Você está na página 1de 11

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elab!a" #!$ Juan Enrique Hernandez

R%&''* '*'+'al$ 16/04/2021

.ELIGRO
   O
   N
   R    S
   A   
   O    E    I
   S    G    D    S    S    N
   E    U    A    A   $    N
   L    D    E    A     Ó
   I
   C    /    I    I     Ó
   O    0    R    R    I    C
   A    I    A    C    A
   R    T    T    A    P    C
   .    N    N    I    I
   O    C    I
   A    T    R    F
   I
   Z    C
   U    S
   R    E    A
   D    L
   C

   E
  s    D
  e
   t
  n    S   D
  e
   i    E   A
   l    N   D
   I
  s   c
Comercial   e
   t   a SI  Accidente de tránsito    I   R
   %
  n    C   '
  e
   i   a
   t    I   &
   l    i    D   E
  c   s
   i
  v    N   S
  a   r    %
  e
   l   a
   t   e    C
   l    i   c
  a   s
   i   a
   C    V    H
  a
  r   s   s Sistemas ( medios de   e
  o   o   o
   i   o    d
   i
  r    d    d  )    d almacenamiento+   s   d
   t
  e
  n
   i
   d
  e   e
  m    t
  e
  r   s   t
  o S*$er"icies de tra,a-o   e
  n   d
  a
   i
Logístico    i   $   o   e   n SI irreg*lares .irreg*lares) con   o  r
   i
  !   r   (   $  n  e   c   *
   i   g
  r   a  s   a  s   i
  o  s di"erencia de nivel/+    d  e
  o
   i
  r   g   t
  e   m  n
  a   c   a
   i   r Condiciones de orden (   n  s
  e   e
  r   n   r   d  *  r
  e   t
   t
  o
   t    t   e   s   e  n   g  a aseo.caidas de o,-etos/    C
      i
  n   l    i   o  e  g
  *
   E    E  c    S   d  c   s   l
  s
  a
   l
  a    E
  s    D
   0   a
   "    l    S   D
  a   a    E   A
  c    D
   l   s    N   I
  e   e S*$er"icies de tra,a-o
Ca"eteria    d    " SI irreg*lares) con di"ere    I   R
   %
  a    C   '
  n   c    I   &
  o
   i   s    D   E
  c   s   o  s
   l    N   S
  o   *  a
  s    ,  n
   i   r   a    %
   i   o
  r   i   a   i
  n    C
  $    t   c   v   c
  s   i   e    i
   #
  o    i
   D    "
  o    L   "
   l   o
 

  o
  c
   i   a
  r
   t   o
   -   a
  s
   í   a
  g    ,   $
  o   a   r   o
   L   r
   t   o   c
   d    i
  o   e   a  e
   t Postura prolongada   n
  s
  e
   d   *   d    á
  c
 Administrativo   c   s   $  n
  o
SI mantenida, movimiento   e
  o   e   m   i repevo.
  r   n   o  c   m
  !
  $   o
   i   c   a  s
 +   o
  s   c    l   r
  o  e
   i
  a   a
   l   e   ,    1
  n
   i   e    d  a  m
  c
   i    R   o   l   r
   "   o
  s   e   "
   %    '   a   i
   l   n

  o
   d    D
  a
   t    A
  s    D
   I
  e
  o
   -  )    R
  a   s    '
   ,   o    &
  a    d    E
  r
   t   a
  3
   i    S
  e   g    E
   d   r ELECTRICO ( baja
 Administrativo   s   e si    D
  e   n tension, estaca    S
  n   e
  o   s    E
   i   o  +    N
  c   $  o
  a
   l    i    %
   I
  e   *   d    C
   R   2  a    I
  e   l
  e    D
  e   ,    N
   d  a    %
  o  c
  s   l
  e
   C
   '    d
 

+a!3$

CONTROLES EISTENTES EALUACIÓN DEL


   A
   I    N    L
   C     Ó
   I    E
   N    C    /    D
   I    D    D
EFECTOS    %
   E
   I    S    A   E
   N
   N    A
   E    C    E   D     Ó
   I   E   D
.OSILES    4    %
   I
   '    I
   F
   %
   P    D
   I   
   L    C   D
   I
   L
   N    D
   D
   I    E    6    L   I   D
   I
   A   L   1
   E    E    V
   I    D    E    E   1
   A   N    4   E   A
   '    5    D    V
   I   1  ;    E   V
   I   1
   F    E    E    R
   N
   I    D    D    N   %   P    P   N   %
   L    L    R   N
   .    R    R
   E    E    P      E    P
   I
   V    I
   V    4
   N
   N    N    I
  o
  v
   i   s
   t
  n   a
   i
  e   v
  v   s
  e
  r   o   a
  $   l
  *
   l
  s
  c
  o   í   n   o    %
Lesiones, contusiones    t   e    d    # # 7    8
  n   <   a   o    A
  e  e
   i   v
   i
  c    4    1
  m  a
   i   n
  n   e
  e    d
   t   *
  r
  n    P
  a
   5
  s    l
  e  o   a
  r
  n  e   (   e
  o  s
   i
  c   a
   i   n  n
  e
!olpes, caidas,    d
  n  (    =
   i
  c   g   s
  o    %
   I
contusiones,   o  n   n
  a   =    d    # 9 :    D
  c   e   *   i   o    E
amagullamiento   r   d   c   c    4
  a   r   e  n    5
  r   o    d  e
  o  e
   -    A  v
  e
  e   d   r
   5   $

  e
   d
  s
  e  o
  n  e
  o  s
   i
!olpes, caidas,   c   a
   i    %
   I
contusiones,    d  (   o   o    # 9 :    D
  n    N    N    E
amagullamiento   o  n
  c   e    5
  r   d
  r
  a
  r   o
  o
   -
  e
   5
 

  a  r   e  s    l   n  n    l


   l   a
  e   l   c   i   e  a    =  r   e
  r   e   i  +
   d   t
  a  o
   l   s    d    t
  a  r   c   t  a   d   s   s
  o  o
  n  n  o  a   n  $  o  a  s   a  +    i   o   l   $
  o  a  c   l
   i   o  o   "   i
   l    i   c   *  r   /   a
  c   v
   l    i   m
  c   $  o   t   a  +  c    -   n   ,   -   *   a   c   r   i
  e
  a   a   n   o
  c
   i   a  o  *  a   t    l   *   r   t
  e    t
  r   l   r   e   ,   c   r   .   a   i   e  n    %
"aga visual,    ,   o  a  r   a   s   o  r   s    -
  e    I
agotamiento,    l   a   d  $  a
   i   $   t
  s
  s   r   i
   d   o   a
   l   v   e   i    d    # 9 :    D
  a  r   t   $
  n  e  r   a   t   r   a
  o  a  e  e
  c   l    i   o   a   s    E
 ja#uecas.
  r   o  *
   i
  c
   d  e  r    d   a  n  n  a  $    i   3   s   o    5
  a  c   $  o   r   n   n  o  o   l
  a  o   i   a  m   l   e   i
   l   c
  3   m    l   a   a  a   d
   i
   l   (   o   3   t   m  s   m
   t    i   a
   t   c   e
  c    l   s   r   r   l   *  o
  a  o  c   e   a  e  e   e  e  n    R   s   i
    i   r
  e   l
   l
   i    l    t   e   *   t   $    d   a   v   e
   R  r   e  o   r    R   e  a   $
  $   d   $
   ,   d  $    l
  s   e
   l
  o   o
  c
   i    d
 +   r  +
   t   n
  n   c   c    i
  o
   i   e  o   e  +
  s    l   e
   d   t
  n   e  $
  e
   t   s   i
   t   a  r
   i
   l   o
  a  s   a  $
  e   m  e
   d   r
  e  o   m  e
  r
  a    t    t   o  r    %
   i   s   n
   i   n  e    I
Contacto directo   c
  n   s   i
   t   a  c    # 9 :    D
  
  e   E   a
  a   <    E
  e   n
  s    d  +    5
  *   o  s   *  o
  a    t    l   c
  g   i
  r   n  o
  $
  r
  a   t
  a   e   i
   i   c
  c
   i   *   a   l
  e
   "
   i   m  2
   i   v
  r   e
  r
  e   n  e   e
  e  (
   t   s
   V   n    ,
  a   o
   i
   5    S
 

  DE LA EM.RESA

RIESGO ALORACIÓN CRITERIOS .ARA ESTALECER


DEL RIESGO CONTROLES
   /    L   /    A
   R    E   R    L    I    /
   N    D   N    E    C    L    %
   A
   I    .    N    .
     D    S    N    A     N
   C     Ó
   %    I    N   %    %    E    A   &
   D    4    I   E   %  o
   E   N    &    C     Ó
   I   &    A    S    '    C   I
   E    S   N    S    %    C    C   L
    I   S
   D    C    D    E    N    F   . 
   I   &    E     
   L   '    I   E
   E    E
   A   I    L   S    '    S    E   %
   E   C    R    V
   R
   4   R    I
   E    P    N    4   I   C
   4    %
   E   D
   V   E    E    1   I    6    S   S
   I   S    E   E    R   E    A    %    I   I   P   A
   N   N    D    4    P   D    4   R    E
     C    6   '   S   I
   %    L   N
   I    R   L    P    %    E      E   C
   E  e    E   E    E    R    R    E    %
   C    S
   I
   V    4
   N
   I   V
   I    C
   A    N    %
   E    R    A
   N    N    P

   9
   
   @
   >    > $uerte o lesi%n    >
   :    # III Ace$ta,le    ?    >
   ? del trabajador    ?
  (
  e
   L

   9
   
   > &ccidente grave    @
   >
   B    B II Ace$ta,le    ?    >
   #    ? o leve    ?
  (
  e
   L

  c
  e
   D   
 )   ?
   9   >
   B    > 'isminuci%n    
   @   #
   B II Ace$ta,le    #    @
   #    ? producvidad    >   
   >   
   ?   
  (   ?
  e
   L
 

  c
Problemas   e
   d   
lumbares  )   ?
   9   >
   >    > dando como    
   @   #
   # III Ace$ta,le        @
       ? resultado una    >   
   >   
enermedad    ?   
  (   ?
proesional   e
   L

   
   ?
   >
   #
   @
   
   
   
   ?
)uemaduras de   c
   >    >
   : II  Ace$ta,le con control     *er, +o  -er   e
   :    9 es$ecí"ico    d
grado.  )
   9
   
   @
   >
   >
   ?
  (
  e
   L
 

MEDIDAS DE INTERENCIÓN

C%N4R%LES
 AD5INIS4RA4IV%S)
 AD5INIS4RA4IV%S)
ELI5
ELI5IINACI
NACIÓN
ÓN S'S4
S'S4I4
I4'C
'CIIÓN C%N4
C%N4R%
R%LE
LES
S DE IN&E
IN&ENI
NIER
ERIA
IA SEHALIACIÓN)
 ADVER4ENCIA

Ca$acitaci=n al
$ersonal $ara
seg*ridad vial

 Adec*acion de los $*estos de


tra,a-o+ Ca$acitaci=n

 Adec*acion de los $*estos de


tra,a-o+Escaleres ( demás r*tas de SeGali3aci=n
acceso+ Colocar ,arandas

No No
 

Cam$aGas de sal*d
 Adec*acion de los $*estos de vis*al) eamenes
tra,a-o+ oc*$acionales
$eriodicos+

5antenimiento en el sistema
electrico ( e2*i$os+ Instalar Ca$acitacion (
etintores en todas las seGali3acion+
de$endencias de la em$resa+

N% N%
 

E'IP%S @
ELE5EN4%S DE
PR%4ECCIÓN
PERS%NAL

'so del cint*r=n de


seg*ridad en todo ti$o
de ve<íc*los

No

a$atos
antidesli3antes
 

'so de lentes con "iltro


'V++
'V

N%
 

ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasifcación

enómenos
Biológico !sico "#!mico $sicosocial Biomec%nicos Condiciones de seg#ridad
nat#rales'

Gesti!n organizacional (estilo de


mando. pago. contrataci!n. Mec$nico (elementos de m$0uinas.
Ruido (impacto
#olvos org$nicos participaci!n. inducci!n  #ostura (prologada mantenida. 1erramientas..
1erramientas piezas a traba)ar.
Virus intermitente  Sismo
inorg$nicos capacitaci!n. bienestar social. forzada. antigravitacionales*
antigravitacionales* materiales proectados s!lidos o
continuo*
evaluaci!n del desempe/o. mane)o 2uidos
de cambios*

,aracter3sticas de la organizaci!n del


"luminaci!n (luz visible
traba)o (comunicaci!n. tecnolog3a. El%ctrico (alta  ba)a tensi!n.
Bacterias por e+ceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organizaci!n del traba)o. demandas est$tica*
&
e de-ciencia* cualitativas  cuantitativas de la labor
s
c 4ocativo (almacenamiento. super-cies
r ,aracter3sticas del grupo social
de traba)o (irregular
(irregularidades.
idades.
i Vibraci!n (cuerpo 430uidos (nieblas  del traba)o (relaciones. co1esi!n.
Hongos Movimiento repetitivo deslizantes. con diferencia del nivel* Vendaval
p entero. segmentaria* roc3os* calidad de interacciones. traba)o en
condiciones de orden  aseo. ca3das de
c e0uipo
ob)eto*
i
ó ,ondiciones de la tarea (carga
n mental. contenido de la tarea.
 Temperaturas
 Temperaturas e+tr
e+tremas
emas  Tecnol!gico
 Tecnol!gico (e+plosi!n. fuga.
Ricketsias Gases  vapores demandas emocionales. sistemas de Manipulaci!n manual de cargas "nundaci!n
(calor  fr3o* derrame. incendio*
control. de-nici!n de roles. monoton3a.
etc*5
(conocimientos. 1abilidades con
#resi!n atmosf%rica Humos met$licos. relaci!n a la demanda de la tarea.
#ar$sitos &ccidentes de tr$nsito 'errumbe
(normal  a)ustada* no met$licos iniciativa. autonom3a  reconocimiento.
reconocimiento.
identi-caci!n de la persona con la
Radiaciones ionizantes  6ornada de traba)o (pausas. traba)o #recipitaciones.
#icaduras (raos +. gama. beta  nocturno. rotaci!n. 1oras e+tras. #7blicos desorden
atentados. (Robos
(Robos.. p7blico.
atracos.etc5*
asaltos. (lluvias. granizadas.
alfa* descansos* 1eladas*

Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (l$ser. Material particulado Traba)o en &lturas
ultravioleta infraro)a*

Fluidos o e+crementos Espacios ,on-nados

8TTener
ener en cuenta 7nicamente los peligros de fen!menos naturales 0ue afectan la seguridad  bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad5 En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran
todos los fen!menos naturales 0ue pudieran afectarla5