Você está na página 1de 2

MINA dall'i\bum ”MINANTOLOGIA" ' a… Yuu/timi

IO E TE DA SOLI
Parole di MOGOL Musica di L. BATTISTI

STRUMENTI IN DO

Lento

Fl »… Fi Mui “ MIL

lo e u.- &. m-h._ muco-\nxmi di-

|
Rum mm mm mm \,;7

ocn-dn?_ !» su: gii mbrvnrd/xf w lo .e rscnl—tnl\Li .…

Ren-7 sm. :… D… M.…

su.“ . un …un Dim-mu peruhl pllnrkcf wrn:he co— sn

Ln‘l7 L.;. x… M.… L.q. …


pro-gn… … dev ….. … se … … |…… mvlu,7

x…7 s…. sm n….. MiA/7


%
so»lu.7 Ah per pwu pgrc…mj x…-cùxr|ewz…n…uncum .e,
L.… La7 :=. Dem? M.L n….. n..…
dor-mal'uvme—m ll-min-ln ….5... . m unpvl_. \lsvergllcrlìluM). M-

I:. S.,. :. Lal/7 …

Mm ri? m nurse? n—. …… vi-vrei di

n= m7 : Ln. uv
M.…

pîù— …. quel-ìn che mi r. .… …... le…. a a… … … do—

…» nî— do- ml-ni nm-ri— n-ui m._ :\ dn-mnv


dul$$alò
pnl com

Vocalizzatu : un…
CODA

sm» F- crm. « rull.