Você está na página 1de 5

Ǿ qųě é ǿ ‘Přįňčípįǿ 10’, čřįǻđǿ ňǻ čǿňfěřêňčįǻ đǿ čŀįmǻ đǿ Řįǿ ěm 1992 ě qųě ǻģǿřǻ vǿŀțǻ à țǿňǻ

RafaelIandoli17Mar2017(atualizado18/Mar00h44)

Ǻčǿřđǿ vǿŀțǿų ǻ șěř đįșčųțįđǿ pěŀǿș pǻíșěș đǻ Ǻméřįčǻ Ŀǻțįňǻ ǻ pǻřțįř đě 2014 ě é ųm đǿș ǻșșųňțǿș čěňțřǻįș đě ěvěňțǿ ěm Břǻșíŀįǻ

FǾȚǾ: ŘİČǺŘĐǾ MǾŘǺĚȘ/ŘĚŲȚĚŘȘ - 09.ŇǾV.2015

ŘİČǺŘĐǾ MǾŘǺĚȘ/ŘĚŲȚĚŘȘ - 09.ŇǾV.2015  MǾŘǺĐǾŘ ĐĚ BĚŇȚǾ ŘǾĐŘİĢŲĚȘ

MǾŘǺĐǾŘ ĐĚ BĚŇȚǾ ŘǾĐŘİĢŲĚȘ ČǺMİŇĦǺ ǺǾ ĿǺĐǾ ĐĚ BǾMBĚİŘǾ ǺPÓȘ ĐĚȘǺȘȚŘĚ ĐĚ MǺŘİǺŇǺ

Brasíliaparaasextarodadadeumasériedereuniões,tentandoconstruirumacordoparamelhoraroacessoàinformaçãoeàJustiçaemquestõesrelacionadasao

meioambiente.

Aideiaéqueumavezqueosgovernosadotempráticasdeparticipaçãopúblicaemtemasqueatinjamdiretamenteapreservaçãoambiental,haverámaiorlegitimidade

nassuasaçõeseumareduçãodedanossociais—comoasperseguiçõesaativistasedeslocamentosforçadosdecomunidadesqueexistemhoje.

41%

relacionadasaomeioambienteeaodesenvolvimentosustentável.

gerariaobrigaçõesaossignatários.

Masem2014,ospaísesdaregiãoiniciaramosdebatesparacriarumdocumentoquedesenvolvesseaideiaexpressanoPrincípio10dacartadaRio­92,equetivesse

pesodelei.

Ǿ qųě đįż ǿ ‘Přįňčípįǿ 10’

“Amelhormaneiradetratarasquestõesambientaiséasseguraraparticipação,nonívelapropriado,detodosos

cidadãosinteressados.Nonívelnacional,cadaindivíduoteráacessoadequadoàsinformaçõesrelativasaomeio

ambientedequedisponhamasautoridadespúblicas,inclusiveinformaçõesacercademateriaiseatividadesperigosas

emsuascomunidades,bemcomoaoportunidadedeparticipardosprocessosdecisórios”

TrechodoPrincípio10

Aideiaéabstrata,massignificaquemaisdoquefocaremaçõesqueevitemdiretamenteadestruiçãodomeioambiente,osgovernosdevemtrabalharna democratizaçãodaspolíticasambientais.Parte­sedoprincípioqueampliaroacessopopularàpolíticaajudanodesenvolvimentodetodasasoutrasmetascriadas

Ascomunidadeslocais—sobretudoindígenas—consideramqueforamexcluídasdoprocessodeplanejamento,eesseéumdosprincipaisfatoresparaagrande

Čǿmǿ é ǿ ǻčǿřđǿ qųě ěșțá șěňđǿ đįșčųțįđǿ

FǾȚǾ: ČǺŘĿǾȘ VĚŘǺ/ČĚPǺĿ

đįșčųțįđǿ FǾȚǾ: ČǺŘĿǾȘ VĚŘǺ/ČĚPǺĿ  ŘĚŲŇİÃǾ ĐĚ ĐĚBǺȚĚ ȘǾBŘĚ ǾȘ

ŘĚŲŇİÃǾ ĐĚ ĐĚBǺȚĚ ȘǾBŘĚ ǾȘ PǾŇȚǾȘ ĐǾ PŘİŇČÍPİǾ 10 Ǻ ȘĚŘĚM ĚŇFǾČǺĐǾȘ ŇǾ ǺČǾŘĐǾ

Osdebatescomeçaramem2014,eoBrasilnuncarecebeuumarodadadereuniões.Issomudasegunda­feira(20),quandocomeçaemBrasíliaasextarodadade

deverásersubstituídoporoutromembrodacomissão.

Ǿș țřêș fǿčǿș đǿ ǻčǿřđǿ đǿ Přįňčípįǿ 10

1

ǺČĚȘȘǾ À PǺŘȚİČİPǺÇÃǾ

Reafirmaodireitopopularaoprocessodeformulaçãodepolíticaseprojetosambientais,eprevêaobrigatoriedadedogovernoemjustificar

publicamenteoporquêdenãoincluirsugestõespopularesemsuaspolíticas—oquenãoacontecehoje.Alémdisso,ogovernobrasileirotem

hojepoderdiscricionário,eescolhequandoquerounãoouvirapopulaçãonacriaçãodeumanovaleiambiental,oquetambémseria

mudado.

2 ǺČĚȘȘǾ À İŇFǾŘMǺÇÃǾ

Tambémreafirmaodireitojágarantidonalegislaçãobrasileiradeapopulaçãoacessartodaainformaçãosobreprojetoseaçõespúblicas

sobreotema.Umadasprincipaisinovaçõeséqueessedireitoseestenderiatambémaprojetosprivadosqueimpactamomeioambiente.Ou

seja,seumaempresapretendeextrairumrecursonaturaldedeterminadaregião,apopulaçãolocalpodeobterdetalhesdoprojetoe

influenciá­lo.

3 ǺČĚȘȘǾ À JŲȘȚİÇǺ

HojealegislaçãobrasileiratempoucosmecanismoslegaisquegarantemoacessoàJustiçaparapessoasougrupossemcondiçõesfinanceiras

defazê­lo.Oacordomudaisso,egaranteagratuidadeparapopulaçõesemdesvantagemtantodoprocessoemsiquantodaassistência

técnicajurídicanecessária.

AEuropajáadotouleisbaseadasnesseprincípio,emumdocumentoconhecidocomoConvençãodeAarhus(http://ec.europa.eu/environment/aarhus/).Outros

lugaresdomundo,comooJapão,observamainiciativadaAméricaLatinaparareplicarememsuaslegislaçõeslocais.

Pǿř qųě ěŀě é ųm ǻvǻňçǿ

FǾȚǾ: ĿŲŇǺĚ PǺŘŘǺČĦǾ/ŘĚŲȚĚŘȘ - 12.JŲŇ.2013

ĿŲŇǺĚ PǺŘŘǺČĦǾ/ŘĚŲȚĚŘȘ - 12.JŲŇ.2013  ĿÍĐĚŘ MŲŇĐŲŘŲĶŲ FǺĿǺ ĐŲŘǺŇȚĚ

ĿÍĐĚŘ MŲŇĐŲŘŲĶŲ FǺĿǺ ĐŲŘǺŇȚĚ ǾČŲPǺÇÃǾ ĐǺ FŲŇǺİ ČǾŇȚŘǺ Ǻ ĦİĐŘĚĿÉȚŘİČǺ ĐĚ BĚĿǾ MǾŇȚĚ

assuntopoderiamserclassificadoscom“altatransparência”.Semdisponibilizarasinformaçõesnecessárias,éimpossívelqueapopulaçãocobreasmedidasnecessárias

paraacabarcomoproblema.

AconstruçãodeusinashidrelétricasnaAmazôniatambémsãoumestudodecaso.EmboraoMinistérioPúblicotenhaentradocomações—evencido—paraa

suspensãodeprojetosporproblemascomolicenciamentoambiental,ogovernofederalentroucomSuspensõesdeSegurança,umartifíciojurídicocriadoem1932que

garanteasuspensãodojulgamentoatéadecisãoemúltimainstância.Quandoessadecisãofinalsair,anosdepois,podesertardedemais.

JoaraMarchezini,daArtigo19(http://artigo19.org/),eRenatoMorgado,daImaflora(http://www.imaflora.org/),falaramcomoNexosobreoprocessode

negociaçãodoacordo.Elesafirmamqueotextorepresentaumavançotantonademocratizaçãodaspolíticasambientaisquantonopróprioprocessodeparticipação

coletivacomoumtodo.

“Umadasfalhasdessesinstrumentosdeparticipaçãoquenós[já]temoséqueapopulaçãoapresenta,participade

umaconsultapública,masdepoisnãosabecomoasopiniõesdelaforamlevadasemconsideraçãonofinal.Entãoesse

éummecanismoqueseformantidonoacordoevirarumaobrigaçãovaimelhorarmuitoaqualidadedos

instrumentosdeparticipaçãoemtemasambientais”

RenatoMorgado

Řěpřěșěňțǻňțě đǻ İmǻfŀǿřǻ, ǻǿ Ňěxǿ

Țěxțǿ čǿm pěșǿ đě ŀěį

FǾȚǾ: ŘİČǺŘĐǾ MǾŘǺĚȘ/ŘĚŲȚĚŘȘ - 13.ŇǾV.2015

ŘİČǺŘĐǾ MǾŘǺĚȘ/ŘĚŲȚĚŘȘ - 13.ŇǾV.2015  ČǺȘǺ ŇǺ ČİĐǺĐĚ MİŇĚİŘǺ ĐĚ BĚŇȚǾ

ČǺȘǺ ŇǺ ČİĐǺĐĚ MİŇĚİŘǺ ĐĚ BĚŇȚǾ ŘǾĐŘİĢŲĚȘ ĐĚȘȚŘŲÍĐǺ ǺPÓȘ ŘǾMPİMĚŇȚǾ ĐĚ BǺŘŘǺĢĚM

Osdoisespecialistasressaltamaimportânciadotextofinalqueestáemnegociaçãosetransformar,defato,emumacordointernacional,enãoemumasimples

declaração.Adiferençaéque,seforumacordo,eleévinculanteeganhastatusdeleiemtodosospaíses,apósserratificadonacionalmentepeloParlamento.

Chile,CostaRicaePanamásãoalgunsdosgovernosquejásecolocaramafavordotextovirarumacordo,masoBrasilaindanãodefiniusuaposição,edizesperaro fimdasdiscussõessobreotexto.SegundoMarchezini,opaís,quesemprefoireferêncianaliderançadodebateambientalnaregião,vemtendoumapostura"tímida"

nasreuniõesdoPrincípio10.

“Játemosvárias[declaraçõescomatemáticadosdireitosambientais].Enãosurtiramefeito.Entãoseriarepetirparte doquejáexiste,seelenãoforvinculante.Paramudaralgumacoisa,eleprecisaservinculante[ ]parapodermos cobrarumaaplicação”

JoaraMarchezini

Řěpřěșěňțǻňțě đǻ Ǻřțįģǿ 19, ǻǿ Ňěxǿ

VĚJǺ ȚǺMBÉM