Você está na página 1de 15

!NvOCAO DE ANCORANENTO - RONETR!A E APONETR!A OUNT!

CA

!NvOCANOS, PED!NOS, RECEBENOS E ACE!TANOS A AT!vAO, PROTEO, ANPARO,
ANCORANENTO, OR!ENTAO E S!NTON!ZAO, DE TODOS OS SERES OUE SERvEN
AO CR!STO PARA ESTE TRABALHO DE L!NPEZA, PUR!F!CAO, TRANSNUTAO,
DESOBSESSO E CURA. OS SERES:

O DO PONTO BASE (EXUS E PONBAS C!RAS),
O DO PONTO vERDE (CABOCLOS, PRETOS vELHOS, BA!ANOS, C!CANOS, BO!ADE!ROS, POvOS DO NAR,
POvOS DO OR!ENTE, POvOS !NTRATERRENOS, POvOS ESTELEARES DE OLURUN),
O DOS COROADOS TERRESTRES,
O DOS TRONADOS ESTELARES,
(NENC!ONAR TODOS OS SERES DE LUZ DEF!N!DOS DURANTE A !N!C!AO NOS CURSOS DE C.O.E. E OR!X RE!K!,
PERTENCENTES AOS 4 CRUPOS AC!NA,
O DA ORDEN SANTA ESNERALDA,
O DA ORDEN SANTA ANET!STA,
O DO NENTOR PESSOAL: ________________,
O DOS NENTORES E PROTETORES !ND!v!DUA!S (NENC!ONAR TODOS OS NENTORES E
PROTETORES DEF!N!DOS DURANTE A !N!C!AO NOS CURSOS DE C.O.E., OR!X RE!K!, UPCRADE, NTODO
ASCENS!ONAL),
O DOS NESTRES ASCENSOS (NENC!ONAR TODOS OS NESTRES DEF!N!DOS DURANTE A !N!C!AO NOS
CURSOS DE C.O.E., OR!X RE!K!, UPCRADE, NTODO ASCENS!ONAL),
O DOS 144 CHOHANS DE ALFA S ONECA,
O DO NAHA CHOHAN DOS 144 RA!OS,
O DOS NESTRES DO CONSELHO CARN!CO TERRESTRE (12 ANC!OES),
O DOS NESTRES DO CONSELHO CARN!CO EvOLUT!vO ESTELAR,
O DO CONSELHO DOS OR!XAS ESTELARES (NENC!ONAR TODOS OS OR!XS DEF!N!DOS DURANTE A
!N!C!AO NOS CURSOS DE C.O.E., OR!X RE!K!, UPCRADE, NTODO ASCENS!ONAL),
O DOS 72 AN]OS DA CABALA HEBRA!CA,
O DOS 144 ARCAN]OS (NENC!ONAR TODOS OS ARCAN]OS DEF!N!DOS DURANTE A !N!C!AO NOS
CURSOS DE C.O.E., OR!X RE!KE, UPCRADE, NTODO ASCENS!ONAL), 144 ELOH!NS, 144 SERAF!NS
E 144 OUERUB!NS,
O D!v!NO ESPR!TO SANTO.
!NvOCANOS, PED!NOS, RECEBENOS E ACE!TANOS A AT!vAO:
O DO TUBO ELETRON!CO NAX!N,
O DO CANPO DE PROTEO ACTUR!ANO,
O DO CANPO DE PROTEO PARATRON,
O DOS NERKABAS DE PROTEO (ENvOLvENDO O TERAPEUTA, LOCAL DE ATEND!NENTO, CASA /
APARTANENTO).

ANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS:YAvYTH, ON YAv!TH , ON
N!CUEL ON, ON SHO, ON SHO HAN, UTA! FUN!R, NETST!CA, ON NETST!CA, ZECH,
ON CR!STO, ON SANANDA, ON NAR!A, ON NERKABAH, ON SANTA ESNERALDA, ON
SANTA ANET!STA, CONANDO ESTRELA DA v!DA, CONANDO TENPORAL, ON NETRATON,
ON NELv!C, SHAN LOO, SHAALAN, SHANL!N, ON PLASH. (PULS!ONANDO)

OPED!NOS A CONEXO CON AS FRATERN!DADES UN!vERSA!S: BRANCA DA TERRA,
ROSA DE OR!ON, AZUL DE SR!US, PRATEADA DE PL!ADES, DOURADA DO SOL
NONNAT!A E CR!STAL DE CANOPUS:
OPED!NOS A CONEXO CON A D!v!NA PRESENA EU SOU E A AT!vAO DA CHANA
TR!NA:
6AT!vANDO: CHANA ROSA DO ANOR, CHANA DOURADA DA SABEDOR!A, CHANA
AZUL DA FORA, F E vONTADE D!v!NA,
EU SOU O ANOR (3x) OUE TUDO ENvOLvE NA CHANA ROSA
EU SOU A F (3x) OUE TUDO NOv!NENTA NO RA!O AZUL
EU SOU A SABEDOR!A (3x) OUE TUDO ENvOLvE NA LUZ DOURADA
AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO O SNBOLO: ACARESH

6AT!vANDO: N!NHA CONEXO CON O NEU EU SOU E FANL!A NONAD!CA.
EU SOU A ENERC!A CRST!CA - NAHATNA - BUD!CA. EU SOU: FAA ATRAvS DE
N!N A SUA vONTADE (PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

O!NvOCANOS, PED!NOS, RECEBENOS E ACE!TANOS A !NTERvENO DA H!ERAROU!A
D!v!NA EN NOSSAS v!DAS CU!ANDO NOSSOS PASSOS E PARA OUE SE]AN
SECC!ONADOS, L!NPOS, PUR!F!CADOS E TRANSNUTADOS, PELO ANOR E PELO PERDO,
TODO E OUALOUER PENSANENTO, SENT!NENTO E ENOO NAL OUAL!F!CADA, TODO E
OUALOUER ELENENTAL NECAT!vADO, CONO: OD!O, RA!vA, RANCOR, NACOA, NEDO,
CULPA, !NvE]A, OLHO CORDO, LUXUR!A, PENA, NALD!O E FANAT!SNO, TRAUNAS,
BLOOUE!OS E FRUSTRAOES CON OR!CENS NESTA v!DA OU EN v!DAS PASSADAS, EN
TODOS OS PLANOS DE CONSC!NC!A E EN TODAS AS REAL!DADES PARALELAS, NESTE
ANB!ENTE E NAS PESSOAS AOU! PRESENTES (E A D!STNC!A).


TERAP!A
1.PED!NOS PARA vER!F!CAREN O OUADRO ENERCT!CO E FAZEREN A
vARREDURA AUR!CA,

2.PED!NOS PARA ABR!REN OS TRABALHOS ATRAvS DOS NANTRAS E
DECRETOS:

NANTRAS
PED!NOS PARA SE]AN AT!vADOS OS PORTA!S DOS TRONADOS E DENA!S
H!ERAROU!AS:
YARAvAN ACNOSH! SURAN ON RAN THAN LAN PAN (3x)

PED!NOS PELO ACOPLANENTO E AL!NHANENTO DOS CORPOS SUT!S E A PRO]EO DOS
NERKABAS DE PROTEO:
ON NARANESH, ON NARANESH, LAN BR!TH RAN LYAN (3x)

PED!NOS AO SENHOR DEUS DA LUZ, OUE SE FAA A TUA vONTADE NESTE
TRABALHO DE ANOR:
CODOSH! ADONA! LUN!N!X (3x)

PED!NOS PELA AT!vAO DO CONSELHO CARN!CO PARA O TRABALHO:
NAU WUAN YOROK WART!EN (3x)

DECRETANOS:
OUE SE]AN ABERTOS OS PORTA!S DA LUZ E DO RESCATE ACORA".

OUE A ORDEN D!v!NA SE NAN!FESTE EN N!N E ATRAvS DE N!N NAN!FESTE
A vONTADE DA PERFE!O E RENOvA AS CORRENTES DA !LUSO E DAS TREvAS
NESTE !NSTANTE NESNO".

OUE A vELOC!DADE DA LUZ E DOS TAK!ONS SE]A NAN!FESTADA NESTE TRABALHO
DE L!NPEZA ACORA E SENPRE NA LUZ DE DEUS".

NANTRAS
PED!NOS OUE SE]A !NSER!DO O ANCORANENTO NA ESTRUTURA CELULAR:
ON RON (7x)

PED!NOS PELA COD!F!CAO DOS TRONOS ESTELARES:
ON RANY (7x)

PED!NOS PELA AT!vAO DOS S!STENAS DE DEFESA APONTR!COS:
ON TA!CRA (7x)

PED!NOS PELA AT!vAO DOS COD!COS DOS COROADOS TERRESTRES:
ON ARACASH (7x)

PED!NOS PELA CONEXO E AL!NHANENTO CON OS OUTROS CORPOS SUT!S:
ON YHAN (7x)

OUANDO HOUvER UN PAC!ENTE: PED!NOS A H!ERAROU!A ANCORADA PARA SERNOS
TRATADOS S!NULTANEANENTE AO PAC!ENTE

3.PED!NOS OUE SE]A DEF!N!DO UN PERNETRO DE PROTEO DE 3S KN, AO
REDOR DO LOCAL DE ATEND!NENTO, PELOS ARCAN]OS: N!CUEL, ]OF!EL,
SANUEL, CABR!EL, RAFAEL, UR!EL, EZEOU!EL, NETRATON, NETATRON,
SANDALFON, ARYEL E AR!ELL!S:
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON PLASH (ESCUDO PESSOAL),
YESH (H!ERAROU!AS CALCT!CAS), ON N!CUEL ON (EOU!PES SERAFN!CAS E
OUERUB|!N!CAS L!CADAS A FREOUNC!A DOS LOCOS CALCT!COS) . FECHANDO
TODOS OS ESCUDOS D!NENS!ONA!S E TENPORA!S DE PROTEO.(PULS!ONANDO)

4.PED!NOS PARA OUE SE]AN AT!vADOS TODOS OS NERKABAS E SNBOLOS DE
CURA OUNT!CA, UPCRADE, NTODO ASCENS!ONAL, OR!XA RE!K!, RONETR!A
E APONETR!A OUNT!CA, ]A !NOCULADOS EN NOSSO DNA E RNA (E
!RRAD!ADOS NO PAC!ENTE. OUE TODOS OS NERKABAS !NvOCADOS E
AT!vADOS TRABALHEN S!NULTANEANENTE, v!BREN, C!REN E PULSEN A 10
vEZES A vELOC!DADE DA LUZ, EN TODAS AS D!REOES E SENT!DOS
NECESSAR!OS PARA PLENA AT!vAO. OUE ELES POTENC!AL!ZEN TODOS OS
SNBOLOS DA CURA OUNT!CA E APONETR!A OUNT!CA EN 100 vEZES. OUE
ESTES SNBOLOS SE]AN AT!vADOS NO CHAKRA CARDACO E !RRAD!ADOS PARA
OS DENA!S CHAKRAS E PARTES DOS CORPOS FS!CO E SUTS. PED!NOS A!NDA
A PRESENA DE TODA A H!ERAROU!A ANCORADA DENTRO DESTES NERKABAS.
OAT!vANDO OS NERKABAS: ADOBNON S, 18 e 37, TETRADR!CO (AT!vAR PARA O
PAC!ENTE, AYODESHY (NANTRAS: ON (12x), LAN vAN SHAN TOO NYAN RUAN
(12x)), TETRADR!CO CON FLOR DA v!DA, DODECAEDRO, HARNONY ARAX!S,
KR!SHA LATH PRAN, SH!NKARA SANAN HAYRAN, COROTAN, CENTUR!OES DE
OR!ON, ATERON, ARASH, NAYAN, ON ARUANY, ON SANTA ESNERALDA, ON
SANTA ANET!STA, N!CAHL!CO, ON NELv!C, LANT ZEDEK, FEN!X, ON SHALLA,
SHANTAR. (PULS!ONANDO)

S.PED!NOS A CONEXO CON O CONANDO TENPORAL, CON OS PORTA!S
PLANETAR!OS E CALACT!COS DAS H!ERAROU!AS DA LUZ, SOL!C!TANOS AS
CHAvES E COD!COS NECESSAR!OS PARA A ABERTURA DOS PORTA!S
TENPORA!S E D!NENS!ONA!S:
OANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: CONANDO
TENPORAL, SALTOK, THORESH, !R!L!SH CAN LUT SAN ELLEN, NA!AHAN,
TURA ON e KALASH,
OCONECTANDO OS PORTA!S: ARK! TRANS 11:11, ASHUNA RANS 12:12,
PAK TURA 13:13, BERAN!S 1S:1S, NETRON 3 NAR!AS E KALASH.
(PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

.PED!NOS A ABERTURA DE PORTA!S NULT!D!NENS!ONA!S E AT!vAO DO
ULTRA YAv!TH,
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: YAvYTH, ON YAv!TH ,
ON N!CUEL ON, ON SHO, ON SHO HAN, UTA! FUN!R, NETST!CA, ON
NETST!CA, (PULS!ONANDO)
AT!vANDO O ULTRA YAv!TH: (3x CADA NANTRA)
4YOD WOD HE, ASHER YOD SHERAN, NANU LUN!N!X
4ON CRAN LAN RUAN YODESH ACAR!AN
4LAN NAN DYON SAREN TUAN
4YASHER HANA LAN TRAN
4KARUASH! ARDUL S!R!AN LUN!N!X
4LANUAN ARUAK YON LAN RAN HAN
4LAN NAN YURv!SH ARAN SH!vAN
4KARAN ACTUR! SHUARAN DHAN
4ALUvER YODAN SHUANY
4NAN YORSH! REvRON HANYAL
4LAUNAN WOD HE, ASHER LAUNAN WOD
4ON NANY AREN SH!vAN ON LUX

7.SOL!C!TANOS A NAN!FESTAO DOS ULTRATAK!ONS OUANDO SE F!ZEREN
NECESSAR!OS NA UT!L!ZAO DOS TRABALHOS DA H!ERAROU!A CONOSCO.

8.PED!NOS O A]USTE DA NOSSA FREOUNC!A (E CON A DO PAC!ENTE
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO O SNBOLO TESNATE: S!NTON!ZANDO A
NOSSA FREOUNC!A NENTAL (CON A FREOUNC!A DO CANPO ENERCT!CO,
ASTRAL, ENOC!ONAL E NENTAL DO PAC!ENTE.
(PULS!ONANDO)

3.PED!NOS L!CENA AOS NOSSOS ELENENTA!S (E AOS ELENENTA!S DO PAC!ENTE -
!NvOCANOS PELA PRESENA DA H!ERAROU!A Dv!CA SUSTENTADORA DA
ENERC!A DOS ELENENTA!S DA NATUREZA CON OS ANADOS NETUNO E
LUNARA (CUA), v!RCO E PELECO (TERRA), AR!ES E THOR(AR), E HL!OS E
vESTA. (FOCO).

10.!NvOCANOS A PRESENA DA H!ERAROU!A DOS ELFOS OUE ESTO SOB A CUARDA
DE L!L!TH.

11.SOL!C!TANOS PERN!SSO AS NOSSAS D!v!NA PRESENA EU SOU" E EOU!PES
ESP!R!TUA!S (E DO PAC!ENTE,
OANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON
CR!STO (CONSC!NC!AS CR!ADORAS NASCUL!NAS), ON NAR!A (CONSC!NC!AS
CR!ADORAS FEN!N!NAS) ON SANTA ESNERALDA (EOU!PES DE CURA), ON SANTA
ANET!STA (EOU!PES DE RESCATE) E ON NELv!C (CONSELHO CRN!CO EvOLUT!vO).
(PULS!ONANDO)

12.PED!NOS O DESDOBRANENTO DOS NOSSOS 32 CORPOS: 3 CORPOS !NFER!ORES:
FS!CO (LAN), DUPLO ETR!CO (vAN), ASTRAL (RAN), ENOC!ONAL (PAN), NENTAL
!NFER!OR (HAN), NENTAL SUPER!OR (ON), CAUSAL (AUN), BUD!CO (!
YAN), ATN!CO (YON), E OS 23 CORPOS ESTELARES: NORONT!AL, RANSH!CO,
ARCANO, ELOHN!CO, NATR!C!AL, NELCH!RECK, LANECK SAN, S!NRC!CO,
NEBAR!CO, AUR!NO, vORONAL, ANS!N!O, AUvONAL, TH!PEREN, CRON!CO,
TELN!CO, NANEDYN, AYRELUS, STHESEBY, ASSUR!ON, NERURC!CO, ASTROLUZ E
ETRN!CO.PED!NOS A!NDA O DESDOBRANENTO DOS DENA!S CORPOS AT OS 72
PARA NEBADON, 81 PARA ENSA NENOR , 144 PARA ENSA NA!OR 2, 28 PARA
CANTERA, 3 PARA ORvOTON E OS APROX!NADANENTE 3.00 PARA SHANTAR:
ODESDOBRANDO: TODOS OS NOSSOS CORPOS, ABR!NDO TODAS AS FA!XAS
D!NENS!ONA!S, PONTOS DA L!NHA TENPORAL E ESTADO DE CONSC!NC!A OUE
PREC!SAN SER TRABALHADOS HO]E. (PULS!ONANDO)

13.PED!NOS PARA OUE SE]AN vER!F!CADAS AS FREOUNC!AS UNBRAL!NAS NA
L!NHA DE TENPO E ABRAN OS PORTA!S UNBRAL!NOS:
OANCORANDO: CAC!OUE PENA BRANCA, CAC!OUE COBRA CORAL, CAC!OUE
PANTERA, ARCAN]O N!CUEL ATON, TRONADO EXU RE!, TRONADO EXU
NA!ORAL, TRONADO EXU CHEROOUE, TRONADA NAR!A PAD!LHA, TRONADO
C!RA NUNDO,
OUTROS TRONADOS: !ANS DOS vENTOS NOS NARES, TRONADO NARABO,
TRONADA ROSA CAvE!RA, TRONADO 7 ENCRUZ!LHADAS, TRONADA 7 SA!AS,
CAC!OUE 7 NONTANHAS, CAC!OUE DAS NATAS, TRONADA DANA DA NO!TE,
TRONADO TRANCA RUAS, TRONADO 7 CATACUNBAS, TRONADO 7 CRUZE!ROS,
TRONADO CORAL, TRONADO ANANBA NECRA, ARCAN]O CABR!EL ATON,
ARCAN]O RAN!EL, CONANDANTE SHON THOR, CONANDANTE YASHAN!L,
CONANDANTE ALCON, CONANDANTE YEREvOX, CONANDANTE ARASH!,
CONANDANTE NARASH!,
OAT!vANDO: TUBO CRAF!TADO,
OAT!vANDO: TODAS AS NANDALAS E CANPOS DE FORA EN S!NTON!A CON AS
EOU!PES DE CURA E RESCATE, POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS. FAZENDO
UNA vARREDURA TENPORAL E D!NENS!ONAL DA 7. AT A 7.
!NFRAD!NENSO (7.),
ANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS PARA
vARREDURA TENPORAL: CONANDO TENPORAL, ON NUNTROCH!, ZENAR, NELv!C,
HOKOTA HARACY, ON SE! HE K!, CATE, ZOTAN, ON LLANAN, HALU HAN, HA!,
NELL!NTAC, TOO LA TEC. (PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

14.SOL!C!TANOS A vARREDURA PARA LOCAL!ZAO DE CORPOS CLONADOS,
CONTRATOS E OUADRO OBSESSOR NOS 43 UNBRA!S, OU AT OS 144 UNBRA!S (SE
FOR O CASO):
OAT!vANDO OS NERKABAS: HERNA!NENE, (PARA NOSSA PROTEO E
APR!S!ONANENTO DE TODOS OS OBSESSORES OUE DETN OS CONTRATOS DE
SUBN!SSO E APR!S!ONAN OS CORPOS CLONADOS), E TETRADR!CO CON A FLOR DA
v!DA (PARA vARREDURA E LOCAL!ZAO DOS CORPOS CLONADOS).
PULS!ONANDO)

1S.SOL!C!TANOS A L!NPEZA E DESOBSESSO - POR S!NTON!A:
O!NvOCANDO: A OUEBRA, ANULAO, REvOCAO E TRANSNUTAO DOS
NOSSOS CONTRATOS DE SUBN!SSO ESTABELEC!DOS CON OS AN]OS CADOS,
FALSOS DEUSES DO PASSADO E SEUS SECU!DORES, CONTRATOS NECAT!vADOS
DE ORDEN ENOC!ONAL, ESP!R!TUAL E F!NANCE!RO, !NCLUS!vE OS CONTRATOS
DE POBREZA, CON A RENOO DOS NESNOS NA NENOR!A CELULAR E
CENT!CA EN TODOS OS NvE!S, SECC!ONANDO, L!NPANDO, PUR!F!CANDO E
TRANSNUTANDO PELO ANOR E PELO PERDO TODO E OUALOUER PENSANENTO,
SENT!NENTO E ENOO NAL OUAL!F!CADA, TODO E OUALOUER ELENENTAL
NECAT!vADO, CONO: OD!O, RA!vA, RANCOR, NACOA, NEDO, CULPA, !NvE]A,
OLHO CORDO, LUXUR!A, PENA, NALD!O E FANAT!SNO, TRAUNAS,
BLOOUE!OS E FRUSTRAOES CON OR!CENS NESTA v!DA OU EN v!DAS
PASSADAS, EN TODOS OS PLANOS DE CONSC!NC!A E EN TODAS AS
REAL!DADES PARALELAS, (PULS!ONANDO)
O!NvOCANDO: A L!BERTAO DOS NOSSOS CORPOS CLONADOS E O
ENCAN!NHANENTO DESTES PARA O CONSELHO CARN!CO PARA L!NPEZA,
PUR!F!CAO, TRANSNUTAO, REOUAL!F!CAO E POSSvEL
REAPROvE!TANENTO, (PULS!ONANDO)
O ANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON SHO, ON SHO
HAN, UTA! FUN!R, NETST!CA, ON NETST!CA, ON N!CUEL ON, ON ]OF!EL, ON
SANUEL, ON CABR!EL, ON RAFAEL, ON UR!EL, ON EZEOU!EL, ON NETRATON, ON
NETATRON, ON SANDALFON, ON SHALA, HOKOTA HARACY, ON AR!EL, ON
AR!ELL!S, ON N!CANEHEL, ON THOT, HASHTAH, NALAT!EL, NENATON, NELTR!X,
NENSHU!, ON SHTAREER, ON N!CAH ON, ON CR!STO, ON SANANDA, ON NAR!A, ON
NAR!A NADALENA, ON SHANT! ON, ON LUZ ON, CHU KO TRAN, YAv!TH, ON YAv!TH,
SKAL!BUR, SKAL!BUR ULTRA, TANTR!N, YESH, SHANL!N, ACU!AS, T!CRES E
DRACOES BRANCOS AZU!S, v!OLETAS E DOURADOS, SHAN LOO , SHAN LOO YARTH,
ON PHANTER, LANE TON, NEL!T, DA KO ULTRA, ON SANTA ESNERALDA, ON SANTA
ANET!STA, ON NELv!C, TESNATE, OR!XA HAN, ON OXALA, ON XANCO, ON OCUN,
ON PAD!LHA, ON NAN, KARA]!, ON !ANS, ON OXOSS!, 7 FLEXAS, ON !ENAN]A,
ON NAREN, ON ]URENA, OXUC, ON COBRA KAN, ON PATOCH!, ON NUNTROCHY, ON
HANAR!, ON NARABO, FHENODON, ON KATANA, SHURE! KATANA, XANCUE NO!, ON
EXU RE!, ON EXU NA!ORAL, ON EXU CHEROOUE, ON CAYA, YAN TOO,
THALNAR.(PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

1.SOL!C!TANOS A RENOO DE TODOS OS !NPLANTES E NANOTECNOLOC!A NOS
NOSSOS CORPOS SUT!S E NO UNBRAL:
O!NOB!L!ZANDO OS CORPOS: FS!CO, DUPLOETR!CO, ASTRAL E ENOC!ONAL,
O!NvOCANOS AO NAHA CHOHAN E AO CHOHAN DO RA!O PRATA A PRO]EO DO
RA!O PARA DESAT!vAO DOS !NPLANTES E NANOTECNOLOC!A,
OSOL!C!TANOS OUE AS PARTES UNBRAL!NAS DOS CH!PS SE]AN RENOv!DAS
PELA H!ERAROU!A ESP!R!TUAL DO PONTO BASE E PELOS NESTRES DO
CONSELHO CARN!CO,
OANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON SHTAREER,
ON SANANDA, ON N!CUEL ON, ON SHO , ON SHO HAN, UTA! FUN!R,
NETST!CA, ON NETST!CA, NETST!CA HAN, ON THALOON, LYAN SO, YAN
TOO, THALNAR, STEL!K, KEE DO, NETROCAN, YANOK, KOORAX, NAXAN,
YAvYTH, ON YAvYTH, ON STAR L!FE, SKAL!BUR E SKAL!BUR ULTRA,
O!NvOCANOS AO NAHA CHOHAN E AO CHOHAN DO RA!O OURO LOU!DO:
PRO]EO DO RA!O PARA RECENERAO DOS NOSSOS TEC!DOS:
4AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS DE RECENERAO: ON
SHO, ON SHO HAN, UTAY FUN!R, STEL!K, DAY KO ULTRA, KEE E
vANT!L,
OSOL!C!TANOS OUE AS ENT!DADES OBSESSORAS SE]AN ENCAN!NHADAS PARA
DOUTR!NAO PELO CONSELHO CARN!CO EvOLUT!vO ESTELAR E PELOS
TRONADOS ESTELARES.(PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

17.SOL!C!TANOS A OUEBRA DE NAC!AS, OUE ESTE]AN, OU NO, ACRECANDO ALNAS
DE AN!NA!S:
OANCORANDO: ARCAN]O N!CUEL, ARCAN]O CABR!EL, CONANDO TENPORAL,
TRONADO C!RA NUNDO, TRONADO 7 ENCRUZ!LHADAS, TRONADO LODO,
TRONADO CAvE!RA, TRONADO 7 CATACUNBAS, TRONADO NE!A NO!TE,
TRONADO EXU RE!, TRONADO EXU NA!ORAL, TRONADO EXU CHEROOUE,
TRONADA NAR!A PAD!LHA DAS ENCRUZ!LHADAS, TRONADA NAR!A OU!TR!A,
TRONADA NAR!A NOLANBO, TRONADA NAR!A CAvE!RA, TRONADA NAR!A DA
NORTE, COROADA SUSP!RO DA NORTE, ACU!AS, T!CRES E DRACOES BRANCOS,
AZU!S, v!OLETAS E DOURADOS, SHAN LOO , SHAN LOO YARTH, ON PHANTER,
OAT!vANDO: TODOS OS CANPOS DE FORA E AS EOU!PES FAZENDO UNA
vARREDURA EN TODAS AS !NFRAD!NENSOES, NO PRESENTE, NO PASSADO E NO
FUTURO,
ORENOvENDO: TODOS OS OBSESSORES E ENT!DADES OUE ESTE]AN NO NOSSO
CANPO CONSC!ENC!AL,
OAT!vANDO: NERKABA PARA DESACRECAR OS AN!NA!S DOS FE!T!OS
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: SHANL!N, SHAN LOO, SHAN
LOO YARTH, ON PANTHER, YAv!TH, ON YAv!TH, YAv!TH LEBARA,
NERKABA : SNBOLOS:
ODESNACNET!ZANDO: TODOS OS OB]ETOS !NANTADOS E DESPROCRANANDO
OS ELENENTA!S OUE FORAN USADOS PARA EFETUAR ESTAS NAC!AS EN TODAS
AS DOBRADURAS TENPORA!S E D!NENS!ONA!S,
OSOL!C!TANOS OUE AS ENT!DADES OBSESSORAS SE]AN ENCAN!NHADAS PARA
DOUTR!NAO PELO CONSELHO CARN!CO EvOLUT!vO ESTELAR E PELOS
TRONADOS ESTELARES,
(PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

18.TERAP!A DE v!DAS PASSADAS

13.SOL!C!TANOS O DESDOBRANENTO PARA AS NAvES E TENPLOS DE CURA E
HARNON!ZAO:
OS!NTON!ZANDO: AS EOU!PES ND!CAS DO CONANDO SANTA ESNERALDA,
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO O SNBOLO: SUR!LH EN CADA CHAKRA,
ODESDOBRANDO: (PULS!ONANDO) (NANTENDO AS NOS SOBRE O CANPO
ENERCT!CO DO PAC!ENTE
OANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON SANAT
KUNARA, ON NAYTR!A, ON S!DHARTA CAUTANA, ON YOCANANDA, ON SH!vA
HANA KUR, ON LORD HARNON!A, ON vOLT!CA PARCOS, ON KUTHUN!, ON
CLARA, ON EL NOR!A, ON N!R!AN, ON LANTO, ON KWAN Y!N, ON LADY
ROWENA, ON PAULO vERONES!, ON SERAPH!S BAY, ON L!Z, ON RANATH!S, ON
CAYA, ON SANTA ESNERALDA, ON H!LAR!ON, ON NAT!LDE, ON NADA, ON
TUDO, ON SANTA ANET!STA, ON SA!NT CERNA!N, ON PORT!A, ON OR!XA HAN,
ON OXALA, ON PENA BRANCA,
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON SHO, ON SHO HAN, UTA!
FUN!R, NETST!CA, ON NETST!CA, RAKU SUPERLUN!NAL, ON HAN!EL, HAZA,
YAN YON, ON YON, NELENT!ER, YOPACH, ON NUT, ON NUT S!, PLEC, ON YUPA,
RANYAN, ON L!BS, ON STAR L!FE, ON DAPH!, SARETH, SELAPH, TARUN!,
XALEPH, CHO KU RE!, KOORAX, NAXAN, STEL!C, ON SELEN, YANK!N, SELT,
NETANPOKA, NAKAUT, SHADAN, KRANOTH, KALU, ON THALOON, NANTANTAR,
LYAN TOO, !OA TO, !OA TOO HAN, SACHEL, TANTAR, LENUT, , KROOTHAF, ON
LENYT, ON L!PHOTHY, ON BOTANW , DRASTU, D!SHTRANENT, ACARESH,
!RW!N, LYNDOLL, NUOUEY, !NTR!N, SALASH, RAN!PH, ON NAPOCH!, AUvE, ON
KH!, ON CH!, ON YANC, ON YNC, YAN TOO, THALNAR , YAPECA.
PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

20.PED!NOS AOS OR!XAS RECENTES DE CADA CHAKRA PR!NC!PAL A ENERC!ZAO,
AT!vAO E AL!NHANENTO DOS CHAKRAS:
OANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON OXALA -
CHAKRA CORONAR!O, ON OXOSS! - CHAKRA FRONTAL, ON OCUN - CHAKRA
LARNCEO, ON OXUN - CHAKRA CARDACO, ON XANCO - CHAKRA DO PLEXO
SOLAR, ON ABALUA! - CHAKRA UNB!L!CAL, ON YENAN]A - CHAKRA
BAS!CO. (PULS!ONANDO)
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: NELTR!X E NENSHU! NOS
CHAKRAS
(3x EN CADA CHCRA E PULS!ONANDO EN CADA CHKRA)

21.PED!NOS OUE SE NAN!FESTE A REPRESENTAO DA CABALA E DA ASTROLOC!A NA
AT!vAO DA COD!F!CAO SACRADA E A ESTRUTURA NATR!C!AL DOS 12
F!LANENTOS DO DNA SACRADO PELO TETRACRANATON Y H W H, ATRAvS DO
NANTRA CHAvE DO NONE DO DEUS UN!vERSAL,YOD HE WOD HE", OUE DA
ACESSO AOS AROU!vOS DA CR!AO DE N!CHA, CON SUAS DOZE CHAvES: (REPET!R
CADA CHAvE 3x):
KODO!SH, KODO!SH, KODO!SH, ADONA!, TSEBAYOTH (3x)
YOD HE WOD HE, HE YOD HE WOD, WOD HE YOD HE, HE HE YOD WOD, HE
HE WOD YOD, HE WOD HE YOD, WOD YOD HE HE, YOD WOD
HE HE, WOD HE HE YOD, YOD HE HE WOD, HE YOD WOD HE, HE WOD
YOD HE.
1) KETER ETZ CHAYN Outer ts caim (A RvORE DA v!DA OUE TOCA A COROA DA
v!DA), 2) TORAH ESER SEPH!ROT Tora ser sefarut (O TORAH OUE OS SEF!ROTES
EXTENDENDO OS NANDANENTOS D!v!NOS), 3) NETZACH NERKAvA EL!YAHU Ntizak
eercabar eliaru (NEU DEUS YAH, E SUA v!TOR!A AT!vA O vECULO DA
ASCENSO), 4) UR!N vE TUN!N Urim va tmim (AS LUZES E OS PODERES), S) ALEPH
ETZ ADONA! Alfe etis adonai (RvORE DO !NC!O DO SENHOR!O), 6) EHYEH ASHER
EHYEH ia achr eia (EU SOU O OUE SOU), 7) KADUNAH ELOH!N Cadma
elorrim (A !NACEN D!v!NA REvELADA DA D!v!NDADE), 8) ROKEB BA ARABOT Rque ba
arabut (CAvALE!RO SOBRE OS CANA!S DA LUZ CELESTE), 3) SHECH!NAHESH Chicaina
che(O FOCO DO ESPR!TO SANTO), 10) vAY!KRA vai vicara (O CHANADO PARA A LE!
DE SANT!DADE), 11) CHOCHNAH N!CHAEL!LU Ruqueman micalu (A SABEDOR!A DE
N!CUEL CONPART!LHADA CON OS SANTOS), 12) EL SHADA! El chadai (O SENHOR TODO
PODEROSO). (PULS!ONANDO)
22.SOL!C!TANOS A RESTAURAO DA NOSSA PROTEO AUR!CA E TELA BUD!CA
OAT!vANDO: RA!O ANARELO DOURADO, RA!O OURO LOU!DO, OS SNBOLOS ON
N!CUEL ON, vANT!L E CALOTH (3x EN CADA CHCRA E PULS!ONANDO EN CADA CHKRA)
OFECHANDO CANPO AUR!CO E TELA BUD!CA (PULS!ONANDO)

23.PED!NOS OUE SE]AN SONDADAS REAL!DADES PARALELAS DE OUTRAS ALNAS DO
NOSSOS EU SOU", OUE ]A ESTE]AN v!BRANDO NUN PADRO CONSCENC!AL NA
LUZ DE CR!STO, PARA OUE HA]A UNA EvOLUO CON]UNTA DESTAS PARTCULAS.
PARA AS PART!CULAS OUE NO ESTE]AN NESTE PADRO CONSCENC!AL PED!NOS
OUE SE]AN AT!vADAS AS SUAS CHANAS TR!NAS.

24.PED!NOS AOS TRONADOS AS NED!DAS PERT!NENTES DO CONSELHO A CADA
S!TUAO DENTRO DA LE! D!v!NA.

2S.PED!NOS OUE SE]AN ENCAN!NHADAS TODAS AS DEC!SOES PARA O PLANO NA!OR
E NUNCA PARA O NB!TO HUNANO.

2.ORANOS, !NvOCANDO A ABERTURA DOS NOSSOS CAN!NHOS E PELA NOSSA
PROTEO:
OREPET!NDO PARA S! NESNO: EU SOU LUZ (3x), EU SOU PAZ (3x), EU SOU
D!v!NO (3x). PORTANTO, EU SOU NERECEDOR DE TODO ANOR, SAUDE,
FEL!C!DADE, PROSPER!DADE, ABUNDNC!A E PROTEO NESTE PLANETA,
S!STENA SOLAR, CALAX!A E UN!vERSO.

27.ACOPLANDO: TODOS OS CORPOS SUTS. (PULS!ONANDO)

28.AL!NHANDO TODOS OS CORPOS: AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO O
SNBOLO RANETHON (3x EN CADA CHCRA E PULS!ONANDO EN CADA CHKRA)

23.L!NPEZA NA CASA OU LOCAL DE TRABALHO (NOSSO E DO PAC!ENTE:
ODESDOBRANDO: AT A CASA, LOCAL DE TRABALHO, ETC...
OFAZENDO UNA vARREDURA: EN TODAS AS D!NENSOES E RET!RANDO TODAS AS
ENERC!AS, SE]AN SERES, ELENENTA!S, FORNAS PENSANENTOS OU
APARELHOS, OUE NO ESTE]AN v!BRANDO NA LUZ E NO ANOR,
OFECHANDO: TODOS OS ESCUDOS DE PROTEO E ELEvANDO A FREOUNC!A DO
ANB!ENTE E DAS PESSOAS OUE AL! SE ENCONTRAN.
(PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

30.ENCERRANOS OS TRABALHOS:
OA]USTANDO: A FREOUNC!A v!BRATOR!A E FECHANDO TODOS OS CORPOS,
FA!XAS E D!NENSOES,
ORECOLHENDO: TUBO CRAF!TADO,
OPOTENC!AL!ZANDO: CHANA TR!NA CHANA ROSA, CHANA DOURADA E CHANA
AZUL,
4AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO O SNBOLO: ACARESH
OPED!NDO: A H!ERAROU!A OUE NANTENHAN AT!vOS OS NERKABAS AYODESH,
NAYAN, ARASH E ON ARUANY POR NA!S 21 D!AS (PAC!ENTE: FAZER A ORAO
DE L!NPEZA DO ARCAN]O N!CUEL DURANTE ESTE PERODO,
OPED!NDO: A L!NPEZA DO LOCAL NO DE!XANDO NENHUN RESOUC!O DE
ENERC!A NECAT!vA,
OPED!NDO: A NANUTENO DO PERNETRO DE PROTEO POR NA!S 24 HORAS.
(PULS!ONANDO APOS CONCLUSO)

31.SOL!C!TANOS OUE SE]ANOS CONDUZ!DOS AOS TENPLOS DOS 22 RA!OS, 33 RA!OS
E 43 RA!OS PARA OUE RECEBANOS OS ENS!NANENTOS NECESSAR!OS PARA A
NOSSA ASCENO E OUE POSSANOS TRAZER ESTES ENS!NANENTOS PARA A
NOSSA REAL!DADE ATUAL TRANSFORNANDOOS EN SABEDOR!A PARA NOSSO BEN
NA!OR E DE TODAS AS PESSOAS OUE ANANOS.

32.ACRADECENOS A H!ERAROU!A ESP!R!TUAL, AOS NERKABAS E SNBOLOS DE
RONETR!A E APONETR!A OUNT!CA:
OANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS NAS PESSOAS
PRESENTES (E A D!STNC!A): ON SHO, ON SHO HAN, UTA! FUN!R, NETST!CA,
ON NETST!CA, ON SHTAREER, ON N!CAH ON, ON CR!STO, ON SANANDA, ON
NAR!A, TAN TAR, ZECH, YESH, YAvYTH, ON YAv!TH , ON N!CUEL ON, ON
SHANT! ON. (PULS!ONANDO)

33.DESACOPLANDO E CORTANDO CONEXO ENTRE AS PESSOAS PRESENTES (E A
D!STNC!A). (PULS!ONANDO)


APONETR!A OUNT!CA - TERAP!A v!DAS PASSADAS

1.ANCORANDO, AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS PARA vARREDURA
TENPORAL: CONANDO TENPORAL, ON NUNTROCH!, ZENAR, NELv!C, HOKOTA
HARACY, ON SE! HE K!, CATE, ZOTAN, ON LLANAN, HALU HAN, HA!, NELL!NTAC,
TOO LA TEC. (PULS!ONANDO AT 7)

2.AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: ON SANTA ESNERALDA, ON
SANTA ANET!STA, ON NELv!K.
(PULS!ONANDO AT 7)

3.ABR!NDO L!NHA DO TENPO E DESDOBRANDO PARA: (!NFORNAR A POCA A SER
TRABALHADA - D!A, NS E/OU ANO, ENCARNAO, ETC.(PULS!ONANDO AT 7)
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS: NAvER!K, NALAT!EL (PARA
ABERTURA DOS REC!STROS EN TODAS AS ENCARNAOES,
(PULS!ONANDO AT 7)

4.AT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO O SNBOLO: NENATON, ABR!NDO REC!STRO
DE NENOR!AS DOS CHAKRAS: (PULS!ONANDO AT 7 CON A NO SOBRE O CHKRA A
SER TRATADO)
OCHAKRA BAS!CO: AT 11 ANOS
OCHAKRA UNB!L!CAL: ENTRE 11 AT 22 ANOS
OCHAKRA PLEXO SOLAR: ENTRE 22 AT 33 ANOS
OCHAKRA CARDACO: ENTRE 33 AT 44 ANOS
OCHAKRA LARNCEO: ENTRE 44 AT SS ANOS
OCHAKRA FRONTAL: ENTRE SS AT 7 ANOS
OCHAKRA CORONAR!O: DE 7 AT F!NAL DA v!DA

S.S!NTON!ZANDO O ESTADO DE CONSC!NC!A OU PERSONAL!DADE A SER
TRABALHADA: vOLTANDO (OU AvANANDO NO PONTO DA L!NHA DE TENPO
ONDE ACONTECERAN (OU PODERO ACONTECER AS S!TUAOES
TRAUNAT!CAS (NENC!ONAR OUA!S SO) E TRABALHANDO CADA UN DOS
ASPECTOS OUE NARCARAN (OU PODERO NARCAR O !NCONSC!ENTE
DE (NONE DO PAC!ENTE LEvANDO O NESNO A NAN!FESTAR ELENENTA!S
NECAT!vADOS E DESENvOLvER TRAUNAS, BLOOUE!OS E
FRUSTRAOES. (PULS!ONANDO AT 7)

.L!NPANDO, TRANSNUTANDO E DESPROCRANANDO EN (NONE DO
PAC!ENTE: TODA E OUALOUER CARCA NECAT!vA, SE]A NAC!A, OBSESSOR,
!NPLANTES, ELENENTA!S E FORNAS PENSANENTOS NECAT!vAS. (PULS!ONANDO
AT 7)

7.D!SSOC!ANDO E CORTANDO DE (NONE DO PAC!ENTE: TODA E OUALOUER
L!CAO CON ESTE PONTO NA L!NHA DE TENPO OU PERSONAL!DADE, FAZENDO
CON OUE TODAS AS NENOR!AS, NESNO OUE !NCONSC!ENTES DESTA
PERSONAL!DADE OU ESTADO DE CONSC!NC!A, SE]AN DEF!N!T!vANENTE
APACADAS DOS REC!STROS OU BANCOS DE NENOR!A. (PULS!ONANDO AT 7)

8.DESPOLAR!ZANDO A NENOR!A DE (NONE DO PAC!ENTE: (COLOCAR AS NOS NOS
DO!S HEN!SFR!OS DO PAC!ENTE, PULS!ONANDO DE 1 AT 7 !NvERTENDO AS NOS A
CADA CONTACEN)

3.POLAR!ZANDO A NENOR!A:
OAT!vANDO E POTENC!AL!ZANDO OS SNBOLOS EN (NONE DO PAC!ENTE: ON
PLASH (ESCUDO PESSOAL), YESH (H!ERAROU!AS CALCT!CAS), ON N!CUEL
ON (EOU!PES SERAFN!CAS E OUERUB|!N!CAS L!CADAS A FREOUNC!A DOS LOCOS
CALCT!COS). FECHANDO TODOS OS ESCUDOS D!NENS!ONA!S E TENPORA!S DE
PROTEO. (PULS!ONANDO DE 1 AT 7 SEN !NvERTER AS NOS A CADA CONTACEN)
OS!NTON!ZANDO, F!LTRANDO, ACOPLANDO EN (NONE DO PAC!ENTE AS
v!RTUDES: PAZ, ANOR, SAUDE, FEL!C!DADE, ALECR!A, PROSPER!DADE,
ABUNDNC!A, FORA, DETERN!NAO, CORACEN, PERCEvERANA,
RES!L!NC!A, vONTADE, EOU!LBR!O, D!SC!PL!NA, D!SCERN!NENTO,
]UST!A, !NTEL!CNC!A, !NTU!O, SABEDOR!A, CONPREENSO, CALNA,
PAC!NC!A, TOLERNC!A, SEREN!DADE, HUN!LDADE, BELEZA, PUREZA, F,
ESPERANA, CONF!ANA, PODER DEC!SOR!O E NU!TO PODER PARA OUE SEUS
PENSANENTOS, SENT!NENTOS, ENOOES, PALAvRAS E ATOS SE]AN SENPRE
HARNON!COS. (PULS!ONANDO DE 1 AT 7 SEN !NvERTER AS NOS A CADA
CONTACEN)

10.REPET!R OS !TENS 2 A 8 PARA CADA POCA / ENCARNAO A SER TRATADA.

Você também pode gostar