Você está na página 1de 52

Jhrphwud Evlfd

Dqwrqlr Vqjdul Djrvwr gh 5335

Uhvxphq Hvwh wh{wr wlhqh fxdwur fdswxorv ixhuwhphqwhphqwh fruuhodwlyrv1 Ho sulphur gh hvwrv wudwd gho Hvsdflr frphq}dqgr lqphgldwdphqwh sru xqd irupxodflq d{lr0 pwlfd1 Ho vhjxqgr fdswxor vh rfxsd gh odv wudqvirupdflrqhv ujlgdv hq jhqhudo | vh oh gd hvshfldo lpsruwdqfld d odv wudqvirupdflrqhv lqyroxwlydv1 Ho Whufhur vh rfxsd gh orv fdvrv pv frpxqhv gh wudqvirupdflrqhv ujlgdv/ r vhd odv vlphwudv/ od wudvodflq | od urwdflq1 Ho fxduwr wudwd gh dojxqdv dsolfdflrqhv fovlfdv shur wudwdgdv frq orv uhfxuvrv |d ghvduuroodgrv

qglfh Jhqhudo
4 Hvsdflr/ sodqr/ uhfwdv | sxqwrv 414 Lqwurgxflq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 415 Frqmxqwrv gh Sxqwrv 1 1 1 1 1 1 41514 Prghorv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41515 Vhpluuhfwdv | vhplsodqrv 41516 qjxorv | wulqjxorv 1 1 41517 Ho vhplhvsdflr 1 1 1 1 1 1 314 Xvr gho Wh{wr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 : : 44 46 5

5 Wudqvirupdflrqhv hq ho sodqr 514 Ixqflrqhv gh sxqwrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51414 Ixqflrqhv el|hfwlydv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51415 Frqmxqwrv hvwdeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 515 Wudqvirupdflrqhv ujlgdv hq ho sodqr 1 1 1 1 51514 Frqjuxhqfld 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51515 Wudqvirupdflrqhv ujlgdv lqyroxwlydv 1

6 Wlsrv gh Wudqvirupdflrqhv 614 Vlphwud fhqwudo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 615 Vlphwud d{ldo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61514 Htxlglvwdqfld gh sxqwrv d uhfwdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 616 Wudvodflrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61614 Dsolfdflrqhv d fxdgulowhurv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61615 Sulphurv wuhv fulwhulrv gh frqjuxhqfld gh wulqjxorv 61616 Uhodflrqhv hqwuh odgrv | qjxorv gh xq wulqjxor 1 1 61617 Fxduwr fdvr gh frqjuxhqfldv gh wulqjxor 1 1 1 1 1 1 61618 Lqwhuvhfflrqhv gh Fhyldqdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61619 Ho lqfhqwur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6161: Ho flufxqfhqwur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

48 48 49 4: 4: 53 55 57 57 59 5< 64 67 68 69 6: 6: 6: 6<

7 Sureohpdv gh Dsolfdflq 714 Ho whruhpd gho qjxor lqvfulwr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 715 Ho Sureohpd gh Ihupw | ho wulqjxor gh Qdsrohq 1 1 1 1 1 716 Sureohpd gh Idjqdqr1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 717 Od Flufxqihuhqfld gh orv Qxhyh Sxqwrv | od Uhfwd gh Hxohu1 1

6161; Ho edulfhqwur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 617 Urwdflrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

76 76 78 7; 7<

73 73

3141Xvr gho Wh{wr

Hvwh wh{wr qr hv xq wh{wr wfqlfr gh Pdwhpwlfdv/ vlqr txh suhwhqgh vhu xqd jxd sdud xq fxuvr hohphqwdo gh jhrphwud1 Hvwh hv xq wh{wr rulhqwdgr do ohfwru txh qr wlhqh hvshfldolgdg hq jhrphwud1 Shur sxhgh uhvxowdu wdpelhq lqwhuhvdqwh sdud orv txh whqjdq txh glfwdu ho whpd1 Wudwd hq or srvleoh gh qr vhu xq oleur txh vhd frvwrvr gh hqwhqghu shur txh od pd|ru sduwh gho wudedmr sdud od frpsuhqvlq vhd gho surslr ohfwru1 Sru hvr vh lqfox|hq pxfkrv hmhuflflrv gh wdo prgr txh ho ohfwru frqvwux|d vxv surslrv frqfhswrv1 Od pd|rud gh orv hmhuflflrv frpsrqhq ho klor ojlfr txh vljxh ho wh{wr sru or wdqwr hv uhfrphqgdeoh uhdol}duorv1 Odv qrwdv d slh gh sdjlqd vrq uhihuhqfldv frodwhudohv | sxhghq vhu reyldgdv1 Orv Whruhpdv vxhohq vhu edvdohv r ixqgdphqwdohv/ | vrq sursrvlflrqhv txh/ d mxlflr gho dxwru/ uhtxlhuhq xq wudwdplhqwr fxlgdgrvr1 Sru or ghpv vrq vlploduhv d orv hmhuflflrv Odv ghqlflrqhv vrq dfodudflrqhv gh fpr vh xvduq flhuwrv wuplqrv1 Hvwh wh{wr whqgud txh vhu ohlgr frq xq odsl} | sdsho

41 Hvsdflr/ sodqr/ uhfwdv | sxqwrv


4141Lqwurgxflq
Frpr hq ho dmhguh}/ qdglh vh suhjxqwd vreuh ho vljqlfdgr gh odv slh}dv ql gh odv fdvloodv ql gh orv froruhv/ dvl dtx qr qrv rfxsduhprv gh suhjxqwduqrv txh hv hvsdflr/ uhfwd/ sodqr/ sxqwr vlqr txh orv frqvlghuduhprv frpr or pv hohphqwdo r frpr frqfhswr sulplwlyr1 Sru rwur odgr qdglh glvfxwh odv uhjodv gho mxhjr gho dmhguh}1 Dtxl wdpsrfr or kduhprv vlqr txh/ hq fxhqwd gh oodpduodv uhjodv gh mxhjr ohv oodpduhprv d{lrpdv1 Orv ud}rqdplhqwrv txh vh kdfhq hq dmhguh}/ sru hmhpsor od sulphud mxjdgd txh vh kdfh hq dmhguh} hv ho prylplhqwr gh xq shq eodqfr r gh xq fdedoor eodqfr/ hq ho fdvr gh od jhrphwud oh oodpduhprv whruhpdv1 4 Wdpelhq wudwduhprv frq frqfhswrv khuhgdgrv gh whrudv dqwhulruhv frpr hv ho fdvr gh frqmxqwrv/ shuwhqhqfld/ hwf1 Sru owlpr/ sdud phmru frpsuhqvlq gh orv txh ydprv d h{srqhu kdjd ho hmhu0 flflr phqwdo vljxlhqwh= roylgh/ sru xq prphqwr/ or txh vdeh gh jhrphwud1

4151Frqmxqwrv gh Sxqwrv

Ghqlflq 41 Gluhprv txh grv frqmxqwrv gh sxqwrv vrq ljxdohv vl | vrodphqwh vl wlhqhq orv plvprv sxqwrv1 5

Ghqlflq 51 Vh glfh txh xq frqmxqwr hv vxefrqmxqwr gh xq ghwhuplqdgr frqmxqwr vl fdgd sxqwr gh hv sxqwr gh Vh vlperol}d  | vh ohh hvw lqfoxlgr hq Vh glfh txh xq frqmxqwr hv vxefrqmxqwr surslr gh xq ghwhuplqdgr
Wdpelq hv lpsruwdqwh/ hvshflfdu ho xqlyhuvr gh glvfxvlq/ odv irupxodv elhq irupdgdv | odv uhjodv gh lqihuhqfld fxdqgr vh wudwd gh ghvduuroodu xq fxhusr frqfhswxdo/ shur hvwrv |d vrq sureohpdv dqhfgwlfrv sdud ho dofdqfh ojlfr txh vh txlhuh gdu hq hvwh wh{wr1 5 Hq hvwh fxuvr wudwduhprv sulqflsdophqwh frq frqmxqwrv gh sxqwrv/ shur wdpelhq kdeoduhprv gh frqmxqwr gh uhfwdv/ gh sodqrv/ hwf1 Sdud ho fdvr gh odv uhfwdv | orv sodqrv/ hq fxhqwd gh frqmxqwrv xvduhprv od h{suhvlq idplold1
4

frqmxqwr vl hvw lqfoxlgr hq | dghpv h{lvwh xq sxqwr hq txh qr hvw hq 6 Ghqlflq 61 Ho frqmxqwr ydfr hv dtxho txh qr frqwlhqh qlqjq hohphqwr Hmhuflflr 415141 Vl vh fxpsoh txh  |  hqwrqfhv ' Hv ghflu txh vl hv xq vxefrqmxqwr gh | hv xq vxefrqmxqwr gh hqwrqfhv | wlhqh orv plvprv hohphqwrv17 D{lrpd 41 H{lvwh ho hvsdflr | hv xq frqmxqwr gh sxqwrv1 D{lrpd 51 Hmhuflflr 415151 Yhultxh txh ho hvsdflr sxglhud vhu ho surslr ydfr 51 Odv uhfwdv vrq vxefrqmxqwrv surslrv gh orv sodqrv1 41 Orv sodqrv vrq vxefrqmxqwrv surslrv gho hvsdflr1

Hmhuflflr 415161 Glvfxwd ho vljxlhqwh suudir= Srghprv fdudfwhul}du xq gudjq glflhqgr txh hv xq vhu px| srghurvr/ txh duurmd ixhjr sru od erfd/ txh wlhqh wuhv jduudv hq fdgd sdwd/ txh hv h{wuhpdgdphqwh vdelr/ txh sxhgh yrodu/ hwf1 Ho qlfr sureohpd hv txh orv gudjrqhv qr h{lvwhq1 D{lrpd 61 H{lvwh xqd uhfwd1 Hvwd owlpd h{suhvlq srgud hqwhqghuvh wdpehq frpr h{lvwh do phqrv xqd uhfwd1 Frq hvwr srghprv dvhjxudu txh Whruhpd 71 H{lvwh xq sodqr frq +do phqrv, wuhv sxqwrv1 Ho hvsdflr frqwlhqh fxdwur sxqwrv1
Od h{suhvlq vxefrqmxqwr surslr vh dfodud frq xq hmhpsor= Ho frqmxqwr irupdgr sru wrgrv orv krpeuhv hv xq vxefrqmxqwr surslr gho frqmxqwr gh kxpdqrv/ sxhv kd| kxpdqrv txh qr vrq krpeuhv/ sru hmhpsor odv pxmhuhv1 7 Gh dkrud hq pv/ fxdqgr vh hqxqflh xqd sursrvlflq hq xq hmhuflflr r hq xq whruhpd gheh wudwdu gh ghprvwuduvh1 Sru or fxdo qrv dkruuduhprv odv sdodeudv ghprvwudu txh111 8 Gh dkrud hq pv/ fxdqgr gljdprv grv sxqwrv/ hqwhqghuhprv txh vh wudwd gh grv sxqwrv glvwlqwrv1 Gho plvpr prgr txh fxdqgr kdeohprv gh wuhv/ fxdwur r fxdotxlhu fdqwlgdg gh sxqwrv d phqrv txh vh lqgltxh or frqwudulr1
6

61 Odv uhfwdv frqwlhqhq do phqrv d grv sxqwrv glvwlqwrv18

Hvwr hv flhuwr sxhv do h{lvwlu xqd uhfwd/ | do vhu hvwd xq vxefrqmxqwr gh xq sodqr/ gheh h{lvwlu xq sodqr1 Oodphprv d hvwd uhfwd o | do sodqr Z Frpr sru d{lrpd hvwd uhfwd frqwlhqh grv sxqwrv | 'c gheh h{lvwlu hq Z xq sxqwr - txh qr hvw hq oc sxhv vlq o qr vhud xq vxefrqmxqwr surslr gh Z/ frqwud ho d{lrpd1 Frq hvwdv dupdflrqhv vh suxhed txh Z frqwlhqh wuhv sxqwrv1 Od vhjxqgd rudflq vh ghmd frpr111 Hmhuflflr 415171 Ho hvsdflr frqwlhqh fxdwur sxqwrv1 D hvwd dowxud gh qxhvwur mxhjr srgud gduvh txh kd|d sodqrv vlq sxqwrv/ hv ghflu xq sodqr srgud vhu xq frqmxqwr ydfr1 Vroxflrqhprv hvwr D{lrpd 71 Orv sodqrv frqwlhqhq xqd uhfwd | xq sxqwr ixhud gh hvwd1 Hmhuflflr 415181 Wrgrv orv sodqrv frqwlhqhq do phqrv wuhv sxqwrv1

Qrwh txh kdvwd dkrud qr srghprv frqwdu d flhqfld flhuwd frq pv gh xqd uhfwd | xq sodqr1

D{lrpd 81 Gdgrv grv sxqwrv h{lvwh xqd qlfd uhfwd txh frqwlhqh d dperv sxq0 wrv1 Gdgrv wuhv sxqwrv txh qr hvwq hq xqd plvpd uhfwd h{lvwh xq qlfr sodqr txh orv frqwlhqh1 Ghqlflq 81 D orv sxqwrv txh hvwq vreuh xqd uhfwd vh ohv oodpd frolqhdohv1 Orv sxqwrv txh hvwq vreuh xq sodqr vh oodpdq frsodqduhv1 Hvwrv frqfhswrv vh h{wlhqghq qdwxudophqwh sdud ho fdvr gh frqmxqwrv gh sxqwrv/ frpr sru hmhpsor d odv uhfwdv1 Ghqlflq 91 Grv uhfwdv frsodqduhv vh ohv oodpd sdudohodv vl vrq ljxdohv r vl vx lqwhuvhfflq9 hv ydfd1 Grv uhfwdv glvwlqwdv vh glfhq vhfdqwhv vl vx lqwhuvhfflq hv qr ydfd1 D grv uhfwdv qr frsodqduhv vh ohv oodpd dodehdgdv1 Xqd idplold gh uhfwdv vh oh oodpd frqfxuuhqwh vl wlhqhq xq sxqwr hq frpq Hmhuflflr 415191 Grv uhfwdv vhfdqwhv wlhqhq vrodphqwh xq sxqwr hq frpq1
9

Vl whqjr grv frqmxqwrv D | E / od lqwhuvhfflq gh D | E hv ho frqmxqwr gh orv sxqwrv txh hvwq d od yh} hq D | E= Od xqlq gh D | E hv ho frqmxqwr gh orv hohphqwrv txh hvwq |d vhd hq D r |d vhd hq E=

Hmhuflflr 4151:1 Ho frqmxqwr ydfr/ xq sxqwr | grv sxqwrv fxdohvtxlhud vrq frol0 qhdohv1 Wuhv sxqwrv/ glvwlqwrv r qr/ vrq frsodqduhv1 Hmhuflflr 4151;1 H{lvwhq fxdwur sxqwrv txh qr vrq frsodqduhv1 H{lvwhq wuhv sxq0 wrv txh qr vrq frolqhdohv1

Hmhuflflr 4151<1 Orv sodqrv frqwlhqhq wuhv uhfwdv1 Ho hvsdflr frqwlhqh fxdwur sodqrv | vhlv uhfwdv1 Sru rwur odgr/ Fxqwrv sxqwrv hq frpq sxhghq whqhu xqd uhfwd frq xq sodqrB D{lrpd 91 Vl xqd uhfwd frq xq sodqr wlhqhq grv sxqwrv hq frpq/ hqwrqfhv ho sodqr lqfox|h wrgd od uhfwd1

Hmhuflflr 4151431 Grv uhfwdv vhfdqwhv ghwhuplqdq xq qlfr sodqr txh odv frqwlh0 qh1 Whruhpd :1 H{lvwhq grv uhfwdv txh qr vrq frsodqduhv: Vhd ho sodqr Z/ od uhfwd o hq Z | ho sxqwr hq ho sodqr Z | qr hq od uhfwd o | grv sxqwrv | hq o Vhd ho sxqwr ' txh qr hvw hq Z +Yhultxh frpr hmhuflflr # $ txh hvwrv remhwrv h{lvwhq,1 Vhd r ' ' ; 1 Hv fodur txh r qr hvw hq Z sxhv ' qr hvw hq Z Vl o | r hvwxylhudq hq xq plvpr sodqr/ hvwh sodqr ghehud vhu Zc sxhv c | ghwhuplqdq d Z Shur r qr hvw hq Z Sru or wdqwr o | r qr vrq frsodqduhv1 Hmhuflflr 4151441 Gdgd xqd uhfwd oc h{lvwh rwud uhfwd r txh hv qr frsodqdu frq o Hmhuflflr 4151451 Grv uhfwdv glvwlqwdv wlhqhq d orv vxpr xq sxqwr hq frpq

Hmhuflflr 4151461 Vhdq @ | K grv uhfwdv sdudohodv | | xqd uhfwd txh hv vhfdqwh frq @ | frq Kc hqwrqfhv | hvw hq ho plvpr sodqr txh @ | K Hmhuflflr 4151471 Od lqwhuvhfflq hqwuh xqd uhfwd | xq sodqr sxhgh vhu vrodphqwh ho frqmxqwr ydfr/ od sursld uhfwd r xq frqmxqwr xqlwdulr<
D hvwdv uhfwdv vxhoh ghfluvhohv dodehdgdv1 Hvwr hv od uhfwd ghwhuplqdgd sru orv sxqwrv S | T= < Xq frqmxqwr irupdgr sru xq vror hohphqwr1 Hq hvwh fdvr sru xq vror sxqwr1
: ;

D{lrpd :1 Od lqwhuvhfflq hqwuh grv sodqrv qr sxhgh vhu xq frqmxqwr xqlwdulr43

Od lqwhuvhfflq hqwuh grv sodqrv/ Gh fxqwrv sxqwrv sxhgh frqvwduB

Hmhuflflr 4151481 Od lqwhuvhfflq hqwuh grv sodqrv glvwlqwrv sxhgh vhu ho frqmxqwr ydfr r xqd uhfwd1 415141Prghorv Sdud hvwh hqwrqfhv/ ho hvsdflr txh khprv frqvwuxlgr vh sduhfh d orv yuwlfhv gh xq whwudhgur44 / grqgh orv wulrv gh sxqwrv uhsuhvhqwdudq or txh khprv oodpdgr sodqrv/ odv dulvwdv fruuhvsrqghudq d orv sduhv gh sxqwrv1 Hv wdpelhq sduhflgr do hvsdflr jhrpwulfr lqwxlwlyr1 Hvwdv uhsuhvhqwdflrqhv vh ohv oodpd prghorv1

Hmhuflflr 4151491 Uh h{lrqh vreuh orv prghorv txh sxglhudq kdehuvh suhvhqwdgr d phglgd txh kdfldprv od hqxqfldflq gh orv d{lrpdv1 415151Vhpluuhfwdv | vhplsodqrv D{lrpd ;1 Orv sxqwrv gh fxdotxlhu uhfwd dgplwhq grv ughqhv wrwdohv rsxhvwrv45 1 Xqd yh} hohjlgr xqr gh hvwrv/ dupdprv txh qr sxhgh kdehu xq sulphu sxqwr/
Udur frpr sduh}fd ho d{lrpd : qr sxhgh ghgxfluvh gh orv d{lrpdv dqwhulruhv1 Xq whwudhgur hv xq fxhusr txh wlhqh vhlv fdudv | fdgd xqd gh hoodv hv xq wulqjxor1 45 Rughq hqwuh sxqwrv vljqlfd txh gdgrv grv sxqwrv fxdohvtxlhud D | E txh vrq frpsdudeohv/ sxhgr lqglfdu fxdo hv dqwhulru do rwur1 Dghpv vl D hv dqwhulru d E> qr sxhgh vhu txh E vhd dqwhulru d D | sru rwur odgr wdpelhq xq wulr gh sxqwrv D> E | F vl vh fxpsoh txh D hv dqwhulru d E | E hv dqwhulru d F hqwrqfhv vh gheh fxpsolu txh D hv dqwhulru d F= Frq ho dgmhwlyr wrwdo vh txlhuh ghflu txh vh sxhghq frpsdudu fxdotxlhu sdu gh sxqwrv1 Ho dgmhwlyr rsxhvwr vh xvd sdud ghflu txh vh sxhghq shupxwdu orv wuplqrv dqwhulru sru srvwhulru1
43 44

hv ghflu xqr txh vhd dqwhulru d wrgrv/ ql xq owlpr sxqwr/ hv ghflu xqr txh vhd srvwhulru d wrgrv46 1 Dghpv gdgrv grv sxqwrv kdeu xq whufhur txh vhu dqwhulru d xqr | srvwhulru do rwur47 1 Whruhpd ;1 Orv sxqwrv gh xqd uhfwd vrq lqqlwrv Hvwr hv fodur gho khfkr gh hvwdu rughqdgrv1 Vl ixhudq xqd fdqwlgdg qlwd vh sr0 gud ghflu/ sru frqwhr gluhfwr/ fxdo hv ho sulphur | fxo hv ho owlpr/ frqwudglflhqgr ho d{lrpd1 Hmhuflflr 41514:1 Hqwuh grv sxqwrv fxdohvtxlhud gh xqd uhfwd kd| lqqlwrv sxq0 wrv1 Hmhuflflr 41514;1 Odv uhfwdv/ orv sodqrv | ho hvsdflr vrq frqmxqwrv lqqlwrv1

Ghqlflq <1 Gdgd xqd uhfwd o | xq sxqwr vreuh od uhfwd o Do frqmxqwr gh sxqwrv dqwhulruhv d vh oh oodpd vhpluhfwd delhuwd gh ruljhq Ljxdo fdolfdwlyr vh oh g do frqmxqwr gh orv sxqwrv srvwhulruhv d Vl hv xq sxqwr gh od uhfwd o $ dqwhulru d c Ho frqmxqwr gh orv sxqwrv dqwhulruhv d vh orv vlperol}d frq | vh orv qrpeud frpr od vhpluhfwd delhuwd  Fxdqgr vh xvd od sdodeud vhpluuhfwd +vlq xvdu od sdodeud delhuwd, hqwhqghuhprv txh vh wudwd gh xqd vhpluhfwd txh lqfox|h ho sxqwr gho ruljhq1 Xvduhprv od plvpd qrwdflq sdud vhpluhfwdv txh sdud vhpluhfwdv delhuwdv/ vlhpsuh | fxdqgr hq ho frqwh{wr txhgh fodud od glihuhqfld/ r vhd luuhohydqwh1 Hq ho fdvr gh txhuhu kdfhu xqd glihuhqfld xvduhprv sdud lqglfdu txh wudwdprv frq od vhpluhfwd delhuwd gh ruljhq 
<

Ghqlflq 431 Vh oodpd kd} gh vhpluuhfwdv gh ruljhq ho sxqwr d wrgdv odv vhpluhfwdv gh ruljhq 

Hmhuflflr 41514<1 Wrphprv odv vhpluhfwdv gh xq kd} gh ruljhq txh hvwq vreuh xq sodqr Zc txh frqwlhqh do sxqwr Gh hvwdv vhpluuhfwdv gh ruljhq txlwhprv xqd vhpluuhfwd fxdotxlhud1 Sdud odv vhpluuhfwdv uhvwdqwhv ghqlu xq rughq lqgxflgr sru od urwdflq gh odv djxmdv gh xq uhorm d hvwh rughq oh oodphprv qhjdwlyr | do frqwudulr srvlwlyr1 Hqfrqwudu xqd dqdorjd frq orv ughqhv gh odv sxqwrv vreuh od uhfwd148
D hvwh wlsr gh frqmxqwrv vh oh oodpd delhuwrv D hvwh wlsr gh frqmxqwrv vh oh oodpd ghqvrv 48 Sxhgh shqvduvh hq xq rughq frpq sdud wrgrv orv kdfhv gh vhpluuhfwdv gho sodqr shur/ sdud orv qhv gh hvwh wh{wr/ dofdq}d frq ho vljqlfdgr lqwxlwlyr gh rughq1
46 47

Ghqlflq 441 Grv vhpluhfwdv vh ohv glfh rsxhvwdv vl frqwlhqhq ho plvpr ruljhq $ | vrq frolqhdohv/ shur vrq glvwlqwdv D od vhpluhfwd rsxhvwd d od oh oodpduhprv $  Ghqlflq 451 Gdgrv grv sxqwrv | ' Orv sxqwrv txh hvwq hqwuh | '49 irupdq ho vhjphqwr delhuwr ' D orv sxqwrv | ' vh ohv oodpd h{wuhprv gh glfkr vhjphqwr1

Ghqlflq 461 Ho vhjphqwr ' hv ho vhjphqwr delhuwr ' xqlgr do frqmxqwr ic 'j Qrwh txh ho frqmxqwr ydfr hv xq vhjphqwr delhuwr | txh ho frqmxqwr xqlwdulr hv xq vhjphqwr1 Hmhuflflr 4151531 Ho vhjphqwr delhuwr ' hv od lqwhuvhfflq gh odv vhpluhfwdv $ $ delhuwdv ' | ' Hmhuflflr 4151541 Odv vhpluhfwdv delhuwdv | orv vhjphqwrv delhuwrv vrq frqmxqwrv ghqvrv | delhuwrv1 Ghqlflq 471 Xqd surslhgdg gh xq frqmxqwr hv khuhglwduld vl wrgrv orv vxefrq0 mxqwrv gh hvwh frqmxqwr wlhqhq od plvpd surslhgdg1 Hmhuflflr 4151551 Glvfxwd vl odv surslhgdghv gh vhu frsodqdu/ frolqhdo/ lqqlwr/ ghqvr | delhuwr vrq khuhglwduldv1

Hmhuflflr 4151561 Frqvlghuh grv sxqwrv | Frqvlghuh ho oxjdu jhrpwulfr gh orv sxqwrv f wdo txh shuwhqhfh do vhjphqwr delhuwr f Fruuhvsrqgh d dojxqd vhpluuhfwd delhuwdB Ghqlflq 481 Xq frqmxqwr vh oodpd frqyh{r vl fxdotxlhu sdu gh sxqwrv gho frqmxqwr vrq h{wuhprv gh xq vhjphqwr lqfoxlgr hq ho frqmxqwr1

Hmhuflflr 4151571 Ho hvsdflr/ orv sodqrv/ odv uhfwdv/ odv vhpluhfwdv/ orv vhjphqwrv/ ho ydfr | orv frqmxqwrv xqlwdulrv gh sxqwrv vrq frqmxqwrv frqyh{rv1 Orv frqmxqwrv irupdgrv sru grv sxqwrv vrodphqwh/ qr vrq frqyh{rv1
Orv sxqwrv txh hvwq hqwuh S | T vrq orv sxqwrv txh vrq srvwhulruhv d S | dqwhulruhv d T> hq ho fdvr gh txh T vhd srvwhulru d S= Hq ho fdvr txh S vhd srvwhulru d T> orv sxqwrv hqwuh S | T vhudq orv srvwhulruhv d T | dqwhulruhv d S=
49

<

Hmhuflflr 4151581 Od lqwhuvhfflq gh grv frqmxqwrv frqyh{rv hv frqyh{d1

Hmhuflflr 4151591 Gdu hmhpsor gh xqd xqlq gh frqmxqwrv frqyh{rv txh qr vhd frqyh{d1 Hmhuflflr 41515:1 Ghflglu | mxvwlfdu vl od frqyh{lgdg hv xqd surslhgdg khuhgl0 wduld1

D{lrpd <1 Gdgr xq sodqr Z | xqd uhfwd o hq ho sodqr Z Orv sxqwrv gho sodqr Z txh qr shuwhqhfhq d od uhfwd oc irupdq grv frqmxqwrv glvmxqwrv/ qr ydfrv/ frqyh{rv gh wdo prgr txh vl wrpr xq sxqwr hq xqr gh hvwrv | rwur sxqwr ' hq ho rwur/ od lqwhuvhfflq hqwuh ' | o hv qr ydfd1

Ghqlflq 491 D orv frqmxqwrv ghqlgrv hq ho d{lrpd < vh ohv oodpd vhplsodqrv delhuwrv/ d od uhfwd o vh oh oodpd erugh gho vhplsodqr1 Orv vhplsodqrv hvwdq frpsxhvwrv sru ho vhplsodqr delhuwr fruuhvsrqglhqwh pv vx erugh1 D orv sxqwrv gh xq vhplsodqr gh erugh xqd uhfwd o vh glfh frq flhuwr dexvr shuplwlgr gho ohqjxdmh txh hvwq gh xq odgr gh od uhfwd o

Hmhuflflr 41515;1 Vhd xq sodqr Z | xqd uhfwd o hq ho sodqr Z Orv vhjphqwrv gh Z txh qr wlhqhq xq h{wuhpr hq oc r elhq hvwq lqfoxlgrv hq xq vhplsodqr delhuwr ghwhuplqdgr sru oc r elhq fruwdq d od uhfwd o Whruhpd 4:1 Vhd xq sodqr Z | xqd uhfwd o hq Z Vhd k xqr gh orv vhplsodqrv $ delhuwrv gh Z ghqlgrv sru o Vhd xq sxqwr gh k | xq sxqwr gh o Vhd @ ' delhuwd1 Hq hvwdv frqglflrqhv @ hvwd frpsohwdphqwh lqfoxlgd hq k

Vl hvwh qr ixhud ho fdvr h{lvwlud xq sxqwr f txh hvwdud hq @ | txh qr hvwdud hq k f hq hvwh fdvr hvwdud hq ho vhplsodqr gh Z txh qr frqwlhqh d c sxhv od uhfwd txh frqwlhqh d @ wlhqh grv sxqwrv hq Zc | +Yhu d{lrpd 9, Hq hvwh fdvr/ sru d{lrpd </ od uhfwd o frq ho vhjphqwr f wlhqhq txh whqhu lqwhuvhfflq qr ydfd/ hv ghflu ij c sxhv od uhfwd txh frqwlhqh d @ | o vror sxhghq whqhu xq sxqwr hq frpq1 +Yhu hmhuflflr 415145, Hq uhvxphq/ ho sxqwr hvwdud hqwuh | fc or txh hv devxugr |d txh f hv xq sxqwr gh @

Hmhuflflr 41515<1 Vl xqd vhpluhfwd @c frq ruljhq hq xq sxqwr gh od uhfwd oc wlhqh xq sxqwr hq xq vhplsodqr ghwhuplqdgr sru o/ od vhpluhfwd rsxhvwd d @ whqgu wrgrv vxv sxqwrv hq ho rwur vhplsodqr1 43

415161qjxorv | wulqjxorv

Ghqlflq 4;1 Gdgdv grv vhpluhfwdv @ | K gh ruljhq c vh oodpd qjxor d od lqwhuvhfflq gh orv vhplsodqrv ghwhuplqdgrv sru odv uhfwdv txh frqwlhqhq d odv vhpluhfwdv gh wdo pdqhud txh fdgd xqr gh orv vhplsodqrv frqwhqjd d od rwud vhpluhfwd1 D odv vhpluhfwdv @ | K vh ohv oodpd odgrv gho qjxor | do sxqwr vh oh oodpd yuwlfh gho qjxor1 Ghqlflq 4<1 Vl odv vhpluhfwdv frlqflghq ho qjxor ghwhuplqdgr vh oh oodpd qxor1 Vl odv vhpluhfwdv vrq rsxhvwdv vh oh oodpd qjxor oodqr1 Ghqlflq 531 Ho lqwhulru gh xq qjxor hv ho frqmxqwr irupdgr sru ho qjxor phqrv orv odgrv4: 1 Hmhuflflr 4151631 Ho lqwhulru gh xq qjxor hv od lqwhuvhfflq gh grv vhplsodqrv delhuwrv1

Hmhuflflr 4151641 Ho qjxor qxor wlhqh lqwhulru ydfr1 Ho qjxor oodqr wlhqh sru lqwhulru xq vhplsodqr delhuwr1 Ghqlflq 541 Xqd vhpluhfwd lqwhulru hv dtxhood txh wlhqh ruljhq hq ho yuwlfh gho qjxor | wlhqh xq sxqwr hq ho lqwhulru gho qjxor1 Vh glfh txh xq vhjphqwr dsr|d vxv h{wuhprv hq orv odgrv gh xq qjxor vl fdgd h{wuhpr hv xq sxqwr gh fdgd xqr gh orv odgrv gho qjxor1 Hmhuflflr 4151651 Wrgd vhpluhfwd lqwhulru | wrgr vhjphqwr dsr|dgr hq orv odgrv gh xq qjxor hvwq lqfoxlgrv hq xq qjxor1 Hmhuflflr 4151661 Ho lqwhulru gh xq qjxor qr qxor hv qr ydfr1
4:

Ho frqmxqwr D phqrv ho frqmxqwr E hv ho frqmxqwr gh wrgrv orv hohphqwrv gh D txh qr hvwq hq E=

44

Whruhpd 551 Wrgd vhpluhfwd lqwhulru gh xq qjxor fruwd d wrgr vhjphqwr dsr0 |dgr hq ho qjxor1

Vhdq grv vhpluhfwdv @ | K gh ruljhq c xqd vhpluhfwd lqwhulru r | xq vhjphqwr c frpr or lqglfd od jxud1 Vreuh od vhpluhfwd delhuwd rsxhvwd d K hvfrmdprv xq sxqwr  Ho vhjphqwr qr fruwd d r ql d vx rsxhvwd sxhv sru ho hmhuflflr 415165 hvw frpsohwdphqwh frqwhqlgr hq ho qjxor gh odgrv @ | od vhpluhfwd rsxhvwd d od Kc plhqwudv txh od vhpluuhfwd r hvw hq ho qjxor irupdgr sru @ | sru K | od rsxhvwd gh r hvw frpsohwdphqwh lqfoxlgd hq @ | K +yhu hmhuflflr 41515<,1 Sru hvwr | hvwq hq vhplsodqrv rsxhvwrv frq uhvshfwr d od uhfwd txh lqfox|h d rc | hqwrqfhv od fruwd1 Dghpv frpr od vhpluhfwd r | ho vhjphqwr hvwq hq ho qjxor/ vh fruwdq hq ho lqwhulru gho qjxor1
 

Xqd vhpluhfwd lqwhulru fruwd d fxdotxlhu vhjphqwr dsr|dgr hq ho qjxor

Ghqlflq 561 Gdgrv wuhv sxqwrv c | qr dolqhdgrv/ od lqwhuvhfflq gh orv vhplsodqrv ghwhuplqdgrv sru fdgd sdu gh hvwrv sxqwrv | txh frqwlhqhq do whufhur vh oodpd wulqjxor1 Ho lqwhulru gh xq wulqjxor hv/ qdwxudophqwh/ od lqwhuvhfflq gh orv vhplsodqrv delhuwrv fruuhvsrqglhqwhv1 Orv vhjphqwrv hqwuh orv sxqwrv vh ohv oodpd odgrv gho wulqjxor | d orv sxqwrv phqflrqdgrv vh ohv oodpd yuwlfhv gho wulqjxor1 Ghqlflq 571 Ho yhuwlfh c txh qr shuwhqhfh d xq odgr @ ' hq xq wulqjxor c vh oodpd yhuwlfh rsxhvwr do odgr @ Do odgr @ vh oh oodpd rsxhvwr do yuwlfh Hmhuflflr 4151671 Ho lqwhulru gh xq wulqjxor qr ghjhqhudgr hv qr ydfr Hmhuflflr 4151681 Orv vhjphqwrv hqwuh orv sxqwrv gh xq odgr | ho yuwlfh rsxhvwr gh xq wulqjxor hvwq lqfoxlgrv hq ho wulqjxor4;
4;

D hvwrv vhjphqwrv vh ohv oodpd fhyldqdv

45

Hmhuflflr 4151691 Grv vhpluhfwdv lqwhulruhv gh qjxorv glvwlqwrv gh xq wulqjxor qr ghjhqhudgr/ vh fruwdq hq ho lqwhulru gho wulqjxor Hmhuflflr 41516:1 Vhd xq wulqjxor 4< Vhd xq sxqwr hq ho lqwhulru gho $ $ $ wulqjxor1 Orv qjxorv ghwhuplqdgrv sru odv vhpluhfwdv c | c wrpdgdv gh d sduhv/ fxeuhq wrgr ho sodqr grqgh vh hqfxhqwud ho wulqjxor1

Hmhuflflr 41516;1 Fxdotxlhu vhpluhfwd txh vhd frsodqdu frq xq wulqjxor/ frq ruljhq hq xq sxqwr lqwhulru gho wulqjxor fruwd xq odgr gho wulqjxor1

Hmhuflflr 41516<1 Wrgd uhfwd frsodqdu frq xq wulqjxor/ txh wlhqh sxqwrv hq ho lqwhulru gh xq wulqjxor/ fruwd orv odgrv gh xq wulqjxor grv yhfhv1 Dghpv/ vl xqd uhfwd frsodqdu frq ho wulqjxor fruwd xqd yh} do wulqjxor/ or kdu grv yhfhv 415171Ho vhplhvsdflr Gdgr ho sodqr Z | vhd ho hvsdflr l

Ghqlflq 581 Vhd xq sxqwr txh qr shuwhqhfh d Zc vh oodpd vxehvsdflr 7 do frqmxqwr irupdgr sru orv sxqwrv txh vrq orv vhjxqgrv h{wuhprv gh orv vhjphqwrv txh wlhqhq xqr gh vxv h{wuhprv hq | txh qr wlhqhq qlqjq sxqwr gh Z Hmhuflflr 4151731 7 hv qr ydfr Whruhpd 591 7 hv frqyh{r1
4<

Hvwd qrwdflq vljqlfd txh orv yuwlfhv gh xq wulqjxor vrq orv sxqwrv D> E | F=

46

Vhdq orv sxqwrv ' | - +fxdohvtxlhud, shuwhqhflhqwhv d 7 Vl orv sxqwrv c ' | - hvwxylhudq dolqhdgrv/ ho vhjphqwr '-c shuwhqhfhud d 7 +Od mxvwlfdflq vh od ghmdprv do ohfwru,1 Hq ho fdvr hq txh orv sxqwrv c ' | - qr hvwxylhudq dolqhdgrv ho vhjphqwr '- ghehu shuwhqhfhu d 7 Vl hvwh qr ixhud ho fdvr/ frqvlghuhprv do wulqjxor '- ' | | ho sodqr k ghwhuplqdgr sru c ' | -1 Vl od lqwhuvhfflq hqwuh k | Z ixhud ydfd/ orv vhjphqwrv hqwuh orv sxqwrv gh '- | qr whqgudq sxqwrv hq frpq frq Z / | ho vhjphqwr hq fxhvwlq hvwdu hq 7 Vl od lqwhuvhfflq hqwuh k | Z ixhvh od uhfwd oc hvwd uhfwd qr sxhgh fruwdu qlqjxq odgr gh | ql sdvdu sru xq yuwlfh1 Hq hihfwr/ vl od uhfwd fruwdud dojq odgr gh |c hvwd odgr ghehud vhu qhfhvduldphqwh '-c sxhvwr txh orv rwurv odgrv/ sru klswhvlv/ qr frqwlhqhq qlqjq sxqwr gh Z Hq hvwh fdvr vh frqwudglfh od vhjxqgd sduwh gho hmhuflflr 41516<1 Wdpsrfr sxhghq kdehu sxqwrv gh o hq ho lqwhulru gh | +Od mxvwlfdflq vh od ghmdprv do ohfwru, Hq ghqlwlyd/ qlqjxqd fhyldqd ghvgh ho sxqwr c wlhqh sxqwrv gh od uhfwd o | sru or wdqwr/ hq hvwh fdvr wdpelhq ho vhjphqwr '- hvw lqfoxlgr hq 7 Frpr kdvwd dtx khprv frqvlghudgr wrgrv orv fdvrv srvleohv/ frqfoxlprv txh 7 hv frqh{r1 Ghqlflq 5:1 Orv sxqwrv txh qr hvwq hq Z | txh wdpsrfr hvwq hq 7 irupdq xq frqmxqwr do txh vh oh oodpd vhplhvsdflr rsxhvwr d 7 Or ghqrwduhprv 7 Hmhuflflr 4151741 7 hv qr ydfr Hmhuflflr 4151751 Orv vhjphqwrv hqwuh orv sxqwrv gh 7 | frqwlhqhq xq sxqwr gh Z Hmhuflflr 4151761 Orv vhjphqwrv hqwuh orv sxqwrv gh 7 | orv sxqwrv gh 7 frqwlhqhq xq sxqwr gh Z Hmhuflflr 4151771 7 hv frqyh{r1

Hmhuflflr 4151781 Fxdotxlhu sxqwr gh 7 vluyh sdud ghqlu d 7 Hvwr hv/ vl ' 5 7 c ho frqmxqwr gh orv vhjxqgrv h{wuhprv gh orv vhjphqwrv txh wlhqhq sru h{wuhpr do sxqwr ' | txh qr frqwlhqhq qlqjxq sxqwr gh Zc hv ho surslr 7 Vxjhuhqfld= frqvlghuh orv wulqjxorv ' f sdud xq f fxdotxlhud gh 7 Hmhuflflr 4151791 Vhd ' 5 7 c ho frqmxqwr gh orv vhjxqgrv h{wuhprv gh orv vhjphqwrv txh wlhqhq sru h{wuhpr do sxqwr ' | txh qr frqwlhqhq qlqjxq sxqwr gh Zc hv ho surslr 7 Hmhuflflr 41517:1 Xq vhplsodqr gh erugh dojxqd uhfwd gh Z | txh frqwlhqh d hvw frpsohwdphqwh frqwhqlgr hq 7 47

51 Wudqvirupdflrqhv hq ho sodqr
5141Ixqflrqhv gh sxqwrv
Hq hvwd vhfflq lqwhqwduhprv mxvwlfdu od qrflq lqwxlwlyd gh prylplhqwr gh od irupd pv irupo | uslgd txh srgdprv1 Sdud hvwr ghehuhprv kdeodu gh dojxqrv frqfhswrv gh pdwhpwlfd suhylrv1 Sulphudphqwh qrv rfxsduhprv gh ixqflrqhv gh sxqwrv1 Ghqlflq 5;1 Gdgrv grv sxqwrv | '/ vh oodpd sdu rughqdgr gh orv sxqwrv | ' do frqmxqwr gh od irupd ii j c ic 'jj Vh or ghqrwd Ec ' do sxqwr vh oh oodpd sulphud frpsrqhqwh | do sxqwr ' vh oh oodpd vhjxqgd frpsrqhqwh14 1

Ghqlflq 5<1 Gdgrv grv frqmxqwrv gh sxqwrv k | q / do frqmxqwr gh wrgrv orv sduhv rughqdgrv gh wdo pdqhud txh od sulphud frpsrqhqwh hv xq sxqwr gh k | vhjxqgd frpsrqhqwh hv xq sxqwr gh qc vh oh oodpd surgxfwr fduwhvldqr gh k | q | vh or ghqrwd sru k q D wrgr vxefrqmxqwr gh k q vh oh oodpd uhodflq gh k hq q Ghqlflq 631 D xqd uhodflq gh k hq q txh fxpsoh txh sdud fdgd sxqwr gh k h{lvwh xq qlfr sxqwr ' gh q gh wdo prgr txh ho sdu Ec ' hvw hq hvwd uhodflq/ vh oh oodpd ixqflq gh k hq q Hq hvwh fdvr vh glfh txh od ixqflq s dvljqd d ho ydoru ' | vh hvfuleh s E ' ' Do frqmxqwr k vh oh oodpd grplqlr gh od ixqflq | do frqmxqwr q vh oh oodpd frgrplqlr gh od ixqflq1 Do frqmxqwr gh odv vhjxqgdv frpsrqhqwhv gh od ixqflq vh oh oodpd lpdjhq gh od ixqflq1 Vh glfh txh hv xq sxqwr mr gh s vl vh fxpsoh txh s E ' Hv fodur txh od lpdjhq gh od ixqflq hv xq vxefrqmxqwr gho frgrplqlr gh od ixqflq1 Pxfkrv dxwruhv oh oodpdq d od dvljqdflq ixqflq/ plhqwudv txh do frqmxqwr gh sduhv rughqdgrv oh oodpdq jufd gh od ixqflq1
Hq uhdolgdg hq fxhqwd gh sxqwrv srguhprv kdeodu gh hohphqwrv hq jhqhudo/ shur frpr od pd|ru sduwh gh odv yhfhv wudwduhprv vrodphqwh frq sxqwrv/ qrv uhihuluhprv d sxqwrv1
4

48

Hmhuflflr 514141 Od uhodflq gh k hq kc txh frqvwd gh wrgrv orv sduhv rughqdgrv frq sulphud | vhjxqgd frpsrqhqwhv ljxdohv vh oodpd ixqflq lghqwlgdg1 Pxhvwuh txh hv hihfwlydphqwh xqd ixqflq1 Hmhuflflr 514151 Gh xq hmhpsor gh xqd uhodflq gh / hq / txh qr vhd ixqflq1 Hmhuflflr 514161 Vhdq k | q grv frqmxqwrv gh sxqwrv +fxdohvtxlhud, | vhd s xqd ixqflq/ Vl 1 k q ' s Ek s Eq 5 514141Ixqflrqhv el|hfwlydv Ghqlflq 641 Xqd ixqflq hv el|hfwlyd vl od lpdjhq frlqflgh frq ho frgrplqlr | vl fxdotxlhu sdu gh sxqwrv glvwlqwrv gho grplqlr wlhqhq lpdjhqhv glvwlqwdv1 Hmhuflflr 514171 Od ixqflq lghqwlgdg hv el|hfwlyd Ghqlflq 651 Od lqyhuvd gh xqd ixqflq s hv xqd uhodflq txh vh rewlhqh gh lqwhufdpeldu od sulphud sru od vhjxqgd frpsrqhqwh gh orv sduhv rughqdgrv gh od ixqflq1 Vh od ghqrwd sru s
3

Ghqlflq 661 Gdgdv grv ixqflrqhv s | }c gh wdo prgr txh od lpdjhq gh } hv xq vxefrqmxqwr gho frgrplqlr gh sc vh ghqh xqd ixqflq txh vh oh oodpd frpsrvlflq gh } frq s | vh ghqrwd s } d od ixqflq txh wlhqh frpr grplqlr k ho grplqlr gh } | frpr frgrplqlr q ho frgrplqlr gh s gh wdo prgr txh sdud fdgd 5 k h{lvwh xq ' 5 qc wdo txh s E} E ' ' Whruhpd 671 Vl xqd ixqflq s hv el|hfwlyd/ vx lqyhuvd hv xqd ixqflq1 Sdud fdgd hohphqwr ' gho frgrplqlr gh sc h{lvwlu do phqrv xq gho grplqlr gh s gh wdo prgr txh ' ' s E / sxhv/ frpr s hv el|hfwlyd ho grplqlr gh s frlqflgh frq od lpdjhq1 Dghpv hvwh gheh vhu qlfr/ sxhv vl kxelhvh grv/ sru hmhpsor | gh wdo prgr txh ' ' s E | ' ' s E vh hvwdud frqwudglflhqgr od ghqlflq gh el|hfwlylgdg1
 

Hmhuflflr 514181 Vl od lqyhuvd gh xqd ixqflq hv ixqflq/ hv wdpelhq el|hfwlyd1 Hmhuflflr 514191 Vhdq s | } ixqflrqhv el|hfwlydv hqwrqfhv Es }
3

Hmhuflflr 5141:1 Od frpsrvlflq gh xqd ixqflq el|hfwlyd frq vx lqyhuvd hv od lghqwlgdg1


5

'}

s

Vh glfh txh odv ixqflrqhv suhvhuydq od lqfoxvlq

49

514151Frqmxqwrv hvwdeohv

Ghqlflq 681 Vhd k xq frqmxqwr gh sxqwrv ghqlprv s Ek do frqmxqwr gh orv sxqwrv ' ' s E grqgh hv xq sxqwr gh k Vh glfh txh k hv hvwdeoh hq s vl fxpsoh txh s Ek ' k

Whruhpd 691 Vhdq k | q grv frqmxqwrv gh sxqwrv +fxdohvtxlhud, | vhd s xqd ixqflq el|hfwlyd1 s Ek ^ q ' s Ek ^ s Eq 6 Hq hihfwr vl wrpdprv hq k ^ qc ghehu hvwdu hq k r hq qc | ' ' s E ghehu hvwdu hq s Ek r hq s Eq / oxhjr ' hvwdu hq s Ek ^ s Eq  Sru rwur odgr/ vl ' ' s E hvw hq s Ek ^ s Eq c ' ghehu hvwdu hq s Ek r hq s Eq  Vl ' hvwxylhud hq s Ek c do vhu s el|hfwlyd ghehud hvwdu hq k Gho plvpr prgr vl ' hvwxylhud hq s Eq  Gh hvwdv grv owlpdv rudflrqhv ghgxflprv txh qr sxhgh hvwdu hq rwur oxjdu pv txh hq k ^ q

Hmhuflflr 5141;1 Vhdq k | q grv frqmxqwrv gh sxqwrv +fxdohvtxlhud, | vhd s xqd ixqflq el|hfwlyd1 s Ek _ q ' s Ek _ s Eq 7 Hmhuflflr 5141<1 Od frpsrvlflq gh ixqflrqhv el|hfwlydv hv el|hfwlydv1 Hmhuflflr 5141431 Xq sxqwr mr gh xqd ixqflq el|hfwlyd hv wdpelq sxqwr mr gh od ixqflq lqyhuvd1

5151Wudqvirupdflrqhv ujlgdv hq ho sodqr

Qrv uhvwulqjluhprv d odv wudqvirupdflrqhv hq ho sodqr Z1

D{lrpd 431 Xqd wudqvirupdflq # hq ho sodqr Z hv xqd ixqflq el|hfwlyd gh Z hq Z Xq wudqvirupdflq vhu ujlgd vl 41 Gdgrv wuhv sxqwrv fxdohvtxlhud c | c txh fxpsohq txh hvwq dolqhdgrv frq hqwuh | c hqwrqfhv # E c # E | # E hvwq dolqhdgrv frq # E hqwuh # E | # E 8 51 qlqjq vhjphqwr sxhgh wudqvirupduvh hq xqd sduwh sursld gh vl plvpr
Vh glfh txh odv ixqflrqhv el|hfwlydv suhvhuydq od xqlq1 Vh glfh txh odv ixqflrqhv el|hfwlydv suhvhuydq od lqwhuvhfflq 8 Suhvhuyd od dolqhdflq | od uhodflq hqwuh1
6 7

4:

61 qlqjq qjxor sxhgh wudqvirupduvh hq rwur qjxor frq ho pvpr yuwlfh shur txh vhd sduwh sursld gh vl plvpr1 71 Odv wudqvirupdflrqhv ujlgdv ghehq fxpsolu txh 41 Od lqyhuvd gh xqd wudqvirupdflq ujlgd hq xqd wudqvirupdflq ujlgd +w1u, 51 Od frpsrvlflq gh wudqvirupdflrqhv ujlgdv hv ujlgd
 

Hmhuflflr 515141 Od ixqflq lghqwlgdg hv xqd wudqirupdflq ujlgd

61 Gdgrv xqd vhpluhfwd r | xq vhplsodqr k ghwhuplqdgr sru hvwd vhpluhf0 wd> | rwud vhpluhfwd r | xq vhplsodqr k ghwhuplqdgrv sru hvwd owlpd h{lvwh xqd qlfd wudqvirupdflq ujlgd wdo txh # Er ' r | # E@ ' k
 

Whruhpd 6:1 Odv vhpluhfwdv vh wudqvirupdq hq vhpluuhfwdv1 hq xqd w1u1


 

Vhd od vhpluhfwd r gh ruljhq Vhd # xqd w1u1 gh wdo prgr txh ' # E c vhd    $ xq sxqwr gh od vhpluhfwd r glvwlqwr gh Sureduhprv r ' # E # E grqgh hv     $ $ txh # E # E ' # ' r Vl wrpdprv xq sxqwr ' 5 c hv ghflu txh ' hvwdud hqwuh | c txhgdud fodur txh # E' hvwdud hqwuh # E | # E sru    $ ghqlflq gh w1u1/ oxhjr # E' 5 # E # E 1 Or plvpr vxfhghud vl 5 '1 Sru    $ rwur odgr wrphprv xq ' 5 # E # E | frqvlghuhprv ho fdvr hq txh ' hvw hqwuh # E | # E hq hvwh fdvr sru d{lrpd gh w1u1 od lqyhuvd gh wrgd wudqvirupdflq ujlgd hv xqd wudqvirupdflq ujlgd txhgd txh # E' hvw hqwuh # E# E ' | # E# E ' Ho fdvr txh uhvwd frqvlghudu or ghmdprv frpr hmhuflflr sdud ho ohfwru1
  3 3 3

Hmhuflflr 515151 Odv uhfwdv vh wudqvirupdq hq uhfwdv hq xqd w1u1 Hmhuflflr 515171 Orv vhplsodqrv vh wudqvirupdq hq vhplsodqrv

Hmhuflflr 515161 Orv vhjphqwrv vh wudqvirupdq hq vhjphqwrv hq xqd w1u1 Hmhuflflr 515181 Xq vhjphqwr qr sxhgh frqwhqhu frpr sduwh sursld d vx wudqv0 irupdgr

Hmhuflflr 515191 Od rsxhvwd gh xqd vhpluhfwd vh wudqvirupd hq xqd w1u1 hq od rsxhvwd gh od vhpluhfwd wudqvirupdgd 4;

Hmhuflflr 5151:1 Ho vhplsodqr rsxhvwr gh xq vhplsodqr vh wudqvirupd hq xqd w1u1 hq ho rsxhvwr gho vhplsodqr wudqvirupdgr Hmhuflflr 5151;1 Odv uhfwdv sdudohodv vh wudqvirupdq hq sdudohodv Hmhuflflr 5151<1 Wuhv sxqwrv qr dolqhdgrv vh wudqvirupdq hq sxqwrv qr dolqhdgrv Hmhuflflr 5151431 Odv uhfwdv vhfdqwhv vh wudqvirupdq hq uhfwdv vhfdqwhv1 Whruhpd 6;1 Gdgr xq vhjphqwr ' | xqd vhpluhfwd r gh ruljhq c h{lvwh xq qlfr sxqwr - hq r txh fxpsoh txh - hv frqjuxhqwh frq '

 $ Vhd od vhpluhfwd ' | k xq vhplsodqr gh erugh hvwd vhpluhfwd9 1 Sru ho d{lrpd $ gh odv w1u1 h{lvwlu xqd qlfd w1u1 # wdo txh # ' ' r | # Ek ' k / grqgh k hv xqr gh orv vhplsodqrv gh erugh r1 Hq hvwdv frqglflrqhv # E' ' - | hqwrqfhv ' -1 Vl h{lvwlhvh xq - 9' - wdpelhq vreuh r | txh fxpsod txh ' txlhuh ghflu txh h{lvwh lc w1u1 wdo txh l ' ' - shur sru d{lrpd h{lvwh  wdpelhq # l w1u1 wdo txh # l - ' - shur hvwr frqwudglud ho d{lrpd gh odv w1u1 r dojxqd gh vxv frqvhfxhqfldv +Yhu hmhuflflr 51518, |d txh xqr gh orv vhjphqwrv vhud sduwh sursld gho rwur1 Oxhjr - ' - Ho whruhpd 6; vh oh oodpd whruhpd gh wudqvsruwh gh vhjphqwrv/ | ho qrpeuh vh gheh d txh hvwr mxvwlfd txh vh sxhgd kdfhu frsldv gh xq vhjphqwr vreuh fxdotxlhu vhpluuhfwdv1 Hq ho sodqr pv frqfuhwr hvwr mxvwlfdud txh vh sxhgh fdofdu xq vhjphqwr gdgr hq rwud vhpluhfwd gdgd1 Vljxlhqgr ho ud}rqdplhqwr sdud wudqvsruwh gh vhjphqwrv vh sxhgh ghgxflu ho whruhpd sdud wudqvsruwh gh qjxorv txh vh ghmd frpr
   

Hmhuflflr 5151441 Hqxqfldu | ghprvwudu ho whruhpd gh wudqvsruwh gh qjxorv1 Hmhuflflr 5151451 Vl xqd w1u1 wlhqh grv sxqwrv mrv wlhqh wrgd xqd uhfwd md

Hmhuflflr 5151461 Vl xqd w1u1 wlhqh wuhv sxqwrv mrv qr dolqhdgrv/ hvwd w1u1 hv xqlfdphqwh od lghqwlgdg1
Hq uhdolgdg ghehudprv ghflu xq vhplsodqr gh erugh od uhfwd txh frqwlhqh d hvwd vhpluhfwd1 Shur ho dkruur gh sdodeudv mxvwlfd ho dexvr gh ohqjxdmh frphwlgr1
9

4<

515141Frqjuxhqfld

Ghqlflq 6<1 Grv frqmxqwrv gh sxqwrv vh glfhq frqjuxhqwhv vl h{lvwh xqd wudqv0 irupdflq ujlgd gh wdo prgr txh od lpdjhq sru hvwd gh xqr gh hoorv hv ho rwur1 Sdud od frqjuxhqfld xvduhprv ho vperor Hmhuflflr 5151471 Wrgr frqmxqwr hv frqjuxhqwh frqvljr plvpr: Hmhuflflr 5151481 Vl xq frqmxqwr k hv frqjuxhqwh frq xq frqmxqwr q ho frqmxqwr q or hv frq ho k; Hmhuflflr 5151491 Vl xq frqmxqwr k hv frqjuxhqwh frq xq frqmxqwr q | ho frqmxqwr q or hv frq ho c k hv frqjuxhqwh frq ho < Ghqlflq 731 Ho oxjdu jhrpwulfr gh orv sxqwrv txh vrq orv vhjxqgrv h{wuhprv gh orv vhjphqwrv qr qxorv | frqjuxhqwhv txh wlhqhq xq h{wuhpr hq c vh oh oodpd flufxqihuhqfld gh fhqwur D fdgd xqr gh orv vhjphqwrv vh oh oodpd udglr gh od flufxqihuhqfld1 Hmhuflflr 51514:1 Odv flufxqihuhqfldv vh wudqvirupdq hq flufxqihuhqfldv hq xqd w1u1 Dghpv vl ho fhqwur gh xqd flufxqihuhqfld hv mr hq xqd w1u1 hqwrqfhv od flufxqihuhqfld hv hvwdeoh1 Ghqlflq 741 Xq wuldqjxor hv lvrvfhohv vl wlhqh xq sdu gh odgrv frqjuxhqwhv1 Vl orv wuhv odgrv gh xq wulqjxor vrq frqjuxhqwhv ho wulqjxor hv htxlowhur1 Rughq hq vhjphqwrv | qjxorv
 

Ghqlflq 751 Xq vhjphqwr hv phqru txh xqr ( vl h{lvwh xq vhjphqwr  lqfoxlgr sursldphqwh hq ( | txh hv frqjuxhqwh frq Xq qjxor k hv phqru txh xq qjxor q vl h{lvwh xq qjxor k lqfoxlgr sursldphqwh hq q | frq ho pvpr yuwlfh


Hmhuflflr 51514;1 Xq vhjphqwr hv phqru txh xqr ( vl h{lvwh xq sxqwr hq ( gh wdo prgr txh  


Vh oh oodpd surslhgdg uh h{lyd gh od frqjuxhqfld1 Vh oh oodpd surslhgdg vlpwulfd gh od frqjuxhqfld1 < Vh oh oodpd surslhgdg wudqvlwlyd gh od frqjuxhqfld1 Frpr od frqjuxhqfld fxpsoh od uh h{lyl0 gdg/ od uhflsurflgdg | od wudqvlwlylgdg/ vh glfh txh od frqjuxhqfld hv xqd uhodflq gh htxlydohqfld1
: ;

53

A hv phqru txh xq qjxor S_ A vl h{lvwh xqd vhpluhfwd Hmhuflflr 51514<1 Xq qjxor @K A gh wdo prgr txh SK B @K A1 lqwhulru K hq S_
 

Hmhuflflr 5151531 Qlqjq vhjphqwr sxhgh wudqvirupduvh hq xqr phqru1 Hmhuflflr 5151541 Qlqjq qjxor sxhgh wudqvirpduvh hq xqr phqru1 Sxqwr phglr | elvhfwul}

Ghqlflq 761 Vh glfh txh grv sxqwrv | htxlglvwdq gh xq whufhur vl  Ho ho fdvr hq txh c | hvwxelhudq dolqhdgrv/ d vh oh oodpdud sxqwr phglr gho vhjphqwr Hmhuflflr 5151551 Ho sxqwr phglr gh xq vhjphqwr vh hqfxhqwud hqwuh | Hmhuflflr 5151561 Ho sxqwr phglr gh xq vhjphqwr/ vl h{lvwh/ hv qlfr1 A txh fxpsoh txh @r Ghqlflq 771 Vhd r xqd vhpluhfwd lqwhulru gho qjxor @K A A A rKc hqwrqfhv d r vh oh oodpd elvhfwul} gho qjxor @K Hmhuflflr 5151571 Od elvhfwul} gh xq qjxor/ vl h{lvwh/ hv qlfd1 Dqjxorv Dg|dfhqwhv

Ghqlflq 781 Grv qjxorv vh ohv oodpd dg|dfhqwhv vl frpsduwhq xq odgr | orv rwurv grv odgrv hvwq vreuh vhpluuhfwdv rsxhvwdv1 Hmhuflflr 5151581 Wrgr qjxor qr qxor ql oodqr wlhqh grv dg|dfhqwhv Ghqlflq 791 Xq qjxor vh glfh uhfwr vl hv frqjuxhqwh frq dojxqr gh vxv dg|d0 fhqwhv1 Hmhuflflr 5151591 Wrgrv orv qjxorv uhfwrv vrq frqjuxhqwhv Ghqlflq 7:1 Xq qjxor k txh hv frqjuxhqwh frq xq dg|dfhqwh gh rwur q vh glfh vxsohphqwdulr Hmhuflflr 51515:1 Wrgrv orv qjxorv uhfwrv vrq vxsohphqwdulrv 54

Vxpd gh vhjphqwrv | qjxorv

Ghqlflq 7;1 Xq vhjphqwr vh oh oodpd vxpd gh rwurv ( | .8 vl h{lvwh xq sxqwr f gh wdo prgr txh f ( | f .8 D od vxpd gh grv vhjphqwrv frqjuxhqwhv vh oh oodpd vhjphqwr greoh1 Ho uhvwr gh odv ghqlflrqhv vh yxhoyhq qdwxudohv Hmhuflflr 51515;1 Ghqlu vhjphqwr plwdg Hmhuflflr 51515<1 Ghqlu vxpd gh qjxorv1

Hmhuflflr 5151631 Ghqlu qjxor greoh | qjxor plwdg1 Hmhuflflr 5151641 Od vxpd gh grv uhfwrv hv xq oodqr Ghqlflq 7<1 Vl od vxpd gh grv qjxorv hv xq uhfwr/ d dtxhoorv qjxorv vh ohv oodpd frpsohphqwdulrv1 Vl od vxpd gh grv qjxorv hv xq oodqr d orv qjxorv vh ohv oodpd vxsohphqwdulrv1 Hmhuflflr 5151651 Grv qjxorv dg|dfhqwhv vrq vxsohphqwdulrv1 Hv flhuwr od sur0 srvlflq uhfsurfdB 515151Wudqvirupdflrqhv ujlgdv lqyroxwlydv

Ghqlflq 831 Xqd w1u1 vh glfh lqyroxwlyd vl do frpsrqhuod frq vl plvpd uhvxowd od ixqflq lghqwlgdg1 Hmhuflflr 5151661 Prvwudu txh od lqyhuvd gh xqd w1u1 lqyroxwlyd hv od sursld w1u143 Whruhpd 841 Xqd w1u1 lqyroxwlyd ghmd hvwdeoh xq vhjphqwr gh h{wuhprv xq sxqwr fxdotxlhud | vx wudqvirupdgr1 fodur sxhv sdud Hvwr hv fxdotxlhu c vh fxpsoh txh # E ' # E# E # E ' # # E  ' # # E sru vhu # lqyroxwlyd1

Hmhuflflr 5151671 Xqd w1u1 lqyroxwlyd ghmd hvwdeoh xqd uhfwd txh sdvd sru xq sxqwr fxdotxlhud | vx wudqvirupdgr +Frqvlghuh ho fdvr txh ho sxqwr sru grqgh sdvd vhd mr,
43

D hvwh wlsr gh ixqflrqhv vh ohv oodpd dxwrlqyhuvdv

55

Hmhuflflr 5151681 Hq xqd w1u1 lqyroxwlyd vl xqd uhfwd | vx wudqvirupdgd vh lqwhu0 vhfdq hq xq sxqwr/ hvwh sxqwr hv mr hq hvwd w1u1

Whruhpd 851 Ho sxqwr phglr +vl h{lvwh, gh xq vhjphqwr gh h{wuhprv xq sxqwr | vx wudqvirupdgr hq xqd w1u1 lqyroxwlyd hv mr1 Vhd  ho sxqwr phglr gho | vhd  # xqd w1u1 lqyroxwlyd frq ' # E/ hqwrqfhv # '  Frpr l ' c sdud dojxqd w1u1 |d txh    / hqwrqfhv '  Vl hvwh qr ixhud ho fdvr/ kdflhqgr # l ' vh oohjdud d txh xqr gh orv grv vhjphqwrv r c vhuld phqru txh ho rwur frqwudglflhqgr dojxqd frqvhfxhqfld gho d{lrpd gh odv w1u1
  

Hmhuflflr 5151691 Od elvhfwul} +vl h{lvwh, gh xq qjxor ghwhuplqdgr sru xqd vh0 pluhfwd | vx wudqvirupdgd hv hvwdeoh hq xqd w1u1 lqyroxwlyd frq wrgrv vxv sxqwrv mrv1 Hmhuflflr 51516:1 Wrgd w1u1 lqyroxwlyd wlhqh do phqrv xq vhjphqwr hvwdeoh1 Qd0 wxudophqwh wdpelq xqd uhfwd hvwdeoh1

56

61 Wlsrv gh Wudqvirupdflrqhv
6141Vlphwud fhqwudo
Ghqlflq 861 Vhd xq sxqwr gho sodqr Z vhd r xqd vhpluhfwd fxdotxlhud gh ruljhq | k xq vhplsodqr gh erugh r Od w1u1 j hv od vlphwud fhqwudo gh fhqwur vl j Er ' r | j Ek ' k

Whruhpd 871 Fxdotxlhu vhpluhfwd gh ruljhq vhuylud ljxdophqwh sdud ghqlu od plvpd vlphwud jJ Vhdq grv vhpluhfwdv qr rsxhvwdv r | | Vhdq orv vhplsodqrv k | q grv vhplsod0 prv gh erughv uhvshfwlydphqwh r | | Vl j Er ' r | j Ek ' kc revhuyhprv txh j E| ' | grqgh | hv xqd vhpluhfwd gh ruljhq |d txh hv reyldphqwh mr1 Vl | 9' |c | ghehud hvwdu lqfoxlgd hq dojxqr gh orv vhplsodqrv delhuwrv gh erugh A qr vhud oodqr | hvwdud frpsohwdphqwh lqfoxlgr |c sru hmhpsor q Dv ho qjxor || A hqwrqfhv hq q Vxsrqjdprv txh r vhd lqwhulru d ||   A B B _ A A ^ j || ' j |r ^ | r ' j |r ^ j | r '| r^| r
     

Shur hvwh owlpr plhpeur frqwhqgud do vhplsodqr q | ho vhplsodqr q vh wudqv0 irupdud hq xqd sduwh sursld gho qc or txh hv devxugr1 Hvwh devxugr surylqr gh vxsrqhu txh | 9' | sru or fxdo | ' | Vh ghmd frpr hmhuflflr do ohfwru txh j Eq ' q
 

Whruhpd 881 Od vlphwud fhqwudo hv lqyroxwlyd

Vhd od vlphwud fhqwudo j | vhdq od vhpluhfwd fxdotxlhud r gh ruljhq | ho vhplsodqr k gh erugh hvwd vhpluhfwd yhprv txh j Ej Er ' j E r ' E r ' r j Ej Ek ' j E k ' E k ' k

Shur hvwh wlsr gh frvdv or kdfh od lghqwlgdg/ oxhjr sru ho d{lrpd gh od w1u1j j ' _ 57

Hmhuflflr 614141 Ho vhjphqwr hv frqjuxhqwh frq ho j E Hvwr hv/ hv mr hq hvwd w1u1 Dghpv hv ho sxqwr phglr gh j E Hmhuflflr 614161 Orv qjxorv rsxhvwrv sru ho yuwlfh vrq frqjuxhqwhv

Hmhuflflr 614151 Odv uhfwdv txh sdvdq sru ho fhqwur gh od vlphwud shupdqhfhq hvwdeohv hq hvwd vlphwud1 Hmhuflflr 614171 Grv qjxorv dg|dfhqwhv d xq qjxor gdgr vrq frqjuxhqwhv1

Hmhuflflr 614181 Wrgd vlphwud fhqwudo wlhqh xq qlfr sxqwr mr txh hv vx fhqwur1 +Vxjhuhqfld= Vxsrqjd od h{lvwhqfld gh rwur sxqwr mr glvwlqwr gho fhqwur gh od $ vlphwud | frqvlghuh od rshudflq gh od vlphwud vreuh od vhpluhfwd  Whruhpd 891 Gdgrv grv sxqwrv | glvwlqwrv vhd k ho vhplsodqr ghwhuplqdgr # $ $ $ sru od uhfwd od w1u1 # txh fxpsoh txh # ' | # Ek ' k hv xqd vlphwud fhqwudo1 Ghmdprv do ohfwru od yhulfdflq gh txh # hv lqyroxwlyd1 Wrphprv h{whulru $ # $ # $ # d Vhd ' _ # E +Qrwh txh hvwd lqwhuvhfflq h{lvwh sxhv E  | # # $ # $ hvwq hq glvwlqwr vhplsodqr frq uhvshfwr d  Dghpv # E ' # _  # $ $ # $ # # # E ' _ # E ' +Yhu hmhuflflr 515167, Sru wdqwr hv mr1 Dvl $ $ $ $ # ' # ^  ' ^  ' Sru or wdqwr hvwd hv j Hmhuflflr 614191 H{lvwh ho sxqwr phglr gh fxdotxlhu vhjphqwr gdgr1 Dghpv hvwh sxqwr hv qlfr1

Sxqwr Phglr 58

Hmhuflflr 6141:1 Wrgd w1u1 lqyroxwlyd wlhqh do phqrv xq sxqwr mr1

Hmhuflflr 6141;1 Wrgd w1u1 lqyroxwlyd wlhqh do phqrv xqd flufxqihuhqfld hvwdeoh1

Whruhpd 8:1 Xqd uhfwd fxdotxlhud txh qr sdvd sru ho fhqwur gh vlphwud vh wudqvirupd hq xqd sdudohod d vl plvpd Vhdq grv uhfwdv | | | gh wdo pdqhud txh j E| ' | frq | txh qr sdvd sru Vxsrqjdprv ' | _ | hqwrqfhv j E ' j E| _ | ' | _ | ' sru or fxdo hv mr hq hvwd vlphwud/ or txh frqwudglfh ho uhvxowdgr gho hmhuflflr 614181 Hq vlqwhvlv | | | vrq sdudohodv
   

Hmhuflflr 6141<1 Gdgd xqd uhfwd o | xq sxqwr h{whulru d oc h{lvwh xqd uhfwd +do phqrv, txh hv sdudohod d o | txh sdvd sru +Vxjhuhqfld= Frqvlghuh xqd vlphwuld fhqwudo gh fhqwur ho sxqwr phglr gho vhjphqwr hqwuh | xq sxqwr fxdotxlhud gh od uhfwd o Hmhuflflr 6141431 Od vlphwud fhqwudo gh fhqwur ho fhqwur gh xqd flufxqihuhqfld gdgd/ ghmd md d glfkd flufxqihuhqfld1 Whruhpd 8;1 Grv qjxorv k | q frqjuxhqwhv wlhqhq yuwlfhv |  Vl k wlhqh  $  $ xqr gh vxv odgrv od vhpluuhfwd | q od vhpluuhfwd  | hvwq hq glvwlqwrv # $ vhplsodqrv frq uhvshfwr d od uhfwd c hqwrqfhv orv odgrv uhvwdqwhv gh k | q vrq sdudohorv1
  

Vl wrpr od vlphwud fhqwudo j grqgh hv ho sxqwr phglr gho vhjphqwr c j Ek ' qc gh dtx txh orv rwurv grv odgrv vhdq sdudohorv/ sru vhu xqr od lpdjhq gho rwur1 Hmhuflflr 6141441 Xvdqgr wudqvsruwh gh qjxorv | gh vhjphqwrv ghvduurooh dojq surfhglplhqwr sdud hqfrqwudu sxqwrv phglrv | sdudohodv1 Yhu Iljxud BB

6151Vlphwud d{ldo

Ghqlflq 8<1 Vhd o xqd uhfwd gho sodqr Z vhd r xqd vhpluhfwd fxdotxlhud lq0 foxlgd hq o | k xq vhplsodqr gh erugh o Od w1u1 jo hv od vlphwud d{ldo gh hmh o vl jo Er ' r | j Ek ' k 59

Hmhuflflr 615141 Fxdotxlhu vhpluhfwd hq o vhuylud ljxdophqwh sdud ghqlu jo Hmhuflflr 615151 Xqd vlphwuld d{lo fxdotxlhud hv lqyroxwlyd1 Hmhuflflr 615161 Orv qlfrv sxqwrv mrv gh xqd vlphwud d{ldo vrq orv gh vx hmh1

Hmhuflflr 615171 Vhd xq sxqwr txh qr hvw hq ho hmh gh xqd vlphwud d{ldo j o Ho sxqwr phglr gho vhjphqwr jo E hvw vreuh o Dghpv xqd vhpluhfwd  $ fxdotxlhud gh ruljhq txh hvw vreuh oc irupd frq xq qjxor uhfwr1 Hmhuflflr 615181 H{lvwh xq qjxor uhfwr1 A od w1u1 # txh fxpsoh txh # Er ' r | Hmhuflflr 615191 Gdgr xq qjxor uhfwr r| # Ek ' kc grqgh k hv xqr gh orv vhplsodqrv ghwhuplqdgrv sru rc hv xqd vlphwud d{ldo gh hmh od uhfwd txh frqwlhqh d |


Hmhuflflr 6151:1 Gdgd xqd uhfwd o | xq sxqwr h{whulru d hvwd uhfwd sdvd xqd shushqglfxodu d o sru Whruhpd 931 Gdgrv grv vhpluuhfwdv @ | K glvwlqwdv qr rsxhvwdv/ frq ho plvpr ruljhq vhd k ho vhplsodqr ghwhuplqdgr sru od vhpluuhfwd @ txh frqwlhqh d K | q ho vhplsodqr ghwhuplqdgr sru od vhpluuhfwd K txh frqwlhqh d @c od w1u1 # txh fxpsoh txh # E@ ' K | # Ek ' q hv xqd vlphwud d{ldo1 Ghmdprv do ohfwru od yhulfdflq gh txh # hv lqyroxwlyd1 Wrphprv 5 @ glvwlqwr gh txh sdvd sru Vhd ' # E Ho sxqwr phglr gho vhjphqwr hv mr hq hvwd w1u1 lqyroxwlyd/ or plvpr txh +Ghmdprv od mxvwlfdflq gh hvwr #$ owlpr do ohfwru,1 Sru or wdqwr od uhfwd hv hvwdeoh/ frq wrgrv vxv sxqwrv mrv #$ hq hvwd wudqvirupdflq1 Dghpv/ orv vhplsodqrv ghwhuplqdgrv sru hq hvwd #$ wudqvirupdflq vh fruuhvsrqghq/ oxhjr hvwd w1u1 hv od vlphwud d{ldo gh hmh Hmhuflflr 6151;1 Wrgr qjxor frqyh{r wlhqh xqd elvhfwul} Hmhuflflr 6151<1 Vl xqd uhfwd | vx wudqvirupdgd sru xqd vlphwud d{ldo vh fruwdq hq xq sxqwr c hqwrqfhv hvw vreuh ho hmh gh hvwd vlphwud1

5:

Hmhuflflr 6151431 Xq wulqjxor lvrvfhohv wlhqh grv qjxorv frqjuxhqwhv4 +Vxjh0 uhqfld= Vl hv ho yuwlfh gh lqwhuvhfflq gh orv odgrv frqjuxhqwhv gho wudqjxor $ $ lvrvfhohv c sodqwhh od vlphwud d{ldo txh oohyd hq Qrwh txh hq hvwh fdvr hv ho wudqvirupdgr gh | uhflsurfdphqwh1, Hmhuflflr 6151441 Xqd w1u1 txh wudqvirupd xqd vhpluhfwd hq vx rsxhvwd | txh pdqwlhqh hvwdeohv orv vhplsodqrv ghwhuplqdgrv sru hvwdv vhpluhfwdv hv xqd vlph0 wud d{ldo1 +Vxjhuhqfld= Wrph xq sxqwr txh qr hvw hq od uhfwd txh frqwlhqh d hvwdv vhpluhfwdv | dqdolfh ho sxqwr phglr gh hvwh sxqwr | vx wudqvirupdgr, $ $ Hmhuflflr 6151451 Gdgrv grv sxqwrv glvwlqwrv | od w1u1 txh hqyld hq pdqwhqlhqgr hvwdeohv orv vhplsodqrv ghwhuplqdgrv sru hvwdv vhpluhfwdv/ hv xqd vlphwud d{ldo1 Hmhuflflr 6151461 Vl xq wulqjxor wlhqh grv qjxorv frqjuxhqwhv hqwrqfhv hv lvrv0 fhohv1 +Frqvlghudu hmhuflflr 6151<,

Hmhuflflr 6151471 Hq xq wulqjxor lvrvfhohv/ od phgldwul} gh xq odgr frlqflgh frq od elvhfwul} gho qjxor rsxhvwr1

Hmhuflflr 6151481 Gdgd xqd uhfwd o | xq sxqwr hq od uhfwd oc sdvd xqd uhfwd shushqglfxodu d o sru Hmhuflflr 6151491 Gdgd xqd uhfwd o | xq sxqwr c sdvd xqd qlfd uhfwd shushq0 glfxodu d o sru Glvfulplqh orv fdvrv hq txh ho sxqwr hvwh vreuh od uhfwd | hq txh qr or hvw1 +Vxjhuhqfld= Dsoltxh ho whruhpd 8;, Hmhuflflr 61514:1 Xqd flufxqihuhqfld frq glphwur ho hmh gh vlphwud gh xqd vl0 phwud d{ldo shupdqhfh hvwdeoh1
Hvwh whruhpd vh frqrfh frpr Srqv Dqvlqruxp r Sxhqwh gho Dvqr1 Vrod wrpduvh dqwljxd0 phqwh frpr h{dphq gh lqjuhvr d odv xqlyhuvlgdghv1
4

5;

Hmhuflflr 61514;1 Ho oxjdu jhrpwulfr gh orv sxqwrv txh htxlglvwdq gh grv sxqwrv mrv | hv od phgldwul} gho vhjphqwr 

Hmhuflflr 61514<1 Od rsxhvwd gh od elvhfwul} gh xq qjxor hv od elvhfwul} gho qjxor rsxhvwr sru ho yuwlfh1 Hmhuflflr 6151531 Od elvhfwul} gh xq qjxor hv shushqglfxodu d od elvhfwul} gho dg|dfhqwh15 615141Htxlglvwdqfld gh sxqwrv d uhfwdv Ghqlflq 941 Vhdq grv sxqwrv | | od uhfwd oc vhdq | orv sxqwrv gh lqwhuvhfflq gh odv uhfwdv shushqglfxoduhv d o ghvgh | uhvshfwlydphqwh/ vh glfh txh | vrq htxlglvwdqwhv d o vl  
  

Phgldwul} gh xq vhjphqwr

Hmhuflflr 6151541 Ho oxjdu jhrpwulfr gh orv sxqwrv hq ho lqwhulru gh xq qjxor txh htxlglvwdq gh orv odgrv gh glfkr qjxor irupdq od elvhfwul} gho qjxor1

Elvhfwul} gh xq qjxor
Gh hvwd irupd odv elvhfwulfhv ghwhuplqdgdv sru grv uhfwdv vhfdqwh vh glfh txh irupdq xqd fux} gh elvhfwulfhv1
5

5<

Hmhuflflr 6151551 Od frpsrvlflq gh vlphwudv d{ldohv gh hmhv shushqglfxoduhv hv xqd vlphwud fhqwudo gh fhqwur ho sxqwr gh lqwhuvhfflq gh orv hmhv1 Od frpsrvlflq gh xqd vlphwud d{lo gh hmh o frq xqd vlphwud fhqwudo gh fhqwur hv xqd vlphwud d{ldo gh hmh xqd uhfwd shushqglfxodu do hmh o txh sdvd sru Hmhuflflr 6151561 Odv phgldwulfhv gh orv fdwhwrv gh xq wulqjxor uhfwqjxor vh fruwdq hq ho sxqwr phglr gh od klsrwhqxvd1 Od flufxqihuhqfld txh wlhqh sru glph0 wur ho sxqwr phglr gh od klsrwhqxvd gh xq wulqjxor uhfwqjxor/ sdvd sru ho qjxor uhfwr

Hmhuflflr 6151571 Odv phgldwulfhv gh odv fxhugdv sdvdq sru ho fhqwur gh od flu0 fxqihuhqfld1 Hmhuflflr 6151581 Gdgdv grv flufxqihuhqfldv txh vh fruwdq hq grv sxqwrv/ od ph0 gldwul} gh od fxhugd frpq hv wdpelq xq glphwur frpq1

Flufxqihuhqfld txh sdvd sru orv yuwlfhv gh xq wulqjxor uhfwqjxor

Whruhpd 951 Wrgr sxqwr gh xqd flufxqihuhqfld gh glphwur hv ho yuwlfh ^ gh xq qjxor uhfwr 


Hq od vlphwud d{ldo gh hmh od phgldwu} gho vhjphqwr / ho sxqwr vh wudqv0 irupdu hq xq sxqwr vreuh od flufxqihuhqfld dqwlsrgdo d c sru hmhuflflr 6151571 Hq ghqlwlyd/ vl dsolfdprv hvwd vlphwud d{ldo | oxhjr xq vlphwud fhqwudo gh fhqwur $ ho fhqwur gh od flufxqihuhqfld | vh oohjd d txh od vhpluuhfwd vh wudqvirupdu hq xqd sdudohod/ | frpr sru hmhuflflr 615155 od hvwd frpsrvlflq hv xqd vlphwud d{ldo oh qjxor hq gheh vhu uhfwr1 63

6161Wudvodflrqhv


Ghqlflq 961 Vhdq orv sxqwrv | c | vhd k xqr gh orv vhplsodqrv ghqlgrv # $ $  $ sru Od w1u1 wdo txh # '  | # Ek ' kc vh oodpd wudvodflq gh
 

pgxor6 | vh ghqrwd sru  Od lghqwlgdg vh frqvlghud xqd wudvodflq gh # $ pgxor fhur1 D od uhfwd vh oh oodpd jxld gh od wudvodflqHmhuflflr 616141 Qlqjq sxqwr gh od jxd hq xqd wudvodflq glvwlqwd gh od lghq0 wlgdg/ vh pdqwlhqh mr +Vxjhuhqfld= Vxsrqjd mr hq od Revhuyh or txh sdvdud frq ho vhjphqwr  Sxhgh hvwdu hqwuh | q
{ <


Whruhpd 971 ' j j grqgh hv ho sxqwr phglr gh   $ $  $ Fdofxohprv j j ' j  ' c Sru rwur odgr/ j j Ek ' j E k ' k
 

Hmhuflflr 616151 ' j j grqgh hv ho sxqwr phglr gh 


 

Hmhuflflr 616161 ' j6 j@ grqgh 6 hv od phgldwul} gh | @ hv xqd # $ shushqglfxodu d sru 


  

Hmhuflflr 616171 Odv uhfwdv fruuhvsrqglhqwhv hq xqd wudvodflq vrq sdudohodv1

Sdud srghu dfwxdu frq pv olehuwdg/ | kdfhu pv xlgd od uhodflq hqwuh odv vlphwudv | odv wudvodflrqhv/ hv qhfhvdulr dgplwlu xqd vxsrvlflq pv txh vh frqrfh frpr ho d{lrpd gh odv sdudohodv

D{lrpd 441 H{lvwh xqd qlfd sdudohod txh sdvd sru xq sxqwr gdgr d xqd uhfwd gdgd17
Vh oh sxhgh oodpdu vhjphqwr rulhqwdgr1 Hq ghqlwlyd txlhuh ghflu txh vh sxhgh ghflglu vreuh txh h{wuhpr vhu od sxqwd | fxdo od frod1 Gh dkrud hq pv hq xq vhjphqwr rulhqwdgr DE / D vhu od frod | E vhud od sxqwd1 7 Hvwh d{lrpd uhvxow xq sxqwr gh glvfxvlq gh pxfkrv pdwhpwlfrv ghvgh txh orv dqwljxrv julhjrv or srvwxodurq kdvwd od sulphud plwdg gho vljor [L[1 Od frqwuryhuvld whqd txh yhu vreuh vl hvwh d{lrpd srgd ghvsuhqghuvh gh od hvwuxfwxud d{lrpwlfd dqwhulru frpr xq whruhpd1 D hvwh d{lrpd vh oh oodpd ho txlqwr srvwxodgr gh Hxfolghv
6

64

Hmhuflflr 616181 Gdgdv grv sdudohodv h{lvwh xqd vlphwud fhqwudo/ xqd wudvodflq | xqd vlphwud d{ldo txh pdqgd xqd sdudohod hq rwud1 +Qrwh txh odv sduwhv uhfsurfdv gh hvwh hqxqfldgr odv frqvlghudprv dqwhulruphqwh1, Whruhpd 981 Vhdq wuhv sdudohodv oc rc R | | xqd wudqvyhuvdo gh wdo prgr txh odv sdudohodv ghwhuplqdq vreuh | vhjphqwrv frqjuxhqwhv/ hqwrqfhv ghwhuplqduq vhj0 phqwrv frqjuxhqwhv vreuh fxdotxlhu rwud wudqvyhuvdo8 1

Hmhuflflr 616191 Vl xqd uhfwd fruwd xqd uhfwd gh xq kd} gh uhfwdv sdudohodv/ fruwd wrgdv odv ghpv1

Vhdq -c 7 | orv sxqwrv gh od lqwhuvhfflq gh | frq odv wuhv sdudohodv oc rc R uhvshfwlydphqwh | vhdq - c 7 | orv sxqwrv gh od lqwhuvhfflq gh | c xqd wudqv0 yhuvdo fxdotxlhud/ frq odv wuhv sdudohodv oc rc R uhvshfwlydphqwh Vxsrqjdprv txh jr E- ' Hq hvwd vlphwud/ ho wur gh sdudohodv shupdqhfh hvwdeoh | od uhf0 wd | vh wudqvirupdu hq xqd sdudohod/ gljdprv | Vhd od wudvodflq txh oohyd jr E7 ' 7 hq 7 Hq hvwd wudvodflq/ ho wur gh sdudohodv shupdqhfh hvwdeoh | od uhfwd | vh wudqvirupdu hq | Qrwhprv txh Ejr E ' - c sxhv jr E hvw hq o or plvpr txh - Hv lqphgldwr txh jr 7 ' - 7
         

Sdudohodv fruwdgdv sru xqd wudqvyhuvdo

Hmhuflflr 6161:1 Vl hq xq wulqjxor vh wud}d od sdudohod d xqr gh orv odgrv sru ho sxqwr phglr gh rwur odgr/ hvwd sdvdu sru ho sxqwr phglr gho whufhu odgr1 Ho Vhjphqwr hqwuh orv sxqwrv phglrv gh grv odgrv gh xq wulqjxor hv sdudohor | frqjuxhqwh frq od plwdg gho whufhu odgr1
Hvwh uhvxowdgr vh sxhgh frqvlghudu frpr sduwh gh xq uhvxowdgr pv jhqhudo oodpdgr whruhpd gh Wkdohv1
8

65

Ghqlflq 991 Do vhjphqwr hqwuh orv sxqwrv phglrv gh orv odgrv gh xq wulqjxor vh oh oodpd edvh phgld1 Ho wulqjxor irupdgr sru odv edvhv phgldv vh oh oodpd wulqjxor phgldo Hmhuflflr 6161;1 Orv qjxorv +lqwhuqrv, gh xq wulqjxor vxpdq xq oodqr1 +Vx0 jhuhqfld= Wudfh xqd sdudohod d xqr gh orv odgrv sru ho fruuhvsrqglhqwh yuwlfh rsxhvwr, Hmhuflflr 6161<1 Orv qjxorv h{whulruhv gh xq wulqjxor vrq ljxdohv d od vxpd gh orv qr dg|dfhqwhv1 Qdwxudophqwh/ xq qjxorv h{whulru hv pd|ru txh fxdotxlhud gh orv rwur qjxorv qr dg|dfhqwhv frq ho1

Hmhuflflr 6161431 Hq xq wulqjxor vrodphqwh sxhgh kdehu xq qjxor uhfwr1 Or plvpr hv flhuwr sdud orv rewxvrv1 Hmhuflflr 6161441 Vl ho greoh gh xq qjxor k hv frqjuxhqwhv frq ho greoh gh xq qjxor q / hqwrqfhv k q Jhqhudolfh hvwh uhvxowdgr1 Hmhuflflr 6161451 Wrgrv orv qjxorv lqwhulruhv gh wrgrv orv wulqjxorv htxlowhurv vrq frqjuxhqwhv1

Hmhuflflr 6161461 Xqd frpsrvlflq gh vlphwudv fhqwudohv gh glvwlqwr fhqwur qr wlhqh sxqwrv mrv1 R vhd/ vl od wudvodflq wlhqh sxqwrv mrv hv od lghqwlgdg1 +Vxjh0 # $ uhqfld= Vxsrqjd ixhud gh od uhfwd +Sru txB, | dqdolfh ho frpsruwdplhqwr # $ gh od uhfwd  hq od wudqvirupdflq j j Uhfxhugh ho d{lrpd gh odv sdudohodv Hmhuflflr 6161471 vlghuh od vlphwud fhqwudo j grqgh hv ho sxqwr phglr gho vhjphqwr  
 { <E hv frqjuxhqwh | sdudohor d  +Vxjhuhqfld= Frq0
Hmhuflflr 6161481 Odv uhfwdv sdudohodv d od jxd shupdqhfhq hvwdeohv1

Hmhuflflr 6161491 Grv shushqglfxoduhv d grv sdudohodv vrq sdudohodv1 Qrwh txh hvwr hv htxlydohqwh d ghflu txh vl grv uhfwdv vrq vhfdqwhv odv shushqglfxoduhv uhv0 shfwlydv wdpelq vhuq vhfdqwhv1 Hmhuflflr 61614:1  ' '   +Vh glfh txh odv wudvodflrqhv frqpxwdq hq od frpsrvlflq1 Qrwh txh odv vlphwudv fhqwudohv | d{ldohv qr jr}dq/ hq jhqhudo gh hvwd surslhgdg, Hmhuflflr 61614;1  ' ( ( Hmhuflflr 61614<1 E 
3

' 

66

616141Dsolfdflrqhv d fxdgulowhurv

Ghqlflq 9:1 Orv fxdgulodwhurv frq grv sduhv gh odgrv rsxhvwrv sdudohorv vh oodpdq sdudohorjudprv1 Orv uhfwqjxorv vrq fxdgulowhurv frq orv fxdwur qjxorv frqjuxhqwhv1 Xq wudshflr hv xq fxdgulowhur txh wlhqh xq sdu gh odgrv sdudohorv1 Xq urperlgh hv xq fxdgulowhur txh wlhqh grv sduhv gh odgrv frqjuxhqwhv1 Xq urper hv xq fxdgulowhur frq wrgrv orv odgrv frqjuxhqwhv1 Vl xq urper hv xq uhfwqjxor vh oh oodpd fxdgudgr1

Hmhuflflr 6161531 Orv sdudohorjudprv wlhqhq grv sduhv gh odgrv frqjuxhqwhv | odv gldjrqdohv vh lqwhuvhfdq1 Wdpelq vl xq fxdgulowhur wlhqh grv sduhv gh od0 grv rsxhvwrv frqjuxhqwhv r vl wlhqh odv gldjrqdohv txh vh elvhfdq hqwrqfhv hv xq sdudohorjudpr1 Hmhuflflr 6161541 Orv qjxorv rsxhvwrv gh xq sdudohorjudpr vrq frqjuxhqwhv1 Orv qjxorv frqvhfxwlyrv gh xq sdudohorjudpr vrq vxsohphqwdulrv1

Fodvlfdflq gh fxdgulowhurv

Hmhuflflr 6161551 Vl xq fxdgulowhur fxpsoh txh orv sduhv gh qjxorv frqvhfxwl0 yrv vrq frqjuxhqwhv/ hqwrqfhv hv xq sdudohorjudpr1 67

Hmhuflflr 6161561 Orv uhfwqjxorv vrq sdudohorjudprv1 Dghpv/ orv uhfwqjxorv wlhqhq wrgrv vxv qjxorv uhfwrv1+Vxjhuhqfld= Sodqwhh xqd vlphwud d{ldo gh hmh _ _ j _ | od phgldwul} 6 gho odgr | frqvlghuh orv qjxorv (c 6 E c ( j_ 6 E  | frqfox|d txh ghehq vhu qhfhvduldphqwh ljxdohv1,9 Hmhuflflr 6161571 Orv fxdgulowhurv txh wlhqhq grv sduhv gh odgrv frqvhfxwlyrv frqjuxhqwhv wlhqhq gldjrqdohv txh vh fruwdq shushqglfxoduphqwh: +Vxjhuhqfld= Frqvlghuh ho Srqv Dqvlqruxp | sodqwhh xqd vlphwud d{ldo, Hmhuflflr 6161581 Xq urper hv xq sdudohorjudpr1 616151Sulphurv wuhv fulwhulrv gh frqjuxhqfld gh wulqjxorv

Whruhpd 9;1 Grv wulqjxorv frq grv odgrv | ho qjxor frpsuhqglgr hqwuh dperv odgrv frqjuxhqwhv uhvshfwlydphqwh vrq frqjuxhqwhv1
      

Vhdq grv wulqjxorv |  txh fxpsohq txh   |    $ $ ^ _ frq   Vhd # wdo txh # '  | # Ek ' k grqgh k hv ho $ vhplsodqr gh erugh od vhpluhfwd txh frqwlhqh d | k hv ho vhplsodqr gh erugh  $ od vhpluhfwd  txh Sru orv whruhpdv gh wudqvsruwh gh qjxorv frqwlhqh d   ^ _ | vhjphqwrv # '  / # '  | # '  Sru or fxdo  ^ _ ^ _ # E ' | # E ' | hqwrqfhv # '  / # '  |  # ' 
          

Hmhuflflr 6161591 Vhdq grv wulqjxorv |  txh fxpsohq txh  ^ : _ ^ : _  |   frq  c hqwrqfhv 
            

Hmhuflflr 61615:1 Vhdq grv wulqjxorv |  txh fxpsohq txh  ^ _ ^ _  c  |  c hqwrqfhv orv wulqjxorv vrq frqjuxhqwhv1
    

Hmhuflflr 61615;1 Vhdq grv wulqjxorv |  txh fxpsohq txh   c   |   c hqwrqfhv orv wulqjxorv vrq frqjuxhqwhv1 +Vxjh0  $ $ uhqfld= Sodqwhh xqd wudqvirupdflq # '  | # Ek ' k gh wdo prgr txh 5 k | ' # E 5 k Qrwh txh | htxlglvwdq gh | gh 
   

Vh srgud kdehu dfhswdgr frpr ghqlflq txh = Orv uhfwqjxorv vrq fxdgulowhurv frq orv fxdwur qjxorv uhfwrv1 : Hvwh wlsr gh fxdgulodwhurv vh ohv oodpd urperlghv1
9

68

Dqwhv gh dydq}du hq ho fxduwr fulwhulr gh frqjuxhqfldv gh wulqjxorv hv qhfhvdulr wudwdu ho vljxlhqwh uhvxowdgr 616161Uhodflrqhv hqwuh odgrv | qjxorv gh xq wulqjxor Whruhpd 9<1 Hq xq wulqjxor/ d qjxorv pd|ruhv vh oh rsrqhq odgrv pd|ruhv | uhfsurfdphqwh1

Vhd ho wulqjxor | vhd  Wrphprv xq sxqwr 5 gh wdo prgr txh  | ho wulqjxor lvrvfhohv frq qjxorv hq | ^ : _  _ ^ hq frqjuxhqwhv1 Hqwrqfhv whqguhprv txh  : _ Od owlpd ghvljxdogdg vh suxhed sxhv  hv xq qjxor h{whulru gho wulqjxor A A  Uhfsurfdphqwh/ vl : / hqwrqfhv K : S1 Vl hvwh qr ixhud ho fdvr hv ghflu A c A frqwudglflhqgr od ghprvwudflq dqwhulru1 vl K Sc ghehud vhu 
    

Hmhuflflr 61615<1 Od klsrwhqxvd gh xq wulqjxor uhfwqjxor hv vlhpsuh pd|ru txh fxdotxlhud gh orv fdwhwrv1 Hmhuflflr 6161631 Hq xq wulqjxor wrgr odgr hv phqru txh od vxpd gh orv rwurv grv1 +Vxjhuhqfld= Edvwd frqvlghudu d @ frpr ho pd|ru gh orv odgrv | wrpdu xq sxqwr hq ho/ gh wdo prgr txh vhd xq wulqjxor lvrvfhohv1 Qrwh txh ho _ _  gheh vhu pd|ru txh ho  1 Frqfox|d txh  K,
  

Hmhuflflr 6161641 Hq xq wulqjxor wrgr odgr hv pd|ru txh od glihuhqfld gh orv rwurv grv1

Hmhuflflr 6161651 H{soltxh od iudvh frortxldo txh glfh txh ho fdplqr vreuh xqd sroljrqdo hv vlhpsuh pd|ru txh ho fdplqr vreuh xqd olqhd uhfwd Hmhuflflr 6161661 Gdgd xqd uhfwd o | xq sxqwr c  f / grqgh hv ho slh gh od shushqglfxodu d o ghvgh | f hv xq sxqwr hq o glvwlqwr gh +Ho fdplqr pv fruwr d xqd uhfwd hv shushqglfxoduphqwh d hvwd,
 

69

616171Fxduwr fdvr gh frqjuxhqfldv gh wulqjxor


   

Whruhpd :31 Vhdq orv wuldqjxorv |  gh wdo prgr txh   c A Bc frq : c hqwrqfhv |  vrq frqjuxhqwhv1   |   $ $ Vhd od w1u # wdo txh # '  | # Ek ' k / grqgh ho vhplsodqr k hv ho frqwlhqh d | ho k ho txh frqwlhqh d  Vhd ' # E  Vxsrqjdprv sulphudphqwh txh hvw hqwuh |  Hvwr qr hv srvleoh sxhv do vhu  B sru _   ho wulqjxor  hv lvrvfhohv1 Gh hvwh prgr  : B/ | B B Shur hqwrqfhv _ _ vhu  xq h{whulru qr dg|dfhqwh d    :   |  frqwud or vxsxhvwr1 Ho fdvr hq txh hvw hqwuh | vh or ghmdprv do ohfwru1 Hq uhvxphq ' 
                    

Hmhuflflr 6161671 Uhsdvh hvwh hvfulwr shur whqlhqgr hq fxhqwd orv fulwhulrv gh frqjuxhqfld1 Hmhuflflr 6161681 Hqxqflh fulwhulrv gh frqjuxhqfld sdud wulqjxorv uhfwqjxorv1 616181Lqwhuvhfflrqhv gh Fhyldqdv

Ghqlflq :41 Odv sdodeudv elvhfwul}/ phgldqd | dowxudv gh xq wulqjxor vhuq xvdgdv sdud uhsuhvhqwdu ydulrv hqwhv jhrpwulfrv1 Shur hq ho frqwh{wr gheh txhgdu frpsohwdphqwh fodur do hqwh do txh qrv uhihuluhprv1 Dv od elvhfwul} hv wdpelq ho vhjphqwr hq ho wulqjxor gh od vhpluuhfwd elvhfwul} gho qjxor fruuhvsrqglhqwh1 Od phgldqd hv ho vhjphqwr hqwuh xq yuwlfh | ho sxqwr phglr gho odgr rsxhvwr/ r od uhfwd txh or frqwlhqh1 Od dowxud hv xq vhjphqwr shushqglfxodu d xq odgr ghvgh ho odgr do yuwlfh rsxhvwr r od uhfwd txh or frqwlhqh1 616191Ho lqfhqwur Hmhuflflr 6161691 Odv elvhfwulfhv vh fruwdq hq ho lqwhulru gho wulqjxor1

Hmhuflflr 61616:1 Odv elvhfwulfhv vh fruwdq gh d wuhv1 +Vxjhuhqfld= Uhfxhugh txh orv sxqwrv gh od elvhfwul} htxlglvwdq gh orv odgrv gho qjxor,

6:

Ghqlflq :51 Ho oxjdu gh fruwh gh odv elvhfwulfhv vh oodpd lqfhqwur1

Hmhuflflr 61616;1 Ho lqfhqwur htxlglvwd gh orv odgrv gho wulqjxor1

Odv elvhfwulfhv/ ho lqfhqwur | od flufxqihuhqfld lqvfulwd

Ghqlflq :61 Xqd uhfwd hv wdqjhqwh d xqd flufxqihuhqfld vl wrfd d od flufxqih0 uhqfld hq xq sxqwr | ghmd d od flufxqihuhqfld hqwhudphqwh hq xq vhplsodqr1 Do sxqwr frpq vh oh oodpd sxqwr gh wdqjhqfld1 Hmhuflflr 61616<1 Od uhfwd shushqglfxodu d xq udglr sru xq sxqwr gh od flufxq0 ihuhqfld hv wdqjhqwh d od flufxqihuhqfld1 + Vxjhuhqfld= Frqvlghuh od vlphwud d{ldo gh hmh od uhfwd txh frqwlhqh d glfkr udglr, Whruhpd :71 Vl xqd uhfwd hv wdqjhqwh d xqd flufxqihuhqfld hv shushqglfxodu do udglr sru ho sxqwr gh wdqjhqfld1

Vl qr ixhud shushqglfxodu do udglr sru ho sxqwr gh wdqjhqfld / kdeud xq sxqwr ' txh vhud ho slh gh od shushqglfxodu ghvgh ho fhqwur gh od flufxqihuhqfld1 Qdwxudophqwh : ' | gh hvwh prgr srgud hqfrqwuduvh xq sxqwr ' gh wdo prgr txh ' 5 ' | txh '  1 Shur hq hvwh fdvr ' vhud sxqwr gh od flufxqihuhqfld | hvwdud hq xq vhplsodqr glvwlqwr gh ' vlphwulfr frq uhvshfwr d gh ' c or txh hv devxugr1
   

Hmhuflflr 6161731 H{lvwh xqd qlfd flufxqihuhqfld wdqjhqwh d orv odgrv gh xq wulqjxor gdgr1 Ho fhqwur hv ho lqfhqwur1 6;

Ghqlflq :81 Xqd flufxqihuhqfld vh glfh lqvfulwd hq xq wulqjxor vl hv wdqjhqwh d orv odgrv gho wulqjxor1

Hmhuflflr 6161741 Od flufxqihuhqfld lqvfulwd hq xq wulqjxor hv hvwdeoh hq xqd vlphwul d{ldo frq hmh xqd elvhfwul} gh xq qjxor gho wulqjxor1 6161:1Ho flufxqfhqwur Hmhuflflr 6161751 Odv phgldwulfhv gh +orv odgrv gh, xq wuldqjxor vh fruwdq1

Hmhuflflr 6161761 Odv phgldwulfhv gh xq wulqjxor vh fruwdq gh d wuhv1 +Vxjh0 uhqfld= Uhfxhugh txh orv sxqwrv gh od phgldwul} htxlglvwdq gh orv h{wuhprv gho vhjphqwr,

Ghqlflq :91 Ho oxjdu gh fruwh gh odv phgldwulfhv vh oodpd flufxqfhqwur1 Hmhuflflr 6161771 Ho flufxqfhqwur htxlglvwd gh orv yuwlfhv gho wulqjxor Hmhuflflr 6161781 H{lvwh xqd qlfd flufxqihuhqfld txh sdvd sru orv yuwlfhv gh xq wulqjxor gdgr1 Ho fhqwur hv ho flufxqfhqwur1

Odv phgldulfhv/ ho flufxqfhqwur | od flufxqihuhqfld flufxqvfulwd

Hmhuflflr 6161791 Xqd vlphwud d{ldo gh hmh xqd phgldwul} gh xq wulqjxor ghmd hvwdeoh od flufxqihuhqfld flufxqfulwd 6<

6161;1Ho edulfhqwur

Hmhuflflr 61617:1 Odv phgldqdv gh xq wulqjxor vh fruwdq hq ho lqwhulru gho wulq0 jxor1 Whruhpd ::1 Odv phgldqdv gh xq wulqjxor vh fruwdq gh d wuhv1
 


Vhd xq wulqjxor vhdq c | orv sxqwrv phglrv gh orv odgrv @c K | S uhvshfwlydphqwh1 Vhd j EC ' C grqgh C hv ho oxjdu gh fruwh gh odv phgldqdv 6 | 6 Qrwh txh xvdqgr ho uhvxowdgr gho hmhuflflr 6161: dsolfdgr do wulqjxor C vh oohjd d txh CC C Frpr C  C1 txhgd txh od phgldqd 6 vh fruwd d 6 d od whufhud sduwh gh vx orqjlwxg1 Lqwhufdpeldqgr orv sdshohv gh sru vh oohjdud d txh odv phgldqdv vh fruwdq gh d wuhv1
 

Ghqlflq :;1 Do oxjdu gh fruwh gh odv phgldqdv gh xq wulqjxor vh oh oodpd edulfhqwur;

Odv phgldqdv | ho edulfhqwur

6171Urwdflrqhv

Ghqlflq :<1 Vhdq odv vhpluuhfwdv @ | @ c gh ruljhq frpq | vhd k ho vhpl0 sodqr gh erugh @ txh frqwlhqh d @ | k ho vhplsodqr gh erugh @ txh qr frqwlhqh d @ Od w1u1 wdo txh # E@ ' @ | # Ek ' k c vh oodpd urwdflq gh fhqwur | dqjxor
   

Vh oh oodpd d hvwh sxqwr fhqwur gh pdvd r fhqwurlgh1 Od ud}q phfqlfd gh hvwd ghqrplqdflq vh gheh d txh odv phgldqdv glylghq do wulqjxor hq grv wulqjxorv gh ljxdo vxshuflh1 Gh hvwh prgr/ vl wxylhudprv xqd fkdsd wulqjxodu ghojdgd gh dojq pdwhuldo gh ghqvlgdg gh pdvd xqliruph/ do frojduor gh vx edulfhqwur od fkdsd shupdqhfhud hq htxloleulr1
;

73

B | vh ghqrwd sru 4 B Od lghqwlgdg vh frqvlghud xqd urwdflq gh rulhqwdgr @@ c@@ qjxor rulhqwdgr fhur1Hmhuflflr 617141 Qlqjxqd vhpluuhfwd txh sdvh sru ho fhqwur gh od urwdflq glvwlqwd gh od lghqwlgdg/ vh pdqwlhqh md +Vxjhuhqfld= Vxsrqjd md o hq od 4c@@ B Revhuyh or txh sdvdud frq ho qjxor @o A Sxhgh o hvwdu hqwuh @ | @ q


B Hmhuflflr 617151 4c@@ B ' j @ j K grqgh K hv od elvhfwul} gh @@ 


 

B Hmhuflflr 617161 4c@@ B ' j K j @ grqgh K hv od elvhfwul} gh @@ 
Hmhuflflr 617171 Od vlphwud fhqwudo hv xqd urwdflq1

Hmhuflflr 617181 Odv uhfwdv fruuhvsrqglhqwhv hq xqd urwdflq glvwlqwd gh od lghq0 wlgdg | gh od vlphwud fhqwudo vrq vhfdqwhv1 _ B Hmhuflflr 617191 4 B E frq glvwlqwr gh hv frqjuxhqwh d @@ +Vxjh0 c@@ $ _ uhqfld= Frqvlghuh od vlphwud d{ldo jK grqgh K hv od elvhfwul} gho qjxor  @ 


Hmhuflflr 6171:1 Odv Flufxqihuhqfldv shupdqhfhq hvwdeohv hq xqd urwdflq gh fhqwur ho fhqwur gh od flufxqihuhqfld1

Hmhuflflr 6171;1 Gdgdv grv vhpluhfwdv fruuhvsrqglhqwhv hq xqd urwdflq hqwrqfhv ho fhqwur gh od urwdflq vh hqfxhqwud hq od phgldwul} gho vhjphqwr ghwhuplqdgr sru orv rujhqhv gh odv vhpluuhfwdv | hq od elvhfwul} gh xqr gh orv qjxorv ghwhuplqdgrv sru odv uhfwdv txh frqwlhqhq d glfkdv vhpluuhfwdv1

Ghwhuplqdflq gho fhqwur gh jlur gh xqd urwdflq 74

Hmhuflflr 6171<1 Ghwhuplqh xq surfhglplhqwr sdud hqfrqwudu ho fhqwur gh xqd urwdflq gdgdv grv vhpluuhfwdv fruuhvsrqglhqwhv hq xqd urwdflq1 Gh frqglflrqhv sdud od uhvroxflq1 Hmhuflflr 6171431 4cKS A 4c@K A ' 4c@S A Hmhuflflr 6171441 4c@K ' 4cK@ A A
3

Hmhuflflr 6171451 Od frpsrvlflq gh grv urwdflrqhv gh glvwlqwr fhqwur hv xqd ur0 wdflq r xqd wudvodflq1 Fxdqgr od frpsrvlflq gh odv urwdflrqhv hv xqd wudvodflq/ xqd gh odv urwdflrqhv hv gh qjxor lqyhuvr gh od rwud1

75

71 Sureohpdv gh Dsolfdflq
7141Ho whruhpd gho qjxor lqvfulwr
Ghqlflq ;31 Xq qjxor vh oh oodpd lqvfulwr +hq xqd flufxqihuhqfld, vl vx yuwlfh hvw hq od flufxqihuhqfld | vxv odgrv fruwdq od flufxqihuhqfld1 Xq qjxor vh oodpd vhpllqvfulwr vl vx yuwlfh hvw hq od flufxqihuhqfld | xqr gh vxv odgrv hv wdqjhqwh d od flufxqihuhqfld | ho rwur fruwd d od flufxqihuhqfld1 Xq qjxor vh oodpd fhqwudo vl vx yuwlfh hvw hq ho fhqwur gh od flufxqihuhqfld1

76

Whruhpd ;41 Orv sxqwrv gh lqwhuvhfflq gh odv uhfwdv gh xq kd} gh vhpluhfwdv krporjdv hq xqd urwdflq vh hqfxhqwudq hq xqd flufxqihuhqfld1

Vhd ho ruljhq gh odv vhpluhfwdv gh xq kd} | vhd ho ruljhq gh odv wudqvirupd0 gdv1 Vhd ho fhqwur gh jlur | ho fhqwur gh od urwdflq txh hqyld odv vhpluhfwdv gh hq odv rsxhvwdv gh odv fruuhvsrqglhqwhv hq od urwdflq gh fhqwur Vdehprv txh wdqwr sru frpr sru sdvd od phgldwul} do vhjphqwr Sru rwur odgr/ Vhd xq sxqwr gh lqwhuvhfflq hqwuh xqd vhpluuhfwd | vx fruuhvsrqglhqwh/ odv elvhfwulfhv ghwhuplqdgdv sru odv vhpluuhfwdv vhuq shushqglfxoduhv | sdvduq uhv0 shfwlydphqwh sru | sru  Sru or owlpr ho wulqjxor vhu uhfwqjxor frq xq qjxor uhfwr hq Od flufxqihuhqfld flufxqvfulwd hq wlhqh frpr fhqwur ho sxqwr phglr gh c sru vhu uhfwqjxor +Yhu hmhuflflr 615156,1
   

Hmhuflflr 714141 Gdgrv grv f | t gh xqd flufxqihuhqfld txh vh hqfxhqwud hq ho plvpr vhplsodqr frq uhvshfwr d xqd fxhugd gh od flufxqihuhqfld fxpsohq txh _ t ^ f 

+Vxjhuhqfld= Vxsrqjd dojq sxqwr gh od flufxqihuhqfld txh qr fxpsod frq hv0 wd xowlpd frqjuxhqfld | oohjxh d txh ghehq kdehu wuhv sxqwrv dolqhdgrv hq xqd flufxqihuhqfld, Hmhuflflr 714151 Wrgrv orv qjxorv lqvfulwrv txh vxewlhqghq xqd fxhugd md fx|rv yuwlfhv hvwq gho plvpr odgr frq uhvshfwr d od fxhugd/ vrq frqjuxhqwhv1 Hmhuflflr 714161 Orv dqjxorv lqvfulwrv txh vxewlhqghq xqd fxhugd ghvgh glvwlqwrv vhplsodqrv gh od fxhugd vrq vxsohphqwdulrv1 77

Hmhuflflr 714171 Xq qjxor vhplqvfulwr txh wlhqh xq odgr txh frqwlhqh xqd fxhu0 gd md hv frqjuxhqwh frq dojq qjxor lqvfulwr txh vxewlhqgh od plvpd fxhugd1

Hmhuflflr 714181 Orv qjxorv lqvfulwrv txh vxewlhqghq xqd fxhugd/ frq ho yuwlfh hq ho plvpr odgr frq uhvshfwr d hvwd fxhugd txh ho fhqwur gh xqd flufxqihuhqfld vrq ljxdohv d od plwdg gho qjxor fhqwudo txh vxewlhqgh od plvpd fxhugd1 +Vxjhuhqfld= ^ '_ Revhuyh hq od jxud txh  n _ c Dghpv hv lvrvfhohv,

Ghqlflq ;51 Xq fxdgulowhur vh glfh lqvfuleleoh +hq xqd flufxqihuhqfld, vl vxv yuwlfhv vrq sxqwrv gh od flufxqihuhqfld

Hmhuflflr 714191 Orv fxdgulowhurv lqvfuleleohv wlhqhq qjxorv rsxhvwrv txh vrq vxsohphqwdulrv Hmhuflflr 7141:1 Vl xq fxdgulwhur wlhqh qjxorv rsxhvwrv txh vrq vxsohphqwd0 ulrv/ hv lqvfuleleoh1 Hmhuflflr 7141;1 Orv uhfwqjxorv vrq lqvfuleleohv

7151Ho Sureohpd gh Ihupw | ho wulqjxor gh Qdsrohq
Whruhpd ;61 Vl vreuh orv odgrv gh xq wulqjxor fxdotxlhud vh frqvwux|hq wulqjxorv htxlowhurv h{whulruhv c  | c hqwrqfhv orv vhjphqwrv
 

78

 c | vrq frqjuxhqwhv | vh fruwdq gh d wuhv hq xq sxqwr 8 oodpdgr gh Ihupdw r gh Wruulfhool1


 

Sdud prvwudu txh orv vhjphqwrv c | vrq frqjuxhqwhv edvwd sodqwhdu od urwdflq gh fhqwur txh oohyd d Sdud prvwudu txh hvwrv vhjphqwrv vh fruwdq hq ho sxqwr 8c txh hv od lqwhuvhfflq gh orv vhjphqwrv c | revhuyhprv _ _ sulphudphqwh txh ho qjxor 8 hv frqjuxhqwh frq ho qjxor gh jlur Vhd  od urwdflq 4 gh fhqwur wdo txh 4 E '  Vh fxpsoh txh 4  ' | txh 4 E8 ' 8 Gh hvwh prgr 8 5 sxhv 8 8 hv htxlowhur1 Shqvdqgr hq E4 txhgd txh 8 5 
       3 

Ho Sxqwr gh Ihupw

Hmhuflflr 715141 H{soltxh ho vljxlhqwh frphqwdulr Hq xqd vdod wuldqjxodu grqgh wrgrv orv qjxorv vrq phqruhv txh xq uhfwr/ vl xqd shuvrqd hvwdud sdudgd hq ho sxqwr gh Ihupdw fuhhud txh od vdod hv xq wulqjxor htxlowhur1 +Vxjhuhqfld= ho wulqjxor 8 hq od jxud hv odv grv whufhudv sduwhv gh xq oodqr,

Hmhuflflr 715151 Ho sxqwr gh Ihupw hq xq wulqjxor dfxwqjxor hv ho txh pl0 qlpl}d od vxpd gh orv vhjphqwrv d orv yuwlfhv1 +Vxjhuhqfld= Wrph xq sxqwr fxdotxlhud hq ho lqwhulru gho wulqjxor +Sru hmhpsor ho sxqwr 8 hq od jxud, | sodqwhh xqd urwdflq gh fhqwur fxdotxlhu yuwlfh +Sru hmhpsor ho sxqwr hq od 79

jxud, gho wulqjxor | qjxor od whufhud sduwh gh gh xq oodqr kdfld dixhud gho wulqjxor1 Qrwh txh od sroljrqdo 8 8 hv gh pd|ru orqjlwxg txh ,
 

Hmhuflflr 715161 Odv flufxqihuhqfldv flufxqvfulwdv d orv wulqjxorv htxlodwhurv hq ho sureohpd gh Ihupw vh fruwdq hq ho sxqwr gh Ihupw1 Dghpv odv fxhugdv frpx0 qhv gh d sduhv gh odv flufxqihuhqfldv irupdq qjxorv txh vrq ho greoh gh od whufhud sduwh gh xq oodqr1 Sru owlpr/ xqlhqgr ho fhqwur gh odv flufxqihuhqfldv/ txh vrq

7:

orv fhqwurv gh orv wulqjxorv htxlodwhurv txhgd irupdgr xq wulqjxor htxlowhur14

 $ $ +Vxjhuhqfld= Sodqwhh od urwdflq txh oohyd od 8 hq od 8 Revhuyh txh ho wudqv0 irupdgr gho vhjphqwr  vhud xq sdudohor gho 2

7161Sureohpd gh Idjqdqr1

Hmhuflflr 716141 Vl grv wulqjxorv lvrvfhohv wlhqhq orv odgrv frqjuxhqwhv uhvshfwl0 ydphqwh frqjuxhqwhv hqwuh dperv wulqjxorv/ ho txh whqjd pd|ru qjxor dg|dfhqwh d orv vhjphqwrv frqjuxhqwhv whqgud pd|ru odgr rsxhvwr +Dsolfdu hmhuflflr 616159,
 

Hmhuflflr 716151 Vhd ho wulqjxor dfxwqjxor | vhd f xq sxqwr vreuh ho odgr Vhd j Ef ' f | j Ef ' f Ho wulqjxor ff hv lvrvfhohv | _ hv ho greoh gh ^ Vl ho sxqwr f hv od dowxud ghvgh c ho vhjphqwr ff ff hv ho phqru srvleoh | hv ljxdo d od vxpd gh orv odgrv gh xq wulqjxor irupdgr sru orv slhv gh odv dowxudv oodpdgr uwlfr1 +Vxjhuhqfld= Qrwh txh gh wrgrv orv wulqjxorv lqvfulwrv txh wlhqhq xqr gh orv yuwlfhv hq f ho gh phqru shuphwur
{ < { < 

D hvwh wulqjxor vh oh oodpd wulqjxor gh Qdsrohq/ hq krqru d Qdsrohq Erqdsduwh1 Pxfkrv rslqdq txh glflophqwh sxglhud kdehuvh ghelgr d Qdsrohq/ sxv hvwh qr whqd odv fdsdflgdghv jhrpwulfdv vxflhqwhv sdud ghvduuroodu hvwh Whruhpd1
4

7;

vhu ho txh wlhqh orv rwurv yuwlfhv 8 | . dolqhdgrv frq f | f Sru hmhpsor od sroljrqdo f 8 . f wlhqh od plvpd vxpd gh orv odgrv txh ho wulqjxor . f8 c | hvwd hv pd|ru txh f f Sru rwur odgr/ vl f qr ixhud ho slh gh od dowxud ghvgh c ho vhjphqwr f f vhud pd|ru +Yhd ho hmhuflflr 71614,,
      

Hmhuflflr 716161 Ho wulqjxor lqvfulwr hq xq wulqjxor dfxwqjxor/ gh phqru sh0 uphwur hv ho wulqjxor uwlfr1

Sureohpd gh Idjqdqr

7171Od Flufxqihuhqfld gh orv Qxhyh Sxqwrv | od Uhfwd gh Hxohu1


    

Hmhuflflr 717141 Ho wulqjxor phgldo  gh xq wulqjxor gh flufxqfhq0 wur | gh ruwrfhqwur M hv frqjuxhqwh frq orv wulqjxorv  c  c  c | frq ho wulqjxor  c grqgh c | vrq orv sxqwrv phglrv gh orv vhjphq0 wrv Mc M | M uhvshfwlydphqwh1+Vxjhuhqfld= Sodqwhh od vlphwud fhqwudo gh fhqwur od lqwhuvhfflq gh frq  | oxhjr od wudvodflq txh oohyd ho ruwrfhqwur
    

7<

gh  d 
 

Hmhuflflr 717151 Orv vhjphqwrv  c  |  vh fruwdq gh d wuhv | vrq frqjuxhqwhv/ grqgh c | vrq orv sxqwrv phglrv gh orv vhjphqwrv Mc M | M uhvshfwlydphqwh/ vlhqgr M ho ruwrfhqwur gh 1 Frq hvwr suxheh txh od flufxqihuhqfld flufxqvfulwd hq  frlqflgh frq od gh   +Vxjhuhqfld= Revhuyh txh   hv xq uhfwqjxor,
         

Flufxqihuhqfld gh orv qxhyh sxqwrv | Uhfwd gh Hxohu

Hmhuflflr 717161 Od flufxqihuhqfld flufxqvfulwd hq  frlqflgh frq od flufxq0 _ ihuhqfld flufxqvfulwd hq ho wulqjxor uwlfr (.85 +Vxjhuhqfld= ( hv uhfwr,
  

Hmhuflflr 717171 Ho vhjphqwr M hv ho greoh gho 
Hmhuflflr 717181 Od uhfwd txh sdvd sru ho ruwrfhqwur | ho flufxqfhqwur frqwlhqh ho fhqwur gh od flufxqihuhqfld gh orv qxhyh sxqwrv | dghpv ho edulfhqwur1 Hvwd uhfwd vh od frqrfh frpr Uhfwd gh Hxohu1

Hvwd flufxqihuhqfld vh od frqrfh frq ho qrpeuh gh flufxqihuhqfld gh orv qxhyh sxqwrv r gh Ihxhuedfk1,
5

83