Você está na página 1de 71

Ordem Nvel Traos Bushu Kanji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4 1 2 2 3 3 9 6 8 6 4 72 1 24 7 37 1 9 9 31 4 2

On-Yomi NIC HI/ SHITSU IC HI/ ITSU JUU/ JIT-/ JUTNI/ JI NIC A/ TAI SAN/ ZOU KEI KAI/ E KOKU NEN C HUU

Kun-Yomi hi/ -bi/ -ka hito-/ hito(tsu) too/ to futa/ futa(tsu)/ futata(bi) oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu)

Portugus dia, sol, Japo um dez dois grande,enorme trs

kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ pessoa em carga, conexo, kaka(waru) dever, interessa a si prprio a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) kuni toshi naka/ uchi/ ata(ru) encontro, reunio, festa, associao, entrevista, une pas, terra, nao ano em, interior, mdio, meio, centro livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas cinco quatro sada, deixa

12

HON

moto

13 14 15

1 1 1

4 5 5

1 31 2

GO SHI SHUTSU/ SUI

itsu/ itsu(tsu) yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon de(ru)/ -de/ da(su)/ da(su)/ i(deru)/ i(dasu) nica/ -nica/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) toki/ -doki ona(ji) naga(i)/ osa higashi i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau)

16

25

JOU/ SHOU/ SHAN

acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar

17 18 19 20 21

2 2 2 2 2

10 6 8 8 6

72 13 168 4 144

JI DOU C HOU TOU KOU/ GYOU/ AN

tempo, hora mesmo, concorda, igual longo, ambicionar, lder, chefe oriente ir, viagem, viajar

22

JI/ ZU GAKU

matria, coisa, fato, koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) negcios, razo, possivelmente mana(bu) i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u tsuki estudo, aprendizagem, cincia

23

39

24

100

SEI/ SHOU

vida, genuna, nascimento

25

74

GETSU/ GATSU

ms, lua

26 27 28 29

3 1 2 2

8 4 12 4

125 8 169 70

SHA ROKU/ RIKU KAN/ KEN HOU

mono mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui aida/ ma/ ai kata/ -kata/ -gata wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) mae/ -mae nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru)

algum, pessoa seis intervalo, espao direo, pessoa, alternativa parte, minuto, segmento, parte, grau, dever, compreender, saber, valor, 1%, oportunidades, shaku/ 10 em frente, antes atrs, costas, mais tarde terra, cho

30

12

BUN/ FUN/ BU

31 32 33 34 35 36 37 38

2 2 2 2 1 5 4 3

9 9 6 12 4 9 8 9

12 60 32 32 64 66 106 105

ZEN GO/ KOU C HI/ JI JOU/ C HOU SHU/ ZU SEI/ SHOU TEKI HATSU/ HOTSU GOU/ GAT-/ KATHAC HI GI

ba te/ te-/ -te/ tamatsurigoto/ man mato

localizao, lugar mo poltica, governo centro do alvo, marca, alvo, objeto

ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ liberar, partida, publicar, tsuka(wasu)/ hana(tsu) emitir, a partir de, revelar a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ encaixe, unir oito deliberao, consulta, debate, considerao -be seo, biro, departamento, classe, cpia, parte, poro, sufixo para contagem de jornais ou revistas planta de arroz empregado, membro, nmero, encarregado mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) miyako kokono/ kokono(tsu) yashiro aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) waza nana/ nana(tsu)/ nano ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ ver, esperanas, oportunidades, idia, opinio, olhar, visveis capital, 10 elevado a 16 nove companhia, firme, escritrio, associao, templo vis-um-vis, contrrio, at mesmo, igual, versus, anti-, compara negcios, vocao, artes, performance sete criana

39

40 41

1 4

2 20

12 149

42

11

163

BU

43 44

8 3

14 10

115 30

TOU/ TE IN

ine/ ina-

45

147

KEN KYOU/ KEI/ KIN KYUU/ KU SHA

46 47 48

2 1 2

8 2 7

8 4 113

49

67

TAI/ TSUI

50 51 52

3 1 1

13 2 3

3 5 39

GYOU/ GOU SHIC HI SHI/ SU/ TSU

53

13

69

SHIN JI/ SHI KOU NAI/ DAI

niimizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) uchi

novo a si prprio caro, alto interior, dentro, entre, dentre, casa, casa

54 55 56

2 2 2

6 10 4

132 189 2

57

117

RITSU/ RYUU/ RITTORU

ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(teficar de p, levantar-se )/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ da(teru) aiinter-, mtuo, juntamente, mutuamente, ministro de estado, conselheiro, aspecto, face, fisionomia graus, ocorrncia, tempo, sufixo para contagem de para ocorrncias vzes, redondo, jogo, revolver, sufixo para contagem de para ocorrncias, girar perguntar, pergunta, problema determinar, fixar, estabelecer, decidir cem milhes, 10 elevado a 8 me/ -me/ machii(sai)/ ko-/ o-/ nicachikara matta(ku)/ sube(te) maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) iki olho, classe, olhar, viso, experincia, ateno, favor pequeno, pouco fora, forte, esforo, suportar, exercer inteiro, todo, tudo, completar, preencher crculo, iene, redondo esprito, mente pico de montanha, passagem de montanha, clmax, cume, (kokuji) ouro

58

75

SOU/ SHOU

59

53

DO/ TO/ TAKU

tabi/ -ta(i) mawa(ru)/ -mawa(ru)/ mawa(ri)/ mawa(su)/ mawa(su)/ mawa(shi-)/ mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) to(u)/ to(i)/ ton sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka)

60

31

KAI/ E

61 62 63 64 65 66 67 68 69

3 3 4 1 1 1 3 1 1

11 8 15 5 3 2 6 4 6

169 40 9 109 42 19 9 13 84

MON TEI/ JOU OKU MOKU/ BOKU SHOU RYOKU/ RIKI/ RII ZEN EN KI/ KE

70

46

to_ge

71 72

1 2

8 10

167 162

KIN/ KON/ GON TSUU/ TSU

kane/ kana-/ -gane

too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ - trfego, passar atravs de, doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ avenida, comutar, sufixo -doo(shi)/ kayo(u) para contagem de letras hira(ku)/ hira(ki)/ bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) ichi kome/ yone tami abrir, desdobrar, deslacrar

73

12

169

KAI

74

13

62

SEN SHI BEI/ MAI/ MEUTORU MIN

guerra, batalha, disputa mercado, cidade, cidade arroz, EUA pessoas, nao, assuntos

75 76 77

2 2 4

5 6 5

8 119 1

78 79

1 4

3 10

4 162

SEN REN KETSU GEN NYUU/ NITGO

chi tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) arawa(reru)/ arawa(su)

mil levar pelo caminho, primazia, unir, conectar, partido, gangue, grupo decida, fixar, concordar sobre, nomear presente, exist6encia, realidade

80 81 82 83

3 5 1 2

7 11 2 4

85 96 11 4

i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ entrar, inserir -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) uma ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro meio-dia substituto, mudana, convertido, repor, perodo, idade, gerao, carga, valor, taxa prefixo p/ nmeros ordinais, residncia mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jitnushi/ omo/ aruji realidade, verdade senhor, chefe, mestre, coisa principal, principal mover, movimento, mudana, jfuso, trocar, agitar

84

UM/ TAI

85

11

118

J/ TEI

86

40

JITSU/ SHITSU SHU/ SU/ SHUU

87

88

11

19

DOU

ugo(ku)/ ugo(kasu) a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) nakama/ mura a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) shita/ shimo/ moto/ nica(geru)/ nica(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki ie/ ya/ uchi shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru)

89

72

MEI/ MYOU/ MIN

brilhante, luz

90 91

6 2

10 6

42 42

TOU TOU

partido, faco, claque golpear, direita, apropriada, ele prprio

92

KA/ GE

baixo, abaixo, descende, inferior, baixo,sub, sob

93

14

169

KAN KA/ KE

conexo, obstculo, passagem, emvolver, concernente casa, lar cano, tom, mtrica, clave (msica), estilo de escrever, preparar, exorcisar, investigar tpico, assunto

94

10

40

95

15

149

C HOU

96 97 98

3 2 3

18 11 13

72 66 180

DA KYOU I KU/ OU/ KOU HOKU kita oshi(eru)/ oso(waru)

ensinar, f, doutrina idia, mente, corao, gosto, pensamento, desejo, ateno, gosto wa, distrito norte mecanismo, oportunidade,

99 100

3 2

4 5

22 21

101

16

75

KI

hata

ocasio, mquina, avio necessidade, ponto principal, essncia, piv, chave para mudana, tomar a forma de, influncia, encantar, iludir,seduzir, -isao plancies, campo, rstico, vida de civil vir, devido, prximo, causa, tornar-se lgica, arranjo, razo, justia, verdade corpo, substncia, objeto, realidade, sufixo para contagem de para imagens forte, poderoso, forar tornar-se, obter, crescer, passar, alcanar exterior metropole, capital fazer, produo, preparar, construo eleger, selecionar, escolher, preferir lugar dez mil pblico, prncipe, oficial, governamental superfcie, tabela, grfico, diagrama capacidade mxima, maior, extremo perto, cedo, consangneo, equivalente perodo, tempo, data, termo

102

146

YOU

I(ru) ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C 132suru) no/ noku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko kotowari

103

KA/ KE YA/ SHO RAI/ TAI RI

104 105 106

2 2 2

11 7 11

166 4 96

107

TAI/ TEI

karada/ katachi tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) na(ru)/ na(su)/ -na(su) soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C 190/ tomiyako tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ dzuku(ri) era(bu) tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko yorozu ooyake omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) motto(mo)/ tsuma chika(i)

108

11

57

KYOU/ GOU SEI/ JOU GAI/ GE TO/ TSU SAKU/ UM SEN SHO MAN/ BAN KOU/ KU

109 110 111 112 113 114 115 116

4 2 3 2 4 3 2 2

6 5 11 7 15 8 3 4

62 36 163 9 162 63 1 12

117

HYOU SAI/ SHU KIN/ KON KI/ GO SHI SEI/ SHOU BUTSU/ MOTSU

118 119 120 121 122 123

4 2 3 2 1 3

12 7 12 9 5 8

72 162 130 102 1 93

omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) mono/ mono-

pensar corrigir, justia, correto, direito, 10 elevado a 40 coisa, objeto, matria caminho, estrada, rua, distrito, viagem, curso, moral, ensinamentos, filosofia burgo, regio urbana, altocomissariado, corpo representativo, depsito mtodo, lei, regra, princpio, modelo, sistema promessa,

124

12

162

DOU/ TOU

michi

125

53

FU HOU/ HAT-/ HOTnori / FURAN

126

85

127

120

YOU YOU mochi(iru)

aproximadamente, recuar utilizar, negcios, servio, usar, empregar

128

101

129

25

TEN

tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ ponto, marca, ponto decimal tomo(su)/ bochi yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) relaxar, calmo, baixo, barato, descansado, pacfico, satisfeito prefixo negativo, negativa, no, feia, ruim, deselegante tsuto(meru) kokoro/ -gokoro u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) ima kawa he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jka(ru)/ nori yuda(neru) mot-(te) tarefa, deveres corao, mente, esprito produtos, dar a luz, nascer, dar crias, nascimento, nativo, bens agora corrente, rio sutra, longitude, passar atravs de, expirar, empenar comit, confiar a, deixar para, dedicar, descartar por meios de, porque, em viso de, comparada com juntamente, ambos (em afirm.), nenhum (em neg.), todo, e, da mesma forma, com prado, original, primitivo, campo, plancie, pradaria, tundra, serto pesado, empilhar, pilha de caixas, -dobrar lao, unir, contrato, unio, organizar, pentear, fechar oceano, mar gua bater, acesso, batida, libra, dzia nome, fama, distino, reputao aldeia, cidade, bloco, rua de antemo, prvio, eu mesmo, Eu

130

40

AN FU/ BU J SHIN SAN KON/ KIN SEN KEI/ KYOU I I

131 132 133 134

4 5 2 4

4 11 4 11

1 110 61 117

135 136 137

2 1 5

4 3 11

9 47 120

138 139

3 4

8 5

115 9

140

12

KYOU

tomo/ tomo(ni)/ -domo

141

10

27

GEN

hara e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) umi mizu/ mizuu(tsu)/ u(chi-) na/ -na machi arakaji(me)

142

JUU/ C HOU KETSU/ KEC HI KAI SUI DA/ DAASU MEI/ MYOU C HOU YO/ SHA TA WA SOU SETSU

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

4 2 1 3 1 1 3 2 2 5 5

12 9 4 5 6 7 4 6 13 14 11

120 85 85 64 36 102 6 36 149 120 149

oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) muitos, frequentar, muito hana(su)/ hanashi su(bete)/ sube(te)/ fusa mo_(keru) conversar, falar uma lngua, conto geral, inteiro, todo, cheio, total estabelecimento, proviso, preparar

154

14

GUN MEN/ BEN HAN/ HON/ TAN/ HO BOKU/ MOKU UN KI HEI/ BYOU/ HYOU SHO JI MON BUN/ MON DAN/ TON WA/ O/ KA fumi/ aya katamari/ maru(i) yawa(ragu)/ yawa(rageru)/ nago(mu)/ nago(yaka) ka(tsu)/ -ga(chi)/ masa(ru)/ sugu(reru)/ katsu omo/ omote/ tsura

exrcito, fora, tropas, guerra, batalha mscara, rosto, recursos, superfcie

155 156 157 158

3 3 1 3

9 4 4 12

176 27 75 162

so(ru)/ so(rasu)/ kae(su)/ anti kae(ru)/ -kae(ru) ki/ kohako(bu) shiru(su) tai(ra)/ -daira/ hira/ hiraka(ku)/ -ga(ki)/ -gaki mo(tsu)/ -mo(chi)/ mo(teru) rvore, madeira carregar, sorte, destino, objetivo, transportar, progresso, avano escriba, contar, narrativa, narrar at mesmo, apartamento, paz escrever segurar, ter brazo de famlia, figuras sentena, literatura, estilo, arte, decorao, figuras, plano grupo, associao harmonia, estilo Japons, paz, amaciar, Japo vitria, vencer, prevalecer, superar exame, escola, impresso, prova, correo susu(j)/ susu(meru) kanga(eru)/ kanga(e) ku(mu)/ kumi/ -gumi yo/ sanju_ tamo(tsu) avano, continuar, progresso, promover considerar, refletir associao, trana, tranart, construir, montar, unir-se, cooperar, agarrar gerao, mundo, sociedade, pblica proteger garantia, guarda, preservar, sustentar, apoiar sistema, lei, regra kubi ega(ku)/ kaku(suru)/ kagi(ru)/ hakarigoto/ haka(ru) kuwa(eru)/ kuwa(waru) maji(waru)/ maji(eru)/ ma(jiru)/ maji(ru)/ ma(zaru)/ ma(zeru)/ ka(u) shima osa(meru)/ osa(maru)/ nao(ru)/ nao(su) pescoo gravura somar, adio, aumento, unir, incluir, C anad Misturar-se, misturando, associao, vindo & indo ilha reino, estar em paz, acalmar-se, subjugar, domar, governo, cura,

159 160 161 162 163 164

2 3 2 3 8 1

10 5 10 9 10 4

149 1 129 64 120 67

165 166

5 3

6 8

31 115

167

12

130

SHOU KOU/ KYOU SHIN KOU SO SEI/ SE/ SOU HO/ HOU SEI SHU GA/ KAKU/ E/ KAI KA

168 169 170 171

1 3 2 2

10 11 6 11

75 162 125 120

172 173 174 175 176

3 5 5 2 2

5 9 8 9 8

2 9 18 185 1

177

19

178

KOU

179

10

TOU

180

85

JI/ C HI

regra, conservar
181 182 183 184 1 3 2 3 7 9 6 8 159 42 146 128

SHA KEN SEI/ SAI/ SU SHU SUU/ SU/ SAKU/ SOKU/ SHU KYOU KAI KYOKU KOU/ KU/ GU

kuruma ka(keru) nishi to(ru)/ to(ri)/ to(ri-)/ tori/ -do(ri) kazu/ kazo(eru)/ shibashiba/ se(meru)/ wazurawa(shii)

carro condado, prefeitura (regio) oeste, Espanha tomar, trazer, recolher nmero, vigor, destino, lei, figuras co-, cooperao mundo

185

13

66

186 187

4 3

8 9

24 102

188

44

tsubone

junta, escritrio, caso, concluso, dama da corte, amante, apartamento dela ofcio, construo

189

48

190

KOU

mu(ku)/ mu(i)/ -mu(ki)/ mu(keru)/ -mu(ke)/ mu(kau)/ mu(kai)/ mu(ko_)/ mu(ko_-)/ muko/ muka(i) to(ku)/ to(kasu)/ to(keru)/ hodo( ku)/ hodo(keru)/ waka(ru)/ sato(ru) saki/ ma(zu) haka(ru)/ haka(rau) minami

aquele l, em frente, alm de, confronta, desafia, tende para, aproximao solucionar, notas, chave, explicao, compreenso, desamarrar, desfazer, resolveer, resposta, cancelar, absolver, explicar, detalhar antes, prvio, na frente, futuro, precedncia desenho, plano, esquema, medida sul burocracia, o governo

191

13

148

KAI/ GE

192 193 194 195 196

1 2 2 4 4

6 9 9 8 13

10 149 24 40 120

SEN KEI NAN/ NA KAN ZOKU/ SHOKU/ KOU/ KYOU SETSU/ SAI

tsudzu(ku)/ tsudzu(keru)/ tsugu(nai) ki(ru)/ -ki(ru)/ ki(ri)/ ki(ri)/ -gi(ri)/ ki(reru)/ ki(reru)/ ki(re)/ -ki(re)/ gi(re) kawa/ gawa/ soba

continuar, srie, sequela, sequncia corte, talho, afiar

197

18

198

11

SOKU

lado, inclinao, ope, pesar plano, sugesto, esboo, ponderar, medo, proposio, idia, expectativa, conta, preocupar

199

10

40

AN

200 201 202 203 204 205

2 1 5 6 4 2

4 3 12 7 9 13

4 38 120 115 4 173

SHOU JO/ NYO/ NYOU TOU SHI SEI/ SHOU DEN

suku(nai)/ suko(shi) onna/ me su(beru)/ hobi(ru) watakushi/ watashi kaeri(miru)/ habu(ku)

poucos, pequenos mulher, fmea global, relacionamento, controlar, governante particular, Eu, me foco, ministrio de governo, umservar eletricidade

206

30

HIN/ HON

shina

bens, refinamento, dignidade, artigo, sufixo para contagem de para pratos de refeio vender saber, sabedoria existir, arredores, subrbios, localizados em puxar, rebocar, sacudir, permitir, instalar, citao, referir-se instituio, templo, manso, escola

207 208 209

2 2 5

7 8 6

32 111 32

BAI C HI ZAI

u(ru)/ u(reru) shi(ru)/ shi(raseru) a(ru)

210

57

IN IN HAN KAKU SAKU TOKU JI/ SHI SHI SON SHUU EN SHI KEN/ GON JU

hi(ku)/ hi(ki)/ hi(ki-)/ bi(ki) / hi(keru)

211 212 213 214 215 216 217

3 2 4 6 4 3 5

10 5 6 12 10 6 13

170 3 34 118 93 15 154

naka(ba) onoono

metade, mdio, nmero mpar, semi, parte cada, todo, um ou outro esquema, plano, poltica, passo, meios especial

tsu(gu)/ tsugi

prximo, pedido, seqncia bens, recursos, capital, fundos, dados, se levado a, contribuir para

218 219 220 221 222 223

1 3 5 3 6 3

7 12 14 6 15 8

75 172 85 78 75 87

mura atsu(maru)/ atsu(meru)/ tsudo(u)

cidade, aldeia juntar, reunio, congregar, enxame, bando performance, ato, jogo, fazer, estgio

shi(nu)/ shi(ni-) omori/ kari/ haka(ru) u(keru)/ -u(ke)/ u(karu) sora/ a(ku)/ a(ki)/ a(keru)/ kara/ su(ku)/ su(kasu)/ muna(shii) I(kiru)/ I(kasu)/ I(keru) tsuka(u)/ tsuka(i)/ tsuka(i)/ -dzuka(i) na(geru)/ -na(ge)

morte, dados autoridade, fora, direitos aceitar, sofrer, atender (telefone), tomar, obter, pegar, receber esvaziar, ce, desocupado, vazio, vcuo vivo, resuscitao, existncia, ser ajudado, vida uso, usar arremessar, descartar, desembaraar, lanar, unir, investir, atirar, desistir, vender com perdas pedestal, stand, sufixo para contagem de para mquinas e veculos lutar, disputar, discutir f, verdade, fidelidade, confiana

224

116

KUU

225

85

KATSU SHI

226

227

64

TOU

228

28

UM/ TAI SOU SHIN MU/ BU

utena/ ware/ tsukasa araso(u)/ ika(deka)

229 230 231

4 4 4

6 9 12

4 9 86

na(i)

sem valor, nada, no sou/ estou, nada, nihil, no

232

IKU

soda(tsu)/ soda(chi)/ soda(teru)/ haguku(mu) yubi/ sa(su)/ -sa(shi)

educar, crescer, levantar, elevar dedo, apontar para, indicar, colocar dentro, jogo (xadrez), medida (governantal) sexo, gnero, natureza construo acompanhante, enviar masculino linha, trilha ambos, moeda Japonesa antiga, n de veculos, dois vento, ar, estilo, maneira pessoa investigar taxa, materiais

233

64

SHI

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

5 4 3 1 2 3 2 1 5 4 1 6 1

8 9 9 7 15 6 9 2 9 10 3 15 6

61 54 162 102 120 1 182 9 75 119 30 149 72

SEI/ SHOU KEN/ KON SOU DAN/ NAN UM RYOU FUU/ FU JIN/ NIN UM RYOU KOU/ KU RON SOU/ SATBUN/ MON C HOU GEN/ GON HOU UM RI GI SHIKI YA KEN

saga ta(teru)/ ta(te)/ -da(te)/ ta(tsu) oku(ru) otoko/ o suji teru/ futatsu kaze/ kaza-/ -kaze hito/ -ri/ -to

kuchi

boca argumento, discurso

haya(i)/ haya/ haya-/ haya(maru)/ haya(meru)/ cedo, rpido saki(ku)/ ki(koeru) asa i(u)/ koto hana(su)/ -ppana(shi)/ hana(tsu)/ hana(reru)/ ho_(ru) escutar, perguntar, escuta manh, disnastia, regime, poca, perodo, C oria do Norte dizer, palavras libertar, liberao, fogo, disparar, emitir, banir, liberar faco, grupo, partido, claque, seita, escola ki(ku) lucro, vantagem, benefcio retido, justia, moralidade, honra, lealdade, significado estilo, cerimnia, rito, mtodo, sistema, formulrio yo/ yoru kudan noite, noite romance, caso, matria, item

247 248

2 2

14 12

169 130

249 250

2 3

7 8

149 70

251 252 253 254 255 256

6 4 5 3 2 5

9 7 13 6 8 6

85 115 123 56 8 9

257

49

KAI

reforma, mudana, modificar, umsertar, arata(meru)/ arata(maru) renovar, examinar, inspecionar, pesquisar assistente, ajuda kami/ kan-/ ko_matsu deus, mente, alma, divindade, divino pinheiro

258 259 260

8 3 4

7 9 8

9 113 75

UM SHIN/ JIN SHOU

261

11

61

JOU/ SEI

nasa(ke) ha(tasu)/ hata(su)/ ha(tasu)/ ha(teru)/ ha(teru)/ ha(te) um(gu)/ um(gi) kanara(zu) kata(ru)/ kata(rau) tano(shii)/ tano(shimu)/ kono(h)

sentimentos, emoo, paixo, simpatia, circunstncias, fatos fruta, recompensa, levar a cabo, alcanar, completar, fim, bem-sucedido apressar, emergncia, repentina invariavelmente, inevitvel, certo palavra, discurso, lngua msica, conforto, facilidade emoo, sentimento, sensao

262

KA KYUU HITSU GO GAKU/ RAKU/ GOU KAN SEI/ SHOU KA/ KE NIN KON/ KIN SEN

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

3 4 2 2 3 8 5 5 8 2

9 5 14 13 13 4 8 6 5 11

61 3 149 75 61 4 9 9 162 137

i atai maka(seru)/ maka(su)

bem valor, preo responsabilidade, dever, termo, confiar para, nomear

-ko(mu)/ ko(mu)/ ko(mi)/ apinhado, misturar, em -ko(mi)/ ko(meru) volume, incluido, (kokuji) fune/ funasu(mu)/ -zu(mi)/ -zumi/ su(manai)/ su(masu)/ su(masu)/ suku(u)/ na(su)/ watashi/ wata(ru) muku(iru) haji(me)/ haji(mete)/ hatsu/ hatsu-/ ui-/ so(meru)/ -zo(me) waka(ru) ashi/ ta(riru)/ ta(ru)/ ta(su) waka(reru)/ wa(keru) barco fim, terminar, desculpvel, no necessrio relatrio, notcias, recompensa, retribuio primeiros tempos, comeo julgamento, assinatura, selo, carimbo perna, p, ser suficiente separar, ramo desligado, divergir, garfo, outro, extra, especialmente colocao, por, colocar, depositar, abandonar, manter, empregar, hipotecar reside, vida, habita pedra aumentar, somar, aumentar, ganhar, promover possuir, ter, existir, acontecer, ocorrer, aproximadamente, haver jurisdio, domnio, territrio, feudo, reino ro_(suru)/ itawa(ru)/ ita(zuki)/ negira/ tsuka(reru)/ negira(u) trabalho, agradecer, recompensar, dificuldade

273

11

85

SAI/ SEI

274

12

32

HOU

275

145

SHO HAN/ BAN SOKU

276 277

5 1

7 7

18 157

278

18

BETSU

279

13

122

C HI

o(ku)/ -o(ki)

280 281

3 1

7 5

9 112

JUU/ DJUU/ C HUU SEKI/ SHAKU/ KOKU ZOU

su(mu)/ su(mau)/ zu(mai) ishi ma(su)/ ma(shi)/ fu(eru)/ fu(yasu)

282

14

32

283

130

YUU/ U RYOU

a(ru)

284

14

181

285

19

ROU

286

14

170

SAI

kiwa/ -giwa

ocasio, lado, margem, limite, indecente, ousado, perigoso, vez, quando revelao, contar, informar, anuncia ontem, prvio, anterior

287 288 289 290 291

4 4 2 2 3

7 9 9 7 11

30 72 184 150 120

KOKU SAKU SHOKU/ JIKI KOKU SHUU BOU ROU/ RYOU

tsu(geru)

ku(u)/ ku(rau)/ ta(beru)/ ha(mu) tani/ kiwa(maru) o(waru)/ -o(waru)/ owa(ru)/ o(eru)/ tsui/ tsui(ni) fuse(gu) otoko

comer, comida, alimento vale fim, terminar desligar, defender, proteger, resistir filho, sufixo para contagem de filhos dever, guerra, campanha, esboo, escritrio, servio, papel

292 293

5 8

7 9

170 163

294

60

YAKU/ EKI TETSU FU/ FUU/ BU KEN HAKU/ BYAKU HO/ BU/ FU SAN RYUU/ RU KOKU HEN HI SHIN kurogane otto/ so(re) shira(beru) shiro/ shira-/ shiro(i) aru(ku)/ ayu(mu) soro naga(reru)/ naga(re)/ naga(su)/ -naga(su)

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305

3 3 5 1 2 2 3 2 4 4 3

13 4 12 5 8 14 10 11 9 12 7

167 4 75 106 77 118 85 203 8 154 158

ferro marido, homem examinar, investigar branco passeio calcular, advinhar, nmero, baco, probabilidade corrente, afundar, fluxo, derrocada

kuro/ kuro(zumu)/ kuro(i) preto ka(waru)/ ka(wari)/ ka(eru) tsui(yasu)/ tsui(eru) mi mito(meru)/ shitata(meru) sasa(eru)/ tsuka(eru)/ ka(u) waza(to) raro, mudana, estranhar despesa, custo, gastar, consumir, perder algum, pessoa, fase da vida reconhecer, testemunhar, discernir, reconhecer, apreciar, acreditar ramo, apoio, sustentar atitude, condio, figura, aparecimento, voz (de verbos) agricultura, fazendeiros ma/ ma-/ makoto verdadeiro, realidade, seita do Budismo posto, emprego, trabalho koro(garu)/ koro(geru)/ koro(gasu)/ koro(bu)/ maro(bu)/ utata/ utsu(ru) kabu revolver, voltar a ser, mudana tora, tronco, sufixo para contagem de para pequenas

306

14

149

NIN SHI

307

65

308

14

61

TAI NOU SHIN SHOKU/ SOKU J

309 310 311 312

3 3 5 3

13 10 18 11

161 24 128 159

313

10

75

SHU

plantas
314 2 8 24

C HOKU/ JIKI/ JIKA DAN/ TAN BAI BI OKU HAI C HI

tada(chini)/ nao(su)/ retido, honestidade, nao(su)/ nao(ru)/ nao(ki)/ franqueza, consertar, su(gu) reparo grau, passos, escada ka(u) sona(eru)/ sona(waru)/ tsubusa(ni) ya kuba(ru) ne/ atai comprar equipe, proviso, preparao teto, casa, loja, negociante, vendedor distribuir, cnjuge, exlio, racionamento preo, custo, valor ganho, obtem, achado, ganhar, adquirir, poder, capacidade, lucro, vantagem, benefcio outra vez, duas vezes, segundo tempo Inqurito, juiz, julgamento

315 316 317 318 319 320

6 2 5 3 3 6

9 12 12 9 10 10

79 122 9 44 164 9

321

11

60

TOKU

e(ru)/ u(ru)

322 323

5 8

6 15

1 40

SAI/ SA SHIN

futata(bi) tsumabi(raka)/ tsubusa(ni) hiro(i)/ hiro(maru)/ hiro(meru)/ hiro(garu)/ hiro(geru) tama

324

53

KOU KYUU

largo,vasto, espaoso bola, esfera

325

11

96

326

FU

tsu(keru)/ -tsu(keru)/ dzu(keru)/ tsu(ke)/ tsu(ke-)/ -tsu(ke)/ aderir, anexar dzu(ke)/ -dzuke/ tsu(ku)/ -dzu(ku)/ tsu(ki)/ -tsu(ki)/ -tsuki/ -dzu(ki)/ -dzuki discutir, conversar tsuga(i) momo ikio(i)/ hazumi to(maru)/ -do(mari)/ to(meru)/ -to(meru)/ do(me)/ todo(meru)/ todo(me)/ todo(maru)/ ya(meru)/ ya(mu)/ ya(mu)/ yo(su)/ -sa(su)/ -sa(shi) ki(eru)/ ke(su) vez, nmero em uma srie cem foras, energia, vigor militar

327 328 329 330

3 2 1 5

15 12 6 13

149 165 1 19

DAN BAN HYAKU/ BYAKU SEI/ ZEI

331

77

SHI

parada, parada

332

10

85

SHOU

extinguir, apagar, desligar, neutralizar, cancelar viagem, fora, multiplicao, De veculos, juntar, unir rumor, opinio, teoria advertir, mandamentos defesa, proteo

333

JOU/ SHOU SETSU/ ZEI KEI EI/ E SHIN SEKI

no(ru)/ -no(ri)/ no(seru) to(ku) imashi(meru)

334 335 336 337 338

4 6 5 2 4

14 19 16 16 10

149 149 60 147 53

oya/ oya-/ shita(shii)/ shita( shimu) mushiro

pai, intimidade, parente, familiaridade, crupi assento, esteira, ocasio,

lugar
339 340 3 4 16 11 75 96

KYOU BOU/ MOU MI SHOU KOU JOU

hashi nozo(j)/ mochi aji/ aji(wau) akina(u) kono(mu)/ su(ku)/ yo(i)/ i(i) tsune/ toko-

ponte ambio, lua cheia, esperana, desejo, aspirar, esperar sabor, gosto fazer um acordo, vender, comerciante apaixonado, agradvel, gostar regular, normal, comum,usual fundamentais, radicais (Quim.), comtador para mquinas, fundao confuso, visitando, visitar, derrotar, dados, apaixonados cair, gotejar, descer arte, tcnica, habilidade, meios, truque, recursos, mgica garantia, firme, slido, duradouro, apertado, confirmar, limpar, evidente conceito, pensar, idia, pensamento vestir, chegar, usar, sufixo para contagem de vesturio edifcio, manso, edifcio grande, palcio cavalheiro, samurai condio, posio, capacidade, caracter, caso (lei, gramtica)

341 342 343 344

3 3 4 5

8 11 6 11

30 8 38 42

345

11

32

KI

moto/ motoi mai(ru)/ mai-/ majiwaru/ mitsu o(chiru)/ o(chi)/ o(tosu) sube

346

28

SAN/ SHIN RAKU JUTSU

347 348

3 5

12 11

140 60

349

15

112

KAKU/ KOU SOU/ SO C HAKU/ JAKU KAN SHI KAKU/ KOU/ KYAKU/ GOU TEI/ C HOU/ DAI GEN/ GAN JOU/ C HOU/ DEKI KYUU/ GU RO/ RU YU/ SHU KYO EI GIN JO

tashi(ka)/ tashi(kameru) omo(u) ki(ru)/ -gi/ ki(seru)/ ki(se)/ tsu(ku)/ tsu(keru) yakata/ tate

350 351 352 353

3 3 3 4

13 12 16 3

61 123 184 33

354

10

75

355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

5 2 5 4 3 5 4 6 3 3

12 4 7 7 13 16 10 9 14 7

64 7 34 3 157 159 64 72 167 19

sa(geru) moto eda/ suji moto(meru) -ji/ michi

propor, levar junto, carregar na mo comeo, tempo anterior, origem artigo, clusula, item, listra, camada solicitao, desejar, deseja para, requer, demanda caminho, rota, estrada, distncia transportar, enviar, estar inferiorizado

a(geru)/ a(garu)/ kozo(ru) utsu(ru)/ utsu(su)/ ha(eru)/ -ba(e) shirogane tasu(keru)/ tasu(karu)/ su(keru)/ suke

levantar, plano, projeto, comportamento, aes reflitir, reflexo, projeo prata ajuda, resgate, auxiliar condicional, condies,

365

90


366 367 8 3 15 5 64 2

JOU

circunstncias, formulrio, aparecimento u(tsu) yoshi/ yo(ru) kata(i)/ -gata(i)/ muzuka(shii)/ mudzuka(shii)/ mutsuka(shii)/ -niku(i) batida, ataque, derrota, conquista porquanto, por conseguinte, uma razo impossvel, difcil, dificuldade, acidente, defeito

GEKI YU/ YUU/ YUI

368

18

172

NAN

369 370 371 372 373 374

3 3 5 5 4 3

10 9 12 5 9 15

156 60 115 113 183 75

KI TAI ZEI JI/ SHI HI OU

o(kiru)/ o(koru)/ o(kosu)/ despertar, acordar, levantar oko(su)/ ta(tsu) ma(tsu)/ -ma(chi) esperar, contar com imposto, dever shime(su) to(bu)/ to(basu)/ to(basu) yoko wa(ru)/ wari/ wa(ri)/ wa(reru)/ sa(ku) espetculo, indicar, apontar, expressar, mostrar voar, pular (pginas), dispersar de lado, lado, horizontal, largura, trama (tecidos) proporo, comparativamente, divide, corte, separa, parte dano, injria su(giru)/ -su(giru)/ su(gi)/ su(gosu)/ ayama(tsu)/ ayama(chi) mo_(su)/ mo_(shi-)/ saru sobrepujar, exceder, ir alm de, erro tem a honra para andar de edifcios, grau, sufixo para contagem de andares de um edifcio substncia, qualidade, matria, temperamento porta solo, terra, cho, Turquia capacidade, talento, habilidade velho, velhice, envelhecer castigar, atacar, derrotar, destruir, conquistar soldado, particular, tropas, exrcito, guerra, estratgia, ttica renda, obter, colheita, pagamento, oferta, loja escritrio de governo teste, tentativa, testar, experimento, prova cabea, sufixo para contagem de animais grandes soluo, resposta derramar, irrigar, verter

375

12

18

KATSU GAI KA SHIN

376 377

4 5

10 12

40 162

378

379

12

170

KAI SHITSU/ SHIC HI/ C HI KO DO/ TO NOU ROU TOU

kizahashi tachi/ tada(su)/ moto/ warifu to tsuchi yo(ku) o(iru)/ fu(keru) u(tsu)

380 381 382 383 384 385

5 2 1 5 4 6

15 4 3 10 6 10

154 63 32 28 125 149

386

HEI/ HYOU SHUU C HOU/ TEI SHI

tsuwamono osa(meru)/ osa(maru) yakusho kokoro(miru)/ tame(su) atama/ kashira/ -gashira/ kaburi kota(eru)/ kota(e)

387 388 389

6 6 4

5 5 13

29 53 149

390

16

151

TOU/ ZU/ TO TOU

391

12

118

392

85

C HUU

soso(gu)/ sa(su)/ tsu(gu)

(lgrimas), desaguar, colocar em(copos), notas, comentrio, anotar destino, comando, decreto, vida verde,azul, imaturo, verdeclaro gordo, grande, espesso regimento, partido, companhia, esesquadro

393 394 395 396 397 398 399

3 1 2 4 3 2 3

8 8 4 12 9 10 10

9 174 37 170 162 58 40

MEI/ MYOU SEI/ SHOU TAI/ TA TAI TSUI KI KYUU/ GUU/ KU/ KUU KO

inochi ao/ ao-/ ao(i) futo(i)/ futo(ru)

o(u) kae(ru)/ kae(su)/ oku(ru)/ totsu(gu) miya

caar, afastar, seguir, perseguir, umquanto isso retrno a casa, chegar em, conduzir-se, resultar templo shinto, constelao, palcio, princesa casualidade, especialmente, intencionalmente, razo, causa, circunstncias, portanto, consequentemente verificao, efeito, teste evidncia, prova, certificado forma, formulrio, estilo voz ocupao, acampamento, desempenhar, construo, conduta (negcios) beleza, bela jovem, se, talvez, possivelmente, nmero baixo, imaturo tipos de objetos, assim, se assim, naquele caso, bem bosque, floresta postura, construo, fingir

400

66

yue

401 402 403 404 405

4 5 2 2 5

18 12 7 7 12

187 149 59 32 30

KEN/ GEN SHOU KEI/ GYOU SEI/ SHOU EI BI/ MI JAKU/ NYAKU/ NYA ZEN/ NEN RIN KOU FU ZOU/ SOU KA SHI/ SE KAKU TAKU TEN YOU TAKU

akashi/ shirushi/ tame(su)/ tameshi akashi kata/ -gata/ katachi/ nari koe/ kowaitona(mu)/ itona(mi) utsuku(shii) waka(i)/ waka-/ mo(shikuwa)/ mo(shi)/ mo(shikuha) shika/ shika(ri)/ shika(shi)/ sa hayashi kama(eru)/ kama(u)

406 407

3 6

9 8

123 140

408 409 410 411

4 1 5 3

12 8 14 9

86 75 75 154

derrotar, negativa, menos, ma(keru)/ ma(kasu)/ o(u) carregar, dever a, assumir uma responsabilidade kura/ osa(meru)/ kaku(reru) hi/ -bi/ hohodoko(su) armazm, esconder, possuir, ter fogo esmola, aplicar ataduras, adminatrao de 1 socorros torre, edifcio alto, palcio sawa/ usuo(i)/ usuo(su)/ tsuya mise/ tana i(reru) brejo loja, comrcio contedo, forma, aparncia casa, lar, residncia, nossa casa, meu marido

412 413 414

6 1 8

15 4 9

140 86 70

415 416 417 418 419

6 8 2 5 6

14 7 8 10 6

169 85 53 40 40

420

TEN DOU/ RYUKU/ RIKI/ ROKU/ RYOKU EN KA BYOU/ HEI YOU KYUU/ KU TEN BAKU KEN SEI

amatsu/ ame/ ama-

paraso, ce, imperiais

421

13

hatara(ku) sono

trabalho parque, jardim, quintal, fazenda departamento, curso, seo

422 423 424 425 426 427

2 2 3 3 3 6

13 9 10 9 7 10

31 115 104 85 116 44

ya(mu)/ -ya(mi)/ yamai

mal, doente oceano, estilo ocidental

kiwa(meru)

pesquisa, estudo desdobrar, expandir

428 429 430

8 3 3

19 9 16

86 112 77

ha(zeru) to(gu) totono(eru)/ totono(u)

bomba, explodir, estouro, fender polir, estudar, afiar organizar, arranjar, cano, tom, mtrica, clave (msica) habilidade, arte, ofcio, capacidade, faanha, performance, vocao, artes padro, medida

431

64

GI

waza

432 433

5 2

11 8

147 169

KI MON kado/ to

portes alongar, sufixo para contagem de para arcos & instrumentos de corda, esticar, espalhar, erguer (tenda) iniciar, comear

434

11

57

C HOU

ha(ru)/ -ha(ri)/ -ba(ri)

435

38

SHI

haji(meru)/ -haji(meru)/ haji(maru) chiga(u)/ chiga(i)/ chiga(eru)/ -chiga(eru)/ taga(u)/ taga(eru) hika(ru)/ hikari kagi(ru)/ kagi(ri)/ kagi(ri) kurai/ gurai ara(zu) ata(ru)/ masani/ kota(eru) minato ata(eru)/ azuka(ru)/ kumi(suru)/ tomoni nani/ nan/ nani-/ nankuwada(teru)

436

13

162

I KOU GEN I HI OU/ -NOU/ YOU KOU YO KA KI

diferena, diferir raio, luz limite, restringir, o melhor possvel posio, grau, trono, coroa, sobre, alguma prefixo negativo in-, erro, negativa, injustia candidatar-se, resposta, sim, OK, resposta, aceitar porto (navios) conferir, participar em, prmio, dar, fornecer, causa, presente, ddiva que empreenda, esquema, projeto, tentativa, plano desligamento, decadncia, recusa, pedir desculpas, avisar, despedir, probir,

437 438 439 440 441 442 443

2 5 4 5 5 3 8

6 9 7 8 7 12 3

42 170 9 175 53 85 1

444 445

2 8

7 6

9 9

446

11

69

DAN

ta(tsu)/ kotowa(ru)/


447 4 10 78

sada(meru)

deciso, julgamento, incisivo

ZAN/ SAN

noko(ru)/ noko(su)/ sokona(u)/ noko(ri) mi(ru)/ shime(su)

restante, restos, balana perspectiva, olhar, aparecimento, condio, viso folha, avio, ponta, agulha, lmina, lana, sufixo p/ contagem de coisas chatas esquerda assinatura, escritrio do govrno, estao de polcia semana

448

18

147

KAN

449

12

140

YOU SA/ SHA SHO SHUU YUU/ U KOU SHI GOU ON/ -NON/ IN SAI SHITSU KEI SEI SHOKU/ SHIKI TA FUKU KYOU/ KU/ KUU/ GU

ha hidari

450 451 452 453

1 6 2 6

5 13 11 17

48 122 162 9

yasa(shii)/ sugu(reru)/ macom(ru)

ternura, superar, superao, ator, superioridade, gentileza navegar, vela, travessia, voar (de avio)

454 455 456

4 6 3

10 11 5

137 113 30

mi(ru) sake(bu)/ yobina oto/ ne ta(tsu)/ saba(ku) muro kata/ -gata

inspeo, avaliar, ver, olhar apelido, nmero, item, ttulo, pseudonimo, nome, chamada som, barulho alfaiate, juiz, deciso, paradigma quarto, apartamento, cmara, estufa, poro bolor, tipo, modelo feito em..., manufaturado

457 458 459 460 461 462 463 464

1 6 2 4 5 2 3 3

9 12 9 9 14 6 5 13

180 24 40 32 145 139 9 113

iro hoka

cor outro, outrem, os outros beno, fortuna, sorte, riqueza

465

sona(eru)/ tomo/ -domo

submeter, oferecer, presentear, servir (refeio), acompanhar solteiro, s, espontaneamente, Alemanha mal, ruim, falso, mau, errado gravar

466

94

DOKU/ TOKU

hito(ri) waru(i)/ waru-/ a(shi)/ niku(i)/ -niku(i)/ a_/ izukuni/ izukunzo/ niku(mu)

467

11

AKU/ O

468 469

4 6

16 12

167 145

ROKU HO SHI/ JI NEN ogina(u) tsuka(eru)

suplemento, oferta, cumprir, indenizar, compensar, assistente, aprendiz atender, ao, oficial, servir desejo, sentido, idia, pensamento, sentimento, ateno

470 471

3 4

5 8

9 9

472 473 474 475 476 477 478 479 480

1 5 5 4 5 4 8 4 4

5 10 12 7 10 5 8 8 6

30 2 115 9 162 4 60 140 9

U/ YUU SHI TEI TEI ZOU SHITSU HI EI DEN

migi

direita perito, professor, mestre, exrcito, guerra

hodo/ -hodo hiku(i)/ hiku(meru)/ hiku(maru) tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ dzuku(ri) ushina(u)/ u(seru) kare/ kano/ ka(no) hanabusa tsuta(waru)/ tsuta(eru)/ tsuta(u)/ -dzuta(i)/ tsute

extenso, grau, lei, frmula, distncia, limites, quantia abaixe, humilde, curto criar, fazer, estrutura, psique erro, falta, desvantagem, perda ele, que, o Inglaterra, ingls transmitir, progredir, andar ao longo, seguir, relatrio, comunicar, lenda, tradio definhar, decrscimo, reduzir, decadncia, encurtar, obter, com fome avaliar, crticar, comentrio, crtica

481

12

85

GEN HYOU MATSU/ BATSU SHU KA/ KOKU DOU KI REI HAI HOU SHUU/ SHU BU/ MU KA KON KIC HI/ KITSU SHUN HI

he(ru)/ he(rasu)

482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

5 4 4 5 5 8 4 4 6 6 5 2 3 8 2 5

12 5 14 5 15 11 8 11 11 12 8 14 10 6 9 4

149 4 115 1 41 46 9 154 149 143 1 76 75 32 72 81

sue tane/ -gusa -be(ki)/ -be(shi) michibi(ku) saki/ sai/ misaki tato(eru) yabu(reru) otozu(reru)/ tazu(neru)/ to(u) oo(i) take(shi) uta/ uta(u) ne/ -ne yoshi haru kura(beru)

no ainda, fim, fechar, dica, p, posteridade espcie, tipo, classe, variedade, cepa aceitvel, no deve no, faz orientao, conduzindo, conduta, organizador promontorio, cabo, ponta exemplo, costume, uso, precedente falha, derrota, mudana na sorte invocar, visitar, melhorar, oferecer simpatia massas, grandes nmeros, multido, populao guerreiro, militar, cavalaria, armas cano, cantar raiz, radical, verruga boa sorte, prazer, congratulaes primaveril, primavera (estao) comparar, corrida, razo, Phillipines lder, comandante, general, almirante, ou, e outra vez, logo, de agora em diante, somente sobre isto papel efetuar, alcanar, chegar,

498

10

90

SHOU/ SOU

masa(ni)/ hata/ masa/ hikii(ru)/ motte kami -tachi

499 500

2 4

10 12

120 162

SHI TATSU/ DA

atingir
501 4 12 152

SHOU/ ZOU SHIN SHU/ SU

katado(ru) hari mamo(ru)/ mamo(ri)/ mori/ -mori/ kami yo(ru)/ -yo(ri)/ yo(seru) fuka(i)/ -buka(i)/ fuka(maru)/ fuka(meru)/ migoto/ -goto(ni)

elefante, modelar, imitar, imagem, forma, sinal (dos tempos) agulha, alfinete, grampo, o que pica vigia, protege, defende, obedece aproximar, aproximar, juntar, colecionar, enviar, adiantar fundo, aumentar, intensificar, fortalecer todo captulo, lio, seo, departamento, diviso, sufixo para contagem de captulos (de um livro)

502 503

6 3

10 6

167 40

504

11

40

KI

505

11

85

SHIN MAI

506

80

507

15

149

KA

508 509 510 511 512 513 514 515 516

1 5 5 2 2 3 8 2 8

7 11 11 14 5 6 10 18 8

155 38 8 149 80 2 75 181 116

SEKI/ SHAKU FU SOTSU/ RITSU/ SHUTSU DOKU/ TOKU/ TOU BO SHUU/ SU KAKU GAN TOTSU/ KA EN JUN SAI/ SEI ETSU/ OTSU

aka/ aka-/ aka(i)/ aka(ramu)/ aka(rameru)

vermelho dama, mulher, esposa, noiva

hiki(iru) yo(mu)/ -yo(mi) haha/ mo su

razo, valor, proporo, %, coeficiente, fator leia me, materno estado, provncia ncleo, centro, cerne

kao tsu(ku)

rosto, expresso apunhalar, perfurar, empurrar, empurro, furar, perfurar encorajar, ajudar, salvar

517 518

8 5

12 13

64 24

jun(jiru)/ jun(zuru)/ nazora(eru)/ nori/ hito(shii)/ mizumori toshi/ tose/ yowai ko(su)/ -ko(su)/ -go(shi)/ ko(eru)/ -go(e) o(su)/ o(shi-)/ o(t--)/ o(saeru)/ osa(eru) ito(shii) hitai

semi-, corresponder-se, proporcional para, adaptarse, imitar Fim de ano, idade, ocasio, oportunidade superar, exceder, Vietn empurrar, parada, checar, subjugar, anexar, prender, peso, empurrar, imprensa, carimbo, fazer apesar de amor, afeio, favorito testa, tablete, placa, quadro emoldurado, soma, quantia, volume flauta, tubo, instrumento de sopro, conversa de bbados propriedade, dinheiro, riqueza, bens

519 520

8 8

13 12

77 156

521

64

OU

522 523

4 5

13 18

87 181

AI GAKU

524

14

118

KAN ZAI/ SAI/ ZOKU

kuda

525

10

154

526 527 528 529 530 531 532 533 534

3 3 8 2 5 6 8 6 4

9 7 7 10 11 9 12 14 12

40 162 48 187 64 38 102 21 72

KYAKU/ KAKU HEN KOU BA JU SHI RUI/ RAI/ SUI GI RYOU kae(su)/ -kae(su)/ kae(ru)/ -kae(ru) se(meru) uma/ uma-/ ma sazu(keru)/ sazu(karu) sugata toride utaga(u) haka(ru)

convidado, visitante, cliente retornar, responder, desvanecer, pagar agresso, ataque cavalo comunicar, instruir, bolsa, conferir figura, formulrio, forma fundamentos, base, proteo, paredes, basebol dvida, desconfiana, suspeito, pergunta quantidade, medida, peso, quantia volume, produto (x*y), terras, comtedos, empilhar, pilha, carga, acumular centro, mdio I(yasu)/ I(suru)/ kusushi e koro(su)/ -goro(shi)/ so(gu) utsu(su)/ utsu(ru)/ utsu-/ utsu(shi) utsuwa doutor, remdio riacho, pequena baa em lagos, baa matar, assassinato, aougueiro, fatiar, partir, diminuir, reduzir, corromper cpia, foto, descrever utensilio, vasol, receptaculo, implementar, instrumento, capacidade, recipiente, ferramenta, conjunto rei, regra, magnata, governo hama tama(u)/ tamo(u)/ tama(e) praia, costa salrio, pagamento, presente, permitir, bolsa, prover perfeito, acabamento, fim kuru(shii)/ -guru(shii)/ kuru(shimu)/ kuru(shimeru)/ niga(i)/ niga(ru) chi(ru)/ chi(rasu)/ chi(rasu)/ chi(rakasu)/ chi(rakaru)/ bara sama sofrimento, experincia, preocupar, dificuldade, sentir-se amargo, tristeza dispersar, espalhar, gastar, dissipar senhor, estilo, modos,sufixo polido para senhor. carregador, carregar, todo mata restaurar, retornar, reverter, recomear imitar, competir com, oferta, vender em leilo, disputa, competio, corrida indivduo, sufixo para

535

16

115

SEKI

tsu(mu)/ -dzu(mi)/ tsu(moru)/ tsu(mori)

536 537 538

4 3 8

5 7 6

2 22 85

OU I KOU SATSU/ SAI/ SETSU SHA/ JA

539

10

79

540

14

541

15

30

KI

542 543 544

1 8 4

4 10 12

96 85 120

OU/ -NOU HIN KYUU KAN

545

40

546

140

KU

547

12

66

SAN YOU/ SHOU HAN FUKU

548 549 550

3 8 5

14 10 12

75 137 60

551

20

117

KYOU/ KEI KO/ KA

kiso(u)/ se(ru)

552

10


553 5 11 64

contagem de para artigos SETSU/ SHOU tsu(gu) tocar, contato, juntar, pedir juntamente pousada, alojamento, estao de retransmissor, moradia,estar grvida, casa, residncia cheio, bastante, orgulho, satisfaz bom, agradvel, hbil exclusividade, exclusivo, principalmente, somente amigo recm-nascido, criana, filhote simples, um, solteiro, meramente vrios, muitos, vrios, juntamente ferramenta, utenslio, meios, posses, ingredientes, sufixo para contagem de armaduras, coleo, moblia violento, obtem excitado, enraged, chafe, incita subir, escalar foi, passado, deixar, passar, eliminar, divrcio floresta, mata brilhar, brilhante mamo(ru)/ ka(wasu)/ kawa(su)/ komogomo niwa o(su)/ he(su)/ osa(eru) salvaguardar, proteger jardim, quintal presso, empurrar, inundar, oprimir, dominar classe, posio, grau hana shirizo(ku)/ shirizo(keru)/ hi(ku)/ no(ku)/ no(keru)/ do(ku) to(raeru)/ to(rawareru)/ to(ru)/ tora(eru)/ tora(wareru)/ tsuka(maeru)/ tsuka(maru) flor retirada, sacar, retirar, pedir demisso, repelir, expelir, rejeitar

554

11

40

SHUKU

yado/ yado(ru)/ yado(su)

555 556 557 558 559 560 561

4 4 6 2 4 4 6

12 7 9 4 7 9 15

85 138 41 29 10 3 149

MAN/ BAN RYOU SEN YUU JI/ NI/ GEI TAN SHO

mi(chiru)/ mi(tsu)/ mi(tasu) yo(i)/ -yo(i)/ I(i)/ -I(i) moppa(ra) tomo ko/ -ko/ -kko hitoe moro

562

109

GU

sona(eru)/ tsubusa(ni)

563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573

6 3 3 1 3 5 3 5 3 1 5

16 12 5 12 9 20 10 5 9 7 9

85 105 32 75 72 149 53 27 120 140 162

GEKI TOU/ TO/ DOU/ SHOU/ C HOU KYO/ KO SHIN SHOU GO TEI ATSU/ EN/ OU KYUU KA/ KE TAI

hage(shii) nobo(ru)/ a(garu) mu(ru)/ -mu(ru) mori

574

10

64

HO

pegar, capturar

575 576 577 578

3 8 3 6

11 18 8 8

70 172 85 30

ZOKU RI HA KO hana(reru)/ hana(su) nami yo(bu)

tribo, famlia separar, separao, digresso, divagao ondas, vagas, Polnia chamada, chamar para, convidar

579 580 581

6 4 4

15 11 10

4 170 123

GEKI RIKU/ ROKU SA EKI SHUU IN aki/ toki yo(ru)/ C hina(mu) oka sa(su)/ sa(shi)

drama, jogo terra distino, diferena, variao, discrepancia, margem, equilbrio estao outono causa, fator, seja associado com, contar com, ser limitado para masculino, msculo, heri, lder, superioridade, excelncia transito, vau, balsa, cruzar, importar, entregar, dimetro, emigrar bom,virtuoso, bondade luta, guerra discriminao, saber, escrever vice-, duplicar, cpia bilhete kage ame/ ama-/ -same kiwa(meru)/ kiwa(maru)/ kiwa(mari)/ kiwa(mi)/ ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru) sombra, silhueta, fantasma chuva postes, acordo, concluso, fim, a mais alta posio, postes eltricos, muitos, extremamente, maior, altamente, 10 elevado a48 fiscalizar, oficial, escritrio do govrno, governar, administrar tbuas, registro, pau, madeira, talento yabu(ru)/ yabu(reru) mashi(te)/ iwa(n'ya)/ omomuki ma(garu)/ ma(geru) arrancar, rasgar, lgrima, quebrar, destruir, derrotar, frustrar condio, situao tender, msica, melodia, composio, prazer, injustia, falta, curva, tortuoso, perverso, inclinar eco, som, ressoar, argola, vibrar Buddha, o morto, Frana pesquisar, esperar, localizar acumulo, tricotar, tranar, trana, torcer, editar, poema completo, diviso de um livro prmio, recompensa, elogio

582 583 584

3 2 5

14 9 6

187 115 31

585

12

172

YUU

o-/ osu/ on wata(ru)/ -wata(ru)/ wata(su) yo(i)/ i(i)/ yo(ku)/ yoshi(tosuru) tataka(u)/ araso(u)

586

12

85

TO ZEN TOU SHIKI FUKU KEN EI U

587 588 589 590 591 592 593

6 8 5 4 5 8 1

12 18 19 11 8 15 8

12 169 149 18 18 59 173

594

13

75

KYOKU/ GOKU

595

15

108

KAN

596

75

ZAI

597

10

112

HA KYOU

598

85

599

KYOKU

600 601 602

8 5 8

20 4 10

180 9 64

KYOU BUTSU/ FUTSU

hibi(ku) hotoke

SOU/ SHU/ SHUU saga(su)

603

15

120

HEN

a(mu)/ -a(mi)

604

15

42

SHOU

ho(meru)

605 606 607 608

3 6 4 6

10 11 5 10

70 32 2 53

RYO IKI SHI ZA

tabi

viagem, jornada srie, regio, limites, estgio, nvel histria, crnica

suwa(ru)

agachar, assento, almofada, reunio, sentar incluir, ter em conta, compreender, tratar com carinho levar nas costas, carregar, levantar, transportar saudvel, sade, vigor, persistncia ngreme, lugar inacessvel, posio inexpugnvel, lugar escarpado, olhos agudos convidado, presumir, conjecturar, juiz, compreender

609

GAN TAN KEN

fuku(um)/ fuku(meru) katsu(gu)/ nina(u) suko(yaka)

610 611

6 4

8 11

64 9

612

11

170

KEN

kewa(shii)

613

14

40

SATSU JI GYOKU HAN/ BON aza/ azana/ -na tama/ tama-/ -dama oka(su)

614 615 616 617

1 1 5 8

6 5 5 15

40 96 94 149

caracter, letra, palavra, seo de aldeia jia, bola, gota crime, pecado, ofensa solicitar, convidar, perguntar cenrio, viso

SEI/ SHIN/ SHOU ko(u)/ u(keru)

618

12

72

KEI SUI REN SEI/ SHOU/ SHIN FU/ FUU SHI SHUU/ SHU FUKU I KUN o(su) ne(ru)/ ne(ri) kiyo(i)/ kiyo(maru)/ kiyo(meru) to(mu)/ tomi ito osa(meru)/ osa(maru) haba utsu(ru)/ utsu(su) kimi/ -gimi

619 620 621 622 623 624 625 626

6 3 4 5 1 5 8 5

11 14 11 12 6 10 12 11

64 120 85 40 120 9 50 115

conjecturar, inferir, convidado, supor, apoiar prtica, brilho, treinar, exercitar, polir, refinar puro, purificar, limpar, exorcisar, Disnastia Manchu riqueza, enriquecer, abundante contexto disciplina, estudo, mestre lao, largura trocar, mover, mudana, rumo, pegar (fogo), passar (frio), passar rapaz, sufixo p/ nome tcnica, arte, ofcio, performance, representao, truque, faanha pedidos, leis antigas, comando, decreto

627

30

628

140

GEI/ UN

u(eru)/ nori/ waza

629

REI

630

13

SHOU

kizu/ ita(h)/ ita(meru)

machucado, ferido, ferir, danificar, dor, dano, corte, corte profundo, cicatriz, ponto fraco mencionar, explanar, falar

631

162

JUTSU

no(beru)

632 633 634 635 636 637

5 1 3 3 6 4

3 6 11 8 14 5

4 9 124 85 75 162

KYUU/ KU KYUU SHUU/ JU YU/ YUU MO/ BO HEN

hisa(shii) yasu(mu)/ yasu(maru)/ yasu(meru) nara(u)/ nara(i) abura

tempo longo, estria antiga descanso, dia desligado, aposentar, sono aprender petrleo, gordura, leo imitao, cpia, burla

ata(ri)/ hoto(ri)/ -be mida(reru)/ mida(ru)/ mida(su)/ mida/ osa(meru)/ wata(ru) e/ haka(ru)

arredores, limite, borda, vizinhana, (kokuji) distrbio, guerra, desordenar, perturbar mapa, desenho, plano, inesperado, acidentalmente excluir, diviso (mat.), remover, abolir, cancelar, exceto calor, temperatura, febre, mania, paixo dispor, administrar, lidar com, semtena, condenar, ato, proceder rampa, inclinao, morro impedir, ferido, dano acompanhar, obedecer, submeter a, concordar, seguir, subordinado, acidental, secundrio rabo, fim, sufixo para contagem de p/ peixes, fundo de uma rampa arredondar, cheio, ms, perfeio, nave, plulas, espiral para cima, seduzir etc., e assim por diante, classe (1, 2 ), qualidade, igual, semelhante receber bem, reunio, saudar deslizar, extrato, arrancar, furtar, citao, remover, omitir acusao, processo, queixar-se de dor, apelar para couro, torna-se srio, pele, esconder, pelgo castelo vero refinado, fantasma, fada, energia, vitalidade, smen, excelncia, pureza, habilidade

638

135

RAN/ RON ZU/ TO

639

31

640

10

170

JO/ JI NETSU SHO

nozo(ku)/ -yo(ke) atsu(i) tokoro/ -ko/ o(ru)

641 642

4 6

15 5

86 34

643 644

3 6

7 14

32 170

HAN SHOU

saka sawa(ru) shitaga(u)/ shitaga(eru)/ yori

645

10

60

JUU/ SHOU/ JU

646

44

BI

o maru/ maru(meru)/ maru(i)

647

GAN

648

12

118

TOU GEI BATSU/ HATSU/ HAI

hito(shii)/ nado/ -ra muka(eru) nu(ku)/ -nu(ku)/ nu(ki)/ nu(keru)/ nu(kasu)/ nu(karu) utta(eru) kawa shiro natsu

649

162

650

64

651

12

149

SO KAKU JOU KA/ GA/ GE SEI/ SHOU/ SHIYAU EN

652 653 654

6 6 2

9 9 10

177 32 1

655

14

119

656

85

so(u)/ -zo(i)

correr ao lado, seguir ao longo, beira, estar ao longo

657 658 659 660 661 662 663 664 665

8 2 6 6 6 8 6 5 5

16 4 8 13 9 7 7 13 8

193 88 54 108 37 9 64 24 19

YUU FU EN MEI SOU SHIN HI KAN KOU KOU

to(keru)/ to(kasu) chichi no(biru)/ no(beru)/ no(be)/ no(basu)

dissolver, derreter pai prolongar, esticar aliana, juramento

kana(deru) no(biru)/ no(basu)/ no(beru)/ no(su)

tocar msica, audincia, completar expandir, esticar, extender, alongar, aumentar crticar, bater

miki ki(ku)/ kikime/ nara(u)

tronco de rvore mrito, eficcia, eficincia, benefcio conferncia, clube, associao raro, ocasional, conveniente, qualificado, capaz assar, queimar taxa, alugar, aluguel, salrios, conta

666

17

149

667

14

162

TEKI SHOU C HIN

kana(u) ya(ku)/ ya(ki)/ ya(ki-)/ ya(ki)/ ya(keru)

668 669

4 6

12 13

86 154

670

12

118

KIN

suji shi(maru)/ shi(mari)/ shi(meru)/ -shi(me)/ ji(me) ke

msculo, tendo, nervo, fibra, desenho, plano, descendncia apertar, amarrar, fechar, travar peles, cabelo, pena, abaixo supor, estar atento, acreditar, sentir

671

15

120

TEI MOU SON/ ZON SHUU TAKU SHI SOKU RUI SEKI SOU/ SHOU SEI/ JOU KOU/ GO KOU KAKU/ KOU KETSU

672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685

2 6 4 8 4 3 4 5 6 4 6 8 6 3

4 6 8 8 5 10 18 11 12 14 10 7 8 6

82 39 13 64 30 162 181 154 145 174 170 64 64 143

mawa(ri) hira(ku) tsukasado(ru) haya(i)/ haya-/ haya(meru)/ sumi(yaka) tagu(i) se(meru) yosoo(u)/ yosoo(i) shizu-/ shizu(ka)/ shizu(maru)/ shizu(meru) o(riru)/ o(rosu)/ fu(ru)/ fu(ri)/ kuda(ru)/ kuda(su)

circunferncia, circuito, volta limpar (a terra), abrir, abrir (terra) diretor, oficial, escritrio do govt, regra, administrar rpido,apressar espcie, tipo, variedade, classe, gnero culpa, condenar, censurar vestes, vestido, fingir, disfarce, manifestar calmo descer, precipitar, queda, rendio confrontar, resistir, desafiar, opor

hiro(garu)/ hiro(geru)/ hiro(meru) chi

alargar, extender, expandir sangue


686 687 688 689 690 691 3 8 6 8 4 8 12 9 11 8 7 4 159 85 108 76 19 9

KEI SHIN SEI/ JOU OU DO KAI KOU/ KYOU

karu(i)/ karo(yaka)/ karo(njiru) tsu

ligeiramente, insignificante, sem importncia abrigo, porto, balsa

mo(ru)/ saka(ru)/ saka(n) estrondo, prosperar, copular uta(u)/ ha(ku) tsuto(meru) Europa trabalho duro, diligente comprimir em, marisco, meio, interessa a si prprio com oko(ru)/ oko(su) entreter, reviver, recuperar, interesse, prazer incomum, esquisito, estranho, raro, curioso, maravilhoso faanhas, casulo intacto (sem desenrolar) legar, deixar para trs, reservar o(biru)/ obi ma(u)/ -ma(u)/ mai isao abu(nai)/ aya(ui)/ aya(bumu) ike kura yuru(su)/ moto faixa, cinto, obi, zona, regio danar, fugir, crculo, roda realizao, mritos, sucesso, honra, crdito perigoso, medo, desconforto lagoa, cisterna, conjunto, reservatrio depsito, armazm permitir, aprovar lao, emprstimo, dvida ama(ru)/ ama(ri)/ ama(su) ura furu(u)/ furu(eru) hara(u)/ -hara(i)/ -bara(i) ita tsuto(meru)/ -dzuto(me)/ tsuto(maru)/ iso(shimu) asa(ru) mane(ku) demais, eu mesmo, excedente, outro, restante costas, no meio de, em, inverter, interior, palma, atrs, forro, lado errado tremor, agitar, tremer, estremecimento, calafrio pagamento, limpar, podar, bamir, livra-se de prancha, junta, prato, estgio diligncia, tornar-se empregado, servir pesca, pescaria aceno, convidar, encontro, empenhar beira de telhado, teto, casa, paraso wata(ru) vau, balsa, porto gnio, anos antigos

692

16

12

693

11

102

I SEKI I/ YUI I TAI BU KOU/ KU KI C HI KO/ KU KYO SAI YO

694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704

5 6 4 8 4 6 2 3 5 8 5

17 15 10 15 5 6 6 10 11 13 7

120 162 50 136 48 4 85 53 149 9 9

705

13

RI SHIN FUTSU/ HITSU/ HOTSU HAN/ BAN KIN/ GON GYO/ RYOU SHOU U SHOU SAI

706 707 708 709 710 711 712 713 714

8 8 3 6 4 5 6 8 2

15 5 8 12 14 8 6 11 3

173 64 75 19 85 64 40 85 6

715 716

4 4

8 11

8 9

SOTSU/ SHUTSU TEI

sot-(suru)/ o(eru)/ o(waru)/ tsuini/ niwaka to(meru)/ to(maru)

soldado, particular, dados parada, parando rico, pesado,espesso, espcie, de bronze, cordial, desavergonhado vlvula, petala, trana, discurso, dialeto, discriminao, livrar-se de, distinguir rio selo, carimbo, marca, smbolo, emblema, marca registrada, evidncia, lembrana, ndia penas, sufixo para contagem de pssaros, coelhos grande, enorme, gigantesco

717

27

KOU

atsu(i)/ aka

718

28

BEN/ HEN

wakima(eru)/ wa(keru)/ hanabira/ araso(u) kawa shirushi/ -jirushi/ shiru(su)

719

85

KA

720

IN

721

124

U KYO KYOU/ KEI SHIN SAI KYUU YOU/ RYOU SAI FUKU HI SHOKU/ SHIKI KYO/ KO KOU SOU

ha/ wa/ hane

722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734

8 5 8 2 8 4 5 3 6 5 5 4 4

5 14 10 11 3 15 8 8 7 18 8 10 10

22 32 64 120 4 123 38 130 1 120 44 9 9

sakai fu(ru)/ bu(ru)/ fu(ri)/ bu(ri)/ fu(ru_) hoso(i)/ hoso(ru)/ koma(ka)/ koma(kai) oyo(bu)/ oyo(bi)/ oyobi/ oyo(bosu) yashina(u) tsuma

limite, borda, regio agitar, onda, sacudir, balanar franzino,emagrecer, afinar, delgado, estreito alcance fora, exerce, exerccio alimentar, educar, cultivar, desenvolvee, nutrir esposa, cnjuge vesturio, permitir, obedecer, descarregar

ina/ iya o(ru)/ o(ri)/ ori/ -ori/ o(ri) i(ru)/ -i/ o(ru) so_ro_ kura

negue, no, recusa, decadncia, negar tecer, tecido residir, existir, viver com clima, estao, tempo depsito, armazm, poro, tesouraria nico, fundo, profundidade, preo baixo, base, espcie, tipo felicidade, beno, fortuna ngulo, canto, chifre sinal de trfego, carimbo, marca, selo, sinal impresso, smbolo, emblema, marca registrada, evidncia, lembrana, alvo patrocinador, manter (um encontro), oferecer (um jantar) monge budista

735

53

TEI KOU KAKU

soko saiwa(i)/ sachi/ shiawa(se) kado/ tsuno

736 737

3 2

8 7

32 148

738

15

75

HYOU

shirube/ shirushi

739

13

SAI SOU

moyo_(su)/ moyoo(su)

740

13

741

10

162

TO GAN iwa

rota, caminho, estrada rochedo, rocha, penhedo jnior, vazio, vaidade, futilidade, inutilidade, coisa efmera, gangue, conjunto, festa, pessoas congratulaes, prazer baba/ baa sakan/ tsuku/ yakara yu_ yasa(shii)/ yasu(i) senhora, av, ama de leite pertencer, gnero, oficial subordinado, afiliado noite fcil,ler a sorte, pronto para, simples, advinhao currculo, continuao, passagem de tempo folha de..., sufixo para contagem de para objetos finos, chatos ou folhas suzu ma(su) pequeno sino, campainha benefcio, ganho, lucro, vantagem exploso, enfurecer, preocupao, fora, violncia, crueldade, escandalo tcnico, comando, desejo, primazia, supervisionar nuno mijika(i) furu(i)/ furu-/ -furu(su) oki/ okitsu/ chu_(suru)/ waku linho, pano curto, brevidade, falta, defeito, ponto fraco velho oceano aberto, mar aberto, subir no ce n, estao, perodo, ocasio, verso, clusula, stanza, honra, junta, n dos dedos, maaneta, n, cano, melodia punir, penalidade, sentena, punio yuta(ka)/ toyo o(ru)/ ori/ o(ri)/ -o(ri)/ o(reru) kata(meru)/ kata(maru)/ kata(mari)/ kata(i) abundante, rico, excelente dobrar, quebrar, fraturar, curvar, produto, submeter endurecer, aglomerar, cogulo, coagular cmara pblica, corredor yowa(i)/ yowa(ru)/ frgil, fraco yowa(maru)/ yowa(meru) eternidade, ambicionar ima(da)/ ma(da)/ hitsuji j-, no ainda, at aqui, ainda, at mesmo agora

742

46

743

10

60

TO

itazura/ ada

744 745 746 747 748 749

5 8 5 1 5 4

12 11 12 3 8 14

154 38 44 36 72 27

GA BA ZOKU/ SHOKU SEKI EKI/ I REKI/ REKKI

750

75

MAI/ BAI REI/ RIN EKI/ YAKU

751 752

8 5

13 10

167 12

753

15

72

BOU/ BAKU

aba(ku)/ aba(reru)

754 755 756 757 758

8 5 3 2 8

13 5 12 5 7

109 50 111 24 85

TOKU FU TAN KO C HUU

759

13

118

SETSU/ SEC HI

fushi/ -bushi/ notto

760 761 762 763 764 765 766 767

8 5 4 4 4 2 5 4

6 13 7 8 11 10 5 5

18 151 64 31 42 15 3 4

KEI HOU/ BU SETSU KO DOU JAKU EI MI/ BI

768

10

163

GUN

ko_ri to(meru)/ to(maru)/ todo(meru)/ todo(maru)/ ru_buru kusa/ kusa-/ -gusa

condado, distrito, comarca deter, segurar, parar, interromper grama, erva daninha, ervas, pasto, escrever, esboar carne

769

10

102

RYUU/ RU SOU NIKU

770 771

1 2

9 6

140 130

772

130

HAI

se/ sei/ somu(ku)/ soum(keru) too(i)

estatura, altura, costas, atrs, desobedecer, desafiar, quebrar promesum, rebelar distante, longe colega, oficial, companheiro

773 774 775

2 8 5

13 14 9

162 9 162

EN/ ON RYOU GYAKU/ GEKI

saka/ saka(um)/ saka(rau) tsume(tai)/ hi(eru)/ hi(ya)/ hi(yayaka)/ hi(yasu)/ hi(yakasu)/ um(meru)/ um(masu)

invertido, inverter, travesso, contrrio fresco, frio (cerveja, pessoa), calafrio casamento

776

15

REI

777

11

38

KON ko_mu(ru)/ oo(u)/ kabu(ru)/ kabu(seru) kishi

778

10

145

HI

incorrer, cobrir, velar, chocar, proteger, vestir, vestir-se, expor (filme), recepo praia proibio, proibir, banir

779 780 781 782 783 784

3 5 8 5 4 4

8 13 16 10 12 12

46 113 181 120 32 24

GAN KIN RAI SO/ SU KI HAKU/ BAKU SAI HYOU KON BEN/ BIN KEI SOKU NOU/ DOU JIN MAKU/ BAKU TOU

tano(mu)/ tano(moshii)/ tayo(ru) moto

confiana, solicitao elementar, princpio, descoberto, nu

yoroko(bu)/ yoroko(basu) alegrar-se, ter prazer em Dr., comando, estima, vencedor por aclamao, Ph.D., exposio, feira to(ru) escolher, pegar, trazer, erguer voto, rtulo, bilhete, signo koma(ru) tayo(ri) dvida, torna-se angustiado, aborrecido, incerteza, dilema convenincia linhagem, sistema haka(ru) no_zuru braa, plano, esquema, medida crebro, memria acampamento, arranjo na batalha, posies, posio cortina, pano p/ decorao, atuar em peas teatrais ni(geru)/ ni(gasu)/ noga(su)/ noga(reru) escapar, fugir, esquivar, libertar

785 786 787

5 4 6

11 11 7

64 146 31

788 789 790 791 792 793 794

4 6 5 6 8 6 8

9 7 12 11 10 13 9

9 4 85 130 170 140 162

795

11

162

TAI atata(ka)/ atata(kai)/ atata(maru)/ atata(meru)/ nuku aza(yaka)

compreender, caar

796

12

85

ON C OM

morno fresca, viva, limpa, brilhante, C oria esperana, pedir, solicitao, implorar, Grcia, diluir (cido), raro, poucos, fenomenal etiqueta, dinheiro de papel, nmero de contratos, letreiro, oferta moita, franja, punhado, mecha (cabelo), gomos (laranja), casa, quarto bulevar, rua, cidade ao fonte, origem ler a sorte, advinhar, previso, ocupar-se, segurar, manter, obter, tomar urgir, forar, esporear duplicar, duas vezes, tempos, dobra

797

17

195

798

50

KI/ KE

mare

799

75

SATSU

fuda

800

63

BOU GAI/ KAI KOU GEN

fusa machi hagane minamoto

801 802 803

4 6 6

12 16 13

60 167 85

804

25

SEN

shi(meru)/ urana(u)

805 806 807 808 809 810

8 3 4 4 8 8

8 10 11 12 8 12

162 9 66 47 72 162

HAKU BAI KYUU JUN SHOU C HI

sema(ru)

suku(u)

salvao, salva, ajudar, resgatar, reivindicar obedecer, pedido, volta, direita, docilidade, ocasio

nobo(ru) oku(reru)/ oku(rasu)/ oso(i) ta(eru)/ ta(yasu)/ ta(tsu)

ascender atrasado, lento, costas, mais tarde descontinuar, alm de, romper, cortar desligar, abster-se, interromper, suprimir jogo, jogar evadir-se, evitar, prevenirse, guardar-se, esquivar-se, escapar dia til

811

12

120

ZETSU

812 813

8 8

12 16

162 162

YUU/ YU HI YOU SHI/ SHIRINGU ZATSU/ ZOU RIN KIN KAN BOU/ MOU

aso(bu)/ aso(basu) sa(keru)/ yo(keru)

814 815

2 5

18 7

72 32

kokoroza(su)/ kokorozashi maji(eru)/ maji(ru) nozo(mu) nara(su) ka(eru)/ -ka(eru)/ ka(waru) na(i)/ na(ki-)/ horo(biru)/ horo(bu)/ horo(bosu)

inteno, plano, resolver, aspirar, motivo, esperanas, shilling (din.) misto considerar, enfrentar, reunio, confrontar, coparecer, invocar nvel, mdia trocar, turno, carga, mudar falecido, agonizante, atrasado, perecer

816 817

5 6

14 18

172 131

818 819 820

5 8 6

7 12 3

32 64 8

821 822 823 824 825

1 3 5 8 6

6 9 13 17 14

118 115 123 104 44

C HIKU BYOU GUN RYOU SOU

take

bambu segundo (1/ 60 minuto)

mu(reru)/ mu(re)/ mura/ mura(garu)

bando, grupo, multido, manada, enxame, cacho cura, curar estrato, classe social, camada, estria, andar

826

11

64

SO

o(ku) katamu(ku)/ katamu(keru)/ katabu( ku)/ kata(geru)/ kashi(geru)

por de lado, desistir, suspender, descontinuar, exceto inclinar, inclinao, tendncia, declnio, afundar, ruina, vis

827

13

KEI

828 829 830

4 5 8

9 9 15

75 154 120

EI/ YOU SOKU KIN

saka(eru)/ um(e)/ -ba(e)/ florescer, prosperidade, um( eru)/ e honra, glria, esplendor notto(ru) regra, seguir, basear em, ter como modelo tenso, apertado, de confiana, duro, slido tsu(ku) colidir, o mais forte, rodovia, oposio (astronomia), atravessar, furar, apunhalar, picar honrado, manipular, governar arquivo, fila, posio, alinhamento, coluna ma(jiru)/ -ma(jiri)/ ma(zaru)/ ma(zeru)/ ko(j) nu(gu)/ nu(geru) misturar, mistura, confundir despir, remover, escapar de, livrar-se, ser deixado de fora, decolar re-, volta, reverter, recomear, restaurar, retornar baa, riacho, pequena baa, golfo, praia, costa petio, solicitao, voto, desejo, esperana completar, fim benevolncia, virtude, bondade, comandando respeito uketamawa(ru)/ u(keru) aquiescer, escutar, ser informado, receber simplicidade, brevidade hoshi/ -boshi kata(i)/ -gata(i) omonpaku(ru)/ omonpaka(ru) shiba estrela, ponto, marca de confiana, apertado, duro, slido, firme, estrito prudncia, pensamento, assunto, considera, deliberate, medo gramado, relva

831

15

60

SHOU

832 833

8 8

12 6

60 78

GYO/ GO RETSU/ RE

on-/ o-/ mi-

834

11

85

KON

835

11

130

DATSU

836

63

REI

modo(su)/ modo(ru)

837 838 839 840

8 4 8 5

10 19 2 14

85 4 6 60

HO GAN RYOU TOKU SHOU KAN SEI/ SHOU KEN

ura nega(u)/ -negai

841 842 843 844

5 6 2 8

8 18 9 12

4 118 72 32

845

15

141

RYO SHI

846

140

847 848

6 4

11 13

163 135

YUU JI ya(meru) chidji(com)/ chidji(maru)/ chidji(meru)/ chidji(reru)/ chidji(rasu)

correio, parada de diligncia pedir demisso, palavra, termo, expresso encolher, contrair, enrugar, ruga, reduzir segredo, densidade, pormenor, cuidado iki tsumi atsuka(ru)/ atsuka(i)/ atsuka(u) obo(eru)/ sa(masu)/ sa(meru)/ sato(ru) tsu(ku)/ tsu(keru) wara(u)/ e(mu) kizu(ku) hlito, respirao, filho, juros culpa, pecado, crime, falta, culpa, ofensa cabo, entreter, debulhar, desnudar memorizar, aprender, recordar, acordar, ficar sbrio colocar, tomar partido, lado de um contrato, partido risada fabricar, construo, construir

849

17

120

SHUKU MITSU SOKU ZAI SHOU

850 851 852 853

6 3 5 8

11 10 13 6

40 132 122 64

854

12

147

KAKU SHUU/ JU SHOU C HIKU

855 856 857

6 4 5

12 10 16

8 118 118

858

12

57

DAN/ TAN

hi(ku)/ -hi(ki)/ hazu(mu)/ tama/ haji(ku)/ bala (arma), fanhoso, haji(keru)/ tada(su)/ haji( sacudidela, estalo kiyumi) rua, departamento, cidade, sufixo para contagem de para armas, ferramentas, folhas ou bolos de alguma coisa, nmero par, 4 signo do calendrio chins unilateral, folha de papel, folha (rvore) tempo nublado, nublar roubar, roubo, furtar abandonado no mato, selvagem, rude abreviao, omisso, contornar, capturar, saquear constituio, lei kara(mu)/ kara(maru) enroscar, enrolar, ser apanhado em ch viajar com paradas, residir em, residente naka taga(i)/ katami(ni) ka(keru)/ ka(ku) tsuka/ -dzuka relacionamento, entre (algo) mutuamente, reciprocamente, juntamente falta, intervalo, falha morro, monte

859

C HO/ TEI/ C HIN/ hinoto TOU/ TE

860 861 862 863

6 8 8 8

4 16 11 9

91 72 108 140

HEN DON TOU KOU

kata-/ kata kumo(ru) nusu(mu)/ nusu(mi) ara(i)/ ara-/ a(reru)/ a(rasu)/ -a(rashi)/ susa(um) hobo/ oka(su)/ osa(meru)/ hakarigoto/ haka(ru)/ jbu(ku)/ ryaku(su)/ ryaku(suru)

864

11

102

RYAKU

865 866 867 868 869 870 871 872

6 8 2 8 4 8 4 8

16 12 9 15 6 4 4 12

40 120 140 187 9 1 76 32

KEN RAKU C HA/ UM C HUU C HUU GO KETSU/ KEN C HOU

873

15

108

BAN

bandeija, taa rasa, tijela, galo, tbua p/ mesa, disco (fon.) fibra, lao, corda imperador facilidade, paz yoroko(bi) yo(ru) yuki sugi ita(su) kako(mu)/ kako(u)/ kako(i) tsu(gu)/ mamaka(riru) shibu/ shibu(i)/ shibu(ru) hiru oso(reru)/ oso(ru)/ oso(roshii)/ kowa(i)/ kowa(garu) awa(seru) hori usu(i)/ usu-/ -usu/ usu( meru)/ usu(maru)/ usu(ragu)/ usu( ra-)/ usu(reru)/ susuki oku(maru)/ kuma jbilo, congratular, regozijar-se, estar feliz apoio para os ps, baseado em, segue, portanto neve cedro fazer, enviar, transmitir, causar, exercer, incorrer, empenhar circundar, sitiar, loja, paliada, cerca, cerca, preservar, guardar herdar, ser bem-sucedido, remendo, enxerto (rvore) pedir emprestado, aluguel adstringente, hesitar, relutante, ter diarria dia, meio-dia medo, temer, temor unir, renir, coletivo trincheira, fosso, canal

874 875 876 877 878 879 880 881

8 6 4 8 8 2 8 8

14 9 11 15 8 11 7 10

120 106 53 53 64 173 75 133

I KOU/ OU KOU KEI KYO/ KO SETSU SAN C HI

882

31

I KEI SHAKU JUU/ SHUU C HUU KYOU HEI KUTSU

883 884 885 886 887

8 4 8 2 8

13 10 11 9 10

120 9 85 1 61

888 889

8 8

8 11

9 32

890

16

140

HAKU

diluir, fraco, ralo (ch)

891 892

8 8

12 6

4 20

OU/ OKU JUN/ SHUN

corao, interior decameron, 10 dias, estao (para produtos especficos

893

14

117

TAN C HOU SEKI TAI SHIN/ JIN JOU SHU KOU/ KU SOU

hashi/ ha/ hata/ -bata/ hana tori ato ka(su)/ ka(shi-)/ kashi-

margem, origem, fim, ponto, borda, limite, cabo (geog.) pssaro, sufixo para nomes de pssaros. trilhas, marca, impresso emprestar servente, servo, subalterno

894 895 896 897 898 899 900 901

2 8 5 4 8 3 6 8

11 13 12 7 15 10 9 18

196 157 154 131 120 85 120 187

nawa/ tada(su) sake/ sakabeni/ kurenai/ aka(i) sawa(gu)/ urei/

corda de palha, corda sake, lcool carmesim, vermelho forte vociferante, barulhento,


902 4 7 4

sawa(gashii) taba/ taba(neru)/ tsuka/ tsuka(neru) suta(reru)/ suta(ru) todo(keru)/ -todo(ke)/ todo(ku) to(ru)

clamor, perturbar, excitar pacote, molho, feixe, amarra em pacotes, governar, administrar cancelar, obsoleto, trgua, descarte, desembarao entregar, alcanar, chegar, relatrio, notificar tenaz, segurar, agarrar, simpatizar demanda, solicitao, necessidade

SOKU HAI KAI SHITSU/ JYUU JU YAKU KOU TOU SU YAKU

903 904 905 906 907 908 909 910 911

8 6 8 8 3 8 2 8 8

12 8 11 14 16 12 5 7 21

53 44 32 173 140 48 34 30 157

kusuri unaji fuyu fu(ku) odo(ru)

remdio, produto qumico, esmalte, plvora, benefcio pargrafo, nuca, clusula, item, termo (expresso) Inverno sopro, respirar, emitir, fumaa saltar, danar, pular areo, ar, espao, cu, memorizao, intervalo de tempo

912

40

C HUU SHA i(ru)/ sa(su)

913

10

158

dispare, brilha dentro, sobre, arte do arco e flexa renomado, publico, notvel, fenomenal, vestido, vestir, usar, elevado chegada/ fim (corrida), sufixo para contagem de vesturio, trabalho literrio incenso, cheiro, perfume estaes

914

11

140

C HO/ C HAKU

arawa(su)/ ichijiru(shii)

915 916 917 918 919 920 921

8 4 1 8 6 3 8

9 8 5 7 10 9 12

186 115 102 1 120 46 140

KOU/ KYOU KI DEN KOU NOU/ NAT-/ NA/ NAN/ TOU TAN BO BO KAI

ka/ kao(ri)/ kao(ru)

ta sara/ sara(ni)/ fu(keru)/ fu(kasu) osa(meru)/ -osa(meru)/ osa(maru) sumi tsuno(ru) ku(reru)/ ku(rasu) kase odo(su)/ odo(shi)/ odo(kasu) wa tsubasa irie

campo de arroz, arroz sem beneficiar ficar atrasado, horrio noturno, certamente acordo, obtem, colheita, pagamento, oferta, loja carvo recrutar, campanha, juntar (contribuies), alistar, ficar violento meio de vida, ganhar a vida, gastar tempo artefato, trava, mquina, instrumento intimidar, dignidade, majestade, ameaa, ameaar argola, crculo, elo, roda asa, avio, flanco golfo, baa, pequena enseada

922 923

6 4

14 11

140 75

924

62

I KAN YOKU WAN

925 926 927

8 8 8

17 17 12

96 124 85

928

14

60

C HOU/ C HI

shirushi

indicaes, sinal, pressgios, sintoma, colecionar, procurar, referirse, perguntar leite, peitos Festival, ritual, oferecer oraes, celebrar, deificar, santificar, adorar janela, vidraa roda, argola, crculo, elo, lao, comtador para rodas e flores vasto,universal(mente), geralmente, Prussia feijes, ervilha, nanico mineral, minerar rolo, volume, livro, parte, enrolar, lao, mola, sufixo para contagem de para textos (em livros) dor, ferida, injria, contuso favor, beno, graa, gentileza aprovar, elogiar, ttulo ou inscrio em gravura, auxiliar, concordar com divida, encher dificuldade, preocupao, perigo, doena bagagem, pau para carregar no ombro, carregar (carga), carregar (arma), carga usurpar, invadir, raid, transgredir, violar manobra, manipular, opera, pilotar, castidade, virgindade, fidelidade chegar, continuar, alcanar, atingir, resultar em comercializar, trocar

929 930

6 3

8 11

5 113

NYUU SAI SOU/ SU RIN FU TOU/ ZU KOU

chichi/ chi matsu(ru)/ matsu(ri)/ matsuri mado/ tenmado/ kemudashi wa amane(ku)/ amaneshi mame/ mamearagane

931

11

116

932

15

159

933 934 935

8 3 5

12 7 13

12 151 167

936

49

KAN/ KEN

ma(ku)/ maki/ ma(ki)

937 938

6 8

12 10

104 61

TSUU KEI/ E

ita(i)/ ita(mu)/ ita(mashii)/ ita(meru) megu(mu)/ megu(mi)

939

15

154

SAN JUU NOU

tasu(keru)/ tata(eru) a(teru)/ mi(tasu) naya(mu)/ naya(masu)/ naya(mashii)/ nayami ni

940 941

8 8

6 10

8 61

942

10

140

KA

943

SHIN

oka(su)

944

16

64

SOU/ SAN TOU BOU RAI SHUU

misao/ ayatsu(ru) ita(ru)

945 946 947

8 5 8

8 12 19

133 154 85

se hii(deru)

corredeiras, corrente, torrente, baixios, banco de areia superar, excelncia, beleza, superao projeto, modelo, construo, natureza, cabo, manivela, maaneta, puxador, cabo Introduzir, herdar, ajudar

948

115

949

75

HEI

gara/ e/ tsuka

950 951

8 4

11 9

120 85

SHOU SEN asa(i)

raso, frvolo, superficial, desprezvel, obsceno

952

12

118

HITSU BEN KA SHI SHOU GYO TEKI ZOU JOU HAN UM KOKU

fude tsuto(meru)

pincel de escrever, escrever, pincel, manuscrito esforo frete, bens, propriedade

953 954 955 956 957

3 4 8 3 2

10 11 8 11 11

4 154 18 180 195

sa(su)/ sa(saru)/ sa(shi)/ sashi/ toge

espinho, furar, esfaquear, picar, picar carto insgnia, captulo, composio, poema, projeto

uo/ sakana/ -zakana tsu(mu)

peixe pouco, escolher, puxo, arrumar, recomear esttua, gravura, imagem, figura, retrato

958 959 960 961 962 963

8 5 8 5 6 6

14 14 10 8 9 8

64 9 38 91 40 18

musume/ ko

filha, moa imprimir, edio, impresso, rtulo

notamu(u)/ notama(waku) kiza(mu)/ kiza(mi)

proclamar, dizer, anunciar escultura, picar, fatiar, moer, esculpir crnica, contos, narrativa, histria, anais, perodo geolgico

964

120

KI KYOU/ GOU sato

965

11

163

cidade natal, aldeia, lugar de nascimento, distrito escutar, teimoso, investigao cuidadosa, desobediente patrulhar, dar uma volta, circunferncia vaca deleite, prazer irmo mais velho, irmo maior inimigo, adversrio instruo, leitura Japonesa de caracteres, explicao, ler roubar, tomar pela fora, apropriar-se, pilhar, usurpar negociar, vender, comercializar

966

17

128

C HOU/ TEI JUN GYUU KAN KEI/ KYOU TEKI KUN/ KIN DATSU HAN IN/ ON TETSU SHOKU RITSU/ RIC HI/ RETSU FU SHOU

ki(ku)/ yuru(su) megu(ru)/ megu(ri) ushi/ git-yoroko(bu) ani kataki/ kana(u) oshi(eru)/ yo(mu)/ kun(zuru) uba(u)

967 968 969 970 971 972

8 2 8 2 5 4

6 4 15 5 15 10

162 93 76 30 66 149

973 974 975 976 977 978 979 980

8 8 3 8 3 6 8 4

14 11 12 15 12 9 10 11

37 154 184 60 75 60 85 30

no(mu)/ -no(mi)

beber, fumar, tomar penetrar, limpar, furar, ficar acordado ( noite toda)

u(eru)/ u(waru)

planta ritmo, lei, regulamento, medida, controle

u(ku)/ u(kareru)/ u(kabu)/ mu/ u(kaberu) tona(eru)

boiando, bia, subir para superfcie canto, recital, gritar

981

15

157

TOU

fu(um)/ fu(maeru) tsuku(ru)/ haji(meru)/ kizu/ kezu(shikeru) wata furu(u) kawa

passo, atropelar, persistir, avalia, escapar de pagamento gnese, ferir, dano, ferido, comeo, originar algodo agitar, onda, sacudir, balanar, mexer pelego, pele, esconder, couro gravura, desenho, pintura, esboo

982 983

6 5

12 14

18 120

SOU/ SHOU MEN KI HI KAI/ E SHUKU/ SHUU TAI/ J

984 985 986 987 988

6 3 2 4 8

12 5 12 9 11

64 107 120 113 145

iwa(u) fukuro

celebre, congratula sacola, bolsa, saco esplendor, flor, ptala, brilho, lustre, ostentao, gritante, alegre, maravilhoso observar, superviosionar concorrentemente, e idade prejuzo, perda, desvantagem, ferida, ferir desembarao, gastar, descartar, pedir demisso, rejeitar, sacrifcio presentes, enviar, dar, premiar, conferir a, apresentar alguma coisa soberano, o imperador, Deus, criador escurido, desaparecer, sombra, informal, escurecer, cegar estranho,seleto, afeminado, mistrio, milagre, charmoso, delicado, excelente desastre, calamidade, desgraa, maldio, mau distrair, ser incorreto para, desviar-se, desviar fonte, nascente areia decorar, ornamento, adornar, embelezar religio, seita, denominao, ponto principal, origem, essncia casa de campo, pousada, cabana, casa, manso

989

10

140

KA/ KE

hana

990 991 992 993

6 8 8 5

9 10 17 13

4 12 211 64

KAN KEN REI SON

mi(ru) ka(neru)/ -ka(neru) yowa(i)/ toshi soko(nau)/ sokona(u)/ soko(nau)/ soko(neru)/ soko(neru) su(teru)

994

13

KI

995

18

154

ZOU/ SOU TEI

oku(ru) mikado

996

997

13

72

AN

kura(i)

998

38

MYOU/ BYOU

tae

999

47

SAI

wazawa(i) magi(reru)/ -magi(re)/ magi(rasu)/ magi(rawasu)/ magi(rawashii) izumi suna kaza(ru)/ kaza(ri)

1000

10

120

FUN

1001 1002 1003

6 6 8

9 9 13

106 112 184

SEN UM/ SHA SHOKU

1004

40

SHUU/ SOU SHA/ SEKI

mune yado(ru)

1005

1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019

6 5 8 8 5 8 2 8 4 8 5 6 6 8

8 7 11 20 13 16 7 12 10 9 14 10 10 13

40 61 64 149 140 170 12 64 75 41 145 188 115 61

HOU KAI BYOU JOU H/ BOU RIN TEI/ UM/ DE YOU BAI FUU/ HOU FUKU KOTSU HI SHIN

takara kokoroyo(i) ega(ku)/ ka(ku) yuzu(ru) yume/ yume(miru)/ kura(i) tona(ru)/ tonari oto_to a(geru)/ -a(ge)/ a(garu) ume

tesouro, riqueza, valores confortvel, agradvel, alegre esboo, compor, escrever, desenhar, pintura adiar, mudana, transferir, levar sonho, viso, iluso vizinho irmo mais jovem levantar, fritar em gordura funda ameixa carimbo, fechamento duplicao, duplicar, composto, mltiplo

hone hi(meru)/ kaku(su) tsutsushi(h)/ tsutsushi/ tsutsushi(mi) tsuguna(u) kana(shii)/ kana(shimu) shio unaga(su) ara(u)

esqueleto, osso, permanecer, moldura segredo, esconder humildade, cuidado, discreto, prudente reparao, compensao, recompensa, redimir, resgate clula de cadeia, enlutar, triste, deplorar, lamentar sal estimular, desejo, imprensa, demanda, incitar lavar, indagar, sondar genuno, pureza, inocncia, lquido (lucro)

1020

17

SHOU HI EN SOKU SEN JUN GEN/ GON HEKI MEN

1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028

3 4 8 6 6 6 8 8

12 13 9 9 10 17 16 8

175 32 9 85 120 4 32 10

ogoso(ka)/ kibi(shii)/ ika(meshii)/ itsukushi kabe manuka(reru)/ manuga(reru) ita(ru) take ayama(ru)/ -ayama(ru) tsuranu(ku)/ nu(ku)/ nuki mi(ru) osana(i) yanagi

severo, estrito, seriedade, rigidez parede, forro, cerca desculpar, demisso clmax, chegar, continuar, alcanar, atingir, resultar em ponto, pico, montanha erro, errar, fazer errado, enganar furar, medida de peso com 8 1/ 3 lbs, penetrar, gancho checkup, vendo, diagnosticar, examinar infncia salgueiro

1029

133

SHI GAKU GO KAN SHIN YOU RYUU

1030 1031 1032 1033 1034 1035

8 6 8 8 6 8

8 14 11 12 5 9

4 149 80 149 52 75

1036

17

120

C OM

delgado, fino, kimono fino (espessura) mune/ uma(i) delicioso, sabor, mostra um gosto para, vontade, inteligente, perito brilho do sol, princpio do yang, positivo, masculino, paraso, dia lagoa espalhar, pavimentar, assentar, promulgar armadura, alto (voz), Um grau, umterior, peito do p, carapaa nevoeiro, nvoa, neblina aflio, doena, sofrer de, estar mal fechado, fechar mudana, , benefcio, bemestar, de uso, tentativa, prtica, custo, servir para, bom, vantagem, como um resultado de publicar, gravar, cunhar mune/ munazeni/ suki tatematsu(ru) kemu(ru)/ kemuri/ kemu(i) era(i) ko(eru)/ ko(su) tomona(u) seio, peito, trax, corao, sentimentos moeda, .01 iene, dinheiro oferta, sufixo p/ contagem de bebidas, presente, oferecer fumaa predominar, grande, poderoso, superao, Austrlia transcender, timo, ultra-, superconsorte, acompanhar, trazer com, companheiro persuadir, recomendar, aconselhar, emcorajar, oferecer encontro, reunio, festa, associao, entrevista, unir documentos, registros ki wasu(reru) sakazuki kuni hot-(suru)/ ho(shii) madeira-de-lei, madeira esquecer copo cheio, garrafa de vinho, garrafa, vivas terra natal, pas, Japo ambicionar, cobia, ambio, paixo, desejo, almejar

1037

21

SHI

1038

12

170

YOU SEKI FU

hi kata/ -gata shi(ku)/ -shi(ki)

1039 1040

8 8

15 15

85 66

1041

KOU/ KAN/ KA UM/ BOU/ BU KAN

kinoe kiri wazura(u) to(jiru)/ to(zasu)/ shi(meru)/ shi(maru)/ ta(teru) tame/ na(ru)/ na(su)/ su(ru)/ tari/ tsuku(ru)/ nari

1042 1043

8 8

19 11

173 61

1044

11

169

HEI

1045

1046 1047 1048 1049

5 6 5 8

5 10 14 13

51 130 167 94

KAN KYOU SEN/ ZEN KEN/ KON H

1050

13

86

1051

14

GOU C HOU HAN/ BAN

1052 1053

8 8

12 7

156 9

1054

13

19

KAN/ KEN SOU SHI JYUU BOU HAI HOU YOKU

susu(meru) a(u)/ a(waseru)

1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061

8 6 6 6 8 8 6

14 14 16 7 8 7 11

162 149 75 8 75 163 150

1062 1063 1064 1065 1066 1067

4 3 8 6 8 8

13 12 10 16 16 8

86 117 120 119 162 9

SHOU DOU BOU TOU KAN I/ E

te(ru)/ te(rasu)/ te(reru) warabe tsumu(gu)

iluminar, brilhar, comparar, tmido juvenil, criana girar acar

kae(ru) yo(ru) tsuka(u)/ -tsuka(i)/ dzuka(i)/ tsuka(wasu)/ ya(ru) azu(keru)/ azu(karu) sato na ude futa/ tagui/ narabu/ futatsu hako

devolver, voltar confiante, contar com, consequentemente, portanto, devido para despacho, enviar, dar, doar, fazer, empreender depsito, custdia, deixa com, hfiar aldeia, casa paterna, lgua legume, salada, verduras brao, capacidade, talento par, conjunto, comparao, n de pares caixa, trax, caixa de papelo, depsito, carro de estrada de ferro saudao, reverncia, cerimnia, agradecimento, remunerao

1068

13

162

KEN YO RI SAI WAN SOU

1069 1070 1071 1072 1073

5 2 4 8 8

13 7 11 12 4

181 166 140 130 29

1074

15

118

SOU

1075

113

REI/ RAI KEN SOKU KO KEI SAKU MA HAN RYUU/ RYOU/ ROU EI SHIN ma(suru)/ um(suru)/ su(ru) meshi tatsu/ ise oyo(gu) ne(ru)/ ne(kasu)/ i(un)/ mitamaya/ ya(meru) tata(eru)/ tona(eru)/ a(geru)/ kana(u)/ haka(ri)/ haka(ru)/ home(ru) imashi(meru) zero/ kobo(su)/ kobo(reru) kata tsu(ku)/ tsu(keru)/ sunawa(chi) mizu_mi chigi(ru)

1076 1077

8 8

8 7

63 138

ombro instante, a saber, como est, comformar-se, concordar, adaptar-se lago penhor, promessa, voto corda, cabo escoriao, raspar, polir, alcance, arranho refeio, arroz cozido drago imperial nadar sono, descanso, cama, invendvel (encalhado) apelao, elogio, admirar, nome, ttulo, fama mandamentos zero, entornar, inundao, nada, cifra poema, poesia

1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085

3 8 8 8 4 8 3 8

12 9 10 15 12 10 8 13

85 37 24 200 184 212 85 40

1086

10

115

SHOU

1087 1088 1089 1090

8 8 3 4

7 13 13 5

62 173 149 4

KAI REI SHI HOU

tsutsu(um)/ kuru(um)

movimentar, embrulhar,


1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 4 8 4 5 8 4 2 5 8 8 4 8 6 8 10 15 10 8 12 14 11 16 14 10 8 11 8 22 85 118 119 75 61 70 201 86 167 9 12 140 61 187

capa, esconde YOKU HAN FUN/ ko/ kona DESHIMEZETORU SHI WAKU KI KOU/ OU NEN JUU TOU TEN/ DEN KIN C HUU KYOU odoro(ku)/ odoro(kasu) tao(reru)/ -dao(re)/ tao(su) eda mado(u) hata ki/ komo(eru)/ mo(yasu)/ mo(su) a(biru)/ a(biseru) banhar, favorecer-se, aquecer-se ao sol modelo, exemplo, modelo farinha, p, poeira ramagem, ramo, galho, tronco enganar, desiluso, perplexidade bandeira nacional, bandeira, padro amarelo queimadura, chama, ardor armas, arma de fogo queda de regime, queda, colapso, gota, deposio cdigo, cerimnia, lei, regra germe, fungo, bactrias lealdade, fidelidade maravilha, ser surpreendido, assustadoa, assombrado, maravilhar-se estagnar, demorar-se, atrasar-se, atraso no pagamento conjunto, por uma fundao, instalar, equipar, acocorar-se, sentar-se luxuriante, espesso, coberto de vegetao, frequncia, complexidade, dificuldade duro, rgido caderno, livro contbil, lbum salto, dana, saltar, pular socivel, espcie, cordial, hospitaleira, corts precioso, valor, prmio, estima, honra choro, chorar, lamento repelir, recusar, rejeitar, decadncia nuvem pntano, lago, charco, brejo, lagoa sintomas, doena tsu(meru)/ tsu(me)/ dzu(me)/ tsu(maru)/ tsu(h) empacotado, fechar, pressionar, reprovar, repreender, culpa

1105

13

85

TAI/ TEI

todokoo(ru)

1106

11

64

KYO

su(eru)/ su(waru)

1107

16

120

HAN KOU C HOU YOU KON KI KYUU KYO/ GO UN SHOU SHOU KITSU/ KIC HI

shige(ru)/ shige(ku) kata(i) tobari odo(ru) nengo(ro) tatto(i)/ to_to(i)/ tatto(bu)/ to_to(bu) na(ku) koba(mu) kumo/ -gumo numa

1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118

8 3 8 8 6 4 8 2 8 8 8

12 11 14 17 12 8 8 12 8 10 13

112 50 157 61 154 85 64 173 85 104 149

1119 1120 1121 1122

8 2 5 4

13 5 10 9

24 111 75 19

SAI SHI OU/ YOU YUU

no(seru)/ no(ru) ya sakura isa(um)

carga, multiplicao, fora, 10 elevado a 44 dardo, flecha cerejeira coragem, torcer, estar em altos espritos, coragem, herosmo veneno, vrus, envenenamento, germe, dano, injria, maldade

1123

80

DOKU

1124

14

149

YUU/ IU KETSU KOU TOU KAN MEI

saso(u)/ izana(u) ana hika(eru)/ hika(e) yu

atrair, primazia, tentao, convidar, perguntar, pedir, seduzir, fascinao buraco, orifcio, brecha, caverna, gruta retirar, extrair, devolver, privar-se de, ser moderado gua quente, banho, fonte quente

1125 1126 1127 1128 1129

6 8 3 6 2

5 11 12 3 14

116 64 85 51 30

ho(su)/ ho(shi-)/ -bo(shi)/ sco, ressecar hi(ru) na(ku)/ na(ru)/ na(rasu) ko(geru)/ ko(gasu)/ ko(gareru)/ ase(ru) tsuna ka(eru)/ ka(e-)/ ka(waru) gorjeio, choro, latido, som, argola, eco, buzina apressar, impaciente, irritar, queimadura, assadura, danificar amarrio, classe (gnero em biologia), corda, cabo troca, reserva, substituto, poreremita, mago, centavo inscrio, assinatura (de arteso) tono/ -dono omomuki/ omomu(ku) hata/ hatake/ -batake Sr., corredor, manso, palcio, templo, senhor essncia, continuar para, tender, tornar-se fazenda, campo, jardim, especialidade, (kokuji) canho, arma da(ku)/ ida(ku)/ kaka(eru) tsu(ru)/ tsu(ri)/ tsu(ri-) asa mukashi tatto(i)/ to_to(i)/ tatto(bu)/ to_to(bu) kaka(geru) manako/ me kotobuki/ kotobu(ku)/ kotoho(gu) abrao, abraar, segura em braos pesca, peixe, pegar, fascinao, laar cnhamo, linho era uma vez , antiquidade, tempos antigos honrado, precioso, valioso, nobre, exaltado colocar (um aviso), propor, alar, mostrar, pendurar, publicar, descrever globo ocular longevidade, congratulaes, vida natural

1130

12

172

SHOU KOU TAI SEN/ SENTO MEI DEN/ TEN SHU HOU HOU C HOU MA/ MAA SEKI/ SHAKU SON

1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143

8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 3 6

14 12 5 14 13 15 9 10 8 11 11 8 12

120 72 9 167 4 156 86 112 64 167 200 72 12

1144

11

64

KEI GAN/ GEN JU/ SU/ SHUU

1145 1146

5 8

11 7

109 4

1147

75

SEN

so(meru)/ -zo(me)/ zome/ so(maru)/ shi(miru)/ -ji(miru)/ shi(mi)/ -shi(meru) su(teru)

tinta, cor, pintura, tingir, impresso descarte, gastar, desembaraar, pedir demisso, rejeitado, sacrifcio doce, seduzir, mimar, contentar, aucarado cair da noite, anoitecer, noite

1148

11

64

SHA

1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160

8 6 8 8 3 8 8 8 3 8 8 8

5 12 12 15 12 11 15 13 12 11 11 16

99 72 75 120 211 140 64 130 40 165 64 94

KAN BAN KI KAN SHI KIKU SATSU YOU KAN SHAKU/ SEKI SOU/ SHU KAKU

ama(i)/ ama(eru)/ ama(yakasu)/ uma(i)

go yuru(i)/ yuru(yaka)/ yuru(um)/ yuru(meru) yowai/ ha/ yowa(i)/ yowai(suru)

pea de xadrez, xadrez japons, shogi afrouxar, relaxar, diminuir, moderar, facilitar dentes, dentes de engrenagens crisntemo

to(ru)/ tsuma(um)/ -do(ri) instantneo, tirar fotos koshi samu(i) toku/ su(teru)/ yuru(su) j(ku) e(ru) lombo, cadeiras, cintura, quadris frio explicao varrer, escovar prender, obter, achar, ganhar, adquirir, poder, ser capaz de contato, tocar, sentir, acesso, proclamar, anunciar, conflito frase, clusula, sentena, passagem, pargrafo ku(ru) kowa(su)/ kowa(reru)/ yabu(ru) curva, bobina, giro, virar (pginas), melhorar, referisse a demolio, quebrar, destruir

1161

13

148

SHOKU KU

fu(reru)/ sawa(ru)/ sawa

1162

20

1163

19

120

SOU KAI/ E TAKU RYOKU/ ROKU HAI JI NAN TEI C HOU RO/ ROU KEN

1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

8 8 3 8 5 8 8 6 8 8

16 10 14 11 7 11 8 15 21 10

32 149 120 64 9 159 163 85 173 18

kakotsu(keru)/ kako(tsu)/ consignar, solicitar, confiar, kako(tsukeru) fingir, sugesto midori verde repudiar, excluir, expelir, rejeitar ni(ru)/ hi(ru) yawa(raka)/ yawa(rakai) yashiki shio/ ushio tsuyu tsurugi formao, lembra, falsificar, imitar, conveniente macio residncia, manso mar, gua salgada, oportunidade orvalho, lgrimas, mortalidade, fragilidade sabre, espada, lmina, ponteiro de relgio

1174 1175 1176

8 8 8

12 9 15

157 26 64

KYO SHA TETSU KI C HIN MEI SHUU KEN BI BOKU SHA DAN/ NON oni/ onimezura(shii)/ takara mayo(u) oso(u) kinu kasu(ka) maki ayama(ru) atata(ka)/ atata(kai)/ atata(maru)/ atata(meru) hoko(ru) oro(su)/ oroshi/ oro(shi)

longa distncia venda por atacado remover, retirar, desarmar, desmantelar, rejeitar, excluir fantasma, diabo, demnio estranho, curioso, raro desviado, estar perplexo, em dvida, perdido, errar, iluso ataque, avanar, ser bemsucedido seda delicado, miudeza, insignificancia raa, importar-se , guiar, alimentar, pastoreio pedir desculpas, agradecer, recusar caloroso contar vantagem, estar orgulhoso, orgulho, triunfantemente durante a noite, propor, navegar ancorado, estadia de 3 dias cama, andar, estofamento, tatami derrapagens, perna, armao entranhas, vscera, tripas coberto de plantas, cresce forte, luxuriante menino, residncia do padre, padre, seu, seu, ou seu menino surudo(i) apontar, afiar, fio, arma, violento, afiado coliso, queda makoto uyama(u) atsu(i) na(reru)/ na(rasu) sinceridade, advertir, avisar, probir, verdade, fidelidade temor, respeito, honra, reverencia sufocante, quente, calor de vero acostumado, acostuma-se a, torna-se experimentado fluido, lquido, suco, graxa, secreo imo_to irm mais jovem

1177 1178 1179

8 8 5

10 9 9

194 96 162

1180 1181 1182 1183 1184 1185

8 6 8 4 5 6

22 13 13 8 17 13

212 120 60 93 149 72

1186

13

149

KO

1187

85

HAKU SHOU KYAKU/ KYA/ KAKU ZOU MO

to(maru)/ to(meru) toko/ yuka ashi harawata shige(ru)

1188 1189 1190 1191

8 8 6 8

7 11 19 8

53 130 130 140

1192

32

BOU/ BOTEI TSUI SEI KEI/ KYOU SHO KAN EKI MAI O

1193 1194 1195

8 8 6

15 15 13

167 32 149

1196 1197 1198 1199 1200 1201

6 3 5 5 2 8

12 12 14 11 8 6

66 72 61 85 38 85

kega(su)/ kega(reru)/ sujo, poluir, desgraa, kega(rawashii)/ yogo(su)/ estupro, sujar

yogo(reru)/ kitana(i)
1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 4 6 8 5 8 1 8 3 8 8 8 11 10 11 11 17 6 16 5 9 21 8 3 9 64 12 93 142 85 3 140 137 86

SOU HAI KUTSU HIN/ BIN GI/ KI C HUU/ KI NOU HYOU SOU/ SHOU/ C HAN KAN EN C HOU OTSU/ ITSU GI SHUKU/ SUKU DA KYAKU FUKU KYUU KI KEN/ KE KUN RYUU SHA REI I/ E TAN KEN KOKU

su/ su(ku_)

ninho, viveiro, colmia, teia, escondrijo haiku, ator

ho(ru) mazu(shii) ikenie mushi ko(i) koori/ hi/ koo(ru) ho_ki/ ogoso(ka)

cavar, cova, escavar pobreza, pobre sacrifcio inseto, bichinho, temperamento concentrado, grosso, espesso, no diludo estalactite, gelo, granizo, geada, congela palacete, pousada, casa de campo, manso feudal navio de guerra

honoo ido(um) oto-/ kinoto

inflamao, chama, fogo desafio, lutar para, fazer amor o ltimo, duplicar, engenhoso, estranho cerimnia, regra, romance, caso, uma matria

1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229

8 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 4 6 8

9 1 15 11 7 7 13 6 8 20 15 11 12 7 6 11 10

64 5 9 2 87 26 130 30 37 61 86 170 86 4 145 64 159

tsutsushi(j)

solenemente, calmamente, suavemente suave, paz, corrupo

kae(tte)/ shirizo(ku)/ shirizo(keru) hara su(u) ku(shiki)/ aya(shii)/ kushi/ mezura(shii) ka(keru)/ ka(karu) isao

ao invs, ao contrrio, melhor abdmen, estmago, barriga chupar, inalar, sugar estranho, estranheza, curiousidade suspender, pendurar, 10%, instalar, depender, consultar ato meritrio, mrito corcova, alto, nobre, prosperidade

ni(ru)/ -ni/ ni(eru)/ ni(yasu) hage(um)/ hage(masu)

ferver, cozinhar encorajar, estar diligente, inspirar vesturio, roupas, vestindo

sagu(ru)/ saga(su) noki ka(tsu)

tatear, pesquisar, procurar apartamentos, sufixo para contagem de casas, beiral de telhados superar, bondoso, habilmente

1230

24

1231

15

85

UM

hiso(um)/ mogu(ru)/ kaku(reru)/ kugu(ru)/ hiso(meru) o/ itoguchi

submergir, esconder, ocultar, abaixar (voz), calar faixa, comeo, incio, fim, corda, correia patente, clarear

1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240

8 8 8 8 6 5 8 8 8

14 14 6 9 11 8 7 16 7

120 59 30 163 149 60 85 120 1

SHO/ C HO SHOU KYOU KOU YAKU OU C HIN/ JIN HOU A/ ASIA

sake(bu)

grito, exclamar, gritar periferia, subrbios, rea rural

wake i(ku)/ inishie/ saki(ni)/ yu(ku) shizu(um)/ shizu(meru) nu(u) tsu(gu)

traduzir, razo, circunstncia, caso viagem, caa embora, deixada ir, indo, viagem afundar, submergir, abaixar, deprimir-se, alos costurar, cozer, borda sia, prxima, o que vem depois, ous prefcio, comeo, pedido, precedncia, ocasio, oportunidade, acidentalmente poupana, loja, por em, guardar, usar bigode romance, apaixonar-se, sentir saudades, sentir falta nome de famlia, sobrenome, cl a prova de, duradouro

1241

53

JO

tsui(de)/ tsuide

1242

12

154

C HO/ C HOU/ TEI/ C HIN/ TOU/ C HI REN SHI TAI JUU/ NYUU ROU SHI SO

ta(meru)/ takuwa(eru) ko(u)/ koi/ koi(shii) uji/ -uji ta(eru)

1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249

8 4 8 8 8 8 8

10 4 9 9 12 16 8

8 83 126 110 53 149 170

yawa(raka)/ yawa(rakai)/ macio, ponto fraco, yawa/ yawa(ra) gentileza, suavidade corredor, ala, torre haka(ru) haba(mu) koo(ru)/ kogo(eru)/ kogo(ru)/ i(teru)/ shi(miru) matata(ku) u(meru)/ u(maru)/ u(moreru)/ uzu(meru)/ uzu(maru)/ i(keru) kura(beru) toki/ tsutsushi(j)/ monoimi/ i(j) tamago su(i) hi/ ho-/ tomoshibi/ consultar-se demover, separar de, previnir, obstruir, deter, impedir congelado, congelar, refrigerar pestanejar, piscar enterrar, ocupar-se, embutido contraste, comparar purificao, comida de Budistas, quarto, adorar, evitar, da mesma forma, semelhante ovo, vulo, desovar, ova de peixe cido, amargo, azedo, picante lmpada, luz, sufixo p/

1250

10

15

TOU SHUN MAI KAKU/ KOU

1251 1252

8 8

18 10

109 32

1253

13

159

1254

11

210

SAI

1255 1256 1257

6 5 4

7 14 6

4 164 86

RAN SAN TOU


1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1 8 8 8 8 8 8 1 5 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 4 9 12 10 18 11 11 6 9 10 14 18 7 3 15 8 13 10 8 14 10 94 25 145 104 112 170 19 128 113 85 122 119 24 49 115 64 149 172 4 120 78

tomo(su)/ akari KEN TEI RETSU HI SO C HIN KAN JI SO RUI/ REI BATSU/ BAC HI/ HATSU RYOU/ ROU KOU/ KYOU KO/ KI KOU TEI YO SEKI HOU/ BU MOU SHU homa(re)/ ho(meru) onore/ tsuchinoto wara/ shitagaki namida bat-(suru) kate mimi inu/ inusada sa(ku)/ sa(keru)/ -gi(re) tsuka(reru)/ -dzuka(re)/ tsuka(rasu) ishizue

contagem de luzes co correto, casto, constncia, retido partir, arrancar, lgrimas exaurido, exausto, cansado pedra angular, pedra de fundao exibio, estado, relacionar, explicar intuio, percepo ouvido antecessor, pioneiro, fundador lgrimas, simpatia penalidade, punio provises, comida, po piedade filial, respeito pelas crianas prprio, cobra, serpente esboo, cpia, manuscrito, palha resistir, alcanar, tocar reputao, elogio, honra, glria vasos, peixe, pssaros, flechas, um de um par

tatematsu(ru)/ matsu(ru)/ observncia, oferecer, ho_(zuru) presente, dedicar ami koto enredar, rede particularmente, especialmente, excepcionalmente

1279

15

120

EN/ -NEN

afinidade, relao, conexo, fuchi/ fuchido(ru)/ yukari/ margem, borda, limite, yosuga/ heri/ enishi extremidade feroz, enfurecer, acelerar, tornar-se furioso, selvageria, vigor podium, palco, plpito hashi(ru) ko(eru)/ koe/ ko(yasu)/ ko(yashi)/ futo(ru) isoga(shii)/ sewa(shii)/ oso(reru)/ ure_rusama correr, corrida fertilizar, engordar, frtil, estrume, mimar ocupado, incansvel inflao, avanar, ir fascinao, charme, fascinar

1280

11

94

MOU DAN/ TAN SOU HI BOU/ MOU TOU MI

1281 1282 1283 1284 1285 1286

8 2 5 8 8 8

16 7 8 6 20 15

32 156 130 61 130 194

1287

KYUU

oka ka(keru)/ -ka(keru)/ ka(ke)/ -ka(ke)/ -ga(ke)/ ka(karu)/ -ka(karu) / ga(karu)/ ka(kari)/ ga(kari)/ kakari/ -gakari taki nemu(ru)/ nemu(i)

morro, colina

1288

11

64

KAI/ KEI

pendurar, suspender, depender, chegar, imposto

1289 1290

8 8

13 10

85 109

ROU/ SOU MIN

cachoeira, corredeira, cascata sono, morrer, sonolento fingimento, temporrio, interim, assumido (nome), informal jovem, imaturo vertical, comprimento, altura, elevado pessoa indulgente, rebelde emprego, alugar santo,sagrado, sbio, mestre, padre contorno, condio, aproximao, geralmente perfume, calmante, cheiroso, fragrante tumba, tmulo neto, descendentes suspeito, mistrio, apario reprimir, bem, agora, no primeiro lugar, empurrar, pressionar, imprenum, carimbo, fazer apesar de cevada, trigo coluna, corrimo, vazio, espao ameaar, coagir ler com ateno, ver colocar na cabea, receber, topo da cabea, topo, reunio de cpula, pico limitar, estreitar, contrair, apertar cinzelar, esculpir, cinzel pilar, poste, cilindro, apoio escolher, selecionar, eleger, preferir esquadra, corpos (mil.), unidade, grupo bruxa, demnio, esprito do mal

1291

KA/ KE C HI/ JI

kari/ kariitokenai/ osanai/ okute/ oderu tate yato(u) hijiri o_mu(ne) kanba(shii) haka mago aya(shii)/ aya(shimu)

1292

13

115

1293

16

120

JUU KO SEI/ SHOU GAI HOU BO SON KAI/ KE

1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300

8 6 8 8 5 4 8

12 13 14 7 13 10 8

63 96 75 140 140 39 61

1301

64

YOKU

osa(eru)

1302 1303 1304 1305 1306

2 8 8 6 6

7 20 10 17 11

199 75 19 147 181

BAKU RAN KYOU RAN C HOU KYOU/ KOU C HOU C HUU TAKU HAN MA ZE/ SHI

mugi tesuri obiya(kasu)/ odo(su)/ odo(kasu) mi(ru) itada(ku)/ itadaki sema(i)/ seba(meru)/ seba(maru)/ um ho(ru)/ -bo(ri) hashira era(bu)

1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313

8 8 3 8 6 8 8

9 11 9 7 10 21 9

94 4 75 64 96 200 72

kore

somente assim, isto, certo, justia

1314

12

31

KEN

kako(i) kusa(ru)/ -kusa(ru)/ kusa(reru)/ kusa(re)/ kusa(rasu)/ kusa(su) ha(reru)/ ha(re)/ ha(re-)/ -ba(re)/ ha(rasu) akagane kiza(su)/ kiza(shi)

esfera, crculo, raio, srie

1315

14

53

FU SEI

prodre, apodrecer, azedar limpar o tempo

1316 1317 1318

2 5 4

12 14 6

72 167 15

DOU C HOU TETSU SHUN YUU SEKI C HITSU KO KI

cobre portento, 10 elevado a 12, trilho, signo, pressgio, sintomas filosofia, clarear sagaz, gnio, excelncia frtil, rico,abundante picar, dividir, lgrima, analisar regularidade, salrio, pedido

1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325

8 8 8 8 8 8 8

10 9 12 8 10 21 10

30 9 145 75 115 181 138

kaeri(miru) sude(ni)

recordar, reviso, autoexaminar, voltar-se previamente, j, h muito tempo

1326

13

64

KEI DO/ NU JI SEI BATSU

porttil, carregar (na tazusa(eru)/ tazusa(waru) mo),armado com, trazer consigo ika(ru)/ oko(ru) tera zangado, ofender-se templo budista sacrifcio animal, oferta grupo, linhagem, pedigree, faco, cl migarini desenho animado, involuntariamente, no interesse de a si prprio, corrompido registro, registrar em livros dama(ru)/ moda(su) silncio, tornar-se silencioso, parar de falar, deixar como est barco a remo, pequeno barco sa(ku)/ -zaki itsuwa(ru) kanga(miru)/ kagami flor, florescimento mentira, falsidade, enganar, fingir espcime, se precaver, aprender o humanidade, virtude, benevolncia, caridade, homem, ncleo seguir, embora, no obstante, enquanto, durante, ambos, obedecer, submeter-se, concordar, ao sabor (das ondas) suporte, carregar, tolerar,

1327 1328 1329 1330

8 2 8 8

9 6 9 14

61 32 93 169

1331

14

85

MAN

1332 1333

8 8

19 15

118 86

BO MOKU/ BOKU TEI SHO SA KAN

1334 1335 1336 1337

8 8 8 8

13 9 12 23

137 30 149 167

1338

JIN/ NI/ NIN

1339

12

170

ZUI

manimani/ shitaga(u)

1340

61

NIN

shino(bu)/ shino(baseru)

esconder, ocultar, espionar, furtivo inteligncia, gil, alerta destruir, arruinar, extinguir, golpe domesticar, levantar, guardar, alimentar conspirar, engano, impor, plano, inventar, esquema, tem em mente, enganar ramo cortado, bifurcao, cena, arena, teatro inscrever, registro do domicilio, scio

1341 1342 1343

8 8 5

10 13 13

66 85 184

BIN METSU SHI

satoi horo(biru)/ horo(bu)/ horo(bosu) ka(u) haka(ru)/ tabaka(ru)/ hakarigoto

1344

16

149

BOU/ MU KI/ GI SEKI SATSU

1345 1346 1347

8 8 4

7 20 8

46 118 4

su(ru)/ -zu(ri)/ -zuri/ ha(ku)

impresso, imprimir graa, gentileza, bondade, favor, misericrdia, beno, benefcio

1348

10

61

ON KYOU kuru(u)/ kuru(oshii)/ kuruo(shii) so(eru)/ so(u)/ mo(eru)/ mo(u) kage/ kage(ru) kane sumi

1349

94

luntico, louco, insano, confundir anexar, acompanhar, casa, terno, reunio, satisfazer, adorna, imitar matiz, yin, negativa, rges sexuais, segredo, sombra sino, gongo, carrilho tinta preta, tinta da ndia, pau de tinta, nanquin, Mxico alteza, degraus (do trono) natividade, nascer, decadncia, mentira, ser arbitrrio

1350

11

85

TEN IN SHOU BOKU HEI TAN SHI REI/ RYOU HOU KOU FUKU SHI SUI SAI BOU SOU ROU

1351 1352 1353

8 8 8

11 20 14

170 167 203

1354 1355

6 6

10 15

170 149

1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362

2 8 8 8 8 8 8

8 15 10 9 6 8 11

38 173 46 61 9 113 164

ane/ haha tama mine/ ne tsune/ tsuneni fu(seru)/ fu(su)

irm mais velha espritos, alma, fantasmas reunio de cpula, pico constncia, sempre prostrado, curva abaixo, proa, capa bem-estar, felicidade

yo(u)/ yo(i)/ yo nu(ru)/ nu(ri)/ mami(reru) irodo(ru)

bbado, sentir-se mal, envenenado, exaltado, fascinado pintura, gesso, emplastar, untar, cobertura colorindo, pintura, maquilagem vara, pau, poste, basto, ramo

1363 1364 1365 1366 1367

8 8 6 8 8

13 11 12 12 10

32 59 75 140 85

ho_mu(ru)

enterro, enterra, declive vagabundando, ondas, vagas

1368 1369 1370

8 8 8

9 12 13

18 64 85

SAKU AKU KATSU/ KOTSU

kezu(ru)/ hatsu(ru)/ so(gu) nigi(ru) sube(ru)/ name(raka) nagusa(meru)/ nagusa(um) azamu(ku) karu/ kezu(ru) miya(bi) a(u) fune/ funa-/ -bune hage(shii) michi/ komichi/ sashiwatashi/ tadachini

avio, afiar, descascar, aparar agarrar, segurar, moldar sushi, suborno escorregadio, deslizar, escorregar, falhar consolo, divertimento, seduo, torce, levar na esportiva, conforto, consolar engano, fraude, iludir dose, remdio, droga elegante, benvolo, gracioso, refinado entrevista, convite, entreter, receber, lidar com barco, nave, navio severo, furioso, veemente, violento,ardente, extremo dimetro, caminho, mtodo diarria

1371

15

61

I GI ZAI/ SUI/ SEI GA GUU SHUU RETSU KEI RI KI

1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380

8 8 8 8 8 8 4 8 8

12 10 13 12 6 10 8 12 15

76 210 92 162 137 86 60 104 42

kagaya(ku)

brilho, luzir, centelha, faiscar, piscar comprimento, 10 ps, medida, sra., dona., altura, estatura, todo, nicamente, isto tudo, meramente cabelo da cabea ego, Eu, egosta, nosso, a si prprio consumir, efetuar, atingir, cometer (suicdio) tapa, bater, acesso, batida, contar, falar quadras, quadra imperial, escritrio de governo pacfico, calma, paz, fcil, Tailandia

1381

JOU

take/ dake

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

8 6 8 8 8 8 8 3 8 8 6 8

14 7 12 15 7 10 11 13 12 5 8 11

190 4 162 64 54 85 24 85 30 48 64 61

HATSU GA SUI BOKU TEI TAI KAN/ KEN KAN KITSU KOU HAI SAN/ ZAN

kami ware/ wa/ wa(ga-)/ wagato(geru)/ tsui(ni)

kawa(ku)/ kawa(kasu)/ ho(su)/ hi(ru)/ inui

seca, dessecar, evaporar, paraso, imperador sino-, C hina consumir, comer, beber, fumar, receber um golpe

taku(mi)/ taku(um)/ uma(i) oga(mu)/ oroga(mu) miji(me)/ ita(mu)/ mugo(i) sato(ru) ni

hbil, engenhoso venerar, adorar, orar para desprezvel, desastre, crueldade, severo Iluminao (budismo), perceber, discernir, compreender, compreende ferrugem, colorido, vermelho, plulas

1394

10

61

GO TAN

1395

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

8 8 6 3 8 8 8 8 8 5 8 8 8

9 19 11 14 7 14 11 8 11 15 8 14 8

39 149 74 209 38 9 61 64 30 85 64 61 85

KO FU ROU BI BOU BOKU SEKI HAKU/ HYOU YUI/ I KETSU HI MAN DEI/ NAI/ DE/ NI doro tada isagiyo(i) hoga(raka)/ aki(raka) hana samata(geru) shimobe o(shii)/ o(shimu)

rfo, s nota musical, msica, nota, pessoal, tabela, genealogia meldico, limpa, alegre, sereno, brilhante nariz, focinho, tromba perturbar, prevenir, atrasar, obstruir me, a mim, eu (masculino) compaixo, poupar, frugal, mesquinho aplauso, batida (msica) somente, unicamente, meramente, simplesmente incorrupto, puro, limpar, correto, galanteador expor, abrir ridculo, preguioso lama, lodo, aderir, ser anexado bolsa, fardo, sacola, sufixo para contagem de para bolsas cl, cerca hikiase katana/ sori abura puxo, puxar, extrato, superar suar, transpirar espada, sabre, faca gordura, graxa, sbo, banha, resina, goma, asfalto admirvel, grandeza, notvel, conceituado, excelente, famoso represa, dique medida p/ caixa, 1.8 litro detalhado, cheio, beminformado, preciso todo, tudo d, fazer alguma coisa para cortina, homem cego, ignorante calma, tranquilidade, moderao recesso, descanso, relaxar, repousar jogo de Go buta carne de porco, porco afogar, afundar, esconder,

1409

10

HYOU HAN C HUU KAN TOU SHI

tawara

1410 1411 1412 1413 1414

8 8 8 2 8

18 8 6 2 10

140 64 85 18 130

1415

12

I TEI SHOU SHOU KAI GO MOU ON KEI GO TON

era(i) tsutsumi masu kuwa(shii)/ tsumabi(raka) mina/ minna ku(reru)/ kure mekura oda(yaka) iko(i)/ iko(u)

1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

12 4 13 9 7 8 16 16 13 11

32 4 149 81 12 8 115 61 112 130

1426

85

BOTSU/ MOTSU

obo(reru)/ shizu(um)/ nai

cair na mos de, desaparecer, evaporar inferioridade, est inferiorizado, piorar privao, escasso, limitado amora robusto, msculo, prosperidade harpa, koto (mus.) enxofre subjugar, atacar rebeldes, coletar impostos

1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 3 8 8

6 4 10 6 12 12 8 8 10 11 15 5 3 15 10 13 8 9 16 11

4 4 29 90 96 112 60 210 30 30 115 85 41 175 48 30 44 64 130 18

RETSU BOU SOU SOU KIN RYUU SEI SEI/ SAI SA KEI SUI JUU SUN HAI KOU/ KU TAN KUTSU SHUU/ JUU BOU JOU

oto(ru) tobo(shii)/ tomo(shii) kuwa sakan koto

soro(u)/ hito(shii)/ hito(shiku)/ ataru/ hayai sosonoka(su) hira(ku)/ sato(su) ho shiru/ -shiru

ajustado, da mesma forma, igual, variedade parecida tentao, seduo, instigar, promover revelar, abrir, dizer espiga (gro), penacho (planta), crista (onda) sopa, suco, caldo, graxa, molho (carne), pus medio, medida valendo ps/ 10

-bara/ yakara/ yakai/ tomogara mitsu(gu) nage(ku)/ nage(kawashii) kaga(mu)/ kaga(meru) hiro(u) fuku(ramu)/ fuku(reru) amatsusae/ ama(ri)/ ama(ru) tsu(kusu)/ -tsu(kusu)/ dzu(kushi)/ -tsu(ku)/ dzu(ku)/ -zu(ku)/ tsu(kiru)/ tsu(kasu)/ sakadzuki/ kotogoto(ku)/ tsuka/ tsuki

camarada, companheiro, colega, pessoas tributo, apoiar, financiar suspiro, lamento, pesar encruzilhada, curva, hesitao, submeter pegar, juntar, achado, continuar a p inchar, engordar, espesso excedente, alm disso

1447

44

JIN/ SAN

acabar, exaurir, terminar, faz amizade com, servir (alguem)

1448 1449

8 8

10 7

113 130

SHOU KAN kimo

auspicioso, felicidade, bons auspcios fgado, vsceras, nervo, chutzpah risco, enfrentar, desafiar, ousar, prejuzo, assumir (um nome) revigorar,florescer trovo, raio canto de teatro noh semelhana, gostar, tal

1450

72

BOU FUN RAI YOU

oka(su) furu(u) kaminari uta(i)/ uta(u)

1451 1452 1453

6 8 8

16 13 16

37 173 149

1454

38

JO/ NYO

goto(shi)

como, como se, melhor, melhor, igual tronco, torso, casco (navio), cubo de roda vulgar, costumes, maneiras, coisas do mundanas

1455 1456 1457 1458

8 8 8 8

10 9 12 9

130 9 50 29

DOU ZOKU BOU/ MOU JO zukin/ oo(u) tsui(zu)/ tsuide

bon, chapu confira, relaciona, narra, descreve priso, prender, interessada, aderir, desgosto cereais, gro eminente, tabela, mesa, alta

1459

64

KOU KOKU TAKU SEN MYAKU

kaka(waru)

1460 1461 1462 1463

6 8 8 4

14 8 10 10

79 25 63 130

o_gi suji

leque, leque de dobrar veia, pulso, esperana seduzir, chamada, mandar chamar, usar, vestir, cavalgar em, pechinchar, comer, beber tolerante, leniente, generosidade, relaxar, vontade, mente aberta pavilho, restaurante, manso, caramancho, casa de campo, vaudeville, Teatro de pera, palco assinatura, compra misterioso, oculto

1464

18

SHOU

me(su)

1465

13

40

KAN

kutsuro(gu)/ hiro(i)/ yuru(yaka)

1466

TEI/ C HIN

1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473

8 8 5 8 8 8 8

17 5 10 13 15 11 12

154 95 127 37 55 119 42

KOU GEN KOU SHOU/ SOU HEI SO SHOU C HOU KI SATSU/ SAKU SHOU tata(mu)/ tatami/ kasa(naru) fumi ara(i)/ aratenohira/ tanagokoro ko(riru)/ ko(rasu)/ ko(rashimeru) tagaya(su) susu(meru)

plantar, agricultura, cultivar exortar, desejar, encorajar abuso, mau, mal, ruptura grosseiro, rude, spero manipular, regra, administrar, conduta, palma de mo penal, castigar, punir, disciplinar sulco de rodas, roda, trilha, modelo, caminho tome, sufixo para contagem de para livros, volume cosmticos, enfeitar-se esteira do tatami, sufixo para contagem de esteiras de tatami, dobrar, calar, abolir espelho, espculo, cano principal, oferenda de bolinho de arroz recomendar, esteira, aconselhar, encorajar,

1474 1475 1476 1477

8 8 6 8

18 9 5 12

61 159 2 119

1478

12

102

JOU/ C HOU

1479

19

167

KYOU/ KEI

kagami

1480

16

140

SEN

susu(meru)

oferecer
1481 1482 8 8 14 11 187 85

KU TAN

ka(keru)/ ka(ru) awa(i)

dirigir, corrida, galope, avanar, inspirar, impelir magro, desmaiar, passageiro, plido maturar, amadurecer, amadurecimento, adquirir habilidade pagode, torre, campanrio

1483

15

86

JUKU TOU YU EN KI KAKU SOU IN/ ON

u(reru)

1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490

8 8 8 8 8 8 8

12 16 9 8 13 12 14

32 149 32 113 170 2 170

sato(su) kaki ino(ru) heda(teru)/ heda(taru) mo kaku(su)/ kaku(shi)/ kaku(reru)/ kaka(su)/ yo(ru) hita(su)/ hita(ru) yome/ totsu(gu) kashiko(i)

repreenso, advertir, carga, avisar, persuadir barreira, cerca, parede orar, rogar isolar, alternar, distncia, separar, golfo perda, luto esconder, esconderijo, capa imergir, ensopar, mergulhar, empapar, umedecer, molhar, embeber casar, noiva sbio,inteligente, sabedoria, inteligncia graes, gota, sufixo para contagem de partculas pequeninas princesa tempo livre, descanso, lazer, tempo, ausncia transparente, permeear, filtrar, penetrar cadeias, ferros, conexo cultivar, alimentar emborcar, capa, matiz, manto, arruinar-se abraar, abraar, possuir, proteger, primazia

1491

10

85

SHIN KA KEN

1492 1493

8 8

13 16

38 154

1494

11

119

RYUU

tsubu

1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501

8 8 8 8 8 8 8

10 13 10 18 11 18 16

38 72 162 167 32 146 64

KI KA TOU SA BAI FUKU YOU

hime/ himehima/ itoma su(ku)/ su(kasu)/ su(keru)/ to_(ru)/ to_(su) kusari/ toza(su) tsuchika(u) oo(u)/ kutsugae(su)/ kutsugae(ru)

1502

11

HEN KAN HAKU JOU/ SEI FU/ HO GI/ KA HA/ HAKU

katayo(ru)

parcial, lado, lado esquerdo, radical, inclinar-se, tendencioso boa-vontade, artigo, seo, amizade, conivncia navio de linha regular, nave

1503 1504 1505 1506 1507 1508

8 8 8 8 8 8

12 11 9 8 11 19

76 137 85 61 9 146

kiyo(meru)/ kiyo(i) kowa(i)/ kowa(garu)/ o(jiru)/ oso(reru) itsuwa(ru)/ nise/ itsuwa(ri) hatagashira

limpar, purificar, limpeza, exorcisar, Disnastia Manchu terrvel, assustar-se, medroso falsidade, mentira, enganar, fingir, falsificao hegemonia, supremacia,


1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 8 8 8 8 8 8 1 8 9 15 12 3 7 9 7 11 27 40 85 16 44 14 154 170

liderana, campeo RIN RYOU SHITSU/ SHUU BON/ HAN NYOU KAN BAI TOU yu(reru)/ yu(ru)/ yu(ragu)/ yu(rugu)/ yu(suru)/ yu(saburu)/ yu(suburu)/ ugo(ku) tsuru ka(ru)/ ka(ri)/ -ga(ri) murasaki maboroshi otoro(eru) kanmuri kai shime(ru)/ shime(su)/ uruo(u)/ uruo(su) oyo(so)/ o_yo(so)/ sube(te) antiga unidade, milsimo de yen, 0,3 milmetros dormitrio, hospedaria, palacete, casa de ch umidade, mido, molhar medocre urina coroa, melhor, inigualvel marisco, conchas cermica, porcelana balanar, agitar, oscilao, sacudir, tremer, vibrar corda (arco, violo), corda, hipotenusa caar, incurso, juntar roxo, violeta fantasma, viso, sonho, iluso, apario decadncia, decadente, enfraquecer revisar, corrigir, decidir muna(shii)/ utsu(ro) ure(eru)/ ure(i)/ u(i)/ u(ki) tawamu(reru)/ za(reru)/ um(reru) vazio, vacuidade, despreparo, abertura, fissura, falsidade melancolia, luto, lamento, est infeliz, triste, ansioso brincadeira, jogo, esporte lazer processar, acusar kusa(i)/ -kusa(i)/ nio(u)/ nio(i) yumi nao fedendo, cheiro de doena, parecer suspeito, odor, cheiro, fragrncia, cheirar, feder, brilhar, brilhante arquear, arco (arma, violino) estima, alm disso, ainda, ainda smbolo, signo, marca, contagem, charme tate ka(keru)/ ka(karu) kuku(ru) utage escudo, braso, escusa eregir, moldura, monte, apoio, prateleira, construir fechar, amarrar, priso, constranger banquete, banquete, festa

1517

12

64

YOU

1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524

8 8 8 8 8 8 8

8 9 12 4 10 9 11

57 94 120 52 8 149 141

GEN SHU SHI GEN SUI TEI KYO/ KO YUU GI/ GE KAN SHOU

1525 1526 1527 1528

8 8 8 8

15 15 12 11

1 4 169 149

1529

132

SHUU

1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536

2 8 8 8 8 8 8

3 8 11 9 9 9 10

57 42 118 4 75 64 40

KYUU SHOU FU JUN KA KATSU EN

1537 1538

8 8

16 4

94 22

JUU HITSU SOU KEN KA GO DAKU RYO/ RO UM/ BOU

kemono/ kedamono hiki

animal, besta igual, cabea, sufixo para contagem de para pequenos animais, rolo de pano ressecar, secar desvanecer-se, ficar humilde, comdescender, ser modesto doce, bolos, frutas recreao, prazer consentir, consentimento, acordo

1539 1540

8 8

17 17

86 149

1541 1542 1543 1544 1545

8 8 8 8 8

11 10 15 13 5

140 38 149 141 110

toriko/ toriku hoko ochii(ru)/ otoshii(reru)

cativo, brbaro, epteto ofensivo ao inimigo alabarda, armas, carro alegrico colapso, desmoronar, ruir, queda (castelo), deslizamento unidade de rea de 3,31 m2 ou outra vez, alm disso, na outra mo fresco e agradvel, refrescante tranqilizar, centros para preservao da paz chique, estilo, pureza, essncia, supra-sumo, a nata, elite, selecionados nutrir, mais & mais, ser luxuriante, planta, turbidez

1546

10

170

KAN

1547 1548

8 8

8 2

32 29

HEI YUU

tsubo mata/ mata-/ mata(no-) suzu(shii)/ suzu(j)/ suzu(yaka)/ usu(i)/ hiya(su)/ makotoni shizu(meru)/ shizu(maru)/ osae iki

1549

11

85

RYOU C HIN

1550

18

167

1551

10

119

SUI JI BOKU J GA

1552 1553 1554 1555

8 8 8 4

12 6 11 8

85 75 70 140

ho_/ hoo

simples,cru, plancie, dcil rotao, ir de uma lado para outro

me

boto, broto, brotar, germe (planta) gradualmente, lentamente, deliberadamente, gentilmente horizontal, trama, esquerda & direita, latitude estmago, barriga, colheita, papo de ave

1556

10

60

JO I I

omomu(roni) yokoito/ nuki

1557 1558

8 4

16 9

120 102

1559

11

162

ITSU

so(reru)/ so(rasu)/ hagu(reru)

desviar-se, indolncia, lazer, perder o ponto, escapar, evitar, desviar um golpe, divergir grandeza, excelncia

1560 1561 1562 1563

8 6 8 8

13 6 7 12

9 75 160 164

KETSU KI SHIN SAKU tsukue kara(i)/ tsura(i)/ dzura(i)/ kanoto su

mesa, escrivaninha picante, quente, amargo, temperado vinagre, azedo, cido, picante

1564

GYOU/ KOU NI SAI TOKU GUU GAI KA

ao(gu)/ oo(se)/ o(ssharu)/ ossha(ru) ama kuda(ku)/ kuda(keru) kakuma(u) tama hate

rosto para cima, melhorar, depender, procurar, respeito, rever, tomar freira quebrar, quebrado, esmagar, popular, familiar esconda, abrigo, escudo acidentalmente, nmero par, par, casal, mesma espcie horizonte, costa bom, belo,excelente, agradvel, hbil incmodo, bando de cavalos, carga de cavalos, enviar a cavalo

1565 1566 1567 1568

8 8 8 8

5 9 10 11

44 112 22 9

1569 1570

8 8

11 8

85 9

1571

14

187

DA/ TA TAI C HOU JUN BOU EN HOU katawa(ra)/ waki/ oka-/ hata/ soba namari kuzu(reru)/ -kuzu(re)/ kuzu(su) okota(ru)/ nama(keru) su(mu)/ su(masu)/ su(masu)

1572 1573

8 8

9 15

28 85

negligenciar, preguia lucidez, limpar-se, limpar, esclarecer, colocar, esforar, olhar srio sequencial, companheiro espectador, alm disso, enquanto, muito prximo, 3 pessoa primazia demolir, murchar, aplainar eixo, piv, talo, caule, sufixo para contagem de pergaminhos equilbrio, vara de medio, escala

1574 1575

8 8

12 12

60 9

1576 1577

8 8

13 11

167 46

1578

12

159

JIKU KOU SOU/ ZOU ZAN JIN/ NIN SHI SHOKU TAN KAKU SAI HO SHIN ZEN/ SEN FUN shizuka/ yuzu(ru) fu(ku) fu(eru)/ fu(yasu) kimo tsukasa/ tomogara/ heya shibara(ku) ha/ yaiba/ ki(ru)

1579 1580 1581

8 8 8

16 11 15

60 72 72

caula, amigo temporariamente, por enquanto, momento, tempo longo lmina, espada, margem parte de discurso, palavras, poesia aumentar, aumento, multiplicar, levantar bexiga irritadaa, coragem, orgos internos, nervos colheita, colher plantao, planta loja sire, cavalheiro, artigos p/ cavalheiros Zen, meditao silenciosa irromper, repuxo, emitir, excitar

1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591

8 6 8 8 8 8 8 8 8 8

3 12 12 9 18 10 15 11 13 15

4 149 78 130 115 24 9 120 113 30

1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

14 12 18 12 12 4 9 14 14 13 4 11 14 10 7 11 12 13

94 52 181 167 170 17 120 32 149 164 14 120 85 75 9 53 72 85

GOKU KI KEN DON GUU KYOU KYUU JUKU SEI chika(u) tada(su) iku-/ iku(tsu)/ iku(ra) akiraka/ arawa(reru) nibu(i)/ nibu(ru)/ nibu-/ nama(ru)/ namaku(ra) sumi

priso, cadeia quantos, quanto, quo longe, quanto tempo aparecer, existente tolo, lento, estpido, embotado, sem corte esquina, canto vilo, mau, sorte ruim, desastre torcer, perguntar, investigar, verificar escola p/ reforo, escola particular voto, jurar, penhor recompensar, recompensa, retribuio suprfluo, intil azul escuro, azul-marinho tadayo(u) momo rumo, biar (em lquido) pssegueiro chefe, conta, conde, tio, Brasil mais comum, tudo, bastardo fasca, claro, cristalino mizo ishibumi wazawai ranhura, canal, encanamento, dreno, 10 elevado a 32 lpide, monumento calamidade, desgraa, mal, maldio V.I.P., convidado especial takuwa(eru) harawata tsutsu shimo fue acumular, ter uma concubina, fongrafo intestinos, abdomen, tripas, vsceras cilindro, tubo, cano, cano de arma, manga geada flauta, clarinete, assobio, gaita de foles, flautim, flauta

SHUU/ SHU/ TOU muku(iru) JOU KON HYOU TOU HAKU SHO SHOU KOU HI KA HIN C HIKU C HOU TOU SOU TEKI ETSU C HI C HIKU KYOU FU uyauya(shii) tasu(keru)

1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622

8 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 8 8

14 13 15 13 13 12 17 11 10 10 10 10 7

112 113 40 140 130 118 173 118 61 128 95 61 64

yoroko(bu)/ yoroko(basu) xtase, prazer ha(jiru)/ haji/ ha(jirau)/ ha(zukashii) vergonha, desonra criao, aves domsticas respeito, reverencia ajudar, ajuda, auxiliar

1623 1624

8 8

11 8

68 140

1625

11

163

SHA BYOU/ MYOU KAKU

nana(me)/ hasu nae/ nawakuruwa

diagonal, inclinado, oblquo muda (planta), broto cercado, quarteiro, fortificao, bairro das prostitutas moer, polir, explorar, melhorar, escovar (dentes) arteso, carpinteiro prola, gema, jia molhado, molhar-se, lucrar, receber benefcios, favorecer, charme, embeber alma, esprito derreter, dissolver, fundir (neve) declnio, suspender, pendurar, negligente corte, acerto, aparar vapor cavaleiro, equitao, sufixo para contagem de cavalos sonolento, sono, morte

1626 1627 1628

8 8 8

16 6 10

200 22 96

MA SHOU SHU

miga(ku)/ su(ru) takumi tama uruo(u)/ uruo(su)/ uru(um) tamashii/ tama to(keru)/ to(kasu)/ to(ku) ta(reru)/ ta(rasu)/ ta(re)/ -ta(re)/ nannanto(su) ka(ru)

1629

15

85

JUN

1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645

8 8 6 8 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8

14 13 8 4 7 18 13 11 11 9 16 8 9 17 16 9

194 85 4 18 85 187 109 85 4 130 85 38 99 159 61 8

KON YOU SUI GAI/ KAI KI KI SUI KEI I/ JOU HAI DAKU/ JOKU SEI/ SHOU BOU KATSU KAN AI OKU HAN H TOKU TO

tani/ tanigawa

corrente de montanha, vale oficial militar, carcereiro, velho, posio pulmes

nigo(ru)/ nigo(su)

sonoro, sujidade, errado, impureza sobrenome

soregashi/ nanigashi kusabi ura(mu) awa(re)/ awa(remu)/ kana(shii)

assim-e-assim, um, um certo, aquela pessoa controlar, cunha remorso, pesar, estar triste pattico, pesar, pena, emoo, compaixo, solidariesar lembrana, pensar, recordar C orreia transportadora, carregar, transportar

1646 1647 1648 1649 1650

8 8 8 8 8

16 13 13 16 6

61 64 94 118 30

saru atsu(i) ha(ku)/ tsu(ku) futokoro/ natsu(kashii)/ natsu(kashimu)/ natsu(ku)/ natsu(keru)/ nazu(keru)/ ida(ku)/

macaco caloroso, humano, srio, cordial, ponderado cuspir, vmito, arroto, confessar, contar (mentiras) bolso, sentimentos, corao, saudades, sentir saudades, torna-se ligado a, seio, peitos

1651

16

61

KAI/ E

omo(u)
1652 1653 6 8 6 15 27 61

KAI FUN

hai ikidoo(ru) kiwa(meru)/ kiwa(maru)/ kiwa(mari) / kiwa(mi) kemi(suru)

cinzas, suco adstringente, cremar estimulado, resentido, estar indignado, raiva endurecer, destitudo, sofrer, criar obstculos, encurralar revier, inspeo, reviso arrependimento, entristecer-se, suspiro, lamento

1654

15

116

KYUU/ KYOU ETSU GAI YUU/ YU JOU TEI FU/ BU REI JOU JA KEI TOU ZETSU KOKU TAN KOU/ GO HI GYOU/ KYOU DOU KO REKI JUN SO/ SHO H

1655 1656

8 8

15 13

169 61

1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677

8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8

12 16 7 15 19 16 8 19 10 6 14 17 6 6 12 9 9 14 10 12 13

94 167 30 154 198 38 92 196 53 135 164 167 4 38 72 85 75 27 15 103 157

nao

alm disso, ainda fechadura, cadeado, correntes mostrar, oferecer, apresentar, enviar, exibio ode, prosa, poema, tributo, prestaes, tributar

uruwa(shii)/ ura(raka) musume yokoshi(ma) niwatori/ tori kara shita hido(i) kita(eru) kisaki kisaki akatsuki/ sato(ru) hora ka(reru)/ ka(rasu) koyomi

amvel, companheiro jovem, moa, senhorita, filha malvado, injustia, errado Frango, galinha Tang, C hina lngua, lingueta de inst. de sopro, lingueta de fechadura injusto, cruel, severo forjar, disciplinar, treinar imperatriz, rainha, depois, atrs, mais tarde rainha, princesa aurora, amanhecer, no evento gruta, caverna, escavao encolher, secar, ressecar, evaporar calendrio, almanaque quase-, semi-, associar

uto(i)/ uto(mu)/ maba(ra) fu(h)

desviar, rude, negligenciar, evitar, esparso pisar, dar um passo, passar por cima, paraticar, persistir acumular, envolvimento, problemas, conexo, continuamente

1678

11

102

RUI WAI KA makana(u) kutsu

1679 1680

8 8

13 13

154 177

suborno, conselho (adm.), oferta, finanas sapatos

1681

123

YOU

hitsuji

carneiro vermelho, zinabre, escarlate, vermelho, ensangentado caada, disparar, caar cavidade, buraco, fenda, muito, grande, excessivamente gaze, seda fina, Roma

1682

SHU RYOU/ REFU KOU RA SETSU/ SHOU GEI RO SETSU BAI GAI SHOU HAN SO GYAKU ROU KI JI SAN/ SEN NIN/ JIN YOKU SHUU KUN BUN FU JI/ SHI

ake kari/ ka(ru) ana

1683 1684

8 8

11 4

94 39

1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8 8 8

19 13 19 8 8 15 13 17 10 10 9 14 7 13 3 7 11 13 16 10 15 8

122 64 195 86 64 154 149 112 102 115 141 85 49 12 46 38 124 61 140 142 141 9

osa(meru)/ kane(ru)/ to(ru) kujira irori tsutana(i)

indireto, substituto, agir alm de baleia lareira, forno, fornalha, reator mal-ajambrado, desajeitado, inbil compensao, indenizao acima declarado, o dito, isso especfico recife, rocha submersa

aze

sulco p/ plantar arroz, represa p/ plantar arroz tarifa, coletar impostos, pedir emprestado

shiita(geru) mo(ru)/ mo(reru)/ mo(rasu) i(um)/ i(mi)/ i(mawashii) itsuku(shimu) yama hara(um)/ migomo(ru)

tiranizar, oprimir vazamento, escapar, tempo luto, odiar, detestvel, aniversrio de morte misericrdia montanha gravidez o seguinte, prximo

ure(eru)/ ure(i) kao(ru) ka hada samurai/ habe(ru)

perigo, pesar, lamento, estar ansioso fragrante, perfumado, fumaa (cigs) mosquito pele, corpo, gro, textura, disposio garom, samurai, esperar sobre, servir cabo, ponta, promontorio congelar, geada, rgida, seja absorvida em epidemia

1707 1708

8 8

8 16

46 15

KOU GYOU EKI/ YAKU KO

misaki ko(ru)/ ko(rasu)/ kogo(rasu)/ kogo(raseru)/ kogo(ru)

1709 1710

8 8

9 13

104 207

tsudzumi

tambor, batida, despertar, inspeo (militar)

1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

14 9 18 16 8 9 7 13 14 8 13 10 13 10 9 17 11 10 8 11 15 11 7 12 12 5 9 13 10 9

61 130 124 167 75 2 32 30 164 85 145 104 140 9 130 64 46 162 162 79 8 94 30 66 61 31 2 164 2 156

ZOU HOU HON/ HAN SAKU/ SHAKU SUU/ SHU SUI KOU SHI KOU FUTSU RA SHITSU JOU/ SEI RIN TAI GI SUU TEI TETSU KAKU/ KOKU/ BAI HOU BYOU GIN KAN YU SHUU YUU RAKU GOU FU

niku(mu)/ niku(i)/ niku(rashii)/ niku(shimi)

odiar, detesta placenta, bolsa, estojo

hirugae(ru)/ hirugae(su)

sacudidela, virar, onda, tumulto, mudar de idia confundir, mistura, est em desordem

toboso/ karakuri

dobradia, piv, porta comandante, tropas lder, governador buraco, furo herdeiro, bem-sucedido fermentao

wa(ku)/ wa(kasu) hadaka

borbulhar, ferver, agitao, barulho, criar descoberto, nu, parcialmente vestido ligeiramente

mu(su)/ mu(reru)/ mu(rasu)

vapor, calor, quente, compressas, ficar mofado tica, companheiro tero

maga(i)/ modo(ki) aga(meru) kawa(ru)/ tagaini

imitar, alvo (uma arma), nomear, imita adorar (divindade), respeitar, reverenciar em cadeia, em fila, enviar transferir, alternar

kara/ gara ho(meru) neko

casca, concha de noz elogio, enaltecer gato declamar, cantar, recital

a(ete)/ a(enai)/ a(ezu) tano(shii)/ tano(shimu) tora(wareru)

ousar, frgil, lamentvel, trgico, triste, franzino prazer, feliz, jbilo cativo, criminoso, priso, pegar isolar, confina para um quarto produtos lcteos, creme, caldo, suco de fruta robusto, vigor

omomu(ku)

continuar, obterm, tornarse, tender isolamento, calmamente, amadurecer, amadurecimento, morte de

1741

11

40

JAKU/ SEKI

sabi/ sabi(shii)/ sabi(reru)/ sami(shii)

um padre
1742 1743 8 8 9 14 12 85

BON ZEN SAN/ SEN C HUU/ I/ SHU/ SHUU SHOKU DO SHIN BAKU KOU SAI BAI HAN TEI GU TOU SHOU SHAKU NEN HEN SHUKU GI BAN JOU JOU KIN KYUU KON HON MOU/ KOU/ KAU BO shita(u) neba(ru) amane(ku) shito(yaka) yoro(shii)/ yoro(shiku) ebisu tsuchi kamo(su) tsutsushi(mu) ku(chiru) oro(ka) mune/ munaayaka(ru) ho shibo(ru)/ shi(meru)/ shi(maru) kakehashi i(ru) shoku(suru)/ tano(um) yatsu/ yakko

bacia, bandeja firmemente, gradualmente avanando, finalmente, raramente andaime, ripa, moldura, cais, ferrolho (porta) calcular, cunhar moedas confiar, solicitao, enviar uma mensagem serva, escrava, dama de companhia grvida, gravidez vago, obscurecer, deserto, vasto estrangular, apertar, torcer supervisionar, administrador, regra mediador, ir entre vela espio tolo, tolice, disparate, estpidez trave horizontal, sulcar semelhana shaku, p Japons, medida, escala, regra grudento, aglutinado, gorduroso, perseverar em toda parte, tempos, amplamente, gracioso, puro, suave melhores cumprimentos, bons brbaro muito, terra, solo fermentar, causa discreto, reverentemente, humildemente decair, apodrecer, permanecer recluso descendentes, irmo mais velho tumulto, correria decrscimo consumir-se, sentir saudades, amar, adorar

1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 15 15 5 10 13 12 10 12 6 11 13 12 7 4 11 12 11 8 12 16 20 17 6 8 8 10 14

75 167 30 38 38 85 120 40 38 50 9 61 75 42 44 119 162 85 40 8 32 164 149 75 72 37 127 140

1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 12 19 12 14 15 8 6 15 12 14 8 4 11 11

78 58 188 63 130 115 85 130 44 75 85 86 68 109 61

JUN JIN ZUI HI MAKU KA HOU KI RI HOU TEKI SUI TO/ TOU C HOU YUU naga(meru) kase(gu) awa hada ha(ku) tana/ -dana shizuku/ shitata(ru) ta(ku)/ -da(ki) tobira tazu(neru)/ hiro

martrio, sair por pedir demisso indagar, aprofundar, procurar tutano, medula, miolo porta frontal, pgina de ttulo, pgina frontal membrana salrio, trabalhar, ganhar dinheiro bolhas, espuma textura, pele, corpo, granulao calado, sapatos, botas, usar (sapatos, meias) prateleira, apoio, moldura, manto, grade gota, gotejar cozinhar, ferver concha grande, concha p/ sake, medida de volume fitar, observar, olhar, ver, escrutinizar permanncia, tempo longo, distante, lazer pechincha, razo, carga, suspeita, ponto, conta, pureza, preo baixo, honesto, barato, descansado, pacfica, satisfeita Esvair-se, fluxo, ensopar, penetrar, ocultar ne(ru) tsu(keru)/ tsu(karu)/ dzu(ke)/ -dzuke uzu kasa tada(shi) sara tempera, refinar, broca, treinar, polir por em conserva, ensopar, umedecer, empapar redemoinho, turbilho guarda-chuva entretanto, mas prato(tipo), poro, prato (objeto) vaso de flores, garrafa, garrafinha, jarro, barril, cntaro lata, pote, recipiente barril, balde, tanque lavanderia, lavar, verter em, enxguar bicho-da-seda um

1787

13

53

REN

1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794

8 8 8 8 8 8 3

8 16 14 12 12 7 5

85 167 85 85 9 9 108

HITSU/ HI REN SHI KA SAN TAN BEI BIN KAN/ FU SOU TAKU SAN/ TEN IC HI/ ITSU

1795

11

98

kame kama fune susu(gu)/ yusu(gu) kaiko/ ko hitotsu

1796 1797 1798 1799 1800

8 8 8 6 8

6 15 17 10 7

121 75 85 1 32

1801 1802 1803 1804

8 8 8 8

6 7 18 15

1 9 104 162

NI/ JI SHI HEKI SEN

futa(tsu)/ soe ukaga(u) kuse/ kuse(ni) utsu(ru)/ utsu(su)/ miyakogae

II, dois, segundo retribuir visita, perguntar, indagar, perguntar, implorar maneirismo, hbito, vcio, trao, falta, entortar transio, mover, mudana extrato, seleo, resumo, cpia, espalhar em camada fina

1805

64

SHOU DA da-/ o(chiru)/ kuzu(su)/ kuzu(reru)

1806

12

32

degenerado, descender caixa, maus hbitos, prefixo p/ expressar humildade, presente, oferendas em roupas Shinto, corda, cortar papel absolvio, perdo obeso, gordura im, porcelana tampar, obstruir, colocar um batoque rime, elegncia, tom

1807

15

50

HEI

nusa

1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823

8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

11 8 14 11 19 12 13 13 14 17 10 13 10 14 9 10

155 130 112 116 180 30 75 154 40 164 161 184 184 77 57 162

SHA BOU JI C HITSU IN KAN ROU ZOKU NEI SHUU JOKU HOU KI SHI KO C HIKU KYOU/ KOU BOU BATSU/ HATSU/ KA/ BOC HI C HI BAKU EI ki(ru)/ somu(ku)/ u(tsu) shi(reru)/ oroka shiba(ru) yo(mu)/ uta(u) hazama mushi(ro) miniku(i)/ shiko hazukashi(meru) a(kiru)/ a(kasu)/ a(ku) u(eru) me-/ mesu/ men wame(ku) takadono

gritar, choro, grito vigia, vigilncia, alto edifcio assaltante, rebelde, traidor, ladro melhor, preferivelmente sujo, feio, vergonha, m aparncia embaraar, humilhar, envergonhar saciado, cansado de, entediado, htisfeito faminto, morrer de fome feminino, fmea arco perseguir, afastar, caar, efetuar, atingir, comprometer garganta (montanha), ravina divida derrotado, bater, ataque, punir tolo, estpido atar, prender, unir, amarrar, apertar recital, poema, cano, composio

1824 1825 1826 1827 1828 1829

8 8 8 8 8 8

9 10 6 13 16 12

46 18 9 104 120 149

1830 1831 1832 1833 1834

8 8 8 8 8

15 9 9 12 8

154 61 4 61 79

SHI KAI HI KOU OU

tamawa(ru)/ tama(u)/ tamo(u) ku(iru)/ ku(yamu)/ kuya(shii) iya(shii)/ iya(shimu)/ iya(shimeru) awa(teru)/ awa(tadashii) nagu(ru)

concesso, presente, vantagem, resultados arrepender-se, lamentar humilde, ordinrio, vil, vulgar desconcertado, ser confundido, perder a cabea assalto, ataque, batida, bater pulo, saltar, pular, empurro, galope, dlar, respingar, erupo, tranco grumo, montculo, reboco, cogulo, massa arranhar, esfregar, coar, escovar, atritar, explorar cerzir, reparar, consertar, ajeitar, por em ordem, ajustar sede, seca, ressecar-se lamento, rancor, resentimento, malcia, dio caule, talo desdm, desprezo, desprezar espremer lamento, sentir pesar condolencias, velrio, funeral nitrato, salitre preguioso, ociosidade

1835

13

157

C HOU KAI/ KE SATSU

h(neru)/ to(bu)/ -to(bi) katamari/ tsuchikure su(ru)/ su(reru)/ -zu(re)/ kosu(ru)/ kosu(reru) tsukuro(u) kawa(ku) ura(um)/ ura(meshii) kuki anado(ru)/ anazu(ru) shibo(ru) ita(j) tomura(u)/ tobura(u)

1836 1837

8 8

13 17

32 64

1838

18

120

ZEN KATSU KON KEI/ KYOU BU SAKU TOU C HOU SHOU DA KOU U GA KEN SETSU KAN FUN SHITSU KON IN YOU

1839 1840 1841 1842 1843 1844

8 8 8 8 8 8

11 9 8 8 13 11

85 61 140 9 64 61

1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

4 12 12 8 6 15 10 9 12 15 14 16 9 15

2 112 61 77 140 184 9 116 75 32 85 32 38 116

gaenji(ru) imo u(eru) tsuma(shii)/ tsudzumayaka nusu(um)/ hiso(kani)

acordo, consentir, concordar com batata Morrer de fome, com fome, sede frugal, economia, econmico discrio, roubar, segredo, particular, aquietar caixo fnebre, caixa fechada tmulo, montculo

urushi

verniz, envernizar terra cultivada matrimnio, casa

kama

fornalha, forno

1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866

8 8 8 8 8 8 8 8

12 6 11 13 17 16 9 5

104 4 170 32 130 9 64 4

TOU RI BAI SO TOU JU GOU SEKI SEI KYOU/ KOU HOU RYOU SHUKU YOU shirizo(keru) muko u(keru) nara(u) misasagi deku

varola, catapora oficial, um oficial cortesia, seguir, acompanhar, atender modelo, moldura mimeogrfo, cpia confucianista torturar, golpear, batida rejeitado, recuo, retirada, retroceder, repelir, empurrar noivo, genro receber, sofrer, atender (telefone), tomar, obter, pegar emular, imitar mausoleo, tmulo imperial tio, juventude lugar comum, comum, emprego esposa legtima, descendncia direta (nobastarda) ntimo, corao, mente, interior imashi(meru)/ mikotonori mikotonori mayu/ kinu hinoe pedido imperial decreto imperial casulo terceira classe, 3, 3 signo do calendrio C hins machado, 1.32 lb, felino yoi pouco tempo, noite, noite antecipada retificar, endireitar, corrigir, reformar, curar, controlar, fingir, falsificar infeliz, desgraa, sorte ruim, desaster ku(mu) trabalhar em bares, servindo sake, o anfitrio, suco (gua), concha, balde, bomba estipndio, salrio dilvio, enchente, vasto tsu(keru)/ tsu(ku) maka(ri-)/ ya(meru) fixar, anexar, referir-se a deixar, parada, sacar, ir ansiedade, dificuldade,

1867 1868

8 8

12 8

38 8

1869 1870 1871 1872

8 8 8 8

10 11 8 11

9 170 29 53

1873

14

38

C HAKU/ TEKI C HUU C HOKU SHOU KEN HEI KIN SHOU

1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880

8 8 8 8 8 8 8

9 9 12 18 5 4 10

2 19 149 140 1 69 40

1881

17

111

KYOU YAKU

ta(meru)

1882

27

1883

10

164

SHAKU

1884 1885 1886 1887

8 8 8 8

10 9 8 15

9 85 170 122

HOU KOU FU HI

1888

13

86

HAN/ BON

wazura(u)/ wazura(wasu)

preocupao, dor, mal, aborrecer, chateao, irritante opor-se, suportar, apoiar, resistir excessivo, inundao, espalhar por platia, audincia (com o rei) viva, minoria, poucos aceitar e executar, seguir, obedecer, aprender sufixo para contagem de coisas em geral rpido, ligeiro

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5

12 18 15 14 15 14 6 13 8 19 10 5

32 85 149 40 162 118 162 181 19 1 12 2

KAN/ TAN RAN ETSU KA JUN KA/ KO JIN HAN GAI JI OU KYUU KOU SEN SUI SHIN SHAKU BOU/ HO/ MO/ MU GU SHAKU REI KAKU C HOU

ta(eru)/ tama(ru)/ ko(raeru)/ kota(eru) mida(rini)/ mida(rigamashii)

waka(tsu)

partio, compreende censura, investigao criminal selo imperial

okina furu(i)/ moto

velho venervel tempos antigos, coisas antigas, amigo velho, ex-, anteriores marques, senhor, daimyo ferro-gusa

1901

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

14 16 16 4 3 10 13 17 16 17 12

167 167 140 4 20 8 141 87 171 30 130

tsumu/ omori takigi/ maki monme/ me/ hyakume

pso, prumo, pso p/ anzol combustvel, lenha, acender fogo monme, 3.75 gramas, (kokuji) concha, afundar

se/ une osore

sulco mal-estar, medo, ansiedade, assunto baro, nobreza, posio na nobreza

shitaga(u)/ shimobe odo(kasu) ha(reru)/ fuku(ramu)/ fuku(reru)

escravo, servo, prisioneiro, criminosso, seguidor ameaa, dignidade, majestade, ameaar dilatar, dilatao, salincia, completa, intumescncia plural majesttico (ns ao invs de eu), ns do imperador

1913

10

130

C HIN SHO/ SO/ SHOU JIN KEN/ GEN ka(tsu) hanaha(da)/ hanaha(dashii) kira(u)/ kira(i)/ iya

1914 1915 1916

8 8 8

5 9 13

1 2 38

outrossim, tambm, alm disso tremendamente, muito, grande, excessivamente desgostar, detestar, odiar

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

11 11 17 10 8 14 10 18 13 10

142 142 181 161 75 162 64 145 167 75

J/ DA/ I/ YA KEI HIN SHIN SHA SOU KIN HAC HI/ HATSU SEN

hebi hotaru shiki(rini) kuchibiru waku saegi(ru) sa(su)/ hasa(mu) eri

cobra, serpente, bebedor duro pirilampo, vaga-lume repetidamente, recorrente lbios moldura, estrutura, carretel, cilindro, (kokuji) interceptar, interromper, obstruir inserir, inserido, enxertar, usar (espada) colarinho, pescoo, lapela taa, balde de arroz, pote, coroa rolha, tampa, tampo, cortia

1927

64

KYOU/ SHOU HEI/ BEI TOU

hasa(um)/ hasa(maru)/ wakibasa(um)+C 381/ sashihaum(um)

um pouco, entre cerca, parede juntar, carregar (um veculo), viagem

1928

12

32

1929

12

64

1930

MOU/ BOU GAN SHI KATSU OU TOTSU HA/ WA MATSU KATSU SOU SEI YU KAI FUN TON

mida(rini) kataku

desiluso, desnecessariamente, sem autoridade, inconsequente tolo,teimoso, firmamente membros, braos & pernas marrom, kimono felpudo

1931 1932 1933 1934 1935 1936

8 8 8 8 8 8

13 8 13 5 5 7

181 130 145 17 2 64

kubo(um)/ heko(um)/ boko deko

cncavo, concavidade, afundado convexo, mpar agarre, pacote, punhado, sufixo para contagem de pacotes esfregar, pintura, apagar rouco, ralhar

1937 1938 1939 1940 1941

8 8 8 8 8

8 11 19 10 18

64 30 140 162 104

mo yu(ku) i(eru)/ iya(su)

algas, planta flutuante partir, morrer restabelecimento, cura, saciar (sede), saciar vontade de vingana seqestrar, falsificar atmosfera, nevoeiro quarteis, estao de polcia, acampamento

1942 1943 1944

8 8 8

8 12 4

64 173 5

1945

12

HEI/ HOU

na(mi)/ nara(beru)/ nara(bu)/ nara(bini)

fila, e, alm disso, assim como, faz fila, classifica com, rival, igual

Você também pode gostar