Você está na página 1de 11

1 de 11 804-PV PMVP Final

LIS TA DE PRE CIOS WIX Y LE E M ARTIN NACIONAL


VIGE NTE 2 0 FE BRE RO 2 0 1 9

Pa ra da r Cum plim ie nt o a la Pro v ide nc ia Adm inis t ra t iv a Me dia nt e la Cua l s e Re g ula n la s Mo da lida de s pa ra la De t e rm ina c ió n, Fija c ió n y Ma rc a je de Pre c io s e n t o do e Te rrit o rio Na c io na l
s e g ún Ga c e t a Of ic ia l N° 4 0 .7 7 4 de Fe c ha 2 6 -1 0 -2 0 1 5

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

Aceite Autom otriz Unidad Sellada - PASAJERO


A cei te
51034 A u tom otr i z 6 F or d F i esta 1 .6 L ( 0 0 -0 8 ) ; F i at P r em i o ; Regata ; Ri tm o 1 0 .6 0 7 ,7 9 1 .6 9 7 ,2 5 1 2 .3 0 5 ,0 4
U n i d ad S el l ad a

Ch evr ol et Bl az er 4 .3 L ( 9 3 -0 4 ) ; C-1 0 4 .3 L ( 9 0 -9 4 ) ; Cap r i ce ( 9 4 -9 5 ) ; Cor vette 5 .7 L ; Y m c Y u k on V 8 5 .7 L ; G r an d Bl az er V 8 5 .7 L


A cei te
( 9 3 -9 9 ) ; Im p al a 3 .8 L ( 8 1 -8 2 ) ; Im p al a 5 .7 L ( 1 9 9 8 ) ; L u m i n a 3 .1 L ( 9 1 -9 3 ) ; M al i b u 3 .8 L ( 8 1 -8 4 ) ; M on te Car l o 3 .8 L ( 8 1 -8 2 ) ;
51036 A u tom otr i z 12 M on te Car l o 3 .4 L ( 9 6 -9 7 ) ; P i ck -U p C-1 5 0 0 4 .3 L ( 8 8 -9 1 ) ; P i ck -U p S -1 0 ( 9 1 -9 4 ) M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o:
1 0 .8 0 0 ,2 0 1 .7 2 8 ,0 3 1 2 .5 2 8 ,2 3
U n i d ad S el l ad a
G C3 5 K. M otor : G M 4 .3 L .

Ch evr ol et Cam ar o 3 .8 L ( 9 5 -0 2 ) ; Cap r i ce 3 .8 L ( 8 1 -8 2 ) ; Caval i er 2 .2 L ( 9 5 -0 2 ) ; Cel eb r i ty 2 .8 L ( 8 4 -8 8 ) ; Cen tu r y ( 8 7 -9 9 ) ;


A cei te Ch evette ; Cor si ca 3 .1 L ( 9 3 -9 6 ) ; Exp r ess V an ( 0 6 -0 8 ) ; Im p al a 3 .8 L ( 8 0 -0 5 ) ; L u m i n a 3 .1 L ( 9 5 -9 9 ) ; L u v 2 .2 L ( 9 9 -0 3 ) ; L u v Cab
51040 A u tom otr i z 6 2 .3 L ( 0 0 -0 4 ) ; M al i b u 3 .8 L ; M al i b u V 6 3 .1 L ; M er i va L 4 1 .8 L ; M on tan a L 4 1 .8 L ; M on tecar l o 3 .8 L ; P i ck -U p C-2 5 0 0 4 .3 L ( 0 1 - 9 .9 1 1 ,1 4 1 .5 8 5 ,7 8 1 1 .4 9 6 ,9 2
U n i d ad S el l ad a 0 2 ) ; S u n fi r e L 4 2 .2 L ; F i at Id ea L 4 1 .8 L ( 0 5 -0 8 ) ; P al i o 1 .8 L ; S i en n a L 4 1 .8 L ; S tyl o 1 .8 L ; S tr ad a 1 .8 L ; Iz u su Rod eo V 6 3 .1 L
;

A cei te Ch evr ol et A val an ch e 5 .3 L ( 0 5 -0 6 ) ; C-1 5 0 0 5 .3 L ( 0 3 -0 4 ) ; Cam ar o 5 .7 L ( 9 8 -0 2 ) ; Caval i er 2 .4 L ( 9 6 -0 1 ) ; Ch ayen n e 5 .3 L ( 0 5 -0 6 )


51042 A u tom otr i z 12 ; Cor vette 5 .7 L ( 9 7 -0 3 ) ; G r an d Bl az er Z 1 1 ( 0 2 -0 6 ) ; Im p al a 5 .3 L ( 0 2 -0 6 ) ; S i l ver ad o 5 .3 L ( 0 2 -0 6 ) ; S u n fi r e G T 2 .4 L ; T ah oe 9 .3 4 2 ,9 6 1 .4 9 4 ,8 7 1 0 .8 3 7 ,8 3
U n i d ad S el l ad a ( 0 6 -0 8 ) ; T r ai l Bl az er V8 5 .3 L ; H U M M ER H 2 ;

A cei te
51045 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et Cap ti va V 6 3 .2 L ; T r ai l Bl az er V8 5 .3 1 0 .0 2 6 ,1 3 1 .6 0 4 ,1 8 1 1 .6 3 0 ,3 1
U n i d ad S el l ad a

A cei te
51060 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et C-1 5 0 0 5 .7 L ( 9 1 -9 9 ) ; C-3 5 0 0 5 .7 L ; G r an d Bl az er ( 9 5 -9 7 ) 1 2 .1 0 4 ,2 4 1 .9 3 6 ,6 8 1 4 .0 4 0 ,9 1
U n i d ad S el l ad a

A cei te
51061 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et C-3 0 5 .7 L ( 7 1 -1 9 ) ; P i ck -U p C-1 0 ( 7 3 -7 8 ) ; Cam i on etas ( 6 0 -7 5 ) ; H yu n d ai A z er a V 6 3 .3 L 1 2 .6 7 8 ,5 1 2 .0 2 8 ,5 6 1 4 .7 0 7 ,0 8
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Ch r ysl er L eb ar on 5 .8 L ( 7 8 -7 9 ) ; New Y or k er 7 .2 L ( 7 1 -7 2 ) ; D od ge Cor on et ; F or d F ai r m on t 5 .0 L ; M u stan g 5 .0 L ( 1 9 9 5 ) ; T em p o
51068 A u tom otr i z 12 1 3 .3 4 1 ,4 0 2 .1 3 4 ,6 2 1 5 .4 7 6 ,0 2
2 .4 L ( 9 2 -9 4 ) ; L A ND RO VER D efen d er 9 0 ; D i scover y ( tod as) ; Ran ger Rover ( 9 5 -0 2 )
U n i d ad S el l ad a
A cei te
Ch evr ol et C-3 0 4 .8 L ( 1 9 8 9 ) ; Cam ar o 5 .7 L ; Cap r i ce ( tod os) ; Im p al a ( 7 6 -8 0 ) ; M l i b u 5 .0 L y 5 .7 L ; M on tecar l o 5 .0 L ; C-1 5 0 0 ( 8 5 -
51069 A u tom otr i z 12 1 1 .7 8 8 ,9 5 1 .8 8 6 ,2 3 1 3 .6 7 5 ,1 8
92)
U n i d ad S el l ad a
A cei te
Ci tr oen C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; Ber l i n go ; F i at M ar ea ; Ren au l t Cl i o 1 .4 L ; Cl i o II 1 .4 L ; Kan goo ; L agu n a ; M egan e 1 .4 L y 1 .6 L ; M egan e
51083 A u tom otr i z 12 II 2 .0 L ( 0 5 -0 7 ) ; R-1 9 1 .4 L
1 1 .7 4 7 ,6 0 1 .8 7 9 ,6 2 1 3 .6 2 7 ,2 2
U n i d ad S el l ad a

Ch r ysl er 3 0 0 M 3 .5 L ; 3 0 0 C 5 .7 L ; Ci r r u s V6 2 .5 L ; L eb ar on V 6 3 .0 L ; S eb r i n g 2 .7 L ( 0 2 -0 7 ) ; V an T on w Cou n tr y 3 .3 L ;
Car avan V 6 3 .3 L ; D u r an go ; G r an d Car avan V6 3 .3 L ; In tr ep i d ; P ICK U P RA M 2 5 0 0 5 .9 L ( 9 4 -0 3 ) ; RA M 2 5 0 0 5 .7 L ( 0 6 -0 8 ) ;
A cei te
RA M 4 0 0 0 V 8 5 .9 L ; S p i r i t 3 .0 L ( 9 3 -9 5 ) ; S tr atu s 2 .5 L ; F i at Car r o ( 7 0 -8 0 ) ; Br ava 2 .0 L ; F i or i n o ( 8 3 -8 6 ) ; S el ecta 1 .4 L ;
51085 A u tom otr i z 12 1 3 .5 0 2 ,6 1 2 .1 6 0 ,4 2 1 5 .6 6 3 ,0 3
T em p r a 2 .0 L ( 9 2 -9 8 ) ; U n o 1 .0 L ( 9 2 -9 7 ) ; S i er r a 2 .8 L ( 8 5 -9 2 ) ; J eep Ch er ok ee 4 .0 L ( 9 1 -0 1 ) ; Com an d er ( H em i ) ; Com an ch e ( 9 1 -
U n i d ad S el l ad a
9 2 ) ; G r an d Ch er ok ee ( 9 3 -0 7 ) ; W r an gl er 4 .0 L ( 9 1 -0 2 ) ; L A D A S am ar a ; S ed an ; M atr i u sk a ; M i tsu b i sh i Ecl i p se ( 9 7 -9 9 ) ; Rai d er
4 .7 L ; Ren au l t ( 8 3 -8 4 )

A cei te
M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: T 2 5 D , T 3 0 D , T 3 5 D , T 4 0 D , T 4 0 D . M otor : P eu geot XN1 P . P eu geot 5 0 5 , 6 0 4 T u r b o
51182 A u tom otr i z 12 1 3 .2 7 0 ,1 0 2 .1 2 3 ,2 2 1 5 .3 9 3 ,3 2
D i esel ( 8 2 -8 9 ) , Cat F or k l i fts, Ki oti , J CB A l l
U n i d ad S el l ad a

A cei te
EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 8 0 , 9 8 0 D Cr aw l er . M otor : Case A 5 0 4 BD T . Iz u su Car i b e 4 4 2 2 .0 L ; J eep CJ S er i eS
51258 A u tom otr i z 12 1 2 .3 2 5 ,7 5 1 .9 7 2 ,1 2 1 4 .2 9 7 ,8 6
3 .5 L ; W agon eer ( 7 6 -8 0 )
U n i d ad S el l ad a

A cei te EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 3 1 . M otor : D i esel . CA M IO NES CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: C5 0 0 Y 3 5 5 . M otor : W au k esh a


51307 A u tom otr i z 12 D 1 7 6 G as & L P . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 5 7 0 ( S k i d S teer ) . M otor : G as. CA M IO NES M A CK. M od el o: M B4 8 7 . 1 2 .9 8 6 ,6 2 2 .0 7 7 ,8 6 1 5 .0 6 4 ,4 8
U n i d ad S el l ad a M otor : M ack ET Z 4 7 7 . V O L V O . M od el o: G L T S ERIES . M otor : L 4 2 .1 L 2 1 2 7 cc. V ol vo ( 6 4 -9 2 ) , F or d M u stan g ( 7 4 -7 8 )

A cei te Ch evr ol et L u v D -M ax V 6 3 .5 L ( 2 0 0 6 -2 0 1 4 ) , H on d a ( T od os) , H yu n d ai ( T od os) , A l fa Rom eo, S u b ar u , D od ge Br i sa, S teal th ,


51334 A u tom otr i z 12 ( P F 1 2 3 0 ) , KIA O P IRU S 6 V , 3 .5 L t ( 0 4 -0 5 ) ;O P T IM A 4 L , 2 .4 L t ( 0 1 -0 6 ) ; 6 V , 2 .7 L t ( 0 2 -0 6 ) ; S ED O NA EX 6 V , 3 .5 L t ( 0 3 -0 6 ) ; 1 1 .8 1 6 ,7 7 1 .8 9 0 ,6 8 1 3 .7 0 7 ,4 5
U n i d ad S el l ad a S O RENT O EX 6 V , 3 .5 L t ( 0 3 -0 6 ) ;S P O RT A G E 4 L , 2 L t y 6 V , 2 .7 L t ( 0 5 -0 6 )

A cei te
51335 A u tom otr i z 12 CA M IO NES V O L V O . M od el o: 4 1 2 . M otor : S can i a D 8 . Ren au l t R-5 1 .3 L ; R-1 2 1 .3 L ; R-1 6 ; R-1 8 2 .0 L ( 8 3 -8 8 ) 1 3 .2 6 5 ,9 5 2 .1 2 2 ,5 5 1 5 .3 8 8 ,5 1
U n i d ad S el l ad a

A cei te
51340 A u tom otr i z 12 P eu geot Car s ( 6 7 -8 3 ) 1 2 .0 7 5 ,9 1 1 .9 3 2 ,1 5 1 4 .0 0 8 ,0 6
U n i d ad S el l ad a

A cei te T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 2 3 . M otor : D i esel . EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: A P 2 0 0 . M otor : D eu tz F 2 L 5 1 1 D .


51342 A u tom otr i z 12 V ol k sw agen Bor a 2 .0 L ( 0 1 -0 4 ) ; Cor r ad o 1 .8 L ; Escar ab aj o ( 9 8 -9 9 ) ; F ox ; G ol ( tod os) ; G of ( 9 2 -9 6 ) ; J etta ( 9 2 -9 6 ) ; Com b i ; P ar ati 1 2 .5 1 1 ,7 7 2 .0 0 1 ,8 8 1 4 .5 1 3 ,6 5
U n i d ad S el l ad a ( 0 0 -0 4 ) ; P ol o ( 0 0 -0 4 ) ; S avei r o ; Ven to

A cei te
M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: M axi -S n eak er C. M otor : Ku b ota V 1 5 0 5 . EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 0 5
51344 A u tom otr i z 12 D G T -on . M otor : M i tsu b i sh i K4 N. M az d a Veh i cu l os y Cam i on es ( 7 1 -9 6 ) ; Veh i cu l os H on d a ( 7 2 -9 0 ) ;A cu r a 8 8 -8 9
1 2 .4 6 2 ,9 3 1 .9 9 4 ,0 7 1 4 .4 5 7 ,0 0
U n i d ad S el l ad a

A cei te
EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX5 0 U R, EX5 0 U RG . M otor : Isu z u 3 A B1 F or d Cou r i er ( 7 2 -8 0 ) ; P i n to ( 7 5 -7 9 ) ; M er cu r y ( 7 5 -
51347 A u tom otr i z 12 79)
1 1 .6 4 1 ,0 0 1 .8 6 2 ,5 6 1 3 .5 0 3 ,5 6
U n i d ad S el l ad a

Ch evr ol et Esteem 1 .6 L ; J i m m y 1 .3 L ; S u p er Car r y ; S w i ft ( tod os) ; Vi tar a 1 .6 L ; W agon R ; Ch r ysl er Neon L 4 2 .0 L ; P t Cr u i ser
A cei te ( 0 0 -0 3 ) ; V an T on w Cou n tr y ( 0 6 -0 7 ) ; D od ge Car avan ( 0 2 -0 7 ) ; J eep W r an gl er L 6 3 .8 L ( 0 6 -0 8 ) ; L EXU S ; S u z u k i S i d ek i ck
51348 A u tom otr i z 6 1 .6 L ; T oyota 4 Ru n n er ( tod as) ; A val on V 6 3 .0 L ; Cam r y V 6 3 .0 L ; F J Cr u i ser 4 .0 L ( 0 6 -0 8 ) ; F or tu n er 4 .0 L ; H i l u x 2 .4 L ( 0 0 - 1 0 .9 6 6 ,9 3 1 .7 5 4 ,7 1 1 2 .7 2 1 ,6 4
U n i d ad S el l ad a 0 4 ) ; H i l u x L 4 2 .7 L ; H i l u x Kavak V 6 4 .0 L ; M er u 2 .7 L ; P r ad o 3 .4 L ; P r evi a V an 2 .4 L ( 9 2 -9 9 ) ; S equ oi a V 8 4 .7 L ; S i en n a 3 .0 L ;
T u n d r a V6 3 .4 L ; CH ERY A RA U CA

F or d L aser , F esti va, F i esta 1 .3 ; H on d a Ci vi c Em oti on EX - L X 4 L , 1 .8 L t ( 0 5 -0 6 ) ;F IT EX 4 L , 1 .3 L t ( 0 4 -0 6 ) ; O D Y S S EY 6 V , 3 .5


L t ( 0 5 -0 6 ) ; P IL O T EXL 6 V , 3 .5 L t ( 0 5 -0 6 ) ; G r an d IS 4 L , 2 .4 L t ( 0 5 -0 6 ) ;M az d a A L L EG RO 4 L , 1 .6 L t ( 9 9 -0 6 ) , 1 .8 L t ( 9 2 -0 5 ) ;
A cei te
D EM IO 4 L , 1 .5 L t ( 0 3 -0 6 ) ; M i tsu b i sh i G al an t 6 V, 2 .5 L t ( 0 4 -0 6 ) ;L A NCER 4 L , G L X 1 ,6 L t; T O U RING 2 L t ( 0 4 -0 6 ) ;
51356 A u tom otr i z 6 1 0 .4 6 9 ,1 5 1 .6 7 5 ,0 6 1 2 .1 4 4 ,2 2
M O NT ERO D A KA R 6 V , 3 L t ( 0 0 -0 6 ) ; M O NT ERO L IM IT ED 6 V, 3 .8 L t ( 0 5 -0 6 ) ;M O NT ERO S P O RT 6 V , 3 L t ( 0 5 -0 6 ) ;
U n i d ad S el l ad a
O U T L A ND ER 4 L , 2 .4 L t ( 0 5 -0 6 ) ; Ni ssan A L T IM A S 4 L , 2 .5 L t ( 0 5 -0 6 ) ; XT RA IL 6 V, 3 .3 L t ( 0 1 -0 5 ) ;F i at S IENNA EL X 4 L , 1 .3 L t
( 0 5 -0 7 ) ; M i tsu b i sh i S IG NO G L I 4 L , 1 .3 L t ( 0 3 -0 6 ) ; M az d a 3 2 3 ( In yecci ón ) 4 L , 1 .3 L t ( 0 0 -0 3 )

A cei te
EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: CX1 5 . M otor : P er k i n s. Ch evr ol et L u v D -M ax ( D i esel ) ; Ni ssan 2 4 0 S X 2 .4 L ; 3 5 0 Z X V 6
51361 A u tom otr i z 12 1 1 .5 5 0 ,6 8 1 .8 4 8 ,1 1 1 3 .3 9 8 ,7 9
3 .0 L ; A l ti m a 2 .4 L ( 9 6 -9 7 ) ; M axi m a 3 .0 L ( 9 2 -9 4 ) ; P i ck -U p F r on ti er 2 .4 L ( 9 8 -9 9 ) ; S en tr a 1 .6 L
U n i d ad S el l ad a

H yu n d ai A tos 1 .1 L ; KIA Car en s ( tod as) ; P i can to 1 .1 L ; Ri o L 4 1 .1 L ; S ep h i a 1 .6 L ; S h u m a 1 .8 L ; S p ectr a 1 .8 L ; M az d a 3 2 3


1 .3 L ( 9 8 -0 3 ) ; A l l egr o 1 .6 y 1 .8 ; B-2 6 0 0 2 .6 L ( 9 6 -0 4 ) ; M i ata 1 .8 L ( 9 5 -9 8 ) ; Ni ssan 3 5 0 Z 3 .5 L ( 0 3 -0 8 ) ; A l ti m a 3 .5 L ( 0 5 -0 8 ) ;
A cei te Ci n ascar Z otye Nom ad ; F r on ti er 2 .9 L ; M u r an o V6 3 .5 L ; P ath fi n d er 4 .0 L ; P atr ol 4 .8 L ; S en tr a 2 .0 L ; S en tr a 1 .6 L ( 9 6 -0 7 ) ; X-
51365 A u tom otr i z 12 T r ai l 2 .5 L ( 0 5 -0 8 ) ; S U BA RU F or ester 2 .5 L ( 0 6 -0 8 ) ; Im p r esa 2 .5 L ( 0 6 -0 8 ) ; L egacy 2 .5 L ( 0 6 -0 8 ) ; V ol k sw agen Bor a 1 .8 L y 1 0 .3 8 6 ,6 4 1 .6 6 1 ,8 6 1 2 .0 4 8 ,5 0
U n i d ad S el l ad a 2 .0 L ; Cr ossfox 1 .6 L ; P ar ati L 4 1 .8 L ; P ol o 2 .0 L ( 0 5 -0 7 ) , H ai m a M od el o 7 M otor L 4 2 .0 L T S 1 6 Val vu l as A ñ o 2 0 1 2 al 2 0 1 3 y
Ven i r au to m od el o T u r p i al 1 4 1 D L X, m otor L 4 1 ,3 l 8 val vu l as añ o 2 0 0 8 a 2 0 1 4

F or d Cr ow V i ctor i a V 8 4 .6 L ; D el Rey ; Escap e V6 3 .0 L ; Exp ed i ti on V 8 5 .4 L ; Exp l or er V 6 4 .0 L ( 0 1 -0 5 ) ; Exp l or er V6 4 .6 L ( 0 4 -


A cei te
0 8 ) ; S p or t T r ac ( 0 4 -0 8 ) ; F -1 5 0 V8 5 .4 L ; F -1 5 0 ( 0 2 -0 8 ) ; F -1 5 0 V6 4 .2 L ( 0 6 -0 8 ) ; F -3 5 0 V 8 5 .8 L ( 9 4 -9 9 ) ; F U S IO N V6 3 .0 L ;
51372 A u tom otr i z 12 G r an M ar qu i z V8 4 .6 L ; M u stan g V 8 4 .6 L ; M u stan g V8 5 .4 L ; M u stan g V6 4 .0 L ; Ran ger V 6 4 .0 L ( 0 1 -0 4 ) ; T au r u s V6 3 .0 L
1 3 .4 3 5 ,2 9 2 .1 4 9 ,6 5 1 5 .5 8 4 ,9 4
U n i d ad S el l ad a
( 9 7 -0 4 ) ; M az d a B-4 0 0 0 V 6 4 .0 L ( 0 2 -0 4 ) ;

A cei te
T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 8 7 0 . M otor : S can i a. M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: L 4 4 5 ( S k i d S teer ) . M otor :
51374 A u tom otr i z 12 D eu tz F 2 L 4 1 1 . F or d F i esta 1 .3 L ( 9 6 -0 0 ) ; Ka 1 .6 L ( 0 5 -0 8 ) ; T oyota Cor ol l a L 4 1 .6 L ; M i n i Cor d
1 0 .9 6 6 ,9 3 1 .7 5 4 ,7 1 1 2 .7 2 1 ,6 4
U n i d ad S el l ad a

A cei te
J eep Ch er ok eee ( 8 7 -9 0 ) ; Com an ch e ( 8 7 -9 0 ) ; W agon eer ( 8 7 -9 0 ) ; W r an gl er 2 .5 L ( 8 7 -9 0 ) ; P eu geot 4 0 5 1 .9 L ( 9 2 -9 4 ) ; Ren au l t
51380 A u tom otr i z 12 1 2 .8 8 2 ,0 4 2 .0 6 1 ,1 3 1 4 .9 4 3 ,1 7
F u ego 2 .0 L ( 8 4 -8 8 ) ; R-1 8 2 .0 L ( 1 9 8 8 ) ; Ren au l t R-2 1
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Iz u su Car i b e 4 4 2 2 .6 L ; Rod eo V6 3 .1 L ; M i tsu b i sh i Ecl i p se ( 9 1 -9 2 ) ; M F 2 .0 L ( 9 1 -0 0 ) ; M S 2 .0 l L ; M X ; P an el L -3 0 0 EQ U IP O S
51381 A u tom otr i z 12 CA S E / CA S E-IH . M od el o 4 0 0 0 . M otor : C2 3 2 . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: C3 0 0 0 . M otor : M i tsu b i sh i 4 G 5 2 .
1 2 .8 2 8 ,8 2 2 .0 5 2 ,6 1 1 4 .8 8 1 ,4 3
U n i d ad S el l ad a

A cei te
51391 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et G r an Vi tar a XL -7 2 .7 L ts ( 0 2 -0 7 ) 1 0 .4 6 9 ,1 5 1 .6 7 5 ,0 6 1 2 .1 4 4 ,2 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te Ch evr ol et S p ar k 4 Ci l i n d r os 1 .0 L ( 2 0 0 6 -2 0 1 4 ) , T oyota T er i os ( T od os) , S tar l et 1 .3 L ts ( T od os) , Cor ol l a 1 ,6 L ts y 1 .8 L ts ( 9 2 -0 5 ) ,


51394 A u tom otr i z 6 Cel i ca 4 L , 1 .8 L t ( 0 5 -0 6 ) , New S en sati on G l i , Xl i 4 L , 1 .6 L t y 1 .8 L t ( 0 3 -0 7 ) , Y ar i s 4 L , 1 .3 L t ( 0 6 -0 9 ) , Y ar i s BEL T A 4 L , 1 .5 L t 1 0 .3 8 6 ,6 4 1 .6 6 1 ,8 6 1 2 .0 4 8 ,5 0
U n i d ad S el l ad a ( 0 7 -0 9 )

A cei te
51396 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et G r an d V i tar a 2 .0 L ts ( 0 0 -0 6 ) ; Ni ssan P r i m er a ( 9 6 -0 4 ) ; Xtr ai l , M axi m a 1 0 .4 6 9 ,1 5 1 .6 7 5 ,0 6 1 2 .1 4 4 ,2 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te F or d 6 y 8 ci l , T oyota S am u r ai , M ach i to, A u tan a 8 0 -9 9 , Ch r ysl er New Y or k er - New p or t 8 V ( 6 5 -7 2 ) ;Ch r ysl er V A L IA NT 6 L , 3 .7 L t
51515 A u tom otr i z 6 ( 6 5 -7 2 ) y 8 V , 5 .2 L t ( 6 8 -7 1 ) ; D od ge D A RT 6 L ( 6 5 -7 2 ) y 8 V , 5 .2 L t ( 6 9 -7 2 ) ;F or d BRO NCO 6 L , 4 .9 L t ( 8 9 -9 3 ) y 8 V , 5 L t ( 9 2 -9 7 ) 1 4 .2 2 7 ,2 1 2 .2 7 6 ,3 5 1 6 .5 0 3 ,5 7
U n i d ad S el l ad a ; F or d CO U G A R tod os ( 8 1 -8 2 ) y 6 V, 3 .8 L t ( 8 2 -8 5 )

A cei te Ch r ysl er P t Cr u i ser ( 0 3 -0 7 ) ; P i ck -U p 1 5 0 0 , 2 5 0 0 , 3 5 0 0 L 6 3 .7 L ( 0 3 ) ; F or d A er ostar ; Ecosp or t 1 .6 L y 2 .0 L ; F -1 5 0 V 6 4 .2 L


51516 A u tom otr i z 12 ( 9 7 -0 6 ) ; F ocu s ( 0 1 -0 6 ) ; P r ob e V 6 3 .0 L ; F or d Ran ger 2 .5 L ( 9 7 -0 3 ) ; T au r u s V 6 3 .0 L ( 9 1 -9 7 ) ; T h u n d er Bi r d 3 .8 L ; 1 1 .5 5 0 ,9 1 1 .8 4 8 ,1 5 1 3 .3 9 9 ,0 6
U n i d ad S el l ad a W IND S T A R V 6 3 .8 L ; G REA T W A L L S afe 2 .8 L ; D eer 2 .8 L ; S ai l or 2 .8 L ; F i esta M O V E

1 de 11
2 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

A cei te
Ch evr ol et T r ai l Bl az er L 6 4 .2 L ; Ch eyen e 5 .3 L ( 0 0 -0 2 ) ; C-3 5 0 0 3 .5 L ; G r an d Bl az er Y u k on 5 .3 L ; Im p al a 3 .5 L y 3 .9 L ; S i l ver ad o
51522 A u tom otr i z 12 5 .3 L ( 0 0 -0 2 )
1 0 .1 1 5 ,7 9 1 .6 1 8 ,5 3 1 1 .7 3 4 ,3 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Vehículos Seat Cordoba 4L, 1.4 LT (2001), Volkwagen Caddy 4L, 1.8 LT (04-07),Crossfox 4L, 1.6 LT (05-08), Polo 4L, 1.6 LT (06-
51785 A u tom otr i z 12 1 3 .2 9 3 ,5 6 2 .1 2 6 ,9 7 1 5 .4 2 0 ,5 3
U n i d ad S el l ad a
10), Spacefox 4L, 1.6 LT (07-08), Alfa Romeo 164 V6 3.0LT (93-95), Spider L4 2.0LT (96-99).

A cei te
M IT S U BIS H I. M od el o: RA ID ER. M otor : V6 3 .7 L 2 2 5 CID . J EEP CH ERO KEE 3 .7 L ts ( 0 9 -1 0 ) n u eva ; J EEP CO M M A ND ER 3 .7 L ts
57045 A u tom otr i z 12 ( 0 8 -1 0 ) ; D O D G E D A KO T A 3 .7 L ts ( 0 8 -1 0 ) , D O D G E D U RA NG O V 6 3 .7 L ts ,
1 1 .9 8 1 ,0 4 1 .9 1 6 ,9 7 1 3 .8 9 8 ,0 0
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Ch evr ol et A val an ch e 5 .3 L ( 0 7 -0 9 ) ; Im p al a 5 .3 L ( 0 7 -0 9 ) ; S i l ver ad o 5 .3 L ( 0 7 -0 9 ) ; H U M M ER H 3 6 .0 L 1 0 , D od ge CA L IBER 4 L , 2 .0
57060 A u tom otr i z 12 L t ( 0 7 -0 9 ) , J eep CO M P A S S 4 L , 2 .4 L t ( 0 7 -0 9 ) S u sti tu ye al I-5 7 0 7 3
1 1 .2 1 6 ,8 8 1 .7 9 4 ,7 0 1 3 .0 1 1 ,5 8
U n i d ad S el l ad a

A cei te
57099 A u tom otr i z 12 CH EVRO L ET EXP RES S CA RG O V A N V8 6 ,0 L ts ( 0 6 -0 9 ) 1 2 .1 6 7 ,1 8 1 .9 4 6 ,7 5 1 4 .1 1 3 ,9 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te
57502 A u tom otr i z 12 FORD MODELOS EXPLORER MOTOR V6 3,5L AÑO 2012 AL 2014 1 2 .4 1 7 ,3 1 1 .9 8 6 ,7 7 1 4 .4 0 4 ,0 8
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Vehículos Chrysler 300C Motor 5.7L V8 Año 2009 AL 2010,jeep Ram 400 Pick Up V8 5.7L Año 2008 al 2010,Grand Cherokee L6
57899 A u tom otr i z 12 1 3 .5 2 8 ,5 1 2 .1 6 4 ,5 6 1 5 .6 9 3 ,0 7
U n i d ad S el l ad a
4.0L 242 CID Año 2000 al 2004,Grand Cherokee V8 5.7L Año 2011 AL 2014.

A cei te
59006 A u tom otr i z 12 CHERY MODELO ORINOCO MOTOR L4 1.8L AÑO 2012 A 2013 1 2 .4 4 3 ,0 7 1 .9 9 0 ,8 9 1 4 .4 3 3 ,9 6
U n i d ad S el l ad a

T O Y O T A 4 RU NNER V6 4 .0 L T S D O H C 2 4 V VV T -I Y V8 4 .7 D O H C 3 2 V VV T -I A ÑO 2 0 0 3 2 0 0 8 , F J 7 0 , F Z J 7 1 Y F Z J 7 9
A cei te
( M A CH O ) 6 L 4 .5 L INJ EC A ÑO 2 0 0 0 A 2 0 0 8 , F O RT U NER V 6 4 .0 L D O H C 2 4 V VV T -I A ÑO 2 0 0 6 A 2 0 0 9 , H IL U X 4 L 2 .4 L T S
59915 A u tom otr i z 12 INJ ECT IO N A ÑO 2 0 0 0 A 2 0 0 5 , H IL U X KA VA K 6 V 4 L T S D O H C 2 4 V V VT -I A ÑO 2 0 0 6 A 2 0 0 9 , L A ND CRU IS ER 4 5 0 0 V X 6 L
1 2 .4 7 0 ,4 1 1 .9 9 5 ,2 7 1 4 .4 6 5 ,6 8
U n i d ad S el l ad a
4 .5 L T S 1 F Z -F E A ÑO 2 0 0 0 A 2 0 0 7

A cei te
Ch evr ol et A veo 1 .6 L ( T od os) , Cor sa 1 .3 -1 .4 -1 .6 L ts ( 9 2 -0 6 ) , A str a 1 .8 L ( 0 1 -0 6 ) , A str a T u r b o 2 .0 L ( 0 1 -0 4 ) , O p tr a 1 .8 L ts ( tod os) ;
951003 A u tom otr i z 6 M on z a ( 8 4 -9 1 ) ; D aew oo Ci el o 1 .5 L ts; Esp er o; L an os 1 .5 L ; L egan z a; M ati z ; Nu b i r a; S u p er S al oon ; T acu m a 1 .8 L y 2 .0 L ;
9 .2 2 4 ,5 2 1 .4 7 5 ,9 2 1 0 .7 0 0 ,4 5
U n i d ad S el l ad a

A cei te
951008 A u tom otr i z 12 Ren au l t L ogan , L ogan Exp r esi on / D yn am i qu e 1 .6 L ts ( T od os) 1 2 .5 4 4 ,7 3 2 .0 0 7 ,1 6 1 4 .5 5 1 ,8 9
U n i d ad S el l ad a

A cei te
951019 A u tom otr i z 12 F or d F esti va 1 .3 L ts 1 9 9 7 -1 9 9 9 1 0 .5 9 5 ,3 8 1 .6 9 5 ,2 6 1 2 .2 9 0 ,6 4
U n i d ad S el l ad a

A cei te
951041 A u tom otr i z 12 F i at F i or i n o ( tod os) ; T u can ; U n o ( 8 5 -9 4 ) 1 0 .9 6 6 ,9 3 1 .7 5 4 ,7 1 1 2 .7 2 1 ,6 4
U n i d ad S el l ad a

A cei te
951338 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et D am as ; L ab o L 3 0 .8 L tr s 1 1 .9 3 5 ,7 8 1 .9 0 9 ,7 2 1 3 .8 4 5 ,5 0
U n i d ad S el l ad a

A cei te
951339 A u tom otr i z 12 Ren au l t G al a 1 .6 L ; R-1 1 1 .4 L ; R-1 9 1 .4 L ( 9 4 -9 6 ) ; R-5 L 4 1 .1 L ( 8 1 -8 3 ) 1 3 .4 2 3 ,5 3 2 .1 4 7 ,7 7 1 5 .5 7 1 ,3 0
U n i d ad S el l ad a

A cei te
951397 A u tom otr i z 12 Ren au l t T w i n go 1 3 .9 6 3 ,6 3 2 .2 3 4 ,1 8 1 6 .1 9 7 ,8 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Camionetas Isuzu Diesel Motor 4JB1, Año 93-05, Motor Turbo 2.5T, 2.8T,Camiones Isuzu Modelo NPR de 2.5 TON AÑO 2000-
951523 A u tom otr i z 12 1 4 .8 8 4 ,6 6 2 .3 8 1 ,5 5 1 7 .2 6 6 ,2 1
U n i d ad S el l ad a
2006 y Camiones Marca Kia Año 92-04

A cei te
F i at Br ava 2 .0 L ; F i or i n o 1 .3 L ( 0 5 -0 8 ) ; P al i o 1 .3 L ( 9 6 -0 3 ) ; P al i o 1 .6 L ( 9 7 -0 4 ) ; S i en a 1 .3 L ( 9 7 -0 3 ) ; S tr ad a 1 .3 L ( 0 1 -0 3 ) ;
951841 A u tom otr i z 12 T em p r a 1 .6 L ; T i p o 1 .6 L ; U n o 1 .3 L ( 9 7 -0 4 ) ;
1 3 .0 5 0 ,6 5 2 .0 8 8 ,1 0 1 5 .1 3 8 ,7 6
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-0 1 9 A u tom otr i z 12 F or d F esti va 1 .3 L ts 1 9 9 7 -1 9 9 9 1 0 .6 6 6 ,9 6 1 .7 0 6 ,7 1 1 2 .3 7 3 ,6 7
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-1 0 A u tom otr i z 12 J eep 6 6 -8 3 , CJ 5 - CJ 7 8 V - 6 cyl , H or n et, Ren egad o, W agon eer 7 6 -8 1 , G M C 6 6 -6 8 ; V eh i cu l os G M V ( 5 2 -6 7 ) 1 1 .5 5 7 ,1 2 1 .8 4 9 ,1 4 1 3 .4 0 6 ,2 6
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-1 2 3 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et Cap ti va V 6 3 .2 L ( 0 7 -0 9 ) ; T r ai l Bl az er V 8 5 .3 L ts 9 .6 9 8 ,9 6 1 .5 5 1 ,8 3 1 1 .2 5 0 ,8 0
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-1 3 A u tom otr i z 12 Ch evr ol et C-3 0 5 .7 L ( 7 1 -1 9 ) ; P i ck -U p C-1 0 ( 7 3 -7 8 ) ; Cam i on etas ( 6 0 -7 5 ) ; H yu n d ai A z er a V 6 3 .3 L 1 2 .1 9 0 ,2 7 1 .9 5 0 ,4 4 1 4 .1 4 0 ,7 1
U n i d ad S el l ad a

Ch r ysl er 3 0 0 M 3 .5 L ; 3 0 0 C 5 .7 L ; Ci r r u s V6 2 .5 L ; L eb ar on V 6 3 .0 L ; S eb r i n g 2 .7 L ( 0 2 -0 7 ) ; V an T on w Cou n tr y 3 .3 L ;
Car avan V 6 3 .3 L ; D u r an go ; G r an d Car avan V6 3 .3 L ; In tr ep i d ; P ICK U P RA M 2 5 0 0 5 .9 L ( 9 4 -0 3 ) ; RA M 2 5 0 0 5 .7 L ( 0 6 -0 8 ) ;
A cei te
RA M 4 0 0 0 V 8 5 .9 L ; S p i r i t 3 .0 L ( 9 3 -9 5 ) ; S tr atu s 2 .5 L ; F i at Car r o ( 7 0 -8 0 ) ; Br ava 2 .0 L ; F i or i n o ( 8 3 -8 6 ) ; S el ecta 1 .4 L ;
PL-1 6 A u tom otr i z 12 1 2 .7 7 4 ,4 9 2 .0 4 3 ,9 2 1 4 .8 1 8 ,4 1
T em p r a 2 .0 L ( 9 2 -9 8 ) ; U n o 1 .0 L ( 9 2 -9 7 ) ; S i er r a 2 .8 L ( 8 5 -9 2 ) ; J eep Ch er ok ee 4 .0 L ( 9 1 -0 1 ) ; Com an d er ( H em i ) ; Com an ch e ( 9 1 -
U n i d ad S el l ad a
9 2 ) ; G r an d Ch er ok ee ( 9 3 -0 7 ) ; W r an gl er 4 .0 L ( 9 1 -0 2 ) ; L A D A S am ar a ; S ed an ; M atr i u sk a ; M i tsu b i sh i Ecl i p se ( 9 7 -9 9 ) ; Rai d er
4 .7 L ; Ren au l t ( 8 3 -8 4 )

A cei te
PL-2 5 A u tom otr i z 12 Iz u su Car i b e 4 4 2 2 .0 L ; J eep CJ S er i eS 3 .5 L ; W agon eer ( 7 6 -8 0 ) 1 1 .5 8 0 ,5 4 1 .8 5 2 ,8 9 1 3 .4 3 3 ,4 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te
Ch evr ol et C-3 0 4 .8 L ( 1 9 8 9 ) ; Cam ar o 5 .7 L ; Cap r i ce ( tod os) ; Im p al a ( 7 6 -8 0 ) ; M l i b u 5 .0 L y 5 .7 L ; M on tecar l o 5 .0 L ; C-1 5 0 0 ( 8 5 -
PL-3 0 A u tom otr i z 12 92)
1 1 .0 3 4 ,2 4 1 .7 6 5 ,4 8 1 2 .7 9 9 ,7 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te
V ol k sw agen Bor a 2 .0 L ( 0 1 -0 4 ) ; Cor r ad o 1 .8 L ; Escar ab aj o ( 9 8 -9 9 ) ; F ox ; G ol ( tod os) ; G of ( 9 2 -9 6 ) ; J etta ( 9 2 -9 6 ) ; Com b i ; P ar ati
PL-3 4 2 A u tom otr i z 12 1 1 .9 6 7 ,1 8 1 .9 1 4 ,7 5 1 3 .8 8 1 ,9 2
( 0 0 -0 4 ) ; P ol o ( 0 0 -0 4 ) ; S avei r o ; Ven to
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-3 5 A u tom otr i z 12 Ren au l t R-5 1 .3 L ; R-1 2 1 .3 L ; R-1 6 ; R-1 8 2 .0 L ( 8 3 -8 8 ) 1 2 .3 3 3 ,9 4 1 .9 7 3 ,4 3 1 4 .3 0 7 ,3 7
U n i d ad S el l ad a

A cei te Ch evr ol et Bl az er 4 .3 L ( 9 3 -0 4 ) ; C-1 0 4 .3 L ( 9 0 -9 4 ) ; Cap r i ce ( 9 4 -9 5 ) ; Cor vette 5 .7 L ; Y m c Y u k on V 8 5 .7 L ; G r an d Bl az er V 8 5 .7 L


PL-3 5 3 5 A u tom otr i z 12 ( 9 3 -9 9 ) ; Im p al a 3 .8 L ( 8 1 -8 2 ) ; Im p al a 5 .7 L ( 1 9 9 8 ) ; L u m i n a 3 .1 L ( 9 1 -9 3 ) ; M al i b u 3 .8 L ( 8 1 -8 4 ) ; M on te Car l o 3 .8 L ( 8 1 -8 2 ) ; 1 0 .2 5 5 ,6 1 1 .6 4 0 ,9 0 1 1 .8 9 6 ,5 0
U n i d ad S el l ad a M on te Car l o 3 .4 L ( 9 6 -9 7 ) ; P i ck -U p C-1 5 0 0 4 .3 L ( 8 8 -9 1 ) ; P i ck -U p S -1 0 ( 9 1 -9 4 )

A cei te
Ch evr ol et L u v D -M ax ( D i esel ) ; Ni ssan 2 4 0 S X 2 .4 L ; 3 5 0 Z X V 6 3 .0 L ; A l ti m a 2 .4 L ( 9 6 -9 7 ) ; M axi m a 3 .0 L ( 9 2 -9 4 ) ; P i ck -U p
PL-3 6 1 A u tom otr i z 12 1 1 .6 0 0 ,1 2 1 .8 5 6 ,0 2 1 3 .4 5 6 ,1 3
F r on ti er 2 .4 L ( 9 8 -9 9 ) ; S en tr a 1 .6 L
U n i d ad S el l ad a

F or d Cr ow V i ctor i a V 8 4 .6 L ; D el Rey ; Escap e V6 3 .0 L ; Exp ed i ti on V 8 5 .4 L ; Exp l or er V 6 4 .0 L ( 0 1 -0 5 ) ; Exp l or er V6 4 .6 L ( 0 4 -


A cei te
0 8 ) ; S p or t T r ac ( 0 4 -0 8 ) ; F -1 5 0 V8 5 .4 L ; F -1 5 0 ( 0 2 -0 8 ) ; F -1 5 0 V6 4 .2 L ( 0 6 -0 8 ) ; F -3 5 0 V 8 5 .8 L ( 9 4 -9 9 ) ; F U S IO N V6 3 .0 L ;
PL-3 7 2 A u tom otr i z 12 1 2 .7 5 5 ,7 5 2 .0 4 0 ,9 2 1 4 .7 9 6 ,6 7
G r an M ar qu i z V8 4 .6 L ; M u stan g V 8 4 .6 L ; M u stan g V8 5 .4 L ; M u stan g V6 4 .0 L ; Ran ger V 6 4 .0 L ( 0 1 -0 4 ) ; T au r u s V6 3 .0 L
U n i d ad S el l ad a
( 9 7 -0 4 ) ; M az d a B-4 0 0 0 V 6 4 .0 L ( 0 2 -0 4 ) ;

A cei te
PL-3 8 1 A u tom otr i z 12 Iz u su Car i b e 4 4 2 2 .6 L ; Rod eo V 6 3 .1 L ; M i tsu b i sh i Ecl i p se ( 9 1 -9 2 ) ; M F 2 .0 L ( 9 1 -0 0 ) ; M S 2 .0 l L ; M X ; P an el L -3 0 0 1 2 .3 1 7 ,6 9 1 .9 7 0 ,8 3 1 4 .2 8 8 ,5 2
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-3 9 7 A u tom otr i z 12 Ren au l t T w i n go ( 9 6 -9 9 ) Equ i vl an te W i x 9 5 1 3 9 7 1 4 .0 3 9 ,8 7 2 .2 4 6 ,3 8 1 6 .2 8 6 ,2 5
U n i d ad S el l ad a

A cei te F or d 6 y 8 ci l , T oyota S am u r ai , M ach i to, A u tan a 8 0 -9 9 , Ch r ysl er New Y or k er - New p or t 8 V ( 6 5 -7 2 ) ;Ch r ysl er V A L IA NT 6 L , 3 .7 L t
PL-8 A u tom otr i z 12 ( 6 5 -7 2 ) y 8 V , 5 .2 L t ( 6 8 -7 1 ) ; D od ge D A RT 6 L ( 6 5 -7 2 ) y 8 V , 5 .2 L t ( 6 9 -7 2 ) ;F or d BRO NCO 6 L , 4 .9 L t ( 8 9 -9 3 ) y 8 V , 5 L t ( 9 2 -9 7 ) 1 3 .8 0 3 ,7 2 2 .2 0 8 ,6 0 1 6 .0 1 2 ,3 2
U n i d ad S el l ad a ; F or d CO U G A R tod os ( 8 1 -8 2 ) y 6 V, 3 .8 L t ( 8 2 -8 5 )

A cei te
Ch r ysl er L eb ar on 5 .8 L ( 7 8 -7 9 ) ; New Y or k er 7 .2 L ( 7 1 -7 2 ) ; D od ge Cor on et ; F or d F ai r m on t 5 .0 L ; M u stan g 5 .0 L ( 1 9 9 5 ) ; T em p o
PL-8 1 A u tom otr i z 12 1 2 .6 1 2 ,9 4 2 .0 1 8 ,0 7 1 4 .6 3 1 ,0 2
2 .4 L ( 9 2 -9 4 ) ; L A ND RO VER D efen d er 9 0 ; D i scover y ( tod as) ; Ran ger Rover ( 9 5 -0 2 )
U n i d ad S el l ad a

A cei te
PL-9 2 7 A u tom otr i z 12 F or d Cor cel ; D el Rey ; D A CIA Ber l i n a ; Nova 1 2 .5 0 6 ,8 4 2 .0 0 1 ,0 9 1 4 .5 0 7 ,9 4
U n i d ad S el l ad a

A cei te
V-5 1 0 1 8 A u tom otr i z 12 M otor es D etr oi t D i esel 8 .2 L ts. ( 8 1 -9 2 ) 9 .6 0 4 ,1 7 1 .5 3 6 ,6 7 1 1 .1 4 0 ,8 3
U n i d ad S el l ad a

2 de 11
3 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

A cei te
V-5 1 8 6 8 A u tom otr i z 12 Ni ssan Bl u e Bi r d M od . S S S 1 0 .1 9 8 ,3 4 1 .6 3 1 ,7 3 1 1 .8 3 0 ,0 8
U n i d ad S el l ad a

Aire Autom otriz Panel Flexible - PASAJERO


A i r e A u tom otr i z
42329 6 J eep Ch er ok ee L IBERT Y V 6 , 3 .7 L t ( 0 2 -0 7 ) ; CO M M A ND ER 8 V, 5 .7 L t ( 0 7 -0 8 ) ; G r an d Ch er ok ee 8 V , 4 .7 L t ( 0 5 -0 8 ) 1 3 .4 3 1 ,2 0 2 .1 4 8 ,9 9 1 5 .5 8 0 ,1 9
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
42343 6 F i at BRA V IA 9 9 -0 4 ; P A L IO ( tod os) ; S IENA ( tod os) ; F i at ES T RA D A 9 .4 1 3 ,1 0 1 .5 0 6 ,1 0 1 0 .9 1 9 ,1 9
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z D aew oo ES P ERO 4 L , 1 .5 y 2 .0 L t ( 9 2 -9 7 ) , CIEL O 4 L , 1 .5 L t ( 9 5 -0 4 ) , G r an d RO Y A L 4 L , 2 .0 L t ( 9 5 -9 8 ) , RA CER 4 L 1 .5 L t ( 9 2 -9 8 ) ,


42344 6 1 0 .0 0 2 ,2 1 1 .6 0 0 ,3 5 1 1 .6 0 2 ,5 7
P an el F l exi b l e P RINCE 4 L 2 .0 L t ( 9 3 -9 8 )

A i r e A u tom otr i z
42484 6 F or d Exp l or er V6 , 4 .0 L t ( 0 2 -0 6 ) , Exp l or er V8 , 4 .6 L t ( 0 1 -0 5 ) 1 5 .8 3 0 ,9 0 2 .5 3 2 ,9 4 1 8 .3 6 3 ,8 4
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z Ch evr ol et A VA L A NCH E 8 V, 5 .3 L t ( 0 2 -0 8 ) ; C-1 5 0 0 Ch eyen n e 8 V, 4 .8 -5 .3 -5 .7 L t ( 9 9 -0 6 ) ; C-2 5 0 0 6 V , 4 .3 L t ( 1 9 9 9 ) , CA M IÓ N


42487 6 2 1 .1 6 8 ,5 4 3 .3 8 6 ,9 7 2 4 .5 5 5 ,5 0
P an el F l exi b l e 3 5 0 ( 9 9 -0 5 ) ; G r an d Bl az er Z -7 1 8 V , 5 .3 L t ( 0 0 -0 2 ) ; S i l ver ad o 8 V , 5 .3 L t ( 9 9 -0 8 ) ; T A H O E 8 V , 5 .3 L t ( 0 6 -0 8 )

A i r e A u tom otr i z
42524 6 M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 4 5 0 B, 4 5 0 C, 5 0 0 A . M otor : J oh n D eer e. F or d F O CU S 4 L , 2 .0 L ts ( 0 0 -0 7 ) 8 .5 9 8 ,9 5 1 .3 7 5 ,8 3 9 .9 7 4 ,7 8
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
42725 6 D od ge RA M 2 5 0 0 8 V 5 .7 L ts ( 0 5 -0 8 ) ; D od ge RA M 3 5 0 0 8 V 5 .7 L ts ( 0 5 -0 8 ) 1 5 .3 6 9 ,9 6 2 .4 5 9 ,1 9 1 7 .8 2 9 ,1 5
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
45001 6 F or d F IES T A 1 .3 y 1 .4 L t ( 9 4 -0 0 ) , F or d P RO BE 6 V, 3 .0 L t ( 9 1 -9 2 ) , M az d a 6 2 6 4 L , 2 .2 L t ( 1 9 9 2 ) 9 .2 9 7 ,3 3 1 .4 8 7 ,5 7 1 0 .7 8 4 ,9 1
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z D od ge D A KO T A 6 V, 3 .7 L t ( 0 4 -0 7 ) ; D U RA NG O 8 V , 4 .7 y 5 .9 L t ( 9 8 -0 3 ) ; Ch er ok ee 6 L , 4 .0 L t ( 8 7 -0 1 ) , RA M 2 5 0 0 -4 0 0 0 8 V , 5 .2
46077 6 1 1 .8 4 0 ,4 1 1 .8 9 4 ,4 7 1 3 .7 3 4 ,8 8
P an el F l exi b l e y 5 .9 L t ( 9 4 -0 4 ) ; CO M A NCH E 6 L , 4 .0 L t ( 8 7 -9 3 ) ; W agon eer L IM IT ED 6 L , 4 .0 L t ( 8 7 -9 0 )

A i r e A u tom otr i z Ni ssan S en tr a 1 .8 L t ( 0 0 -0 6 ) y 2 .0 L t ( 9 5 -9 8 ) ; A l ti m a ( 9 4 -0 7 ) ; P ath fi n d er ( P an el l ar go) V 6 ( 9 6 -0 4 ) ; 2 4 0 S X 4 L , 2 .4 L t ( 9 2 -


46116 6 9 .1 4 2 ,4 8 1 .4 6 2 ,8 0 1 0 .6 0 5 ,2 8
P an el F l exi b l e 9 6 ) ; 3 5 0 Z ; M u r an o V6 , 3 .5 ( T od as)

A i r e A u tom otr i z
46117 6 Ch evr ol et Bl az er 6 V , 4 .3 L t ( 9 5 -0 5 ) ; CA M A RO 6 V, 3 .4 L t ( 9 3 -9 5 ) - 6 V, 3 .8 L t ( 9 5 -9 7 ) - 8 V , 5 .7 L t ( 9 2 -9 7 ) 1 0 .0 5 0 ,9 2 1 .6 0 8 ,1 5 1 1 .6 5 9 ,0 6
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z F or d Exp l or er ( Cu ad r ad a) 6 V , 4 .0 L t ( 9 2 -9 5 ) ; RA NG ER 6 V, 4 .0 L t ( 9 1 -9 7 ) ; A ERO S T A R 6 V , 3 .0 L t ( 9 1 -9 7 ) ; CO NT INENT A L


46126 6 8 .0 6 5 ,7 4 1 .2 9 0 ,5 2 9 .3 5 6 ,2 6
P an el F l exi b l e 6 V, 3 .8 L t ( 9 2 -9 4 )

A i r e A u tom otr i z Ch r ysl er NEO N ( 9 5 -9 9 ) ; Ch r ysl er S P IRIT ( 9 3 -9 5 ) ; Ni ssan T ERRA NO V 6 , 3 .3 L t ( 0 2 -0 3 ) ; L EBA RO N ( 9 1 -9 4 ) ; D od ge CA RA VA N


46133 6 8 .6 3 8 ,3 5 1 .3 8 2 ,1 4 1 0 .0 2 0 ,4 8
P an el F l exi b l e ( 9 7 -0 0 )

A i r e A u tom otr i z M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 6 4 4 G . M otor : J oh n D eer e 6 0 7 6 A / T . Ch evr ol et CA V A L IER-Z -2 4 ( 9 2 -0 2 ) ; CENT U RY 6 V ,
46139 6 8 .0 1 3 ,5 5 1 .2 8 2 ,1 7 9 .2 9 5 ,7 2
P an el F l exi b l e 3 .3 L t ( 9 2 -9 9 ) ; S U NF IRE ( 9 9 -0 4 ) ; L U M INA A P V 6 V, 3 .4 L t ( 1 9 9 6 )

A i r e A u tom otr i z
46153 6 Ch evr ol et CA P RICE 8 V 5 .7 L 9 4 -9 6 ; IM P A L A 6 V 3 .8 L 0 0 -0 5 ; IM P A L A 8 V 5 .7 L 9 4 -9 6 ; M O NT ECA RL O 6 V 2 0 0 0 -2 0 0 5 1 2 .6 8 5 ,5 3 2 .0 2 9 ,6 8 1 4 .7 1 5 ,2 1
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
46174 6 F or d BRO NCO ( tod as) ; F or d F -1 5 0 L 6 4 .9 L ( 8 7 -9 9 ) ; F or d F -1 5 0 8 V , 5 .0 L t ( 9 1 -9 5 ) 1 0 .8 0 6 ,1 3 1 .7 2 8 ,9 8 1 2 .5 3 5 ,1 1
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
46213 6 J eep G r an d Ch er ok ee 8 V, 4 .7 L t ( 9 9 -0 5 ) , G r an d Ch er ok ee 8 V, 5 .2 L t ( 9 3 -9 9 ) 1 2 .7 2 2 ,9 0 2 .0 3 5 ,6 6 1 4 .7 5 8 ,5 6
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z F or d Exp l or er 6 V , 4 .0 L t ( 9 8 -0 2 ) ; Exp l or er S P O RT T RA C-S P O RT 6 V , 4 .0 L t ( 0 1 -0 5 ) ; RA NG ER 4 L , 2 .3 L t ( 0 5 -0 7 ) - 4 L , 2 .5 L t


46253 6 1 2 .8 4 5 ,0 3 2 .0 5 5 ,2 1 1 4 .9 0 0 ,2 4
P an el F l exi b l e ( 9 8 -0 1 ) - 6 V, 4 .0 L t ( 9 8 -0 4 ) ; M az d a B-2 3 0 0 -B-2 5 0 0 -B-2 6 0 0 -B-4 0 0 0

A i r e A u tom otr i z
46340 6 Ki a RIO 1 .3 L ts ; Ki a RIO 1 .5 L ts ( T od os) 8 .1 7 9 ,4 5 1 .3 0 8 ,7 1 9 .4 8 8 ,1 6
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z F -1 5 0 6 V , 4 .2 L t ( 9 6 -0 8 ) - 8 V , 4 .6 L t ( 9 6 -0 8 ) - 8 V , 5 .4 L t ( 0 0 -0 4 ) ; F or d EXP ED IT IO N 8 V , 5 .4 L t ( 0 0 -0 4 ) ; F -3 5 0 9 7 -0 3 ;


46418 4 2 6 .3 5 4 ,3 1 4 .2 1 6 ,6 9 3 0 .5 7 1 ,0 0
P an el F l exi b l e ECO NO L INE 8 V , 5 .4 L t ( 0 1 -0 2 ) ; M U S T A NG 8 V, 4 .6 L t ( 9 9 -0 5 ) ;

A i r e A u tom otr i z
46644 6 Ch evr ol et CO RS A ( tod os) ( 9 2 -0 6 ) , CH EVY C2 1 ,6 L ts ( 0 7 -0 9 ) 7 .7 2 4 ,7 0 1 .2 3 5 ,9 5 8 .9 6 0 ,6 5
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47004 6 Ch evr ol et A S T RA 4 L 1 .8 L ( 0 1 -0 6 ) ; A S T RA 4 L 2 .0 L ( 0 1 -0 4 ) 1 2 .7 4 3 ,5 2 2 .0 3 8 ,9 6 1 4 .7 8 2 ,4 9
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47012 6 D od ge BRIS A 4 L , 1 .3 L t ( 0 4 -0 7 ) ; H yu n d ai A CCENT 4 L 1 .3 L t ( 9 6 -0 4 ) 7 .6 3 4 ,9 0 1 .2 2 1 ,5 8 8 .8 5 6 ,4 8
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47018 6 F i at U NO 4 L , 1 .3 L t ( 0 0 -0 7 ) ; CO U P É 4 L , 2 .0 L t ( 9 7 -0 0 ) ; F IO RINO ( 9 2 -0 7 ) 9 .4 2 7 ,9 6 1 .5 0 8 ,4 7 1 0 .9 3 6 ,4 3
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47019 6 Ford Fiesta Power Motor L4 1.6LTS /Año 2004-2009 Y Ford Ecosport Motor /L4 1.6LTS AÑO 2004 a 2005. 1 0 .0 1 3 ,6 6 1 .6 0 2 ,1 8 1 1 .6 1 5 ,8 4
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47035 6 V ol k w agen G ol 1 .8 L t ( 9 7 -9 9 ) y 1 .8 L t ( 0 1 -0 7 ) ; S an tan a 2 .0 L t ( 0 1 -0 4 ) ; P ar ati 1 .8 L t ( 0 1 -0 7 ) ; S avei r o 1 .8 L t ( 0 1 -0 7 ) 1 0 .1 2 7 ,8 2 1 .6 2 0 ,4 5 1 1 .7 4 8 ,2 7
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47061 6 F or d KA 4 L , 1 .6 L t ( 0 5 -0 8 ) 1 3 .7 5 9 ,8 0 2 .2 0 1 ,5 7 1 5 .9 6 1 ,3 7
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47078 6 V ol k sw agen F O X 4 L 1 .6 L ts ( 0 6 -0 9 ) , V ol k sw agen CRO S S F O X 4 L 1 .6 L ts ( 0 6 -0 9 ) 9 .5 7 4 ,1 1 1 .5 3 1 ,8 6 1 1 .1 0 5 ,9 7
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47080 6 H yu n d ai G etz 1 .3 L ts, 4 Ci l .s 2 0 0 6 - 2 0 0 8 7 .3 6 8 ,2 2 1 .1 7 8 ,9 2 8 .5 4 7 ,1 4
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47084 6 Ch er r y T i ggo 4 Ci l .s L í n ea 2 .4 L ts. ( 0 6 -0 9 ) 1 1 .6 7 9 ,2 3 1 .8 6 8 ,6 8 1 3 .5 4 7 ,9 1
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47087 6 Ren au l t L ogan , L ogan Exp r esi on / D yn am i qu e 1 .6 L ts ( T od os) , Kan goo 1 ,6 L ts ( 0 8 -0 9 ) , S en d er os 1 ,6 L ts ( 0 9 -1 0 ) 1 3 .1 6 3 ,5 9 2 .1 0 6 ,1 8 1 5 .2 6 9 ,7 7
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
47088 4 V EH ICU L O S T A T A M O D EL O S IND ICA , IND IG O E IND IG O S W EQ U IP A D O S CO N M O T O R L 4 1 .4 L A ÑO 2 0 0 7 A 2 0 1 1 .3 9 3 ,5 9 1 .8 2 2 ,9 7 1 3 .2 1 6 ,5 7
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
49145 6 F or d Exp l or er Ed d i e Bau er 4 ,6 L 2 0 0 6 -2 0 1 0 ; Exp l or er 8 V 4 .6 L 2 0 0 6 -2 0 0 9 ; S p or T r ack 8 V 4 .6 L 2 0 0 6 -2 0 0 9 1 3 .3 0 7 ,1 2 2 .1 2 9 ,1 4 1 5 .4 3 6 ,2 6
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
CALP-4 4 9 4 6 D aew oo M ati z ( tod os) 7 .7 7 1 ,6 0 1 .2 4 3 ,4 6 9 .0 1 5 ,0 6
P an el F l exi b l e

A i r e A u tom otr i z
WA1 0 1 1 3 6 VEHICULOS MARCA CHERY MODELOS ARAUCA MOTOR L4 I,3 LITROS AÑO 2012-2014 1 2 .7 0 2 ,7 6 2 .0 3 2 ,4 4 1 4 .7 3 5 ,2 0
P an el F l exi b l e

Aire Autom otriz Panel Rígido - PASAJERO


A i r e A u tom otr i z
6 VEHICULOS MAZDA 3 MOTOR 4L 2.0LTS DOHC 16 VALVE AÑO 2004 A 2008, MAZDA 5 MOTOR 4L 2.0LTS 16 VALVE AÑO 2005 A
42612 1 6 .5 1 5 ,7 5 2 .6 4 2 ,5 2 1 9 .1 5 8 ,2 7
P an el Rí gi d o 2009
VEHICULOS MAZDA 6 / MAZDA 6 SR SVT DOHC 16 VALVE MOTOR L4 2.3L AÑO 2004 A 2009 y Haima Modelo 7 Motor L4 2.0LTS
A i r e A u tom otr i z
42825 6 16 Valvulas Año 2012 al 2013 1 9 .1 7 1 ,9 5 3 .0 6 7 ,5 1 2 2 .2 3 9 ,4 6
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
42826 6 MODELO CHEVROLET - OPTRA MOTOR: 4CIL. 1.8LTS 16V DOHC AÑO 2004 A 2010 1 4 .6 9 8 ,1 1 2 .3 5 1 ,7 0 1 7 .0 4 9 ,8 0
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
42831 6 MODELO CHEVROLET = AVEO MOTOR 4CIL. E-TECH II 1.6L DOCH - AÑO 2004 2013 1 4 .5 9 5 ,2 8 2 .3 3 5 ,2 4 1 6 .9 3 0 ,5 3
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
6 VEHICULOS HYUNDAI TUCSON MOTOR 4L 2.0L DOCH CVVT 16V AÑO 2005 A 2009, KIA SPORTAGE 4L 2.0L G4GC, V6 2.7L G6BA
42834 1 6 .5 8 3 ,4 9 2 .6 5 3 ,3 6 1 9 .2 3 6 ,8 5
P an el Rí gi d o AÑO 2005 A 2011

A i r e A u tom otr i z
46195 6 Grand VITARA XL5 (99-05) ; Grand VITARA XL7 6V, 2.7 Lt (01-07) 1 7 .0 1 2 ,4 3 2 .7 2 1 ,9 9 1 9 .7 3 4 ,4 2
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z M i tsu b i sh i L an cer ( In yecci ón ) 1 .3 -1 .6 -1 .8 L t ( 0 0 -0 7 ) ; L an cer T ou r i n g 2 .0 L t ( 0 0 -0 7 ) ; L an cer Evol u ti on IX 2 .0 L t ( 0 7 -0 8 )


46215 P an el Rí gi d o
6 G r an d i s 4 L , 2 .4 L t ( 0 5 -0 7 ) ; O u tl an d er 4 L , 2 .4 L t ( 0 5 -0 7 ) ; S i gn o 1 .3 L t ( 0 2 -0 7 )
1 7 .2 8 5 ,8 7 2 .7 6 5 ,7 4 2 0 .0 5 1 ,6 1

A i r e A u tom otr i z
46888 6 T oyota 4 Ru n n er ( 0 3 -0 9 ) ; H i l u x Kavak ( 0 6 -0 9 ) ; F J Cr u i ser ( 0 7 -0 9 ) ; F or tu n er ( 0 6 -0 9 ) 2 5 .6 6 8 ,1 5 4 .1 0 6 ,9 0 2 9 .7 7 5 ,0 5
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
47089 6 Ch evr ol et S P A RK 4 L 1 .0 L ts ( 0 6 -0 9 ) 1 3 .4 3 9 ,3 4 2 .1 5 0 ,2 9 1 5 .5 8 9 ,6 3
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
47095 6 Che vrole t LUV D-MAX (gasolina) V6 3.5Lts (06-09) 1 8 .5 5 8 ,8 2 2 .9 6 9 ,4 1 2 1 .5 2 8 ,2 3
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
49023 6 MITSUBISHI MODELO LANCER MOTOR L4 1,6 Y 2,0 AÑO 2010 AL 2012 2 6 .8 3 9 ,6 8 4 .2 9 4 ,3 5 3 1 .1 3 4 ,0 3
P an el Rí gi d o

A i r e A u tom otr i z
WA1 0 1 1 4 6 V EH ÍCU L O S M A RCA CH ERY M O D EL O O RINO CO M O T O R L 4 1 .8 L A ÑO 2 0 1 2 A 2 0 1 4 1 5 .6 5 5 ,0 6 2 .5 0 4 ,8 1 1 8 .1 5 9 ,8 7
P an el Rí gi d o

Aceite Industrial Cartucho - SERVICIO PESADO

3 de 11
4 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 8 0 B Cr aw l er . M otor : D etr oi t D i esel . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o:


A cei te In d u str i al
51133 Car tu ch o
12 8 8 0 . M otor : D etr oi t D i esel 8 V-7 1 . EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: U H 1 4 . M otor : D etr oi t D i esel 6 -7 1 . CA M IO NES M A CK. 2 5 .6 2 7 ,4 1 4 .1 0 0 ,3 9 2 9 .7 2 7 ,8 0
M od el o: RD 7 0 0 . M otor : V 8 1 2 L 7 6 3 CID D etr oi t D i esel 8 V -9 2 . Com p r esor es W esti n gh ou se, F i at, Case

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 3 0 0 S K. M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 .


A cei te In d u str i al
51138 12 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: CB5 1 4 6 Y D -on . M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 1 9 .9 0 7 ,8 7 3 .1 8 5 ,2 6 2 3 .0 9 3 ,1 2
Car tu ch o
6 6 5 D . M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 . D etr oi tl D i esel , G .M .C. P F -1 4 7

A cei te In d u str i al CA M IO NES CL A RK EQ U IP M ENT + F or k L i ft T r u ck s. M od el o: ET 6 0 D . M otor : J oh n D eer e. M A Q U INA RIA S J O H N


51147 12 2 2 .4 2 1 ,3 7 3 .5 8 7 ,4 2 2 6 .0 0 8 ,7 9
Car tu ch o D EERE+ Com p actor s. M od el o: 6 4 6 . M otor : J oh n D eer e.

A cei te In d u str i al EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 1 . M otor : Case. M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 0 . M otor : IH C U D 2 8 2 .


51151 12 1 3 .5 1 6 ,6 6 2 .1 6 2 ,6 7 1 5 .6 7 9 ,3 3
Car tu ch o T r actor es y Cam i on es IH C.

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 9 2 2 B 5 9 A -on . M otor : Cater p i l l ar . M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 3 4


51161 12 2 2 .5 3 2 ,2 7 3 .6 0 5 ,1 6 2 6 .1 3 7 ,4 4
Car tu ch o Cr aw l er . M otor : Cater p i l l ar D 3 2 0 . A u tocar , Cater p i l l ar , D eu z t.

A cei te In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 5 8 1 H -on , D 5 8 2 H -on , D 5 8 3 H -0 0 4 5 5 , D 5 8 4 H -0 0 8 0 9 . M otor :Cater p i l l ar . Cam i on es


51163 12 2 3 .1 3 8 ,4 2 3 .7 0 2 ,1 5 2 6 .8 4 0 ,5 7
Car tu ch o Cater p i l l ar CA T 9 M 9 7 4 0 , 1 R0 7 1 9

A cei te In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: 6 6 8 6 6 C-on , 6 6 8 6 8 C-on , D W 1 0 1 N0 2 0 0 1 -0 3 0 0 0 . M otor : Cater p i l l ar . M O NT A CA RG A S


51165 12 1 5 .2 4 1 ,1 4 2 .4 3 8 ,5 8 1 7 .6 7 9 ,7 2
Car tu ch o CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 1 2 5 0 . M otor : Cater p i l l ar D 3 5 3 . Equ i p os A u toCA RS , Cater p i l l ar ( CA T 9 F -6 7 4 2 ) , L E RO Y .

A cei te In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 9 D 1 9 A -0 0 4 5 3 . M otor : Cater p i l l ar . M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 1 2 5 0 .


51168 12 3 3 .2 6 2 ,9 8 5 .3 2 2 ,0 8 3 8 .5 8 5 ,0 6
Car tu ch o M otor : Cater p i l l ar D 3 5 3 . Equ i p os Cater p i l l ar , L or i an t, H yster

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 1 4 B 7 8 E-on , 1 4 C 3 5 F -on , 1 4 D 9 6 F -on , 1 4 E 1 2 K-1 8 3 5 , 1 4 E 1 2 K1 8 3 6 -on . M otor :
51169 12 1 3 .4 1 3 ,3 7 2 .1 4 6 ,1 4 1 5 .5 5 9 ,5 1
Car tu ch o Cater p i l l ar . Equ i p os Cater p i l l ar

A cei te In d u str i al EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 8 -3 1 . M otor : D i esel . M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: IT 5 0 BD . M otor : P er k i n s.


51183 24 1 4 .5 1 1 ,1 8 2 .3 2 1 ,7 9 1 6 .8 3 2 ,9 6
Car tu ch o CA M IO NES V O L VO . M od el o: F 8 2 B. M otor : V ol vo D 3 6 A . Cam i on es Vol vo, Case Com b i n es, J agu ar , y M otor es P er k i n s

A cei te In d u str i al
51184 12 T r actor es M assey F er gu son 7 .7 3 8 ,1 4 1 .2 3 8 ,1 0 8 .9 7 6 ,2 4
Car tu ch o

A cei te In d u str i al M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: VC6 0 C. M otor : P er k i n s. M O NT A CA RG A S . CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 3 5 A . M otor :


51188 24 7 .9 1 4 ,0 1 1 .2 6 6 ,2 4 9 .1 8 0 ,2 5
Car tu ch o F or d 2 2 0 D i esel . Equ i p os A gr i col as A l l i s-Ch am l er s, F or d son D i esel , H yster , I-R, M assey-F er gu son

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 5 0 0 , 5 0 0 A , 5 0 0 B, 5 0 0 C. M otor : J oh n D eer e. T r actor J oh n D eer e A A -3 6 8 0 R, A R-2 8 1 1 0
51242 12 1 4 .4 9 9 ,8 6 2 .3 1 9 ,9 8 1 6 .8 1 9 ,8 4
Car tu ch o R, A T -1 5 0 9 9 -T .

A cei te In d u str i al
51253 6 EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 6 1 5 , 7 1 5 . M otor : D 3 0 1 D i esel . Equ i p os D etr oi tl D i esel , G .M .C. P F -1 4 7 2 5 .2 9 9 ,8 5 4 .0 4 7 ,9 8 2 9 .3 4 7 ,8 3
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
51282 12 M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 1 2 5 -3 , KH 1 2 5 -3 CR, KH 1 2 5 -3 D , KH 1 2 5 -3 F , KH 1 5 0 -3 . M otor : H i n o EM 1 0 0 , M otor es Isu z u 1 6 .1 4 4 ,5 7 2 .5 8 3 ,1 3 1 8 .7 2 7 ,7 0
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
51302 12 EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 8 6 1 . M otor : P er k i n s. T r actor es IH C,H i l l m an , Ni ssan P atr ol 1 0 .6 0 7 ,8 9 1 .6 9 7 ,2 6 1 2 .3 0 5 ,1 5
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
51310 12 M er ced es Ben z , D eu tz 7 .7 9 0 ,0 9 1 .2 4 6 ,4 1 9 .0 3 6 ,5 1
Car tu ch o

A cei te In d u str i al T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 8 2 1 0 , 8 5 3 0 . M otor : NH 6 / 4 0 1 D i esel . T r actor es F or d H i d r au l i co - M od el os: 4 4 5 / 4 4 5 A /


51323 12 7 .6 7 5 ,8 8 1 .2 2 8 ,1 4 8 .9 0 4 ,0 2
Car tu ch o 755/ 2000

A cei te In d u str i al
51398 4 Cam i on es M er ced es Ben z L S 1 2 .9 3 8 ,2 4 2 .0 7 0 ,1 2 1 5 .0 0 8 ,3 5
Car tu ch o

EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 3 0 EC S er i es A Cr aw l er . M otor : D etr oi t D i esel . EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o:


A cei te In d u str i al
51506 6 A P 1 2 0 0 2 J D -on . M otor : P er k i n s 6 .3 5 4 . T RA CT O RES J O H N D EERE. M od el o: 1 7 0 . M otor : W i scon si n V G 4 D . O th er s Case, Cessn a, 2 8 .3 5 1 ,4 0 4 .5 3 6 ,2 2 3 2 .8 8 7 ,6 3
Car tu ch o
J oh n D eer e G r esen , A l l i s Ch al m r es

A cei te In d u str i al
51511 4 Equ i p os M ar i n os 7 2 .5 8 4 ,9 9 1 1 .6 1 3 ,6 0 8 4 .1 9 8 ,5 9
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
51613 6 M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 6 B, 6 6 6 C, 6 6 7 C. M otor : Cu m m i n s V3 7 8 C. M otor es Cu m m i n s Y W h i te ( Car tu ch o) 2 0 .6 8 7 ,0 8 3 .3 0 9 ,9 3 2 3 .9 9 7 ,0 2
Car tu ch o

A cei te In d u str i al CA M IO NES M A CK. M od el o: CV7 1 2 G r an i te. M otor : L 6 1 2 .1 L 7 2 8 CID M ack A M I-3 0 0 T u r b o D i esel A S ET . CA M IO NES VO L VO .
51637 12 1 1 .9 3 6 ,3 8 1 .9 0 9 ,8 2 1 3 .8 4 6 ,2 1
Car tu ch o M od el o: VH 2 0 0 . M otor : L 6 1 2 .1 L 7 4 0 CID Vol vo T u r b o D i esel VED 1 2 . Cam i on M ack y Ken w oor d ( H i d r au l i co)

A cei te In d u str i al T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 4 0 0 A . M otor : D i esel . T RA CT O RES VO L V O . M od el o: 2 2 0 0 . M otor : D i esel . T r actor es
51668 12 1 9 .7 8 5 ,4 9 3 .1 6 5 ,6 8 2 2 .9 5 1 ,1 7
Car tu ch o In ter n ati on al y Case

A cei te In d u str i al EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: U H 4 5 -7 . M otor : Isu z u 4 BB1 . EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: K9 0 4 D . M otor : Isu z u 4 BD 1 .
51745 12 1 0 .5 7 0 ,5 9 1 .6 9 1 ,2 9 1 2 .2 6 1 ,8 8
Car tu ch o M er ced es Ben z S er i es 6 0 0 ; En cava ( M otor Isu z u 4 BD 1 ) BL U E BIRD

M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 8 8 0 . M otor : Cu m m i n s V9 0 3 C. M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 7 0 0 .


A cei te In d u str i al
51753 1 M otor :Isu z u 8 M A 1 . M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: 5 6 5 0 . M otor : 2 Cu m m i n s KT 1 1 5 0 . CA M IO NES M A CK. M od el o: M H 6 0 2 . 5 7 .4 1 5 ,4 1 9 .1 8 6 ,4 7 6 6 .6 0 1 ,8 8
Car tu ch o
M otor : Cu m m i n s KT A 5 2 5 . Ch evr ol et Kod i ak 7 0 0 0 , Kod i ak 8 5 0 0 ap ar ti r 2 0 0 6

A cei te In d u str i al EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: 5 6 1 C 8 5 H -on , 5 7 1 F 9 5 N-on , 5 7 1 G 1 6 W -on , 5 7 2 F 9 6 N-on . M otor : Cater p i l l ar . M otor es
51816 24 1 5 .4 5 5 ,1 1 2 .4 7 2 ,8 2 1 7 .9 2 7 ,9 3
Car tu ch o Cater p i l l er D -6

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 7 . M otor : Cu m m i n s. CA M IO NES M A CK. M od el o: RL 6 0 0 . M otor : Cu m m i n s V 9 0 3 .


51954 12 3 2 .0 0 8 ,3 1 5 .1 2 1 ,3 3 3 7 .1 2 9 ,6 4
Car tu ch o M otor es Cu m m i n s, Kom atsu

A cei te In d u str i al CA M IO NES VO L V O . M od el o: V T S er i es, V T 8 3 0 , VT 8 8 0 . M otor : L 6 1 6 .1 L 9 8 4 CID V ol vo T u r b o D i esel VED 1 6 . Cam i on es y Bu ses
57131 6 6 .5 1 1 ,0 2 1 .0 4 1 ,7 6 7 .5 5 2 ,7 8
Car tu ch o M er ced es, Cam i on Iveco1 7 0 E2 3 Eu r oCar go, Vol vo D 1 2 4 2 0 , IH C ( Car tu ch o H i d r au l i co)

A cei te In d u str i al
57609 1 F IL T RO A CEIT E M ERCED ES 2 6 3 8 L S 4 3 .2 6 7 ,9 6 6 .9 2 2 ,8 7 5 0 .1 9 0 ,8 3
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
951007 12 Cam i on M er ced es M B 7 1 1 -L N CU N ; Cam i on M B-3 7 Con M otor ( O M 3 6 4 L A ) 1 0 .2 7 6 ,3 3 1 .6 4 4 ,2 1 1 1 .9 2 0 ,5 4
Car tu ch o

A cei te In d u str i al Ni ssan F r on ti er , añ o: 2 0 0 5 -2 0 0 8 , M otor es D i esel . Ni ssan p atr ol m otor : Z D 3 0 D D T T . Ni ssan P atr ol G R m otor : Z D 3 0 D D T T . Ni ssan
951991 12 7 .3 7 2 ,5 8 1 .1 7 9 ,6 1 8 .5 5 2 ,1 9
Car tu ch o T er r an o II m otor : Z D 3 0 D D T T .

A cei te In d u str i al
951993 6 T r actor es Ir an i es 2 4 .5 0 6 ,9 1 3 .9 2 1 ,1 1 2 8 .4 2 8 ,0 2
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
PL-6 7 0 5 12 Ren au l t T w i n go 4 L , 1 .2 L t ( 0 1 -0 7 ) ( Car tu ch o Ecol ógi co) 5 .0 6 2 ,3 9 8 0 9 ,9 8 5 .8 7 2 ,3 8
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
V-5 1 0 0 7 6 T r an sp or tes y Cam i on es M er ced es 1 5 .9 1 1 ,8 3 2 .5 4 5 ,8 9 1 8 .4 5 7 ,7 3
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
V-5 1 0 0 9 12 Bu ses M er ced es Ben z M od .3 6 6 9 .5 9 0 ,5 7 1 .5 3 4 ,4 9 1 1 .1 2 5 ,0 6
Car tu ch o

A cei te In d u str i al
V-5 1 0 2 3 6 Bu ses M er ced es Ben z , Cl ar k 1 7 .3 6 5 ,9 8 2 .7 7 8 ,5 6 2 0 .1 4 4 ,5 3
Car tu ch o

Aceite Industrial Unidad Sellada - SERVICIO PESADO


A cei te In d u str i al M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 5 0 . M otor : Con ti n en tal . T RA CT O RES CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: C5 0 0 . M otor :
51050 12 1 6 .4 4 9 ,8 5 2 .6 3 1 ,9 8 1 9 .0 8 1 ,8 2
U n i d ad S el l ad a D i esel . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 1 2 5 . M otor : G as. A l l i s Ch al m er s, F i at,S T U D ERBA KER, W IL L Y S

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: W D X2 3 0 2 . M otor : 7 .5 L . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: RG 1 4 0 . M otor : Cu m m i n s


A cei te In d u str i al
51158 U n i d ad S el l ad a
12 6 BT A 5 .9 L . CA M IO NES VO L V O . M od el o: D R8 2 6 . M otor : Vol vo T D 5 0 B. M otor es M assey F er gu son , Vol vo, Iveco. Com p r esor es A tl as 1 4 .9 8 4 ,6 0 2 .3 9 7 ,5 4 1 7 .3 8 2 ,1 4
Cop co In ger sol l Ran d

A cei te In d u str i al
51196 U n i d ad S el l ad a
12 G r eesen -S i stem as H ID ,F or d CO NNB9 1 5 A ,Isu z u 4 C C-T 1 6 .9 1 3 ,2 1 2 .7 0 6 ,1 1 1 9 .6 1 9 ,3 3

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 3 6 0 . M otor : D i esel . EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: CB3 1 4 6 H D -on . M otor : D eu tz .


A cei te In d u str i al
51203 U n i d ad S el l ad a
12 M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 6 7 5 B. M otor : D i esel . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: L 2 5 0 ( A fter S / N 7 3 6 3 8 4 ) 3 0 .0 1 6 ,4 7 4 .8 0 2 ,6 4 3 4 .8 1 9 ,1 1
( S k i d S teer ) . M otor : O n an P 2 1 8 G . New H ol l an d , J oh n D eer e e In ter n aci on al ; F i l tr o H i d r áu l i co

A cei te In d u str i al EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: CB4 1 4 6 KD -on . M otor : J oh n D eer e. M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: ET 6 0 D .


51243 12 1 7 .0 4 2 ,7 0 2 .7 2 6 ,8 3 1 9 .7 6 9 ,5 3
U n i d ad S el l ad a M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X1 0 0 -3 . M otor : J oh n D eer e . M otor :J oh n D eer e ..Equ i p o J oh n D eer e J D T -1 9 0 4 4

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: D H 4 , D H 4 B. M otor : 2 .1 L D i esel . T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 3 0 6 N-on .


A cei te In d u str i al
51261 12 M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 4 . CA M IO NES M A CK. M od el o: M R4 0 0 P . M otor : V 8 1 0 .4 L 6 3 6 CID Cater p i l l ar . EQ U IP O S NEW H O L L A ND . 1 4 .3 4 5 ,0 5 2 .2 9 5 ,2 1 1 6 .6 4 0 ,2 6
U n i d ad S el l ad a
M od el o: T R8 5 . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 8 . M otor es Cater p i l l ar 1 1 4 5 , 1 1 5 0 , 3 2 0 8

T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 3 B 2 3 Y -on . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 4 . EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX5 0 U R. M otor :


A cei te In d u str i al
51268 U n i d ad S el l ad a
12 Isu z u 3 A B1 . CA M IO NES M A CK. M od el o: M C4 0 0 P . M otor : V 8 1 0 .4 L 6 3 6 CID Cater p i l l ar D i esel . EQ U IP O S NEW H O L L A ND . 1 7 .0 4 5 ,2 0 2 .7 2 7 ,2 3 1 9 .7 7 2 ,4 4
M od el o: 1 8 9 0 . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 8 . Cam i on es V ol vo. M otor es Cater p i l l ar 3 2 0 8 , V ol vo, IH C, A l l i n son

A cei te In d u str i al
51376 U n i d ad S el l ad a
12 CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: F K, F M . M otor : L 6 6 .6 L 4 0 0 CID T u r b o D i esel . Cam i on es M i tsu b i sh i M od el os F K y F M 2 5 .8 9 5 ,9 9 4 .1 4 3 ,3 6 3 0 .0 3 9 ,3 5

EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 0 7 2 P M -on . M otor : M i tsu b i sh i 4 D 3 2 . EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: K9 0 7 L C.


A cei te In d u str i al
51387 U n i d ad S el l ad a
12 M otor : M i tsu b i sh i 6 D 3 1 T . EXCA V A D O RA S M IT S U BIS H I. M od el o: M S 0 9 0 -8 . M otor : M i tsu b i sh i 4 D 3 1 C. M IT S U BIS H I CA NT ER F E 3 2 .0 2 9 ,4 6 5 .1 2 4 ,7 1 3 7 .1 5 4 ,1 7
6 4 9 D – CU N M O T O R L 4 , 4 ,0 L ( A CEIT E BY P A S S ) ( M E 0 1 4 8 3 3 )

4 de 11
5 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

A cei te In d u str i al
51411 U n i d ad S el l ad a
12 T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 1 0 0 . M otor : Iveco 8 0 4 5 .2 5 . Cam i on es F or d , A l l i s-Ch al m e 2 3 .5 6 6 ,7 7 3 .7 7 0 ,6 8 2 7 .3 3 7 ,4 6

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 6 0 2 BD . M otor : Cu m m i n s 4 B3 .9 . EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: R1 2 0 W . M otor :


A cei te In d u str i al Cu m m i n s 4 BT A 3 .9 . EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: ED 1 8 0 Bl ad e Ru n n er . EXCA V A D O RA S NEW H O L L A ND . M od el o: EC1 3 0 .
51602 12 1 3 .4 0 3 ,5 2 2 .1 4 4 ,5 6 1 5 .5 4 8 ,0 8
U n i d ad S el l ad a M otor : Cu m m i n s 3 .9 L . M otor :Cu m m i n s 4 BT 3 .9 . Cam i on es F or d Car go 8 1 5 . M otor es Case, Cu m m i n s, A gco, Kom atsu , D r esser ,
G r ove

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 6 2 0 . M otor : Cu m m i n s 6 T -5 9 0 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 6 D . M otor :


Cu m m i n s 6 B5 .9 . EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX1 6 5 W . M otor : Cu m m i n s. EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: R1 8 0 L CD -
A cei te In d u str i al
51607 12 3 . M otor : Cu m m i n s 6 B5 .9 . EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: K2 2 0 L C-IV. M otor : Cu m m i n s 6 BT A 5 .9 . EXCA VA D O RA S NEW 1 7 .8 2 4 ,8 4 2 .8 5 1 ,9 8 2 0 .6 7 6 ,8 2
U n i d ad S el l ad a
H O L L A ND . M od el o: EC2 1 5 . M otor : Cu m m i n s 5 .9 L . Cam i on es F or d Car go 1 7 2 1 . M otor es Cu m m i n s S er i e B, Case, Kom atsu ,
In ger sol l Ran d , W h i te, F i at A l l i s

CA M IO NES H IT A CH I. M od el o: EH 6 5 0 . M otor : Vol vo T D 1 6 4 KA E. CA M IO NES M A CK. M od el o: G U 8 1 3 . M otor : L 6 1 1 L 6 5 9 CID


A cei te In d u str i al
51660 U n i d ad S el l ad a
6 M ack T u r b o D i esel M P 7 . M A Q U INA RIA S V O L VO . M od el o: A 2 0 . M otor : Vol vo T D 7 1 G . Cam i on es y A u tob u ses V ol vo, J oh n D eer e 2 8 .5 3 9 ,0 4 4 .5 6 6 ,2 5 3 3 .1 0 5 ,2 9
744E

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 7 4 4 E. M otor : J oh n D eer e 6 1 0 1 A / T . M otor es Cu m m i n s V 8 -3 7 8 , V-5 0 4 , V -5 5 5 , V -9 0 3 ,


51671 U n i d ad S el l ad a
6 V T -5 5 5 , VT -9 0 3 ( Cu m m i n s 2 9 9 6 7 0 )
4 6 .1 0 1 ,0 0 7 .3 7 6 ,1 6 5 3 .4 7 7 ,1 6

A cei te In d u str i al EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: CX1 6 0 B, CX1 8 0 B. M otor : Isu z u A I-4 J J 1 X T i er III. Ch evr ol et F V R 3 3 K ; F S R ( M otor
51673 U n i d ad S el l ad a
6 Isu z u 6 H H 1 -S ) ; NP R 7 1 L T u r b o ( M otor : 4 H G 1 T ) ; NP R 6 6 L ( M otor : Isu z u 4 H F 1 )
4 7 .1 8 7 ,8 6 7 .5 5 0 ,0 6 5 4 .7 3 7 ,9 2

EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: E1 2 0 1 L F -on . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 1 4 . EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: K9 0 9 L C-II.


A cei te In d u str i al
51674 U n i d ad S el l ad a
6 M otor : M i tsu b i sh i 6 D 1 5 T . CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: F K. M od el o: L 6 6 .6 L 4 0 0 CID T u r b o D i esel . Cam i on es M i tsu b i sh i 4 2 .7 9 5 ,2 3 6 .8 4 7 ,2 4 4 9 .6 4 2 ,4 7
F K-6 1 5 y F K-6 1 7

M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: CG 4 5 D . M otor : M i tsu b i sh i 4 D 3 4 . Cam i on es M i tsu b i sh i Can ter 6 4 9 -D 4 ,0 l ts ; M i tsu b i sh i


A cei te In d u str i al
51675 U n i d ad S el l ad a
6 Can ter 6 5 9 T D 4 ,0 l ts ; H yu n d ai H -1 0 0 ( Bach aco) , H yu n d ai H d -6 5 3 .9 l ts, H yu n d ai H D -7 2 3 .9 l ts, H yu n d ai H d -7 8 3 .9 l ts ( 9 6 - 3 3 .6 8 0 ,0 7 5 .3 8 8 ,8 1 3 9 .0 6 8 ,8 8
0 3 ) y Ki a M od el o P r egi oRS M otor L 4 , 3 .0 L A ñ o 2 0 0 1 -2 0 0 9

A cei te In d u str i al T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: T S 6 0 2 0 , T S 6 0 3 0 . M otor : NH NEF 4 .5 D i esel . T r actor F or d , M assey F er gu n son (F O M
51712 U n i d ad S el l ad a
12 D 8 NN-B4 8 6 -CA )
1 9 .0 1 3 ,7 9 3 .0 4 2 ,2 1 2 2 .0 5 6 ,0 0

A cei te In d u str i al T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: T L 9 0 , T L 9 0 D el u xe, T L 9 0 S tan d ar d . M otor : NH 4 / 2 3 8 T D i esel . F i at A l l i s, F i at Iveco 1 3 5


51714 U n i d ad S el l ad a
6 9 4 -9 0 , L A V ERD A , L A M BO RG H INI
2 8 .1 8 3 ,7 4 4 .5 0 9 ,4 0 3 2 .6 9 3 ,1 4

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: L K3 5 0 II, L K4 5 0 II. M otor : Isu z u 4 BD 1 T . M az d a Cam i on es T u r b o T -4 5 ; T oyota D yn a ( M otor
51725 U n i d ad S el l ad a
6 N0 4 C-T T ) 4 .0 L ts 2 0 0 9 ; D Y NA 3 8 7
2 7 .0 4 1 ,1 5 4 .3 2 6 ,5 8 3 1 .3 6 7 ,7 3

A cei te In d u str i al Cam i on T otota D yn a ( M otor 4 ,6 L D i esel T u r b ocar gad o) ap ar ti r d el 2 0 0 5 ; Cam i on In ter n ati on al con ( M otor D T -4 4 4 ) ( F i l tr aci on
51734 U n i d ad S el l ad a
6 S en ci l l a)
2 6 .5 0 8 ,1 8 4 .2 4 1 ,3 1 3 0 .7 4 9 ,4 9

A cei te In d u str i al
51742 U n i d ad S el l ad a
12 F or d S u p er D u ty ( F D -7 8 4 ) . 2 3 .9 7 7 ,5 8 3 .8 3 6 ,4 1 2 7 .8 1 4 ,0 0

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 7 2 1 C. m otor : Cu m m i n s 8 .3 L . CA M IO NES H IT A CH I. M od el o: EH 1 0 0 0 . M otor :


A cei te In d u str i al Cu m m i n s Q S K1 9 . M A Q U INA RIA S H Y U ND A I. M od el o: H L 7 8 0 -3 . M otor : Cu m m i n s NT A 8 5 5 . F or d Car go 1 7 2 1 , 4 4 3 2 , 4 5 3 2 , y
51748 U n i d ad S el l ad a
6 2 6 3 2 ( M otor Cu m m i n s 6 L 8 ,3 L ts) ; Vol k sw agen 1 7 -2 2 0 , 1 8 -3 1 0 , 2 4 -2 2 0 , 3 1 -3 1 0 ; Equ i p os Cu m m i n s ; En cava Bu s ENT -2 0 0 0 /
7 5 .7 4 1 ,5 5 1 2 .1 1 8 ,6 5 8 7 .8 6 0 ,2 0
S er i e-3 0 0 0 / ENT -3 2 0 0 / ENT -6 0 0 0 / ENT -6 1 0 0 ; A u toBu ses En cava 6 Ci l .s. M otor es Cu m m i n s ( 3 3 1 8 8 5 3 ) ; F or d 9 0 0 0

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 2 8 0 . M otor : Cu m m i n s NT A 8 5 5 . EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 4 5 B 1 S J -


A cei te In d u str i al
51749 6 0 0 7 1 2 . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 6 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: CX4 0 0 . M otor : H i n o H 0 7 CT D . Ch evr ol et F V R 2 3 G ; Var i os 4 4 .9 4 7 ,8 2 7 .1 9 1 ,6 5 5 2 .1 3 9 ,4 8
U n i d ad S el l ad a
M otor es Cater p i l l ar ( 9 Y 4 4 6 8 ) ; M otor es Cu m m i n s ( 3 3 0 4 2 3 2 ) ; cam i on In ter n ati on al 4 3 0 0 ( D T 4 6 6 ) ; Equ i p os D etr oi t D i esel

A cei te In d u str i al
51754 6 EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: T R8 6 , T R9 6 . M otor : F or d 7 .8 L . Cam i on es F or d 7 .8 L ( 8 7 -9 3 ) 2 6 .9 1 8 ,4 8 4 .3 0 6 ,9 6 3 1 .2 2 5 ,4 3
U n i d ad S el l ad a

T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 7 0 . M otor : 4 0 1 BD . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: V9 2 5 . M otor : Cater p i l l ar


A cei te In d u str i al
51758 6 3 2 0 8 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 7 4 0 A . M otor : J oh n D eer e 6 4 6 6 A / T . Equ i p os CA S E, T r actor J oh n D eer e ( A R- 4 3 .0 1 3 ,3 7 6 .8 8 2 ,1 4 4 9 .8 9 5 ,5 1
U n i d ad S el l ad a
4 3 6 3 4 ) ( H i d r áu l i co)

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: W D X9 0 1 . M otor : 5 .0 L , T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 6 H 1 F J -on . M otor : Cater p i l l ar


A cei te In d u str i al
51759 6 3 3 0 6 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 8 6 2 B. M otor : J oh n D eer e 6 6 1 9 A . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: L 4 5 1 4 1 .7 2 4 ,3 0 6 .6 7 5 ,8 9 4 8 .4 0 0 ,1 8
U n i d ad S el l ad a
( S k i d S teer ) . M otor : W i scon si n V H 4 D G as. Equ i p os J oh n D eer e, Case, Cater p i l l ar ( H i d r áu l i co) ; M i ch i gan F l u i d P ow er 2 0 2 0 0 3 0

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 5 5 0 0 . M otor : D 2 3 9 . EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 0 5 3 H C-on . M otor : D eu tz .


A cei te In d u str i al
51768 12 M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: D P M 3 0 N S er i es. M otor : M i tsu b i sh i S 4 E D i esel . Equ i p os d e Con str u cci ón , 1 7 .7 4 0 ,9 5 2 .8 3 8 ,5 5 2 0 .5 7 9 ,5 0
U n i d ad S el l ad a
T r actor es D eu tz , Com atsu , M i tsu b i h i

A cei te In d u str i al
51773 12 M A Q U INA RIA S VO L V O . M od el o: L M 6 2 1 . M otor : Vol vo D 4 2 . Bu ses EBRO ( M otor P er k i n s) ; Cam i on F or d Car b u r ad o 1 8 .5 6 9 ,0 9 2 .9 7 1 ,0 5 2 1 .5 4 0 ,1 4
U n i d ad S el l ad a

T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 5 0 . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 . EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: 4 5 0 . M otor :


A cei te In d u str i al Cater p i l l ar 3 1 2 6 . EXCA V A D O RA S V O L VO . M od el o: EW 2 3 0 B. M otor : Vol vo T D 6 3 . F r ei gh l i n er CO L U M BIA , M ack G RA NIT E ( E7 -
51791 6 2 8 .8 8 4 ,6 7 4 .6 2 1 ,5 5 3 3 .5 0 6 ,2 1
U n i d ad S el l ad a 4 0 0 E-T ECH ) ( 0 3 -0 8 ) , V IS IO N ( E7 -4 2 7 E-T ECH ) ( 0 3 -0 8 ) , CH -1 3 ; V ol vo NH 1 2 , F H 1 2 ; A u toBu ses Vol vo ; G M Kod i ak : Equ i p os
Cater p i l l ar

A cei te In d u str i al
51794 12 Cam i on Ch evr ol et, G M C-3 0 , C-6 0 , C-7 0 . 2 1 .0 1 3 ,5 9 3 .3 6 2 ,1 7 2 4 .3 7 5 ,7 6
U n i d ad S el l ad a

A cei te In d u str i al T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 7 8 5 . M otor : D 2 4 6 . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 8 4 0 . M otor : Iveco NH 6 7 5 T A .


51797 12 1 9 .4 1 1 ,9 0 3 .1 0 5 ,9 0 2 2 .5 1 7 ,8 0
U n i d ad S el l ad a T H ERM O KING , T r actor Y Cam i on IH , T r actor F or d

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 3 0 0 . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 8 . T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 3 B 2 P C-on .


A cei te In d u str i al M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 4 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X2 9 0 E-2 . M otor : Isu z u 6 S D 1 X. EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o:
51798 6 2 4 .3 5 6 ,1 4 3 .8 9 6 ,9 8 2 8 .2 5 3 ,1 2
U n i d ad S el l ad a K9 0 7 L C. M otor : M i tsu b i sh i 6 D 3 1 T . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: T T 7 5 . M otor : 3 .6 L . Ch evr ol et F VR 2 3 G ; M aqu i n ar i a
Cater p i l l ar ( CA T 1 R0 7 1 4 ) , Cam i on es M i tsu b i sh ( M E0 3 4 8 7 8 ) , ( Isu z u 9 4 0 3 7 -7 9 1 ) , M otor D etr oi t D i esel , Excavad or a H i tach i i

T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: CX6 0 . M otor : P er k i n s 2 .7 L . EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 0 5 4 D C-on . M otor :


A cei te In d u str i al
51806 U n i d ad S el l ad a
12 P er k i n s 4 .2 3 6 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 4 5 C. M otor : P er k i n s. EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: 1 4 9 6 . 1 6 .7 1 5 ,2 8 2 .6 7 4 ,4 5 1 9 .3 8 9 ,7 3
M otor : P er k i n s 4 .2 3 6 . M aqu i n ar i as Cater p i l l ar M asey F er gu n son , New H ol l aan d y M otor es P er k i s

A cei te In d u str i al
51808 12 T H ERM O KING REF RIG ERA T IO N 2 6 .4 4 7 ,8 8 4 .2 3 1 ,6 6 3 0 .6 7 9 ,5 4
U n i d ad S el l ad a

A cei te In d u str i al EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: CP 5 5 3 7 BD 0 0 2 2 -on . M otor : D etr oi t D i esel . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o:
51810 6 3 2 .7 0 3 ,1 0 5 .2 3 2 ,5 0 3 7 .9 3 5 ,6 0
U n i d ad S el l ad a 6 6 4 B. M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 . Cam i on es H i n o. G r u as d e 2 y 4 Ci l .s. M otor es D etr oi t 3 - 5 3 , 4 - 5 3 - NP R 2 0 0 0 2 0 0 5

A cei te In d u str i al
51818 U n i d ad S el l ad a
12 Com p r esor es A tl as Cop eo 1 6 1 9 - 3 7 7 1 , G ar d n er D en ver 1 8 .5 5 7 ,2 4 2 .9 6 9 ,1 6 2 1 .5 2 6 ,4 0

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 5 0 . M otor : D eu tz BF 6 M 1 0 1 3 . EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 1 2 5 D C-on .


A cei te In d u str i al M otor : D eu tz . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 1 5 0 -3 . M otor : D eu tz BF 1 0 L 5 1 3 . M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: W L K2 0 .
51820 U n i d ad S el l ad a
12 M otor : D eu tz F 6 L 9 1 3 . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 1 5 3 0 . M otor : D eu tz F 6 L 9 1 2 . M aqu i n ar i a A tl as Cop co, J oh n D eer e,
1 7 .6 3 9 ,8 5 2 .8 2 2 ,3 8 2 0 .4 6 2 ,2 3
D eu tz , D em ag

A cei te In d u str i al CA M IO NES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 2 8 . M otor : Iveco 8 2 1 0 .2 2 . EXCA V A D O RA S H IT A CH I. M od el o: F H 4 0 0 . M otor : Iveco


51832 U n i d ad S el l ad a
6 8 2 1 5 .2 2 .4 0 0 . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 1 5 8 0 T . M otor : F i at. Cam i on F i at Iveco ( 3 3 0 )
3 3 .3 8 3 ,0 2 5 .3 4 1 ,2 8 3 8 .7 2 4 ,3 1

A cei te In d u str i al EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 0 0 . M otor : Cu m m i n s .Cam i on es M ack y Vol vo. G r u as d e 6 a 1 4 Ci l . M otor es
51970 6 4 3 .1 1 2 ,0 3 6 .8 9 7 ,9 3 5 0 .0 0 9 ,9 6
U n i d ad S el l ad a Cu m m i n s( 2 9 9 6 7 0 ) , In ger sol l Ran d , J oh n D eer e / S u sti tu ye al 5 1 8 7 0

A cei te In d u str i al CA M IO NES VO L V O . M od el o: 7 7 0 . M otor : L 6 1 2 .7 L 7 7 8 CID D etr oi t T u r b o D i esel S er i es 6 0 . F r ei gh ti i n er Col u m b i a CL 1 2 0 ;


51971 6 4 7 .4 0 8 ,5 7 7 .5 8 5 ,3 7 5 4 .9 9 3 ,9 4
U n i d ad S el l ad a D etr oi t D i esel ( 2 3 5 1 8 4 8 0 ) ; M otor es S er i es 5 0 , 6 0 ; 5 1 8 8 ,5 L ; 6 7 7 1 1 ,1 L

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 4 0 CT . M otor : Case 4 4 5 T / M 2 D i esel . EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: ED 1 9 5 -8


A cei te In d u str i al
57037 U n i d ad S el l ad a
12 Bl ad e Ru n n er . M otor : F i at F 4 G E9 4 8 4 D . EXCA VA D O RA S NEW H O L L A ND . M od el o: E1 7 5 B. M otor : Iveco F 4 G E9 4 8 4 D -J 6 ( 4 .5 L ) . 5 3 .6 7 9 ,8 8 8 .5 8 8 ,7 8 6 2 .2 6 8 ,6 7
F IL T RO A CEIT E IV ECO T ECT O R

A cei te In d u str i al M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: S T X3 8 0 , S T X4 3 0 . M otor : Iveco 1 2 .9 L . Cam i on Iveco S T RA L IS ; Iveco T RA KKER ; Iveco
57299 U n i d ad S el l ad a
6 EU RO T ECH ( Iveco# 9 9 4 4 5 2 0 0 )
7 9 .1 3 1 ,2 8 1 2 .6 6 1 ,0 0 9 1 .7 9 2 ,2 8

A cei te In d u str i al
57521 U n i d ad S el l ad a
6 Cam i on es Ch evr ol et NP R 7 1 L y NP R 6 6 L ( 2 0 0 0 - 2 0 0 5 ) . Bu setas y A u toBu ses En cava ENT -9 0 0 . ( F i l tr aci on S en ci l l a) 3 6 .8 0 9 ,4 9 5 .8 8 9 ,5 2 4 2 .6 9 9 ,0 1

A cei te In d u str i al
59104 6 3 3 .7 1 4 ,9 2 5 .3 9 4 ,3 9 3 9 .1 0 9 ,3 1
U n i d ad S el l ad a CAMIÓN TOYOTA DYNA 343 / 387 N04C-TT OHC TURBO ALIMENTADO CON INTERCOOLER EURO III L 4 4.6 Y 3.7 L AÑO 2005 A
2008

A cei te In d u str i al CA M IO NES F O RD CA RG O 1 7 2 1 , 2 6 3 2 , 4 4 3 2 , 4 5 3 2 / F REIG H T L INER F L D -1 1 2 / ENCA V A BU S ENT -2 0 0 0


59748 6 6 7 .1 7 4 ,4 1 1 0 .7 4 7 ,9 1 7 7 .9 2 2 ,3 2
U n i d ad S el l ad a / 3 3 0 0 / 6 0 0 0 / 6 1 0 0 / J A C H F C1 1 3 1 ( Ver si on Cor ta 5 1 7 4 8 )

5 de 11
6 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

A cei te In d u str i al
59911 U n i d ad S el l ad a
12 CA M IO NES L IVIA NO S NH R M O T O R IS U Z U L 4 2 ,7 L 4 J B1 -T CCA M IO NES H Y U ND A I H 1 0 0 M O T O R L 4 D 4 BB 2 .4 L 1 8 .0 4 8 ,0 4 2 .8 8 7 ,6 9 2 0 .9 3 5 ,7 2

A cei te In d u str i al
951010 6 Cam i on J A C M od el o H F C1 0 6 1 3 .9 L ts ( M otor CY 4 1 0 2 BZ L Q ) T U RBO A L IM ENT A D O CO N INT ERCO O L ER 2 8 .4 1 0 ,6 4 4 .5 4 5 ,7 0 3 2 .9 5 6 ,3 4
U n i d ad S el l ad a

A cei te In d u str i al
951432 U n i d ad S el l ad a
12 Cam i on G .M . M otor Isu z u 4 BD IT P r i m ar i o, M otor es V M 1 3 .9 7 1 ,6 8 2 .2 3 5 ,4 7 1 6 .2 0 7 ,1 4

A cei te In d u str i al
951480 U n i d ad S el l ad a
6 Cam i on G .M . M otor Isu z u 4 BD IT S ecu n d ar i o. 2 1 .8 4 6 ,0 2 3 .4 9 5 ,3 6 2 5 .3 4 1 ,3 8

A cei te In d u str i al
951710 U n i d ad S el l ad a
6 Equ i p os P egaso, Cam i on es Isu z u 6 Ci l .s ( O r i gi n al 6 4 9 0 9 2 ) 2 8 .2 3 0 ,8 8 4 .5 1 6 ,9 4 3 2 .7 4 7 ,8 2

A cei te In d u str i al
951988 U n i d ad S el l ad a
6 Cam i on G .M . M otor Isu z u 6 BD 1 T S ecu n d ar i o. 2 9 .7 1 3 ,2 4 4 .7 5 4 ,1 2 3 4 .4 6 7 ,3 6

A cei te In d u str i al
V-5 1 9 9 9 12 Cam i on es M az d a T u r b o T 4 5 D i esel 1 5 .8 1 3 ,2 8 2 .5 3 0 ,1 2 1 8 .3 4 3 ,4 1
U n i d ad S el l ad a

Aire Radial - PASAJERO


A i r e A u tom otr i z
42159 1 T oyota F J -4 0 , F J -4 5 , F J -5 5 , F J -6 0 , F J -6 2 , F J -7 0 y F J -7 5 . M otor L 6 , 4 .0 L , M otor V8 , 4 .7 L y V 8 5 .2 L A ñ os 1 9 9 1 -2 0 1 0 1 4 .8 0 2 ,5 6 2 .3 6 8 ,4 1 1 7 .1 7 0 ,9 7
Con ven ci on al

42729 Ai re R a di a l 1 Ch evr ol et T r ai l Bl az er 6 L 4 ,3 L ( 0 2 -0 8 ) y V 8 5 ,3 L ( 0 2 -0 8 ) 3 6 .7 1 3 ,2 2 5 .8 7 4 ,1 2 4 2 .5 8 7 ,3 4
47030 Ai re R a di a l 1 Ren au l t T w i n go ( 0 0 -0 8 ) ( tu b u l ar ) 1 7 .5 8 1 ,9 3 2 .8 1 3 ,1 1 2 0 .3 9 5 ,0 4

47034 Ai re R a di a l 1 T oyota H i l u x 2 .4 L ts ( 0 0 -0 5 ) , T oyota P r ad o V6 3 .4 L ts ( T od as) 4 8 .5 1 3 ,1 8 7 .7 6 2 ,1 1 5 6 .2 7 5 ,2 9

Aire Industrial Convencional - SERVICIO PESADO


A i r e In d u str i al
42031 1 T oyota H i l l u x M otor 2 ,4 l ts. ( 9 5 -9 9 ) 3 7 .0 8 3 ,5 3 5 .9 3 3 ,3 6 4 3 .0 1 6 ,8 9
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al CA T ERP IL L A R+ Com p actor s, D oz er s. M od el o: 8 2 5 4 3 N-4 9 3 , 8 2 5 4 3 N4 9 4 -on , 8 2 6 5 8 U -on . M otor : Cater p i l l ar . Equ i p os Cater p i l l ar ,
42045 Con ven ci on al
1 3 1 5 EXCA VA D O R, New H ol l an d 8 2 9 8 1 1 5 2 ( P r i m ar i o)
1 0 1 .0 3 1 ,6 7 1 6 .1 6 5 ,0 7 1 1 7 .1 9 6 ,7 4
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 8 2 5 4 3 N-4 9 3 , 8 2 5 4 3 N4 9 4 -on , 8 2 6 5 8 U -on , 8 3 4 4 3 E-on . M otor : Cater p i l l ar .
42046 Con ven ci on al
1 Equ i p osCater p i l l ar 9 6 6 -9 7 3 -9 7 7 -9 8 8 -9 9 2 ( S ecu n d ar i o)
1 5 4 .0 4 0 ,9 7 2 4 .6 4 6 ,5 6 1 7 8 .6 8 7 ,5 3
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 4 D 8 3 J -0 1 8 1 0 , D 4 D 8 3 J 0 1 8 1 1 -on , D 4 D 8 4 J -0 1 3 8 9 . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 4 . Equ i p os
42047 1 7 0 .1 2 1 ,9 6 1 1 .2 1 9 ,5 1 8 1 .3 4 1 ,4 8
Con ven ci on al Cater p i l l ar D 4 -7 -7 G ( P r i m ar i o)
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 4 E 7 2 X-on , D 4 E 7 6 W -on , D 4 E 7 7 W -on , D 5 8 1 H -on , D 5 8 2 H -on . M otor : Cater p i l l ar .
42048 1 9 3 .7 7 5 ,3 9 1 5 .0 0 4 ,0 6 1 0 8 .7 7 9 ,4 5
Con ven ci on al Equ i p os Cater p i l l ar D 4 -7 -7 G ( S ecu n d ar i o)

CA S E / CA S E-IH + Com b i n es. M od el o: 1 4 4 0 . M otor : In ter n ati on al D 4 3 6 . H IT A CH I+ Excavator s ( S ee Z X m od el s for Z axi s) . M od el o:


U H 1 0 . M otor : Isu z u 1 2 0 . J O H N D EERE+ S cr ap er s. M od el o: 7 6 0 A . M otor : J oh n D eer e. KO BEL CO + Excavator s. M od el o: K9 0 4 -II,
A i r e In d u str i al
42119 1 K9 0 4 L C-II. M otor : Isu z u 4 BD 1 . M IT S U BIS H I F U S O + W or l d T r u ck s. M od el o: KC-M P 3 1 7 . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 2 4 . NEW 6 3 .1 6 6 ,7 4 1 0 .1 0 6 ,6 8 7 3 .2 7 3 ,4 2
Con ven ci on al
H O L L A ND + T r actor s. M od el o: 1 5 8 0 T . M otor : F i at. V O L V O + T r u ck s. M od el o: F 8 6 . M otor : V ol vo D 6 7 . Cam i on KA M A Z ,A l l i s-
Ch al m er s,Cl ar k 1 9 0 1 7 1 8 ,F i at-A l l i s

EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 5 0 D Cr aw l er S / N 6 2 7 9 9 2 6 -on , 5 0 E Cr aw l er , 5 0 EC S er i es B Cr aw l er S / N 5 5 0 -on .


A i r e In d u str i al M otor : D etr oi t D i esel . EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: U H 1 4 . M otor : Isu z u E1 2 0 . EQ U IP O S J O H N D EERE. M od el o: 4 0 0 .
42124 Con ven ci on al
1 M otor : D etr oi t D i esel 6 V-7 1 . CA M IO NES M IT S U BIS H I F U S O . M od el o: U -M S 7 2 9 . M otor : M i tsu b i sh i 8 D C1 1 . Excavad or as Cl ar k ,
7 5 .6 0 0 ,0 2 1 2 .0 9 6 ,0 0 8 7 .6 9 6 ,0 3
Cu m m i n s, Eu cl i d , F or d H .D . T r u ck s,G M C H .D . T r u ck s, H ou gh , IH C, J .D . H i tach i

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 7 5 . M otor : Case 3 0 1 B. EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: E1 1 0 3 F G -on . M otor :


A i r e In d u str i al M i tsu b i sh i 4 D 3 1 T . CA M IO NES CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: C5 0 0 Y 1 0 0 -1 5 5 Y 1 0 1 5 . M otor : D i esel . EXCA VA D O RA S H IT A CH I.
42126 1 3 9 .2 8 2 ,2 0 6 .2 8 5 ,1 5 4 5 .5 6 7 ,3 5
Con ven ci on al M od el o: U H 0 4 5 -1 . M otor : Isu z u 6 BD 1 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 6 7 0 0 S . M otor : J oh n D eer e 4 0 4 5 T P ow er T ech .
EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: KW 9 0 4 . M otor : Isu z u 6 BB1 . J oh n D eer e A T -4 4 3 7 8 , 4 4 0 , 5 4 0 ( P r i m ar i o) acom p añ ad a 4 2 3 4 2

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 9 9 4 . M otor : F 8 6 6 T D S D i esel . CA M IO NES CA T ERP IL L A R. M od el o: 7 7 6 B 6 J C-on .


A i r e In d u str i al
42132 1 M otor : Cater p i l l ar 3 5 0 8 . CA M IO NES H IT A CH I. M od el o: EH 1 6 0 0 . M otor : Cu m m i n s Q S T 3 0 . M A Q U INA RIA S V O L VO . M od el o A 3 5 . 6 3 .9 9 9 ,5 5 1 0 .2 3 9 ,9 3 7 4 .2 3 9 ,4 8
Con ven ci on al
M otor : Vol vo T D 1 2 1 G . Equ i p os Cl ar k , Eu cl i d , T er ex ( S ecu n d ar i o) U sad o con 4 2 1 2 8
A i r e In d u str i al
42203 1 Cater p i l l ar 5 L -1 2 0 3 1 1 7 .5 8 3 ,5 3 1 8 .8 1 3 ,3 7 1 3 6 .3 9 6 ,9 0
Con ven ci on al

EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 2 8 0 Cr aw l er . M otor : D etr oi t D i esel . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o:


A i r e In d u str i al P 3 3 0 0 0 . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 1 6 D i esel . EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX1 0 0 0 , M otor : Isu z u 6 RB1 T . M A Q U INA RIA S J O H N
42208 1 9 3 .2 2 2 ,3 1 1 4 .9 1 5 ,5 7 1 0 8 .1 3 7 ,8 8
Con ven ci on al D EERE. M od el o: 8 6 0 . M otor : D etr oi t D i esel . CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: F V4 5 8 J . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 2 2 A . CA M IO NES
V O L V O . M od el o: G 8 8 . M otor : Vol vo D 1 0 0 . A l l i s-Ch al m er s 6 5 3 5 3 3 , CA S E L -3 5 4 9 5 , M ICH IG A N.

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: P ow er h au l T r an sp or ter . M otor : Cu m m i n s. M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: P 1 7 5 0 0 .


A i r e In d u str i al M otor : M i tsu b i sh i 6 D 1 6 D i esel . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 2 5 0 H D . M otor : Isu z u 6 RB1 T . EXCA V A D O RA S J O H N
42209 1 3 4 .0 0 2 ,1 5 5 .4 4 0 ,3 4 3 9 .4 4 2 ,5 0
Con ven ci on al D EERE. M od el o: 9 9 2 D L C. M otor : J oh n D eer e. EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: K9 3 5 . M otor : D etr oi t D i esel 6 -7 1 N. A l l i s-
Ch al m er s 6 6 2 4 7 7 ,CA S E L -3 5 4 9 6 , IH , M ICH IG A N.

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 5 8 4 C, 5 8 4 CK, 5 8 4 D . M otor :D i esel . EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: E7 0 3 BG -on .


A i r e In d u str i al M otor : M i tsu b i sh i 4 D 3 1 . CA M IO NES CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 1 0 0 U ti l i tr u ck . M otor : Con ti n en tal . EXCA V A D O RA S H IT A CH I.
42222 1 3 3 .9 9 3 ,4 6 5 .4 3 8 ,9 5 3 9 .4 3 2 ,4 2
Con ven ci on al M od el o: EX6 0 . M otor : Ni ssan F D 3 3 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 3 5 0 . M otor : D i esel . A . Ch al m er s CA S E Cl ar k , IH C,
J O NH D eer e

EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 2 0 C, 3 0 0 , 4 0 0 . M otor : D eu tz . EXCA VA D O RA S J O H N D EERE. M od el o: 9 9 0 . M otor :


A i r e In d u str i al
42225 1 J oh n D eer e 6 1 0 1 . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 8 4 6 . M otor : Cu m m i n s L T 1 0 . CA M IO NES V O L VO . M od el o: 4 2 5 . M otor : 9 9 .3 2 8 ,7 4 1 5 .8 9 2 ,6 0 1 1 5 .2 2 1 ,3 4
Con ven ci on al
S can i a D S 1 1 . Equ i p os In ter n ati on al , G A RD NER D ENV ER RD C-1 6 , Eu cl i d
A i r e In d u str i al
42235 1 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R, H an d l er s. M od el o: 5 2 8 9 6 C1 -on , 5 2 8 9 7 C1 -on . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 . Com p r esor S U L L A IR 1 2 4 .7 1 5 ,9 1 1 9 .9 5 4 ,5 5 1 4 4 .6 7 0 ,4 5
Con ven ci on al

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 7 0 , 1 2 0 0 T r actor Ki n g. M otor : D i esel . T RA CT O RES H IT A CH I. M od el o: T 1 2 . M otor :


A i r e In d u str i al
42237 1 B6 0 B. EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: 1 8 8 0 Cr op Cr u i ser . M otor : Cater p i l l ar 3 1 6 0 . A l l i s-Ch al m er s 3 0 5 1 8 1 8 ( D on al d son 6 2 .3 7 8 ,4 1 9 .9 8 0 ,5 5 7 2 .3 5 8 ,9 6
Con ven ci on al
P 1 8 -1 0 3 5 ) .
A i r e In d u str i al
42250 1 M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: 8 5 0 S . M otor : In ter n ati on al U V 2 6 6 . Eu i p os A u tocar , D od ge T r u ck s, H yster , IH C 5 5 .0 6 7 ,1 9 8 .8 1 0 ,7 5 6 3 .8 7 7 ,9 4
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42252 1 M aqu i n ar i a A gr i col a ( P r i m ar i o) 5 3 .1 8 3 ,9 6 8 .5 0 9 ,4 3 6 1 .6 9 3 ,4 0
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42253 Con ven ci on al
1 In ter n ati on al 4 6 0 0 Y 4 7 0 0 ( P r i m ) acon p añ ad o 4 2 2 5 4 9 9 .0 3 9 ,7 3 1 5 .8 4 6 ,3 6 1 1 4 .8 8 6 ,0 9
A i r e In d u str i al
42254 Con ven ci on al
1 In ter n ati on al 4 6 0 0 Y 4 7 0 0 ( S ec) acon p añ ad o 4 2 2 5 3 3 4 .2 1 4 ,8 1 5 .4 7 4 ,3 7 3 9 .6 8 9 ,1 7
A i r e In d u str i al
42255 Con ven ci on al
1 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: S F 1 7 5 5 Z C-on , S F 2 5 0 6 XC-on , T R5 0 0 8 CC-on . M otor : Cater p i l l ar . M otor es Cater p i l l ar 7 2 .0 8 7 ,9 4 1 1 .5 3 4 ,0 7 8 3 .6 2 2 ,0 1
A i r e In d u str i al
42274 1 Com p r esor es D A VEY , M otor es Cater p i l l ar 3 0 .1 7 1 ,3 5 4 .8 2 7 ,4 2 3 4 .9 9 8 ,7 6
Con ven ci on al

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 3 5 0 , 3 5 0 B, 3 5 0 C. M otor : G 1 8 8 D . EXCA V A D O RA S H IT A CH I. M od el o: U H 0 0 5 . M otor : Ku b ota


D 9 5 0 BH . EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: R3 2 0 L C-3 . M otor : Cu m m i n s L T 1 0 . EQ U IP O S J O H N D EERE. M od el o: 4 5
A i r e In d u str i al
42276 6 ( Com b i n e) . M otor : J oh n D eer e. EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: S K0 3 5 . M otor : Y an m ar 3 T N8 4 L . M A Q U INA RIA S 3 4 .1 9 9 ,4 7 5 .4 7 1 ,9 2 3 9 .6 7 1 ,3 9
Con ven ci on al
M IT S U BIS H I. M od el o: M C1 3 0 0 . M otor : C7 0 . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: L S 1 2 5 ( S k i d S teer ) . M otor : E6 7 3 . Equ i p os
J oh n D eer e ( CH -1 2 7 6 7 ) , CA S E, Cl ar k ( 3 4 9 3 8 7 8 ) , F or d , IH C M .F . ( P r i m ar i o) ( A com p añ ad o 4 2 4 5 6 o 4 6 2 6 3 )

A i r e In d u str i al
42290 Con ven ci on al
1 CA M IO NES V O L VO . M od el o: 4 3 5 . M otor : Cu m m i n s KT 1 1 5 0 . Cam i on es M ack , M otor es Cu m m i n s, Eu cl i d 9 7 .5 1 9 ,0 5 1 5 .6 0 3 ,0 5 1 1 3 .1 2 2 ,1 0
EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 3 5 D Cr aw l er S / N 6 2 6 6 1 3 1 -on . M otor : Case. EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o:
A i r e In d u str i al 2 0 5 3 H C-on . M otor : D eu tz . EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: F R1 0 0 . M otor : Iveco. EXCA V A D O RA S J O H N D EERE. M od el o:
42321 Con ven ci on al
1 1 9 0 E. M otor : J oh n D eer e 4 0 3 9 D . EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: H W 3 2 0 . M otor : 5 .0 L D i esel . A . Ch al m er s, M assey
4 8 .4 3 6 ,0 3 7 .7 4 9 ,7 7 5 6 .1 8 5 ,8 0
F er gu n son , T . O L IVER

A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 8 1 4 1 4 R-on , 8 1 4 9 0 P 1 5 7 -on . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 . . Equ i p os Cater p i l l ar
42334 Con ven ci on al
1 9 5 5 ,9 6 6 ,9 8 0 - D 5 ,D 6
8 6 .0 0 5 ,4 2 1 3 .7 6 0 ,8 7 9 9 .7 6 6 ,2 8
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 2 9 1 G F -on , 2 2 9 2 Z D -on . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 8 . Equ i p os Cater p i l l ar 9 5 5 ,9 6 6 ,9 8 0 -
42335 1 1 5 0 .6 1 7 ,1 9 2 4 .0 9 8 ,7 5 1 7 4 .7 1 5 ,9 4
Con ven ci on al D 5 ,D 6
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 3 B 2 P C-on , D 3 C 7 J F -on , D 3 C S er i es II, D 5 H 1 D D -0 3 9 9 9 . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 4 .
42336 Con ven ci on al
1 T r actor In ter n ati on al , Cater p i l l ar ( S ecu n d ar i o) acon p añ ad o 4 2 3 3 4
1 1 8 .7 8 1 ,3 0 1 9 .0 0 5 ,0 1 1 3 7 .7 8 6 ,3 0
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R+ Cr aw l er . M od el o: D 8 L 4 6 A 1 2 8 8 5 -2 5 7 3 7 . M otor : Cater p i l l ar . EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o:
42337 Con ven ci on al
1 5 8 3 H 6 1 A -on . M otor : Cater p i l l ar . Cater p i l l ar D 8 Cr aw l er , 5 8 3 P i p el ayer ( P r i m ar i o) acon p añ ad o 4 2 3 4 0
1 4 8 .9 2 7 ,5 8 2 3 .8 2 8 ,4 1 1 7 2 .7 5 5 ,9 9
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 8 L 4 6 A 1 2 8 8 5 -2 5 7 3 7 . M otor : Cater p i l l ar . EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: 5 8 3 H 6 1 A -
42340 Con ven ci on al
1 on . M otor : Cater p i l l ar . Cater p i l l ar D 8 Cr aw l er , 5 8 3 P i p el ayer ( S ecu n d ar i o) acon p añ ad o 4 2 3 3 7
5 1 .8 1 2 ,2 3 8 .2 8 9 ,9 6 6 0 .1 0 2 ,1 9
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 3 B 2 3 Y -on , D 3 B 2 4 Y -on , D 3 B 2 7 Y -on , D 3 BL G P 3 Y C-on , D 3 C 6 P F -on . M otor : Cater p i l l ar
42342 Con ven ci on al
4 3 2 0 4 . Equ i p os J oh n D eer e A T -4 4 3 7 8 , 4 4 0 , 5 4 0 ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 2 1 2 6
2 7 .8 6 2 ,6 3 4 .4 5 8 ,0 2 3 2 .3 2 0 ,6 5
A i r e In d u str i al
42355 1 T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 7 0 . M otor : D i esel . Equ i p os A l l i s Ch al m er s, Case, T r oj an 4 9 .7 4 4 ,6 4 7 .9 5 9 ,1 4 5 7 .7 0 3 ,7 8
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 2 0 . M otor : Koh l er . T RA CT O RES J O H N D EERE. M od el o: 1 1 2 . M otor : Koh l er .
42373 Con ven ci on al
1 T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: S 1 2 . M otor : Koh l er 1 2 H P . Cam i on es In ter n ati on al y J oh n D eer e
8 .1 2 7 ,0 8 1 .3 0 0 ,3 3 9 .4 2 7 ,4 1
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 9 2 2 A 6 3 A -on , 9 2 2 B 5 9 A -on , 9 2 2 B 9 4 A -on . M otor : Cater p i l l ar . M aqu i n ar i a Cater p i l l ar
42378 Con ven ci on al
1 ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 2 3 7 9
5 1 .6 5 3 ,2 2 8 .2 6 4 ,5 2 5 9 .9 1 7 ,7 4
A i r e In d u str i al
42379 1 M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 9 2 2 A 6 3 A -on . M otor : Cater p i l l ar . M aqu i n ar i a Cater p i l l ar ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 2 3 7 8 8 9 .2 6 3 ,8 3 1 4 .2 8 2 ,2 1 1 0 3 .5 4 6 ,0 5
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 7 0 0 0 . M otor : Cu m m i n s M 1 1 . M A Q U INA RIA S V O L V O . M od el o: L M 6 4 1 H D . M otor :V ol vo
42422 Con ven ci on al
1 D 4 2 . Equ i p os A l l i s-Ch al m er s 6 5 9 3 8 7 , Eu cl i d 9 0 3 4 2 2 2 , M ICH IG A N,T er ex
1 0 9 .0 2 7 ,3 4 1 7 .4 4 4 ,3 7 1 2 6 .4 7 1 ,7 2

A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 2 9 0 . M otor : D i esel . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 6 5 0 G . M otor : J oh n D eer e
42471 1 6 1 .8 7 8 ,3 4 9 .9 0 0 ,5 3 7 1 .7 7 8 ,8 8
Con ven ci on al 4 2 7 6 T . T r actor es A l l i s-Ch al m er s, Excavad or as J oh n D eer e J D -6 7 0 . 6 9 0 B ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 2 9 4 6

A i r e In d u str i al CA M IO NES CA T ERP IL L A R. M od el o: 1 6 9 3 . M otor : S / N 6 5 B1 -6 0 7 9 . CA M IO NES VO L VO . M od el o: 4 4 0 . M otor : Cu m m i n s NT 8 5 5 .


42490 Con ven ci on al
1 Eu cl i d , A l l i s Ch al m er s
1 1 2 .2 7 5 ,7 8 1 7 .9 6 4 ,1 2 1 3 0 .2 3 9 ,9 0
A i r e In d u str i al
42491 1 Cam i on es In ter n ati on al 9 7 .3 9 3 ,6 0 1 5 .5 8 2 ,9 8 1 1 2 .9 7 6 ,5 8
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42493 1 Com p r esor es S U L L A IN ( P r i m ar i o) acon p añ ad o 4 2 4 9 4 . 1 2 9 .7 0 8 ,4 1 2 0 .7 5 3 ,3 5 1 5 0 .4 6 1 ,7 5
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42494 1 Com p r esor es S U L L A IN ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 2 4 9 3 4 8 .9 0 1 ,4 8 7 .8 2 4 ,2 4 5 6 .7 2 5 ,7 2
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42503 Con ven ci on al
1 M A Q U INA RIA S J O H N D EERE 5 0 0 , 5 0 0 A , 5 0 0 B. M otor : J oh n D eer e .J oh n D eer e, S A M E M od el o S A T U RNO 3 7 .1 5 7 ,2 4 5 .9 4 5 ,1 6 4 3 .1 0 2 ,4 0

6 de 11
7 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 3 0 EC S er i es A Cr aw l er . M otor : In ter n ati on al U C3 0 1 . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R.


A i r e In d u str i al
42504 1 M od el o: 7 6 0 P . M otor : P er k i n s 4 .2 3 6 . M A Q U INA RIA S V O L V O . M od el o: M K6 9 1 , M K6 9 2 . M otor : V ol vo. T r actor In ter n ati on al ( IH - 3 4 .4 9 1 ,1 0 5 .5 1 8 ,5 8 4 0 .0 0 9 ,6 7
Con ven ci on al
5 2 9 8 5 1 -R1 ) ,F i at-A l l i s 7 0 2 3 5 4 4 9 .
A i r e In d u str i al M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: T 3 0 , T 3 0 B. M otor : P er k i n s. T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 2 8 1 0 . M otor : NH
42505 Con ven ci on al
1 3 / 1 5 8 D i esel . Equ i p os A l l i s-Ch al m er s. F or d . IH C. M assey F er gu son
3 3 .6 9 9 ,5 2 5 .3 9 1 ,9 2 3 9 .0 9 1 ,4 4
A i r e In d u str i al EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: 1 9 0 0 , 1 9 1 5 . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 . EXCA V A D O RA S VO L VO . M od el o: EC4 6 0 . M otor :
42513 Con ven ci on al
1 Cu m m i n s M 1 1 . T r actor es y Excavad or as F i at, Vol vo, N. H ol l an d , A . Ch al m er s y S am su n g.
4 8 .9 6 0 ,8 1 7 .8 3 3 ,7 3 5 6 .7 9 4 ,5 4
M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 6 0 2 BD . M otor : Cu m m i n s 4 B3 .9 . J O H N D EERE. M od el o: 2 3 6 0 . M otor : D i esel .
A i r e In d u str i al
42518 1 M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: L 3 5 . M otor : D eu tz F 3 L 9 1 2 . T r ator es y Excavad or as N. H ol l an d , CA S E ( P r i m ar i o) 3 9 .5 3 5 ,4 9 6 .3 2 5 ,6 8 4 5 .8 6 1 ,1 7
Con ven ci on al
acom p añ ad o 4 2 5 1 9

A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 6 0 2 BP D , 6 0 2 D , 6 0 2 P D . M otor : Cu m m i n s 4 B3 .9 . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND .


42519 1 2 8 .7 7 0 ,3 4 4 .6 0 3 ,2 5 3 3 .3 7 3 ,6 0
Con ven ci on al M od el o: L 7 8 5 ( S k i d S teer ) . M otor : F or d BS D 3 3 3 .T r ator es y Excavad or as N. H ol l an d , CA S E ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 2 5 1 8

EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 2 0 1 KL -on . M otor : Cater p i l l ar 3 0 6 6 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o:


A i r e In d u str i al
42520 1 6 6 6 D . M otor : Cu m m i n s 6 B5 .9 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 1 2 5 -3 CR. M otor : H i n o EM 1 0 0 . Ch evr ol et F V R 3 3 K ; Bu ses 6 6 .8 7 2 ,8 5 1 0 .6 9 9 ,6 6 7 7 .5 7 2 ,5 0
Con ven ci on al
Bl u e Bi r d , En cava M otor Iz u su 6 Ci l . 4 ,6 L T u r b o ( P r i m ar i o) va con 4 2 5 2 1
EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 2 0 1 KL -on . M otor : Cater p i l l ar 3 0 6 6 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o:
A i r e In d u str i al 6 6 6 D . M otor : Cu m m i n s 6 B5 .9 . EXCA V A D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX2 2 0 . M otor : H i n o H 0 6 C.T . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND .
42521 1 3 0 .8 4 6 ,1 4 4 .9 3 5 ,3 8 3 5 .7 8 1 ,5 3
Con ven ci on al M od el o: S F 5 5 0 . M otor : Cu m m i n s 6 BT 5 .9 . Ch evr ol et F V R 3 3 K Bu ses Bl u e Bi r d , En cava M otor Iz u su 6 Ci l . 4 ,6 L T u r b o
( S ecu n d ar i o) va con 4 2 5 2 0
A i r e In d u str i al
42540 Con ven ci on al
1 M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 4 5 0 B, 4 5 0 C, 5 0 0 A . M otor : J oh n D eer e. Equ i p os J oh n D eer e ( A R-3 9 7 9 9 ) 3 5 .6 5 4 ,4 6 5 .7 0 4 ,7 1 4 1 .3 5 9 ,1 7
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 4 5 0 B, 4 5 0 C, 5 0 0 A . M otor : J oh n D eer e. Equ i p os J oh n D eer e ( A T -2 5 2 1 9 ,D on al d son P 1 1 -
42541 Con ven ci on al
1 0 6 0 6 ) S ecu n d ar i o
3 5 .2 4 4 ,3 3 5 .6 3 9 ,0 9 4 0 .8 8 3 ,4 2
EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 5 2 7 ( 2 0 0 0 -on ) . M otor : V ol vo D i esel . M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: W L K3 5 . M otor :
A i r e In d u str i al
42608 1 D eu tz BF 6 M 1 0 1 3 E. T RA CT O RES . NEW H O L L A ND . M od el o: 1 9 0 5 . M otor : D A F 1 1 6 0 . M A Q U INA RIA S VO L V O . M od el o: L 1 2 0 . 8 4 .9 9 8 ,9 2 1 3 .5 9 9 ,8 3 9 8 .5 9 8 ,7 4
Con ven ci on al
M otor : V ol vo T D 7 1 G .Cam i on es P egaso CO M P . A tl as Cop co
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X1 5 0 . M otor : H i n o EP 1 0 0 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 6 4 4 B. M otor : J oh n
42627 Con ven ci on al
1 D eer e. M aqu i n ar i a A gr i col a IH C, J oh n D eer e, Kom atsu ( P r i m ar i o) A com p añ ad o d el 4 2 6 3 1
8 9 .8 9 9 ,7 5 1 4 .3 8 3 ,9 6 1 0 4 .2 8 3 ,7 1
A i r e In d u str i al EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 0 0 0 . M otor : C2 3 2 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 4 1 0 . M otor : G as. M aq. A gr i col a y
42631 Con ven ci on al
1 M i n er a Case, H ou gh , IH C, J oh n D eer e ( S ecu n d ar i o) A com p añ ad o d el 4 2 6 2 7
3 4 .8 5 2 ,7 0 5 .5 7 6 ,4 3 4 0 .4 2 9 ,1 3
A i r e In d u str i al EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: 5 7 1 A 6 4 A 1 5 2 -on , 5 7 2 E 6 5 A 1 7 6 -on . M otor : Cater p i l l ar . Equ i p os Cater p i l l ar ( CA T 2 S -1 2 8 5 , 4 M -
42633 1 1 3 0 .4 8 5 ,2 3 2 0 .8 7 7 ,6 4 1 5 1 .3 6 2 ,8 7
Con ven ci on al 8 0 4 8 ).
A i r e In d u str i al EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: 5 7 1 A 6 4 A 1 5 2 -on , 5 7 2 E 6 5 A 1 7 6 -on . M otor : Cater p i l l ar . Equ i p os Cater p i l l ar ( S ecu n d ar i o)
42634 Con ven ci on al
1 acop añ ad o 4 2 6 3 3 .
4 8 .0 0 8 ,6 1 7 .6 8 1 ,3 8 5 5 .6 8 9 ,9 9
A i r e In d u str i al
42635 Con ven ci on al
1 CA M IO NES M A CK. M od el o: U 6 0 7 . M otor : M ack END 6 7 3 E. Cam i on M ack , IH Cam i on es 6 8 .7 5 8 ,6 5 1 1 .0 0 1 ,3 8 7 9 .7 6 0 ,0 4
A i r e In d u str i al
42636 Con ven ci on al
1 CA M IO NES M A CK. M od el o: D M 6 0 0 . M otor : M ack END T 6 7 3 . Cam i on M ack ( 5 7 M D 3 1 , 5 7 M D 3 1 A ) 1 1 3 .3 8 1 ,5 3 1 8 .1 4 1 ,0 5 1 3 1 .5 2 2 ,5 8
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 5 0 . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 . In ter n ati on al T r actor es 4 3 1 .4 4 2 .4 4 3 ( P r i m ar i o)
42637 Con ven ci on al
1 acom p añ ad o 4 2 6 3 8
9 4 .5 2 0 ,2 7 1 5 .1 2 3 ,2 4 1 0 9 .6 4 3 ,5 2
A i r e In d u str i al T RA CT O RES J O H N D EERE. M od el o: 3 0 4 0 . M otor :J oh n D eer e. Equ i p os J oh n D eer e ( 4 0 3 0 -4 0 4 0 -4 2 4 0 ) ( P r i m ar i o) . ( J -D A R-
42654 1 5 0 .2 9 9 ,4 3 8 .0 4 7 ,9 1 5 8 .3 4 7 ,3 4
Con ven ci on al 54336)
A i r e In d u str i al
42672 1 M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 2 7 0 . M otor : 4 5 1 D . Equ i p os CA S E ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 2 6 7 3 7 9 .2 7 0 ,5 3 1 2 .6 8 3 ,2 9 9 1 .9 5 3 ,8 2
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42673 Con ven ci on al
1 M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 2 7 0 . M otor : 4 5 1 D . Equ i p os CA S E ( 1 2 7 0 .1 3 7 0 ) ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 2 6 7 2 3 0 .3 8 0 ,9 4 4 .8 6 0 ,9 5 3 5 .2 4 1 ,8 9
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X1 0 0 -2 . M otor : J oh n D eer e. EXCA VA D O RA S J O H N D EERE. M od el o: 6 9 0 C. M otor : J oh n D eer e
42676 Con ven ci on al
1 6 4 6 6 A / T J oh n D eer e A R-6 1 9 6 7 .
6 3 .9 7 1 ,5 8 1 0 .2 3 5 ,4 5 7 4 .2 0 7 ,0 4
A i r e In d u str i al EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 4 5 B 1 S J -0 0 7 1 2 , 2 4 5 B 6 M F -0 0 5 1 2 . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 6 . T r actor es y Equ i p os
42680 1 9 0 .5 7 9 ,9 4 1 4 .4 9 2 ,7 9 1 0 5 .0 7 2 ,7 4
Con ven ci on al Cater p i l l ar D -6 , D -8 , D -9 ( P r i m ar i o) acon p añ ad o 4 2 6 8 1
A i r e In d u str i al EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 4 5 B 1 S J -0 0 7 1 2 , 2 4 5 B 6 M F -0 0 5 1 2 . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 6 . T r actor es y Equ i p os
42681 1 1 7 0 .9 3 8 ,7 0 2 7 .3 5 0 ,1 9 1 9 8 .2 8 8 ,8 9
Con ven ci on al Cater p i l l ar ( S ecu n d ar i o) acon p añ ad o 4 2 6 8 0
A i r e In d u str i al
42682 Con ven ci on al
1 T r actor In ter n ati on al IH -6 2 7 9 3 4 -C1 . 7 4 .1 1 9 ,7 1 1 1 .8 5 9 ,1 5 8 5 .9 7 8 ,8 6
A i r e In d u str i al
42694 Con ven ci on al
1 Equ i p os In ter n ati on al IH -4 3 3 1 2 7 -C9 1 , 4 6 1 2 3 6 -C1 . 6 3 .9 2 2 ,6 6 1 0 .2 2 7 ,6 3 7 4 .1 5 0 ,2 9
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S J O H N D EERE. M od el o: 8 9 0 A . M otor : J oh n D eer e 6 6 1 9 A . M aqu i n ar i a A gr i col a J oh n D eer e ( P r i m ar i o 8 4 3 0 -8 6 3 0 )
42706 1 9 2 .0 6 6 ,9 5 1 4 .7 3 0 ,7 1 1 0 6 .7 9 7 ,6 6
Con ven ci on al acom p añ ad o 4 2 7 0 7
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S J O H N D EERE. M od el o: 8 9 0 A . M otor : J oh n D eer e 6 6 1 9 A . M aqu i n ar i a A gr i col a J oh n D eer e ( S ecu n d ar i o 8 4 3 0 -
42707 1 3 7 .9 6 1 ,7 7 6 .0 7 3 ,8 8 4 4 .0 3 5 ,6 6
Con ven ci on al 8 6 3 0 ) acom p añ ad o 4 2 7 0 6
A i r e In d u str i al T RA CT O R CA T ERP IL L A R. M od el o: D 9 6 6 A 0 9 4 1 8 -0 9 9 4 9 , D 9 G 6 6 A 0 3 2 6 6 -0 9 4 1 7 . M otor : Cater p i l l ar . Equ i p os Cater p i l l ar D 9 ,
42745 Con ven ci on al
1 9 8 3 , 6 3 1 ( P r i m ar i o) acon p añ ad o 4 2 7 4 6
9 0 .8 3 1 ,8 8 1 4 .5 3 3 ,1 0 1 0 5 .3 6 4 ,9 8
A i r e In d u str i al T RA CT O R CA T ERP IL L A R. M od el o: D 9 6 6 A 0 9 4 1 8 -0 9 9 4 9 , D 9 G 6 6 A 0 3 2 6 6 -0 9 4 1 7 . M otor : Cater p i l l ar . Equ i p os Cater p i l l ar D 9 ,
42746 1 1 7 7 .8 9 9 ,2 2 2 8 .4 6 3 ,8 7 2 0 6 .3 6 3 ,0 9
Con ven ci on al 9 8 3 , 6 3 1 ( S ecu n d ar i o) acon p añ ad o 4 2 7 4 5
A i r e In d u str i al
42748 Con ven ci on al
1 T oyota M er u 4 L 2 .7 L ts ( 0 4 -0 9 ) , D Y NA 4 L 3 .6 L ts ( 9 6 -0 3 ) 3 4 .7 1 6 ,5 5 5 .5 5 4 ,6 5 4 0 .2 7 1 ,2 0
A i r e In d u str i al
42759 1 Cam i on es In ter n ati on al con M otor 3 2 0 8 ( IH -4 7 8 9 7 4 -C1 ) ( S ecu n d ar i o) 8 0 .4 7 3 ,4 4 1 2 .8 7 5 ,7 5 9 3 .3 4 9 ,1 9
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42776 1 Cam i on F or d L N, L NT -8 0 0 0 , Cam i on es G U RI, D 5 H Z -9 6 0 1 -D . 1 0 6 .9 4 7 ,0 8 1 7 .1 1 1 ,5 3 1 2 4 .0 5 8 ,6 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42779 Con ven ci on al
1 Cam i on es F or d L N, L NT -9 0 0 0 ; D etr oi t D i esel 1 0 8 .3 2 5 ,8 8 1 7 .3 3 2 ,1 4 1 2 5 .6 5 8 ,0 2
A i r e In d u str i al CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: F E, F E-CA , F E-H D . M otor : L 4 3 .9 L 2 4 0 CID T u r b o D i esel . Cam i on M i tsu b i sh i CA NT ER 6 5 9 -
42796 1 7 1 .3 7 3 ,6 7 1 1 .4 1 9 ,7 9 8 2 .7 9 3 ,4 6
Con ven ci on al T D T U RBO D i esel 3 .9 L A ÑO 2 0 0 6 M otor 4 D 3 4 -2 A T 4 4 Ci l .S T U RBO CA RG A D O -IN 2 0 0 6
A i r e In d u str i al
42851 1 CA M IO NES CA T ERP IL L A R. M od el o:, D 3 3 0 2 B1 4 3 6 3 -on . M otor : Cater p i l l ar . M otor es Cater p i l l ar D -3 1 1 .D 3 2 0 .D -3 3 0 6 7 .0 8 8 ,5 4 1 0 .7 3 4 ,1 7 7 7 .8 2 2 ,7 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42852 1 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: P R2 7 5 6 RC-on . M otor : Cater p i l l ar . M otor es Cater p i l l ar D 3 3 3 , D 3 3 0 7 7 .5 2 2 ,5 7 1 2 .4 0 3 ,6 1 8 9 .9 2 6 ,1 8
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42853 1 CA M IO NES CA T ERP IL L A R. M od el o: 1 6 9 3 . M otor : S / N 6 5 B6 0 8 0 -on . M aqu i n ar i a con M otor es Cater p i l l ar D -3 4 2 , D -3 4 3 , D -3 7 9 9 2 .5 4 9 ,6 0 1 4 .8 0 7 ,9 4 1 0 7 .3 5 7 ,5 4
Con ven ci on al
EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 0 1 0 . M otor : Cu m m i n s 4 T 3 9 0 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X7 0 . M otor : Isu z u
A i r e In d u str i al 4 BD 1 . EQ U IP O S J O H N D EERE. M od el o: 4 9 3 D F el l er Bu n ch er . M otor : J oh n D eer e. EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: K9 0 5 .
42868 1 4 1 .2 2 5 ,0 0 6 .5 9 6 ,0 0 4 7 .8 2 1 ,0 0
Con ven ci on al M otor : Isu z u 6 BB1 . M A Q U INA RIA S M IT S U BIS H I. M od el o: M G 1 0 0 . M otor : M i tsu b i sh i S 6 E2 . M aqu i n ar i a A l l i s-Ch al m er s, Case,
D aew oo, IH C, J CB, J oh n D eer e, Kob el co, O l i ver

A i r e In d u str i al
42910 1 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: CD 2 1 4 . M otor : D etr oi t D i esel . Cam i on es In ter n ati on al ( 1 9 5 8 A CD S er i es) , M otor es D . D i esel 5 6 .8 1 0 ,6 3 9 .0 8 9 ,7 0 6 5 .9 0 0 ,3 3
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al T RA CT O RES H IT A CH I. M od el o: D X7 5 M . M otor : J oh n D eer e 4 0 4 5 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 4 0 0 G . M otor : J oh n
42917 Con ven ci on al
1 D eer e 4 0 3 9 D . Equ i p os Cater p i l l ar 4 N3 2 6 X, 4 N0 3 2 6 , J oh n D eer e A R-4 3 6 0 5 ,A R-4 3 4 9 1 .
4 2 .4 1 7 ,5 0 6 .7 8 6 ,8 0 4 9 .2 0 4 ,3 1

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 8 5 . M otor : 5 9 0 . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: D P 9 0 . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 1 6 -


T . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 7 2 0 -0 5 . M otor : Cu m m i n s. M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X1 7 0 E-2 . M otor :
A i r e In d u str i al
42919 1 Isu z u BB 6 BG 1 T RF . EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: 3 3 H D L . M otor : Cu m m i n s 6 BT 5 .9 . EXCA V A D O RA S J O H N D EERE. 5 3 .5 7 1 ,7 0 8 .5 7 1 ,4 7 6 2 .1 4 3 ,1 7
Con ven ci on al
M od el o: 4 9 0 E. M otor : J oh n D eer e 4 2 7 6 T . EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: M D 1 8 0 L C. M otor : M i tsu b i sh i 6 D 1 4 T . Equ i p os
J oh n D eer e J D 6 4 8 D , J D 6 4 0 O L IVER 2 0 5 0 D ( P r i m ar i o) 4 2 9 2 0

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 4 4 0 . M otor : In ter n ati on al D 4 3 6 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 4 D .


A i r e In d u str i al M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X1 3 0 -7 . M otor : Isu z u 6 H K1 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE.
42923 Con ven ci on al
1 M od el o: 7 6 0 S RA . M otor : J oh n D eer e. EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: S K2 3 5 . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 3 4 T . F or d Cam i on
5 4 .6 3 2 ,2 0 8 .7 4 1 ,1 5 6 3 .3 7 3 ,3 5
D IA M O ND T W H IT E

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 5 . M otor : In ter n ati on al D T 4 1 4 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 7 . M otor :


A i r e In d u str i al D etr oi t D i esel 4 -5 3 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X8 0 . M otor : Isu z u 6 BD 1 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o:
42924 Con ven ci on al
1 7 6 0 S RA . M otor : J oh n D eer e. EXCA V A D O RA S VO L VO . M od el o: EW 1 7 0 . M otor : Cu m m i n s 6 B5 .9 . Cam i on KA M A Z ,A l l i s-
3 2 .5 1 6 ,6 2 5 .2 0 2 ,6 6 3 7 .7 1 9 ,2 8
Ch al m er s,Cl ar k ,F i at-A l l i s ( S ecu n d ar i o) A con p añ ad o 4 2 9 2 3
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: RX1 2 0 0 . M otor : Isu z u 6 BD 1 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 3 0 0 D . M otor : J oh n
42926 Con ven ci on al
1 D eer e 4 0 3 9 D . M aqu i n ar i a J oh n D eer e, H i tach i , Iveco, L i n k b el t
4 0 .1 5 9 ,8 5 6 .4 2 5 ,5 8 4 6 .5 8 5 ,4 2
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 1 5 , 1 1 5 P , 1 2 5 CK, 1 2 5 P B. M otor : D eu tz . M aqu i n ar i a Case, Ch am p i on , G ar d n er , I-R,
42927 1 8 8 .3 4 6 ,0 3 1 4 .1 3 5 ,3 6 1 0 2 .4 8 1 ,3 9
Con ven ci on al S tei ger , V er m eer A com p añ ad o 4 2 9 2 8
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 1 5 , 1 1 5 P , 1 2 5 CK, 1 2 5 P B. M otor : D eu tz . M aqu i n ar i a Case, Ch am p i on , G ar d n er , I-R,
42928 Con ven ci on al
1 S tei ger , V er m eer A com p añ ad o 4 2 9 2 7
3 1 .1 8 1 ,2 1 4 .9 8 8 ,9 9 3 6 .1 7 0 ,2 1
A i r e In d u str i al
42943 Con ven ci on al
1 Cam i on F or d M otor Cu m m i n s 7 0 7 9 6 9 .8 6 2 ,3 2 1 1 .1 7 7 ,9 7 8 1 .0 4 0 ,2 9
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 2 2 9 0 . M otor : D i esel . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 6 4 6 . M otor J oh n D eer e.
42947 1 3 0 .2 1 1 ,3 6 4 .8 3 3 ,8 2 3 5 .0 4 5 ,1 8
Con ven ci on al M aqu i n ar i a A gr i col a J oh n D eer e, Kom atsu ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 2 9 4 8
A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 5 7 0 A , 4 4 4 , 4 4 4 C. J oh n D eer e 6 3 2 9 D . M aqu i n ar i a A gr i col a J oh n D eer e, Kom atsu
42948 Con ven ci on al
1 ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 2 9 4 7
4 2 .4 1 7 ,1 9 6 .7 8 6 ,7 5 4 9 .2 0 3 ,9 3
A i r e In d u str i al CA M IO NES M A CK. M od el o: L EU 6 0 2 , L EU 6 0 3 . M otor : L 6 1 1 L 6 5 9 CID M ack T u r b o D i esel M P 7 . G M C,J H C,Cam i on es M A CH R-
42961 1 1 5 2 .9 4 6 ,7 9 2 4 .4 7 1 ,4 9 1 7 7 .4 1 8 ,2 8
Con ven ci on al 6 0 0 V IEJ O
A i r e In d u str i al
42966 Con ven ci on al
1 CA M IO NES M A CK. M od el o: D M 6 0 0 . M otor : M ack END T L 6 7 3 C. G M C,Cam i on es M ack R-6 0 0 1 2 7 .9 0 4 ,8 4 2 0 .4 6 4 ,7 8 1 4 8 .3 6 9 ,6 2
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o; D 1 0 7 6 X-3 5 8 , D 1 0 8 4 W -6 0 9 , D 1 0 8 4 W 6 4 -6 4 5 . M otor : Cater p i l l ar . Cater p i l l ar , D -6 -8 K-
42980 Con ven ci on al
1 9 8 0 C-6 2 1 B ( P r i m ar i o) acon p añ ad o 4 2 9 8 1
7 3 .7 7 0 ,2 8 1 1 .8 0 3 ,2 4 8 5 .5 7 3 ,5 2
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o; D 1 0 7 6 X-3 5 8 , D 1 0 8 4 W -6 0 9 , D 1 0 8 4 W 6 4 -6 4 5 . M otor : Cater p i l l ar . Cater p i l l ar 1 P -7 7 1 6
42981 1 5 5 .2 3 0 ,3 9 8 .8 3 6 ,8 6 6 4 .0 6 7 ,2 6
Con ven ci on al ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 2 9 8 0
A i r e In d u str i al
42983 Con ven ci on al
1 Equ i p os In ter n ati on al , D etr oi tl D i esel . 1 0 8 .0 0 9 ,2 4 1 7 .2 8 1 ,4 8 1 2 5 .2 9 0 ,7 2
A i r e In d u str i al
42984 Con ven ci on al
1 IH C 5 0 0 0 , M otor es D IT RO IT D i esel 1 0 2 .4 3 2 ,9 9 1 6 .3 8 9 ,2 8 1 1 8 .8 2 2 ,2 7
A i r e In d u str i al
46232 1 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: R4 0 , R5 0 , R6 0 . M otor : P er k i n s 4 .2 3 6 . T r actor Cater p i l l ar ( P r i m ar i o) A cop añ ad o 4 6 2 3 3 4 5 .6 2 8 ,0 8 7 .3 0 0 ,4 9 5 2 .9 2 8 ,5 8
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
46233 Con ven ci on al
2 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: R4 0 , R5 0 , R6 0 . M otor : P er k i n s 4 .2 3 6 . T r actor Cater p i l l ar ( S ecu n d ar i o) A cop añ ad o 4 6 2 3 2 8 3 .9 2 4 ,6 8 1 3 .4 2 7 ,9 5 9 7 .3 5 2 ,6 2
A i r e In d u str i al
46250 Con ven ci on al
2 CA M IO NES M A CK. M od el o: RD 8 0 0 . M otor : L 6 1 2 .1 L 7 2 8 CID M ack A I-3 5 0 T u r b o D i esel A S ET . M ack R-6 0 0 M A XI T O RQ U E 4 1 .8 7 2 ,0 7 6 .6 9 9 ,5 3 4 8 .5 7 1 ,6 0
A i r e In d u str i al
46255 1 S u p er D u ty M otor NA V.In ter n ati on al 2 3 .3 3 2 ,8 2 3 .7 3 3 ,2 5 2 7 .0 6 6 ,0 8
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: U -F E4 3 7 , U -F E4 4 7 . M otor : M i tsu b i sh i 4 D 3 3 ( 4 .2 L ) . M i tsu b i sh i CA NT ER 4 3 4 , 4 4 4 T D , ( M B-
46259 Con ven ci on al
1 1 2 0 2 9 8 ).
3 9 .0 2 0 ,9 8 6 .2 4 3 ,3 6 4 5 .2 6 4 ,3 4
A i r e In d u str i al
46280 Con ven ci on al
1 Cam i on es F or d , G M C M ed i an os, Bu ses 6 0 .6 7 3 ,1 8 9 .7 0 7 ,7 1 7 0 .3 8 0 ,8 8
A i r e In d u str i al
46352 1 M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: R1 3 0 0 G L J B-on . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 B. Equ i p o Cater p i l l ar 8 N-6 3 0 9 ,3 5 0 8 ,3 5 1 2 ,3 5 1 6 1 4 6 .1 2 8 ,4 0 2 3 .3 8 0 ,5 4 1 6 9 .5 0 8 ,9 4
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX1 3 5 U R. M otor : Isu z u 4 BG 1 . EXCA V A D O RA S J O H N D EERE. M od el o: 1 3 5 C-RT S . M otor :
46357 1 4 1 .9 6 0 ,8 4 6 .7 1 3 ,7 3 4 8 .6 7 4 ,5 7
Con ven ci on al Isu z u 4 BG 1 T . Ch evr ol et NP R 6 6 L Iz u su 4 BD I con T u r b o
A i r e In d u str i al EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: E1 8 0 1 RF -on , E1 8 0 4 EF -on , EL 1 8 0 1 RF -on . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 4 . Cater p i l l ar D 4 -7 -
46474 1 9 7 .1 7 3 ,1 5 1 5 .5 4 7 ,7 0 1 1 2 .7 2 0 ,8 6
Con ven ci on al 7 G ( P r i m ar i o)
EXCA V A D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 0 1 0 . M otor : Cu m m i n s 4 T 3 9 0 . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: D P 6 0 .
A i r e In d u str i al M otor : M i tsu b i sh i S 6 S . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X7 0 . M otor : Isu z u 4 BD 1 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M otor : 3 4 4 E.
46514 1 3 2 .1 4 3 ,8 6 5 .1 4 3 ,0 2 3 7 .2 8 6 ,8 8
Con ven ci on al M otor : J oh n D eer e 4 2 7 6 D . EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: K9 0 5 . M otor : Isu z u 6 BB1 .. Equ i p os D aew oo Excavad or as, J oh n
D eer e J D 7 0 ,J D 7 0 D ,J D 4 9 0 D

7 de 11
8 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA


A i r e In d u str i al T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 3 9 3 0 . M otor : NH 3 / 2 0 1 D i esel .T r actor F or d S er i e T W 5 -1 0 -3 5 ( P r i m ar i o) A cop añ ad o
46530 Con ven ci on al
1 46531
5 6 .7 9 7 ,9 7 9 .0 8 7 ,6 7 6 5 .8 8 5 ,6 4
A i r e In d u str i al T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 3 9 3 0 . M otor : NH 3 / 2 0 1 D i esel . T r actor F or d S er i e T W 5 -1 0 -3 5 ( S ecu n d ar i o) A cop añ ad o
46531 1 4 0 .9 5 8 ,8 7 6 .5 5 3 ,4 2 4 7 .5 1 2 ,2 9
Con ven ci on al 46530

M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 1 5 0 -3 . M otor : D eu tz BF 1 0 L 5 1 3 . EQ U IP O S J O H N D EERE. M od el o: 1 1 8 8 ( Com b i n e) . M otor :


A i r e In d u str i al J oh n D eer e. M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: W L K2 5 . M otor : D eu tz BF 6 L 9 1 3 . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o:
46541 Con ven ci on al
1 RG 1 7 0 A W D . M otor : Cu m m i n s Q S B 5 .9 L . Cam i ón Iveco Eu r ocar goT ector , Com p r esor esA tl as-Cop co, A BG , A tl as Cop co, Bom ag,
7 3 .9 7 0 ,7 6 1 1 .8 3 5 ,3 2 8 5 .8 0 6 ,0 8
D A F , D eu tz , ERF , F en d t, Iveco, M er ced es Ben z , Vol vo

M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 5 D . M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 . EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: R4 5 0 L C.


A i r e In d u str i al
46544 Con ven ci on al
1 M otor : Kom atsu S 6 D 1 2 5 . EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: S K3 0 0 L C-IV . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 2 2 T . M A Q U INA RIA S 9 5 .2 4 8 ,7 5 1 5 .2 3 9 ,8 0 1 1 0 .4 8 8 ,5 5
M IT S U BIS H I. M od el o: KK2 0 3 . M otor : 6 D 2 2 . Cam i on es G M C F V R 2 3 G ; Iveco. Equ i p os J oh n D eer e ( P r i m ar i o) A cop añ ad o 4 6 5 4 5

EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX3 0 0 -2 . M otor : Isu z u 6 S D 1 T . EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: R4 5 0 L C . M otor : Kom atsu


A i r e In d u str i al
46545 1 S 6 D 1 2 5 . EXCA V A D O RA S KO BEL CO . M od el o: S K3 0 0 L C-III. M otor : M i tsu b i sh i 6 D 2 2 T . Cam i on es G M C F V R 2 3 G ; Iveco. Equ i p os 4 0 .9 2 1 ,3 7 6 .5 4 7 ,4 2 4 7 .4 6 8 ,7 9
Con ven ci on al
J oh n D eer e ( S ecu n d ar i o) A cop añ ad o 4 6 5 4 4
A i r e In d u str i al
46547 Con ven ci on al
1 CA M IO NES VO L V O . M od el o: N1 0 . M otor : L 6 9 .6 L 5 8 6 CID Vol vo T u r b o D i esel T D 1 0 1 G . Equ i p o Vol vo B-5 8 1 0 9 .2 6 5 ,0 2 1 7 .4 8 2 ,4 0 1 2 6 .7 4 7 ,4 3
M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 4 0 2 P D . M otor : D eu tz . M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: W L K1 5 . M otor : D eu tz
A i r e In d u str i al
46554 1 BF 4 L 9 1 3 . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 3 0 0 . M otor : Iveco. EXCA VA D O RA S V O L V O . M od el o: EW 1 5 0 C. M otor : Vol vo. 5 3 .6 8 8 ,6 8 8 .5 9 0 ,1 9 6 2 .2 7 8 ,8 6
Con ven ci on al
P egaso M .Ben z , Com p r esor es A tl as
A i r e In d u str i al
46617 Con ven ci on al
1 Ch evr ol et BRIG RA D IER; Vol vo Y Cam i on es A u toCA R V1 1 1 5 7 0 1 2 1 .8 5 1 ,2 0 1 9 .4 9 6 ,1 9 1 4 1 .3 4 7 ,4 0

A i r e In d u str i al EQ U IP O S J O H N D EERE. M od el o: 9 8 5 ( Com b i n e) . M otor : J oh n D eer e. M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: W L K2 5 . M otor : D eu tz


46669 1 3 3 .9 2 2 ,8 8 5 .4 2 7 ,6 6 3 9 .3 5 0 ,5 4
Con ven ci on al BF 6 L 9 1 3 . NEW M A Q U INA RIA S H O L L A ND . M od el o: RG 1 7 0 A W D . M otor : Cu m m i n s Q S B 5 .9 L . Iveco Eu r ocar gotector 1 7 0 E2 2

A i r e In d u str i al
46725 Con ven ci on al
1 T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 9 L 1 4 Y -on . M otor : Cater p i l l ar . Cater p i l l ar D 9 L 1 0 6 .7 0 8 ,1 9 1 7 .0 7 3 ,3 1 1 2 3 .7 8 1 ,5 0
A i r e In d u str i al T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o: 8 7 3 0 , 8 8 3 0 , T W 2 5 , T W 3 5 . M otor : NH 6 / 4 0 1 D i esel . T r actor es F or d , T r actor es Kom atsu ,
46738 Con ven ci on al
1 A u toBu ses En cava 3 0 0 0
1 1 1 .6 4 7 ,2 6 1 7 .8 6 3 ,5 6 1 2 9 .5 1 0 ,8 2
A i r e In d u str i al
46741 Con ven ci on al
1 EXCA VA D O RA S VO L V O . M od el o: EC4 5 0 . M otor : Vol vo. Cam i on F i at 4 6 7 1 0 0 1 -2 1 0 8 .5 2 3 ,0 6 1 7 .3 6 3 ,6 9 1 2 5 .8 8 6 ,7 5
EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 5 0 7 RK-on . M otor : Cater p i l l ar 3 3 0 6 . EXCA V A D O RA S H IT A CH I. M od el o: EX7 5 0 . M otor :
A i r e In d u str i al Cu m m i n s N1 4 . EXCA VA D O RA S J O H N D EERE. M od el o: 3 3 0 CL C. M otor : J oh n D eer e 6 0 8 1 H . T RA CT O RES NEW H O L L A ND
46774 Con ven ci on al
1 M od el o: 9 3 6 . M otor : Cu m m i n s NT A 8 5 5 . Equ i p os A l l i s Ch al m er s, Cat, H i n o, H i tach i , Isu z u , J oh n D eer e, Kom atsu , New H ol l an d ,
1 0 2 .4 9 5 ,8 5 1 6 .3 9 9 ,3 4 1 1 8 .8 9 5 ,1 8
Ver sati l e

A i r e In d u str i al
46845 1 F or d 7 0 0 0 5 1 .2 5 8 ,0 3 8 .2 0 1 ,2 8 5 9 .4 5 9 ,3 2
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
47002 1 F or d CA RG O 8 1 5 C, M otor es Cu m m i n s 3 .9 L T U RBO .( P r i m ar i o) con 4 7 0 5 0 ; M er ced es-Ben z 7 1 1 -O M 3 6 4 L A . 5 5 .5 3 6 ,1 3 8 .8 8 5 ,7 8 6 4 .4 2 1 ,9 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
47045 Con ven ci on al
1 Cam i on es Iveco EU RO CA RG O 1 2 0 E1 8 H , 1 5 0 E1 8 H , 1 5 0 E2 1 H 6 8 .8 0 3 ,1 6 1 1 .0 0 8 ,5 1 7 9 .8 1 1 ,6 6
A i r e In d u str i al
47047 Con ven ci on al
1 F or d CA RG O 1 6 1 7 ( BG 1 X-9 6 0 1 -A A ) M otor D i esel 5 .9 L ts. T U RBO CA RG A D O 6 4 .8 1 6 ,0 6 1 0 .3 7 0 ,5 7 7 5 .1 8 6 ,6 3
A i r e In d u str i al
47050 1 F or d CA RG O 8 1 5 ( M otor Cu m m i n s 3 .9 L ts) ( S ecu n d ar i o) con el 4 7 0 0 2 3 3 .2 6 2 ,6 0 5 .3 2 2 ,0 2 3 8 .5 8 4 ,6 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
47054 1 Cam i on M i tsu b i sh i CA NT ER 6 4 9 -D D i esel M otor 4 D 3 4 -2 A 3 .9 L ts T U RBO 5 0 .8 2 7 ,8 5 8 .1 3 2 ,4 6 5 8 .9 6 0 ,3 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
47068 Con ven ci on al
1 Cam i on Iveco EU RO T RA KER M od el o 7 2 0 E4 2 -1 9 0 E3 7 - 3 3 0 3 0 ( M otor 8 2 1 0 ) 6 CIL D i esel ( P r i m ar i o) 1 3 9 .9 3 3 ,0 3 2 2 .3 8 9 ,2 8 1 6 2 .3 2 2 ,3 2
A i r e In d u str i al
47069 1 Iveco Eu r otr ak k er 5 6 .5 7 2 ,3 4 9 .0 5 1 ,5 7 6 5 .6 2 3 ,9 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
47070 Con ven ci on al
1 Cam i on Iveco S T RA L IS 1 3 2 .0 2 6 ,8 9 2 1 .1 2 4 ,3 0 1 5 3 .1 5 1 ,1 9
A i r e In d u str i al
47085 Con ven ci on al
1 Cam i on J A C ( H F C1 0 6 1 ) M otor 4 Ci l . 3 .9 L ts ( M otor CY 4 1 0 2 BZ L Q ) T U RBO A L IM ENT A D O CO N INT ERCO O L ER 5 4 .5 1 5 ,8 2 8 .7 2 2 ,5 3 6 3 .2 3 8 ,3 5
A i r e In d u str i al
49124 Con ven ci on al
1 Com p r esor es In ger sol l -Ran d ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 9 1 2 5 1 1 3 .4 8 3 ,9 3 1 8 .1 5 7 ,4 3 1 3 1 .6 4 1 ,3 6
A i r e In d u str i al
49125 1 Com p r esor es In ger sol l -Ran d ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 9 1 2 4 5 1 .9 8 1 ,5 2 8 .3 1 7 ,0 4 6 0 .2 9 8 ,5 7
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
42681/ T Con ven ci on al
1 F IL T RO A IRE IND U S T RIA L 8 5 .9 1 7 ,6 1 1 3 .7 4 6 ,8 2 9 9 .6 6 4 ,4 2
A i r e In d u str i al T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 5 G W G B-on . M otor : Cater p i l l ar 3 0 4 6 . T RA CT O RES J O H N D EERE. M od el o: 8 1 0 0 . M otor :
V-4 2 2 4 3 1 9 7 .0 4 9 ,6 3 1 5 .5 2 7 ,9 4 1 1 2 .5 7 7 ,5 7
Con ven ci on al J oh n D eer e 6 0 7 6 H . A . CH A L M -Cl ar k - Cu m m i n s- J .D .
A i r e In d u str i al
V-4 2 6 4 0 1 Cam i on es G M 6 2 .6 6 3 ,6 3 1 0 .0 2 6 ,1 8 7 2 .6 8 9 ,8 1
Con ven ci on al
A i r e In d u str i al
V-4 2 8 7 3 Con ven ci on al
1 Com p r esor es D u van D ep u i s, D A VEY , M otor es Cater p i l l ar 5 3 .5 3 3 ,7 8 8 .5 6 5 ,4 1 6 2 .0 9 9 ,1 9
M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 2 5 5 XL . M otor : D 3 5 8 D i esel . T RA CT O RES J O H N D EERE. M od el o: 1 5 5 0 . M otor : J oh n
A i r e In d u str i al
V-4 6 5 1 5 1 D eer e 3 1 7 9 D . T RA CT O RES V O L V O . M od el o: 2 2 5 4 . M otor : D i esel . A tl as Cop co, Bom ag, Case, D A F , D em ag, F en d t, Iveco, J oh n 9 5 .7 5 1 ,8 0 1 5 .3 2 0 ,2 9 1 1 1 .0 7 2 ,0 9
Con ven ci on al
D eer e, Kom atsu , V ol vo

A i r e In d u str i al
V-4 6 5 9 1 1 T RA CT O RES CA T ERP IL L A R. M od el o: D 8 L 5 3 Y -on . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 8 . T r actor es M assey F er gu son 5 2 .6 1 7 ,8 2 8 .4 1 8 ,8 5 6 1 .0 3 6 ,6 7
Con ven ci on al

Aire Industrial Radial - SERVICIO PESADO


A i r e In d u str i al
42384 1 D od ge NEO N 4 L , 2 .0 L t ( 0 0 -0 7 ) ( T u b u l ar p ol i u r etan o) 3 0 .5 3 7 ,5 3 4 .8 8 6 ,0 1 3 5 .4 2 3 ,5 4
Rad i al

CA M IO NES M A CK. M od el o: CH 6 0 0 . M otor : L 6 1 2 L 7 2 8 CID M ack E7 E-T ech T u r b o D i esel . M ack G RA NIT E ( M otor E7 -4 0 0 E-
T ECH ) 2 0 0 3 2 0 0 8
A i r e In d u str i al M ack CV7 1 3 G RA NIT E ( M otor E7 -4 0 0 ) 2 0 0 3 2 0 0 8
42808 1 1 2 3 .2 5 1 ,2 2 1 9 .7 2 0 ,1 9 1 4 2 .9 7 1 ,4 1
Rad i al M ack VIS IO N ( M otor E7 -4 2 7 E-T ECH ) 2 0 0 3 2 0 0 8
M ack CX6 1 3 V IS IO N ( M otor E7 -4 2 7 ) 2 0 0 3 2 0 0 8
Nº M ack ( 5 7 M D 3 2 0 M )

A i r e In d u str i al
42824 1 Ch evr ol et KO D IA K ( 7 0 0 0 / 7 5 0 0 / 8 5 0 0 ) ; M otor es Cater p i l l ar 3 1 1 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 B & 3 1 2 6 E ( P r i m ar i o) se u sa con 4 9 5 4 8 . 7 5 .6 3 2 ,1 3 1 2 .1 0 1 ,1 4 8 7 .7 3 3 ,2 7
Rad i al
A i r e In d u str i al CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: F K2 0 0 , F K2 6 0 . M otor : L 6 7 .5 L 4 6 0 CID T u r b o D Iesel . M IT S U BIS H I F K-6 1 7 / FM 657 6
42833 1 7 1 .8 0 6 ,8 8 1 1 .4 8 9 ,1 0 8 3 .2 9 5 ,9 8
Rad i al Ci l . 7 ,5 L t
A i r e In d u str i al Cam i on es G M Kod i ak ( M otor Cat 3 1 1 6 y 3 1 2 6 ) M od ( 7 0 0 0 / 7 5 0 0 / 8 5 0 0 ) H asta el 2 0 0 7 ( S ecu n d ar i o) A com p añ ad o 4 6 4 3 3 ;
46429 1 5 8 .3 8 1 ,2 9 9 .3 4 1 ,0 1 6 7 .7 2 2 ,3 0
Rad i al Cam i on es M ack R-6 0 0
A i r e In d u str i al EQ U IP O S J O H N D EERE. M od el o: 4 8 9 0 . M otor : J oh n D eer e 4 0 4 5 P ow er T ech . Cam i on es G M Kod i ak ( M otor Cat 3 1 1 6 y 3 1 2 6 )
46433 Rad i al
1 M od ( 7 0 0 0 / 7 5 0 0 / 8 5 0 0 ) H asta el 2 0 0 7 ( P r i m ar i o) A com p añ ad o 4 6 4 2 9 ; Cam i on es M ack R-6 0 0
7 5 .6 4 6 ,6 7 1 2 .1 0 3 ,4 7 8 7 .7 5 0 ,1 3
A i r e In d u str i al Ch evr ol et G r an d Bl az er V 8 5 .7 L ts ( 9 6 -9 9 ) , S i l ver ad o V8 5 .7 L ts ( 9 9 -0 2 ) , C-1 5 0 0 Ch eyen n e V 8 5 .0 L ts ( 9 6 -9 9 ) , C-1 5 0 0 5 .7 L ts
46440 1 4 6 .4 6 2 ,8 7 7 .4 3 4 ,0 6 5 3 .8 9 6 ,9 2
Rad i al ( 9 5 -9 9 ) , C-2 5 0 0 V 6 4 .3 L ts ( 9 6 -9 8 ) , C-3 5 0 0 V 8 5 .7 L ts ( 9 6 -0 4 ) , C-1 0 V 6 4 .3 L ts ( 9 6 -9 8 )
A i r e In d u str i al
46477 1 M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 5 2 5 B 3 KZ -on , 5 3 5 B A A E-on . M otor : Cater p i l l ar 3 1 2 6 . F or d 7 0 0 0 7 6 .2 6 2 ,6 4 1 2 .2 0 2 ,0 2 8 8 .4 6 4 ,6 7
Rad i al

A i r e In d u str i al M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH T i tan . M od el o: 4 3 0 0 . M otor : Cater p i l l ar 3 2 0 8 . CA M IO NES V O L V O . M od el o: W G . M otor : L 6 1 4 L


46556 1 1 4 4 .4 0 6 ,5 6 2 3 .1 0 5 ,0 5 1 6 7 .5 1 1 ,6 1
Rad i al 8 5 5 CID Cu m m i n s 3 1 5 T u r b o D i esel NT C. Cam i on F r ei gh tl i n er CO L U M BIA CL 1 2 0 ; In ter n ati on al 9 2 0 0 ( M otor Cat-C1 5 )

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 5 0 8 8 . M otor : Case 8 .3 L D i esel . EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 0 7 2 W M -on .


A i r e In d u str i al M otor : Cater p i l l ar 3 0 5 4 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: V R5 1 6 F S . M otor : Isu z u 4 J J 1 X. M A Q U INA RIA S V O L V O . M od el o:
46562 Rad i al
1 BL 7 1 . M otor : V ol vo D 4 D . Excavad or as New H ol l an d , Case ( 0 0 -0 3 ) ; Excavad or as Cater p i l l ar ; Cat M od el o 9 5 5 ,9 6 6 ,9 8 0 - D 5 ,D 6
5 7 .1 6 4 ,1 3 9 .1 4 6 ,2 6 6 6 .3 1 0 ,3 9
( P r i m ar i o) A com p añ ad o 4 6 5 6 9 ( Case# 2 2 2 4 2 1 A 1 ; Cat# 1 1 0 -6 3 2 6 )

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 2 0 CT S er i es 3 . M otor : Case 4 2 2 T / M 2 D i esel . EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R.


M od el o: 3 0 7 2 W M -on . M otor : Cater p i l l ar 3 0 5 4 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: V R5 1 2 . M otor : Isu z u 4 J J 1 X. EXCA V A D O RA S
A i r e In d u str i al
46569 1 KO BEL CO . M od el o: S K1 3 5 S RL C. M otor : Isu z u 4 BG 1 T . M A Q U INA RIA S VO L V O . M od el o: BL 6 0 . M otor : V ol vo D 4 D . Excavad or as 2 5 .2 9 0 ,9 4 4 .0 4 6 ,5 5 2 9 .3 3 7 ,4 9
Rad i al
New H ol l an d , Case ( 0 0 -0 3 ) ; Excavad or as Cater p i l l ar ; Cat M od el o 9 5 5 ,9 6 6 ,9 8 0 - D 5 ,D 6 ( S ecu n d ar i o) A com p añ ad o 4 6 5 6 2 ( Cat#
1 1 0 -6 3 3 1 ; J D # A T 1 7 1 8 5 4 )
A i r e In d u str i al EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 4 5 B 1 S J -0 0 7 1 2 . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 6 . M ack R-6 0 0 M axi T or qu e ; Equ i p os
46589 1 9 2 .0 6 4 ,9 7 1 4 .7 3 0 ,4 0 1 0 6 .7 9 5 ,3 7
Rad i al Cater p i l l ar ( S ecu n d ar i o) A com p añ ad o 4 6 5 9 3 , 4 6 7 4 2
A i r e In d u str i al EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 4 5 D 7 Z J -on . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 6 . F or d CA RG O 1 7 2 1 ; Equ i p os Cater p i l l ar 8 5 C,
46593 Rad i al
1 8 5 E, CH 9 5 E, 8 1 5 f BKL , 8 1 6 F BM R ( CA T 6 1 2 5 0 5 )
1 3 1 .2 8 0 ,4 0 2 1 .0 0 4 ,8 6 1 5 2 .2 8 5 ,2 6
EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 3 1 D 1 NK-on , 2 3 1 D 5 W J -on , 2 3 5 3 2 K-0 0 7 8 8 . M otor : Cater p i l ar 3 2 0 8 . Excavad or as y
A i r e In d u str i al
46595 1 T r actor es CA T ERP IL L A R ( Cat# 6 1 2 5 0 4 ) ; KO M A T S U ( Excavad or a P C3 0 0 H D -7 S / N A 8 5 0 0 1 ) ; Ch evr ol et Kod i ak ; NP R M otor Isu z u 6 6 .0 9 7 ,6 1 1 0 .5 7 5 ,6 2 7 6 .6 7 3 ,2 3
Rad i al
4 G H 1 T T u r b o ( 0 0 -0 6 ) ; ( S ecu n d ar i o)
A i r e In d u str i al
47001 1 Cam i on Ch evr ol et NP R ( M otor Isu z u . 4 H 6 F 1 ) con T U RBO ( 9 9 -0 2 ) 6 4 .9 8 1 ,8 4 1 0 .3 9 7 ,0 9 7 5 .3 7 8 ,9 4
Rad i al
A i r e In d u str i al
47003 Rad i al
1 G r eat W al l ( S A F E-D EER) M otor G W 4 9 1 Q E,4 Ci l . 5 9 .2 1 5 ,8 9 9 .4 7 4 ,5 4 6 8 .6 9 0 ,4 4
A i r e In d u str i al Cam i on Vol vo VM 1 7 / V M 2 3 / V M 2 4 0 ( 0 5 -0 9 ) ; A u toBu s S can i a K1 2 4 ; M er ced es A xor ( M otor O M 4 5 7 L A / O M 4 4 7 L A ) ( O EM #
47013 Rad i al
1 V ol vo2 0 5 4 4 7 3 8 ; S can i a 1 4 8 -5 5 9 2 ; M B 4 7 6 -0 9 4 -0 0 -0 4 )
1 1 2 .6 4 7 ,4 2 1 8 .0 2 3 ,5 9 1 3 0 .6 7 1 ,0 1
A i r e In d u str i al
47017 1 Cam i on NP R 7 1 L ( M otor Isu z u 4 H G 1 T ) CO N T U RBO 4 .5 L ts ( 0 0 -0 7 ) 6 4 .7 0 9 ,9 5 1 0 .3 5 3 ,5 9 7 5 .0 6 3 ,5 4
Rad i al
A i r e In d u str i al
47020 Rad i al
1 F or d Ecosp or t 2 ,0 L ts ( 0 4 -0 8 ) T u b u l ar 3 4 .8 7 5 ,5 3 5 .5 8 0 ,0 8 4 0 .4 5 5 ,6 1
A i r e In d u str i al
47031 Rad i al
1 Cam i on es P egaso CO M P . A tl as Cop co 9 0 .6 0 0 ,4 6 1 4 .4 9 6 ,0 7 1 0 5 .0 9 6 ,5 3
A i r e In d u str i al
47032 Rad i al
1 M er ced es Ben z BO XER 4 Ci l .S M otor M B O M 9 0 4 5 3 .1 6 9 ,2 9 8 .5 0 7 ,0 9 6 1 .6 7 6 ,3 8
A i r e In d u str i al
47049 Rad i al
1 Cam i on es V ol vo NH 1 2 Y F H 1 2 ( M otor D 1 2 D 3 8 0 , D 1 2 D 4 6 0 ) ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 7 0 5 3 1 3 8 .8 7 5 ,9 1 2 2 .2 2 0 ,1 5 1 6 1 .0 9 6 ,0 5
A i r e In d u str i al F or d CA RG O 1 7 2 1 ( 0 1 -0 8 ) , V ol k sw agen 1 7 -2 2 0 ( M otor Cu m m i n s 6 CT A A ) ( 0 5 -0 8 ) , V ol k sw agen Bu s 1 7 -2 4 0 O T M W M 6 .1 0 T CA
47051 1 1 2 1 .5 7 6 ,9 5 1 9 .4 5 2 ,3 1 1 4 1 .0 2 9 ,2 6
Rad i al T u r b o i n ter cool er Eu r o II ( P r i m ar i o) va con 4 7 0 7 2
A i r e In d u str i al
47052 Rad i al
1 T oyota D Y NA 4 .6 L ts D i esel T u r b ocar gad o ap ar ti r d el 2 0 0 5 8 8 .9 2 8 ,0 8 1 4 .2 2 8 ,4 9 1 0 3 .1 5 6 ,5 8
A i r e In d u str i al Cam i on es G M C 6 0 0 0 , 7 0 0 0 M otor Cater p i l l ar 6 .6 L ( S ecu n d ar i o) ; Iveco T U RBO D A IL Y 4 0 1 2 -6 0 1 2 ; S CU D A T O 5 9 1 2 M otor
47055 Rad i al
1 ( 8 1 4 0 .4 3 )
6 9 .1 1 8 ,0 1 1 1 .0 5 8 ,8 8 8 0 .1 7 6 ,8 9
A i r e In d u str i al
47056 1 Iveco T U RBO D A IL Y S CU D A T O M od el o 4 0 1 0 - 5 9 1 2 , ( M otor 8 1 4 0 .4 3 ) 6 5 .6 9 2 ,1 0 1 0 .5 1 0 ,7 4 7 6 .2 0 2 ,8 3
Rad i al
A i r e In d u str i al
47057 Rad i al
1 T oyota H i l u x L 4 2 .7 L ts ( 0 6 -0 9 ) 3 5 .9 5 1 ,3 2 5 .7 5 2 ,2 1 4 1 .7 0 3 ,5 3
A i r e In d u str i al
47058 Rad i al
1 Ch evr ol et L U V D -M A X 2 0 0 6 D i esel 4 0 .9 0 5 ,7 0 6 .5 4 4 ,9 1 4 7 .4 5 0 ,6 1
A i r e In d u str i al
47059 1 Cam i on In ter n ati on al M od el o 7 6 0 0 ( P r i m ar i o) acom p añ ad o 4 7 0 6 0 ; F or d CA RG O 8 1 5 ( S ecu n d ar i o) con el 4 7 0 0 2 1 4 5 .6 8 3 ,7 2 2 3 .3 0 9 ,3 9 1 6 8 .9 9 3 ,1 1
Rad i al
A i r e In d u str i al
47060 Rad i al
1 Cam i on In ter n ati on al M od el o 7 6 0 0 ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o 4 7 0 5 9 8 0 .4 6 0 ,5 0 1 2 .8 7 3 ,6 8 9 3 .3 3 4 ,1 8
A i r e In d u str i al F or d CA RG O 1 7 2 1 ( 0 1 -0 8 ) , V ol k sw agen 1 7 -2 2 0 ( M otor Cu m m i n s 6 CT A A ) ( 0 5 -0 8 ) , V ol k sw agen Bu s 1 7 -2 4 0 O T M W M 6 .1 0 T CA
47072 Rad i al
2 T u r b o i n ter cool er Eu r o II ( U sa con el 4 7 0 5 1 )
3 3 .3 8 3 ,8 4 5 .3 4 1 ,4 1 3 8 .7 2 5 ,2 6
A i r e In d u str i al
47076 Rad i al
1 Ni ssan P i ck -U p F r on ti er L 4 3 .0 L ts T U RBO D i esel ( 2 0 0 5 -2 0 0 8 ) 3 9 .1 8 5 ,7 5 6 .2 6 9 ,7 2 4 5 .4 5 5 ,4 7

8 de 11
9 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA


A i r e In d u str i al CA M IO NES IVECO S T RA L IS 4 5 0 E3 7 T , 5 7 0 S 4 2 T Z Y 7 4 0 S 4 2 T Z EQ U IP A D O S CO N M O T O R CU RS O R 1 3 L 6 1 2 ,8 L T U RBO E
47124 Rad i al
1 INT ERCO O L ER ( EU RO 3 )
1 3 5 .3 5 1 ,3 0 2 1 .6 5 6 ,2 1 1 5 7 .0 0 7 ,5 1
A i r e In d u str i al
49548 4 KO D IA K A ÑO 2 0 0 7 -2 0 1 0 M O T O R CA T ERP IL L A R 3 1 2 6 , KO D IA K 7 0 0 0 ( 4 X2 ) KO D IA K 7 5 0 0 ( 4 X2 ) , KO D IA K 8 5 0 0 ( 6 X4 ) 3 5 .7 8 8 ,9 2 5 .7 2 6 ,2 3 4 1 .5 1 5 ,1 5
Rad i al

A i r e In d u str i al
WA1 0 1 1 2 Rad i al
4 KIA P REG IO G S M O T O R 4 L 2 ,7 L T S A ÑO 2 0 0 1 -2 0 0 5 / KIA P REG IO RS M O T O R 4 L 3 ,0 L T S D IES EL A ÑO 2 0 0 1 - 2 0 0 6 3 8 .4 3 1 ,5 7 6 .1 4 9 ,0 5 4 4 .5 8 0 ,6 2

Com bustible Industrial Cartucho - SERVICIO PESADO


Com b u sti b l e M A Q U INA RIA CA S E / CA S E-IH . M od el o: 5 0 0 , 5 2 0 . M otor : D i esel . CA M IO NES CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 3 5 A , C1 0 0 , C1 2 0 ,
33073 In d u str i al 12 C6 0 , CH 1 0 0 . M otor : D etr oi t D i esel 3 -5 3 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 1 0 0 , 9 0 . M otor : D etr oi t D i esel 6 V -5 3 . M A CK. 9 .9 3 9 ,4 8 1 .5 9 0 ,3 2 1 1 .5 2 9 ,7 9
Car tu ch o CA M IO NES M od el o: RL 4 0 0 . M otor : D etr oi t D i esel 6 V-5 3

Com b u sti b l e
EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 1 , 1 5 1 , 3 1 5 . M otor : Case. M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 5 0 . M otor : IH C
33080 In d u str i al 12 1 1 .0 0 3 ,5 2 1 .7 6 0 ,5 6 1 2 .7 6 4 ,0 8
UD236
Car tu ch o

Com b u sti b l e
33112 In d u str i al 12 EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 5 . M otor : Case. EXCA VA D O RA S VO L VO . M od el o: KL 2 9 0 . M otor : S can i a D S 1 1 1 2 .0 3 9 ,1 1 1 .9 2 6 ,2 6 1 3 .9 6 5 ,3 6
Car tu ch o

Com b u sti b l e
33166 In d u str i al 12 J oh n D eer e, M A S EY -F ERG U NS O N, P er k i n s, W H IT E, ( Cater p i l l ar 6 7 6 9 8 7 6 , RO O S M A S T ER 1 6 2 4 5 , 1 6 0 1 0 ) . 7 .2 1 5 ,3 8 1 .1 5 4 ,4 6 8 .3 6 9 ,8 4
Car tu ch o

Com b u sti b l e
33167 In d u str i al 12 M er ced es Ben z D EL M O D . L -1 1 1 3 , L 1 1 1 3 -4 8 ,L -1 1 1 3 -5 1 , L -2 6 2 4 -5 2 , Y Bu ses 0 -3 0 9 , 6 0 8 -D ( P r i m ar i o) 8 .5 3 9 ,1 1 1 .3 6 6 ,2 6 9 .9 0 5 ,3 7
Car tu ch o

Com b u sti b l e
33169 In d u str i al 6 T r actor es y Excavad or as Kom atsu D -6 0 , D -6 5 ( Car tu ch o 1 0 M i cr on ) 4 4 .7 1 8 ,5 9 7 .1 5 4 ,9 7 5 1 .8 7 3 ,5 6
Car tu ch o

Com b u sti b l e
M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: D 7 ,C,D 1 7 A -on . M otor : Cater p i l l ar . M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o 1 8 5 0 .
33181 In d u str i al 12 1 4 .7 6 0 ,7 4 2 .3 6 1 ,7 2 1 7 .1 2 2 ,4 6
M otor : Cater p i l l ar D 3 5 3 . CA M IO NES M A CK .M od el o: F L 7 0 0 . M otor : Cater p i l l ar 1 6 9 3 T .Equ i p os Cater p i l l ar ( CA T -4 H -8 7 9 2 ) .
Car tu ch o

Com b u sti b l e M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 4 5 . M otor : W D 6 2 0 .8 3 D i esel . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R M od el o: V2 5 D . M otor :


33196 In d u str i al 12 P eu geot XD 3 P .M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: 5 5 5 D ( T r actor L oad er ) . M otor : F or d 4 Cyl .P egaso S ecu n d ar i o ( ENA S A 1 2 .1 8 5 ,3 3 1 .9 4 9 ,6 5 1 4 .1 3 4 ,9 8
Car tu ch o 7 7 0 -9 1 5 ) .
Com b u sti b l e
33209 In d u str i al 6 EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: L exi on 5 8 0 R. M otor : Cater p i l l ar C1 3 .T i p o Racor Cen tr i fu go 2 0 4 0 S M . 1 2 .9 7 3 ,7 0 2 .0 7 5 ,7 9 1 5 .0 4 9 ,5 0
Car tu ch o
Com b u sti b l e
33210 In d u str i al 6 T i p o Racor Cen tr i fu go 2 0 2 0 S M . ( 1 0 M i cr on ) < CH EVRO L ET BRIG A D IER, F REIG H T L INER F L D -1 2 0 > 1 8 .6 5 5 ,2 2 2 .9 8 4 ,8 3 2 1 .6 4 0 ,0 5
Car tu ch o
Com b u sti b l e
33259 In d u str i al 24 EXCA V A D O RA S H IT A CH I. M od el o: U H 0 2 5 -7 , U H 0 2 5 M . M otor : Isu z u 4 BB1 .En cava M otor Isu z u 4 BD I1 , A u toBu ses BL U E BIRD 8 .0 8 9 ,8 5 1 .2 9 4 ,3 8 9 .3 8 4 ,2 2
Car tu ch o
Com b u sti b l e
M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 3 0 0 -2 , KH 7 0 0 . M otor : Isu z u 8 M A 1 .Ch evr ol et F VR 3 3 K ; En cava ENT -6 1 0 , M otor Isu z u
33260 In d u str i al 24 8 .9 8 8 ,1 7 1 .4 3 8 ,1 1 1 0 .4 2 6 ,2 8
6 BD IT ,BL U E BIRD
Car tu ch o
Com b u sti b l e
EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 5 . M otor : 3 9 2 G as. M A Q U INA RIA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 9 2 2 A 6 3 A -on . M otor :
33271 In d u str i al 48 6 .6 3 3 ,1 0 1 .0 6 1 ,3 0 7 .6 9 4 ,3 9
Cater p i l l ar . EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: 1 8 8 0 Cr op Cr u i ser . M otor : F or d 3 9 1 .G asol i n a F or d 7 5 0
Car tu ch o
Com b u sti b l e
EXCA V A D O RA S H IT A CH I. M od el o: F R2 2 0 -2 . M otor : Iveco. EQ U IP O S NEW H O L L A ND M od el o: F X2 5 F or ager . M otor : F i at
33344 In d u str i al 12 1 4 .8 9 0 ,6 6 2 .3 8 2 ,5 1 1 7 .2 7 3 ,1 7
.Cam i on es Iveco ( Car tu ch o)
Car tu ch o
Com b u sti b l e EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 0 0 . M otor : 7 0 9 BF . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: 5 0 1 . M otor : Con ti n en tal
33511 In d u str i al 12 G D 1 5 7 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 2 2 0 . M otor : D etr oi t D i esel 4 -5 3 . Equ i p o A l l i s Ch al m er s S ecu n d ar i o 1 1 .4 0 8 ,6 4 1 .8 2 5 ,3 8 1 3 .2 3 4 ,0 2
Car tu ch o ( 4 0 5 6 6 3 3 ) , CA S E A -7 6 2 7 ,D etr oi t D i esel Y G .M . ( A C T P -5 0 9 )
Com b u sti b l e EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: W 2 6 . M otor : D etr oi t D i esel 6 V-5 3 . M O NT A CA RG A S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 8 0 3 .
33512 In d u str i al 12 M otor : D etr oi t D i esel 6 -1 1 0 . M A Q U INA RIA J O H N D EERE. M od el o: 8 6 0 . M otor : D etr oi t D i esel . Equ i p os D etr oi tl D i esel ( S EC) , 1 5 .2 2 2 ,2 8 2 .4 3 5 ,5 6 1 7 .6 5 7 ,8 4
Car tu ch o Eu cl i d , G M A C-T P 5 1 2 ,T P 5 4 0 ,T P -5 4 0 X
Com b u sti b l e
CA M IO NES M A CK. M od el o: M 2 5 XT . M otor : D etr oi t D i esel 1 6 V -7 1 N. CA M IO NES VO L V O . M od el o: 4 4 5 . M otor : D etr oi t D i esel 1 2 V-
33539 In d u str i al 12 1 9 .6 0 4 ,0 1 3 .1 3 6 ,6 4 2 2 .7 4 0 ,6 5
7 1 T ..M otor es D etr oi tl D i esel , Eu cl i d , G M ( A C T P -5 3 9 )
Car tu ch o
Com b u sti b l e
33585 In d u str i al 12 F or d F -7 5 0 8 Ci l 5 .9 L ts ; F or d 8 0 0 0 7 .8 L ts 1 9 9 8 ; Cam i on es D od ge 5 ,9 L ( 0 0 -0 1 ) ; M otor es Cu m m i n s 5 .9 L ts ( O E# 3 9 4 2 4 7 0 ) 1 1 .5 7 9 ,8 8 1 .8 5 2 ,7 8 1 3 .4 3 2 ,6 6
Car tu ch o

Com b u sti b l e CA M IO NES M A CK. M od el o: CH N6 0 2 . M otor : L 6 1 2 .1 L 7 2 8 CID M ack A C-4 0 0 T u r b o D i esel A S ET . CA M IO NES V O L V O . M od el o:
33651 In d u str i al 12 V NL 3 0 0 , VNL 4 3 0 . M otor : L 6 1 2 .8 L 7 8 0 CID Vol vo T u r b o D i esel VED 1 3 . S ep ar ad or d e Com b u sti b l e M ack ( 3 0 1 S D 1 9 C) ; 1 8 .7 4 5 ,5 6 2 .9 9 9 ,2 9 2 1 .7 4 4 ,8 5
Car tu ch o F r aIgh tIIn er CL 1 2 0

Com b u sti b l e
34018 In d u str i al 12 Equ i p os A gr i col as ; T r actor es V en eIr an 8 .3 7 8 ,1 9 1 .3 4 0 ,5 1 9 .7 1 8 ,7 0
Car tu ch o

Com b u sti b l e
34048 In d u str i al 12 Ch evr ol et - M od el o F VR 2 3 G M otor Isu z u 6 S D 1 T C-N 9 .8 L 1 0 .2 2 0 ,4 3 1 .6 3 5 ,2 7 1 1 .8 5 5 ,7 0
Car tu ch o

Com b u sti b l e
12 IVECO MODELOS 60.12 Y PEGASO MODELOS1080 C, 1080 CL ,1089 C ,1217 LC, 1217.02, 1223, 2081 LC, 5036, 5231.23,
34228 In d u str i al 7 .2 6 0 ,2 0 1 .1 6 1 ,6 3 8 .4 2 1 ,8 3
Car tu ch o
6424 METROBUS, B-17 B-23 Y MIDDER
Com b u sti b l e
V-3 3 1 1 1 In d u str i al 12 M er ced es Ben z S ecu n d ar i o D EL 3 3 1 1 2 1 0 .2 1 1 ,5 7 1 .6 3 3 ,8 5 1 1 .8 4 5 ,4 2
Car tu ch o

Com b u sti b l e
V-3 3 1 6 8 In d u str i al 24 M er ced es Ben z S ecu n d ar i o D EL 3 3 1 6 7 8 .2 1 5 ,0 4 1 .3 1 4 ,4 1 9 .5 2 9 ,4 5
Car tu ch o

Com b u sti b l e
V-3 3 6 6 6 In d u str i al 12 M az d a T u r b o T 4 5 7 .6 2 4 ,9 1 1 .2 1 9 ,9 9 8 .8 4 4 ,8 9
Car tu ch o

Com b u sti b l e
33211 In d u str i al 6 Cam i on es F or d F 7 0 0 0 6 .6 L ts ; Equ i p os J oh n D eer ( M od el o 9 5 0 0 / 9 6 0 0 ) ; Equ i p os Cu m m i n s ( S ep ar ad or Com b / A gu a) 2 6 .0 9 5 ,7 2 4 .1 7 5 ,3 2 3 0 .2 7 1 ,0 4
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: S tei ger 3 8 5 , S tei ger 4 3 5 , S T X3 8 0 . M otor : Iveco 1 2 .9 L . M A Q U INA RIA S H Y U ND A I.
33242 In d u str i al 12 M od el o: H L 7 8 0 -3 . M otor : Cu m m i n s NT A 8 5 5 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 7 5 5 C. M otor : L i eb h er r D 9 2 6 T . F or d Car go 2 5 .6 1 8 ,9 2 4 .0 9 9 ,0 3 2 9 .7 1 7 ,9 5
S ep ar ad or A gu a 4 5 3 2 - 2 6 3 2 -1 7 2 1

Com b u sti b l e En cava BU S 3 0 0 0 6 L 8 .3 L T S ( 1 9 9 2 -1 9 9 9 ) ; Bu s ENT -2 0 0 0 ( 0 6 -0 9 ) ; En cava ENT -3 2 0 0 6 L 8 .3 L T S ( 0 0 -0 4 ) ; ENT -3 3 0 0 6 L 8 .3 L T S


33357 In d u str i al 12 ( 0 0 -0 9 ) ; ENT -6 0 0 0 6 L 8 .3 L T S ( 0 0 -0 3 ) ; ENT -6 1 0 0 ( 0 6 -0 9 ) ; T r actor es Case ( 6 .6 / 7 .4 / 8 .3 ) L T S ( 7 0 -8 0 ) ; M otor es Cu m m i n s 1 6 .4 0 2 ,5 9 2 .6 2 4 ,4 1 1 9 .0 2 7 ,0 0
S ep ar ad or A gu a 8 .3 L ts ( S ep ar ad or d e A gu a/ Com b )

Com bustible Industrial Separador Agua - SERVICIO PESADO


Com b u sti b l e T r actor es CA S E M otor Cu m m i n s L T A 1 0 ; Com p r esor es A T L A S -CO P CO M otor Cu m m i n s NH 2 2 0 ;T r actor es BIG BU D M otor
33405 In d u str i al 12 Cu m m i n s NT A 8 5 5 ; Excavad or as D EM A G M otor Cu m m i n s KT 1 9 C;M otor Cater p i l l ar 3 3 0 6 ; Excavad or a H IT A CH I M otor Isu z u 1 6 .9 8 8 ,3 7 2 .7 1 8 ,1 4 1 9 .7 0 6 ,5 0
S ep ar ad or A gu a 6W G1

Com b u sti b l e CA M IO NES VO L V O . M od el o: W I. M otor : L 6 1 1 .1 L 6 7 7 CID D etr oi t T u r b o D i esel S er i es 6 0 .Ch evr ol et KO D IA K


33418 In d u str i al 6 ( 7 0 0 0 / 7 5 0 0 / 8 5 0 0 ) ; M otor es Cater p i l l ar 3 1 1 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 B & 3 1 2 6 E ( 1 2 M i cr on ) ( S ep ar ad or d e A gu a/ Com b ) con P u r ga ( T i p o 1 5 .8 0 5 ,6 9 2 .5 2 8 ,9 1 1 8 .3 3 4 ,6 1
S ep ar ad or A gu a Racor 3 3 4 4 2 )

Com b u sti b l e
33421 In d u str i al 12 F or d Car go 8 1 5 con M otor Cu m m i n s 3 .9 L ts < < T i p o Racor > > 2 4 .1 2 6 ,5 1 3 .8 6 0 ,2 4 2 7 .9 8 6 ,7 5
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e CA M IO NES CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: D P M 1 5 B S er i es, D P M 1 5 N, D P M 1 7 B, D P M 1 7 N. M otor : M i tsu b i sh i 4 D Q 5 D i esel .


33442 In d u str i al 6 CA M IO NES G M KO D IA K, 7 0 0 0 / 7 5 0 0 / 8 5 0 0 , M O T O R CA T EP IL L A R 3 1 1 6 / 3 1 2 6 / 3 1 2 6 B / 3 1 2 6 E / M O T O RES IS U Z U 3 0 .3 7 2 ,8 8 4 .8 5 9 ,6 6 3 5 .2 3 2 ,5 4
S ep ar ad or A gu a 6 H K1 T C ( 7 ,8 L T S ) ( RA CO R) .

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 1 0 2 , 1 1 0 2 D . M otor : D eu tz . CA M IO NES H IT A CH I. M od el o: EH 6 0 0 . M otor : V ol vo


Com b u sti b l e
T D 1 2 2 . M A Q U INA RIA S H Y U ND A I. M od el o: H L 7 6 0 -3 . M otor : Cu m m i n s 6 CT 8 .3 . EXCA VA D O RA S NEW H O L L A ND . M od el o:
33472 In d u str i al 12 1 7 .3 8 7 ,2 2 2 .7 8 1 ,9 5 2 0 .1 6 9 ,1 7
EC2 1 5 . M otor : Cu m m i n s 5 .9 L . VO L VO . M od el o: 2 4 4 . M otor : L 6 2 .4 L 2 3 8 3 cc D i esel . Cam i on es y Bu ses Iveco,S can i a,Vol vo.
S ep ar ad or A gu a
M otor es y T r actor es F or d ,Case,M assey F er gu n son y New H ol l an d ( S ep ar ad or d e A gu a) con P u r ga.

Com b u sti b l e
34022 In d u str i al 12 Cam i on es Iveco EU RO CA RG O y EU RO T RA KKER ( S ep ar ad or d e A gu a/ Com b ) 2 1 .0 6 1 ,7 7 3 .3 6 9 ,8 8 2 4 .4 3 1 ,6 6
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e
34023 In d u str i al 12 Cam i on J A C ( H F C1 0 6 1 ) M otor 4 Ci l . 3 .9 L ts ( M otor CY 4 1 0 2 BZ L Q ) ( S ep ar ad or A gu a/ Com b .) 1 5 .3 9 6 ,6 7 2 .4 6 3 ,4 7 1 7 .8 6 0 ,1 4
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e
M ERCED EZ BENZ L 1 7 2 0 ( M otor O M 3 6 6 L A ) ; M ERCED EZ BENZ M B 7 1 1 ( M otor O M 3 6 4 L A ) ; V O L VO F H 1 2 ( M otor D 1 2 A ,
34024 In d u str i al 6 D 1 2 C)
2 5 .8 1 1 ,7 0 4 .1 2 9 ,8 7 2 9 .9 4 1 ,5 7
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e
M er ced es L S -1 6 3 4 ( M otor 4 4 7 L A ) ; Bu ses M er ced es O 4 0 0 ( M otor 4 4 7 L A ) ; Vol vo F H 1 2 y F 1 2 ( M otor D 1 2 C 3 4 0 / 4 3 0 )
34039 In d u str i al 6 G L O BET RO T T ER < < Con P u r ga> >
2 6 .5 3 2 ,9 4 4 .2 4 5 ,2 7 3 0 .7 7 8 ,2 1
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e
34177 In d u str i al 6 Cam i on es y Bu ses Vol k sw agen 1 7 -2 0 , 1 8 -3 1 0 / T i tan Bu s 1 8 -3 1 0 O T 2 9 .6 8 9 ,0 1 4 .7 5 0 ,2 4 3 4 .4 3 9 ,2 5
S ep ar ad or A gu a

Com b u sti b l e
34775 In d u str i al 6 Cam i on es Vol vo B1 2 , NH 1 2 , F H 1 2 G l ob etr otter ( S ep ar ad or d e A gu a/ Com b ) ( Racor 2 4 5 ) 2 2 .0 1 0 ,4 3 3 .5 2 1 ,6 7 2 5 .5 3 2 ,1 0
S ep ar ad or A gu a

Com bustible Industrial Unidad Sellada - SERVICIO PESADO


Com b u sti b l e
24006 In d u str i al 12 S u r ti d or es d e Com Bu sti b l e 1 2 .9 6 2 ,9 9 2 .0 7 4 ,0 8 1 5 .0 3 7 ,0 7
U n i d ad S el l ad a

9 de 11
10 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

Com b u sti b l e
24444 In d u str i al 12 D i sp en sad od es d e Com Bu sti b l e ( S ep ar ad or A gu a/ Com Bu sti b l e) 3 4 .0 8 9 ,5 2 5 .4 5 4 ,3 2 3 9 .5 4 3 ,8 4
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
24445 In d u str i al 12 D i sp en sad or d e Com Bu sti b l e ( G I-Bar co 5 0 0 A 3 0 ) 2 9 .4 0 4 ,5 0 4 .7 0 4 ,7 2 3 4 .1 0 9 ,2 2
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 1 5 , 7 2 0 -0 5 . M otor :Cu m m i n s. M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: KH 1 2 5 -3 F ,


33107 In d u str i al 12 KH 1 5 0 -3 . M otor : H i n o H 0 6 CT . CA M IO NES M A CK. M od el o: F 7 0 0 . M otor : L 6 1 4 L 8 5 5 CID Cu m m i n s T u r b o D i esel . 1 2 .7 2 7 ,4 5 2 .0 3 6 ,3 9 1 4 .7 6 3 ,8 4
U n i d ad S el l ad a M A Q U INA RIA S VO L VO . M od el o: L 1 4 0 , L 2 7 0 B. M otor : Cu m m i n s

Com b u sti b l e M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 7 0 , 9 1 8 0 . M otor : Cu m m i n s. M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 2 7 5 C.


33109 In d u str i al 12 M otor : Cu m m i n s KT 1 1 5 0 C. EXCA VA D O RA S H IT A CH I ( S ee Z X m od el s for Z axi s) . M od el o: U H 1 0 -2 , U H 1 0 -7 . M otor H i n o EM 1 0 0 . 1 6 .5 4 6 ,7 2 2 .6 4 7 ,4 8 1 9 .1 9 4 ,1 9
U n i d ad S el l ad a EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: Rob ex 4 5 0 L C-3 . M otor : Cu m m i n s L T A 1 0

Com b u sti b l e
M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 1 9 0 . M otor : Cu m m i n s. CA M IO NES M A CK. M od el o: F L 7 0 0 , F S 7 0 0 . M otor : L 6 1 4 L
33115 In d u str i al 12 8 5 5 CID Cu m m i n s T u r b o D i esel
1 7 .6 6 7 ,2 9 2 .8 2 6 ,7 7 2 0 .4 9 4 ,0 5
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 8 B, 6 6 8 C, 6 6 8 CG S , 6 6 8 D . M otor : D etr oi t D i esel 6 V-5 3 . CA M IO NES M A CK.
33118 In d u str i al 12 M od el o: M H 6 0 2 , M H 6 0 3 . M otor : D etr oi t D i esel . CA M IO NES V O L V O . M od el o: 7 7 0 . M otor : L 6 1 1 .1 L 6 7 7 CID D etr oi t T u r b o 1 8 .1 0 3 ,7 1 2 .8 9 6 ,5 9 2 1 .0 0 0 ,3 0
U n i d ad S el l ad a D i esel S er i es 6 0

Com b u sti b l e M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 8 B, 6 6 8 C, M otor : D etr oi t D i esel 6 V-5 3 . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X2 3 0 -
33120 In d u str i al 12 5 . M otor : J oh n D eer e 6 1 2 5 T . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 8 6 0 A . M otor : D etr oi t D i esel . CA M IO NES V O L V O . M od el o: 1 9 .0 2 5 ,9 4 3 .0 4 4 ,1 5 2 2 .0 7 0 ,1 0
U n i d ad S el l ad a W I. M otor : L 6 1 2 .7 L 7 7 8 CID D etr oi t T u r b o D i esel S er i es 6 0

Com b u sti b l e
M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: A l l U n i ts. M otor : D etr oi t D i esel 4 -5 3 M otor D etr oi t D i esel ( P r i m ar i o) acom p añ ad o con
33121 In d u str i al 12 33122
1 6 .3 9 4 ,0 7 2 .6 2 3 ,0 5 1 9 .0 1 7 ,1 2
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: A l l U n i ts. M otor : D etr oi t D i esel 4 -5 3 . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o:
33122 In d u str i al 12 6 7 7 CG S . M otor : D etr oi t D i esel 4 -5 3 .M otor D etr oi t D i esel ( S ecu n d ar i o) acom p añ ad o con 3 3 1 2 1
1 2 .0 6 4 ,6 7 1 .9 3 0 ,3 5 1 3 .9 9 5 ,0 1
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
H Y U ND A I H -1 0 0 4 L 2 ,6 L ts BA CH A CO D IES EL 1 9 9 6 2 0 0 3 ;( T r am p a d e A gu a) M i tsu b i sh i Can ter . M on tacar gas Cater p i l l ar con
33128 In d u str i al 12 m otor M i tsu b i sh i . Ki o P r eggi o
1 7 .3 4 5 ,7 1 2 .7 7 5 ,3 1 2 0 .1 2 1 ,0 2
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e CH EVRO L ET L U V D -M A X L 4 3 .0 L T S D IES EL 2 0 0 5 a 2 0 0 6 , NIS S A N P ICK U P D -2 2 F RO NT IER 4 L 3 .0 L T S T U RBO D IES EL añ o


33138 In d u str i al 12 2 0 0 5 a 2 0 0 8 , NIS S A N T ERRA NO V 6 3 .3 L T S 2 0 0 2 a 2 0 0 3 , tO Y O T A D Y NA L 4 3 .6 L T S 1 9 9 6 a 2 0 0 3 , tO Y O T A D Y NA L 4 1 7 .0 1 1 ,3 3 2 .7 2 1 ,8 1 1 9 .7 3 3 ,1 4
U n i d ad S el l ad a 3 .7 L T S añ o 1 9 9 1 a 2 0 0 3

Com b u sti b l e
CA M IO NES M A CK. M od el o: CH 6 0 0 . M otor : L 6 1 2 L 7 2 8 CID M ack E7 T u r b o D i esel .Cam i on es M ack e Iveco ( S ecu n d ar i o) L ar go.
33216 In d u str i al 6 3 1 .3 0 7 ,3 6 5 .0 0 9 ,1 8 3 6 .3 1 6 ,5 4
( 6 M i cr on es)
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
CA M IO NES M A CK . M od el o: CS -S er i es M i d -L i n er . M otor : L 6 5 .5 L 3 5 5 CID T u r b o D i esel .Cam i on es M ack e Iveco. ( S ecu n d ar i o)
33218 In d u str i al 6 Cor to. ( 6 M i cr on es)
2 7 .0 8 4 ,5 0 4 .3 3 3 ,5 2 3 1 .4 1 8 ,0 2
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
M A CK+ T r u ck s. M od el o: M H 6 0 2 , M H 6 0 3 . M otor : V 8 1 6 .4 L 9 9 8 CID M ack E9 -4 4 0 T u r b o D i esel . Cam i on es M ack . F i l tr o
33219 In d u str i al 6 2 6 .6 6 2 ,2 0 4 .2 6 5 ,9 5 3 0 .9 2 8 ,1 6
P r i m ar i o. 3 5 M i cr on es
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
33225 In d u str i al 12 M otor es M ar i n os M er cu r y F u er a d e Bor d a ( S p i n -on ) ( Rosca 1 1 / 1 6 -1 6 ; A l t: 9 8 m m ; D .Ext: 9 3 .3 m m ) ( M ERCU RY : 3 5 -6 0 4 9 4 1 ) 1 6 .7 0 1 ,7 9 2 .6 7 2 ,2 9 1 9 .3 7 4 ,0 7
U n i d ad S el l ad a

M ERCED ES BENZ M B 1 7 2 0 6 L 5 .9 L T S O M 3 6 6 L A A ÑO 2 0 0 5 2 0 0 9 , M B 7 1 1 4 L 4 .0 L T S O M 3 6 4 L A 2 0 0 7 2 0 0 9 ; S CA NIA BU S K-


Com b u sti b l e 1 2 4 EB D S C1 2 -0 5 / D C1 2 -0 5 2 0 0 2 2 0 0 8 , BU S K-1 2 4 EB NB-D CS 1 2 0 2 IB A ÑO 1 9 9 8 2 0 0 1 , BU S L -9 4 D S C9 A ÑO 1 9 9 7 2 0 0 1
33231 In d u str i al 6 ,V O L VO VM 3 1 0 6 L 7 .2 L T S M W M 7 A 3 1 0 A ÑO 2 0 0 6 2 0 0 9 , VM 1 7 M W M 6 A 2 0 6 1 5 0 .0 0 2 0 0 6 2 0 0 9 , VM 2 3 M W M 6 A 2 4 0 A ÑO 2 5 .2 6 2 ,3 2 4 .0 4 1 ,9 7 2 9 .3 0 4 ,2 9
U n i d ad S el l ad a 2 0 0 6 2 0 0 9 , VM 3 1 0 6 L 7 .2 L T S M W M 7 A 3 1 0 A ÑO 2 0 0 6 2 0 0 9 E IV ECO EU RO CA RG O T ECT O R Cam i on es F or d S u p er D u ty;
A m b u l an ci as F or d ; Cam i on es M er ced es ( S ep ar ad or A gu a/ Com b ) .

Com b u sti b l e
CA M IO NES INT ERNA T IO NA L M O D EL O S 4 3 0 0 M O T O R D T 4 6 6 A ÑO 2 0 0 5 A 2 0 0 9 , M O D EL O S BU S ES BL U E BIRD ( 1 9 9 4 -0 4 )
33232 In d u str i al 6 3 0 .7 7 2 ,1 6 4 .9 2 3 ,5 5 3 5 .6 9 5 ,7 1
EQ U IP A D O S CO N M O T O R INT ERNA T IO NA L D T 4 6 6 ( 7 .6 L )
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
EXCA VA D O RA S H IT A CH I. M od el o: F H 2 0 0 , F H 2 0 0 -3 . M otor : Iveco. EQ U IP O S NEW H O L L A ND . M od el o: 3 7 9 0 R ( L aver d a) . M otor :
33281 In d u str i al 6 2 6 .5 2 0 ,6 4 4 .2 4 3 ,3 0 3 0 .7 6 3 ,9 5
F i at .F i at Iveco , P egaso
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
33336 In d u str i al 12 EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 4 7 0 , 1 4 8 0 . M otor : In ter n ati on al .Cam i on m es Iter n ati on al , Case, H er cu l es 1 5 .7 8 9 ,9 4 2 .5 2 6 ,3 9 1 8 .3 1 6 ,3 3
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
33341 In d u str i al 12 M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 7 2 8 8 , 7 4 8 8 . M otor : Case D i esel . M otor In ter n ati on al ( IH 6 2 6 2 7 -C1 ) . 1 4 .2 5 0 ,9 6 2 .2 8 0 ,1 5 1 6 .5 3 1 ,1 2
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
33352 In d u str i al 12 Ch evr ol et Kod i ak y F or d G u r i . Cater p i l l ar . M otor es Cu m m i n s. A l to Ki l om etr aj e. 6 M i cr on es 1 4 .8 7 7 ,5 4 2 .3 8 0 ,4 1 1 7 .2 5 7 ,9 4
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 0 8 0 Cr aw l er , 1 0 8 0 B Cr aw l er , 1 1 8 7 L ogger Cr aw l er . M otor :Case 5 0 4 .M aqu i n ar i as
33353 In d u str i al 12 1 5 .4 4 1 ,0 2 2 .4 7 0 ,5 6 1 7 .9 1 1 ,5 8
Case y Cu m m i n s d e 6 Ci l .s. Car ga Refr i ger ad a. F i l tr o P r i m ar i o. 2 8 M i cr on es
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 4 0 B L ogger , 4 0 D Cr aw l er S / N 6 2 7 0 7 1 6 -on . M otor : Case.Equ i p os Cater p i l l ar ; M otor es
33354 In d u str i al 12 1 3 .5 9 0 ,4 4 2 .1 7 4 ,4 7 1 5 .7 6 4 ,9 1
A l l i s-Ch ar m er s ( S ecu n d ar i o)
U n i d ad S el l ad a

M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: M axi h au l T r an sp or ter , P ow er h au l T r an sp or ter . M otor : Cu m m i s. EXCA VA D O RA S


Com b u sti b l e
CA T ERP IL L A R. M od el o: 2 0 5 3 H C-on . M otor : D eu tz . M A Q U INA RIA S CL A RK EQ U IP M ENT . M od el o: 6 6 6 D . M otor : Cu m m i n s 6 B5 .9 .
33358 In d u str i al 12 1 5 .6 7 8 ,9 8 2 .5 0 8 ,6 4 1 8 .1 8 7 ,6 1
EXCA VA D O RA S H IT A CH I .M od el o: F R1 3 0 -2 . M otor : Iveco. EXCA VA D O RA S H Y U ND A I. M od el o: 1 8 0 L C-3 M otor : Cu m m i n s 6 B5 .9
U n i d ad S el l ad a
.F or d Car go 8 1 5 , 1 7 2 1 , 7 0 0 0 y 8 0 0 0 . Bu ses y Cam i on es V ol vo. M otor es Cu m m i n s

Com b u sti b l e
T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o 4 4 5 . M otor : D eu tz F 2 L 5 1 1 D . M A Q U INA RIA S V O L V O . M od el o: Z L 3 0 2 C. M otor : D eu tz
33361 In d u str i al 12 F 4 M 1 0 0 8 . F or d F -7 5 0 M otor V8 6 .1 L 3 7 0 , F or d B-7 5 0 M otor V 8 3 7 0 6 ,1 L .
9 .4 9 3 ,3 1 1 .5 1 8 ,9 3 1 1 .0 1 2 ,2 4
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 1 6 2 0 . M otor : In ter n ati on al D 3 5 8 . CA M IO NES V O L V O . M od el o: F 4 0 7 . M otor : L 4 4 L 2 4 4 CID
33373 In d u str i al 12 1 2 .7 7 3 ,4 1 2 .0 4 3 ,7 5 1 4 .8 1 7 ,1 6
V ol vo T u r b o D i esel T D 4 1 G . Equ i p os In etr n ati on al , Case, T h er m o Ki n g, Kom atsu , S egu n d ar i o.
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
EXCA V A D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 2 5 N 2 S K-on , 3 5 5 8 A L -on , IT 1 2 F 1 S F 0 1 4 4 6 -on , 9 1 0 F 1 KF 0 1 1 7 1 -on . M otor :
33377 In d u str i al 12 1 4 .8 7 7 ,5 4 2 .3 8 0 ,4 1 1 7 .2 5 7 ,9 4
Cater p i l l ar . Ch evr ol et KO D IA K
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
33384 In d u str i al 6 M otor Cater p i l l ar , Cater p i l l ar 1 R-0 7 1 2 3 1 .0 1 6 ,2 3 4 .9 6 2 ,6 0 3 5 .9 7 8 ,8 3
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 0 0 7 B. M otor : Isu z u 4 J A 1 . EQ U IP O S H IT A CH I. M od el o: H X1 8 0 B. M otor : Isu z u 4 J G 1 .


33386 In d u str i al 12 EXCA VA D O RA S KO BEL CO . M od el o: S K8 0 M S R. M otor : Isu z u 4 J B1 . EXCA VA D O RA S NEW H O L L A ND . M od el o: E7 0 B. M otor : Isu z u 1 3 .3 3 1 ,2 0 2 .1 3 2 ,9 9 1 5 .4 6 4 ,1 9
U n i d ad S el l ad a T i er III D i esel . Cam i on NP R 7 1 L y NP R 6 6 L ( U b i cad o en M otor ) ; Equ i p os H i tach i , Isu z u , Kom atsu , T oyota ( 1 0 M i cr on ) .

M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X5 0 -7 . M otor : Ku b ota V 3 3 0 0 D I. M A Q U INA RIA S H Y U ND A I. M od el o: H S L 8 5 0 -7 A . M otor :


Com b u sti b l e
Ku b ota. M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 2 4 A D . M otor : J oh n D eer e. M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: L K2 0 0 . M otor :
33393 In d u str i al 12 Ni ssan F D 3 3 . Cam i on es Ch evr ol et NP R ( 7 1 L y 6 6 L ) . Bu setas y A u toBu ses En cava. M aqu i n ar i as y M otor es Isu z u . T oyota Coaster . 1 0
1 2 .1 1 9 ,0 1 1 .9 3 9 ,0 4 1 4 .0 5 8 ,0 5
U n i d ad S el l ad a
M i cr on es.

Com b u sti b l e
M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: L X8 0 . M otor : Isu z u 6 BD 1 .Ch evr ol et NRP , F V R, En cava ENT -6 1 0 ( Isu z u 1 -1 3 2 4 0 -0 7 9 -0 - 1 -
33398 In d u str i al 12 1 3 2 4 0 -0 7 9 -1 ) , G M 9 7 7 1 4 3 3 9
1 2 .4 1 3 ,6 3 1 .9 8 6 ,1 8 1 4 .3 9 9 ,8 2
U n i d ad S el l ad a

M i tsu b i sh i Can ter ( T od os) . Excavad or as Cater p i l l ar . 1 0 M i cr on es. EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: CX3 1 B. M otor :
Com b u sti b l e
Y an m ar 3 T NV8 8 . EXCA VA D O RA S CA T ERP IL L A R. M od el o: 3 0 7 J A 2 P M 1 -on . M otor : Cater p i l l ar 3 0 4 6 . EXCA VA D O RA S H IT A CH I.
33399 In d u str i al 12 2 1 .7 6 8 ,2 7 3 .4 8 2 ,9 2 2 5 .2 5 1 ,1 9
M od el o: Z X2 7 U -2 . M otor : Y an m ar 3 T NV8 8 . M A Q U INA RIA S J O H N D EERE. M od el o: 1 1 0 T L B. M otor : D i esel . CA M IO NES
U n i d ad S el l ad a
M IT S U BIS H I F U S O . M od el o: Can ter N-F E S er i es. M otor : M i tsu b i sh i 4 D 3 3 ( 4 .2 L )

EXCA VA D O RA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: 9 0 5 0 . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 2 2 . M O NT A CA RG A S CA T ERP IL L A R. M od el o: D P 1 0 0 .


Com b u sti b l e
M otor : M i tsu b i sh i . M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: RX2 3 0 0 -3 . M otor : Isu z u 6 BG 1 T . M A Q U INA RIA S KO BEL CO . M od el o: 1 0 0 0
33525 In d u str i al 12 Cr aw l er . M otor : M i tsu b i sh i 6 D 2 4 T . CA M IO NES M IT S U BIS H I. M od el o: F H . M otor : L 6 5 .0 L 3 0 0 CID T u r b o D i esel ..Cam i on
1 9 .8 6 4 ,0 5 3 .1 7 8 ,2 5 2 3 .0 4 2 ,3 0
U n i d ad S el l ad a
H yu n d ai H D -1 7 0 ( T od os) ; Equ i p os Cater p i l l ar y M i tsu b i sh i ( 1 0 M i cr on )

Com b u sti b l e
CA M IO NES M A CK. M od el o: RD 8 0 0 , V i si on . M otor : L 6 1 2 L 7 2 8 CID M ack E7 E-T ech T u r b o D i esel . Com b u sti b l e S ecu n d ar i o p ar a
33587 In d u str i al 6 M ack G RA NIT E / V IS IO N / CH -6 1 3 ( O E# 4 8 3 G B4 7 1 M ) ; V ar i os Cam i on es M ack
3 1 .4 7 2 ,1 9 5 .0 3 5 ,5 5 3 6 .5 0 7 ,7 4
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
CA M IO NES M A CK. M od el o: CV5 1 3 G r an i te Br i d ge F or m u l a. M otor : L 6 1 2 .1 L 7 2 8 CID M ack A I-3 0 0 A T u r b o D i esel A S ET
33588 In d u str i al 6 ..Com b u sti b l e P r i m ar i o p ar a Cam i on M ack CH -6 1 3 / Vi si on / CV ( O E# 4 8 3 G B4 7 0 M ) ; ; V ar i os Cam i on es M ack
2 5 .4 0 4 ,4 8 4 .0 6 4 ,7 2 2 9 .4 6 9 ,2 0
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: L exi on 4 5 0 . M otor : Cater p i l l ar 3 1 2 6 ..Ch evr ol et KO D IA K ( 7 0 0 0 / 7 5 0 0 / 8 5 0 0 ) ; M otor es
33626 In d u str i al 12 Cater p i l l ar 3 1 1 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 B & 3 1 2 6 E
2 1 .3 9 5 ,4 9 3 .4 2 3 ,2 8 2 4 .8 1 8 ,7 7
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
M A Q U INA RIA S H IT A CH I. M od el o: Z W 1 8 0 P L . M otor : Cu m m i n s Q S B6 .7 T . M A Q U INA RIA S NEW H O L L A ND . M od el o: L W 1 9 0 .B
33654 In d u str i al 12 3 0 .2 4 0 ,4 9 4 .8 3 8 ,4 8 3 5 .0 7 8 ,9 6
( W h eel L oad er ) . M otor : Iveco 5 .9 L . Cam i on es Iveco ( S ep ar ad or d e A gu a/ Com b )
U n i d ad S el l ad a

10 de 11
11 de 11 804-PV PMVP Final

Có d i g o Ti p o U.E D e s c r i p c i ó n \ Ap l i c a c i ó n F AB RICACIO N LO CAL • PMVP Bs .S I VA Bs .S (1 6 %) • PMVP Bs .S + I VA

Com b u sti b l e
EXCA VA D O RA S V O L V O . M od el o: EC1 6 0 C, EC1 8 0 C. M otor : V ol vo D 6 E-EBE3 . CA M IO NES V O L VO V M 3 1 0 M O T O R M W M 7 A 3 1 0 ,
33690 In d u str i al 12 VM 1 7 ,V M 2 3 M O T O R M W M 6 A 2 0 6 Y 6 A 2 4 0 Y S ERIE 7 7 0 -6 1 0 ,B7 R
2 0 .7 5 4 ,5 2 3 .3 2 0 ,7 2 2 4 .0 7 5 ,2 4
U n i d ad S el l ad a

EQ U IP O S CA S E / CA S E-IH . M od el o: CP X6 2 0 . M otor : Cu m m i n s 8 .3 L . M A Q U INA RIA S H Y U ND A I. M od el o: H L 7 7 0 -7 A . M otor :


Com b u sti b l e
Cu m m i n s Q S L 9 . CA M IO NES M A CK. M od el o: CV7 1 2 G r an i te. M otor : L 6 8 .9 L 5 4 3 CID Cu m m i n s T u r b o D i esel IS L . EQ U IP O S
33697 In d u str i al 12 1 6 .3 5 0 ,5 9 2 .6 1 6 ,1 0 1 8 .9 6 6 ,6 9
NEW H O L L A ND . M od el o: CR9 0 4 0 Com b i n e. M otor : Cu m m i n s 6 T A A 9 9 0 4 ( 9 .0 L ) . CA M IO NES VO L V O . M od el o: VH D 6 4 . M otor : L 6
U n i d ad S el l ad a
8 .3 L 5 0 5 CID Cu m m i n s T u r b o D i esel IS C ..F O RD CA RG O 2 6 3 2 , 4 4 3 2 , 4 5 3 2 M O T O R L 6 CU M M INS IS C 8 ,3 L T S EL ECT RO NICO

Com b u sti b l e
CA M IO NES M A CK. M od el o: CT P 7 1 3 , CT P 7 1 3 B, CXP 6 1 2 , CXP 6 1 3 . M otor : L 6 1 1 L 6 5 9 CID M ack T u r b o D i esel M P 7 .
33721 In d u str i al 6 M A Q U INA RIA S V O L V O . M od el o: A 2 5 E. M otor : Vol vo D 9 BA BE3 . Cam i on V ol vo F H 1 2 ( 2 0 4 3 0 7 5 1 )
3 5 .6 2 4 ,6 3 5 .6 9 9 ,9 4 4 1 .3 2 4 ,5 8
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
M A Q U INA RIA S CA S E / CA S E-IH . M od el o: S tei ger 3 8 0 , S tei ger 3 8 5 . M otor : Iveco 1 2 .9 L . T RA CT O RES NEW H O L L A ND . M od el o:
33744 In d u str i al 6 T 9 0 3 0 . M otor : New H ol l an d 1 2 .9 L . Iveco m od el os S tr al i s & T r ak k er , m otor : 3 8 0 / 4 2 0 , 0 7 -0 9
3 8 .4 4 9 ,0 1 6 .1 5 1 ,8 4 4 4 .6 0 0 ,8 5
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
34019 In d u str i al 12 Cam i on es H yu n d ai H D 1 0 0 0 ( T od os) 1 5 .3 7 7 ,2 0 2 .4 6 0 ,3 5 1 7 .8 3 7 ,5 5
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
34021 In d u str i al 12 Cam i on es H yu n d ai H D 1 2 0 ( T od os) 1 1 .3 6 5 ,0 5 1 .8 1 8 ,4 1 1 3 .1 8 3 ,4 6
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
Iveco T RA KKER M od el os 6 X4 / 3 8 0 T 3 8 / 7 2 0 T 4 2 M otor 3 8 0 / 4 2 0 y Iveco S T RA L IS H D M od el os: 4 X2 / 6 X2 / 6 X4 4 5 0 E3 8 /
34043 In d u str i al 6 4 5 0 E4 2 / 7 4 0 E4 2 T / M otor : 3 8 0 / 4 2 0 - S u sti tu ye al I-9 5 1 9 1 1
3 0 .2 1 3 ,8 4 4 .8 3 4 ,2 1 3 5 .0 4 8 ,0 6
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
933390 In d u str i al 12 Cam i on T oyota D Y NA M otor 4 .6 L D i esel T u r b ocar gad o A ÑO 2 0 0 5 -2 0 0 6 ( Rosca M 2 0 x1 .5 ; A l t: 8 2 m m ; D .Ext:8 3 m m ) 1 5 .3 2 7 ,9 8 2 .4 5 2 ,4 8 1 7 .7 8 0 ,4 6
U n i d ad S el l ad a

Com b u sti b l e
V-3 3 5 1 8 In d u str i al 6 F or d F - S u p er D u ty d e 7 .3 L ts. 1 9 6 4 - 1 9 8 0 2 0 .4 3 1 ,8 4 3 .2 6 9 ,0 9 2 3 .7 0 0 ,9 3
U n i d ad S el l ad a

Refrigerante Industrial Unidad Sellada - SERVICIO PESADO


Refr i ger an te
24090 In d u str i al 12 Cam i on es Vol vo ( S ep ar ad or A gu a/ Com Bu sti b l e) 1 7 .2 9 4 ,3 0 2 .7 6 7 ,0 9 2 0 .0 6 1 ,3 9
U n i d ad S el l ad a

Secante de Freno - Servicio Pesado


Iveco 1 7 0 E2 2 / 1 7 0 E2 2 N/ H / T ( T ector ) 5 .9 L ts; F or d Car go 1 7 2 1 , 4 4 3 2 , 4 5 3 2 y 2 6 3 2 . V ol k sw agen 1 7 -2 2 0 , 1 8 -3 1 0 ;Ken w or k th
F i l tr o d e A i r e
d e l a M on tañ a T 6 0 0 / T 8 0 0 , W 9 0 0 , W 9 0 0 L , W 9 0 0 S . F r ei gh tl i n er Col u m b i a CL 1 1 2 , 1 2 0 , F L D 1 2 0 , M 2 1 0 6 . V ol vo
24374 S ecad or d e 4 5 9 .6 4 7 ,4 3 9 .5 4 3 ,5 9 6 9 .1 9 1 ,0 2
V NL 3 0 0 ,M otor V ED 1 1 y VED 1 3 ( 1 2 .8 L ) . V ol vo V NL 4 3 0 , V NM 2 0 0 y M ack CH U 6 1 2 M otor M P 7 ( 1 1 L ) , CH U 6 1 3 M otor : M P 8
F r en o
( 1 3 L ) ,CL 7 0 3 M otor : CU M M INS IS X, CL 7 1 3 , CL 7 3 3

Otros - Servicio Pesado

S ecan te S i stem a
EQ U IP O S CA T ERP IL L A R. M od el o: RR2 5 0 6 ED -on . M otor : Cater p i l l ar 3 4 0 6 . Equ i p os Cater p i l l ar ( Resp i r ad or ) ; Resp i r ad or d e
42469 F r en o In d u str i al 6 1 1 .5 1 9 ,7 3 1 .8 4 3 ,1 6 1 3 .3 6 2 ,8 9
T an qu e H i d r au l i co S ch r oed er
U n i d ad S el l ad a

S ecan te S i stem a
46102 F r en o In d u str i al 12 Cam i on M ack 2 M D -3 1 3 1 1 1 .7 5 2 ,7 0 1 .8 8 0 ,4 3 1 3 .6 3 3 ,1 4
U n i d ad S el l ad a

Para dar Cumplimiento a la Providencia Administrativa Mediante la Cual se Regulan las Modalidades para la Determinación, Fijación y Marcaje de Precios en todo e Territorio
Nacional según Gaceta Oficial N° 40.774 de Fecha 26-10-2015

11 de 11