Você está na página 1de 7
 
 
D]/= KFÍF ID ENUUMFUUFBF]
 
EBFJFLBN |
 Srfvn Dsmrbtn
Yuron N | >5» Naf id Dsmfjnrbinid
Ydstd id nvnjbnìíf dsmrbtn (>) |
 
< pIurnìíf in Srfvn;
73 oba
 
Srfh. Udantf Mfstn | fvdo
Mnin lrupf id btdas babmbn-sd pfr uon nofstrn id inif tnedjns. Dstn dxpfsbìíf in bahfronìíf â uon
rdhdamb
N] UD]SF]YN] ]F FEUBLNYFUBNODYD I ]TSFUYD ]TKDBYF Ã MJN]]BHBMNÌÍF.
Ibshu
Af pnssnif, n ibshuaìíf odastrunj fesd hïsbmn qud mnrnmtdrbznvn fs sdus trdbafs pdsqubsnifrds, pfbs pdasnvn-sd qud, mf afronj sdo idtrbodatf in snûid in ntjd onbs prfejdons ýssdfs if qud ns ntjdtn N nodafrrdbn in oujgdr ntjdtn â uo hda jdvn nf huambfanodatf nafronj ifs mbmjf N rdiuìíf an sdmrdìíf id dstrflâabfs â mfasdquëambns n murtf d jfalf prnzfs. N idmfrrëambn tnatf if mfoprfodtbodatf mfrpfrnj, pnrtbmujnrodatd hrnmturns id
st 
idsdavfjvdo uo rbsmf onbfr id hrnmturn F prbambpnj fekdmtbvf af trntnodatf id nt nmtbvbinid hïsbmn idvd sdr prfatnodatd r id pdsf idvd sdr niqubrbif mfo ibdtns q rdtfraf dspfatåadf id odastrunìíf. Af prdmfabznin pnrn dvbtnr n pdrin ýssdn p do oujgdrds do odafpnusn fu, qunai dstrflâabf pnrn nuodatnr id hfron sblab hdbtf do tfins ns pfrtnifrns in trïnid i
>
 ]ïairfod mfastbtuïif pdjn mfoebaíf id trës dj
 Nusëambn mfopjdtn id odastrunìíf, mukn hnsd mf
=
 Mbmjfs odastrunbs rdlujnrds.
 
]
YD]YD ID NXNJBNÌÍF D]MUB
󰁉󰁤󰁭󰁵󰁤󰁹󰁦󰀯󰁊󰁤󰁢 󰁁󰂻󰀵󰀹󰀦󰀵󰀳󰀳󰀸 󰁩󰁤 󰀸 󰁩󰁤 󰁈󰁤󰁸󰁤󰁵󰁤󰁢󰁵󰁦
| Mursf Mbdatïhbmf-Guonaïstbmf id Mbëambns d Ydmafjlbans
 
rf 5332 | Naf Jdmtbvf id 5332/53>3
 s id ibvdrsn anturdzn qud pfid mfatdopjnr ibspfsbìíf tdxtunj ifs
ifmuodatnj huainodatnj qud f njuaf idvd mfasbidrnr pnrn rdsp
IN] TON HFJGN N ID]BLNU ^TD F N SUD]DY
LUTSF B
ìíf Odastrunj; Yrïnid
>
 in Oujgdr Ntjdtn
rvnin do ntjdtns id njtn mfopdtbìíf hfb nssfmbn bîrbfs. Iurnatd oubtf tdopf, bstf aíf idspdrtfu o n ibobaubìíf in batdasbinid ifs trdbafs, n mbmjb n. Sfrâo, njluas dstuifs rdvdjno qud ns ntjdtn s duodafrrdbmns
=
. odaf id mnusn gfrofanj. N sdmrdìíf pujsîtbj i s sdxunbs. rdspfasîvdj pdjf idsdavfjvbodatf id fstdfpfr  murtf prnzf, dstns ntjdtns tëo nprdsdatnif uo struturnj in obmrf-nrqubtdmturn if fssf, mfof i
dss
0 d, n jfalf prnzf, nqudjns qud sd tfrano pf mfo mfasdquëambns pftdambnjodatd lrnvds, d jdtns pfrtnifrns id nodafrrdbn â rdstnurnr f sd iuzbin do >3% n 53% if vfjuod/batdasbinid/hr ud fhdrdìno nmbon id 5433 mnjfrbns, odibins q s mnsfs do qud bssf aíf fmfrrd, n rdpfsbìíf gfr rdmfmd, ntrns id rdpfsbìíf dstrflâabmn, in od admdssîrbf, in niobabstríf id natbmfamdpmbf hbmntbvn n onssn ýssdn idstns ntjdtns. F supjdo oujgdr ntjdtn, utbjbznaif >433 ol ibîrbfs do iu
Hblurn >; vnrbnìíf id gfrofans rdprfiutbvns.
 
dodatfs sbatfontfjýlbmfs; idsfrido njbodatnr (nafrdxbn), n rrdspfaidatd auamn sd idu af baibvïiuf fu hfb batdrrfopbin.
 
󰁙󰁤󰁽󰁹󰁤 󰁩󰁤 󰁎󰁸󰁮󰁪󰁢󰁮󰃬󰃭󰁦 󰁄󰁽󰁭󰁵󰁢󰁹󰁮 󰀧󰀾󰀢󰀡 󰁓󰃮󰁬󰁢󰁡󰁮 󰀾 󰁩󰁤 󰀼
N
lbns
daýodafs/hnmtfs mbdatïhbmfs, hblurns d
aidr nfs btdas sdlubatds
.
 
^TD MF]YBYTBU F BMF
n nf njtf aïvdj id nmtbvbinid f batdrdssd ifs bmbinid odastrunj vfjtnrbn nf
 
s nodafrrdbmns
5
 pfssudo LaUG dstî njtdrnin, f qud sd prdonturn mfo jtf ïaibmd id jdsôds, do rdiuìíf in onssn ýssdn rtnifrns id fstdfpfrfsd efrn nbain kfvdas. dqubjïerbf gfrofanj. N dquëambn prâvbfs d f lnagf d ldrnjodatd rdsujtno af ofanj pnssn n sdr son hfron qud â rdnjbznin nbs frnbs mfo njtns tnxns id datf mfo mîjmbf idvd sdr ns ifsds.
Ubedbrf d Hdrrdbrn, 5337
dafrrdbn d fstdfpfrfsd.
 
 
󰁙󰁤󰁽󰁹󰁤 󰁩󰁤 󰁎󰁸󰁮󰁪󰁢󰁮󰃬󰃭󰁦 󰁄󰁽󰁭󰁵󰁢󰁹󰁮 󰀧󰀾󰀢󰀡 󰁓󰃮󰁬󰁢󰁡󰁮 󰀵 󰁩󰁤 󰀼
Hblurn 5; mfakuatf id dsqudons auodrnifs bjustrntbvfs in hbsbfjflbn in rdprfiuìíf hdobaban
>. Mjnssbhbqud mfof vdrinidbrn (X) fu hnjsn (H) mnin uon ins nhbronìôds sdlubatds rdjntbvns nfs odmnabsofs hbsbfjýlbmfs nssfmbnifs ã trïnid in oujgdr ntjdtn d ã sun tdrnpëutbmn. (N)
N nusëambn id nmtbvbinid dstrflâabmn an prbodbrn odtnid if mbmjf sdxunj aíf bopdid fs pbmfs id lfanif-dstboujbans.
(E)
N ibobaubìíf in nmtbvbinid hïsbmn in ntjdtn mfatrbeub pnrn n fmfrrëambn in hnsd odastrunj, idvbin nf dalrfssnodatf if daifoâtrbf.
(M)
N gbpýhbsd prfiuz n JG, qud dstboujn fs hfjïmujfs prboîrbfs n prfiuzbrdo fs dstrflâabfs.
(I)
N rdiuìíf in nmtbvbinid hïsbmn d f lnagf id pdsf vbn rdlbod njbodatnr prfofvdo uon tnxn djdvnin mfastnatd id dstdrýbids nf jfalf if mbmjf odastrunj.
(D)
N rdiuìíf id dstrflâabfs pfid bopdibr n fmfrrëambn ins hnsds prfjbhdrntbvn d sdmrdtfrn if mbmjf utdrbaf.
(H)
 id mfasbidrnr qud f djdvnif aïvdj id nmtbvbinid hïsbmn idsrdlujd n huambfanjbinid in rdlbíf gbpftnjåobmn.
(L)
Do dxnods id idasbfodtrbn ýssdn, ns ntjdtns nodafrrdbmns rdvdjno hrdqudatdodatd enbxn idasbinid obadrnj ýssdn.
(G)
Odsof qud n adurf-gfrofan gbpftnjåobmn aíf dstboujd n prfiuìíf gbpfhbsîrbn id H]G, pfidrî gnvdr fvujnìíf.
5. ]djdmmbfad n njtdrantbvn qud mfopjdtn n hrnsd sdlubatd id ofif n fetdr uon nhbronìíf mfrrdmtn. 
]d an fvflâadsd f mfopjdtnodatf in sdluain ibvbsíf odbýtbmn if fvýmbtf BB mfrrdspfaid ã mfamjusíf in onturnìíf, pfr nanjflbn, f târobaf idstn hnsd lnodtflâabmn idhbad-sd af sdxf onsmujbaf 
(N)
 pdjn mfastbtubìíf ifs dspdrontfzýbids.
(E)
 pdjn mfastbtubìíf ifs dspdrontýmbtfs BB.
(M)
 pdjn mfastbtubìíf ifs dspdrontïibfs.
(I)
 pdjn mfastbtubìíf ifs dspdrontïibfs, admdssbtnaif pnrn tnj id hdmuainr f fvýmbtf BB.
=. Ns nhbronìôds qud sd sdludo ibzdo rdspdbtf ã hbsbfjflbn in dspdrontflâadsd, admdssîrbn pnrn mfamjubr mfopnrntbvnodatd bopjbmnìôds id nmtunìíf gfrofanj an fvflâadsd d af mbmjf sdxunj hdobabaf. >.
Do baibvïiufs sukdbtfs ã rdofìíf ifs tdstïmujfs, nuodatn n prfiuìíf id LaUG pdjf gbpftîjnof.
5.
Af batdrbfr ifs tûeujfs sdobaïhdrfs, fesdrvno-sd mâjujns do vîrbfs dstîibfs in dspdrontflâadsd nssfmbnins n mâjujns prfiutfrns id tdstfstdrfan.
=.
F aïvdj pjnsoîtbmf id tdstfstdrfan â rdlujnif pfr uo odmnabsof id rdtrf-njbodatnìíf pfsbtbvn.
 
󰁙󰁤󰁽󰁹󰁤 󰁩󰁤 󰁎󰁸󰁮󰁪󰁢󰁮󰃬󰃭󰁦 󰁄󰁽󰁭󰁵󰁢󰁹󰁮 󰀧󰀾󰀢󰀡 󰁓󰃮󰁬󰁢󰁡󰁮 󰀽 󰁩󰁤 󰀼
]djdmmbfad n njtdrantbvn qud ns nvnjbn mfrrdmtnodatd. (N)
= â vdrinidbrn0 > d 5 síf hnjsns.
(E)
5 â vdrinidbrn0 > d = síf hnjsns.
(M)
5 d = síf vdrinidbrns0 > â hnjsn.
(I)
> â vdrinidbrn0 5 d = síf hnjsns.
9. ]djdmmbfad n njtdrantbvn qud prddamgd fs dspnìfs an hrnsd sdlubatd id ofif n fetdr uon nhbronìíf mfrrdmtn.
N dstruturn bidatbhbmnin mfo f a»>3 (hbl. 5) pfid mfatdr af sdu batdrbfr uo ljýeujf pfjnr, sbanj qud sd dstî an prdsdaìn id uo mukf aûmjdf â prfvbif id .
(N)
fvýmbtf B () 5= mrfofssfons.
(E)
fvýmbtf B () 98 mrfofssfons gfoýjflfs.
(M)
fvýmbtf BB () 5= mrfofssfons.
(I)
fvýmbtf BB () 98 mrfofssfons gfoýjflfs.
4. ]djdmmbfad n njtdrantbvn qud prddamgd fs dspnìfs ans hrnsds sdlubatds id ofif n fetdr uo tdxtf mfrrdmtf.
Idpdaidaif if sdxf, f mgnonif pnr id mrfofssfons sdxunbs id uo baibvïiuf pfid sdr idsblanif if tbpf WW ” af mnsf if sdxf hdobabaf ” d if tbpf WR ” rdjntbvnodatd nf sdxf onsmujbaf -, sdaif qud mnin jdtrn rdprdsdatn uo mrfofssfon. Nssbo, sdjdmmbfanaif uo dspdrontfzýbid nf nmnsf pnrn hbas id prfmdssnodatf af åoebtf in rdprfiuìíf nssbstbin, n prfenebjbinid id sd dstnr an prdsdaìn id uo låodtn mfo uo mrfofssfon R â id , aíf dopnrdjgnif mfo futrf mrfofssfon sdxunj d mfatdaif .
(N)
43% () ifbs mrfontïibfs
(E)
>33% () uo mrfontïibf
(M)
>33% () ifbs mrfontïibfs
(I)
43% () uo mrfontïibf
8. ]djdmmbfad n njtdrantbvn qud prddamgd fs dspnìfs an hrnsd sdlubatd id ofif n fetdr uon nhbronìíf mfrrdmtn.
^unaif f fvýmbtf BB aíf â hdrtbjbznif, f mfrpf jûtdf pdrsbstd mfof ljåaiujn daiýmrban ntâ nf ibn if mbmjf, ofodatf do qud n sdmrdìíf id dstrflâabfs d id prfldstdrfan , prfvn in idldadrnìíf inqudjn dstruturn.
(N)
>9» () ibobaub
(E)
>9» () nuodatn
(M)
58» () ibobaub
(I)
58» () nuodatn
<. Hnìn mfrrdspfaidr, n mnin uon ins jdtrns (id N n G) rdjntbvns ãs nhbronìôds sdlubatds, uo aûodrf if mfakuatf id dsqudons in hbl. 5. Nhbronìôds; (N)
Mfopjdxf rdlujnif pfr rdtrf-nmìôds qud ldrd n prfiuìíf id H]G d JG.
(E)
Dhdbtf ifs pbmfs id mfamdatrnìíf ins gfrofans gbpfhbsîrbns.
(M)
Dstruturn mdrdernj dstboujnin pfr
hddienm` 
 pfsbtbvf an sdquëambn id uo pbmf id dstrflâabfs nuodatnaif n sdmrdìíf id LaUG.
(I)
Dstruturn hfjbmujnr sbopjds sdo mnpnmbinid id rdspfstn hnmd ãs mfamdatrnìôds pjnsoîtbmns id H]G.
(D)
Jfmnj in bopjnatnìíf if ejnstfmbstf.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505