Você está na página 1de 2

BBBBAAAANCNCNCNCOOOO DDDDOOOO BRBRBRBRAAAASSSSILILILIL

HHIISSTTÓÓRRIICOCO

•• 19871987 ppaarraa oo BBaannccoo dodo BBrrasasilil,, ffooii uumm aanono ddee

iimmpoporrttaanntteses rreaealilizzaçaçõõeses QQuuaattrroo ssububssiiddiiáárriiasas

ppassaassarraamm aa iinntteeggrraarr oo ccononjjununttoo ddee eemmpprresasesas

vviinnccuullaaddasas aaoo BBBB:: BBBB FFiinnaannceceiirraa SS

SS

AA;;

BBBB LLeaseasiingng

AA

;;

BBBB CCoorrrreettoorraa ddee SSeegugurrooss ee AAddmmiinniissttrraadodorraa ddee

BBeennss SS

AA

ee BBBB AAddmmiinniissttrraadodorraa ddee CCaarrttõõeses ddee CCrrééddiittoo

SS AA

•• 19881988 llaannçaçammeennttoo dodo OOuurroocacarrdd,, pprriimmeeiirroo cacarrttããoo ddee

mmúúllttiipplloo uussoo dodo mmeerrcacadodo,, asas opopeerraçaçõõeses ddee lleaseasiingng

ffiinnaannceceiirroo,, iinniicciiaaddasas eemm jjuullhoho,, ee aa ccrriiaçãaçãoo,, eemm

ououttububrroo,, dodo BBBB BBaannccoo ddee IInnvvesesttiimmeennttoo SS A.A.

•• 19891989 -- AAoo ccoommeemmoorraarr 181181 aanonoss ddee ffundundaçãaçãoo,, eemm 1212 ddee

ououttububrroo ddee 19891989,, oo BBaannccoo iinnaauguugurrouou,, nono RRiioo ddee

JJaanneeiirroo,, oo pprriimmeeiirroo CCeennttrroo CCuullttuurraall BBaannccoo dodo BBrrasasilil,,

iinnssttaallaadodo nnaa RRuuaa PPrriimmeeiirroo ddee MMaarrçço.o.

•• 19991999 -- ffooii oo pprriimmeeiirroo bbaannccoo bbrrasasilileeiirroo aa ooffeerreceecerr

acessacessoo ggrraattuuiittoo lilimmiittaadodo àà IInntteerrnneet.t.

HHIISSTÓTÓRRIICCOO -- AAQQUUIISSIIÇÇÕÕESES

•• EEmm 20082008,, aaiinnddaa eemm mmeeiioo àà ccrriisese,, ttaammbbéémm,, ffooii

aapprroovavaddaa aa MMeeddiiddaa PPrroovviissóórriiaa 443443,, qquuee aauuttoorriizzoouu oo

BBaannccoo dodo BBrrasasil,il, ppeellaa pprriimmeeiirraa vevezz eemm ssuuaa hhiissttóórriiaa,,

aa ccoommpprraarr ppaarrttiicciippaçãaçãoo ddee bbaannccooss ee oouuttrrasas

iinnssttiittuuiiççõõeses ffiinnaannceceiirrasas AA qquueebbrraa ddesseesse

ppaarraaddiiggmmaa popossssiibbiliilittoouu aaoo BBBB aa aaqquuiissiiçãçãoo dodo

BBaannccoo NNoossassa CCaaiixaxa,, oo qquuee rreeffoorrççoouu ssuuaa pprreseesennçaça

nnoo rraannkkiinngg dodo sesettoorr bbaanncácárriioo nnoo EEssttaadodo ddee SSããoo

PPaauulloo,, oo mmaaiiss iimmpoporrttaannttee dodo PPaaííss AAlléémm ddiissssoo,, oo

aannoo ddee 20082008 ttesestteemmunhunhoouu iinnccoorrpoporraçãaçãoo ppeelloo

BBaannccoo dodo BBrrasasilil dodoss bbaannccooss dodo EEssttaadodo dodo PPiiaauuíí

((BBEPEP)) ee dodo EEssttaadodo ddee SSaannttaa CCaattaarriinnaa ((BBescesc).).

HHIISSTTÓÓRRIICOCO

•• OO BBaannccoo dodo BBrrasasilil éé uummaa ssoocciieeddaaddee aanônnôniimmaa ddee

cacappiittaall mmiissttoo,, ccuujjoo ccononttrroollee acaciiononáárriioo éé exeexerrcciidodo ppeellaa

UUnniiãão.o.

•• AAttéé 19861986,, aa iinnssttiittuuiiçãçãoo eerraa ccononssiiddeerraaddaa uummaa

aauuttoorriiddaaddee mmononeettáárriiaa,, aattuuaandondo nnaa eemmiissãssãoo ddee mmooeeddaa

nono ppaaííss poporr mmeeiioo dodo acessacessoo ddiirreettoo àà CCononttaa MMoovviimmeennttoo

dodo TTesesouourroo NNacaciiononaall PPoorr ddececiisãsãoo dodo CCononsesellhoho

MMononeettáárriioo NNacaciiononaall,, esseesse pprriivvililééggiioo dodo BBaannccoo dodo

BBrrasasilil ffooii rreevvogogaadodo eemm 19861986,, ccononseserrvvaandondo aaiindndaa aa

ffununçãçãoo ddee pprriinncciippaall aaggeennttee ffiinnaannceceiirroo dodo GGoovveerrnono

FFeeddeerraall

•• EEmm ccononttrraappaarrttiiddaa,, oo BBaannccoo ffooii aauuttoorriizzaadodo aa aattuuaarr eemm

ttodoodoss ooss seseggmmeennttooss ddee mmeerrcacadodo ffrraanqunqueaeadodoss àsàs

ddeemmaaiiss iinnssttiittuuiiççõõeses ffiinnaannceceiirrasas EEmm 1515 ddee mmaaiioo ddee

19861986,, oo BBaannccoo ccononssttiittuuii aa BBBB DDiissttrriibubuiidodorraa ddee TTííttuullooss ee

VVaalloorreses MMobobiliiliáárriiooss SS

ttrraannssffoorrmmaçãaçãoo dodo BBaannccoo eemm ccongonglloommeerraadodo ffiinnaannceceiirro.o.

AA

IInniicciaia--sese,, assassiimm,, aa

HHIISSTTÓÓRRIICOCO

•• EEmm 20012001,, oo BBaannccoo dodo BBrrasasilil aadodottoouu aa

ccoonnffiigguurraçãaçãoo ddee BBaannccoo MMúúllttiipplloo,, ttrraazzeenndodo

vavannttaaggeennss ccoommoo rreedduuçãçãoo dodoss ccuussttooss,,

rracaciioonnaalilizzaçãaçãoo ddee pprroocesscessooss ee oottiimmiizzaçãaçãoo ddaa

ggesesttããoo ffiinnaannceceiirraa ee ffiiscosco--ttrriibbuuttáárriiaa

•• EEmm 20062006,, aannoo eemm qquuee ccoommpplleettoouu 100100 aannooss ddee

lilissttaaggeemm eemm BBoollsasa,, oo BBBB aattiinnggiiuu oo mmaaiiss aallttaa

ppaaddrrããoo ddee GGooveverrnnaannçaça CCoorrpoporraattiivava aaoo aaddeerriirr

aaoo NNoovvoo MMeerrcacadodo ddaa BBoollsasa ddee VVaalloorreses ddee

SSããoo PPaauulloo ((BBoovesvesppaa)),, ccoomm oo

ccoommpprroommeettiimmeennttoo ddee aattiinnggiirr uumm ffrreeee ffllooaatt

mmíínniimmoo ddee 2525%% ddasas ssuuasas açaçõõeses nnooss

pprróóxxiimmooss ttrrêsês aannoos.s.

HHIISSTÓTÓRRIICCOO -- AAQQUUIISSIIÇÇÕÕESES

••

EEmm aabbrrilil ddee 20102010,, oo BBaannccoo dodo BBrrasasilil assassiinnoouu oo

ccoonnttrraattoo ppaarraa aaqquuiissiiçãçãoo dodo ccoonnttrroollee acaciioonnáárriioo dodo

BBaannccoo PPaattaagôgônniiaa ddaa AArrggeennttiinnaa OO BBaannccoo CCeennttrraall

dodo BBrrasasil,il, eemm 2121

1010 20102010,,

ccoonnceceddeeuu aauuttoorriizzaçãaçãoo

ppaarraa aa ccoonnccrreettiizzaçãaçãoo ddaa opopeerraçãaçãoo EEmm 0707 0202 20112011,,

oo ffecechhaammeennttoo ddaa ttrraannsaçãsaçãoo ffooii aapprroovavadodo ppeelloo

BBaannccoo CCeennttrraall ddaa RReepúbpúblilicaca AArrggeennttiinnaa

••

AA aaqquuiissiiçãçãoo dodo BBaannccoo PPaattaagôgônniiaa iinnseserere--sese nnoo

nnoovvoo mmododeelloo ddee aattuuaçãaçãoo nnoo exextteerriioorr,, bbaseaaseadodo

nnooss sesegguuiinntteses ppililaarreses::

––

seserr oo bbaannccoo ddasas ccomunomuniiddaaddeses ddee bbrrasasilileeiirrooss

lloocacalilizzaaddasas foforraa dodo BBrrasasilil;;

––

seserr oo bbaannccoo ddasas ccompompaanhnhiiasas bbrrasasilileeiirrasas nono exextteerriioorr;; ee

––

esesttaarr pprreseesentntee nonoss ppaaíísesses ququee mmaantnteenhnhaamm umum esesttrreeiitoto

rreellacaciiononaammeentonto ccomomeerrcciiaall ccomom oo BBrrasasil.il.

FFUNÇUNÇÕÕESES

•• AAGGEENNTTEE FFIINNAANCNCEEIIRROO DDOO GOGOVEVERNORNO

–– PPAAGGAAMMEENNTTOOSS OGUOGU

–– PPOOLÍLÍTTIICCAA PPRREEÇÇOOSS MMÍÍNNIIMMOOSS

AAGGRRIICUCULLTTURAURA

–– PPOOLÍLÍTTIICCAA CCOOMMÉÉRCRCIIOO EXEXTTEERRIIOROR

•• FFIINNAANCNCIIAAMMEENNTTOO ÀÀ EXPEXPOORRTTAAÇÃOÇÃO

•• AAGGEENNTTEE PPAAGGAADDOORR DDOO GOGOVEVERNRNOO NNOO

EXEXTTEERRIORIOR

•• BBAANCNCOO CCOOMMEERCRCIIALAL

•• BBAANCNCOO DDEE IINNVESVESTTIIMMEENNTTOO EE DDEE

DDESEESENNVVOOLLVVIIMMEENNTOTO