7+710 Es#adas e"#8ausuradas =or ba8#<esM Eara"das e terra:os
)7+71071 Os (a,c/es6 *aran!as6 "erra-os e assee,Ha!os6 &ara ingresso e esca!as enc,a0s0ra!as6
!e*e a"en!er aos seg0in"es re50isi"os:
a? ser !o"a!os !e &or"as cor"a2.ogo na en"ra!a e na sa3!a co resis"ncia 3nia !e
@0 in9=
b? "er g0ar!a !e a"eria, inco(0s"3*e, e no *aDa!a co a,"0ra 3nia !e 16%0 =
#? "er &iso &ra"icaen"e e n3*e, e !esn3*e, '1io !e %0 !os co&ar"ien"os
in"ernos !o &r$!io e !a cai1a !e esca!a enc,a0s0ra!a=
a? e se "ra"an!o !e "erra-o a c$0 a(er"o6 no si"0a!o no 4,"io &a*ien"o6 o acesso
!e*e ser &ro"egi!o &or ar50ise co ,arg0ra 3nia !e 162 9=
)7+71072 + !is"8ncia HoriDon"a, en"re o &araen"o e1"erno !as g0ar!as !os (a,c/es6 *aran!as e
"erra-os 50e sir*a &ara ingresso :s esca!as enc,a0s0ra!as : &ro*a !e .0a-a e 50a,50er o0"ra
19
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
a(er"0ra !es&ro"egi!a !o &r7&rio &r$!io o0 !as !i*isas !o ,o"e !e*e ser6 no 3nio6 ig0a, a 0 "er-o
!a a,"0ra !a e!i.ica-o6 ressa,*a!o o es"a(e,eci!o e <979109%6 as n0nca a enos !e %60 9
)7+7107' + !is"8ncia es"a(e,eci!a e <9791092 &o!e ser re!0Di!a : e"a!e6 is"o $6 a 0 se1"o !a
a,"0ra6 as n0nca a enos !e %60 6 50an!o:
a? o &r$!io .or !o"a!o !e cH0*eiros a0"o'"icos=
b? o soa"7rio !as 'reas !as a(er"0ras !a &are!e .ron"eira : e!i.ica-o consi!era!a
no 0,"ra&assar 0 !$cio !a 'rea "o"a, !es"a &are!e=
#? na e!i.ica-o consi!era!a no Ho0*er oc0&a-/es &er"encen"es aos gr0&os C o0 I9
)7+7107( Ser' acei"a 0a !is"8ncia !e 1620 6 &ara 50a,50er a,"0ra !a e!i.ica-o6 en"re a a(er"0ra
!es&ro"egi!a !o &r7&rio &r$!io a"$ o &araen"o e1"erno !o (a,co6 *aran!a o0 "erra-o &ara o ingresso
na esca!a enc,a0s0ra!a : &ro*a !e .0a-a MP;N6 !es!e 50e en"re e,as se)a in"er&os"a 0a &are!e
co #RR; 3nio !e 2 Horas M*er .ig0ra 11N9
20
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7+7107) Ser' acei"a a *en"i,a-o no (a,co !a esca!a : &ro*a !e .0a-a6 a"ra*$s !e )ane,a co *en"i,a-o
&eranen"e6 !es!e 50e:
a? 'rea e.e"i*a 3nia !e *en"i,a-o se)a !e 16< T=
b? as !is"8ncias en"re as a,e"as !as a(er"0ras !as )ane,as "enHa es&a-aen"os !e no
3nio 061< =
#? as a,e"as &oss0a 0 8ng0,o !e a(er"0ra !e no 3nio A< gra0s e re,a-o ao
&,ano *er"ica, !a )ane,a=
d? as an"ec8aras !e*ero a"en!er o i"e <979B92 aN6 (N e cN=
e? "er a,"0ra !e &ei"ori, !e 16% =
9? "er !is"8ncia !e no 3nio %60 !e o0"ras a(er"0ras e &ro)e-o HoriDon"a,6 no
eso n3*e, o0 e n3*e, in.erior ao se0 o0 : !i*isa !o ,o"e6 e no eso &,ano !e
&are!e=
? os &isos !e (a,co6 *aran!as e "erra-os !e*ero ser an"i!erra&an"es6 con.ore i"e
<9791919 g9
)7+711 Es#adas L =roEa de 9uma:a =ressur$Kada IP5P?
+s esca!as : &ro*a !e .0a-a &ress0riDa!as o0 esca!as &ress0riDa!as &o!e se&re s0(s"i"0ir as
esca!as enc,a0s0ra!as &ro"egi!as MEPN e as esca!as enc,a0s0ra!as : &ro*a !e .0a-a MP;N6
!e*en!o a"en!er a "o!as as e1igncias !a NP# 01%/11 2 Press0riDa-o !e Esca!as !e Seg0ran-a9
)7+712 Es#ada Aberta ECter"a IAE?>
)7+71271 +s esca!as a(er"as e1"ernas M*er .ig0ras 1% e 1AN &o!e s0(s"i"0ir os !eais "i&os !e
esca!as e !e*e a"en!er aos re50isi"os !e <9791 a <979%6 <9C919% e <9C926 e aos seg0in"es:
a? "er se0 acesso &ro*i!o !e &or"a cor"a2.ogo co resis"ncia 3nia !e B0 in=
b? an"er raio 3nio !e escoaen"o e1igi!o e .0n-o !a ,arg0ra !a esca!a=
#? a"en!er "o soen"e aos &a*ien"os acia !o &iso !e !escarga6 "erinan!o
o(riga"oriaen"e nes"e6 a"en!en!o ao &rescri"o no i"e <911=
d? en"re a esca!a a(er"a e a .acHa!a !a e!i.ica-o !e*er' ser in"er&os"a o0"ra &are!e
co #RR; 3nio !e 120 in0"os=
e? "o!a a(er"0ra !es&ro"egi!a !o &r7&rio &r$!io a"$ esca!a !e*er' ser an"i!a !is"8ncia
3nia !e %60 50an!o a a,"0ra !a e!i.ica-o .or in.erior o0 ig0a, a 1260 e !e C60 50an!o
a a,"0ra !a e!i.ica-o .or s0&erior a 1260 =
9? a !is"8ncia !o &araen"o e1"erno !a esca!a a(er"a a"$ o ,ii"e !e o0"ra e!i.ica-o no
eso "erreno o0 ,ii"e !a &ro&rie!a!e !e*er' a"en!er aos cri"$rios a!o"a!os na NP# 007/11
? Se&ara-o en"re e!i.ica-/es=
? a es"r0"0ra &or"an"e !a esca!a a(er"a e1"erna !e*er' ser cons"r03!a e a"eria,
inco(0s"3*e,6 a"en!en!o os cri"$rios es"a(e,eci!os na NP# 00C/11 ? Resis"encia ao .ogo !os
e,een"os !e cons"r0-o6 co #RR; !e 120 in0"os=
21
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
G? na e1is"ncia !e shafts6 !0"os o0 o0"ras a(er"0ras *er"icais 50e "angencia a &ro)e-o !a
esca!a a(er"a e1"erna6 "ais a(er"0ras !e*ero ser !e,ii"a!as &or &are!es es"an50es nos
"eros !a NP# 00C/11=
$? ser' a!i"i!o es"e "i&o !e esca!a a"$ !e a,"0ra !e A<60 9
)7, Guardas e #orr$m;os
)7,71 Guarda.#or=os e ba8austradas
)7,7171 #o!a sa3!a !e eergncia6 corre!ores6 (a,c/es6 "erra-os6 eDaninos6 ga,erias6 &a"aares6
esca!as6 ra&as e o0"ros6 !e*e ser &ro"egi!a !e a(os os ,a!os &or &are!es o0 g0ar!as Mg0ar!a2
cor&osN con"3n0as6 se&re 50e Ho0*er 50a,50er !esn3*e, aior !e 1B c6 &ara e*i"ar 50e!as9
22
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7,7172 + a,"0ra !as g0ar!as6 e!i!a in"ernaen"e6 !e*e ser6 no 3nio6 !e 160< ao ,ongo !os
&a"aares6 esca!as6 corre!ores6 eDaninos e o0"ros M*er .ig0ra 1<N6 &o!en!o ser re!0Di!a &ara a"$
06B2 nas esca!as in"ernas6 50an!o e!i!a *er"ica,en"e !o "o&o !a g0ar!a a 0a ,inHa 50e 0na as
&on"as !os (oc$is o0 50inas !os !egra0s9
)7,717' +s a,"0ras !as g0ar!as e esca!as e1"ernas6 !e se0s &a"aares6 !e (a,c/es e
assee,Ha!os6 !e*e ser !e no 3nio6 16% 6 e!i!o coo es&eci.ica!o e <9C91929
)7,717( +s g0ar!as cons"i"03!as &or (a,a0s"ra!as6 gra!es6 "e,as e assee,Ha!os6 is"o $6 as g0ar!as
*aDa!as6 !e*e:
a? "er (a,a4s"res *er"icais6 ,ongarinas in"ere!i'rias !is&os"as *er"ica,en"e6 gra!es6
"e,as6 *i!ros !e seg0ran-a ,aina!os o0 araa!os e o0"ros6 !e o!o 50e 0a es.era
!e 11 c !e !i8e"ro no &ossa &assar &or nenH0a a(er"0ra=
b? ser isen"as !e a(er"0ras6 sa,incias6 reen"r8ncias o0 50ais50er e,een"os 50e
&ossa engancHar e ro0&as=
#? ser cons"i"03!as &or a"eriais no es"i,Ha-'*eis6 e1igin!o2se o 0so !e *i!ros
araa!os o0 !e seg0ran-a ,aina!os con.ore i"e A979291 !a NBR 71BB/CB o0 o0"ra
50e *enHa as0(s"i"0i2,a6 se .or o caso9 E1ce-o: ser' .ei"a as oc0&a-/es !o gr0&o I e J6
&ara as esca!as e sa3!as no eergenciais9
)7,72 Corr$m;os
)7,7271 Os corrios !e*ero ser a!o"a!os e a(os os ,a!os !as esca!as o0 ra&as6 !e*en!o
es"ar si"0a!os en"re C0 c e B2 c acia !o n3*e, !o &iso6 sen!o e esca!as6 es"a e!i!a "oa!a
*er"ica,en"e !a .ora es&eci.ica!a e <9C9192 M*er .ig0ra 1AN9
;ig0ra 1A ? Diens/es !e g0ar!as e corrios
23
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)7,7272 Oa esca!a &o!e "er corrios e !i*ersas a,"0ras6 a,$ !o corrio &rinci&a, na a,"0ra
nora, e1igi!a= e esco,as6 )ar!ins2!e2in.8ncia e assee,Ha!os6 se .or o caso6 !e*e Ha*er corrios
nas a,"0ras in!ica!as &ara os res&ec"i*os 0s0'rios6 a,$ !o corrio &rinci&a,9
)7,727' Os corrios !e*e ser &ro)e"a!os !e .ora a &o!ere ser agarra!os .'ci, e
con.or"a*e,en"e6 &eri"in!o 0 con"3n0o !es,ocaen"o !a o ao ,ongo !e "o!a a s0a e1"enso6
se encon"rar 50ais50er o(s"r0-/es6 ares"as o0 so,0-/es !e con"in0i!a!e9 No caso !e sec-o
circ0,ar6 se0 !i8e"ro *aria en"re %C e @< M*er .ig0ra 1<N9
)7,727( Os corrios !e*e es"ar a.as"a!os A0 no 3nio6 !as &are!es o0 g0ar!as :s 50ais
.ore .i1a!os9
)7,727) No so acei"'*eis6 e sa3!as !e eergncia6 corrios cons"i"03!os &or e,een"os co
ares"as *i*as6 "'(0as ,argas e o0"ros M*er .ig0ra 1<N9
;ig0ra 1< ? Porenores !e corrios
)7,727* Para a013,io !os !e.icien"es *is0ais6 os corrios !as esca!as !e*ero ser con"3n0os6 se
in"err0&-o os &a"aares6 &ro,ongan!o2se6 se&re 50e .or &oss3*e,6 &e,o enos 06% !o in3cio e
"$rino !a esca!a co s0as e1"rei!a!es *o,"a!as &ara a &are!e o0 co so,0-o a,"erna"i*a9
)7,727+ Nas ra&as e6 o&ciona,en"e nas esca!as6 os corrios !e*e ser ins"a,a!os a !0as a,"0ras:
06B2 e 0670 !o &iso aca(a!o9
)7,7' EC$!"#$as estrutura$s
)7,7'71 +s g0ar!as !e a,*enaria o0 concre"o6 as gra!es !e (a,a0s"ra!as6 as &are!es6 as es50a!rias6
as !i*is7rias ,e*es e o0"ros e,een"os !e cons"r0-o 50e en*o,*a as sa3!as !e eergncia !e*e
ser &ro)e"a!os !e .ora a:
a? resis"ir a cargas "ransi"i!as &or corrios ne,as .i1a!os o0 ca,c0,a!as &ara resis"ir
a 0a .or-a HoriDon"a, !e 7%0 N/ a&,ica!a a 160< !e a,"0ra6 a!o"an!o2se a con!i-o
50e con!0Dir a aiores "ens/es M*er .ig0ra 1@N=
24
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
b? "er se0s &ain$is6 ,ongarinas6 (a,a4s"res e assee,Ha!os ca,c0,a!os &ara resis"ir a
0a carga HoriDon"a, !e 1620 IPa a&,ica!a : 'rea (r0"a !a g0ar!a o0 e50i*a,en"e !a
50a, .a-a &ar"e= as rea-/es !e*i!as a es"e carregaen"o no &recisa ser
a!iciona!as :s cargas es&eci.ica!as na a,3nea &rece!en"e M*er .ig0ra 1@N=
;ig0ra 1@ ? Porenores cons"r0"i*os !a ins"a,a-o !e g0ar!as e as cargas a 50e e,as !e*e resis"ir
)7,7'72 Os corrios !e*e ser ca,c0,a!os &ara resis"ire a 0a carga !e B00 N6 a&,ica!a e
50a,50er &on"o !e,es6 *er"ica,en"e !e cia &ara (ai1o e HoriDon"a,en"e e a(os os sen"i!os9
)7,7( Corr$m;os $"termed$@r$os
)7,7(71 Esca!as co ais !e 262 !e ,arg0ra !e*e "er corrio in"ere!i'rio6 no '1io6 a ca!a
16C 9 Os ,an-os !e"erina!os &e,os corrios in"ere!i'rios !e*er "er6 no '1io a ca!a 16C 9 Os
,an-os !e"erina!os &e,os corrios in"ere!i'rios !e*e "er no inio 1610 !e ,arg0ra6
ressa,*a!o o caso !e esca!as e oc0&a-/es !os "i&os K22 e K2%6 0"i,iDa!as &or &essoas 0i"o i!osas
e &or"a!ores !e necessi!a!es es&eciais6 50e e1i)a '1io a&oio co a(as as os e
corrios6 on!e &o!e ser &re*is"o6 e esca!as ,argas6 0a 0ni!a!e !e &assage es&ecia, co @B c
en"re corrios9
)7,7(72 +s e1"rei!a!es !os corrios in"ere!i'rios !e*e ser !o"a!as !e (a,a4s"res o0 o0"ros
!is&osi"i*os &ara e*i"ar aci!en"es9
)7,7(7' Esca!as e1"ernas !e car'"er on0en"a, &o!e6 e1ce&ciona,en"e6 "er a&enas !ois
corrios ,a"erais6 in!e&en!en"een"e !e s0a ,arg0ra6 50an!o .ore 0"i,iDa!as &or gran!es 0,"i!/es9
)7F E8eEadores de emer!"#$a
)7F71 Obr$ator$edade
U o(riga"7ria a ins"a,a-o !e e,e*a!ores !e eergncia:
a? e "o!as as e!i.ica-/es resi!enciais +22 e +2% co a,"0ra s0&erior a C060 e nas !eais
oc0&a-/es co a,"0ra s0&erior a @0 6 e1ce"0a!as as !e c,asse !e oc0&a-o E216 e e "orres
e1c,0si*aen"e on0en"ais !e oc0&a-o ;22=
25
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
b? nas oc0&a-/es ins"i"0cionais K22 e K2%6 se&re 50e s0a a,"0ra 0,"ra&assar a 1260 6 e
n4ero ig0a, ao !as esca!as !e eergncia9
)7F72 EC$!"#$as
En50an"o no Ho0*er nora es&ec3.ica re.eren"e a e,e*a!ores !e eergncia6 es"es !e*e a"en!er a "o!as as
noras gerais !e seg0ran-a &re*is"as nas NBR <A10 e NBR B0776 e ao seg0in"e M*er .ig0ra BN9
a? "er s0a cai1a enc,a0s0ra!a &or &are!es resis"en"es a 120 in0"os !e .ogo6 in!e&en!en"e
!os e,e*a!ores !e 0so co0=
b? "er s0as &or"as e"',icas a(rin!o &ara an"ec8ara *en"i,a!a6 nos "eros !e <979B926 &ara
*aran!a con.ore <979106 &ara hall enc,a0s0ra!o e &ress0riDa!o6 &ara &a"aar !e esca!a
&ress0riDa!a o0 ,oca, an',ogo !o &on"o !e *is"a !e seg0ran-a con"ra .ogo e .0a-a=
#? "er circ0i"o !e a,ien"a-o !e energia e,$"rica co cHa*e &r7&ria in!e&en!en"e !a cHa*e
gera, !o e!i.3cio6 &oss0in!o es"e circ0i"o cHa*e re*ers3*e, no &iso !a !escarga6 50e &ossi(i,i"e
50e e,e se)a ,iga!o a 0 gera!or e1"erno na .a,"a !e energia e,$"rica na re!e &4(,ica=
d? !e*e es"ar ,iga!o a 0 gr0&o o"o gera!or MEMEN !e eergncia9
)7F7271 O &aine, !e coan!o !e*e a"en!er6 ain!a6 :s seg0in"es con!i-/es:
a? es"ar ,oca,iDa!o no &a*ien"o !a !escarga=
b? &oss0ir cHa*e !e coan!o !e re*erso &ara &eri"ir a *o,"a !o e,e*a!or a es"e &iso6
e caso !e eergncia=
#? &oss0ir !is&osi"i*o !e re"orno e (,o50eio !os carros no &a*ien"o !a !escarga6
an0,an!o as cHaas e1is"en"es6 !e o!o 50e as res&ec"i*as &or"as &erane-a
a(er"as6 se &re)03Do !o .ecHaen"o !o *o !o &o-o nos !eais &a*ien"os=
d? &oss0ir !0&,o coan!o a0"o'"ico e an0a, re*ers3*e,6 e!ian"e cHaa!a
a&ro&ria!a9
)7F7272 Nas oc0&a-/es ins"i"0cionais K22 e K2%6 o e,e*a!or !e eergncia !e*e "er ca(ine co
!iens/es a&ro&ria!as &ara o "rans&or"e !e aca9
)7F727' +s cai1as !e corri!a M&o-oN e casas !e '50inas !os e,e*a!ores !e eergncia !e*e ser
enc,a0s0ra!as e "o"a,en"e iso,a!as !as cai1as !e corri!a e casas !e '50inas !os !eais
e,e*a!ores9 + cai1a !e corri!a M&o-oN !e*e "er a(er"0ra !e *en"i,a-o &eranen"e e s0a &ar"e
s0&erior6 a"en!en!o as con!i-/es es"a(e,eci!as na a,3nea !N !o i"e <979C919
)7F727( O e,e*a!or !e eergncia !e*e a"en!er a "o!os os &a*ien"os !o e!i.3cio6 inc,0in!o os
,oca,iDa!os a(ai1o !o &a*ien"o !e !escarga co a,"0ra ascen!en"e s0&erior a 1260 MNP# 01%/11N9
)710 &rea de re9N$o
)71071 Co"#e$tua:;o e eC$!"#$as
)7107171 Vrea !e re.4gio $ a &ar"e !e 0 &a*ien"o se&ara!a &or &are!es cor"a2.ogo e &or"as cor"a2
.ogo6 "en!o acesso !ire"o6 ca!a 0a !e,as Ma 'rea !e re.4gio e o res"an"e !o &a*ien"oN6 a &e,o
enos 0a esca!a/ra&a !e eergncia M*er .ig0ra 17N9
26
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
;ig0ra 17 ? DesenHo es50e'"ico !a 'rea !e re.4gio
)7107172 + es"r0"0ra !os &r$!ios !o"a!os !e 'reas !e re.4gio !e*e "er resis"ncia con.ore NP#
00C/11 ? Resis"ncia ao .ogo !os e,een"os !e cons"r0-o9 +s &are!es 50e !e.ine as 'reas !e
re.4gio !e*e a&resen"ar resis"ncia ao .ogo con.ore a NP# 00C/11 e as con!i-/es es"a(e,eci!as na
NP# 00B/11 ? Co&ar"ien"a-o KoriDon"a, e Co&ar"ien"a-o Ver"ica,9
)71072 Obr$ator$edade
U o(riga"7ria a e1is"ncia !e 'reas !e re.4gio e "o!os os &a*ien"os nos seg0in"es casos:
a? e e!i.ica-/es ins"i"0cionais !e oc0&a-o E2<6 E2@ e K22 co a,"0ra s0&erior a 1260 e na
s0a oc0&a-o K2% co a,"0ra s0&erior a @600 6 (e coo6 &ara es"a oc0&a-o6 no "$rreo e/o0
&rieiro &a*ien"o6 se nes"es Ho0*er in"erna-o9 Nesses casos a 'rea inia !e re.0gio !e
ca!a &a*ien"o !e*e ser !e6 no inio %0Q !a 'rea !e ca!a &a*ien"o=
b? + e1is"ncia !e co&ar"ien"a-o !e 'rea no &a*ien"o ser' acei"a coo 'rea !e re.4gio6
!es!e 50e "enHa acesso !ire"o :s sa3!as !e eergncia Mesca!as6 ra&as o0 &or"asN9
)7107' Oos=$ta$s e asseme8Gados
)7107'71 E oc0&a-/es K22 e K2%6 as 'reas !e re.4gio no !e*e "er 'reas s0&eriores a 29000 T9
)7107'72 Nes"as oc0&a-/es K22 e K2%6 (e coo nas oc0&a-/es E2@6 a co0nica-o en"re as 'reas
!e re.4gio e/o0 en"re es"as 'reas e sa3!as !e*e ser e n3*e, o06 caso Ha)a !esn3*eis6 e ra&as6
coo es&eci.ica!o e <9@9
)711 Des#ara
)71171 T$=os
)7117171 + !escarga6 &ar"e !a sa3!a !e eergncia !e 0a e!i.ica-o6 50e .ica en"re a esca!a e a
*ia &4(,ica o0 'rea e1"erna e co0nica-o co a *ia &4(,ica6 &o!e ser cons"i"03!a &or:
27
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
a? corre!or o0 '"rio enc,a0s0ra!o=
b? 'rea e &i,o"is=
#? corre!or a c$0 a(er"o9
)7117172 O corre!or o0 '"rio enc,a0s0ra!o 50e .or 0"i,iDa!o coo !escarga !e*e:
a? "er &are!es resis"en"es ao .ogo &or "e&o e50i*a,en"e ao !as &are!es !as esca!as
50e a e,e con!0Dire6 con.ore NP# 00C/11=
b? "er &isos e &are!es re*es"i!os co a"eriais 50e a"en!a as con!i-/es !a NP# 010/11=
#? "er &or"as cor"a2.ogo co resis"ncia !e B0 in !e .ogo= 50an!o a esca!a .or : &ro*a !e
.0a-a o0 50an!o a esca!a .or enc,a0s0ra!a &ro"egi!a= iso,an!o2o !e "o!o co&ar"ien"o 50e
co e,e se co0ni50e6 "ais coo a&ar"aen"os6 sa,as !e e!i!ores6 res"a0ran"e e o0"ros9
)711717' +!i"e2se 50e a !escarga se)a .ei"a &or eio !e sag0o o0 hall "$rreo no enc,a0s0ra!o6
!es!e 50e en"re o .ina, !a !escarga e a .acHa!a o0 a,inHaen"o &re!ia, M&asseioN an"enHa2se 0
es&a-o ,i*re &ara acesso ao e1"erior6 a"en!en!o2se :s !iens/es e1igi!as e <911926 sen!o a!i"i!o
nesse sag0o o0 hall e,e*a!ores6 &or"aria6 rece&-o6 sa,a !e es&era6 sa,a !e es"ar e sa,o !e .es"as
M*er .ig0ra 1CN9
)711717( + 'rea e &i,o"is 50e ser*ir coo !escarga !e*e:
a? no ser 0"i,iD'*e, coo es"acionaen"o !e *e3c0,os !e 50a,50er na"0reDa6 sen!o6
50an!o necess'rio6 !o"a!a !e !i*isores .3sicos 50e i&e-a "a, 0"i,iDa-o=
b? No ser' e1igi!o o o i"e an"erior6 nas e!i.ica-/es on!e as esca!as e1igi!as .ore
!o "i&o NE 2 esca!as no enc,a0s0ra!as e a,"0ra a"$ 12 6 !es!e 50e en"re o acesso :
esca!a e a 'rea e1"erna M.acHa!a o0 a,inHaen"o &re!ia,N &oss0a 0 es&a-o reser*a!o
e !esi&e!i!o6 no 3nio co ,arg0ra !e 262 9
#? ser an"i!a ,i*re e !esi&e!i!a6 no &o!en!o ser 0"i,iDa!a coo !e&7si"o !e
50a,50er na"0reDa9
;ig0ra 1C ? Descarga a"ra*$s !e hall "$rreo no enc,a0s0ra!o
28
POR#+RI+
EFEV+DOR
EFEV+DOR
S+EOWO
DESC+RE+
FOJ+6 e"c9
PB0
PC;
D
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
)711717) O e,e*a!or !e eergncia &o!e es"ar ,iga!o ao Ha,, !e !escarga6 !es!e 50e se)a agrega!o : ,arg0ra
!es"a 0a 0ni!a!e !e sa3!a M06<< N9
)71172 D$me"s$o"ame"to
)7117271 No !iensionaen"o !a !escarga6 !e*e ser consi!era!as "o!as as sa3!as HoriDon"ais e
*er"icais 50e &ara e,a con*ergire9
)7117272 + ,arg0ra !as !escargas no &o!e ser in.erior:
a? a 1620 6 nos &r$!ios e gera,6 e a 16@< e 2620 6 nas e!i.ica-/es c,assi.ica!as
co K22 e K2% &or s0a oc0&a-o res&ec"i*aen"e=
b? : ,arg0ra ca,c0,a!a con.ore <9A6 consi!eran!o2se es"a ,arg0ra &ara ca!a segen"o
!e !escarga en"re sa3!as !e esca!as M*er .ig0ra 20N6 no sen!o necess'rio 50e a
!escarga "enHa6 e "o!a a s0a e1"enso6 a soa !as ,arg0ras !as esca!as 50e a e,a
concorre9
;ig0ra 1B ? Diensionaen"o !e corre!ores !e !escarga
)7117' Outros amb$e"tes #om a#esso
)7117'71 Ea,erias coerciais Mga,erias !e ,o)asN &o!e es"ar ,iga!as : !escarga !es!e 50e se)a .ei"o
&or eio !e an"ec8ara enc,a0s0ra!a e *en"i,a!a !ire"aen"e &ara o e1"erior o0 a"ra*$s !e !0"os6
!en"ro !os &a!r/es es"a(e,eci!os &ara as esca!as : &ro*a !e .0a-a MP;N6 !o"a!as !e !0as &or"as
cor"a2.ogo P2@06 con.ore in!ica!o na .ig0ra 209
29
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
;ig0ra 20 2 +cesso !e ga,eria coercia, : !escarga
)712 I8um$"a:;o de emer!"#$a e s$"a8$Ka:;o de sada
)71271 I8um$"a:;o das rotas de sadas de emer!"#$a
+s ro"as !e sa3!a !e*e "er i,0ina-o na"0ra, e/o0 ar"i.icia, e n3*e, s0.icien"e6 !e acor!o co a NBR <A1%9
Meso nos casos !e e!i.ica-/es !es"ina!as a 0so 0nicaen"e !0ran"e o !ia6 $ in!is&ens'*e, a i,0ina-o
ar"i.icia, no"0rna9
)71272 I8um$"a:;o de emer!"#$a
)7127271 + i,0ina-o !e eergncia !e*e ser e1ec0"a!a o(e!ecen!o : NP# 01C/119
)7127' S$"a8$Ka:;o de sadas de emer!"#$a
)7127'71 + sina,iDa-o !e sa3!a !e*e ser e1ec0"a!a o(e!ecen!o : NP# 020/119
)71' EC$!"#$as =ara ed$9$#a:<es eC$ste"tes7
)71'71 Para as e!i.ica-/es e1is"en"es6 !e*e ser a&,ica!a a NP# 002/11 ? +!a&"a-o :s noras !e seg0ran-a
con"ra incn!io 2 e!i.ica-/es e1is"en"es9
30
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
ANE-O A
TA/E0A 1 DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SADAS DE EMERGNCIA
O#u=a:;o
Gru=o D$E$s;o
Po=u8a:;o
IA?
Ca=a#$dade da %7 de =assaem
A#essos e
des#aras
Es#adas e
ram=as
Portas
A
+216 +22 D0as &essoas &or !ori"7rio
MCN
+2%
D0as &essoas &or !ori"7rio e 0a &essoa &or A60
T !e 'rea !e a,o)aen"o
MDN
/ Oa &essoa &or 1<60 T !e 'rea
MEN MEN
@0 A< 100
C 2 Oa &essoa &or <60 T !e 'rea
MEN MJN MMN
D 2 Oa &essoa &or 760 T !e 'rea
100 7< 100
E
E21 a E2A
Oa &essoa &or 16<0 T !e 'rea !e sa,a !e a0,a
M;N
100 7< 100
E2<6 E2@
Oa &essoa &or 16<0 T !e 'rea !e sa,a !e a0,a
M;N
%0 22 %0
5
;216 ;210 Oa &essoa &or %60 T !e 'rea
;226;2<6;C Oa &essoa &or 160 T !e 'rea
MEN MEN MNN
;2%6;2@6;276 ;2B D0as &essoas &or 160 T !e 'rea
MEN MXN
M1:06<
2
N
;2A Oa &essoa &or %60 T !e 'rea
100 7< 100
G
E216 E226 E% Oa &essoa &or A0 *agas !e *e3c0,o
E2A6 E2< Oa &essoa &or 2060 T !e 'rea
MEN
100 @0 100
O
K216 K2@ Oa &essoa &or 760 T !e 'rea
MEN
@0 A< 100
K22
D0as &essoas &or !ori"7rio
MCN
e 0a &essoa &or
A60 T !e 'rea !e a,o)aen"o
MEN
K2%
Oa &essoa e eia &or ,ei"o Y 0a &essoa &or 760
T !e 'rea !e a(0,a"7rio
MKN
%0 22 %0
K2%
Oa &essoa e eia &or ,ei"o Y 0a &essoa &or 760
T !e 'rea !e a(0,a"7rio
MKN
%0 22 %0
K2A6 K2< Oa &essoa &or 760 T !e 'rea
M;N
@0 A< 100
I 2 Oa &essoa &or 1060 T !e 'rea
1 2 Oa &essoa &or %060 T !e 'rea
MJN
100 @0 100
0
F21 Oa &essoa &or %60 T !e 'rea
F226 F2% Oa &essoa &or 1060 T !e 'rea
100 @0 100
M
M21 Y 100 7< 100
M2%6M2< Oa &essoa &or 1060 T !e 'rea 100 @0 100
M2A Oa &essoa &or A60 T !e 'rea @0 A< 100
31
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
Notas>

IA? Os &ar8e"ros !a!os nes"a #a(e,a so os 3nios acei"'*eis &ara o c',c0,o !a &o&0,a-o M*er
<9%N9
I/? +s ca&aci!a!es !as 0ni!a!es !e &assage e esca!as e ra&as es"en!e2se &ara ,an-os re"os
e sa3!a !escen!en"e9 Nos !eais casos !e*e so.rer re!0-o coo a(ai1o es&eci.ica!o9 Es"as
&ercen"agens !e re!0-o so c00,a"i*as6 50an!o .or o caso:
a? ,an-os ascen!en"es !e esca!a co !egra0s a"$ 1760 c !e a,"0ra: re!0-o !e 10Q
b? ,an-os ascen!en"es !e esca!as co !egra0s a"$ 176< c !e a,"0ra: re!0-o !e 1<Q
#? ,an-os ascen!en"es !e esca!as co !egra0s a"$ 1C60 c !e a,"0ra: re!0-o !e 20Q
d? ra&as ascen!en"es6 !ec,i*i!a!e a"$ 10Q: re!0-o !e 1Q &or gra0 &ercen"0a, !e inc,ina-o
M1Q a 10QN
e? ra&as ascen!en"es !e ais !e 10Q M'1io: 126<QN: re!0-o !e 20Q
IC? E a&ar"aen"os !e a"$ !ois !ori"7rios6 a sa,a !e*e ser consi!era!a coo !ori"7rio: e
a&ar"aen"os aiores M"rs e ais !ori"7riosN6 as sa,as !e cos"0ra6 ga(ine"es e o0"ras
!e&en!ncias 50e &ossa ser 0sa!as coo !ori"7rios Minc,0si*e &ara e&rega!asN so
consi!era!os coo "ais9 E a&ar"aen"os 3nios6 se !i*is/es e &,an"a6 consi!era2se 0a
&essoa &ara ca!a @60 T

!e 'rea !e &a*ien"o9
ID? +,o)aen"o L !ori"7rio co,e"i*o6 co ais !e 1060 T
IE? Por S'reaS en"en!e2se a R'rea !o &a*ien"oS 50e a(riga a &o&0,a-o e .oco= 50an!o !iscriina!o
o "i&o !e 'rea M&or e19: 'rea !o a,o)aen"oN6 $ a 'rea 4"i, in"erna !a !e&en!ncia e 50es"o9
I5? +0!i"7rios e assee,Ha!os6 e esco,as6 (e coo sa,/es !e .es"as e cen"ros !e con*en-/es e
Ho"$is so consi!era!os nos gr0&os !e oc0&a-o ;26 ;< 6;2@ e o0"ros6 con.ore o caso9
IG? +s coDinHas e s0as 'reas !e a&oio6 nas oc0&a-/es B6 ;2@ e ;2C6 " s0a oc0&a-o a!i"i!a coo
no gr0&o D6 is"o $6 0a &essoa &or 760 T !e 'rea9
IO? E Hos&i"ais e c,3nicas co in"ernaen"o MK2%N6 50e "enHa &acien"es a(0,a"oriais6 acresce2se :
'rea ca,c0,a!a &or ,ei"o6 a 'rea !e &a*ien"o corres&on!en"e ao a(0,a"7rio6 na (ase !e 0a
&essoa &or 760 T9
II? O s3(o,o RYS in!ica necessi!a!e !e cons0,"ar noras e reg0,aen"os es&ec3.icos Mno co(er"os &or
es"a NP#N9
I1? + &ar"e !e a"en!ien"o ao &4(,ico !e co$rcio a"aca!is"a !e*e ser consi!era!a coo !o gr0&o C9
IP? Es"a "a(e,a se a&,ica a "o!as as e!i.ica-/es6 e1ce"o &ara os ,ocais !es"ina!os a !i*iso ;2% e ;276
co &o&0,a-o "o"a, s0&erior a 29<00 &essoas6 on!e !e*e ser cons0,"a!a a NP# 012/11
I0? &ara oc0&a-/es !o "i&o Ca,,2cen"er6 o ca,c0,o !a &o&0,a-o $ !e 0a &essoa &or 16< T !e 'rea9
IM? &ara a 'rea !e ,o)as a!o"a2se no ca,c0,o 0a &essoa &or 760 T !e 'rea9
IN? &ara o ca,c0,o !a &o&0,a-o6 ser' a!i"i!o o ,eia0"e !os assen"os .i1os M&eranen"esN a&resen"a!o
e &,an"a9
IO? &ara a c,assi.ica-o !as oc0&a-/es Mgr0&os e !i*is/esN6 cons0,"ar a "a(e,a 1 !o C7!igo !e
Seg0ran-a Con"ra Incn!ios e P8nico !o Cor&o !e Bo(eiros Mi,i"ar !o Es"a!o !o Paran'9
32
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
ANE-O /
TA/E0A 2 DISTQNCIAS M&-IMAS A SEREM PERCORRIDAS
Er0&o e
!i*iso
!e
oc0&a-o
+n!ar
Se cH0*eiros a0"o'"icos Co cH0*eiros a0"o'"icos
Sa3!a 4nica Mais !e 0a sa3!a Sa3!a 4nica Mais !e 0a sa3!a
Se
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
M*a,ores
!e
re.erenciaN
Co
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
Se
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
Co
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
Se
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
Co
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
Se
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
Co
!e"ec-o
a0"o'"ica
!e .0a-a
+ e B
De sa3!a
!a
e!i.ica-o
M&iso !e
!escargaN
A< << << @< @0 70 C0 B<
Deais
an!ares A0 A< <0 @0 << @< 7< B0
C6 D6 E6
;6E226
E2%6 E2A6
E2<6 K6 F e
M
De sa3!a
!a
e!i.ica-o
M&iso !e
!escargaN
A0 A< <0 @0 << @< 7< B0
Deais
an!ares %0 %< A0 A< A< << @< 7<
I21 e J21
De sa3!a
!a
e!i.ica-o
M&iso !e
!escargaN
C0 B< 120 1A0
Deais
an!ares 70 C0 10 1%0
E21 e J22
De sa3!a
!a
e!i.ica-o
M&iso !e
!escargaN
<0 @0 @0 70 C0 B< 120 1A0
Deais
an!ares A0 A< <0 @0 70 C0 110 1%0
I226 I2%6 J2%
e J2A
De sa3!a
!a
e!i.ica-o
M&iso !e
!escargaN
A0 A< <0 @0 @0 70 100 120
Deais
an!ares %0 %< A0 A< <0 @< C0 B<
33
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
Notas>

a? Es"a "a(e,a se a&,ica a "o!as as e!i.ica-/es6 e1ce"o &ara os ,ocais !es"ina!os a !i*iso ;2% e ;276
co &o&0,a-o "o"a, s0&erior a 29<00 &essoas6 on!e !e*e ser cons0,"a!a a NP# 012/119
b? Para 50e ocorra as !is"8ncias &re*is"as na "a(e,a < e no"as acia6 $ necess'ria a a&resen"a-o
!o ,eia0"e !e.ini!o e &,an"a (ai1a Msa,o a(er"o6 sa,a !e e*en"os6 escri"7rios6 escri"7rios
&anor8icos6 ga,&/es e o0"rosN9 Caso no se)a a&resen"a!o o ,eia0"e !e.ini!o e &,an"a (ai1a6 as
!is"8ncias !e.ini!as acia sero re!0Di!as e %0Q M"rin"a &orcen"oN9
#? Para e!i.ica-o co sis"ea !e con"ro,e !e .0a-a6 a!i"e2se acrescen"ar <0Q nos *a,ores acia9
d? Para c,assi.ica-o !as oc0&a-/es Mgr0&os e !i*is/esN6 cons0,"ar a "a(e,a 1 !o C7!igo !e Seg0ran-a
con"ra Incn!ios e Panico9
34
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
ANE-O C
TA/E0A ' TIPOS DE ESCADAS DE EMERGNCIA POR OC%PA34O
Dienso
+,"0ra
Me e"rosN
K Z @ @ Z K Z 12 12 Z K Z %0 +cia !e %0
OC0&a-o
#i&o
Esc
#i&o
Esc
#i&o
Esc
#i&o
Esc
Er9 Di*9
+
+21
+22
+2%
NE
NE
NE
NE
NE
NE
2
EP
EP
2
P;M1N
P;
B B21
B22
NE
NE
EP
EP
EP
EP
P;
P;
C
C21
C22
C2%
NE
NE
NE
NE
NE
EP
P;
EP
P;
P;
P;
P;
D 2 NE NE EP P;
E
E21
E22
E2%
E2A
E2<
E2@
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EP
EP
EP
EP
EP
EP
P;
P;
P;
P;
P;
P;
;
;21
;22
;2%
;2A
;2<
;2@
;27
;2C
;2B
;210
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EP
EP
EP
EP
EP
EP
P;
EP
EP
EP
P;
EP
P;
EP
EP
P;
P;
P;
P;
P;
P;
P;
P;
P;
P;
E
E21
E22
E2%
E2A
E2<
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
P;
P;
P;
K
K21
K22
K2%
K2A
K2<
K2@
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EP
EP
NE
NE
NE
EP
P;
P;
EP
EP
EP
EP
P;
P;
P;
P;
P;
I
I21
I22
I2%
NE
NE
NE
NE
NE
EP
EP
P;
P;
P;
P;
P;
J 2 NE NE EP P;
F
F21
F22
F2%
NE
NE
NE
EP
EP
EP
P;
P;
P;
P;
P;
P;
35
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
M
M21
M22
M2%
M2A
M2<
NE
NE
NE
NE
NE
NE
EP
EP
NE
EP
EPY
P;
P;
NE
P;
P;Y
P;
P;
NE
P;
NOTAS>
a? Para o 0so !es"a "a(e,a6 !e*e ser cons0,"a!as as "a(e,as an"eriores6 on!e so !a!as as signi.ica-/es
Mgr0&os e !i*is/esN6 cons0,"ar "a(e,a CSCIP2CMB/PR 9
b? +(re*ia"0ra !os "i&os !e esca!a:
NE L Esca!a no enc,a0s0ra!a Mesca!a co0N=
EP L Esca!a enc,a0s0ra!a &ro"egi!a Mesca!a &ro"egi!aN=
P; L Esca!a : &ro*a !e .0a-a9
#? O0"ros s3(o,os e a(re*ia"0ras 0sa!os nes"a "a(e,a:
#i&o esc9 L #i&o !e esca!a=
Er9 L Er0&o !e oc0&a-o M0soN 2 con.ore #a(e,a 1 !o CSCIP2CBM/PR
Di*9 L S0(!i*iso !o gr0&o !e oc0&a-o 2 con.ore #a(e,a 1 !o CSCIP2CBM/PR
No"a M1N L E e!i.ica-/es !e oc0&a-o !o Er0&o + 2 Di*iso +226 'rea !e &a*ien"o R N S Menor o0
ig0a, a 7<0 TN6 a,"0ra acia !e %0 6 con"0!o no s0&erior a <0 6 a esca!a &o!er' ser !o "i&o EP
MEsca!a Enc,a0s0ra!a Pro"egi!aN6 sen!o 50e acia !es"a a,"0ra M<0N &eranece a esca!a !o "i&o
P; MEsca!a Enc,a0s0ra!a a Pro*a !e ;0a-a=
Y L S3(o,o 50e in!ica necessi!a!e !e cons0,"ar Nora !e Proce!ien"o #$cnico6 noras o0
reg0,aen"os es&ec3.icos Moc0&a-o no co(er"a &or es"a NP#N=
2 L No se a&,ica9
d? &ara as oc0&a-/es !o gr0&o ;2%6 on!e o ,oca, "ra"ar2se !e recin"os es&or"i*os e/o0 !e es&e"'c0,os
ar"3s"ico c0,"0ra, Me1ce"o gin'sios e &iscinas co o0 se ar50i(anca!as6 aca!eias e &is"a !e
&a"ina-oN6 !e*e ser cons0,"a!a a NP# 012/11 =
e? &ara !i*is/es ;2% e ;276 co &o&0,a-o "o"a, s0&erior a 29<00 &essoas6 !e*e ser cons0,"a!a a NP#
012/11=
9? 50an!o Ho0*er necessi!a!e !e !0as o0 ais esca!as !e seg0ran-a6 0a !e,as &o!e ser !o "i&o
+(er"a E1"erna M+EN6 a"en!en!o ao i"e <97912 !es"a NP#=
? &ara !i*is/es K22 e K2%:
+,"0ra s0&erior a 12 L a,$ !as sa3!as !e eergncias &or esca!as M"a(e,a %N6 !e*e &oss0ir
e,e*a!or !e eergncia M*er .ig0ra 10N e 'reas !e re.4gio M*er .ig0ra 1BN9 +s 'reas !e re.4gio 50an!o
36
NPT 011 SADAS DE EMERGNCIA
si"0a!as soen"e e a,g0ns &a*ien"os !e n3*eis !i.eren"es !e*e "er se0s acessos ,iga!os &or ra&a
M<9@919aNN9 Para as e!i.ica-/es 50e &oss0a 'rea !e re.4gio e "o!os os &a*ien"os Me1ce"o
&a*ien"o "$rreoN no H' necessi!a!e !e ra&a in"er,igan!o os !i.eren"es n3*eis e acessos :s 'reas
!e re.4gio9
G? O n4ero !e Esca!as !e&en!e !o !iensionaen"o !as sa3!as &e,o c',c0,o !a &o&0,a-o M#a(e,a 1N
e !is"ancias '1ias a sere &ercorri!as=
$? nas e!i.ica-/es co a,"0ra acia !e %@ 6 in!e&en!en"e !a no"a an"erior6 $ o(riga"7ria a
50an"i!a!e 3nia !e !0as esca!as6 e1ce"o &ara gr0&o +229 Nas e!i.ica-/es !o gr0&o +226
co a,"0ra acia !e C0 6 in!e&en!en"e !a no"a an"erior6 $ o(riga"7ria a 50an"i!a!e inia
!e !0as esca!as=
H? as con!i-/es !as sa3!as !e eergncia e e!i.ica-/es co a,"0ra s0&erior a 1<0 !e*e
ser ana,isa!as &or eio !e Coisso #$cnica6 !e*i!o as s0as &ar"ic0,ari!a!es e risco=
R? nas esca!as a(ai1o !o &a*ien"o !e !escarga6 e s0(so,os6 on!e es"' &re*is"a a esca!a NE6
con.ore #a(e,a %6 es"a !e*e ser enc,a0s0ra!a6 !o"a!a !e &or"a PC; P2B06 se a
necessi!a!e !e *en"i,a-o9 Para os s0(so,os co a,"0ra !escen!en"es co &ro.0n!i!a!e
aior 50e 12 6 e 50e "enHa s0a oc0&a-o !i.eren"e !e es"acionaen"o Mgaragens E21 e
E22N !e*e ser &ro)e"a!os sis"eas !e &ress0riDa-o !e esca!as9
37