Você está na página 1de 83

A U G U ST O FAG U N D E S D E SO U ZA

PR AX E D ES D IA S D E A N D R A D E

L U IZ FER N A N D E S SER R A

FALCO N ER I M ASC AR E N H AS

llē ş£
ŝ

M e u p r e it o d e s a u d a d e

c o m o m a is fu n d o r e s p e it o
A O

P R O F E S S ÔR

A N ı
S ı
O M E L H O R ,

p o e ta se n s io e ı d o a ïïz õr
e d o p e r d ðo o m e u ito d
, p r e e

r in c e r a a d n z ir a g iio

i
IU M E M ©R A

Ĥ i3
ı
ı

A f lô r d a juentude : 0 ! '
n e u su r e m b !
p o e m

O g ra n ia o a rr e n d iı
Jıa e u a f d e s p e ta ı
a n d o

M ih a ı
m a bu s c a o so n h o e m a r c h a p a ra o A tê m .

D e i% a m d o sô bre a tËrr a a o té u se m c o m h ăo
* , p a ,

A p ū t r id a m a t é r ia E a ss im a ao se e u o ltın d o

P ro s re g itie s e te re a s , a s ta r» a s d a r a a a o l

红 n 了為 圖田 鼠 属 w
r e
'
ic ip io d o 】Ja e s m o n o m e ,
f le te s e a in flu e n c ia d ê s s e s fa t i)r elsE d o 8 q u a is s e d e p r e
多 e n d e a ı ib e r a lid a d e d e s u a b ô a fo r ti u n a E s t a c id a d e p e
N o io d a fn m ili(a d o t
s e m u n ic ip io s d a B a h ia o d e
,
la s u a topografa, p e lo s t r a q o s d e b e le z a d e s e u a s p é to s
Iberaba p » r d e o) u tr o s , t i e e Ė o it a a o u r io s id a
至 b r e s s a i e Ľ a im p o r ta n c ia g e r a l è p e lo s e u Ľ D o v im e n o , a r a
,
a so

por u m c o n ju n t o de d e d e lo d o s
一 o o n d iq ô e s n a t u r a is q u e D e lo n g e , n a o n
o b a fe ja m e p e lo d n la q ā o d a p ln n n r a o n
胃 e p

p ir it o de pr o g re sso d e e s tá e d ifi c a d a , e la
肖 q u e o a i ıim a e s e o p a r t c e s o r r ir , d e s d o
b je t iv a o u l fe itn r a s br a n d o o pan o ra m a
尹 n o s d ife r e n t e s n u o le o s d o s e u c a s a r lo q u e s e
ヌ d e iL iv id a d e , q u e o d e sp oe o o m r e g u la r i

p e r a m n a e x t e JJ s ā o d e d a d e , e ra r u a s b e nd
夢 t e r r it ó r io tr a ç a d a s , e e m
s e u p r a ça s


A o ı
a d o dB u m a a ţ a p la s o c t t p Ę n d o a m a

n a tu r e z a q u e s ó e pp e g r a n d e Ėr e a
r a o in f lu x n d o tr a D e p e r to t a o p ī
b a lh o p a r a p a t e n t e a r s a r o s o lo ita b e r a b e iı
a s r iq tr e z a s d e s e u R u b s e , lo g o a t J p r ip e i


s o lo , e q u e lá % a b r r o s passs ! e n ů a
1h a r s o b a b e n ç ā o d o n h a n d o se pa r a e lą o
ー ,

■■■国画■的
c u lti v o a s c o lh e it a s o b s e r v a d ôr r e c e b e a

fa r ta ş ! c u u ç o ţ ľ e q ı a s im p r e s s ËL o e x a ba ąe
タ o b ra s d o e n g e n h o hu e s t a r n u m a a \H o s fé r £L
a g ra n d e
タ 1 ı1 a n o p a r a de p r o g re sso e ąe
d ê s te m u m o ip l o
p r o s p e r id a d e T u đo
吵 Ba
E m su q p e r fĹc ie v l
su
q u a n t o c o n n e q a a v ęr ,
o e ja Jtn v # s ta § p a s ta e q tã o , p r e n d e ]h e a

g e ï ıs q n e a lim e n t a m a t e n q io e a ţ e ş ta o

n u n e r o s o s r e ba n h o g r ån d e adeanJūū$
了 N a v id a s o ū ial, to e m q u e s e v iv e
į ņ d lr s Łr ia l a en o n o m ic a n e s t e ţ e ıo ș °c ia l A掣 罨

ßË R A B A
― ― 18 A Q U A R E L A S æa z e n s d e p r o d u to s a g r ic o la s \ e s e b o je j 1 ı espetac r a d ia n te
seu s

e se u
a r m
tr a n s it o in t e n s o d ē c a m in h ö e s
d e b e le z a e c L v l liz a q a g ; ın a g n ific o s 鸭
p d iti u in s d e ım s t r u q ā o m o d e ti
iū e r c a d o r n a
c
ga d o s d e 鸭
ľ
q u e c hega m c a lr e

c h e io s d e p d 1ıt o do
t ia s lta m ro s
e v o
1h b d
o e o o m g o s to o se u p o v o

do e r c io , B e u P o s t o d e A s s is t e n 羞
d o m I h o r e s t a d o s a n it å r io
c o m
b lic a , o s s e u s c o n s u lto r io s D Æa fa é ı c in c u n t d e ä n d r a d e a g dece
ra
t e n c ia p u r l
à s o lio it u d e d e s e n s e s t im a d o s éd i
g a b in e te s d e n t á r o e j o
d ic o i e e s m
ın e s e
n e Ęa a I d e a l, s e n jo H ıa 1 u o I t a b e r a o o s p tL r e c e q ì ıe v e io p ŕ e d e s t in a d a a 辱
E s tĄ (?ā o d e M o n ta o ba " ! su A C a Ba do e P o bre q a s su A s a u r ir e s te s fa v o r e s P o s s 7ıir m e di 參
g o e s p lıb l ic a s ; a
e

M a g a lh tL õ s ; s e tı C i fa r m a c ia s é a s s u a s o a s a ș b a n c a r ia s ; c o s c o m p e te ń tė s e hu it ä r io s a b
B e n A qn d e J u r a c y
m a n42 D Ë ıT A B E R A E A
A Q U A R E L A S

n id a d e s e m p r e s e a u
n o tilv e ie s e n ta n a o da e in tr ig a e e +igança sem a s fıx ia r o p o Ţ o e s e m
d e s ti a fr ï ıtife d
ra a la n ç a r ļ n Ëio d e e x e
rn in is t r a ç ã o in c a b id o ßt
c u t iv o s
A P e sa r d ŁL d e v Łb s
c o n s e g a iu a e le v a ç a o
la
Ýt o L e iıc o n tr a d a e m
d a r e c e it a d e 7 0 p a
to d o m u n ic ip io im
r a 1 Ei2 m il c r u z e ir o s
p o s ta p e la se ca qn e C Om n SĐu gran
r e in ou đu r a n te qu a d e p r e s t ig io p e r a n
q u Ĥ lř o a n o 8 ı
L ba be o 8 h o m e n s o o p o
la n đo a gra n des e d e r n a q u e la e p o c a t
P Ģq u @ n o sj
e s p e c ia lm e n t e J u ra
d iv i d a a t iv a su p e
e y M a g a lll ā e s ıM e
r io r a t 6 0 m il c r u d e ir o s ì łe b o D e ls u
z e ir n s n o e sm or e
, ıt o s c o s o e A r q u ib a l
c e n C om o m a io r
d o B a le e ir f ıJ c o n s e
e s o r g o e d e d ic a q Tt o
g u ia g r a n d e s m e lh ó
c o m o g ra n de t in o ra m e n ho s pa rn n m n
a d m iņ is b r a t iţ o j de ic ip io
n

泰 泰


蜊 獺
落 A Q U A R E L A S D E


ı
T A B E R A B A

S E S
2 3

D e p a r ta lr e n
ı te dp Sa n de S u b P o e to d e H ig ie n e
a r e a d o ııo g ııv e r ııo d e p ı ı» ı1ı I ıA T T A ıı ıııu c s e o ııı o
,
図 p 心 ıo d o ıır A ı 甲 毦 则 ıı心 园 田ほ T O
D e sde a su a
e re a ç& o te m E IM P 1Ħ E ip n & U *
co m o h e la n
c
昀 Ilu s tr e C lln ı e o Sao E x p e d ito
D r A n t o n ıı) s a n to s c a rv a
湾 A u g u e to H a ra i ıhn m fc r o R e n
v a R e s id e n t e
p is ta ; A u g u s tu
闪 n e s ta e ı da de h a B a t i s t a f lo u
v a r io a a n o s re F a n to B e n fe r

島 v e ı ıd o
a ı
d e g ra n de e o
n h e o tm e n t o
a le m m e tr o : E m ilio
G o m e e d a S il


v a gu arda e
p r ◆ ie a io n a l u m D J u ilê ta B ia n
c o r a lpa o h u m a to a R o c h a a u
n lta r io q u e n Ĥ o
x ilia r
勇 m e d e
e io
e a e r ili N a fo to a c i
p a ra a e u m a N a p o r ta
力 d ir a u p r ia ıe ir o
g e 田 id n
d e p é te n ilo a o
se u la d o u m
c h è re
多 C o n ıo
d o a lu d id o p o e
d o e n te
n
o
is e lm o E m ı
bb

多 tn Te m lu n to lı
81 u m c o r p n đ«
l ıo , c u jn c o r a

lu n e o n a r to s e
力 d u e a d {l s e a te n
«
U zı
na ? Luz Eı e tr le a c ım rl r u ld a e U au g ıir a 0ł 0808 E s Êe e
? n o go v a rn o n io M
d e P lı a tta m r e s
o äó m en o 8 a
t仓ıe i门巴口1 m a n &
e re ļ ti e r ld
a ta r o e B iç o s
一 桨 X I a n n a g ın ta o a u s a d a O w p ı pa ra a te n đe r á p b
o
se u s
re s a eo
s e rv
lr e d ô r a
˜


d Ē IT A B E ŘA B A
A Q U A R E L A ŝ.


W

A Q U A R E L A s D E ı
T A B E R A B A * , 2 5

1了

P R E F E IT U R A M U N IC ıP A L

re m o d e la d a e x te F n a e in te rn a

m en te n o go v e rn o d e P lln lo M a

t& P lr e a

.
e

2 6 # QUAREL A s D E IT A B E R A EĮ A


,
,

-
.
.

Ę勇ド

A LG U N S D A D OS m A D M IN I S T R 0 D B P L IN IO M A TTA P IR B S

íD o
"
Æš T A D O D a ī ıA = , ju
B A ı n h o đe 1 9 3 9 )

A u x ilio u H ı ıa n c e ir a m ë n te a In a ta la ç ä o đo P o e t o đe
A e s ie tê n c la P ū b lİ w m a iıte n d o n a P r e fe itu r a d u r a n te a s u a
g e e tã o u m t a n q u e p a r a İ o r n e a im e n to d e p e ix e s d e s tin a d o s
C re o u e e e o la a n a a éd e e n o e d lßtr ito e a o s e r v iç o d a S a ú d e P ū b ı le a (S e r v iç o d e F e b r e A m a r e la )

R tr u iu N a ßé d e d o m u n ie lp lo u m r e e e r v a tó r lo
e e o n e C o n e tr u lu c em lté r fo s n o B d is tr ito e t le B ða V is ta e Ib ì
de agu a T a n q u e W a gn e r e o m e a p a o id a d e p a r a 4 0 0 00 0 q u ér a
m e tr o a e ū b ic o e d o p r e e İ o s o ı
iq u ld o g a e ta n d u n e s t a o b r a
£ñ m il e r u z e ı
ı
ro a M e lh o ro u o se rv iç o d a L u z e m B V is ta e anteve
du ra n te o Be u g o v e rn o
C o n s tr u iu e m I b lq u e r a e m e o o p e r a ç Į to e o m o S o v e r
n o F ėdw a l u m a ç u đe e o m o a p a e id a d e p a r a 1 4 0 0 0 0 0 m e G a s to u c g m a i a ıe d iç ã o !lo m u n î e ip lo ı
ııa p a d [v ıe ó r io )
ti o e e ı
f b ie o s d e a g q g a s ta n đo ie s ta o b r a a a v u lta d a 8 o a lm p o r ta iıc la d e C r $ 3 0 0 0 0 0 0 p a g o B a o E rıw o C iv il J o 8 é
m a đē 8 0 ū ıil e r u z e ir o e U ia e L a r a q jg ir a e

C on e tr u iu a b a r ra gem l& a tta P ir e g ta m b e m n o d ie E n ca m in h o u a o s p o d e r e s c o m p e te n te e p r o p o g ta p a r a


ir ito dõ g u e ra
a ıe tr u
e o ı ¢ä o d e u m q u a r te l p o lie į a l ligando a o m esm o u m
p a v ilh ã o p a r a c a d e ia
ıfa n d o u p e r a r a r u ı
n p o ç o d e rıo tá v e l d e s o a r g a a in d a
m u ito tü m e e r Ý iđo á p o p u lą Ce rc o u a e iđa d e is M a n d o ļ a d o e r īa tó r lo c o n te n ta n d o
n od ie t ito đe Ib İ q u e r a qu e
o lo c a l
a og p o b r e s q 119 n a p a r te d ā a a a tin g a c r ia v a B e u e a iı
im a i e
ç£

tĖ ū q u de re se rv a s A u m e e to u a r e e e ita đo n ıu n ie ip io đe O r $ 7 0 U 00 0 0
ıQ
ı đió t i to d e A a g ða a eom e a
pa ra O ŕ $ 16 2 0 0 0 0 0 e e m a s fix ia r o 8 n ıu n ie lp e a
e o n a tr u ç£【o de ı a ç u đe
a ı o 1 E ð& V re ta u ı
ı
a i O nra s C o n tE a a e Secas R e fo r m o u c o n ıp le ta m e n te o p a la c ê ţ e d a P r e ï e itu r a
;o n
ı
p o đe n đo e e a p r e c ia r Jjıte r n a iııe n te i d e e d e a te s o u r a r ia e e
Ĝ r e ta t la g a b ln ë te d o P r e ï e ìto a tĠ o s h ia o N o b r e m obu a
a l e n a n ıie lr a l e n e p a r a a o o a s tí u
:a h e rlo a ç o d e đo e m e a tllo m o d e i ln o o n de e s tá in s ta la đa a g a le r ia
◆ n (
đe r e t a to e d o Ę e x p r e le īto s đo m u n ic ip io e s e u s b e n
ï e ito r e B
R iö B r a o oa lç a m en to a
aııid a n go ı

iİ lıe n go D e ū tr e a e g r a n đe B o b ra B le v a da s a e ïe ı
to n a g e e t& o ū e
)8 a e
C lm o n e c e b la đe a
A ı
ld o B a le e ir cr N ic o la u a
P ļ in io M a tta P ir g g d e s ta o a s e a itıs ta lı ıç ä o d a U z in a da lh lie e A r q u ib a
L u z E lé ţ c ie a e o m a g e s t o s o A ç u d e J u r a c y M a g a lh a e a V le lr a

A đm in is tr a ç į io
đe P lin io M a tta P ir e s fo l n Ë o h a ln lo M a tta P i r e g d e v e
Ita b e r a b a o d e e e n
A in d a a p ı C r é d it o A g r ic o la
du v id ņ a e o n t in u ā ç ilo
đa ï r u t ı
fe ŕ a a d m lııle tr a ç Ėo D r D e l l ı lo d a C a r te ir ą d e
v o ıv im e n to n o m u n c p
șue M o
sc o s o q u e n u n c a m e đİ g e a e r ilı c to s to ï ıa e a e v ë s e e đ B ra e ıı ee ı ıd o u m đe v e r d e Ju s tı
e In d us tr i a ıd o B a n c o o
q 1ıę peeisaTra d a ' " a p ?ı §s o e n ı p m ı d e Ita b e r a b a
đ t iđ ır o n o m e llu a tr e đo D r P r a n c ie c o
ça t a m b é m e e g u
þ t
a u r e lio A lv w e e d a C r u z q u e m u ito c o n c o r r e u p a a e B e
0 dese n v o ıv im e n t o d a P e c u á r ia e m İ ta b e r a b a e s tá v a lo r is a d o o m u
t ı t o q u e m u it o t e m
e m p r e e n d im e ū o u o
đe v v u s
a e r u m g r a ņ đe fa v o r á s fa m ilia e M Ĥ ttn P ir e s M Ġ d e i e s h o n p a d o B c r ia d o r e s
r o s N e to D e l§u e M o soo so T en e n te C (, r o n e l J u ra c y M a ga n io łp io e a lr x ilİ a d o o s B u

M U N IC IP IO D E T A B E R A B A
ı
p ńp ıa ç ã o 38 8 9 7 h a b ita n te s (a n ü đe 1 9 4 0 ) 1 5 00
S itū ā d o n u iā a d a s m e lh o r e s fa ix a s d e te r r a d o B e r u

tã o b a h ia ū o c o n ı li m a e x te n B ā o tb ŕ r ito r ia l d e 3 5 ré g u a e O R R A ◆
L o n g ih t d e 4 0 2 6 1 5
°
d o N a s c e n t e a o P o e n te e ] 5 d o N o r te a o ş ņ l e o m ā r e a
W G r S 1 2 ° 3 2 18
"
L a tM tt d e
q u a đr a d a d e 1 6 0 lé g g a s B a n h a d o p e lo s r io s 1 a r a g u a c ū
S a
C is ta n o i a d a C a p itä t - 1 9 2 k m e A té O Ĥ e h o e lì a p e la
ra eu rg G e p iv a r f B r e jg s T u p im P ii n Ē h a e E s p İ i it o B a n to
e s t r a d a d e fe r r o e m a is 4 6 m iltıa s a v a p ? o u 325 k m s p e
A g u a P r e ta p C ä g õ a
F o n te d e Æ iq zt ë z a P e c u á r ia e L a v o u r a Ia r o d o v ia
M u u m s e e lta a b u n d â n c ia
C i* ı ĺu m o m a n d io c a n u ri Å m a ie ı E m 18 1 7 p e r te n c e n t e a C a c h o e ir a
h a q u e e s tā s e n d o a m a io r D is tr ito ä e P a z e ßT g g tt e z i a R e s o lū ç ã g n 1 5 d e t8
e a r l c a ié e m a m o n a e p ó d e p a ı
d e ıııa io đe 1 8 4 3
fo n te d e r e e e it a
p ro dw z o r iË ta l a m la n to m a g a n ês e d ia m a n te A s 7
1 £ ta û Mztnicipo R e s o lu ç ã o n 1715 d e 26 d e m a r
§u a s m = t a e s ã o r ić a u d ė m a d e ir a B
d e le i c o n ın s e ja m pu ç o d e 18 7 7
ē į p e r o b a e to ? iä a d e L e i 1 17 6 đe 2 5 đe jū û h ò đe 1 8 9 7
t u m ū j1İ ' " a s tiiīo đe a r r u d a ta ip o c a û e d r o ip
C o m a rca 6 đė s e tė n ıb r o đe 1 8 9 8 e le v a d a a p r im e ir a
d ado fie o 8 , h is to r ic e s e e o n o ın i

gu n s s ge ra , eı ıı 1 9 1 5 e aegu n da e m 1943

e fin a n e e ir o s R ECO R D D a E X PO R T A G ÄO
co 8
ı】ıa p a r te a iË
e a Łt in ga m e s ês m E ai1 9 4 8 ï o r a m e Į t p o r t a d ó s e m p ó d e p a lh a ßu r ie u r i
Cı źm a a is s a u d a v e ,

ju n h o Ju lh o e s e te m b r o (ņ o e e a m o h u m id ) ï urno e ın î o lh a B c o u r o s e e c o s p e le s o r u a B
b u e ir ó a c a em gr£to a
o 8: m a o
v e tão e u m pouc g
c o n e ta ū te m e n ĺ e a e c o n o
e l D

R u j B a rb o e a I p ir á jA m to u e İM ıo
c a rn e m a n tģ ig a

L e Be r e q 1ıe iį 【
A o N o t te e e s te Beca o m ilh o
O e s te A n d a r a ĺ ï e ija o m a đe lr a e d e le i e to đa e x p o r ta ā o d e
ere z ln ı
ıa e
200 k
Waracā e a
a tlı ıg e a g Ëa ņ đe r a ı
ç p ę c u á r iłı q u e
ô r e c o n o m ic o p a r a o m u n ic ip io 星
/
A Q U A R E L A S D E IT A B E R A B A 2 9


日 心ム 甾ム ロ ロ 筠 户口 圄艮 叵勘 n u [lc a ï ie g a
6o a te n d e r c o m d o ç u r a a to d o a q u e
二二二二二二二 t h b t Ė t b u s c a d e le n it iv o p a r a
日 te Rq e
u e a e p o r a c m
£i p r a tic a
E n tr e a e o & ie a ç õ e s u a B d ôr e s !E Uņ p ô rro q u e n ā o s e f u r ta
a n a e x ló te n te s e m Ita b e r a b a
目 ıu ga r d e d e s ta q u e n o c o ra
m e rec e u m
ç a o d e c a d a u m d o s q u e a iĺ r e s id e m a
d a ? a r ıd a d e l P o r e m to d o s n ós ea b e m o e u m

A C d ı・ o b P e q u e n a e m o d e s ta In s titu lç a o d e caricia d c o r te đe t e c id o n ão é
的 a s a o s r e s Ë
p o u m p o u c o e c a r n e u m

o e sEe n e ı a l p a r a a p e r e g r i n a iJ ðr
d c d e e v a litlo e d o


tpp p s te d
a ra a s o m b ra a c a m E o r e m e d io
c n

n m e đie o a Bo o s fal

ク d e ų u e v e m d e e d e e e u in ie io j s e r v İir d o á q u e le s q u e d e a h e r d a d o R d a
s o r te p o r a q u e la te r r a p a e e a m
N Ë o h á d u v jd a
e e to n d e ū d o a in ã o á C a r ıd a d ė
0 p o v o d e Ita b e r a b a B e m p r e a le ito a o b e m i
e a p jr ltó

R
re
e a r itā tlv o de
q u e lr a g u n d e s đė S ó u z a T a b e lilió d e N o ta s e D i
o
to r p r o p r ie ta r ió đo a lū d id o Jo r n a l e le m e n to d e
g r a n d e r e a lc e s o c ia l

ぽ b


3 0
p
i

A Q U A R E L A S
ı
*
rÆ E R A B A 匹
tć fln a ı d a o b ra c om
" ï e lr a p e đr a o ī
R B L I« ï Ã o
a
" b b łı L u to u d e r d e a s u a p r m a l ]a lt ¢o u m £
io 8 de
P a dr o e iriı N : S do ı
e ra e n e rg ı
los a r ĺo o e a iu lo r e e 8 ł c r ï rlc ıo þl E m rt e n h o u t o d
łt ßu a
d jH c u ld a d e e e o m a ta ltu de
e n Į r e n to u a 8 g ra n de B
5 0 0 8 e c o n o m la B
A lg r ē ja n a tr £ z r e c e n te e In te r a ı
s m e n te p Ħï t o d e la d a r o m a e o n s t r u ç Ĥ o d e u ln a
to r re q u e ė u n V e rd
a d e ir o n 川 山 凸r d e
d o H n K e n h p l r o C iv ĺ ı J n r te ; d e v e a tlu S e a u n p la n t \ a p r n f!c le n c la
o s é o iy m p lo s a m
t r a b a lh o e l u te ]l e n c la p n ln ï ilh o l e ł ta b e r a b a o u ja c » p u o ld a d e de
g r e v e lo u u e s t n s u n t u o s Ą r b
ł ra d e a r to
E s ta m o n u m e n ta l e o n łt r
u ç & o to l c u n t lu d a 8 o e x ım l o r q u ite to ï o ū o d e D e u ß
n r m e d e m a le c o n h e c id n e m sö a q u t o n m o e m v t r ï b Ħ c īd a [ie p o n d e R o v Ġ m n g n ll
c a s eđ 1【 laa?ð ės p u r e le e x e c u ta d a 吕 A p a r te d e Q p r p lu t e ir ï a c ü u b e a o c ld a d ū o U ta v ï o

S a ce rdù te R qu e to m a ra ı
a pa] e n as te s ta d a In da
s a u g u ra çā o

A ? gõŁ o O r la n d o c e te s ıe ln a n d o C a r n e ir o A d e r b a ıS a b a c ł
c e o e i
J o s é L e ã o (R e ı
Jg io s o C a ï m ů llta )

au m en to đe p r e ç o do 8 a te r ia ls ıD e u s lh e
A l ðr
m p o r e lı a 】
u do u

H p i
r m e n to de se u 8 c o n tr a t d s JDII m no s da da s h o n ıë h s e ï ııu lh e r e
o o m
q gta n d e s e p e qu e n os
P * d r e 0 L e ā o to l o p lo n p l o p r ln c lp a l p n r a n 1 e a )}
'
O Vlgrlo d a l ıe g u e z la r lo o s e p o b r e s a o e lta n d o d ģ b o m e o r a ç Ë o a Iııä j& Jn s ig n lî ic Ė h te
đe tĒlo } m p o r tn ï i te e n d im e n t o m rlo d a rn m l llß lta b e m b e n s e
s n n h o d o lı DĤ 8 tlu q u g ]h e R d a v a m D e s ta to r m a r q a lis o u o s e u q ua n
e a ¢a o e m p re
da 2 1 d e O u t u b r o p p a fo r m o s a to i r e «la M Ą tr lz đe lb ł do a ı ta b e t a b a d o tıç £ 只\ n q p d e s ė jo la z e n
ta m a n e ir a to l In a u g u ra em to d e u m a m p ı i» e s u h tu o s o r e m p io
P R E F E I T O S D O , M U N I C I P I O

A n to n io O lim p io M a s c a r e n h a s 1 8 9 包 a 1 8 93
i o D ia s S łz m p a iô 18 9 4 a 19 0 3
F r tžn o is c o 6 if D /ĉ is A /7 o rr a Ġ re 1 9 0 4 a 19 0 8
Lu zi F e f ,7 iž n d e s S e t r a 1 9 0 8 a 19 t2 e 1 9 16 a 1 9 19
d o a q u ím M a n o e l S a m p a io 1 9 1 3 a 1 9 16
M a n o e / A i7 d r a d e S a m p a io 1920 a 19 2 1
Pu ı g e n c io P e r e ir a d ā S ilv a M o a c ir W żŢ
A u g u s to F a g u n d e s d e S o u ź a 19 22 & 2 &
5 in e z io C e r q u e ir a 1 9 2 4 a 19 2 6
D u r v ê / B o a v e /7 ŕ u ř â 1 9 2 6 a 19 2 8
E n g r o J o s é D ia ş L a r a n je tr a G 0 2 8 a \9 3 Đ e 194 2 a 194 5
E n g r o A lv a r o 尺ib e ir o S a n c h e s \9 3 0 a 3 1
E n g r o D e ls u c M o s c o ş o c le O liv e ir a 19 3 1 a 193 4
P lin io M a ta P ir e a w a į a W 4ı
IN D I C A beł iâ o R o q u e F a g u n đe s đe S o u z a D e ıe g a d o d e
P o ıi e ia
S o r g e n to o ia v o M a n o e l d e S e n a ; C a r ło T ło d e ı)n o u « is e
H ip o le c a s J o ã o d e A g u ia r e S iiT a ; C a r ło r i o d e Z M u lo s è
» ıć d ıc o s j )o c u m e n l o s La qro S ib ra ; C a r lo r i o do R é g is £r o O źu il
D r A n to n io
D a r c i A lv e s M a n g a b e ir a
A u g u s t Sa ra b ra D J é
r o s L e iu o s de M a r ıe o = da ņ ııo m l e o d a ıl n ıı! a
s n ħt n n a e D r Precilitno L e a l
» e n t ıs t a e G p ? e n te G ilb e r to T o rre s M e n e z e e ;C o n ta d o r r Q u in t i
n o P r ió g h e im
O sc a r M o u ra C o a ta e E d ils o n M o n te ir o
A d【
w o g a d ņ s
IN D ı
C A D O R M U N Ï C ıP A L
R e n a t o C in e u r á d e A n d r a d e
P r e fe ito B e l A b e la r d o M o a c ir d e A n d r a d e C o ?z ta
A d e m ir S o a re e O
V ĺeg a s đe 0 B itë h e o u g t e L u iz G o n z a g a M d qß B
m ar
d or E uoı ld e R B a r b o s a ; B e e r e l ä r i o B r n a ld o A ıe n g ï e
e n ra g il sozreira M a r ia c e le s te d e A s a n to e Daliloqra/aHėiena
P r o fe s s o ıp e s M a r q o e B M a c h a flo O / Ëc i a t d e Je s ta tis lic a A r e ilto J o s é C o u

D F lo ra c İ R ib e ir o đe A ıe n c a r (O o r a q ã o d e ï e e Đs } t o ; F is o a ı G e r a l M a r t in ï a n o G o m e s Portinhoı P o r tÆ o
◆ Iï oina Q g e iŕ o z O liv e ir a D J o s e lita Ę u ıd r a d e D ls a
H ig ln a M a e ē đo
b e l G u im a rā e s D D o r a l ic e S o u z ą S a m p a iò D E la d la d e A g e i » e ıa s d e § e tr i ır o « C a p i * n ıız a w
A İ ø e iđa R īb e ir o e D M a nu eı it a A n d r a d e F e lic ia n o
,?tzaenp P e ıl E n T o r re ß i n ıte m a c i o n a t
Ð e ıe g a đo = Ë e o ıa r G Ĥ lv ã Q A li a n ç a d o N a Tz ź ä L u q u in o & I r m ã o S tt ı r i
ra A Tï to n io B o r g e B ; q ã o P a u lo A lie ï o 【e a l ıłıi a n ç a dq
g ng e n Jì e ir o C iv i l ï o s é D ía s I a ra n je ir zL s L a r E ld a M a r ia d ė L ď u r d æ F r a g a Æq zt ita li Đ a o Iiv io V i
BP» l e* m a p ıo s e # tn d ıın ĺ s e fe d e w n ıs
ııe
e i r ą R m p r e z a P n u M s td ď e m n s t r i t ç õ e s e S o r te i o s L t đ a
O o te to r F e d e r a l J ū s tiū ia n n J o c e lin o a e B r ito A v P N o g u ë ir a : P r ciencia G a p ita liz a ėã o ħĖ o n e l C a r ı o e R i
R io B r a n c o Æs e Ť ź u ã o P è d e r a ł D E s y e r A ta id e R ib e ir o b e tr o
Coı ė Êo 1 Æ5 ta ä u a £ ßa ltìıa z a r be śq uį ta Æ š c T u 匠ó E s ta
äu a ı
PA R T E R E C R E A T IV A
0 I Ea b e ? z b a D iŕ ę t ņ r R o g u e P đe S o u z a
◆ s ñ n d o s C o p r e ıo s e T e ıe g r łı¢u s F ila rm o n ić * ・ L ir a I ta b e ra ben s e

m ır e t d» r a » P r e s i d A r n a ıđo A le n c a r V ic e p r e š i d
z t? a a h G e f n u e i E a A n d r a d p ; T r te g r ã fi s la
o n e
b r ìa n d o A n tņ D io I p r r e ir a 1 Çg w e tti? i o M ir io F a g u n d e s 2 o B e
q t o o Åu Miag
: p e r ic le s g o m e s : A ıłi l a r d o c r é l a r io A l ìc i o I ie a ] ı P
is c a i A n t o n io C o r đe ir o Z e ia d o r
S a m p a io A u a i ın T (ıo š T e ı e g r a fo s M i Oı im p ì o M a a c a r e n h a s
r e zc* a \Ý a
to s R I ħa ¢s tä Te ta J o u é B a B to e [ia lo o e t a- a z z »
N D C A D O R D A J U S T IÇ A ? r e tn r José G a ı
v £
io e dū o a đo ų o In s titu tó d e C e
V e n a n o in F lg u e ir e d o ; P r o 9o H d a B a h ia
Tt o A ıia n j s
n s e r äu ä :n ì u r y
a e l a n dra dt C o n ju n to V o ca l A m ig o s do R itm o »

U ?4 a O ŕ ]a n d o Ħz z a n l å b
ej D ir e ç ã o a e A lm ī r o Pa c tle o o
3 4
A Q U A R E L A S D E T A ß E R A 白八
ı

C lu b In fa n til d o R lib o lle


o
IP D E T U P IM
・ °
G V LT ıA
D ir e to r - E x p e d ito 8 C a rv a lh o
(2 °
D is tr ito de Pa z )
V iı
a de T u p lm a é d e d n d is tr ito d o na e s m o n qm e
t o d o d īs tr iţ o J
@ iūINIB© "
© ū M © " co m c e rc a d e 1 1 0 0 lıa b ita ı】t e e e 1 1 0 0 0 e m
d ie ta 6 4 q u lln m e tr o a d a a e d e d o m u n lc lp ìo e é §e r v id a p e
de ı + a h ia
]a e e t n a d a d e r o d a g e m Ita b e r a b a A n d a r ä ĺ e p e ı a
(E n ı o r g n n ız n s ii o ) G o i!ls e e r v in d o o p o v o a d o d e A m p a r o
D is p õ e d e u m m e d ie n o D r M a n u e liEo S a m p a io ï i
I ta b e r a ħa E s ta d o d a B h ia
a
g o r a d e g n Į ū d e n o m e a d a e r e c o n h e c id o c o m o u m a d Ĥ d
C g r a n d e s e ]Ėp r e s e ðe s d a m e d ic in a b a h la n a R e g id e n t e n e s
n r ¥ u s ıa fa n t iŁ » T im a Ť i o , ď tıtĖı Q g r a fia G į n a a į , A r t t a v ila h a m a is ,le 1 0 a n u s s e m p r e d e m o ì ı§tr a ū đQ o 8 B e u s
91 C o n c u r s o s ťŁ s Ţ e p o ir tiç õ e s p ū b M c a s đo m a
g ą g d e s c o n h e c im e n £ o e e lin ić u s a p a ţ d e r e c o n h e c id a e
gistho , E= a to r i n s , a d m i s s ā o e c o m e r c ia L
r io ia e iŕ u r g lć a

C d o c e n te h a b r lits d n c o la Ĥ H ä ta m b e m d u a s e s c o lÆs p u b lic a s e s ta đu a is u m a


o r po m a u đe p e q u e n o e
m u n ic ip a l n o p o v o a d o d e A m p a r o e u m c a r tn r iu d e p a z c u jo
g ru p os c o m ap ıic a ç ã ó d o § m e to đo s d e h n o
o ı g e iıe iz a ç ā o d e t itu la r é o c id a d ï lo 【iv ilıo M u ta I m p e r io ï į g u r a d e r e le v o
a s se
n a q u e le m e in ta p t o p e la Ąh a n e z u e fin a e d u c a ção c o m o
0 G in á s io S ilo £ ilm ã o , b a s e a đn n a s e s c o la s d ó R lo
l i
p e o c u m p r ñ e iıtoh d e d e v ë r n n c a rg o q u e o c u p a
ū e J a n e ir o e S ã o P a o tr a r á h o e ın g ç o B b a h iĤ n o s d Q e e r
E n t r e o 8 ů le m e n tttp q u e e o n c o r r p m p a r a n p o g r e s s o
t£【o n a B u a m e d ia ã o e s p ir lttıa l v a l o s o s m o tİ v o 8 d b d ie
d e T u p lm d e s ta c a s e B e m ĵ a v u r a î a m īlia Ę ib n ir o d o s
e tp t n a s o c ia l n o e n g r a n d e c im e n to n a e n tr a d a á s e e c o la e
S a n to s c u jo e le m e n to p r in c ip a l ė o B r M a n o e l R ib e ir o d o H
8 ıp e ] es
S a rıt o s ; n 【 o tic a n d o a q u é m o v a lo r in o o rıīu n d i7î e İ d b ï a
O n á s lo -
S i o R īm fin e s tá s o b a o r ie n t a ç ä o ıe d a
m illa L a u d e lin o S a n to s p e r s o n ific a d a n a p e tlp o a d e L e o n e ı
đo P m f M a n o e l D ů n a to d e d u u z a co m ın ng a Prä S a n to s m ô ç n q u e s e d is t iĘ g u e p e lo s e u v a 1ö r c o m e r c ia l e
ca e n si o n o e E Ē ta d o s d a B a h ia 8 ão Ea ū ı o ė R io d e
e o c ia l
V aı d e m a r r'e r e ir a L im a H e r m e s V a z S a m p a io L ù iz
ra m eı ho t e Ie ie n e a e n s in o n G in iłe i«\ M b n te m
B a r r e to O o n e e i¢ã o e G r a e iı ia n o Lr a s c a r e n h a s ta m
P ū I ic a e o O ( u tr o :iv c o u
Lì u q u e đu C » x in ņ sĤ o
:e a bpm t i ū ın § i d i
p a r c n s p e n s a v e rs para o pmgresso d e T u
L ıS Ð] R 可ゑ吕 E N O F U R N A S g
' " ' " u u ' " u u p ru g re s s o a ĝ q u e ıe Tló p b s c e n
P d ic o s
te d ie tr itó
r e go s
A e ó im c om o n m ergu lh n d o
d a z v a i a o î u n đo d o
r a u
te n te r ū e c i i o c e a n o n a c o n q u is ta do c o ra l e
đa p e r o la ? e s s e na e s m o
m o tto o e h o m e n e d a v ila d e Tu pį m e n ï r e n ta m a s g r a b đp s
d ific u ld a t e s p a r ņ o tr n n î o đa q u e le d
p Ĝ a ç o d e 1 tā b §r a b a

旧 qu e u m a g r a n d e z a d a B a ia
A Q U A R E L A S D E ı
T A B E R A B A 3 5

h e e íd c o m o
O s te r r e n o 8 d e I b iq u é r a e a tã o r e c o n
o e
u n n ıĜ r e ıo d e
p ıım W le
d o s iz a l f a t o q u e d e v e s e r v a
p w p r ia d o e p a r a c u l u r a
h t
q j
u a tr o e lo a s
o s d
c e rc a t e c id
đe v in te de t n te s
d o e m e o ııR id e r a ç Ë o p e lo a p o d e r e e c o m p e e
ca ea B
m o lh a d e s t lv a s ¢in c lu s iv e
o a e q u ita n d a s : u m a ï a n n á e la
u m p
a e n e
u p n a £
top a d a r ia u m b a r co m sn o o k o r» q u a tr o
H O R IZ O N T E
«

a r m aį z e n s p a r a c o m p r a s d e p r n d u to e a g r lo o ı a e o flo ı u a ß de B ELO
◆ ta ia te s a p a t q ir o s î u n ile ir o e E to
U m d o e po v o a d o m u n ic ip io d e I ta b e r a b a q u e s e
d o ß
V IL A D R HH Q U ÉR A e a tĖ d e s e n v o lv e n đo le r a d a m e n t e T a n to
a c e n a p a r te e o

m e r o ia ]c o m o n a p e c u á r ia e la v o u r a E p e ııa n ã o t e r a in
d a o 8 s e n h o r e s g o v e r ï ıa d o r e s d o m u tıio ip İ o v o lv id o a s rr ie
(a °
D is tr ito d e P n z ) ta e p a r a a q u ê ı e llo r e s e e n te W
O m a i台 北u tu r o s o c e n ic ip io d e B e lo H o r iz o n te d is t a 3 0 g tıilo m e tr o s d a v ila d e I b l
pro du o do
tr o m u n tiv
e e ta ç a o đa L e e te B ra
İ t a b ė r a b ti: o m a io r p r o d u to r a g r ie o la A p e e tĮ á r ia ņ li t g ıp q u é r a e 3 6 d e B a n d e ir a d e M e lo
i t d eo m e ra o
s ile lr o E n tr e t a n to a pe s a r de su a g ra n d e p r o d u qão e e x
e e d e s e p v o lv İ d o c o m p a B 8 o s a g g a ı
r a o s :40 s e u
p o r ta ç ã o d e Iu r n o m a m o n # o u r ic ı ır í p ó đe p a lh a e o e r e
q u e é c o 1ııp o B t o d e lıo m e n e h o n e s to s e la b o r io s o e o o n e o r a is n ā o p e n s a ra m o 8 q u e a is s o t e n ı İ r e i t o d e a đo ta lo
r e p a r a o e tıg r a n d e e im e n to i】o lu g a r
I b iq u é r a é u M a p a r tic u la flo m u n lo lp io q u e p r o m e t e ¢o m u m r a n ıa ıd e r o d a g e m p a r a I b iq u é r a o u B a n d e ir a đe
M e lo ï a z e n d u e n tr o n e a m e n to o o m a L e e te B r a s iıe ir o
e e r n o fu t u r o u m fa to r īn d ìs p e n a á v e łp a r a a e le v a ç ä o J a
E d e n e e e s s itia d e ıır g e n t e u m v o lv e r d e g lh o s d o ß
B U A r ? e e ĵ ta
h o m e ū e q u e g o v e rn a m ı
p a ıĮ a a q u e e p o v o a o d d a n d o th e
Ib İ q u é r a c o d e B e c h a m a r t E R R A D A p n o t s s Ão e eo o ł a e e c o n s t r u in d o e B t r a d a e f n n ilita ı ıd p a su a gra n de
D e n tr e o s ė 1e m e n to ġ q tıe c o n c o r r e m p a r a o öe e e n e x p o r ta rpā o q g e n ıu ito e o n o o r r e p a r a o a u m e n to d a r e c e i
s o c ia l d e s ta e a n ı s e M o u r iv ā l B g ą ta đo rııu n ic ip lo
v o lv im e n to ï iiıa n e e ir u e
v e n u ra M a n o e l J o ìfiĒ o ū a S llv a P e dro Jo sé da H o rĘ D e n tr e o 8 r e p r e s e n ta n t e s đe B e lo H o r iz o n te E o brė
A it m l a n d û R o đr iġ lį e e p e d r e ir a d r i t ıc i N e e ! f Į a sa e m s e a 8 p e r s o n a lid a d e s d e C ir o L o p e s d o A m a r a l e A n
iın p o r ta n t e Ia
ē O a v o d ı C o e tĖ M ir a n d a í p r o p r ıe Ĥ r io d a t o ū ió A lb e r g a r ia i p r i n c ip a is c o m e r c ia n t e s d e s ta lo c a ı id a d e
0 c o m é r c io d e B e lo H o r iz o n te Jä c o n ta o o m đu a e
lo ja e d e t e e id o g ć in e o c a s a s d e m o ı h a d ó ś e e s tiìï Ė s ? q u a
93 s e ı
e qā o
g u t ' a a a r a ç ų ın u u p r a a ł
ņ a
s e ié c io
, łd ô r d e u m c \ a tó r jo p e r ı
Po eeu
e jto , t r o a r m a z e n s p a r a e o @ ĺ r a e d e p r o d u t o e a g r īe o la s s a a ta
p
a r in o e d e v a r ia d a e r a ç a g r i a a lta ia t a r ia e e te
q ţ ļ ( g i d o b o iū o o v in o e c p d n ić ip į ó
éde
þiq u é r a đ p ta 1 0 8 q u iıo m e tr o s d a ß e r c a d e 6 0 d c a
o m u

o r e s @r a d a d e r o d a g e m
e o m c
PO V O A D O D E IT A IB A
a e a ]
it o E x ió te a in đa i du a e e se o ı
a s ėe t d u a l e

Ë £oq ijiryŤER'ad. ¥į *
P o n to t e p m ð u ıa l đa E s tp a d a đē F e r r o L e e t e
°
, = !o pn m a l đe P a r a g u Ĥ w & B a r ra d o M ū ı ıd o N o v o (e m
B r a e iıe i
e o n B
g r io o ln lla ia ta ŕ ia B ea tr u ç tĹo j e e ï v itıd o à c id a d e d e Ita b e r a b a Pov o ado co m

dıt
a

$ æ . .
. ß a
e ]b o e re n d e 1 0 0 c a s a s d e r e a id e n e İ a s ; d u a s e a s a s in te r n e
,
ņ
D E W A B E R A Q A
A Q U A R E L A S
3 6
do ee n m a io r rea lc e o gra n
fa z e n đa s d e c r ia s
e ;o lta sen o
đĺ á r ia s p a r a r e c e b im e n to đe v o lu m e a e m tr ä B B İ to p a r a a
ıto q u e e a ta to m a n
d o a la v o u r a A m p a r o
C a p ìta ıe v ic e v e r b a t r ê s c a B e c o m e r c ia ie d e m o lh a d p s d e d e e e n v o lv im e ı
ï tu r o
é u nıpı g n ıe u q u e lu ta p a r a a e r u m g Į g a n te n o u
ï a z e n d a B e e s tiÝ a s d o is a r m a z e n a d e c o m p r a e v e n d a Ðe
B a
p r o d u to s a g r ic o la s Ĥ s e r v id o p e la e s tr a d a d e r o d a g e m PO V O A D O D E IG U A P E
h ia R u i B a l b o a Ħe r v iç o d e o n ib u e e m c o r r e B p o u d e n e la
oom o 8 t r e n e d a L e s te s e r v in d o a c id a d e d e R ų I B a r b o s a
a g ê n c ia d o Ģo ŕ r e io : u m a p e q g e n a ig ř ė ja e u m a e s c o la , c r
i È de
V ila 4ĵ e Ib iq u é r a 3 6 g u ilo m e E r o 8
e
D ı s ta d a
a da n a g e s tā o d o s r P 1ı n io a ta tta T tr e e d l e s t e B r a e ile ir o
Ban d ir a d e M e lo e B t a ç a o a
p B r a o e ı】g r a n d e c in a e n to
e
Eı e m e 1ıtg s p q u e o o n e o r r o m
E s te fı o r e e c e n te p o v o a d o t e iıd e a e e r n o tu tu r o u m
s o c ia l e e o m e f e i d e Ita ib a A n to ņ io P in h e ir o O d g lï o B r i la v o u r a
r a n d Ġ c e n tr o p r o d u tı v o p a r a o m u n ic ip io A ßu a
to M a r ió o liv e ir a e A ņ Ł o ū io J o s é d o e S a ń to s
i
so b re v á r lo e s e n tid o s te m s e to r n a d o a m a io r to n te d e r
P O V O A D O D E A M PA R O u e z a p o r a p r e s e n t t
a r to d a s a 8 c a r a e te r lR t in a a i m p o s a s p
e
q
ló e té o ū ic o s n a m a té r ia T a m b é é b e m g r a n d e n a g u e la
ā g d e m a iııo n ņ p ó ū e p a lh a o u r io ? ĺ é ce ・
z on a a p ro du ¢
D ie ta đa a é d e d o n ıu n io ip io 4 6 q u 11o M e tr o e ; c o m o
p r é d io s r e a is e m g e ra l
% á b a §dtagn tee laa deisa tnr aaö Ė :d e řJo d Ĥ Jg e malgue
ér e t t d o t e ıd o á
Beu co m
į
į m p o i ta n t e e E s e F v ı B a h ia O o iá e A ä b o a s ta z e n d a s d e e r ia e s o lta , a Ee tita n ı d o R e u
p d e ė e n v o lv ı m e n to p e o u á r ı
E x ie te m d u a e e s e o la e p ą r tie u la r e s e u m a p p g u e ū a fg r e jaa
o

ñ V ic e n te d e S o u z a t t 0 B e u e o m é r o io e m c o m e ço Já c o lıta o o lıı a e ie c a
c u ja c o n s t r u ç ã o đĠ v e e e a o e iđa d o
d e L a g o lg h a s m u n ic i tłą e d e m o lh a d o e u m a lo ja d e te c id o a e a lg u n e e o m p r a đo
ıh e ir o , h o je r e s id e n te n o p o o a d o

d æ ł
ı
l o g r a n d Ë a g r iċ u lto r e o o m
p io d e A rıd à r a i V ic e n te P Jn h e r
l l e é u m c id a d ã o d e f ı
p r g đo r d e p r o d u to a a g r q? a
ı
n o
A g e u a s c u s ta s c n n n tŕ u iū
tr a to
.
D
¥o % = i 0
B
.
q a e g r a ū đe ï a lta ï e z Ĥ q y ē
e po vo
l
m ö é d a e b ö a e r a z a çö e s
ė i a s e im m e r e v e fo u o cid a đã o J o s é F e llo la n o d e L im a p r o
a a lu d id a ig r e ja E m p r e Ė n d e d o r c o
de ro dq ge m pa ra o po p r ie ä ŕ io e c o m e ra a n te Q a q lıē ı
e ]ıe io . E id a d a o
ı e B to r ç a d o
c o n a tr u iu u m a Ý a r Ja n te d e e e tr a d a
ra m a l
d e L a g o in jl a e , la z e ū d o e n tr o n c a m e n t n o
n
v o a đo
e r e ia ï e n tr e
B 8 h ia g o iá s ii li ta nd o o in te r c a m b ó o o m
1 o B
ī O pov oa do de A m de Soū za J o s é D io n iT io L e p e e M a r tin s d o C a r m o 1ıt r o s
đo is m u n io ip lo a - It a b e r a b a e A n d a r a
o e ,

d la tr ito d e T ū p tm E id e te m a li b ô ā e e lb ee m p r e d e p é î [r m e a c u id a r đe b e n e tio ia r a c ļ e tiv İ d ą d e


p a r o e s tā e it u a d o ııo
onn 庐 為 風 了扈二


C O M B R C IO -
P E CU A R ĮA B

A G R IC U L T U R A
O C OM E R C IO O E IT A8 E R A BA dis tin g u e s e pe la
s o lide z e, a o o r dia lida d e qu e r e in a e n
m a is a in da , p e ı
tr o os n e g o e ia n te s lo c a is Pa p a de n te n s tr a çiî o do seu

d e s e n vo ı
v im e n to s Ęg u e 4in ha s a ba ix o a lg u m as do s u a s
fip 用心S
ı
丁 ı 區

B A R T U P ı B A R O D B O N pla ça da u z irıa

A v e n ida R io Br a n co
p r o pr ie ta r io A N T o N Io co sTA e sO U ZA
P ro p r ie ta r io L A U R O g U L V B ltu a d o n o m e lh o r p o n to d a e ld a d e e e rv iç o d e
en te e e fr lo 8 d ia e n o lte C o m p le to B o r tlm e n to de dô
qu
A m e lh o r e m a le tr e q u e n ta d a c a 8 a d e d tv e r a õ e s Ee ß e b e b ld a e
n a e ld a đn đR Ita b e r a b a O p o n to p r e ï e r jd o p e la e lite r e s
d t đo ß a lc a n c e
g o r o s o a s e e io s & o o a s e u s p r e o a
p e ito d e e e iıc i& r ı A s s e io , p re s te z a e p rê ç o s a o


e tr ic a D to d b o ls
q ııin e a s a s a s
C a fé ex p resso a m a a

A IĻ M A V E N ID A

B R A N C0
R IO

19

M IR A L D IN O C A L M
p ro p r ie ta r io
G ra n de e v a r ia d o e o ï tim e n to de b e b id a s d ö e e s p c o n s e r
D e po M ì;ar o đo 8 p r o d u to Ë d a o o n h e e lđa ta b r lo a d e b e b id a s O e n
v as
Er Ė l a e ld a d e d e A ū d a r a f P o n to p r e le r ı
đo p e la m o o ï đa d e
4 0 A Q U A R E L A S D E T A B E R A B A
ı

回심匦农 月 吸최幺 电 剧亀센媳瑰 彆 땝島 园包月ピ뇨区 到港剧汪出 血 笋 剧包月邕回


'

R a ta e ļ Jo sé de S a n ta n a ğ A n to n io V e l a 丁
倒 £ の
şl R u a d o J a r d im 12 g c o n in p r a d ô r e v e n d e d ô r d e g a d e ) v n
,
in in o e ł e 中
ĝ ln c» s E q u

ĝ o u n sı e e p r c» s c» v

= ř a n d e e c» r u m e n t c) d e g e n e r c» a ť
四 日 ıĺ m e 八 七 ı口 i凸 岛 ; 自 = 七lv 昌 = = r 门 口 ıh 日 d c 〉自 e m
必 E a p e c ia ı
is ta em c r ia to r io d e in D ú BR Ñ S IT 旷
g e r ła ıV a r ı
a d c) s c» r t ï m e n t o D e lb e b id a eı

R e s id e n c ia P a z e n d a J a to b á 尋

T u ¥
\
D is tr it o de

团 ・・ 三三르 * ・ 不員歹 * ・ 二 菡 국 会心 巨르르 ・ 令 回 合 ・歹戸급 可・ * ・ ・ 至르트 ・ * 团

瓜 阉 了內 ı 回 內 ・
t
ĝ POV O A D O D E IŢ A 1 U X °
ZX ĝ 吐

ë ros a lim en tic io s d e priin ira q u 仓房d a d e b e b i cto s m iıt

d e Ëa s e perfŁ
tnarias
F ıE S T ニ


p E Z A E C U ıD A Đ oコ

C o m p r a d ôr d e p ro d u to s a g r ic o la s o fe r e c e n ñ v ¢i o m o tū r is ta q u g d is p e n ôa a d je tiv o s

二 。 矼臘 。
二 旧。 g w n
p " W
.''"enciaRua
«
w w «
tp w q p ıF n n p
v a g n e r

F N F W « F F n F ıŤ
ğ 习
*

ı
A Q U A R E L A S D E ı
T A B E R A B A

厢互 = 호 一 王甲 ・ ヱ里巴 巴 ミ巴巴ヨ 由 同 * * ヨ西画匡§ i 三己亘董壘虿C 二 二 才l

įW s tr e lo pe s da silv a Z ß

V aı a ęB e = n \ 诮 * e h ır a P m d e m o ııe tr a ç ā o
ml d o s t r a b a lh o s d e z ito } e s t i a f id a lg a e d e li
ïn

Hl c a d a v iv iį ı 1 d a d o fa r m a ć e u t io o N e ls o n G n '
r ã e s ä A v e n id a B io B r a n c o a l e s ta n d o o b o m
g °s b o đo s e u p
:
r o p r ie t a r ió c o n s o r o ia d o i p r a
lıJ
t ic a a f ıĜ ie n t e d ê s s e s c a p r io h o s o s e in be li lm
g e q Èe s o fie ia e ŝ
D E T A B E R A
ı ßA
4 2 A Q U A R E L A S
A Q U A R E L A S D E ı
T A B E R A B A 4 3

li e d,o A n t io n io c a r lo s F r a n c is c o B is p o d e O liv e ir a

Ľ m d o s p r o p r ie ta r io s n o D is tr ito F ig u d e d e s ta q u e n o p o v o a d o d e
ra
de T up im q u e lu ta c a lo r o s a m e n te p a r a
o se u e n g r a n d e c im e n to T r a b a lh a d ô r
Igupe n te a a r r e c a đa d o r d o
ge m u n i
c İ p fio e s u p le n te d e d e le g a d o G r a n d e
ì n ï a tig a v e l, c o m e s p iÐit o s o c ia lió t a t e m
c o m e r c ia n t e d e m o l b a d o s p r o p r ie ta r io i
se u la d o gra n de n u m e ro d ė tr a b a
d o « B a r F a m ilia r ・ , p o n t o d e r e c r e a ç ã o
1h a d o r e s e to d o s bem re m u n e ra d o s ,
da tin a s o « ie d a d e lo c a l
d e n tr o d a s n o r m a s m o d e r n a s A s u a
m o d e la r « F a z e n d a B e la M o r a d a » e te s P o v o a d o ? lg u a p e ta b
ı e ra b a
ta e prov a o seu fin o tin o d e la v r a
d ô r e c r ia d ô r A « F a z e n d a B e la M o
r a d a » d is t a 3 q u ilo m e tr o s d o p o v o a d o
d e A m p a r o , n iL s im e d ia ç õ e s da
O f ic in T A B E R A B A
'

tr a d a de ro da gem B a h îa G o ia z a
'
ı "

C 3 E =

p A U L O D E= A S S ıS
" 一

R e p a ro de a u to m o v e is p in t u ra D u co
l , ,

so ld a a o x yg en io , e tc , e tc
T ra v e s s a S F ix
e ı n 2 ıT A B R A B A B A H ı
A
A Q U A R E L A S D E T A B E R A B A
ı
4 4 一

V ID A R U R A L
p
ıı
F azen da L e ão do s B
ia
fa n ıiı M tt a P ir e s
p r ie d a d e d a
園囤 硼 園砌 団園 旧 闻睏 田田 臨 国 ı 園捌 国図 ı 阳 公园
刑回国 p a
ro

O n ıu q İ o ip io d e I ta b e r a b a l e v e a g lo r ia d e o o r ia t o r io e e n g o r d a
T °i» lid a d e
ê r à tr e te d o s e ıı g o v e r n o o o id a d a o P lin io M a tb a
e ı
n o o n ıo e s
w
v n
d a r a qa « in d ū il
B ra z » e v a c a s h o la n d e z a s ? apa
f it e s , q u e r ııu it o fe z a 1ım e n t a r o d e s e n v o lv iıJa e n b o 3 6 0 0 b i r a n d e c h a c a ra de
c id a d e d e e n g o r d a o s ; g
d a p e c ìıa r ia e la v o 1ır a D e m Ĥ o s d a d a s o o n ı 1ıo ı m ı
o a fé e a rv ore s fin ıtife r a s ; m a t a s r iq tıis s im a s d e m a
m e r o a v a n ça d o de a g r ie iılt o r e s e la v r a d ô r e « , e o 1 ıs e d o t a d ų s d e 1ı6 ı
d e ir a s d e le i 0 8 s e iıs t e r r e n o s e Ë o
\ irı f a z e r e o m q u e I t a b e r a b a a p a r e c e s s e e n ı c a m p o i d ı iå c o ľ r e r e m
gra n de pre v i e g o l t q a
a n a u r e z a ,
o n
ııa v a ıı u a ř d a
g d é s e i ıs o o v iĤ in h o s 1 7 r ia c h o e ı
t e b a n h a n do sn a s p a s ta g e n s
G r a ç a s a o B e u g r a n d é p r e e t ig io p e r a n t e o 8 h o p e r m a ņ e n

e m v a r io s s e iıt id o s
ı[ e d e if o s N e t t o ,
¥ e ņ s d o T e r n o , N a q 1ıe la e p o e a Ľ E
T e C el I n r a u y M a g a ıh ã e g , D r N io o la ò C a ln a o n t G r a n d e p la n ba ç ā o d e m a n d io c a e naa m o n a O ti
D ī A q u ib a ld o B a le e ir o e A lo e b ia d e s V ie ir a , e o n m a vi ve nc ia o I J p a gq a e i ıc a n a d a 1 h ız :e
le t r ie a e
n ıe lh o r a m é n l o s in e lu z iv e 1ım a b ôa in d a a m a fo r m id a v e l p io in a
a e \ iu gr a n de s a

】 b a ta @ o d e m o ııta
A 1Ġ da ca d a fa z e n d a is 18 des
g a d o s B o h u l īıg , P o liđ
n ı sa m a c a sa s
C r ia s e e ņ I b a þe r a b a 1

o la n
t in a das p a r te a d m in is t r a t iv a tr a b a lh a d ô ıe
o r ij z e r ā , h ıd ū b r a s il ; v a c a g
a e s
a n g lo l G is , N Ġ ı
m a m b r in o s
đe z a g e l o n r iū a s o?Prin08 a n
g o r a e e E x p o s iÝĤ o p e rnaa n e n te de e e 1ıs p r o d u to s
o v in o s b e r g a m a ç o s e iıa o io n a l e q n in o e m a Ę g a ı a r

i i b t l i a n in o ą e ą # iū in o s D ir ija Cı M P ir e s
g a , m m pu n s
e , a r a o s e e e o u o s ae ı o r ee a tta IT A B E B A B A
4 e v a n a d a e R a tpa e
叁 A Q U A R E L A S D
E ı
T A B E R A B A

M ZEN D A M OR R O D E P ED R
A FA ZEN D A TA M A N D U A '
4 5

唏 Fa z e n da M o n te Ver de de
叼 P ro p r ie d a d e d o D r ıto n io
A ı
Ca E r

G a r ç ia d e

M N e tto R a m iro P im e n te l de Sa D r D e ls u c M o s c o z o
.
C o n s iġ era da sda
写 u m a D iR ta 18 q u ilo m e t r o s d æ F i
n ıe lh o r e s do m u n ic ip io d a d e d e s t i끄 a d a a la v o u r a e e E s p ė c ia lid a d e E
n g o r d a e orla
写 E s m e r a d o e r ia t o r io d e c u a r ta E le v a d o c r ia t o r io d e a
p
t o r io d e b o v in o a b
g ç a i a d ū b r a s il
r a

鸡 b o v in o s , S c h u lly z , P o lid d o b o v in o o v in o o a r iııo G r a n


, p e s m e r a d a s e lĢtpã o dH e q tıin o s m a n i
ga
A n g lo , G ir N e lo r i # u z e d e o r ia t o n g d e g a d o v a o 1ım N e la r g a e c a m p ö 1ir , o m u a r e s e a s t e lh a


1
, , lo r i; e q u in o s o a m °lin o o v in o B a r g a n n a {po e c a p r in o s
rá e In d u B r a z il C ą pri , p ,
berga m a w o a pn n o angoris a n g o r äs
n o s An g o r i e o v in o s B r S e r v id a p o r ė s tr a d a d e r o d a e m
g A le m đo s e īı g r a n d e c r ia t o r io d e

イ g a n a s s o S e r v id a p o r e s
tr a d a d e r o d a g e m
c id a d e p a r a e n g o r d
Gap a
a de
6 q u ilo m e tr o s đi§b a n te d a
l a Ģ1âo
m a ta s
)
d e I l a ib a B ô a s a g u a d a s
o o Ę p o s ta s de
e s

m a d e iŕ a
,
t e ír a c a id a d e p a r a e n g o r d a r 2 0 0 0
p a c
b o ie S e r v id a R o r e s tr a d a d e
g e la , b ô æ a g tın d a s d e m i a a ç £
r o d a
io p e r
d e le i m a n e n te M a l a s c o m p o s t a s d e in a
勇 2 0 0 0 b o ĺ s o tim a s p a s ta d e ir a d e le i e h a c a ľ a d
P a r te đe
c a i p la n t io
te r r e n tä
前 g e n s o o m a g u a c o rre n te s e 1ı o e s
de n o n a , n r a n d ĺ o c a e o n r ıo n r i
Ja & ı

d e su a s n ıa n a c ia e s e
o oū pa do c o æ p lEL n ta q a o d ė Æa
世 m o n a m n n d in c a 1 fu n ıo Æx p o s iç Ĥ o p e r m a n e i ıt e đe
m a is u m n u m er o in c o n , e on

漕 ta v e l de a çu d e s B a n h e i
c a ry
se u s p ro d u bo s

, ra c a Er a p a tic id a ; c u r r a e s q ııa lq ų e r e n te n d im e i ıt o d ir ija


e n te n d e r șe c o l P lin io
m o d e lo ï id a lg a vi ve nc ia se a o se u p r o p r ie t a r i o 끄a c i
da de I la b e r a b a M h ta P ir e
n n lu z e le tr ie a e a g u a cĮe a s
c o
C ID A D E D E J T A B E R A B A
M U N IO IP IO D E IT A B E R A B A
同 A v en id a R io B r a n co

E S T A D O D A B A H IA 醒 P a la c ē te P im e n te l

Q U A R E L A S D E IT A B E R A B A
, 自
F da U Fa z e n d a Cág a do s 咽
a zen n iã o S ä n ta B liz a 日
Ýa Ų o * zr

D is tr ito d Ib iq
e u e ra P R O P R IE D A D E D E P ro p r ie d a d e

P p ie ta r io L e o n e ıS a n to s
ro - J o a q u im S ı
ıa ssu n a J o a q u im M a n o e ıS a m p a io
D e s bin a da ? ia S itu a d a n o đis tr it o d e da de
a e n g oT e o r S er v id a p o r e s tr aro
c o m a e n d e ı2 0 0 hectaes 60 % q 'u p im j d is ha tr ê s q u ilo m e
dag e o o o 1ım lŁ d e 5 8 00
a re a
đe t r o s d a e s tř a d a d Ġ ro da
p a s ta g e n s ļé
arbifioiaesgniı , l a r e Ta s , d e ș tin a d a a o ćiatorio d e
a n g o lin ĥ a e d a Eurgpa gem I ta b e r a b a A n darai
g ra m a
gado de r a ça ! I n d ū B r a z il e a
C a p a c ? a d p a r a e n g ö r d a đe 8 0 0 eo m n m a a r e a d ė 1 2 E10 l a
p r iı1o s e o v in o s d e v a r ia d a s r a
b o is Q r a n d e o r ī £ tó r io d e ga do T e fa s d e s t in a d a a o ř ia bo r io
ħ ıđū b r a s il , la i ıig e r o š da d e g a d o I n d ū B r a z il, e q u i ç a s D is ta n t e 3 0 q u iìo m e tr o s d a
r a qa
e id a tie i a g u a n a t iv a iì e m in a q o e s
b e r g a m a q o e o a p r in o s A m g to n u p o o a m p o lin o e cpŕ inos
lia n o e r ia c ā o e s m e Eada d e e qu i a n g o r iiB , a s in in o s e e u in o s p e r m a n e il t e q u g fıiın h n s e u s t e r
P a r te đe s e u s t e r r e n o s e s re n o s1 c o rre u d õ e m v a r io s s e n
n o s O a w p o fin o s s e r v id a p o r e s
ti o o u p a d a t id o s G r a n d e a r e a o cu pa da Ĝ m
« a đa d e r o d a g e m G r a n d e p la n co m p la n t a ç £lo de
m a n d io c a
la v o lu a B a a s m a ta s s ã o a b E n
l a q ā o d e m a n d io e a , a r r o z f Fe ij& o , ,
m a m on a e o erea es e m
d a n te s e m m n rle ir a s d e le i, (lo m o
a ilh o , e to A g 【 ıą de m ın \ ů é s geral S ū a e m a t a s s ä o r ic a s e m
s e ja o e dro
m a d é ir Ė s d e le i o o o C ėdi o 1 p a o d a r o o 1 t a ip c o a ,
p e r m a n e n t e ıía ta s t ig a s ' d e m a
e e Ja ,

a e ir a d e le î b a s t iā o d a r m d a , P 1ılu m u n jn
,
b a §b ia o e ta ip o c a p g tu u n jo
m e lc

B o a s a g ï ıa đa s d e m iū a q o e s A fa Ė e n d a C ág a d o s c o n ei
o é d r o , ip e ip e r o b a , t a ip o c a E t c peŢ
m a n e n te e ta n q u e s d e r e z e r v a đe t a đa c o m o u m a da s m e ]h o r e e
C den ia p a r a đo m u n iù ip ig
o rr e s po n c
C o rre g p o lıd e n c la Le o n e l S a n to s
i81qtRA 0 0 R R ĦS IP O N D E N C I A
V IL A D E T ? P IM
P r a ça do R o s a r io 35
Ita b e ra ba ,

卧 Fa z e n da La gôa da O n ça Fa z e n da 泰 lia
P e d ra d ' A gu a " Fazend M
"
门 a g n o

P ro p r ie d a d e de M a r io H o ra
P P R O P R ïR D A D E D E
ro p r ie t a r io A r n o ld M ó ta
岣 D is tr ito d e ıb iq u e ra A n to n io L o pe s F e r r e ir a
S it u a d a a 7 q rıilo m e tr o s d a
嚼 o iđa đe 1 s e r v id a p o r e s tr a d a d e r o 陲ı田 t r ııo
】 砠e ı自心哩 皿 e r =
D ip t a 6 q n ilo m e tr o s d o d is da gen
喟 ? it a d e ī b iq u e r a d e s ti n a d a n P
ı
ūe t im da G ra n de o r ia io d e g a d o v a
to r
o es o a s a g a a s e r t

宝 e r ia t o r io d ð I n d ū B r a z il
o a m p o lin o s e c a p r ın o s
,
e q n i끄 o s

angorį s
o æ
o o n
p a s Ła g e t ıB ,
h e o id o c o m u m o
se n do o
d o e m e lh o r e s
s e lı c lim a 0 1ıo
de
1
o a r in o s

v a n a d a s
, p
r \
in o s e e q n o e
o v
B ô a s p a s ta

画 S ìıa s m a s s Elo p r o d ig a s e m m ıt
d e ir a s d e le i g r a n d e p a s t a g e m
d e to da
v a o tım
? r ia to r io d e g a d o
z o n a

p a r a o ó r t e A f e bm a d o p la n
g
r o
e n s

pa;
de
a gu
a n g o la

a d a s d e
e g r a n ıa d a E m
m in a ¢ Oes per
a f h fio ia l d é a n g o lin h $ , tiı d e e q u in o s d a r a ç a M an\ te e ta n q u e s d e r e zerv a
g u ı끄 t e m a N e n s

g r a m a D a E u r o p a B ô a s a g rıa d a s la r g a m a ta s c o m p o s ta s d è m a d e ir a s d e
メ de E m t e r r a s e x i t e r io a le i O t iıııa vi ven c ia o m lu z e le
ım n a ç õ e s p e r m a n e n te e ta u Ba a s
l r ic a

钰 n e s d e r e z e r v a ja z id a d e M o lib d e n io B a a s m a t a s
A 7i u ic ā n o d is tr it o q u e m a i ı Bā o m ea s d e m a d e ir a s d e le i ä é
呸 t e n ı p e r m a n e p te u m fin o s e le c io ş s e r v id a p o r o tim a e # U a d a de ro C o rr es po
i 8 1 q U E
m ie n c ia p ara


n a d o d e c a v a l o p a r a p a s s e io , c o r
da ge m
四 r id a e o a ?ņ p o


C p o n d e i ıo ia p a r a
o r r ¢s
与 I8 1 Q U E B A

T A B E R
ı n B A

一 :


帯 #
u A R E L A Į B 5
5 0 _
»

S itio C ip ó B ra n co
f a z e n d a ôi o j o s é Fa z e n d a Jo a z e iro
p ro p r ie ta r io
P Į ŁO P R IE D À D E D E
p ro p r ie ta r io
Ce ão ñ n to n io B a s to ô
I n lio Jo s é S an ta n a (V e n é ) '

do Ħrrlral
b e r to F r a
Ħd a ı n c is c o i

iz d e s b in \ o
d a n o d is tr ito d e O rg a ų e s e
S itu a
n a qã o q
S itu a d a n o D is tr ito d e e la ie c ā o e s nrer a da de s e 71 s
Ib iq u e r a d e s tin a d a a 5 0 l
s e
p
T u p ĵ m , s e r v id a p o r e s tr a D i t d e s t a c id a d e 7
p r o ąp o t s s a
t a e c r ia to r io : fn đū b r a-

da d e ro da g e m i Ĥ 6 q u ilo ın e
c o m u m a q u iĮ o m e t r o s ; p r o x m
z il, N o lo r i, C ih z e r á c a p ri da e sw a d a B a h ia G o ia z
a r e a d e 3 6 0 0 ta n e ï a s ; d e s tr o s
n o s angorģs e e q u in o s tín a d a a s o lta e c r ia t o r io
A gg a n a t iv a b a ņ h a n d o s e u s te r
C a m p o lin o s M a t a s r ic a s r e n o s e ip v a r io s s e n t id o s
de gądo v a c u m , e a p r in o s B a s to s n a a g r ic u lt u r a
d ì i ] ēão
de n a ı d e iŕ a s e e ; a gu a
o v in o s b e r g a
a n go r á s e é o n u m ero u m do m u u ic ip r o
d e m in a ç õ e s p e r m a n e n t e ŝ P e r ï e ita s e le
g a m a s s o s A le m dĠ s u a g r a J đe p la n t a ç ā o
e ta n q u e s d e re z e rv a il d e la r āa s , lim a s , Ĥ b a c a x is a b #
ç ã o d e I n a ū b r a z ; m a ta s
P a s t a g e m a r tiî ĺ e ia l d e o a te s , ş p r e s e n t a , a ir ıd a , u m
r ic a ŝ d e m a d e ir a s d e le i gran
E u ro pa
g u in é e g r a m a d a g r a n d e p a r te d e s e u s t e r
d e c ï ıı b iv o d ņ u v a s , e r rrilh a s , J a m

P la n ta ç ã o d e m a m o n a , b o s , m a ç ā s , p ê r a s , p ir o e n t a db
re n o s o cu pa do s c o m la r e īū o , b a ta t a s e c e b o la s d o r e in o
m a n d io c a e ce re a e s em
v o u ra b ôa s a gu a da s de 0 B it io O ip ó B r a n c o é m a io r
g e r a l
m in a ç õ e s p e r m a n e n te s g lo r ifL đa l a v o a e m I ta b e r a b a
» i

A Q U A R ØS A S D E ı
T A B E R A B A 5 ł

F a z e n d a R ia c h o A le g re ş§
§
F da B o m J a r d im
a zen

P r o

p r i t i
e ia r o p r o p r ie d a d e d e

回 ñ RT U R ĹO P E ş F E R R E IR Ħ

G ra n de c rİa t o r io de
g a d o d e v aır ia D is t a n t s 9 ņ1lometros d a v il a d e Ibiquera s e r
ヨ d a s r a ça s ; a p e rïe iç o
t o d a r a ç a In d ū
a m e n v id a p o r e s t r a d a d e r o d a g e m ; s it u a d a n a m e 1Jį o r
de
o s ta s
b r a z il c a o s angorĹs
p r ìn e o v in o s b e rg a o h a d ė te r r e n o ď o 0 0 1 p 1 0 ; n l a 1)a s c o w
コ ,
m a d e ir a d e le i , o o o ıo s ê ja ip é ip e r o b a , p e r o b a r o z a ,
M a t a s c o m p o s t a s d e m a d e ir a s d e
言 m a ço s
le i b ô a s a g u a d a s d e m in a ç õ e s p e r m a n e n p u t u u ıu n jų , c é d r o , t a ip o c a , e h c ; t a n q u e s d e r e z e r v a
e a \ a c o r r e n t e d e s u a s m a n a c r a is ; o b im a s ptage】 JS
te s e t a l l q u e s d e r e z e r v a O s e u p r o prĺe đe g r a m a a a E u r o p a , a n g o liľ ıh a e \ in é : V a r i a d o
t a r io é u m d o s p r in c ip a e s im p o r ta d o r e s c r ia l o r io de ga do v a c n Į a e q u in o n a n g a la ŕ g a ,
ca
メ m a u ıb r ņ o s s tL in o s , ? ė r fe it o a p e r fë iç o a
d e g a d o s d o s m u n į ĉ ip io § d e I a m b é e C o n n e ir o s e tc

m e n to đa s r a q @ s g u z e r a e in d ū b r a z il

u i st a.

C O R R E S P O N D E N C IA P A R A D ir a ja m se a o s eu p ro p r ie t a r io
)
B O R G E S E F IL H O c O R R ĖS p O N D E ı
Į C LA P A R A

łt a b e r a b a V ila d e lb iq u e ra

§ş §

g. EL

\ 澱巍 島
52

P A T R ıM O N Ï O ,

re p ro d u to r d a fa z e n d a

L e êio d o s B re jo s d a

fa m iı
ia M a tta P ir e sシ则人


G U A R A N A 如

ği % .
00 *
ıl n P T E Ŕ

乙冒了 艮 瓜 吕

垫 显 了 扈吕
== = = = = . = = ◆ " = ' " m = m «P _ = = = = =

Ita b e r a b a fo n te d e c u ltu r a ,
u a g ra n d e z a é d e m a is r e c o n h e c id a ,

fa g u ıha d o B r a s jī, te r r a q u e r id a
R a in h a , d o ş e r tä o , fo r m o s a e p u r a ,

ŕ l s êc a s e m p r e , s e m p r e te p r o c u r a
!
į ,

m a s , te n ş q u e tr iu n fa r e d i?s te m id a

V e n c e r á s o 5 r e v e z e ş d e ó ta v id a
J ä m a iş te r á s c o n tig o a d e s v e n tu r a

p e d a ç o d o rasil , T o r r ã o b e n d ito !
J e o v á , d e u te o ş o r r is ø d e ł
ra c e m a

F o te u n o rn e e s p a r g in o n o in fin ito
'

D e u te ą Iu z n a b e le z a m a is ş u pre m a

eĺ rdo o 5 ? 1 re fle tin d o n o g ra n ito ,


n a e r u tu r a õ u b lim e de u m po e m ra


【 T E IX E ı

P c o ın a m a io r j1ıs t iİ ī o a tiv a e ea tie fa q ã o q u e T en ļ jii p


R E L A S
ro n to o dra m a ・ R
D E IT A B E R A B A

e đe n çä u e C a s t ig o ・

,

Ée
. . De A r tu r C o rıt q zer su b ir á ;g ș n a , ' " ta c id a d e pt o r n m \ Įy d e a m a 昏
Mitibaļ ļ o qu e ó, a q 7r i re s id e n te d o re s , e m ben e fic i. d e c e r ta I n s t it īı1 ç ā a
.

Å r tlz ztr o u to (tm ır iE b a n o ) ,
Pb \ e dra m a tu r ýQ 良.


A G U A R EL A S D E 仃스 。

P a ra o C iv r o d 0 C e o p o ı
do T e ix e ir a
;
: P a ra o Iiv ro do Ce o do
po ı 甲e ix e ir a
i

N u m ś il v ê đo p o u s a d a 1 tr is t e m e ir t e
:
Æu q 7ıie fa z e r d e ti e s t r ê f u lg u r a n Ėe
u la v a u m a r o lin h a , s e m c e ssa r eu q u ia q īıe a s s im g o z a s s e s f ò r o s đe r a in ħa
do e o ib a d in h a d o e e m e n te e qu e I n u m la r d it g ş o , t e im p u s e s s e s m in h a
gem en
! 1
e n đo m il s a u d a d e s d e s p e r t a r e e u fo ss e se m p r e te u ó a lm a r e r o lt a n ţ e !

A qu e m đe su a điÝ a e s ta v a a ıs e n ţ e , C o r t o m e 1ı t iv e ss e s 1 ıu m v iv e r o o n s t a ııt e

s ed e a to de c a r in h o ,
a m e d it a r e de pra z e r s e m fu r Q u e d e s e jo e 1ı t h 山Æ
d e de sp o sa
b e ij°n d o , d e
ta de
u m a r o 8a i .
i
" " ha
ho
o le n t e
!
, àĝ to d o o
r te
êr H
n m d ia ! E s t e s e n t ir d e f in h a
ā o v ib r a Į ıf e
e m e x se a m or qn a ŝ a c r a r e m s u m a n o , o c o r a {ł

E liT ıh h n ıim ! M iııı,


a r o a tĮ o ra v a o p a r o so e a m o r o rr e s te p a r a m fô s t e p e r jm a t
qu ĝ n u n c a s e a fa s t à r a d o s s e iıs b e ijo s Jä n Ë o « b x is t e o n o m e teı n o
, m e u p e n sa r
b e ija n đo o m ın ı bear te rn o e d it o s o ! ĝį m a e ,
n m a d ôr e x is t e e d a m a is g r a c ia a r gru ra

E b ir đa s a u d a d e , t r ie t n r ô s o į ĝ q lt a r fh z , d in h fé

;:;.:a
0 m a r u e r e v o m e e m a m a is p u ra
se n t ia th e f e r ir e ııı m il d e s e jo s Q u e ro v iv e r s o z in h o ,

蝨加
s ım a m o r se m
,
de 7 1 a q o , iiıd a b e ija r p le n o d e g ô e o á q1 ı
e m e 1 ıc o r p o t o ıııb e e n ı n e g
, ra 8 r.

A R T Ħü R C O U T O A JB T EM R 0 0 U T O
u r il ib a n
liı o M n r it ib a n o

I ta b e r a b a ,
ja ı】e ir ö dc 94 5 I t a b e r a lo a B r h ia
lrni
E ll
'
T A B E R A BA
A Q u A ?rf 1 ı Ħ
L -
ı

A lto do Cŕ ū z e ir o
i

t lm đo s bairro
m is p ib u r e s c o s d
a
c iđ$ đe
Ħ u m ilh a d ó , n o T e
g im e pa ssa do , p
n m ・S e n h o r D e le g a

do ıu e r e tr J c ı

lei e e u t at la e u J 2 4

lıo r a s !
M u it o ĥ re$ e , c o

o s n o F os d īŕ r g e Đ h
đa e id Ĥ d p cer

110 r n a r u
to d \ 1 0

m im

끄o it a 气
re\ĵ dąĺ u
I łe u ı
n

tr l t
Jr ¢
d§ d a

ic t
tó ı

r t ( t

喃 W E ıA s

L E N H O
D E
ıT A B
A B A N D O N A D O
O h ! o o iB a q u e r e v o lt a e m e a c a b r ïın h a a m e n t e !
q 7ıe la c r u z
a o lh a r ii . P r a a d o
ç ? n ız e ir o * ,
e x p o s t a 4 8 b a c a n a is á c h a t a a o B u l A r d e n te
, ,
s O ÑQ d e v i o lðe s s a n fo n a s
a o e p a n d e iło

N e n ım a b r ig o , a o m e n o s y te o fe r e c e u m o r e i ıt e !
A p e n a s
!
te a c o b e r ta a n o te c o m se u v d 1ı
e a s o m bra d o c o q u e ir o erg u id o e m t 71 & fr e n t e ,
h h p á v id o e se re n o
,
o lh a n do para o c é lı

P e r d ô a , ó Ê a n t e ? n ız , se é n e g ra a in sp ir a ç ā o
S e n â s s e p e d e ŝ ta l q u e m o r a s
,
e ľ ıg a s ta d a ,
S e æ g u êss e ,
e n ı eseūttur u m gra n de fig n r£
\o ,

S e r ia f p or v a id a dē im a gem v en e ra đa
'
參 J ¢a 8 1 e u qn e v eJo e m ti ą cre n ça d e v o ta d a ı
L a m e n to cr u z sa g rad a a tn a r e p ū is ā o
勇 ◆

一 q u a r te l o s d e

弓 L E OP OL D O T M X TIIï B A

フ T eroe to e de

A B T OR

(M u
ı itib u
0 0 U P0

茴 氏リA Q U A R EL A S D
E
'

rFABERÁ

A B A N D O N A D A
!
C R U Z
. . .

ūs , q u e pla s a b ra <pã o
lh a a o ile n to d e J e s
D iv in o đe đo o r m
l i,
r e b e id e
s e a
i l ig iã o , e g lr e g o u
C r uz ! P e sa da O rn a
i
qu ę
e a r g a ł o ħd e de r
o o o rp o
赤 da h u m a n id a de r e
s u u v id a d e iìiv in a
J e s u s ! v e tg o n s e ś o b a d o o » o s a Je dôr a ,
- n u m s o r r is o le v e r
,
n u m
i angusbi u m o lh a r a n r e o
r a Ľ ıg n n a h o r a d a m a o r
a v is t a r te
a o
ń id a d e in g r a ta , p o r q q e
la đo d e m i s e n c o r d a , ä h u ın a
? ! Ħ o ło o a to im p la c a v e l do C o r d e ir ð !
a li l e Ė b a n d o n a r a u s
m

a d ė ir o de e m đô o e
T ū o h ! O n u s ! T o sc o itic io d o c o r p o à e J ę s ū s , ā lv o c o m o
m o n
a li te g ru a ! S a or
J e sū s o p e r dËo d e s a to H poque L r io
m y ßte r io , 1
,
m a fo r m o s o ıy r iq d o s jardin d & P a ıe s i ņ a ; y
d o s c a u t e ir o e
'
a b a Jıd o n a r a i & ! ? se to r n o u de n ev e n a pe n a m br&
d ĝ J è s ū s , p & lp it » v a d e d ô rq d e s b in be d e r a ū ı !
C T? ! O a d ł! Ĺb r a o

l r ę m ia s s o b a s e o n v ū ls ö e = e
do
e n qu a ņ to gias e
i ū iin o s a , p r ê s a đo a b a ıı
i ai ôr & lın úa n į §a d , e p e ln s a lv a ç ā o ?rį Ē ! Veo te c o m o cr
s e g r a n đe s iı ê n ė io d e c r e p u s e? o ,
io orrer e m t i o il ! O r n a A m a ā a į d o n o p o p u la r l m lī N u m
a lm a s ,
d a s v e in ,
J e sū s p e n d e u a b e q a ! Æm
c a bľ e r é o p e d a q o d e m a '
puesses b e r q u a n to s o fr i・
su fé
S e s o u b e sse s se d e iw L n e g r a , m n de rc o s im b o lo du §s p e F a n q a
! SS im , s ó
m e n lo e n c erra v a o e orpo q u & b a ç a E it e qu e o sa n gu e d e J e su ś c o n sa g r o u c o m o n l b im o
J e g ū s a o to m b n r
tū o u v is te a s ì ıM m a s p a iĖ v r a s d e h ā lit o d e p a ix £
Lo e a n g g s t ia
d e s ih le c id o P e r d ô a lh e s !
a o br e o p e il . a o a b e ç n , ・
f ļ
Ħ
mnnnidńdeinatl\
m O h l
n a o sa b Ġ m d iL i g id a & o !
o q t l e n z e
. E 11ė s n āo ,
u a r r u z

tir io de J e s ū s ! S y m b o lo da Fé !
Cn in s ! M a r D A L O IN A D A ī¢T A S
aj d t b ū d o n o a q u e la
e (fiıh a d e
T Ėū d e s c o m O y r in Ġ u
o ,
u a r e n o n n ,

tr e m e c o m a m u s ic a fł u id ic a l ta b e r R b a ) B e ir a d e S ta
h iģte p a lm e ir a qn e \
a a n a

り后
W A R E L A S D E LT A B E R A B A

@ 【g 8 鼠 口 鬪 庐田鼠 口 口 口皿鳥
Q ¥ g 8g
d °,
a o o æ\ i t ' i Ž
° ta n
A ta r d e v a i ıııo r r e n d o , lini fil ıd a n d o !
. .
A o so ų d o e iiıo 1? g n id c \ s o m b r io
le g r e i d
N a m a ta a e o r q ja e m t r is t e p io , aBarada ,
a v a c a n ta n o ,
,
de m on ge aı i rn nn n dn ! B t L fla n do su a s a sa s s o bre o m o n te
Tr a du z a v o z

E S i p o 1ıc o a p o 1ıo o , 'e v a n t a n d


Į v o
Æ o s o l ì ¢a i d e e lin a n d o ? d e o llT ıa T ıd o ! o o a
P a q u e la
bre se rr a a li d e fr o n t e
D e ix a n d o i n a t u r e z a N a ı m a n to fr io } o r Bo
a o r io } A e g o ta s d b o r v a llıo t r e n ıu la n d o ,
E a z a b e 1ê . o is m a n d o t j7ın t o
? a ir a m , t r is t e m e n t e I ju n t o a fo n t e
;

E s e n ta a v o z đo s in o b a d a la n d o ;

'
;
;
đe h ia O s in o fo r t e m te p io a n do
N ı ııı, h la m , b la m ,
b la t r is t o n h o a rm o n e n r e
; N 1ım t a ta le g r e D
n e p o e s ia
P ia m e n t e , s a 71 d o s g d o p a ssa d o a c a n

Ý ia T i in t e lig e n c i a la r e an do
D o 8 0 1 q 1ıe d e s c a û ıb a ū d o jii s e
a n o ssa c
:

dm do N n ū ıa la t a
v o c h e ia de ha rm o n ia
E a v o z d a q 1ıé ]e s in o p e n a
!

h à ï iz o t e e n ıb r ia g a o , g A prec da
e m a n ha v a i n o s g u ia n d o }
D e ix a v a o n
de c a da d ia
A v e M a r ia t A o s a ııt ó ・ G a n ha pāo
E ta r d a

N o p la a ıg e n fe ea

L T E IX ı T R A
IJ T M X E IB A
:ah
A P a la vra d a đd a d e
E d it a d o e 1ıı ¢ »

d e R 1ıi B * \r b o s a
T A B E R A B /I
A Q U A R E L A S D E ı
2_

A A L G U E M

R A P S O D IA 尋

F liz ! fe liz i q 1ıe m ın e d ér a e er !
Revelaqo a e O r fe A a
tr ó ta te

1ı s ca n n e 1
!
A i qu em d i$r a se r f e liz n m d in
T e rıs v e r s o s tê lm r e q n iń t e , tê ın Fa lg o r e s m e

T ê m la i ıc e s d e v e r d a d e , t ê m p r u n o r e s t lm d ia s ó A 1ıf e r ir e s te p ra z er ! 尋
T e r B e ja d o r s p b lim e e r a d ia n t e Ser fe liz ! e e r fe liz ! a i eu 9 1ıe r ia

V ê s t e ! o o n ı a r d ô r B e lä r o fo n t e !
e n o P r o c u r o a t a n to t e m p o c o n h e c e r
C o ıli P ég a z g a b a t e e tĖ s e n g fu r ô r e s E s te ın is l ö d e g o z o e alegra
A ū đr o n ıe đa s a lv a r t e d o e h o r r o r e s , N a o v e jo ų m s ó fe liz , n Ĥ o p o s s o v ar !
E m H ip o e r e ū i fiz e B té t ū a fo n t e S e r fe liz ! ? s e r f e liz á fa n t a z ia !

A oa d ān e iķ ea b lim e d o te n c a n to A ◆u e le t e d in h e ir o l t e m r iq u e z a I

E Ýo o a m Ħ n ere id Ė e d e im p r o v is o M a s fa lt a 1h e m u lh e r n a o te m c a r in h o s
t
ħı t e n ja r to e n c a n tg J ā o u tr o s t ê m o a r in h o s e o fa r l ıır a
g n o v eree 1 ı ce r i m
ı

lebra il m a i d o 8 o o d e n m g u iz o B d ita s e ja s t ū ó ıN a h u

Q rıe o n e ū e za
M e ta m o fo Been d o o f ie o e m p r a n to O ó ıih e q Q p o t e ū l a d o s ta m e s q u in h o s 蠡
E ti a n s fo r m a n d o e m u m s o r r iś o S e m h o n r a , s e ın c a r in h o s
o p r a ū to se m v en tlu n !

L T E IX E M A L T R ï X Ħï R A

l