Você está na página 1de 21

Dicionrio de Kanji

DICIONRIO DE KANJI

NDICE
Este dicionrio foi montado por Valter Filho com base nas informaes do site http://nihongo.thpe.net/kanji/index2.htm 01 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 02 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 03 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 04 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 05 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 06 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 07 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 08 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 09 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 10 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 11 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 12 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 13 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 14 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 15 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 16 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 17 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 18 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 19 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 20 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 21 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 22 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 23 trao(s) ............................................................................................................................................................................. 03 03 03 03 04 05 06 07 09 10 12 14 16 17 18 19 20 20 20 21 21 21 21

DICIONRIO DE KANJI

AVISO: Sequncia de informaes: 1 kanji, 2 on-yomi (em maisculas), 3 kun-yomi, 4 traduo para o portugus.

1 TRAO(S) ICHI/ ITSU hito-/ hito(tsu) um OTSU/ ITSU oto-/ kinoto o ltimo, duplicar,
engenhoso, estranho

SHI cavalheiro, samurai KYUU/ KU hisa(shii) tempo


antiga

longo, estria

KON/ KIN ima agora SETSU/ SAI ki(ru)/ -ki(ru)/ ki(ri)/ -ki(ri)/ gi(ri)/ ki(reru)/ -ki(reru)/ ki(re)/ -ki(re)/ -gi(re) corte, talho, afiar

BOO/

MOO

na(i)/

na(ki-)/

horo(biru)/ agonizante,

2 TRAO(S) JUU/ JIT-/ JUT- too/ to dez NI/ JI futa/ futa(tsu)/ futata(bi) dois HACHI ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ oito KYUU/ KU kokono/ kokono(tsu) nove SHICHI nana/ nana(tsu)/ nano sete RYOKU/ RIKI/ RII chikara fora,
esforo, suportar, exercer hai(ru)/ hama(ru) entrar, inserir

horo(bu)/ horo(bosu) atrasado, perecer

falecido,

KAN ho(su)/ ho(shi-)/ -bo(shi)/ hi(ru) seco,

SHOO suku(nai)/ suko(shi) poucos, pequenos IN hi(ku)/ hi(ki)/ hi(ki-)/ -bi(ki) / hi(keru)
puxar, rebocar, sacudir, permitir, instalar, citao, referir-se

ressecar KO/ KI onore/ tsuchinoto prprio, cobra,


origem

SHI

to(maru)/

-do(mari)/

to(meru)/

serpente

SUN medio, medida valendo ps/ 10 YO ata(eru)/ azuka(ru)/ kumi(suru)/ tomoni


forte, conferir, participar em, prmio, dar, fornecer, presente, ddiva

to(meru)/ -do(me)/ todo(meru)/ todo(me)/ todo(maru)/ ya(meru)/ ya(mu)/ -ya(mu)/ yo(su)/ sa(su)/ -sa(shi) parada, parada GEN/ GAN moto comeo, tempo anterior,

KYUU oyo(bu)/ oyo(bi)/ oyobi/ oyo(bosu)

NYUU/ NIT- i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ JIN/ NIN hito/ -ri/ -to pessoa TOO katana/ sori espada, sabre, faca CHOO/ TEI hinoto rua, departamento, cidade,
sufixo para contagem de armas, ferramentas, folhas ou bolos de alguma coisa, nmero par, 4 signo do calendrio chins

Alcanar, atingir, e

KO to porta TAI/ TA futo(i)/


grosso

futo(ru) gordo, grande,

JOO take/ dake comprimento, 10 ps, medida,


sra., dona., altura, estatura, todo, unicamente, isto tudo, meramente

BON/ HAN oyo(so)/ ooyo(so)/ sube(te)

Comum, tudo, medocre JIN/ NIN ha/ yaiba/ ki(ru) lmina, espada,

margem

RYOO completar, fim YUU mata/ mata-/ mata(no-) ou outra vez,


alm disso, na outra mo

SHAKU concha, afundar 4 TRAO(S) NICHI/ SHITSU hi/ -bi/ -ka dia, sol, japo CHUU naka/ uchi/ ata(ru) em, interior, mdio,
meio, centro

YUU tomo amigo FU chichi pai MOO ke plo, cabelo, pena GYUU ushi/ git-- Boi, bovino, vaca KU Distrito, quadra KA/ KE ba(keru)/ ba(kasu) mudana, tomar a
forma de, influncia, encantar, iludir,seduzir, isao

3 TRAO(S) DAI/ TAI oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) grande,enorme,


superior

YO/ SHA arakaji(me) de antemo, prvio HAN/ HON/ TAN/ HO so(ru)/ so(rasu)/ anti-,
contra, vergar

SAN/ ZOO mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) trs JOO/ SHOO ue/ -ue/ uwa-/ kami/ a(geru)/ a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su) acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, superior, durante

GO itsu/ itsu(tsu) cinco GETSU/ GATSU tsuki Lua, ms ROKU/ RIKU mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui
seis

FU/ FUU/ BU otto/ so(re) marido, homem FU/ BU prefixo negativo, negativa, no, feia,
ruim, deselegante

lasca

KETSU/ KEN ka(keru)/ ka(ku) falta, falha,

SHI/ SU ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne Criana, filho,

SHU/ ZU te/ te-/ -te/ ta- mo EN maru(i)/ maru/ mado/


maro(yaka) crculo, iene, redondo

mado(ka)/

minsculo, rato do horscopo chins(NE)

SHI uji/ -uji nome de famlia, sobrenome, cl SHI sasa(eru)/ tsuka(eru)/ ka(u) ramo, apoio,
respaldo, sustentar

SHOO chii(sai)/ ko-/ o-/ sa- pequeno, pouco SEN chi mil KA/ GE shita/ shimo/ moto/ sa(geru)/
sa(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob

SUI mizu/ mizu- gua BOKU/ MOKU ki/ ko- rvore, madeira BUN/ MON fumi/ aya sentena, literatura,
estilo

HI kura(beru) comparar, Fillipinas BUTSU/ FUTSU hotoke buddha,


frana

o morto,

SEN kawa rio, corrente JO/ NYO/ NYOO onna/ me mulher, femenino KOO/ KU kuchi Boca, entrada, sada DO/ TO tsuchi solo, terra, cho, turquia SEKI yuu noite SAN/ SEN yama montanha MAN/ BAN yorozu dez mil KOO/ KU/ GU ofcio, construo GAN maru/ maru(meru)/ maru(i) arredondar,
cheio, perfeio, -nave, plulas

KA hi/ -bi/ ho- fogo TEN amatsu/ ame/


imperiais

ama- paraso, ce,

HEN kata-/ kata unilateral, um lado, pedao JIN/ NI/ NIN humanidade, virtude,
benevolncia, caridade, homem, ncleo

OO/ -NOO rei, regra, magnata, governo KEN inu/ inu- co HOO kata/ -kata/ -gata direo, pessoa,
alternativa

regra

SHAKU shaku, p japons, medida, escala,

SEI/ SHOO i poo, agromerao, teto KAI comprimir em, marisco, meio, interessa a
si prprio com

BUN/

FUN/

BU

wa(keru)/

wa(ke)/

GO

taga(i)/

katami(ni)

mutuamente,

wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) parte, minuto, segmento, parte, grau, dever, compreender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku/ 10

reciprocamente, juntamente

NAI/ DAI uchi interior, dentro, entre, dentre,


casa

SAI Talento, dom KYUU yumi arquear, arco (arma, violino)

GO uma meio-dia KOO/ KU ooyake pblico, prncipe, oficial,


governamental

SOO futa par, conjunto, emparelhar TAN ni ferrugem, colorido, vermelho, plulas SHOO masu medida p/ caixa, 1.8 litro BOO tobo(shii)/ tomo(shii) privao, escasso,
limitado

esprito

SHIN kokoro/ -gokoro corao, mente,

GEN maboroshi fantasma, viso, sonho,

iluso, apario

DICIONRIO DE KANJI

SHI ya dardo, flecha DAI/ TAI ka(waru)/


muito,

HITSU hiki igual, cabea, sufixo para

JI/ SHI shime(su) indicar, apontar, expressar,


kawa(ru)/ kawa(ri)/ mostrar

contagem de pequenos animais, rolo de pano

KYOO vilo, mau, azar, desastre JOO suprfluo, intil GAI/ KAI ka(ru) corte, acerto, aparar KOO ana cavidade, buraco, fenda,
grande, excessivamente

gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro substituto, mudana, convertido, repor, perodo, idade, gerao, carga, valor, taxa SHU/ SU/ SHUU nushi/ omo/ aruji senhor,

KA/ KOKU -be(ki)/ -be(shi) aceitvel, no

deve no, faz ATSU/ EN/ OO o(su)/ he(su)/ osa(eru)

chefe, mestre, coisa principal, principal

presso, empurrar, inundar, oprimir, dominar

DA/ DAASU u(tsu)/ u(chi-) bater, acesso,

TO/ TOO concha grande, concha p/ sake,

batida, libra, dzia

HAN/ BON oka(su) crime, pecado, ofensa BEN/ HEN vlvula, ptala, trana, discurso,
dialeto, discriminao, livrar-se de, distinguir

medida de volume CHOO tomura(u)/ tobura(u) condolencias,

HEI/ BYOO/ HYOO tai(ra)/ -daira/ hira/ hiraPlano, insignificante, paz

velrio, funeral

KIN machado, felino YAKU infeliz, desgraa, azar, desastre - monme/ me/ hyakume monme, 3.75 gramas,
(kokuji)

SEI/ SE yo gerao, mundo, sociedade YU/ YUU/ YUI yoshi/ yo(ru) porquanto, por
conseguinte, razo, motivo

SHIN moo(su)/ moo(shi-) dizer, declarar,

FU nuno linho, pano EI eternidade KAN publicar, gravar, cunhar KU frase, clusula, sentena,
pargrafo amigo velho, ex-, anteriores

passagem,

macaco (saru) no horrscopo chins

GOO sake(bu)/ yobina apelido, nmero, item,


TON quarteis, estao de polcia, ttulo, pseudnimo, nome

KYUU furu(i) tempos antigos, coisas antigas,


SHUU osa(meru)/ osa(maru) renda, obter, colheita, oferta, loja, devolver

acampamento

5 TRAO(S) HON moto livro, presente, real, verdadeiro,


principal, sufixo p/ contagem de coisas longas

TA hoka outro, outrem, os outros SHI/ JI tsuka(eru) atender, ao,


servir

oficial,

SHA/ JA utsu(su)/ utsu(ru)/ utsu-/ utsu(shi)

SHI yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon quatro SHUTSU/ SUI de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/
i(deru)/ i(dasu) sada, deixa

cpia, foto, descrever

KYO/ KO sa(ru)/ -sa(ru) passado, abandonar,


deixar, passar, eliminar

CHOO/ TEI yakusho escritrio de governo SHO lugar, existncia, procedimento YOO osana(i) infncia KETSU ana buraco, orifcio, brecha, caverna,
gruta

SEI/

SHOO

i(kiru)/

i(kasu)/

i(keru)/

u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(mu)/ o(u)/ ha(eru)/ ha(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ -u vida, genuno, cru, nascimento, nascer, brotar RITSU/ RYUU/ RITTORU ta(tsu)/ -ta(tsu)/

HI kawa pele, casca REI/ RAI saudao, reverncia, cerimnia,


agradecimento, remunerao

SATSU/ SAKU fumi tome, sufixo para

contagem de para livros, volume

KON/ KIN -ko(mu)/ ko(mu)/ ko(mi)/ -ko(mi)/


ko(meru) apinhado, misturar, em volume, incluido, (kokuji)

ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ da(te)/ -da(teru) ficar de p, levantar-se MOKU/ BOKU me/ -me/ ma- olho, classe,

olhar, viso, experincia, ateno, favor SEI/ SHOO tada(shii)/ tada(su)/ masa/ verdadeiro,

HYOO koori/ hi estalactite, gelo, granizo BEI sara prato(tipo), poro, prato (objeto) MIN tami povo, grupo tnico I mot-(te) por meios de, porque, em viso de,
comparada com

FUTSU/ HITSU/ HOTSU hara(u)/ -hara(i)/ -

bara(i) pagamento, limpar, podar, bamir, livra-se de

masa(ni) corrigir, justia, correto, direito, 10 elevado a 40

certo

KA kuwa(eru)/ kuwa(waru) somar, adio,

KYO grande, enorme, gigantesco SEN shi(meru)/ urana(u) ler a sorte, advinhar,
previso, ocupar-se, segurar, manter, obter, tomar

SEKI/ SHAKU/ KOKU ishi pedra HAKU/ BYAKU shiro/ shira-/ shiro(i) branco SA/ SHA hidari esquerda U/ YUU migi direita GYOKU tama/ tama-/ -dama jia, bola, gota DEN ta campo de arroz, arrozal SHI ichi mercado, cidade, cidade HOKU kita norte GAI/ GE soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru) /
to- fora, exterior

aumento, unir, incluir, canad

HITSU kanara(zu) invariavelmente, inevitvel, FU tsu(keru)/ -tsu(keru)/ -dzu(keru)/ tsu(ke)/


tsu(ke-)/ -tsu(ke)/ -dzu(ke)/ -dzuke/ tsu(ku)/ dzu(ku)/ tsu(ki)/ -tsu(ki)/ -tsuki/ -dzu(ki)/ -dzuki aderir, anexar

KOO/ KAN/ KA kinoe armadura, alto (voz),

um grau, anterior, planta do p, carapaa

SEN/ SENTO eremita, mago, centavo KAN ama(i)/ ama(eru)/ ama(yakasu) doce,
tolerante, mimar, aucarado

SHITSU ushina(u)/ u(seru) erro, falta,

desvantagem, perda MATSU/ BATSU sue no ainda, fim, ltimo,

KYUU oka morro, colina KOO taku(mi)/ taku(mu)/


engenhoso

uma(i) hbil,

posteridade

JUU shiru/ -shiru sopa, suco, caldo, graxa,

YOO mochi(iru) utilizar, negcios, servio,

usar, empregar

OO centro, mdio SHI histria, crnica REI pedidos, leis, comando, decreto HEN ata(ri)/ hoto(ri)/ -be arredores, limite,
borda, vizinhana, (kokuji)

molho (carne), pus

SHOO me(su) recrutar, mandar chamar, usar,


vestir, comer, beber

HAN naka(ba) metade, mdio, nmero mpar,


semi-, parte-

SHI tsukasado(ru) diretor, oficial, escritrio

DAI/ TAI pedestal, suporte, tablado, sufixo

do govt, regra, administrar KOO/ KU isao realizao, mritos, sucesso,

GEN misterioso, oculto MU hoko alabarda, armas, lana NI ama Freira, sacerdotiza, monja SHUU tora(wareru) cativo, criminoso, priso,
pegar

para contagem de mquinas e veculos KOO hiro(i)/ hiro(maru)/ hiro(meru)/

honra, crdito

hiro(garu)/ hiro(geru) largo,vasto, espaoso

MI/ BI ima(da)/ ma(da)/ hitsuji j-, no ainda,


at aqui, ainda, at mesmo agora

DO yatsu/ yakko servo, escravo, servial SEKI shirizo(keru) rejeitado, recuo, retirada,
retroceder, repelir, empurrar

BO haha/ mo me, materno KO furu(i)/ furu-/ -furu(su) Velho, antigo TOO fuyu inverno KEI/ KYOO ani irmo mais velho

SATSU fuda etiqueta, dinheiro de papel,

nmero de contratos, letreiro HOO tsutsu(mu)/ kuru(mu) movimentar,

HEI hinoe terceira classe, 3 , 3 signo do

calendrio chins

embrulhar, capa, esconder

SHO/ SO/ SHOO ka(tsu) outrossim, tambm,


alm disso

DICIONRIO DE KANJI

ZEN matta(ku)/ sube(te) inteiro, todo, tudo AN yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka)
relaxar, calmo, baixo, barato, descansado, pacfico

OO kubo(mu)/ heko(mu)/ boko cncavo,

ZETSU shita lngua, lingueta de inst. de sopro,


lingueta de fechadura

concavidade, afundado

TOTSU deko convexo, mpar 6 TRAO(S) NEN toshi ano KI/ KE esprito, mente MEI/ MYOO na/ -na nome, fama, distino,
reputao


sentir

TAKU casa, lar, residncia, nossa casa, meu

KOO mu(ku)/ mu(i)/ -mu(ki)/ mu(keru)/ -

marido SON/ ZON supor, estar atento, acreditar,

mu(ke)/ mu(kau)/ mu(kai)/ mu(ko_)/ mu(ko_-)/ muko/ muka(i) aquele l, alm de, confrontar, desafiar, tender para, dirigir para, voltado para JI/ SHI tsu(gu)/ tsugi prximo, seqncia,

KI abu(nai)/ aya(ui)/ aya(bumu) perigoso,

seguinte

arriscado, recear

SEN saki/ ma(zu) antes, prvio, na frente,

SHI shi(nu)/ shi(ni-) morte, dados RYOO teru/ futatsu ambos, moeda japonesa
antiga, n de veculos, dois

U cu, universo, espao cideral SHI ita(ru) clmax, chegar,


alcanar, atingir, resultar em

continuar,

futuro, precedncia SOO/ SAThaya(i)/ haya/ haya-/

SHIKI estilo, cerimnia, rito, mtodo, sistema,


formulrio

haya(maru)/ haya(meru)/ sa- cedo, preciptar

HYAKU/ BYAKU momo cem JI aza/ azana/ -na caracter, letra, palavra,
seo de aldeia

YUU/ U a(ru) possuir, ter, existir, acontecer,


ocorrer, aproximadamente, haver

SHU/ SU mamo(ru)/ mamo(ri)/ mori/ -mori/

KYUU su(u) chupar, inalar, sugar KI tsukue escrivaninha, mesa KAI hai cinzas, suco adstringente KOO/ GO kisaki imperatriz, rainha, depois,
atrs, mais tarde

SHI ito linha, fio KYUU yasu(mu)/

kami vigia, protege, defende, obedece yasu(maru)/ yasu(meru)

descanso, folga, faltar a, dormir

SHUU/ SU su estado, provncia KYOKU ma(garu)/ ma(geru) tender, msica,


melodia, composio, prazer, injustia, falta, curva, tortuoso, perverso, inclinar

KI kuwada(teru) esquema, projeto, tentativa,


plano, planejar

KICHI/ KITSU yoshi boa sorte, prazer,

CHIKU take bambu CHUU/ KI mushi


temperamento

congratulaes

inseto,

bichinho,

JI mimi ouvido, orelha KAI/ E a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) encontro,


reunio, festa, associao, entrevista, une

KETSU chi sangue YOO hitsuji carneiro SEI/ JOO na(ru)/ na(su)/ -na(su) tornar-se,
obter, crescer, passar, alcanar

DOO ona(ji) mesmo, concorda, igual KOO/ GYOO/ AN i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/
-i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) ir, viajar, realizar

KYOO tomo/ tomo(ni)/ -domo juntamente,

KOO e riacho, pequena baa em lagos, baa KEI punir, penalidade, sentena, punio RETSU/ RE fila, alinhamento, coluna SHI shiba gramado, relva SHOO atsuka(ru)/ atsuka(i)/ atsuka(u) cabo,
entreter, debulhar, desnudar

ambos (em afirm.), nenhum (em neg.), todo, e, da mesma forma, com

CHI/ JI terra, cho GOO/ GAT-/ KAT- a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/
-ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) encaixe, unir, juntar

KAKU onoono cada, todo, cada um SOO araso(u)/ ika(deka) lutar,


discutir agradvel, gostar

JUN/ SHUN decameron, 10 dias, estao

(para produtos especficos) disputar, JUU a(teru)/ mi(tasu) encher, abundante,

KOO kono(mu)/ su(ku)/ yo(i)/ i(i) apaixonado,


ROO o(iru)/ fu(keru) velho, velhice, envelhecer DEN tsuta(waru)/ tsuta(eru)/ tsuta(u)/ -

satisfatrio JUN megu(ru)/ megu(ri) patrulhar, dar uma

volta, circunferncia SHI mune/ uma(i) razo, pensamento,

JI/ SHI mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) a


si prprio

delicioso, saboroso O kega(su)/ kega(reru)/ kega(rawashii)/ sujo, poluir,


refletir

KAI/ E mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/

mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) -vezes, redondo, jogo, revolver, sufixo para contagem de para ocorrncias, girar BEI/ MAI/ MEETORU kome/ yone arroz,

dzuta(i)/ tsute transmitir, progredir, andar ao longo, comunicar, lenda, tradio IN shirushi/ -jirushi/ shiru(su) selo, carimbo, smbolo, emblema, marca

yogo(su)/ yogo(reru)/ kitana(i) desgraar, sujar, enlamear

metro, USA TOO a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te) acertar,

impresso, marca, registrada, ndia

KYOO sake(bu) grito, exclamar, gritar BOO/ MOO isoga(shii)/ sewa(shii)/ ocupado,
atarefado

atingir, supra-cito TA oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) muitos,

numeroso

CHUU naka relacionamento, entre (algo) I/ E vesturio, roupas TOO hi/ ho-/ tomoshibi/ tomo(su)/ akari
lmpada, luz, sufixo p/ contagem de luzes

FUKU fu(seru)/ fu(su) prostrado, ficar de

bruo, ocultar, esconder

KOO kanga(eru)/ kanga(e) Pensar, considerar,


KOO maji(waru)/ maji(eru)/ ma(jiru)/ maji(ru)/ ma(zaru)/ ma(zeru)/ -ka(u) misturar-se, cruzar, vindo e indo

CHOO

kiza(su)/

kiza(shi) portento, 10

elevado a 12, trilho, signo, pressgio, sintomas

SHUU fune/ funa-/ -bune barco KAN ase suor, transpirao RETSU oto(ru) inferioridade,
piorar

ser inferior,

SEI/ SAI/ SU nishi oeste, espanha KOO hika(ru)/ hikari raio, luz, claridade SHOKU/ SHIKI iro cor MAI goto/ -goto(ni) todo CHI ike lagoa, cisterna, conjunto, reservatrio U ha/ wa/ hane penas, sufixo para contagem
de pssaros, coelhos

DAN/ TON grupo, associao, juno ZAI a(ru) existir, arredores, subrbios,
localizados em

SOO sakan robusto, msculo, prosperidade JIN/ SAN tsu(kusu)/ -tsu(kusu)/ -dzu(kushi)/
-tsu(ku)/ -dzu(ku)/ -zu(ku)/ tsu(kiru)/ tsu(kasu) acabar, exaurir, terminar

KEN kudan ocorrido, ocorrncia, caso, sufixo


para contagem de ocorrncias

NIN maka(seru)/ maka(su) responsabilidade,


dever, termo, confiar para, nomear

JO/ NYO goto(shi) semelhana, gostar, tal

como, como se, melhor, melhor, igual

SAI/ SA futata(bi) outra vez, duas vezes,

segundo tempo IN yo(ru)/ china(mu) causa, fator, seja

BOKU simples, sem enfeite GYOO/ KOO ao(gu)/ oo(se)/

o(ssharu)/

NIKU carne JI tera templo budista

associado com, contar com, ser limitado para KA/ KE kari/ kari- fingimento, temporrio,

ossha(ru) rosto para cima, olhar com reverncia, dizer

interim, assumido (nome), informal

SHOO takumi arteso, mestre TO ha(ku)/ tsu(ku) cuspir, vmito, arroto,


confessar, contar (mentiras)

DICIONRIO DE KANJI

KI vapor TAI/ TSUI


resolver, marcar

HI kisaki rainha, princesa SHU ake vermelho,


vermelho, ensangentado

frente a frente, contrrio, at

KI/ KE mare esperana, pedir, solicitao, raro, poucos,

zinabre, escarlate,

implorar, grcia, diluir (cido), fenomenal

mesmo, versus, anti-, par de KETSU ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru) decidir,

HAN ho vela KYUU ku(chiru)


permanecer recluso

I kako(mu)/ kako(u)/ kako(i) circundar, sitiar,


loja, paliada, cerca, cerca, preservar, guardar

decair,

apodrecer,

KYOKU tsubone junta, secretaria, escritrio,

KI hada textura, pele KAN/ FU kama lata, pote, recipiente NI/ JI futa(tsu)/ soe dois, segundo BATSU/ HATSU/ KA/ BOCHI ki(ru)/ u(tsu)
abater, atacar, punir

dama da corte TOO na(geru)/ -na(ge) arremessar, lanar,

SHIN/ JIN servente, servo, subalterno SOKU taba/ taba(neru) mao, molho, feixe HAN/ BAN waka(ru) julgamento, assinatura,
selo, carimbo

investir, atirar, desistir, vender com perdas JUU/ DJUU/ CHUU su(mu)/ su(mau)/ -

evitar

BOO fuse(gu) defender, proteger, resistir,

zu(mai) residir, morar YAKU/ EKI dever, servio, papel, funo,

JOO/ CHOO/ DEKI eda/ suji artigo, clusula,


item, listra, camada

U imo batata RI oficial, um oficial JIN rpido, ligeiro MOO/ BOO mida(rini) desnecessariamente,
inconsequente, desorientado

trabalho forado, guerra civil

SHIN mi corpo, si prprio JO tasu(keru)/ tasu(karu)/


resgate, auxiliar

suke ajuda,

JOO condies, circunstncias, carta GI waza habilidade, arte, ofcio, capacidade,


faanha, performance, vocao, artes

KYUU/ KU kiwa(meru) pesquisa, estudo HEN kae(su)/ -kae(su)/ kae(ru)/ -kae(ru)


retornar, responder, devolver

OO/ -NOO/ YOO ata(ru)/ masani/ kota(eru)

corresponder, resposta, sim, ok, aceitar YO ama(ru)/ ama(ri)/ ama(su) demais,

7 TRAO(S) KEN mi(ru)/ mi(eru)/


enxergar

mi(seru) ver, olhar,

I medicina, mdico KUN kimi/ -gimi rapaz, sufixo p/ nome de


meninos

excedente, outro, restante SHI/ SHIRINGU kokoroza(su)/ kokorozashi

ambio, aspirar

CHOO machi aldeia, bairro, cidade SHA kuruma Carro, veculo SON mura aldeia, vila , bairro DAN/ NAN otoko/ o homem, masculino SOKU ashi/ ta(riru)/ ta(ru)/ ta(su) perna, p,
pata, ser suficiente, adicionar

HAN saka rampa, ladeira TOO/ ZU mame/ mamenanico

KIN nara(su) nvel, mdia SAI wazawa(i) desastre,


feijo, ervilha, desgraa, maldio, mau

calamidade,

RI ki(ku) lucro, vantagem, benefcio KAI arata(meru)/ arata(maru)


mudana, modificar, consertar, renovar

alegre reforma,

KAI kokoroyo(i) confortvel,

agradvel,

SEKI/ SHAKU aka/ aka-/ aka(i)/ aka(ramu)/

SHO haji(me)/ haji(mete)/ hatsu/ hatsu-/ ui-/


-so(meru)/ -zo(me) primeiros tempos, comeo, incio

JI ni(ru) parecer-se com, imitar JO tsui(de)/ tsuide prefcio, comeo, pedido,


precedncia, acidentalmente ocasio, oportunidade,

aka(rameru) vermelho

KA/ KE hana flor BAI kai marisco, conchas SHA yashiro companhia,
shintosta

empresa, templo

BETSU waka(reru)/ wa(keru) separar, ramo

desligado, divergir, outro, extra, especialmente

SHI watakushi/ watashi particular, eu, me RAN mida(reru)/ mida(ru)/ mida(su) distrbio,
guerra, desordenar, perturbar


anuncia

ROO

roo(suru)/

tsuka(reru)/

negira(u)

trabalho, dificuldade, cansao KOKU tsu(geru) revelao, contar, informar,

RAI/ TAI ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/

HI crtica HI ina/ iya negao, no, recusa, decadncia,


negar

ki(taru)/ ki/ ko vir, devido, prximo TAI/ TEI karada/ katachi corpo, substncia,

KYUU/ GU moto(meru) solicitao, desejar,

KON koma(ru) dvida, torna-se angustiado,

objeto, sufixo para contagem de imagens de divindades SAKU/ SA tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri)

requerer HEI/ HYOO tsuwamono soldado, tropas,

aborrecido, dilema

exrcito, guerra, estratgia, ttica I kurai/ gurai Posio social, grau, trono,

fazer, produzir, preparar, confeccionar

KIN/ KON chika(i) perto, cedo, consangneo,


equivalente

mais ou menos TEI hiku(i)/ hiku(meru)/ hiku(maru) baixo,

KEI linhagem, sistema BOO wasu(reru) esquecer RAN tamago ovo, vulo, desovar,
peixe

ova de

BAI u(ru)/ u(reru) vender GEN/ GON i(u)/ koto dizer, palavras KOKU tani vale KEI/ GYOO kata/ -gata/ katachi/ nari forma,
formato, estilo

humilde, inferior

KOO/ KYOO piedade filial, respeito pelas

KAN perfeito, acabamento, fim RYOO yo(i)/ -yo(i)/ i(i)/ -i(i) bom, agradvel JI/ NI/ GEI ko/ -ko/ -kko recm-nascido,
criana, filhote

crianas GA ware/ wa/ wa(ga-)/ waga- ego, eu,

egosta, nosso, a si prprio

SEI/ SHOO koe/ kowa- voz KA nani/ nan/ nani-/ nan- O que ? ZU/ TO e/ haka(ru) mapa, desenho, trao,
planejar

ZAI tbuas, registro, pau, madeira, talento GEI/ UN u(eru)/ nori/ waza tcnica, arte,
ofcio, performance, faanha representao, truque,

SA assistente, ajuda TAKU sawa/ tsuya pntano, charco, brilho KOO se(meru) agresso, ataque GAN fuku(mu)/ fuku(meru) incluir, ter em
conta, compreender, tratar com carinho

KAKU kado/ tsuno ngulo, canto, chifre TEI/ DAI/ DE otooto irmo mais novo RI sato aldeia, casa paterna, lgua SOO hashi(ru) correr, corrida BAKU mugi cevada, trigo

DO tsuto(meru) trabalho duro, diligente SETSU o(ru)/ ori/ o(ri)/ -o(ri)/ o(reru) dobrar,
quebrar, fraturar, curvar, produto, submeter

BI o rabo, fim, sufixo para contagem de

peixes, sop

REI tsume(tai)/ hi(eru)/ hi(ya)/ hi(yayaka)/

GEI muka(eru) receber bem, reunio, saudar BATSU/ HATSU/ HAI nu(ku)/ -nu(ku)/ nu(ki)/
nu(keru)/ nu(kasu) remover, omitir extrair, arrancar, furtar,

hi(yasu)/ hi(yakasu)/ sa(meru)/ sa(masu) gelado, frio, esfriar

DICIONRIO DE KANJI


SHIN kara(i)/ tsura(i)/ -dzura(i)/ kanoto picante, quente, amargo, temperado

SHIN no(biru)/ no(basu)/ no(beru)/ no(su)

expandir, esticar, extender, alongar, aumentar

KOO confrontar, resistir, desafiar, opor CHUU oki/ okitsu/ chu_(suru)/ waku oceano
aberto, mar aberto, subir no ce

REI modo(su)/ modo(ru) re-, volta, reverter,


recomear, restaurar, retornar

HAKU chefe, conta, conde, tio, Brasil FU tasu(keru) ajudar, ajuda, auxiliar TEI mostrar, oferecer, apresentar,
exibio aniversrio de morte

SHA mono algum, pessoa TEI/ JOO sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka)


determinar, fixar, estabelecer, decidir

enviar,

JITSU/ SHITSU mi/ mino(ru)/ makoto/

makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- fruto, realidade, verdade, frutificar

SAN sugi cedro SU fu(ku) soprar, respirar KOO sara/ sara(ni)/ fu(keru)/ fu(kasu) trocar,
altas horas da noite, alm disso

KI i(mu)/ i(mi)/ i(mawashii) luto, detestvel, NIN/ JIN hara(mu)/ migomo(ru) gravidez KOO buraco, furo GIN declamar, cantar, recital SHOO ayaka(ru) semelhana TAN tada(shi) entretanto, mas ICHI/ ITSU hitotsu um SHI ukaga(u) visitar, perguntar, indagar SHOO excelente, hbil, jovem e bela, extico HA/ WA segurar, apertar, sufixo para
contagem de maos

local

SHO tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko lugar,

HYOO

omote/

-omote/

arawa(su)/

arawa(reru)/ ara(wasu) superfcie, tabela, grfico, diagrama

BUTSU/ MOTSU mono/ mono- coisa, objeto,


matria

SHUU hii(deru) superar, excelncia, beleza,

superao MYOO/ BYOO tae estranho,seleto, mistrio,

I yuda(neru) comit, confiar a, deixar para,

detalhado WA/ O/ KA yawa(ragu)/ yawa(rageru)/

milagre, charmoso, delicado, excelente

HAN/ BAN tomona(u) consorte, acompanhar,


trazer com, companheiro

nago(mu)/ nago(yaka) harmonia, estilo japons, paz, amaciar, japo

HOO kuni terra natal, pas, japo SOKU tsu(ku)/ tsu(keru)/ sunawa(chi)
instante, a saber, ou seja, adaptar-se

SHU to(ru)/ to(ri)/ to(ri-)/ tori/ -do(ri) tomar,


trazer, recolher

JU u(keru)/ -u(ke)/ u(karu) aceitar, sofrer,

atender (telefone), tomar, obter, pegar, receber SHI tsuka(u)/ tsuka(i)/ -tsuka(i)/ -dzuka(i)

KAI imashi(meru) regulamento,

regras,

mandamentos, precaver-se JU/ SU/ SHUU kotobuki/ kotobu(ku)/ vida

8 TRAO(S) GAKU mana(bu) estudo,


cincia

uso, usar aprendizagem,

IKU

soda(tsu)/

soda(chi)/

soda(teru)/

kotoho(gu) natural

longevidade,

congratulaes,

haguku(mu) educar, crescer, levantar, elevar HOO hana(su)/ -ppana(shi)/ hana(tsu)/ liberao, fogo,

SHOO toko/ yuka cama, piso, cho BOO/ BOT- menino, residncia do monje DA suave, razovel, conceo KYAKU kae(tte)/ shirizo(ku)/ shirizo(keru)
recuar, negar, indefirir, ao invs, ao contrrio

KIN/ KON/ GON kane/ kana-/ -gane ouro,

metal, dinheiro

KUU sora/ a(ku)/ a(ki)/ a(keru)/ kara/ su(ku)/


su(kasu)/ muna(shii) esvaziar, ce, desocupado, vazio, vcuo

hana(reru)/ hoo(ru) libertar, disparar, emitir, banir, liberar

SEI/ SHOO ao/ ao-/ ao(i) verde,azul, imaturo,


verde-claro

MI aji/ aji(wau) sabor, paladar, gosto CHUU soso(gu)/ sa(su)/ tsu(gu) derramar,
irrigar, verter (lgrimas), desaguar, em(copos), notas, comentrio, anotar colocar

REI hage(mu)/ hage(masu) encorajar, estar

diligente, esforar-se

KOKU ka(tsu) superar, bondoso, habilmente CHIN/ JIN shizu(mu)/ shizu(meru) afundar,
submergir, abaixar, deprimir-se

RIN hayashi bosque, floresta U ame/ ama-/ -same chuva KOKU kuni pas, terra, nao CHOO naga(i)/ osa longo, comprimento, lder,
chefe

MEI/ MYOO inochi destino, comando, decreto,


vida

SHI haji(meru)/ -haji(meru)/ haji(maru)

iniciar, comear KU kuru(shii)/ -guru(shii)/ kuru(shimu)/

A tsu(gu) sia, prxima, o que vem depois, oso

HOO

kanba(shii)

perfume,

cheiroso,

TOO higashi leste, oriente KYOO/ KEI/ KIN miyako capital, 10 elevado a
16

kuru(shimeru)/ niga(i)/ niga(ru) sofrimento, preocupar, dificuldade, sentir-se amargo, tristeza GU sona(eru)/ tsubusa(ni) ferramenta,

fragrncia YOKU osa(eru) reprimir, bem, agora, no

utenslio, meios, posses, ingredientes, sufixo para contagem de armaduras, coleo, moblia

MEI/

MYOO/

MIN

a(kari)/

aka(rui)/

primeiro lugar, pressionar, imprensa, carimbo, fazer apesar de TAKU era(bu) escolher, selecionar, eleger,

aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) claro, brilhante, luz, alegre GA/ KAKU/ E/ KAI ega(ku)/ kaku(suru)/

preferir NIN shino(bu)/ shino(baseru) ocultar, suporte, espionar,

kagi(ru)/ hakarigoto/ haka(ru) desenho, pintura, gravura

HA nami ondas, vagas, polnia YU/ YUU abura petrleo, leo HAN/ BAN ita Tbua, placa, prancha FUKU vesturio, permitir, obedecer,
descarregar

carregar, furtivo

tolerar,

esconder,

KI/ GI bifurcao, ramo cortado KYOO kuru(u)/ kuruo(shii) luntico,


insano, confundir

louco,

CHI shi(ru)/ shi(raseru) saber, sabedoria YA yo/ yoru noite, noite HO/ BU/ FU aru(ku)/ ayu(mu) Andar,
caminhar, passos

KOO saiwa(i)/ sachi/ shiawa(se) felicidade,

beno, fortuna

TEI quadra imperial, tribunal BOO samata(geru) perturbar,


atrasar, obstruir

prevenir,

CHOKU/ JIKI/ JIKA tada(chini)/ nao(su)/ -

nao(su)/ nao(ru)/ nao(ki)/ su(gu) retido, honestidade, franqueza, consertar, reparo

GAN kishi praia EI oyo(gu) nadar SEKI/ SHAKU mukashi antiquidade, tempos
antigos, era uma vez

para

GO ku(reru)/ kure d, fazer alguma coisa

BOTSU/ MOTSU obo(reru)/ shizu(mu)/ nai

afogar, afundar, esconder, cair na mos de, desaparecer, evaporar

KAN kimo fgado, vsceras, nervo NYOO urina

TEN mise/ tana loja, casa comercial MON kado/ to porto GAN iwa rochedo, rocha, penhedo MAI imo_to irm mais jovem SHI ane/ haha irm mais velha JI/ ZU koto acontecimento, fato, negcios

TEKI mato centro do alvo, alvo, sufixo de

adjetivao FU burgo, regio urbana, altocomissariado,

corpo representativo, depsito HOO/ HAT-/ HOT-/ FURAN nori mtodo, lei,

regra, princpio, modelo, sistema JI/ CHI osa(meru)/ osa(maru)/ nao(ru)/

nao(su) reino, estar em paz, acalmar-se, subjugar, domar, governo, cura, regra, conservar

DICIONRIO DE KANJI


OO i(ku)/ inishie/ saki(ni)/ yu(ku) viagem,

KYOO co-, cooperao KAN burocracia, o governo SHOO matsu pinheiro KA ha(tasu)/ hata(su)/ -ha(tasu)/ ha(teru)/ ha(teru)/ ha(te) fruta, recompensa, levar a cabo, alcanar, completar, fim, bem-sucedido

MEN manuka(reru)/ manuga(reru) desculpar,


escapar

caa embora, deixada ir, indo, viagem

HI ko(eru)/ koe/ ko(yasu)/ ko(yashi)/ futo(ru)


fertilizar, engordar, frtil, estrume

JAKU/

NYAKU/

NYA

waka(i)/

waka-/

GAKU take ponto, pico, montanha HAI sakazuki copo cheio, garrafa de vinho,
garrafa, vivas

mo(shikuwa)/ mo(shi)/ mo(shikuwa) jovem, se, talvez, possivelmente, nmero baixo, imaturo

I/

yo(ru)

confiante,

contar

com,

SAN/ SHIN mai(ru)/ mai-/ majiwaru/ mitsu

KYOO/ KU/ KUU/ GU sona(eru)/ tomo/ -domo


submeter, oferecer, presentear, servir (refeio), acompanhar

consequentemente, portanto, conforme

visitar, participar, derrotar NEN desejo, sentido, idia, pensamento,

ateno EI hanabusa excelente, exuberante,

KO yo(bu) chamada, chamar para, convidar TAN katsu(gu)/ nina(u) levar nas costas,
carregar, levantar, transportar

Inglaterra, ingls

KEN kata ombro KYO/ GO koba(mu) repelir, recusar, rejeitar SHOO numa pntano, lago, charco, brejo HOO da(ku)/ ida(ku)/ kaka(eru) abrao,
abraar, segurar nos braos, carregar no colo

REI tato(eru) exemplo, precedente SHUU mawa(ri) circunferncia, circuito, volta SOTSU/ SHUTSU sot-(suru)/ o(eru)/ o(waru)/
tsuini/ niwaka soldado, particular, dados

EN so(u)/ -zo(i) correr ao lado, seguir ao

longo, beira, estar ao longo EN no(biru)/ no(beru)/ no(be)/ no(basu)

prolongar, esticar KAKU/ KOO hiro(garu)/ hiro(geru)/

TEI yashiki residncia, manso HAKU to(maru)/ to(meru) estadia, ancorar,


pernoitr, alojar

base

TEI soko fundo, profundidade, preo baixo,

hiro(meru) alargar, extender, expandir

forte

MO shige(ru) coberto de plantas, crescer

MAI/ BAI folha de..., sufixo para contagem de


KO kata(meru)/ kata(maru)/ kata(mari)/ objetos finos, chatos ou folhas

kata(i) endurecer, aglomerar, cogulo, coagular

KI estaes TEN/ DEN cdigo, cerimnia, lei, regra KYUU na(ku) choro, chorar, lamento DOKU veneno, vrus, envenenamento, germe,
dano, injria, maldade

KAI todo(keru)/ -todo(ke)/ todo(ku) entregar,


alcanar, chegar, relatrio, notificar

EN honoo inflamao, chama, labareda KI ku(shiki)/ aya(shii)/ kushi/ mezura(shii)


estranho, suspeito, nmero mpar

CHUU areo, ar, espao, cu, memorizao,

SO haba(mu) demover, separar de, previnir,


obstruir, deter, impedir

intervalo de tempo

NYUU chichi/ chi leite, peitos KOKU kiza(mu)/ kiza(mi) escultura,


fatiar, moer, esculpir

picar,

TEI resistir, alcanar, tocar HOO/ BU tatematsu(ru)/


mistrio, apario

matsu(ru)/

hoo(zuru) observncia, oferecer, presente, dedicar KAI/ KE aya(shii)/ aya(shimu) suspeito,

BOKU maki raa, importar-se , guiar,

alimentar, pastoreio SATSU su(ru)/ -zu(ri)/ -zuri/ ha(ku)

SHUU/

SOO

mune

religio,

seita,

denominao, ponto principal, origem, essncia

impresso, imprimir KEI michi/ komichi/ sashiwatashi/ tadachini

dimetro, caminho, mtodo

GA me boto, broto, brotar, germe (planta) SEI sistema, lei, regra SEI/ SHOO saga sexo, gnero, natureza KA/ KE atai valor, preo HI ara(zu) prefixo negativo in-, erro, negativa,
injustia

HOO takara tesouro, riqueza, valores CHUU lealdade, fidelidade HAI oga(mu) venerar, adorar, orar para SUI ta(reru)/ ta(rasu)/ ta(re)/ -ta(re)/
nannanto(su) perpendicular declnio, suspender, pendurar,

SEKI analisar, separar, partir SHI bem-estar, felicidade HAKU/ HYOO aplauso, batida (msica) HI expor, abrir DEI/ NAI/ DE/ NI doro lama, lodo, aderir, ser
anexado

HEI/ HOO na(mi)/ nara(beru)/ nara(bu)/

nara(bini) fila, e, alm disso, assim como, faz fila, classifica com, rival, igual

BU/ MU take(shi) guerreiro, militar, cavalaria,


armas

HI kare/ kano/ ka(no) ele, que, o TOTSU/ KA tsu(ku) apunhalar,


empurrar, empurro, furar, perfurar

CHUU hiki- puxo, puxar, extrato, superar MOO mekura cego, ignorante SEI subjugar, atacar rebeldes, coletar
impostos

perfurar,

KEN bilhete JUTSU no(beru) discorrer, explanar, falar KOO ki(ku)/ kikime/ nara(u) mrito, eficcia,
eficincia, benefcio

SEI/ SAI soro(u)/ hito(shii)/ hito(shiku)/

OO o(su)/ o(shi-)/ o(t--)/ o(saeru)/ osa(eru)

empurrar, pressionar, prender, carimbar KYOO mashi(te)/ iwa(n'ya)/ omomuki

ataru/ hayai ajustado, da mesma forma, igual, variedade parecida KUTSU kaga(mu)/ kaga(meru) encruzilhada,

condio, situao

curva, hesitao, submeter, agachar

TAKU hira(ku) limpar (a terra),


cultivar (terra), expandir

SHOO mane(ku) aceno, convidar, encontro,

empenhar

KA kawa rio (grande), rio caudaloso SAI tsuma esposa, cnjuge KYO/ KO i(ru)/ -i/ o(ru) residir, existir, viver
com

OO uta(u)/ ha(ku) europa BOO fusa cacho, franja,


gomos (laranja), casa, quarto

mecha (cabelo),

KOO kaka(waru) priso, prender-se TAKU eminente, tabela, mesa KI ino(ru) orar, rogar, rezar FU/ HO kowa(i)/ kowa(garu)/
oso(reru) terrvel, assustar-se, medroso

o(jiru)/

EKI/ I yasa(shii)/ yasu(i) fcil,ler a sorte,

pronto para, simples, advinhao SHOO uketamawa(ru)/ u(keru) aquiescer,

HAKU sema(ru) urgir, forar, esporear SHOO nobo(ru) ascender, subir KYO/ KO yo(ru) apoio para os ps, baseado
em, devido a

GEN tsuru corda (arco, violo), corda,

hipotenusa

escutar, ser informado, receber

HAN imprimir, edio, impresso, rtulo SHA/ SEKI yado(ru) casa de campo,
alojamento, cabana, casa

HEI awa(seru) unir, renir, coletivo TOO ita(ru) chegar, continuar,


atingir, resultar em

alcanar,

SHOO nao estima, alm disso, ainda, ainda HEI tsubo unidade de rea de 3,31 m2 KA bom, belo,excelente, agradvel, hbil BYOO/ MYOO nae/ nawa- muda (planta),
broto

SHI sa(su)/ sa(saru)/ sa(shi)/ sashi/ toge

SHI eda ramagem, ramo, galho, tronco

espinho, furar, esfaquear, picar, picar carto

SEI/ SHOO sobrenome JA yokoshi(ma) malvado, injustia, errado


8

DICIONRIO DE KANJI

FUU/ FU kaze/ kaza-/ -kaze vento, ar, estilo,


maneira

RO irori lareira, forno, fornalha, reator SETSU tsutana(i) mal-ajambrado, desajeitado,


inbil

SHOKU/ JIKI ku(u)/ ku(rau)/ ta(beru)/

TAN sumi carvo - hata/ hatake/

-batake fazenda, campo,

JI/ SHI samurai/ habe(ru) garom, samurai,

ha(mu) comer, comida, alimento

jardim, especialidade, (kokuji)

esperar sobre, servir

KOO misaki cabo, ponta, promontrio SUU/ SHU toboso/ karakuri dobradia, piv,
porta

KA departamento, curso, seo SHITSU muro quarto, apartamento, cmara,


estufa, poro

CHUU hashira pilar, poste, cilindro, apoio SHUU/ JUU hiro(u) pegar, juntar, achado,
continuar a p

FUTSU wa(ku)/ wa(kasu) borbulhar, ferver,

agitao, barulho

TETSU transferir, alternar GI yoro(shii)/ yoro(shiku)


cumprimentos, bons

SHUN haru primaveril, primavera (estao) SHUU aki/ toki outono SEI/ SHOO hoshi/ -boshi estrela, ponto,
marca

YOO i(ru) necessidade, ponto principal,

essncia, piv, chave para

melhores

KON inseto HON tumulto, correria HOO awa bolhas, espuma SUI ta(ku)/ -da(ki) Cozinhar (arroz) HITSU/ HI esvair-se, fluxo, ensopar, penetrar,
ocultar

CHA/ SA ch CHUU hiru dia, meio-dia KEI kaka(ru)/ kakari/ -gakari/

YOO promessa, aproximadamente, recuar GUN exrcito, fora, tropas, batalho SEI/ SHOO kaeri(miru)/ habu(ku) foco,
ministrio de governo, conservar

kaka(waru)

SHIN f, verdade, fidelidade, confiana KEN/ KON ta(teru)/ ta(te)/ -da(te)/ ta(tsu)
Construir, edificar

pessoa em carga, conexo, dever, interessa a si prprio HATSU/ HOTSU ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/

tsuka(wasu)/ hana(tsu) liberar, partida, publicar, emitir, a partir de, revelar SOO/ SHOO ai- inter-, mtuo, juntamente,

SAKU ontem, prvio, anterior HEN ka(waru)/ ka(wari)/


mudana, estranhar

ka(eru) raro,

HI to(bu)/ to(basu)/ -to(basu) voar, pular

BOO Gordura (animal) OO nagu(ru) Bater, golpear KEI/ KYOO kuki caule, talo BU anado(ru)/ anazu(ru) desdm, desprezo,
desprezar, fazer pouco caso

mutuamente, ministro de estado, conselheiro, aspecto, face, fisionomia

(pginas), dispersar

DO/ TO/ TAKU tabi/ -ta(i) graus, ocorrncia,


tempo, sufixo para contagem de ocorrncias, nmero de vezes

JUU/ CHOO e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/

com

kasa(neru)/ kasa(naru)/ omo pesado, empilhar, pilha de caixas, -dobrar

KEI kata/ -gata bolor, tipo, modelo TAN hitoe simples, um, solteiro, meramente BEN/ BIN tayo(ri) convenincia EI/ YOO saka(eru)/ ha(e)/ -ba(e)/ ha( eru)/ e
florescer, prosperidade, honra, glria, esplendor

KOO gaenji(ru) acordo, consentir, concordar

MEN/ BEN omo/ omote/ tsura mscara, rosto,


face, superfcie

SEN

asa(i)

raso,

frvolo,

superficial,

KYOO/ KOO u(keru) receber, sofrer, atender


(telefone), tomar, obter, pegar

SHUKU tio, juventude FU tsu(keru)/ tsu(ku) fixar, anexar, referir-se


a

GAI censura, investigao criminal - waku moldura, estrutura, carretel, cilindro,


(kokuji)

JI mo(tsu)/ -mo(chi)/ mo(teru) segurar, ter KEN ka(keru) provncia, condado KAI mundo HIN/ HON shina bens, refinamento, dignidade,
artigo, sufixo para contagem de pratos de refeio

desprezvel, obsceno KI crnica, contos, narrativa, histria, anais,

perodo geolgico

SHUKU/ SHUU iwa(u) celebrar, congratular YUU Isama(shii) coragem, valentia, estar em
altos espritos, herosmo isa(mu)

SHI yubi/ sa(su)/ -sa(shi) dedo, apontar para,


indicar

SHI membros, braos & pernas MATSU esfregar, pintura, apagar KAI seqestrar, falsificar 9 TRAO(S) ON/ -NON/ IN oto/ ne som, barulho SOO kusa/ kusa-/ -gusa grama, erva daninha,
ervas, pasto

SOO oku(ru) enviar, remeter, emitir, levar

I estmago, barriga, colheita, papo de ave SEI/ SHOO matsurigoto/ man poltica,
governo

(pessoa) SHIN/ JIN kami/ kan-/ ko_- deus, alma,

HO/ HOO tamo(tsu) Conservar, preservar,

divindade, divino, mente KYUU iso(gu)/ iso(gi) apressar, emergncia,

sustentar

repentina

SA investigar KO yue

casualidade,

especialmente, circunstncias,

OKU ya teto, casa, loja, negociante, vendedor JOO/ SHOO no(ru)/ -no(ri)/ no(seru) viagem,
fora, multiplicao, de veculos, juntar, unir

intencionalmente, razo, causa, portanto, consequentemente

GEN kagi(ru)/ kagi(ri)/ -kagi(ri) limite,

ZEN mae/ -mae em frente, antes GO/ KOO nochi/ ushi(ro) / ato/ oku(reru)
atrs, costas, mais tarde

SHI omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) pensar TEN tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/
tobo(su)/ tomo(su)/ bochi ponto, marca, ponto decimal

TAI ma(tsu)/ -ma(chi) esperar, contar com TSUI o(u) seguir, perseguir BI/ MI utsuku(shii) beleza, esttica FU ma(keru)/ ma(kasu)/ o(u) derrotar,
negativa, menos, carregar, dever a, assumir uma responsabilidade

restringir, o melhor possvel DOKU/ TOKU hito(ri) solteiro, s,

espontaneamente, alemanha

TAI shirizo(ku)/ shirizo(keru)/ hi(ku)/ no(ku)/


no(keru)/ do(ku) retirada, sacar, retirar, pedir demisso, repelir, expelir, rejeitar

KOO atsu(i)/ aka rico, pesado, espesso,

desavergonhado GYAKU/ GEKI saka/ saka(sa)/ saka(rau)

KAI umi mar SHU kubi pescoo KEI haka(ru)/ haka(rau)


esquema, medida

desenho, plano,

NAN/ NA minami sul KATSU i(kiru)/

i(kasu)/

i(keru)

vivo,

YOO oceano, estilo ocidental KEN to(gu) polir, estudar, afiar KYAKU/ KAKU convidado, visitante, cliente SHOO brilhar, brilhante KYUU classe, posio, grau BYOO segundo (1/ 60 minuto)

invertido, inverter, travesso, contrrio, rebelar

SOKU notto(ru) regra, seguir, basear em, ter


como modelo

MEI mayo(u) desviado, estar perplexo, em

dvida, perdido, errar, iluso

resuscitao, existncia, ser ajudado, vida

SO antecessor, pioneiro, fundador HA faco, grupo, partido, seita, escola


9

DICIONRIO DE KANJI

SHA oro(su)/ oroshi/ oro(shi) venda por atacado

DAN/ TAN grau, passos, escada EI utsu(ru)/ utsu(su)/ ha(eru)/ -ba(e) reflitir,
reflexo, projeo

KYUU tada(su) discrdia, torcer, tranar,

CHIN mezura(shii)/ takara estranho, curioso,


raro

investigar, verificar

BOO soregashi/ nanigashi assim-e-assim, um,


um certo, aquela pessoa

SHI sugata figura, formulrio, forma SEN moppa(ra) exclusividade, exclusivo,


principalmente, somente

SOO/

SHOO/

CHAN

ho_ki/

ogoso(ka)

palacete, pousada, casa de campo, manso feudal

AI awa(re)/ awa(remu)/ kana(shii) pattico,

pelgo

KAKU kawa couro, torna-se srio, pele,

JOO shiro castelo SOO kana(deru) tocar msica, dizer, surtir HAI se/ sei/ somu(ku)/ somu(keru) estatura,
altura, costas, atrs, desobedecer, quebrar promessa, rebelar desafiar,

CHOO ido(mu) desafio, lutar para, fazer amor KOO periferia, subrbios TAI ta(eru) a prova de, duradouro, suportar JUU/ NYUU yawa(raka)/ yawa(rakai)/ yawa/
yawa(ra) macio, ponto fraco, gentileza, suavidade

pesar, pena, emoo, compaixo, solidarizar

DOO hora gruta, caverna, escavao KO ka(reru)/ ka(rasu) encolher,


ressecar, evaporar

secar,

GYAKU

shiita(geru)

tiranizar,

oprimir,

subjugar

KOO/ OO imperador KOO/ KU beni/ kurenai/


vermelho escarlate

TEI sada correto, casto, constncia, retido KYOO/ KOO sema(i)/ seba(meru)/
seba(maru)/ sa limitar, estreitar, contrair, apertar

aka(i) carmesim,

justia

ZE/ SHI kore somente assim, isto, certo,

KAN/ KEN ma(ku)/ maki/ ma(ki) rolo, volume,


livro, parte, enrolar, lao, mola, sufixo para contagem de textos (em livros)

SHUN sagaz, gnio, excelncia DO/ NU ika(ru)/ oko(ru) zangado,


ofender-se, repreender

irado,

SEN notamu(u)/ notama(waku) proclamar,

dizer, anunciar

RITSU/ RICHI/ RETSU ritmo, lei, regulamento,


medida, controle

KAN mi(ru) observar, superviosionar SEN izumi fonte, nascente SA/ SHA suna areia SEN ara(u) lavar, indagar, sondar SEN so(meru)/ -zo(me)/ -zome/ so(maru)/
shi(miru)/ -ji(miru)/ shi(mi)/ -shi(meru) tingir, manchar, contaminar

SEI sacrifcio animal, oferta SHO sa(ku)/ -zaki flor, florescimento KOO tsune/ tsuneni constncia, sempre SAKU kezu(ru)/ hatsu(ru)/ so(gu) raspar,
tralhar, afiar, aparar

EKI/ YAKU epidemia HOO placenta, bolsa, estojo SUI comandante, tropas lder, governador TAI tero YUU profundo, isolar, confinar, outro mundo FU omomu(ku) ir, dirigir-se parra BON Bandeja, finados KO arco KYOO/ KOO hazama garganta (montanha),
ravina

KAI ku(iru)/ ku(yamu)/ kuya(shii) arrependerse, lamentar

KO rfo, s KAI mina/ minna todo, tudo BOO oka(su) risco, enfrentar, desafiar, ousar,
prejuzo, assumir (um nome)

HI iya(shii)/ iya(shimu)/ iya(shimeru) humilde,


ordinrio, vil, vulgar

KON ura(mu)/ ura(meshii) lamento, rancor,

ressentimento, malcia, dio

SETSU nusu(mu)/ hiso(kani) discrio, roubar,


esconder-se

HAI pulmes - tooge pico


contagem de filhos

ZOKU vulgar, costumes, hbitos, coisas

mundanas de montanha, passagem de JO tsui(zu)/ tsuide confira, relaciona, narra,

montanha, ponto crtico (kokuji) ROO/ RYOO otoko filho, sufixo para

descreve

TEI/ CHIN pavilho, restaurante, hospedaria,


casebre

IN matrimnio, casamento, parentesco GOO torturar CHUU ntimo, corao, sentimento, centro,
equilibrado

SHI/ SE hodoko(su) esmola, dar, efetuar SHIN tsu cais, ancoradouro TOO ni(geru)/ ni(gasu)/ noga(su)/ noga(reru)
escapar, fugir, esquivar, libertar

KI sulco de rodas, roda, trilha, modelo,

CHOKU imashi(meru)/ mikotonori pedido

caminho

imperial

EN kaki barreira, cerca, parede JOO/ SEI kiyo(meru)/ kiyo(i) limpar, purificar,
limpeza, exorcisar, disnastia manchu

KOO ara(i)/ ara-/ a(reru)/ a(rasu)/ -a(rashi)/


susa(mu) selvagem, rude, grosseiro, abandonado

KOO dilvio, enchente, vasto KOO marqus, senhor, daimyo JIN hanaha(da)/ hanaha(dashii)
tremendamente, muito, grande, excessivamente

RIN antiga unidade, milsimo de yen, 0,3


criador

KOO/ KYOO ka/ kao(ri)/ kao(ru) incenso,

milmetros

cheiro, perfume I odo(su)/ odo(shi)/ odo(kasu) intimidar,

KAN kanmuri coroa, melhor, inigualvel SHU ka(ru)/ ka(ri)/ -ga(ri) caar, incurso,
juntar

KYOO/

SHOO

hasa(mu)/

hasa(maru)/

sashihasa(mu) colocar entre, inserir, prensar

ameaar, majestoso SHIN oka(su) usurpar, invadir, raid,

transgredir, violar HEI gara/ e/ tsuka projeto, modelo,

TEI revisar, corrigir, decidir SHUU kusa(i)/ -kusa(i)/ nio(u)/ JUN tate escudo, braso KA ka(keru)/ ka(karu)
prateleira, construir, erigir

10 TRAO(S) KOO/ KYOO exame, escola, impresso, prova,


correo

nio(i) mal

cheiro, odor, cheiro, parecer suspeito, cheirar,

construo, natureza, cabo, manivela, maaneta, puxador, cabo TEI mikado soberano, o imperador, deus,

JI toki/ -doki tempo, hora KOO taka(i)/ taka/ -daka/


taka(meru) caro, alto

taka(maru)/

moldura, apoio,

TSUU/ TSU too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/


too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) trfego, passar atravs de, avenida, comutar, sufixo para contagem de letras

FUU/ HOO carimbo, fechamento SOKU unaga(su) estimular, desejo, imprensa,


demanda, incitar

KATSU kuku(ru) fechar, amarrar, priso,

constranger SAI kuda(ku)/ kuda(keru) quebrar, triturar,

RYUU yanagi salgueiro I tame/ na(ru)/ na(su)/

esmagar TAI okota(ru)/ nama(keru) negligenciar, su(ru)/ tari/

KA/ KE ie/ ya/ uchi casa, lar GEN hara prado, original, primitivo, campo,
plancie, pradaria, tundra, serto

preguia

tsuku(ru)/ nari Realizar, fazer, praticar

KEI chigi(ru) penhor, promessa, voto

TAN kimo fgado, coragem, orgos internos,

KI shiru(su) registrar, marcar, escrever SHO ka(ku)/ -ga(ki)/ -gaki texto, escrita,
escrever

nervos

10

DICIONRIO DE KANJI

KOO so_ro_ clima, condio climtica SOO kura depsito, armazm, poro TO itazura/ ada discpulo, bando, gangue,
vazio, inutilidade, ir a p

KI kae(ru)/ kae(su)/ oku(ru)/ totsu(gu)

ZA suwa(ru) agachar, assento, almofada,

retrno a casa, chegar em, conduzir-se, resultar

reunio, sentar-se JO/ JI nozo(ku)/ -yo(ke) excluir, diviso

SHI kami papel BA uma/ uma-/ ma cavalo KA/ GA/ GE natsu vero JAKU yowa(i)/ yowa(ru)/

(mat.), remover, abolir, cancelar, exceto

yowa(maru)/

yowa(meru) frgil, fraco, enfraquecer, debilitar

IN membro, nmero, encarregado TOO shima ilha IN instituio, templo, manso, escola RYUU/ RU naga(reru)/ naga(re)/ naga(su)/ naga(su) correnteza, fluxo, flutuante, espalhar, estilo, moda

GUN ko_ri condado, distrito, comarca SHOO wara(u)/ e(mu) risada, riso, sorriso SHAKU ka(riru) pedir emprestado, aluguel KUN/ KIN oshi(eru)/ yo(mu)/ kun(zuru)
instruo, leitura explicao, ler japonesa de caracteres,

JUU/ SHOO/ JU shitaga(u)/ shitaga(eru)/ yori


acompanhar, obedecer, submeter a, concordar, seguir, subordinado, secundrio

KO o(riru)/ o(rosu)/ fu(ru)/ fu(ri)/ kuda(ru)/

kuda(su) descer, precipitar, queda, rendio

SHA i(ru)/ sa(su) disparar, atirar, arte de arco


e flexa

BAI ume ameixa YOKU a(biru)/ a(biseru) banhar, favorecer-se,


aquecer-se ao sol

NOO/ NAT-/ NA/ NAN/ TOO osa(meru)/ acordo, concordncia,

osa(meru)/ osa(maru) pagamento, oferta

KOTSU hone osso, esqueleto, estrutura,

SHIN ma/ ma-/ makoto verdadeiro, realidade,


seita do budismo

FUN/ DESHIMEZETORU ko/ kona farinha, p,


poeira

moldura

HAI kuba(ru) distribuir, cnjuge, exlio,

racionamento SHOO ki(eru)/ ke(su) extinguir, apagar,

desligar, neutralizar, cancelar

SON mago neto, descendentes MYAKU suji veia, pulso, coisa contnua KAKU/ KOO/ KYAKU/ GOO condio,
regra, base, caso (lei, gramtica)

HI hi(meru)/ kaku(su) segredo, esconder JUN genuno, pureza, inocncia, lquido


(lucro)

leis,

KYOO mune/ muna- seio, peito, trax,

corao, sentimentos

KI o(kiru)/ o(koru)/ o(kosu)/ oko(su)/ ta(tsu)


despertar, acordar, levantar, acontecer, provocar

KYUU/ GUU/ KU/ KUU miya templo shintosta,


constelao, palcio, princesa

doena

BYOO/ HEI ya(mu)/ -ya(mi)/ yamai mal,

NOO yo(ku) capacidade, talento, habilidade YOO i(reru) contedo, forma, aparncia SHI perito, professor, mestre ZOO tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) criar,
produzir, fabricar, fazer, estrutura

KON

ne/

-ne

raiz,

radical,

origem,

perseverana

ZAI/ SAI/ ZOKU propriedade, dinheiro,

TEI niwa jardim, quintal RYO tabi viagem, jornada SOKU haya(i)/ haya-/
sumi(yaka) rpido,apressar

riqueza, bens KO/ KA indivduo, sufixo para contagem de

pequenas unidades haya(meru)/

HA yabu(ru)/ yabu(reru) arrancar, rasgar,

HAI haiku, ator HAN esquadra, corpos (mil.), unidade, grupo HEI alteza, degraus (do trono) SAN/ TEN kaiko/ ko bicho-da-seda MON brazo de famlia, figuras KAKU ncleo, centro, cerne HIN hama praia, costa HAN carregador, carregar, todo HO to(raeru)/ to(rawareru)/ to(ru)/ tora(eru)/
tora(wareru)/ tsuka(maeru)/ tsuka(maru) pegar, capturar

quebrar, destruir, derrotar, frustrar

KO/ KU kura depsito, armazm BAI duplicar, duas vezes, tempos, dobra SOKU iki hlito, respirao, filho, juros SHU sake/ saka- sake, bebida alcolica KA ni bagagem, pau para carregar no ombro,
carregar (carga), carregar (arma), carga

SHUU/ SHU osa(meru)/ osa(maru) disciplina,


estudo, mestre

SOO/ SHU/ SHUU saga(su) pesquisar,


nu

EKI/ YAKU ma(su) benefcio, ganho, lucro,

esperar, localizar SHIN fu(ru)/ bu(ru)/ fu(ri)/ -bu(ri)/ fu(ru_)

vantagem RYUU/ RU to(meru)/ to(maru)/ todo(meru)/ ru_buru deter, segurar, parar,

agitar, onda, sacudir, balanar

todo(maru)/ interromper

TO rota, caminho, estrada HI ko_mu(ru)/ oo(u)/ kabu(ru)/ kabu(seru)


incorrer, cobrir, velar, chocar, proteger, vestir, vestir-se, expor (filme), recepo

BEN tsuto(meru) esforo REN tsura(naru)/ tsura(neru)/


dzu(re) levar pelo caminho, conectar, partido, gangue, grupo

SO/ SU moto elementar, princpio, essncia,

tsu(reru)/ unir,

primazia,

OO/ YOO sakura cerejeira ON graa, gentileza,


misericrdia, beno, benefcio contagem de para sacos

bondade, favor,

JIN acampamento, arranjo na batalha,

posies, posio

AN plano, sugesto, esboo, ponderar, medo,


proposio, idia, expectativa, conta, preocupar

HO ura baa, riacho, pequena baa, golfo,

HYOO tawara saco, fardo, sacola, sufixo para KOO tagaya(su) plantar, agricultura, cultivar TOO nakama/ mura partido, faco, claque SHU kabu toco, tronco, sufixo para contagem
de pequenas plantas, ao (de uma empresa)

praia, costa CHI ita(su) fazer, enviar, transmitir, causar,

TOKU especial RYOO taxa, materiais SEKI mushiro assento, esteira, ocasio, lugar KYO a(geru)/ a(garu)/ levantar, plano,
projeto, comportamento, ao

exercer, incorrer, empenhar KYOO oso(reru)/ oso(ru)/ oso(roshii) medo,

temer, temor

KEI/ E megu(mu)/ megu(mi) ddiva, beno,


graa, gentileza

GAI dano, prejuzo, injria ZAN/ SAN noko(ru)/ noko(su)/ sokona(u)/


noko(ri) restante, restos, cruel

CHI ne/ atai preo, custo, valor TOO u(tsu) castigar, atacar, derrotar, destruir,
conquistar

NOO naya(mu)/ naya(masu)/ naya(mashii)/

nayami dificuldade, preocupao, perigo, doena

KOO navegar, vela, travessia, voar (de avio) SATSU/ SAI/ SETSU koro(su)/ -goro(shi)/
so(gu) matar, assassinar, corromper

TEN desdobrar, expandir, desenrolar SHOO/ SOO masa(ni)/ hata/ masa/ hikii(ru)/
motte lder, comandante, general, almirante, e outra vez, logo

JOO musume/ ko filha, moa FU u(ku)/ u(kareru)/ u(kabu)/


boiar, flutuar, bia, subir para superfcie

u(kaberu)

KA/ KE hana esplendor, flor, ptala, brilho,

lustre, ostentao, gritante, alegre, maravilhoso

SA sa(su)/ sa(shi) distino, diferena,

SHIN hari agulha, alfinete, grampo, ponteiro,


o que pica

KEN ka(neru)/ -ka(neru) concomitantemente,

variao, discrepncia, margem, pr

TAI o(biru)/ obi faixa, cinto, obi, zona, regio


11

DICIONRIO DE KANJI


SHIN hita(su)/ hita(ru) imergir, ensopar, mergulhar, empapar, molhar, embeber

FUN magi(reru)/ -magi(re)/ magi(rasu)/

magi(rawasu)/ magi(rawashii) Confuso, distrair, embaralhar

BOO tsumu(gu) fiar, tecer SAKU corda, cabo RYUU tatsu drago SHOO tata(eru)/ tona(eru)/
elogio, admirar

KI hime/ hime- princesa TOO su(ku)/ su(kasu)/

BOO/ HO/ MO/ MU se/ une sulco CHIN plural majesttico (ns ao invs de eu),
ns do imperador

su(keru)/ too(ru)/

too(su) transparente, permear, filtrar, penetrar

nome, ttulo,

TOO tao(reru)/ -dao(re)/ tao(su) queda,

colapso, tombar

SUI otoro(eru) decadncia, enfraquecer EN utage banquete, festa GO recreao, prazer KAN ochii(ru)/ otoshii(reru) colapso,
desmoronar, ruir, queda (castelo), deslizamento

SHIN kuchibiru lbios SOO sa(su)/ hasa(mu)


enxertar, usar (espada)

inserir, inserido,

SEN rolha, tampa, tampo, cortia SEI yu(ku) partir, morrer 11 TRAO(S) KYOO oshi(eru)/ oso(waru) doutrina, ensinar,
aprender

SHOO sintomas, doena HOO canho TAKU consignar, solicitar KEN tsurugi sabre, espada KI oni/ oni- fantasma, diabo, demnio KEN noki beiral de telhados, sufixo
contagem de casas sentir saudades, sentir falta

SUI iki chique, estilo, pureza, essncia, suprasumo, a nata, elite, selecionados

JO omomu(roni) gradualmente, lentamente,

YA/ SHO no/ no- plancies, campo, rstico,

deliberadamente, gentilmente

vida de civil RI kotowari lgica, arranjo, razo, justia,

para

REN ko(u)/ koi/ koi(shii) amor, apaixonar-se, TOO koo(ru)/ kogo(eru) congelar MAI u(meru)/ u(maru)/

TOKU kakuma(u) esconder, abrigar SAI plantao, planta TOO momo Pessegueiro, pssego ETSU yoroko(bu)/ yoroko(basu)
prazer

verdade KYOO/ GOO tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/

tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) forte, poderoso, forar xtase,

SO ku(mu)/ kumi/ -gumi associao, trana,

u(moreru)/

tranar, construir, montar, unir-se, cooperar CHI ha(jiru)/ haji/ ha(jirau)/ ha(zukashii)

vergonha, desonra

uzu(meru)/ uzu(maru)/ i(keru) enterrar, permacer incognita, anonimato

HI tsuka(reru)/ -dzuka(re) exaurido, exausto,


cansado

RUI/ REI namida lgrimas SEKI um dos pares, sufixo para contagem de
navios


morrer

SHU koto particularmente, especialmente,

CHIKU criao, animais domsticos KYOO uyauya(shii) respeito, reverncia SHU tama prola, gema, jia TOO kara Dinastia Tang, China JUN quase-, semi HAN aze sulco p/ plantar arroz, represa p/
plantar arroz

SEN fune/ funa- navio, embarcao KOKU kuro/ kuro(zumu)/ kuro(i) Preto, negro SHUU semana SAI hoso(i)/ hoso(ru)/ koma(ka)/ koma(kai)
delgado, fino, franzino, emagrecer, afinar

SETSU yuki neve CHOO tori pssaro, sufixo para nomes de


pssaros.

excepcionalmente MIN nemu(ru)/ nemu(i) sono, sonolento,

KYOO obiya(kasu)/ odo(su)/

odo(kasu)

ameaar, coagir

TETSU filosofia, clarear CHITSU regularidade, salrio, pedido KI sude(ni) previamente, j, h muito tempo BIN satoi inteligncia, gil, alerta HOO mine/ ne reunio de cpula, pico ROO vagabundando, ondas, vagas ZAI dose, remdio, droga RETSU hage(shii) furioso, veemente, violento,
ardente, extremo

SO tarifa, coletar impostos, pedir emprestado BUN ka mosquito SHITSU ligeiro, rpido, veloz, doena RIN tica, companheiro TEI transmitir em cadeia GOO robusto, vigor SAN/ SEN kakehashi andaime, ripa, moldura,
cais, ferrolho (porta)

GYO uo/ sakana/ -zakana peixe KOO/ OO ki/ ko- amarelo BU -be seo, departamento, parte, poro,
sufixo para contagem de jornais, etc.

MON to(u)/ to(i)/ ton perguntar, pergunta,

problema

DAI prefixo p/ nmeros ordinais DOO ugo(ku)/ ugo(kasu) mover, mexer, agir,
movimento, mudana

TAI pacfico, calma, paz, fcil, Tailndia GO sato(ru) iluminao (budismo), perceber,
discernir, compreender

SHIN grvida, gravidez SAI supervisionar, administrador, regra MOO/ KOO/ KAU decrscimo JUN martrio, sacrifcio JOKU hazukashi(meru) embaraar, humilhar,
envergonhar

TO/ TSU miyako metropole, capital SHIN susu(mu)/ susu(meru) progresso,


avano, continuar, promover

SHUU o(waru)/ -o(waru)/ owa(ru)/ o(eru)/

tsui/ tsui(ni) fim, terminar TEN koro(garu)/ koro(geru)/ koro(gasu)/

koro(bu) rolar, levar um tombo, mudar

SHI abura gordura, graxa, sebo, banha,

resina, goma

SOO kuwa amora SA sosonoka(su) tentao, seduo, instigar,


promover

KOO/ KU mitsu(gu) tributo, apoiar, financiar SHOO auspicioso, felicidade, bons auspcios DOO tronco, torso, casco (navio) SEN oogi leque

KI u(eru) faminto, morrer de fome CHIKU perseguir, afastar, caar BOO dissecar, cortar KEN tsuma(shii) frugal, econmico HOO nara(u) emular, imitar SHOO yoi pouco tempo, noite,
antecipada

KYUU tama bola, esfera SHOO akina(u) comrcio AKU/ O waru(i)/ waru-/ a(shi)/ mal, ruim,
falso, mau


noite

SHIN

fuka(i)/

-buka(i)/

fuka(maru)/

fuka(meru)/ mi- fundo, aprofundar, intensificar SHUKU yado/ yado(ru)/ yado(su) pousada,

alojamento, , moradia, estar grvida

SHAKU ku(mu) servir saqu, concha HOO estipndio, salrio OO okina velho venervel

ZOKU tribo, famlia, grupo SHUU/ JU nara(u)/ nara(i) aprender SAI matsu(ru)/ matsu(ri)/ matsuri festival,
ritual, oferecer oraes, celebrar, deificar, santificar, adorar

12

DICIONRIO DE KANJI


ofertar JU sazu(keru)/ sazu(karu) conferir, dar,

SHOO insgnia, captulo, texto CHOO tobari caderno, caderneta, cortina TEKI fue flauta, clarinete, assobio, flautim SAN u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su)
produtos, dar luz, nascer, dar crias, nascimento, nativo, bens

SETSU/ SHOO tsu(gu) juntar, unir, conectar,


enxertar

TAI capturar, prender SO proporcionar DATSU nu(gu)/ nu(geru)


escapar

despir, remover,

KEN kewa(shii) ngreme, lugar escarpado,

severo, arguto I utsu(ru)/ utsu(su) trocar, mover, mudar,

furtar

TOO nusu(mu)/ nusu(mi) roubo, roubar,

SOKU kawa/ gawa/ soba lado, perto TOKU e(ru)/ u(ru) lucro, vantagem, benefcio,
obter, ganhar, adquirir,

deslocar

JUU/

SHUU

shibu/

shibu(i)/

shibu(ru)

sorte

SEKI se(meru) culpa, condenar, censurar KYO yuru(su)/ moto permitir, aprovar,
perdoar

adistringente, hesitar, relutante, ter diarria

BOO/ MOO nozo(mu)/ mochi ambio, (lua)

KUTSU hori trincheira, fosso, canal SHITSU/ SHUU to(ru) tenaz, segurar, agarrar,
grudar

cheia, esperana, desejo, aspirar, esperar

HAI yabu(reru) falhar, derrotar, mudana na RIKU/ ROKU oka continente, terra FUKU vice-, duplicar, cpia KEN suko(yaka) saudvel, sade, vigor SEI/ SHOO/ SHIN kiyo(i)/ kiyo(maru)/
kiyo(meru) puro, disnastia manchu purificar, limpar, exorcisar,

SAI to(ru) escolher, pegar, colher KON ma(jiru)/ -ma(jiri)/ ma(zaru)/ ma(zeru)/
ko(mu) misturar, mistura, confundir

RYAKU

hobo/

oka(su)/

osa(meru)/ ryaku(su)/ contornar,

hakarigoto/ haka(ru)/ habu(ku)/ ryaku(suru) abreviao, omisso, capturar, saquear

SHOO introduzir, intermediar HAN negociar, vender, comercializar TAI/ DAI fukuro sacola, bolsa, saco BYOO ega(ku)/ ka(ku) esboo, desenhar,
pintar

TEI to(meru)/ to(maru) parar DOO cmara pblica, salo HYOO voto, rtulo, bilhete, signo KYUU suku(u) salvao, salvar,
resgatar

GAN/ GEN manako/ me globo ocular, olhos EKI fluido, lquido, secreo HIN/ BIN mazu(shii) pobreza, pobre SAI/ SEI su(mu)/ -zu(mi)/ -zumi/ su(masu)/ su(masu) fim, terminar, socorrer

KAN tsuranu(ku)/ nu(ku)/ nuki furar, medida


de peso com 3,75 kg, penetrar

ajudar,

KOO facilidade, paz KAI kase artefato,


instrumento

trava,

mquina,

SHI mi(ru) inspeo, avaliar, ver, olhar HOO otozu(reru)/ tazu(neru)/ to(u) visitar IKI regio, limite, zona SUI o(su) Impulsionar, conjecturar,
recomendar

KAN wazura(u) doena, sofrer de, estar mal KIN germe, fungo, bactrias KYO su(eru)/ su(waru) instalar, equipar KOO hika(eru)/ hika(e) reserva, suplente,
cpia, retirar, apelar, processar

CHOO tsu(ru)/ tsu(ri)/ tsu(ri-) pescar, laar,

pendurar

KA frete, bens, propriedade SHOO tona(eru) canto, recital, gritar SAI na verduras, legume SOO su/ suku(u) ninho, viveiro, colmia, teia,
esconderijo

SEI/ JOO mo(ru)/ saka(ru)/ saka(n) Ser

MA/ MAA asa cnhamo, linho KEI kaka(geru) colocar (um


mostrar, pendurar, publicar

aviso), alar,

intenso, ativo, prosperar, copular

GEN arawa(reru)/ arawa(su) Tempo presente,


realidade, surgir, aparecer

MU Tsuto(me)/ tsuto(meru) tarefa, deveres KEI/ KYOO he(ru)/ ta(tsu) sutra, longitude,
passar atravs de

I koto(naru) incomum, esquisito, estranho NOO crebro, miolo YUU correio MITSU segredo, densidade CHO/ CHAKU arawa(su)/ ichijiru(shii)
evidente, notvel, escrever livros trabalho literrio, autoria,

KIKU crisntemo SHAKU/ SEKI

toku/ su(teru)/ yuru(su)

explicao, esclarecimento, livrar, soltar

SOO/ SHU ha(ku) varrer, escovar HAI excluir, expelir, rejeitar, deixar de lado,
arrumar

SETSU moo(keru) instalar, criar (regras) JOO/ SEI nasa(ke) sentimentos, emoo,
paixo, simpatia, circunstncias, fatos

SOO mado janela KYOO/ GOO sato cidade natal, aldeia, lugar
de nascimento, distrito

NAN yawa(raka)/ yawa(rakai) Macio, mole KYAKU/ KYA/ KAKU ashi perna, armao,
sufixo para contagem de cadeirae mesa

HEI to(jiru)/ to(zasu)/ shi(meru)/ shi(maru)

KUTSU ho(ru) cavar, cova, escavar SHUKU/ SUKU tsutsushi(mu) solenemente,


calmamente, suavemente

JOO tsune/ toko- regular, normal, comum,

fechado, fechar

usual, eterno, sempre

YOKU hot-(suru)/ ho(shii) ganncia, desejar,


ambicionar, cobiar, almejar

KI moto/ motoi fundamento, radical (quim.),


sufixo para comtar mquinas

RYUU corcova, alto, nobre, prosperidade SAI toki/ tsutsushi(mu)/ monoimi/ i(mu)
purificao, escritrio, adorar, evitar

SHA

su(teru)

descartar,

jogar

fora,

JUTSU sube arte, tcnica, habilidade, meios,


truque, recursos

desembaraar TAN sagu(ru)/ saga(su) tatear, sondar,

KI padro, medida CHOO ha(ru)/ -ha(ri)/ -ba(ri) alongar, sufixo


para contagem de arcos e instrumentos de corda, esticar, espalhar, erguer (tenda)

pesquisar, procurar

YAKU wake traduzir, razo, circunstncia CHOO itada(ku)/ itadaki colocar na cabea,
receber, topo da cabea, topo, pico

CHIN exibio, estado, relacionar, explicar KAN intuio, percepo MOO feroz, enfurecer, acelerar, tornar-se
furioso, selvageria, vigor

KAI/ KEI ka(keru)/ -ka(keru)/ ka(ke)/ -

DAN ta(tsu)/ kotowa(ru)/ sada(meru) deciso,


julgamento, romper, recusar

KI yo(ru)/ -yo(ri)/ yo(seru) aproximar, juntar FU dama, mulher SOTSU/ RITSU/ SHUTSU hiki(iru) razo, valor,
proporo, %, coeficiente, fator, liderar

YOKU o seguinte, prximo KI saki/ misaki promontrio, cabo, ponta SHOO wata(ru) atravessar, relacionar,
perambular

ka(ke)/ -ga(ke)/ ka(karu)/ -ka(karu) / -ga(karu)/ ka(kari)/ -ga(kari)/ kakari/ -gakari pendurar, suspender, depender, chegar, imposto

BA baba/ baa av, velha KON casamento

CHOO ho(ru)/ -bo(ri) cinzelar, esculpir, cinzel TEN so(eru)/ so(u) anexar, acompanhar IN kage/ kage(ru) matiz, yin, negativo,
rges sexuais, segredo, sombra

SUI yo(u)/ yo(i)/ yo bbado, sentir-se mal,

fascinado

13

DICIONRIO DE KANJI

SUU aga(meru) adorar (divindade), respeitar,


ho(su)/ reverenciar

SAI irodo(ru) colorido, colorir KAN/ KEN kawa(ku)/ kawa(kasu)/


hi(ru)/ inui seco, secar, evaporar

KAI kizahashi andar de edifcios, grau, sufixo


para contagem de andares de um edifcio

KAKU/ KOKU/ BAI kara/ gara casca, concha

SAN/

ZAN

miji(me)/

ita(mu)/

mugo(i)

de noz, palha

desprezvel, desastre, crueldade, severo SEKI o(shii)/ o(shimu) compaixo, poupar,

BYOO neko gato JAKU/ SEKI sabi/ TEI espio NEN neba(ru)
gorduroso, perseverar

KOO minato porto (navios) YOO ha folha, uma poca, , lmina, lana,
sufixo p/ contagem de folhas

sabi(shii)/ sabi(reru)/

TOO/ TO/ DOO/ SHOO/ CHOO nobo(ru)/

frugal, mesquinho YUI/ I tada somente, unicamente,

sami(shii) isolamento, silencioso e calmo, morte de um monje

a(garu) subir, escalar, galgar, frequentar, registrar TOO hito(shii)/ nado/ -ra etc., e assim por ), qualidade, igual,

meramente, simplesmente

TON buta porco KEI hira(ku) revelar, abrir, dizer JOO amatsusae/ ama(ri)/ ama(ru) excedente,
alm disso

grudento,

aglutinado,

diante, classe (1 , 2 semelhante

KEI karu(i)/ karo(yaka)/ karo(njiru) leve,

SO ara(i)/ ara- grosseiro, rude, spero TAN awa(i) tnue, suave, plido RYUU tsubu graes, gota, sufixo
contagem de partculas pequeninas

para

BAI tsuchika(u) cultivar, alimentar HEN katayo(ru) parcial, lado, lado esquerdo
do kanji, radical do kanji, inclinar-se, tendencioso

HAKU navio de linha regular, nave GI/ KA itsuwa(ru)/ nise/ itsuwa(ri) falsidade,
mentira, enganar, fingir, falsificao

TOO cermica, porcelana KYO/ KO muna(shii)/

utsu(ro)

vazio,

vacuidade, despreparo, abertura, fissura, falsidade

SHOO processar, acusar FU smbolo, marca, bilhete KA doce, bolos, frutas RYOO suzu(shii)/ suzu(mu)/

SHUKU shito(yaka) gracioso, puro, suave CHOO naga(meru) fitar, observar, olhar, ver YUU Calmo, folga, longnquo BIN kame vaso, garrafa, jarro, barril, cntaro SHA absolvio, perdo CHITSU tampar, obstruir, nitrognio KATSU kawa(ku) sede, seca, ressecar-se TOO ita(mu) lamento, sentir pesar BAI seguir, acompanhar RYOO misasagi mausoleu, tmulo imperial YOO lugar comum, comum, emprego JA/ DA hebi cobra, serpente KEI hotaru vaga-lume, pirilampo KATSU berro, voz alta, gritar, ralhar 12 TRAO(S) SHIN mori floresta, mata KAN/ KEN/GEN aida/ ma/ ai intervalo, espao JOO/ CHOO ba localizao, lugar DOO/ TOO michi caminho, estrada, rua,
viagem, curso, moral, ensinamentos, filosofia

ligeiramente, insignificante, sem importncia

TAN mijika(i) curto, breve ON atata(ka)/ atata(kai)/


pincel, manuscrito

atata(maru)/

atata(meru)/ nuku dorno, ameno, temperatura HITSU fude pincel de escrever, escrever,

IN no(mu)/ -no(mi) beber, fumar, tomar SHOKU u(eru)/ u(waru) planta HI kana(shii)/ kana(shimu) triste, deplorar,
lamentar

YOO hi brilho do sol, princpio do yang,

positivo, masculino, paraso, dia

DOO warabe Criana, infantil KO mizu_mi lago TOO yu gua quente, banho SHI ha dentes, dentes de engrenagens KAN samu(i) frio SHO atsu(i) quente, calor de vero SAI/ SHU motto(mo)/ tsuma capacidade
mxima, maior, extremo

suzu(yaka)/

usu(i)/ hiya(su)/ makotoni fresco e agradvel, refrescante

KETSU/ KECHI musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru)

SEN rotao, ir de um lado para outro ITSU so(reru)/ so(rasu)/ hagu(reru) desviarse, indolncia, perder o ponto, escapar, evitar, desviar um golpe, divergir

lao, amarrar, unir, pentear,

MU/ BU na(i) nada, vazio, nihil, no HI tsui(yasu)/ tsui(eru) despesa,


gastar, consumir, perder

custo,

CHOO asa manh, disnastia, regime, poca,

GUU tama acidentalmente, nmero par, par,


casal, mesma espcie

perodo, coria do norte

GAI hate Confins, limiar, fim HOO kuzu(reru)/ -kuzu(re)/


desmoronar, demolir

kuzu(su)

SOO/ ZOO cabo ( hierarquia militar) SHIN cavalheiro KON azul escuro, azul-marinho SHO mais comum, bastardo SHA nana(me)/ hasu diagonal, inclinado,
oblquo

BAI ka(u) comprar BAN tsuga(i) vez, nmero em uma srie TOO kota(eru)/ kota(e) soluo, resposta KAI/ E gravura, desenho, pintura, esboo UN kumo/ -gumo nuvem SEI ha(reru)/ ha(re)/ ha(re-)/ -ba(re)/
ha(rasu) tempo bom

TAI

regimento,

partido,

companhia,

esquadro ZEN/ NEN shika(ri)/ shika(shi) estado,

condio, tanto quanto TATSU -tachi alcanar, chegar, atingir,

culminar SHOO/ ZOO katado(ru) elefante, modelar,

imitar, imagem, forma, sinal (dos tempos) RYOO haka(ru) quantidade, medida, peso,

quantia KYUU tama(u)/ tamo(u)/ -tama(e) salrio,

KAI hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/

a(ku)/ a(keru) abrir, desdobrar, deslacrar

KAKU kuruwa cercado, quarteiro, fortificao,


bairro das prostitutas

KI/ GO perodo, tempo, data, termo UN hako(bu) carregar, sorte,


objetivo, transportar, progresso, avano vitria, vencer, prevalecer, superar

pagamento, presente, permitir, bolsa, prover SAN chi(ru)/ chi(rasu)/ -chi(rasu)/

destino,

chi(rakasu)/ chi(rakaru) dispersar, espalhar, gastar, dissipar, despetalar, desfolhar

vale

KEI tani/ tanigawa corrente de montanha,

SHOO ka(tsu)/ -ga(chi)/ masa(ru)/ sugu(reru)


SHUU atsu(maru)/ atsu(meru)/ tsudo(u) juntar, reunir, congregar

MAN/ BAN mi(chiru)/ mi(tsu)/ mi(tasu) mar


cheia, cheio, bastante, orgulho, satisfeito

I oficial militar RUI acumular,


continuamente

envolvimento,

conexo,

KEI cenrio, vista SHOO ya(ku)/


ya(keru) assar, queimar contente, ter prazer em

ya(ki)/

ya(ki-)/

-ya(ki)/

RAKU o(chiru)/ o(chi)/ o(tosu) cair, gotejar,

caar

RYOO/ REFU kari/ ka(ru) caada, disparar,

descer CHAKU/ JAKU ki(ru)/ -gi/ ki(seru)/ -ki(se)/

KI yoroko(bu)/ yoroko(basu) alegrar-se, ficar HAKU/ BAKU dr., Ph.D., exposio, feira
14

tsu(ku)/ tsu(keru) vestir, chegar, usar, sufixo para contagem de vesturio

DICIONRIO DE KANJI


TSUU ita(i)/ ita(mu)/ ita(mashii)/ ita(meru) dor, doer, condoer-se SOO/ SHOO tsuku(ru)/ haji(meru)/ kizu/

GAI/ KAI machi bulevar, rua, zona, cidade JUN obedecer, ser submisso, docilidade,
ordem

KOO kata(i) duro, rgido SHOO ko(geru)/ ko(gasu)/

ko(gareru)/

KAKU

obo(eru)/

sa(masu)/

sa(meru)/

kezu(shikeru) gnese, comeo, originar

ase(ru) queimadura, assadura, impaciente, afobarse, apressar, irritar

sato(ru) memorizar, aprender, recordar, acordar, despertar, ficar sbrio

HAN meshi refeio, arroz cozido CHO/ CHOO ta(meru)/ takuwa(eru) poupana,
guardar, armazenar

KI furu(u) agitar, exalar KI tatto(i)/ to_to(i)/ tatto(bu)/


precioso, valioso, nobre

TAI ka(eru)/ ka(e-)/ ka(waru) troca, reserva,


to_to(bu) substituto

SON tatto(i)/ to_to(i)/ tatto(bu)/ to_to(bu)

honrado, respeitavel

TOO su(beru) controlar, governante HOO muku(iru) relatrio,


recompensa, retribuio

BAN cair da noite, anoitecer, noitinha


notcias,

KI go pea de xadrez, xadrez japons, shogi KYO longa distncia SHA ni(ru)/ -ni/ ni(eru)/ ni(yasu) ferver,
cozinhar

KEI/ KYOO uyama(u) respeito, honra,

KEN shira(beru) examinar, investigar BI sona(eru)/ sona(waru)/ tsubusa(ni) equipe,


proviso, preparao

reverencia

TEI/ CHOO/ DAI sa(geru) propor, levar junto,


carregar na mo

ZEI imposto, tributo, dever KA su(giru)/ -su(giru)/ -su(gi)/

BOO vara, pau, basto SHI parte de discurso, palavras EN encorajar, ajudar, salvar ETSU/ OTSU ko(su)/ -ko(su)/
ko(eru)/ Vietn -go(e) superar, exceder,

ROO corredor, ala, torre RETSU sa(ku)/ sa(keru)/


rachar, dilacerar

-gi(re) rasgar,

-go(shi)/

atravessar,

KO yato(u) emprego, empregar KEN kako(i) esfera, crculo, raio YUU frtil, rico,abundante SA itsuwa(ru) mentira, falsidade, enganar,
fingir

su(gosu)/

ayama(tsu)/ ayama(chi) sobrepujar, exceder, ser demais, ir alm de, erro

RUI/ RAI/ SUI toride fundamentos, base,

proteo, forte YUU o-/ osu/ on masculino, msculo, heri,

ZUI manimani/ shitaga(u) Seguir, obedecer,

submeter-se, concordar, ao sabor de

SHOO akashi evidncia, prova, certificado EI itona(mu)/ itona(mi) ocupao,


acampamento, desempenhar, conduzir

lder, superioridade TO wata(ru)/ -wata(ru)/ wata(su) cruzar,

SOO ho_mu(ru) enterro, enterrar AKU nigi(ru) agarrar, segurar, moldar sushi,
suborno

emigrar, atravessar

TEI hodo/ -hodo extenso, grau, limites,

quantia GEN he(ru)/ he(rasu) reduzir, diminuir,

FUKU haba largura SO utta(eru) acusao, processo, queixar-se,


apelar para

GI azamu(ku) engano, fraude, iludir, ludibriar GUU a(u) Deparar, recepcionar, receber, lidar
com

definhar, decrscimo

HYOO avaliar, crticar, comentrio, crtica FUKU retornar, voltar ao que era, repetir FU/ FUU to(mu)/ tomi riqueza, enriquecer,
abundante

se

CHI oku(reru)/ oku(rasu)/ oso(i) atrasado,

lento, mais tarde

YUU/ YU aso(bu)/ aso(basu) brincar, divertir KAN ka(eru)/ -ka(eru)/ ka(waru) trocar, turno,
mudar

RI diarria SUI to(geru)/


atingir, cometer

tsui(ni) consumir, efetuar,

KITSU consumir, comer, beber, fumar,

receber um golpe

GA congratulaes, prazer ZOKU/ SHOKU pertencer,


subordinado, afiliado

gnero, oficial

GYO/ GO on-/ o-/ mi- controlar, manipular,

I era(i)

admirvel,

grandeza,

notvel,

conceituado, excelente

prefixo de polidez

SOKU haka(ru) Medir, supor ZETSU ta(eru)/ ta(yasu)/ ta(tsu) descontinuar,


alm de, romper, interromper cortar desligar, abster-se,

KEN kata(i)/ -gata(i) de confiana, apertado,


duro, slido, firme

DAN/ TAN hi(ku)/ -hi(ki)/ hazu(mu)/ tama/

TAI ka(su)/ ka(shi-)/ kashi- emprestar BOO comercializar, trocar SAKU esquema, estratgia KATSU wa(ru)/ wari/ wa(ri)/ wa(reru)/ sa(ku)
proporo, comparativamente, dividir

haji(ku)/ haji(keru) bala (arma), tocar (instrumento musical), ricochetear

RAKU kara(mu)/ kara(maru) enroscar, enrolar,


ser apanhado em

TEI tsutsumi represa, dique KIN koto harpa horizontal japonesa RYUU enxofre BOO/ MOO zukin/ oo(u) bon, chapu SHOO tenohira/ tanagokoro palma de mo,
manipular, administrar, conduzir

SAI ta(tsu)/ saba(ku) julgar, sentenciar,

cortar (tecido) HO ogina(u) suplemento, oferta, cumprir,

tsuka/ -dzuka monte, montculo OKU oku(maru) fundo, profundeza, interior HAI suta(reru)/ suta(ru) obsoleto, desativar KOO unaji nuca, item, clusula BO tsuno(ru) recrutar, campanha, juntar
(contribuies), alistar

SHOO cosmticos, enfeitar-se JOO/ CHOO tata(mu)/ tatami/

kasa(naru)

esteira do tatami, sufixo para contagem de esteiras de tatami, dobrar

indenizar, compensar, assistente, aprendiz SHUU/ SHU massas, grandes nmeros,

multido, populao

WAN irie golfo, baa, pequena enseada FU amane(ku)/ amaneshi


vasto,universal(mente), geralmente, prussia

TOO pagode, torre, campanrio SOO mo perda, luto KAN boa-vontade, artigo, seo, amizade SHITSU/ SHUU shime(ru)/ shime(su)/
uruo(u)/ uruo(su) umidecer umidade, mido, molhar,

ZEN yo(i)/ i(i)/ yo(ku) bom,virtuoso, bondade KIN suji msculo, tendo, nervo SOO/ SHOO yosoo(u)/ yosoo(i) vestes,
vestido, fingir, disfarce

YOO a(geru)/ -a(ge)/ a(garu) levantar, fritar SHIN mi(ru) diagnosticar, examinar (o
doente)

YOO yu(reru)/ yu(ru)/ yu(ragu)/ yu(rugu)/

yu(suru)/ yu(saburu)/ yu(suburu)/ ugo(ku) oscilao, balanar, agitar, sacudir, tremer, vibrar

KIN/

GON

tsuto(meru)/ diligncia,

-dzuto(me)/ tornar-se

CHOO

ko(eru)/

ko(su)

transcender,

tsuto(maru)/ iso(shimu) empregado, servir

ultrapassar, superar, , ultra-, super-

SHI murasaki roxo, violeta KAN calmo, silencioso, folga,


desatento

tempo livre,

SHUU/ JU tsu(ku)/ tsu(keru) colocar, passar a,


ficar

WAN ude brao, capacidade, talento WAKU mado(u) enganar, confundir, desiluso,
perplexidade

JI Nutriente, que alimenta SAKU su vinagre, azedo, cido, picante


15

DICIONRIO DE KANJI

FUN atmosfera, nevoeiro


hata/ soba

JUN sequencial, acompanhar BOO katawa(ra)/ waki/ oka-/

JUN jun(jiru)/ jun(zuru)/ nazora(eru)/ nori/ a,

espectador, alm disso, enquanto, muito prximo, perto, ao lado JIKU eixo, piv, talo, caule, sufixo para

contagem de pergaminhos

SHOKU fu(eru)/ fu(yasu) aumentar, aumento,


multiplicar

13 TRAO(S) SHIN atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- novo WA hana(su)/ hanashi conversar, falar SUU/ SU/ SAKU/ SOKU/ SHU kazu/ kazo(eru)/
shibashiba/ se(meru)/ wazurawa(shii) nmero

hito(shii)/ mizumori semi-, corresponder proporcional para, adaptar-se, imitar

KAN miki tronco de rvore, parte vital, talento HOO/ BU yuta(ka)/ toyo abundante, rico,
excelente

KI iku-/ iku(tsu)/ iku(ra) quantos, quanto DON nibu(i)/ nibu(ru)/ nibu-/ nama(ru)/
namaku(ra) tolo, lento, estpido, embotado, sem corte

DEN eletricidade GAKU/ RAKU/ GOO tano(shii)/ tano(shimu)/


kono(mu) msica, conforto, facilidade, agradvel, divertido

KIN proibio, proibir GUN mu(reru)/ mu(re)/ mura/ mura(garu)


bando, grupo, multido, manada, enxame

ZAI tsumi culpa, pecado, crime, falta, culpa,


ofensa

GUU sumi esquina, canto SHOO fasca, claro, cristalino TOO tsutsu cilindro, tubo,
arma

cano, cano de

EN sono parque, jardim, quintal EN/ ON too(i) distante, longe GYOO/ GOO waza atividade, trabalho, ato,
carma

KOO aragane mineral, minrio SON soko(nau)/ sokona(u)/


soko(neru)/ desvantagem -soko(neru)

-soko(nau)/ perda,

prejuzo,

MU/ BOO yume/ yume(miru)/ kura(i) sonho,


viso, iluso

YUU/ YU nao alm disso, ainda GYOO/ KYOO akatsuki/ sato(ru)


amanhecer, no evento manter distncia, grosseiro

aurora,

SO/ SHO uto(i)/ uto(mu)/ maba(ra) esparso, KAN a(ete)/ a(enai)/ a(ezu) ousar, forar YU tano(shii)/ tano(shimu) prazer, jbilo KOO shibo(ru)/ shi(meru)/ shi(maru)
estrangular, apertar, torcer

BAI mediador, ficar entre TOO mune/ muna- trave horizontal HEN amane(ku) em toda parte,
amplamente

tempos,

I significado, idia, mente, sentimento KAN emoo, sentimento, sensao TETSU kurogane ferro NOO agricultura, fazendeiros SOO/ SO omo(u) pensar, sentir RO/ RU -ji/ michi caminho, rota, estrada FUKU beno, fortuna, sorte, riqueza AN kura(i) escuro, sombrio, escurecer, cegar SHI poema, poesia KAN sino-, China, dinastia Han SEN ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/
wanana(ku) guerra, batalha, disputa

YO azu(keru)/ azu(karu) depsito, custdia,

deixar com, confiar

BO haka tumba, tmulo SHI ka(u) domesticar, criari (animais) SHO assinatura, escritrio do govrno,
delegacia de polcia

SHOO kizu/ ita(mu)/ ita(meru) machucado,

ferido, ferir, danificar, dor, dano, corte, corte profundo, cicatriz, ponto fraco

MEI aliana, juramento CHIN taxa, alugar, aluguel, remunerao RI ura costas, verso, em, inverter, interior,
atrs, forro, lado contrrio

BAN ebisu brbaro JIN tazu(neru)/


procurar

hiro indagar, perguntar,

ZOKU/ SHOKU tsudzu(ku)/ tsudzu(keru)/

tsu(gu) continuar, seguir, srie, sequncia CHI o(ku)/ -o(ki) colocao, pr, colocar,

HI tobira porta frontal, pgina de rosto,

pgina frontal

depositar, manter SHI kokoro(miru)/ tame(su) teste, tentativa,

MAKU/ BAKU cortina, pano p/ decorao GEN minamoto fonte, origem KEN kinu seda DAN/ NON atata(ka)/ atata(kai)/
atata(maru)/ atata(meru) calor, quente, esquentar

HOO tana/ -dana prateleira, estante, armrio KA uzu redemoinho, turbilho SAN kasa guarda-chuva DA da-/ o(chiru)/ kuzu(su)/ kuzu(reru)
degenerado, descer

testar, experimentar, provar

DOO hatara(ku) trabalhar AI ito(shii) amor, afeio

KYOKU/ GOKU kiwa(meru)/ kiwa(maru)/ kiwa(mari)/ kiwa(mi)/ ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru) extremo, ponto ulminante, a mais alta posio, extremamente, altamente

SEI makoto sinceridade, verdade, fidelidade FUKU hara abdmen, estmago, barriga SEI/ SHOO hijiri santo,sagrado, sbio, mestre JOO/ SEI mu(su)/ mu(reru)/ mu(rasu) vapor,
calor, quente, compressas, ficar abafado

KAN wame(ku) gritar, choro, grito EI yo(mu)/ uta(u) recital, poema, cano,
composio

SETSU/ SECHI fushi/ -bushi/ notto n,

I chiga(u)/ chiga(i)/ chiga(eru)/ -chiga(eru)/

KOO

awa(teru)/

awa(tadashii)

agitado,

estao, perodo, clusula, junta, n dos dedos, cano, melodia JI ya(meru) pedir demisso, palavra, termo,

taga(u)/ taga(eru) diferena, diferir

SAI/ SEI toshi/ tose/ yowai ano, idade, sufixo


para contagem de idade

afobado, agitado

SHOO nitrato, salitre DA preguioso, ociosidade KAN caixo fnebre, caixa fechada TOO varola, catapora SEI muko noivo, genro SHOO mikotonori decreto imperial KAN/ TAN ta(eru)/ tama(ru)/ ko(raeru)/
kota(eru) suportar, apoiar, resistir

expresso

EN shio sal SHOO te(ru)/


vsceras KAI/ GE

te(rasu)/ te(reru) iluminar,

brilhar, comparar, tmido CHOO harawata intestinos, abdomen, tripas,

SAI lao, emprstimo, dvida SAI moyoo(su) realizar, oferecer (um evento) SOO monge budista REI/ RIN suzu pequeno sino, guizo,
campainha

to(ku)/

to(kasu)/

to(keru)/

TOKU tcnico, comando, desejo, primazia,

hodo( ku)/ hodo(keru)/ waka(ru)/ sato(ru) compreenso, explicao, solucionar, desamarrar, desfazer, resolver, resposta, explicar, detalhar

supervisionar KEI katamu(ku)/ katamu(keru)/ kashi(geru)

CHOO ha(reru)/ fuku(ramu)/ fuku(reru)

salincia, intumescncia, inchar

SHI bens, recursos, capital, fundos, dados GI retido, justia, moralidade, honra,
lealdade, significado

inclinar, inclinao, tendncia, declnio, vis KEI tsu(gu) herdar, remendo, enxerto

(rvore)

HEI/ BEI cerca, parede TOO carregamento

SEI/ ZEI ikio(i)/ hazumi foras, energia, vigor,


impulso

SEKI ato trilhas, marca, vestgio KI su(teru) desembarao, gastar, descartar,


pedir demisso, rejeitar

16

DICIONRIO DE KANJI

KA yome/ totsu(gu) casar, noiva KA hima/ itoma tempo livre, descanso, lazer,
ausncia

ROO hoga(raka)/ aki(raka) meldico, alegre SHOKU kaza(ru)/ kaza(ri) decorar, ornamento,
adornar, embelezar

HAN/

BON

wazura(u)/

wazura(wasu)

ansiedade, dificuldade, preocupao, dor, mal, aborrecer, chateao, irritante

SHIN tsutsushi(mu)/ tsutsushi(mi) humildade,


discreto

RYO/ RO toriko/ toriku cativo, brbaro,

epteto ofensivo ao inimigo

KEN/ KON tatematsu(ru) oferta, sufixo p/

contagem de bebidas, presente, oferecer

EN kemu(ru)/ kemuri/ kemu(i) fumaa KAN/ KEN susu(meru) persuadir, recomendar,


aconselhar, emcorajar

KETSU grandeza, excelncia EN namari primazia ZEN/ SEN shizuka/ yuzu(ru) zen, meditao
silenciosa

HAN waka(tsu) divulgar, fazer saber GU osore receio, ansiedade KEN/ GEN kira(u)/ kira(i)/ iya desgostar,
detestar, odiar

KEN

tsuka(u)/

-tsuka(i)/

-dzuka(i)/


dreno

SHUU/ SHU/ TOO muku(iru) recompensar,

HACHI/ HATSU vaso, pote, tigela GAN kataku(na) teimoso, cabea dura KATSU marrom escuro, kimono felpudo, rale 14 TRAO(S) BUN/ MON ki(ku)/ ki(koeru) Ouvir, escutar,
perguntar

tsuka(wasu)/ ya(ru) despacho, enviar, dar, doar SHIN ne(ru)/ ne(kasu) dormir, sono,

recompensa, retribuio KOO mizo ranhura, canal, encanamento,

descanso

REI zero/ kobo(su)/ kobo(reru) zero, entornar,


nada, cifra

KA wazawai calamidade, desgraa, infortnio,


mal, maldio

TAI/ TEI todokoo(ru) estagnar, demorar-se,

takuwa(eru) acumular, juntar,

GO kata(ru)/ kata(rau) palavra, discurso,

CHIKU

lngua, contar, narrar

atrasar-se

sustentar uma concubina YOO to(keru)/ to(kasu)/ to(ku) derreter,

SAN soro calcular, advinhar, nmero, baco,


probabilidade

KITSU/ KICHI tsu(meru)/ tsu(me)/ -dzu(me)/


tsu(maru)/ tsu(mu)/ naji(ru) encher, interrogar, questionar, incriminar

dissolver, fundir

SAI no(seru)/ no(ru) carregar, estar escrito

(jornal, revista)

DEN/ TEN tono/ -dono sr., corredor, manso,


palcio, templo, senhor

YOO koshi lombo, cadeiras, cintura, quadris SHOKU fu(reru)/ sawa(ru)/ sawa tato,
contato, tocar, sentir

SUI sonolento, sono, morte HAN carregar, transportar EN saru macaco GAI suspiro, lamento, rancor SEN fu(mu) pisar, dar um passo, passar por
cima

KA uta/ uta(u) cano, cantar DOKU/ TOKU/ TOO yo(mu)/


interpretar

-yo(mi) ler,

MEI na(ku)/ na(ru)/ na(rasu) gorjeio, canto,

som, eco, tocar (campainha)

GIN shirogane prata YOO/ SHOO sama estilo, modos, formalidade,


sufixo polido para nome de pessoas.

WAI makana(u) suborno, oferta, finanas,

BI kasu(ka) tnue, delicado, insignificante KO hoko(ru) contar vantagem, estar


orgulhoso, orgulho, triunfantemente

preparar refeio

KA kutsu sapatos SETSU/ SHOO osa(meru)/ kane(ru)/ to(ru)


indireto, substituto, agir alm de

EKI estao REN ne(ru)/ ne(ri) prtica, treinar, exercitar,


refinar, misturar

KAKU/ KOO kura(beru) comparar, contraste YO homa(re)/ ho(meru) reputao, elogio,


honra, glria

ROO/ SOO taki cachoeira, corredeira, cascata CHI/ JI Itokena(i) infantil KEI tazusa(eru)/ tazusa(waru) porttil,
carregar (na mo),armado com, trazer consigo

GAI acima declarado, o dito, especfico JI itsuku(shimu) misericrdia SHUU ure(eru)/ ure(i) pesar, lamento KO tsudzumi tambor, batida, despertar,
inspeo (militar)

RYOKU/ ROKU midori verde BI hana nariz, focinho, tromba KAN seki/ -zeki/ kaka(waru)
obstculo, concernente passagem, relao,

conexo, emvolver,

TEI barco a remo, pequeno barco METSU horo(biru)/ horo(bu)/


destruir, arruinar, extinguir

SHI herdeiro, suceder RA hadaka descoberto,


vestido

SETSU/ ZEI to(ku) opinio, teoria, explanar SHU tane/ -gusa semente, caroo, espcie,
tipo, classe, variedade

nu, parcialmente

KAN kuda tubo, instrumento de sopro, flauta,


conversa de bbados

horo(bosu)

- nu(ru)/

nu(ri)/ mami(reru) pintura, gesso,

emplastar, untar, cobertura KATSU/ KOTSU sube(ru)/ name(raka)

escorregadio, deslizar, escorregar

RAKU laticnios, creme, caldo, suco de fruta BAKU vago, obscurecer, deserto, vasto GU oro(ka) tolo, tolice, disparate, estpidez REN abinegado, desprendido, honesto,
pacfico

SATSU presumir, conjecturar, mostrar-se

complacente SEI/ JOO shizu-/ shizu(ka)/ shizu(maru)/

shizu(meru) calmo, silencioso, acalmar

GA miya(bi) elegante, gracioso, refinado SHOO kuwa(shii)/ tsumabi(raka) detalhado,


bem-informado, preciso

ROO takadono vigia, vigilncia,


torre de viglia

GYO/ RYOO asa(ru) pesca, pescaria REKI/ REKKI currculo, histrico, continuao,
passagem de tempo

GO jogo de go TAN nage(ku)/


lamento, pesar

ZOKU assaltante, rebelde, traidor, ladro HOO a(kiru)/ a(kasu)/ a(ku) saciado, cansado
de, entediado, enjoado

KI hata bandeira, padro SOO su(bete)/ sube(te) geral, inteiro, todo,


cheio, total

nage(kawashii)

suspiro,

RAI kaminari trovo, raio KAN kutsuro(gu) tolerante,


recomendar

CHI shi(reru)/ oroka tolo, estpido CHOO ha(neru)/ to(bu)/ -to(bi) pulo, saltar,
pular, espirrar, respingar

EN performance, dramatizar, representar ZOO ma(su)/ ma(shi)/ fu(eru)/ fu(yasu)


aumentar

leniente,

generosidade, relaxar, vontade, mente aberta SHOO/ SOO susu(meru) exortar, encorajar,

tsuchikure grumo, reino

RYOO jurisdio, domnio, territrio, feudo,

KAI/

KE

katamari/

montculo, reboco, cogulo, massa, torro

KAKU heda(teru)/ heda(taru) isolar, alternar,


distncia, separar

SAKU shibo(ru) espremer SO deku modelo, moldura

SAI kiwa/ -giwa ocasio, lado, margem, limite,


ousado

TAI waza(to) atitude, condio, figura,

aparecimento, voz (de verbos)

17

DICIONRIO DE KANJI

postura,

KOO

kama(eru)/

kama(u)

construo

SEI feito em..., manufaturado SEI/ SHOO refinado, alma,


energia, pureza, detalhado

MEI inscrio, assinatura (de arteso) SHO/ CHO o/ itoguchi comeo, incio, fio da
meada

obstruir

SHA saegi(ru) interceptar, interromper,

esprito, fada,

TEKI kana(u) conveniente, qualificado, capaz KYOO/ KEI sakai fronteira, limite, borda,
regio

SHOO patente, evidente, enfeite BATSU/ BACHI/ HATSU bat-(suru) penalidade,


punio, castigo

15 TRAO(S) SEN suji linha, trilha CHOO shira(beru)/ shira(be)/

totono(u)/

ZATSU/ ZOO maji(eru)/ maji(ru) misto TOKU virtude, bondade, vantagem ZOO esttua, gravura, imagem, figura,
retrato

MOO ami enredar, rede GAI oomu(ne) linhas gerais, estado FU kusa(ru)/ -kusa(ru)/ kusa(reru)/ kusa(re)/
kusa(rasu)/ kusa(su) estragar, prodre, apodrecer, azedar

totono(eru) tom, mtrica, clave (msica), estilo, preparar, investigar

MEN wata algodo FUKU duplicao,


mltiplo

duplicar,

composto,

BATSU grupo, linhagem, pedigree, faco, cl MAN midarini desordenado, disperso, esplhar BOKU sumi tinta preta, tinta da ndia, pau de
tinta, nanquin, Mxico

DAN discutir, conversar OO yoko de lado, lado, horizontal, largura SOO hako caixa, vago OKU cem milhes SEN era(bu) eleger, selecionar, escolher,
preferir

KA captulo, lio, seo, departamento,

SEN/ ZEN zeni moeda, dinheiro KAN na(reru)/ na(rasu)


acostuma-se a, habituar

acostumado,

SAN su(i) cido, azedo DOO akagane cobre NIN mito(meru)/ shitata(meru) reconhecer,
discernir, acreditar, escrever

HATSU kami cabelo da cabea BOKU shimobe eu (masculino), servial MAN ridculo, preguioso KU ka(keru)/ ka(ru) dirigir, corrida, galope,
avanar, inspirar, impelir

diviso, sufixo para contagem de lio KI utsuwa recipiente, utensilio, vaso,

receptculo, instrumento, capacidade,

SHOO ho(meru) prmio, recompensa, elogio NETSU atsu(i) calor, temperatura, febre,
mania, paixo

IN/ ON kaku(su)/ kaku(shi)/ kaku(reru)/

YOO/ RYOO yashina(u) alimentar, educar,

kaka(su) esconderijo, capa, esconder, encobrir DA/ TA carga de cavalos, enviar a cavalo,

cultivar, nutrir HYOO shirube/ shirushi sinal de trfego,

KAKU torre, edifcio alto, palcio GI utaga(u) dvida, desconfiana, suspeitar MO/ BO imitao, cpia SHOO sawa(ru) obstruir, atrapalhar, impedir SOO estrato, classe social, camada BO ku(reru)/ ku(rasu) entardecer, crepsculo,
viver

insignificante

marca, sinal impresso, smbolo, evidncia, alvo RIN wa roda, argola, crculo, elo, lao,

GOKU priso, cadeia JUKU escola p/ reforo,


livres

sufixo prara contagem de rodas e flores escola de cursos

KAKU/

KOO

tashi(ka)/

tashi(kameru)

GO ayama(ru)/ -ayama(ru) erro, equvoco,

errar, enganar-se

SHI documentos, registros, revista KOKU cereais, gro JI im, porcelana TOO/ TE ine/ ina- planta de arroz RYOO colega, oficial, companheiro I fibra, corda, continuidade, manuteno TAN hashi/ ha/ hata/ -bata borda, limite,
margem, canto, origem, ponto,

SEI chika(u) voto, jurar, penhor HYOO tadayo(u) rumo, boiar, flutuar, pairar HI ishibumi lpide, monumento KON tamashii/ tama alma, esprito KOKU hido(i) injusto, cruel, severo REKI koyomi calendrio, almanaque ROO mo(ru)/ mo(reru)/ mo(rasu) vazamento,
escapar, tempo

garantido, seguro, confirmar, evidente

SHITSU/ SHICHI/ CHI tachi/ tada(su)/ moto/


warifu qualidade, inquirir substncia, temperamento,

DOO michibi(ku) orientao, conduzir HEN a(mu)/ -a(mi) trana, tranar, tricotar,
torcer, editar, poema completo, diviso de um livro


preo

BOO/ BAKU aba(ku)/ aba(reru) exploso,

enfurecer, preocupao, fora, violncia, crueldade, escndalo SAN tata(eru) aprovar, elogiar, ttulo ou

ZOO

niku(mu)/

niku(i)/

niku(rashii)/

inscrio em gravura, auxiliar, concordar com

niku(shimi) odiar, detestar

TEKI kataki/ kana(u) inimigo, adversrio, ser


correto KETSU isagiyo(i) incorrupto, puro, limpar,

JU demanda, solicitao, necessidade CHOO/ CHI shirushi indicaes,


pressgios, sintoma

KOO fermentao ZEN Gradualmente, aos poucos BO shita(u) consumir-se, sentir saudades,
amar, adorar

sinal,

TEKI tsu(mu) extrair, tirar, colher, denunciar DATSU uba(u) roubar, tomar pela fora,
apropriar-se, pilhar, usurpar

MAKU membrana TEKI shizuku/ shitata(ru) gota, gotejar SHI tsu(keru)/ tsu(karu)/ -dzu(ke)/ -dzuke
conserva, deixar de molho, curtir

GOO era(i) predominar, grande, poderoso,

superao, Austrlia

SOO a(u) deparar, encontrar acidentalmente JUU armas, arma de fogo YOO odo(ru) dana, saltitar YUU/ IU saso(u)/ izana(u) fascinao,
tentao, atrair , convidar, seduzir

NEI mushi(ro) melhor, preferivelmente SHI me-/ mesu/ men feminino, fmea SHITSU urushi verniz, laca, charo CHAKU/ TEKI filho legtimo, descendncia
direta

KEN/ GON autoridade, fora, direitos RON argumento, discurso ZOO/ SOO kura armazm, depsito SHO moro vrios, muitos, vrios, juntamente GEKI drama, teatro I/ YUI legar, deixar para posterioridade,
reservar

CHOO shio/ ushio mar, gua salgada,

oportunidade

KA viva, minoria, poucos KA/ KO sufixo para contagem


pequenas em geral

TAN nascer JUKU u(reru)


juiz, julgamento

maturar,

amadurecer,

amadurecimento, adquirir habilidade de coisas SHIN tsumabi(raka)/ tsubusa(ni) inqurito,

KOO tsuna classe (gnero em biologia), corda,


cabo

SEN ferro-gusa

GEKI u(tsu) ataque, atirar


18

DICIONRIO DE KANJI


brilhar I nagusa(meru)/ nagusa(mu) consolo,

EI kage sombra, silhueta KAN fiscalizar, oficial, escritrio do govrno,


governar, administrar

JUN aceitar e executar, seguir o regulamento 16 TRAO(S) SHIN oya/ oya-/ shita(shii)/ shita( shimu) pai,
intimidade, parente, familiaridade

divertimento, seduo, conforto, consolar KI kagaya(ku) brilho, luzir, centelha, faiscar,

SEI/ SHIN/ SHOO ko(u)/ u(keru) Solicitar,

deferir, aceitar TEI shi(maru)/ shi(mari)/ shi(meru)/ -

BOKU tapa, bater, destruir SUI ho espiga (gro), penacho


pancula

(planta),

TOO/ ZU/ TO atama/ kashira/ -gashira/

shi(me)/ -ji(me) apertar, amarrar, fechar, travar BU ma(u)/ -ma(u)/ mai danar, bailar,

HAI -bara/ yakara/ tomogara camarada,

kaburi cabea, lder, sufixo para contagem de animais grandes

encorajar SHIN furu(u)/ furu(eru) tremor, agitar,

companheiro, colega, pessoas HEI abuso, mau, mal, ruptura, prefixo para

tremer, estremecimento, terremoto

expressar humildade

KIN tenso, apertado, iminncia SHOO tsu(ku) colidir, bater, indeciso, lugar
importante

RYOO alojamento, dormitrio, hospedaria YUU ure(eru)/ ure(i)/ u(i)/ u(ki) melancolia,
luto, lamento, estar infeliz, preocupar-se com

KYOO hashi ponte KAN yakata/ tate edifcio, manso, palcio SEI totono(eru)/ totono(u) organizar, arranjar,
acertar

RYO omonpaku(ru)/ omonpaka(ru) prudncia,


pensamento, considerar, deliberar

YAKU kusuri remdio, produto qumico KI hata mecanismo, ocasio, mquina, tear,
sufixo para contagem de avio

GI/ GE tawamu(reru)/ za(reru)/ ja(reru)

brincadeira, jogo

CHUU viajar com paradas, residir em,

estabelecer em BAN bandeja, taa rasa, tijela, galo, tbua

DAKU consentir, consentimento, acordo CHOO su(mu)/ su(masu)/ -su(masu) lmpido,


cristalino, lucidez, limpar

ROKU gravar SEKI tsu(mu)/ -dzu(mi)/ tsu(moru)/ tsu(mori)


empilhar, acumular

p/ mesa, disco (fon.) KEI yoroko(bi) jbilo, congratular, regozijar-

ZAN

shibara(ku)

temporariamente,

por

se, estar feliz

enquanto, momento, tempo longo

JOO nawa/ tada(su) corda de palha, corda KAN yoroko(bu) deleite, prazer TETSU penetrar, furar, ficar acordado ( noite
toda)

HO loja FUN fu(ku) esguicho, irromper, emitir HIN V.I.P., convidado especial JUN uruo(u)/ uruo(su)/ uru(mu) molhado,
molhar-se, lucrar, receber benefcios, favorecer

EI/ E defesa, proteo YU/ SHU transportar, enviar KOO/ KYOO oko(ru)/ oko(su)
recuperar, interesse, prazer

reerguer,

CHIKU kizu(ku) construo, construir NEN mo(eru)/ mo(yasu)/ mo(su) queimadura,


chama, ardor, queimar, incinerar

TOO fu(mu)/ fu(maeru) Andar, pisar, herdar SEKI kata/ -gata lagoa FU shi(ku)/ -shi(ki) pavimentar, assentar,
forrar, cobrir

raiva

FUN ikidoo(ru) ressentido, estar indignado,

KYUU/

KYOO

kiwa(meru)/

kiwa(maru)/

MA ma(suru)/ sa(suru)/ su(ru) esfregar,

kiwa(mari) / kiwa(mi) endurecer, destitudo, sofrer, criar obstculos, encurralar ETSU kemi(suru) inspeo, reviso, verificar

GEKI hage(shii) violento, excitado, intenso KOO hagane ao KEN constituio, lei SOO/ SAN misao/ ayatsu(ru) manobra,
manipular, opera, pilotar, castidade, virgindade, fidelidade

friccionar, raspar, polir, alcance

HAN modelo, exemplo, modelo SHU omomuki/ omomu(ku)


refinado

cuidadosamente FU/ BU ode, prosa, poema, tributo, bom gosto,

prestaes, tributar

KAN

yuru(i)/

yuru(yaka)/

yuru(mu)/

yuru(meru) afrouxar, relaxar, diminuir, moderar SATSU to(ru)/ tsuma(mu)/ -do(ri)

instantneo, tirar fotos TETSU remover, retirar, desarmar,

BAI compensao, indenizao FU hada pele, corpo, gro, textura HOO ho(meru) elogio, enaltecer CHUU/ I/ SHU/ SHUU i(ru) calcular, cunhar
moedas

JYU ki rvore TOO acar, amido JUU tate vertical,


elevado, pessoa indulgente

comprimento, altura,

FUN furu(u) revigorar, impulsionar YUU to(keru)/ to(kasu) dissolver, derreter RAI tano(mu)/ tano(moshii)/ tayo(ru)
confiana, poder contar com, ser de confiana, pedir

desmantelar, excluir

EI surudo(i) apontar, afiar, afiado, aguado TSUI coliso, queda GI cerimnia, etiqueta social, regra KUN isao ato meritrio, mrito SEN hiso(mu)/ mogu(ru)/ kaku(reru)/
kugu(ru)/ hiso(meru) submergir, esconder, ocultar, abaixar (voz)

SHOKU shoku(suru)/ tano(mu) confiar, pedir KA kase(gu) salrio, trabalhar, ganhar


dinheiro

HI sa(keru)/ yo(keru) evadir-se, evitar,

prevenir-se, guardar-se, esquivar-se, escapar

RI ha(ku) calado, sapatos, botas, usar

(sapatos, meias)

SOO barril, balde, tanque SEN utsu(ru)/ utsu(su)/ miyakogae transio,


mudana

DON kumo(ru) tempo nublado, nublar HAKU usu(i)/ usu-/ -usu/ usu( meru)/
usu(maru)/ usu(ragu)/ usu( ra-)/ usu(reru)/ susuki fino, pouco espesso, diluir, claro, fraco, ralo (ch)

KOO

wara/

shitagaki

esboo,

cpia,

HEI nusa tecido ou papel que se pem no

manuscrito

altar shintosta, dinheiro SHI tamawa(ru)/ tama(u)/ tamo(u)

EN/ -NEN fuchi/ fuchido(ru)/ yukari/ yosuga/


heri/ enishi afinidade, relao, conexo, margem, borda, limite, extremidade

concesso, presente, vantagem, resultados

RIN tona(ru)/ tonari vizinho HEKI kabe parede, forro, cerca KAN kae(ru) circular, voltar HAN shige(ru)/ shige(ku) luxuriante, espesso,
coberto de vegetao, frequncia, complexidade, dificuldade

MI fascinao, charme, encanto, fascinar MOKU/ BOKU dama(ru)/ moda(su) silncio,


tornar-se silencioso, parar de falar, deixar como est

REI/ RYOO tama espritos, alma, fantasmas

GA u(eru) morrer de fome, com fome, sede FUN tmulo, montculo YOO kama fornalha, forno HI deixar de trabalhar, demitir ETSU platia, audincia (com o rei)

KAKU e(ru) caar, prender KAI/ E kowa(su)/ kowa(reru)/


demolio, destruir, quebrar, diludo

yabu(ru)

NOO ko(i) concentrado, grosso, espesso, no


19

DICIONRIO DE KANJI


recusar YUU/ U yasa(shii)/ sugu(reru)/ masa(ru) SEKI desfiar casulo, fiar, resultado de

HOO nu(u) costurar, remendar, cozer SHI haka(ru) consultar os subalternos DAN/ TAN palco, plpito, tablado BOO/ MU haka(ru)/ tabaka(ru)/ hakarigoto
conspirar, tramar, plano, esquema, enganar

RUI tagu(i) espcie, tipo, variedade, classe,

trabalho SHA ayama(ru) pedir desculpas, agradecer,

gnero

SHOKU/ SOKU posto, emprego, trabalho GAKU hitai testa, quadro emoldurado,
moldura, quantia, valor

ternura, , gentileza, superar, ator, superioridade SHUKU chiji(mu)/ chiji(maru)/ chiji(meru)/

repousar

SHOKU/ SHIKI o(ru)/ o(ri)/ ori/ -ori/ -o(ri)

ON

oda(yaka)

calma,

tranquilidade,

moderao

KEI iko(i)/ iko(u) recesso, descanso, relaxar, BOO fuku(ramu)/ fuku(reru) inchar, engordar,
espesso

chiji(reru)/ chiji(rasu) encolher, reduzir, contrair, enrugar, GEN/ GON ogoso(ka)/ kibi(shii)/ ika(meshii)/

tecer, tecido NAN kata(i)/ -gata(i)/ muzuka(shii)/

mutsuka(shii)/ -niku(i) difcil, dificuldade RIN nozo(mu) enfrentar, confrontar,

itsukushi severo, estrito, seriedade, rigidez

YOO uta(i)/ uta(u) canto de teatro noh SEN susu(meru) recomendar, esteira,
aconselhar, encorajar, oferecer

YU sato(su) repreenso, advertir, avisar,

persuadir KEN kashiko(i) sbio,inteligente, sabedoria,

inteligncia

YOO abraar, possuir, proteger, primazia JUU kemono/ kedamono animal, besta I yokoito/ nuki horizontal, trama, latitude KOO equilbrio, vara de medio, escala MA miga(ku)/ su(ru) moer, polir, escovar,
melhorar

RAN mi(ru) ler com ateno, ver SEN aza(yaka) fresco, novo, ntido, Coria RYOO cura, tratamento, terapia, curar KAN wa argola, crculo, elo, roda YOKU tsubasa asa, flanco CHOO/ TEI ki(ku) escutar, ouvir REI yowa(i)/ toshi idade SHOO tsuguna(u) reparao, compensao,
recompensa, redimir

comparecer

KAN simplicidade, brevidade RI hana(reru)/ hana(su) separao, separar,


distanciar, afastar

TOO tataka(u)/ araso(u) luta, guerra SOO sawa(gu)/ urei/ sawa(gashii) alvoroo,
clamor, barulhento, perturbar, agitar, excitar

ZOO/ SOO oku(ru) presentes, enviar, dar,

premiar, conferir a

SEN delgado, fino KON nengo(ro) socivel, cordial, hospitaleiro,


corts

SHUN matata(ku) pestanejar, piscar SO ishizue pedra angular, pedra de fundao,


base

DAKU/ JOKU nigo(ru)/ nigo(su) sujidade,

impureza, som sonoro

KAN ura(mu) remorso, pesar, estar triste OKU lembrana, pensar, recordar TOKU atsu(i) caloroso, humano, srio, cordial,
ponderado, doena grave

GI/ KI ikenie sacrifcio KOO compra, aquisio SOO ressecar, secar KEN desvanecer-se,
condescender, ser modesto

RYOO/ ROO kate provises, comida, po HAN feudo, cl CHOO ko(riru)/ ko(rasu)/ ko(rashimeru)
castigar, punir, disciplinar

SA kusari/ toza(su) corrente, ferrolho, tranca,


ficar humilde, fechar

FUKU oo(u)/ kutsugae(su)/ kutsugae(ru)

KAI/

futokoro/

natsu(kashii)/

natsu(kashimu)/ natsu(ku)/ natsu(keru)/ nazu(keru)/ ida(ku)/ omo(u) sentimentos, corao, saudades, sentir saudades, torna-se ligado a, bolso interno

JOO fechadura, cadeado, correntes JOO musume jovem, moa, senhorita, filha KUN kao(ru) fragrncia, perfumado GYOO ko(ru)/ ko(rasu)/ kogo(rasu)/
kogo(raseru)/ kogo(ru) congelar, rgido, msculos tensos

SOO shimo geada KATSU kusabi controlar, cunha TAN kita(eru) forjar, disciplinar, treinar SHOO recife, rocha submersa GI maga(i)/ modo(ki) imitar, imitao KIN tsutsushi(mu) discreto, reverentemente,
humildemente

cobrir, revirar, repetir, restaurar CHIN shizu(meru)/ shizu(maru)/ osae

tranqilizar, abafar

KAKU colheita, colher KEN akiraka/ arawa(reru) ntido, parecer KI cavaleiro, equitao, sufixo para contagem
de guerreiros montados a cavalo

mnia

HON/

HAN

hirugae(ru)/

hirugae(su)

TAKU susu(gu)/ yusu(gu) lavar, enxaguar SHUU miniku(i)/ shiko feio, m aparncia SATSU su(ru)/ su(reru)/ -zu(re)/ kosu(ru)/
kosu(reru) arranhar, esfregar, atritar

sacudidela, virar, tumulto, mudar de idia

HEKI kuse/ kuse(ni) maneirismo, hbito, vcio,


ZEN tsukuro(u) cerzir, reparar, consertar, ajeitar, pr em ordem

SAKU/ SHAKU confundir, mistura, estar

confuso

JOO tsuchi terra, solo REN ne(ru) misturar mexendo bem, treinar BAKU shiba(ru) atar, prender, unir, amarrar KON terra cultivada JU confucionismo SUI tsumu/ omori pso, prumo, pso p/ anzol SHIN takigi/ maki combustvel, lenha,
acender fogo

TOO compilar, copiar KYOO ta(meru) retificar, endireitar, corrigir SHAKU baro, nobreza KAKU odo(kasu) reprimenda, ameaar,
assustar

KEN mayu casulo RAN mida(rini)/ mida(rigamashii) excessivo,


inundao, espalhar por

KIN eri gola, colarinho YU i(eru)/ iya(su) restabelecimento,


saciar

cura,

HIN shiki(rini) repetidamente, com freqncia 18 TRAO(S) GAN kao rosto, face, feio, cara, fisionomia,
expresso

19 TRAO(S) GAN nega(u)/ -negai


voto, desejo, esperana

petio, solicitao,

REI shitaga(u)/ shimobe escravo, servo,

prisioneiro, criminoso, seguidor

17 TRAO(S) KOO conferncia,


conferncia sobre budismo

YOO dia de semana, dia til DAI tpico, assunto, tema KEN/ GEN akashi/ shirushi/
tameshi verificao, teste

tame(su)/

aprender,

treinar,

KAN mi(ru) olhar, viso, pono de vista

KYOO/ KEI kagami espelho SHIKI discriminao, saber, escrever KEI imashi(meru) advertir, mandamentos ZOO harawata entranhas, vscera, tripas BAKU ha(zeru) bomba, explodir, estouro
20

DICIONRIO DE KANJI

RAI se corredeiras, corrente, torrente,

correnteza forte MU/ BOO/ BU kiri nevoeiro, nvoa, neblina,

cerrao

SOO ku(ru) curva, bobina, giro, virar BO registro, registrar em livros FU nota musical, herdar, genealogia HA/ HAKU hatagashira hegemonia,
supremacia, liderana, campeo

REI uruwa(shii)/ ura(raka) belo, bonito,

esttico, tempo ameno

KEI niwatori/ tori frango, galinha RA gaze, seda fina, Roma GEI kujira baleia ZUI tutano, medula, miolo IN rima, elegncia, tom JI selo imperial SOO mo algas, planta flutuante 20 TRAO(S) GI consulta, deliberao, discutir, criticar KYOO/ KEI kiso(u)/ se(ru) competir com,
vender em leilo, disputa, competio,

GO mamo(ru) salvaguardar, proteger KYOO hibi(ku) eco, som, ressoar, vibrar JOO yuzu(ru) ceder, conceder KEN/ KE ka(keru)/ ka(karu) suspender,
pendurar, distanciar

TOO saltar, subir RAN tesuri coluna, corrimo SEKI livro, registro oficial, estar vinculado a SHOO kane sino, gongo, carrilho JOO kamo(su) Fermentar, destilar 21 TRAO(S) YAKU odo(ru) saltar, danar, pular RO/ ROO tsuyu orvalho, ao
descoberto, Rssia

relento,

KAN navio de guerra MA demnio, esprito do mal , bruxa KO kaeri(miru) recordar, reviso,
examinar

auto-

22 TRAO(S) KYOO odoro(ku)/ odoro(kasu)


surpreender-se

assustar-se,

SHUU oso(u) ataque repentino, herdar 23 TRAOS KAN kanga(miru)/ kagami Modelo, exemplo,
espelho, reconhecer a figura real

21