Você está na página 1de 3

OBELFA JAR OBELFA JAR OBELFA JAR OBELFA JAR OBELEF TALA TALOM ASSAGERE BAONI ONI OB OI ASSAGERE

BAONI EQUEBAU INABAU INABAU ABARISSE OD EQUEBAU INABAU INABAU ABARISSE OD A A AI CORUM AI CORUM INABAU EBAOR A A AI CORUM AI CORUM INABAU EBAOR ASSAGERE AFU ABAO ERUMAL ASSAGERE AFU ABAO ERUMAL ABAO ERUMAL ABAO ERUMAL ABAO ERUMAL ASSURISTA QUELO QUELO ASSURISTA QUELO QUELO OQUIR A A A ALELUIA LUCACHUMAL A ALELUIA LUCACHUMAL TALAFUA OBELEFA TALAFUMALO TALAFUA OBELEFA TALAFUMALO LEP LEP LEP COLEJANJAN COLEJAN LEP LEP LEP COLEJANJAN COLEJAN INHA INHA INHA COLEJANJAN COLEJAN MUCH MUCH CONF MUCH MUCH CONF COFANI JACOFNI CHE JACOF XAPAN MOBLEO ORIX MOBLEO A ERUMALO ACAR LOQUE LOQUE ACAR QUE LOQUE LOQUE ACAR BELUJ BELUJO OLONINHA BELUJ BELUJO OLONINHA VAMOLELAI BABAEP VAMOLELAI BABAEP VAMO MARACAJ MARACAJ FIOLAEO VAMO MARACAJ MARACAJ FIOLAEO

VAMOLELAI BABAEP VAMOLELAI BABAEP LEP LEP LEP CARAMB CARAMB LACOPAD AMODIBAU AMONIC SAPAT SOBO ALARISS ONIRE SOBO SAPAT SOBO ALARISS ONIRE SOBO SOBO SAPAT MEDASSUNSS OFORIBE NASSUREBA XAPAN A A SOBO SAPAT MEDASSUNSS OFORIBE NASSUREBA XAPAN A A ALA TALAD ALA TALAD E EA ORO GAMA TALAD ORO GAMA TALAD ORO GAMA TALAD E EA ORO GAMA TALAD ORO GAMA TALAD BAR BARUND SAPAT U MONICU BAR BARUND SAPAT U MONICU BAR BARUND SAPAT U MONICU BAR BARUND SAPAT U MONICU MOCEQUEBA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MORISS MORISS MORISS MORISS EA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MORISS EA AEA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MORISS ELEUARA EA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MORISS EA AEA MOCEQUEBA MOCEQUEBA MORISS ELEUARA

BAR BAR NICHORO BAR BAR NICHORO SAPAT MOQUEREMA NICHORO BAR BAR NICHORO BAR BAR NICHORO SAPAT MOQUEREMA NICHORO ARA MOQUEREMA DIO ARA MOQUEREMA MOQUEREMA MOQUEREMA ARA MOQUEREMA DIO ARA MOQUEREMA DIO ARA MOQUEREMA MOQUEREMA MOQUEREMA ARA MOQUEREMA DIO SAPATONIRE SAPATONIRE SAPATONIRE SAPATONIRE GUAJURE SAPATONIRE GUAJURE SAPATONIRE GANGAN SAPATONIRE GANGAN GUAJURE GUAJURE SAPATONIRE GUAJURE SAPATONIRE GANGAN SAPATONIRE GANGAN GUAJURE

DIRE DIRE SAPAT ONIRE DIRE DIRE SAPAT DIRE DIRE SAPAT ONIRE DIRE DIRE SAPAT XAPAN A XAPAN MANDO QUERE XAPAN MANDO QUERE O QUERE A A A A XAPAN MANDO QUERE XAPAN MANDO QUERE O QUERE A A QUEREQUE QUEMAIT QUEREQUE QUEMAIT AMONICU SAPAT NICU AU AMONICU SAPAT NICU AU ALUPA ALUPA ALUPA ALUPA OIANRUND OIARUND SAPAT MAG A ALUPA ALUPA ALUPA ALUPA OIANRUND OIARUND SAPAT MAG A ARUMPEPE AI CORUM GAMARUMPEPE ARUMPEPE AI CORUM GAMARUMPEPE CONI COMIAJ ARUND SALADE DEU CONI COMIAJ ARUND SALABE DEU OI MADOQU ARUND SALADE DEU OI MADOQU ARUND SALABE DEU CONI COMIAJ ARUND SALADE DEU CONI COMIAJ ARUND SALABE DEU

OI MADOQU ARUND SALADE DEU OI MADOQU ARUND SALABE DEU ELUACAJ MOROCOTILE TILEUM ACAJ RE U EUAPECO ERE U EUAPECO ERE ELUACAJ MOROCOTILE TILEUM ACAJ RE U EUAPECO ERE U EUAPECO ERE ELUACAJ MOROCOTILE TILEUM ACAJ EUAPECO ERE U EUAPECO E U ELUACAJ MOROCOTILE TILEUM ACAJ ELUACAJ MOROCOTILE TILEUM ACAJ EUAPECO ERE U EUAPECO E U ELUACAJ MOROCOTILE TILEUM ACAJ

QUE BOMACELO QUE BELUJ AJAJA QUE BOMACELO QUE BELUJ AJAJA OBOMIROCO A A SAPAT OCOCO SAPAT OCOCO SAMIRE ANARAU OROMILAIA BELE COMINHA FARUMBELE A A BELE COMINHA FARUMBELE A A ABLES ABLES LUD ABLES LUD ABLES LUD ABLES ABLES LUD ABLES LUD ABLES LUD SULUBAL SULUBAL A ASSESSUM SAPAT SULUBAL A SULUBAL SULUBAL A ASSESSUM SAPAT SULUBAL A MASSAPAIA MASSAPAIA MASSAPAIA DOR SOBODOIRE MASSAPAIA MASSAPAI DOR SOBODOIRE MASSAPAIA MASSAPAIA DOR