Você está na página 1de 23

S

Cma
x

Ma nualdel
us uari
o
Bedienungsanlei
tung
UserMa nual
Ma nueldel
'util
is
ateur
Ma nualdeUsuá r
io

CI
D 182815610
CONT
ENT
S

Ma
nua
ldeI
nst
ruc
ciones 1-21
Bedi
enungs
anl
ei
tung 22-41
Us
erMa
nua
l 42-60
Gui
dedel
'
uti
l
isa
teur 61-81
Ma
nua
ldoUs
uãr
io 82-101

102-120
Es
timadoCl
ient
e:
¡
Quer emosf eli
cit
arl
eporhabercompr
adounpr oduct
odeSol
art
ec!Porf
avor,
a ntesdeutil
i
zar
e
stepr oducto,lealasi
nstr
ucci
onesdeteni
damenteyporcomplet
o.Sunuev oc ont
rol
ador
S
Cma xesundi sposi
ti
vodeúlti
magener ac
iónquehasi
dodesar
rol
ladoconformeal osmá s
r
ecient eses
tá ndar
estécni
cosdi
sponi
bles.I
ncl
uyeunase
riedecara
cter
ís
ti
cass obresa
li
entes
,
t
alesc omo:
L
apa
nta
ll
aLCDdef
áci
lma
nej
omues
trai
nfor
mac
iónde
tal
l
adadel
sis
tema
Al
gor
it
modec
argadeModul
aci
óndea
nchodepul
so(
PWM)
dec
uat
roet
apa
scon
c
ompens
aci
óndet
empe
rat
urai
ntegr
adapa
raba
ter
íadepl
omoya
lgor
it
modec
arga
dedoset
apa
spa
raba
ter
íaL
iFe
PO4
Pr
ote
cci
ónel
ect
róni
cac
ompl
eta
F
unc
ióndel
uznoc
tur
napr
ogr
ama
ble
Puer
toUS
Bdec
arga
Regi
st
radori
ntegr
adodeda
tosdedosa
ñosc
one
xpor
tac
ióndeda
tos
I
ndi
cadordel
est
adodec
arga
L
osbot
onest
áct
il
esga
rant
iz
anunf
unc
iona
mient
odur
ader
o

I
NDI
CACI
ONE
SDES
EGURI
DADI
MPORT
ANT
ES
CONS
ERVEE
STASI
NDI
CACI
ONE
S
Est
ema nualcont
ieneindi
cac
ionesimport
antesrel
ati
vasa
lcont
rola
dorSCmax,lascuales
debensegui
rs
edur a
ntelai
nst
alaci
ón,elf
unci
onamient
oyelmanteni
mient
odelcontr
ola
dor
decar
ga.
RI
ESGODEF
UEGO:
FIJ
EELS
ENS
ORDET
EMPE
RAT
URAAL
ABAT
ERÍ
A.
T
ipodeba
ter
ía:
Plomo-
áci
do(
GEL
,AGM,
elec
trol
i
tol
í
qui
do)L
iFePO4
Í
ndicedevol
taj
enominal
delabaterí
a:12o24V
F
us i
bledelaba t
erí
a:Uti
li
ceun fusi
bledea cción r
ápi
dacon unac a
pac
ida
d nomina
lde
i
nterr
upci
ónde1.000Aporpa r
tedel abater
ía.Recomenda
mosut i
l
iza
runfusi
bledeac
ción
1
rápi
da( p.
ej.
,fusi
blestipoc oc
he)tanpróxi
moscomos eaposi
blealbornedel abat
ería.La
má xi
mac a
pa ci
dad nomi nalde l
ac or
ri
entedebe s
er1,5veceslac orr
ient
e nomi
na ldel
contr
oladordec a
r ga
.Res pet
elac apa
c i
dad má
ximadec or
ri
entedelBMSc uando uti
li
ce
bater
íasLi
FePO4.
Porf
avor
,nodesmonteointent
erepa
rarproduct
osdeSol
art
ec.Loscont
rol
ador
esdec
argade
Sol
art
ecnocont
ienenpi
ezasquepuedanserrepa
rada
sporelus
ua r
io.
Porf
avor
,cumpl
acont
oda
sla
sins
truc
cionesr
ela
tiv
asal
osf
usi
bles
/di
syunt
oresc
omos
eindi
ca.
I
ndi
cac
ionesr
elat
ivasal
mant
eni
mient
oyl
ains
tal
aci
ón
Alins
tala
rot r
abaj
arenels i
st
emafot
ovol
tai
co,porfa
vor
,¡des
conect
eenpr imerl
ugarl
os
módulosfot
ovol
tai
cos(
sol
ares
)delc
ont
rol
adordecar
gaparaevi
tarcua
lqui
ert
ipodedañoen
elc
ontrol
adordecar
ga!
Porfavor
,veri
fi
quequet odasl
asconexi
onesdeca
bleseencuent
ranf
uert
ementef
ij
adasalos
conect
ores/bornesdeconex
iónafindeimpedi
rmala
sconex
ionesosuel
tas
,la
scua
lespodr
ían
deri
varenuns obreca
lent
amient
o.
¡
Porf
avor,i
nst
aleunf
usi
bleoundi
syunt
orc
erc
adel
aba
ter
íaa
ntesdei
nst
ala
roa
jus
tare
l
c
ontr
ola
dor!
Porf
avor
,i
nst
aleyma
nej
eel
cont
rol
adorenunent
ornos
eco.
Ri
esgosdeal
tovol
taj
e
El
manej
odees
tedi
spos
it
ivopuedepr
oduc
ira
ltosv
olt
ajes,
quepuedenca
usargra
vesl
esi
ones
ol
amuert
eenc
asodeunains
tal
aci
ónounmanejoi
nadecuadosdel
dis
pos
it
ivo.
¡
Losmódul
osf
otov
olt
aic
ospuedengener
ara
ltosv
olt
ajesdec
orr
ient
econt
inua
!
Asegúres
edeque l
osc abl
eses
tén s
iempreconec
tadosalbor
nec or
rect
o.Un acc
ident
e
el
éctri
copue
des
erlet
al.
Engener
al,
cualqui
era
cci
denteel
éct
ri
copuedeserpel
i
gros
opa r
asu
sa
lud.
MarcadoCE
El
product
ocumpl
elanor
mat
ivaCE
.

2
Des
cri
pci
óndePr
est
aci
ones
Elcontr
oladordec ar
gaprot
egealabater
íacontr
aunas obr
ecar
gaproducidaporel
dis
posi
ti
vosolaryc ont
raunadescar
gaprof
undaproduci
daporloscons
umidoresdeenergía
.
Lascar
act
erí
sti
casdec argadelabat
erí
aengl
obanvari
asetapa
squeincl
uyenunaa dapt
ación
automát
icaalatempe r
atur
adelabat
erí
a.
Elc
ontrol
adordec
argadel
aba
ter
ías
eaj
ust
apors
ími
smodema
ner
aaut
omá
tic
aal
v
olt
ajedels
ist
emade12Vo24V.
L
os cont
rol
adores di
sponen de una pa
nta
ll
aLCD de f
áci
lma
nej
o,pa
rámet
ros
pr
ogr
amabl
esyvar
iaspr
est
ac i
onesdesegur
ida
d.

Conex
iónypue
staat
ier
ra
Elcontr
ola
dorestápr evis
toparausoexcl
usiv
amenteint
eri
or.
Protéj
al
odelal
uzs olardi
rect
ay
col
óqueloenunent or noseco.Noloi
nstal
enuncaenhabit
aci
oneshúmedas(comol oscua
rtos
deba ño)
.Elcont
roladors ecal
ient
adurantesufunci
onami
entoy,porl
otant
o, debeins
tal
arse
única
ment es
obreunas uperf
ic
ienoinf
lamable.
Conecteelcontr
oladors igui
endolospasosdescri
tosa
baj
oaf indeevit
arcua l
qui
e rt
ipode
err
orenlains
tala
ción.
S
igal
asi
gui
ent
esec
uenc
iadec
onex
iónc
uandoi
nst
aleel
sis
tema
:
1.Conectelabaterí
aa lcontr
oladordecarga–polosposi
ti
voynegati
vo.
2.Conectelosmódul osfotovol
taicosal
contr
oladordecar
ga–polosposi
ti
voy
negat
ivo.
3.Conecteelconsumi doralcontrola
dordecarga–polospos
it
ivoynegati
vo.
¡
L l
eveaca boelprocedimientoe nsenti
doinv
ersocuandolodesi
nst
ale!
Paraevitarqueha yatensi
ón en loscables
,en pr
imerlugarc onect
eelc abl
ea l
contr
oladory,aconti
nuaci
ón,alaba t
erí
ayalosmódulosfotov
oltai
cos
.Porotr
olado,
paraelconsumidor,
enprimerlugarconect
eel c
abl
ealconsumidory,acont
inuac
ión,
alcont
rolador
.
Tamañodeca
blemí
nimor
ecomenda
do:
SCma 4mm2;
x10: SCma
x20:
6mm²
,SCma
x
40:10mm²

3
I
nter
fazpa
ra
Conec
tor
S
CI USBdecar
ga
Sensorde
temperatur
a
ConectorNTC

Fusi
-
ble

4
As
egúr
esedequel
alongi
tuddel
cabl
eent
rel
aba
ter
íayel
cont
rol
adoresl
omá
scor
ta
pos
ibl
e.

Tengaen cuentaquetodaslasconexi
onesposit
iva
sdelcontr
oladorS
Cmaxson
c
omunesy,porta
nto,ti
enenelmi
smopotencia
leléc
tri
co.Siser
equi
ereunapues
taat
ier
ra,
l
l
ével
aacabosi
empreenel c
abl
eposi
ti
vo.
NOT A:Sieldi s
posi
tiv
os eut il
i
zaen un v ehícul
oc uyo pol
o negati
vo del abate
ríaestá
conecta
doa lchasi
s,porfavor,asegúres
edequeni ngunodel osconsumidoresdeene r
gía
conecta
dosa lcontr
oladortengaunac onexi
ónel éctr
icaal acar
rocer
ía.Del ocont
rar
io,el
consumidorsufr
ir
áunc or
toci
rcuit
o,loquea fecta
r í
aal afunci
óndeDes conexi
ónporBa jo
Volt
ajeyalafunci
óndel f
usi
bleelectr
ónicodelcont
r ol
ador.
NOTA: S i
ga las recomendac
iones del f abri
cant
e de s u ba t
erí
a. Recomenda mos
encar
eci
damentelac
onex i
óndeunfus i
bledir
ecta
mentealaba ter
íapar
aprotegerel
cableado
delabat
erí
acontr
acualqui
ercor
toci
rcui
toquepuedapr oduci
rs
e .Elf
usi
bledebesermayorala
cor
ri
entenominal
delcontr
ola
dordeca r
ga .
15Apa raSc
ma x10,30Apa r
aS c
ma x20y50Apa r
a
Scmax40.

Pues
taenma
rchadel
cont
rol
ador
Aut
otes
t
E
nc uant
o el contr
olador r
eci
be corr
iente des
de l
a bat
erí
a,ini
ci
a una r
uti
na de
a
utoc
omproba
ción.
Ac onti
nuac
ión,
lapant
a l
l
acambiaaf
unci
ona
mient
onormal
.
Vol
taj
edel
sis
tema
Elcontroladorseajust
apors ímis
modema ner
aa ut
omátic
aa l
vol
tajedelsis
temade12V, o24
V.Enc ua ntoelvol
tajesobrepas
a18Venelmoment odel apuest
aenma rcha,elcont
rol
ador
i
nterpretaqueel si
stemaesde24V. Sie
l v
olta
jedelabaterí
anoseenc uentr
adent r
odel r
ango
defunc ionamientonorma lenelmome nt
odes upues
taenma r
cha,apareceunapa ntal
lade
est
a doc onfor
mea laparta
doDE SCRI
PCI
ÓNDEE RRORES
.
Ti
podebat
erí
a
E
lcont
rola
dores
tápredet
erminadopar
afunci
onarc
onba
terí
asdepl
omo-
áci
doconel
ect
rol
it
o
s
óli
do(ti
poGELotipoAGM) .Sius
tedqui
ereusa
runabat
erí
adeplomo-
áci
doc
onelect
rol
i
to

5
l
íquido,puedea j
usta
rl a
sc ar
acter
ís
ti
c a
sdec arga(véase"Aj
ust
es"
).Enesecaso,sea ñadeel
mododec a
rgadeec ual
iz
ación.Siustedquiereus a
runaba t
erí
aL iF
ePO4,t
a mbiénpue de
ajus
tarlascara
cterí
st
icasdec arga(véase"
Ajustes
").Sit
ienedudas,porf
avor
,c onsul
teas u
vendedorlocal
.

Rec
omenda
cionesdeus
o
E
lcont
rol
adors
eca
li
ent
adur
ant
eunf
unc
iona
mient
onor
mal
.
Elcont
rola
dornor
equi
ereni
ngúnt
ipodema
nteni
mient
ooa
sis
tenc
ia.Qui
teelpol
voc
onun
pañoseco.
Esi
mport
antequel
abater
ías
ecargueporc
omplet
oconfr
ecuenc
ia(
almenosunav
eza
lmes
).
Del
ocontr
ari
o,l
abat
erí
aquedar
áda ña
dadefor
maperma
nente.
S
isec
onsumedemasi
adaenergí
adurant
eelpr
ocesodeca
rga,l
abat
erí
anopuedec
arga
rsepor
c
omplet
o.T
énga
loencuent
a,espec
ial
mentesi
ins
tal
aconsumosadi
ci
onal
es.

F
unc
ionesdev
isua
li
zac
iónenf
unc
iona
mient
onor
mal
E
lcont
rol
adordi
sponedeunapa
nta
ll
aLCDydeunas
eña
lac
úst
ic
adea
dver
tenc
ia.
E
nf unci
onami ento normal,elcont
rol
adormuestr
aelest
ado decar
gadel
aba t
erí
ayl a
a
cti
vida
dde lpanelsolar
.Cualqui
ercambioenelest
adodeca
rga(S
OC)aunest
adoinf
eri
or
t
ambiénvienea compa ñadodeunaseñala
cúst
ica
.

6
Pa
nta
ll
aLCD

bot
ones
:

E
SC, ARRI
BA, ABAJ
O,
S
ET

Vi
sual
izac
ióndes
ímbol
os
S
ímbol
o E
sta
doyf
unc
ión S
ímbol
o E
sta
doyf
unc
ión

S
ist
emaOK Ca
rgaOK

F
luj
odecor
ri
ent
ede
S
ist
emanoOK(
err
orov
ací
o) c
onsumo

E
ncendi
do:
Dedí
ayc
arga
ndo

Parpadeo c
on Modul
a ci
ón
de a ncho de pulso (
PWM) L
VD
debido a pr ot
ecc
ión contr
a
sobretemper
atur
a

Noc
he S
obr
ecor
ri
ent
edec
ons
umo

7
Val
ordeCor
rient
e
L
apantall
aLCDmos t
rar
álosvalor
esdec orr
ient
edeabaj
oc ondespl
azami
entotr
asenc
endi
do.
E
lbotón"SET"()puededetenerel de
spla
za mi
ent
o,pul
sandoelbotónde"ABAJ
O"o"ARRI
BA"
s
eprocedeadespl
azarl
osval
ores.
Volt
ajedebaterí
a SOC

Car
ga a
mper
ios
- Corr
ient
e del
hor
a panel

Cor
ri
ent
edec
arga Pa
nel
amper
ios
-hor
a
Es
tadodec
argays
eñal
esac
úst
icas
E
lporcenta
jecorr
espondealaenergí
adis
ponibl
ehas
taunades
conexi
ónporbaj
ovolt
ajeen
r
ela
ciónconunaba t
erí
ac ompl
etament
ecargada
.Uncambi
oeneles
tadodeca
rga(S
OC)aun
e
stadoinf
eri
orsei
ndicaconunaseñala
cús
ti
c a
.

>90% 70%-90% 30%-70% 10%-30% 0%-10% 0


%
LosConsumosdeenergí
asedes
conec
tantr
asa
prox.1minut
odes
puésdeunas
eri
ede25
s
eñalesa
c ús
ti
cas.
8
Dat
osdel
His
tor
ial

T
ota
l


a

Mes

Ca
rgaAh Cons
umi
dorAh S
OCporl
ama
ñana

Elcontr
oladorS Cma xdisponedeunr egi
stra
dordeda t
osde2a ños.Pulseelbotón" E
S C"(X)
cuandol apa ntal
l
aL CD est
émos trandol osval
oresdec orr
ientec onde spl
azamientoye l
control
adorac c
eder áalmenú.S el
eccione"LOG"cona y
udadel ast ecl
asdedirecci
ónypul se
"SET"()pa raaccede ralmenúdelr e
gi s
tra
dordeda t
os.Puedeobt enerlosAhdel acarga,Ah
delConsumoye s
ta dodec arga(S
OC)porl amañana,asícomol osda t
osdiari
osdurant eun
mes ,
datosme nsualesdurantedosañosyda tost
otal
es.

9
F
unc
ióndeDe
sconex
iónporBa
joVol
taj
e
Elc ontrol
adorposee2modosdi ferent
esdepr otegerl
abaterí
ac ontraunades car
gaprof unda:
Modo1L VD (desc onexiónporbaj ovol t
aj e)Adaptaci
óndeCor riente(Controladopor
EstadodeCar ga,SOC) :Elniv
eldedes c
onexióndec argasinc orr
ient
ededes car
gapuedes er
ajus t
adoent r
e11,5/ 23,
0Vy12, 0/24,0V.Elvoltaj
ededes conex i
óndependedelv olt
a j
e ,dela
corrientedecargaydel ac a
pa c
ida ddelaba t
er í
a.Concorr
ientenomi nal dedescar
ga( 0,1C/h)
:
11,15/22,3Vha s
ta11, 65/23,3V.
Ca pacidaddelaba tería
:10Ah-5.000Ah
Elmodo1L VDAda pt ac
ióndeCor r
iente(
esta
dodec ar
ga,SOC) eslaconfigura
ciónestánda r.

1220
0
1200
0
VD/mV

1180
0
1160
0 Punt
odea
jus
te:
12,
0V
lL

1140
0 Punt
odea
jus
te:
11,
9V
a
Umbr

Punt
odea
jus
te:
11,
8V
1120
0
Punt
odea
jus
te:
11,
7V
1100
0 Punt
odea
jus
te:
11,
6V
1080
0 Punt
odea
jus
te:
11,
5V

1060
0
0
0 0
0,
0
.5
050
0,
1
. 0
1 0,
1
.
150
5 0
.
2,
200
.
2,
2
550
0,
.
330
0,
.
33
550.
0
4,
4

Cor
ri
ent
edeDes
car
ga/Ca
pac
ida
ddel
aBa
ter
ía

Vol
tajeenmodo2:E lniv
eldedes c
onexióndec ar
gapuedea jus
tar
seent r
e11,0/
22,0Vy
11,
5/23,
0V. Resul
taadecuadosil
osCons umossecundar
ioscons
umenc orr
ientedi
rec
tamente
des
del abaterí
a.E
stemodoper mit
eunpunt odedesconexi
ónmá sbaj
o.El
cicl
odelaba t
erí
aes
másprofundo,ypuedea cor
tarl
avidaúti
ldelamis
ma .

1
0
Aj
ust
es
SCma xdisponedec ua trobot ones( E SC=X, ABAJ O, ARRI BA =S ET)pa rana v ega rat r
a vésde
l
osmenúsydef i
ni rlosa j
us tes .Pul sa ndoel bot ónS E T()dur ant e5s e gundospuedeenc ender
oa pa garelCons umo.Pa raa cce dera lmenú, pulseelbot ónE SC( X)yna vegueent reelmenú
'
LOG' y'Set'cona yudadel osbot onesdedi rec ci
ón( ARRI BAyABAJ O) .Pa ramodi fi
c arlosa j
ustes,
accedaa lme nú‘ Set’pul sandoelbot ón S ET() .Na vegueha staelv alordes ea doc onl os
bot onesdedi r
ec c i
ón( ARRI BAyABAJ O). Pul seel bot ónS ET()pa ramodi ficarel v al
or( elvalor
seleccionadopa rpa dea ).Modi fiqueelv alorc ona yudadel osbot onesdedi r
ec ción( ARRIBAy
ABAJ O)y gua rde l osc ambi ospul sando elbot ón S ET ()ot rav ez ( Elv alorpa rpadea
rápidament edur a nteuns egundopa rar ec onoc erel c ambi o)or egresea lmenú‘ Set’singua rdar
elv al
ormodi fi
c adopul s andoelbot ónE SC( X). Loss iguient esa justesdemenúa pa recenenl a
pant al
laL CDdelc ont rolador .Va loresdev oltajepa ras i
s t
ema sde12V.Pa ras i
stema sde2 4V
valoresdev olt
a j
edobl e .
Ca pacida ddeBa ter íamenú' CAP' : Ajus tedeCa pa cida ddeBa ter í
a5… 5000Ah
(estánda r :corri
ent enomi na l x10h)
T i
podeBa t
e rí
amenú' t
y p': ajustedet i
podeba t
ería' GEL ',
'LIQ' y'LF P'comoba t
ería
Gel ,Lí
qui daL i
F ePO4
ModoL VDmenú' Mod' :Aj us tedemodoL VDc omoa da ptacióndec or r
ient e(S OC) '
CUR'
(
SóloT ipodeBa ter í
a :Gel /L í
qui da )o' V' (
voltajef i
jo)
MenúL VD: L VD: 11, 0V… 11, 5V( 11, 0Vporde fec t
o) /S OC: 11,5V… 12, 0V( 11,9Vpor
def ecto) (SóloT ipodeBa tería:Gel /L í
qui da)
Menú' rSt '
:Res tabl ec eraa jus t
e spr edet ermi na dosdef ábr i
ca:YE S(sí),NO
Menú' buz '
:Zumba dorE NCE NDI DO, AP AGADO
Menú' NL ':ModoL uzNoc tur na: OF F,D2D, MN( Mi t
a ddel aNoc he) ,
DD( Cr epús culoy
ama nec er)
Menú' Ev e':Hor asnoc tur na s0h… 20h( 0hpordef ecto)
(SólomododeL uzNoc t urna : Mita ddel aNoc he/Cr epús culoya ma nec er)
Menú' Mor '
: Hor asma tut i
na s0h… 20h( 0hpordef e ct
o)
(SólomododeL uzNoc t urna : Mita ddel aNoc he/Cr epús culoya ma nec er)
Menú' ND' :
Ni vel dedet ec ciónnoc turna1, 5V… 10, 0V( pordef ecto: 8,0V)
Menú' Loc ':Bloquea ra j
us tesYE S( sí)
,NO

1
1
1
2
Ca
rac
ter
ís
ti
casr
ela
tiv
asal
asegur
ida
d

Bor
nesdelsi
stema
Bor
nesdel
abat
erí
a Bor
nesdec
arga
fot
ovol
taic
o

Adv
ert
enci
adel
Pol
ari
dadi
nver
sa Pr
ote
gido Pr
otegi
do(
1)
z
umbador

Cor
toc
ir
cui
to(
2) Pr
ote
gido Pr
otegi
do(
3) S
eapa
gadei
nmedi
ato

S
obr
ecor
ri
ent
e -
-- -
-- S
eapa
gac
onr
etr
aso(
4)

Cor
ri
ent
einv
ers
a Pr
ote
gido -
-- -
--

S
eapa
gaporenci
made
S
obr
etens
ión Má
x.50V Má
x.50V
15,
5/31,
0V

Vol
taj
edema
sia
do
-
-- -
-- S
eapa
ga
baj
o

Reducel
acor
ri
entedec
argasi
sepr
oduceunasobr
etemperat
uray
S
obr
etemper
atur
a
Apa
gaelcons
umosil
atemper
atur
aal
canz
aunnivela
lto.
(
1)Elc
ont r
oladorpuedeprotegerseporsími s
mo,per
oc ual
qui
erConsumoconecta
dopodr
ía
r
esul
tardañado.
(
2)Cort
ocirc
uito:>4x–6xdec orr
ientenomi nal
.
(
3)Labaterí
adebepr otege
rseconunf usi
ble,odelocontr
ari
opodrí
aresul
tarda
ñadade
maner
aper ma nenteencasodecor t
ocir
cui
to.
(
4)>150%dec orri
entenominal:
des c
onexiónen2mí n.
;
>200%dec orr
ient
enominal:
desconexi
ónen3s .
ADVERTENCI A:Lacombina
cióndedifer
entesc
ondici
onesdeer
rorpuedepr
ovocarda
ñosal
contr
olador

Siempresol
uci
onelacondici
óndee r
rorant
esdepr
ocederalaconex
ióndel
contr
olador
!

1
3
Conec
torUS
B
ConectorUSBparaali
menta
ciónde5Vpa r
acar
garpequeñosapar
atoscomotel
éfonosmóv
il
es,
ordenadorespor
táti
l
escompa c
tos
,pequeñosr
epr
oductoresdemúsic
a;conhas
ta1.500mAde
consumodec orr
ient
e.
Advert
enca:¡
i No c
onect
eeldisposi
ti
vo dec a
rgaen ni
ngún ot
rol
uga
r!E
lcont
act
o US
B
negat
ivoe
stác
onectadoa
lcons
umidornegat
ivo.
Puer
toyr
egi
st
radordeda
tosc
onS
CIyS
CICOM
Elcontrol
adorincluyeunpuer toseriequepuedec onectarsea lPCc onel ada
pta dordepue rt
o
opcionalSCI(véaseelma nua ldelada ptadordepuer topa ramá sdeta l
l
es)yc onels oft
wa r
e
SCICOM.
Elcontrol
adorS Cma xi
ncluy eunr egistr
adordeda tosinte
gra do. Elr
egistr
adordeda tosregis
tra
datosrela
tiv
osa lrendimientodeha sta2a ñosdes usist
emaf otovolt
aico,i
ncl
uy endol osAhde
l
ac arga,AhdelCons umoye st
adodec arga(SOC)porl ama ñana,etc.Elrendi mientodel
si
stemapue dea nali
zars
ef ác
ilmentec onl aa yudadees tehi stor
ial
,a yudandoa lus uar
ioa
conocermej orelsi
stemaf otovolt
a i
co.
Conel soft
wa redea pl
icaciónS CIySCICOM, puedeaccedersea l r
egist
radordeda tosdeS Cma x
con un ordena dor.Losda t
osder endimiento pueden leer s
eyv i
suali
zar
sec on ayudade
SCICOM.
S
ens
ordeT
emper
atur
aEx
ter
na
Conelsensordetempera
tura(t
ipoNTC)SCmaxpuedemedi
rlatemper
atur
adelaba
ter
íay
aj
ust
arelvolt
ajedec
argaadecua
damente,
prol
ongandol
avi
daúti
ldel
abater
ía.

1
4
Des
cri
pci
óndeer
ror
es
Er
ror Vi
sual
izac
ión Raz
ón Sol
uci
ón

ElConsumos e
r
econectarát
anpronto
L
aba
ter
íaes
tába
ja
s
eha yarecar
gadola
bater
ía.

L
osConsumos Apa guetodoslos
norec
iben Consumos .
El
al
iment
aci
ón c
ontr
oladorencenderáel
consumo
Pr
otec
cióndesobr
e
automá t
icamente
temperat
ura
despuésdequel a
t
emper atur
aba j
e.

Compr uebesiotr
a s
Volta
jedel
abater
ía fuentess obr
ecarganla
demasi
adoal
to ba t
er í
a.E
nc aso
(>15,
5/31,
0V) c
ont r
a r
io,elc
ontrol
ador
L
osConsumos estádañado.
norec
iben
al
imentac
ión Compr
uebel oscablesde
Ca bl
esofus
iblede labat
erí
a,elfusi
bleyla
labater
íadañados
, baterí
a.
l
abater
íapres
enta
unagranres
ist
enci
a

1
5
Apa guetodosl os
Consumos .
S ol
uc i
oneel
cortoci
rcui
to.E l
L
osconsumosno
S
obr e
corr
ient
ede c
ontr
oladorenc enderáel
rec
iben
losConsumos Consumo
al
i
ment ac
ión
automá t
icament e
despuésde1mi nuto
máx .

Labat
eríaest
á
va
c í
adespuésde
Labat
erí
ati
ene
unperi
odoc or
to Ca
mbi
elaba
ter
ía
poc
acapaci
dad
det
iempo

L
abaterí
anos e Disposi
tiv
os ol
ar Sol
uci
onelaconexión
est
ác a
rgando def
ectuosoo def
ect
uosa/polar
idad
durant
eel dí
a polar
ida
di nver
sa inv
ersa

Elpa nelest
á
conec tadocon
Pola
rida
dinver
sa S
oluc
ionelapol
ari
dad
polar
ida dinver
sa
delabat
erí
a inv
ersa
(
Zumba dor
enc endido)

Elpa nelest
á
conec tadocon
Pol
ari
dadinv
ers
a S
oluc
ionelapol
ari
dad
polar
ida dinver
sa
delpa
nel inv
ersa
(
Zumba dor
enc endido)

1
6
°
CE r
r Elsensorde
Conect
eelsensorde
pa
rpadeando t
emper
a t
uranoest
á
tempera
turaNTC.
conectado.

L
osConsumos
L
abat
erí
aest
áen
norec
iben S
ust
it
uyalabat
erí
acon
ma
lest
ado.
al
iment
aci
ón. unanuev
a.

LosConsumos Elcontr
olador
noreci
ben encenderáelconsumo
Prot
ecci
óncontr
a
a
limentaci
óny automá ti
camente
a
ltat
empera
turade
noest
án despuésdequel a
labat
erí
aLi
FePO4
carga
ndo t
emperaturadelabater
ía
baj
e.

L
osCons umos Elcontr
olador
noreciben encende r
áel c
onsumo
Pr
otecc
ióncontr
a
al
iment
a ci
óny automá ti
camente
baj
atempera
turade
noestán despuésdequel a
l
abater
íaLi
FePO4
ca
rgando t
emper aturadelabater
ía
Li
FePO4s uba.

1
7
Da
tost
écni
cos

Nota:Losni
vel
esdev
olt
aj
eant
es/
des
pué
sdel
aba
rras
onv
áli
dospa
ras
is
tema
sde1
2Vy2
4V,
r
espect
ivame
nte.

Dat
ost
écni
cos SCmax10 SCmax20 SCmax40

Vol
taj
edel
sis
tema Rec
onoc
imi
ent
oaut
omá
tic
ode12/
24V

Cor
ri
ent
edec
argamá
x. 10A*
* 20A*
* 40A*
*

Cor
ri
ent
edec
ons
umomá
x. 10A*
* 20A*
* 40A*
*

Cargade 13,
8/27,
6V(
25°
C)
Volta
jede fl
otaci
ón
cargapar
a
baterade Ca
í rgapri
nci
pal 14,
4/28,
8V(
25°
C),
0,5h(
dia
ria
ment
e)
plomo-
ácido Ca
rgará
pida 14,
4/28,
8/59,
2V(25°
C),
2h
Act
ivaci
ón:vol
taj
edel
abat
erí
a<12,
3/24,
6V

Car
gade 14,
8/29,
6V(25°C),2h
ec
uali
zac
ión Acti
vaci
ón:
volt
a j
edelabat
erí
a<12,
1/24,
2V
(al
menosunav ezcada30dí
as)

Vol
taj
edec
argapa
ral
aba
ter
ía 14,
0/28,
0V(

mit
edet
emper
atur
a:−20ha
sta+60°
C)
Li
FePO4

Pr
ote
cci
óns
obr
evol
taj
e 15,
5/31,
0V

Prot
ecci
óncontr
adesc
arga 11,
5-12,
0/23,
0-24,
0VenSOC(Sól
oba
ter
íadepl
omo-
prof
unda, áci
do
Volt
ajededes
conex
ión 11,
0-11,
5/22,
0-23,
0Vconvol
taj
e

Ni
vel
der
econex
ión 12,
8/25,
6Vpa
raba
ter
íadeplomo-
áci
do
12,
2/24,
4Vpa
raba
ter
íaLi
FePO4

1
8
Pr
ote
cci
óndeba
jov
olt
aje 10,
5/21,
0V

Vol
taj
emá
x.del
panel 30Va12Vs
ist
ema
,50Va24Vs
ist
ema

Vol
taj
emá
x.del
aba
ter
ía 50V

Compensac
ióndet
empera
tur
a −25mV/
Ka12V
(
volt
ajedecar
gapa
rapl
omo- −50mV/Ka12V
áci
do)

Aut
ocons
umo(
ina
cti
vi
dad) <4mA

Pues
taat
ier
ra Pue
staat
ier
rapos
it
iva

T
empe
rat
uraa
mbi
ent
e −30ha
sta+60°
C

Al
ti
tudmá
x. 4.
000m s
obr
eel
niv
eldel
mar

T
ipodeba
ter
ía Pl
omo-
áci
do(
GEL
,AGM,
elec
trol
i
tol
í
qui
do)
LiF
ePO4

Conec
torUS
B 5,
0V;
1.500mA

Di
mens i
ones(
anc
hoxa
ltox 101x103x32mm
pr
ofundi
dad)

Pes
o 205g 213g

T
ama
ñomá
x.c
abl
e Má
x.16mm²

Ni
vel
depr
otec
ción I
P20

*
*:Porf
avor
,véa
seel
grá
fi
codeS
OA(
ZonadeF
unc
iona
mient
oSe
gur
o)

1
9
Zonadef
unc
iona
mient
ose
gur
odeS
Cma
x(S
OA)

Cor
ri
ent
enomi
nal
del
osCons
umos/%

2
0
E
xcl
usi
óndeRes
pons
abi
l
ida
d

Elf
abri
cantenos er
áresponsablededa ños,especi
al
ment eenlabat
erí
a ,
produci
dosporunus o
di
fer
entea lprev
ist
ooc omos ees t
ipul
aene s
tema nual,osinosesi
guenlasrecomendac
iones
delfabr
icante de l
a bater
ía.E lfabr
icante no seráresponsa
blesis e ha l
l
evado a ca
bo
manteni
mi entoounarepa r
aciónporpa rtedec ual
quierpers
onanoa ut
ori
z a
da,porunusono
habi
tual
,insta
laci
ónerr
óneaodi señodes ist
emai ncor
recto.

Suj
etoacambiossi
npr
evi
oav
iso.
Ver
sión:
20170613
HechoenChina

2
1