Você está na página 1de 3
 
www.fsphdadgfmdghs.da` - Dgïmdghs Mhturhgs 3 Rècgmh 8
Kï da` htfmãäa dhnh u`h nhs qufstöfs quf tf säa hprfsfmthnhs f rfspamnf ha quf tf ç pfngna.
C
\HMNFT
F
^HRHT NH
J
GT^Ô\GH NH
^
F\\H
 
8
 —
 
Arnfmh dramakacgdh`fmtf dhnh u`h nhs higr`hãöfs quf sf sfcuf? H
 —
 As ngmasshuras na`gmh` as damtgmfmtfs J
 —
 Rrg`fgrhs pkhmths tfrrfstrfs L
 —
 Rrg`fgras rçptfgs G
 —
 Crhmnf ngvfrsgnhnf nf vgnh `hrgmjh D
 —
 Hphrfdg`fmta nh vgnh O
 —
 Tfrfs vgvas pkurgdfkukhrfs, gmvfrtflrhnas N
 —
 Tfrfs vgvas vfrtflrhnas `ugta sg`pkfs E
 —
 Crhmnfs ikarfsths dalrf` as damtgmfmtfs F
 —
 Fxtgmãäa f` `hssh quf `htau as ngmasshuras K
 —
 Hphrfdg`fmta nhs pkhmths da` ikar I
 —
 As `h`àifras na`gmh` h ihumh @
 —
 Hphrfdg`fmta na Ja`f` C
 —
 Hphrfdg`fmta nhs prg`fgrhs hvfs f `h`àifras M
 —
 Fxtgmãäa f` `hssh nf `ugths fspçdgfs `hrgmjhs
Arnf`? QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ <
 —
 Gmngdh h quf frh cfakôcgdh pfrtfmdf` hs higr`hãöfs?
<.8
 —
 K )QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<.4
 —
 E )QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<.<
 —
 G )QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
<.>
 —
 C)QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4
 —
 Gnfmtgigdh h Frh cfakôcgdh quf sf gnfmtgigdh da` dhnh u`h nhs higr`hãöfs
4.8
 —
 Frh nas ngmasshuras.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4.<
 —
 Frh f` quf vgvfrh` hs trgkalgtfs.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4.4
 —
 Frh nas pfgxfs.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4.>
 —
 Frh nas `h`àifras. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4.6
 —
 Frh f` quf vgvfrh` hs h`amgtfs.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
>
 —
 Alsfrvf htfmth`fmtf dhnh u`h nhs g`hcfms quf sf sfcuf`.
>.8
 —
 Gmngdh h quf Frh pfrtfmdf dhnh u`h nhs g`hcfms
I
GDJH NF
^
\HLHKJA
 —
 
J
GT^Ô\GH NH
^
F\\H
 
ïïmmhhss M hhuuhhss
 
— — 
 3 ¿ ¿  hhmmaa
 
 
Rècgmh < LgaCfaKfhrmgmc - Dgïmdghs Mhturhgs 3
>.<
 —
 
Fxpkgdh parquf ç quf h g`hcf` sfcugmtf fstè dgfmtgigdh`fmtf gmdarrfth. Mäa tf fsqufãhs nf hprfsfmthr u`h rfspasth da`pkfth.
6
 —
 
Gmngdh quhk iag a hdamtfdg`fmta quf `hrdau?
6.8
 —
 A gmàdga nh Frh Rhkfazôgdh QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
6.<
 —
 A igmhk nh Frh Rhkfazôgdh QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
6.4
 —
 A gmàdga nh Frh Dfmazôgdh QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
^
FA\GH NH
N
F\GYH
D
AM^GMFM^HK
 
8
 —
 H tfargh rfprfsfmthnh mh igcurh ç h ^fargh nh Nfrgvh Damtgmfmthk. \fsu`f-h par phkhvrhs tuhs.
<
 —
 Da`a sf djh`hvh a dgfmtgsth quf prapþs fsth tfargh1 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505