Você está na página 1de 61

IMPRESSO DE TODOS OS ODUS

OS 16 PRINCIPAIS ODUS JUNTAMENTE COM O SEU 16 OMOODUS QUE FORMAM UM TOTAL DE 256 ODUS
PRIMEIRO IREMOS VER OS 16 PRINCIPAIS ODUS E SEUS VERSOS : OS ODUS A SEGUIR ESTO EM ORDEM DE IDADES, OU SEJA A ORDEM EM QUE OS ODUS CHAGARAM AT AIY 1 PRIMEIRO ODU (EJI OGBE) I I I I I I I I

2 SEGUNDO ODU (YK ) I I I I I I I I

3 TERCEIRO ODU ( WRI) I I I I I I

4 QUARTO ODU ( ODI) I I I I 5 QUINTO ODU ( IROSUN) I I I I I I I I

6 SEXTO ODU (WRIN) I I I I 7 SETIMO ODU ( OBARA) I I I I I I I I I

8 OITAVO ODU (OKNRN) I I I I I I I

9 NONO ODU (OGUND) I I I I I 10 DECIMO ODU ( OSA ) I I I I I 11 DECIMO PRIMEIRO ODU (IKA) I I I I I I I 12 DECIMO SEGUNDO ODU (OTURUPON) I I I I I I I 13 DECIMO TERCEIRO ODU (OTURA) I I I I I

14 DECIMO QUARTO ODU (IRETE ) I I I I I 15 DECIMO QUINTO ODU (OSE ) I I I I I I 16 DECIMO SEXTO ODU (OFUN) I I I I I I

AGORA IREMOS CONHECER ALGUNS VERSOS DOS ODUS ACIMA LOUVAO AO ODU OKANRAN OKANRAN KAN NIHIN ' OKANRAN KAN LOHUN ' ' A DIFA FUN ORUNMILA ' TI YOO FI IRINWO SOWO '

TI YOO JERE EGBERIN OKE ' ' ' ' KI NPE O ' OKANRAN ' E TETE WA BA MI ' ' NI JEBUTU AJE ' LOUVAO AO ODU EJI OKO IWO EJI ' EMI EJI BI EJI BA DI MEJI A DI ADODO OJU OPON A KUN SOSO ' ' '' ' ' A DIFA FUN OLORI RERE TI KO NI ESE RERE LARA ' ' WON DIFA FUN OGUN ONIJA ' OMO AJONI NILE ONIWORAN ' ' ' ' OMO ADIJA GIRIGIRI MAFO ' ' OGUN GBERA OGUN LO SI AJEYE ESEJE NITORI MOYUNKUN ' ' O NLO UM MOYUNKUN AYA RE BO WA SILE ' ' ' '

LOUVAO AO ODU OGBEYONU (OGUND) OJUMO TI MO EJI MO KI ' EJI MI EJI OJUMO TI MO ' ' MO KI LEGBARA ' OJUMO MO ' ' OMO FUN MI ' ' MO PE ESU ODARA RAN NSE ' ' ' ' ESU ODARA JE MI ' ' ' O GBEBO MI RELE ELEBO ' ' ' ' ' OJUMO TI NMO OJO ODUDUWA DAYE ' ' ' ' OSETURA O ' ' OJUMO MI MO ' ' MO PE O O O ' MO NI O GBE MI LEYIN ' KI O BA MI UM EBO MI RELE ELEBO ' ' ' ' '

LOUVAO AO ODU IROSUN PIPAN LOJU IROSUN MEJI NPAN NPA KO LEJE NINU ' ' AWON LO SE IFA FUN OGUN ' ' NIJO TI NLO SI ILU EDE ' ' ' ' OGUN WA LO SI ODO AWON ALAWO RE WIPE ILU EDE OUN ' ' ' ' ' ' NLO ' YI NKO SE OUN LE KO IRE BO NIBE ' ' ' ' WON NI EBO NI KORU ' ' ' KI O FI ELEDE BO IFA ' ' ' ' ENI FELEDE RUBO O ' ' ' ' ' GBINNI LARA YOO MAA DE O O ' GBINNI LARA YOO MAA DE O O '

LOUVAO AO ODU OSE LOKUNRIN ' LOBINRIN E WA BA MI (USA-SE A COLOCAO MI SE FOR PARA VOC) ' LAJASE OGUN ' ' (SE FOR PARA OUTRA PESSOA USA-SE A COLOCAO SE) ' ATEWEE ATAB E WA BA MI LAJASE OGUN ' '' ATEWEE ATAB LOUVAO AO ODU OBAR OBARA IDE BARABAR ' ' AWON LO DIFA FUN IRUN ' NIJO AYE IRUN KO ROJU ' WON NI KO KARA NLE ' ' EBO NI KI O YARA SE ' ' ' WON NI KI IRUN FI OOYA RUBO ' ' IA IRUN FUM MI O OOYA (USA-SE A PREPOSIO MI QUANDO FOR PARA VOC MESMA, CASO CONTRRIO USA-SE SE) '

(TODA VEZ QUE FOR PROMUNCIAR ESTA LOUVAO, FAA SEMPRE COM UM PENTE DE MADEIRA QUE DEVER FICAR EM CIMA DE OSL, PENTEANDO O CABELO DO CONSULENTE DE TRAZ PARA FRENTE) LOUVAO AO ODU ODI ENI KO KINI KU ABO ' ' O PADANU EKU ILE ' DIFA FUN KOROMAJOGBO TI O NLO SI AJO TO JIN GBUNGBUN BI ILE OJO ' ' ' WON NI KI O KARA NLE EBO NI KI O SE ' ' ' ' ' LOUVAO AO ODU EJI OGBE IKU SIMI MO ' ' SIMIMO , SIMIMO ' ' ' ' ARUN SIMI MO ' ' SIMIMO , SIMIMO ' ' ' ' OFO SIMI MO ' ' SIMIMO , SIMIMO ' ' ' '

EJO SIMI MO ' ' ' SIMIMO , SIMIMO ' ' ' ' IBANUJE SIMIMO ' ' SIMIMO , SIMIMO ' ' ' ' LOUVAO AO ODU OS APORO BAYI OLA BAYI ' A DIFA FUN BALUJ ' TI NSE YEYE OWU ' IGBATI OWU WO ILE AYE ' OSO ATI AJE WON PA LOMO JE ' ' ' ' ' ' O FI OPOLOPO ATA RUBO ' ' ' ' ' LOUVAO AO ODU OFUN FUFU LOJU OLORUN NFU ' ' WIRIN-IN NI TILE ' ROBONTAN NI TI OFEREFE IJA AJAGUNLA NI NMU WON SIKA

10

' TI WON BA SE IKA TAN ' ' ENI BURUKU LA NKA WON KUN ' ' A DIFA FUN ORUN OKE TI OUN ATI ILE JO NSE ILERI ARA WON ' ' ' ' ' WON NI NSE NI KI WON RUBO ' ' ' ' LOUVAO AO ODU OWORIN NIBERE ' ' NIBERE ' ' AWO OWORIN DIFA FUN OWONRIN ' ' ' ' NIJO TI WON NLO SI IGBERE ' ' ' ESIN OKO ' O NI IBI TI OUN NLO YI NKO ' ' NJE OUNLE UM EMI BO ' ' ' LOUVAO AO ODU EJILA ASBOR OBA NILE OYO ' ' ' AJA KAJI OBAKOSO ' A DIFA FUN SANGO '

11

OLU OROJO BAMBI OMO ARIGBA OTA SEGUN ' ' ' '' NIGBA TI O NBE LARIN OTALEGBEJE OTA ' ' ' WON NI KO KARALE ' ' EBO NIKO SE ' ' ' OBA BA MI SEGUN O , OBA ' '' '

AGORA IREMOS CONHECER AS IMPRESSES DOS OMO ODU ' '


17 DCIMO SETIMO ODU (OGBEYEKU) I I I I I I I I I I I I

18 DECIMO OITAVO ODU (OYEKUOGBE) I I I I I I I I I I I I

12

19 DECIMO NONO ODU ( OGBEWEHIN) I I I I I I I I I I

20 VISEGIMO ODU (IWORIOGBE) I I I I I I I I I I

21 VISEGIMO PRIMEIRO ODU (OGBEDI) I I I I I I I I I I

22 VISEGIMO SEGUNDO ODU (IDIGBE) I I I I I I I I I I

23 VISEGIMO TERCEIRO ODU (OGBE ROSU) I I I I I I I I I I

13

24VISEGIMO QUARTO ODU (IROSUOGBE) I I I I I I I I I I

25 VISEGIMO QUINTO ODU ( OGBEWONRI) I I I I I I I I I I

26 VISEGIMO SEXTO ODU (OWONRIOGBE) I I I I I I I I I I

27 VISEGIMO SETIMO ODU (OGBEBARA) I I I I I I I I I I I

28 VISEGIMO OITAVO ODU ( OBARAOGBE) I I I I I I I I I I I

14

29 VISEGIMO NONO ODU( OGBEKANRAN) I I I I I I I I I I I

30 TRIGESIMO ODU (OKANRANOGBE) I I I I I I I I I I I

31 TRIGESIMO PRIMEIRO ODU (OGBEGUNDA) I I I I I I 32 TRIGESIMO SEGUNDO ODU (OGUNDAOGBE) I I I I I I I I I 33 TRIGESIMO TERCEIRO ODU (OGBESA) I I I I I I I I I I I I

15

34 TRIGESIMO QUARTO ODU (OSAGBE) I I I I I I I I I

35 TRIGESIMO QUINTO ODU (OGBEKA) I I I I I I I I I I I

36 TRIGESIMO SEXTO ODU (IKAGBE) I I I I I I I I I I I

37 TRIGESIMO SETIMO ODU (OGBETURUPON) I I I I I I I I I I I

38 TRIGESIMO OITAVO ODU (OTURUPONGBE) I I I I I I I I I I I

16

39 TRIGESIMO NONO ODU (OGBETURA) I I I I I I I I I

40 QUADRAGESIMO ODU (OTURAORIKO) I I I I I I I I I

41 QUADRAGESIMO PRIMEIRO ODU (OGBEATE) I I I I I I I 42 QUADRAGESIMO SEGUNDO ODU ( IRETEOGBE) I I I I I I I I I I I

43 QUADRAGESIMO TERCEIRO ODU (OGBESE) I I I I I I I I I I

17

44 QUADRAGESIMO QUARTO ODU (OSEGBE) I I I I I I I I I I

45 QUADRAGESIMO QUINTO ODU (OGBEFUN) I I I I I I I I I I

46 QUADRAGESIMO SEXTO ODU (OFUNGBE) I I I I I I I I I I

47 QUADRAGESIMO SETIMO ODU(OYEKUWORI) I I I I I I I I I I I I I I

48 QUADRAGESIMO OITAVO ODU (IWORIYEKU) I I I I I I I I I I I I I I

18

49 QUADRAGESIMO NONO ODU (OYEKUDI) I I I I I I I I I I I I I 50 QUINQUAGESIMO ODU (IDIYEKU) I I I I I I I I I I I I I I I

51 QUINQUAGESIMO PRIMEIRO ODU (OYEKUROSU) I I I I I I I I I I I I I I

52 QUINQUAGESIMO SEGUNDO ODU (IROSUYEKU) I I I I I I I I I I I I I I

53 QUINQUAGESIMO TERCEIRO ODU (OYEKUWONRIN) I I I I I I I I I I I I I I

19

54 QUINQUAGESIMO QUARTO ODU (OWONRINYEKU) I I I I I I I I I I I I I I

55 QUINQUAGESIMO QUINTO ODU (OYEKUBARA) I I I I I I I I I I I I I I I

56 QUINQUAGESIMO SEXTO ODU (OBARAYEKU) I I I I I I I I I I I I I I I

57 QUINQUAGESIMO SETIMO ODU (OYEKUPELEKAN) I I I I I I I I I I I I I I I

20

58 QUINQUAGESIMO OITAVO ODU (OKANRANYEKU) I I I I I I I I I I I I I I I

59 QUINQUAGESIMO NONO ODU (OYEKUEGUNTAN) I I I I I I I I I I I I I

60 SEXAGESIMO ODU (OGUNDAIKU) I I I I I I I I I I I I I

61 SEXAGESIMO PRIMEIRO ODU (OYEKUGASA) I I I I I I I I I I I I I

62 SEXAGESIMO SEGUNDO ODU (OSAYEKU) I I I I I I I I I I I I I

21

63 SEXAGESIMO TERCEIRO ODU (OYEKUBEKA) I I I I I I I I I I I I I I I

64 SEXAGESIMO QUARTO ODU (IKAYEKU) I I I I I I I I I I I I I I

65 SEXAGESIMO QUINTO ODU (OYEKUBATUTU) I I I I I I I I I I I I I I I 66 SEXAGESIMO SEXTO ODU (OTORUPONYEKU) I I I I I I I I I I I I I I I

67 SEXAGESIMO SETIMO ODU (OYEKUBATUYE) I I I I I I I I I I I I I

22

68 SEXAGESIMO OITAVO ODU (OTURAAIKU) I I I I I I I I I I I I I

69 SEXAGESIMO NONO ODU (OYEKURETE) I I I I I I I I I I I I I

70 SETAGESIMO ODU (IRETEYEKU) I I I I I I I I I I I I I

71 SETAGESIMO PRIMEIRO ODU (OYEKUSE) I I I I I I I I I I I I I I

72 SETAGESIMO SEGUNDO ODU (OSESAIKU) I I I I I I I I I I I I I I

23

73 SETAGESIMO TERCEIRO ODU (OYEKUEFUN) I I I I I I I I I I I I I I

74 SETAGESIMO QUARTO ODU (OFUNYEKU) I I I I I I I I I I I I I

75 SETAGESIMO QUINTO ODU (IWORINODI) I I I I I I I I I I I I

76 SETAGESIMO SEXTO ODU (IDIWORI) I I I I I I I I I I I I

77 SETAGESIMO SETIMO ODU (IWORIWOSU) I I I I I I I I I I I I

24

78 SETAGESIMO OITAVO ODU ( IROSUWORI) I I I I I I I I I I I I

79 SETAGESIMO NONO ODU (IWORIWONRIN) I I I I I I I I I I I I

80 OCTAGESIMO ODU (OWONRINWORI) I I I I I I I I I I I I

81 OCTAGESIMO PRIMEIRO ODU (IWORIBARA) I I I I I I I I I I I I I

82 OCTAGESIMO SEGUNDO ODU (OBARAWORI) I I I I I I I I I I I I I

25

83 OCTAGESIMO TERCEIRO ODU (IWORIOKANRAN) I I I I I I I I I I I I I

84 OCTAGESIMO QUARTO ODU (OKANRANWORI) I I I I I I I I I I I I I

85 OCTAGESIMO QUINTO ODU (IWORINOGUNDA) I I I I I I I I I I I

86 OCTAGESIMO SEXTO ODU (OGUNDAWORI) I I I I I I I I I I I

87 OCTAGESIMO SETIMO ODU (IWORINOSA) I I I I I I I I I I I

26

88 OCTAGESIMO OITAVO ODU (OSAWORI) I I I I I I I I I I I

89 OCTAGESIMO NONO ODU (IWORIWOKA) I I I I I I I I I I I I I

90 NONAGESIMO ODU (IKAWORI) I I I I I I I I I I I I I

91 NONAGESIMO PRIMEIRO ODU (IWORITURUPON) I I I I I I I I I I I I I

27

92 NONAGESIMO SEGUNDO ODU (OTURUPONWORI) I I I I I I I I I I I I I

93 NONAGESIMO TERCEIRO ODU (IWORINOTURA) I I I I I I I I I I I

94 NONAGESIMO QUARTO ODU (OTURAWORI) I I I I I I I I I I I

95 NONAGESIMO QUINTO ODU (IWORIATE) I I I I I I I I I I I

96 NONAGESIMO SEXTO ODU ( IRETEWORI) I I I I I I I I I I I

28

97 NONAGESIMO SETIMO ODU (IWORINOSE) I I I I I I I I I I I I

98 NONAGESIMO OITAVO ODU (OSEWORI) I I I I I I I I I I I I

99 NONAGESIMO NONO ODU (IWORINOFUN) I I I I I I I I I I I I

100 CENTESIMO ODU (OFUNWORI) I I I I I I I I I I I I

101 CENTESIMO PRIMEIRO ODU (IDIOSU) I I I I I I I I I I I I

29

102 CENTESIMO SEGUNDO ODU (IROSSUDI) I I I I I I I I I I I I

103 CENTESIMO TERCEIRO ODU(IDIOWONRIN) I I I I I I I I I I I I

104 CENTESIMO QUARTO ODU ( OWONRINDI) I I I I I I I I I I I I

105 CENTESIMO QUINTO ODU (IDIOBARA) I I I I I I I I I I I I I

106 CENTESIMO SEXTO ODU (OBARADI) I I I I I I I I I I I I I

30

107 CENTESIMO SETIMO ODU (IDIOKANRAN) I I I I I I I I I I I I I

108 CENTESIMO OITAVO ODU (OKANRANDI) I I I I I I II I I I I I

109 CENTESIMO NONO ODU (IDIOGUNDA) I I I I I I I I I I I

110 CENTESIMO DECIMO ODU (OGUNDADI) I I I I I I I I I I I

111 CENTESIMO DECIMO PRIMEIRO ODU (IDISA) I I I I I I I I I I I

31

112 CENTESIMO DECIMO SEGUNDO ODU (OSADI) I I I I I I I I I I I

113 CENTESIMO DECIMO TERCEIRO ODU (IDIKA) I I I I I I I I I I I I I

114 CENTESIMO DECIMO QUARTO ODU (IKADI) I I I I I I I I I I I I I

115 CENTESIMO DECIMO QUINTO ODU (IDIOTORUPON) I I I I I I I I I I I I I

116 CENTESIMO DECIMO SEXTO ODU (OTURUPONDI) I I I I I I I I I I I I I

32

117 CENTESIMO DECIMO SETIMO ODU(IDIOTURA) I I I I I I I I I I I 118 CENTESIMO DECIMO OITAVO ODU(OTURADI) I I I I I I I I I I I

119 CENTESIMO DECIMO NONO ODU (IDIIRETE) I I I I I I I I I I I

120 CENTESIMO VIGESIMO ODU (IRETEDI) I I I I I I I I I I I

121 CENTESIMO VIGESIMO PRIMEIRO ODU (IDIOSE) I I I I I I I I I I I I

33

122 CENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ODU (OSEDI) I I I I I I I I I I I I 123 CENTESIMO VIGESIMO TERCEIRO ODU (IDIOFUN) I I I I I I I I I I I I

124 CENTESIMO VIGESIMO QUARTO ODU (OFUNDI) I I I I I I I I I I I I

125 CENTESIMO VIGESIMO QUINTO ODU (IROSUWONRIN) I I I I I I I I I I I I

126 CENTESIMO VIGESIMO SEXTO ODU (OWONRINROSU) I I I I I I I I I I I I

34

127 CENTESIMO VIGESIMO SETIMO ODU (IROSUOBARA) I I I I I I I I I I I I I 128 CENTESIMO VIGESIMO OITAVO ODU (OBARAROSU) I I I I I I I I I I I I I 129 CENTESIMO VIGESIMO NONO ODU (IROSUOKANRAN) I I I I I I I I I I I I I

130 CENTESIMO TRIGESIMO ODU (OKANRANROSU) I I I I I I I I I I I I I 131 CENTESIMO TRIGESIMO PRIMEIRO ODU (IROSUOGUNDA) I I I II I I I I I I

35

132 CENTESIMO TRIGESIMO SEGUNDO ODU (OGUNDAROSU) I I I I I I I I I I I

133 CENTESIMO TRIGESIMO TERCEIRO ODU (IROSUOSA) I I I I I I I I I I I

134 CENTESIMO TRIGESIMO QUARTO ODU (OSAROSU) I I I I I I I I I I I

135 CENTESIMO TRIGESIMO QUINTO ODU (IROSUOKA) I I I I I I I I I I I I I

136 CENTESIMO TRIGESIMO SEXTO ODU (IKAROSU) I I I I I I I I I I I I I

36

137 CENTESIMO TRIGESIMO SETIMO ODU (IROSUTURUPON) I I I I I I I I I I I I I

138 CENTESIMO TRIGESIMO OITAVO ODU (OTURUPONROSU) I I I I I I I I I I I I I 139 CENTESIMO TRIGESIMO NONO ODU (IROSUTURA) I I I I I I I I I I I

140 CENTESIMO QUADRAGESIMO ODU (OTURAROSU) I I I I I I I I I I I QUADRAGESIMO PRIMEIRO ODU

141 CENTESIMO (IROSURETE) I I I I I I I I I I I

37

142 CENTESIMO QUADRAGESIMO SEGUNDO ODU (IRETEROSU) I I I I I I I I I I I

143 CENTESIMO QUADRAGESIMO TERCEIRO ODU (IROSUOSE) I I I

I I I I I I I I I 144 CENTESIMO QUADRAGESIMO QUARTO ODU (OSEROSU) I I I I I I I I I I I I 145 CENTESIMO QUADRAGESIMO QUINTO ODU (IROSUOFUN) I I I I I I I I I I I I

146 CENTESIMO QUADRAGESIMO SEXTO ODU (OFUNROSU) I I I I I I I I I I I I

38

147 CENTESIMO (OWONRINBARA) I I I I I I I I I I I I I

QUADRAGESIMO

SETIMO

ODU

148 CENTESIMO (OBARAWONRIN) I I I I I I I I I I I I I

QUADRAGESIMO

OITAVO

ODU

149 CENTESIMO (OWONRINKANRAN) I I I I I I I I I I I I I

QUADRAGESIMO

NONO

ODU

150 CENTESIMO QUINQUAGESIMO ODU (OKANRANWONRIN) I I I I I I I I I I I I I QUINQUAGESIMO PRIMEIRO ODU

151 CENTESIMO (OWONRINOGUNDA) I I I I I I I I I I I

39

152 CENTESIMO (OGUNDAWONRIN) I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

SEGUNDO

ODU

153 CENTESIMO (OWONRINOSA) I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

TERCEIRO

ODU

154 CENTESIMO (OSAWONRIN) I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

QUARTO

ODU

155 CENTESIMO (OWONRINIKA) I I I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

QUINTO

ODU

156 CENTESIMO QUINQUAGESIMO SEXTO ODU (IKAOWONRIN) I I I I I I I I I I I I I

40

157 CENTESIMO (OWONRINTURUPON) I I I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

SETIMO

ODU

158 CENTESIMO (OTURUPONWONRIN) I I I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

OITAVO

ODU

159 CENTESIMO (OWONRINTURA) I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

NONO

ODU

160 CENTESIMO SEXAGESIMO ODU (OTURAWONRIN) I I I I I I I I I I I SEXAGESIMO PRIMEIRO ODU

161 CENTESIMO (OWONRINRETE) I I I I I I I I I I I

41

162 CENTESIMO SEXAGESIMO SEGUNDO ODU (IRETEWONRIN) I I I I I I I I I I I

163 CENTESIMO SEXAGESIMO TERCEIRO ODU (OWONRINOSE) I I I I I I I I I I I I 164 CENTESIMO SEXAGESIMO QUARTO ODU (OSEWONRIN) I I I I I I I I I I I I

165 CENTESIMO SEXAGESIMO QUINTO ODU (OWONRINFUN) I I I I I I I I I I I I

166 CENTESIMO SEXAGESIMO SEXTO ODU (OFUNWONRIN) I I I I I I I I I I I I

42

167 CENTESIMO SEXAGESIMO SETIMO ODU (OBARAKANRAN) I I I I I I I I I I I I I I

168 CENTESIMO SEXAGESIMO OITAVO ODU (OKANRANBARA) I I I I I I I I I I I I I I

169 CENTESIMO SEXAGESIMO NONO ODU (OBARAOGUNDA) I I I I I I I I I I I I 170 CENTESIMO SETAGESIMO ODU (OGUNABARA) I I I I I I I I I I I I

171 CENTESIMO SETAGESIMO PRIMEIRO ODU (OBARAOSA) I I I I I I I I I I I I

43

172 CENTESIMO SETAGESIMO SEGUNDO ODU (OSABARA) I I I I I I I I I I I I

173 CENTESIMO SETAGESIMO TERCEIRO ODU (OBARAKA) I I I I I I I I I I I I I I 174 CENTESIMO SETAGESIMO QUARTO ODU (IKABARA) I I I I I I I I I I I I I I

175 CENTESIMO SETAGESIMO QUINTO ODU (OBARATURUPON) I I I I I I I I I I I I I I 176 CENTESIMO SETAGESIMO SEXTO ODU (OTURUPONBARA) I I I I I I I I I I I I I I

44

177 CENTESIMO SETAGESIMO SETIMO ODU (OBARATURA) I I I I I I I I I I I I 178 CENTESIMO SETAGESIMO OITAVO ODU (OTURABARA) I I I I I I I I I I I I

179 CENTESIMO SETAGESIMO NONO ODU (OBARARETE) I I I I I I I I I I I I 180 CENTESIMO OCTAGESIMO ODU (IRETEBARA) I I I I I I I I I I I I 181 CENTESIMO OCTAGESIMO PRIMEIRO ODU (OBARAOSE) I I I I I I I I I I I I I

45

182 CENTESIMO OCTAGESIMO SEGUNDO ODU (OSEBARA) I II I I I I I I I I I I

183 CENTESIMO OCTAGESIMO TERCEIRO ODU (OBARAFUN) I I I I I I I I I I I I I

184 CENTESIMO OCTAGESIMO QUARTO ODU (OFUNBARA) I I I I I I I I I I I I I OCTAGESIMO QUINTO ODU

185 CENTESIMO (OKANRANOGUNDA) I I I I I I I I I I I I

186 CENTESIMO OCTAGESIMO SEXTO ODU (OGUNDAKANRAN) I I I I I I I I I I I I

46

187 CENTESIMO OCTAGESIMO SETIMO ODU (OKANRANSA) I I I I I I I I I I I I

188 CENTESIMO OCTAGESIMO OITAVO ODU (OSAKANRAN) I I I I I I I I I I I I

189 CENTESIMO OCTAGESIMO NONO ODU (OKANRANKA) I I I I I I I I I I I I I I

190 CENTESIMO NONAGESIMO ODU (IKAKANRAN) I I I I I I I I I I I I I I NONAGESIMO PRIMEIRO ODU

191 CENTESIMO (OKANRANTURUPON) I I I I I I I I I I I I I I

47

192 CENTESIMO (OTURUPONKANRAN) I I I I I I I I I I I I I I

NONAGESIMO

SEGUNDO

ODU

193 CENTESIMO (OKANRANTURA) I I I I I I I I I I I I

NONAGESIMO

TERCEIRO

ODU

194 CENTESIMO NONAGESIMO QUARTO ODU (OTURAKANRAN) I I I I I I I I I I I I

195 CENTESIMO NONAGESIMO QUINTO ODU (OKANRANIRETE) I I II I I I I I I I I

196 CENTESIMO NONAGESIMO SEXTO ODU (IRETEOKANRAN) I I I I I I I I I I I I

48

197 CENTESIMO NONAGESIMO SETIMO ODU (OKANRANOSE) I I I I I I I I I I I I I

198 CENTESIMO NONAGESIMO OITAVO ODU (OSEKANRAN) I I I I I I I I I I I I I

199 CENTESIMO NONOGESIMO NONO ODU (OKANRANFUN) I I I I I I I I I I I I I

200 DUCENTESIMO ODU (OFUNKANRAN) I I I I I I I I I I I I I

201 DUCENTESIMO PRIMEIRO ODU (OGUNDASA) I I I I I I I I I I

49

202 DUCENTESIMO SEGUNDO ODU (OSAGUNDA) I I I I I I I I I I

203 DUCENTESIMO TERCEIRO ODU (OGUNDAIKA) I I I I I I I I I I I I

204 DUCENTESIMO QUARTO ODU (IKAGUNDA) I I I I I I I I I I I I

205 DUCENTESIMO QUINTO ODU (OGUNDAOTURUPON) I I I I I I I I I I I I

206 DUCENTESIMO SEXTO ODU (OTURUPONGUNDA) I I I I I I I I I I I I

50

207 DUCENTESIMO SETIMO ODU (OGUNDATURA) I I I I I I I I I I 208 DUCENTESIMO OITAVO ODU (OTURAGUNDA) I I I I I I I I I I 209 DUCENTESIMO NONO ODU (OGUNDAKETE) I I I I II I I I I 210 DUCENTESIMO DECIMO ODU (IRETEEGUNTAN) I I I I I I I I I I 211 DUCENTESIMO DECIMO PRIMEIRO ODU (EGUNTANSE) I I I I I I I I I I I 212 DUCENTESIMO DECIMO SEGUNDO ODU (ISEEGUNTAN)
51

I I I I I

I I I I I I

213 DUCENTESIMO DECIMO TERCEIRO ODU (OGUNDAFUN) I I I I I I I I I I I 214 DUCENTESIMO DECIMO QUARTO ODU (OFUNEGUNTAN) I I I I I I I I I I I 215 DUCENTESIMO DECIMO QUINTO ODU (OSAKA) I I I I I I I I I I I I

216 DUCENTESIMO DECIMO SEXTO ODU (IKASA) I I I I I I I I I I I I

52

217 DUCENTESIMO DECIMO SETIMO ODU (OSATURUPON) I I I I I I I I I I I I

218 DUCENTESIMO DECIMO OITAVO ODU (OTURUPONSA) I I I I I I I I I I I I

219 DUCENTESIMO DECIMO NONO ODU (OSATURA) I I I I I I I I I I 220 DUCENTESIMO VIGESIMO ODU (OTURASA) I I I I I I I I I I I

221 DUCENTESIMO VIGESIMO PRIMEIRO ODU (OSARETE) I I I I I I I I I I

53

222 DUCENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ODU (IRETESA) I I I I I I I I I I 223 DUCENTESIMO VIGESIMO TERCEIRO ODU (OSASE) I I I I I I I I I I I

224 DUCENTESIMO VIGESIMO QUARTO ODU (OSESA) I I I I I I I I I I I

225 DUCENTESIMO VIGESIMO QUINTO ODU (OSAFUN) I I I I I I I I I I I

226 DUCENTESIMO VIGESIMO SEXTO ODU (OFUNSA) I I I I I I I I I I I

54

227 DUCENTESIMO VIGESIMO SETIMO ODU (IKATURUPON) I I I I I I I I I I I I I I

228 DUCENTESIMO VIGESIMO OITAVO ODU (OTURAPONKA) I I I I I I I I I I I I I I

229 DUCENTESIMO VIGESIMO NONO ODU (IKAOTURA) I I I I I I I I I I I I 230 DUCENTESIMO TRIGESIMO ODU (OTURAKA) I I I I I I I I I I I I 231 DUCENTESIMO TRIGESIMO PRIMEIRO ODU (IKARETE) I I I I I I I I I I I I

55

232 DUCENTESIMO TRIGESIMO SEGUNDO ODU (IRETEKA) I I I I I I I I I I I I

233 DUCENTESIMO TRIGESIMO TERCEIRO ODU (IKAOSE) I I I I I I I I I I I I I 234 DUCENTESIMO TRIGESIMO QUARTO ODU (OSEKA) I I I I I I I I I I I I I 235 DUCENTESIMO TRIGESIMO QUINTO ODU (IKAOFUN) I I I I I I I I I I I I I

236 DUCENTESIMO TRIGESIMO SEXTO ODU (OFUNKA) I I I I I I I I I I I I I

56

237 DUCENTESIMO (OTURUPONTURA) I I I I I I I I I I I I 238 DUCENTESIMO (OTURATURUPON) I I I I I I I I I I I I

TRIGESIMO

SETIMO

ODU

TRIGESIMO

OITAVO

ODU

239 DUCENTESIMO TRIGESIMO NONO ODU (OTURUPONRETE) I I I I I I I I I I I I 240 DUCENTESIMO QUADRAGESIMO ODU (IRETETURUPON) I I I I I I I I I I I I 241 DUCENTESIMO (OTURUPONSE) I I I I I I I I I I I I I 242 DUCENTESIMO (OSETURUPON) QUADRAGESIMO SEGUNDO ODU QUADRAGESIMO PRIMEIRO ODU

57

I I I I I I I I I I I I I 243 DUCENTESIMO (OTURUPONFUN) I I I I I I I I I I I I I QUADRAGESIMO QUARTO ODU QUADRAGESIMO TERCEIRO ODU

244 DUCENTESIMO (OFUNTURUPON) I I I I I I I I I I I I I

245 DUCENTESIMO (OTURARETE) I I I I I I I I I I

QUADRAGESIMO

QUINTO

ODU

246 DUCENTESIMO QUADRAGESIMO SEXTO ODU (IRETETURA) I I I I I I I I I I

58

247 DUCENTESIMO QUADRAGESIMO SETIMO ODU (OTURASE) I I I I I I I I I I I

248 DUCENTESIMO QUADRAGESIMO OITAVO ODU (OSETURA) I I I I I I I I I I I

249 DUCENTESIMO QUADRAGESIMO NONO ODU (OTURAFUN) I I I I I I I I I I I

250 DUCENTESIMO QUINQUAGESIMO ODU (OFUNTURA) I I I I I I I I I I I 251 DUCENTESIMO (IRETESE) I I I I I I I I I I I QUINQUAGESIMO PRIMEIRO ODU

59

252 DUCENTESIMO (OSEIRETE) I I I I I I I I I I I 253 DUCENTESIMO (IRETEFUN) I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

SEGUNDO

ODU

QUINQUAGESIMO

TERCEIRO

ODU

254 DUCENTESIMO (OFUNRETE) I I I I I I I I I I I

QUINQUAGESIMO

QUARTO

ODU

255 DUCENTESIMO QUINQUAGESIMO QUINTO ODU (OSEFUN) I I I I I I I I I I I I

256 DUCENTESIMO QUINQUAGESIMO SEXTO ODU (OFUNSE) I I I I I I I I I I I I

60

61