Você está na página 1de 166

D ,T—õég. lpITãpN; oê?ép sõpvVépIa yõpq o—Op?

-a KTõN
zvép??pã p zvêTã MêOãma íêpõéqO? qé?géCêITqOõp?a
gêfO gOçCõOçp—éçpã—O pç Ip­Tõ O TçOõ qp lpê? TO?
ãpgp??é—TqO? 1 êçT gOã?—Tã—p jOã—p qp pãgOõTfTçpã—Or
A­Eôj“D

Sã—õOqê7)O d

êj“Eó“jM ;MjKós b É­ó À .“NJ“;­”M.D?


nMRój .“NJH;­”DN9 ó GúD JDGVójK“.DN t
a b É­ó À .“NJ“;­”M.D? d

Aóõ­G.M ;MjKós 6­óE À .“NJH;­”D?


p zDED NMIój Nó VDJ! À .“NJH;­”D? pO
t bIó.“!GJ“M t
: A­IE“NNúD td
O 1EMj ­GN MDN D­KjDN Op
q bjMLúD qq

7ójJó“jM ;MjKós zDED àMRój .“NJH;­”DN?


é zj“M.D ;MjM jó;jD.­R“j ét
d 1 óNJD”—M .ó ­E .“NJH;­”D d
e b .“NJ“;­”M.D À jó”MJ“DGM“ e:
1 .“GUE“JM .D .“NJ“;­”M.D ap
a e ;M.júD .D .“NJH;­”Ds óBJó”!GJ“M ta
p e ED.ó”D .D 3óNKjó ::

7
4GKjD.­LúD

2óN­N Vó“D NM”VMj ­EM —­EMG“.M.ó .óJMH.M ó ”óVMGKMj


­E ;DVD É­ó D ”D­VMNNó ;MjM NóE;jóP 1D .óNóE;óG—Mj
óNNM E“NNúD9 ó”ó E“G“NKjD­ óGKjó G(N JDED NójVD9 J­“.MG.D
.DN .DóGKóN9 J­jMG.D DN MIMK“.DN ;ó”M .Dj ó ;jóõMG.D D
óVMGõó”—D yN E­”K“.'óNP 3MN9 óE K­.D “NND9 ó”ó JDGJóGKjD­
M MKóGLúD óE àMRój .“NJH;­”DN w ;óNNDMN É­ó M;jóG.óNNóE
.ó”ó ó Nóõ­“NNóE Nó­N ;MNNDNP
1;(N N­M EDjKó ó jóNN­jjó“LúD9 MGKóN .ó N­I“j MD JÀ­9
ó”ó .“NNó M Nó­N Nóõ­“.DjóNs □0PPPâ VúD ó àMLME .“NJH;­”DN
.ó KD.MN MN GML'óN 0PPPâÊP ,”óN ;­.ójME óGKóG.ój D É­ó
2óN­N É­ój“M .“Rój ;DjÉ­ó ó”ó óNKMVM ;ó.“G.D M;óGMN É­ó
.óNNóE JDGK“G­“.M.ó yÉ­“”D É­ó —MV“M ;jMK“JM.D JDE ó”óNP
1 ãjMG.ó zDE“NNúD GúD À ­E J—MEM.D ;MjM ­E GDVD
;”MGD .ó MLúD9 EMN D .óNóGVD”V“EóGKD .D ;j(;j“D EÀKD.D
.ó E“NNúD .ó 2óN­NP
,GõóG—DNM óE N­M N“E;”“J“.M.ó9 óNNM ójM M óNN!GJ“M .D
;”MGD .ó zj“NKD ;MjM M”JMGLMj D E­G.D ;MjM íó­NP ,”ó
NMI“M É­ó óNNó ;”MGD GúD ;D.ój“M àM”—Mj9 ;D“N DN Vój.M.ó“jDN
.“NJH;­”DN GúD JjóNJójúD M;óGMN y NóEó”—MGLM .ó Nó­ 3óNKjóc
JDE D KóE;D9 ;ó”D Nó­ ,N;Hj“KD9 jó;jD.­R“júD M V“.M .ó”ó
óE D­KjMN ;óNNDMNP
,NKô J”MjD KMEIÀE É­ó óNNó EÀKD.D .ô D “E;­”ND .D
E“G“NKÀj“D .ó 2óN­N y VDJMLúD .ó KD.D Jj“NKúDP ü JójKD É­ó GúD
NMD E­“KDN DN J—MEM.DN M ;MNKDjóMj ­EM õjMG.ó JDGõjóõMLúD
D­ EóNED óGN“GMj G­EM J”MNNó9 EMN KD.DN NúD J—MEM.DN M
;MjK“J“;Mj GM KMjóàM .ó àMRój .“NJH;­”DNP A­M JDE“NNúD GúD
À ­E .DE óN;óJ“M”c À ­EM Dj.óEP 7D.DN DN É­ó JjóóE óE
zj“NKD GúD K!E D­KjM D;LúD9 M GúD Nój M DIó.“!GJ“MP
zDGK­.D9 É­MNó GúD Nó V! D J­E;j“EóGKD .óNNM Dj.óE
GM 4õjó[M .ó —D[óP CúD Nó KjMKM .ó ­EM jóJ­NM .ó”“IójM.M9
NóGúD .D àMKD .ó É­ó M EM“Dj“M .MN ;óNNDMN GúD KóE “.ó“M .ó
JDED ;D.óE jó”MJ“DGMj M KMjóàM JDE D .“M M .“MP
ü ;Dj “NND É­ó óNKó ”“VjD Nó KDjGM GóJóNNôj“DP 7jMKM .DN
MN;óJKDN ;jôK“JDN .D .“NJ“;­”M.DP 1;(N ME;”M óB;ój“!GJ“M
GóNNó E“G“NKÀj“D9 D .jP gó“K— ê—“””“;N JDE;MjK“”—M óE Nó­N
óNJj“KDN ;j“GJH;“DN É­ó M;jóG.ó­ GD ôj.­D ó .D”DjDND ;jD
JóNND .ó JDG.­R“j ;óNNDMN GD JME“G—D .ó zj“NKDP
,”ó KjMIM”—M JDE M ;jóE“NNM .ó É­ó D .óNóGVD”V“EóGKD .D
JMjôKój À EM“N “E;DjKMGKó .D É­ó D ;D”“EóGKD .MN KÀJG“JMNP
□TDJ! KóE .ó Nój M ;óNNDM .ó íó­NÊ óNJjóVó ó”ó9 ÍMGKóN .ó
;D.ój jóM”“RMj M DIjM .ó íó­NÊP FôN“JM ;MjM KM” ;jDJó.“EóGKD
À M GóJóNN“.M.ó IHI”“JM .ó EDjjój ;MjM D óõDJóGKj“NED M à“E
.ó É­ó zj“NKD jó“Gó MIND”­KD GD JDjMLúDP A­NKóGKMG.D óNNó
JDE;jDE“NND9 óNKô ­EM MK“K­.ó .ó N­IE“NNúD y M­KDj“.M.ó
.“V“GM9 ­EM .óVDLúD jóà”óK“.M óE àDjKó .“NJ“;”“GM ;óNNDM”9
­E MEDj É­ó Nó óNKóG.ó ;MjM àDjM .ó N“ EóNED ó ­E NóGND
.ó JDE­G“.M.óP
b M­KDj ;MNNM M .óKM”—Mj JDED KM” JjóNJ“EóGKD À õójM.D9
jóNNM”KMG.D DN “Gõjó.“óGKóN óNNóGJ“M“N y V“.M .ó É­óE àMR
.“NJH;­”DN ó .ó É­óE Nó KDjGM .“NJH;­”DP TDJ! ;ójJóIójô É­ó
M KMjóàM GúD À àôJ“”9 ó GúD óB“NKóE EÀKD.DN ;MjM N“E;”“à“Jô ”MP
5óM”“RMj KM” DIjM óB“õó .óKójE“GMLúD jóND”­KM ó JDE;M“BúD
NMJj“à“J“M”P
ü MÉ­“ É­ó à“GM”EóGKó KD.DN G(N KóEDN .ó óGàjóGKMj M
É­óNKúDs óNKMEDN .“N;DNKDN M ;MõMj D ;jóLD? CM JójKóRM .ó É­ó
óNKó ”“VjD GDN M[­.Mjô M JDE;jóóG.ój Eó”—Dj M GóJóNN“.M.ó
ó GDN “GN;“jMjô M ­EM ;MjK“J“;MLúD JDGà“MGKó ó N“õG“à“JMK“VM
GD KjMIM”—D .ó GDNND 3óNKjó9 À ­E ;jMRój jóJDEóG.Mj ”—ó
N­M ”ó“K­jMP

5DIójK ,P zD”óEMG
êj“Eó“jM ;MjKó

b É­ó À .“NJ“;­”M.D?
nMRój .“NJH;­”DN9
ó GMD JDGVójK“.DN

CD ;j“Eó“jD E!N óE fMKKN9 KóNKóE­G—ó“ ­E MNNMNN“GMKDP


5DGG“ó ójM ­E õMjDKD JDjM[DND ó J—ó“D .ó óGójõ“MP ,”ó àjóÉ°óGKMVM
D õj­;D .ó óNK­.D IHI”“JD ;MjM Jj“MGLMN É­ó ó­ K“G—M JDEóLM.D
M”õ­EMN NóEMGMN MGKóN óE ­E JDG[­GKD —MI“KMJ“DGM”P z—MED­w
Eó M MKóGLúD GMÉ­ó”ó .“M ;DjÉ­ó óNKMVM MG.MG.D .óNJM”LD NDIjó
­E JME;D JDIójKD .ó V“.jD É­óIjM.DP ,­ GúD ;D.“M “EMõ“GMj JD
ED ó”ó JDGNóõ­“M JDjjój MNN“E NóE É­ó Nó­N ;ÀN Nó JDjKMNNóEP
3MN ó”ó GúD ;MjóJ“M Kój GóG—­EM NDEIjM .ó ;jóDJ­;MLúD GD
E­G.DP
íó jó;óGKó9 ­E EóG“GD EM“N Vó”—D NM”KD­ GM àjóGKó .ó
5DGG“ó9 M;­G—M”D­ ”—ó D ;ó“KD9 MjjMGJD­ ”—ó D jô.“D ó à­õ“­P
5DGG“ó JM“­ GD J—úDP
,­ GúD MJjó.“KMVM GD É­ó óNKMVM VóG.DP zDEóJó“ M N­Mj àj“DP
3“G—MN EúDN à“JMjME ;óõM[DNMNP 3ó­ JDjMLúD NM”KMVM óGÉ­MGKD
JDjj“M GM .“jóLúD .ó”óP 7“G—M Eó.D .ó É­ó M”õ­ÀE Eó ;ó.“NNó
M[­.MP ,­ É­ój“M M[­.Mj9 EMN GúD NMI“M D É­ó àMRójP n“É­ó“ ;ój
.“.D9 ;MjM.D óE Eó“D y E­”K“.úDP
1 jóMLúD .MN Jj“MGLMN ó .DN [DVóGN É­ó Nó [­GKMjME MD jó.Dj
.D JDj;D .ó 5DGG“ó .ó“BD­ Eó MK)G“KDP ,­ óN;ójMVM —DNK“”“.M.ó
ó V“D”!GJ“M9 EMN ó”óN Mõ“ME JDED Nó óNK“VóNNóE G­E ;MjÉ­ó .ó
.“VójN'óNP TM“MjME M ;D”HJ“M ó .ójME V“VMN É­MG.D M MEI­”UGJ“M
J—óõD­P 5“jME9 õj“KMjME ó KóGKMjME JDGKMj JM.M ­E —“NK(j“MN
EM“N óNJMIjDNMN NDIjó D­KjMN EDjKóN [ô ;jóNóGJ“M.MNP C“Gõ­ÀE
;MjóJ“M Nó “E;DjKMj JDE 5DGG“óP CóE EóNED Nó­ “jEúD .ó
EDGNKjD­ Kj“NKóRMP
n“É­ó“ M”“ .­jMGKó ­E KóE;D É­ó Eó ;MjóJó­ ­EM óKójG“
.M.óP 1É­“”D É­ó KMGKD Eó —DjjDj“RMVM ójM9 M;MjóGKóEóGKó9 ­E
óVóGKD JDE­E ;MjM DN .óEM“NP 3MN “NND àD“ M;óGMN D JDEóLD9 D
;j“Eó“jD .ó ­EM NÀj“ó .ó J—DÉ­óN É­ó Eó ;MjK“j“ME D JDjMLúD
GóNNó JME;D E“NN“DGôj“D ;MjM D É­M” íó­N Eó J—MEMjMP
,GÉ­MGKD Eó MàMNKMVM .D JME;D óE É­ó 5DGG“ó EDjjó­9
­E jM;MR“G—D J—MEM.D 2“EE- .“NNó Eó JDE M EM“Dj GMK­jM”“
.M.ós □4NND GúD À õjMG.ó JD“NM9 GúDP 1N ;óNNDMN MÉ­“ NúD EDjKMN D
KóE;D KD.DP 3ó­ ;j“E“G—D .ó MGD àD“ EDjKD ­GN .D“N EóNóN
MKjôNP ,”ó JDEóLD­ M õj“KMj yN a —DjMN .M EMG—ú ;DjÉ­ó óNKMVM
.DóGKóP 1 Eúó .ó”ó à“JD­ E­“KD IjMVMP 1jjMGJD­ D .M JMEM ó
[DõD­ D ;ó”M [MGó”MP 1 JMIóLM .ó”ó MjjóIóGKD­ÊP
6­MGKD EM“N ó­ óNJ­KMVM9 EM“N M;jóG.“MP
CóG—­EM .MN Jj“MGLMN É­ó óGJDGKjó“ JDG—óJ“M D ;M“P 4NND
GúD ;MjóJ“M “GJDED.ô ”MNP A“E;”óNEóGKó ójM MNN“EP
1 ;j“GJH;“D9 GúD MJjó.“Kó“ É­ó íMjjó”” óNK“VóNNó Eó .“RóG.D
M Vój.M.ó É­MG.D Eó JDGKD­ É­ó àMR“M Kj!N .“MN É­ó GúD JDE“MP
,­ NMI“M É­ó G“Gõ­ÀE ;MNNMVM àDEó GDN ,NKM.DN çG“.DNP êóGNó“
É­ó ó”ó óNK“VóNNó KóGKMG.D Eó óGõMGMjP 3MN .ó;D“N .óNJDIj“ É­ó
N­M Eúó9 V“J“M.M9 õMNKMVM D ;D­JD É­ó õMG—MVM GD JDGN­ED
.ó .jDõMNP
,­ NMI“M É­ó 7ójóNM9 JDE a MGDN9 K“G—M ­E à“”—D9 EMN à“É­ó“
“GKj“õM.D É­MG.D ó”M Eó .“NNó É­ó D IóI! ójM Nó­ “jEúDP 3M“N
KMj.ó9 à“É­ó“ NMIóG.D É­ó D ;M“ .ó”M M óGõjMV“.MjMP
5—DG.M9 JDE O MGDN9 ójM Eúó —MV“M .­MN NóEMGMN ó GúD
N­;DjKMVM D J—DjD .D Nó­ IóI!P íjDõM.M JDE óNK“E­”MGKóN9
.ó­ NDJDN GD à“”—D9 É­óIjMG.D ”—ó MN JDNKó”MN ó ;ójà­jMG.D ”—ó
DN ;­”E'óNP
Fó”“G.M9 .ó d MGDN9 V“V“M óE KójjDj JDGKHG­D .ó MI­ND NóB­M”
NDàj“.D ;Dj ;MjKó .ó ­E K“DP A­M Eúó GúD Nó “GJDED.MVMP Aó­N
“jEúDN M;óGMN j“ME ó .óIDJ—MVME .ó”MP
1 —DjjHVó” .óKój“DjMLúD ó D .óNóN;ójD .D õ­óKD Eó ;MN
EMVMEP ,jM JDED óGKjMj G­E E­G.D .“àójóGKós M àDEó9 DN
MI­NDN9 MN .jDõMN9 M EDjKó9 EúóN JDE a MGDN9 à“”—DN “”óõHK“EDNP
C“Gõ­ÀE Nó J—DJMVMP C“Gõ­ÀE Nó “E;DjKMVMP
,­ NMI“M É­ó 2óN­N Kój“M .ó Nój M jóN;DNKM ;MjM óNNMN “EóGNMN
GóJóNN“.M.óN àHN“JMN ó óN;“j“K­M“N9 EMN GúD K“G—M “.ó“M .ó JDED
KDjGMj D óVMGõó”—D jó”óVMGKó ;MjM MN ;óNNDMN .D õ­óKDP
b ’G“JD EÀKD.D É­ó Eó DJDjjó­ àD“ M óVMGõó”“RMLúD óE
EMNNMP 1NN“E9 “G“J“ó“ õj­;DN .ó óNK­.D IHI”“JD ;MjM Jj“MGLMN
óE fMKKNP íóRóGMN .ó Jj“MGLMN V“G—MEP 7D.MN É­ój“ME □MJó“
KMj 2óN­NÊ ó KjMRój Nó­N ME“õDNP 1N EúóN M;jóJ“MVME DN à“”—DN
□KDjGMG.D Nó jó”“õ“DNDNÊ9 ó DN [DVóGN .óEDGNKjMVME “GKójóNNó
óE NMIój É­MG.D N­jõ“j“ME õj­;DN .ó óNK­.D ;MjM ó”óNP ,E
;D­JDN MGDN9 pee VD”­GKôj“DN9 [DVóGN ­G“VójN“Kôj“DN Jj“NKúDN9
[­GKMjME Nó M E“E ;MjM óGN“GMj JóGKóGMN .ó Jj“MGLMN óE óNK­.DN
IHI”“JDN NóEMGM“NP
bjõMG“RMEDN jó­G“'óN óVMGõó”HNK“JMNP 3­“KMN ;óNNDMN MNN“N
K“ME w M”õ­EMN N“E;”óNEóGKó □;MjM Vój MÉ­ó”óN IjMGJDNÊP ,­
M;jóNóGKMVM ­EM EóGNMõóE N“E;”óN .ó NM”VMLúD9 ó É­MNó NóE;jó
KD.DN ”óVMGKMVME M EúD “G.“JMG.D D .óNó[D .ó Kój DN ;óJM.DN
;ój.DM.DN ó à“JMj óE ;MR JDE íó­NP êjóóGJ—HMEDN J­“.M.DNM
EóGKó DN JMjK'óN .ó .óJ“NúD ó JDE à“.ó”“.M.ó óGV“ôVMEDN EMKó
j“M” ;MjM JjóNJ“EóGKD óN;“j“K­M” .ó JM.M JDGVójK“.D9 NóE GDN
.Mj JDGKM .ó É­ó E­“KDN .ó”óN ójME MGM”àMIóKDNP
,­ DjMVM JDE ­E V“J“M.D D­ JDE ­EM Jj“MGLM MIMG.DGM
.M9 .“RóG.Ds □íó­N D MIóGLDóÊ9 ó “M óEIDjMP zDED ;MjM E“E
ójM KDKM”EóGKó “E;DNNHVó” ;MNKDjóMj KD.DN óNNóN GDVDN Jj“NKúDN9
Mjõ­EóGKMVM É­ó D ,N;Hj“KD AMGKD J­“.Mj“M .ó”óNP
zóGKóGMN .ó ;óNNDMN GD õ­óKD .ó QDN 1Gõó”óN □MJó“KMjME
zj“NKDÊP 3ó­N ME“õDN J­E;j“EóGKMVME Eó ó MNNóõ­jMVME Eó
.ó É­ó ó­ óNKMVM jóM”“RMG.D ­E óBJó”óGKó KjMIM”—DP ,­ É­ój“M
MJjó.“KMj Gó”óNP ,9 ;Dj M”õ­E KóE;D9 MJjó.“Kó“P
+ Eó.“.M9 ;DjÀE9 É­ó DN EóNóN Nó KDjGMjME MGDN9 K“Vó .ó
JDGàóNNMj É­ó —MV“M ­E ;jDI”óEM E­“KD NÀj“DP zDE KD.MN óNNMN
.óJ“N'óN ;Dj zj“NKD9 .óVój“M —MVój V“.MN KjMGNàDjEM.MN w JóG
KóGMN .ó”MNP 3MN9 ;Dj EM“N É­ó ;jDJ­jMNNó9 GMD óGJDGKjMVM
GóG—­EMP 1”õD —MV“M NMH.D ójjM.DP
,E ;MjKó ;Dj Djõ­”—D9 óE ;MjKó ;Dj “õGDjUGJ“M9 ó­ JDGK“G­M
VM óN;ójMG.D É­ó .ó M”õ­EM àDjEM MN JD“NMN Nó óG.“jó“KMNNóEP
3MN GMD ;D.“M Eó ”“VjMj .D NóGK“EóGKD ;ójK­jIM.Dj .ó É­ó K­.D
K“G—M N“.D óE VúDP CúD —MV“M àj­KD ;ójEMGóGKóP 1 jDKMK“V“.M.ó
GDN Eó­N õj­;DN .ó óNK­.D IHI”“JD ójM õjMG.óP 2DVóGN .“àójóGKóN
V“G—ME M JM.M NóEMGMP 1.D”óNJóGKóN É­ó M;jóG.ójME .ó zj“NKD
É­MG.D Jj“MGLMN M“G.M ójME ME“õDN9 EMN K“G—ME Nó KDjGM.D
JMàóK'óN9 ;jDNK“K­KMN D­ KjMà“JMGKóNP ,B EóEIjDN .D õj­;D .ó
óNK­.D IHI”“JD óNKMVME MG.MG.D JDE õ­MGõ­óN .ó j­MP êMjóJ“M
É­ó D óVMGõó”—D GúD K“G—M .M.D JójKDP
n“É­ó“ .óNMG“EM.DP 6­MNó .óN“NK“P
,E .óNóN;ójD9 ;jDJ­jó“ M êM”MVjM .ó íó­NP êó”M ;j“Eó“jM
VóR GM V“.M9 ó­ É­ój“M Vój D É­ó lpê? .“R“M9 óE VóR .ó ;jDVMj
MÉ­“”D É­ó [ô NMI“MP
1D ”ój 3MKó­N aéP d9ae9 jóJóI“ ­EM jóVó”MLúD N­j;jóóG
.óGKóP 1 JDE“NNúD .ó zj“NKD ;MjM N­M 4õjó[M GúD ójM □àMRój
JDGVójK“.DNÊ9 EMN N“E □àMRój .“NJH;­”DNÊP ,jM “NNDS ,EIDjM ó­
GúD óGKóG.óNNó KD.MN MN “E;”“JML'óN9 “Eó.“MKMEóGKó ;ójJóI“ É­ó
D .“NJ“;­”M.D ójM D ó”óEóGKD É­ó àM”KMVM óE Eó­ E“G“NKÀj“DP
,­ K“G—M JóGKóGMN .ó Kj­GàDN GD Eó­ J“GKD .ó óVMGõó”“NKM9
EMN GúD ;D.“M “.óGK“à“JMj ­E N( Jj“NKúD É­ó óNK“VóNNó MEM.­
jóJóG.DP vMV“M ;jDJ”MEM.D D óVMGõó”—D9 EMN K“G—M àM”—M.D
óE àMRój .“NJH;­”DNP
6­MGKD EM“N ó­ óNK­.MVM D CDVD 7óNKMEóGKD9 EM“N à“jEó
Nó KDjGMVM E“G—M JDGV“JLúD .ó É­ó D .“NJ“;­”M.D À M ’G“JM
EMGó“jM .ó óV“KMj M Eô G­Kj“LúD óN;“j“K­M” ó M àjMÉ­óRM .DN à“”—DN
óN;“j“K­M“N ;ó”DN É­M“N ND­ jóN;DGNôVó”P ü D ’G“JD EÀKD.D É­ó
;jD.­R“jô Jj“NKúDN EM.­jDN ó JM;MRóN .ó jóVójKój M .óKój“DjMLúD
àHN“JM ó óN;“j“K­M” .D õ­óKDP
,­ NMI“M É­ó íó­N Nó óGKj“NKóJ“M JDE Eó­ EÀKD.D “G“J“M” GD
E“G“NKÀj“DP 1NN­E“ D JDE;jDE“NND .ó É­ó9 .MÉ­ó”ó EDEóGKD
óE .“MGKó9 JDGJóGKjMj“M KD.D jóJ­jND É­ó D AóG—Dj Eó .óNNó
GM KMjóàM .ó àMRój .“NJH;­”DNP

é
a
b É­ó À .“NJ“;­”M.D?

í­jMGKó M 4.M.ó .ó b­jD .M ãjÀJ“M9 D [DVóE ê”MKúD ;D.“M


Nój V“NKD JME“G—MG.D ;ó”MN j­MN .ó 1KóGMN óE I­NJM .ó Nó­
EóNKjós D EM”KjM;“”—D9 .óNJM”LD ó Ij“”—MGKó A(JjMKóNP 1É­“9
;jDVMVó”EóGKó9 óNKMVM D “GHJ“D .ó ­E .“NJ“;­”M.DP A(JjMKóN GúD
óNJjóVó­ ”“VjDNP Aó­N M”­GDN óNJ­KMVME MKóGKMEóGKó JM.M ;M”MVjM
É­ó ó”ó .“R“M ó DINójVMVME K­.D D É­ó ó”ó àMR“M9 ;jó;MjMG.D Nó
;MjM óGN“GMj M D­KjDNP 1;MjóGKóEóGKó9 D N“NKóEM à­GJ“DGD­P
3M“N KMj.ó9 ê”MKúD à­G.D­ M 1JM.óE“M9 DG.ó n“”DNDà“M ó z“!GJ“M
JDGK“G­MjME M Nój óGN“GM.MN ;Dj dee MGDNP
2óN­N ­ND­ jó”MJ“DGMEóGKD NóEó”—MGKó JDE DN —DEóGN É­ó
ó”ó Kjó“GD­ ;MjM .“à­G.“j D 5ó“GD .ó íó­NP Aó­N .“NJH;­”DN
óNK“VójME JDE ó”ó .“M ó GD“Kó ;Dj Kj!N MGDNP ,NJ­KMVME Nó­N
NójE'óN ó EóEDj“RMVME Nó­N óGN“GMEóGKDNP T“jME GD V“Vój M
V“.M É­ó ó”ó óGN“GMVMP ,GKúD9 M;(N N­M MNJóGNúD9 JDGà“MjME MN
;M”MVjMN .ó zj“NKD M D­KjDN ó óGJDjM[MjME GDN M M.DKMj D Nó­
óNK“”D .ó V“.M ó M DIó.óJój MD Nó­ óGN“GDP í“NJH;­”D À D M”­GD
É­ó M;jóG.ó MN ;M”MVjMN9 DN MKDN ó D óNK“”D .ó V“.M .ó Nó­ EóNKjó
JDE M à“GM”“.M.ó .ó óGN“GMj D­KjDNP
b qé?géCêITqO gõé?—)O 1 êç õpITgéOãTçpã—O qp çp?—õp p TIêãO
VT?pTqO ãO çOqpIO qp õé?—O p ?pê? qé?g”CêIO?9 ãO íêTI O çp?—õp
õpCõOqê- —)O Vpç ãO TIêãO T CIpãé—êqp qT ­éqT íêp —pç pç õé?—O
íêp O TIêãO 1 gTCT- qp —õpéãTõ Oê—õO? CTõT íêp pã?éãpç Oê—õO?r
çE óNK­.D J­“.M.DND .D óGN“GD ó .M V“.M .ó zj“NKD jó
Vó”M É­ó D .“NJ“;­”M.D ;DNN­“ .D“N JDE;DGóGKóN óNNóGJ“M“Ns
M EDjKó .ó N“ EóNED ó M E­”K“;”“JMLúDP AúD óNNMN MN “.ó“MN
IôN“JMN .ó KD.D D E“G“NKÀj“D .ó 2óN­NP ,”ó EDjjó­ ;MjM É­ó
;­.óNNó jó;jD.­R“j GDVM V“.MP , ó”ó jóÉ­ój É­ó JM.M ­E .ó
Nó­N .“NJH;­”DN N“õM D Nó­ óBóE;”DP

3b55,5 ê151 A4 3,A3b


b J—MEM.D .ó zj“NKD ;MjM D .“NJ“;­”M.D À ­E J—MEM.D ;MjM
M çOõ—p qp ?é çp?çO9 ­EM óGKjóõM MIND”­KM M íó­NP 2óN­N .“NNós □Aó
M”õ­ÀE É­“Nój MJDE;MG—Mj Eó9 Góõ­ó Nó M N“ EóNED9 KDEó .“Mj“M
EóGKó M N­M Jj­R ó N“õM EóP êD“N É­óE É­“Nój NM”VMj M N­M V“.M9
M ;ój.ójôc EMN É­óE ;ój.ój M N­M V“.M ;Dj E“G—M JM­NM9 óNKó
M NM”VMjôÊ áQJ dPap9atrP
íM ;ójN;óJK“VM .D E­G.D9 M àjMGÉ­óRM .ó zj“NKD óE J—MEMj
MN ;óNNDMN ;MjM Nóõ­“ ”D ;MjóJó óBMõójM.MP vD[ó9 Nó M”õ­ÀE É­“
NóNNó □VóG.ójÊ ­E óNK“”D .ó V“.M KúD óB“õóGKó9 ­E JDE;jDE“NND
KúD jM.“JM”9 ;jDVMVó”EóGKó JDGKjMKMj“M M óE;jóNM EM“N NDà“NK“JM
.M .ó ;­I”“J“.M.ó ;MjM .óNJjóVój .óKM”—M.MEóGKó9 G­E àD”—óKD
“”­NKjM.D JDE ”“G.MN àDKDõjMà“MN JD”Dj“.MN9 DN IóGóàHJ“DN .ó KM”
.óJ“NúDP b­ JDGKjMKMj“M ­EM MKj“R .óN”­EIjMGKó ó M JójJMj“M .ó
à“õ­jMN àMEDNMN DIV“MEóGKó àó”“RóN ;ó”D .ó”ó“Kó ó M NMK“NàMLúD .ó
N­M GDVM V“.M óE zj“NKDP íó;D“N JM;KMj“M M EMõ“M .D EDEóGKD
óE V“.óDKó“;ó9 JDE M óN;ójMGLM .ó JD”DJMj D à“”Eó GD Mj GD
“GKójVM”D .D ;jDõjMEM .ó EM“Dj M­.“!GJ“MP
2óN­N9 ;DjÀE9 À —DGóNKD ó .“jóKDs ;MjM JDE;MjK“”—Mj .ó N­M
õ”(j“M9 ;j“Eó“jD M ;óNNDM KóE .ó JDE;MjK“”—Mj .ó N­M EDjKóP
2óN­N À D AóG—Dj .DN NóG—DjóN ó D 5ó“ .DN jó“NP , D AóG—Dj
.D çG“VójND Dj.óGM É­ó KD.M ;óNNDM D N“õMP Aó­ J—MEM.D M
êó.jD ó 1G.jÀ á3K tP é9 dr ó M 7“MõD ó 2DúD á3K tPa r àD“
­EM Dj.óEP □A“õM EóÊ NóE;jó KóE N“.D ­EM Dj.óE9 G­GJM
­E JDGV“Kó á2D PtprP
2óN­N G­GJM “E;”DjD­ É­ó M”õ­ÀE D Nóõ­“NNóP ,”ó ójM óE
IMjMLDNMEóGKó .“jóKDP ,”ó JDGàjDGKD­ M E­”—ój GD ;DLD9 JDE
D Nó­ M.­”KÀj“Dc C“JD.óEDN9 JDE Nó­ Djõ­”—D “GKó”óJK­M”c DN
àMj“Nó­N9 JDE N­M [­NK“LM ;j(;j“MP C“Gõ­ÀE ;D.ó “GKój;jóKMj
□1jjó;óG.ME Nó9 ;D“N D 5ó“GD .DN JÀ­N óNKô ;j(B“EDÊ á3K tP qr
JDED ­EM N’;”“JMP 2óN­N Dj.óGD­ M JM.M ;óNNDM É­ó jóG­G
J“MNNó M Nó­N “GKójóNNóN9 MIMG.DGMNNó DN ;óJM.DN ó DIó.óJóNNó
JDE;”óKMEóGKó M ó”óP
6­MG.D D [DVóE j“JD Nó jóJ­ND­ M VóG.ój K­.D D É­ó
;DNN­HM ;MjM Nóõ­“ ”D á3K dPa r9 2óN­N GúD àD“ JDjjóG.D MKjôN
.ó”ó KóGKMG.D JDGNóõ­“j ­E MJDj.DP ,”ó G­GJM E“G“E“RD­
Nó­ ;M.júDP 2óN­N .óJ”MjMVM M;óGMNs □6­óE Eó NójVó ;jóJ“NM
Nóõ­“j Eó 0PPPâÊ á2D aPaOrP
2óN­N óN;ójMVM DIó.“!GJ“M “Eó.“MKMP ,”ó GúD MJó“KMVM .óN
J­”;MN áQJ dPOarP 6­MG.D ­E —DEóE É­“N ;j“Eó“jD Nó;­”KMj D
;M“ MGKóN .ó Nóõ­“j zj“NKD9 ó”ó jó;”“JD­s □0PPPâ A“õM Eó9 ó .ó“Bó
É­ó DN EDjKDN Nó;­”KóE DN Nó­N ;j(;j“DN EDjKDNÊ á3K éPaarP
vDEóE M”õ­E jóJóIó­ M”õ­E ó”Dõ“D ;Dj Kój DIó.óJ“.D y
Dj.óE .ó zj“NKD .ó Nóõ­“ ”D ó KDjGMj Nó Nó­ .“NJH;­”Dc ójM D
É­ó Nó óN;ójMVM .ó KD.DNP 2óN­N .“NNós □1NN“E KMEIÀE VDJ!N9
É­MG.D K“VójóE àó“KD K­.D D É­ó ”—óN àDj Dj.óGM.D9 .óVóE
.“Rójs mADEDN NójVDN “G’Kó“Nc M;óGMN J­E;j“EDN D GDNND
.óVójX Ê áQJ qP erP
1NN“E9 É­MG.D À É­ó VDJ! Nó KDjGM ­E Jj“NKúD9 ­E .“NJH;­”D
.ó zj“NKD? 6­MG.D VM“ y àjóGKó óE jóN;DNKM M ­E M;ó”D? 6­MG.D
Nó M[Dó”—M .“MGKó .D M”KMj? 6­MG.D J—DjM N“GJójMEóGKó? CóE
NóE;jóP bN ;j“Eó“jDN Nóõ­“.DjóN .ó zj“NKD KDjGMjME Nó .“NJH;­”DN
É­MG.D ”—ó DIó.óJójME9 É­MG.D Íó”óN9 .ó“BMG.D “Eó.“MKMEóGKó
Nó­ ;M“ ó D IMjJD9 D Nóõ­“jMEÊ á3K tPaar
1 DIó.“!GJ“M y Dj.óE .ó zj“NKD □A“õM EóÊ jóN­”KM GM EDjKó
.ó N“ EóNEDP b Jj“NK“MG“NED NóE óNNM EDjKó À M;óGMN ­EM
à“”DNDà“M MINKjMKMP ü ­E Jj“NK“MG“NED NóE zj“NKDP
7M”VóR D ójjD à­G.MEóGKM” JDEóK“.D ;Dj E­“KDN Jj“NKúDN Nó[M
àMRój .“NK“GLúD óGKjó jóJóIój M NM”VMLúD ó KDjGMj Nó .“NJH;­”DP zD
”DJME MN .­MN JD“NMN óE GHVó“N .“àójóGKóN .ó EMK­j“.M.ó Jj“NKú9
;jóN­E“G.D É­ó À MJó“KôVó” Nój NM”VD NóE MNN­E“j JDE;jDE“NND
JDE MN óB“õ!GJ“MN EM“N jM.“JM“N .ó 2óN­N9 JDED □KDEMj M N­M
Jj­RÊ ó Nóõ­“ ”D á3K ePpérP
,NNM “.ó“M IMNó“M Nó GM JjóGLM ójjM.M .ó É­ó M NM”VMLúD À
;j“GJ“;M”EóGKó ;MjM D IóGóàHJ“D .D —DEóE M à“E .ó KDjGô ”D
àó”“R ó óV“KMj M JDG.óGMLúD óKójGMP
,EIDjM M NM”VMLúD VóG—M MD óGJDGKjD .M EM“N ;jDà­G.M
GóJóNN“.M.ó .D —DEóE9 óNNM “.ó“M —­EMG“NKM .ó àMRój ­EM
JD“NM óE àMVDj .D IóE óNKMj .M ;óNNDM “õGDjM JDE;”óKMEóGKó
M jMRúD à­G.MEóGKM” ;ó”M É­M” zj“NKD EDjjó­ GM Jj­RP íó­N
JDGJó.ó M NM”VMLúD MDN —DEóGN ;j“GJ“;M”EóGKó ;MjM KjMRój õ”(j“M
M ó”ó ;Dj Eó“D .ó ­E ;DVD É­ó KóE D JMjôKój .ó Nó­ n“”—D á,à
P arP 1 õ”(j“M .ó íó­N À EM“N “E;DjKMGKó .D É­ó D IóE óNKMj
.D —DEóE á4N tpPqrP
C“Gõ­ÀE É­ó JDE;jóóG.M D ;jD;(N“KD .M NM”VMLúD D­NM
j“M óN;óJ­”Mj É­ó ­EM ;óNNDM ;­.óNNó Nój NM”VM NóE MJó“KMj D
NóG—Dj“D .ó zj“NKDP zj“NKD GúD ;D.ó Nój D AóG—Dj .M E“G—M
V“.M Nó ó­ àDj D NóG—Dj .ó”MP êMjM É­ó zj“NKD óNKó[M GD JDGKjD”ó9
KóG—D .ó EDjjójP CúD ;DNND Eó KDjGMj .“NJH;­”D NóE EDjjój

ç áóOOq Oqõ'qàJó [ 6íG7qj3GKq7q Gq 5Hqàq 73 c3íO 3 73õq 73”óHH3GK3l


g 5Hqàq 73 c3íO [ q 6óGK3l áóOOq 6[ [ ó 9GOKHíj3GKól ,qO GóOOq ó“379]G”9q
[ q H3O—óOKq óH73Gq7q qó 4ój3js ”ójó Kqj“[j q 9G35z'3õ 3'97]G”9q 7q
Oqõ'qàJó N.6[O9óO lnaçvol ­ q —Hó'q 7q GóOOq 6[l EóH 9OOós 89q5ó 73”õqHq
>í3 Bq 6[ O3j ó“HqO [ jóHKqy N89q5ó lçuol

aa
;MjM E“E EóNED ó NóE Eó “.óGK“à“JMj JDE zj“NKD9 É­ó EDjjó­
;ó”DN Eó­N ;óJM.DN á3J éPptrP b .“NJH;­”D Nóõ­ó D Nó­ 3óNKjó
MKÀ EóNED y Jj­RP
êDj E­“KD KóE;D9 ”­Kó“ ;MjM óGKóG.ój MN “E;”“JML'óN ;jôK“JMN
.ó □EDjjój ;MjM N“ EóNEDÊP zDED óNNM .óKójE“GM.M M­KDjjóG’G
J“M Nó EMG“àóNKMj“M óE E“G—M V“.M? 1D Eó.“KMj óE ãô”MKMN aPae9
à“GM”EóGKó JDE;jóóG.“s □n­“ Jj­J“à“JM.D JDE zj“NKDP 1NN“E9 [ô
GúD ND­ ó­ É­óE V“Vó9 EMN zj“NKD V“Vó óE E“E 0PPPâÊP
A­;DG—MEDN É­ó GD .“M Ç .ó [MGó“jD ó­ óNK“VóNNó NDIjóVDMG
.D D gMGNMN É­MG.D D MV“úD óB;”D.“­P 3ó­ JDj;D JM“­ GD J—úD9
ó EDjj“ JDE D “E;MJKDP íó;D“N .ó M”õ­E KóE;D9 ­E àMRóG.ó“jD
óGJDGKjD­ Eó­ JDj;DP CúD —MV“M ;­”NMLúD9 GóG—­EM IMK“.M .D
JDjMLúD GóE à)”óõDP 3ó­ JDj;D óNKMVM àj“DP ,jM (IV“D É­ó ó­ óN
KMVM EDjKDP b àMRóG.ó“jD àóR ­EM JDVMP 3MN9 MD JD”DJMj Eó­
JDj;D GM KójjM9 D .“M [ô óNKMVM óNJ­jD .óEM“N ;MjM JDIj“ ”DP
íóJ“.“G.D É­ó KójE“GMj“M D KjMIM”—D GM EMG—ú Nóõ­“GKó9 ó”ó
VD”KD­ ;MjM JMNMP
,GKúD zj“NKD Vó“D ó Eó .“NNós □gó“K—9 VDJ! óNKô EDjKDP A­M
V“.M NDIjó M 7ójjM MJMID­9 EMN ó­ ND;jMjó“ ­E à)”óõD .ó GDVM
V“.M óE VDJ! Nó ;jDEóKój àMRój É­M”É­ój JD“NM É­ó ó­ ;ó.“j ó
“j M É­M”É­ój ”­õMj É­ó ó­ EMG.MjÊP
3“G—M jóMLúD “Eó.“MKM àD“s □íó EMGó“jM GóG—­EMP 4NND
GúD À jMRDôVó”P ü óNJjMV“.úDÊP 3MN9 óGKúD9 jóJDG—óJóG.D É­ó
GúD óNKMVM óE ;DN“LúD .ó GóõDJ“Mj9 N“GJójM ó jM;“.MEóGKó
JDGJDj.ó“P
4GNKMGKMGóMEóGKó9 DN ;­”E'óN9 D JDjMLúD ó DN .óEM“N (jõúDN
V“KM“N VD”KMjME M à­GJ“DGMjP TD”Kó“ y V“.MP CMNJ“ .ó GDVDP íMÉ­ó”ó
EDEóGKD óE .“MGKó9 GúD “E;DjKMVM D É­ó zj“NKD ;ó.“NNó .ó E“E
D­ MDG.ó Eó EMG.MNNó9 ó­ óNKMVM EM“N É­ó .“N;DNKD M DIó.ó
Jój ”—óP CóG—­EM KMjóàM Nój“M ;Dj .óEM“N .“àHJ“”9 GóG—­E —D
jôj“D JMGNMK“VD .óEM“N9 GóG—­E ”­õMj ;ój“õDND .óEM“NP CM.M
ójM NóE EDK“VDP êDj É­!? êDjÉ­ó ó­ GúD K“G—M .“jó“KD NDIjó
E“G—M V“.Mc óNKMVM V“VóG.D JDE KóE;D óE;jóNKM.D9 D KóE;D
.ó zj“NKDP gó“K— EDjjójM GD .“M Ç .ó [MGó“jD óE ­E E“”—MjM”
.D gMGNMNP ,GKúD ó­ ;D.“M .“Rój JDE êM­”Ds □,NKD­ Jj­J“à“JM.D
0EDjj“â JDE zj“NKDc [ô GúD ND­ ó­ 0gó“K—â É­óE V“Vó9 EMN
zj“NKD 0É­óEâ V“Vó óE E“EÊP
ü “NND É­ó N“õG“à“JM EDjjój ;MjM N“ EóNED ó GMNJój .ó GDVDP
1 Dj.óE .ó zj“NKD □A“õM EóÊ À ­EM .óKójE“GMLúD ;MjM ;MjK“J“
;Mj .ó N­M EDjKó M à“E .ó óB;ój“EóGKMj ­EM GDVM V“.MP TDJ! Nó
KDjGM EDjKD ;MjM N“ EóNED KDKM”EóGKó JDGNMõjM.D M ó”óP
çE õjMG.ó ;MjM.DBD .M V“.M óNKô óE É­ó óB“NKó “EóGNM
”“Iój.M.ó GóNNM EDjKóP b EDjKD [ô GúD Nó ;jóDJ­;M JDE Nó­N
.“jó“KDN9 JDE N­M “G.ó;óG.!GJ“M D­ JDE MN D;“G“'óN .DN D­KjDN
M Nó­ jóN;ó“KDP 1D ­G“j Nó óN;“j“K­M”EóGKó MD zj“NKD Jj­J“à“JM.D9
j“É­óRMN9 Nóõ­jMGLM ó ?—T—ê? w MN JD“NMN É­ó D E­G.D KMGKD
M”Eó[M w ;ój.óE D VM”DjP □bN É­ó ;ójKóGJóE M zj“NKD 2óN­N
Jj­J“à“JMjME M JMjGó9 JDE MN N­MN ;M“B'óN ó DN Nó­N .óNó[DNÊ
áã :PatrP 1 ;óNNDM É­ó KDEM M Jj­R9 É­ó óNKô Jj­J“à“JM.M JDE
zj“NKD9 GúD à“JM MGN“DNM ;ó”D MEMG—ú ;DjÉ­ó D Nó­ à­K­jD óNKô
GMN EúDN .ó D­KjDP
zójKD ”H.ój .M “õjó[M GD “GKój“Dj NDG—MVM óE jóM”“RMj ­E
E“G“NKÀj“D D­NM.D GMN j­MNP 3MN É­MG.D DN E“”MõjóN ;ó”DN É­M“N
MGN“MVM GúD MJDGKóJójME9 ó”ó jóJDjjó­ M àMGKMN“MN9 .“NKDjJóG.D
óGJDGKjDN ó Jj“MG.D óVóGKDN “EMõ“Gôj“DN9 óN;ójMG.D JDGNóõ­“j
D jóN;ó“KD .MN ;óNNDMNP ,”ó Nó KDjGMjM óNJjMVD .ó N­MN V“N'óN .ó
õjMG.óRM9 JMK“VD .ó N­MN ;j(;j“MN óN;ójMGLMNP
A­M EDK“VMLúD N­IJDGNJ“óGKó ójM õMG—Mj D jóN;ó“KD ó M M.E“
jMLúD .D E­G.D Jj“NKúD ;Dj Eó“D .ó MKDN —ójD“JDN ;MjM D 5ó“GDP
êM“B'óN9 NDG—DN ó V“N'óN G­GJM àDjME Jj­J“à“JM.DNP ,”ó G­GJM àD“
”“IójKD .M ;jóNNúD .ó Nój ­E N­JóNND ó .ó ;jD.­R“jP C­GJM óB;ó
j“EóGKD­ M ”“Iój.M.ó É­ó VóE .ó GúD Kój .ó ;jDVMj GM.M9 GúD
Kój GM.M M ;ój.ójP ,”ó K“G—M ­EM “.ó“M .“NKDjJ“.M .D .“NJ“;­”M.DP
6­ój“M NójV“j M íó­N ;MjM É­ó ;­.óNNó DIKój õ”(j“MP
êDj D­KjD ”M.D9 D EDjKD ;MjM N“ EóNED À ”“IójKD M à“E .ó àMRój
KD.MN MN JD“NMN ;MjM M õ”(j“M .ó íó­N á5E éP erP ,”ó JD”DJM K­.D
D É­ó KóE ó K­.D D É­ó À y .“N;DN“LúD ;ójEMGóGKó .ó íó­NP A­M
N­IE“NNúD MD NóG—Dj“D .ó zj“NKD JM;MJ“KM D M MõjM.Mj M íó­N óE
JM.M .óJ“NúD É­ó KDEM9 óE JM.M ;M”MVjM É­ó .“R ó óE JM.M ;óG
NMEóGKD É­ó KóEP b .“NJH;­”D V! KD.M M N­M V“.M ó KD.D D Nó­
E“G“NKÀj“D JDED M.DjMLúD á4zD ePp rP 3Djjój ;MjM N“ EóNED
”“IójKM D ;MjM Kój ;jMRój óE Nó­ MEDj M íó­NP
1 EDjKó .D ó­ À ;jÀ jóÉ­“N“KD óNNóGJ“M” ;MjM KDjGMj Nó
.“NJH;­”DP 6­M”É­ój ;óNNDM É­ó GMD KóG—M óB;ój“EóGKM.D M EDjKó
.ó N“ EóNED GúD ;D.ó Nó É­M”“à“JMj JDED ó”D ”óõHK“ED GD ;jDJóNND
.ó .“NJ“;­”M.D ;DjÉ­ó À “GJM;MR .ó jó;jD.­R“jP 2óN­N óGN“GD­s
□0PPPâ Nó D õjúD .ó Kj“õD GúD JM“j GM KójjM ó GúD EDjjój9 JDGK“G­Mjô
ó”ó N(P 3MN Nó EDjjój9 .Mjô E­“KD àj­KDÊ á2D aPatrP AóE
E­”K“;”“JMLúD9 GúD óB“NKó .“NJ“;­”M.DP

5,ê5bíçW■b
zj“NKD Dj.óGD­ É­ó Nó­N .“NJH;­”DN jó;jD.­R“NNóE óE D­
KjDN M ;”óG“K­.ó .ó V“.M É­ó óGJDGKjMjME Gó”ó á2D :PérP ,”ó
M”ójKD­s □7D.D jMED É­ó9 óNKMG.D óE E“E9 GúD .ô àj­KD9 ó”ó
0D êM“â JDjKMc ó KD.D É­ó .ô àj­KD ó”ó 0D êM“â ;D.M9 ;MjM É­ó .!
EM“N àj­KD M“G.MÊ á2D :ParP
çE .“NJH;­”D EM.­jD KóE .ó óGN“GMj D­KjDN Jj“NKúDN JDED
V“Vój ­EM V“.M É­ó MõjM.ó M íó­N9 óÉ­“;MG.D DN M Kjó“GMj
D­KjDN ;MjM É­ó óGN“GóE D­KjDNP CóG—­EM ;óNNDM À ­E à“E
óE N“ EóNEMP 7D.D .“NJH;­”D àMR ;MjKó .ó ­E ;jDJóNND9 ;MjKó
.D EÀKD.D óNJD”—“.D ;Dj íó­N ;MjM óB;MG.“j Nó­ 5ó“GD ;Dj
Eó“D .M jó;jD.­LúDP AMIóEDN “NND ;DjÉ­ó zj“NKD àóR .“NJH;­”DN
ó Dj.óGD­ ”—óN É­ó à“RóNNóE .“NJH;­”DN á3K aéP drP
íó­N ;D.ój“M Kój óNJD”—“.D É­M”É­ój D­KjD EÀKD.D ;MjM ;jD
;MõMj D óVMGõó”—D ó ó.“à“JMj Nó­ 5ó“GDP CúD àD“ ;Dj MJMND É­ó

a:
M ”HGõ­M JDE­E .D E­G.D àDNNó D õjóõD E­“KD KóE;D .ó;D“N
.ó MÉ­ó”ó “E;Àj“D Kój .óNM;MjóJ“.DP 1 ”HGõ­M õjóõM ;DNN­“ JójKMN
G­MGLMN É­ó M KDjGME “.óM” ;MjM M JDE­G“JMLúD .M Vój.M.óP
7MEIÀE9 MN óNKjM.MN .D 4E;Àj“D 5DEMGD9 É­ó ­G“ME D E­G.D
JDG—óJ“.D9 ;D.óE Kój K“.D D ;jD;(N“KD .ó ”óVMj MN JMjj­MõóGN
.D “E;Àj“D9 EMN D JDEÀjJ“D EM“N VM”“DND É­ó ”óVMjME àD“ D
óVMGõó”—D .ó zj“NKDP
íM EóNEM àDjEM É­ó íó­N ­ND­ M ãjÀJ“M ó 5DEM JDED
“GNKj­EóGKDN “GVD”­GKôj“DN ;MjM M ;jD;MõMLúD .D óVMGõó”—D9
ó”ó ;D.ój“M Kój àó“KD É­ó M “E;jóGNM9 D jô.“D D­ MKÀ EóNED M
Kó”óV“NúD àDNNóE “GVóGKM.DN MGKóN .D GMNJ“EóGKD .ó zj“NKDP
2óN­N ;D.ój“M Kój N“.D ­E óNJj“KDj .ó jóGDEó9 ­E EóNKjó .ó
óGN“GD IHI”“JD ;ó”D jô.“D D­ D ;j“Eó“jD óVMGõó”“NKM .ó Kó”óV“NúDP
1N D;L'óN .ó íó­N GúD ójME ”“E“KM.MNP
CD óGKMGKD9 óE VóR .ó M.DKMj É­M”É­ój ­E .óNNóN EÀKD.DN
NDà“NK“JM.DN9 2óN­N D;KD­ ;ó”D .“NJ“;­”M.DP ,”ó Kjó“GD­ ;óNNDM”
EóGKó ­E ;óÉ­óGD õj­;D .ó —DEóGN ó óÉ­“;D­ DN ;MjM É­ó
Kjó“GMNNóE D­KjDN É­ó ;­.óNNóE óGN“GMj D­KjDNP ,”ó Dj.óGD­
É­ó à“RóNNóE .“NJH;­”DNP
íóVD JDGàóNNMj É­ó9 M ;j“GJH;“D9 .­V“.ó“ .M NMIó.Dj“M
.ó zj“NKDP + ;j“Eó“jM V“NKM9 óNNó “GVóNK“EóGKD óE “G.“VH.­DN
;MjóJ“M Nój E­“KD ”óGKDP QóVD­ Kj!N MGDN ;MjM 2óN­N àMRój .DRó
—DEóGN .“NJH;­”DN ó ­E .ó”óN àD“ ­E àjMJMNNDP
êóGNó“ É­ó Nój“M àó”“R Nó óE Kj!N MGDN ó­ ;­.óNNó Kjó“GMj KúD
IóE ­EM ;óNNDM É­ó ó”M ;­.óNNó M[­.Mj Eó M Kjó“GMj D­KjDN EMN9
GóNNó ;MNND9 ó­ [MEM“N JDGNóõ­“j“M .ó“BMj M”õ­EM EMjJM GDN a
E“”—'óN .ó ;óNNDMN .D õ­óKD .ó QDN 1Gõó”óNP CD EôB“ED9 N(
;D.ój“M óN;ójMj àMRój O .“NJH;­”DN óE KD.M M E“G—M V“.MP íó
É­ó M.“MGKMj“M “NND? 3ó­ ;óJM.D àD“ .­V“.Mj .ó íó­N9 .ó N­M
NMIó.Dj“M ó .ó N­M NDIójMG“MP
6­MG.D9 ;DjÀE9 óNK­.ó“ D É­ó À .“NJ“;­”M.D9 .óNJDIj“ É­ó
íó­N óNJD”—ó­ ­E EÀKD.D N(”“.D ó óà“JMR .ó ó.“à“JMj Nó­ 5ó“GDP

aO
zDEóLMj“M ;óÉ­óGD9 JDED ­E õjúD .ó EDNKMj.M9 EMN JjóNJój“M
jM;“.MEóGKó9 y Eó.“.M É­ó Nó ;jD;MõMNNó .ó ­EM ;óNNDM ;MjM D­
KjM MD jó.Dj .D E­G.DP A­M 4õjó[M Nój“M ­E EDV“EóGKD .“GUE“JD9
óE VóR .ó ­EM óNKj­K­jM óNKôK“JMP b .“NJ“;­”M.D À D ’G“JD Eó“D
.ó ;jD.­R“j KMGKD M É­MGK“.M.ó JDED M É­M”“.M.ó É­ó íó­N .ó
Nó[M .DN Jj“NKúDNP

bN ;j“GJH;“DN EMKóEôK“JDN óNKúD JDjjóKDN


TDJ! ;D.ó “EMõ“GMj D É­ó Nój“M MK“Gõ“j EM“N .ó t I“”—'óN .ó
;óNNDMN JDE D óVMGõó”—D? 1 KMjóàM .ó J­E;j“j M ãjMG.ó zDE“N
NúD ;MjóJó KúD óNKDGKóMGKó É­ó MKÀ DN EM“DjóN NDG—M.DjóN ;D.ó
j“ME Nój VóGJ“.DN ;Dj N­M õjMG.óRM ó MJMIMj GM.M àMRóG.DP 3MN M
FHI”“M À KMGKD ­E ”“VjD .ó EÀKD.D JDED .ó EóGNMõóEP , D EÀKD.D
.ó zj“NKD À àMRój .“NJH;­”DNP
6­MG.D J—óõ­ó“ MD õ­óKD9 óNKMVM M;M“BDGM.D ;ó”M óVMGõó”“
RMLúDP 4EMõ“Gó É­ó GD Eó­ ;j“Eó“jD .“M ó­ JDG.­R“NNó M”õ­ÀE
M zj“NKDP ,E Nóõ­“.M9 ”óVMNNó EM“N ­E “G.“VH.­D M zj“NKD KD.DN
DN .“MN MKÀ D jóNKMGKó .D MGDP CD à“GM” .D MGD9 ó­ Kój“M JDG.­R“.D
pO: ;óNNDMN MD AóG—DjP Aó ó­ JDGK“G­MNNó M àMRój MNN“E ;ó”DN
;j(B“EDN pa MGDN9 Kój“M MK“Gõ“.D POée ;óNNDMNP çEM õjMG.ó
jóM”“RMLúDS
êDj D­KjD ”M.D9 N­;DG—MEDN É­ó ó­ M”JMGLMNNó M;óGMN ­EM
;óNNDM ;MjM zj“NKD GMÉ­ó”ó ;j“Eó“jD MGDP 3MN9 .óNNM VóR9 à“RóNNó
­E Kjó“GMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.D JDE ó”M .­jMGKó ­E MGD ;MjM
É­ó óNK“VóNNó ;”óGMEóGKó M”“JójLM.M GM àÀ Jj“NKú ó àDNNó JM;MR
.ó M”JMGLMj ó àMRój D­KjD .“NJH;­”DP CD MGD Nóõ­“GKó9 G(N .D“N
M”JMGLMjHMEDN EM“N ­EM ;óNNDM JM.M ­E ó MN Kjó“GMjHMEDN ;MjM
Nó [­GKMjóE M G(N GD Kjó“GMEóGKD .ó D­KjDNP Aó JDGK“G­ôNNóEDN
MNN“E ;Dj pa MGDN9 —MVój“M tPadtPdOqPadO .“NJH;­”DN w É­MNó
M ;D;­”MLúD .D E­G.D KD.DS áTó[M M KMIó”M Pr

aq
7MIó”M

zDE;MjMLúD óGKjó óVMGõó”“RMLúD ó .“NJ“;­”M.D

gGó .'qG53õ9OKq c9O”9—íõq7óH


ç ãf
uãv é
ã çvd n
é çéfv çf
çn ã
f çdv fé
u ç n
n d v f
d ã n ç
çv ãf v çlv é
çç évç lvén
ç éãnv élvdf
çã éué nlçd
çé ççv çflãné
ç éu ã lufn
çf énv f l ãf
çu f v çãçlvu
çn f uv f lçéé
çd fdã él nn
v uãvv çlvénl uf
ç uff lvdulç
nvãv élçdélãvé
ã nãd nlãnnlfvn
é nufv çfluuul çf
dç ããl él ã
f dédv fulçvnlnfé
u dn çãél çulu n
n çvl v fnléã lé f
d çvl n ãflnuvldç
ãv çvld v çlvuãluéçln é
ãç ççlãç lçéulénãlfén
ã ççlfnv él déldful df

áóKqm EH3OOí—L3aO3 >í3 ó 3'qG53õ9OKq qK9G:q íjq —3OOóq —óH


79q 3 ó 79O”9—íõq7óH KH39G3 íjq —3OOóq —óH qGól


3óGJ“DGó“ E“G—M —óN“KMLúD “G“J“M”P 3MN .ó“Bó Eó JDE;Mj
K“”—Mj Eó­ óGK­N“MNED MõDjMP Aó JM.M ­E .DN EóEIjDN MK­M“N
.ó GDNNM óÉ­“;ó óE QDN 1Gõó”óN à“RóNNó ­E .“NJH;­”D M JM.M
.D“N MGDN KúD IóE É­ó Nó­N .“NJH;­”DN ;­.óNNóE Nó ­G“j M G(N
;MjM Kjó“GMj D­KjDN9 ;D.ójHMEDN MK“Gõ“j KD.D D õ­óKD .ó QDN
1Gõó”óN w a E“”—'óN .ó ;óNNDMN w óE pa MGDNP 4NND N“õG“à“JM
É­ó ó­ N( Kójó“ .ó “GVóNK“j óE O ;óNNDMN óE pa MGDNP ,NNM À
­EM KMjóàM V“ôVó”P
1;óNMj .ó D .“NJ“;­”M.D Kój ­E JDEóLD ”óGKD9 GD à“GM” .MN
JDGKMN M E­”K“;”“JMLúD óN;“j“K­M” MK“Gõó E­“KD EM“N ;óNNDMN GD
EóNED óN;MLD .ó KóE;D .D É­ó M M.“LúD9 JDGàDjEó M KMIó”M aP
1 ãjMG.ó zDE“NNúD À ;DNNHVó”S

7MIó”M a
zDE;MjMLúD óGKjó óVMGõó”“RMLMD ó .“NJ“;­”M.D

:ei

tei T
eçl )h
s sp3iMaAuh3 4 j

P l lpuíd) 3z C o~ l

1-020
K
j- sV°^v.e

w o o
: e : ae a: pe
1(h3

áóKqm EH3OOí—L3aO3 >í3 ó 3'qG53õ9OKq qK9G:q íjq —3OOóq —óH


79q 3 ó 79O”9—íõq7óH KH39G3 íjq —3OOóq —óH qGól

ad
1 jó;jD.­LúD .ó É­M”“.M.ó À õMjMGK“.M
Aó ó­ óNK“VóNNó óGVD”V“.D M;óGMN óE óVMGõó”“RMLúD ó àDNNó
jóN;DGNôVó” ;Dj EM“N .ó E“” GDVDN Jj“NKúDN9 ”óVMj“M .ó Nó
KóEIjD M .óRóEIjD .ó JM.M MGD N“E;”óNEóGKó ;MjM óG.ójóLMj
­E JMjKúD .ó CMKM” M JM.M ­E .ó”óNP ,NKMj“M KúD DJ­;M.D JDG.­
R“G.D ;óNNDMN M zj“NKD É­ó Nój“M “E;DNNHVó” J­“.Mj .ó”MN D­
M[­.ô ”MN M JjóNJójP ,­ Kój“M GóJóNN“.M.ó .ó ­E JDE;­KM.Dj
M;óGMN ;MjM ”óEIjMj Nó­N GDEóNP ,NNó K“;D .ó óVMGõó”“RMLúD
Góõ”“õóGKó ;jD.­R“j“M Jj“MGLMN óN;“j“K­M“N EM” J­“.M.MN9 D É­ó
jóN­”KMj“M óE Jj“NKúDN àjMJDN ó N­;ójà“J“M“NP
,­ JDNK­EMVM õMIMj Eó .ó E“G—M JM;MJ“.M.ó .ó óVMG
õó”“NKM w JDED É­MG.D Eó óGJDGKjó“ JDE ­E —DEóE GD
MV“úD9 JDGVójNó“ JDE ó”ó ;Dj :e E“G­KDN9 JDG.­R“ D M zj“NKD9
EMN G­GJM à“É­ó“ NMIóG.D Nó­ NDIjóGDEóP íó M”õ­EM àDjEM9
MJ—MVM É­ó KM“N àó“KDN .óNKMJMNNóE Eó­ V“õDj óN;“j“K­M” w MKÀ
;ójJóIój É­ó ó­ K“G—M MIMG.DGM.D M EM“Dj“M .MN □VHK“EMNÊ
M;(N GDNNDN IjóVóN óGJDGKjDNP ,­ K“G—M óB;ój“EóGKM.D M óE
;D”õMLúD .M JDGJó;LúD ó M M”óõj“M .D GMNJ“EóGKD NóE MNN­E“j
M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó Nój ;M“P
íó“Bó Eó .óEDGNKjMj M õjMV“.M.ó .óNNM àM”KMP
,E [­G—D .ó dqO9 E“G—M óN;DNM9 gMK“ó9 ó ó­ àDEDN MIóG
LDM.DN JDE D GMNJ“EóGKD .DN õ!EóDN 2DN—­M ó êM­”P 1Jjó.“Kó9
ó”óN óB“õ“ME MKóGLúD at —DjMN ;Dj .“MP C(N DN M”“EóGKMEDN9
G“GMEDN9 KjDJMEDN N­MN àjM”.MN ó à“RóEDN K­.D É­ó IDGN ;M“N
àMRóEP
A­;DG—MEDN É­ó9 É­MG.D DN EóG“GDN K“VóNNóE p EóNóN
.ó “.M.ó9 gMK“ó ó ó­ jóND”V!NNóEDN É­ó ;jóJ“NôVMEDN .ó ­EM
àD”õM áD É­ó ójM Vój.M.ór ó9 óGKúD9 JD”DJôNNóEDN 2DN—­M ó êM­”
GD NDàô ó JDGVójNôNNóEDN JDE ó”óNP
,­ ”—óN .“j“M É­ó óNKôVMEDN óBM­NKDN ó “jHMEDN NM“j .ó àÀ
j“MN ;Dj .­MN NóEMGMN w NóE ó”óNP zDGK­.D9 ”—óN MNNóõ­jMj“M
jM;“.MEóGKó É­ó GM.M K“G—ME M KóEójs □TDJ!N [ô DINójVMjME
K­.D É­ó KóEDN àó“KD ó9 MNN“E9 [ô .óVóE NMIój JDED J­“.Mj .ó N“
EóNEDN MõDjMP 3MN9 JMND Nó óNÉ­óLME .ó M”õ­EM JD“NM9 G(N .“
õ“KMEDN ­EM ”“NKM .óKM”—M.M .ó “GNKj­L'óN ;MjM VDJ!N Nóõ­“jóEs
JDED ;jó;MjMj M EMEM.ó“jM9 JDED Nó M”“EóGKMj9 JDED KjDJMj
àjM”.MN9 É­M“N NúD DN N“GKDEMN .ó M”õ­EMN JD“NMNP êjóõMEDN óNNMN
“GNKj­L'óN GM ;DjKM .M õó”M.ó“jM ó .ó“BMEDN D GDNND ;MjM.ó“jD9
JMND VDJ!N KóG—ME GóJóNN“.M.ó .ó Kó”óàDGMj ;MjM àMRój M”õ­EMN
;ójõ­GKMNP CúD Nó ;jóDJ­;óE JDE GM.MÊP
Aó gMK“ó ó ó­ K“VÀNNóEDN àó“KD KM” ”D­J­jM JDE GDNNMN Jj“MG
LMN .ó p EóNóN9 KójHMEDN N“.D ;jóNDN ;Dj MIMG.DGD .ó à“”—DNP
FóI!N GúD ;D.óE J­“.Mj .ó N“ EóNEDN GóE Nó M”“EóGKMj ;Dj N“
EóNEDNc K!E .ó Nój V“õ“M.DN .“M ó GD“Kó MKÀ É­ó KóG—ME “.M.ó
;MjM NDIjóV“Vój NDR“G—DNP
b .“NJ“;­”M.D GúD ;D.ó Nój Nó;MjM.D .M ;MKójG“.M.ó jóN
;DGNôVó”P b ;M“ óN;“j“K­M”9 JDED D ;M“ I“D”(õ“JD9 À jóN;DGNôVó”
;ójMGKó íó­N ;ó”D J­“.M.D ó ;ó”M M”“EóGKMLúD .D Nó­ à“”—DP
êM­”D NMI“M É­ó ójM ;M“ óN;“j“K­M” .DN JDjHGK“DNs □0PPPâ ;D“N óE
zj“NKD 2óN­N ó­ EóNED DN õójó“ ;Dj Eó“D .D óVMGõó”—DÊ á4zD
tP :rP ,”ó J—MED­ MDN õô”MKMN □Eó­N à“”—DNÊ áã tP dr M 7“E(KóD
□Vój.M.ó“jD à“”—D GM àÀÊ á”7E ParP ,”ó jDõD­ óE àMVDj .ó bGÀ
N“ED9 □Eó­ à“”—D9 É­ó õójó“ óGÉ­MGKD óNKMVM ;jóNDÊ ánE erP
b .“NJ“;­”M.Dj NMIó É­ó M jóN;DGNMI“”“.M.ó JDGK“G­M MKÀ É­ó
Nó­ .“NJH;­”D J—óõ­ó y EMK­j“.M.ó óN;“j“K­M”9 y JM;MJ“.M.ó .ó
jó;jD.­R“jP ,”ó “GVóNKó õjMG.ó ;MjKó .D KóE;D GD Nó­ .“NJH;­”D9
.MG.D KD.M MKóGLúD yN N­MN GóJóNN“.M.óNP í“NJ“;­”M.D À jó;jD.­
LúD .ó É­M”“.M.ó É­ó MNNóõ­jM É­ó D ;jDJóNND .ó E­”K“;”“JMLúD
óN;“j“K­M” JDGK“G­Mjô .ó õójMLúD M õójMLúDP
b ,N;Hj“KD .ó íó­N “GNK“K­“­ ­E EóJMG“NED .ó ;jDKóLúD
;ó”D É­M” Nó ;D.ó JDGKjD”Mj M É­M”“.M.ó .DN à“”—DN óN;“j“K­M“NP
êM­”D .ó“BM N­IóGKóG.“.D É­ó M jó”MLúD .D .“NJ“;­”M.Dj JDE D
Nó­ .“NJH;­”D óNKóG.ó Nó ;Dj íêT—õO mpõT7Rp?r □, MN ;M”MVjMN É­ó
Eó D­V“­ .“Rój GM ;jóNóGLM .ó E­“KMN KóNKóE­G—MN9 JDGà“ó MN
M —DEóGN à“À“N É­ó Nó[ME KMEIÀE JM;MRóN .ó óGN“GMj D­KjDNÊ
áa7E aParP 1É­“9 êM­”D á;j“Eó“jM õójMLúDr “GNKj­“­ Nó­ à“”—D
óN;“j“K­M”9 7“E(KóD áNóõ­G.M õójMLúDr9 M óGN“GMj D É­ó K“G—M
M;jóG.“.D M —DEóGN à“À“N áKójJó“jM õójMLúDr9 DN É­M“N9 ;Dj N­M
VóR9 óGN“GMj“ME D­KjDN áÉ­MjKM õójMLúDrP
1 jóàój!GJ“M .ó êM­”D M É­MKjD õójML'óN GúD À EójM JD“G
J“.!GJ“MP 1 ;óNNDM É­ó àMR .“NJH;­”DN N( à“JM NMIóG.D É­úD
óà“JMREóGKó óGN“GD­ Nó­ M”­GD É­MG.D V! D M”­GD .ó Nó­ M”­GD
óGN“GMG.D D­KjDNP
,E dqa9 íó­N J—MED­ 1” ,‘ójK ;MjM .“j“õ“j GDNND KjMIM
”—D GD õ­óKD .ó f“J—“KMP n“R .ó”ó ­E .“NJH;­”DP ãMNKó“ —DjMN
ó —DjMN JDE 1” .­jMGKó E­“KDN EóNóN9 .MG.D ”—ó K­.D D É­ó
NMI“M NDIjó D É­ó N“õG“à“JM Nój ­E —DEóE .ó íó­NP êjDJ­jMEDN
[­GKDN DN ;j“GJH;“DN IHI”“JDN ó DN M;”“JMEDN y GDNNM V“.MP
CúD .óEDjD­ E­“KD9 1” JDEóLD­ M ;jó;MjMj íDGM”.9 É­ó9
.óN.ó óGKMD9 àóR .ó 3M­jHJ“D ­E .“NJH;­”DP
+ ”­R .M Dj.óE .D .“NJ“;­”M.D .ó Kjó“GMj D­KjDN É­ó óG
N“GóE D­KjDN9 ó­ á;j“Eó“jM õójMLúDr N( ;DNND MVM”“Mj E“G—M
óà“JôJ“M JDE 1” áNóõ­G.M õójMLúDr DINójVMG.D JDED íDGM”.
áKójJó“jM õójMLúDr óNKô Nó NM“G.D JDE 3M­jHJ“D áÉ­MjKM õójMLúDrP
Aó 1” óGKóG.ój ;”óGMEóGKó D N“õG“à“JM.D .D .“NJ“;­”M.D áEDjKó
.ó N“ EóNED ó jó;jD.­LúDr9 óGKúD íDGM”. Nójô IóE Kjó“GM.D
;MjM óGN“GMj 3M­jHJ“D M Kjó“GMj D­KjDN É­ó9 ;Dj N­M VóR9 óGN“GóE
D­KjDNP 3M­jHJ“D Nójô M ;jDVM .ó ­E .“NJ“;­”M.D ;jôK“JDP

pa
6­MKjD ãójML'óN

i3HqàJó ç ã é
Eqíõó 89jIK3ó Ut Mój3GO 69[9OUt(íKHóO
p39K4 gõaaaaaaaaaaaaa cóGqõ7aaaaaaaaa ,qíHC”9ó

1 KóG.!GJ“M —­EMGM À D;KMj ;ó”M ;jD.­LúD óE EMNNM9 óE


VóR .M DIjM .ó É­M”“.M.óP 6­MGKMN VóRóN VDJ! [ô GMD D­V“­ D JD
EóGKôj“Ds □1N JD“NMN GúD EM“N NúD àó“KMN JDED MGK“õMEóGKóÊ? ,
É­MGKMN VóRóN M jóN;DNKMs □ü ;Dj JM­NM .M jó.­LúD .ó J­NKDÊ?
ADEóGKó ­E MjKóNúD .ó ;j“Eó“jM ”“G—M óB“õó M É­M”“.M.ó
MJ“EM .ó K­.DP A­M jó;­KMLúD óNKMjô óE [DõD JDE JM.M DI[óKD
É­ó ;jD.­R ;DjÉ­ó JD”DJM Nó­ GDEó GMÉ­“”DP 2óN­N À D EóNKjó .“N
J“;­”M.DjP zDED KD.D Jj“NKúD ”óVM D GDEó .ó 2óN­N9 GúD óB“NKó
”­õMj ;MjM M Eó.“DJj“.M.ó GD .“NJ“;­”M.DP
vô .D“N E“” MGDN9 2óN­N .“j“õ“­ Nó M ­EM õjMG.ó E­”K“.úD ó
M Nóõ­“.DjóN JDE J”MjóRM ó NóE jD.ó“DNP ,”ó .óJ”MjD­s □, MÉ­ó”ó
É­ó GúD JMjjóõM N­M Jj­R ó GúD Eó Nóõ­ó GúD ;D.ó Nój Eó­
.“NJH;­”DÊ áQJ tPaqrP 2óN­N ”“E“KD­ MN D;L'óN .ó JM.M D­V“GKó
M M;óGMN .­MNP Aó M jóN;DNKM .D —DEóE àDj “GJjó.­”“.M.ó9 ó”ó
.óNDIó.óJó ó EDjjóP ü “G“E“õD .ó zj“NKD áVó[M 3K aPperP Aó
jóN;DG.ój ;ó”M àÀ9 ó”ó DIó.óJó ó KDjGM Nó .“NJH;­”Ds EDjjó ;MjM
N“ EóNED ó jó;jD.­RP zj“NKD À D AóG—Dj .ó N­M V“.MP êMjM 2óN­N9
GúD —ô M”KójGMK“VMNP

1 Dj.óE 1 jóN;DNKM
.ó zj“NKD .D —DEóE
mh)0 s
3p l 3lh

opcdêl
1(
ú 3h sp-(ipdêêêêêêêêêê mh)0
* mAu0paupidgSh

pp
zj“NKD NMI“M É­ó óNNM Nój“M M .óJ“NúD EM“N “E;DjKMGKó É­ó
­EM ;óNNDM ;D.ój“M KDEMj ó9 MNN“E9 M.VójK“­ MJójJM .D J­NKD
áQJ tPaérP ,9 ;Dj EM“N “GJDE;jóóGNHVó” É­ó ;MjóLM9 E­“KDN Nó
jóK“jMjME9 □VD”KMjME MKjôN ó .ó“BMjME .ó Nóõ­“ ”DÊ á2D OPOOrP
1 Dj.óE KjMGNàDjEM.DjM .ó zj“NKD9 □A“õM EóÊ9 GúD N(
óGõ”DIM —D[ó K­.D JDED KMEIÀE óGõ”DIMVM K­.D É­MG.D
àD“ ;jDàój“.M yN EMjõóGN .D EMj .M ãM”“”ó“MP ,NNM Dj.óE GúD
;D.ó Nój KjMKM.M JDE ”óV“MG.M.óP b .óNK“GD óKójGD .MN ;óNNDMN
.ó;óG.ó .ó GDNNM jóN;DNKMP
b­ VDJ! ;jóNójVM Nó­N .“jó“KDN9 N­MN ;DNNóNN'óN ó N­M V“.M
JDED óNKô MõDjM9 D­ óGKjóõM K­.D É­ó KóE MD NóG—Dj“D .ó zj“NKD
óE KjDJM .M V“.M óKójGM ó .M ;MR JDE íó­NP CM.M MõjM.Mj“M EM“N
M zj“NKD .D É­ó Nó VDJ! à“RóNNó JDED QóV“s □0PPPâ ”óVMGKD­ Nó9
.ó“BD­ K­.D ó D Nóõ­“­Ê áQJ :PaérP
b J—MEM.D .ó zj“NKD M“G.M óJDM ;ó”DN NÀJ­”DNs □TóG—M
EDjjój JDE“õDSÊP

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJH;­”D w b íêp 1


qé?géCêITqO
3Djj“ ;MjM E“E EóNEDP
,NKD­ jó;jD.­R“G.D óE D­KjMN ;óNNDMN M
;”óG“K­.ó .ó V“.M É­ó KóG—D óE zj“NKDP

pt
Aóõ­G.M ;MjKó

6­óE À .“NJH;­”D?
ã
zDED NMIój Nó VDJ!
À .“NJH;­”D?

3­“KMN ;óNNDMN .“RóE Kój óB;ój“EóGKM.D M EDjKó .ó N“ EóN


ED ó óNKMj V“VóG.D KDKM”EóGKó JDGNMõjM.MN M zj“NKDP 3MN 2óN­N
.“NNós □CóE KD.D MÉ­ó”ó É­ó Eó .“Rs ÍAóG—Dj9 AóG—DjX9 óGKjMjô
GD 5ó“GD .DN JÀ­N9 EMN M;óGMN MÉ­ó”ó É­ó jT- M VDGKM.ó .ó Eó­
êM“ É­ó óNKô GDN JÀ­NÊ á3K qPa c õj“àD .D M­KDjrP
1 óB;ój“!GJ“M .ó ­E ME“õD Eó­ J—MEM.D ,. “”­NKjM É­úD
NÀj“D À D ójjD .ó “.óGK“.M.óP 6­MG.D D ;jóLD .D D­jD N­I“­
VójK“õ“GDNMEóGKó9 .MG.D “GHJ“D M EM“N ­EM JDjj“.M .D D­jD GM
zM”“à(jG“M9 ,.9 .óJ“.“.D M à“JMj j“JD9 JDE;jD­ KójjMN GM jóõ“úDP
í­jMGKó .D“N EóNóN9 ó”ó KjMIM”—D­ é —DjMN ;Dj .“M ó GM.M óGJDG
KjD­ NóGúD KójjM ó ;ó.jMNP ,GKúD .óNJDIj“­ ­E E“GÀj“D MEMjó”DP
êóGND­ É­ó K“VóNNó óGJDGKjM.D ­EM àDjK­GMP QóVD­ JDjjóG.D D
E“GÀj“D M ­E MVM”“M.Dj ó JDEóLD­ M ;”MGó[Mj M JDGKjMKMLúD .ó
EM“N óE;jóõM.DN ó àMRój ­EM V“MõóE ;ó”M ,­jD;MP
,GKjóKMGKD9 ;MjM M JDGNKójGMLúD .ó ,.9 D MVM”“M.Dj MG­GJ“D­
É­ó D E“GÀj“D ójM ;“j“KM .ó àójjDP ,. GúD ;D.“M MJjó.“KMjP ,NKMVM
JójKD .ó É­ó D MVM”“M.Dj K“G—M Nó óGõMGM.DP 3MN GúD “E;DjKMVM
É­MGKD ,. ;jDKóNKMNNó9 GúD ;D.“M JDGKóNKMj D J—ó“jD .ó óGBDàjó
É­ó NMHM .M àDjGM”—MP b ;j(;j“D E“GÀj“D jóND”Vó­ M É­óNKúDP
b E“GójM.Dj KóE .ó óNKMj JójKD .ó É­ó MÉ­“”D É­ó óGJDG
KjD­ À D­jD MGKóN .ó ­Nô ”D ;MjM M.É­“j“j IóGN ó NójV“LDNP 1NN“E
KMEIÀE MJDGKóJó JDE íó­NP ,”ó óB“õó É­ó ?pfTçO? .“NJH;­”DN .ó
zj“NKD MGKóN .ó GDN ­NMj ;MjM jóM”“RMj N­M DIjMP
zDED NMIój Nó VDJ! À ­E .“NJH;­”D .ó zj“NKD? zDED NMIój
Nó VDJ! [ô EDjjó­ ;MjM N“ EóNED ó óNKô M;KD M jó;jD.­R“j? 1
óV“.!GJ“M “GóõôVó” MD .“NJójG“j Nó M”õ­ÀE À ­EM VójNúD óN;“j“K­M”
.ó “E“KMLúD .ó D­jD D­ D MjK“õD õóG­HGD À M ;jóNóGLM .ó ­E
JMjôKój NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKDP Aó D JMjôKój .ó zj“NKD óNK“Vój
àM”KMG.D9 VDJ! M“G.M GúD EDjjó­ ;MjM N“ EóNED ó GúD óNKô
;jó;MjM.D ;MjM jó;jD.­R“jP
7M”VóR M EM“Dj .“à“J­”.M.ó É­ó VDJ! KóG—M .ó óGàjóGKMj
Nó[M Jjój .ó àMKD É­ó Nó­ JMjôKój À EM“N “E;DjKMGKó .D É­ó N­M
JM;MJ“.M.ó D­ N­MN —MI“”“.M.óNP 7M” “.ó“M À KúD “GJDE­E MD
E­G.D É­ó9 EóNED .ó;D“N .ó óGKjóõMj Nó y EDjKó .ó N“ EóNED9
VDJ! M MJ—Mjô óNKjMG—MP
7“Vó ­EM õjMG.ó ”­KM JDE “NNDP í­jMGKó MGDN9 ó­ V“ ;jóõM
.DjóN óE;jóõMjóE KD.M óN;ÀJ“ó .ó KôK“JM óEDK“VM ;MjM “G.­R“j
MN ;óNNDMN M MJó“KMjóE zj“NKDP 1”õ­GN “E;”DjMVME y JDGõjó
õMLúD9 N­õój“G.D É­ó óNKMj“ME àMRóG.D ­E àMVDj M 2óN­N Nó D
Nóõ­“NNóEP b­KjDN àMR“ME JDGV“KóN KúD ME;”DN É­ó GóG—­EM
;óNNDM N“GJójM ;D.ój“M .ó“BMj .ó MKóG.ójP 4GN“NK“ME óE É­ó
KD.DN DN É­ó K“VóNNóE M”õ­E EM­ ;óGNMEóGKD D­ .M.D VMRúD
M M”õ­EM EDK“VMLúD “E;­jM D­ É­óIjM.D ­E N( óGN“GMEóGKD
IHI”“JD V“óNNóE y àjóGKóP êjóõMVME JDED Nó íó­N àDNNó [­”õô ”DN
;ó”D G’EójD .ó ;óNNDMN É­ó jóN;DG.óNNóE MD M;ó”D9 ó GúD ;Dj
JDE;M“BúD9 JDED KóVó zj“NKD .DN —DEóGNP
zDGJ”­H É­ó É­MGKD EM“N ;óNNDMN ó­ JDG.­R“NNó M zj“NKD9
EM“N VM”Dj Kój“MP ,­ ;jDJ­jMVM MKjM“j MN ;óNNDMN yN jó­G“'óN Jj“NKúN
JDE Kj­É­óN É­ó ;jDNK“K­HME D óVMGõó”—Ds JDGJ­jNDN9 ”­KMN .ó IM
”'óN . ôõ­M ó MKÀ EóNED JMNMN EM” MNNDEIjM.MNP ,NàDjLMVM Eó
;Dj ”­NKjMj E“G—M M;jóNóGKMLúD .D ;”MGD .ó NM”VMLúD ó jóà“GMj
DN M;ó”DN É­ó àMR“M .ó;D“N .M ;jóõMLúDP 6­MG.D ;D­JMN ;óNNDMN
jóN;DG.“ME MD M;ó”D9 ó­ à“JMVM óGVójõDG—M.DP ,­ K“G—M ­EM
EóGKM”“.M.ó É­ó VM”Dj“RMVM àó“KDNP
AóE;jó ND­Ió óE E“G—M EóGKó É­ó N( D ,N;Hj“KD .ó íó­N
EDV“M MN ;óNNDMN MD Mjjó;óG.“EóGKD ó y JDGà“NNúD ó É­ó à­“ J—M
EM.D M;óGMN ;MjM KóNKóE­G—Mj9 ó GúD ;MjM JDGVójK! ”MNP zDG
K­.D9 Mõ“M JDED Nó M É­M”“.M.ó .M E“G—M V“.M Jj“NKú ó M NM”VMLúD
.DN D­KjDN .ó;óG.óNNóE .M E“G—M JM;MJ“.M.ó ó Jj“MK“V“.M.ó
GM óVMGõó”“RMLúDP
n“GM”EóGKó9 M FHI”“M M”ójKD­ Eó ;MjM M Vój.M.óP êj“Eó“jM
EóGKó9 ó MJ“EM .ó K­.D9 íó­N É­ój“M É­ó ó­ K“VóNNó D JMjôKój
.ó zj“NKD âjO??p Jj“NKúDP A( óGKúD ó”ó D;ójMj“M ;Dj Eó“D .ó
E“E ;MjM M N­M õ”(j“MP
6­ó jóVó”MLúD ;MjM”“NMGKóS ,­ —MV“M JDGà­G.“.D MK“V“NED ó
M jóN;DNKM .D —DEóE JDE jóK“.úDc —MV“M N­INK“K­H.D M M.DjMLúD
;Dj MK“V“.M.óNP íó jó;óGKó9 E“G—M Nóõ­jMGLM GMN IDMN DIjMN
àD“ .óNKj­H.MP
1 Vój.M.ó ójM .D”DjDNMEóGKó J”MjMP ü GóJóNNôj“D ?põ EÀ.“JD
MGKóN .ó KjMKMj .DN .DóGKóNP ü GóJóNNôj“D ?põ M.VDõM.D MGKóN .ó
M.VDõMjP íD EóNED ED.D9 ó­ Kój“M .ó ?põ JDED zj“NKD MGKóN
.ó jóM”“RMj N­M DIjMP
b JMjôKój Jj“NKúD JDGN“NKó GM ­G“úD .ó É­M”“.M.óN EóGKM“N ó
ÀK“JMN É­ó D JM;MJ“KóE □;MjM É­ó VDJ!N V“VME .ó EMGó“jM .“õGM .ó
íó­N9 É­ó DN J—MED­ ;MjM D Nó­ 5ó“GD ó õ”(j“MX á”7N aP arc óB“Ió
D àj­KD .D ,N;Hj“KDs MEDj9 M”óõj“M9 ;MR9 ;MJ“!GJ“M9 MEMI“”“.M.ó9
IDG.M.ó9 à“.ó”“.M.ó9 EMGN“.úD9 .DEHG“D ;j(;j“D áã :Paa9aprP
çE óBMEó J­“.M.DND .D E“G“NKÀj“D .ó zj“NKD jóVó”M É­ó9
óGKjó MN V“jK­.óN É­ó JMjMJKój“RMVME N­M V“.M9 É­MKjD É­M”“.M.óN
.óNKMJMVME GD .ó KD.MN MN .óEM“N ;óNNDMN JDED D n“”—D ­G“õ!
G“KD .ó íó­Ns DIó.“!GJ“M9 N­IE“NNúD9 MEDj ó DjMLúDP
6­MG.D .óNJDIj“ “NND ;ó”M ;j“Eó“jM VóR9 à“É­ó“ MK­j.“.DP
Aójô É­ó D íó­N óGJMjGM.D óNJD”—ó­ ó.“à“JMj N­M 4õjó[M NDIjó D
à­G.MEóGKD .óNNMN É­MKjD É­M”“.M.óN? êMjóJ“ME JMjMJKójHNK“JMN
.ó ­EM ;óNNDM àjMJM w .ó M”õ­ÀE É­ó .ó;óG.ó KDKM”EóGKó .ó
D­KjM ;MjM Kój .“jóLúD9 EDK“VMLúD ó JDGà“MGLMP
CD óGKMGKD9 ójM óBMKMEóGKó “NNDP ,NNMN É­M”“.M.óN .óNJjóV“ME
;ójàó“KMEóGKó M jó”MLúD .ó zj“NKD JDE D êM“P 1 àDjLM .ó zj“NKD
V“G—M .ó N­M .ó;óG.!GJ“M .D 7D.D ;D.ójDNDP ,9 Nó ó­ É­“NóNNó
Nój ­NM.D ;Dj íó­N9 E“G—M jó”MLúD JDE ó”ó Kój“M .ó Nój ED”.M.M
JDGàDjEó M .D Eó­ AóG—DjP b JMjôKój Jj“NKúD À JDGNKj­H.D ;Dj
Eó“D .ó E“G—M .“N;DN“LúD áóBójJHJ“D .ó E“G—M VDGKM.ór óE
N­[ó“KMj JM.M MN;óJKD .ó E“G—M V“.M y “EMõóE .ó zj“NKDP
1”õ­GN Jj“NKúDN K!E ;jDJ­jM.D óGKjMj GD GDNND E“G“NKÀj“D .ó
.“NJ“;­”M.D JDE M JDG.“LúD .ó É­ó Nó­N KM”óGKDN Nó[ME ­K“”“RM
.DNP 3MN KM” ;ójN;óJK“VM À ­EM GóõMLúD .M EDjKó .ó N“ EóNED ó
.óEDGNKjM É­ó Nó­N VM”DjóN óNKúD .“NKDjJ“.DNP 1 ;j“GJ“;M” DJ­;M
LúD .D .“NJH;­”D .óVó Nój É­ó Nó­ JMjôKój Nó[M JDGNKj­H.D ó E­”K“
;”“JM.DP çE .D­KDj óE n“”DNDà“M9 ­E EóNKjó óE í“V“G.M.ó9 ­E
MNN“NKóGKó NDJ“M” GúD NúD GóJóNNMj“MEóGKó EM“N VM”“DNDN ;MjM ­EM
DjõMG“RMLúD E“NN“DGôj“M JDED À M 4E;MJKD 3­G.“M”P ,NNMN ;óN
NDMN GúD NúD KjMKM.MN .ó ­E ED.D .“àójóGKó .ó JDED D­KjMN
NúD KjMKM.MNP 7D.DN G(N ;jDJ­jMEDN àMRój .“NJH;­”DN9 EMN NM
IóEDN É­ó “NND À “E;DNNHVó” NóE É­ó Nó[MEDN ;j“Eó“jMEóGKó
.“NJH;­”DNP êjóJ“NMEDN JDG—óJój M íó­N MGKóN .ó KDjGô ”D
JDG—óJ“.DP
b .“NJH;­”D óE;jóõM É­M”É­ój .DE D­ KM”óGKD É­ó JDGN
Kj­M D 5ó“GD D­ ó.“à“É­ó D JDj;DP ,”ó JDGà“MGKóEóGKó .ó“BM .ó
óBójJój —MI“”“.M.óN É­ó ;DNNME G­Kj“j Nó­ Djõ­”—D D­ “E;ó.“j
N­M EMK­j“.M.ó Jj“NKúP b óGàDÉ­ó .D —DEóE EDjKD ;MjM N“
EóNED À íó­NP ,”ó ;jDJ­jM Nój JDED zj“NKDP
Aó M”õ­E —DEóE K“VóNNó EDK“VD ;MjM óGJDGKjMj Nóõ­jMG
LM óE N­M jó;­KMLúD9 JM;MJ“.M.óN D­ Jjó.óGJ“M“N óNKó Nój“M D
M;(NKD”D êM­”DP 3MN ó”ó jóJDG—óJ“M É­ó “NND K­.D ójM ”“BD óE
JDE;MjMLúD M Nój JDED zj“NKD án; pPérP 1 JM;MJ“.M.ó .M ;óNNDM
GM.M VM”ó NóE ­E JMjôKój jóKDP ü J”MjD É­ó EDjKM” M”õ­E ;D.ó
MK“Gõ“j KM“N É­M”“.M.óN ;Dj Nó­N ;j(;j“DN óNàDjLDNP 3MN íó­N
;jó.óNK“GD­ DN .“NJH;­”DN9 M NójóE □JDGàDjEóN y “EMõóE .ó
Nó­ n“”—DÊ á5E éPadrP
zójKD .“M9 ó­ Vó”ó[MVM ;ó”M JDNKM .M zM”“à(jG“M JDE ­E
ME“õD É­MG.D ­E GóVDó“jD .óGND ó “GóN;ójM.D N­jõ“­9 “E;ó
.“G.D M V“N“I“”“.M.ó É­MNó ;Dj JDE;”óKDP 7HG—MEDN Eó.D .ó
É­ó [MEM“N J—óõôNNóEDN MD JM“NP CMVóõMEDN ;Dj ­GN t: E“G­KDN
NóE NMIój DG.ó óNKôVMEDN É­MG.D9 .ó jó;óGKó9 D­V“EDN D NDE
àjMJD EMN .“NK“GKD .M I­R“GM .ó GóVDó“jDP í“j“õ“G.D GDNND
IMjJD Dj“óGKM.DN ;Dj MÉ­ó”ó NDE ;jDV“.óGJ“M”9 J­“.M.DNMEóGKó
J—óõMEDN Mà“GM” y IMHM ó MD JM“NP Aó GúD K“VÀNNóEDN D­V“.D D
N“GM”9 KójHMEDN à“JM.D y .ój“VM GD DJóMGDP
Aó VDJ! GúD K“Vój ­E M”VD ;MjM N­M V“.M9 À ;jDVôVó” É­ó à“É­ó
y .ój“VMP Aó D Nó­ M”VD àDj D GM.M9 ;jDVMVó”EóGKó D MK“Gõ“jôP
ü ;Dj “NND É­ó VDJ! KóE .ó Kój ­EM JDE;jóóGNúD ;ójàó“KM .M
;óNNDM É­ó zj“NKD É­ój É­ó VDJ! ?pfTr
bIó.“!GJ“M9 N­IE“NNúD9 MEDj ó DjMLúD NúD DN DI[óK“VDN ;ó”DN
É­M“N VDJ! ó JM.M .“NJH;­”D É­ó à“Rój .óVójúD ”­KMjP AójVóE .ó
“GNKj­EóGKD ;MjM Eó.“j D Nó­ JjóNJ“EóGKD ó D ;jDõjóNND .MÉ­ó
”óN M É­óE .“NJ“;­”MP AúD KúD “E;DjKMGKóN É­ó DN óBME“GMjóEDN
“G.“V“.­M”EóGKó GDN JM;HK­”DN Nóõ­“GKóNP

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJH;­”D w OçO ?TVpõ


?p ­OgE 1 qé?g”CêIO
3ó­ JMjôKój NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKD À óV“.!G
J“M .ó É­ó EDjj“ ;MjM E“E EóNED áND­ ­E
.“NJH;­”DrP
3ó­ JMjôKój À EM“N “E;DjKMGKó .D É­ó E“
G—MN JM;MJ“.M.óN ó —MI“”“.M.óNP

te
é
bIó.“!GJ“M

1 DIó.“!GJ“M À D ;j“Eó“jD .“NK“GK“VD .D .“NJH;­”DP bIó.ó


JóEDN M íó­N ;DjÉ­ó ó”ó À D AóG—Dj NDIójMGD .D çG“VójND9 ó
GDNNM DIó.“!GJ“M À M ’G“JM jóN;DNKM MJó“KôVó” ;MjM N­M “GóàôVó”
IDG.M.ó á5E aPtrP
2óN­N .“NNós □Aó VDJ!N Eó MEME9 DIó.óJójúD MDN Eó­N EMG.M
EóGKDNÊ á2D tP :rP ADEóGKó DN É­ó DIó.óJóE y êM”MVjM .ó íó­N
.óEDGNKjME Nó­ MEDj M ó”óP b Nó­ MEDj M zj“NKD àóR É­ó VDJ!
DIó.óJóNNó y Dj.óE .ó”ó .ó Mjjó;óG.ój Nó ó Nóõ­“ ”DP b Nó­ IM
K“NED9 É­ó “”­NKjD­ N“EID”“JMEóGKó M EDjKó .ó N“ EóNED ó M
óGKjDG“RMLúD .ó zj“NKD JDED AóG—Dj .M N­M V“.M9 àD“ EM“N ­E
;MNND .ó DIó.“!GJ“M á5E OPp9trP , M V“.M Jj“NKú À ­EM ;ójóõj“
GMLúD JDGKHG­M .ó DIó.“!GJ“MP
vô M”õ­GN MGDN9 V“N“Kó“ ­EM IMNó E“”“KMjP n“É­ó“ “E;jóN
N“DGM.D JDE M DIó.“!GJ“M É­ó DN ND”.M.DN .óEDGNKjMVME MD
NMjõóGKDP 6­MG.D ó”ó Dj.óGMVM É­ó JDjjóNNóE9 ó”óN JDjj“MEP
6­MG.D EMG.MVM ”“E;Mj DN IMG—ó“jDN9 ”“E;MVMEP CúD —MV“M
.óIMKó GóE —óN“KMLúD w M;óGMN MLúD “Eó.“MKMP
bN ND”.M.DN DIó.óJ“ME MD NMjõóGKD ;DjÉ­ó ó”ó DIó.óJ“M MD
KóGóGKó9 É­ó9 ;Dj N­M VóR9 .óGKjD .M JM.ó“M .ó JDEMG.D9 DIó.óJ“M MD
õóGójM”P Aó DN ND”.M.DN Nó jóJ­NMNNóE M DIó.óJój MD NMjõóGKD9 óNKM
j“ME .óNMà“MG.D M M­KDj“.M.ó .D õóGójM” ó N­[ó“KDN M õjMVóN
;óGM”“.M.óNP b Nó­ IóE óNKMj JDGKHG­D .ó;óG.“M .ó N­M
DIó.“!GJ“MP
êójJóI“ É­ó óGKjó DN E“”“KMjóN M EDK“VMLúD ;MjM M DIó.“!G
J“M E­“KMN VóRóN À D Eó.D9 óGÉ­MGKD M EDK“VMLúD Jj“NKú ;MjM
M DIó.“!GJ“M À D MEDjP zDGK­.D9 D JDE;DjKMEóGKD E“”“KMj
óBóE;”“à“JM ­E ;j“GJH;“D “E;DjKMGKó ;MjM DN Jj“NKúDNs GDNND
IóE óNKMj À jóN­”KM.D .“jóKD .ó GDNNM DIó.“!GJ“MP
ADEDN JM;MJ“KM.DN ;MjM DIó.óJój N“NKóEMK“JMEóGKó M íó­N9
Eó.“MGKó D JDG—óJ“EóGKD .M ,NJj“K­jM ó .ó GDNNM VDGKM.ó
N­IE“NNMP

Tbz" ê5,z4A1 zbCv,z,5 1 ê1Q1T51 í,


í,çA
□0PPPâ àó”“RóN NúD MÉ­ó”óN É­ó D­VóE M ;M”MVjM .ó íó­N ó ”—ó
DIó.óJóEÊ áQJ PaérP ü M­.ôJ“M MJjó.“KMj É­ó Nó[M ;DNNHVó”
DIó.óJój M íó­N NóE ;j“Eó“jD JDG—óJój M VDGKM.ó .ó”óP
, “G[­NKD JMNK“õMj ­EM Jj“MGLM ;Dj GúD àMRój MÉ­“”D É­ó Nó
É­ój .ó”M Nó VDJ! G­GJM ”—ó .“NNój D É­ó óN;ójM É­ó ó”M àMLMP
íó­N9 ;DjÀE9 GúD À “G[­NKDP ,”ó jóVó”D­ J”MjMEóGKó N­M VDGKM.ó
;MjM JDGDNJD ;Dj Eó“D .ó N­M êM”MVjMP êDjKMGKD9 ;jóJ“NMEDN
óNK­.Mj M FHI”“M áa7E aP :r9 JDE;jóóG.óG.D É­ó ó”M GDN
“GNKj­“ óE [­NK“LM ó GDN óGN“GM M V“Vój .ó ED.D É­ó MõjM.ó M
íó­N áa7E pP OrP
1 FHI”“M jóVó”M M VDGKM.ó .ó íó­NP 3MN9 JDED M EM“Dj“M .ó
G(N NMIó9 óNK­.Mj M FHI”“M À ­E KjMIM”—D ôj.­DP êMjM õ­Mj.Mj M
Vój.M.ó É­ó óNKô Gó”M À ;jóJ“ND ­E óNK­.D J­“.M.DND9 óE VóR
.ó ­EM ”ó“K­jM N­;ójà“J“M” GMN —DjMN .ó ”MRójP 3­“KDN Jj“NKúDN
;ójEMGóJóE □MGM”àMIóKDNÊ .D ;DGKD .ó V“NKM IHI”“JD ó ;j“VME Nó
.ó N­NKóGKD óN;“j“K­M”9 EDK“VMLúD ó I!GLúD N“E;”óNEóGKó ;DjÉ­ó
K!E ;jóõ­“LM .ó óNK­.Mj M êM”MVjM .ó íó­NP
nMR M”õ­GN MGDN9 JDGVóGJ“ Eó .D ójjD .ó Nój DIóND ó óNKMj
àDjM .ó àDjEMP 1NN“E JDE;jDEóK“ Eó ;ójMGKó íó­N ó E“G—M
àMEH”“M M JDjjój KD.DN DN .“MNP ,­ NMI“M É­ó JDjjój Eó”—DjMj“M
E“G—M NM’.óP CD JDEóLD9 ójM ­EM ”ôNK“EMP ,jM jMjD D .“M óE
É­ó ó­ É­“NóNNó JDjjójP ,­ NóE;jó ;D.“M ;óGNMj óE “G’EójMN
jMR'óN ;ó”MN É­M“N ;D.ój“M .ó“BMj .ó óGàjóGKMj M EMG—ú àj“M
D­ ’E“.M w ;Dj M;óGMN ­E .“MP 3MN9 ;Dj VDGKM.ó ;j(;j“M9
àDjJó“ Eó M J­E;j“j óNNó JDE;jDE“NNDP
,GKúD JDEóJó“ M ;ój.ój ;óND ó Eó NóGK“j Eó”—DjP , D JDjjój
KDjGD­ Nó EM“N àôJ“”P 1à“GM”9 ;ój.“ ae É­“”DNS 7óG—D .ó M.E“K“j
É­ó M“G.M GúD õDNKD .ó JDjjójc E“G—MN óEDL'óN KóGKME JDG
VóGJój Eó .ó É­ó ó­ ;D.ój“M .ó“BMj ;MjM D .“M Nóõ­“GKóP 3MN Nó“
É­ó GúD À MNN“E ó MKÀ —D[ó JDGK“G­D M JDjjój .“Mj“MEóGKóP
,GJDGKjó“ E­“KDN ;MjM”ó”DN óGKjó D óNK­.D .M êM”MVjM .ó
íó­N ó M JDjj“.MP 1 ;MjKó EM“N .“àHJ“” .ó KD.M MK“V“.M.ó À D
“GHJ“DP 3MN9 ­EM VóR É­ó JDEóLD9 jóM”EóGKó KóG—D ;jMRój óE
MEIMNP ,9 É­MG.D KójE“GD9 à“JD NMK“Nàó“KD ;Dj K! ”MN àó“KDP b
óNàDjLD M[­.M Eó M Eó”—DjMjP CDN .D“N JMNDN9 E“G—MN óEDL'óN
DàójóJóE Vôj“MN jMR'óN ;ó”MN É­M“N ó­ □”óõ“K“EMEóGKóÊ ;D.ój“M
M.“ô ”MN ;Dj M;óGMN ­E .“MP CD óGKMGKD9 Nó .ó“BD .ó ;jMK“Jô ”MN
;Dj ­E .“M9 KDjGM Nó EM“N àôJ“” [­NK“à“JMj E“G—M ;jDJjMNK“GMLúD
GD .“M Nóõ­“GKóP 6­MG.D MN ;jMK“JD JDE jóõ­”Mj“.M.ó9 E“G—M
àDjLM M­EóGKM9 ó ó”MN Nó KDjGME EóGDN .“àHJó“NP b .“NJH;­”D
KóE VDGKM.ó .ó óNK­.Mj M êM”MVjM .ó íó­NP
2óN­N .“NNós □Aó VDJ!N ;ójEMGóJójóE à“jEóN GM E“G—M
;M”MVjM9 Vój.M.ó“jMEóGKó NójúD Eó­N .“NJH;­”DNÊ á2D éPp rP
4E;jóõGMj Nó .M êM”MVjM .ó íó­N .óVó Nój ;j“Dj“.M.ó GM V“.M
.D .“NJH;­”D □;MjM É­ó D —DEóE .ó íó­N Nó[M M;KD ó ;”óGM
EóGKó ;jó;MjM.D ;MjM KD.M IDM DIjMÊ áa7E pP qrP ü GóJóNNôj“D
É­ó óNKó[MEDN NóE;jó □;jó;MjM.DN ;MjM jóN;DG.ój M É­M”É­ój
;óNNDM É­ó 0GDNâ ;ó.“j M jMRúD .M óN;ójMGLM É­ó —ô óE 0G(NâÊ
á”êó pP :rP
1N óB;ój“!GJ“MN .MN ;ójNDGMõóGN IHI”“JMN NúD .DJ­EóGKM.MN
JDED óBóE;”DN ;MjM GDNNM “GNKj­LúD á4zD eP rP íóVóEDN
.óNJDIj“j JDGK“G­MEóGKó ;j“GJH;“DN IHI”“JDN ó M;”“Jô ”DN y GDNNM
V“.M áA4 dPq9érP
,NKD­ JDGV“JKD .ó É­ó óB“NKó ­E ;j“GJH;“D Dj“óGKM.Dj D­
­EM Dj.óE .“jóKM GM êM”MVjM .ó íó­N ;MjM JM.M .óJ“NúD É­ó
KóG—D .ó KDEMjP Aó GúD JDG—óLD M VDGKM.ó .ó íó­N óE .M.M
N“K­MLúD9 À EM“N É­ó ;jDVôVó” É­ó ó­ GúD JDG—óLM M êM”MVjM
.ó íó­NP
6­MG.D M”õ­ÀE Eó ;jDJ­jM ;ó.“G.D JDGNó”—D É­MGKD M M”
õ­EM .óJ“NúD “E;DjKMGKó9 E“G—MN ;j“Eó“jMN ;ójõ­GKMN NúDs □TDJ!
[ô óNK­.D­ M êM”MVjM? 2ô D­V“­ D É­ó D ;j(;j“D íó­N .“R M óNNó
jóN;ó“KD?ÊP n“JD N­j;jóND MD Vój MN ;óNNDMN I­NJMjóE D Eó­ JDG
Nó”—D MGKóN .ó ;jDJ­jMjóE D .ó íó­NP êjóJ“NMEDN .D JDGNó”—D
.ó ;óNNDMN HGKóõjMN É­ó GDN JDG—óLME IóE ó y FHI”“M9 EMN “NND
.óVó ­éõ qpCOé? .D óNK­.D .M M;”“JMLúD .DN ;j“GJH;“DN IHI”“JDN
ó .M DjMLúDP
6­MG.D JDGàjDGKM.DN JDE ­E .“”óEM NÀj“D9 ­EM KóGKMLúD
NóVójM D­ ­EM .óJ“NúD “E;DjKMGKó9 N( DN “Gõ!G­DN MJjó.“KME
É­ó ;DNNME àMRój ­EM jô;“.M DjMLúD M íó­N9 MIj“j M FHI”“M ó9
JDED G­E ;MNNó .ó Eôõ“JM9 .óNJDIj“j M jóN;DNKMP ,EIDjM íó­N
GMD Nó[M ”“E“KM.D9 D ,N;Hj“KD AMGKD õójM”EóGKó óNJD”—ó KjMRój
y GDNNM EóE(j“M MN JD“NMN É­ó [ô óNKúD ”ôP 2óN­N M.EDóNKD­s
□TDJ!N óNKúD óGõMGM.DN ;DjÉ­ó GúD JDG—óJóE MN ,NJj“K­jMN
GóE D ;D.ój .ó íó­NÊ á3K aaPadrP b .“NJH;­”D KóE .ó Kój ­E
JDG—óJ“EóGKD D;ójMGKó .M êM”MVjM .ó íó­NP
çEM ;jDàóNNDjM MJjó.“KMVM É­ó íó­N M óNKMVM ”óVMG.D M
jóNJ“G.“j D JDGKjMKD JDE ­EM óNJD”M ;MjM V“j KjMIM”—Mj JDGDNJDP
,”M óNKMVM JDGà“MGKó .ó É­ó óNNM ójM M VDGKM.ó .ó íó­N ;DjÉ­ó
K“G—M □;MRÊ M óNNó jóN;ó“KDP
AóE;jó à“JD óE;D”õM.D É­MG.D GDVDN E“NN“DGôj“DN Nó
­GóE M G(N ;MjM KjMIM”—Mj GD õ­óKDP CDNNM óÉ­“;ó MK­M” GMD
KóE JDG.“L'óN .ó M”JMGLMj KD.MN MN ;óNNDMN É­ó óNKMD I­NJMG.D
JDG—óJój M íó­N ;Dj Eó“D .D GDNND E“G“NKÀj“DP 3MN ó­ NMI“M
É­ó GúD ójM M VDGKM.ó .ó íó­N É­ó óNNM ;jDàóNNDjM É­óIjMNNó
D Nó­ JDGKjMKDP íó­N .“Rs □6­MG.D ­E —DEóE à“Rój ­E VDKD
MD AóG—Dj D ­ ­E [­jMEóGKD É­ó D DIj“õMj M M”õ­E JDE;jD
E“NND9 GúD ;D.ójô É­óIjMj M N­M ;M”MVjM9 EMN Kójô É­ó J­E;j“j
K­.D D É­ó .“NNóÊ áCE peParP 1 êM”MVjM .ó íó­N9 ó GúD □­E
NóGK“EóGKD .ó ;MRÊ9 jóVó”M M VDGKM.ó .ó”óP QóEIjM Nó .ó 2DGMN?
,”ó GúD K“G—M □;MRÊ É­MGKD M “j M CHG“Vó9 óEIDjM óNNM àDNNó
.óà“G“K“VMEóGKó M VDGKM.ó .ó íó­N9 JDGàDjEó jóVó”M.M ;ó”M
□;M”MVjM .D AóG—DjÊ á2G P rP
zjó“D É­ó óNNM ;jDàóNNDjM .óNó[MNNó N“GJójMEóGKó DIó.óJój M
íó­N9 ó Nó­N NóGK“EóGKDN ”óVMjME GM M Jjój É­ó óNK“VóNNó JójKMP
3MN M V“.M Jj“NKú IMNó“M Nó GM DIó.“!GJ“M y êM”MVjM .ó íó­N9 ó
GúD óE Nóõ­“j MN óEDL'óNP êM­”D .“NNós □0PPPâ Nó[ME Jj“MGLMNc EMN9
É­MGKD MD ED.D .ó ;óGNMj9 Nó[ME M.­”KDN 0PPPâÊ á4zD tPaerP □nÀ
JDED M .ó ­EM Jj“MGLMÊ GúD À ;ójE“NNúD ;MjM “õGDjUGJ“MP êM­”D
.“NNó jó;óK“.MN VóRóNs □CúD É­ójD É­ó Nó[ME “õGDjMGKóNÊP
AóE JDG—óJ“EóGKD M.óÉ­M.D .M êM”MVjM .ó íó­N9 D .“NJH
;­”D9 IMNóMG.D Nó óE NóGK“EóGKDN9 óN;ójMGLMN ó D;“G“'óN9 óNKMjô
Mjj“NJMG.D Nó­ à­K­jD9 óE VóR .ó õMjMGK“ ”D GM VDGKM.ó .ó íó­N
ó GDN àMKDN .ó N­M àÀP b .“NJH;­”D óB;ój“EóGKM M .óNJDIójKM .ó
2ójóE“MNs □6­MG.D MN K­MN ;M”MVjMN àDjME óGJDGKjM.MN9 ó­ MN
JDE“c ó”MN NúD M E“G—M M”óõj“M ó D Eó­ [’I“”D9 ;D“N ;ójKóGLD M
K“9 AóG—Dj íó­N .DN ,BÀjJ“KDNÊ á2j :P OrP

ü ê5,z4Ab í,z4í45 bF,í,z,5


ü GóJóNNôj“D óNKMj JDE;jDEóK“.D M DIó.óJój y êM”MVjM .ó
íó­N EóNED MGKóN .ó NMIój D É­ó ó”M .“RP 1GDN MKjôN9 ­E
JDG—óJ“.D óÉ­“”“Ij“NKM ;jó;MjMVM Nó ;MjM MKjMVóNNMj MN JMKMjMKMN .D
C“ôõMjM G­E JMID .ó MLDP ,”ó ;ójõ­GKD­ y E­”K“.úD Nó MJjó.“KMVM
É­ó ó”ó ;­.óNNó àMR! ”DP 1D Mà“jEMjóE É­ó N“E9 ó”ó ;ójõ­GKD­
EM“N ­EM VóRs □5óM”EóGKó MJjó.“KME É­ó ó­ JDGN“õM?ÊP 6­MG.D
DN õj“KDN .DN óN;óJKM.DjóN .óEDGNKjMjME àÀ MIND”­KM9 ND”“J“KD­
­E VD”­GKôj“D ;MjM Nój JMjjóõM.D ;Dj ó”ó GMN JDNKMNP
zDE;jDE“NND À ”“õMj Nó M ­EM ;óNNDM9 M ­E “.óM” D­ M
­E M”VD9 GúD “E;DjKME MN JDGNóÉ°!GJ“MNP Aó­ JDE;jDE“NND
À ­E VDKD .ó óNKMj ­G“.D M zj“NKD9 M KDjGMj Nó ­E JDE ó”ó9 M
JD”DJMj D à­K­jD ó M ;j(;j“M V“.M GMN EúDN .ó”óP êM­”D jDõM MDN
Jj“NKúDN □É­ó Nó DàójóLME óE NMJj“àHJ“D V“VD9 NMGKD ó MõjM.ôVó”
M íó­NÊ á5E aP rP
1 EM“Dj“M .DN Jj“NKúDN íêpõ DIó.óJój y êM”MVjM .ó íó­N9
EMN É­ójój GúD À N­à“J“óGKóP 6­ójój À à­GLúD .MN óEDL'óN
ó DNJ“”M JDE DN NóGK“EóGKDNP b .“NJH;­”D .óJ“.ó DIó.óJój y
êM”MVjM .ó íó­NP
íó­N GúD óN;ójM É­ó VDJ!9 y NóEó”—MGLM .ó zj“NKD9 .óJ“.M
DIó.óJój ;Dj Nó­N ;j(;j“DN óNàDjLDNP êM­”D óGN“GM É­ó □À íó­N
É­óE óàóK­M óE 0VDJ!â KMGKD D É­ójój É­MGKD D jóM”“RMj9 .ó
MJDj.D JDE M IDM VDGKM.ó .ó”óÊ án; aP prP A­M VDGKM.ó9 JM
;MJ“KM.M ;ó”D ,N;Hj“KD AMGKD9 ;D.ó VóGJój Nó­N NóGK“EóGKDN ó
”óVô ”D M Mõ“j JDGàDjEó Nó­ JDE;jDE“NND MGKój“Dj JDE zj“NKD
á5E érP QóEIjD Eó .ó JójKM VóR Kój Eó —DN;ó.M.D G­E —DKó”
É­ó K“G—M ­EM ;“NJ“GM JDE KjME;D”“E IóE M”KDP zDE IMNKMGKó
Eó.D9 jóND”V“ MVóGK­jMj Eó M NM”KMj .MÉ­ó”ó KjME;D”“EP zDE
J­“.M.D9 N­I“ M óNJM.M .ó EóKM” MKÀ D KD;D ó à“É­ó“ KjóEóG.D
NDIjó M ;jMGJ—M .ó à“IjM .ó V“.jDP CúD K“G—M .’V“.M .ó É­ó M
õjMV“.M.ó ;D.“M ;­BMj Eó ;MjM M ;“NJ“GMP 3MN KMEIÀE NMI“M
É­ó Nój“M “E;jDVôVó” É­ó “NND MJDGKóJóNNó óGÉ­MGKD ó­ GúD
NM”KMNNóP êD.óEDN JDE;MjMj M àDjLM .M õjMV“.M.ó JDE M DIjM
.ó íó­N É­ó GDN JM;MJ“KMc NóE;jó É­ó óNJD”—ójEDN DIó.óJój9
ó”M óNKMjô y GDNNM .“N;DN“LúDP
vD[ó óE .“M9 ­EM à“”DNDà“M ME;”MEóGKó .“à­G.“.M Às □Aó VDJ!
õDNKM9 óGKúD àMLM DÊP êMjM E­“KDN9 KóE Nó KDjGM.D ”ó“ EôB“EM óV“
KMj NóGK“EóGKDN ó óB;ój“!GJ“MN GóõMK“VDNP bN —DEóGN ójjDGóMEóG
Kó MJ—ME É­ó ;jMRój ó àó”“J“.M.ó NúD N“G)G“EDNP AMKMGôN À EóNKjó
óE àMRój É­ó D EM” ;MjóLM IóEP ,”ó ;“GKM M EM”.M.ó JDE Ió”óRM
Nó.­KDjM ó ;jDEóKó õjMK“à“JMLúD ó .ó”ó“KóP Aó DN ;óJM.DN GúD
àDNNóE MõjM.ôVó“N9 GúD Nój“ME ­EM KóGKMLúDP
çE —DEóE É­ó K“G—M MJMIM.D .ó MIMG.DGMj M óN;DNM ;MjM
óGJDGKjMj àó”“J“.M.ó .óJ”MjD­ JDGà“MGKóEóGKó É­ó K“G—M M M;jD
VMLúD .“V“GMP íó­N É­ój“M É­ó ó”ó àDNNó àó”“R9 ó “NND ójM “E;DNNHVó”
GM N­M N“K­MLúD MK­M” w M;óNMj .D VDKD □GM M”óõj“M ó GM Kj“NKóRMPPP
MKÀ É­ó M EDjKó GDN Nó;MjóÊP ,”ó ;D.ójô óGJDGKjMj ;jMRój
EDEóGKUGóD9 EMN GúD óGJDGKjMjô M àó”“J“.M.óP 1 Vój.M.ó“jM
àó”“J“.M.ó N( À óGJDGKjM.M ;Dj Eó“D .M DIó.“!GJ“M M íó­NP
6­MG.D —ô JDGà”“KD óGKjó M êM”MVjM .ó íó­N ó DN NóGK“EóGKDN9
D .“NJH;­”D jóND”Vó àMRój D É­ó íó­N Dj.óGMP ü G“NND É­ó Nó jóN­
Eó D Jj“NK“MG“NEDP çEM .MN õjMG.óN KjMõÀ.“MN .D Jj“NK“MG“NED
.D NÀJ­”D ae À É­ó E­“KDN Jj“NKúDN É­ó JDG—óJóE M FHI”“M
àDjME ó.­JM.DN ”DGõó .M DIó.“!GJ“MP 1”õ­GN Jj“NKúDN ­K“”“RME
D EÀKD.D □Eójõ­”—ó ó ;­”óÊ .ó DIó.“!GJ“M y ,NJj“K­jMP ,”óN
Eójõ­”—ME GMN ;jDEóNNMN ó ;­”ME MN Dj.óGNP b­9 óGKúD9
óGàMK“RME JójKDN VójNHJ­”DN □“E;DjKMGKóNÊ ó “õGDjME D­KjDN9
.óNVM”Dj“RMG.D a7“E(KóD pP O9 É­ó .óJ”MjMs □ zOqT M ,NJj“K­jM
À “GN;“jM.M ;Dj íó­N 0PPPâÊ áõj“àD .D M­KDjrP
3ó­N ;j“Eó“jDN JDGKMKDN JDE DN [DVóGN .ó fMKKN àDjME EMj
JM.DN ;Dj Mjõ­EóGKDN ó ”DGõMN .“NJ­NN'óN NDIjó ;ójõ­GKMN JDEDs
□TDJ! ;D.ó Eó ;jDVMj É­ó íó­N óB“NKó?Ê9 □zDED ­EM V“jõóE
;D.ój“M Kój ­E à“”—D?Ê D­ □êDj É­ó ­E íó­N .ó MEDj ;ójE“Kó
M ;DIjóRM D­ D MI­ND .ó Jj“MGLMN?ÊP
,­ NMI“M É­ó M êM”MVjM .ó íó­N .“R“Ms □,V“Kó9 ;DjÀE9 JDGKjD
VÀjN“MN KD”MN9 õóGóM”Dõ“MN9 .“NJ­NN'óN ó JDGKóG.MN M jóN;ó“KD .M Qó“9
;DjÉ­ó óNNMN JD“NMN NúD “G’Kó“N ó NóE VM”DjÊ á7K pPdrP 3MN ó­ MJ—M
VM É­ó N( MNN“E ;D.ój“M ;ójN­M.“j DN jM;MRóN .M j­M M JjójóE
óE zj“NKD ó .ó“Bó“ .ó ”M.D D ;j“GJH;“D IHI”“JDP ,­ óNKMVM N“GJó
jMEóGKó KóGKMG.D JDGVójK! ”DN9 EMN .óNDIó.óJóG.D y êM”MVjM
.ó íó­NP , G­GJM VóGJ“ ­EM .“NJ­NNúDP
1à“GM”9 KóGKó“ ­NMj D EÀKD.D .ó íó­NP CúD Mjõ­EóGKó“ GóE
KóGKó“ .óàóG.ój M FHI”“M9 EMN N“E;”óNEóGKó ;jDJ”MEô ”M áa7E
tParP zDEóJó“ M DjMj ;Dj MÉ­ó”óN [DVóGNP 6­MG.D N­jõ“M M D;DjK­
G“.M.ó9 àM”MVM ”—óN .D MEDj .ó íó­NP CúD .óEDjD­ E­“KD9 D
,N;Hj“KD .ó íó­N JDGVóGJó­ É­MKjD .ó”óN M Nóõ­“jóE zj“NKDP 3MN
DN D­KjDN G­GJM D à“RójMEP b JDjMLúD .ó”óN óG.­jóJójM JDE DN
GDNNDN .óIMKóNP zj“NKD K“G—M Nó KDjGM.D ­EM ;“M.M9 ó D Jj“NK“M
G“NED9 ­EM Ij“GJM.ó“jMP
,­ ;D.ój“M GúD Kój “E;ó.“.D M DIjM .D ,N;Hj“KD AMGKD Nó
K“VóNNó N“E;”óNEóGKó DIó.óJ“.D M íó­N9 KDKM”EóGKó ó NóE É­óN
K“DGMEóGKDP CúD K“G—M D .“jó“KD .ó óNJD”—ój D É­ó DIó.óJój“M
ó D É­ó .ó“BMj“M .ó ”M.DP AMIój D É­ó M FHI”“M .“R NóE DIó.óJój
À ­EM MàjDGKM .óKóNKôVó” M íó­NP
5DEMGDN OP O ;ójõ­GKMs □CúD NMIóE É­ó9 É­MG.D VDJ!N Nó
DàójóJóE M M”õ­ÀE ;MjM ”—ó DIó.óJój JDED óNJjMVDN9 KDjGME Nó
óNJjMVDN .MÉ­ó”ó M É­óE DIó.óJóEs óNJjMVDN .D ;óJM.D É­ó
”óVM y EDjKó9 D­ .M DIó.“!GJ“M É­ó ”óVM y [­NK“LM?ÊP zDED D
Jj“NKúD KóE ­E JDE;jDE“NND .ó DIó.óJój y VDGKM.ó .ó íó­N
y Eó.“.M É­ó D ,N;Hj“KD AMGKD M jóVó”M9 ó”ó óNK­.M M êM”MVjM
.ó íó­N JDE ­E JDE;jDE“NND .ó V“Vój MÉ­“”D É­ó M;jóG.óP
,NNM jóND”­LúD À ­EM óV“.!GJ“M “GÉ­óNK“DGôVó” .ó É­ó Nó À ­E
.“NJH;­”D .ó zj“NKDP

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJH;­”D w bVpqéEãgéT


,NK­.D à“ó”EóGKó M êM”MVjM .ó íó­NP
lpgéqO DIó.óJój y êM”MVjM .ó íó­NP


A­IE“NNúD

A­IE“NNúD JDE M”óõj“M À M Nóõ­G.M JMjMJKójHNK“JM .ó ­E


.“NJH;­”DP 1 N­IE“NNúD À E­“KD EM“N .D É­ó DIó.“!GJ“MP ü
­EM MK“K­.ó “GKój“Dj .ó JDGà“MGLM GD íó­N NDIójMGD9 MEDjDND
ó DG“NJ“óGKóP
í­jMGKó Eó­ ;j“Eó“jD MGD óE fMKKN9 ó­ .óNJ“M M 5­M ep
JDE Kj!N ME“õDN M.D”óNJóGKóNP íó jó;óGKó9 ­E .DN jM;MRóN
õj“KD­s □1K“jó Nó MD J—úDSÊ b­KjD Eó [DõD­ MD J—úD GM —DjM óE
É­ó ­EM IM”M .ó jóV(”Vój ;MNNMVM jMN;MG.D ;Dj J“EM .M E“G—M
JMIóLMP n“É­ó“ KjóEóG.DP íó;D“N É­ó Eó jóJDE;­N9 ;ójõ­GKó“
MDN jM;MRóN JDED NMI“ME É­ó ­E K“jD Nój“M .M.D9 óN;óJ“M”EóGKó
;DjÉ­ó V“G—M .ó KjôN .ó G(NP çE .ó”óN NDjj“­ ó9 .óIDJ—M.D9
;ójõ­GKD­s □,GKúD VDJ! óNK­.D­ GM çG“VójN“.M.ó .M zM”“à(jG“M
ó GúD jóJDG—óJó D NDE .ó ­E jóV(”Vój NóG.D óGõMK“”—M.D?Ê
n“É­ó“ õjMKD ;ó”M ;ójHJ“M É­ó .óEDGNKjMjMEc .MÉ­ó”M —DjM
óE .“MGKó9 NóGK“ Eó àó”“R ;Dj N­IEóKój Eó y ”“.ójMGLM .ó”óN
É­MGKD y NDIjóV“V!GJ“M GMN j­MNP ,”óN G­GJM K“VójME .ó Eó .“Rój
­EM JD“NM .­MN VóRóNP 1 ;M”MVjM .ó”óN ójM ”ó“P ,­ JDGà“MVM Gó”óNP
zj“NKD JDGV“.M GDN M JDGà“Mj Gó”ós □TóG—ME M E“E9 KD.DN DN
É­ó óNKúD JMGNM.DN ó NDIjóJMjjóõM.DN9 ó ó­ ”—óN .Mjó“ .óNJMGNDP
7DEóE NDIjó VDJ!N D Eó­ [­õD ó M;jóG.ME .ó E“E9 ;D“N ND­
EMGND ó —­E“”.ó .ó JDjMLúD9 ó VDJ!N óGJDGKjMjúD .óNJMGND
;MjM MN N­MN M”EMNP êD“N D Eó­ [­õD À N­MVó ó D Eó­ àMj.D À
”óVóÊ á3K Paé perP
□7DEóE D Eó­ [­õDÊ N“õG“à“JM N­IEóKój Nó y M­KDj“.M.ó
.ó zj“NKD9 JDGà“Mj Gó”óP A­IE“NNúD À M ;jóJDG.“LúD ;MjM D jóNKD
É­ó zj“NKD ;jDEóKó M Nó­N .“NJH;­”DNP
6­MG.D JDEóJó“ M .“j“õ“j ­E JMjjD9 DINójVMVM D ”“E“Kó
.ó Vó”DJ“.M.ó9 EóNED NóE D É­ójójP 3“G—M EDK“VMLúD ;MjM M
DIó.“!GJ“M y ”ó“9 ;DjÀE9 GúD ójM JDGà“MGLM9 ó N“E Eó.DP CúD
É­ój“M Nój E­”KM.D ó Kój .ó ;MõMj ­E Nóõ­jD EM“N M”KDP b ,NKM.D
óNKMVM NMK“Nàó“KD JDE E“G—M DIó.“!GJ“M y N­M M­KDj“.M.ó9 GúD
DINKMGKó E“G—M EDK“VMLúDP
zj“NKD9 ;DjÀE9 GúD Nó MõjM.M .ó EójM DIó.“!GJ“MP ,”ó É­ój
KMEIÀE É­ó Nó­N .“NJH;­”DN Nó[ME N­IE“NNDN w É­ó JDGà“óE
Gó”óP ,B“NKó E­“KM .“àójóGLM óGKjó N­IE“NNúD ó DIó.“!GJ“MP
bN àMj“Nó­N DàójóJóE ­E óBóE;”D J”ôNN“JD .ó OVpqéEãgéT
?pç ?êVçé??)Or ,”óN DIó.óJ“ME y ”óKjM .M ”ó“ NóE JDE;jóóG.ój
D óN;Hj“KD ;ó”D É­M” íó­N .óNó[MVM É­ó ó”M àDNNó “GKój;jóKM.MP
,”óN GúD JDGà“MVME GD [­”õMEóGKD .ó íó­N ;DjÉ­ó M N­M ”ó“
EM“N M”KM9 M ”ó“ .D MEDj9 ójM ”—óN KDKM”EóGKó óNKjMG—MP
1 FHI”“M KMEIÀE jó”MKM “GJ“.óGKóN .ó ?êVçé??)O ?pç OVp
qéEãgéTr Aó MN ”ó“N .DN —DEóGN óGKjME óE JDGà”“KD JDE MN ”ó“N
.ó íó­N9 D .“NJH;­”D ;D.ó M“G.M Kój óN;Hj“KD N­IE“NND .óEDGN
KjMG.D MIójKMEóGKó N­M JDGà“MGLM óE íó­NP
êó.jD ó 2DúD EMGK“VójME óN;Hj“KD N­IE“NND M íó­N EóNED
É­MG.D .óNDIó.óJ“ME M ­EM ”ó“ “G[­NKMP 6­MG.D MÉ­ó”óN É­ó
K“G—ME M­KDj“.M.ó NDIjó DN M;(NKD”DN Dj.óGMjME GDN M ;MjMj
.ó óGN“GMj M jóN;ó“KD .ó 2óN­N9 ó”óN Nó jóJ­NMjME M DIó.óJój
á1K tP é aerP zDGK“G­MjME M óGN“GMj M jóN;ó“KD .ó zj“NKD ó
M“G.M DjMjME ;ó.“G.D D­NM.“M ;MjM àMR! ”DP 1 N­IE“NNúD y
M­KDj“.M.ó N­;jóEM .ó íó­N óB“õ“­ É­ó .óNDIó.óJóNNóE yN
M­KDj“.M.óN KóE;DjM“NP
CDKó9 ;Dj àMVDj9 É­ó êó.jD ó 2DúD GúD DJ­”KMjME N­M
.óNDIó.“!GJ“M9 EMN ;jóõMjME MIójKMEóGKó9 JDGà“MG.D MN
JDGNóÉ°!GJ“MN MD AóG—DjP ,”óN óNKMVME .“N;DNKDN M NDàjój EM“N
;­G“L'óN Nó MNN“E MN M­KDj“.M.óN jóND”VóNNóE9 NMIóG.D É­ó N­M
DIó.“!GJ“M ;’I”“JM M íó­N KjMj“M õ”(j“M M ó”óP
Aó DN M;(NKD”DN V“óNNóE M Nó NóGK“j □J­”;M.DNÊ JMND M”õ­ÀE DN
□;óõMNNóÊ àMRóG.D MÉ­“”D É­ó MJjó.“KMVME Nój [­NKD9 GúD Kój“ME
óN;Hj“KD N­IE“NNDP çE MKD jóM”“RM.D JDE óN;Hj“KD N­IE“NND
GúD JM­NM J­”;MP Aó D .“NJH;­”D .óNDIó.óJó MIójKMEóGKó yN
M­KDj“.M.óN KóE;DjM“N óE DIó.“!GJ“M .“jóKM y VDGKM.ó .ó íó­N9
JDED M DjMLúD “”óõM” .ó íMG“ó” áíG OP er9 ó óNK“Vój .“N;DNKD M
NDàjój MN JDGNóÉ°!GJ“MN9 ó”ó À N­IE“NNDP
CDN MGDN Oe9 GDN ,NKM.DN çG“.DN9 E­“KDN Jj“NKúDN ;MjK“
J“;MjME .ó ;jDKóNKDN GúD V“D”óGKDN JDGKjM MN ”ó“N “G[­NKMN .ó
.“NJj“E“GMLúD jMJ“M”P ,”óN NMI“ME É­ó KD.DN DN —DEóGN àDjME
Jj“M.DN y “EMõóE .ó íó­N ó É­ó M .“õG“.M.ó À GDNND .“jó“KD GMKDP
zj“NKúDN GóõjDN NóGKMjME “”óõM”EóGKó óE ”­õMjóN jóNójVM.DN MDN
IjMGJDN GDN )G“I­N ó9 D­NM.MEóGKó9 à“RójME Nó­N ;ó.“.DN óE
jóNKM­jMGKóN .ó IjMGJDNP íóNMà“MjME MIójKMEóGKó MN M­KDj“.M.óN
J“V“N9 DIó.óJóG.D M ­EM ”ó“ EM“N M”KMP zDE óNNMN .óEDGNKjML'óN9
óNNóN Jj“NKúDN ;ójEMGóJójME N­IE“NNDN M íó­N w ”“VjóN .ó J­”;M
ó .“N;DNKDN M NDàjój MN JDGNóÉ°!GJ“MN .ó Nó­N MKDNP
b .“NJH;­”D ”­KM ;Dj EMGKój ­EM MK“K­.ó .ó JDGà“MGLM GM
M­KDj“.M.ó .ó íó­N9 GúD “E;DjKM D ;jóLDP
6­MKjD Vój.M.óN IHI”“JMN Dj“óGKME GD GóNKM I­NJMP

1 1ç7b54í1í, í, z54A7b ü Açê5,31


2óN­N .“NNós □Aó M”õ­ÀE VóE M E“E ó MEM D Nó­ ;M“9 N­M
Eúó9 N­M E­”—ój9 Nó­N à“”—DN9 Nó­N “jEúDN ó “jEúN9 ó MKÀ N­M
;j(;j“M V“.M EM“N .D É­ó M E“E9 GúD ;D.ó Nój Eó­ .“NJH;­”DP
, MÉ­ó”ó É­ó GúD JMjjóõM N­M Jj­R ó GúD Eó Nóõ­ó GúD ;D.ó
Nój Eó­ .“NJH;­”DÊ áQJ tPaO9aqrP ,NNó KóBKD jóàójó Nó y M­KD
j“.M.ó y É­M” ­EM ;óNNDM Nó N­IEóKó9 ó GúD MD MàóKD GMK­jM”P
A­M N­IE“NNúD M zj“NKD9 N­M JDGà“MGLM Gó”ó9 KóE .ó Nój .ó KM”
àDjEM õjMG.ó É­ó9 óE JDE;MjMLúD9 N­M ”“õMLúD JDE M­KDj“.M
.óN JDGà”“KMGKóN À JDED Nó àDNNó (.“DP 7M” N­IE“NNúD JDE;”óKM
y M­KDj“.M.ó .ó zj“NKD À “jjMJ“DGM” ;MjM É­M”É­ój ;óNNDM É­ó
GúD Nó[M ­E —DEóE EDjKD ;MjM N“ EóNED9 “NKD À9 M”õ­ÀE É­ó
àóR .ó zj“NKD AóG—Dj .ó N­M V“.MP
bN É­ó V“VóE GDN õ­óKDN NúD E­“KMN VóRóN JDGàjDGKM.DN
JDE M­KDj“.M.óN JDGà”“KMGKóNP vMKK“ó À Eúó .ó Vôj“MN Jj“MGLMN .D
GDNND J”­Ió IHI”“JDP T“VóE óE óBKjóEM ;DIjóRMc E­“KMN VóRóN9
;MNNME NóE Kój D É­ó JDEój D­ JDE É­ó Nó VóNK“jP + Eó.“.M
É­ó àDEDN MD óGJDGKjD .MN GóJóNN“.M.óN àHN“JMN .óNNM àMEH”“M9
óE GDEó .ó zj“NKD9 vMKK“ó Vó“D M MEMj 2óN­N ó DIó.óJój y N­M
Dj.óE .ó Nóõ­“ ”DP
Aó­ EMj“.D ójM KjMà“JMGKó .ó .jDõMN9 .D 3ÀB“JD ;MjM
D N­” .M zM”“à(jG“MP 3­“KMN VóRóN9 ó”ó àDjLMVM vMKK“ó ó MN
Jj“MGLMN M M[­.ô ”DP ,”ó MEMjjMVM ­E ;MJDKó .ó —ójDHGM y
;ójGM .ó vMKK“ó9 óNJDG.óG.D D .óIM“BD .ó Nó­ VóNK“.DP b­
;jóG.“M D NDI MN jD­;MN .MN Jj“MGLMNP 1EóMLMVM N­jjMj D­
MKÀ EóNED EMKMj M àMEH”“M Nó jóJ­NMNNóE M DIó.óJójP 3DK“
VM.DN ;ó”D Eó.D .D NDàj“EóGKD àHN“JD9 .D É­M” K“G—ME N“.D
VHK“EMN àjóÉ°óGKóN9 ó”óN DIó.óJ“MEP 6­MG.D vMKK“ó MJó“KD­
zj“NKD9 óGàjóGKD­ ­EM Jj“Nó NóVójMP ,”M NMI“M É­ó .óNDIó.ó
J“M M íó­N MD KjMGNõjó.“j M ”ó“ .D ;MHN ó JD”DJMVM Nó­N à“”—DN
óE ;ój“õDP 3MN9 Nó jóJ­NMNNó DIó.óJój MD EMj“.D9 MN JDG
NóÉ°!GJ“MN Nój“ME KójjHVó“NP 6­ó M­KDj“.M.ó KóE M ;jóJó.!GJ“M?
1 É­óE ó”M .óV“M N­IEóKój Nós M zj“NKD D­ MD EMj“.D? 2óN­N GúD
.ó“BD­ .’V“.MNP 1 M­KDj“.M.ó .ó zj“NKD À N­;jóEM á3K apP erP
1NN“E9 Mjj“NJMG.D M ;j(;j“M V“.M ó M .ó Nó­N à“”—DN9 vMKK“ó
DIó.óJó­ M zj“NKD9 KDED­ M N­M □Jj­RÊ ó D Nóõ­“­P
,GÉ­MGKD ó­ ”­KMVM ;MjM óGKóG.ój D É­ó N“õG“à“JMVM JDGà“Mj
óE íó­N9 Q­JMN tPpp Eó MK“Gõ“­ óE J—ó“Ds □íM EóNEM àDj
EM9 É­M”É­ój .ó VDJ!N É­ó GMD jóG­GJ“Mj M —êqO D É­ó ;DNN­“
GúD ;D.ó Nój Eó­ .“NJH;­”DÊ áõj“àD .D M­KDjrP 1D àMRój ­EM
jó”MLúD .MN E“G—MN I!GLúDN9 .ó KD.MN MN JD“NMN É­ó JDGN“.ójD
;jóJ“DNMN w E“G—M óN;DNM9 Eó­N à“”—DN9 Eó­ KjMIM”—D9 E“G—M
NM’.ó9 Eó­N ME“õDN9 E“G—M jó;­KMLúD9 Eó­ ”Mj w9 ;ójJóI“ É­ó
É­M”É­ój .ó”MN ;D.“M KDjGMj Nó óE ­E .ó­N ;MjM E“EP 7“Vó
.ó M.E“K“j É­ó9 Nó íó­N É­“NóNNó ”óVMj ­EM D­ KD.MN ó”MN9 ó­
jóM”EóGKó óGKjMj“M óE Jj“NóP
,GKúD íó­N Eó ”óEIjD­ .ó É­ó ó­ ójM ­E —DEóE EDjKDP
, ­E —DEóE EDjKD GúD KóE ;DNNóNN'óNP 5óG­GJ“ó“ M KD.DN DN
Eó­N .“jó“KDN M óNNMN I!GLúDN É­MG.D zj“NKD Nó KDjGD­ AóG—Dj
.M E“G—M V“.MP 1õDjM ó”ó N“E;”óNEóGKó MN óE;jóNKMVMP Aó íó­N
óNJD”—ój9 óE N­M .“V“GM NMIó.Dj“M9 jóEDVój ­EM D­ KD.MN óNNMN
JD“NMN É­ó KMGKD MED9 Jjó“D É­ó ó”ó NMIó D É­ó àMR ó Eó .Mjô M
õjMLM .ó JDGK“G­Mj M Eó .ó”ó“KMj Gó”óP
1”õ­GN Jj“NKúDN óNKMIó”óJóE JDG.“L'óN ;MjM M DIó.“!GJ“M9
JDEDs □4jó“ MDG.ó D AóG—Dj Eó EMG.Mj9 óBJóKD ;MjM fMKKNÊ D­
□nMjó“ K­.D É­ó D AóG—Dj Dj.óGMj w Nó ó”ó Eó .ój M õMjMGK“M
.ó É­ó GóG—­E EM” MJDGKóJójô y E“G—M E­”—ójÊP b É­ó “NND
jóM”EóGKó N“õG“à“JM Às □CúD VD­ M ”­õMj GóG—­E GóE àMLD GM.M9
M GúD Nój É­ó ó­ É­ó“jMÊP
6­MG.D óNKMIó”óJóEDN JDG.“L'óN ;MjM DIó.óJój M íó­N9
GóõMEDN JDE;”óKMEóGKó GDNNM JDGà“MGLM Gó”óP 6­M”É­ój jó
NójVM É­MGKD y N­IE“NNúD M íó­N .óEDGNKjM É­ó MJ—MEDN É­ó
NMIóEDN J­“.Mj .ó G(N EóNEDN Eó”—Dj .D É­ó íó­N9 ó É­ó
íó­N GúD NMIó D É­ó À Eó”—Dj ;MjM G(NP 6­ó KD”“JóS 6­M”É­ój
JD“NM EóGDN É­ó N­IE“NNúD JDE M”óõj“M À GóõMLúD .M M­KDj“.M.ó
N­;jóEM .ó íó­N9 GóõMLMD .ó N­M NMIó.Dj“M9 .ó Nó­ MEDj ó .M
EDjKó .D GDNND ;j(;j“D ó­P

z54A7b 5,4C1 vb2, êb5 3,4b í1


1ç7b54í1í, í,Q,ã1í1
2óN­N .óJ”MjD­s □nD“ Eó .M.M KD.M M M­KDj“.M.ó GDN JÀ­N
ó GM KójjMÊP FMNóM.D G“NND9 ó”ó JDE“NN“DGD­ Nó­N .“NJH;­”DNs
□TúD ó àMLME .“NJH;­”DN .ó KD.MN MN GML'óNÊP 4E;”HJ“KD GóNNM
Dj.óE óNKMVM D “GVóNK“EóGKD .ó N­M M­KDj“.M.ó GDN .“NJH;­”DN
;MjM ó.“à“JMj ó jóõ­”MEóGKMj N­M 4õjó[M9 ;D“N ó”ó EMG.D­ É­ó
D à“RóNNóE □óE GDEó .D êM“ ó .D n“”—D ó .D ,N;Hj“KD AMGKDÊ
á3K aéP é9 drP
2óN­N .“NNó M Nó­N .“NJH;­”DNs □6­óE jóJóIó VDJ!N9 jóJóIó
M E“Ec ó É­óE Eó jóJóIó9 jóJóIó MÉ­ó”ó É­ó Eó óGV“D­Ê á3K
ePterP 1É­“ óNKMVM M JM.ó“M .ó M­KDj“.M.ós zj“NKD jó;jóNóGKMVM
D êM“9 DN M;(NKD”DN jó;jóNóGKMVME zj“NKDP 5óJóIój ­E M;(NKD”D
ójM JDED jóJóIój D êM“ á2D pPaerc jó[ó“KMj ­E M;(NKD”D ójM
jó[ó“KMj zj“NKD ó D êM“P
b M;(NKD”D êM­”D àóR jóàój!GJ“MN àjóÉ°óGKóN y M­KDj“.M.ó É­ó
K“G—M9 .M.M ;Dj íó­Ns □êD“N EóNED É­ó ó­ KóG—M Eó Djõ­”—M.D
­E ;D­JD EM“N .M M­KDj“.M.ó É­ó D AóG—Dj GDN .ó­9 GúD Eó
óGVójõDG—D .“NND9 ;D“N óNNM M­KDj“.M.ó À ;MjM ó.“à“Jô ”DN9 ó GúD
;MjM .óNKj­H ”DNÊ áazD ePérP 3­“KMN VóRóN9 êM­”D óBójJó­ óNKM
M­KDj“.M.ós □4jEúDN9 óE GDEó .D GDNND AóG—Dj 2óN­N zj“NKD
G(N ”—óN Dj.óGMEDN 0PPPâÊ áa7N pPOrP
bN ;j“Eó“jDN .“NJH;­”DN .ó”óõMjME M M­KDj“.M.ó jóJóI“.M .ó
zj“NKD yÉ­ó”óN É­ó ó”óN Kjó“GMjMEP zDE M M­KDj“.M.ó .ó zj“NKD9
.óN“õGMjME ”H.ójóN ;MjM M 4õjó[M á1K OPp9Oc tPapr ó JDE“NN“DGM
jME GDN M “GNKj­“j D­KjDN9 É­ó9 ;Dj N­M VóR9 óGN“GMj“ME M“G.M
M D­KjDN áa7E aParP
êM­”D JDGà“D­ N­M M­KDj“.M.ó M 7“KD á7K P:r ó “GNKj­“­ Ds
□0PPPâ jó;jóóG.M DN NóVójMEóGKó9 ;MjM É­ó Nó[ME NM.“DN GM àÀ
0PPPâÊ á7K P pr ó □0PPPâ jó;jóóG.óG.D DN JDE KD.M M M­KDj“.M.óP
C“Gõ­ÀE D .óN;jóRóÊ á7K aP :rP
êM­”D óN;ójMVM É­ó DN Jj“NKúDN Nó N­IEóKóNNóE y M­KDj“.M.ó
.ó .D“N .ó Nó­N .“NJH;­”DN JDED Nó óNK“VóNNóE N­IEóKóG.D Nó MD
;j(;j“D zj“NKDs □0PPPâ É­ó Nó N­IEóKME M ;óNNDMN JDED ó”óN ó M
KD.DN DN É­ó JDD;ójME ó KjMIM”—ME JDGDNJDÊ á4zD OP OrP CM
“õjó[M .D CDVD 7óNKMEóGKD9 DN .“NJH;­”DN .M Nóõ­G.M ó KójJó“jM
õójML'óN óBójJ“ME ”“VjóEóGKó N­M M­KDj“.M.óP
zDED KD.M M M­KDj“.M.ó VóE .ó íó­N á5E p :r ó ó”ó .ô
M­KDj“.M.ó M É­óE ”—ó M;jD­Vój á,à tP 9 ar9 GDNNM MK“K­.ó ;MjM
JDE MÉ­ó”óN MDN É­M“N ó”ó JDGà“M M­KDj“.M.ó jóà”óKó M GDNNM Vój
.M.ó“jM MK“K­.ó ;MjM JDE íó­NP AóE;jó É­ó N­M M­KDj“.M.ó
.ó”óõM.M KDJM M GDNNM V“.M9 zj“NKD jóÉ­ój É­ó M jóJDG—óLMEDN ó
GDN N­IEóKMEDN M ó”M JDE M”óõj“M9 MNN“E JDED àMjHMEDN Nó àDNNó
;MjM JDE D ;j(;j“D zj“NKDP CDNNM N­IE“NNúD À ­EM .óJ”MjMLúD
.ó JDGà“MGLM óE íó­NP

Tbz" 5,z,F, 1ç7b54í1í, êb5 3,4b í1


AçF34AA■b
1 M­KDj“.M.ó óBójJ“.M ;Dj M”õ­ÀE À .óKójE“GM.M ;ó”M M­KD
j“.M.ó y É­M” óNNM ;óNNDM Nó N­IEóKóP b JóGK­j“úD jDEMGD NMI“M
É­ó9 Nó zj“NKD .“NNóNNó ­EM ;M”MVjM9 Nó­ NójVD Nój“M J­jM.DP ,”ó
óB;”“JD­ N­M JDGà“MGLMs □0PPPâ ;D“N ó­ KMEIÀE ND­ —DEóE N­[ó“
KD M M­KDj“.M.ó9 ó JDE ND”.M.DN NDI D Eó­ JDEMG.DÊ áQJ qPérP
,”ó JDE;jóóG.“M D ;D.ój JDGàój“.D GM .ó”óõMLúD .ó M­KDj“.M.óP
,GÉ­MGKD óNK“VóNNó N­IE“NND M Nó­N ”H.ójóN9 KD.M Dj.óE É­ó
ó”ó ;jDàój“M ”óVMVM JDGN“õD M M­KDj“.M.ó .D “E;ójM.Dj jDEMGDP
íóNDIó.óJój M ó”ó Nój“M MV“”KMj D “E;ójM.DjP 1 M­KDj“.M.ó .D
JóGK­j“úD ójM õjMG.ó ;Dj JM­NM .ó É­óE ó”ó jó;jóNóGKMVMP
b JóGK­j“úD jóJDG—óJó­ D EóNED ;j“GJH;“D óE zj“NKDP zDED
ó”ó jó;jóNóGKMVM íó­N9 ó ójM JDE;”óKMEóGKó N­IE“NND y VDGKM.ó
.D êM“9 JM.M ;M”MVjM ;jDàój“.M ;Dj 2óN­N ójM “GVóNK“.M .M M­KDj“
.M.ó .ó íó­N á,à Pae aprP 1 JDGà“NNúD .D JóGK­j“úDs □0PPPâ
ó­ KMEIÀE ND­ —DEóE N­[ó“KD M M­KDj“.M.óÊ9 N“GKóK“RM M IMNó
IHI”“JM ;MjM KD.M Vój.M.ó“jM M­KDj“.M.ós M ;óNNDM É­ó GúD àDj
N­IE“NNM GúD KóE .“jó“KD .ó óBójJój M­KDj“.M.óP
zójKD .“M9 V“ ­E “EóGND óGõMjjMàMEóGKD .ó KjUGN“KD GD
JóGKjD .ó QDN 1Gõó”óNP çE —DEóE óNKMVM GD Eó“D .ó ­E Jj­
RMEóGKD IMNKMGKó EDV“EóGKM.D9 ;MjMG.D D KjUGN“KD JDGàDjEó
É­ój“M9 ;j“Eó“jD óE ­EM .“jóLúD9 .ó;D“N óE D­KjMP n“GM”EóGKó9
ó”ó ;MjD­ D KjUGN“KD óE KD.MN MN .“jóL'óNP
bN EDKDj“NKMN óNKMVME à­j“DNDNP ,N;óJKM.DjóN õj“KMVMEP
,­ GúD NMI“M D É­ó ;óGNMjP b —DEóE ;MjóJ“M JDE;óKóGKóP
TóNK“M Nó IóE9 óNKMVM IMjIóM.D ó M;MjóGKóEóGKó GúD Nó “GJD
ED.MVM JDE M JDGà­NúD É­ó óNKMVM JM­NMG.DP 3MN ó­ GúD ;D.“M
óGKóG.ój DN Nó­N EDK“VDNP CúD —MV“M “GJ!G.“D9 GóE MJ“.óGKó
D­ àój“EóGKDP
6­MG.D M ;D”HJ“M J—óõD­ ó ”óVD­ D —DEóE MKÀ M JM”LM.M9 M
E­”K“.úD VM“D­ ó õj“KD­s □QóVóE GD ;MjM D —DN;HJ“DP ,”ó ;jóJ“NM
.ó ;N“É­“MKjMSÊP b —DEóE àD“ [­”õM.D ;Dj MÉ­ó”óN É­ó óNKMVME
.“N;DNKDN M “GKójGô ”D ;DjÉ­ó —MV“M óBójJ“.D ­EM M­KDj“.M.ó
É­ó DIV“MEóGKó GúD ;DNN­HMP ,”ó GúD ójM ;D”“J“M” GóE EóEIjD
.D JDj;D .ó IDEIó“jDNP ,jM ­E J“.M.úD JDE­EPPP ;jDJ­jMG.D
óGJDGKjMj N­MN ”óGKóN .ó JDGKMKDS 1 E­”K“.úD JDGJ”­“­ É­ó
É­M”É­ój ;óNNDM É­ó óBójJóNNó M­KDj“.M.ó NóE óNKMj NDI M­KD
j“.M.ó .óVój“M Nój ”D­JMP
b Jj“NKúD GúD KóE M­KDj“.M.ó9 M GúD Nój É­ó VóG—M .ó zj“NKDP
,9 JDED zj“NKD jó“GM ;Dj Eó“D .M M­KDj“.M.ó .ó”óõM.M9 É­MG.D
jóJ­NMEDN M GDN N­IEóKój MDN É­ó K!E M­KDj“.M.ó NDIjó G(N9
;ój.óEDN GDNNM M­KDj“.M.óP TóEDN óBóE;”D .“NND É­MG.D
2DúD “GNKj­“­ ãM“D M É­ó GúD DIó.óJóNNó M í“(KjóàóN9 ;DjÉ­ó
í“(KjóàóN GúD DIó.óJ“M M 2DúD áp2D d rP
1 “G.“N;DN“LúD .ó Nó N­IEóKój MDN É­ó K!E M­KDj“.M.ó
NDIjó G(N À ­E õjMG.ó ;óJM.D9 JDE NóVójMN JDGNóÉ°!GJ“MNP
êM­”D óNJjóVós □Aó M”õ­ÀE .óNDIó.óJój MD É­ó .“RóEDN GóNKM
JMjKM9 EMjÉ­óE GD ó GúD Nó MNNDJ“óE M ó”ó9 ;MjM É­ó Nó N“GKM
óGVójõDG—M.Dc JDGK­.D9 GúD D JDGN“.ójóE JDED “G“E“õD9 EMN
J—MEóE M MKóGLúD .ó”ó JDED “jEúDÊ áa7N pP t9 :rP
b Jj“NKúD É­ó Nó jóJ­NM M N­IEóKój Nó MDN É­ó K!E M­KDj“.M
.ó NDIjó ó”ó À JDED ­EM Jj“MGLM É­ó à­õ“­ .ó JMNM9 É­ó KóGKMjô
□Nó V“jMjÊ NDR“G—M9 EMN N­M NDIjóV“V!GJ“M óNKMjô Nój“MEóGKó
MEóMLM.M NóE M N­;ójV“NúD .ó ­E M.­”KDP 6­óE Nó ;j“VM .M
.“jóLúD óN;“j“K­M” .ó ­E Dj“óGKM.Dj jó[ó“KM M ;jDV“NúD .ó íó­N
;MjM Nó­ M”“EóGKD ó óGàjóGKM ­E à­K­jD “GJójKDP 1 JDGà“MGLM À
M àDjLM .D .“NJH;­”D á4N peP :rP
6­MG.D JDEóJó“ M KjMIM”—Mj óE fMKKN9 ó­ GúD óNKMVM óE
N­IE“NNúD M ;óNNDM M”õ­EMP QDõD jóJDG—óJ“ É­ó9 NóE óNKMj NDI
M M­KDj“.M.ó .ó —DEóGN óN;“j“K­M“N9 ó­ GúD Kój“M M­KDj“.M.óP
4NND ójM j­“E ;MjM E“E9 EMN ójM ;“Dj M“G.M ;MjM MÉ­ó”óN M
É­óE ó­ E“G“NKjMVMP
bjó“ ;jDGKMEóGKó ;Dj ­E õj­;D .ó —DEóGN MDN É­M“N ó­
;­.óNNó Eó N­IEóKój9 ;DjÉ­ó □AóE .“jóKj“RóN M GMLúD JM“c D
É­ó M NM”VM À Kój E­“KDN JDGNó”—ó“jDNÊ áêV P trP ,­ NMI“M É­ó
íó­N àM”MjM MDN ”H.ójóN .M “õjó[M ;j“E“K“VM JDED M ­E õj­;D
á1K :PaérP
1 ;j“Eó“jM ó;HNKD”M .ó 2DúD tP Dj.óGM □;jDVMj DN óN;Hj“KDNÊ
MGKóN .ó GDN N­IEóKójEDNP ü ­EM Dj.óE ;MjM É­ó I­NÉ­óEDN
M ”“.ójMGLM .ó ;óNNDMN ;“ó.DNMNP 5óJDG—óJ“ É­ó óNNóN —DEóGN Kó
j“ME .ó J­E;j“j JójKDN jóÉ­“N“KDN IHI”“JDN ;MjM jóJóIój M M­KDj“
.M.ó .ó íó­NP 7MGKD “G.“V“.­M”EóGKó JDED óE õj­;D9 K“G—ME
.ó Nój N­IE“NNDN y êM”MVjM .ó íó­N JDED M­KDj“.M.ó MIND”­KM
á”7E OPp :c a7E pP O9 qrP êjóJ“NMVME KMEIÀE Kój ;jDVM.D
N­M JDGNMõjMLúD Jj“NKú áazD éPaar NójV“G.D MDN D­KjDN á3K
aePaO9aqr ó NóG.D à“À“N óE KD.MN MN JD“NMN9 JDED GM EDj.DE“M
.ó Nó­ .“G—ó“jD áQJ OP e arP ,E N­EM9 K“G—ME .ó V“Vój N­M
àÀ9 DàójóJóG.D ­E ED.ó”D É­ó ó­ ;­.óNNó “E“KMj áp2D rP
b AóG—Dj ;jDV“.óGJ“D­ à“ó”EóGKó KM“N —DEóGNP ,”óN Nó KDjGM
jME M [­GKM óBóJ­K“VM .M 4E;MJKD 3­G.“M”9 GDNNM E“NNúDP çEM
VóR Vój“à“JM.M N­M JDGNMõjMLúD M íó­N9 ó­ NMI“M É­ó ;D.ój“M JDG
à“Mj GM ”“.ójMGLM .ó íó­N ;Dj Eó“D .ó”óN ;MjM Eó .“j“õ“j MK“VM
EóGKó ó Eó M.EDóNKMjP
6­MG.D óNNóN —DEóGN óBójJójME M­KDj“.M.ó NDIjó E“E ó
NDIjó D GDNND E“G“NKÀj“D9 JDGà“jEó“ VójIM”EóGKó E“G—M N­IE“N
NúD M ó”óNP bN Jj“NKúDN .óVóE N­IEóKój Nó M Nó­N ”H.ójóN VD”­G
KMj“MEóGKóP CúD óB“NKó ;jóJó.óGKó IHI”“JD ;MjM É­ó DN ”H.ójóN
óBójLME N­M M­KDj“.M.ó NDIjó M”õ­ÀE É­ó GúD Nó N­IEóKóP ü ;Dj
“NND É­ó D CDVD 7óNKMEóGKD àM”M ;j“Eó“jMEóGKó yÉ­ó”ó É­ó KóE
M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó N­IEóKój Nó ó9 óGKúD9 y ;óNNDM É­ó óBójJójô
M­KDj“.M.ós ;j“Eó“jD yN E­”—ójóN9 .ó;D“N MDN EMj“.DNc ;j“Eó“jD
MDN à“”—DN9 .ó;D“N MDN ;M“Nc ;j“Eó“jD MD NójVD9 .ó;D“N MD NóG—DjP
zDGNóÉ­óGKóEóGKó9 Eó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE M 3“NNúD ;MjK“M
.M E“G—M N­IE“NNúD M ó”MP
3“G—M N­IE“NNúD GúD àóJ—M MN ;DjKMN y jóN;DGNMI“”“.M.ó
;óNNDM” .ó óBME“GMj MN ,NJj“K­jMN ó KóNKMj M ”“.ójMGLM á1K qP rP
nMLD “NND9 ;DjÀE9 JDE óN;Hj“KD N­IE“NND9 JDGà“MG.D É­ó KM”
óNK­.D M;óGMN JDE;”óEóGKMjô M “GNKj­LúD jóJóI“.MP Aó .“Vój
õ“jEDN G­EM É­óNKúD9 JDGà“D óE É­ó óNNóN ”H.ójóN óN;“j“K­M“N
óNKMjúD MIójKDN M ­EM JDGVójNM ó M;jóJ“MjúD É­M”É­ój JDjjóLúD
D­ óNJ”MjóJ“EóGKDP 3ó­ óN;Hj“KD GúD À JjHK“JD9 jóIó”.ó GóE
.óNJDGà“M.DP , N­IE“NNDP ,­ DN MED ó DN —DGjDP , Nó“ É­ó óNNó
MEDj À jóJH;jDJDP
1 N­IE“NNúD M —DEóGN óN;“j“K­M“N KóE Eó M”“V“M.D .ó óGDjEó
;jóNNúDP FMNóM.D GM .“jóLúD ó NMIó.Dj“M .ó”óN9 ;DNND MõDjM óBójJój
M­KDj“.M.ó JDGà“MGKóEóGKó NDIjó DN É­ó óNJD”—óE N­IEóKój Nó M
E“EP êDj N­M VóR9 E­“KDN .ó GDNNM óÉ­“;ó9 M É­óE àDjME JDGà“M
.DN JMjõDN .ó ”“.ójMGLM9 óBójJóE M­KDj“.M.ó NDIjó D­KjDN EóE
IjDN .M óÉ­“;ó ó Jj“NKúDN GD õ­óKDP 1 M­KDj“.M.ó .ó”óõM.M ;Dj
zj“NKD .ó àMKD ;MNND­ M G(NP
b óBójJHJ“D .óNNó ;j“GJH;“D KóE .M.D .“jóLúD y GDNNM óÉ­“;ó
óE JójKMN N“K­ML'óN KóGNMNP njóÉ­óGKóEóGKó9 ;óNNDMN ;ó.“ME GDN
.“G—ó“jD ;MjM JDE;jMj JDE“.MP AMIHMEDN É­ó D .“G—ó“jD É­ó
.ôVMEDN E­“KMN VóRóN MJMIMVM NóG.D ­K“”“RM.D GM JDE;jM .ó
IóI“.M M”JD(”“JM D­ .jDõMNP 1NN“E9 jóND”VóEDN DàójóJój ­EM
IDM jóàó“LúD ;MjM DN É­ó .“R“ME óNKMj JDE àDEóP
4NND ;MjóJ“M IDE GM KóDj“M9 EMN GúD .MVM E­“KD JójKD GMN
j­MNP 6­MG.D DàójóJHMEDN JDE“.M M M”õ­ÀE9 M ;óNNDM jóN;DG
.“Ms □êjóà“jD .“G—ó“jDP TDJ! GúD JDGà“M óE E“E?ÊP CúD “E
;DjKMVM M JDE;M“BúD JDE É­ó óB;”“JôVMEDN9 D jóN­”KM.D ójM
.“NJ­NNúD ó jóNNóGK“EóGKDNP
n“GM”EóGKó9 Dj“óGKó“ GDNNM óÉ­“;ó M .“Rój N“E;”óNEóGKós
□3ó­ ;MKjúD .“R É­ó GúD ;D.óEDN .Mj .“G—ó“jD9 EMN ;D.óEDN
.Mj JDE“.MÊP A­j;jóóG.óGKóEóGKó9 “NND jóND”Vó­ GDNND .“”óEMP
bN É­ó ;ó.“ME .“G—ó“jD jóN;ó“KMjME M M­KDj“.M.ó y É­M” GDNNM
óÉ­“;ó Nó N­IEóK“M9 EóNED É­ó GúD ND­IóNNóE É­óE ójM óNNM
M­KDj“.M.óP êD.“ME .“NJ­K“j JDE M ;óNNDM9 EMN GúD JDE M
M­KDj“.M.ó É­ó ó”M jó;jóNóGKMVMP b .“NJH;­”D N­IEóKó Nó M”ó
õjóEóGKó M zj“NKD ó yN M­KDj“.M.óN ;Dj ó”ó .ó”óõM.MNP

í4AzZêçQbA ,8,5z,3 Aç1 1ç7b54í1í,


A,5T4Cíb
,E VóR .ó ­NMj M àDjLM Ij­KM D­ óB“õ!GJ“MN M­KDj“Kôj“MN9
D .“NJH;­”D óBójJó N­M M­KDj“.M.ó NójV“G.DP 2óN­N .“NNó M Nó­N
.“NJH;­”DNs

:d
0ó”]O Oq“3j >í3 q>í3õ3O >í3 OJó ”óGO973Hq7óO 5ó'3HGqGK3O
7qO GqàL3O qO 7ój9Gqjs 3 qO —3OOóqO 9j—óHKqGK3O 3x3H”3j
—ó73H Oó“H3 3õqOl áJó O3Hz qOO9j 3GKH3 'ó”]Ol gó ”óGKHzH9ós
>í3j >í9O3H KóHGqHaO3 9j—óHKqGK3 3GKH3 'ó”]O 73'3Hz O3H
O3H'óe 3 >í3j >í9O3H O3H ó —H9j39Hó 73'3Hz O3H 3O”Hq'ó 73
Kó7óOl Eó9O G3j j3Ojó ó A9õ4ó 7ó 4ój3j '39ó —qHq O3H O3H'9
7ós jqO —qHq O3H'9H 3 7qH q Oíq '97q 3j H3O5qK3 —óH jí9KóO
á3J ePta t:rP

1 EóGNMõóE .ó zj“NKD ójM J”MjMs D MEDj óN;“j“K­M” NójVó9 ó


GúD .óNó[M Nój NójV“.DP b NójV“LD À M àDjEM EM“N M”KM .ó ”“.ó
jMGLMP b Jj“NKúD EM.­jD óNJD”—ó NójV“j9 óE VóR .ó Nój NóG—Dj
óE KD.M N“K­MLúDP
,B“NKóE ;D­JMN ;óNNDMN É­ó .úD ­EM ;j“Eó“jM “E;jóNNúD
KúD EMjJMGKó É­ó Eó .ó“BME MI“NEM.DP çE .“M9 ;ójJóI“ É­ó
KM“N ;óNNDMN óN;óJ“M“N ó N“Gõ­”MjóN K!E ­EM JD“NM óE JDE­Es
NójVóEP
fM”Kój À ­EM .óNNMN ;óNNDMN N“Gõ­”MjóNP 1 ;j“Eó“jM VóR óE
É­ó GDN óGJDGKjMEDN9 ó”ó Nó DàójóJó­ ;MjM M”KójMj N­M MõóG.M
M à“E .ó Eó ”óVMj MDN Eó­N JDE;jDE“NNDNP ,”ó óNKMVM N“GJójM
EóGKó “GKójóNNM.D GD Eó­ IóE óNKMjP ,­ GóE “EMõ“GMVM É­ó
ó”ó ójM ­E .DN EM“DjóN óBóJ­K“VDN .D ;MHNP
fM”Kój G­GJM ;jóJ“NM .“Rój9 EMN ó­ Nó“ É­ó ó”ó àMjô É­M”É­ój
JD“NM .óGKjD .ó N­MN ;DNN“I“”“.M.óN ;MjM Eó NójV“jP Aó ó­ Eó
óGJDGKjMNNó G­EM N“K­MLúD .ó óEójõ!GJ“M9 GúD —óN“KMj“M óE J—M
Eô ”DP A­M V“.M À JMjMJKój“RM.M ;ó”D NójV“LDP
2óN­N .“NNós □b Eó­ EMG.MEóGKD À óNKós 1EóE Nó ­GN
MDN D­KjDN JDED ó­ DN MEó“Ê á2D :P arP , D MEDj .ó zj“NKD M
Nó­N .“NJH;­”DN àD“ NójV“LD M”Kj­HNKMP ,”ó MNN­E“­9 ;Dj VDGKM.ó
;j(;j“M9 M àDjEM .ó óNJjMVD án; aPqrP ,”ó ”MVD­ ”—óN DN ;ÀN ó
VD”­GKMj“MEóGKó KDED­ D ”­õMj É­ó ójM .ó”óN GM Jj­RP 2óN­N
GMD óNKMVM jóJ”MEMG.D D­ óN;ójGóMG.D É­MG.D D ”óVMjME
;MjM Jj­J“à“Jô ”DP ,”ó KóVó JDE;M“BúD ó ;ój.DD­c NójV“­ NóE
jóNójVMN ó .ó;D“N MG­GJ“D­s □,­ ”—óN .ó“ D óBóE;”D9 ;MjM É­ó
VDJ!N àMLME JDED ”—óN à“RÊ á2D pP :rP
bN M;(NKD”DN9 J­[M M­KDj“.M.ó GM 4õjó[M óNKMVM MJ“EM .ó
.’V“.M9 ójME NójVDN ”H.ójóNP ,”óN GúD “E;­G—ME Dj.óGN NDIjó
Nó­N à“”—DN óN;“j“K­M“N áazD PatrP ,BójJ“ME M­KDj“.M.ó .ó ED.D
—­E“”.ó ó MEDjDNDP
1D JDGKjôj“D .DN GúD Jj“NKúDN É­ó NójVóE ;Dj KóEDj9 Djõ­
”—D9 ”óM”.M.ó D­ .óNó[D .ó .“G—ó“jD9 M EDK“VMLúD .D .“NJH;­”D
À D MEDjP ,”ó JD”DJM D IóE óNKMj .ó Nó­ “jEúD MJ“EM .D Nó­
;j(;j“DP 1 ;j“VMJ“.M.ó À ­E ”­BD jMjDP CúD À “GJDE­E Nój
“GJDED.M.DP ,”ó E“G“NKjM NóE Nój GDKM.D ó9 GD UG“ED D­ GM
Kj“NKóRM .D EDEóGKD9 àjóÉ­óGKóEóGKó NM“ NóE jóJóIój MõjM.ó
J“EóGKDP êM”MVjM D­ MKDN M”K“VDN óNKúD àDjM .ó Dj.óEP
QóEIjD Eó .ó —MVój E“G“NKjM.D ­E J­jND G­EM NM”M
.óN;jDV“.M .ó N­;DjKó ;MjM M ”D­NMP 1” ,‘ójK9 GDNND .“jóKDj
óE f“J—“KM9 óNKMVM JDE“õDP A“”óGJ“DNMEóGKó9 É­MNó NóE Nój
GDKM.D9 1” àD“ ;MjM KjôN .M ”D­NM ó à“JD­ Nóõ­jMG.D M JDE D
JDj;DP êDj Kj!N —DjMN9 .ó“ M­”MN NDIjó .“NJ“;­”M.D w EDjKó .ó
N“ EóNED9 N­IE“NNúD9 DIó.“!GJ“M9 MEDj ó NójV“LDP 7ójE“GM.M
M M­”M9 D”—ó“ ;MjM 1” ó à“É­ó“ ;jDà­G.MEóGKó óEDJ“DGM.DP ,­
—MV“M àM”M.D M jóN;ó“KD .ó ­E JMjôKój NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKD9
óGÉ­MGKD 1” K“G—M V“V“.D óNNó JMjôKójP □0PPPâ É­óE É­“Nój
KDjGMj Nó “E;DjKMGKó óGKjó VDJ!N .óVójô Nój NójVDÊ á3K aePaOrP
bN .“NJH;­”DN óBójJóE N­M M­KDj“.M.ó ;Dj Eó“D .D NójV“LDP
1N jó”ML'óN .ó N­IE“NNúD ó M­KDj“.M.ó É­ó íó­N Dj.óGD­
NójVóE .ó N“NKóEM GójVDND JóGKjM” ;MjM M 4õjó[M .ó zj“NKDP A(
;D.óEDN à­GJ“DGMj JDjjóKMEóGKó GD JDj;D .ó zj“NKD Nó óG
KóG.ójEDN ó V“VójEDN ;Dj óNNMN É­MKjD Vój.M.óN IHI”“JMN É­ó
àDjEME D à­G.MEóGKD ;MjM M N­IE“NNúD óE M”óõj“MP

O
Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJH;­”D w oêVçé??)O
7óG—D ­EM MK“K­.ó “GKój“Dj .ó JDGà“MGLM
GD Eó­ íó­N NDIójMGD9 MEDjDND ó DG“N
J“óGKóP
1 M­KDj“.M.ó .ó zj“NKD À N­;jóEM óE E“G—M
V“.MP
6­MG.D M M­KDj“.M.ó .ó”óõM.M ;Dj íó­N
KDJM M E“G—M V“.M9 N­IEóKD Eó M ó”M MNN“E
JDED Eó N­IEóKój“M M zj“NKDP
êDNND óBójJój M­KDj“.M.ó ;DjÉ­ó Eó N­IEó
KD y M­KDj“.M.óP
,BójLD E“G—M M­KDj“.M.ó NójV“G.DP

Oa
6
1EMj ­GN MDN D­KjDN

1 KójJó“jM JMjMJKójHNK“JM É­ó .“NK“Gõ­ó D .“NJH;­”D À É­ó ó”ó


MEM DN .óEM“N Jj“NKúDNP □zDE “NND KD.DN NMIójúD É­ó VDJ!N NúD
Eó­N .“NJH;­”DN9 Nó VDJ!N Nó MEMjóE ­GN MDN D­KjDNÊ á2D pPp:rP
b MEDj .ó ­GN MDN D­KjDN À M EMjJM .D .“NJ“;­”M.DP
vô M”õ­E KóE;D9 D­V“ ­E IMj­”—D óGN­j.óJó.Dj GD NMõ­úD
.D —DKó” DG.ó óNKMVM —DN;ó.M.DP CúD “EMõ“GMVM D É­ó óNK“VóNNó
MJDGKóJóG.D MKÀ É­ó V“ ­E K­jIMGKó VójEó”—D9 óNK“”D ôjMIó9
IMNKMGKó “GJDE­EP
CDKó“ óGKúD É­ó É­MNó KD.DN DN É­ó Nó óGJDGKjMVME GD NMõ­úD
­NMVME K­jIMGKóN GM JMIóLMP ,jM ­EM jó­G“úD .ó ?võéãpõ?9 DjõMG“RM
LúD NóJjóKM É­ó óB“NKó GDN ,NKM.DN çG“.DNP C“Gõ­ÀE ;jóJ“NMVM Eó
.“Rój D É­ó ójMP bN K­jIMGKóN KDjGMVME GDN àôJó“N .ó jóJDG—óJójP
3­“KDN õj­;DN “.óGK“à“JME Nó ;Dj “GNHõG“MN D­ jD­;MN JDE­GN
MD õj­;Dc DN ;D”“J“M“N ­NME ­G“àDjEóN9 jDKMj“MGDN ­NME .“NK“G
K“VDN9 [DõM.DjóN .ó IMNÉ­óKó ­NME JME“NóKMN ó JM”L'óNP 3MN DN
.“NJH;­”DN GúD ;jóJ“NME ­NMj .“NK“GK“VDN JDE ”óEMN9 JD”Mj“G—DN
J”ój“JM“N D­ KDõMN óJ”óN“ôNK“JMNP êD.óEDN ­NMj ­EM .“VójN“.M.ó .ó
jD­;MN ó Nój àMJ“”EóGKó “.óGK“à“JM.DN JDED ­E õ“õMGKó G­EM JD
”)G“M .ó MG'óNP 7óEDN M “.óGK“à“JMLúD EM“N EMjJMGKó .ó KD.MNP
ü .óNGóJóNNôj“D JD”DJMj ”óKjó“jD GM JMjM .DN EóEIjDN .ó
GDNNM óÉ­“;ó GDN õ­óKDN9 .“RóG.D □zMNM .M 4E;MJKD 3­G.“M”Ê
D­ □zMNM .ó íó­NÊP CDNND MEDj E’K­D KóE .ó Nój KúD (IV“D
É­ó DN V“R“G—DN GúD ;DNNME .­V“.Mj .ó GDNNM .ó.“JMLúD M
zj“NKDP
6­MG.D M”õ­EMN E­”—ójóN .ó GDNNM óÉ­“;ó àDjME y
É­“KMG.M .M óNÉ­“GM ;ó”M ;j“Eó“jM VóR9 D ;jD;j“óKôj“D .“NNós □1—9
VDJ!N NúD .MÉ­ó”M JMNM Jj“NKú9 GúD NúD? ,­ NóE;jó jóJDG—óLD MN
EDLMN .ó ”ô ;ó”D õjMG.ó NDjj“ND ó ;ó”D MEDj É­ó EDNKjMEÊP
çE E!N M;(N MIj“jEDN ­EM JMNM ;MjM M óÉ­“;ó .ó njóNGD9
M”õ­ÀE É­ó K“G—M ­E óGJDGKjD JDE“õD ;ój.ó­ GDNND óG.ójóLD
ó D GDEó .M GDNNM DjõMG“RMLúDP ,”ó ;MjD­ GM V“R“G—MGLM ó
;ójõ­GKD­ M ­EM E­”—ój Nó NMI“M DG.ó EDjMVM ­E õj­;D .ó
Jj“NKúDNP ,”M jó;”“JD­s □ü J”MjD9 KD.DN G(N NMIóEDN É­óE ó”óN
NúDP 3DjME GD ;j(B“ED É­MjKó“júD9 GM óNÉ­“GMÊP b óGJDG
KjD .óNNó —DEóE JDE GDNNM V“R“G—M àM”D­ EM“N M”KD .D É­ó
É­M”É­ój JD“NM É­ó ó­ ;­.óNNó Kój .“KDP
zDED D E­G.D NMIó É­ó NDEDN .“NJH;­”DN ;Dj MEDj ­GN MDN
D­KjDN9 KóEDN .ó GDN JójK“à“JMj .ó É­ó GDNNM “.óGK“.M.ó Nó[M J”MjMP
êMjM É­ó KóG—MEDN MEDj àDjKó ó jóN“NKóGKó MDN .óEM“N Jj“NKúDN9
KóEDN .ó óGKóG.ój ó óB;ój“EóGKMj D ;ój.úD ó M JDE­G—úDP

ê,5í■b
b .“NJH;­”D GúD ;D.ó MEMj M íó­N D­ M N“ EóNED9 ó E­“KD
EóGDN MDN D­KjDN9 M GúD Nój É­ó MJó“Kó D JDE;”óKD ;ój.úD .ó
íó­N ó JDE IMNó G“NND ;ój.Dó M N“ EóNED9 MDN D­KjDN ó MJó“Kó
D ;ój.úD .DN D­KjDNP

1Jó“Kó D ;ój.úD .ó íó­N


TDJ! ;jóJ“NM MJó“KMj D JDE;”óKD ;ój.úD .ó íó­N ;MjM D Nó­
;MNNM.D9 ;jóNóGKó ó à­K­jDP CúD óB“NKó ;óJM.D É­ó GúD ;DNNM
Nój ;ój.DM.D JDE M JDGà“NNúD ó JDE D õóG­HGD Mjjó;óG.“EóG
KDP íó­N ;jDEóKó ;­j“à“JMj GDN .ó KD.M “G[­NK“LM á”[D Pdr ó
óNÉ­óJój ;MjM NóE;jó GDNNDN ;óJM.DN á4N tpPa:rP b ;ój.úD .ó
íó­N À ;ójàó“KDP íó­N À ;ójàó“KDP
vô NóKó MGDN9 êMK f“””“MEN MNN“NK“­ y N­M ;j“Eó“jM jó­G“úD
.D õj­;D .ó óNK­.D IHI”“JD .M 4E;MJKD 3­G.“M” óE ­E KójjóGD
IM”.“D óE fMKKNP 6­MG.D ó”M Nó óGKjóõD­ M 2óN­N9 N­M V“.M JDEó
LD­ M E­.MjP ,”M óNK­.MVM M FHI”“M JDE à“.ó”“.M.ó9 DjMVM ó M.D
jMVM M íó­NP íó;D“N .ó àDjEMj Nó9 óGKjD­ ;MjM GDNNM óÉ­“;ó ó
JDEóLD­ M KjMIM”—Mj GM ;j(;j“M JDE­G“.M.ó óE É­ó ó”M JjóN
Jó­P êMK ;MjóJ“M Nój ­E óBóE;”D .ó D­jD .D ;D.ój jó.óGKDj
.ó íó­NP
,GKjóKMGKD9 ;Dj IM“BD .D Nó­ NDjj“ND JDGKMõ“MGKó9 êMK
óNJDG.“M ­EM “GàUGJ“M EMjJM.M ;Dj D;jóNNúD ó MI­ND àHN“JDP
Aó­ ;M“ —MV“M MIMG.DGM.D M àMEH”“M É­MG.D N­M Eúó óNKMVM
õjôV“.M .ó Kj!N EóNóN .ó êMKP ,”M ó Nó­N J“GJD “jEúDN K“G—ME
Kj!N ;M“N .“àójóGKóNP T“V“ME GM ;DIjóRM9 yN VóRóN9 NóE Kój D
É­ó JDEójP
zDGK­.D9 D É­ó EM“N àój“M M EóE(j“M .ó êMK ójM D MI­ND
NóB­M” É­ó K“G—M NDàj“.DP Aó­ ;j(;j“D K“D JDEóLD­ M óNK­;jô ”M
É­MG.D ójM M“G.M Jj“MGLMP ,”M jóJDj.Ms □,”ó Eó .MVM .DJóN ó
Eó ;óõMVM NóE;jó É­ó É­ój“MP zDED ó”ó àMR“M ;MjKó .M àMEH”“M9
GúD —MV“M GM.M É­ó ó­ ;­.óNNó àMRójP ,”ó MEóMLMVM Eó EMKMj
Nó ó­ JDGKMNNóÊP
êMK JjóNJó­ JDE (.“D .ó KD.DN DN —DEóGN ó D.“MG.D M N“
EóNEM ;Dj MÉ­“”D É­ó Nó­ K“D à“RójM JDE ó”MP 3óNED .ó;D“N
.ó Nój E“NN“DGôj“M .ó GDNNM óÉ­“;ó9 .óKóNKMVM Kój .ó óNKMj JDE
—DEóGNP A­M V“.M Jj“NKú óNKMVM óGàjMÉ­óJ“.M ;ó”M J­”;M9 ;ó”D
(.“D ó ;Dj ­E óN;Hj“KD àój“.DP zDED KMGKDN Jj“NKúDN9 êMK —MV“M
MJó“KM.D D .DE .ó íó­N .M NM”VMLúD9 EMN GúD K“G—M MJó“KM.D
D Nó­ JDE;”óKD ;ój.úDP

O:
êój.Dó M N“ EóNED IMNóM.D GD ;ój.úD É­ó íó­N ”—ó
JDGJó.ó­
TDJ! .óEDGNKjM É­ó MJó“KD­ D JDE;”óKD ;ój.úD .ó íó­N
É­MG.D ;ój.DM M N“ EóNEDP 1D óGKóG.ój É­ó íó­N D MEM9 Nó­
NóGND .ó .“õG“.M.ó óN;“j“K­M” À jóNKM­jM.DP 4NND D ”“IójM ;MjM Nó
;ój.DMjP A( óGKúD ;D.ó MEMj ó MJó“KMj É­óE VDJ! ÀP êM­”D9 É­ó
àD“ KMGKD D □EM“Dj .DN ;óJM.DjóNÊ JDED D õjMG.ó M;(NKD”D .ó
zj“NKD9 .óJ”MjMs □0PPPâ ND­ D É­ó ND­9 ó N­M õjMLM ;MjM JDE“õD
GúD àD“ “G’K“” 0PPPâÊ á4zD :P erP 1 M;jDVMLúD .“V“GM À D KóJ“.D
.D MEDj ;j(;j“DP
êM­”D .óEDGNKjM M É­M”“.M.ó .D MEDj ;j(;j“D É­ó íó­N
óN;ójM .DN Nó­N .“NJH;­”DNs □0PPPâ G“Gõ­ÀE [MEM“N D.“D­ D Nó­
;j(;j“D JDj;D9 MGKóN D M”“EóGKM ó .ó”ó J­“.M9 JDED KMEIÀE
zj“NKD àMR JDE M “õjó[MÊ á,à :PadrP zj“NKD .óNó[M É­ó VDJ! KóG—M
­EM D;“G“úD NM­.ôVó” ó ;DN“K“VM M jóN;ó“KD .ó N“ EóNEDP 1 jó
;óK“LúD .D óGN“GD IHI”“JD □MEMj D ;j(B“ED JDED M N“ EóNEDÊ
jóNNM”KM M “E;DjKUGJ“M É­ó íó­N .ô MD MEDj ;j(;j“DP Aó VDJ!
GúD MEM M N“ EóNED9 “GVMj“MVó”EóGKó “NND jóà”óK“jô óE àM”KM .ó
MEDj MD ;j(B“EDP
1 àM”—M óE ;ój.DMj Nó É­MG.D íó­N ”—ó ;ój.DD­ jó”óõM D
;ój.úD .ó íó­N M ­EM “.ó“M MINKjMKMP A“õG“à“JM É­ó VDJ! GúD
MJjó.“KM É­ó D ;ój.úD .“V“GD .DN Nó­N ;óJM.DN KóG—M N“.D ;ój
àó“KDP TDJ! É­óNK“DGM M NDIójMG“M .ó íó­N MD GóõMj M óà“JôJ“M
.M DIjM NM”VM.DjM ó jóNKM­jM.DjM .ó zj“NKDP Aó­ Djõ­”—D .“R É­ó
Nó­N ;óJM.DN NúD õjMG.óN .óEM“N ;MjM íó­N ;ój.DMj ó É­ó VDJ!
óNKô M”ÀE .M N­M jó.óGLúDP
4NND àMR É­ó N­M V“.M Jj“NKú Nó[M ­E àjMJMNND KDKM”P 5D­IM ”—ó
M ;MR9 M Nóõ­jMGLM ó D MEDj É­ó íó­N ;jóKóG.ó É­ó KD.DN DN Nó­N
à“”—DN .óNàj­KóEP 1 M­N!GJ“M .óNNMN óB;ój“!GJ“MN À .óNKj­K“VM9 ó
GúD jó.óGKDjMP CóG—­E .“NJH;­”D EDjKD ;MjM N“ EóNED ó É­ó
KóG—M zj“NKD V“VóG.D Gó”ó ;D.ój“M ;óGNMj óE àMRój EóGDN .D
É­ó ;ój.DMj M N“ EóNED9 ;DjÉ­ó íó­N ”—ó ;ój.DD­P
êMK f“””“MEN jóJDG—óJ“M É­ó óNNó (.“D .ó N“ EóNEM GúD ójM
;j(;j“D .D .“NJH;­”DP ,EIDjM ó”M K“VóNNó N“.D VHK“EM .ó MI­ND
NóB­M”9 NóGK“M J­”;M ó “E­G.HJ“MP zDED íó­N ;D.ój“M ”—ó ;ój
.DMj? zDED ;D.ój“M ;ój.DMj M N“ EóNEM?
6­MG.D êMK Nó E­.D­ ;MjM M JMNM .M GDNNM óÉ­“;ó àóE“G“GM9
óB;ój“EóGKD­ M Nóõ­jMGLM .D MEDj “GJDG.“J“DGM” .ó íó­NP êDj
Eó“D .M MJó“KMLúD GD JDj;D9 ó”M jóJDG—óJó­ É­ó íó­N M MEM
t

VM9 GúD “E;DjKMVM D É­ó K“VóNNó àó“KD D­ ”—ó K“VóNNó MJDGKóJ“.DP


êDj JM­NM .D NMJj“àHJ“D .ó zj“NKD9 íó­N M;MõMjM Nó­N ;óJM.DN ó
;MõMjM ;ó”D MI­ND JDEóK“.DP ,”ó M KjMKD­ JDED Nó “NND [MEM“N
K“VóNNó óB“NK“.DP FMNóM.M G“NND9 ó”M ;).ó MEMj M N“ EóNEMP
êMK óB;”“JM Eó”—Djs □íóNJDIj“ É­ó É­MG.D 2óN­N EDjjó­9
ó”ó ;MõD­ ;Dj KD.M M .Dj9 J­”;M ó MEMjõ­jM .M E“G—M V“.MP ,”ó
J­“.D­ .“NNDP 6­MG.D ó­ Eó ;jóDJ­;MVM JDE D ;MNNM.D ó GúD
MJó“KMVM D ;ójàó“KD ;ój.úD .ó íó­N9 óNKMVM É­óNK“DGMG.D Nó­
;D.ój .ó Eó ”“E;Mj JDE;”óKMEóGKó ó .ó KDjGMj Eó ­EM GDVM
Jj“MK­jMP 3MN MõDjM Nó“ É­ó ó”ó Eó ;ój.DD­ JDE;”óKMEóGKó ó9
MNN“E9 ;DNND Eó MJó“KMj ó ;ój.DMj M E“E EóNEMÊP

êój.Dó MDN D­KjDN


çEM VóR ;ój.DM.D9 VDJ! KóE .ó ;ój.DMj MDN D­KjDNP 2óN­N
óGN“GD­s □êD“N Nó ;ój.DMjóE MN DàóGNMN ­GN .DN D­KjDN9 D êM“
Jó”óNK“M” KMEIÀE ”—óN ;ój.DMjôP 3MN Nó GúD ;ój.DMjóE ­GN
MDN D­KjDN9 D êM“ Jó”óNK“M” GúD ”—óN ;ój.DMjô MN DàóGNMNÊ á3K
OP t9 :rP 1 DjMLúD .ó zj“NKD jóà”óKó óNKM ­G“úD V“KM”s □êój.DM GDN
DN GDNNDN ;óJM.DN9 ;D“N KMEIÀE ;ój.DMEDN M KD.DN DN É­ó GDN
.óVóE 0PPPâÊ áQJ PtrP TDJ! ;ój.DM JDED õjMK“.úD M íó­N ;ó”D
;ój.úD .MN N­MN KjMGNõjóNN'óN9 ó GúD ;MjM EójóJój D ;ój.úDP b
;ój.úD MDN D­KjDN .óEDGNKjM É­ó VDJ! [ô àD“ ;ój.DM.DP
CúD Nó ;D.ó jóJóIój D ;ój.úD .ó íó­N NóE .ô ”D MDN
D­KjDNP 6­MG.D GDNNDN à“”—DN ójME IóI!N9 D EÀ.“JD GDN .“NNó
É­ó ;D.ój“M VMJ“Gô ”DN JDGKjM KD.MN MN .DóGLMN “GàMGK“N9 óBJóKD
JMKM;DjMP Aó ó”óN óGKjMNNóE óE JDGKMKD JDE ­EM Jj“MGLM JDE
JMKM;DjM9 JójKMEóGKó M JDGKjM“j“MEP b ;ój.úD À JDED JMKM;DjMs
Nó VDJ! K“Vój9 ;MNNMjô MDN D­KjDNP
êój.DMj MDN D­KjDN À EMjJM .M àÀ Jj“NKúP 2óN­N GDN ;ój.DD­9
;ó”DN GDNNDN ;óJM.DN ó”ó àD“ Jj­J“à“JM.D9 óGÉ­MGKD ;óG.“M
GM Jj­R áQJ apPptrP ,NK!VúD ;ój.DD­ MDN É­ó D M;ó.jó[MVME
óGÉ­MGKD MN ;ó.jMN ”—ó óNEMõMVME D JDj;D á1K qPOerP êM­”D
jóN­Eó M ;DN“LúD Jj“NKús □Aó[ME IDG.DNDN ó JDE;MNN“VDN ­GN
;MjM JDE DN D­KjDN9 ;ój.DMG.D Nó E­K­MEóGKó9 MNN“E JDED
íó­N DN ;ój.DD­ óE zj“NKDÊ á,à tPparP b Nó­ ;ój.úD MDN D­KjDN
KóE .ó Nój .ó KD.D D JDjMLúD9 ED”.M.D Nóõ­G.D D ;ój.úD JDE
É­ó íó­N ”—ó ;ój.DD­P
êój.DMj D­KjM ;óNNDM À E“”Mõjó .ó íó­NP ü DIjM .ó”ó9 ó GúD
N­MP 3óNED JDE ­E JDjMLúD .“N;DNKD9 M .Dj ;Dj VóRóN À KúD
Mõ­.M É­ó VDJ! N“E;”óNEóGKó GúD MJjó.“KM Nój ;DNNHVó” ;ój.DMj
ó óNÉ­óJójP 3MN9 ;ó”D ;ój.úD É­ó íó­N ”—ó JDGJó.ó­ ó ;ó”M
õjMLM É­ó ó”ó ;jDV!9 VDJ! ;D.ó ;ój.DMjP
Aó VDJ! àD“ EMõDM.D ;Dj M”õ­ÀE9 EMN jó;j“Eó M .Dj9 óE
VóR .ó .óNàMRój Nó .ó”M Eó.“MGKó D ;ój.úD9 M J­”;M9 M MEMjõ­jM
ó M MGN“ó.M.ó ;ójEMGóJóE ó MõjMVME M .“NJ(j.“MP 4NND MEóMLM
Nój“MEóGKó N­M NM’.ó óEDJ“DGM”9 MIMàM M ;MR .ó íó­N ó M M”óõj“M
.M V“.M Jj“NKúP 1N óEDL'óN GóõMK“VMN jó;j“E“.MN JDjjDóE D Nó­
“GKój“Dj JDED ­E JUGJójP
6­M”É­ój àM”—M óE ;ój.DMj MDN D­KjDN JDE M”óõj“M .óEDGNKjM
“õGDjUGJ“M .M õjMJ“DNM ;jDV“NúD .“V“GM ;MjM VDJ!P TDJ! Nó KDjGM
JDED D NójVD “GõjMKD .ó 3MKó­N éPa p:9 .óNàj­KMG.D ;jDG
KMEóGKó .M ”“Iój.M.ó JDE;jM.M ;ó”M E“Nój“J(j.“M .“V“GM9 EMN
Jj­ó”EóGKó GóõMG.D õjMLM NóEó”—MGKó MDN D­KjDNP
,jM JDE;jóóGNHVó” É­ó êMK f“””“MEN G­Kj“NNó (.“D ;Dj Nó­
K“D ó jóNNóGK“EóGKDN ;Dj N­M EúóP zDED ó”óN ;D.“ME Kój ;ójE“
K“.D É­ó ­EM Jj“MGLM óB;ój“EóGKMNNó KMEMG—M Jj­ó”.M.ó? íó
M”õ­E ED.D9 D óGN“GD .ó zj“NKD □êój.DóE9 ó NójúD ;ój.DM.DNÊ
áQJ OPpqr GúD ;MjóJ“M àMRój NóGK“.DP
6­MG.D9 ;DjÀE9 êMK MJó“KD­ ;”óGMEóGKó D ;ój.úD .ó
íó­N9 ó”ó N­INK“K­“­ D JDjMLúD É­óIjM.D ó M J­”;M KjM“LDó“jM
.D Nó­ ;MNNM.D ;Dj ­EM ;jDà­G.M Nóõ­jMGLM GD Nó­ MEDjP
4NND ;jD.­R“­ ­E MEDj ;j(;j“D E­“KD MõjM.ôVó”P íó;D“N .ó
óB;ój“EóGKMj KM” ;ój.úD ;ójàó“KD9 JDED êMK ;D.ój“M .ó“BMj .ó
;ój.DMj M Nó­ K“D ó M N­M Eúó? êój.DMj MDN D­KjDN À Nóõ­“j D
óBóE;”D .ó zj“NKDP

1Jó“Kó D ;ój.úD .DN D­KjDN


zD”DNNóGNóN pP p “GN“NKó JDGDNJD ;MjM É­ó ;ój.DóEDN
;DjÉ­ó zj“NKD GDN ;ój.DMP êój.DMj ­GN MDN D­KjDN óB“õó É­ó
MJó“KóEDN D ;ój.úD ó KMEIÀE É­ó D DàójóLMEDNP 1Jó“KMj D
;ój.úD õójM”EóGKó Nóõ­ó D GDNND ;ó.“.D N“GJójD .ó ;ój.úDP
+N VóRóN9 ;DjÀE9 MN ;óNNDMN ;jD;'óE Nó M GDN ;ój.DMj ;Dj
EM”óN É­ó ;óGNôVMEDN KúD óBKjóEDN É­ó GóE D­NMEDN ;ó.“j
Nó­ ;ój.úDP 7M”VóR MJ—óEDN .“àHJ“” MJjó.“KMj É­ó N“GJójMEóGKó
É­ó“jME GDN ;ój.DMjP
6­MG.D9 ;DjÀE9 M”õ­ÀE ”—ó ;ój.DM9 VDJ! KóE .ó MJó“Kô ”D
jM;“.MEóGKóP nM”—Mj óE àMRój “NND À ;óJM.DP 4G.“JM É­ó VDJ!
MJjó.“KM É­ó N­M DàóGNM JDGKjM óNNM ;óNNDM àD“ KúD õjMVó É­ó D
;D.ój .ó íó­N GúD À N­à“J“óGKó ;MjM JM;MJ“Kô ”M MD ;ój.úDP CóõM
M óB;“MLúD ;ójàó“KM .ó zj“NKD GM V“.M .óNNM ;óNNDMP 6­MG.D
GúD MJó“KMEDN D ;ój.úD .ó ­EM ;óNNDM9 G(N M DàóG.óEDN ó
;jó[­.“JMEDN GDNND jó”MJ“DGMEóGKD JDE ó”MP 4NND ;jD”DGõM M
.Dj ó M .“V“NúD óGKjó G(NP 1”ÀE .“NND9 ;D.ó àMRój É­ó ó”M GD
à­K­jD KjD;óJó9 .ó“BMG.D .ó ;ój.DMj M D­KjMN ;óNNDMN9 ;D“N GDNNM
jó[ó“LúD ;D.ó ”óVô ”M M Jjój É­ó Nó­ ;ój.úD GúD Nój“M MJó“jD .ó
É­M”É­ój ED.DP
1”õ­E .“M ;D.ó Nój É­ó D K“D .ó êMK MJó“Kó D ;ój.úD .ó
íó­N ó M;jóG.M É­ó êMK [ô ”—ó ;ój.DD­P ü ;DNNHVó”9 ;DjÀE9 É­ó
ó”ó à“É­ó KúD MI“NEM.D ;ó”M KójjHVó” GMK­jóRM .ó Nó­N ;óJM.DN
JDGKjM êMK É­ó Nó N“GKM “GJM;MR .ó MJó“KMj D ;ój.úD .ó”MP 3MN9
óE DIó.“!GJ“M M íó­N9 ó”ó Kójô .ó àMR! ”DP
zójKMEóGKó D K“D .ó êMK NMIó .D jóNNóGK“EóGKD ó .M MEMj
õ­jM É­ó ó”M G­Kj“M JDGKjM ó”óP Aó ó”ó MJó“KMNNó D ;ój.úD .ó êMK
ó .ó;D“N ;ój.DMNNó N­MN óEDL'óN GóõMK“VMN9 íó­N “j“M É­ójój
É­ó êMK MJó“KMNNó JDE M”óõj“M D ;ój.úD .ó”óP
,EIDjM M MJó“KMLúD .D ;ój.úD Nó[M “E;DjKMGKó9 N­M J­jM
GúD .ó;óG.ó .ó D­KjM ;óNNDM .Mj D­ MJó“KMj ;ój.úDP , jóN­”KM.D
.M ;ójàó“KM ;jDV“NúD .ó íó­N ;Dj Eó“D .M DIjM óB;“MK(j“M .ó
zj“NKDP
1Jó“KMj ó JDGJó.ój ;ój.úD É­óIjME DN E­jDN É­ó DINKj­óE
DN jó”MJ“DGMEóGKDNP 6­MG.D GúD —ô IMjjó“jMN óGKjó MN ;óNNDMN9
D MEDj .ó ­GN MDN D­KjDN À M M”KójGMK“VM É­ó jóNKMP

zb3çC4í1í,
CúD Nó ;D.ó óB;ój“EóGKMj D Vój.M.ó“jD Jj“NK“MG“NED óE
“ND”MEóGKDP b ;j(;j“D íó­N À ­EM JDE­G“.M.ó .ó Kj!N ;óNNDMN9
JDGNKMGKóEóGKó “GKój”“õM.MN .ó ED.D HGK“EDP zDED àDEDN Jj“M
.DN y “EMõóE .ó íó­N9 É­MGKD EM“N “GK“EMEóGKó GDN JDGàDj
EMjEDN y GMK­jóRM .“V“GM9 EM“N MI­G.MGKó Nójô M GDNNM V“.MP
A( ;D.ójóEDN jóM”“RMj M ;”óG“K­.ó .ó GDNNM —­EMG“.M.ó óE
jó”MJ“DGMEóGKDN NM­.ôVó“NP
2óN­N jóJDG—óJó­ M GóJóNN“.M.ó .DN jó”MJ“DGMEóGKDNP b MKD
“G“J“M” .ó Nó­ E“G“NKÀj“D àD“ J—MEMj a —DEóGN M □óNKMj JDE ó”óÊ
á3J pP trP ,”ó àDjED­ ­EM JDE­G“.M.óP nD“ GóNKó JDGKóBKD É­ó
ó”ó óGN“GD­ Nó­N .“NJH;­”DN M EMGKój jó”MJ“DGMEóGKDN .­jM.D­jDN
ó HGK“EDN JDE íó­N ó JDE D —DEóEs MEMj MD AóG—Dj .ó KD.D
D JDjMLúD w ó MD ;j(B“ED JDED M N“ EóNEDP

1 JDE­G“.M.ó À D Nó­ ;j“GJ“;M” ó”D JDE íó­N


zj“NKD À JMIóLM .D JDj;D á,à Paa9apr9 ó íó­N À D JMIóLM .ó
zj“NKD á zD PprP Aó VDJ! GúD àMR ;MjKó .ó ­E JDj;D Jj“NKúD9
óNKô àDjM .D ;jD;(N“KD JDj;DjM” ó Jj“MK“VD .ó íó­N ;MjM D Nó­
;DVD ó ;ój.ó Nó­ EM“N “E;DjKMGKó ó”D JDE íó­NP
b ,N;Hj“KD AMGKD ­NM jó;óK“.MEóGKó D óBóE;”D .D à­GJ“D
GMEóGKD .D JDj;D —­EMGD JDED M­BH”“D V“N­M” ;MjM óB;”“JMj
JDED DN Jj“NKúDN .óVóE jó”MJ“DGMj Nó JDE zj“NKD ó ­GN JDE DN
D­KjDNP CDNNM JDE;jóóGNúD .M JDE­G“.M.ó Jj“NKú À jóNNM”KM.M
É­MG.D àMRóEDN ;MjM”ó”DN óGKjó D JDj;D .ó zj“NKD9 D­ Nó[M9 M
“õjó[M9 ó GDNND JDj;D àHN“JDP
C­GJM —D­Vó JMND .ó ­E ;À óNKMj ”“õM.D .“jóKMEóGKó
y JMIóLM NóE ­E JDj;DP , ­EM “E;DNN“I“”“.M.ó àHN“JMP Aó
Eó”—MGKóEóGKó9 GóG—­E Jj“NKúD ;D.ó Kój ”“õMLúD óBJ”­N“VM
JDE íó­NP □b JDj;D GúD À àó“KD .ó ­E N( EóEIjD9 EMN .ó
E­“KDNÊ á4zD aP trP b Jj“NKúD jó”MJ“DGM Nó JDE M JMIóLM
;Dj Eó“D .D JDj;DP
C­GJM Eó óNÉ­óJójó“ .ó É­MG.D V“ ­E õjMG[ó“jD JDjKMj M
JMIóLM .ó ­E àjMGõDP 6­MG.D M JMIóLM JM“­ GD J—úD9 D jóNKD .D
àjMGõD õ“jD­ óE JHjJ­”DN ”D­JMEóGKóP 1 ;Dó“jM VDMVMP êóGMN Nó
óN;M”—MjMEP ,GKúD9 .ó jó;óGKó9 D JDj;D óGKjD­ óE JD”M;NDP
b Jj“NKúD Nó;MjM.D .M JMIóLM ;D.ó ;MjóJój óNKMj V“VD ;Dj
M”õ­E KóE;DP 3MN ”DõD óGKjMjô óE JD”M;ND9 ;DjÉ­ó óB“NKó
M;óGMN ­E ED.D .ó DIKój M”“EóGKD ó .“jóLúD .M JMIóLM w À
JDED ;MjKó .D JDj;D áVP z” aP drP b Jj“NKúD NóE M JDE­G“.M.ó
À JDED ­E àjMGõD J­[M JMIóLM àD“ JDjKM.MP 1 JDE­G“.M.ó
Jj“NKú À M ”“G—M V“KM” É­ó D ”“õM M íó­NP

q
1 JDE­G“.M.ó À D Nó­ ó”D JDE D­KjDN Jj“NKúDN
zDED D .“NJH;­”D ;D.ó DIó.óJój y Dj.óE .ó zj“NKD .ó
□MEMj ­GN MDN D­KjDNÊ NóE É­ó D­KjDN ;DNNME jóJóIój Nó­ MEDj?
CóG—­E Jj“NKúD ;D.ó Kój NM’.ó NóE D­KjDN Jj“NKúDNP , ;Dj “NND
É­ó KD.D Jj“NKúD “Eó.“MKMEóGKó àMR ;MjKó .D JDj;D É­MG.D Nó
JDGVójKós □0PPPâ VDJ!N NúD D JDj;D .ó zj“NKD9 ó JM.M ­E .ó VDJ!N9
“G.“V“.­M”EóGKó9 À EóEIjD .óNNó JDj;DÊ0PPPâ uêD“N óE ­E N(
JDj;D —OqO? G(N àDEDN IMK“RM.DN óE ­E ’G“JD ,N;Hj“KD 0PPPâÊ
á4zD aPaq9 p9 õj“àD .D M­KDjrP
CóNNó NóGK“.D9 KD.D Jj“NKúD À EóEIjD .M JDE­G“.M.ó
jó.“E“.M .ó zj“NKDP 1 FHI”“M G­GJM àM”M .M ;DNN“I“”“.M.ó
.ó ;DN“LúD NóE à­GLúDP 7óGKMj V“Vój M V“.M Jj“NKú NóE ­E
jó”MJ“DGMEóGKD ;jôK“JD JDE D JDj;D À9 GD EôB“ED9 ­EM
óN;óJ­”MLúD Mjj“NJM.MP zDGNóÉ­óGKóEóGKó9 À ;j“Dj“.M.ó ;MjM
KD.D .“NJH;­”D ;ójKóGJój M ­E JDj;D Jj“NKúD NM­.ôVó”9 É­ó
à­GJ“DGMP
çE JDj;D Jj“NKúD ?Têqú­pI 1 JMjMJKój“RM.D ;ó”M ­G“úDP ü
JDE;DNKD .ó .“NJH;­”DN É­ó EDjjójME ;MjM N“ EóNEDN ó óNKúD
óE JDE;”óKM N­IE“NNúD M zj“NKDP ,”óN .óNJMGNME GD JDG—óJ“
EóGKD .ó É­ó □íó­N .“N;)N JM.M ­E .DN EóEIjDN GD JDj;D9
Nóõ­G.D M N­M VDGKM.óÊ á4zD aP érP
b ”“VjD .ó 1KDN .DJ­EóGKM M ­G“.M.ó GM 4õjó[M Jj“NKú
JDED ;DGKD JóGKjM”P bN Jj“NKúDN ;j“E“K“VDN ójME ­EM àMEH”“M
“GK“EMEóGKó ”“õM.MP 6­MG.D êó.jD ;jóõD­ GD .“M .ó êóGKó
JDNKó9 DN D­KjDN M;(NKD”DN à“JMjME óE ;À JDE ó”ó á1K aP trP
bN .“NJH;­”DN .D NÀJ­”D 4 M;jóG.“ME9 JDE“ME9 JDE­GõMVME
ó DjMVME [­GKDN á1K aPtarP ,”óN □K“G—ME KD.MN MN JD“NMN óE
JDE­EÊ á1K aPttrP
CóG—­EM ;MjKó .ó ­E JDj;D NM­.ôVó” ;D.ó Mõ“j “G.ó;óG
.óGKóEóGKóP 3“G—M JDjj“.M .“ôj“M Nój“M õjMG.óEóGKó “E;ó.“.M
Nó MN E“G—MN ;ójGMN Nó jóJ­NMNNóE M JDD;ójMj ­EM JDE M D­KjMP
Aó E“G—M ;ójGM .“jó“KM “GN“NK“NNó óE “j ;MjM M àjóGKó óGÉ­MGKD M
óNÉ­ój.M àDNNó ;MjM KjôN9 ó­ JM“j“M .ó JMjM GD J—úDP
1N ;M”MVjMN ó DN MKDN .ó JM.M EóEIjD .D JDj;D .ó zj“NKD
.óVóE ;jDEDVój M ­G“úD óGKjó DN “jEúDNP 1 ­G“úD À .óNóGVD”
V“.M ;ó”M JDE­G—úDs JDE­G“JMLúD jóõ­”Mj ó —DGóNKM ó D .Mj ó
jóJóIój ”“VjóEóGKó D ;ój.úDP b .“NJH;­”D óGKjóõM Nó MD NMJj“àHJ“D
.ó Nó­ ;j(;j“D IóE óE àMVDj .D IóE .D JDj;D9 ;DjÉ­ó NMIó
É­ó óNNM ­G“úD .Mjô õ”(j“M M íó­NP
1 ­G“úD À D ;jD;(N“KD ó D àj­KD .M JDE­G“.M.óP CM 4E;MJKD
3­G.“M”9 G(N GDN ;jó;MjMEDN óE õj­;DN9 .MEDN M­”MN óE óÉ­“
;ó9 KjMIM”—MEDN9 V“VóEDN ó .óNJMGNMEDN [­GKDNP 4NND àDjKM”óJó
GDNNM ­G“úD ó M­EóGKM GDNND JjóNJ“EóGKD ó E“G“NKÀj“D Jj“NKúDP
CDNNDN M”­GDN ó V“R“G—DN M;jóG.óE E­“KD EM“N M jóN;ó“KD .ó
MEDj Jj“NKúD óGÉ­MGKD DINójVME JDED GDN jó”MJ“DGMEDN ­GN
JDE DN D­KjDN .D É­ó D­V“G.D D É­ó G(N .“RóEDNP b E­G.D
óGKóG.ó D MEDj .ó íó­N ;ó”M GDNNM ­G“úD á2D qPa aprP
1 EM“Dj ;MjKó .M .óN­G“úD GD JDj;D À IMNóM.M GD Djõ­”—DP
zDEóLMEDN M óB“õ“j ãO??O? .“jó“KDN ó õ­Mj.Mj ãO??O KóE;D9 óNÉ­ó
JóG.D GDN .ó É­ó KjDJMEDN “NND ;ó”M ;MR JDE íó­N É­MG.D GDN
óGJDGKjMEDN JDE zj“NKD GM Jj­RP êjDJ­jMEDN jóJóIój D ”D­VDj
.DN —DEóGN9 óE VóR .ó .Mj õ”(j“M M íó­N ;Dj Eó“D .ó K­.D D É­ó
àMRóEDNP 2óN­N JDG.óGD­ DN àMj“Nó­N ;DjÉ­ó □;jóàój“ME M M;jD
VMLúD .DN —DEóGN .D É­ó M M;jDVMLúD .ó íó­NÊ á2D aPtprP
b Djõ­”—D À M GóõMLúD .M EDjKó .ó N“ EóNED ó GúD KóE ”­õMj
óGKjó D ;DVD .ó íó­NP
çEM àDjEM ;ój“õDNM .ó Djõ­”—D À M “GVó[MP 1 “GVó[M “GVM”“
.M D JDj;D9 É­ó .óVó JDGKMj JDE M JDD;ójMLúD óGKjó KD.DN DN
Nó­N EóEIjDN ;MjM NójV“j óà“JMREóGKó M íó­NP 7“MõD pP O .“Rs
□êD“N DG.ó —ô “GVó[M ó MEI“LúD óõDHNKM9 MH —ô JDGà­NúD ó KD.M
óN;ÀJ“ó .ó EM”óNPÊ
,­ óGKóG.D JDED M “GVó[M ;D.ó óGKjMj óE ­E JDj;D Jj“NKúDP
1KÀ óNKó ”“VjD ;D.ój“M JM­NMj .“V“NúDP ,EIDjM ó­ Nó[M D M­KDj9
KóG—D jóJóI“.D E­“KDN IóGóàHJ“DN .MN N­õóNK'óN .ó GDNNDN .“jó
KDjóN ó .ó M”õ­GN D­KjDN ”H.ójóNP ,GKúD9 J“GJD .M GDNNM óÉ­“;ó
.ó QDN 1Gõó”óN Eó M[­.MjME M jó.“õ“ ”DP 3M“N É­MKjD ;óNNDMN
KjMIM”—MjME M”Kj­“NK“JMEóGKó GM .“õ“KMLúD .DN EMG­NJj“KDNP
6­M”É­ój .óNNóN JD”MIDjM.DjóN ;D.ój“M .“Rójs □Tó[M N( JDED
ó­ KjMIM”—ó“ GMÉ­“”D9 ó G“Gõ­ÀE [MEM“N NMIójôP ü D gó“K— É­ó
à“JM JDE KD.MN MN —DGjMNÊP z“’EóNP zDGK­.D9 ;DjÉ­ó óNNóN
.“NJH;­”DN NMIóE É­ó íó­N9 ó GúD gó“K—9 À É­óE jóJóIó KD.M
M õ”(j“M9 D J“’Eó À MàMNKM.DP íó­N ­K“”“RM ;óNNDMN .ó óN;Hj“KD
É­óIjMGKM.D9 JDjMLúD —­E“”.ó9 .óN“GKójóNNM.D óE ;jDEDLúD
;óNNDM”9 É­ó Nó õ”Dj“ME NDEóGKó GM Jj­R .ó zj“NKDP □zDED À
IDE ó MõjM.ôVó” É­MG.D DN “jEúDN JDGV“VóE óE ­G“úDSÊ áA4
ppP rP
çE JDj;D Jj“NKúD É­ó à­GJ“DGM ;jDJ­jM óNK“E­”Mj M EMK­
j“.M.ó .ó KD.DN DN Nó­N EóEIjDNP zDED D JDj;D GúD À EM“N
àDjKó .D É­ó N­M ;MjKó EM“N àjMJM9 N­M NM’.ó .ó;óG.ó .D IóEw
óNKMj .ó JM.M EóEIjDP 5DEMGDN aP: .“Rs □MNN“E KMEIÀE óE
zj“NKD G(N9 É­ó NDEDN E­“KDN9 àDjEMEDN ­E JDj;D9 ó JM.M
EóEIjD óNKô ”“õM.D M KD.DN DN D­KjDNÊP b jó”MJ“DGMEóGKD
óGKjó DN EóEIjDN .D JDj;D À KúD HGK“ED É­ó MÉ­“”D É­ó MàóKM
M ­E MàóKM M KD.DNP
zójKM VóR9 ó­ óNKMVM Vó”ó[MG.D JDE ­E ME“õD G­E ;óÉ­óGD
IMjJDP 6­MG.D VD”KMEDN9 ó”ó ;ó.“­ É­ó ó­ “E;ó.“NNó D IMjJD
.ó IMKój GD JM“N MEMjjMG.D D M ­EM J­G—M .ó EóKM” É­ó —MV“M
GD .óNóEIMjJM.D­jDP íóNJM”LD ó É­ójóG.D MõjM.Mj9 ;­”ó“ .D
IMjJD9 JDE M JDj.M GM EúDP 4Gàó”“REóGKó9 Eó­ .ó.úD .D ;À
KóGKD­ ”óVMGKMj M J­G—M N(”“.M9 EMN ó”M GóE Nó EóBó­P 3ó­
.ó.úD ”MKó[MVM .ó .DjP íó“Bó“ JM“j M JDj.M9 ó D IMjJD J—DJD­ Nó
JDGKjM D JM“NP
4Eó.“MKMEóGKó9 KD.D (jõúD9 EóEIjD ó KD.M àMJ­”.M.ó .D
Eó­ JDj;D JDGJóGKjMjME MKóGLúD KDKM” y N“K­MLúD .D .ó.úDP 3ó­
óNK)EMõD [ô GúD óNKMVM ;jóDJ­;M.D JDE D M”EDLDP 3“G—M ID

qt
JM GúD jó;jóóG.ó­ D .ó.úD ;Dj Nój KúD .óNM[ó“KM.DP 3“G—M EúD
[ô GúD MGN“MVM ;Dj Nóõ­jMj M JDj.MP 3“G—M JMIóLM GMD ;óGNMVM
GDN .MGDN JM­NM.DN MD IMjJDP 7D.MN MN ;MjKóN .D Eó­ JDj;D
GúD NóGK“ME VójõDG—M óE DJ­;Mj Nó JDE D IóE óNKMj .D .ó.úDP
6­MG.D D .ó.úD .DHM9 KD.D D JDj;D .DHMP
1NN“E À JDE D JDj;D .ó zj“NKDP ,NKMEDN óE JDE­G—úD
KúD HGK“EM É­ó9 É­MG.D ­E EóEIjD Nó EMJ—­JM9 KD.DN G(N
NDàjóEDNc É­MG.D ­EM ;MjKó Nó M”óõjM9 —ô jóõDR“[D óE KD.MN MN
;MjKóN á5E aP :rP
b Jj“NKúD É­ó NDàjó GúD ;D.ó óNJDG.ój N­MN ”­KMN .M JD
E­G“.M.óP Aó­N àMj.DN9 N­MN .DjóN ó N­MN ;jóDJ­;ML'óN NúD
“Eó.“MKMEóGKó JDE­G“JM.DN ;Dj Eó“D .D JDj;D y JMIóLM9
É­ó JDDj.óGM ­EM jóN;DNKM M;jD;j“M.MP b JDj;D ;jDEDVó M
NM’.ó JMGM”“RMG.D KD.M àjMÉ­óRM ó .Dj y N­M ;j(;j“M JDjjóGKó
NMGõ­HGóM ;MjM ;­j“à“JMLúD ;Dj Eó“D .D ;ój.úD ó .M J­jMP A(
M ­E JDj;D .DóGK“D àM”KM óNNM “GK“E“.M.óP
bN EóEIjDN .ó ­E JDj;D EM.­jD ­”KjM;MNNMjME M “.ó“M
“GJDE;”óKM .ó u“j y “õjó[MÊ ó óGKóG.óE É­ó ó”óN ?)O M 4õjó[MP
,E zj“NKD9 DN .“NJH;­”DN óNKúD □NóG.D ó.“à“JM.DN [­GKDN9 ;MjM Nó
KDjGMjóE EDjM.M .ó íó­N ;Dj Nó­ ,N;Hj“KDÊ á,à aPaarP CúD EM“N
jóNKj“KM M K“[D”DN ó MjõMEMNNM9 M “õjó[M à­GJ“DGM JDE àDjLM KDKM”
GD E­G.D .DN Góõ(J“DN9 GM óNJD”M ó GM V“R“G—MGLMP 1 M.DjMLúD
[ô GúD Nó JDGà“GM MD J­”KD .ó .DE“GõDP 7D.D MKD9 KD.M ;M”MVjM
ó KD.D ;óGNMEóGKD À DàójóJ“.D óE M.DjMLúD M íó­NP
bN IóGóàHJ“DN .M JDE­G“.M.ó ;MjM D .“NJH;­”D NúD KúD õjMG
.óN É­ó À É­MNó “E;DNNHVó” NDIjóV“Vój NóE ó”óNP ,E É­ó D­KjD
”­õMj ­E .“NJH;­”D ;D.ó óNKMj N­IE“NND M —DEóGN óN;“j“K­M“N
É­ó D JDG—óLME IóE? ,E É­ó D­KjD ”­õMj ;D.ó Nój G­Kj“.D ó
jóJóIój N­;DjKó ;MjM Nó­ JjóNJ“EóGKD ó N­M EMK­j“.M.ó Jj“NKM?
,E É­ó D­KjD ”­õMj ;D.ó Nó KDjGMj NóEó”—MGKó M zj“NKD ;ó”M
DINójVMLúD .M V“.M .ó D­KjDN? êD.ó óB;ój“EóGKMj JDE­G—úD
.DJó ó ;­jM? êD.ó óNKMj KúD Nóõ­jD GD MEDj .D Nó­ ;j(B“ED .ó
àDjEM É­ó À ”“IójM.D ;MjM MEMj MDN D­KjDN JDED íó­N D MEMj
êD.ó ;ójKóGJój M ­E JDjD É­ó JMGKM óE ­EM N( VDR ­E —“GD
JDGKHG­D .ó ”D­VDj ó M.DjMLúD MD zj“M.Dj? ,E É­ó D­KjD ”­õMj
Nó­ KóNKóE­G—D ;MjM D E­G.D ;D.ó Ij“”—Mj KMGKD MNN“E? ,E
É­ó D­KjD ”­õMj ó”ó ;D.ó ?põ ­E .“NJH;­”D?

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJH;­”D w DçTõ êã?


TO? Oê—õO?
3ó­ MEDj M D­KjDN Jj“NKúDN 1 V“NHVó”P 1Jó“Kó“ D
;ój.úD .ó zj“NKD ;Dj Eó­ ;MNNM.D9 ;jóNóGKó
ó à­K­jDP
êój.Dó“ M E“E EóNED IMNóM.D GD ;ój.úD
.ó íó­N ;Dj E“EP
êój.DD ;jDGKMEóGKó MDN D­KjDNP
1Jó“KD D ;ój.úD .DN D­KjDNP
êMjK“J“;D .ó ­EM JDE­G“.M.ó Jj“NKú NM­
.ôVó”P

qO
u
bjMLúD

1 DjMLúD À M É­MjKM JMjMJKójHNK“JM .D .“NJH;­”DP êó”M DjMLúD9 D


Jj“NKúD óGJDGKjM Nó JDE D íó­N V“VDP □0PPPâ óE 2óN­N9 GDNND AóG—Dj
0PPPâ ;Dj “GKójEÀ.“D .ó É­óE KóEDN ”“Vjó MJóNND M íó­N óE JDGà“MG
LM9 ;ó”M àÀ Gó”óÊ á,à pP 9 arP b JMjôKój .D Jj“NKúD À àDjEM.D
;ó”M N­M JDE­G“JMLúD JDE íó­NP
1 JDE­G“JMLúD À D Nóõjó.D .ó KD.D jó”MJ“DGMEóGKD NM­.ôVó”P
CúD .óEDjD­ E­“KD ;MjM E“G—M óN;DNM ó ó­ ;ójJóIójEDN É­ó
GDNNM ­G“úD Eó”—DjMj“M D­ ;“DjMj“M .ó;óG.óG.D .M É­M”“.M.ó .ó
GDNNM JDE­G“JMLúDc É­MGKD EM“N ;jDà­G.MEóGKó GDN JDE­G“JôN
NóEDN ­E JDE D D­KjD9 EM“N jM;“.MEóGKó GDN KDjGMjHMEDN ­EP
4NND GúD À .ó N­j;jóóG.ój9 ;D“N Eó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE gMK“ó
óNKô ED”.M.D Nóõ­G.D D jó”MJ“DGMEóGKD .ó zj“NKD JDE“õD á,à
:Pap a:rP 1 IDM JDE­G“JMLúD KjMGNàDjEM JDG—óJ“.DN óE ME“
õDN ó N­;ójà“J“M”“.M.ó óE “GK“E“.M.óP
1 É­M”“.M.ó .ó E“G—M JDE­G“JMLúD JDE gMK“ó À jóàDjLM.M
Nó DINójVD É­MKjD .“jóKj“RóNP ,NNóN EóNEDN ;j“GJH;“DN M;”“JME Nó
y V“.M .ó DjMLúD .D Jj“NKúDP

qq
ê543,45b9 b QbçTb5
CM.M àMJ“”“KM EM“N ­EM jó”MLúD NM­.ôVó” .D É­ó ­E ó”Dõ“D
N“GJójDP çE JDEóGKôj“D ;DN“K“VD ó ó.“à“JMGKó À ­E õóNKD .ó
jóN;ó“KD ó M.E“jMLúDP
6­MG.D J—óõD M E“G—M JMNM9 MN ;j“Eó“jMN ;M”MVjMN .óKój
E“GME D MEI“óGKó ;MjM M GD“Kó “GKó“jMP çEM VóR óNKMIó”óJ“.M M
.“jóLúD9 À .“àHJ“” E­.MjP Aó9 MD JDGKjôj“D9 .“õD y E“G—M E­”—ójs
□TDJ! G­GJM Nó ”óEIjM .ó KjMGJMj D ;DjKúD? CúD NMIó JDED
À ;ój“õDND JDE DN EóG“GDN GD É­“GKM”?Ê9 [ô Nó ;D.ó “EMõ“GMj
MN JDGNóÉ°!GJ“MNP 6­ó .“àójóGLM àMR É­MG.D .“õDs □6­ój“.M9
VDJ! óNKô EMjMV“”—DNMSÊP
gMK“ó NMIó É­ó E“G—MN ;M”MVjMN NúD ­EM óBKóGNúD .D Eó­
JDjMLúDP CúD óB“NKó ­E ó”“B“j Eó”—Dj ;MjM Nó EMGKój D óGK­N“MN
ED .D GMEDjD G­E JMNMEóGKD .D É­ó D ó”Dõ“DP 6­MG.D KóG—D
M NMIó.Dj“M .ó ­NMj .ó ­EM ;M”MVjM ó”Dõ“DNM óE ;j“Eó“jD ”­õMj9
GDNNM JDE­G“JMLúD À NM­.ôVó” ó ó.“à“JMGKóP
íMV“ jóJDG—óJó­ “NND MD MJDGNó”—Mj É­MGKD MD ED.D .ó
M;jDB“EMj GDN .ó íó­Ns □,GKjóE ;Dj N­MN ;DjKMN JDE ML'óN
.ó õjMLMN9 ó óE Nó­N ôKj“DN9 JDE ”D­VDjc .óóE ”—ó õjMLMN ó
IóG.“õME D Nó­ GDEóÊ áA4 eePtrP
1 DjMLúD À9 MGKóN .ó K­.D9 ­EM MVóG“.M ;ó”M É­M” D .“NJH;­”D
M.DjM ó —DGjM MD Nó­ íó­NP 1õ­Mj.ó JDE M”óõj“M M D;DjK­G“.M.ó
.ó óNKMj GM ;jóNóGLM .D 5ó“ .DN jó“NP êójE“KM É­ó M õjMK“.úD à”­M .ó
Nó­N ”ôI“DN9 ó É­ó KD.D D Nó­ Nój óB;jóNNó M.E“jMLúD ó KóEDj .“MGKó
.D 7D.D ;D.ójDNDP TDJ! KóE ­EM IDM jMRúD ;MjM .óJ”MjMj D Nó­
MEDj M íó­Ns □êD“N D À IDE ó D Nó­ MEDj ”óM” À óKójGDc
M N­M à“.ó”“.M.ó ;ójEMGóJó ;Dj KD.MN MN õójML'óNÊ áA4 eeP:rP

A,21 ç3 bçT4C7, 174Tb


zójKM VóR9 GD “GHJ“D .ó GDNND JMNMEóGKD9 gMK“ó JDGKMVM Eó
GDKHJ“MN M”MjEMGKóN V“G.MN .ó fMN—“GõKDGP CD Eó“D .M N­M .óN
Jj“LúD9 ó­ M “GKójjDE;“ ó KójE“Gó“ .ó JDGKMj ”—ó M —“NK(j“MP CM.M
M àj­NKjD­ EM“N .D É­ó Eó­ õóNKDP ,EIDjM ó”M G­GJM D .“NNóNNó
.“jóKMEóGKó9 ;ójJóI“ .ó “Eó.“MKD É­ó D­ D Eó­ —ôI“KD D­ D EM
j“.D Kój“M .ó NM“jP íó­N ­ND­ E“G—M óN;DNM ;MJ“óGKó ;MjM Eó
óGN“GMj ­EM ”“LúD VM”“DNMs JDE­G“JMj À E­“KD EM“N .D É­ó
JDGVójNMjP ü D­V“j MKóGKMEóGKó9 .MG.D MKóGLúD óBJ”­N“VMP
íó“BMj .ó óNJ­KMj À ­E “GN­”KDP 6­MG.D gMK“ó Eó àM”M
.ó JDGVójNMN JDE ME“õMN9 ”­õMjóN MDG.ó àD“ ó JD“NMN É­ó ó”M
M;jóG.ó­9 ó­ M MED D IMNKMGKó ;MjM KDEMj ;MjKó óE N­M V“.M
JDGJóGKjMG.D Eó GMÉ­“”D É­ó ó”M .“RP
,­ Eó NóGK“j“M ”óNM.D Nó9 .ó;D“N .ó .ójjMEMj D JDjMLúD .“MGKó
.ó íó­N9 GúD —D­VóNNó jóN;DNKMP 3MN D AóG—Dj ;jDEóKó jóN;DG
.ój áA4 d P :rP íó­N .óNó[M M ;ójàó“KM JDE­G“JMLúD JDE DN Nó­N
à“”—DNP ,”ó àM”M JDE“õD ;Dj Eó“D .M N­M êM”MVjM9 KjMRóG.D Eó
y EóE(j“M VójNHJ­”DN9 óGJ—óG.D Eó M EóGKó .M N­M Ió”óRM9
JDjMõóE ó VDGKM.óP êjóJ“ND M;óGMN MKóG.ój MD Nó­ JDGNó”—Ds
□êMjóE .ó ”­KMjS AM“IME É­ó ó­ ND­ íó­NÊ áA4 tOP erP
íóNJDIj“ É­ó JDE íó­N9 MNN“E JDED JDE gMK“ó9 GDNNM
JDE­G“JMLúD EM“N N“õG“à“JMK“VM DJDjjó É­MG.D óNKMEDN M N(NP
b­LD Eó”—Dj É­MG.D GúD —ô .“NKjML'óN w jô.“D9 Kó”óàDGó9
D­KjMN ;óNNDMNP ,NKD­ JójKD .ó É­ó ójM “NND É­ó 2óN­N K“G—M óE
EóGKó É­MG.D .“NNó M Nó­N .“NJH;­”DNs □0PPPâ TóG—ME JDE“õD
;MjM ­E ”­õMj .óNójKD ó .óNJMGNóE ­E ;D­JDÊ á3J OPp rP

A,21 zbCA71C7,
ü àôJ“” .óEM“N ó­ J—óõMj M E“G—M JMNM .ó;D“N .ó ­E ”DGõD
.“M .ó KjMIM”—D9 .“Rój M”õ­EMN ;M”MVjMN àjóÉ­óGKóEóGKó jó;óK“
.MN9 [DõMj Eó G­EM ;D”KjDGM ó ”ój M JDjjóN;DG.!GJ“M w É­MNó
“õGDjMG.D E“G—M É­ój“.M óN;DNMP ,B“õó Nó ­EM .“NJ“;”“GM
Vój.M.ó“jM “j M”ÀE .DN ”­õMjóN JDE­GN ó àM”Mj MIójKMEóGKó
.ó GDVMN “.ó“MN9 ;”MGDN óE;D”õMGKóN D­ óVóGKDN “GJDE­GNP
3M“N .“àHJ“” M“G.M À Nój —DGóNKD É­MGKD M EôõDMN9 ;jóDJ­;ML'óN
ó ;jDI”óEMN JDE DN É­M“N óNKD­ ”­KMG.DP
+N VóRóN9 N“GKD É­ó9 M;(N Kój N“.D IDEIMj.óM.D ;Dj ;óNNDMN9
;jDI”óEMN ó GóJóNN“.M.óN D .“M KD.D9 À ;­jM MõDG“M jóV“Vój óNNóN
“GJ“.óGKóN MD JDE;MjK“”—ô ”DNP 7D”“JóS gMK“ó À D Eó­ EM“Dj
M;D“DP ,”M É­ój M[­.Mj Eó M JMjjóõMj DN àMj.DN ó JDE;MjK“j MN
M”óõj“MNP 1 JDE­G“JMLúD JDGNKMGKó JM;MJ“KM GDN M ;óGNMj “õ­M”9
Mõ“j “õ­M” ó Kój JDGà“MGLM ­E GD D­KjDP êMjK“”—Mj JDE gMK“ó ó
I­NJMj Nó­ JDGNó”—D Mà“jEME É­ó ó­ VM”Dj“RD É­óE ó”M ÀP Aó
.ó“BD .ó Eó JDE­G“JMj9 ó­ M óBJ”­D .MÉ­“”D É­ó ND­9 ó GDNND
;MJKD .ó JMNMEóGKD à“JM jó.­R“.D M ­E ;ó.MLD .ó ;M;ó”P
ü ;Dj .óEM“N àjóÉ°óGKó É­ó M KóGKMLúD y ;jóõ­“LM óGKjó
à­jK“VMEóGKó óE E“G—M V“.M .ó DjMLúDP êDNND jMJ“DGM”“RMjs
□íó­N NMIó .ó K­.DP ,NKD­ JMGNM.D .óEM“Nc GúD KóG—D KóE;DP
1EMG—ú àM”Mjó“ JDE ó”óÊP zDED MJDGKóJó óE jó”MLúD M gMK“ó9
À àôJ“” .ó“BMj ;MjM .ó;D“NP C“Gõ­ÀE à“JM NMIóG.DP C“Gõ­ÀE Eó
J­”;MP 3MN À ­E ójjD ;óGNMj É­ó M JDE­G“JMLúD JDGNKMGKó JDE
íó­N Nó[M ­EM D;LúDP Aó E“G—M JDE­G“JMLúD àDj óN;Djô.“JM9
GDNND jó”MJ“DGMEóGKD .óKój“DjMP êj“Eó“jD9 E“G—M E­”—ój ó ó­
à“JMEDN NMIóG.DP íó;D“N9 D­KjMN ;óNNDMNP n“GM”EóGKó9 KD.D
E­G.DP
1 JDGNKUGJ“M GM V“.M .ó DjMLúD .D .“NJH;­”D À JDED M jó
N“NK!GJ“M GM V“.M .ó ­E JDjjó.Dj à­G.“NKMP CúD —ô MKM”—DN É­ó
óGJ­jKóE D JME“G—DP ü MK“Gõ“.M Eó.“MGKó ­E ;ójHD.D óBKóGND
.ó ;jôK“JM .“ôj“MP 3MN9 Nó GúD ­NMj óNNM jóN“NK!GJ“M9 VDJ! M ;ój.óP
6­MG.D VDJ! ;MjM ;Dj M”õ­E KóE;D9 GúD ;D.ó jóJDEóLMj GD
;DGKD óE É­ó ;MjD­P
1 “GK“E“.M.ó JDE íó­N óB“õó JDE­G“JMLúD jóõ­”MjP Aó
VDJ! GúD KóE JDGVójNM.D JDE ó”ó —ô E­“KD KóE;D ó N­jõó
­EM Jj“Nó9 NóGKó Nó .óNM[ó“KM.D ó “GNóõ­jD GM N­M ;jóNóGLMP AóE
JDE­G“JMLúD JDGNKMGKó9 D Jj“NKúD óGàjóGKM M V“.M óE KójjóGD
E­“KD “GJójKDP 1 JDE­G“JMLúD JDGNKMGKó JDE íó­N àMR É­ó D
JDjMLúD9 M EDK“VMLúD9 DN ;óGNMEóGKDN ó MKÀ EóNED DN “GNK“GKDN
.D Jj“NKúD JD“GJ“.ME JDE DN .ó íó­NP ü ;Dj “NND É­ó ”7óNNM”D
G“JóGNóN :P q GDN “GNKj­“s □bjM“ JDGK“G­MEóGKóÊP A­M à“.ó”“
.M.ó àMR É­ó VDJ! Nó[M IóE V“G.D y ;jóNóGLM .ó íó­Ns □1NN“E9
M;jDB“EóED GDN .D KjDGD .M õjMLM JDE KD.M M JDGà“MGLM9 M
à“E .ó jóJóIójEDN E“Nój“J(j.“M ó óGJDGKjMjEDN õjMLM É­ó GDN
M[­.ó GD EDEóGKD .M GóJóNN“.M.óÊ ávI tP OrP

A,21 7b71Q3,C7, A4Cz,5b


CD “GHJ“D .ó GDNND jó”MJ“DGMEóGKD9 gMK“ó ó ó­ MNN­E“EDN
­E JDE;jDE“NND .ó NójEDN KDKM”EóGKó N“GJójDN ­E JDE D
D­KjDP AMIHMEDN É­ó GDNND JMNMEóGKD Nó àDjKM”óJój“M Nó MN ’G“JMN
N­j;jóNMN Gó”ó àDNNóE MõjM.ôVó“NP çE jó”MJ“DGMEóGKD IMNóM.D
óE Eó“MN Vój.M.óN D­ .“NKDjL'óN óGõMGM.DjMN À JDED ­EM JMNM
.ó JMjKMNs .óNEDjDGM JDE M EHG“EM ;jóNNúDP í“NJ­K“EDN [­GKDN
MN GDNNMN à“GMGLMN9 àMRóG.D DjLMEóGKD .MÉ­“”D É­ó ;D.óEDN
õMNKMj9 JDGJDj.MG.D GMÉ­“”D É­ó GúD ;D.óEDN JDE;jMjP
zDGJDj.MEDN É­MGKD MDN GDNNDN JDE;jDE“NNDN NDJ“M“N ó MK“V“
.M.óN .ó E“G“NKÀj“D MGKóN .ó MNN­E“jEDN JDE;jDE“NNDNP
C­GJM —ô DJMN“úD óE É­ó gMK“ó GúD NM“IM DG.ó ó­ Eó óG
JDGKjDP íó“BD ­E “K“Gójôj“D .óKM”—M.D É­MG.D V“M[Ds G’EójD .ó
VDD9 —DjM .ó J—óõM.M9 —DKÀ“N9 ;óNNDMN M JDGKMKMj9 JDE;jDE“NNDN
.ó ;M”óNKjMN ó —DjMN EMjJM.MNP ,”M NóE;jó ;D.ó Nó JDE­G“JMj
JDE“õDP 7ó”óàDGD ”—ó KD.DN DN .“MN É­MG.D óNKD­ àDjMP
CDNND JDE;jDE“NND .ó N“GJój“.M.ó JDGNKMGKó GúD M;óGMN
GDN JM;MJ“KM M JDE;MjK“”—Mj GDNNMN GóJóNN“.M.óN9 EôõDMN ó .’
V“.MN MGKóN É­ó Nó KDjGóE óE àj­NKjML'óN9 JDED KMEIÀE óV“KM M
N­N;ó“KM ó M .óNJDGà“MGLMP
3­“KDN Jj“NKúDN K!E M M­.ôJ“M .ó MJ—Mj É­ó ;D.óE óGõMGMj
MD íó­N É­ó K­.D NMIóP 5MJ“DGM”“RME DN Nó­N EDK“VDN9 jóJ­
NME JDGàóNNMj M”õ­GN .ó Nó­N ;óJM.DN D­ GúD É­ójóE óGKjóõMj
JójKMN ôjóMN .M V“.MP íMV“ àD“ MNN“EP ,”ó KóGKD­ óNJDG.ój Nó­N
;óJM.DN .ó MNNMNN“GMKD ó M.­”KÀj“D MKÀ É­ó à“GM”EóGKó íó­N D
JDGàjDGKD­ ;Dj Eó“D .ó CMKú áaAE arP 3MN íMV“ M;jóG.ó­ M
”“LúDP 7DjGD­ Nó JDE;”óKMEóGKó KjMGN;MjóGKó JDE íó­Ns □êD“N
ó­ EóNED jóJDG—óLD MN E“G—MN KjMGNõjóNN'óN9 ó D Eó­ ;óJM.D
NóE;jó Eó ;ójNóõ­óÊ áA4 : PprP
íó­N GúD D­V“jô N­MN DjML'óN Nó VDJ! KóGKMj óNJDG.ój Nó­N
;óJM.DN áA4 OOP érP 4NMHMN :dPa .“Rs □0PPPâ MN N­MN EM”.M.óN Nó;M
jMjME VDJ!N .D Nó­ íó­Nc DN Nó­N ;óJM.DN óNJDG.ójME .ó VDJ!N
D jDNKD .ó”ó9 ó ;Dj “NND ó”ó GúD DN D­V“jôÊP AóE D­V“j9 GúD óB“NKó
JDE­G“JMLúDc NóE JDE­G“JMLúD9 GúD óB“NKó jó”MJ“DGMEóGKDc
NóE jó”MJ“DGMEóGKD9 GúD óB“NKó .“NJ“;­”M.DP 1 N“GJój“.M.ó
MIND”­KM JDE íó­N À óNNóGJ“M” ;MjM D .“NJH;­”DP
1 DjMLúD À D JMGM” .ó JDE­G“JMLúD EM“N HGK“ED É­ó D
.“NJH;­”D ;D.ó Kój JDE D Nó­ íó­NP 1 É­M”“.M.ó .ó N­M JDE­
G“JMLúD .óKójE“GM M àDjLM .ó Nó­ jó”MJ“DGMEóGKDP 1 DjMLúD À
M ;jDVM ó M ;j“Dj“.M.ó “GÉ­óNK“DGôVó” .M ;óNNDM É­ó I­NJM M
íó­N áQJ éP rP

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJH;­”D w bõT7)O


3“G—M V“.M .ó DjMLúD À JMjMJKój“RM.M ;Djs
QD­VDj M íó­N óE ;j“Eó“jD ”­õMjP
b­V“j MK“VMEóGKóP
zDGNKUGJ“MP
A“GJój“.M.ó KDKM”P

éa
7ójJó“jM ;MjKó

zDED àMRój .“NJH;­”DN?


é
zj“M.D ;MjM jó;jD.­R“j

6­MG.D VDJ! EDjjó ;MjM N“ EóNED9 KDjGM Nó ­E .“NJH;­”DP


, DN .“NJH;­”DN àDjME Jj“M.DN ;MjM jó;jD.­R“jP 2óN­N GúD .ó“BD­
.’V“.MNs □0PPPâ Aó M”õ­ÀE ;ójEMGóJój óE E“E ó ó­ Gó”ó9 óNNó
qTõú çêé—O jõê—O 0PPPâÊ á2D :P:c õj“àDN .D M­KDjrP CúD —ô J—M
EM.D EM“N M”KD9 JDE“NNúD EM“N J”MjM GD CDVD 7óNKMEóGKD .D
É­ó M Dj.óE .ó jó;jD.­R“j óE D­KjDN D JMjôKój É­ó D ,N;Hj“KD
.ó íó­N Jj“D­ óE VDJ!P zj“NKD óN;ójM É­ó JM.M Jj“NKúD ;jD.­RM
àj­KD óN;“j“K­M”P
êM­”D jóVó”M D N“õG“à“JM.D .ó Kój à“”—DN óN;“j“K­M“N NM­.ôVó“Ns
□êD“N É­óE À M GDNNM óN;ójMGLM9 M”óõj“M D­ JDjDM óE É­ó GDN
õ”Dj“MEDN ;ójMGKó D AóG—Dj 2óN­N GM N­M V“G.M? h)O ?)O ­OgE??
íó àMKD9 VDJ!N NúD M GDNNM õ”(j“M ó M GDNNM M”óõj“MÊ á”7N aP d9aec
õj“àDN .D M­KDjrP
êM­”D NMI“M É­ó N“E;”óNEóGKó JDG.­R“j ­EM ;óNNDM M
zj“NKD GúD IMNKMVMP ,”ó JDGN“.ójMVM VúD D Nó­ KjMIM”—D Nó
Nó­N à“”—DN óN;“j“K­M“N GúD Nó KDjGMNNóE .“NJH;­”DN EM.­jDNP
, .“NJH;­”DN EM.­jDN jó;jD.­RóE N­M V“.M óE D­KjDN w
;jD.­R“G.D àj­KDN .­jM.D­jDNP CDKó É­ó êM­”D óNJjóV“M M
Jj“NKúDN É­ó ó”ó —MV“M JDG.­R“.D MD AóG—Dj É­MG.D .“NNó
É­ó ó”óN Nó KDjGMNNóE “jjó;jóóGNHVó“N9 □jóKóG.D à“jEóEóGKó
M ;M”MVjM .M V“.MP 1NN“E9 GD .“M .ó zj“NKD ó­ Eó Djõ­
”—Mjó“ .ó GúD Kój JDjj“.D GóE Eó óNàDjLM.D “G­K“”EóGKóÊ
án; aP OrP ,”ó jó;óK“­ óNNó ;óGNMEóGKD óE ”7N pP:s □0PPPâ GúD
N­;DjKMG.D EM“N9 óGV“ó“ 7“E(KóD ;MjM NMIój M jóN;ó“KD .M
àÀ É­ó VDJ!N K!E9 M à“E .ó É­ó D KóGKM.Dj GúD DN Nó.­R“NNó9
KDjGMG.D “G’K“” D GDNND óNàDjLDÊP 1DN Jj“NKúDN .M ãM”ôJ“M9
óNJjóVó­s □7óED É­ó DN Eó­N óNàDjLDN ;Dj VDJ!N KóG—ME N“.D
“G’Kó“NÊ áã tP rP
zDED êM­”D D­NMVM N­õój“j É­ó N­MN àMEDNMN V“MõóGN E“N
N“DGôj“MN ;D.ój“ME Nój .óN;ój.“LM.MN É­MG.D D jóN­”KM.D àD“
­E G’EójD KúD õjMG.ó .ó GDVDN Jj“NKúDN? êDj É­ó D M;(NKD”D Nó
;jóDJ­;MVM JDE M ;DNN“I“”“.M.ó .ó Nó­ jóIMG—D KDjGMj Nó JMjGM”
D­ E­G.MGD? 1 jMRúD À J”MjMP êM­”D NMI“M É­ó 2óN­N ójM jM.“JM”s
D­ M ;óNNDM EDjjó ;MjM N“ EóNEM ó jó;jD.­R9 D­ GúD À Nóõ­“.DjM
.ó zj“NKDP 2óN­N GúD .ó“BD­ D­KjM D;LúDP zj“NKD EóNED .“NNó
MDN .“NJH;­”DNs □0PPPâ ó­ DN óNJD”—“ ;MjM éõpç p qTõpç jõê—O9 àj­KD
É­ó ;ójEMGóLM9 M à“E .ó É­ó D êM“ ”—óN JDGJó.M D É­ó ;ó.“jóE
óE Eó­ GDEóÊ á2D :P Oc õj“àDN .D M­KDjrP
ADEóGKó DN EM” “GàDjEM.DN D­ “EMK­jDN óNKúD .ó KM” ED.D
;jóDJ­;M.DN JDE IDMN DIjMN É­ó GúD K!E KóE;D ;MjM G­Kj“j
Nó­N à“”—DN óN;“j“K­M“N ;MjM M jó;jD.­LúDP CóG—­E Jj“NKúD EM
.­jD Nó JDGKóGKM JDE óNKój“”“.M.ó óN;“j“K­M”P
êMjó ­E EDEóGKD ;MjM óBME“GMj N­M V“.MP ,B“NKó M”õ­EM
;óNNDM MG.MG.D —D[ó JDE íó­N ó “GVóNK“G.D óE D­KjDN M ;”óG“
K­.ó .ó V“.M É­ó KóE óE zj“NKD JDED jóN­”KM.D .D E“G“NKÀj“D
óE É­ó VDJ! KóE NójV“.D? çE —DEóE? çEM E­”—ój? Aó M
jóN;DNKM àDj GúD9 VDJ! GúD KóE .M.D àj­KDP
7M”VóR VDJ! àjóÉ°óGKó à“ó”EóGKó ­EM “õjó[M9 JMGKó GD JDjD9
Nó[M .“ôJDGD9 M;D“ó ­E õj­;D [DVóE9 N“jVM JDED ;jóNIHKójD
D­ Nó[M MKÀ EóNED ;MNKDjP 7M”VóR VDJ! KóNKóE­G—ó KD.DN DN
.“MN D­ óGN“Gó óE õj­;DN .ó óNK­.D IHI”“JDP AúD MK“V“.M.óN
jóJDEóG.ôVó“N9 EMN GúD J—óõME M J­E;j“j D Nó­ M”KD J—MEM.D
.ó àMRój .“NJH;­”DNP
1 MK“V“.M.ó GúD N­INK“K­“ M DIó.“!GJ“Mc D V“Vój DJ­;M.D GúD
;D.ó KDEMj D ”­õMj .M jó;jD.­LúDP çE .“NJH;­”D É­ó à­GJ“DGM
À EM“N VM”“DND ;MjM M ó.“à“JMLúD .M “õjó[M .D É­ó ­EM E­”K“.úD
.ó Jj“NKúDN JMjGM“NP 5óN“NKM y KóGKMLúD .ó Nó óGVD”Vój KMGKD GD
□KjMIM”—D Jj“NKúDÊ É­ó J—óõ­ó M Góõ”“õóGJ“Mj MN JD“NMN .D 5ó“GDP
5óDj.óGó N­MN ;j“Dj“.M.óN y ”­R .M JDE“NNúD .ó zj“NKD .ó àMRój
.“NJH;­”DNP
b Nó­ JDE;jDE“NND .ó àMRój .“NJH;­”DN À õójM.D ;ó”D MEDj
M íó­N óE jóN;DNKM MD NMJj“àHJ“D M”Kj­HNKM .ó zj“NKDP 1 õjM
K“.úD ”óVM D M .Mj õ”(j“M M íó­N ;jD.­R“G.D E­“KD àj­KDP
1 jó;jD.­LúD óN;“j“K­M” À D .óNó[D ó M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó
JM.M .“NJH;­”D á2D :PérP
4Gàó”“REóGKó9 E­“KDN Jj“NKúDN —óN“KME óE àMRój óNNM óGKjóõM
à­G.MEóGKM”9 óE MNN­E“j óNNó JDE;jDE“NND .M jó;jD.­LúD
óN;“j“K­M”P AMKMGôN .“R GDN É­ó GúD NDEDN N­à“J“óGKóEóGKó
IDGN ;MjM àMRój .“NJH;­”DNP 3MN GúD Nó óGõMGóP CúD À M N­M
IDG.M.ó9 EMN M ;ójàó“LúD .ó zj“NKD óE VDJ! É­ó D É­M”“à“JM M
àMRój .“NJH;­”DNP CúD À MÉ­“”D É­ó VDJ! NMIó9 EMN MÉ­ó”ó M É­óE
VDJ! JDG—óJóP Aó VDJ! EDjjó­ ;MjM N“ EóNED9 óGKúD zj“NKD
jó;jD.­R“jô D JMjôKój .ó”ó ;Dj Nó­ “GKójEÀ.“DP
êójE“KM Eó ­EM ;M”MVjM .ó JM­Kó”MP b .“NJ“;­”M.D jóÉ­ój
­E JDE;jDE“NND JDGNKMGKó JDE M EDjKó .ó N“ EóNEDP êM­”D
.“Rs □êD“N G(N9 É­ó óNKMEDN V“VDN9 NDEDN NóE;jó óGKjóõ­óN y
EDjKó ;Dj MEDj M 2óN­N9 ;MjM É­ó M N­M V“.M KMEIÀE Nó EMG“
àóNKó óE GDNND JDj;D EDjKM”Ê áazD tP rP 2DúD .óJ”MjM M“G.Ms
□.óVóEDN .Mj M GDNNM V“.M ;Dj GDNNDN “jEúDNÊ á”[D pP OrP
b .“NJ“;­”M.D À ­E KjMIM”—D ôj.­DP êM­”D TjTqémT­Tt?p
áz” Paé9adr ;MjM M;jóNóGKMj KD.D —DEóE ;ójàó“KD óE zj“NKDP b
.“NJ“;­”M.Dj KóE D JDE;jDE“NND .ó “GVóNK“j M V“.M GD Nó­ M”­GDs
□0PPPâ .óJ“.“EDN .Mj ”—óN GúD NDEóGKó D óVMGõó”—D .ó íó­N9 EMN
KMEIÀE M GDNNM ;j(;j“M V“.M9 ;DjÉ­ó VDJ!N Nó KDjGMjME E­“KD
MEM.DN ;Dj G(NÊ á”7N aPérP ãójMj à“”—DN óN;“j“K­M“N óB“õó E­“KMN
—DjMN NóEMGM“N9 ;Dj E­“KDN MGDNP ,B“õó D .óNõMNKó .ó óGójõ“M
óEDJ“DGM”P êM­”D ;ójõ­GKMs □6­óE óNKô àjMJD9 É­ó ó­ GúD Eó
N“GKM àjMJD? 6­óE GúD Nó óNJMG.M”“RM9 É­ó ó­ GúD Eó É­ó“Eó
;Dj .óGKjD?Ê áazD PadrP b .ójjMEMj .M V“.M óE àMVDj .ó
D­KjM ;óNNDM À ­E “GVóNK“EóGKD É­ó GDN óNõDKMP CúD MNN­EM
­E JDE;jDE“NND JDE íó­N ;MjM ­EM jó”MLúD .ó .“NJ“;­”M.D
MKÀ É­ó VDJ! JDG—óLM D ;jóLD .“NNDP
6­MG.D GDNND E“G“NKÀj“D JDEóLD­9 M GóJóNN“.M.ó GD õ­óKD
ójM KúD óNEMõM.DjM É­ó ;jMK“JMEóGKó É­M”É­ój ;óNNDM É­ó É­“
NóNNó [­GKMj Nó M G(N ójM MJó“KM óE GDNNM óÉ­“;óP 3­“KDN àDjME
óEIDjM M;(N M”õ­GN EóNóN9 □NóGK“G.DÊ É­ó íó­N DN J—MEMVM
;MjM D­KjD ”­õMjP 3MN JDED E“G“NKjMEDN ;j“GJ“;M”EóGKó MDN
É­ó óNKúD àDjM .MN “õjó[MN ó DN EóEIjDN .ó GDNNM óÉ­“;ó KjM
IM”—ME GD ”“E“Kó .ó N­M JM;MJ“.M.ó9 ójM jMjD É­ó K“VÀNNóEDN
M”õ­ÀE ;MjM J­“.Mj .DN à“”—DN óN;“j“K­M“N .DN E“G“NKjDN É­ó Nó
“MEP ,jM E­“KD àjóÉ°óGKó ó­ KóGKMj óB;”“JMj MDN GDVDN Jj“NKúDN
É­ó MNN“E É­ó V“óNNó EM“N ­E E“NN“DGôj“D9 VD”KMjHMEDN M .Mj
M MKóGLúD ;óNNDM” É­ó Nó­ ;jDàóNNDj ”—óN .MVMP CúD “E;DjKMVM9
;DjÀE9 D É­ó ó­ .“NNóNNó9 óNNóN IóI!N óE zj“NKD ;MjóJ“ME D­V“js
□TDJ!N [ô GúD Nó “E;DjKMEP íó­N GúD Eó MEM EM“NÊP
njMJDN .óEM“N ;MjM óGàjóGKMj ­E jó”MJ“DGMEóGKD É­óIjM.D9
óNNóN GDVDN Jj“NKúDN JMHME ;ó”D JME“G—DP 1”õ­GN MEóMLMVME
N­“J“.Mj NóP b­KjDN VD”KMVME MD jD­ID9 yN .jDõMN D­ y ;jDN
K“K­“LúDP 1”õ­GN EDjjójMEP zM.M ­E K“G—M V“NKD Nó­ EóNKjó
JDED ­E jóà”óBD .ó íó­N ó9 É­MG.D MIMG.DGM.D9 JDGJ”­HM
É­ó D ;j(;j“D íó­N K“G—M N“.D “Gà“ó”P C­EM J­”K­jM “GNKôVó”
JDED M .D õ­óKD9 GM.M ;D.ój“M Nój ;“Dj .D É­ó M .óNójLúD9 D
MIMG.DGDP
íó­N JDGVóGJó­ GDN .D ;óJM.D .óNNó MIMG.DGD .ó à“”—DN
óN;“j“K­M“NP çE íó­N .ó óBJó”!GJ“M G­GJM ;jóKóG.ó É­ó N­M
DIjM Nó[M .ó“BM.M “GMJMIM.MP 5óJDG—óJóEDN É­ó ;jóJ“NôVMEDN
J­“.Mj .óNNóN GDVDN Jj“NKúDN MKÀ É­ó M”JMGLMNNóE EMK­j“.M.ó
N­à“J“óGKó ;MjM Nó M”“EóGKMj óN;“j“K­M”EóGKó NDR“G—DN ó óNK“
VóNNóE “GKóõjM.DN M ­E JDj;D NM­.ôVó” ó à­GJ“DGM”P ,NNó ójM D
;M.júD .“V“GDP 1 DIjM .ó zj“NKD GúD óNKMj“M KójE“GM.M MKÀ É­ó
Nó­N —DEóGN àDNNóE Kjó“GM.DNP
5óJDG—óJóG.D M õjMV“.M.ó .M N“K­MLúD9 GDNNM jóN;DGNMI“
”“.M.ó ó JDG—óJóG.D D JDjMLúD .ó íó­N9 jóND”VóEDN É­ó JM.M
EóEIjD .M óÉ­“;ó É­ó V“óNNó .óVój“M Kój ­E JDE;jDE“NND JDE
íó­N .ó E“G“NKjMj JDGDNJD MKÀ9 ;ó”D EóGDN9 àMRój ­E .“NJH;­”D
É­ó ;­.óNNó ”óVMj MVMGKó D E“G“NKÀj“D ;Dj ó”ó JDEóLM.DP CúD
óB“NKó ­E ;ójHD.D .óKójE“GM.DP êD.ó ”óVMj J“GJD9 .óR MGDN D­
MKÀ EóNED ­EM V“.M KD.MP çE JDE;jDE“NND MIójKD JDED óNNó
;MjóJó NóE jMRúD9 M GúD Nój É­ó VDJ! Nó[M ­E —DEóE EDjKD
;MjM N“ EóNED w V“VóG.D JDE KóE;D óE;jóNKM.DP
zDED D ;jóLD .ó óGKjMj GD GDNND E“G“NKÀj“D À M”KD9 JM.M
EóEIjD óE ;DKóGJ“M” .ó GDNNM óÉ­“;ó KóE .ó JDGN“.ójMj
J­“.M.DNMEóGKó MN “E;”“JML'óNP ,J”óN“MNKóN :Pt9: M.VójKós
□6­MG.D VDJ! à“Rój ­E VDKD9 J­E;jM D NóE .óEDjM9 ;D“N
DN KD”DN .óNMõjM.ME M íó­Nc J­E;jM D Nó­ VDKDP ü Eó”—Dj
GúD àMRój VDKD .D É­ó àMRój ó GúD J­E;j“jÊP Aó D JMG.“.MKD
K“Vój É­M”É­ój .’V“.M9 N­õój“EDN É­ó ó”ó óN;ójó MKÀ É­ó íó­N
JDGà“jEó Nó­ JDE;jDE“NND .ó ;ójEMGóJój JDGDNJD ;Dj KD.D
D ;jDJóNND .ó àMRój .“NJH;­”DNP
5óJóGKóEóGKó9 ­EM E­”—ój MNN­E“­ óNNó JDE;jDE“NND JDE
íó­N GM E“G—M ;jóNóGLM ó JDEóLD­ M KjMIM”—Mj JDGDNJDP 4Gàó
”“REóGKó9 ­E MGD EM“N KMj.ó9 ó”M E­.D­ .ó “.ó“MP ,B;”“JD­ É­ó
íó­N M ”óVMVM M É­óIjMj D JDE;jDE“NND ;MjM É­ó ;­.óNNó JMNMjP
,­ óGKóG.“M Nó­ .óNó[D .ó JMNMj9 EMN NMI“M É­ó íó­N GúD À M­KDj
.ó JDGà­NúD á4zD tPpprP ,”ó □GúD EóGKó GóE Nó Mjjó;óG.óÊ
á4AE :PadrP çE —DEóE EDjKD ;MjM N“ EóNED NMIó É­ó
D JDE;jDE“NND JDE íó­N KóE ;jóJó.!GJ“M NDIjó É­M”É­ój
D;DjK­G“.M.ó N­INóÉ­óGKóP íó­N GúD J—MEMj“M M”õ­ÀE ;MjM
JDG.­R“j ;óNNDMN M zj“NKD ó ”DõD óE Nóõ­“.M D .“j“õ“j“M M MIMG
.DGMj óNNóN IóI!N óN;“j“K­M“NP
4GKj“GNóJMEóGKó jó”MJ“DGM.D MD JDE;jDE“NND .ó Nój ;M“
óN;“j“K­M” óNKô D .ó JDG.­R“j GDVDN Jj“NKúDN y EMK­j“.M.óP
3ó­ JDjMLúD Nó óGKj“NKóJó É­MG.D õj­;DN Jj“NKúDN V!E MD
õ­óKD9 J—MEME E­”K“.'óN ;Dj Eó“D .M E’N“JM9 KóMKjD D­
JMj“.M.ó N“EI(”“JM ó óNK“E­”ME JDGVójN'óN óE EMNNM w ;MjM
.ó;D“N “jóE óEIDjM9 KóG.D M M­.ôJ“M .ó óN;ójMj É­ó9 .ó M”õ­
EM àDjEM9 óNNóN JDGVójK“.DN MIMG.DGM.DN NDIjóV“VMEP í(“
É­MG.D D­KjDN “GVM.óE DN IM“jjDN ;MjM ;jMK“JMj N­M ;ójHJ“M
óVMGõó”HNK“JM M;óGMN ;MjM õMG—Mj óB;ój“!GJ“MP ,”óN MKMJME
JDE­G“.M.óN “GKó“jMN JDE MN ;M”MVjMN .D óVMGõó”—D9 MGDKME
G­EójDNMN .óJ“N'óN ó jóK“jME Nó ;MjM M Nóõ­jMGLM .D Nó­
JME;D .ó Kjó“GMEóGKD M à“E .ó JDEóGKMj N­MN óB;ój“!GJ“MNP
,E ­E .óNNóN JMNDN9 DN àj­KDN MIMG.DGM.DN àDjME V“N“KM.DN óE
Nóõ­“.M ;ó”MN 7óNKóE­G—MN .ó 2óDVôP ,NNM □óVMGõó”“RMLúD K“jD ó
É­ó.MÊ .óEDGNKjM .óN;jóRD ;ó”M G­Kj“LúD óN;“j“K­M”9 É­ó À M
;jóDJ­;MLúD ;j“EDj.“M” .MN ó;HNKD”MN .D CDVD 7óNKMEóGKDP
íóN;ójKMj M”õ­ÀE M KDjGMj Nó Jj“NKúD NóE óÉ­“;ô ”D ;MjM V“Vój
M V“.M Jj“NKú À “jjóN;DGNMI“”“.M.ó Jj­ó”P
íó­N D àMjô jóN;DGNôVó” ;ó”M M”“EóGKMLúD .DN GDVDN Jj“NKúDN
NDIjó DN É­M“N ­OgE àD“ ;DNKD JDED N­;ójV“NDj á1K aePaérP TDJ!
KóE .ó óE;jóõMj N­MN óGójõ“MN óE JDG.­R“j Nó­N .“NJH;­”DN y
jó;jD.­LúDP
1NN­EM MõDjM EóNED ­E JDE;jDE“NND9 ;ó”M àÀ9 .ó DIó.óJój
y Dj.óE .ó zj“NKD .ó àMRój .“NJH;­”DN É­ó jó;jD.­RMEP ,GKúD9
JDEóJó JDE ­EM ;óNNDMP 1 4õjó[M .ó zj“NKD Nójô ó.“à“JM.M ;Dj
Eó“D .D .“NJ“;­”M.DP b Nó­ “GVóNK“EóGKD ;óNNDM” jóN­”KMjô óE
Jj“NKúDN KDKM”EóGKó JDGNMõjM.DN MD NójV“LD .ó íó­NP , M GMK­jóRM
óB;”DN“VM .M E­”K“;”“JMLúD óN;“j“K­M” KDjGM ;DNNHVó” D J­E;j“
EóGKD .M ãjMG.ó zDE“NNúDP TDJ! àD“ Jj“M.D ;MjM jó;jD.­R“jS
Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJ“;­”M.Dj w õéTqO
CTõT õpCõOqê-éõ
1 E­”K“;”“JMLúD óN;“j“K­M” À Eó­ .óNó[D
N“GJójDP
7óG—D ­E JDE;jDE“NND JDGNKMGKó JDE M
EDjKó .D Eó­ ó­P
,NKD­ JDE;jDEóK“.D óE JDG.­R“j GDVDN
Jj“NKúDN y EMK­j“.M.óP
zjó“D É­ó íó­N Eó jóN;DGNMI“”“RMjô ;ó”DN GD
VDN Jj“NKúDN NDIjó DN É­M“N ó”ó Eó JD”DJD­
JDED N­;ójV“NDjP

de
d
1 óNJD”—M .ó ­E .“NJH;­”D

CD Eó­ KóE;D .ó õMjDKD9 ójM ED.M [DõMj Ió“NóID” óE


KójjóGD IM”.“DP 7D.DN DN NôIM.DN y KMj.ó9 .“V“.HMED GDN óE
K“EóN ó [DõôVMEDN MKÀ É­ó à“JMNNó óNJ­jD .óEM“N ;MjM óGBójõMjP
b N­JóNND .D Eó­ à“E .ó NóEMGM ójM àjóÉ­óGKóEóGKó .óKójE“
GM.D ;ó”M É­M”“.M.ó .DN Eó­N JD”óõMN .ó K“EóP 1 óNJD”—M .DN
[DõM.DjóN JójKDN É­MNó NóE;jó ”óVMVM y V“K(j“MP
1 óNJD”—M .M ;óNNDM M Nój .“NJ“;­”M.M À .ó N­EM “E;DjKUGJ“MP
bN Nóõ­“GKóN ;j“GJH;“DN àDjME óBKjMH.DN .M óB;ój“!GJ“M ;óNNDM”
ó Jjó“D É­ó Nó[ME “G.“N;óGNôVó“N ;MjM M óNJD”—M .D .“NJH;­”DP

7,Cv1 ç3 1Q7b ê1í5■b


2óN­N àóR ;óNJM.DjóN .ó —DEóGN NDEóGKó MÉ­ó”óN É­ó óNKM
VME .“N;DNKDN M Nóõ­“ ”D á3K tP drP ,”ó óB“õ“­ É­ó Nó­N .“NJH
;­”DN MIMG.DGMNNóE K­.D D É­ó K“G—ME9 MKÀ EóNED M ;j(;j“M
V“.M9 Nó GóJóNNôj“D àDNNó9 ;MjM Nóõ­“ ”DP ,”óN Kój“ME .ó MK“Gõ“j
D Nó­ ;M.júDP
z“GJD JMjMJKójHNK“JMN M[­.MjúD M “.óGK“à“JMj D .“NJH;­”D óE
;DKóGJ“M”s
P ,”ó .óNó[M JDG—óJój “GK“EMEóGKó M íó­N
Aó­ óN;Hj“KD .(J“” “G.“JM àDEó .ó íó­N ó Nó.ó .ó [­NK“LMP
,”ó I­NJM □JDG—óJój zj“NKD9 D ;D.ój .M N­M jóNN­jjó“LúD ó M
;MjK“J“;MLúD óE Nó­N NDàj“EóGKDN9 KDjGMG.D Eó JDED ó”ó óE
N­M EDjKóÊ án; pP erP A­M JDGNKUGJ“M óE DIó.óJój M íó­N
.óEDGNKjM EDjKó .ó N“ ;j(;j“D á7õ Paa a:rP íó­N .“NNós

BáJó O3 5õóH93 ó Oz“9ó 3j Oíq Oq“37óH9q G3j ó 6óHK3 3j Oíq


6óHàq G3j ó H9”ó 3j Oíq H9>í3Fqs jqO >í3j O3 5õóH9qHs 5õóH93a
O3 G9OKóm 3j ”ój—H33G73Haj3 3 ”óG43”3Haj3s —ó9O 3í Oóí ó
23G4óH 3 q:ó ”ój õ3qõ7q73s ”ój :íOK9àq 3 ”ój H3K97Jó Oó“H3
q K3HHqs —ó9O [ 73OOqO ”ó9OqO >í3 j3 q5Hq7óy NêH dl ãs éol

aP ,”ó óNKô .“N;DGHVó”


AóE;jó É­ó —D­Vój D;DjK­G“.M.ó9 ó”ó óNKô .“N;DNKD ó MGN“D
ND ;Dj óNKMj JDE VDJ!P A­M .“N;DG“I“”“.M.ó .óEDGNKjM M “E;Dj
KUGJ“M É­ó ó”ó .ô MD Nó­ jó”MJ“DGMEóGKDP C(N NóE;jó jóNójVMEDN
KóE;D ;MjM MN JD“NMN É­ó [­”õMEDN “E;DjKMGKóNP bN .“NJH;­”DN
.ó zj“NKD .ó“BMjME óE;jóõD ó DJ­;ML'óN ;MjM óNKMj JDE ó”óP
1 .“N;DG“I“”“.M.ó .ó”óN ;jDVD­ D JDE;jDE“NND É­ó K“G—MEP

pP ,”ó À N­IE“NND
,”ó jóJDG—óJó É­ó íó­N GúD MJó“KM EóGDN É­ó ­E óN;Hj“KD
É­óIjMGKM.D ó JDGKj“KD áA4 : P qrP A­M V­”GójMI“”“.M.ó ó JD
E­G“JMLúD KjMGN;MjóGKó .óEDGNKjME JDGà“MGLM óE íó­N ó óE
VDJ!P 1 É­M”“.M.ó .ó NójVD ó D MEDj M VDJ! jóà”óKóE N­IE“NNúD
ó jóN;ó“KD ;ó”M EMK­j“.M.ó É­ó VDJ! KóEP Aó ó”ó E“G“NKjMj M ­OgEa
;jDVMVó”EóGKó À M ;óNNDM JójKMP êM­”D K“G—M M bGóNHàDjD óE
M”KM JDGKM ;DjÉ­ó ó”ó E­“KMN VóRóN D MG“ED­ ó G­GJM Nó óG
VójõDG—D­ .ó NójV“j êM­”D9 EóNED É­ó óNKó óNK“VóNNó GM JM.ó“M
áa7E aP O érP
tP ,”ó À à“ó”
,”ó À JDójóGKó GM JDGNMõjMLúD Jj“NKú9 GMN jóN;DGNMI“”“.M.óN
.ó jDK“GM ó GD MEDj M íó­NP □b É­ó Nó jóÉ­ój .óNKóN óGJMj
jóõM.DN À É­ó Nó[ME à“À“NÊ á4zD tParP b ,N;Hj“KD .ó íó­N VM”D
j“RM KMGKD M à“.ó”“.M.ó É­ó “GN;“jD­ êM­”D M àMRój .M à“.ó”“.M.ó
D “Gõjó.“óGKó J—MVó ;MjM .óKójE“GMj É­M“N —DEóGN .óVój“ME
Nój Kjó“GM.DN áa7E aParP

:P ,”ó .óNó[M àMRój .“NJH;­”DN


,”ó óGKóG.ó É­ó D Jj“NKúD EM.­jD óNKô JDE;jDEóK“.D óE
àMRój .“NJH;­”DNP íóNó[M JjóNJój GD AóG—Dj M à“E .ó õ”Dj“à“JMj M
íó­N jó;jD.­R“G.D GDN D­KjDN M V“.M óE zj“NKDP
,NNóN J“GJD Jj“KÀj“DN ;D.óE ;MjóJój E­“KD ó”óVM.DNP 3MN M
É­M”“.M.ó DIK“.M À .óKójE“GM.M ;ó”D ;M.júD óNKMIó”óJ“.DP Aó
VDJ! MJó“KMj M Eó.“DJj“.M.ó9 Nójô “NND É­ó DIKójôP zM.M MGD9 GDN
NDN .“jóKDjóN jóJM;“K­”ME MN .“jóKj“RóN ;MjM M MJó“KMLúD .ó GDVDN
EóEIjDN .ó óÉ­“;óP 4GVMj“MVó”EóGKó9 É­MG.D ó”óVMEDN MN óB“õ!G
J“MN9 M É­M”“.M.ó .DN JMG.“.MKDN Eó”—DjM ;jD;DjJ“DGM”EóGKóP
CúD KóG—M jóJó“D .ó óB“õ“j ­E M”KD ;M.júDP

b5, zb3 ê,5A4A7"Cz41


2óN­N óNJD”—ó­ Nó­N .“NJH;­”DN NDEóGKó .ó;D“N .ó ;MNNMj □M
GD“Kó DjMG.D M íó­NÊ áQJ OP arP b êM“ .ó­ M 2óN­N D JDG—óJ“
EóGKD “GKój“Dj ;MjM Vój D ;DKóGJ“M” .ó êó.jD9 D “E;óK­DND9 É­ó
Nój“M J—MEM.D zóàMN9 M jDJ—M á2D PtarP êDj KjôN .D JóK“J“NED
.ó CMKMGMó”9 ó”ó V“­ D JMjôKój .ó ­E —DEóE □óE É­óE GúD —ô
.D”DÊ á2D PtqrP 1 .“jóLúD .ó íó­N GM óNJD”—M .D .“NJH;­”D À
­EM Dj.óEP □0PPPâ CúD JDGN“.ójó N­M M;Mj!GJ“M GóE N­M M”K­jM9
;D“N ó­ D jó[ó“Kó“P GúD V! JDED D —DEóEs D —DEóE
V! M M;Mj!GJ“M9 EMN D V! D JDjMLúDÊ á4AE OPqrP
CúD óB“NKó EMGó“jM ;ó”M É­M” ;DNNMEDN “G.­R“j ­EM ;óNNDM
M EDjjój ;MjM N“ EóNEM ó “G“J“Mj óE ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó
.“NJ“;­”M.DP 2óN­N óGN“GD­s □C“Gõ­ÀE ;D.ó V“j M E“E9 Nó D êM“9
É­ó Eó óGV“D­9 GúD D MKjM“jc ó ó­ D jóNN­NJ“KMjó“ GD ’”K“ED .“M
á2D OPttrP A( íó­N ;D.ó ;jó;MjMj ­EM ;óNNDM ;MjM KDjGMj Nó
.“NJH;­”D É­ó jó;jD.­RM ­E JMjôKój NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKD
óE D­KjMN ;óNNDMNP íó­N .“NNós □0PPPâ Aó;MjóE Eó FMjGMIÀ ó
AM­”D ;MjM M DIjM M É­ó DN KóG—D J—MEM.DmX á1K pParP 1KÀ DN
;j(;j“DN .“NJH;­”DN .ó zj“NKD àDjME .M.DN M ó”ó ;Dj íó­N êM“
á2D qPOrP
1 óNJD”—M .ó ­E .“NJH;­”D óB“õó DjMLúD ;ójN“NKóGKóP 2­GKD
JDE Nó­N ”H.ójóN óN;“j“K­M“N9 ;óLM M íó­N ;MjM ”óVô ”D y ;óNNDM
É­ó ó”ó É­ój É­ó VDJ! .“NJ“;­”óP

,AzbQv1 zb3 zç4í1íb


2óN­N .óEDGNKjD­ Nó­ JDE;jDE“NND JDE ­EM óNJD”—M .ó
É­M”“.M.ó MD J—MEMj M;óGMN M”õ­GN —DEóGN .óGKjó MN E­”K“.'óN
áQJ OP prP 1”õ­GN É­ó É­“NójME óNKMj JDE ó”ó jóJóIójME M jóN
;DNKM .ó É­ó GúD ;D.ój“ME áQJ éPpé9pdrP bN É­ó ójME E­“KD
JDGà“MGKóN9 D­ K“G—ME ;j“Dj“.M.óN ójjM.MN9 D­ óNKMVME ;jóNDN
M EDK“VML'óN MGK“õMN àDjME óBJ”­H.DN áQJ dP:q OarP 1D JDG
JóGKjMj Nó óE ;D­JDN “G.“VH.­DN9 2óN­N jóN“NK“M y KóGKMLúD .ó Nó
NDIjóJMjjóõMj M ;DGKD .ó GúD ;D.ój E“G“NKjMj óàóK“VMEóGKóP
6­MG.D VDJ! MJ—Mj É­ó óGJDGKjD­ ­E .“NJH;­”D óE ;D
KóGJ“M”9 .óNóGVD”VM ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó ;jÀ .“NJ“;­”M.D JDE
ó”ó MGKóN .ó JDGV“.ô ”D ;MjM D .“NJ“;­”M.DP b ;jÀ .“NJ“;­”M.D À
D Kjó“GMEóGKD .ó ­E .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” □MJójJM .ó JDED
V“Vój M à“E .ó MõjM.Mj M íó­NÊ á”7N tP rP ,NNM jó”MLúD KóE
.­MN VMGKMõóGNP zM;MJ“KM D M JjóNJój .M “GàUGJ“M y [­VóGK­.ó
óN;“j“K­M” ó ;ójE“Kó É­ó VDJ! MVM”“ó M ;jDà­G.“.M.ó .ó Nó­
JDE;jDEóK“EóGKDP
7jó“GMEóGKD óE ;jÀ .“NJ“;­”M.D
bN ;j“Eó“jDN JDGVójK“.DN óE 2ój­NM”ÀE àDjME M”“EóGKM.DN
MD Nó .ó.“JMjóE □MD óGN“GD .DN M;(NKD”DN ó y JDE­G—úD9 MD
;MjK“j .D ;úD ó yN DjML'óNÊá1K aPtarP
êj“Eó“jD9 D Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” KóE .ó àMRój ;MjKó .ó
­E JDj;D NM­.ôVó” ó à­GJ“DGM” óE É­ó ó”ó M;jóG.M9 ;ó”M DINój
VMLúD9 JDED Nój NóEó”—MGKó M zj“NKD ó DG.ó ;DNNM óB;ój“EóGKMj
M JDE­G—úD9 D MEDj ó M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó É­ó GóJóNN“KMP
1”ÀE .“NND9 ó”ó ;jóJ“NM Nój óGJDjM[M.D M ND”“.“à“JMj M V“.M
Jj“NKúP ,”ó ;jóJ“NM óNKMj MjjM“õM.D óE zj“NKD ó DIKój .ó”ó D
M”“EóGKD áz” aPqrP 4NND N“õG“à“JM É­ó ó”ó .óVó óNKMj óÉ­“;M.D
;MjM Nó M”“EóGKMj óN;“j“K­M”EóGKó ;Dj Eó“D .D óNK­.D jóõ­”Mj
.M êM”MVjM .ó íó­N9 .M EóEDj“RMLúD .ó KóBKDN IHI”“JDN9 .M
Eó.“KMLúD9 .M DjMLúD ó .M M.DjMLúDP
ü GóJóNNôj“D É­ó VDJ! KjMIM”—ó JDE ó”ó óE JM.M ­EM .óNNMN
.“NJ“;”“GMN ;MjM MNNóõ­jMj É­ó ó”MN Nó KDjGóE ;MjKó .ó N­M V“.MP
lémTtIvp COõ íêp ó”ó .óVó óNK­.Mj9 EóEDj“RMj9 Eó.“KMj9 DjMj ó
M.DjMjP ,GN“Gó9 ;ó”M FHI”“M9 É­ó óNNMN JD“NMN NúD “E;DjKMGKóN ó
.óEDGNKjó D Nó­ VM”Dj àM”MG.D .M óB;ój“!GJ“M É­ó VDJ! KóE GóNNMN
ôjóMNP 5óNNM”Kó É­ó M ;jôK“JM .óNNMN .“NJ“;”“GMN GúD À ”óõM”“NED9
EMN à“.ó”“.M.óP KO?—õptIvp gOçO9 óGN“GMG.D ”—ó ­E D­ .D“N
EÀKD.DN É­ó VDJ! ­NMP DfêqptO T gOçp7Tõ9 ;jMK“JMG.D MN JDE ó”óP
DfêqptO T Cpõ?p­põTõr b Nó­ óBóE;”D D óGJDjM[Mjô M Nój à“ó”P
zDE;MjK“”—ó JDE jóõ­”Mj“.M.ó ;j“GJH;“DN É­ó VDJ! KóG—M
M;jóG.“.D ó JDED VDJ! DN KóE M;”“JM.DP ,NKó[M .“N;DGHVó” ;MjM
jóN;DG.ój yN ;ójõ­GKMN .ó”óP í! M ó”ó M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó
óBóJ­KMj KMjóàMN ó M;”“JML'óN ;jôK“JMN .“Mj“MEóGKóP
6­MG.D D Nó­ M”­GD óNK“Vój à“ó”EóGKó ;jMK“JMG.D JM.M ­E
.óNNóN ;DGKDN à­G.MEóGKM“N .M V“.M Jj“NKú NóE É­ó VDJ! KóG—M
.ó □óE;­jjô ”DÊ9 Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD .ó ;jÀ .“NJ“;­”M.D Kójô
K“.D !B“KDP

d:
bINójVó .ó ;ójKD
b ;jÀ .“NJ“;­”M.D ;ójE“Kó É­ó VDJ! Nó àME“”“Mj“Ró JDE
­E .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M”P íóNNó ED.D VDJ! Vój“à“JMjô N­M
EDK“VMLúD9 JM;MJ“.M.ó .ó M;jóG.“RMõóE9 Nó­ JDE;jDE“NND
JDE íó­N ó .óJ“.“j Nó ;D.ójô .“NJ“;­”ô ”D D­ GúD9 ”óVMG.D óE
JDGKM N­M V“.M9 ó GúD M;óGMN N­MN ;M”MVjMNP
ü óNNóGJ“M” É­ó ó”ó MNN“E“”ó DN ;DGKDN IôN“JDN .D Jj“NK“MG“NED
ó É­ó VDJ! D JDG—óLM IóE MGKóN .ó “G“J“Mj ­E jó”MJ“DGMEóGKD
.ó .“NJ“;­”M.DP 1 ;j“Eó“jM ó;HNKD”M M 7“E(KóD :Paa M.VójKós
□CúD Nó ;jóJ“;“Kó óE “E;Dj MN EúDN NDIjó G“Gõ­ÀE 0PPPâÊP

7DEó M “G“J“MK“VM
Aó D ,N;Hj“KD .ó íó­N JDGà“jEMj M VDJ! ó MDN É­ó óBójJóE
M­KDj“.M.ó NDIjó VDJ! É­ó .óVó .“NJ“;­”Mj M”õ­ÀE9 óGKúD KDEó M
“G“J“MK“VMP CM JDE;M“BúD .ó íó­N ;ó”M —­EMG“.M.ó GúD jóõóGó
jM.M9 ó”ó Nó àóR JMjGó ó —MI“KD­ óGKjó G(N á2D P trP íó­N KDED­
M “G“J“MK“VMP 6­MG.D zj“NKD JDEóLD­ D E“G“NKÀj“D .ó àMRój .“N
JH;­”DN9 ó”ó J—MED­ JM.M .“NJH;­”D ;óNNDM”EóGKó á2D OPqerP

nMLM D JDGV“Kó
,B;”“É­ó M Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” É­ó9 M;(N E­“KM
DjMLúD ó MJDGNó”—M.D ;Dj Nó­N ”H.ójóN óN;“j“K­M“N9 íó­N D ”óVD­
M JDGV“.ô ”D ;MjM MNN­E“j ­E JDE;jDE“NND .ó .“NJ“;­”M.DP
5óNNM”Kó É­ó D “GKójóNNó É­ó ó”ó .óEDGNKjM óE JDG—óJój M íó­N9
N­M .“N;DG“I“”“.M.ó9 Nó­ óN;Hj“KD N­IE“NND9 N­M à“.ó”“.M.ó ó V“NúD
.ó àMRój .“NJH;­”DN “G.“JME É­ó íó­N D ;jó;MjD­ M à“E .ó É­ó
Nó[M óÉ­“;M.D ;MjM óGN“GMj D­KjDNP
,GàMK“Ró É­ó óNNó jó”MJ“DGMEóGKD óB“õ“jô IMNKMGKó KóE;DP TDJ!
Nó óGJDGKjMjúD óE ­E MEI“óGKó M;jD;j“M.D ;ó”D EóGDN Kj!N —D
jMN ;Dj NóEMGMP ,”ó Kójô .ó jóM”“RMj KMjóàMN óNJj“KMN9 EóEDj“RMj Vój
NHJ­”DN ó àMRój ­E óNK­.D IHI”“JD jóõ­”MjEóGKóP ü ;jóJ“ND É­ó
ó”ó JDGJDj.ó JDE óNNó JDE;jDE“NND EHG“ED .ó KóE;D MGKóN
.ó JDEóLMjP + Eó.“.M É­ó ó”ó MEM.­jóJój9 M ;MjK“J“;MLúD .ó”ó
GD E“G“NKÀj“D M­EóGKMjô õjM.MK“VMEóGKóP ,”ó .óVójô óGJMjMj D
JjóNJ“EóGKD óN;“j“K­M” JDED ;j“Dj“.M.ó EôB“EMP
í“õM ”—ó É­ó D jó”MJ“DGMEóGKD ;óNNDM” JDE ­E Jj“NKúD EM.­
jD DàójóJójô Kjó“GMEóGKD .ó É­M”“.M.ó ó N­;j“jô N­MN GóJóNN“.M.óN
“G.“V“.­M“NP çEM VóR É­ó D j“KED .D .“NJ“;­”M.D KóE jó”MLúD .“
jóKM JDE D MEM.­jóJ“EóGKD óN;“j“K­M” .D .“NJH;­”D9 óNKó M.É­“
j“jô ­EM JDE;jóóGNúD ;jDà­G.M .D óNK“”D Jj“NKúD .ó V“.MP

,B;”“É­ó D jó”MJ“DGMEóGKD
b ;jD;(N“KD .D jó”MJ“DGMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.D À óÉ­“;Mj
M”õ­ÀE É­ó EDjjó­ ;MjM N“ EóNED M jó;jD.­R“j óE D­KjMN
;óNNDMN ­E JMjôKój NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKDP ,B;”“É­ó M Nó­
.“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” É­ó9 NóE JDE;jDE“NND ó N­IE“NNúD9
GúD —MVójô ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.DP
zDE;jDE“NNDP í“õM ”—ó ;Dj É­ó .óVóE Kój êç gOçCõOçé??O
çQ—êOr ,B;”“É­ó É­ó NóE “NND À àôJ“” .óN“NK“j JDE D ;j“Eó“jD
N“GM” .ó ”­KM D­ .óNMG“EMj É­MG.D —D­Vój “G.“JMLúD .ó àjM
É­óRMP zDGNóÉ­óGKóEóGKó9 VDJ!N Nó JDE;jDEóKóE GM ;jóNóGLM
.ó íó­N M JjóNJój E­K­MEóGKó GM ;”óG“K­.ó .ó Nó­ n“”—D9 GúD
“E;DjKM D ;jóLD É­ó KójúD .ó ;MõMjP zDE;jDE“NND N“õG“à“JM
É­ó GúD óB“NKóE .óN“NK!GJ“MN9 ”“E“KóN9 jóNójVMNP
,E dq:9 ó­ VDMVM .ó AKP QD­“N ;MjM QDN 1Gõó”óN É­MG.D
D ;“”DKD MG­GJ“D­ É­ó —MV“M □NÀj“M MEóMLMÊ .ó óB“NK“j ­EM
IDEIM GD MV“úDP n“RóEDN ­E ;D­ND .ó óEójõ!GJ“M ó jóJóIóEDN
Dj.óE ;MjM MIMG.DGMj “Eó.“MKMEóGKó D MV“úDP 1D MIj“jEDN M
;DjKM9 ­EM N­;ójàHJ“ó E(Vó” ó óNKjó“KM NM“­ M­KDEMK“JMEóGKó
.D MV“úD ó JDEóLD­ M “Gà”MjP AM“­ jóKM9 ;MjM”ó”M MD J—úDP vóN“Kó“
;Dj ­E EDEóGKD9 JDE Eó.D .ó ;­”Mj9 EMN JDE EM“N Eó.D
.ó GúD ;­”MjP
1GKóN EóNED É­ó D M;MjMKD KDJMNNó D J—úD9 [Dõ­ó“ Eó
NDIjó óNNM K!G­ó NMH.MP 1N ;M”MVjMN GúD .óNJjóVóE D KójjDj É­ó
NóGK“P 3MN .óN.ó D EDEóGKD óE É­ó NM”Kó“9 ó­ óNKMVM ;jóND y
E“G—M .óJ“NúDP
çEM VóR É­ó íó­N óB“õó à“.ó”“.M.ó “GMIM”ôVó”9 D JDE;jDE“N
ND .ó .“NJ“;­”M.D À KúD NÀj“D É­MGKD MÉ­ó”ó NM”KD .D MV“úDP 1à“jEó
MD Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” É­ó9 MNN­E“.D óNNó JDE;jDE“NND9
VDJ!N .D“N óNKúD ”“õM.DN ;Dj ó”óP 1NNóõ­jó ”—ó É­ó9 EóNED É­ó ó”ó
KjD;óJó9 VDJ! ;ójEMGóJójô à“ó”P ,B;”“É­ó É­ó ó”ó .óVó JDE;jD
EóKój Nó M DINójVMj9 óNJ­KMj9 Nóõ­“j M N­M .“jóLúD ó DIó.óJój M ó”M
;MjM J—óõMj y EMK­j“.M.ó óE zj“NKDP ,NNó JDE;jDE“NND E’K­D9
NóE jóNójVMN9 À M IMNó .ó Nó­ jó”MJ“DGMEóGKDP
A­IE“NNúDP í“õM M Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” ;Dj É­ó ó”ó
.óVójô N­IEóKój Nó M VDJ! JDED MÉ­ó”ó óE É­óE íó­N “GVóNK“­
M­KDj“.M.ó ;MjM Kjó“Gô ”D ;MjM M jó;jD.­LúDP A­M N­IE“NNúD À
“E;jóNJ“G.HVó” ;DjÉ­ó NóE ó”M VDJ! GúD ;D.ójô óBójJój M­KD
j“.M.óP zj“NKD J—MED­ Nó­N .“NJH;­”DN9 EMN9 MGKóN .ó JDEóLMj
M Kjó“Gô ”DN9 ó”óN K“VójME .ó Nóõ­“ ”DP
zójK“à“É­ó Nó .ó É­ó Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD óNKó[M J”MjMEóGKó
.óà“G“.D ó .ó É­ó Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” óGKóG.M D ;M;ó” .ó
JM.M ­EP ,”ó ;jóJ“NM NMIój É­ó M ”“.ójMGLM É­ó VDJ! KóE À ;jDVM.M
;Dj Nó­ JDE;jDE“NND ó JMjôKój9 ó GúD ;Dj J­jNDN ó —MI“”“.M.óNP Aó­N
”H.ójóN .óVóE óB;”“JMj M ó”ó É­ó N­M N­IE“NNúD MK“VM M ó”óN É­M”“
à“JM VDJ! ;MjM M ”“.ójMGLMP 4NND ”MGLMjô Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD GM
.“jóLúD JójKM ó M[­.Mjô M óNKMIó”óJój N­M M­KDj“.M.óP
Aó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” .óVójô JDE;jDEóKój Nó M ­EM
N­IE“NNúD JDE M”óõj“MP vóIjó­N pP q .“Rs

(“373àqj qóO O3íO õC73H3O 3 Oí“j3KqjaO3 S qíKóH97q73 73õ3Ol


.õ3O ”í97qj 73 'ó”]O ”ójó >í3j 73'3 —H3OKqH ”óGKqOl (“3
73àqjaõ43Os —qHq >í3 ó KHq“qõ4ó 73õ3O O3:q íjq qõ35H9q 3 GJó
íj —3Oós —ó9O 9OOó GJó O3H9q —Hó'39KóOó —qHq 'ó”]Ol


zDED ;D.ó ­E ”H.ój óB;ój“EóGKMj M M”óõj“M Nó Nó­ .“NJH
;­”D GúD Nó N­IEóKó JDE M”óõj“M M ó”ó? 3DNKjó M Nó­ .“NJH;­”D
óE ;DKóGJ“M” É­ó À IDE NMIój É­ó VDJ! À jóN;DGNôVó” ;ójMGKó
íó­N ;MjM õ­“ô ”D GM JME“G—M.M Jj“NKú ó óE Vó”Mj ;ó”D Nó­
IóE óNKMjP
3M“N É­ó K­.D9 óNNM N­IE“NNúD N“õG“à“JM JDGà“MGLMP 5óJóG
KóEóGKó9 ­E [DVóE É­ó óB;ój“EóGKD­ ­EM JDGVójNúD .jMEô
K“JM .MN .jDõMN ó .D Jj“Eó9 ;Dj Eó“D .ó GDNND E“G“NKÀj“D9 àD“
JDGV“.M.D M .Mj Nó­ KóNKóE­G—D GM jó.ó GMJ“DGM” .ó Kó”óV“NúDP
1JDGNó”—ó“ D M GúD .Mj M óGKjóV“NKM GMÉ­ó”M À;DJMP 1N J“jJ­GN
KUGJ“MN GúD Eó ;ójE“K“ME óB;”“JMj MN jMR'óN .D Eó­ JDGNó”—DP
êó.“ N“E;”óNEóGKó É­ó ó”ó JDGà“MNNó óE E“EP nD“ ­EM M”óõj“M
Vój É­ó ó”ó JDGJDj.D­ “Eó.“MKMEóGKó ;Dj JM­NM .ó Nó­ JDE
;jDE“NND .ó N­IE“NNúDP 3M“N KMj.ó ;­.ó ”—ó EDNKjMj D ;ój“õD
.D Djõ­”—D ó M “E;DjKUGJ“M .ó V“Vój óNNM GDVM V“.M MGKóN .ó
­EM óB;DN“LúD ;’I”“JM ó ;jóEMK­jMP
,B;”“É­ó M Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” É­ó M N­IE“NNúD .ó”ó
DàójóJó Nóõ­jMGLM óE óGJDGKjMj M VDGKM.ó .ó íó­N ;DjÉ­ó ó”ó
KóE M D;DjK­G“.M.ó .ó Nó MJDGNó”—Mj JDE VDJ!P 1NNóõ­jó ”—ó
É­ó9 Nó VDJ! GúD ND­Iój M jóN;DNKM9 ;jDJ­jMjô DIK! ”M .ó Nó­N
”H.ójóN ó jóJóIójô ­EM jóN;DNKM .ó M­KDj“.M.ó9 ó GúD EójM D;“
G“úDP □6­óE NM“ y õ­ójjM ;jóJ“NM .ó Dj“óGKMLúD9 ó JDE E­“KDN
JDGNó”—ó“jDN Nó DIKÀE M V“K(j“MÊ áêV atPOrP
Aó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” .óVó N­IEóKój Nó T—é­Tçpã—p M
VDJ!P ,NNM N­IE“NNúD MK“VM À D JDGKjôj“D .M DIó.“!GJ“M ;MNN“VMc
À KDEMj M “G“J“MK“VM GMN ôjóMN É­ó MàóKME D JjóNJ“EóGKDP b .“N
JH;­”D .óVó ;jDJ­jMj JDE óE;óG—D M .“jóLúD .ó Nó­ ”H.ój ;MjM
É­ó J—óõ­ó y EMK­j“.M.óP ,”ó .óVó óNJD”—ój Nój KjMGN;MjóGKó ó
V­”GójôVó” óE ôjóMN É­ó .ó D­KjM EMGó“jM ;D.ój“ME ;ójEMGóJój
DJ­”KMNP ,àÀN“DN tP : .“R É­ó .óVóEDN NóE;jó .“Rój M Vój.M.ó
óE MEDj ;MjM É­ó JjóNLMEDN óE zj“NKDP
b .“NJH;­”D GúD —óN“KM óE JDE;MjK“”—Mj Kj“NKóRMN ó àjMÉ­óRMNP
7“MõD :P O óGN“GMs □PPP JDGàóNNóE DN Nó­N ;óJM.DN ­GN MDN D­KjDN
ó DjóE ­GN ;ó”DN D­KjDN ;MjM NójóE J­jM.DNP 1 DjMLúD .ó ­E
[­NKD À ;D.ójDNM ó óà“JMRÊP ,”ó GúD KóGKM ;jDKóõój Nó óNJDG.óG.D
É­óE ÀP TDJ! GúD ;D.ó ”óVMj DN àMj.DN .ó Nó­ .“NJH;­”D9 M GúD
Nój É­ó ó”ó DN JDE;MjK“”—ó áã OParP íó“BMj .ó àM”Mj .MN ”­KMN
“G.“JM É­ó D­ ó”ó GúD .óNó[M N“GJójMEóGKó JDG—óJój D ;M.júD
.ó íó­N D­ GúD É­ój V“Vój Nóõ­G.D óNNó ;M.júDP
çE ME“õD KjMVMVM ­EM ”­KM JDE M ”MNJHV“MP 1 ;jDE“NJ­“.M.ó
IójjMGKó .D õ­óKD K“G—M àó“KD É­ó ó”ó ;ój.óNNó KDKM”EóGKó óNNM
IMKM”—MP ,”ó K“G—M É­óIjM.D KMGKMN ;jDEóNNMN àó“KMN M íó­N .ó
EMGKój D JDjMLúD ;­jD ó M EóGKó ”“E;M É­ó Nó NóGK“M ­E JDGN
KMGKó EóGK“jDNDP
AMKMGôN ;jDJ­jD­ óGàMK“RMj É­ó M JDGà“NNúD D àMj“M ;ój.ój
jóN;DGNMI“”“.M.óN .ó ”“.ójMGLM ó D .ó“BMj“M NóVójMEóGKó jóNKj“KD
óE N­MN MK“V“.M.óNP 3MN ó”ó NMI“M É­ó JDGK“G­Mj NóE JDGàóNNMj9
NóE DIKój M ;­j“à“JMLúD ó M V“K(j“M N“õG“à“JMj“M .óNKj­“j N­M ­K“”“
.M.ó ó jó;jD.­R“j JMjGM”“.M.ó óE D­KjMN ;óNNDMNP n“GM”EóGKó9
jóJDG—óJó­ É­ó GúD ;D.ój“M õMG—Mj M IMKM”—M NDR“G—DP
,”ó .óJ“.“­ É­ó .óNó[MVM Nój NóEó”—MGKó M zj“NKD ó GM.M EóGDN
D NMK“NàMj“M9 GúD “E;DjKMVM D J­NKDP A­MN jóN;DGNMI“”“.M.óN àDjME
jóNKj“Gõ“.MN9 N­M ”“Iój.M.ó àD“ ”“E“KM.M ó Nó­ Djõ­”—D NDàjó­ ­E
KjóEóG.D IMÉ­óP 3MN9 ;Dj Eó“D .M ;jóNKMLúD .ó JDGKMN9 .ó óGJD
jM[MEóGKD jóõ­”Mj ó .ó E­“KM DjMLúD9 íó­N .ó­ M ó”ó V“K(j“MP
n“D[ó9 ó”ó À ;­jD ó KóE ­E E“G“NKÀj“D IóE N­Jó.“.DP
1D jóVó”Mj ôjóMN .ó .“à“J­”.M.ó9 D .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M”
;ój;óK­Mjô Nó­ ;j(;j“D JjóNJ“EóGKD ó .óEDGNKjMjô É­ó JDGà“M
óE VDJ!P 6­MGKD EM“N MK“VMEóGKó ó”ó Nó N­IEóKój9 Eó”—Dj
Nójô M É­M”“.M.ó .D Kjó“GMEóGKD É­ó jóJóIójôP 1 N­IE“NNúD
MK“VM À V“KM” ;MjM M NM’.ó óN;“j“K­M”P 1 ’G“JM jóN;DNKM M;jD
;j“M.M É­ó ­E —DEóE EDjKD ;D.ó .Mj M Nó­ íó­N ó M Nó­
.“NJ“;­”M.Dj À M N­IE“NNúD M”óõjó ó MK“VMP

ee
êjDEóKM M Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” É­ó9 IMNóM.D GM
N­IE“NNúD .ó”ó9 VDJ! D KDjGMjô jóN;DGNôVó” óE KD.MN MN ôjóMN
.M V“.MP êM­”D àóR “NND JDE 1jÉ­“;Ds □0PPPâ z­“.ó óE J­E;j“j
D E“G“NKÀj“D É­ó VDJ! jóJóIó­ GD AóG—DjÊ áz” tP qrP 7D.D
.“NJH;­”D óB;ój“EóGKM EM“Dj JjóNJ“EóGKD Nó àDj jóN;DGNôVó”
;Dj D­KjDP ,NKó ;D.ó Nój ó”Dõ“M.D9 óGJDjM[M.D9 .óNMà“M.D D­
M.EDóNKM.D óE ;MjK“J­”Mj9 NóE óNK“E­”Mj D Djõ­”—D ó NóE
JM­NMj óEIMjMLDNP
1 V“.M Jj“NKú IMNó“M Nó GM .“NJ“;”“GM9 É­ó Nójô .óNóGVD”V“.M
GD Nó­ .“NJH;­”D NDEóGKó y Eó.“.M É­ó VDJ! KDjGô ”D jóN;DG
NôVó” ;Dj “NNDP êM­”D MG“EMVM DN .ó 7óNNM”)G“JM M Nóõ­“j Nó­
óBóE;”D .ó V“.M .“NJ“;”“GM.M áa7N pPqrP ,EIDjM E­“KDN .ó
GDNNM óÉ­“;ó àDNNóE Jj“NKúDN ;Dj MGDN9 GúD —MV“ME àó“KD .D
óNK­.D IHI”“JD9 .M EóEDj“RMLúD .MN ,NJj“K­jMN9 .M Eó.“KMLúD9
.M DjMLúD ó .M M.DjMLúD ;MjKó “GKóõjMGKó .M V“.M JDK“.“MGMP 3MN9
É­MG.D Nó JDE;jDEóKójME M Kój ­E jó”MJ“DGMEóGKD ;óNNDM”9
GD É­M” .óVój“ME ;jóNKMj JDGKMN ­GN MDN D­KjDN9 D jóN­”KM.D
àD“ ­EM EM“Dj JDGNMõjMLúD M íó­N ó ­EM JDE­G“.M.ó Jj“NKú
EM“N NM­.ôVó”P

zDE­G“É­ó M V“NúD
zójK“à“É­ó Nó .ó É­ó Nó­ .“NJH;­”D óGKóG.M É­ó ó”ó àMR ;MjKó
.ó ­E ;jDJóNNDP êj“Eó“jD9 M DIó.“!GJ“M y Dj.óE .ó 2óN­N .ó
Nóõ­“ ”D óB“õ“­ M EDjKó .ó N“ EóNEDP íó;D“N9 D jó”MJ“DGMEóGKD
.ó ;jÀ .“NJ“;­”M.D óÉ­“;D­ D M V“Vój M V“.M Jj“NKúP 1õDjM ó”ó óNKô
NóG.D JDGV“.M.D M Nój ­E .“NJH;­”D à­GJ“DGM” w M ;MjK“J“;Mj
.M óVMGõó”“RMLúD ó .D ;jÀ .“NJ“;­”M.D .ó D­KjM ;óNNDMP + Eó.“
.M É­ó ó”ó MEM.­jóJój óE zj“NKD9 “jô Nó KDjGMj ­E .“NJ“;­”M.Dj9
M”õ­ÀE É­ó “GVóNKó M V“.M MK“VMEóGKó óE D­KjD .“NJH;­”DP
n“GM”EóGKó9 É­MG.D óNKó .“NJH;­”D JDEóLMj M àMRój .“NJH;­”DN9
“jô KDjGMj Nó ”H.ój .ó .“NJ“;­”M.DjóNP

e
b Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD GúD .óVó M;óGMN .Mj NM’.ó óN;“j“K­M”
y V“.M ;óNNDM” .D .“NJH;­”DP CóG—­E .“NJH;­”D À ­E à“E óE N“
EóNED9 EMN N“E ­E ó”D GD õjMG.ó ;”MGD .ó íó­N ;MjM óB;MG.“j
N­M 4õjó[M ;Dj Eó“D .M jó;jD.­LúDP ,”ó “GVóNK“jô óE D­KjMN ;óN
NDMN ;ó”D jóNKD .M V“.MP

íó“Bó É­ó ó”ó .óJ“.M


íó;D“N .ó óB;”“JMj .óKM”—M.MEóGKó MN “E;”“JML'óN .D .“NJ“
;­”M.D9 .! M Nó­ .“NJH;­”D óE ;DKóGJ“M” ­EM D­ .­MN NóEMGMN
;MjM DjMj M à“E .ó .óJ“.“j NDIjó MNN­E“j KM” JDE;jDE“NNDP CúD
KóGKó àDjLMj ­EM jóN;DNKM ;DN“K“VMP ü E­“KD “E;DjKMGKó .Mj M
ó”ó M ”“Iój.M.ó .ó óNJD”—MP A( D ,N;Hj“KD AMGKD ;D.ó J—MEMj
MN ;óNNDMN ;MjM ­EM jó”MLúD .ó .“NJ“;­”M.DP Aó ó”ó GúD óNK“Vój
ea
;jDGKD ;MjM KM” JDE;jDE“NND9 À Eó”—Dj É­ó VDJ! NM“IM MGKóN
.ó “GVóNK“j —DjMN Gó”óP
CúD ;DNND óBMõójMj M “E;DjKUGJ“M .ó Nóõ­“j JM.M ­E
.óNNóN ;MNNDN GM óNJD”—M .D .“NJH;­”DP TDJ! ;D.ó óNKMj MGN“DND
;Dj JDEóLMj M àMRój .“NJH;­”DNP 4NND À jóJDEóG.ôVó”9 EMN Nó­
MGNó“D .óVó Nój KóE;ójM.D JDE M ;MJ“!GJ“M w óN;ójó D KóE;D
.ó íó­N ó M ;óNNDM .ó íó­NP
4Gàó”“REóGKó9 KóG—D .ó M.E“K“j É­ó óE .“VójNMN DJMN“'óN
Góõ”“õóGJ“ó“ JM.M ­E .óNNóN ;MNNDN9 ó “NND JM­ND­ J­jKD
J“jJ­“KD GD Eó­ E“G“NKÀj“DP çEM ;óNNDM .óEDGNKjD­ KD.MN MN
JMjMJKójHNK“JMN .D .“NJH;­”D9 óBJóKD M à“.ó”“.M.óP zDGVóGJ“.D
.ó É­ó ó­ ;D.ój“M M[­.ô ”M GóNNó ;DGKD9 ó­ ;­N óE j“NJD D
;M.júD .ó íó­NP CDNND jó”MJ“DGMEóGKD JDGK“G­D­ ;Dj é
EóNóN MKÀ É­ó N­M “Gà“.ó”“.M.ó Nó KDjGD­ “GKD”ójôVó”P
,E D­KjM DJMN“úD9 ó­ óNKMVM KúD JójKD .ó É­ó D JDjMLúD .ó
­E —DEóE ójM JDjjóKD É­ó .ó“Bó“ .ó I­NJMj M JDGà“jEMLúD .ó
íó­N óE DjMLúDP ,NNó □.“NJH;­”D “.óM”Ê àD“ óEIDjM óE .D“N
EóNóNP
Tôj“MN ;óNNDMN É­ó .óNó[MjME Nój .“NJ“;­”M.MN V“ójME JDE
Jjó.óGJ“M“N “E;óJôVó“N w .“;”DEMN ó JójK“à“JM.DN “E;jóNN“DGMG
KóN9 jóJDEóG.ML'óN .ó M”KD GHVó”P ,­ JDNK­EMVM à“JMj óEIMjMLM.D
.óEM“N ;MjM “GN“NK“j óE DINójVMj ;j“Eó“jMEóGKó N­M V“.M ó
JDGNMõjMLúD Jj“NKúP 3MN “GóV“KMVó”EóGKó GDNND jó”MJ“DGMEóG
KD GúD ;MNNMVM .ó ­E ;jÀ .“NJ“;­”M.D9 M”“EóGKMG.D Jj“NKúDN
“EMK­jDN GMN .“NJ“;”“GMN IôN“JMN .D Jj“NK“MG“NEDP b ;ój“õD MH
À É­ó D M”­GD ;jóN­Eó óNKMj Nó KjMGNàDjEMG.D óE .“NJH;­”D
ó9 ;DjKMGKD9 MJ—M É­ó óNKô óE JDG.“L'óN .ó àMRój .“NJH;­”DNP
A­M .óEDjM óE EDjjój ;MjM N“ EóNED jóàDjLM M “.ó“M óGõM
GDNM .ó É­ó Nó­ VM”Dj óNKô GMN —MI“”“.M.óN9 ó GúD GD JMjôKójP
Aó VDJ! óNK“Vój óE ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó ;jÀ .“NJ“;­”M.D9
J—MEó D ;Dj óNKó GDEó9 EóNED É­ó óNKó[M JME“G—MG.D ;MjM
D .“NJ“;­”M.DP

ep
zójKM VóR9 “G“J“ó“ ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.D NóE
.óà“G“j D É­ó óN;ójMVMP b “G.“VH.­D MNNóõ­jD­ Eó .ó É­ó NMI“M D
É­ó óNKMVM óGVD”V“.D Gó”ó9 EMN G­GJM àD“ N­IE“NNDP ,”ó GúD É­ó
j“M Nój .“NJ“;­”M.Dc É­ój“M JDE­G—úD NóE jóN;DGNMI“”“.M.óP
bjD ;MjM É­ó VDJ! M;jóG.M JDE Eó­N ójjDNP Aó VDJ! Nóõ­“j
óNNóN ;MNNDN GM óNJD”—M .ó ­E .“NJH;­”D9 M ;jDIMI“”“.M.ó .ó
É­ó —M[M jó;jD.­LúD .ó É­M”“.M.ó À M”KM ó M N­M M”óõj“M Nójô
“EóGN­jôVó”P

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJ“;­”M.Dj w D p?gOIvT


qp êç qé?g”CêIO
,NKMIó”óJ“ ­E M”KD ;M.júD ;MjM Eó­ .“NJH
;­”DP
,”ó .óNó[M JDG—óJój “GK“EMEóGKó M
íó­NP
,”ó óNKô .“N;DGHVó”P
,”ó À N­IE“NNDP
,”ó À à“ó”P
,”ó .óNó[M àMRój .“NJH;­”DNP
7óG—D DjM.D JDE ;ójN“NK!GJ“MP
,NJD”—“ JDE J­“.M.DP
7DEó“ M “G“J“MK“VMP
n“R D JDGV“KóP
,B;”“É­ó“ D jó”MJ“DGMEóGKDP
zDE­G“É­ó“ M V“NúDP
íó“Bó“ É­ó ó”ó .óJ“.“NNóP

et
e
b .“NJ“;­”M.D À jó”MJ“DGM“

b .“NJ“;­”M.D À ­E óGJDGKjD .ó ­EM V“.M JDE D­KjMP CúD


À M;óGMN ­EM NÀj“ó .ó jó­G“'óN NDIjó .óKójE“GM.D ;”MGD .ó óN
K­.DP ü óNNóGJ“M”EóGKó jó”MJ“DGM“ w ­E “GVóNK“EóGKD .ó K­.D
É­ó VDJ! À óE D­KjM ;óNNDMP b N­JóNND óE jó;jD.­R“j M ;”óG“K­.ó
.M V“.M É­ó VDJ! KóE óE zj“NKD GD Nó­ .“NJH;­”D M­EóGKMjô D­
.“E“G­“jô JDGàDjEó M àDjLM .D jó”MJ“DGMEóGKDP
êójE“KM É­ó ó­ N­õ“jM D“KD É­M”“.M.óN É­ó D M­B“”“MjúD M
.óNóGVD”Vój ­E jó”MJ“DGMEóGKD NM­.ôVó” JDE Nó­ .“NJH;­”DP

z1Qb5 vç31Cb
b JM”Dj —­EMGD À ­EM MK“K­.ó .ó MEDj ó IDG.M.ó .ó
EDGNKjM.M ;Dj Eó“D .ó ­E JDG[­GKD .ó JDE­G“JML'óN VójIM“N
ó GúD VójIM“NP
b TçOõ ;ó”D D­KjD 1 D “G.“JM.Dj EM“N N“õG“à“JMK“VD .D MEDj
M zj“NKDP 1 ;j“Eó“jM ó;HNKD”M .ó êó.jD Paa óGJDjM[M DN Jj“NKúDN9
.“RóG.Ds □0PPPâ MEóE N“GJójMEóGKó ­GN MDN D­KjDN ó .ó KD.D D
JDjMLúDÊP 1”Kj­HNED9 NójV“LD ó JDE;jDE“NND JDE;'óE D MEDj

e:
ó .“NK“Gõ­óE ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó N­IE“NNúD ó M­KDj“.M.ó
.MN MNNDJ“ML'óN óB“NKóGKóN GD E­G.DP
b MEDj I­NJM D Eó”—Dj ;MjM D “jEúDP ,”ó Nó óV“.óGJ“M óE
“GKójóNNó õóG­HGDP êM­”D .“NNó M FMjGMIÀs □0PPPâ TD”KóEDN ;MjM
V“N“KMj DN “jEúDN óE KD.MN MN J“.M.óN DG.ó ;jóõMEDN M ;M”MVjM
.D AóG—Dj9 ;MjM Vój JDED óNKúD “G.DÊ á1K :PpOrP b .“NJH;­”D
À ­E ME“õD9 ó GúD ­E ;jD[óKD óN;“j“K­M”P ,NJ­Kó N­MN EôõDMN
ó JDGàDjKó D GMN Kj“NKóRMNP zDGN“.ójó Nó­N “GKójóNNóN9 M”óõj“MN
ó ;jóDJ­;ML'óN JDED Nó àDNNóE Nó­NP 7óG—M “GKójóNNó N“GJójD
;ó”MN ;óNNDMN ó ;ó”DN óVóGKDN É­ó MN MàóKMEP
Aó VDJ! NójV“j M Nó­ .“NJH;­”D JDE M”óõj“M9 ó”ó NMIójô É­ó
VDJ! D MEM ó jóN;ó“KMjô ó I­NJMjô N­M ”“.ójMGLMP êM­”D .“NNós
□1NN“E9 .ó IDM VDGKM.ó9 ;Dj MEDj .ó VDJ!N9 õMNKMjó“ K­.D D É­ó
KóG—D ó KMEIÀE Eó .óNõMNKMjó“ ;óNNDM”EóGKóP T“NKD É­ó DN MED
KMGKD 0PPPâÊ áazD aP :rP b MEDj NMJj“à“J“M” “E;­”N“DGMjô Nó­
.“NJH;­”D ;MjM D M”VD .ó □É­ó VDJ!N Nó[ME EM.­jDN ó HGKóõjDN9
NóE ”—óN àM”KMj JD“NM M”õ­EMÊ á7õ PtrP
b MEDj ;Dj Nó­ .“NJH;­”D IMNó“M Nó GD Nó­ JDE;jDE“NND
JDE ó”óP 7jMGNJóG.ó NóGK“EóGKDN óEDJ“DGM“NP 3­“KDN .DN
.“NJH;­”DN .ó zj“NKD D MIMG.DGMjME óGÉ­MGKD ó”ó EDjj“M ;Dj
KD.DNP 3MN D JDE;jDE“NND .ó zj“NKD JDE ó”óN àD“ “GMIM”ôVó”s
□0PPPâ MED­ DN MKÀ D à“EÊ á2D pP rP b MEDj .ó êM­”D àóR É­ó
ó”ó Nó .“N;­NóNNó M Nój MEM”.“LDM.D Nó “NND ;­.óNNó NM”VMj Nó­
;DVD á5E dPprP b MEDj EDK“VM GDN M MG.Mj M Nóõ­G.M E“”—M
JDE D .“NJH;­”D9 M óNKóG.ój GDN ;MjM MG“Eô ”D ó ó.“à“Jô ”DP
7jMGNàDjEM D óN;Hj“KD [­”õM.Dj9 MIj­;KD D­ óB“õóGKó óE ;ój.úD9
;MJ“!GJ“M ó JDE;jóóGNúDP
b­LM MN óB;jóNN'óN .ó MEDj .DN M;(NKD”DN M Nó­N à“”—DN
óN;“j“K­M“Ns □0PPPâ E­“KD MEM.DN 0PPPâÊ á”7N aPérc □1GNó“D V! ”DN
0PPPâÊ á5E P rc □0PPPâ ­EM VóR É­ó DN KóG—D óE Eó­ JDjMLúD
0PPPâ JDED KóG—D NM­.M.ó .ó KD.DN VDJ!N 0PPPâÊ án; Pq9érc □CúD

eO
KóG—D M”óõj“M EM“Dj .D É­ó D­V“j É­ó Eó­N à“”—DN óNKúD MG.MG.D
GM Vój.M.óÊ áp2D trP
C­GJM Nó óGVójõDG—ó .ó .“Rój M Nó­ .“NJH;­”D É­ó VDJ! D
MEMP 5óJóGKóEóGKó Kó”óàDGó“ ;MjM CDjE FDN‘ó””9 É­ó V“Vó M
tPéaé ]E .ó DG.ó ó­ EDjD9 N“E;”óNEóGKó ;MjM .“Rój ”—ós □,­
D MEDÊP CDjE à“JD­ N­j;jóND ó EMjMV“”—M.D óE NMIój É­ó óNNM
ójM M ’G“JM jMRúD .D Eó­ Kó”óàDGóEMP A­N“ó N­j;jóóG.ó­ N­M
.“NJH;­”M JDE ­E I­É­! .ó à”DjóNP 3Mj- I­NJD­ N­M .“NJH;­”M9
.ó ­EM jó­G“úD9 JDE Nó­ JMjjD9 N“E;”óNEóGKó ;MjM ó”M GúD
;jóJ“NMj VD”KMj ;MjM JMNM M ;À GM J—­VMP 1à“jEó Nó­ MEDj ;ó”D
.“NJH;­”DP
,B;”“É­ó9 ;DjÀE9 É­ó D MEDj óB“õó É­ó D jó”MJ“DGMEóGKD
GúD Nó[M óBJ”­N“V“NKMP 1 EDjKó ;MjM N“ EóNED “GJ”­“ JD”DJMj
”“E“KóN óE ME“RM.óN ;jóJ“DNMN ;Dj MEDj .D 5ó“GD .ó íó­NP
1EIDN ;jóJ“NME jó”MJ“DGMj Nó JDE D­KjDN ó .Mj Nó ”“VjóEóGKó
M ó”óNP 1 jó”MLúD KóE .ó JóGKjMj Nó óE zj“NKD9 ó GúD GD pêr
7ójG­jM À M”õD É­ó “GKóGN“à“JM M ”“.ójMGLMP êM­”D ójM KójGD
JDED □MEM É­ó MJMj“J“M DN ;j(;j“DN à“”—DNÊ á”7N aPqrP A­M
NóGN“I“”“.M.ó MDN NóGK“EóGKDN .D .“NJH;­”D “jô óNK“E­”ô ”D MD
JjóNJ“EóGKDP ,”ó KóE .ó Kój Nóõ­jMGLM .ó É­ó Nó­ MEDj ;Dj ó”ó
GúD E­.Mjô .“MGKó .MN àM”—MN É­ó ó”ó KóE D­ ;Dj ó”ó Nój —­EMGDs
êM­”D óBDjKMs □1Jó“KóE D É­ó À àjMJD GM àÀ 0PPPâÊ á5E tP rP
zójKM GD“Kó9 ó­ óNKMVM JDE ­E .“NJH;­”D É­ó ;MjóJ“M E­“KD
GójVDNDP íó;D“N .ó M”õ­GN E“G­KDN9 óE ”ôõj“EMN9 ó”ó JDGàóNND­
É­ó K“G—M EóGK“.D ;MjM E“EP çE E!N MGKóN9 ó”ó K“G—M Eó .“KD
É­ó ­E —DEóE JDE É­óE ó­ É­ój“M EMjJMj ­E óGJDGKjD GúD
;D.ój“M MKóG.ójP 1õDjM9 JDGàóNNMVM É­ó K“G—M Nó óNÉ­óJ“.D .ó
Kó”óàDGMj ó à“JD­ JDE Eó.D .ó Eó .“Rój M Vój.M.óP
,”ó óN;ójMVM É­ó ó­ àDNNó à“JMj à­j“DNDP êóGNó“ ;Dj ­E “GN
KMGKó ó óGKúD ;ó.“ .óNJ­”;M ;Dj Kój KjMGNE“K“.D ­E óN;Hj“KD KúD
óB“õóGKó É­ó ó”ó K“VóNNó Eó.D .ó M.E“K“j N­M àM”KMP 1NNóõ­jó“
”—ó .ó É­ó GDNND jó”MJ“DGMEóGKD ójM EM“N “E;DjKMGKó .D É­ó

eq
É­M”É­ój JDE;jDE“NND ó É­ó Eó­ MEDj ;Dj ó”ó GúD E­.MVM
óE jMRúD .D É­ó ó”ó àMR“M D­ .ó“BMVM .ó àMRójP 3M“N KMj.ó9 ó”ó
.“NNó É­ó D àMKD .ó K! ”D MJó“KM.D GMÉ­ó”M GD“Kó àD“ D àMKDj EM“N
N“õG“à“JMK“VD ;MjM ó”ó Jjój É­ó íó­N ;D.ój“M ­Nô ”D ;MjM àMRój
.“NJH;­”DNP
Aó VDJ! àM”M .D MEDj “GJDG.“J“DGM” .ó zj“NKD ó EDNKjM
.óN;jóRD É­MG.D Nó­ .“NJH;­”D M.E“Kó M”õ­E ;óJM.D9 Nó­N MKDN
GóõME N­MN ;M”MVjMNP A­M V“.M .óVó JDE­G“JMjs □,­ MED VDJ!P
,NKD­ .D Nó­ ”M.DÊP
7ójG­jM óB“õó KMKD9 ­EM ;ójJó;LúD Mõ­LM.M .M JD“NM JójKM
;MjM Nó .“Rój D­ àMRój NóE DàóG.ój D D­KjDP 4NND ;ójE“Kó É­ó VDJ!
JDGK“G­ó à“ó” M Nó­N ;j“GJH;“DN NóE àMRój .“N;MjMj DN EóJMG“NEDN
.ó .óàóNM .D .“NJH;­”DP êjDVÀjI“DN :Pap DINójVMs □0PPPâ JDED À
IDE ­E JDGNó”—D GM —DjM JójKMÊP
b KMKD óB“õó NMIó.Dj“M .“V“GMP 7“MõD pP q óGN“GMs □3MN M
NMIó.Dj“M É­ó VóE .D M”KD À MGKóN .ó K­.D ;­jMc .ó;D“N9 ;MJHà“JM9
MEôVó”9 JDE;jóóGN“VM9 J—ó“M .ó E“Nój“J(j.“M ó .ó IDGN àj­KDN9
“E;MjJ“M” ó N“GJójMÊP
vô M”õ­GN MGDN9 ­EM .MN ;óNNDMN .ó GDNNM óÉ­“;ó àD“
KjMGNàój“.M ;MjM D­KjM J“.M.óP íó;D“N É­ó ó”M J—óõD­9 M;DGKD­
“Eó.“MKMEóGKó E­“KMN .MN àM”—MN .D E“G“NKÀj“D GMÉ­ó”M J“.M.ó ó
N­õój“­ JDED ;D.ój“M Nój EM“N óàóK“VD ó óà“JMRP 1 óÉ­“;ó GM GDVM
J“.M.ó Mõ“­ JDE .óàóNMN9 jó[ó“KMG.D K­.D D É­ó ó”M .“NNóP
3óNED É­ó óNNM [DVóE K“VóNNó JDG—óJ“EóGKD ;jôK“JD ó óB;ó
j“!GJ“M É­ó ;­.óNNóE IóGóà“J“Mj õjMG.óEóGKó D Nó­ E“G“NKÀj“D9
àM”KMVM ”—ó D KMKDP ,”M .óVój“M Kój .ó“BM.D ;MjM D­KjM DJMN“úD
KjMKMj NDIjó É­óNK'óN ;óNNDM“N ó D KjMIM”—D MKÀ É­ó ND­IóNNóE
É­ó ó”M DN MEMVMP çEM KDjjóGKó .ó ;ójõ­GKMN À àjóÉ­óGKóEóGKó
“GKój;jóKM.M JDED “GKójjDõMK(j“DP 1N ;óNNDMN KDjGME Nó .ó
àóGN“VMN É­MG.D DN D­KjDN MK“jME NDIjó K­.D D É­ó àMRóE D­
N­õójóE “EóGNMN E­.MGLMN jô;“.D .óEM“NP


□b À JDE;MNN“VD ó E“Nój“JDj.“DND9 E­“ ;MJ“óGKó
ó J—ó“D .ó MEDjÊ áA4 epPérP b Nó­ JM”Dj9 JDED D .ó zj“NKD9
jóNõ­Mj.M M VM”“.óR .D óVMGõó”—DP ,GJDjM[M D jóN;ó“KD ó M jó
Jó;K“V“.M.ó .D .“NJH;­”DP

Q,1Qí1í,
1 ”óM”.M.ó À ­E JDE;jDE“NND JDójóGKó JDE D­KjM ;óNNDMP
A“õG“à“JM à“JMj M Nó­ ”M.D GDN ;jDI”óEMN9 JDED KMEIÀE GMN
M”óõj“MNP êD­JMN JD“NMN ND”“.“à“JME EM“N ­E jó”MJ“DGMEóGKD
.D É­ó Mõ­óGKMj [­GKDN ­EM Jj“NóP □7­.D NDàjó9 K­.D Jj!9 K­.D
óN;ójM9 K­.D N­;DjKMÊ á4zD pPqrP
b .“NJH;­”D G­GJM .óVó É­óNK“DGMj N­M ”óM”.M.óP Aó ó”ó
àM”—Mj9 G­GJM óB;jóNNó àM”KM .ó àÀ Gó”ó D­ .ó“Bó N­IóGKóG.“.D
É­ó VDJ! .óNó[M MIMG.DGMj D jó”MJ“DGMEóGKDP nM”ó .ó Nó­ .ó
NM;DGKMEóGKD NDEóGKó JDE DN ”H.ójóN É­ó ;D.ójúD M[­.ô ”D M
ó.“à“JMj Nó­ .“NJH;­”DP ,àÀN“DN tPad “GNKj­“s □CóG—­EM ;M”MVjM
KDj;ó NM“M .M IDJM .ó VDJ!N9 EMN M;óGMN M É­ó àDj ’K“” ;MjM
ó.“à“JMj DN D­KjDN9 JDGàDjEó M GóJóNN“.M.ó9 ;MjM É­ó JDGJó.M
õjMLM MDN É­ó M D­VóEÊP
vD­Vó À;DJMNmóE É­ó N“GJójMEóGKó MJjó.“Kó“ óE ;óNNDMN ó
MN .óàóG.“ MKÀ D à“EP 3M“N KMj.ó9 ;DjÀE9 .óNJDIj“ É­ó ó­ óNKMVM
ójjM.DP 3MN G­GJM Eó Mjjó;óG.“ .ó Kój N“.D ”óM”P çE —DEóE
EDjKD GúD Nó NóGKó ­NM.D D­ MI­NM.DP ,”ó GM.M KóE M ;ój.ój
;Dj Nój ”óM” M Nó­N .“NJH;­”DNP

43ê15zQ1Q4í1í,
1 “E;MjJ“M”“.M.ó óB“õó É­ó Nó[MEDN “E;MjJ“M“NP □êD“N óE
íó­N GúD —ô ;MjJ“M”“.M.óÊ á5E aP r ó GúD .óVó —MVój MJó;LúD
.ó ;óNNDMN óGKjó D ;DVD .ó íó­N á7õ aP rP b Nó­ .“NJH;­”D .óVó
NMIój É­ó VDJ! À “E;MjJ“M”P

ed
7óG—D D ;j“V“”Àõ“D .ó “GVóNK“j óE GDVó ;óNNDMN É­ó .“j“õóE
GDNND E“G“NKÀj“D óE J“.M.óN ;ó”DN ,NKM.DN çG“.DNP ,”MN NúD .ó
.“VójNMN Dj“õóGN9 JM;MJ“.M.óN “GKó”óJK­M“N VMj“M.MN9 ;ójNDGM”“
.M.óN N“Gõ­”MjóN ó ;DKóGJ“M“N .“àójóGKóNP
êjDJ­jD J­“.M.DNMEóGKó MJó“KMj JM.M .“jóKDj .D [ó“KD É­ó
ó”ó À ó .óNóGVD”Vój Nó­N KM”óGKDN óN;óJ“M“N ó N­MN —MI“”“.M.óNP
êó.“ M íó­N É­ó Eó M[­.MNNó M VóGJój É­M“NÉ­ój ;jóàój!GJ“MN
.ó ;ójNDGM”“.M.ó É­ó ;­.óNNóE “E;ó.“j Eó­ M;jDVó“KMEóGKD
ó ;jDKóõój Eó .ó EDK“VMj ­E .“NJH;­”D JDE;MjMG.D D Nó­
JjóNJ“EóGKD JDE D .ó D­KjDP b ’G“JD ;M.júD ­G“àDjE“RM.D
;MjM D É­M” KD.DN ;jDNNóõ­“EDN À D .ó ­E JMjôKój NóEó”—MGKó
MD .ó zj“NKDP
ü “G[­NKD óB“õ“j D­ EóNED óN;ójMj “õ­M”.M.ó GD óGKóG.“
EóGKD IHI”“JD9 GM jóKóGLúD .MN ,NJj“K­jMN D­ GD .óNóE;óG—D
.D E“G“NKÀj“DP zM.M ;óNNDM À Jj“MLúD “G“E“KôVó” .ó íó­N ó .óVó
Nój KjMKM.M JDED ’G“JMP
Aó VDJ! KóGKM .“j“õ“j D Nó­ .“NJH;­”D JDE ­E ;”MGD “Gà”óBHVó”9
;jó.óKójE“GM.D9 Nójô ­E .óNMNKjóP Aó KóGKMj àMR! ”D óGJM“BMj Nó
G­E ED”.ó .óNó[M.D9 à“JMjô .óNM;DGKM.DP 1 “E;MjJ“M”“.M.ó óB“õó
É­ó VDJ! jóN;ó“Kó M N“Gõ­”Mj“.M.ó .D Nó­ .“NJH;­”D ó KóG—M ;jM
Rój GM VMj“ó.M.ó É­ó óB“NKó GD JDj;D .ó zj“NKDP
Aó D Nó­ .“NJH;­”D MJ­NM .ó ójjD D­KjD EóEIjD .D JDj;D9
.óEDGNKjó É­ó VDJ! À ”óM” ó “E;MjJ“M” JDE JM.M ;óNNDMP CúD
JDGJDj.ó GóE .“NJDj.ó MKÀ É­ó KóG—M JDGVójNM.D JDE MEIDN
DN ”M.DN9 ;jóàój“Vó”EóGKó [­GKDNP □6­óE õ­Mj.M M N­M IDJM
õ­Mj.M M N­M V“.M9 EMN É­óE àM”M .óEM“N MJMIM Nó Mjj­“GMG.DÊ
áêV pPprP b­LM JM.M ;DGKD .ó V“NKMP bjóP íó;D“N9 ;jDJ­jó M
jóN;DNKM GM êM”MVjM .ó íó­N ó ;Dj Eó“D .ó Nó­N ”H.ójóNP 1[­.ó
Nó­ .“NJH;­”D M àDJM”“RMj GDVMEóGKó Nó­ ;jD;(N“KD ó M”VDNP
,GN“Gó ”—ó M ;ó.“j ;ój.úD ó M ;ój.DMjP 2­GKDN9 jóMà“jEóE D
JDE;jDE“NND .ó ­G“.M.ó ;MjM M õ”(j“M .ó íó­NP Aó Nó­ .“NJH
;­”D ND­Iój É­ó óNKM À M N­M EMGó“jM .ó KjMKMj9 ó”ó DIó.óJójô

e
M hMJMj“MN éP Os □0PPPâ nM”óE NDEóGKó M Vój.M.ó ­GN JDE DN
D­KjDN9 ó [­”õ­óE jóKMEóGKó óE Nó­N Kj“I­GM“NÊP

317ç54í1í,
1 EMK­j“.M.ó À D MG.Mj à“jEó ó à“ó” JDE íó­NP 2óN­N .“NNós
□0PPPâ NóE;jó àMLD D É­ó ”—ó MõjM.MÊP á2D éPadrP êM­”D .“NNós
□7MGKD VDJ!N JDED íó­N NúD KóNKóE­G—MN .ó JDED GDN ;DjKM
EDN .ó EMGó“jM NMGKM9 [­NKM ó “jjó;jóóGNHVó” óGKjó VDJ!N9 DN É­ó
JjóóEÊ á”7N aP erP
zDED VDJ! ;jDJ­jM ;jD.­R“j “GKóõj“.M.ó óE JM.M ôjóM .M
V“.M .D Nó­ .“NJH;­”D9 VDJ! KóE .ó Nój JDGNKMGKóEóGKó EM.­jDP
,”ó M;jóG.ójô M NójV“j9 M Nój NóGNHVó” ó M Kój M MK“K­.ó JDjjóKM
É­MGKD y jóN;DGNMI“”“.M.ó ;ó”D Nó­ óBóE;”DP ,”ó “E“KMjô N­M
JDG.­KM ó jóN;ó“KMjô N­M EMK­j“.M.óP
1 jóJH;jDJM KMEIÀE À Vój.M.ó“jMP Aó­ .“NJH;­”D Vój“à“JMjô
Nó VDJ! V“Vó MÉ­“”D É­ó óGN“GMP ,”ó D DINójVMjô EóNED É­MG.D
VDJ! GúD óNK“Vój ;ójJóIóG.DP çE JDEóGKôj“D NMjJôNK“JD9 ­EM
;“M.M .­V“.DNM9 ­EM àM”KM .ó JDGà“MGLM GDN Nó­N ”H.ójóN D­
­EM MK“K­.ó J“­EóGKM NójúD DINójVM.DN ó “E“KM.DNP
1 EMK­j“.M.ó G­GJM “E;ó.ó M àDjEMLúD .ó ­E jó”MJ“D
GMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.DP 6­MG.D 3Mjõó ójM GDVMKM óE GDNNM
óÉ­“;ó9 ó”M óNKMVM KúD MGN“DNM ;Dj .óNóGVD”Vój “GK“E“.M.ó ó
ME“RM.ó JDE M”õ­EMN [DVóGN É­ó àMR“M É­MNó K­.D É­ó ó”MN
àMR“MEP Aó­ Ró”D ójM jóJDEóG.ôVó”9 ó ó”M KDjGD­ Nó É­ój“.M ;ó”MN
EDLMNP 3MN9 JDE D ;MNNMj .DN EóNóN9 GDKMEDN É­ó9 É­MG.D
M”õ­EM EDLM K“G—M ­E ;jDI”óEM NÀj“D D­ É­ój“M Dj“óGKMLúD
óE ­EM .óJ“NúD “E;DjKMGKó9 ;jDJ­jMVM M .“jóKDjM àóE“G“GM9 ó
GúD 3MjõóP 3Mjõó K“G—M Nó KDjGM.D □M;óGMN ­EM .MN EDLMNÊ
ó GúD õMG—MjM D jóN;ó“KD .ó”MNP 1 “EMK­j“.M.ó À ­E ;jóLD M”KD
.óEM“N M ;MõMj ;ó”M MJó“KMLúDP
í4AêbC4F4Q4í1í,
Aó­ .“NJH;­”D À ;j“Dj“.M.ó EôB“EM GD JDj;D9 M GúD Nój É­ó
VDJ! Nó[M JMNM.DP Aó VDJ! àDj JMNM.D9 D .“NJH;­”D VóE ”DõD M;(N
N­M àMEH”“MP 3óNED É­ó êM­”D KóG—M óGJDGKjM.D ­EM ;DjKM MIój
KM ;MjM ;jóõMj D óVMGõó”—D óE 7j)M.ó9 ó”ó NM“­ ;MjM óGJDGKjMj Nó
JDE7“KD áazD aP a9 prP 7“KD ójM EM“N “E;DjKMGKó ;MjM êM­”D
.D É­ó KD.M M J“.M.ó .ó 7j)M.óP TDJ! ;jóJ“NM KDEMj ­EM jóND
”­LúD Nóõ­jM .ó EMGKój Nó­ .“NJH;­”D JDED ;j“Dj“.M.óP
TDJ! ó Nó­ .“NJH;­”D ;jóJ“NME Kój MJóNND EôB“ED ­E MD D­KjD
;MjM Kój ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó É­M”“.M.óP 7M”VóR VDJ!N ;jóJ“NóE
.ó EM“N .ó Kj!N —DjMN .ó ­E óGJDGKjD àDjEM” ;Dj NóEMGM Nó óNK“
VójóE KóG.D .“à“J­”.M.ó óE JDG—óJój ­E MD D­KjD9 D­ Nó D Nó­
.“NJH;­”D óNK“Vój “GNóõ­jDP ,EIDjM ­E óGJDGKjD .óVM Nój jóNój
VM.D ;MjM Kjó“GMEóGKD9 óNK­.D IHI”“JD ó M;D“D9 ;D.óE Nój .óN“õ
GM.DN D­KjDN EDEóGKDN ;MjM JDE­G—úD9 KjDJM .ó óB;ój“!GJ“MN
ó MK“V“.M.óN óE JDG[­GKDP
,NKó[M .“N;DNKD M “GVóNK“j óE Nó­ .“NJH;­”D ó .óNMà“ô ”D
EóNED É­ó N­MN E­“KMN .’V“.MN ó Nó­ àDjKó .óNó[D .ó M;jóG.ój
óB“[M õjMG.ó ;ójHD.D .ó KóE;DP CúD ”—ó N­àDÉ­ó D àójVDjP Aó[M
óN;óJ“M”EóGKó NóGNHVó” óE KóE;DN .ó M[­NKó D­ Jj“NóP Aó ó”ó
óNK“Vój ”­KMG.D JDE VHJ“DN9 KM“N JDED ;óGNMEóGKDN “E;­jDN
D­ □àMRójÊ óE VóR .ó □NójÊ9 M[­.ó D .“M ó GD“KóP
6­MG.D VDJ! DIó.óJó­ y Dj.óE .ó zj“NKD .ó Nóõ­“ ”D9
JDGà“D­ M ó”ó D .“jó“KD .ó .óKójE“GMj N­M ;j(;j“M MõóG.MP
□0PPPâ VDJ!N GúD NúD .ó N“ EóNEDN? TDJ!N àDjME JDE;jM.DN ;Dj
M”KD ;jóLDPPPÊ á4zD OP d9aerP 7D.D D Nó­ KóE;D KDjGD­ Nó KóE;D
.ó íó­N9 ;MjM Nój ­NM.D JDGàDjEó àDj Eó”—Dj ;MjM M —DGjM .ó”óP
Aó VDJ! óNK“Vój E­“KD DJ­;M.D ;MjM D Nó­ .“NJH;­”D É­MG.D
ó”ó ;jóJ“NMj .ó N­M M[­.M9 VDJ! óNKô DJ­;M.D M”ÀE .M JDGKMP çE
.“NJH;­”D M É­óE MED ;jDà­G.MEóGKó Kó”óàDGD­ Eó yN a —DjMN
a
.M EMG—M ó9 JDE VDR ND”­LMGKó9 ;ójõ­GKD­ N“E;”óNEóGKó Nó
;D.ójHMEDN GDN óGJDGKjMj GMÉ­ó”ó óBMKD EDEóGKDP
AóE —óN“KMLúD9 JDjj“ MD ”­õMj .óKójE“GM.D ó õMNKó“ Vôj“MN —D
jMN óE DjMLúD ó MJDGNó”—MEóGKDP nD“ D “GVóNK“EóGKD EM“N NôI“D
É­ó à“R óE KójEDN .ó àDjKM”óJ“EóGKD .ó GDNND MEDj ó JDE;jD
E“NNDP ,”ó NMI“M É­ó ó­ D JDGN“.ójMVM .ó EôB“EM “E;DjKUGJ“M
ó É­ó9 É­MG.D D Nó­ E­G.D óNKMVM .óNEDjDGMG.D9 ó­ óNKMj“M M”“
;MjM M[­.ô ”D M [­GKMj GDVMEóGKó DN ;ó.MLDNP 3DEóGKDN JDED
óNNó EMjJME JDE K“GKM “G.ó”ÀVó” GM V“.M .D Nó­ .“NJH;­”D DN
;j“GJH;“DN É­ó õDVójGME ­E jó”MJ“DGMEóGKD NM­.ôVó”P
,E ­EM V“MõóE jóJóGKó É­ó à“R M f“J—“KM9 Eó­ —Djôj“D
óNKMVM KD.D KDEM.D JDE Kjó“GMEóGKD .ó óÉ­“;ó9 ;M”óNKjMN ó
jó­G“'óN ;MjK“J­”MjóNP ,GÉ­MGKD GDNND .“jóKDj 1” ,‘ójK ó ó­ GDN
.“j“õHMEDN .ó ­EM jó­G“úD ;MjM D­KjM9 JDGVójNMEDN M jóN;ó“KD
.ó N­M ”DGõM ”“NKM .ó ;ójõ­GKMN NDIjó D E“G“NKÀj“DP
3“G—M ’”K“EM jó­G“úD .óEDjD­ EM“N .D É­ó ó­ óN;ójMVM9
ó MJMIó“ ;ój.óG.D D MV“úDP zDED D MV“úD Nóõ­“GKó N( NM“j“M
.M”“ .ó;D“N .ó É­MKjD —DjMN9 JMGNM.D9 N­õój“ É­ó à)NNóEDN
KDEMj ­E JMàÀP
çEM VóR NóGKM.DN9 àM”ó“ ”—ó .ó M”õ­EMN .MN ;jóNN'óN9 ;jMRDN
ó óEójõ!GJ“MN JDE É­ó óNKMVM ”­KMG.DP b óGJDjM[MEóGKD É­ó
1” Eó DàójóJó­ àD“ JDED ­EM Ij“NM àjóNJM óE ­E .“M óNJM”.MGKó
.ó VójúDP CúD .óEDjD­ E­“KD9 ó­ óNKMVM ;óGNMG.D GDN NDG—DN
ó M”VDN w K“G—M JójKóRM .ó É­ó íó­N jóM”“RMj“M JD“NMN EM“N ;D
.ójDNMN .D É­ó ;D.HMEDN “EMõ“GMjP 1” JDGà“jED­ E“G—M V“NúD
ó DàójóJó­ M“G.M Vôj“DN ;óGNMEóGKDN “GN;“jM.DjóN É­ó íó­N óN
KMVM .MG.DP
b KóE;D ;MNND­ .ó;jóNNMP 6­MG.D KDEó“ D MV“úD9 EM”
MJjó.“KMVM óE JDED Eó óNKMVM NóGK“G.D jóMG“EM.DP 1”õ­GN .“MN
.ó;D“N9 1” Kó”óàDGD­ Eó ;MjM .“Rój É­ó ;MjM ó”ó MÉ­ó”ó KóE;D
KDEMG.D JMàÀ K“G—M N“.D D ô;“Jó .ó E“G—M V“N“KM M f“J—“KM
w JDED JójKMEóGKó àD“ D M­õó ;MjM E“EP

p
CúD .óN;ój.“Jó D KóE;D àMRóG.D ”DGõMN V“MõóGN .ó JMjjD
NDR“G—D D­ à“JMG.D NDR“G—D GD MójD;DjKDP Oã­éqp ?pã qé?g”CêIO
CTõT p?—Tõ gOç ­OgEr ,NNMN NúD D;DjK­G“.M.óN ;jóJ“DNMN .ó óGN“GMj9
Kój JDE­G—úD ó Nój ­EM “Gà”­!GJ“M JDGNKMGKóP 2óN­N GúD É­ój“M
É­ó M”õ­ÀE ND­IóNNó É­ó óNKMVME ;MNNMG.D ;ó”M ãM”“”ó“M9 ;MjM
;D.ój õMNKMj EM“N KóE;D JDE Nó­N .“NJH;­”DN9 óGN“GMG.D DN
á3J dPpe9p rP ,”ó G­GJM óNKMVM DJ­;M.D .óEM“N D­ JMGNM.D
.óEM“N ;MjM N­;j“j ”—óN MN GóJóNN“.M.óNP

ê1z4"Cz41
êMJ“!GJ“M N“õG“à“JM Nój KMj.“D ;MjM “jMj NóP ü àÀ óE MLúD9 ó
GúD ;MNN“V“.M.óP 1 ;MJ“!GJ“M JDE;ó”ó GDN M óNKóG.ój M õjMLM
M GDNND .“NJH;­”D NóE JDE;jDEóKój D ;M.júD .ó íó­NP ü M
;jóVóGLúD JDGKjM M MEMjõ­jMP 1 ;MJ“!GJ“M À M EMjJM jóõ“NKjM.M
.D .“NJ“;­”M.DjP
2óN­N JDEóLD­ JDE —DEóGN GúD É­M”“à“JM.DN É­ó ;jóJ“
NMVME Nój “GNK“õM.DN ó MG“EM.DN M JM.M ;MNNDP QóVD­ KóE;D
;MjM DN Nó­N .“NJH;­”DN .óNóGVD”VójóE D JMjôKój óN;“j“K­M”9 EMN
D AóG—Dj JDGK“G­D­ KjMIM”—MG.D JDE MÉ­ó”óN —DEóGN MKÀ É­ó
Nó KDjGMNNóE JDED ó”óP ,”ó G­GJM .óN“NK“­c N­;DjKD­ M D­NM.“M
.ó 7“MõD ó 2DúD9 M “GNKMI“”“.M.ó .ó êó.jD ó M .’V“.M .ó 7DEÀP
4NND À ;MJ“!GJ“MP
íó­N ;jDEóKó M Nó­N à“”—DN óNNM EóNEM óN;ÀJ“ó .ó ;MJ“!GJ“M9
JDED M .ó zj“NKD á5E :P:rP bN É­ó àMRóE .“NJH;­”DN .óVóE
óN;ójMj ;ó”D KóE;D ó ;ó”M .“jóLúD .ó íó­NP 7M”VóR Nó­ .“NJH;­”D
KóG—M Eó.D .ó õóGKóP êD.ó Nój É­ó ó”ó jóN“NKM yN E­.MGLMN D­
óNKó[M ”­KMG.D JDGKjM MN ;j“Dj“.M.óNP ,NNóN DINKôJ­”DN9 ;DjÀE9
;D.óE Nój VóGJ“.DN óGÉ­MGKD ó”ó D DINójVM ó D ,N;Hj“KD AMGKD
Mõó óE N­M V“.MP 3MN VDJ! KóE .ó Kój ;MJ“!GJ“MP
QóVM KóE;D ;MjM àMRój .“NJH;­”DNP CD õ­óKD9 KM”VóR õMNKóEDN
Nó“N EóNóN ;MjM àMRój ­EM ME“RM.ó JDE ­EM ;óNNDM ó .ó;D“N EM“N
t
Nó“N EóNóN MGKóN É­ó ó”M MNN­EM ­E JDE;jDE“NND JDE zj“NKDP
êD.óEDN ;MNNMj ­E MGD M”“EóGKMG.D óNNó GDVD Jj“NKúD ó .ó;D“N
EM“N Kj!N MGDN ;jó;MjMG.D D MKÀ É­ó ó”ó ;DNNM .Mj àj­KDNP zDGK­.D9
J“GJD MGDN .ó “GVóNK“EóGKD óE ­EM ;óNNDM VM”óE M ;óGM9 Nó ó”M
Nó KDjGMj ­E .“NJH;­”D É­ó õMG—ó D­KjDNP
1 ;j“Eó“jM VóR óE É­ó óGJDGKjMEDN T“jõH”“D àD“ ”DõD M;(N
ó”ó Kój É­óIjM.D GDNNMN [MGó”MN ó MjjDEIM.D M JMNM .ó GDNNM
óÉ­“;ó àóE“G“GM óE QDN 1Gõó”óNP 4NND àD“ —ô NóKó MGDNP vD[ó
ó”ó óNKô NóG.D Kjó“GM.D ;MjM àMRój .“NJH;­”DNP C“Gõ­ÀE .ó GDNNM
óÉ­“;ó Nó Mjjó;óG.ó .D KóE;D “GVóNK“.D Gó”óP
CD õ­óKD9 M EM“Dj“M .ó G(N DjD­ ó “GVóNK“­ óE ;óNNDMN
É­ó EM“N KMj.ó jó[ó“KMjME zj“NKDP 3MN GúD GDN .óNMG“EMEDNP
zDGK“G­MEDN óE àjóGKóP

EóHKqGKós '9OKó >í3 K3jóO 3OK3 j9G9OK[H9ó —3õq j9O3H9”IH79q >í3


GóO 6ó9 7q7qs GJó 73OqG9jqjóO ÉlllPl c3 Kó7óO óO õq7óO OójóO
—H3OO9óGq7óOs jqO GJó 73OqG9jq7óOe 69”qjóO —3H—õ3xóOs jqO
GJó 73O3O—3Hq7óOe OójóO —3HO35í97óOs jqO GJó q“qG7óGq7óOe
q“qK97óOs jqO GJó 73OKHíC7óO N Dó élçsnsdol

CóE D JóK“J“NED GóE M D;DN“LúD .óVóE “E;ó.“j Nó­ JDE


;jDE“NND .ó “GVóNK“j GD .“NJH;­”DP 6­MG.D N­M ;MJ“!GJ“M àDj
KóNKM.M9 Mà“jEó M àÀ GM NDIójMG“M .ó íó­N9 JDGàDjEó n“”“;óGNóN
POs □,NKD­ JDGVóGJ“.D .ó É­ó MÉ­ó”ó É­ó JDEóLD­ IDM DIjM
óE VDJ!N9 VM“ JDE;”óKô ”M MKÀ D .“M .ó zj“NKD 2óN­NÊP

A4Cz,54í1í,
1 IMNó ;MjM KD.D jó”MJ“DGMEóGKD NM­.ôVó” À M JDE­G“JMLúD
N“GJójMP ,NKM À JDGNKj­H.M NDIjó D JDE;jDE“NND jóJH;jDJD ó
NDIjó D JDG—óJ“EóGKD .ó É­ó M KjMGN;Mj!GJ“M À ;MjM Nó­ ;j(;j“D
IóEP ,àÀN“DN tPa: “GNKj­“ GDN M .ó“BMj .ó ”M.D KD.M M —“;DJj“N“M

:
ó àM”Mj M Vój.M.óP b Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD GúD Nó .óNóGVD”Vójô9
M GúD Nój É­ó KMGKD VDJ! JDED Nó­ .“NJH;­”D Nó JDE­G“É­óE
MIójKMEóGKóP TDJ!N K!E .ó óNKMj MKóGKDN yN GóJóNN“.M.óN ó MDN
NóGK“EóGKDN ­E .D D­KjDP CúD óN;ójó É­ó ó”ó Nó[M ;ójàó“KDc
M;óGMN É­ó Nó[M —DGóNKD ó N“GJójDP
CúD Nó“ .ó D­KjM JD“NM É­ó õójó EM“N N“GJój“.M.ó .D É­ó M
“GK“E“.M.ó .ó ­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.DP 3­“KDN Jj“N
KúDN K!E VójõDG—M .ó àM”Mj .ó N­MN ”­KMN ó MGN“ó.M.óN9 KóEóG.D
É­ó Nó­N àMj.DN EM“N HGK“EDN Nó KjMGNàDjEóE óE EóBój“JDNP
3MN D .“NJH;­”D NMIó É­ó VDJ! ;jDKóõójô N­M jó;­KMLúDP ,”ó
;D.ó JDGVójNMj9 óE JDGà“MGLM9 JDE VDJ! M jóN;ó“KD .ó É­M”É­ój
MNN­GKD ;DjÉ­ó óNKô Nóõ­jD .D MEDj É­ó VDJ! ”—ó .ó.“JMP □CD
MEDj GúD —ô Eó.D 0PPPâÊ á”[D tP ér9 ;MjM É­ó ;DNNMEDN □MG.Mj
GM ”­RÊ á”[D PqrP Aó­ .“NJH;­”D .óVó JDE­G“JMj É­M”É­ój JD“NM
É­ó D MàóKó9 É­ó MàóKó D JDj;D D­ Nó­ E“G“NKÀj“D EóNED É­ó
GúD KóG—M VDGKM.ó .ó àMR! ”DP
,NK“E­”ó M N“GJój“.M.ó GD Nó­ .“NJH;­”D9 àM”MG.D .ó N“
EóNED9 óNJ­KMG.D ó óNKMG.D MIójKD M JjHK“JMNP
nM”ó .ó N“ EóNEDP Aó VDJ! JDE;MjK“”—M N“GJójMEóGKó
N­MN ;j(;j“MN ”­KMN9 .DjóN ó .óNM;DGKMEóGKDN9 JDED KMEIÀE
V“K(j“MN9 NDG—DN ó jóM”“RML'óN9 ”DõD Nó­ .“NJH;­”D óNKMjô àMRóG.D
D EóNEDP Aó VDJ! ójjD­9 M.E“KM D9 EMN NóE;jó D àMLM àDJM.D
GM ó.“à“JMLúD .D 5ó“GD ó GD àDjKM”óJ“EóGKD .D JMjôKój .D Nó­
.“NJH;­”DP A­M MIójK­jM .óEDGNKjMjô É­ó VDJ! À .(J“” ó JDGà“M
Gó”óP 4GN;“jMjô JDE­G“JMLúD N“GJójMP
nMR M”õ­GN MGDN9 2DMGM K“G—M ­EM ME“RM.ó óN;óJ“M” JDE ­E
—DEóE óBJó”óGKóP 1N ;óNNDMN [­”õMVME É­ó ó”óN “j“ME Nó JMNMj9
EMN íó­N EDNKjD­ ”—óN É­ó GúD .óVój“ME JDGK“G­Mj D GMEDjDP
1N M”­GMN .ó FHI”“M .ó 2DMGM9 M.D”óNJóGKóN9 óNKMVME MGN“DNMN ;MjM
NMIój ;Dj É­ó ó”M KójE“GMjM D jó”MJ“DGMEóGKD ó JDED Nó NóGK“MP
3óNED É­ó .D”DjDND9 2DMGM jó”MKD­ DN ;j“GJH;“DN É­ó íó­N —M
V“M óGN“GM.D ó JDGKD­ ”—óN N­M ”­KM w M .Dj9 M ND”“.úD ó MKÀ EóN

O
ED D Eó.D .ó ;ójEMGóJój ND”Kó“jMP 1N M”­GMN EMjMV“”—MjME Nó
.M N“GJój“.M.ó .ó”MP 2DMGM JDGà“D­ Gó”MN ;MjM É­ó E“G“NKjMNNóE
y N­M ;j(;j“M V“.MP
1 KjMGN;Mj!GJ“M .ó 2DMGM .­jMGKó MÉ­ó”M Jj“Nó .óEDGNKjD­
.ó àDjEM ;D.ójDNM Nó­ MEDj yN M”­GMNP 4NND àóR É­ó ó”MN óNK“VóN
NóE KMEIÀE ”“VjóN ;MjM JDE;MjK“”—Mj N­MN ”­KMNP 1D DINójVMjóE
JDED íó­N Mõ“M GM V“.M .ó 2DMGM9 K“VójME JójKóRM .D ;D.ój
.ó”ó ;MjM N­;j“j MN N­MN GóJóNN“.M.óNP vD[ó9 É­MKjD .ó”MN NúD
.“NJH;­”MN MK­MGKóNP
CúD ;ójJM9 ;DjÀE9 D jóN;ó“KD .ó Nó­ .“NJH;­”D MD JDE;MjK“
”—Mj .ó ED.D .óNKj­K“VDP 1”õ­GN Jj“NKúDN “EMK­jDN KjD;óLME D­
[­NK“à“JME Nó­N ójjDN óE jMRúD .MN àM”—MN .ó Nó­N ”H.ójóNP b­KjDN
Nó KDjGME “GNóõ­jDN D­ ;ój.óE M JDGà“MGLM GD ”H.ój9 Nó óNKó Nó
M;jóNóGKM àjMJDP Aó VDJ! K“Vój .’V“.M É­MGKD M JDGKMj M”õ­EM
JD“NM9 JDGN­”Kó ;j“Eó“jMEóGKó MÉ­ó”óN É­ó NúD Nó­N ”H.ójóNP
ü “G[­NKD óN;ójMj É­ó Nó­ .“NJH;­”D JMjjóõ­ó ­EM É­MGK“.M
.ó óBMõójM.M .ó ;jóDJ­;ML'óN É­ó ;ójKóGJóE M VDJ!P b óBMõójD
GM JDE­G“JMLúD9 EóNED É­MG.D Vój.M.ó“jM ó ;­jM9 ;D.ó àMRój
É­ó Nó­ .“NJH;­”D Nó KDjGó Djõ­”—DND D­ .óNMG“EM.DP 2óN­N àM”D­
M Nó­N .“NJH;­”DNs □7óG—D M“G.M E­“KD É­ó ”—óN .“Rój9 EMN VDJ!N
GúD D ;D.óE N­;DjKMj MõDjMÊ á2D OP arP Aó[M NóGNHVó” y .“jóLúD
.ó íó­N JDE jó”MLúD M É­ó ó É­MGKD JDE;MjK“”—MjP
,NJ­KóP 6­MG.D D Nó­ .“NJH;­”D àM”Mj JDE VDJ!9 ;jóNKó
MKóGLúD MD É­ó ó”ó KóE M .“RójP A­M MKóGLúD óBJ”­N“VM ;jDVM É­ó
VDJ! Nó “E;DjKM JDE ó”óP Aó óNK“Vój ;jóDJ­;M.D JDE M àDjEM
.ó jóN;DG.ój9 óE VóR .ó óNJ­Kô ”D .ó EMGó“jM MKóGJ“DNM9 VDJ!
JDE­G“JMjô àM”KM .ó “GKójóNNóP íóEDGNKjó ;Dj Eó“D .ó ”“Gõ­MõóE
VójIM” ó GúD VójIM” É­ó VDJ! D JDE;jóóG.óP nMLM ;ójõ­GKMN É­ó D
NDG.óE ó D MG“EóE M Nó MIj“jP 3MN GúD D “GKójjDE;MP □çE —D
EóE NôI“D õ­Mj.M M N­M ”HGõ­M 0PPPâÊ áêV eP t9 D e”VIéT Mé­TPr
,NKó[M MIójKD y JjHK“JM JDGNKj­K“VMP íóEDGNKjó É­ó JDGà“M GD
Nó­ .“NJH;­”D ;ójE“K“G.D É­ó ó”ó ”—ó àMLM JjHK“JMN JDGNKj­K“VMNP

q
,NJ­Kó MKóGKMEóGKó É­MG.D D .“NJH;­”D à“Rój JjHK“JMNP êDG.ójó
NDIjó MN “.ó“MN .ó”óP ,”ó óNKô G­EM ;DN“LúD N“Gõ­”Mj ;MjM jóà”óK“j
N­MN V“jK­.óN ó àjMÉ­óRMN9 IóE JDED óNJ”MjóJój ”—ó NDIjó JDED
N­M ;ójNDGM”“.M.ó ;jD[óKM JD“NMN É­ó VDJ! GúD .óNó[MP êóLM
.óNJ­”;MN ;Dj Nó­N ójjDN ó Mà“jEó D JDE;jDE“NND .ó ;jDJ­jMj
JDjj“õ“ ”DNP zDGN­”Kó ;ój“D.“JMEóGKó Nó­ .“NJH;­”D ;MjM Vój“à“JMj
Nó M àjMÉ­óRM ;MjM M É­M” ”—ó J—MED­ M MKóGLúD óNKô NóG.D
JDjj“õ“.MP 1õjM.óLM ”—ó D “GKójóNNóP □ü ­E .“NK“GK“VD .ó —DGjM
NMIój MJó“KMj JjHK“JMN [­NKMNÊ áêV a:P a9 D e”VIéT Mé­TPr
3Mj- 7—“óNNóG9 GDNNM .“jóKDjM ;MjM E­”—ójóN óE QDN 1G
õó”óN9 À ­EM ;jDàóNNDjM E­“KD IóE .DKM.MP ,”M Nó óNàDjLM IMN
KMGKó ;Dj KjMGNE“K“j N­MN —MI“”“.M.óN yN .“NJH;­”MN9 MGM”“NMG.D
D É­ó ó”MN óGN“GMEP 3MN jóJóGKóEóGKó ­EM .ó N­MN .“NJH;­”MN
M;jóNóGKD­ ”—ó ­E ;jDI”óEMs □n“JD KúD GójVDNM É­MG.D VDJ!
Eó JDjj“õó É­ó GúD JDGN“õD .Mj ­EM IDM M­”M É­MG.D óNKô
;Dj ;ójKDÊP 3Mj- MJó“KD­ IóE óNNM JjHK“JM JDGNKj­K“VM ó MõDjM
KóE;ójM N­MN N­õóNK'óN ;MjM Eó”—Dj“MN JDE ó”Dõ“D N“GJójD
;Dj MÉ­“”D É­ó Nó­N .“NJH;­”DN jóM”“RMEP 1 MIójK­jM .ó 3Mj-
àDjKM”óJó­ D jó”MJ“DGMEóGKDP
1 ’G“JM É­M”“à“JMLúD É­MGKD M àMRój D­ jóJóIój JjHK“JMN À É­ó
ó”M .óVó Nój jóN;DGNôVó” ó N“GJójM9 ó G­GJM .óNKj­K“VMP CúD àMLME
Ij“GJM.ó“jMN .­V“.DNMN ­E JDE D D­KjDP CúD àMLME ;“M.MN GóE
KóGKóE Nó ”“VjMj .ó M”õ­EM àj­NKjMLúD y J­NKM .ó D­KjMN ;óNNDMNP
2óN­N M”ójKD­s □0PPPâ DN —DEóGN —MVójúD .ó .Mj JDGKM .ó KD.M
;M”MVjM “G’K“” É­ó K“VójóE àM”M.DÊ á3K aPpOrP
Aó M JjHK“JM óNK“Vój JMjjóõM.M .ó óEDLúD9 Nó;Mjó ­E KóE;D ;MjM
Nó óGJDGKjMjóE M à“E .ó É­ó MEIDN ;DNNME ;óGNMj M jóN;ó“KD .M
N“K­MLúDP 7“MõD óGN“GMs □0PPPâ Aó[ME KD.DN ;jDGKDN ;MjM D­V“j9 KMj
.“DN ;MjM àM”Mj ó KMj.“DN ;MjM “jMj Nó 0PPPâÊ á P drP
Aó jóN­”KMjóE JDGà”“KDN GD Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD ;Dj JM­
NM .ó D;“G“'óN D­ ;jóàój!GJ“MN ;óNNDM“N9 D­LM ó .“NJ­KM D
;jDI”óEMP Aó[M õóGK“” ó à”óBHVó”P 1 FHI”“M .“Rs □ADIjóK­.D9

é
MEóE Nó N“GJójMEóGKó ­GN MDN D­KjDN9 ;DjÉ­ó D MEDj ;ój.DM
E­“KHNN“EDN ;óJM.DNÊ á”êó tPérP TDJ!N ;D.óE ;ójEMGóJój
­G“.DN EóNED É­MG.D óNK“VójóE jóND”VóG.D .“àójóGLMN óGKjó N“9
Nó MEIDN óNK“VójóE I­NJMG.D M VDGKM.ó .ó íó­NP C­GJM .óN“NKM
;Dj JM­NM .ó □JDGà”“KD .ó ;ójNDGM”“.M.óÊ9 JDED Nó KM” ;jDI”óEM
àDNNó “GKjMGN;DGHVó”P 1N .“à“J­”.M.óN GD jó”MJ“DGMEóGKD GDN
;­j“à“JME ó Mà“ME áêV aqP qrP
6­MG.D Nó­ .“NJH;­”D ND­Iój É­ó KóE ”“Iój.M.ó .ó JDj
j“õ“ ”D9 ó”ó óNJ­KMjô ó MKóG.ójô y N­M JDjjóLúDP b KóBKD IHI”“JD
MNNóVójMs □6­óE jóJ­NM M .“NJ“;”“GM àMR ;D­JD JMND .ó N“
EóNED9 EMN É­óE D­Vó M jó;jóóGNúD DIKÀE óGKóG.“EóGKDÊ
áêV :PparP

3b74T1W■b
1 EDK“VMLúD À D .óNó[D É­ó GDN “E;ó”ó M “j MD óGJDGKjD .ó
GDNND ;jD;(N“KDP 1 EDK“VMLúD óNK“E­”M Nó­ .“NJH;­”D M Nój ­EM
;óNNDM .ó íó­N ó M E“G“NKjMj óàóK“VMEóGKó ó JDE M”óõj“MP
5óJóGKóEóGKó9 MD Nój JDGV“.M.D M .“j“õ“j ­EM M­”M NDIjó
.“NJ“;­”M.D G­E jóK“jD .ó óÉ­“;ó9 —óN“Kó“9 JDE Eó.D .ó óGKó
.“Mj Eó­N JD”óõMNP ,­ V“VD9 jóN;“jD ó JDED .“NJ“;­”M.D ó MJ—ó“
É­ó KD.M M GDNNM óÉ­“;ó óNK“VóNNó “õ­M”EóGKó EDK“VM.MP
6­MG.D9 ;DjÀE9 DN .óNMà“ó“9 à“É­ó“ N­j;jóND JDE M jóMLúD
.ó”óNP 3­“KMN àDjME MN ;óNNDMN É­ó Eó .“NNójME É­ó ;jóJ“NMVME
.MÉ­ó”M EDK“VMLúDP 1”õ­EMN óNK“VójME KúD DJ­;M.MN óE .Mj M­
”MN IHI”“JMN9 MKóG.ój yN óEójõ!GJ“MN ó JDG.­R“j ­EM “Gà“G“.M.ó .ó
D­KjMN MK“V“.M.óN .D E“G“NKÀj“D É­ó K“G—ME ;ój.“.D M ;ójN;óJK“VM
.ó Nó­ M”VDP êjóJ“NMVME .ó M[­.M ;MjM Vój JDED N­MN jóN;DGNMI“
”“.M.óN M;MjóGKóEóGKó EMKój“M“N ójME KMEIÀE V“KM“N ;MjM D
.“NJ“;­”M.DP 3óNED E“NN“DGôj“DN .ó KóE;D “GKóõjM” ;D.óE Kój
N­M V“NúD Dà­NJM.M ;ó”M K“jMG“M .M jDK“GMP 7D.DN G(N ;jóJ“NMEDN
.ó EDK“VMLúD JDGNKMGKó É­ó GDN àMLM ;jDNNóõ­“j ;MjM D M”VDP

d
A­õ“jD É­MKjD EMGó“jMN .ó EDK“VMj Nó­ .“NJH;­”Ds

P í“jóLúDP ü GóJóNNôj“D É­ó —M[M .“jóLúD óE N­M ;j(


;j“M V“.M ;MjM É­ó VDJ! ;DNNM JDG.­R“j Nó­ .“NJH;­”DP êM­”D
.óJ”MjD­s □7D.MV“M9 GúD Eó “E;DjKD9 GóE JDGN“.ójD M E“
G—M V“.M .ó VM”Dj M”õ­E ;MjM E“E EóNED9 Nó KúD NDEóGKó
;­.ój KójE“GMj M JDjj“.M ó JDE;”óKMj D E“G“NKÀj“D É­ó D
AóG—Dj 2óN­N Eó JDGà“D­9 .ó KóNKóE­G—Mj .D óVMGõó”—D
.M õjMLM .ó íó­NÊ á1K aePatrP bN .“NJH;­”DN .ó 2óN­N V“
jME É­ó ó”ó □;MjK“­ jóND”­KMEóGKó óE .“jóLúD M 2ój­NM”ÀE
áQJ dP: rP Aó VDJ! óNK“Vój JjóNJóG.D GD JDG—óJ“EóGKD .M
êM”MVjM ó M;”“JMG.D jóõ­”MjEóGKó óNNM êM”MVjM GMN N­MN .óJ“
N'óN .“ôj“MN9 Nó­ .“NJH;­”D Nójô EDK“VM.D M àMRój D EóNEDP
aP T“NúDP 1G“Eó jóõ­”MjEóGKó M V“NúD É­ó Nó­ .“NJH;­”D
KóE .D .“NJ“;­”M.DP zj“NKD àMR“M .“NJH;­”DNP , MN ;óNNDMN ójME D
Nó­ M”VDP Aó­ .“NJH;­”D ;jóJ“NM óNKMj JDGVóGJ“.D .ó É­ó □MÉ­ó”ó
É­ó Mà“jEM É­ó ;ójEMGóJó Gó”ó9 .óVó MG.Mj JDED ó”ó MG.D­Ê
á”[D aPOrP 3DNKjó M Nó­ .“NJH;­”D É­ó D Kjó“GMEóGKD É­ó êM­”D
.ó­ MDN KóNNM”DG“JóGNóN jóN­”KD­ G­E E“G“NKÀj“D óàóK“VD GúD N( GM
3MJó.)G“M ó 1JM“M9 EMN óE KD.D ”­õMj ;Dj DG.ó “ME á”7N Pq9érP
5ó”óEIjó MD .“NJH;­”D É­ó Nó­ “GVóNK“EóGKD .ó KóE;D ;jóJ“DND
ó óGójõ“M GMN D­KjMN ;óNNDMN ;jD.­R“jô KMEIÀE àj­KD MI­G.MGKó
ó ;ójEMGóGKóP
CóG—­E —DEóE NôI“D “õGDjM D ;DKóGJ“M” óB;”DN“VD .ó ­EM
;óNNDMP êDj Eó“D .ó 1.úD9 KD.DN G(N GMNJóEDN GD ;óJM.D9 EMN
Eó.“MGKó zj“NKD KóEDN D ;DKóGJ“M” ;MjM ­EM GDVM V“.M á4zD
:PaarP 1[­.ó Nó­ .“NJH;­”D M EMGKój óE V“NKM D M”VD .ó àMRój
.“NJH;­”DNP □bG.ó GúD —ô jóVó”MLúD .“V“GM9 D ;DVD Nó .óNV“Mc
EMN JDED À àó”“R É­óE DIó.óJó y ”ó“SÊ áêV adP érP
pP zDGà“MGLMP çEM ;óNNDM JDGà“MGKó À óNKôVó”9 “GMIM”ôVó”
NDI ;jóNNúD9 ;DjÉ­ó .óNJMGNM óE ­E íó­N “E­KôVó” ó JDójóGKóP
1[­.ó Nó­ .“NJH;­”D M óGJDGKjMj JDGà“MGLM óE zj“NKDP 6­MG.D

ae
DN M;(NKD”DN àDjME “GJM;MRóN .ó J­jMj D jM;MR ó;“”ÀK“JD9 N­M JDG
à“MGLM GM JMjGó àD“ .óN;ó.MLM.M9 ó ó”óN Nó VD”KMjME ;MjM zj“NKD
á3J drP CúD ;jDKó[M Nó­ .“NJH;­”D .ó J“jJ­GNKUGJ“MN óE É­ó ó”ó
;D.ójô Vój N­M “GN­à“J“!GJ“MP í! ”—ó jóN;DGNMI“”“.M.óN É­ó D
àDjLMjúD M JDGà“Mj óE íó­NP 1 JDGà“MGLM .ó”ó JjóNJójô y Eó.“.M
É­ó ó”ó DINójVM É­ó íó­N —DGjM N­M àÀP Aó Nó­ .“NJH;­”D óNK“Vój
J“óGKó .M ;jóNóGLM ó .M DIjM .D zj“NKD V“VD GM V“.M .ó”ó9 M EM
K­j“.M.ó ó D E“G“NKÀj“D Jj“NKúDN NójúD jóN­”KM.DN “GóV“KôVó“NP
b EóNED 2óN­N É­ó J­jD­ DN óGàójEDN9 MG.D­ NDIjó MN ôõ­MN9
jóNN­NJ“KD­ DN EDjKDN ó JDGÉ­“NKD­ M EDjKó ;jDEóKó­ É­ó MÉ­ó”óN
É­ó Gó”ó JjóóE àMjúD DIjMN M“G.M EM“DjóN á2D tP arP C“Gõ­ÀE
;D.ó Kój EM“Dj JDGà“MGLM .D É­ó MÉ­ó”ó É­ó MG.M JDE 2óN­NP
tP çjõ!GJ“MP b E“G“NKÀj“D .ó jóJDGJ“”“MLúD õMG—M ­jõ!GJ“M
É­MG.D D .“NJH;­”D jóJDG—óJó É­ó M jó[ó“LúD .D .DE .ó íó­N
jóN­”KM óE EM”.“LúD óKójGMP 2óN­N óBDjKMs □,GÉ­MGKD À .“M9
;jóJ“NMEDN jóM”“RMj M DIjM .MÉ­ó”ó É­ó Eó óGV“D­P 1 GD“Kó Nó
ô;jDB“EM9 É­MG.D G“Gõ­ÀE ;D.ó KjMIM”—MjÊ á2D dPtrP 1 JDE;M“
BúD ;ó”DN D­KjDN ó D JDG—óJ“EóGKD .M VD”KM “E“GóGKó .ó zj“NKD
óB“õóE É­ó KóG—MEDN ;jóNNMP zDGK­.D9 Nó óNNó NóGND .ó ­jõ!GJ“M
àDj õjMG.ó .óEM“N9 Nó­ .“NJH;­”D ;D.ójô .óNMG“EMj9 MJ—MG.D
É­ó —ô KMGKD M Nój àó“KD KúD jM;“.MEóGKó É­ó N­M JDGKj“I­“LúD
Nó KDjGM “GN“õG“à“JMGKóP 1N ;óNNDMN GúD JDGNóõ­óE .óNóE;óG—Mj
IóE NDI ;jóNNúD JDGNKMGKó ó ;jóEóGKóP
2óN­N ;jóNójVD­ ­E óÉ­“”HIj“D .ó”“JM.D9 ;ó.“G.D É­ó Nó­N .“N
JH;­”DN Mõ“NNóE JDED Nó ó”ó ;­.óNNó VD”KMj M É­M”É­ój EDEóGKD
w óGÉ­MGKD DN .“j“õ“M ;MjM M ó.“à“JMLúD .ó N­M 4õjó[M .­jMGKó
õójML'óNP 1 ­jõ!GJ“M ;jD.­R“.M ;Dj N­M VD”KM óV“KMVM M ;jóõ­“LM ó
M ;jDJjMNK“GMLúD óGKjó DN Nó­N Nóõ­“.DjóN9 É­ó ;MNNMjME óGKúD M
ó.“à“JMj M 4õjó[M9 àMRóG.D .“NJH;­”DNP TDJ! KMEIÀE KóE .ó KjMGN
E“K“j ­E NóGND IóE óÉ­“”“IjM.D .ó ­jõ!GJ“M É­ó EDK“Vó Nó­
.“NJH;­”D M Mõ“j NóE .ó“Bô ”D ;MjM”“NM.D .“MGKó .M àj­NKjMLúDP

a
çE jó”MJ“DGMEóGKD àDjKó À “GNó;MjôVó” .D .“NJ“;­”M.D
IóE N­Jó.“.DP A­;jó M JDE;jóóGNúD GóJóNNôj“M .M NM’.ó óN
;“j“K­M” .D Nó­ .“NJH;­”D ó ;jD;DjJ“DGM ­EM IMNó M ;MjK“j .M
É­M” ó”ó ;D.ó Nój JDG.­R“.D y jó;jD.­LúDP íô ”—ó M Nóõ­jMGLM
;MjM MJó“KMj ó M EDK“VMLúD ;MjM Mõ“j NDIjó MÉ­“”D É­ó VDJ! ”—ó
KjMGNE“K“­P 1”ÀE .“NND9 À Kjó“GMEóGKD ;jôK“JD ;MjM N­M à­K­jM
óB;ój“!GJ“M .ó JDG.­R“j D­KjMN ;óNNDMNP b .“NJ“;­”M.D Jj“NKúD
À jó”MJ“DGM“P

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJ“;­”M.Dj w b qé?gé


CêITqO 1 õpITgéOãTé
3ó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE Eó­ .“NJH;­”D À
JMjMJKój“RM.D ;Djs
zM”Dj —­EMGD w MK“K­.ó MEDjDNM ó IDG
.DNMP
QóM”.M.ó w JDE;jDE“NND JDójóGKóP
4E;MjJ“M”“.M.ó w MK“K­.ó GúD KóG.óGJ“DNMP
3MK­j“.M.ó w MG.Mj JDGNKMGKó ó à“ó” JDE
íó­NP
í“N;DG“I“”“.M.ó w D EôB“ED .ó MJóNNDP
êMJ“!GJ“M w àÀ óE MLúDP
A“GJój“.M.ó w JDE­G“JMLúD MIójKMP
3DK“VMLúD w .óNó[D É­ó GDN “E;ó”ó GM
.“jóLúD .D GDNND ;jD;(N“KDP

aa
1 .“GUE“JM .D .“NJ“;­”M.D

b “GKójóNNó .ó Nó­ .“NJH;­”D óE JDG—óJój M íó­N9 N­M


.“N;DN“LúD9 N­IE“NNúD9 à“.ó”“.M.ó ó V“NúD “G.“JME M ;jDGK“.úD
;MjM àMRój Nó .“NJH;­”DP b JMjôKój .ó”ó9 NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKD9
ó M jó”MLúD É­ó VDJ! KóE JDE ó”ó É­M”“à“JME GD ;MjM KDjGô ”D
.“NJH;­”DP ,GKjóKMGKD9 NóE D­KjDN ó”óEóGKDN ó”ó [MEM“N Nó
KDjGMjô ;jD.­K“VDP Aójô JDED ­E EDKDj NóE JDEI­NKHVó” D­
­E JMKM VóGKD NóE Ij“NM w õjMG.ó ;DKóGJ“M” EMN óNKôK“JD ó
.DjEóGKóP

rh0 (ipdu Ndadipsds


ad)d s
) a)hsAnp) ) a)hsAnp)

êMjM É­ó M .“N;DN“LúD .ó Nó­ .“NJH;­”D óE àj­K“à“JMj Nó KjMGN


àDjEó GM JM;MJ“.M.ó .ó jó;jD.­R“j9 Nó­ MEI“óGKó óN;“j“K­M” KóE
.ó “GJ”­“j .“VójNDN ó”óEóGKDNP Aó EóNED ­E óNK“Vój àM”KMG.D9 D
Kjó“GMEóGKD .D Nó­ .“NJH;­”D Nójô .óà“J“óGKóP ,NNóN ó”óEóGKDN
NúD M .“GUE“JM .D .“NJ“;­”M.D9 DN “Gõjó.“óGKóN É­ó “Gà­G.óE
óGójõ“MP çEM VóR É­ó Nó KDjGóE ;MjKó GMK­jM” .D .“NJH;­”D9 ;jD

ap
.­R“júD ­E JMjôKój óN;“j“K­M”P 6­MG.D ó”ó DN óGKóG.ój KúD IóE
É­ó ;­.ój KjMGNE“K“ ”DN M D­KjDN9 óNKMjô ;jDGKD ;MjM jó;jD.­R“jP
TDJ! À jóN;DGNôVó” ;Dj KjMGNE“K“j ”—ó óNNM .“GUE“JMP
,EIDjM D .“NJ“;­”M.D Nó[M ­E óGJDGKjD .ó V“.M JDE V“.M9
VDJ!N ;jóJ“NME JDEI“GMj ­E KóE;D jóõ­”Mj ;MjM Nó óGJDG
KjMjóE NóEMGM”EóGKóP íó“Bó É­ó M ;ójNDGM”“.M.ó .ó MEIDN
.óKójE“Gó M óNKj­K­jM .DN óGJDGKjDN ó É­ó MN GóJóNN“.M.óN .ó
Nó­ .“NJH;­”D .“KóE D JDGKó’.D .ó”óNP CúD óN;ójó9 JDGK­.D9
É­ó NDEóGKó óNNóN óGJDGKjDN óNK“E­”óE D JjóNJ“EóGKDP , .ó
N­EM “E;DjKUGJ“M É­ó —M[M óB;ój“!GJ“MN .M V“.M jóM” ó “GKójMLúD

1íb51W■b
b ;j“GJ“;M” ;jD;(N“KD .D Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD À —DGjMj ó
õ”Dj“à“JMj M íó­NP 1.DjMLúD À M MK“K­.ó É­ó óB;jóNNM D MEDj9
D KóEDj ó D jóN;ó“KD É­ó VDJ! KóE ;ó”D íó­N KD.D ;D.ójDNDP
Aó­ óBóE;”D M[­.Mjô D .“NJH;­”D M M;jóNóGKMj KD.M M V“.M óE
M.DjMLúD M íó­NP
íó­N GúD .óKójE“GD­ ­EM àDjEM jHõ“.M .ó J­”KD É­ó
K“VÀNNóEDN .ó Nóõ­“jP 2óN­N óGN“GD­s □, G“Gõ­ÀE ;'ó V“G—D
GDVD óE VMN“”—M .ó JD­jD Vó”—Mc Nó D à“Rój9 D V“G—D jóIóGKMjô
M VMN“”—M9 ó KMGKD D V“G—D É­MGKD M VMN“”—M Nó óNKjMõMjúDP 1D
JDGKjôj“D9 ;'ó Nó V“G—D GDVD óE VMN“”—M .ó JD­jD GDVMÊ á3J
aPaarP zDED Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE íó­N À GDVD9 .“Mj“MEóGKó
VDJ! óNKô ”“Vjó ;MjM óB;jóNNMj MEDj ó M.DjMLúD M ó”ó .ó ED.D
É­ó jóà”“KM D É­ó NóGKóP
Aó VDJ! óNK“Vój ;jóND M EÀKD.DN KjM.“J“DGM“N9 N­M M.DjMLúD Nó
KDjGMjô jMGLDNMP 3MN9 Nó ;jDJ­jM —DGjMj ó õ”Dj“à“JMj M íó­N óE
K­.D D É­ó àMR9 N­M EóGKó ó Nó­ JDjMLúD JDGJóGKjME Nó Gó”ó ó D
,N;Hj“KD .ó íó­N ”—ó óGN“GMjô JDED M.DjMj JDE óN;DGKMGó“.M.ó
ó ”“Iój.M.óP

at
1.Djó jóõ­”MjEóGKó JDE Nó­ .“NJH;­”DP TDJ!N ;D.óE ”ój9
J“KMj D­ JMGKMj MN ,NJj“K­jMNP êD.óE KDEMj jóàó“L'óN JDE D­KjDN
Jj“NKúDN JDE M”óõj“MP êD.óE DjMj9 Eó.“KMj9 JDE;Dj JMGL'óN
D­ ;DóEMN É­ó àM”óE .ó Nó­ jóõDR“[D9 IMKój ;M”EMN9 KDJMj ­E
“GNKj­EóGKD D­ N“E;”óNEóGKó “GJ”“GMj M JMIóLM óE —­E“”.ó
M.DjMLúDP
gMK“ó ó ó­ óN;ójôVMEDN M;óGMN ­E à“”—D É­MG.D GMNJójME
2DN—­M ó êM­”P 1“G.M É­ó ó­ ”D­VMNNó M íó­N JDE ;M”MVjMN ;Dj
Eó­N à“”—DN9 MJ—D É­ó M EM“Dj óB;jóNNúD .ó M.DjMLúD àD“ Eó­
NDjj“NDP í“RóE É­ó à“JD­ óNKME;M.D óE Eó­ jDNKD ;Dj .“MNP ,E
M;jóJ“MLúD M íó­N9 ;Dj É­óE ó”ó À ó ;ó”D É­ó ó”ó àóR ;Dj VDJ!9 M
M”óõj“M .óVó KjMGN;“jMj .ó N­M V“.M JDED D ;ójà­Eó .ó ­EM à”DjP
íó­N óNKô E­“KD EM“N “GKójóNNM.D GM N“GJój“.M.ó .ó Nó­ J­”KD
M ó”ó É­ó GM àDjEM JDE É­ó D àMRP CúD óB“NKó Eôõ“JM GD N“E;”óN
.“Rój □”D­VM.D Nó[M íó­NÊP Aó Nó­ óN;Hj“KD ó óNK“”D .ó V“.M GúD
óNK“VójóE N“GKDG“RM.DN JDE N­MN ;M”MVjMN9 □íó­N Nó[M ”D­VM.DÊ
KDEM Nó M;óGMN JDGVójNM à“M.M D­ MKÀ EóNED I”MNà!E“M9 KDEMj
D GDEó .ó íó­N óE VúDP CúD JM“M GM MjEM.“”—M àMj“NM“JM .ó
DIó.óJój y ”óKjM .M ”ó“ óGÉ­MGKD .óN;jóRM D óN;Hj“KD .ó”MP
6­MG.D N­M M.DjMLúD àDj õ­“M.M ;ó”D ,N;Hj“KD9 ó”M Nójô
­EM jóN;DNKM É­ó õ”Dj“à“JM M íó­N á4zD ePp r9 àDjKM”óJó D
JDj;D .ó zj“NKD á4zD tPp9 ar ó ó.“à“JM VDJ! ó Nó­ .“NJH;­”D
á4zD ePaprP

34C4A7ü54b
3“G“NKjóE ­E MD D­KjDP 1G“EóE ­E MD D­KjD JDE MN
,NJj“K­jMNP 5óõDR“[óE Nó JDE N­MN V“K(j“MNP zDE;MjK“”—óE àMj.DN
ó JDGàóNNóE ;óJM.DN ­E MD D­KjDP íó;D“N9 DjóE óN;óJ“à“JMEóGKó
NDIjó óNNMN JD“NMN9 ;ó.“G.D M íó­N M J­jM ó D ;ój.úDP
bjMj ­E ;ó”D D­KjD .óVó KDjGMj Nó ;MjKó GDjEM” .M V“.M .ó
MEIDNP 2óN­N jDõD­ MD êM“ óE àMVDj .ó Nó­N .“NJH;­”DNs □CúD

a:
jDõD É­ó DN K“jóN .D E­G.D9 EMN É­ó DN ;jDKó[MN .D 3M”“õGDP
,”óN GúD NúD .D E­G.D9 JDED ó­ KMEIÀE GúD ND­P AMGK“à“JM DN
GM Vój.M.óc M K­M ;M”MVjM À M Vój.M.óÊ á2D qP :9 qrP êM­”D .“NNó
M 7“E(KóDs □0PPPâ 0”óEIjD Eóâ JDGNKMGKóEóGKó .ó VDJ!9 GD“Kó ó
.“M9 óE E“G—MN DjML'óNÊ áa7E Ppr ó “E;”DjD­ MDN óàÀN“DN É­ó
DjMNNóE □KMEIÀE ;Dj 0ó”óâÊ á,à OP drP
1 V“KM”“.M.ó .ó Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD .ó;óG.ó .MN DjML'óN É­ó
VDJ!N àMLME ­E ;ó”D D­KjDP bjóE ;ó”M ;jDKóLúD .ó JM.M ­E
á4zD pPqr ó ;ó”D JjóNJ“EóGKD áz” Pd9 erP êóLM M íó­N .“jóLúD
óGÉ­MGKD VDJ! MJDGNó”—M Nó­ .“NJH;­”D ó ;jDJ­jM “.óGK“à“JMj
N­MN GóJóNN“.M.óNP 7“MõD GDN MG“EMs □Aó M”õ­E .ó VDJ!N KóE
àM”KM .ó NMIó.Dj“M9 ;óLM M M íó­N9 É­ó M KD.DN .ô ”“VjóEóGKó9
.ó IDM VDGKM.óc ó ”—ó Nójô JDGJó.“.MÊ á7õ P:rP
b KóE;D ;MjM E“G“NKjMj ­E MD D­KjD À “G.“N;óGNôVó”P 6­MG
.D óNKôVMEDN “G“J“MG.D GDNND KjMIM”—D9 ó­ àjóÉ­óGKóEóGKó
J­E;j“EóGKMVM E“G—M óÉ­“;ó JDE ­EM NÀj“ó .ó ;ójõ­GKMN NDIjó
D E“G“NKÀj“DP 3“G—M DINóNNúD óE MK“Gõ“j DN D­KjDN ó N­;j“j
MN GóJóNN“.M.óN .ó ­E E­G.D NDàj“.D Dà­NJMVM E“G—M ;jó
DJ­;MLúD ;ó”D IóE óNKMj óN;“j“K­M” .DN Eó­N .“NJH;­”DNP ,­
N“E;”óNEóGKó ;jóN­E“M É­ó ó”óN óNK“VóNNóE NóG.D V“KDj“DNDN
óE N­M V“.M ;óNNDM”P
4Gàó”“REóGKó9 Nó ó”óN óNK“VóNNóE ”­KMG.D JDE ­EM àjMÉ­óRM
D­ ­E ;óJM.D É­ó M“G.M GúD K“VóNNó N“.D óGàjóGKM.D9 MN —DjMN
É­ó ;MNNôVMEDN [­GKDN ójME “E;jD.­K“VMNP ü E­“KD àôJ“” N­
J­EI“j y “.ó“M .ó jT-põ MGKóN .ó ?põr b JMjôKój ó MN GóJóNN“.M.óN
.ó Eó­N .“NJH;­”DN NúD MõDjM ;j“Dj“.M.ó E­“KD EM“Dj .D É­ó
Nó­ E“G“NKÀj“DP bN EDEóGKDN É­ó VDJ!N ;MNNMjóE [­GKDN .óVóE
NójV“j ;MjM JDGND”“.Mj ó ó.“à“JMj M MEIDNP

3,3b54h1W■b
1 EóEDj“RMLúD .MN ,NJj“K­jMN óNKô KDjGMG.D Nó ­EM ;jôK“JM
óNÉ­óJ“.M óGKjó DN Jj“NKúDNP zDGK­.D9 M FHI”“M “GN“NKó àjóÉ­óG

aO
KóEóGKó óE É­ó DN Jj“NKúDN KóG—ME M êM”MVjM .ó íó­N Gó”óN
áêV criPr 3D“NÀN “GN“NK“­ JDE D ;DVD .ó 4NjMó” ;MjM É­ó õ­Mj.MNNó
M êM”MVjM .ó íó­N GD JDjMLúD áíK OPOrP 1 EóEDj“RMLúD .MN ,NJj“
K­jMN À GDNNM Eó”—Dj .óàóNM JDGKjM D ;óJM.D áA4 dP rP 6­MG
.D 2óN­N àD“ KóGKM.D ;Dj AMKMGôN9 D ,N;Hj“KD .ó íó­N KjD­Bó ”—ó
y EóE(j“M N­M êM”MVjM ó ;jD;DjJ“DGD­ ;D.ój “Eó.“MKD ó N­N
KóGKM.Dj áQJ tPt arP
1 EóEDj“RMLúD .MN ,NJj“K­jMN À ­E M”“M.D VM”“DNHNN“ED
;MjM ED”.Mj .ó ­E JMjôKój NóEó”—MGKó MD .ó zj“NKDP ü M IMNó
;MjM D JDGNó”—D NôI“D ó ;MjM M JDjjóLúDP çEM .“NJH;­”M óNKMVM
“GJM;MJ“KM.M ;ó”M “GNóõ­jMGLM ó “EMK­j“.M.ó ;jDVóG“óGKóN .M
jó[ó“LúD ó RDEIMj“M NDàj“.MN .­jMGKó M “GàUGJ“MP íó KD.D D
JDjMLúD9 ó”M É­ój“M É­ó íó­N M ”“IójKMNNó .D (.“D .ó N“ EóNEM9
EMN ;MjóJ“M GúD JDGNóõ­“j ;MR “GKój“Dj ó M­KDMJó“KMLúDP ,GKúD
N­M “GNKj­KDjM JDEóLD­ M EóEDj“RMj JDE ó”M DN VójNHJ­”DN IH
I”“JDN É­ó àM”ME .DN MKj“I­KDN .ó íó­NP AóEMGM M;(N NóEMGM9
jóJM;“K­”MVME óNNMN ;MNNMõóGNP ,E M”õ­GN EóNóN9 M êM”MVjM .ó
íó­N ;jD.­R“­ Gó”M ­EM GDVM ;jDà­G.“.M.ó .ó NMGK“.M.ó9
EMK­j“.M.ó ó Nóõ­jMGLMP
1 EóEDj“RMLúD .ó ;MNNMõóGN IHI”“JMN õjMVMjô M VDGKM.ó .ó
íó­N GD JDjMLúD .D .“NJH;­”D áA4 pqPp rP nMJ“”“KMjô M M.DjMLúD
ó M JDE­G—úD á,à :P drP 3óEDj“Ró ­E D­ .D“N VójNHJ­”DN
JDE Nó­ .“NJH;­”D JM.M NóEMGM ó jóJM;“K­”ó D­KjDN É­ó VDJ!N
[ô KóG—ME M;jóG.“.DP bjóE ­E ;ó”D D­KjD jó;óK“G.D ­E .DN
VójNHJ­”DN EóEDj“RM.DNP TDJ! ó Nó­ .“NJH;­”D .óVóE MKóGKMj
;MjM zD”DNNóGNóN pP Os □vMI“Kó j“JMEóGKó óE VDJ!N M ;M”MVjM
.ó zj“NKD 0PPPâÊP

3,í471W■b
3ó.“KMLúD À D óNàDjLD ;MjM JDGNJ“óGK“RMj Nó .ó íó­N9 ­EM
;ójJó;LúD JDGNKMGKó M jóN;ó“KD .ó”ó ;Dj “GKójEÀ.“D .M jóà”óBúD

aq
ó .óVDLúD áA4 ParP ü JDGNóÉ°!GJ“M GMK­jM” .D GDNND MEDj
y êM”MVjM .ó íó­N áA4 dPtqrP 1 Eó.“KMLúD JD”DJM GDN GM
;jóNóGLM .ó íó­N9 ;jD.­R“G.D ;MR9 JDGà“MGLM ó JM”EM É­ó N(
;D.óE Nój óGJDGKjM.MN Gó”óP
zójKM GD“Kó9 É­MG.D ó­ óNKMVM óE 3“.‘óNK9 3Mj- 7—“óNNóG
Kó”óàDGD­ Eó .ó QDN 1Gõó”óNP 1”õ­GN EóEIjDN .ó ­EM
É­M.j“”—M K“G—ME GM MEóMLM.D .ó óNK­;jD ó EDjKóP ,­ É­ój“M
VD”KMj “Eó.“MKMEóGKó ;MjM JDGàDjKô ”M ó MNNóõ­jMj ”—ó ;jDKóLúD9
EMN ójM “E;DNNHVó”P í“NNó ”—ó óGKúD É­ó ;Dj Eó.“KMj GM ;M”MVjM
nçTãêpI9 □íó­N JDGDNJDÊ9 ó­ —MV“M óGJDGKjM.D ;MR óE E­“KMN
DJMN“'óN9 ó ó”M ;D.ój“M àMRój D EóNEDP
3Mj- JDGKM É­ó GDN .“MN É­ó Nó Nóõ­“jME ó”M ;óGND­
JDGNKMGKóEóGKó GD àMKD .ó É­ó íó­N óNKô JDGDNJD ó9 à“GM”EóGKó9
óB;ój“EóGKD­ D É­ó ójM ;MRP 3óNED MõDjM9 É­MG.D óGàjóGKMEDN
;ój“õD9 Eó.“KMj óE □íó­N JDGDNJDÊ KjMR JM”EM ó JDGà“MGLMP
<

1D jóà”óK“j GM êM”MVjM .ó íó­N9 2ójóE“MN KjMGNàDjED­ N­M


MEMjõ­jM ó ND”“.úD óE M”óõj“M áQE pP é aprP 3ó.“KMEDN GM
êM”MVjM .ó íó­N ;MjM É­ó ;DNNMEDN □JDE;jóóG.ój M ”Mjõ­jM9 D
JDE;j“EóGKD9 M M”K­jM ó M ;jDà­G.“.M.ó9 JDG—óJój D MEDj .ó
zj“NKD É­ó óBJó.ó KD.D JDG—óJ“EóGKDÊ á,à pP é9 drP
,GN“Gó M Nó­ .“NJH;­”D É­ó9 Nó à“JMj ;óGNMG.D GDN Nó­N KóED
jóN ó GMN J“jJ­GNKUGJ“MN9 ó”ó Kójô ;jóDJ­;MLúD ó MGN“ó.M.ó9 MD ;MN
ND É­ó9 Nó Eó.“KMj9 óNKMjô àDJM”“RMG.D N­M EóGKó óE íó­N9 É­ó À
N­M àDjLM áA4 tP rP zDED NDEDN ;jDà­G.MEóGKó “Gà”­óGJ“M.DN
;ó”D É­ó ;óGNMEDN9 M Eó.“KMLúD ;jD.­R“jô DIó.“!GJ“M áA4
dP :r ó M”óõj“M á2j :P OrP
Kpqé—p G­E VójNHJ­”D É­ó VDJ! KóG—M EóEDj“RM.DP A­õ“jD
.D“N ED.DN É­ó D M­B“”“MjúD M JDEóLMj M Eó.“KMj JDE Nó­
.“NJH;­”DP
P êójõ­GKó NDIjó M;”“JML'óN .D VójNHJ­”Ds
b É­ó óNKó VójNHJ­”D Eó .“R NDIjó íó­N?
6­ó D­KjM Vój.M.ó óNKó VójNHJ­”D Eó óGN“GM?


,B“NKó ­E —ôI“KD É­ó ó­ KóG—M .ó “GKójjDE;ój D­ ­EM
;jôK“JM É­ó ó­ .óVM “G“J“Mj9 IMNóM.D Gó”ó?
aP 5ó;“KM óE VDR M”KM9 Vôj“MN VóRóN9 ­E VójNHJ­”D É­ó VDJ!
KóG—M EóEDj“RM.DP 1 JM.M VóR9 .óNKMÉ­ó ­EM ;M”MVjM D­ àjMNó
.“àójóGKóP êDj óBóE;”D9 óE 2DúD :P Os

,­ óO 3O”óõ49 —qHq 9H3j 3 7qH3j 6HíKóO


.í DN 3O”óõ49 —qHq 9H3j 3 7qH3j 6HíKóO
.í óO óNJD”—“ —qHq 9H3j 3 7qH3j 6HíKóO
.í óO 3O”óõ49 ;MjM “jóE 3 7qH3j 6HíKóO
.í óO 3O”óõ49 —qHq 9H3j 3 .MjóE 6HíKóO
.í óO 3O”óõ49 —qHq 9H3j 3 7qH3j àj­KDN

íóNàj­Kó M Vój.M.ó ó M GDVM JDE;jóóGNúD É­ó JM.M ”ó“K­jM


KjMR MD VójNHJ­”DP 7jDÉ­óE “.ó“MNP

,CA4Cb
zj“NKD “GNKj­“­ Nó­N .“NJH;­”DN ;MjM É­ó óGN“GMNNóE MN ;óN
NDMN □M DINójVMj —êqOx É­ó ó”ó K“G—M Dj.óGM.DP êM­”D óGN“GD­
□KD.M M VDGKM.ó .ó íó­NÊ á1K aePaqrP ,”ó óNJjóVó­s □C(N D
;jDJ”MEMEDN9 M.VójK“G.D ó óGN“GMG.D M JM.M ­E JDE KD.M
M NMIó.Dj“M9 ;MjM É­ó M;jóNóGKóEDN KD.D —DEóE ;ójàó“KD óE
zj“NKDÊ áz” PaérP
,GN“Gó M FHI”“M M Nó­ .“NJH;­”DP íó;D“N É­ó 2óN­N □”—óN
MIj“­ D óGKóG.“EóGKD9 ;MjM É­ó ;­.óNNóE JDE;jóóG.ój MN
,NJj“K­jMNÊ áQJ atPt:r9 ó”ó “GNKj­“­ DN .“NJH;­”DN M M;MNJóG
KMjóE MN DVó”—MN .ó”ó á2D a P : qrP b É­ó ;D.ójô M”“EóGKMj
EM“N .D É­ó M êM”MVjM □V“VM ó óà“JMRÊ .ó íó­N? áTó[M vI tP aPr
Có”M9 íó­N Nó jóVó”M ó jóVó”M N­M VDGKM.ó MD —DEóE áêV aP
:rP 1;jDB“Eó Nó .M êM”MVjM JDE M EóNEM MK“K­.ó .D NM”E“NKMs
□1Ijó DN Eó­N D”—DN ;MjM É­ó ó­ Vó[M MN EMjMV“”—MN .M K­M ”ó“Ê
()8 11.I19SI

ad
A­MN ”“L'óN .óVóE Nój ;jôK“JMN ó óBMKMNP ,GN“Gó N“NKóEMK“JM
EóGKó ;j“GJH;“DN ó .D­Kj“GM .MN ,NJj“K­jMN É­ó M­B“”“óE Nó­
.“NJH;­”D M J—óõMj y EMK­j“.M.ó óE zj“NKDP ,”ó .óVó Kój ­E
JDG—óJ“EóGKD T—êTã—p .MN ,NJj“K­jMN ;MjM É­ó ;DNNM M;”“JMj M
Vój.M.ó IHI”“JM .ó ED.D JDójóGKóP
2óN­N ójM ­E JDE­G“JM.Dj ;Dj óBJó”!GJ“MP ,”ó óGN“GD­ JDE
M­KDj“.M.ó á3K qPadr9 ó MN ;óNNDMN D­V“ME GD □JDE ;jMRójÊ
á3J aPpqrP 1”õ­GN óBJ”MEMjMEs □0PPPâ CúD óNKMVM É­ó“EMG.D
D GDNND JDjMLúD9 óGÉ­MGKD ó”ó GDN àM”MVM GD JME“G—D ó GDN
óB;­G—M MN ,NJj“K­jMN?Ê áQJ atPparP
êMjM óNK“E­”Mj D M;jóG.“RM.D .D Nó­ .“NJH;­”D9 VDJ! KóE
.ó óNKMj IóE ;jó;MjM.D ó .óVó DINójVMj DN Nóõ­“GKóN ;j“GJH;“DN
.ó óGN“GDP
Aó[M Jj“MK“VDP 2óN­N JDEI“GD­ .ó ED.D E­“KD —MI“”“.DND
EóGNMõóGN àDjEM“N JDE JDGVójNMN “GàDjEM“NP ,”ó àóR ;M”óNKjMN
ó ;jD;)N .óIMKóN ­NMG.D óBóE;”DN .M V“.M jóM”9 JDED EDó.MN9
”Hj“DN9 NóEóGKóN9 KójjM9 ;MjM “”­NKjMj ;jDà­G.MN Vój.M.óNP zDED
DN .“NJH;­”DN ;D.ój“ME óNÉ­óJój M ”“LúD .ó zj“NKD M jóN;ó“KD .D
;D.ój ó .M àÀ É­MG.D ó”ó MEM”.“LDD­ M à“õ­ó“jM á3K a P dr?
1 ­TõépqTqp M[­.M M EMGKój D “GKójóNNóP 1”KójGó óGKjó óNK­.Mj
­E ”“VjD ó ­E KóEMP 3­.ó ;ój“D.“JMEóGKó D ”­õMj óE É­ó VDJ!N
Nó óGJDGKjMEP íó VóR óE É­MG.D9 ;ójE“KM É­ó Nó­ .“NJH;­”D ”—ó
óGN“GóP 4NND D M[­.Mjô M JDE;jóóG.ój DN ;j“GJH;“DN EM“N JDE
;”óKMEóGKó ó D óÉ­“;Mjô ;MjM óGN“GMj D­KjDNP 7MEIÀE ;ójE“K“jô
É­ó VDJ! MVM”“ó M JDE;jóóGNúD .ó”ó MJójJM .D MNN­GKDP
nã­OI­T Nó­ .“NJH;­”D GMÉ­“”D É­ó VDJ!N óNKúD óNK­.MG.DP
,”ó M;jóG.ójô Eó”—Dj JDED óNK­.Mj Nó D à“Rój JDE VDJ!9 óE
VóR .ó N“E;”óNEóGKó óNJ­KMj ­EM ;M”óNKjM D­ KóGKMj M;jóG.ój
NDR“G—DP 5óNNM”Kó DN ;j“GJH;“DN IHI”“JDN ó MN M;”“JML'óN ;jôK“JMN
É­ó VDJ!N àMRóE [­GKDNP ,”ó ;jóJ“NM Vój É­ó VDJ! KóE KMGKM àDEó
.MN JD“NMN É­ó óNKô óGN“GMG.D É­MGKD óN;ójM É­ó ó”ó KóG—MP

pe
dpCé—T ”“L'óN D­ ;j“GJH;“DN “E;DjKMGKóNP êM­”D .“NNós □0PPPâ
,NJjóVój ”—óN .ó GDVD MN EóNEMN JD“NMN GúD À JMGNMK“VD ;MjM
E“E ó À ­EM Nóõ­jMGLM ;MjM VDJ!NÊ án; pP rP êó.jD .óJ”MjD­s
□êDj “NND9 NóE;jó Kójó“ D J­“.M.D .ó ”óEIjMj ”—óN óNKMN JD“NMN9 Nó
IóE É­ó VDJ!N [ô MN NMIóE ó óNKúD ND”“.MEóGKó à“jEM.DN GM
Vój.M.ó É­ó jóJóIójMEÊ áaêó P arP
Aó[M à”óBHVó”P TDJ! KóE .ó EMGKój ­E óÉ­“”HIj“D .ó”“JM.D
óGKjó N­;j“j MN GóJóNN“.M.óN “Eó.“MKMN .D Nó­ .“NJH;­”D ó Kój ­EM
óNKjMKÀõ“M à“BM .ó óGN“GDP 4NND ;D.ó Nój àó“KD Eó.“MGKó M M;”“JMLúD
.MN ”“L'óN .D .“M yN GóJóNN“.M.óN .D Nó­ .“NJH;­”DP
,GN“Gó Nó­ .“NJH;­”D M ;óGNMjP 6­MG.D Nó­ .“NJH;­”D Nó
KDjGD­ GDVM Jj“MLúD óE zj“NKD9 íó­N jóGDVD­ ”—ó M EóGKó
á4zD aP arP 1õDjM9 íó­N jóÉ­ój É­ó ó”ó óE;jóõ­ó N­MN àMJ­”
.M.óN jóõóGójM.MNP êM­”D óBDjKMs □CúD Nó MED”.óE MD ;M.júD
.óNKó E­G.D9 EMN KjMGNàDjEóE Nó ;ó”M jóGDVMLúD .M N­M
EóGKó9 ;MjM É­ó Nó[ME JM;MRóN .ó óB;ój“EóGKMj ó JDE;jDVMj
M IDM9 MõjM.ôVó” ó ;ójàó“KM VDGKM.ó .ó íó­NÊ á5E aParP
zj“NKD óGN“GD­ Nó­N .“NJH;­”DN M ;óGNMj àDjLMG.D DN M J—óõMj
yN N­MN ;j(;j“MN JDGJ”­N'óNP ,”ó àMR“M ;ójõ­GKMN É­ó óNK“E­”MVME
M .óNJDIójKM ;Dj N“ EóNEDNP 3­“KMN VóRóN9 ó”ó jóN;DG.“M yN ;ój
õ­GKMN JDE D­KjMN ;ójõ­GKMNP b óGN“GD .ó”ó ;Dj Eó“D .ó ;Mjô
ID”MN ”óVMVM DN M ;DG.ójMj D N“õG“à“JM.D .MN ;M”MVjMN .D
3óNKjóP
,GN“Gó Nó­ .“NJH;­”D M ;óGNMj9 óGJDjM[MG.D D M óE;jóõMj
EÀKD.DN .ó .óNJDIójKM GD óNK­.D IHI”“JDP í“j“[M D M ­E KjóJ—D
IHI”“JD ó .ó“Bó É­ó ó”ó ;jDJ­jó MV“.MEóGKó MN Vój.M.óN M”“ JDG
K“.MNP nMLM ;ójõ­GKMN D­ .! N­õóNK'óN É­ó M;DGKóE D JME“G—DP
êMjMàjMNó“ó MN ;ójõ­GKMN É­ó ó”ó àMR ó ;ójõ­GKó D É­ó ó”ó MJ—MP
C­GJM jóN;DG.M M ­EM ;ójõ­GKM M É­ó ó”ó EóNED GMD KóG—M
KóGKM.D jóN;DG.ójP ,”ó M;jóG.ójô ;j“GJH;“DN IHI”“JDN E­“KD
Eó”—Dj Nó DN .óNJDIj“j ;Dj N“ EóNED .D É­ó Nó ”—ó àDj .M.M ­EM
jóN;DNKM ;M.jDG“RM.M D­ ­EM à(jE­”M ;jDVM.M ;Dj VDJ!P

p
êDj óBóE;”D9 Nó njó. AKDóNR9 GDNND .“jóKDj .ó —DEóGN óE
QDN 1Gõó”óN9 Eó ;ójõ­GKMNNó Nó 7—­MG D­ z—Mj”óN .óVó .“j“õ“j
­E jó”MJ“DGMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.D JDE ­E GDVD EóEIjD .ó
óÉ­“;ó9 ó­ ”—ó .“j“M É­ó óNK­.MNNó 7“E(KóD pP íó;D“N9 àMj“M
Vôj“MN ;ójõ­GKMNs 6­óE óNKô EM“N IóE óÉ­“;M.D ;MjM Kjó“GMj
óNNó EDLD? 6­óE KóE EM“N KóE;D .“N;DGHVó”? ,B“NKóE D­KjMN
;óNNDMN É­ó ;D.ój“ME M[­.Mj EM“N M óNNó GDVD EóEIjD .M
óÉ­“;ó? 6­óE VDJ! MJ—M É­ó Nój“M M Eó”—Dj óNJD”—M? êDj É­!?
,E õójM”9 njó. J—óõM y ND”­LúD JDjjóKM ;Dj N“ EóNEDP
1G“Eó D Nó­ .“NJH;­”D M óNJjóVój ”—ó KMGKD É­MGKD ó”ó
É­“NójP 1 JDE­G“JMLúD óNJj“KM ;jDEDVó óBMK“.úD ó J”MjóRM9
JM;MJ“KMG.D D M ;óGNMj ;Dj Eó“D .ó N­MN ;ójõ­GKMN ó GóJóN
N“.M.óNP êD­JD M ;D­JD9 ó”ó óGJDGKjMjô óBMKMEóGKó N­M ôjóM .ó
GóJóNN“.M.ó D­ .óNJDIj“jô ;Dj N“ EóNED MN jóN;DNKMN óGÉ­MGKD
óNJjóVóP
,GN“Gó Nó­ .“NJH;­”D M KDEMj .óJ“N'óNP 2óN­N “GN“NK“­ ;MjM
É­ó MN .óJ“N'óN .ó Nó­N .“NJH;­”DN àDNNóE IMNóM.MN GM VDGKM.ó
.ó íó­NP 6­MG.D DN .“NJH;­”DN jóJóIójME M VDGKM.ó .ó íó­N
;Dj Eó“D .ó N­MN ;M”MVjMN á2D tPatr9 óNKMVME ;jó;MjM.DN ;MjM
KDEMj .óJ“N'óN á2D qPérP
zDED D ;jDJóNND .ó KDEMj .óJ“N'óN .D .“NJH;­”D À IMNóM.D
GM VDGKM.ó ó GM êM”MVjM .ó íó­N9 .“àójó óNNóGJ“M”EóGKó .D
EÀKD.D óõDHNKM ó E­G.MGDP ,GN“Gó M Nó­ .“NJH;­”D É­ó9 ;MjM
óV“KMj .óJ“N'óN ójjM.MN É­ó ;DNNME ;jó[­.“JMj M JM­NM .ó zj“NKD9
ó”ó .óVó jóN;DG.ój M É­MKjD ;ójõ­GKMNs
P FêTé? ?)O T? TI—põãT—é­T? Aó­ .“NJH;­”D .óVó MVM”“Mj DI[óK“
VMEóGKó KD.MN MN D;L'óN ;DNNHVó“N JDGVójNMG.D JDE MÉ­ó”óN É­ó
JDG—óJóE DN àMKDN ó JDE DN É­ó NójúD MàóKM.DN ;ó”M .óJ“NúDP ,”ó
;jóJ“NM .ó .M.DN N­à“J“óGKóN ;MjM .óJ“.“j JDE NMIó.Dj“MP êjDVÀj
I“DN :Paé .“Rs □b [­NKD ;óGNM IóE MGKóN .ó jóN;DG.ój 0PPPâÊP
íóJ“N'óN .ó ’”K“EM —DjM9 àó“KMN NDI ;jóNNúD9 óE õójM” GM.M EM“N
NúD É­ó JDG[óJK­jMNP

pa
aP FêTé? ?)O O? Cõéãg”CéO? TCIégú­pé?A zDED Nó­ .“NJH;­”D KóE D
JDE;jDE“NND .ó àMRój M VDGKM.ó .ó íó­N9 GóG—­EM .óJ“NúD .óVó
JDGKjM.“Rój ­E ;j“GJH;“D IHI”“JDP çE ;óGNMEóGKD EM.­jD IM
NóM.D GM êM”MVjM .ó íó­N ”óVMjô M .óJ“N'óN KDEM.MN .ó àDjEM
JDGà“MGKó ó M ML'óN É­ó óBM”KóE zj“NKDP
pP FêTé? ?)O T? éçCIégT7Rp? Aó­ .“NJH;­”D .óVó óBME“GMj DN
;DNNHVó“N óàó“KDN .ó ”DGõD M”JMGJó É­ó óNNM .óJ“NúD MJMjjóKMjôP
çE ;D­JD .ó ;jóVóGLúD ó ;j­.!GJ“M ;D.ó óV“KMj E­“KDN ójjDN
ó Kj“NKóRMNP
tP FêTI O gOã?pIvO qp ?pê? I”qpõp? çEM VóR É­ó Nó­ .“NJH;­”D
KóG—M ;óGNM.D GMN M”KójGMK“VMN9 GDN ;j“GJH;“DN ó GMN “E;”“JM
L'óN9 ó”ó .óVó M;jóNóGKô ”DN M VDJ!P bjóE ó óNK­.óE [­GKDN M
êM”MVjM .ó íó­N ;jDJ­jMG.D N­M .“jóLúDP Aó­ .“NJH;­”D .óVó
□0àMRójâ KD.D D óNàDjLD ;MjM JDGNójVMj M ­G“.M.ó .D ,N;Hj“KD
;ó”D VHGJ­”D .M ;MRÊ á,à tPprP zDED M JDD;ójMLúD GD JDj;D
À D É­ó ;jóNójVM M ­G“.M.ó9 MN Eó”—DjóN .óJ“N'óN NúD KDEM.MN
óE JDG[­GKD JDE MÉ­ó”óN É­ó óBójJóE M­KDj“.M.ó NDIjó M
;óNNDMP 1D I­NJMj JDGNó”—D9 ó”ó Nójô M[­.M.D M óV“KMj KDEMj
.óJ“N'óN É­ó ;MjóLME JDGNKj­K“VMN9 EMN É­ó ;DNNME àój“j D­KjDN
;Dj .óNJDG—óJój M”õ­GN àMKDjóN “E;DjKMGKóNP zM.M N“K­MLúD À
.“àójóGKó ó óB“õó DjMLúD óN;óJHà“JM ó .“jóLúDP
íó“Bó Eó “”­NKjMj JDED “NND à­GJ“DGMP A­;DG—MEDN É­ó
VDJ! àMLM ;MjKó .ó GDNNM óÉ­“;ó ó MJMID­ .ó Kój ­E E!N .ó
E“G“NKÀj“D ;MjK“J­”MjEóGKó óBM­NK“VDP Aó­N ”H.ójóN ;”MGó[MjME
­E jóK“jD ;MjM M óÉ­“;ó .óNJMGNMjP ,GKúD9 É­MG.D óNKúD ;jóNKóN
M NM“j9 VDJ! jóJóIó ­E Kó”óàDGóEM .“RóG.D É­ó M JMNM .ó ­E
.DN EóEIjDN .D Nó­ õj­;D .ó óNK­.D IHI”“JD ;óõD­ àDõD ó àD“
.óNKj­H.MP
A­M jóMLúD “Eó.“MKM ;D.ó Nój ;ój.ój D jóK“jD M à“E .ó M[­.Mj
M àMEH”“MP 3MN9 JDED Jj“NKúD9 VDJ! KóE .ó KDEMj M .óJ“NúD y ”­R
.MÉ­“”D É­ó À EM“N ó.“à“JMGKó ;MjM D 5ó“GD ó D JDj;DP íóJ“N'óN
“E;DjKMGKóN JDED óNKM óB“õóE ;óGNMEóGKD ó MLúD IóE .ó”“GóM

pp
.DN9 ó GúD M;óGMN ­EM jóN;DNKM óEDK“VMP TMEDN M;”“JMj GDNND
;jDJóNND .ó É­MKjD ;MNNDN ;MjM Nó KDEMj ­EM .óJ“NúD É­MGKD
M óNKM N“K­MLúDs
P FêTé? ?)O T? TI—põãT—é­T? áMr nM”KMj MD jóK“jD ó M[­.Mj M
àMEH”“Mc áIr 1[­.Mj M àMEH”“M ó ;jDJ­jMj ­EM àD”õM EM“N KMj.óc áJr
4õGDjMj9 M.“Mj D­ .ó”óõMj M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó “j MD óGJDGKjD
.M GóJóNN“.M.ó .M àMEH”“M .D õj­;DP
aP FêTé? O? Cõéãg”CéO? V”VIégO? TCIégú­pé? áMr AM”EDN tOP
GDN óGN“GM É­ó M àDjLM .D Jj“NKúD Nó óGJDGKjM óE íó­Nc áIr
3MjJDN OPp jóJDG—óJó É­ó DN Jj“NKúDN ;jóJ“NME Kój N­MN àDjLMN
jóGDVM.MN ;ó”D .óNJMGNDc áJr 7“MõD aP :9 O GDN “GNKj­“ M GDN
.“N;DjEDN M N­;j“j MN GóJóNN“.M.óN .D GDNND ;j(B“EDP
pP FêTé? ?)O T? éçCIégT7Rp? áMr Aó àM”KMj MD jóK“jD9 VDJ!
;D.ó “E;ó.“j N­M óàóK“V“.M.ó ;Dj .óN;jóRMj ­EM ;jDà­G.M
GóJóNN“.M.ó .ó ;óGNMj óE íó­N ó Kój jóàj“õÀj“Dc áIr AóP VDJ!
KóGKMj ­EM àD”õM EM“N KMj.ó9 KM”VóR KóG—M .ó JMGJó”Mj E­“KMN
MK“V“.M.óN .D E“G“NKÀj“D É­ó [ô óNKó[ME ;”MGó[M.MNP 4NND ;D
.ój“M àój“j D­KjMN ;óNNDMN D­ GóõMj D É­ó VDJ! óGN“GM NDIjó
à“.ó”“.M.óc áJr Aó VDJ! “õGDjMj M GóJóNN“.M.ó .óNNM àMEH”“M9
;D.ó àój“j Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE ó”óN ó ;ój.ój ­EM “EóGNM
D;DjK­G“.M.ó .ó .óEDGNKjMj D MEDj Jj“NKúDP
tP FêTI O gOã?pIvO qp çpê? I”qpõp?? Aó E“G—M .“jóLúD àDNNó
;jDJ­jM.M G­EM N“K­MLúD .óNNMN9 óE É­ó —ô .­MN ;j“Dj“.M.óN
JDGà”“KMGKóN9 ó­ jóVój“M MN M”KójGMK“VMN ó JDGN“.ójMj“M MN “E;”“
JML'óN .ó JM.M ­EM .ó”MN y ”­R .ó GDNNMN ;j“Dj“.M.óNs ;j“Eó“jD
íó­N9 D JDj;D .ó zj“NKD óE Nóõ­G.D ”­õMj9 D E“G“NKÀj“D óE
KójJó“jDP 6­MGKD9 jóM”EóGKó9 VDJ! ;jóJ“NM MõDjM .óNNM àD”õM?
TDJ! ;D.ój“M NM“j .ó;D“N JDE M”õ­GN D­KjDN EóEIjDN .M óÉ­“;ó
NóE JD”DJMj óE j“NJD Nó­ E“G“NKÀj“D? ,B“NKó D­KjM ;óNNDM É­ó
;D.ój“M MKóG.ój M óNNM GóJóNN“.M.ó KúD IóE É­MGKD VDJ! ó É­ó
NDàjój“M EóGDN ;Dj ;ój.ój D jóK“jD GóNNM DJMN“úD?

pt
íó;D“N .ó àMRój óNNMN JDGN“.ójML'óN ó É­M“NÉ­ój D­KjMN
;ójõ­GKMN M;”“JôVó“N9 óGKjóõMjHMEDN M .óJ“NúD MD AóG—Dj óE
DjMLúD ó JjójHMEDN É­ó D ,N;Hj“KD .ó íó­N jóVó”Mj“M N­M VDGKM.ó
;ójàó“KM9 JDGà“jEMG.D M M G(NP 1D I­NJMj JDGNó”—D ;MjM Nó KDEMj
­EM .óJ“NúD9 DIKÀE Nó NMIó.Dj“M ó ­G“.M.óP
6­MG.D Nó­ .“NJH;­”D KDEM .óJ“N'óN y ”­R .D IóE .D 5ó“GD
ó .D zDj;D9 ó”ó GúD M;óGMN óNKô jóN;ó“KMG.D M NM’.ó .ó KD.M M
JDE­G“.M.ó9 JDED KMEIÀE ;D.ó Kój JDGà“MGLM .ó É­ó Kójô M
Eó”—Dj .“jóLúD ;MjM N­M V“.MP
6­MG.D zj“NKD .ó“BD­ óNKó E­G.D9 Nó­N .“NJH;­”DN JD
G—óJ“ME M êM”MVjM .ó íó­N ó NMI“ME ;óGNMj ó KDEMj .óJ“N'óNP
zójK“à“É­ó Nó .ó É­ó Nó­ .“NJH;­”D KóG—M M;jóG.“.D óNNMN ”“L'óN
óNNóGJ“M“NP

zb55421 n516ç,h1A
çEM .MN JD“NMN EM“N .“àHJó“N ;MjM E“E9 GD “GHJ“D .D Eó­
E“G“NKÀj“D9 ójM JDjj“õ“j D­KjM ;óNNDMP ,­ KóE“M M jó[ó“LúD ó K“G—M
Eó.D .ó É­ó ;­.óNNó óNKMj ójjM.DP çE MGK“õD ;jóõM.Dj E­.D­
E“G—M ;ójN;óJK“VM9 .“RóG.Ds M TDJ! À M;óGMN ­EM IDJMP CúD .!
N­MN D;“G“'óN D­ N­õóNK'óNP Aó VDJ! GúD ;­.ój .“Rój 1NN“E .“R D
AóG—DjX9 óGKúD GúD D .“õMP 3MN9 Nó M FHI”“M .óJ”MjM ­EM JD“NM ó
VDJ! KóE Eó.D .ó .“R! ”M9 óGKúD VDJ! GúD MEM M ;óNNDMÊP
4GóV“KMVó”EóGKó9 —MVójô ôjóMN GM V“.M .ó Nó­ .“NJH;­”D É­ó
M“G.M GúD óNKMjúD JDGàDjEóN y “EMõóE .ó zj“NKDP TDJ! À jóN;DG
NôVó” ;Dj óB;Dj óNNMN àjMÉ­óRMN ó ”“.Mj JDE ó”MN áã tP drP TDJ!
Nójô KóGKM.D M jMJ“DGM”“RMjs □,”ó KóVó ­EM V“.M .“àHJ“”Ê D­ □4NND À
M;óGMN ;MjKó .ó N­M ;ójNDGM”“.M.óÊP ,GKjóKMGKD9 VDJ! .óVó MEMj
Nó­ .“NJH;­”D N­à“J“óGKóEóGKó ;MjM KóGKMj JDjj“õ“j N­MN àjMÉ­óRMNP
A­õój“EDN D Nóõ­“GKó ;jDJóNND JDE óNNó ;jD;(N“KDs
Sqpã—éjéíêp ?êT? jõTíêp-T?r bINójVó J­“.M.DNMEóGKó Nó­
.“NJH;­”D ó óNJ­Kó D É­ó ó”ó .“RP ,”ó À M EM“Dj àDGKó .ó “GàDj

p:
EMLúD É­MGKD yN GóJóNN“.M.óN É­ó KóG—M D­ É­MGKD MD Nó­
IóE óNKMj óN;“j“K­M”P
nMLM ;ójõ­GKMN É­ó D M­B“”“óE M óB;jóNNMj JDED óNKô “G.D
ó É­M“N NúD N­MN GóJóNN“.M.óNP zDGJóGKjó Nó óE N­M V“.M9 GD
KóE;D É­ó ó”ó .ó.“JM y êM”MVjM ó GD Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE
MN D­KjMN ;óNNDMNP bINójVó JDED ó”ó Nó jó”MJ“DGM JDE MN ;óNNDMN
É­ó óBójJóE M­KDj“.M.ó NDIjó ó”ó9 JDE N­M àMEH”“M9 JDE DN
óNKjMG—DN9 JDE D NóBD D;DNKD ó JDE Nó­N ME“õDNP
bINójVó JDED DN D­KjDN VóóE Nó­ .“NJH;­”DP ,NJ­Kó DN
JDEóGKôj“DN àó“KDN M Nó­ jóN;ó“KDP ,”ó À jóN;ó“KM.D? zDGà“ôVó”?
1EôVó”? Tój“à“É­ó Nó ó”ó KóE àó“KD MN KMjóàMN .ó óNJj“KM ó .ó
EóEDj“RMLúDP 7­.D “NND .óVó Nój àó“KD óE MEDj9 EMN JDE ­E
D”—Mj J­“.M.DND ;MjM MN ôjóMN JMjóGKóNP
zDGàjDGKó Nó­ .“NJH;­”DP çEM VóR É­ó KóG—M “.óGK“à“JM.D
­EM àjMÉ­óRM9 JDGVójNó JDE ó”ó M jóN;ó“KD .ó”MP 1Eó D D
< <

IMNKMGKó ;MjM JDGàjDGKô ”DP íó­N .“Rs □5ó;jóóG.D ó .“NJ“;”“GD


MÉ­ó”óN É­ó ó­ MED 0PPPâÊ á1; pP drP Aó Nó­ .“NJH;­”D óNK“Vój Nó
MàMNKMG.D .M VDGKM.ó .ó íó­N9 KóG—M JDjMõóE ;MjM J—MEô
”D .ó VD”KM MD JME“G—D JDjjóKDP êM­”D óBDjKMVM9 JDGND”MVM ó
M.EDóNKMVM □JDED ­E ;M“ KjMKM Nó­N à“”—DNÊ á”7N aP rP Aó VDJ!
àDj àjMJD D­ óNK“Vój “GK“E“.M.D ;ó”M jóIó”.“M .ó Nó­ .“NJH;­”D9
D Kjó“GMEóGKD .ó”ó Nójô .óà“J“óGKóP
Aó­ .“NJH;­”D jóMõ“jô ;DN“K“VMEóGKó MD JDGàjDGKD Nó VDJ! àDj
à“jEó9 EMN MEDjDNDP êM­”D .“NNó M 7“E(KóDs □êjóõ­ó M ;M”MVjM9
óNKó[M ;jó;MjM.D M KóE;D ó àDjM .ó KóE;D9 jó;jóóG.M9 JDjj“[M9
óBDjKó JDE KD.M M ;MJ“!GJ“M ó .D­Kj“GMÊ áa7E tParP 3MN .“NNó
KMEIÀE M7“KDs □0PPPâ jó;jóóG.M DN NóVójMEóGKó9 ;MjM É­ó Nó[ME
NM.“DN GM àÀPÊ á7K P prP
êM­”D àD“ EMGND9 EMN .“jóKD É­MG.D .óNMà“D­ 7“E(KóD
É­MGKD y N­M K“E“.óR áa7E rP êM­”D JDEóLM Mà“jEMG.D Nó­
MEDj M 7“E(KóD áVP tr ó jóJDj.MG.D .óKM”—óN .ó Nó­ jó”MJ“D
GMEóGKD áVP :9OrP ,GKúD9 IMNóM.D GóNNM “GK“E“.M.ó9 ó”ó óBDjKM

pO
D­NM.MEóGKó 7“E(KóD óE N­M àM”KMs □êD“N íó­N GMD GDN .ó­
óN;Hj“KD .ó JDVMj.“M9 EMN .ó ;D.ój9 .ó MEDj ó .ó óÉ­“”HIj“DP
êDjKMGKD9 GúD Nó óGVójõDG—ó .ó KóNKóE­G—Mj .D AóG—Dj9 GóE
.ó E“E9 É­ó ND­ ;j“N“DGó“jD 0PPPâÊ áVP q9érP
AóE;jó KóG—M JDED IMNó .D Nó­ JDGàjDGKD M êM”MVjM .ó íó­N
ó M M­KDj“.M.ó .ó 2óN­N zj“NKDP ,GKúD9 VDJ! ;D.ó Kój M D­NM.“M ó
M JDGà“MGLM .ó zj“NKD É­MG.D JDGàjDGKD­ êó.jDs □0PPPâ êMjM
KjôN .ó E“E9 AMKMGôNS TDJ! GúD ;óGNM GMN JD“NMN .ó íó­N9 EMN
GMN .DN —DEóGNÊ á3J éPpprP êM­”D óNJjóVó­s □0PPPâ 1õDjM ”—óN
;ó.“EDN ó óBDjKMEDN GD AóG—Dj 2óN­N 0PPPâÊ á”7N tP r
3DNKjó M Nó­ .“NJH;­”D DN ;j“GJH;“DN IHI”“JDN É­ó óB;'óE
MKDN ó —ôI“KDN ;óJME“GDNDNP 4NND óNKMIó”óJójô É­ó À M êM”MVjM
.ó íó­N9 ó GúD N­M D;“G“úD D­ óB;ój“!GJ“M9 M IMNó ;MjM M
JDjjóLúDP
zDGK­.D9 GúD JDGàjDGKó Nó­ .“NJH;­”D KD.M VóR É­ó VDJ! Nó
óGJDGKjMj JDE ó”óP nMR M”õ­E KóE;D9 GDKó“ óNNM E“G—M KóG.!G
J“MP ,E jMRúD .M ME;”“K­.ó .ó GDNND E“G“NKÀj“D9 —MV“M M”õ­GN
EóEIjDN .ó GDNNM óÉ­“;ó M É­óE ó­ ;D­JD V“MP 6­MG.D DN V“M9
ójM ;DjÉ­ó K“G—ME ­E ;jDI”óEM NÀj“D É­ó óB“õ“M E“G—M MKóGLúD
;óNNDM”P íó;D“N .ó JójKD KóE;D9 ­EM JD“NM E­“KD GMK­jM” MJDG
KóJ“MP 6­MG.D M”õ­ÀE ”—óN .“R“M É­ó gó“K— É­ój“M àM”Mj JDE ó”óN9
à“JMVME MGN“DNDN ó J—ó“DN .ó J­”;MP ,NNó KóEDj ójM NóEó”—MGKó MD
.D Jj“NKúD jDEMGD É­ó jóJóIóNNó ­E JDGV“Kó ;MjM Nó M;jóNóGKMj
GD zD”“Nó­9 óE VóR .ó Nó óGJDGKjMj JDE ­E “jEúD MEM.D É­ó
Nó ;jóDJ­;MVM JDE ó”óP C“Gõ­ÀE .óNó[M Kój ­E jó”MJ“DGMEóGKD
IMNóM.D óE JDGàjDGKDNP
3MGKóG—M óÉ­“”HIj“D óGKjó JDGàjDGKD ó óGJDjM[MEóGKDP ,”D
õ“ó D .“NJH;­”D ;ó”D JjóNJ“EóGKD É­ó KóE K“.D ó ;ó”M M;”“JMLúD
.DN ;j“GJH;“DN .ó íó­NP 3DNKjó ”—ó JDED VDJ! KóE N“.D MIóG
LDM.D JDE N­M E“G“NKjMLúDP ,”ó ;jóJ“NM .óNNó K“;D .ó Mà“jEMLúDP

pq
çEM VóR É­ó KóG—M JDGàjDGKM.D D .“NJH;­”D9 óNK­.óE [­GKDN
M FHI”“M ;MjM óGJDGKjMj M É­M”“.M.ó É­ó ;jóJ“NM Nój .óNóGVD”V“.M
GM V“.M .ó”ó D­ M[­.ó D M .óNJDIj“j ;Dj N“ EóNED D ;M.júDP
bjóE [­GKDNP A( íó­N ;D.ó KjMGNàDjEMj ­EM V“.M á4zD
pPOrP êM­”D jDõD­ M Nó­N ME“õDNs □0PPPâ Nó ­GME M E“E óE E“G—M
”­KM9 DjMG.D M íó­N óE Eó­ àMVDjÊ á5E :PperP 2óN­N ;jDEóKó­s
□7MEIÀE ”—óN .“õD É­ó Nó .D“N .ó VDJ!N JDGJDj.MjóE GM KójjM
óE É­M”É­ój MNN­GKD NDIjó D É­M” ;ó.“jóE9 “NND ”—óN Nójô àó“KD
;Dj Eó­ êM“ É­ó óNKô GDN JÀ­NÊ á3K éP drP ,E DjMLúD9 àMLME
­E JDE;jDE“NND .ó KjMGNàDjEMj óNNM àjMÉ­óRM óE àDjLMP
íóNóGVD”VM ­EM óNKjMKÀõ“MP çEM óNKjMKÀõ“M À ­EM NÀj“ó .ó
;MNNDN É­ó ”óVMjúD Nó­ .“NJH;­”D M MK“Gõ“j D M”VDP ,NNóN ;MNNDN
.óVóE Nój óN;óJHà“JDN9 J”MjMEóGKó .óà“G“.DN ó àMJKHVó“NP A­õ“jD
Kj!N ó”óEóGKDN V“KM“N É­ó ;jóJ“NME Nój “GJ”­H.DN óE KD.M óNKjM
KÀõ“M ;MjM ó”“E“GMj M àjMÉ­óRMP
P n?—êqO V”VIégOr 3­“KDN GúD óNK­.ME M FHI”“M ;DjÉ­ó
ó”M DN jó;jóóG.óP 3MN M E­.MGLM VóE □;ó”M JDGND”MLúD .MN
,NJj“K­jMNÊ á5E :PtrP íó­N MIóGLDM j“JMEóGKó MÉ­ó”óN É­ó
M ó”ó DIó.óJóEP
ãóDjõó ójM ­E EóEIjD .ó GDNNM óÉ­“;ó É­ó àjóÉ­óGKó
EóGKó óGKjóõMVM JDE MKjMND Nó­N jó”MK(j“DNP Aó­ ”H.ój óB;”“JD­
DN MKjD;ó”DN É­ó “NND JM­NMVM9 EMN ãóDjõó GM.M àóR MJójJM .óNNM
àjMÉ­óRM MKÀ É­ó óNK­.D­ M jóN;ó“KD .M à“.ó”“.M.ó GMN ;óÉ­óGMN
JD“NMNP 4NND E­.D­ N­M MK“K­.óP b óNK­.D .ó KjóJ—DN É­ó àM”óE
.“jóKMEóGKó MD ;jDI”óEM KóE .ó Nój “GJ”­H.D GM óNKjMKÀõ“MP
aP KOqpIO? CO?é—é­O?r Aó­ .“NJH;­”D M;jóG.ójô M Nóõ­“j M zj“N
KD DINójVMG.D VDJ! ó D­KjDN ”H.ójóN Jj“NKúDN É­ó Nó[ME óBóE;”DN
;MjM D jóIMG—D á êó :P prP êM­”D óBDjKM DN à“”“;óGNóN M “E“Kô ”Ds
□4jEúDN9 N“õME ­G“.DN D Eó­ óBóE;”D ó DINójVóE DN É­ó V“VóE
.ó MJDj.D JDE D ;M.júD É­ó ”—óN M;jóNóGKMEDNÊ án; pP qrP FDGN
óBóE;”DN .ó V“.M Jj“NKú .óEDGNKjMjúD É­ó À ;DNNHVó” MD .“NJH;­”D
DIó.óJój M íó­N GM ôjóM .ó N­M àjMÉ­óRMP ,”ó ;jóJ“NM Nój óB;DNKD


y JMjMJKójHNK“JM .ó É­ó GóJóNN“KMP b óBóE;”D À ;D.ójDNHNN“ED
MõóGKó .ó KjMGNàDjEMLúDP
pP DCIégT7)O Cõú—égTr 7“MõD Paa GDN óBDjKMs □Aó[ME ;jMK“
JMGKóN .M ;M”MVjM9 ó GúD M;óGMN D­V“GKóN Aó­ .“NJH;­”D
JjóNJójô Eó.“MGKó M M;”“JMLúD ;jôK“JM ó óN;óJHà“JMP ,GVD”VM D
óE MK“V“.M.óN É­ó D M[­.óE M JDjj“õ“j Nó óE N­M àjMÉ­óRMP êDj
óBóE;”D9 ó”ó M;jóG.ójô M É­M”“.M.ó .ó NójV“j àMRóG.D M ”“E;óRM
M;(N ­EM jó­G“úDP ,”ó GúD .óVójô ;MjK“J“;Mj .ó MK“V“.M.óN É­ó
“E;óLME É­ó ó”ó MEM.­jóLM ó VóGLM M ôjóM .ó àjMÉ­óRMP í“j“õ“j
­E óNK­.D IHI”“JD9 ;Dj óBóE;”D9 ;D.ó M”“EóGKMj Nó­ Djõ­”—D ó
Nój JDGKjM;jD.­JóGKóP Aó­ .“NJH;­”D KóE .ó Vój óNNM óNKjMKÀõ“M
JDED .ó”ó9 ó GúD M”õD “E;DNKD NDIjó ó”óP 4GJDj;Djó N­MN “.ó“MN
NóE;jó É­ó ;DNNHVó”P 1à“jEó É­ó VDJ! D M­B“”“Mjô ó MG“EMjô M
Nóõ­“j óNNó ;”MGDP
zDGN“.ójó D jóN;DGNôVó”P 3óNED É­ó óNNó Nó[M ­E ;jDJóNND
”DGõD9 À ­E óBJó”óGKó “GVóNK“EóGKD .ó KóE;DP Aó Nó­ .“NJH;­”D
óGKóG.ó DN ;j“GJH;“DN ó NMIó M;”“Jô ”DN9 óNKMjô IóE óÉ­“;M.D
;MjM ”“.Mj JDE à­K­jMN àjMÉ­óRMN GM N­M V“.M ó GM .MÉ­ó”óN M
É­óE ó”ó JDG.­R“jôP 4õ­M”EóGKó “E;DjKMGKó9 óNNó ;jDJóNND JDE
;jDVMjô Nó­ MEDj ;Dj ó”ó ó jóàDjLMjô M JDGà“MGLM .ó”ó óE VDJ!
JDED M”õ­ÀE É­ó I­NJM M VDGKM.ó .ó íó­N óE KD.M .óJ“NúD
É­ó KDEMP zDED M JDGà“MGLM À à­G.MEóGKM” ;MjM M N­IE“NNúD9
.óNKM àDjEM MD ”“.Mj JDE MN àjMÉ­óRMN .ó Nó­ .“NJH;­”D9 VDJ! D
M[­.Mjô M N­IEóKój Nó óE M”óõj“M y M­KDj“.M.ó .ó íó­NP

í,A,CTbQT1 A,çA êbC7bA nb57,A


TDJ! À jóN;DGNôVó” ;Dj J­”K“VMj DN ;DGKDN àDjKóN .ó Nó­
.“NJH;­”D ;MjM ;jDEDVój Nó­ JjóNJ“EóGKD ó .óNóGVD”Vój DN
KM”óGKDN .M.DN ;Dj íó­NP
êj“Eó“jD9 JójK“à“É­ó Nó .ó É­ó MN M;MjóGKóN É­M”“.M.óN .ó Nó­
.“NJH;­”D GúD NúD àDGKóN .ó Djõ­”—DP Aó àDjóE EDK“VDN .ó Djõ­”—D9
óGàjóGKó MN JDED àjMÉ­óRMNP íó;D“N9 .óNóGVD”VM ­EM óNKjMKÀõ“M

pd
;MjM M;j“EDjMj Nó­N ;DGKDN àDjKóNP ,NNM óNKjMKÀõ“M ;jóJ“NM “GJ”­“j
óNK­.D IHI”“JD9 ED.ó”DN ;DN“K“VDN ó M;”“JMLúD ;jôK“JM9 JDED [ô àM
”MEDNP Aójô “.óM” Nó VDJ! ;­.ój ;”MGó[Mj M”õD É­ó JDjj“[M ­EM
àjMÉ­óRM ó .óNóGVD”VM ­E ;DGKD àDjKó N“E­”KMGóMEóGKóP
5­K— ójM àjMJM óE DjõMG“RMLúD9 EMN àDjKó óE NójV“LDP 1NN“E9
.óEDN M ó”M M jóN;DGNMI“”“.M.ó .ó N­;ójV“N“DGMj MN jóàó“L'óN ;MjM
GDNNM óÉ­“;ó .ó QDN 1Gõó”óNP 4NND “GJ”­HM D ;”MGó[MEóGKD .MN jó
àó“L'óN9 M DjõMG“RMLúD .MN JDE;jMN ó M MKj“I­“LúD .DN JDR“G—ó“
jDNP A­M MK“K­.ó .ó NójVM EDK“VMVM DN D­KjDN M àMRójóE MN KMjóàMNP
4NND M àDjKM”óJó­P 5­K— KDjGD­ Nó IDM DjõMG“RM.DjM9 JDjj“õ“G.D
N­M àM”—MP ,E jóN;DNKM y N­M DjMLúD9 íó­N ”—ó .Mjô .“NJójG“
EóGKD ;MjM É­ó VDJ! ;ójJóIM ;DGKDN àDjKóN É­ó ;jóJ“NME .ó
.óNóGVD”V“EóGKD GD Nó­ .“NJH;­”DP
1D KójE“GMj É­M”É­ój ;”MGD9 MVM”“ó M óà“JôJ“M .D Nó­ .“NJH
;­”DP êójõ­GKó ”—ó D É­ó àD“ É­ó .ó­ JójKDP êDj É­ó .ó­ JójKD?
m

b É­ó GúD .ó­ JójKD? êDj É­!? zDED Eó”—DjMj? b É­ó àD“
jóM”“RM.D?
1”ÀE .M MVM”“MLúD .D ;”MGD9 óBME“Gó GDVMEóGKó ó .“NJ­KM
Nó­N M”VDN .ó .“NJ“;­”M.DP Aó­ .“NJH;­”D àD“ EóK“J­”DND? êDG
K­M”? bjõMG“RM.D? zj“MK“VD? AMIó .ó”óõMj IóE? nD“ NóGNHVó” ó
ó.“à“JMGKó MDN .óEM“N? 7DED­ “G“J“MK“VMN? b É­ó ó”ó M;jóG.ó­?
n“GM”EóGKó9 óGJDjM[ó ó ó”Dõ“ó Nó­ .“NJH;­”DP ,GKúD9 É­MG.D
D­KjM KMjóàM EM“N .“àHJ“” N­jõ“j9 àMLM ”—ó D ó”Dõ“D EôB“ED
w .ó”óõ­ó M M ó”óP

te
Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJ“;­”M.Dj w D qéãB
çégT qO qé?géCêITqO
1NNóõ­jD Eó .ó É­ó D MEI“óGKó óN;“j“K­M” .D
Eó­ .“NJH;­”D “GJ”­Ms
1.DjMLúD w MK“K­.ó É­ó óB;jóNNó GDNND
MEDj9 KóEDj ó jóN;ó“KD ;ó”D íó­N KD.D
;D.ójDNDP
3“G“NKÀj“D w JDGNKj­“j ó ó.“à“JMj ­E MD
D­KjDP
3óEDj“RMLúD w õ­Mj.Mj M êM”MVjM .ó íó­N
GD JDjMLúDP
3ó.“KMLúD w ;jDJ­jMj JDGNJ“óGK“RMj Nó .ó
íó­NP
,GN“GDs
.M FHI”“Mc
JDED ;óGNMjc
JDED KDEMj .óJ“N'óNP
zDjjóLúD .ó àjMÉ­óRMNP
íóNóGVD”V“EóGKD .DN ;DGKDN àDjKóNP

t
b ;M.júD .D .“NJH;­”Ds
óBJó”!GJ“M

bN óGN“GMEóGKDN .ó zj“NKD K!E N“.D “GKój;jóKM.DN .ó ED


.DN VMj“M.DN w .M ÀK“JM “.óM”“NKM yN Dj.óGN ”óõM”“NKMNP 3MN GúD
“E;DjKM JDED DN D­KjDN óGKóG.ME D óGN“GD .ó”ó9 MD óNK­.Mj M
V“.M .ó GDNND AóG—Dj9 VóEDN J”MjMEóGKó É­ó ó”ó óN;ójMVM É­ó
Nó­N .“NJH;­”DN CõT—égT??pç MÉ­“”D É­ó ”—óN óGN“GD­P
2óN­N óB“õ“­ óBJó”!GJ“M óE K­.D D É­ó Nó­N .“NJH;­”DN àMR“MEP
A­M !GàMNó ;j“GJ“;M” GD AójEúD .D 3DGKó9 JDED óE KD.MN MN N­MN
“GNKj­L'óN9 óNKMVM NDIjó M [­NK“LM D­ jóK“.úD w óNNM JMjMJKójHNK“JM
“GKój“Dj É­ó àDjGóJó M IMNó ;MjM KD.M M JDG.­KM óBKój“DjP ,”ó óG
N“GD­ M Nó­N .“NJH;­”DNs □êDjKMGKD9 Nó[ME ;ójàó“KDN JDED ;ójàó“KD
À D êM“ Jó”óNK“M” .ó VDJ!NÊ á3K :PtérP CM ;MjôID”M .D NóEóM
.Dj9 2óN­N jóVó”D­ Nó­ .óNHõG“D .ó É­ó D àj­KD J—óõMNNó y ;ójàó“
LúD áQJ éPt :rP 1 MVM”“MLúD É­ó M E­”K“.úD àóR .ó N­M V“.M ó
E“G“NKÀj“D JDGà“jED­ M ;j(;j“M .ó.“JMLúD .ó zj“NKD y óBJó”!GJ“Ms
□0PPPâ ,”ó àMR K­.D E­“KD IóE 0PPPâÊ á3J qPpqrP
íó­N À óBJó”óGKó9 ó K­.D D É­ó ó”ó àMR À óN;”!G.“.D áA4 dPOérP
Aó­ .“NJH;­”D ;jóJ“NM óGKóG.ój É­ó9 JDED à“”—D .ó íó­N9 KóE .ó
jóà”óK“j óE KD.D D Nó­ Nój M óBJó”!GJ“M .D êM“P íó­N óB“õó É­ó Nó
[MEDN M;ójàó“LDM.DN óE KD.D IóE ávI pPa rP

ta
çEM ;óNNDM ;D.ó à“JMj .óNMG“EM.M Nó MJjó.“KMj É­ó óNNó
GHVó” .ó .óNóE;óG—D É­ó Nó óN;ójM óNKô E­“KD MJ“EM .ó N­MN
JM;MJ“.M.óNP zDGK­.D9 DN .DGN .“V“GDN .ó õjMLM ó ;D.ój MJDE
;MG—ME MN óB“õ!GJ“MN .ó íó­NP êDjÉ­ó zj“NKD óNKô óE VDJ! áz”
Paqr9 M NMGK“.M.ó À MK“GõHVó”P
zójKM EMG—ú .ó “GVójGD9 ”óVó“ ­EM BHJMjM .ó JMàÀ É­óGKó
JDE“õD óGÉ­MGKD ó­ .“j“õ“M Eó­ JMjjD MKÀ D óNJj“K(j“DP 7“G—M
JDGNóõ­“.D EMGDIjMj MKÀ M óNKjM.M .ó jD.MõóE NóE .ójjMEMj
­EM õDKMP íó jó;óGKó9 D EDKDj“NKM y E“G—M àjóGKó àjóD­P ,­
.óNV“ó“ ;MjM óV“KMj ­E MJ“.óGKóP b JMàÀ óNJM”.D­ Eó M EúD ó
jó.óJDjD­ D “GKój“Dj .D JMjjDP
êDj É­ó D JMàÀ .ójjMED­? êDjÉ­ó D —DEóE y E“G—M àjóG
Kó àjóD­ .ó jó;óGKó? CúD9 D JMàÀ .ójjMED­ .M BHJMjM ;DjÉ­ó
óNKMVM Gó”MP 1É­“”D É­ó óNK“VóNNó GM BHJMjM Kój“M .ó JM“j É­MG.D
NMJ­.“.DP
b EóNED MJDGKóJó JDE D GDNND JDE;DjKMEóGKDP 6­MG.D
NDEDN NMJ­.“.DN9 M Vój.M.ó“jM ;óNNDM N­jõóP Aó D­KjD EDKDj“NKM
KDEM Nó­ ”­õMj GD óNKMJ“DGMEóGKD ó N­M jóMLúD À B“GõMj9 VDJ!
jMJ“DGM”“RMs □Aó MÉ­ó”ó EDKDj“NKM GúD K“VóNNó KDEM.D D Eó­
”­õMj9 ó­ GúD B“GõMj“MX? b .“NJH;­”D NMIó É­ó9 Nó M —DNK“”“.M.ó
ó M ”“Gõ­MõóE ;jDàMGM GúD óNK“VóNNóE ”ô .óGKjD9 GúD NM“j“MEP
Aó ­EM EDLM VóNK“.M .ó ED.D ;jDVDJMGKó ;MNNM GM N­M
àjóGKó ó VDJ! KóE .óNó[DN ”MNJ“VDN9 VDJ! .“j“Ms □Aó ó”M GúD óN
K“VóNNó M”“9 ó­ GúD Kój“M JDI“LM.DÊ? çE .“NJH;­”D NMIó É­ó9 Nó
GúD —D­VóNNó M ”MNJHV“M ”ô .óGKjD9 ó”ó GúD M Kój“M JDI“LM.DP Aó
zj“NKD óNK“Vój óE VDJ! É­MG.D àDj NMJ­.“.D9 M [­NK“LM NDIjóNNM“jô
á5E éP erP
í“NJ“;­”M.D À jó;jD.­R“j GD D­KjD N­M óB;ój“!GJ“M .D óGVD”
V“EóGKD JDE zj“NKD óE N­M V“.MP êMjM KjMGNE“K“j à“ó”EóGKó ­E
JMjôKój óN;“j“K­M” M D­KjMN ;óNNDMN9 Nó­ .“NJH;­”D Kójô .ó óGKóG.ój
ó M”Eó[Mj D ;M.júD .ó óBJó”!GJ“M .ó íó­NP

tp
êM­”D .óEMjJD­ ;MjM 7“E(KóD MN J“GJD ôjóMN É­ó jóVó”ME
Nó D .“NJH;­”D óNKô jóà”óK“G.D MJójKM.MEóGKó Nó­ íó­N ó êM“P ,”ó
óNJjóVó­s □C“Gõ­ÀE D .óN;jóRó ;ó”D àMKD .ó VDJ! Nój [DVóE9 EMN
Nó[M ­E óBóE;”D ;MjM DN à“À“N GM ;M”MVjM9 GD ;jDJó.“EóGKD9 GD
MEDj9 GM àÀ ó GM ;­jóRMÊ á”7E tP arP

ê1Q1T51
1 EMGó“jM .ó Nó­ .“NJH;­”D àM”Mj À ­E “GNKj­EóGKD ;jóJ“ND
;MjM Eó.“j N­M NM’.ó óN;“j“K­M” ;DjÉ­ó jóà”óKó Nó­ JMjôKójP □Aó M”
õ­ÀE Nó JDGN“.ójM jó”“õ“DND9 EMN GúD jóàjó“M M N­M ”HGõ­M9 óGõMGM Nó
M N“ EóNEDP A­M jó”“õ“úD GúD KóE VM”Dj M”õ­ESÊ á7õ PaOrP
zójKM EMG—ú9 ó­ óNKMVM JDGVójNMG.D JDE ­E ;MNKDj GM
“GK“E“.M.ó .D Nó­ óNJj“K(j“DP êMjM E“G—M N­j;jóNM9 ó”ó JDGKD­
­EM ;“M.M N­[M9 J—ó“M .ó ”“Gõ­MõóE “E;­jMP AóE jóà”óK“j ;Dj ­E
“GNKMGKó NóÉ­ój9 E“G—M M.E“jMLúD ;Dj óNNó —DEóE Mà­G.D­ ;Dj
JDE;”óKDP 4GNK“GK“VMEóGKó9 ó­ NMI“M É­ó N­MN ;M”MVjMN jóà”óK“ME
Nó­ JDjMLúD ó É­ó óNNó —DEóE óNKMVM ”­KMG.D JDGKjM M “E;­jóRM ó
M “EMK­j“.M.óP Q­JMN OPt: GDN óGN“GM É­ó □M IDJM àM”M .D É­ó óNKô
J—ó“D D JDjMLúDÊP çE JDjMLúD ;­jD ;jD.­R ;óGNMEóGKDN JDjjóKDN
É­ó GDN JM;MJ“KME M àM”Mj .ó ED.D É­ó MõjM.M M íó­NP
íó­N óN;ójM É­ó Nó­ .“NJH;­”D JDGKjD”ó M ”HGõ­MP □0PPPâ Aó
M”õ­ÀE GúD KjD;óLM GD àM”Mj9 KM” —DEóE À ;ójàó“KD9 NóG.D KME
IÀE JM;MR .ó .DE“GMj KD.D D Nó­ JDj;DÊ á7õ pParP
7“MõD ­NM M “”­NKjMLúD .ó MG.Mj M JMVM”D ;MjM EDNKjMj É­ó
MD àM”—MjEDN óE ­EM ;MjKó ;óÉ­óGM9 M;MjóGKóEóGKó “GN“õG“à“
JMGKó9 ;ój.óEDN D JDGKjD”ó .D KD.DP b JMVM”ó“jD IóE Kjó“GM.D
NMIó óBMKMEóGKó JDED ó É­MG.D àjóMj M;”“JMG.D M ;jóNNúD JójKM
MD àjó“DP 3MN ­E JMVM”ó“jD É­ó ND”KM MN jÀ.óMN à“JM KDKM”EóGKó
NóE JDGKjD”óP
b Jj“NKúD É­ó GúD JDGKjD”M M ”HGõ­M JDjjó NÀj“D j“NJDs M ”HGõ­M
□JDGKME“GM M ;óNNDM ;Dj “GKó“jD9 “GJóG.ó“M KD.D D J­jND .ó N­M

tt
V“.M9 NóG.D ó”M EóNEM “GJóG.“M.M ;ó”D “GàójGDÊ á7õ pPOrP çEM
”HGõ­M NóE JDGKjD”ó óB;jóNNM D Djõ­”—D ;ó”M VMGõ”Dj“Mc “GNK“õM
MD EM” EDjM” ;Dj Eó“D .ó —“NK(j“MN ;“JMGKóN9 —­EDj GóõMK“VD
D­ “GN“G­ML'óN jMJ“NKMNc —“;DJj“KMEóGKó9 ó”M IóG.“R M íó­N óG
É­MGKD MEM”.“LDM D —DEóE9 Jj“MLúD .“V“GMP b AM”EDN ptP p
GDN MJDGNó”—Ms □ã­Mj.ó M N­M ”HGõ­M .D EM” ó DN Nó­N ”ôI“DN
.M àM”N“.M.óÊP
CD óGKMGKD9 7“MõD pPé M”ójKM É­ó ãpãvêç vOçpç JDGNóõ­ó
JDGKjD”Mj N­M ”HGõ­MP zDGK­.D9 D ,N;Hj“KD AMGKD ;D.ó .DEMj
M ”HGõ­M .D Nó­ .“NJH;­”D ;MjM É­ó KD.M ;M”MVjM É­ó ó”ó .“õM
õ”Dj“à“É­ó M íó­N ó ó.“à“É­ó DN D­KjDNP 5DEMGDN tP d GDN
óGJDjM[M M ;jDEDVój □K­.D É­MGKD JDG.­R y ;MR ó y ó.“à“JMLúD
E’K­MÊP
CóE NóE;jó M N“GJój“.M.ó À ó.“à“JMGKóP 1 Vój.M.ó ;D.ó
Nój Kójj“Vó”EóGKó .óNKj­K“VMP Aó­ .“NJH;­”D Kójô .ó .ó;óG.ój
KDKM”EóGKó .M .“jóLúD .D ,N;Hj“KD ;MjM ó.“à“JMj DN D­KjDN NóE
JDE;jDEóKój M Vój.M.óP ,”ó ;jóJ“NMjô JDjj“õ“j D­KjDN NóE
.“E“G­“j M .“N;DN“LúD .ó”óN .ó M;jóG.ójP ,”ó Nójô J—MEM.D M
óNK“E­”Mj ­E ;M.júD .ó óBJó”!GJ“M NóE àj­NKjMj M EDK“VMLúD
.ó Nó óNàDjLMjP ,N;ójM Nó .ó”ó É­ó JMjjóõ­ó DN àMj.DN .ó D­KjDN9
óE N“E;MK“M9 NóE àDEóGKMj M M­KD;“ó.M.óP 1 óàóK“V“.M.ó .ó
Nó­ “GVóNK“EóGKD GDN D­KjDN Nójô àDjKóEóGKó .óKójE“GM.M
;Dj N­M JM;MJ“.M.ó .ó .“Rój M Vój.M.ó óE MEDjP □0PPPâ D MEDj
ó.“à“JMÊ á4zD éP rP
TDJ! ó Nó­ .“NJH;­”D .óVóE DjMjs □6­ó MN ;M”MVjMN .M E“
G—M IDJM ó M Eó.“KMLúD .D Eó­ JDjMLúD Nó[ME MõjM.ôVó“N M K“9
, E“G—M 5DJ—M ó Eó­ 5óNõMKM.DjÊáA” dP tr

zbCíç71
b JDE;DjKMEóGKD .ó Nó­ .“NJH;­”D .óVó ;jD.­R“j
jóN;ó“KD MD zj“NKD É­ó —MI“KM Gó”óP ,”ó .óVó □Nó 0MINKójâ .DN

t:
.óNó[DNÊ á êó aP 9 arP Aó­ MEDj “GKójóNNM.D GMN ;óNNDMN ó N­M
NóGN“I“”“.M.ó ;ó”DN D­KjDN MKjM“júD ;óNNDMN M zj“NKD á4zD dP d
aprP 4NND N( ;D.ó MJDGKóJój y Eó.“.M É­ó ó”ó Nó jóVóNK“j .D Nó­
GDVD Nój9 □Jj“M.D ;MjM Nój NóEó”—MGKó M íó­N óE [­NK“LM ó óE
NMGK“.M.ó ;jDVóG“óGKóN .M Vój.M.óÊ á,à tPatrP
êMjM .óNóGVD”Vój M óBJó”!GJ“M GD Nó­ .“NJH;­”D9 VDJ! ;jóJ“NM
M[­.ô ”D M V“Vój Nóõ­G.D MN ;j“Dj“.M.óNP ,”ó Kójô .ó .“Rój □GúDÊ
M JójKMN JD“NMN M;MjóGKóEóGKó IDMN É­ó GúD Nó óGJM“BME GD Nó­
;jD;(N“KD ó DI[óK“VD9 É­ó GúD D M[­.ME M MK“Gõ“j Nó­ M”VD .ó
àMRój .“NJH;­”DNP AMKMGôN ­NM JDE àjóÉ­!GJ“M ­EM MI­G.UGJ“M .ó
D;DjK­G“.M.óN ;MjM .óNV“Mj GDN9 NMIóG.D É­ó9 Nó Nó­ .“NJH;­”D
KóGKMj àMRój JD“NMN .óEM“N9 M Eó.“DJj“.M.ó JMjMJKój“RMjô KD.MN
ó”MNP 3MGKój DN D”—DN GD M”VD ;ójE“K“jô É­ó ó”ó Nó JDGJóGKjó
óE .óNóE;óG—Mj K­.D IóEP
íó;D“N .ó Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD JDE íó­N9 VóE M DIj“õMLúD
;MjM JDE M àMEH”“MP çE É­ój“.D ME“õD Eó­ ójM JDGNKMGKóEóGKó
óGVójõDG—M.D ;ó”M à“”—M M.D”óNJóGKóP ,”M “GN“NK“M óE àMRój óBM
KMEóGKó D D;DNKD .ó K­.D D É­ó ó”ó óGN“GMVMP çE .“M9 ó”ó Eó
JDGàóNND­ É­ó D JDE;DjKMEóGKD .M à“”—M ójM jóN­”KM.D .“jóKD .ó
N­M Góõ”“õ!GJ“MP ,GÉ­MGKD ó”ó MKóG.“M yN GóJóNN“.M.óN ­jõóGKóN
.ó V“R“G—DN ó ME“õDN9 É­ó ójM D Nó­ E“G“NKÀj“D9 Góõ”“õóGJ“MVM
M ;j“Eó“jM ó EM“N “E;DjKMGKó jóN;DGNMI“”“.M.óP êM­”D “GN“NKó
É­ó D .“NJH;­”D □.óVó õDVójGMj IóE N­M ;j(;j“M àMEH”“M9 KóG.D
DN à“”—DN N­[ó“KDN M ó”ó9 JDE KD.M M .“õG“.M.óP êD“N9 Nó M”õ­ÀE
GúD NMIó õDVójGMj N­M ;j(;j“M àMEH”“M9 JDED ;D.ójô J­“.Mj .M
“õjó[M .ó íó­N?Ê á”7E pPt9:rP 1 óBJó”!GJ“M .ó Nó­ .“NJH;­”D GM
JDG.­KM KóE .ó JDEóLMj óE JMNMP
Aó­ .“NJH;­”D Kójô KMEIÀE .ó NójV“j y “õjó[M JDE óBJó”!G
J“MP êDj óBóE;”D9 GúD IMNKM É­ó D .“NJH;­”D .“j“[M ­E óNK­.D
IHI”“JDP ,”ó KóE .ó óNKMj IóE ;jó;MjM.D ;MjM KMGKD ó àMR! ”D
óE M”KHNN“ED ;M.júDP

tO
6­MG.D GDNNM óÉ­“;ó EMNJ­”“GM ”óVD­ N­MN óÉ­“;óN .ó
M.D”óNJóGKóN ;MjM ­E jóK“jD .ó êôNJDM9 ;MNND­ EM“N .ó ­EM
—DjM JDGNKj­“G.D ­EM Jj­R óE KMEMG—D ;M.júD9 .ó EM.ó“jM
j­.ó9 ;MjM .óEDGNKjMj M MõDG“M .M Jj­J“à“JMLúDP 1É­ó”óN —D
EóGN ;D.ój“ME Kój ;“GKM.D ­E É­M.jD JDE ;M”MVjMN9 óE VóR
.ó KjMGN;DjKMj MÉ­ó”M Jj­R .óNM[ó“KM.M MKÀ D MJME;MEóGKDP 3MN
NMI“ME É­ó D óVMGõó”—D EójóJó ­EM M;jóNóGKMLúD óBJó”óGKóP
, M jóN;DNKM ;DN“K“VM .DN M.D”óNJóGKóN JDE;jDVD­ M I!GLúD .ó
íó­N NDIjó Nó­N óNàDjLDNP
êM­”D “GNKj­“­ M 7“KD É­ó Nó óE;óG—MNNó ;ó”M É­M”“.M.ó .ó
JDG.­KM É­ó íó­N óB“õós □,E K­.D Nó[M VDJ! EóNED ­E óBóE;”D
;MjM ó”óN9 àMRóG.D IDMN DIjMNP ,E Nó­ óGN“GD9 EDNKjó “GKóõj“.M.ó
ó Nój“ó.M.óc ­Nó ”“Gõ­MõóE NM.“M9 JDGKjM M É­M” GM.M Nó ;DNNM
.“Rój 0PPPâÊ á7K aPq9érP
n“GM”EóGKó9 M JDG.­KM .ó Nó­ .“NJH;­”D MÉ­“ GD E­G.D
.óVó jóà”óK“j JDjjóKMEóGKó D Nó­ AóG—DjP □7­.D D É­ó à“RójóE9
àMLME .ó KD.D D JDjMLúD9 JDED ;MjM D AóG—Dj9 ó GMD ;MjM DN
—DEóGNÊ áz” pPaprP Aó D JDE;DjKMEóGKD .D Nó­ .“NJH;­”D àDj
ED.ó”M.D GD .ó zj“NKD9 ó”ó À NM” á3K :P prP , D □Jj“NKúD NM”õM.DÊ
àMR É­ó DN —DEóGN KóG—ME Nó.ó .ó íó­NP zDGK­.D9 Nó D NM” àDj
“GNH;“.D9 GúD NójVó ;MjM GM.MP
zDG—óLD ­E JDGKM.Dj [­.ó­ É­ó À IóE JÀK“JD É­MGKD MDN
Jj“NKúDNP çE .“M9 ó”ó Eó JDGKD­ M jMRúD .D Nó­ ;jóJDGJó“KDs
óNKMVM óGjM“RM.D GDN Góõ(J“DN .ó ­E Jj“NKúD É­ó9 JDGKjM M ÀK“JM9
”­.“Ij“MVM D õDVójGDP
êMjóJó É­ó D ”H.ój .ó ­EM “õjó[M ”DJM” ;jDJ­jD­ M M[­.M .óNNó
Eó­ ME“õD [­.ó­ ;MjM .óàjM­.Mj D NójV“LD .ó MjjóJM.MLúD .ó
“E;DNKD .ó jóG.MP ,EIDjM óNNó “GJ“.óGKó K“VóNNó DJDjj“.D .óR
MGDN MGKóN9 D JDGKM.Dj [MEM“N óNÉ­óJójMP Aó­ .“NJH;­”D ;jóJ“NM
Kój □IDM jó;­KMLúD ;ójMGKó DN .ó àDjM9 ;MjM É­ó GúD JM“M óE
.óNJjÀ.“KD GóE GM J“”M.M .D í“MIDÊ á”7E pPqrP

tq
13b5
b MEDj À D jóN­ED KDKM” .M ”ó“ .ó zj“NKD á3J aPpe9p rP b
;ójàó“KD MEDj .ó zj“NKD M íó­N KjMGNIDj.MVM óE MEDj “GJDG.“
J“DGM” MDN —DEóGNP b KóBKD .ó 3MKó­N éPa t jó”MKM M —“NK(j“M .ó
­E ”ó;jDND É­ó ;jDJ­jD­ 2óN­N ;MjM Nój J­jM.DP b AóG—Dj KóVó
;jDà­G.M JDE;M“BúD .óNNó —DEóE M É­óE K“G—M N“.D GóõM.D
D KDÉ­ó —­EMGD D­ D MEDj àHN“JD .­jMGKó M EM“Dj ;MjKó .ó
N­M V“.MP 2óN­N NMI“M É­ó M àMEH”“M ó DN V“R“G—DN .óNNó —DEóE
D MIMG.DGMjME KóEóG.D KMEIÀE à“JMj .DóGKóNP 2óN­N ;D.ój“M
Kój J­jM.D óNNó ”ó;jDND à“JMG.D M ­GN :e EóKjDN .ó .“NKUGJ“M
ó N“E;”óNEóGKó ;jDàój“G.D M ;M”MVjMP 3MN D ”ó;jDND ;jóJ“NMVM
E­“KD EM“N .D É­ó M jóNKM­jMLúD àHN“JMc ó”ó ;jóJ“NMVM .M J­jM
óEDJ“DGM”P 3DV“.D ;Dj JDE;M“BúD9 2óN­N KDJD­ D ”ó;jDNDP
4EMõ“Gó M àDjKó óEDLúD É­ó .óVó Kój ;MNNM.D ;ó”D Nó­ JDj;D
w ó”ó àD“ KDJM.D9 àD“ MEM.DP
1D Nój KDJM.D ;ó”D n“”—D .ó íó­N9 M óGJMjGMLúD .D ;ójàó“KD
MEDj9 Nó­ .“NJH;­”D óNKô JM;MJ“KM.D ó À JDE;ó”“.D M óNKóG.ój
MN EúDN M ­E E­G.D GóJóNN“KM.DP Aó­ ;jDà­G.D MàóKD ó
JDE;M“BúD ;ó”DN D­KjDN .óVóE àMR! ”D MGN“DND ;Dj àM”Mj ”—óN
.ó zj“NKD á5E P trP
7jMIM”—MG.D GDN õ­óKDN9 KóEDN D;DjK­G“.M.óN “”“E“KM.MN .ó
JDE;MjK“”—Mj GDNND MEDjP 1”õ­GN .ó GDNNM óÉ­“;ó Nóõ­jME GD
JD”D Jj“MGLMN “GàóNKM.MN .ó ;“D”—DNP C“Gõ­ÀE EM“N MN MEMj“M
GóE J­“.Mj“M .ó”MNP ,”óN MN ”MVME w ó yN VóRóN ;óõME ;“D”—DNP
1”õ­GN K!E ”“E;M.D M”JD(”MKjMN JDIójKDN .D ;j(;j“D V)E“KDP
b­KjDN K!E .M.D IMG—D óE Jj“MGLMN J­[M Jj“MLúD G­GJM “GJ”­“­
—“õ“óGó ;óNNDM” D­ óGN“GD É­MGKD MD ­ND .ó VMND NMG“Kôj“DP
1EMEDN DN óNÉ­óJ“.DN ó Góõ”“õóGJ“M.DN ;MjM .Mj õ”(j“M M íó­NP
,E Q­JMN dPté óNKô óNJj“KDs □6­óE jóJóIó óNKM Jj“MGLM óE Eó­
GDEó9 óNKô Eó jóJóIóG.Dc ó É­óE Eó jóJóIó9 óNKô jóJóIóG.D
MÉ­ó”ó É­ó Eó óGV“D­P êD“N MÉ­ó”ó É­ó óGKjó VDJ!N àDj D EóGDj9


óNKó Nójô D EM“DjÊP b J­“.M.D É­ó VDJ! KóE ;ó”DN D­KjDN À M
Eó.“.M .M N­M õjMG.óRMP


Aó­ .“NJH;­”D KóE .ó Nój ­EM ;óNNDM .ó àÀ9 ;D“N NóE àÀ À
“E;DNNHVó” MõjM.Mj M íó­N ávI POrP 1 àÀ À IMNóM.M óE àMKDN9
À Mõ“j NDIjó M”õD É­ó NMIóEDN Nój Vój.M.óP ü .“àójóGKó .ó óN
;ójMGLM9 É­ó À Mõ­Mj.Mj É­ó M”õD MJDGKóLMP 1 àÀ Jj! É­ó íó­N
àMjô D­ [ô àóR M”õ­EM JD“NM9 ó GúD É­ó ó”ó M;óGMN ;DNNM àMR! ”MP
nÀ À KDEMj íó­N óE N­M êM”MVjMP
zj“NKD JDE“NN“DGD­ Nó­N .“NJH;­”DN M ;jóõMj D óVMGõó”—D
ó M àMRój .“NJH;­”DN .ó KD.MN MN GML'óN á3J OP :c 3K aéP drP
,”óN ;D.ój“ME Kój õMNKM.D D jóNKD .M V“.M .óIMKóG.D M “E
;jDIMI“”“.M.ó .ó jóM”“RMj M KMjóàMP zDED MK“Gõ“j“ME D E­G.D
KD.D? CúD K“G—ME MV“'óN GóE àójjDV“MN w KME;D­JD JMjjDNP
zDED MK“Gõ“j MN EMNNMN NóE Kó”óV“NúD9 jô.“D9 ;”MGD .ó NM”VMLúD
“E;jóNND? ,”óN GúD K“G—ME GóE D CDVD 7óNKMEóGKDP
zj“NKD9 ;DjÀE9 ;jDEóKó­ ”—óN M­KDj“.M.ó9 D ;D.ój .D ,N;H
j“KD AMGKD ó N­M ;jóNóGLM JDGKHG­MP bN .“NJH;­”DN Jj“ME Gó”ó ó
Mõ“jME ;Dj àÀ GM N­M êM”MVjMP b jóN­”KM.D óNKô GM v“NK(j“MP A­M
àÀ àD“ ;jDJ”MEM.M ;ó”D E­G.D KD.D á5E Pér ó D óVMGõó”—D àD“
JDGNKMGKóEóGKó □;jD.­R“G.D àj­KD ó JjóNJóG.DÊ áz” POrP
CDjE FDN‘ó”” .óEDGNKjD­ àÀ É­MG.D Nó E­.D­ JDE N­M
E­”—ój ó à“”—DN9 É­MKjD ;óÉ­óGDN9 ;MjM D õ­óKD .ó Có‘Mj] M
à“E .ó àMRój .“NJH;­”DNP ,”óN NMHjME .D gMGNMN MGKóN EóNED
É­ó K“VÀNNóEDN Mjj­EM.D ­EM JMNM ;MjM ó”óN EDjMjóEP CDjE
GúD K“G—M J­jND N­;ój“Dj GóE óB;ój“!GJ“M .ó KjMIM”—D GD õ­óKDP
1N ;óNNDMN [­”õMVME É­ó ó”ó óNK“VóNNó Mõ“G.D JDGKjM M jMRúDP
3MN CDjE NMI“M ­EM JD“NMs íó­N D J—MEMjM ;MjM ;jóõMj D
óVMGõó”—D MDN ;DIjóNP , D AóG—Dj ;jDEóKó MIóGLDMj Nó­N à“”—DN
à“À“N9 E­“KD M”ÀE .ó KD.MN MN óB;óJKMK“VMNP vD[ó9 JóGKóGMN .ó

td
GDVDN Jj“NKúDN óE Có‘Mj] óNK­.ME jóõ­”MjEóGKó M FHI”“M9
.“NJH;­”DN NúD àDjEM.DN ó M õ”(j“M À .M.M M íó­N ;Dj JM­NM .M
àÀ .ó ­E .“NJH;­”DP
□zDGNóÉ­óGKóEóGKó M àÀ VóE ;Dj Nó D­V“j M EóGNMõóE9 ó M
EóGNMõóE À D­V“.M Eó.“MGKó M ;M”MVjM .ó zj“NKDÊ á5E eP qrP
1D óNK­.Mj ó M;”“JMj M êM”MVjM .ó íó­N9 M;jóG.óEDN É­ó ó”M
à­GJ“DGMP 1É­“ óNKô M ;MjKó EM“N “E;DjKMGKó .M MjEM.­jM .D
Nó­ .“NJH;­”D á,à OP Or9 □êDjÉ­ó V“VóEDN ;Dj àÀ9 ó GúD ;ó”D
É­ó VóEDNÊ áazD :PqrP
AóE àÀ9 Nó­ .“NJH;­”D Kójô .“à“J­”.M.ó óE Jjój É­ó zj“NKD D
­NMjô ;MjM àMRój .“NJH;­”DNP AóE àÀ9 D JME“G—D .ó íó­N ;MjóJó
”D­J­jM á4zD aP trP 3MN JDE àÀ □K­.D D É­ó ;ó.“jóE óE
DjMLúD9 Nó JjójóE9 VDJ!N jóJóIójúDÊ á3K a PaarP
1 àÀ À “E;jóNJ“G.HVó” ;MjM ­EM V“.M .ó óBJó”!GJ“M ;DjÉ­ó
N( ó”M JM;MJ“KM D .“NJH;­”D M MG.Mj óE JDGà“MGLM ó EMK­j“.M.óP
1 àÀ ;ójEMGóJó óE D;DN“LúD JDE;”óKM M ­EM V“.M JDGKjD”M.M
;Dj óEDL'óNP 1 àÀ D”—M M”ÀE .MN J“jJ­GNKUGJ“MN ;MjM ­E íó­N
É­ó GúD E­.MP

êç5,h1
1 ­K“”“.M.ó .ó Nó­ .“NJH;­”D ;MjM íó­N .ó;óG.ó KDKM”EóGKó
.D JDE;jDE“NND .ó”ó JDE M ;­jóRMP □Aó M”õ­ÀE Nó ;­j“à“JMj .óN
NMN JD“NMN9 Nójô VMND ;MjM —DGjM9 NMGK“à“JM.D9 ’K“” ;MjM D AóG—Dj
ó ;jó;MjM.D ;MjM KD.M IDM DIjMÊ áa7E aPa rP zDED íó­N À
;­jD9 ó”ó “GN“NKó É­ó Nó­N à“”—DN Nó[ME ;­jDNs □3MN9 MNN“E JDED
À NMGKD MÉ­ó”ó É­ó DN J—MED­9 Nó[ME NMGKDN VDJ!N KMEIÀE óE
K­.D D É­ó à“RójóE9 ;D“N óNKô óNJj“KDs ÍAó[ME NMGKDN9 ;DjÉ­ó ó­
ND­ NMGKDX Ê á”êó P :9 OrP AMGK“.M.ó À N“G)G“ED .ó ;­jóRMP
ê­jóRM À M Nó;MjMLúD .M ;D”­“LúD ó .D ;óJM.D .óNKó E­G
.D ;ó”D ;D.ój ;­j“à“JM.Dj .D NMGõ­ó .ó zj“NKDP íó­N D.ó“M
D ;óJM.D ó GúD ;D.ó Nó jó”MJ“DGMj JDE NójóN “E;­jDN NóE

:e
JDE;jDEóKój Nó­ JMjôKójP 7­.D D É­ó íó­N àMR óNKô óE ;ójàó“KM
—MjEDG“M JDE N­M NMGK“.M.ó áA4 t: qrP
1 ;j“Eó“jM ó;HNKD”M MDN zDjHGK“DN OP é óB;”“JM ;Dj É­ó M
;­jóRM À KúD “E;DjKMGKós □n­[ME .M “EDjM”“.M.ó NóB­M”P 7D.DN
DN D­KjDN ;óJM.DN É­ó M”õ­ÀE JDEóKó9 àDjM .D JDj;D DN JDEóKóc
EMN É­óE ;óJM NóB­M”EóGKó9 ;óJM JDGKjM D Nó­ ;j(;j“D JDj;DÊP
b ;óJM.D NóB­M” MàóKM K­.D M jóN;ó“KD .D Nó­ .“NJH;­”DP 1àóKM
D ED.D .ó óGJMjMj M N“ EóNED9 jóN­”KMG.D óE “GNóõ­jMGLM ó
“EMK­j“.M.óP 1àóKM GóõMK“VMEóGKó N­MN jó”ML'óN JDE M àMEH”“M
ó JDE D­KjDN Jj“NKúDN9 àMRóG.D D .óNJDGà“Mj ó Jj“K“JMjP êMjM”“NM D
Nó­ E“G“NKÀj“D9 .“E“G­“G.D M JDGà“MGLM óE zj“NKD9 M;MõMG.D M
EDK“VMLúD ;Dj àMRój M VDGKM.ó .ó íó­N ó jD­IMG.D ”—ó D ;D.ój
.ó íó­NP CúD JDG—óLD D­KjD ;óJM.D É­ó D í“MID KóG—M ­NM.D
JDE EM“Dj N­JóNND ;MjM .óNKj­“j E“G“NKÀj“DNP
zDED M óà“JôJ“M .D .“NJH;­”D ó N­M ”“Iój.M.ó GD ,N;Hj“KD
;MjM Nój àDjKM”óJ“.D NúD .“jóKMEóGKó MàóKM.MN ;ó”M NMGK“.M.ó9 À
GóJóNNôj“D JójK“à“JMj Nó .ó É­ó ó”ó À ;­jDP 4Gàó”“REóGKó9 E­“KDN
.ó G(N NDEDN KúD □NMGKDNÊ É­ó GóE É­ójóEDN NMIój Nó GDNNDN
.“NJH;­”DN óNKúD IMKM”—MG.D óE N­M V“.M óN;“j“K­M” JDGKjM M
“E;­jóRMP 3MN .ó“Bó Eó Nój àjMGJDs Nó VDJ! GúD K“Vój MEDj
N­à“J“óGKó ;Dj Nó­ .“NJH;­”D ;MjM ;ójõ­GKMj ”—ó Nó ó”ó óNKô ”­
KMG.D JDGKjM M ”MNJHV“M9 VDJ!N K!E ­E jó”MJ“DGMEóGKD E­“KD
N­;ójà“J“M”P
ü .D”DjDND jóJDG—óJój M “E;­jóRMP ü —­E“”—MGKó JDGàóNNMj M
GóJóNN“.M.ó .ó jóJóIój M;D“D JDGKHG­D ;Dj JM­NM .ó ­EM IMKM”—M
É­ó Nó KjMVM JDGNKMGKóEóGKóP CM.M óB“õó EM“Dj .óNG­.MEóGKD
.ó M”EMP ü “E;jDVôVó” É­ó D .“NJH;­”D M.E“KM KM” ;jDI”óEM9
M GúD Nój É­ó ó”ó KóG—M JójKóRM .ó É­ó VDJ! Nójô JDE;MNN“VD ó
JDE;jóóGN“VD ó JDGK“G­Mjô M MJó“Kô ”DP
ü E­“KD àôJ“” jóN;DG.ój y “E;­jóRM JDE —DjjDj9 VójõDG—M
ó JDG.óGMLúDP 7M” MK“K­.ó9 GD óGKMGKD9 ;D.ój“M àój“j àMKM”EóGKó
Nó­ jó”MJ“DGMEóGKDP TDJ! KóE .ó MKóG.ój MD õj“KD .ó NDJDjjD

:
.D Nó­ .“NJH;­”D õMNKMG.D KD.M M àDjLM GóJóNNôj“M ;MjM DjMj9
óGJDjM[Mj ó ;jDVój ”—ó N­;DjKóP 1 FHI”“M àM”M .ó Kj!N ó”óEóGKDN
É­ó Jj“ME GD .“NJH;­”D M VDGKM.ó .ó Nój ;­jD ó É­ó .úD M ó”ó
JDG.“L'óN .ó MG.Mj óE ;­jóRMP
êj“Eó“jD9 ó”ó ;jóJ“NM JDGàDjEMj N­M EóGKó y EóGKó .ó íó­NP
,E n“”“;óGNóN aP: ”óEDNs □Aó[M M MK“K­.ó .ó VDJ!N M EóNEM .ó
zj“NKD 2óN­NÊP êM­”D GDN óGN“GMs

A9Gqõj3GK3s 9HjJóOs Kí7ó ó >í3 6óH '3H7q739Hós Kí7ó ó >í3


6óH Gó“H3s Kí7ó ó >í3 6óH ”óHH3Kós Kí7ó ó >í3 6óH —íHós Kí7ó
ó >í3 6óH qjz'3õs Kí7ó ó >í3 6óH 73 “óq 6qjqs O3 4óí'3H
qõ5ó 73 3x”3õ3GK3 óí 795Gó 73 õóí'óHs —3GO3j G3OOqO ”ó9OqO
án; tPérP

1 EóGKó .ó Nó­ .“NJH;­”D À .ó N­EM “E;DjKUGJ“M GM ”­KM


.ó”ó ;ó”M ;­jóRM9 ;D“N Nó­N ;óGNMEóGKDN .óKójE“GME óE õjMG.ó
;MjKó Nó­ JDE;DjKMEóGKDP
6­MG.D “GNKM”MEDN GDNND JDE;­KM.Dj9 à“É­ó“ àME“”“Mj“RM
.D JDE M N“õ”M ã4ãb9 É­ó N“õG“à“JM □óGKjM ”“BD9 NM“ ”“BDÊ 0óE
“Gõ”!N9 õMjIMõó “G w õMjIMõó D­KâP 1É­“”D É­ó JD”DJMEDN GD
JDE;­KM.Dj .óKójE“GM D É­ó D JDE;­KM.Dj “E;j“E“jô ó .Mjô
JDED jóN­”KM.DP b JDE;­KM.Dj N( À JM;MR .ó ­NMj MÉ­“”D É­ó
àD“ JD”DJM.D Gó”óP
íó ED.D NóEó”—MGKó9 à­GJ“DGM M GDNNM EóGKóP Aó M NMK­
jMjEDN JDE □”“BDÊ9 GDNNMN ML'óN jóà”óK“júD “NND EóNEDP 3MN9
Nó M óGJ—ójEDN .M êM”MVjM .ó íó­N9 ;óGNMEóGKDN ”“E;DN
.“j“õ“júD GDNNM IDJM9 GDNNMN EúDN ó GDNNDN ;ÀN óE ;M”MVjMN ó
MKDN .ó ;­jóRMP □zM.M ;M”MVjM .ó íó­N À JDE;jDVM.MEóGKó
;­jM 0PPPâÊ áêV peP:rP
,E Nóõ­G.D ”­õMj9 ó”ó KóE .ó àMRój ;MjKó .ó ­E JDj;D Jj“N
KúD NM.“D ó É­ó à­GJ“DGMP 4NND À “E;DjKMGKHNN“ED9 ;D“N GóG—­E
.“NJH;­”D ;D.ó EMGKój M ;­jóRM NDR“G—DP ,”ó ;jóJ“NM .D pápçCIO

:a
.ó Jj“NKúDN EM.­jDN GD JDj;D ó .M CõO—p7)O9 .D J­“.M.D ó .D
N­;DjKó É­ó NDEóGKó D JDj;D .ó zj“NKD ;D.ó ;jDV“.óGJ“MjP
7ójJó“jD9 ó”ó ;jóJ“NM JDGàóNNMj VD”­GKMj“MEóGKó N­M “E;­jóRM
ó MJó“KMj D ;ój.úD .ó íó­NP íó­N ;jDEóKó É­ó9 Nó JDGàóNNMjEDN
GDNNDN ;óJM.DN9 JDGJDj.MG.D JDE ó”ó É­ó .óNDIó.óJóEDN9 ó”ó
GDN ;ój.DMjô ó ;­j“à“JMjô9 IMNóM.D GM N­M à“.ó”“.M.ó ó [­NK“LM
á”[D PdrP 1 ;­jóRM À “E;DNNHVó” NóE jóJóIój M ;­j“à“JMLúD ó D
;ój.úD .ó íó­N Eó.“MGKó M JDGà“NNúDP
,GKjóKMGKD9 2DúD Pd GúD .ô ”“JóGLM ;MjM JDGK“G­MjEDN GD
;óJM.DP 1D JDGKjôj“D9 êjDVÀjI“DN aéP p óB;”“JM É­ó MÉ­ó”ó É­ó
JDGàóNNM Nó­N ;óJM.DN ó DN .ó“BM M”JMGLMjô E“Nój“J(j.“MP 1 JDG
à“NNúD .D .“NJH;­”D .óVó Nój óNK“E­”M.M ;Dj ­EM MK“K­.ó N“GJójM
.ó Mjjó;óG.“EóGKDP 4NND Nó óV“.óGJ“Mjô ;Dj N­M JDGNMõjMLúD óE
àMRój K­.D É­ó ”—ó óNK“Vój MD M”JMGJó ;MjM óV“KMj M “E;­jóRMP
zójKM GD“Kó àj“M9 ­E ôjMIó MEMjjD­ D JMEó”D MD ”M.D .ó N­M
KóG.MP êójKD .M Eó“M GD“Kó9 D MGJ“úD NóGK“­ M KóG.M EDVój Nó
ó MJDj.D­ JDE D àDJ“G—D .D MG“EM” .óGKjD .M KóG.MP b ôjMIó
;óõD­ ­EM VMjM9 IMKó­ à“jEó GD àDJ“G—D .D MG“EM”9 ó D JMEó”D
NM“­P çE ;D­JD EM“N KMj.ó9 D JMEó”D óGà“D­ GDVMEóGKó D àD
J“G—D GM KóG.M ó .“NNó MD ôjMIós □,NKô KúD àj“D MÉ­“ ó VDJ! KóE
óNKM KóG.M õjMG.ó ó É­óGKóP CúD àMR EM” Nó ó­ .ó“BMj M;óGMN D
àDJ“G—D MÉ­“ .óGKjD9 àMR?ÊP íó;D“N .ó ;óGNMj ;Dj ­E EDEóGKD9
D ôjMIó JDGJDj.D­P
zójJM .ó ­EM —DjM .ó;D“N9 D ôjMIó MJDj.D­ ó óGJDGKjD­
M JMIóLM “GKó“jM .D JMEó”D .óGKjD .M KóG.MP 5M;“.MEóGKó9 D
MG“EM” óB;”“JD­s □7DEó“ ­E ;D­É­“G—D EM“N .ó óN;MLD ó MõDjM
E“G—M JMIóLM óNKô KúD JDGàDjKôVó”P CúD àMR EM”9 GúD À?ÊP 3M“N
­EM VóR9 D ôjMIó JDGJDj.D­P íó;D“N9 EM“N Kj!N VóRóN D ôjMIó
MJDj.D­9 ó M JM.M VóR ­E ;D­JD EM“N .D JDj;D .D JMEó”D
óNKMVM .óGKjD .M KóG.MP ,E KD.MN MN VóRóN9 D —DEóE Jó.ó­ MDN
;ó.“.DN JDGV“GJóGKóN .D MG“EM”P n“GM”EóGKó9 D ôjMIó MJDj.D­

:p
.D ”M.D .ó àDjM .M KóG.M ó D JMEó”D .DjE“G.D JDED.MEóGKó
.óGKjD .ó”M9 jóJ­NMG.D Nó M NM“jP
ü (IV“M M EDjM” .M —“NK(j“Ms MD ;j“Eó“jD N“GM” .ó “E;­jóRM
M óGKjMj NDjjMKó“jMEóGKó óE N­M V“.M9 VDJ! KóE .ó àMRój D j“K­M”
.ó IMKój GD àDJ“G—D .D JMEó”D9 NóGúD à“JMjô KDKM”EóGKó JMK“VD
.M “EDjM”“.M.ó ó “GJM;MR .ó JDGKjD”ô ”MP
Aó­ .“NJH;­”D .óVó ”­KMj ;MjM MK“Gõ“j D ;M.júD .ó óBJó”!GJ“M
.ó íó­N GM àM”M9 GM JDG.­KM9 GD MEDj9 GM àÀ ó GM ;­jóRMP ,E
IDjM óNNó “.óM” N( Nójô MK“Gõ“.D ;ójàó“KMEóGKó GD à­K­jD 5ó“GD
.ó zj“NKD9 M õjMLM ó D ;D.ój .ó íó­N GDN JM;MJ“KME M jóM”“RMj
­EM GDVM Eó.“.M .ó jóK“.úD ó NMGK“.M.ó MõDjMP

Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJ“;­”M.Dj w b CTqõ)O


qO qé?g”CêIOk págpIEãgéT
3ó­ .“NJH;­”D JDE;jóóG.ó D ;M.júD .M óBJó
”!GJ“M ó óNKô I­NJMG.D DIK! ”M óEs
A­MN ;M”MVjMNP
A­M JDG.­KMP
Aó­ MEDjP
A­M àÀP
A­M ;­jóRMP

:t
çã
b ED.ó”D .D 3óNKjó

çEM .MN E“G—MN ;j“Eó“jMN KóGKMK“VMN .ó óGKjMj GD E­G.D .DN


Góõ(J“DN àD“ JDED VóG.ó.Dj .ó MNN“GMK­jMN .ó [DjGM”P b [DjGM”
;jDEDV“M JDE àjóÉ­!GJ“M JDGJ­jNDN ;MjM M­EóGKMj M J“jJ­”MLúDP
QóEIjD Eó J”MjMEóGKó .ó ­EM JDGVójNM óGJDjM[M.DjM JDE
Eó­ õójóGKós □CúD Eó “E;DjKD JDED VDJ! JDGNóõ­ó MGõMj“Mj
MNN“GMK­jMNc JDGN“õM MNÊP b E­G.D KóE ;D­JD “GKójóNNó óE
JDED D KjMIM”—D À àó“KD9 .óN.ó É­ó Nó[M àó“KDP zDED 1 .“àójóGKó
GM óJDGDE“M .ó íó­NS
CD .“NJ“;­”M.D9 D EÀKD.D À M EóGNMõóEP 7D.MN MN NóEMGMN9
E“”—MjóN .ó Jj“MGLMN .DN õ­óKDN MNN“NKóE yN GDNNMN M­”MN IHI”“JMN
;Dj KD.D D ;MHNP íóNJDIj“EDN É­ó MN Jj“MGLMN M;jóG.óE EM“N
DINójVMG.D Nó­N ;jDàóNNDjóN GD MEDj ó J­“.M.D MDN D­KjDN .D
É­ó MÉ­“”D É­ó M;jóG.óE GMN —“NK(j“MN IHI”“JMNP
ü ;Dj “NND É­ó D EÀKD.D .ó zj“NKD .ó Kjó“GMj MN ;óNNDMN KóE
“E;DjKUGJ“M EôB“EMP 1 DINójVMLúD J­“.M.DNM .ó N­M óNKjMKÀõ“M
jóVó”M É­ó D Kjó“GMEóGKD .ó ­EM ;óNNDM ;MjM Nó KDjGMj .“NJH
;­”D MK­MGKó óB“õó KjMKMEóGKD .­;”Ds ;j“Eó“jD9 D EÀKD.D ó M
EóGNMõóE .ó zj“NKD ójMEs □Aó[M JDED ó­ ND­ÊP Aóõ­G.D9 ó”ó

::
.ó­ Kjó“GMEóGKD ;jôK“JD ;Dj ­E ”DGõD ;ójHD.D .ó KóE;DP Aó
É­M”É­ój .óNKóN óNK“Vój àM”KMG.D9 D .“NJ“;­”M.D GúD DJDjjójôP

□A,21 zb3b ,ç AbçÊ


C­GJM .ó“BD .ó à“JMj N­j;jóND MD DINójVMj JDED Eó­N à“”—DN
KóGKME “E“KMj K­.D D É­ó àMLDP ,”óN Eó VóóE àMRóG.D M IMjIM
ó É­ójóE Nó IMjIóMjP bINójVME Eó JDjjóG.D ó É­ójóE JDjjój
;ó”M j­M JDE“õDP 1Jjó.“KD É­ó M ;ójõ­GKM .ó É­ó EM“N õDNKME
NóE;jó JDEóLM JDE MN ;M”MVjMNs □6­MG.D ó­ JjóNJój9 ;DNNDPPP
.“j“õ“j Nó­ JMjjD? 0PPPâ “j MD óNJj“K(j“D? 0PPPâ ­NMj MÉ­ó”M NójjM
õjMG.ó ó IMj­”—óGKM?ÊP 1 “GKóGLúD À NóE;jó M EóNEMs □6­MG.D
ó­ à“JMj õjMG.ó9 ;DNND 0PPPâ Nój JDED VDJ!?ÊP
6­MG.D 2DN—­M ó êM­” K“G—ME p MGDN9 ó”óN DINójVMVME óG
É­MGKD ­E V“R“G—D ó ó­ JDjKôVMEDN ­E ó­JM”“;KD .ó : EóKjDN
.ó M”K­jM óE GDNND É­“GKM”P êj“Eó“jD9 JDjKMEDN DN õM”—DN EM“N
IM“BDN ;MjM óV“KMj É­ó à“RóNNóE óNKjMõDN óE ­E ;jÀ.“D É­ó —MV“M
;Dj ;ójKDP íó;D“N9 JDjKMEDN M ôjVDjó JDE ­EM NójjM ó”ÀKj“JMP
bN EóG“GDN à“JMjME óGK­N“MNEM.HNN“EDN É­MG.D D ó­JM”“;KD
JM“­ MD J—úDP
CM EMG—ú Nóõ­“GKó9 V“M[ó“P 1D VD”KMj9 GDKó“ É­ó M JD;M .ó
D­KjM ôjVDjó K“G—M ;ój.“.D KD.DN DN Nó­N õM”—DN .ó ­E ”M.DP
bN EóG“GDN óNKMVME GD ;jDJóNND .ó N“NKóEMK“JMEóGKó MjjMGJMj
JM.M õM”—D ;jó;MjMG.D Nó ;MjM .ójj­IMj M ôjVDjóP
1 EM“Dj ;MjKó .D É­ó NDEDN —D[ó À jóN­”KM.D .ó DINójVMj ó
óNJ­KMj D­KjDNP 1;jóG.óEDN M àM”Mj “E“KMG.D GDNNDN ;M“N ó D­
KjMN Jj“MGLMN GM óNJD”MP nDjEMEDN ;jóàój!GJ“MN ;óNNDM“N É­MGKD
M VóNK­ôj“D9 jóJjóMLúD9 E’N“JM ó .“VójK“EóGKDN9 JD;“MG.D DN
õDNKDN .ó GDNNM àMEH”“M ó .ó GDNNDN NóEó”—MGKóNP 3óNED GDN
NDN ;óGNMEóGKDN ó GDNNM à“”DNDà“M .ó V“.M àDjME õjMG.óEóGKó
“Gà”­óGJ“M.DN ;Dj MÉ­ó”óN É­ó GDN JójJMEP

:O
nMRój .“NJH;­”DN À ­E ;jDJóNND É­ó JDEóLM JDE Nój ED.ó
”DP b JMjôKój À KjMGNE“K“.D9 ó GúD óGN“GM.DP , ;Dj “NND É­ó DN
.“NJH;­”DN .ó zj“NKD MIMG.DGMjME N­MN ;jDà“NN'óN ;MjM óNKMjóE
JDE ó”ó á3J pP trP êj“Eó“jD9 K“G—ME .ó Nóõ­“j 2óN­NP A( óGKúD
ó”ó ;D.ój“M Kjó“Gô ”DN ;MjM Nój □;óNJM.DjóN .ó —DEóGNÊP
bN .“NJH;­”DN MJDE;MG—MjME zj“NKD É­MG.D ó”ó KjMGNàDjED­
ôõ­M óE V“G—DP bINójVMjME GD É­MG.D ó”ó óB;­”ND­ DN JMEI“NKMN
.D KóE;”DP ,NJ­KMjME GD É­MG.D ó”ó E“G“NKjD­ y E­”—ój NMEM
j“KMGM9 V“D”MG.D ­E KMI­ jMJ“M”P T“jME zj“NKD J­jMj D à“”—D .D GD
Ijó ó D JDBD óE FóKóN.MP 3MjMV“”—MjME Nó É­MG.D ó”ó óB;­”ND­
.óE)G“DN .ó ­E —DEóE óE ãójMNMP êDj EóNóN9 DINójVMjME GD
J­jMj JóõDN9 JDBDN ó N­j.DNP T“jME GD E“G“NKjMj M Jj“MGLMN9 E­
”—ójóN9 —DEóGN ó MKÀ EóNED M Nó­N “G“E“õDNP b­V“jME .“NJ­jNDN
óBKjMDj.“Gôj“DN9 ;MjôID”MN N­j;jóóG.óGKóN ó M EóGNMõóE EM“N
N“Gõ­”Mj É­ó [ô àD“ KjMGNE“K“.M w D AójEúD .D 3DGKóP
2óN­N óB;”“JD­ J­“.M.DNMEóGKó DN Nó­N óGN“GDN ó Nó­N MKDN
MDN .“NJH;­”DN ;MjM É­ó ó”óN JDE;jóóG.óNNóE M jMRúD ó DN
;j“GJH;“DN É­ó D EDK“VMVMEP ,”ó õMNKD­ KóE;D M N(N JDE ó”óN9
óB;”“JMG.D ”—óN ;Dj É­ó àM”MVM óE ;MjôID”MN á3K pP e :r ó
jóVó”MG.D DN Nóõjó.DN .D 5ó“GD .ó íó­N á3J tP rP 3MjJDN
.“R É­ó □É­MG.D9 ;DjÀE9 óNKMVM M N(N JDE Nó­N .“NJH;­”DN9 óB
;”“JMVM ”—óNÊ átPptrP ,GÉ­MGKD 2óN­N óGN“GMVM M Nó­N .“NJH;­”DN
DN ;j“GJH;“DN É­ó .óVój“ME Nóõ­“j óE Nó­ E“G“NKÀj“D9 JDGJóG
KjD­ Nó óE ED”.Mj ”—óN D JMjôKój9 ó GúD M;óGMN óE KjMGNE“K“j
“GàDjEML'óNP CúD —D­Vó D­KjDN —DEóGN É­ó Nó MNNóGKMjME MDN
;ÀN .ó ­E EóNKjó EM“N ;jDà­G.D ó jó”óVMGKóP
b É­ó DN .“NJH;­”DN V“jME ó D­V“jME MàóKD­ DN .ó ED.D
jM.“JM”P C­GJM Nó óNÉ­óJójME .M ;ójàó“KM “GKóõjMLúD óGKjó D
óGN“GD ó M MLúD .ó 2óN­N á1K P rP n“ó”EóGKó9 ó”óN jóKjMKMjME
2óN­N JDED M”õ­ÀE É­ó □MG.D­ ;Dj KD.M ;MjKó àMRóG.D D IóE
ó J­jMG.D KD.DN DN D;j“E“.DN ;ó”D í“MIDÊ á1K ePpérP ,”óN

:q
IMNóMVME N­M M­KDj“.M.ó ó I­NJMVME Jjó.óGJ“M“N ;MjM N­M
EóGNMõóE GMN ;M”MVjMNs □C(N ”—óN ;jDJ”MEMEDN D É­ó V“EDN
ó D­V“EDN 0PPPâÊ á”[D PprP 1D DINójVMj ó D­V“j M zj“NKD9 óNNóN
.“NJH;­”DN “GJ­”KDN àDjME KjMGNàDjEM.DN óE E“G“NKjDN MK­MGKóN9
—DEóGN J—ó“DN .M õjMLM ó .D ;D.ój .ó íó­N á1K OPérP Aó ó”óN
K“VóNNóE JD;“M.D ­E ED.ó”D EóGDj9 Nó­ E“G“NKÀj“D Kój“M N“.D
E­“KD EóGDN N“õG“à“JMK“VDP 3M“N KMj.ó9 MGKMõDG“NKMN MKj“I­HjME
D N­JóNND .DN .“NJH;­”DN MD àMKD .ó É­ó □ó”óN —MV“ME óNKM.D JDE
2óN­NÊ á1K tP prP
2óN­N ;jD;DjJ“DGD­ M Nó­N .“NJH;­”DN ­E ED.ó”D ;ójàó“KD
á2D pP :rP ,”óN óGKúD ;D.“ME àMRój .“NJH;­”DN9 GúD M;óGMN
;DjÉ­ó JDG—óJ“ME zj“NKD9 EMN ;DjÉ­ó Nó KDjGMjME JDED ó”óP
êD.“ME Nój ED.ó”D .MÉ­“”D É­ó D­KjDN .óVój“ME NójP
AóEó”—MGKóEóGKó M zj“NKD9 N­M KMjóàM EM“N “E;DjKMGKó À
DàójóJój ­E ED.ó”D .ó óBJó”!GJ“M M Nó­ .“NJH;­”DP ü M ”ó“ .M
GMK­jóRM jó;jD.­R“jEDN JDGàDjEó M GDNNM óN;ÀJ“óP zD”—óEDN
MÉ­“”D É­ó NóEóMEDN áã OPq9érP b àMRóG.ó“jD É­ó ;”MGKM
IMKMKMN GúD óN;ójM JD”—ój ;ó;“GDNP 2óN­N .“NNós □7D.M ôjVDjó À
jóJDG—óJ“.M ;Dj Nó­N àj­KDNP C“Gõ­ÀE JD”—ó à“õDN .ó óN;“G—ó“
jDN9 GóE ­VMN .ó ójVMN .MG“G—MNÊ áQJ OPttrP
,NNó EóNED ;j“GJH;“D À Vój.M.ó óN;“j“K­M”P A( D .“NJH;­”D
áEDjKD ;MjM N“ EóNEDr ;D.ó àMRój .“NJH;­”DN ájó;jD.­R“jrP CDKó
É­ó M JDE“NNúD .ó zj“NKD .ó àMRój .“NJH;­”DN àD“ .M.M M Nó­N .“NJH
;­”DNP ü ;Dj “NND É­ó GDNND JMjôKój KóE .ó Nój JDED D .ó zj“NKD
MGKóN É­ó ;DNNMEDN jó;jD.­R“j óE D­KjMN ;óNNDMN MÉ­“”D É­ó
NDEDNP C(N jó;jD.­R“EDN9 Nóõ­G.D M GDNNM óN;ÀJ“ó9 D IóE D­
D EM”P Aó D Jj“NKúD JMjGM” Kjó“GM D­KjM ;óNNDM9 M JMjGM”“.M.ó Nójô
D àj­KD .ó Nó­ jó”MJ“DGMEóGKDP Q­JMN .“Rs □b .“NJH;­”D GúD óNKô
MJ“EM .D Nó­ EóNKjó9 EMN KD.D MÉ­ó”ó É­ó àDj IóE ;jó;MjM.D
Nójô JDED D Nó­ EóNKjóÊ áOPterP


6­MG.D JDEóJó“ óNKó E“G“NKÀj“D9 —óN“KMVM E­“KD óE
JDGàjDGKMj DN VD”­GKôj“DN .óN;jó;MjM.DN É­MGKD y N­M àM”KM .ó
óBJó”!GJ“MP ,­ NóE;jó .ó“BMVM ;MNNMj9 óN;ójMG.D É­ó D ,N;Hj“KD
.ó íó­N DN JDGVóGJóNNóP 1KÀ Eó óNàDjLMVM ;Dj MõjM.óJój ”—óN
DN óNàDjLDN óE KóGKMj D­ EóNED Nó M;jóNóGKMjP
íóGKjD .ó ;D­JD KóE;D9 ;ójJóI“ M EóNEM jó”­KUGJ“M óE 1”
,‘ójKP b EóNED Eó.D É­ó ó­ K“G—M .ó DàóG.ój ó KM”VóR ;ój.ój
­E VD”­GKôj“D jó;jD.­R“M Nó óE 1”P ,­ óNKMVM JDGV“JKDc NMI“M
É­ó 1” G­GJM E­.Mj“M9 M GúD Nój É­ó ó­ E­.MNNó ó ó”ó ;ójJóIóNNó
óNNM E­.MGLM óE E“EP + Eó.“.M É­ó à­“ JjóNJóG.D GD óBójJHJ“D
.D JDGàjDGKD —DGóNKD IMNóM.D GD ;M.júD .ó óBJó”!GJ“M .ó íó­N9
1” KMEIÀE JjóNJ“MP çEM VóR É­ó NDEóGKó íó­N ;D.ó ;jD.­R“j D
JMjôKój .D Vój.M.ó“jD .“NJH;­”D9 À E­“KD EM“N àôJ“” Nó­ .“NJH;­”D
KDjGMj Nó M”õD É­ó ó”ó ;D.ó Vój .D É­ó M”õD .ó É­ó ó”ó M;óGMN D­
V“­ .“Rój D­ NDIjó D É­ó ”ó­P
7“Vó ­E JD”óõM GM àMJ­”.M.ó É­ó NDG—MVM Nój [DõM.Dj
;jDà“NN“DGM” .ó à­KóID” MEój“JMGDP çEM KMj.ó9 ó­ óNKMVM GD
JME;D DINójVMG.D D Kjó“GMjP 3­“KMN VóRóN9 ó”ó jóJóIó­ ;MNNóN
óN;óKMJ­”MjóNP 4Gàó”“REóGKó9 GúD —MV“M GóG—­E □D”—ó“jDÊ ;jDà“N
N“DGM” DINójVMG.D D M”“P A­M JM;MJ“.M.ó Kój“M .ó Nój DINójVM.M
;MjM Nój M;jóJ“M.MP
b Nó­ JMjôKój ;D.ó Nój “E;óJôVó”9 EMN GúD M.“MGKM É­MNó
GM.M ;MjM Nó­ .“NJH;­”D Nó ó”ó GúD óNK“Vój JDE VDJ! ;MjM Vój D
ED.ó”DP êM­”D ”óVD­ 7“E(KóD JDE ó”ó ó ­ND­ MN óB;ój“!GJ“MN
É­ó K“VójME ;MjM jóNNM”KMj Vój.M.óN IHI”“JMN áa7E pP e9 rP
íó“Bó Nó­ .“NJH;­”D DINójVMj N­M V“.M9 Nó­ E“G“NKÀj“D ó Nó­
MEDj M íó­N ó MDN D­KjDNP íóNJMGNóE [­GKDNP
6­MGKD EM“N KóE;D ;MNNMjóE [­GKDN9 EM“N óà“JMR Nójô M
;jó;MjMLúD .ó Nó­ .“NJH;­”DP □1NN“E JDED D àójjD Mà“M D àójjD9
D —DEóE Mà“M D Nó­ JDE;MG—ó“jDÊ áêV aqP qrP

:d
çE .DN EÀKD.DN EM“N óàóK“VDN .ó Nój ED.ó”D À àMRój
MN JD“NMN JDE Nó­ .“NJH;­”DP TDJ! KóE .ó óNKMj MK“VMEóGKó
;jóDJ­;M.D JDE D KjMIM”—D .ó”ó9 JDE N­MN à“GMGLMN9 JDE N­MN
jó”ML'óN àME“”“MjóN ó K­.D D EM“N É­ó D MàóKMP ,GN“Gó ”—ó É­ó9
JDED GDVM Jj“MLúD óE zj“NKD9 K­.D D É­ó ó”ó àMR À óN;“j“K­M”P
Aó ó”ó àDj jó”MBM.D É­MGKD MD ­ND .D KóE;D9 àMLM ­E —Djôj“D
;MjM M NóEMGM JDE ó”óP Aó ó”ó àDj àjMJD JDED NójVD9 àMLME
­E ;jD[óKD VD”­GKôj“DP Aó àM”KMj M ó”ó .“NJ“;”“GM àHN“JM9 JDjjM
JDE ó”ó KD.MN MN EMG—úNP Aó ó”ó ;jóJ“NM M;jóG.ój M KjMIM”—Mj
.“”“õóGKóEóGKó9 .! ”—ó ­EM jóN;DGNMI“”“.M.ó É­ó óB“[M óNàDjLD
ó .óKójE“GMLúD .DN .D“N9 N­M ó .ó”óP íó­N ­NMjô N­M V“.M ;MjM
“”­NKjMj MN M;”“JML'óN ;jôK“JMN .M N­M êM”MVjMP
êM­”D Nó DàójóJó­ JDED ED.ó”D ;MjM É­ó Nó­N .“NJH;­”DN
;­.óNNóE KjMLMj N­M V“.M óE JDGà“MGLMP □êDG—ME óE ;jôK“JM
K­.D D É­ó VDJ!N M;jóG.ójME9 jóJóIójME9 D­V“jME ó V“jME óE
E“EP , D íó­N .M ;MR óNKMjô JDE VDJ!NÊ án; tPdrP êM­”D GúD
K“G—M Eó.D .ó “GVóNK“j M V“.M óE Nó­N .“NJH;­”DNP ,”ó GúD K“G—M
Eó.D .ó “Gà”­óGJ“ô ”DN ;DjÉ­ó êM­”D GúD ;jóõMVM M N“ EóNEDP
,”ó .óJ”MjD­s □7DjGóE Nó Eó­N “E“KM.DjóN9 JDED ó­ D ND­ .ó
zj“NKDÊ á4zD P rP
êDjÉ­ó D Nó­ JMjôKój Nó MNNóEó”—M MD .D 3óNKjó9 VDJ! .óVó
Nój “E“KM.D w VM”ó M ;óGMP b ,N;Hj“KD “E;ó”ó ó JM;MJ“KM DN
.“NJH;­”DN M “E“KMj D zj“NKD É­ó V“Vó óE VDJ!P

75,4C13,C7b ê5k74zb
1 ;j“Eó“jM VóR É­ó DN EóG“GDN V“jME gMK“ó ó ó­ GM.Mj9
É­ój“ME ;­”Mj “Eó.“MKMEóGKó GM ôõ­M ó óB;ój“EóGKMj JDGDNJDP
ü J”MjD É­ó GúD “jHMEDN .ó“BMj EóG“GDN .ó a MGDN óB;ój“EóGKMj
M GMKMLúD NóE D Kjó“GMEóGKD JDjjóKDP êj“Eó“jD9 G(N DN ”óVMEDN
JDGDNJD y ôõ­M Nóõ­jMG.D DN M KD.D “GNKMGKóP íó;D“N óB;”“JM
EDN JDED ;jóG.ój M jóN;“jMLúD9 JDED àóJ—Mj M IDJM .óIM“BD
Oe
Jàôõ­M9 IMKój DN ;ÀN9 óNKóG.ój ó ;­BMj DN IjMLDN9 ó ó”óN JDEóLM
jME M GM.Mj J­jKMN .“NKUGJ“MN NDR“G—DN9 óGÉ­MGKD G(N óNKôVMEDN
;Dj ;ójKDP 1õDjM9 [ô ;D.óE MKjMVóNNMj M ;“NJ“GM NDR“G—DN M GM.DP
3MN G(N M“G.M DN V“õ“MEDN MKóGKMEóGKóP çE .“M9 ó”óN óNKMjúD
JM;MJ“KM.DN M GM.Mj NóE M V“õ“”UGJ“M .DN ;M“NP
CúD óB“NKó Vój.M.ó“jD Kjó“GMEóGKD NóE ;MjK“J“;MLúDP 1N
—MI“”“.M.óN NúD .óNóGVD”V“.MN ;ó”M M;”“JMLúD ;jôK“JM .D JDG—óJ“
EóGKDP 2óN­N àD“ D EM“Dj EóNKjó É­ó D E­G.D JDG—óJó­ ;DjÉ­ó
ó”ó óÉ­“”“IjMVM ;ójàó“KMEóGKó KóD”Dõ“M ó ;MjK“J“;MLúD ;jôK“JM
GD É­ó .MVM M Nó­N .“NJH;­”DNP ,”ó .óJ”MjD­s □ ÍzDGN“.ójóE
MKóGKMEóGKó D É­ó VDJ!N óNKúD D­V“G.DP 0PPPâ □zDE M Eó.“.M
JDE É­ó Eó.“jóE9 VDJ!N NójúD Eó.“.DNc ó M“G.M EM“N ”—óN
MJjóNJóGKMjúDX Ê á3J tPatrP
b Kjó“GMEóGKD ;jôK“JD óB“õó É­ó VDJ! ;ójE“KM É­ó Nó­ .“N
JH;­”D ;MjK“J“;ó .ó N­M V“.M ó E“G“NKÀj“DP 4NND Nó àMR .ó”óõMG.DP
íó”óõMj À JDGà“Mj õp?COã?TVéIéqTqp ó Tê—OõéqTqp M D­KjDN9 óNKMIó
”óJóG.D Cõp?—T7)O qp gOã—T? .DN jóN­”KM.DNP ,NNóN Kj!N JDE;D
GóGKóN KjMIM”—ME [­GKDN JDED ­E Kj“;ÀP zM.M ­E .ó”óN À KúD
“E;DjKMGKó ;MjM M .ó”óõMLúD IóE N­Jó.“.M É­ó9 Nó ­E óNK“Vój
àM”KMG.D9 D ;jDJóNND KD.D ;D.ó JM“j ;Dj KójjMP
2óN­N àD“ EóNKjó .ó Kjó“GMEóGKD Eó.“MGKó M .ó”óõMLúD .ó
jóN;DGNMI“”“.M.óP TMEDN óBME“GMj JDED ó”ó àMR“M DN .“NJH;­”DN
;MjK“J“;MjóE MD Kjó“Gô ”DN GMN —MI“”“.M.óN .D E“G“NKÀj“DP
2óN­N .ó”óõMVM jóN;DGNMI“”“.M.óP íó;D“N É­ó DN .“NJH;­”DN
DINójVMjME .ó ;ójKD M V“.M ó D E“G“NKÀj“D .ó zj“NKD ó M;jóG.ó
jME DN ;j“GJH;“DN ;Dj KjôN .ó Nó­N MKDN9 ó”ó .ó­ ”—óN D;DjK­G“
.M.óN .ó ;)j óE ;jôK“JM MÉ­“”D É­ó K“G—ME M;jóG.“.DP
A­M ;MjK“J“;MLúD JDEóLD­ JDE KMjóàMN ;óÉ­óGMN JDED
;jDJ­jMj JDE“.M9 .“NKj“I­“j ;úóN ó ;ó“BóN ó MjjMG[Mj ­E IMjJDP
+ Eó.“.M É­ó JjóNJó­ D JDE;jDE“NND9 ó”ó DN “GNKj­“­ M IMK“RMj
D­KjDNP ,E Nóõ­“.M9 ó”ó DN ”óVD­ ;MjM ­EM KMjóàM óB;ój“EóGKM”

O
w ­EM V“MõóE E“NN“DGôj“M E­“KD IóE N­;ójV“N“DGM.M MKjMVÀN
.M ãM”“”ó“MP ,”óN KDjGMjME Nó Nó­N ;MjJó“jDN GD E“G“NKÀj“DP
QDõD 2óN­N ;MNND­ M ”—óN .Mj KMjóàMN M NójóE .óNóE;óG—M.MN
JDE N­;ójV“NúD ”“E“KM.M á3K ePq9érP ,”ó DN JDE“NN“DGD­ M
;jóõMj D óVMGõó”—D ó J­jMj DN óGàójEDNP êMjM M[­.ô ”DN M J­E;j“j
óNNM KMjóàM9 .ó­ ”—óN .“jóKj“RóN ;ó”MN É­M“N ;D.“ME .óJ“.“j JDED
Mõ“j óE .“VójNMN N“K­ML'óNs D É­ó ;jóõMj9 JDED E“G“NKjMj MDN GóJóN
N“KM.DN9 MDG.ó “j9 D É­ó ”óVMj9 JDED à“GMGJ“Mj M V“MõóE ó JDED Mõ“j
MD óGàjóGKMj D;DN“LúDP 2óN­N ;”MGó[D­ M àDjEMLúD .ó Nó­N .“NJH
;­”DN GúD M;óGMN ;MjM N­;j“j MN GóJóNN“.M.óN àHN“JMN ó óN;“j“K­M“N
.D ;j(B“ED9 EMN KMEIÀE V“NMG.D M M­EóGKMj M JDGà“MGLM ó M
EMK­j“.M.ó .ó”óNP
AúD É­MKjD MN .“jóKj“RóN É­ó D M­B“”“MjúD M .ó”óõMj óàóK“VM
EóGKó jóN;DGNMI“”“.M.ó M Nó­ .“NJH;­”Ds
P hêãgT qpIpmêp CõpçT—êõTçpã—pr 1 .ó”óõMLúD ;jóEMK­jM
M”“EóGKM D Djõ­”—D ó jóàDjLM D ;óGNMEóGKD KójjóGD .ó É­ó
—MI“”“.M.óN ó KM”óGKDN À É­ó ;jD.­RóE àj­KDNP íô M “.ó“M .ó
É­ó □àMRójÊ À EM“N “E;DjKMGKó É­ó □NójÊ ó jóà”óKó M EóGKM”“.M.ó
.ó É­ó NójV“j ó àMRój .“NJH;­”D NúD DIjM .D —DEóE9 ó GúD .D
,N;Hj“KDP íó”óõ­ó M jóN;DGNMI“”“.M.ó JDE IMNó GM EDjKó .D Nó­
.“NJH;­”D ;MjM D óõD9 GM .“N;DN“LúD .ó NójVD9 GM EMK­j“.M.ó9
GúD GMN JM;MJ“.M.óN .ó”óP
CúD N­;DG—M É­ó Nó­ .“NJH;­”D NM“IM ”óVMj M JMID M KMjóàM É­ó
VDJ! óNKô ”—ó JDGà“MG.D9 M GúD Nój É­ó VDJ! [ô M KóG—M àó“KD JDE
ó”ó D­ D KóG—M V“NKD .óNóE;óG—ô ”MP çE IDE ;jDàóNNDj Kjó“GM Nó­
M”­GD ;ó”D óBóE;”DP Aó­ .“NJH;­”D M;jóG.ó M E“G“NKjMj DINójVMG
.D VDJ! GD E“G“NKÀj“D ó E“G“NKjMG.D JDE VDJ!P zójK“à“É­ó Nó .ó
É­ó ó”ó óNKô JM;MJ“KM.D ó NMIó JDED jóM”“RMj M jóN;DGNMI“”“.M.ó
É­ó VDJ! ”—ó óNKô .ó”óõMG.DP
Oa
aP lpIpmêp gOç gITõp-Tr íóà“GM óN;óJ“à“JMEóGKó M jóN;DG
NMI“”“.M.ó É­ó Nó­ .“NJH;­”D Kójô .ó MNN­E“jP Tój“à“É­ó Nó ó”ó
óGKóG.ó ;ójàó“KMEóGKó D É­ó Nó óN;ójM .ó”óP
pP lpIpmêp TO? COêgO?P 4G“J“M”EóGKó9 VDJ!N àMjúD K­.D [­GKDNP
íóVó JDEóLMj M .ó”óõMj jóN;DGNMI“”“.M.óN .óVMõMjP zDEóJó
ND”“J“KMG.D ;óÉ­óGMN KMjóàMN É­ó KóG—ME M”KM ;jDIMI“”“.M.ó
.ó N­JóNNDP
njMJMNNDN Jj“ME “GNóõ­jMGLMP 1[­.ó D M óV“KMj ójjDN .óNGóJóN
Nôj“DN É­ó ;jó[­.“É­óE N­M JDGà“MGLMP + Eó.“.M É­ó ó”ó õMG—M
óB;ój“!GJ“M ó MEM.­jóJó óN;“j“K­M”EóGKó9 .! ”—ó KMjóàMN EM“DjóNP
Q­JMN OP e .“Rs □6­óE À à“ó” GD ;D­JD9 KMEIÀE À à“ó” GD
E­“KD 0PPPâÊP ,EIDjM óB“NKME JójKMN jóN;DGNMI“”“.M.óN ó .óJ“N'óN
É­ó VDJ! GúD ;D.ó .ó“BMj .ó J­E;j“j9 À Nó­ .óVój .ó”óõMj KMGKD
É­MGKD ;DNNHVó”P bN —DEóGN M É­óE zj“NKD Kjó“GD­ .ó”óõMjME
”“IójM”EóGKó M jóN;DGNMI“”“.M.ó á”êó :P tc 7K pPérP
tP Sã?Céõp gOãjéTã7TP Aó­ .“NJH;­”D KóE .ó NMIój É­ó VDJ! KóE
JDGà“MGLM Gó”ó ó GM JM;MJ“.M.ó .ó”ó .ó J­E;j“j M KMjóàM É­ó ”—ó
àD“ .M.MP nM”ó .D JjóNJ“EóGKD É­ó VDJ! DINójVM óE N­M V“.MP
êM­”D Nó .ó”ó“KMVM GD JjóNJ“EóGKD .MÉ­ó”óN M É­óE NójV“Ms

bHjJóOs 73'3jóO O3j—H3 7qH 5HqàqO q c3íO —óH 'ó”]Oe 3 9OOó [


:íOKós —óH>í3 q 6[ >í3 'ó”]O K]j ”H3O”3 ”q7q '3F jq9Os 3 jí9Kó
qíj3GKq ó qjóH 73 Kó7óO 'ó”]O íGO —3õóO óíKHóOl EóH 3OKq
”qíOq GóO 5õóH9qjóO 3j 'ó”]O 3GKH3 qO 95H3:qO 73 c3íO —3õq
—3HO3'3HqGàq 3 6[ 73jóGOKHq7qO —óH 'ó”]O 3j Kó7qO qO —3HO3
5í9àL3O 3 KH9“íõqàL3O >í3 3OKJó Oí—óHKqG7ó N 8O çlãséol

,”ó ó”Dõ“D­ n“”óEDE ;Dj Nó­ MEDj ó N­M àÀ án“”óEDE t9:rP


,”Dõ“ó ó J­E;j“EóGKó Nó­ .“NJH;­”D ;ó”MN KMjóàMN IóE àó“KMNP
bàójóLM JjHK“JMN JDGNKj­K“VMN É­ó ”óVóE M Eó”—DjMN9 óE
VóR .ó JDGJóGKjMj Nó óE àM”—MN KóE;Djôj“MNP A­M MK“K­.ó9 EM“N

Op
É­ó N­MN ;M”MVjMN9 M­EóGKMjô M JDGà“MGLM .ó”óP zójK“à“É­ó Nó
.ó É­ó ó”ó N“GKM É­ó óNKô .MG.D ­EM JDGKj“I­“LúD N“õG“à“JMK“VM
ó KóE ­E E“G“NKÀj“D “E;DjKMGKóP íóEDGNKjó N­M JDGà“MGLM
Gó”ó ;ó.“G.D N­M D;“G“úD NDIjó ;jDI”óEMN óN;óJHà“JDN ó N“õM
Nó­ JDGNó”—D NóE;jó É­ó ;DNNHVó”P
2óN­N .ó”óõD­ M­KDj“.M.óP zj“NKD .ó­ M Nó­N .“NJH;­”DN
M­KDj“.M.ó ;MjM J­E;j“j MN jóN;DGNMI“”“.M.óN .ó J­jMj DN
óGàójEDN ó ;jDJ”MEMj D 5ó“GDP □0PPPâ .ó­ ”—óN M­KDj“.M.ó
;MjM óB;­”NMj óN;Hj“KDN “E­G.DN ó J­jMj KD.MN MN .DóGLMN ó
óGàójE“.M.óNÊ á3K eP rP
5óN;DGNMI“”“.M.ó ó M­KDj“.M.ó K!E .ó Nój .ó”óõM.MN
“õ­M”EóGKóP ü “G[­NKD ;ó.“j É­ó Nó­ .“NJH;­”D MJó“Kó ­EM
jóN;DGNMI“”“.M.ó ;MjM M É­M” VDJ! GúD óNKô .“N;DNKD M ”—ó
.Mj M­KDj“.M.ó N­à“J“óGKóP 1 M­KDj“.M.ó “GN­à“J“óGKó ”óVM M
àj­NKjMLúD ó “Góà“J“!GJ“MP êDj É­ó JDGà“Mj ­EM KMjóàM M Nó­
.“NJH;­”D Nó ó”ó KóE .ó ;ó.“j JDGK“G­MEóGKó N­M D;“G“úD M à“E
.ó jóJóIój M­KDj“RMLúD ;MjM KDEMj .óJ“N'óN? çEM VóR .ó”óõM.M
­EM jóN;DGNMI“”“.M.ó M ó”ó9 .ó“Bó É­ó ó”ó ”“.ójóP
FMNóM.D óE N­M óB;ój“!GJ“M ;jóõjóNNM ó GMÉ­“”D É­ó VDJ! KóE
jóJóI“.D .ó Nó­N ”H.ójóN9 .óJ“.M É­MGKM M­KDj“.M.ó Nójô GóJóNNôj“M
;MjM Nó­ .“NJH;­”D J­E;j“j M jóN;DGNMI“”“.M.ó É­ó ”—ó àD“ .óN“õ
GM.MP ,GKúD9 .óà“GM óN;óJ“à“JMEóGKó M ME;”“K­.ó .óNNM M­KDj“
.M.óP zójK“à“É­ó Nó .ó É­ó Nó­ .“NJH;­”D óGKóG.ó óNNóN ”“E“KóNP
êDj óBóE;”D9 VDJ! ;D.ó óNKMIó”óJój ”“E“KóN à“GMGJó“jDNP Aó VDJ!
”—ó .ó­ M KMjóàM .ó ”óVMj t: Jj“MGLMN óE ­E ;MNNó“D MD JME;D9
;D.ó ND”“J“KMj É­ó ó”ó GúD õMNKó EM“N É­ó ­EM É­MGK“M óN;óJHà“JMP
,EIDjM ó”ó KóG—M ”“Iój.M.ó ;MjM .óJ“.“j JDED KjMGN;DjKMj MN
Jj“MGLMN ó D É­ó ”—óN .Mj .ó JDEój9 NMIó É­ó MN .óN;óNMN JDE
JDEI­NKHVó” ó M”“EóGKMLúD GúD .óVóE óBJó.ój M É­MGK“M óNK“
;­”M.M9 M GúD Nój É­ó DIKóG—M M­KDj“RMLúD M.“J“DGM”P
1”“M.D y .ó”óõMLúD .ó jóN;DGNMI“”“.M.ó ó y M­KDj“.M.ó9 VóE
D □.“jó“KDÊ .ó ójjMjP Aó­ .“NJH;­”D JDEóKójô ójjDN ó KDEMjô .óJ“
146
N'óN àM”—MNP 7D.DN G(N D àMRóEDNP íóNJ­IjM DG.ó àD“ É­ó ó”ó ój
jD­P ,GKúD9 M[­.ó D M Vój óE É­ó ;DGKD Nó­ ;óGNMEóGKD àM”—D­P
,GJDjM[ó D .“NJH;­”D M ­NMj DN àjMJMNNDN JDED ”“L'óN ;MjM JjóN
J“EóGKD à­K­jD ó9 .óNNó ED.D9 VDJ! D M­B“”“Mjô M JDGJóGKjMj Nó
GD .óNóGVD”V“EóGKD .D E“G“NKÀj“D9 ó GúD GM M­KD.óàóNMP
up?ê? pápõgé—Oê T Cõp?—T7)O qp gOã—T?r zj“NKD MED­ Nó­N .“NJH
;­”DN .ó KM” àDjEM É­ó ”—óN MVM”“MVM ó JDjj“õ“M DN MKDN ;MjM É­ó
;­.óNNóE JjóNJój GM V“.M Jj“NKúP ,”ó ”—óN .MVM N­;DjKóP íó;D“N .M
;j“Eó“jM V“MõóE E“NN“DGôj“M É­ó à“RójME NDR“G—DN9 □bN M;(NKD
”DN jó­G“jME Nó M 2óN­N ó ”—ó jó”MKMjME K­.D D É­ó K“G—ME àó“KD
ó óGN“GM.DÊ á3J OPperP AóE .’V“.M9 2óN­N MVM”“D­ D KjMIM”—D É­ó
à“RójME ó jóV“ND­ DN M”VDN É­ó ”—óN K“G—M .óN“õGM.DP ,NNó ED
EóGKD .ó JDE;MjK“”—Mj Mà“D­ N­MN —MI“”“.M.óN GD E“G“NKÀj“DP
1 KjMõÀ.“M GM 4õjó[M .ó —D[ó À É­ó KúD ;D­JMN ;óNNDMN óNKúD
.“N;DNKMN M ­NMj D KóE;D GóJóNNôj“D ó “GVóNK“j óEDJ“DGM”EóGKó
óE D­KjM ;óNNDM JDED Nó jóÉ­ój GM ;jóNKMLúD .ó JDGKMNP 1GKóN
.ó JDEóLMj Nó­ jó”MJ“DGMEóGKD .ó .“NJ“;­”M.D9 VDJ! Nó JDE
;jDEóKó­ M M[­.Mj D .“NJH;­”D M JjóNJój ;Dj Eó“D .M ;jóNKMLúD
.ó JDGKMNP CúD àM”—ó JDE ó”óP
êMjM “NND9 Vój“à“É­ó JM.M MN;óJKD .M V“.M .ó Nó­ .“NJH;­”D ó
.D E“G“NKÀj“D É­ó ó”ó óBójJóP ,GJDjM[ó D GD óNK­.D jóõ­”Mj .M
FHI”“M9 GM EóEDj“RMLúD .MN ,NJj“K­jMN9 GM Eó.“KMLúD9 GM DjMLúD
ó GM M.DjMLúDP 6­MG.D Nó­ JDE;DjKMEóGKD ó MK“K­.óN GúD
àDjóE EMjJM.DN ;ó”M óBJó”!GJ“M9 VDJ! .óVó M[­.ô ”D M JDjj“õ“j
MN àjMÉ­óRMN ó M .óNóGVD”Vój DN ;DGKDN àDjKóNP

5,7451í1
1D Kój JójKóRM .ó É­ó Nó­N —DEóGN óNKMVME Kjó“GM.DN9 2óN­N
”—óN óGKjóõD­ M ”“.ójMGLM .M DIjM .ó íó­N MÉ­“ ó JDE“NN“DGD­w
DN M àMRój .“NJH;­”DN ;Dj KD.M ;MjKóP Dã—p? .ó Nój Jj­J“à“JM.D9
zj“NKD DjD­ MD êM“s □,­ Kó õ”Dj“à“É­ó“ GM KójjM9 JDE;”óKMG.D

O:
M DIjM É­ó Eó .óNKó ;MjM àMRójÊ á2D qPtrP 1 DIjM .ó zj“NKD
àD“ Kjó“GMj —DEóGN9 ó GMD M;óGMN jóM”“RMj E“”MõjóN D­ ;jóõMj D
óVMGõó”—DP 7óG.D ;jó;MjM.D Nó­N .“NJH;­”DN9 ó”ó ;D.“M ;ó.“j
JDGà“MGKóEóGKó N­M VD”KM MD êM“ á2D qP:rP
1 jóK“jM.M À D ;MNND à“GM” GD Kjó“GMEóGKD .ó Nó­ .“NJH;­”D
;MjM D E“G“NKÀj“DP 1 jóK“jM.M JDEóLM É­MG.D Nó­ .“NJH;­”D óNKô
óÉ­“;M.D ;MjM JDEóLMj M àMRój .“NJH;­”DNP TDJ! jó;óKó D EóN
ED ;jDJóNND ;ó”D É­M” [ô ;MNND­ .ó DjMj ;ó”M óNJD”—M .ó ­E
.“NJH;­”D ó J­“.M.DNMEóGKó óNJD”—ój MÉ­ó”ó GD É­M” “GVóNK“jP
CD óGKMGKD9 .óNNM VóR9 KMGKD VDJ! JDED Nó­ .“NJH;­”D óNKMjúD
;jDGKDN ;MjM jó;jD.­R“jP zDGNóÉ­óGKóEóGKó9 VDJ!N óNKMjúD
DjMG.D ;Dj EM“N .­MN ;óNNDMNP
6­MG.D Nó­ .“NJH;­”D JDEóLMj M àMRój .“NJH;­”DN9 D Nó­
jó”MJ“DGMEóGKD JDGK“G­Mjô9 EMN D àDJD “jô E­.Mj9 MNN“E JDED
D jó”MJ“DGMEóGKD É­ó zj“NKD KóVó JDE DN .“NJH;­”DN .ó”ó E­.D­
.ó;D“N .ó N­M MNJóGNúDP 1õDjM VDJ! JDGJóGKjM Nó óE M[­.ô ”D M
Kjó“GMj D­KjM ;óNNDM M KDjGMj Nó ­E .“NJH;­”D MK­MGKóP
b EÀKD.D .D 3óNKjó ójM □Aó[M JDED ó­ ND­Ê ;MjM”ó”MEóGKó
MD Kjó“GMEóGKD ;jôK“JD É­ó D ”óVD­ M Nó jóK“jMjP ADEDN NôI“DN
Nó Nóõ­“jEDN Nó­ óBóE;”DP
,NKD­ JDGVóGJ“.D .ó É­ó D Kjó“GMEóGKD .ó D­KjDN ;MjM É­ó
Kjó“GóE D­KjDN À ­EM .MN EM“DjóN M”óõj“MN É­ó zj“NKD GDN ;ójE“
Kó óB;ój“EóGKMjP 3MN óB“õó óGDjEó óNàDjLD ó õjMG.ó JDGJóGKjM
LúD .ó óGójõ“M ó VDGKM.óP 3ó­ .óNMà“D À É­ó VDJ! Nó[M M ;óNNDM .ó
íó­N9 —DEóE D­ E­”—ój .ó íó­N9 .óNJMGNó GM N­M NDIójMG“M ó
.ó“Bó É­ó ó”ó MK­ó ”“VjóEóGKó ;Dj Eó“D .ó VDJ! GóNNM KMjóàM É­ó
À M EM“N óE;D”õMGKó .M ó.“à“JMLúD .D Nó­ 5ó“GDP

OO
Q“NKM .ó Vój“à“JMLúD .D .“NJ“;­”M.Dj w b çOqpIO
qO Kp?—õp
bàójóLD óBJó”óGKó ED.ó”D ;MjM D Eó­ .“N
JH;­”DP
bàójóLD Kjó“GMEóGKD ;jôK“JDs
íó”óõD jóN;DGNMI“”“.M.óP
íó”óõD M­KDj“.M.óP
íD­ N­;DjKóP

Oq
­MG.D 2óN­N J­E;j“­ N­M E“NNúD óGKjó DN —DEóGN9

Q ó”ó Nó àóR NójVD .ó KD.DN9 J­jMG.D DN .DóGKóN9


J­“.MG.D .DN MIMK“.DN ó ;jóõMG.D D óVMGõó”—D yN
E­”K“.'óNP ,E K­.D “NND9 JDGJóGKjD­ Nó GM KMjóàM
.ó àMRój .“NJH;­”DN w ;óNNDMN É­ó M;jóG.óNNóE .ó”ó ó Nóõ­“N
NóE Nó­N ;MNNDNP 1;(N N­M EDjKó ó jóNN­jjó“LúD9 MGKóN .ó
N­I“j MD JÀ­9 .“NNó M Nó­N Nóõ­“.DjóNs uVúD ó àMLME .“NJH;­”DN
.ó KD.MN MN GML'óNuP

D jOõçT7)O qp êç qé?g”CêIO D ”óVMjô MD ;M.júD .ó JDE;jD


E“NND óNKMIó”óJ“.D ;Dj 2óN­N ;MjM É­ó VDJ! jó;jD.­RM óNNó
EóNED ;M.júD GM V“.M .ó D­KjDN .“NJH;­”DNP zDE ­EM
MIDj.MõóE ;jôK“JM ó ;jDõjóNN“VM9 .jP ê—“””“;N .óNJjóVó D
.“NJ“;­”M.D JDED ­E jó”MJ“DGMEóGKD .­jM.D­jD ó ;óNNDM”9
MNN“E ;”MGó[M.D ;ó”D 3óNKjóP

b J—MEM.D ;MjM ;MjK“J“;Mj .óNNM KMjóàM GúD À ­E .DE óN;ó


J“M”9 EMN N“E ­EM Dj.óE M DIó.óJójc À9 GM Vój.M.ó9 ­EM
MVóGK­jM HE;Mj É­ó KD.DN DN .“NJH;­”DN .ó zj“NKD .óVóE
óB;ój“EóGKMjS

p.b8M EMbhhbE2 [ —H3O973GK3 7q )óHõ7 bj—q”Ks óH5qG9FqàJó 7379


”q7q q j9OOL3O íH“qGqO GqO —3H963H9qO 7óO .OKq7óO -G97óO 7q gj[H9”ql
rq”4qH3õ 3j gHK3O —3õq -G9'3HO9K; ó6 Dqõ96IHG9q N-Dhgoe j3OKH3 3j
c9'9G7q73 3 7óíKóH 3j ,9G9OK[H9ó —3õó Aíõõ3H 843óõó59”qõ 23j9GqH;e
7óíKóH 3j h3KHqO —3õq êó4G rHóVG -G9'3HO9K; 3 Kqj“[j —3õó 2K3Hõ9G5
Dóõõ353l Mz >íqH3GKq 3 7ó9O qGóO p39K4 E49õõ9—O ”í97q 73 —3OOóqOs ”í:qO
óH953GO 3 O9KíqàL3O 73 —ó“H3Fq OJó 7qO jq9O 79'3HOqOl