Você está na página 1de 72

Gebruiksaanwijzing

Usermanual
Gebrauchsanweisung
Modedemploi
Nvodkpouit
Manualdeexplotacin

HEAVY DUTY
STEAM CLEANER + IRON

CSC5662M
04/12

HOME APPLIANCES

Voorzichtig:
Dewatertankstaatonderdruk.
S.v.p.deknopingedrukthoudenomdestoomtelatenontsnappen.
Trekdestekkeruithetstopcontact.
Hetapparaat5minutenaflatenkoelenalvorensudedopopendraaitomevt.natevullen.
Attention:
Watertankisunderpressure.
Keepthebuttonpressedtoallowthesteamtoescape.
Pulltheplugfromthewallsocket.
Allowthedevicetocooldownforfiveminutesbeforerefilling.

Achtung:
WassertankistunterDruck.
DrckenSiedenKnopfumdenDampfabzulassen.
ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.
VorderNachfllungmitWasser5MinutenwartenbisderTanksichabgekhlthat.

Attention:
Lerservoird'eauestsouspression.
Tenezleboutonpressdemanirequel'appareilperdlapression.
Retirezlafichedelaprisedecourant.
Laissezrefroidirl'appareil.

Pozor:
Vodnndrjepodtlakem.
Drtetlatkostisknut,abypramohlaunikat.
Vythntezstrkuzelektrickst.
Pedznovunaplnnmpstrojejejnechte5minutzchladit.

Atencin
Eldepsitodeaguaestbajopresin.
Porfavor,mantengaelbotnpresionadoparadejarqueseescapeelvapor.
Saqueelenchufedelaconexin.
Dejequeseenfreelaparatodurante5minutosantesdeabrireltapnparaecharmsaguaenel
depsito.
2

INHOUDSOPGAVE

SOMMAIRE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

CONSIGNESDESCURIT

40

HETPRODUCT

LEPRODUIT

42

HETGEBRUIK

UTILISATIONDELAPPAREIL

43

ONDERHOUDENREINIGING

11

ENTRETIENETNETTOYAGE

47

UWOUDEAPPARAATWEGDOEN

12

LIMINATIONDEVOTREANCIEN

48

TECHNISCHEGEGEVENS

12

APPAREIL

UWGARANTIEBEWIJS
SERVICEFORMULIER

13
14

DONNESTECHNIQUES

TABLEOFCONTENTS

48

VOTRECERTIFICATDEGARANTIE

49

FORMULAIREDESERVICE

50

OBSAH

SAFETYREGULATIONS

16

BEZPENOSTNPEDPISY

52

THEPRODUCT

18

PRODUKT

54

THEUSE

19

POUIT

55

23

DRBAAITN

59

DISPOSALOFYOUROLDAPPLIANCE

24

LIKVIDACESTARCHSPOTEBI 60

TECHNICALDETAILS

24

GUARANTEE

25

TECHNICKDETAILY
ZRUKA

SERVICEFORM

26

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

28

INSTRUCCIONESDESEGURIDAD

DASPRODUKT

30

ELPRODUCTO

64

DIEBENUTZUNG

31

ELUSO

65

WARTUNGUNDREINIGUNG

MAINTENANCEANDCLEANING

INHALTSVERZEICHNIS

60
61

NDICE

62

35

LIMPIEZAYMANTENIMIENTO

69

ENTSORGUNGVONALTGERTEN

36

ELIMINACINDESUARTEFACTO

70

TECHNISCHEDATEN

36

VIEJO

IHRGARANTIESCHEIN

37

DATOSTECNICOS

SERVICEFORMULAR

38

SUTARJETADEGARANTA
FORMADESERVICIO

70

71
72

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Waarschuwing:
Bijhetgebruikvaniederelektrischapparaat,dienenbasisvoorzorgsmaatregeleninzakeveiligheid
altijdnageleefdteworden.Onderstaandeinstructiesdienenopgevolgdtewordenomhetrisicovan
brand,elektrischeschokofverwondingtereduceren.

Algemeen
1. Leesdezegebruiksaanwijzingzorgvuldigdoorvoordatuhetapparaatgaatgebruiken.Bewaar
degebruiksaanwijzingomdezeindiennodigtekunnenraadplegen.
2. Gebruikhetapparaatuitsluitendzoalsindezegebruiksaanwijzingstaatbeschreven.
3. Controleerofdeaangegevennetspanningophetapparaatovereenkomtmetdeplaatselijke
netspanningvoordatuhetapparaataansluit.
4. Ditapparaatdienttewordenaangeslotenopeengeaardstopcontact.
5. Controleerregelmatigofhetapparaatintactis.Gebruikhetapparaatnietindiende
stroomkabelofdestekkerbeschadigdis,ofwanneerenigonderdeelvanhetapparaatis
gevallenofbeschadigdisgeraakt.Indiendestroomkabelbeschadigdis,moetuhetlaten
vervangendoorVandenBergProductsofeendoorVandenBergProductsgeautoriseerd
servicecentrumomgevaartevoorkomen.
6. Repareeromgevarentevermijdenhetapparaatnooitzelf.
7. Ditapparaatisnietgeschiktvoorgebruikdoorkinderenofpersonenmetverminderde
lichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogens,ofdiegebrekaanervaringofkennis
hebben,tenzijiemanddieverantwoordelijkisvoorhunveiligheidtoezichtophenhoudtof
henheeftuitgelegdhoehetapparaatdienttewordengebruikt.Nauwlettendtoezichtis
vereistalshetapparaatinnabijheidvankinderen,huisdierenofplantenwordtgebruikt.
8. Laatkinderennooitmethetverpakkingsmateriaalspelen,erbestaatverstikkingsgevaar.
9. Laathetapparaatnooitonbeheerdachteralsdestekkerinhetstopcontactzit.
10. Schakelhetapparaatuitenneemdestekkeruithetstopcontactwanneeruhetapparaatvult,
leegt,reinigtofalsuhetapparaatnietgebruikt.
11. Treknooitaandestroomkabel,maaraandestekkerzelfomdezeuithetstopcontactte
nemen.
12. Gebruikhetapparaatnietmetbehulpvaneenverlengsnoer,tenzijditverlengsnoer
gecontroleerdengetestisdooreengekwalificeerdemonteur.
13. Tilhetapparaatnooitopaandestroomkabel,gebruikdestroomkabelnietalshandvat,trek
destroomkabelnietomscherperandenofhoeken.
14. Laathetapparaatnietoverdestroomkabelrijdenenlaatdestroomkabelnietopenigewijze
knikkenofomkrullen.
15. Houdhetapparaat,destekkerendestroomkabeluitdebuurtvanvuurenhete
oppervlakken.
16. Zorgervoordathetapparaatvolledigafgekoeldiswanneeruaccessoiresbevestigtof
losmaaktofvoordatuhetapparaatopbergt.
17. GebruikgeenaccessoiresdienietzijnaanbevolendoorVandenBergProducts,inhet
bijzondergeenaccessoiresdienietbijhetapparaatzijngeleverd.
18. Gebruikhetapparaatnooitinruimteswaarbepaaldedampenaanwezigkunnenzijn
(verfverdunner,brandbarestof,verfenlakkenopoliebasis,ontvlambarevloeistoffenen
gassen).Diti.v.m.explosiegevaar.
19. Nietbuitengebruiken.
20. Dompelhetapparaaten/ofdestroomkabelnooitinwaterofanderevloeistoffen.
21. Komnietmetnattehandenaanhetapparaatofdestekker.
22. Pakhetapparaatnooitopindienhetinwaterofeenanderevloeistofisgevallen.Neemindit
gevalmeteendestekkeruithetstopcontact.
4

23. Weesextravoorzichtigbijhetreinigenvantrappenofandereongelijkeoppervlakken.
24. Berghetapparaatbinnenshuisop.
25. Schadeveroorzaaktdoorverkeerdgebruikvanstoomaanobjecten,materialen,personen
en/ofdierenofdoorhetnietnalevenvandeinstructiesindezegebruiksaanwijzingwordt
uitgeslotenvangarantie.

Ditapparaatisalleenbestemdvoorhuishoudelijkgebruik,NIETvoorbedrijfsmatiggebruik.

Stoomfunctie

Waarschuwing:
Dekrachtenwarmtevandestoomkunnennadeligegevolgenhebbenvoorbepaaldematerialen.
Controleeraltijdvoordatuhetapparaatingebruikneemt,ofeenoppervlakofmateriaalook
daadwerkelijkgeschiktisvoorbehandelingmetstoom.Doeditdooreentestuittevoerenopeen
verborgenoppervlakvanhettebehandelenmateriaal.

1. Dekrachtendehittevandestoomkunnennadeligeuitwerkingenhebbenopsommige
materialen.Voorbeelden:gelakthoutofleerkanalsgevolgvandestoomwordengebleekt.
Glanzendekunststofkandoorbehandelingmetstoomdofworden.Acryl,fluweelenlinnen
reagerenzeergevoeligopstoom.
2. Hetapparaatnietgebruikenopongelaktevloerenofvloerendiebehandeldzijnmetwas.
3. Plaatshetapparaatnooitlangopnplek!Ditkanbeschadigingenaanhettebehandelen
materiaalveroorzaken!
4. Contactmetheteonderdelen,heetwaterofstoomkanbrandwondentotgevolghebben.
Weesdaaromookzeervoorzichtigwanneeruhetapparaatnagebruikleeglaatlopen,erkan
nogheetwaterinhetapparaatzitten.
5. Hetapparaatwarmtoptijdensgebruik.Raakdaaromtijdensgebruikalleenhandvaten
knoppenaan.
6. Richtdestoomstraalnooitopmensen,dierenofplanten.
7. Richtdestoomstraalnooitrechtstreeksopzeerkoudeglasoppervlakten,elektrische
apparatenofopdelenvanapparatenwaarzichdeelektrischecomponentenbevinden,denk
aandeonderdelenindeoven.
8. Bewerkgeenkledingstukken,diezichophetlichaambevinden.
9. Leterop,datuoptijdwaterbijvult.Vuldetankuitsluitendmetkoudwater.
10. Voeggeenschoonmaakmiddelen,parfum,olieofanderechemicalintoeaanhetwaterdatu
gebruiktinuwapparaat,aangezienditschadekanveroorzakenaanhetapparaatofhet
apparaatonveiligkanmakeningebruik.
11. Overschrijdtnietdemaximumvoorgeschrevenvulhoeveelheidvan1,4liter(2xde
bijgeleverdemaatbeker).
12. Detankstaatonderdruk.Detanksluitingmagtijdenshetgebruiknietwordengeopend.
13. Tijdenshetgebruikmaghettoestelnietmeerdan45wordengekanteld.
14. Hettoestelisuitgerustmeteenthermostaateneenthermischebeveiligingalsbescherming
tegenoververhitting.

HETPRODUCT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vloerborstel

Stoomschakelaar

Vergrendeling

Slang

Vuldop

Dekselopbergvak

Aan/uitschakelaar

Indicatielampje:apparaatklaarvoorgebruik
Indicatielampje:apparaatingeschakeld
Verlengbuizen

11. Doekjevoorraamwisser

12. Puntstraalpijp
13. Adaptervooraccessoires
14. Jetstraalpijpelement
15. Plasticborstel
16. Staaldraadborstel
17. Vloerdoek
18. 2in1gecombineerdopsteekelement
19. Strijkijzer

HETGEBRUIK

Voorgebruik

Verwijderalleverpakkingsmaterialen.

Reinighetapparaat,indiennodig,meteenvochtigedoekeneventueelwatreinigingsmiddel
(ziehiervoorookdeparagraaf"onderhoudenreiniging").

Controleerhetapparaatopschadevoorelkgebruik.Gebruikhetapparaatnietindienhet
apparaatofdestroomkabelbeschadigdisofnietgoedwerkt.

Vullenvandewatertank(afbeeldingen2t/m5)
Zorgervoordathetapparaatnietisaangeslotenophetstroomnet.Opendevuldopdooreropte
drukkenenhettegendewijzersvandeklokinopentedraaien.Vuldetankmetbehulpvande
trechterenmaatbeker,met1,4Lkoudwater(tweemaaldemaatbeker).Plaatsdevuldopweerop
hetapparaatendraaidedopvastdoordezemetdewijzersvandeklokmeetedraaien.
Letop:voeggeenschoonmaakmiddelen,parfum,olieofanderechemicalintoeaanhetwater,
aangezienditschadekanveroorzakenaandeunitdanwelhetapparaatonveiligmaaktingebruik.
Letop:overschrijdtnietdemaximumvoorgeschrevenvulhoeveelheidvan1,4liter(2xde
bijgeleverdemaatbeker).

Gebruikvanaccessoires

Letop:

Neemdestekkeruithetstopcontactenlaathetapparaatvolledigafkoelenvoordatu
accessoiresplaatstofverwijdert.

Deaccessoireswordenheettijdensgebruik.

Stoompistool
Openhetklepjevoordebevestigingvandestoomslang.Bevestigdeslangdoordezestevigvastte
drukken.

Hetstoompistoolisvoorzienvaneenvergrendeling(kinderslot).Wanneerudevergrendelingnaar
vorenschuift,kandestoomschakelaarnietwordenbediend.Schuifdevergrendelingnaarachteren
omdestoomschakelaarweertekunnenbedienen.

Verlengbuizen
Menkannaargelangdetoepassingn,tweeofdriebuizenvoordeverlenginggebruiken.Schuifde
verlengbuisvasttotdezehoorbaarvastklikt.Aansluitendwordtdevloerborstelgemonteerd.

Vloerborstel
Devloerborstelwordtmeteenapartverbindingsstukgeleverd.Monteerhetverbindingsstukopde
achterkantvandevloerborstel(eenmaligemontagehandeling).Nuisdevloerborstelklaarvoor
gebruik.Devloerborstelisgeschiktvoorhetreinigenvangrote,afwasbarevloeren
wandoppervlakken.Zetdevloerborstelopdevloerdoekentrekdedoekzijdelingsonderde
klemmen.Wanneerudevloerdoekregelmatigomkeertenwisselt,verbetertudevuilopname.
Reinigsterkvervuildeoppervlakkendoorlangzaamtewerken,omzodeinwerktijdvandestoomte
verlengen.
Letop:hetapparaatisnietgeschiktvoorhoutenvloerenzonderbeschermlaag,zachtekunststoffen
enhoutenmeubelen.

Gentegreerdopbergvak
Deaccessoireskunnenwordenopgeborgenindebehuizingvanhetapparaat.Omhetopbergvakte
openen,tiltuhetklepjeaandebovenzijdevanhetapparaatop.Ukuntnuhetdekselvanhet
opbergvakafnemen.

Adaptervooraccessoires
Schuifdeadapterophetaansluitstukvanhetstoompistooltothethoorbaarvastklikt.Deadapter
blijftindezepositiegeblokkeerd.Dooropdeverbindingsknopvooraccessoirestedrukkenkande
adapterweerwordenverwijderd.

Puntstraalpijp
Bevestigdepuntstraalpijpdirectopdeadaptertotdezehoorbaarvastklikt.Depuntstraalpijpkunt
ugebruikenmetverschillendeopsteekelementenzoalshetjetstraalpijpelement,deopzetborstels
ofhet2in1gecombineerdeopsteekelement.Depuntstraalpijpmetdeverschillende
opsteekelementenkuntugebruikenvoordereinigingvanhoeken,voegen,jaloezien,centrale
8

verwarmingen,toiletten,armaturen,roestvrijstaal,ruiten,spiegels,gemailleerdeoppervlakken,
oplossenvanvlekken.

Jetstraalpijpelement
Ukunthetjetstraalpijpelementdirectopdepuntstraalpijpaanbrengen.Plaatsdejetstraalpijpdoor
drukkenendraaienenverwijderhetelementdoortrekkenendraaien.

Opzetborstels
Ukuntdeplasticborstelofstaaldraadborsteldirectopdepuntstraalpijpofopdeadapter
aanbrengen.Plaatsdeborstelsdoordrukkenendraaienenverwijderdeborstelsdoortrekkenen
draaien.

2in1gecombineerdopsteekelement
Ukunthetopsteekelementdirectopdeadapterbevestigen.Plaatshetopsteekelementdoor
drukkenendraaienenverwijderhetelementdoortrekkenendraaien.Hetopsteekelementkan
naargelanghetgebruiksdoel,zowelmetalszonderdoekjewordengebruikt.Hetopsteekelementis
perfectvoorhetreinigenenverzorgenvanstofferingen,tapijten,autozetels,badkamerenkeuken.
Bevestighetopsteekelementvoorruitendirectophetstoomopsteekelementtothethoorbaarvast
klikt.Hetopsteekelementvoorruitenisperfectvoorhetreinigenvanruiten,spiegels,keramische
tegelsenandereporinvrije,gladdeoppervlakken.
Letop:bijeenwarmteschokkunnenglasoppervlakkenspringen.Verwarmhetglasoppervlakvoor
destoomreinigingvoor,doorhetopbrengenvanzeeruitgespreidestoomvanopeenafstandvan
20tot25cmvanhetoppervlak.Verminderdeafstandbijdeopwarmingvanhetglasop10tot15
cm.

Hetgebruik

Aan/uitschakelaar
Wanneerdewatertankgevuldiseneventueleaccessoireszijnbevestigd,stoptudestekkerinhet
stopcontact.SchakelhetapparaatinmetdeAan/Uitschakelaar.Degeleenrodeindicatielampjes
lichtenop.Hetrodelampjetoontaandathetapparaatisingeschakeld.Hetgelelampjetoontaan
dathetapparaataanhetopwarmenis.

Indicatielampjestoom
Hetduurtca.11minutentotdegebruikstemperatuurbereiktis.Zodrahetapparaatop
temperatuuris,doofthetgeleindicatielampje.Hetapparaatisnuklaarvoorgebruik.
Letop:devuldopmagtijdensgebruikNOOITwordengeopend(DETANKSTAATONDERDRUK).

Stoomstrijkijzer
1. Openhetklepjevoordebevestigingvandestoomslang.Bevestigdeslangdoordezestevig
vasttedrukken.

2.
3.

4.

Gebruikeenstrijktafeldiegeschiktisvoorhetgebruikvaneenstoomstrijkijzer.
Stoomstrijktafelszijnvoorzienvaneenroosterachtigeonderlaagdiestoomdoorlaat.
Plaatshetstrijkijzerophetbijgeleverderoosterenschakeldestoomreinigerin.
Letop:hetstoomstrijkijzerdienttewordenneergezetopeenhittebestendigeonderlaagalsu
destoomreinigerinschakelt.
Letop:bijheteerstegebruikvanhetstoomstrijkijzerkanereenlichterookontwikkeling
optreden.Ditisnormaalenverdwijntsnel.
Steldebenodigdestrijktemperatuurinm.b.v.detemperatuurregelaaronderhethandvatvan
hetstrijkijzer.Hetindicatielampjeophethandvatvanhetstrijkijzergaatbrandenomaante
tonendatdezoolvanhetstrijkijzeropwarmt.Deingesteldestrijktemperatuurisbereiktals
hetindicatielampjeuitgaat.Hetstrijkijzerisnugebruiksklaar.
Letop:deeerstekeerdatuhetstrijkijzergebruiktentevensnalangopgeslagentezijn,dient
hetopeenoudstukstofuitgeprobeerdteworden,omvasttestellenofhetstrijkoppervlaken
hetwaterreservoirschoonzijn.
Letop:neemaltijddeinformatieindetestrijkentextielproducteninacht.Weefselsvan
polyacrylenmengselsvanacetaatenpolyamideensoortgelijkestoffenmogennietmet
stoomwordenbehandeld.

Doordathetstrijkijzerzowelverticaalalshorizontaalkanwordengebruikt,ishetuitstekend
geschiktomgordijnenenkledingsstukkentebehandelen.Deverticalebehandelingmet
stoomisbijzondergoedgeschiktomplooienuithangendestoffengladtestrijken.Houdhet
strijkijzerverticaalopeenafstandvan5tot15cmvandetebehandelenstofverwijderden
drukdandestoomknopin.Bijhetindrukkenvandestoomknopkomtstoomuitdetopvan
hetstrijkijzer;destoomuitstootstoptzodraudestoomknoploslaat.Vooreencontinue
stoomuitstoot,druktudestoomknopinenschuiftuhetzwartevergrendelingsknopjeinde
richtingvanhethandvat.Omhetstoomstrijkijzerlostekoppelendruktudebeide
ontgrendelknopenaandelinkerenrechterkantvandestoomstekkerinenverwijdertudeze
uithetstoomstopcontact.

Bijvullenvandewatertank
Alsdewatertanktijdensgebruikmoetwordenbijgevuld,schakeltuhetapparaatuitenhaaltude
stekkeruithetstopcontact.Voorudevuldopopent,dientudestoomdruktelatenontsnappen
dooropdestoomschakelaarophetstoompistooltedrukkenofhetapparaatvolledigtelaten
afkoelen.Dewatertankkanaansluitendalsvolgtwordenbijgevuld:maakdevuldoplosdoorerop
tedrukkenenhettegendewijzersvandeklokinlostedraaien.Vuldetankmetbehulpvande
trechterenmaatbeker,met1,4Lkoudwater(tweemaaldemaatbeker).Plaatsdevuldopweerop
hetapparaatendraaidedopvastdoordezemetdewijzersvandeklokmeetedraaien.
Letop:

Ooknaeenafkoelfasevan5minutenzijnhetresterendewaterindetankendevuldopnog
steedsheet.Schroefdevuldopzeervoorzichtigvandetank,omdathetestoomkan
ontsnappenenomdatmenzichaandeheteschroefdraadkanverbranden.
10

Voeggeenschoonmaakmiddelen,parfum,olieofanderechemicalintoeaanhetwater,
aangezienditschadekanveroorzakenaanhetapparaatdanwelhetapparaatonveiligmaakt
ingebruik.
Overschrijdtnietdemaximumvoorgeschrevenvulhoeveelheidvan1,4liter(2xde
bijgeleverdemaatbeker).
Ingebiedenmethardwaterwordthetgebruikvangedistilleerdwateraanbevolen,omte
vermijdendatkalkwordtafgezet.

Oververhittingbeveiliging
Hetapparaatisuitgerustmeteenoververhittingbeveiliging.Bijhetbereikenvaneentemperatuur
van180Cwordthetapparaatautomatischuitgeschakeld,omoververhittingtevoorkomen.Indit
gevaldientudestekkeruithetstopcontacttehalenenhetapparaatvolledigtelatenafkoelen.U
kunthetapparaatnaeenafkoeltijdvan30minutenweeringebruiknemen.

Nagebruik
1. SchakelhetapparaatuitdooropdeAan/Uitschakelaartedrukken.
2. Laathetapparaatvolledigafkoelen.
3. Maakdewatertankleegdoorhetapparaatomtekeren.

ONDERHOUDENREINIGING

Letop:

Schakelhetapparaataltijduitenneemdestekkeruithetstopcontactwanneeruhet
apparaatreinigt.

Dompelhetapparaaten/ofdestroomkabelnooitinwaterofanderevloeistoffen.

Reinigen
1. Schakelhetapparaatuitenlaathetvolledigafkoelenvoordatuhetapparaatgaatreinigen.
2. Reinighetapparaatendeaccessoiresmeteenvochtigedoekeneventueelwat
reinigingsmiddelenmaakgoeddroog.
Letop:gebruiknooitschuurmiddelen,bleekmiddelenofstaalwolomhetapparaattereinigen.
Ditkanbeschadigingenaanhetmateriaalveroorzaken.

Uitspoelenvandewatertank
Voorhetreinigenvandetank,kuntudezemetwatervullenenkrachtigschudden.Hierdoor
wordeneventuelekalkresten,diezichopdebodemvandetankhebbenafgezet,losgemaakt.Giet
hetwatervervolgensweeruitdetank,doorhetapparaatomtekeren.

Ontkalken
Omeenlangerelevensduurvanuwapparaattegaranderendientudewatertankca.eensper6
maandenteontkalken.Schakelhetapparaatuit,haaldestekkeruithetstopcontactengiethet
resterendewateruithetapparaatzoalshierbovenbeschrevenstaat.Vuldetankmet1,4literheet
water(50C)envoegnofmaximaaltwee,ontkalkingtablettenbijhetwater.Naeeninwerktijd
vanca.30minutenkuntuhetwateruitdetankgieten.

Opbergen
1. Schakelhetapparaatuitenzetdethermostaatvanhetstrijkijzeropstand0.Laathet
apparaatendeaccessoiresvolledigafkoelen.
2. Maakdewatertankleegdoorhetapparaatomtekeren.
11

3.

Devloerborstelkanaandeachterzijdevanhetapparaatwordenbevestigd.Schuifhiervoorde
clipvandevloerborstelindesleufaandeachterzijdevanhetapparaat.

UWOUDEAPPARAATWEGDOEN

1.
2.

3.
4.

Alshetsymboolmetdedoorgekruisteverrijdbareafvalbakopeenproductstaat,betekentdit
dathetproductvaltonderdeEuropeseRichtlijn2002/96/EC.
Elektrischeenelektronischeproductenmogennietwordenmeegegevenmethet
huishoudelijkeafval,maarmoetenwordeningeleverdbijspecialeinzamelingspuntendie
doordelokaleoflandelijkeoverheidzijnaangewezen.
Decorrecteverwijderingvanuwoudeapparaathelptnegatievegevolgenvoorhetmilieuen
demenselijkegezondheidvoorkomen.
Wiltumeerinformatieoverdeverwijderingvanuwoudeapparaat?Neemdancontactop
metuwgemeente,deafvalophaaldienstofdewinkelwaaruhetproductgekochtheeft.

TECHNISCHEGEGEVENS

Modelnummer
CSC5662M
Vermogen
1400W1600W
Vermogenstrijkijzer
700W800W
Nominalespanning
220240V~
Nominalefrequentie
50Hz

Montissiseengedeponeerdemerknaamvan:

VandenBergProductsBV
IJzerwerf1012
6641TKBeuningen
Nederland
www.vdbergproducts.com

12

UWGARANTIEBEWIJS

Ditgarantiebewijsdektuwapparaatvooreenperiodevan24maandenvanafdedatumvan
aankoopopdefectenaanhetapparaat,opvoorwaardedatuhetapparaatcorrectheeftgebruikt
zoalsomschrevenindegebruiksaanwijzing.

Gebrekendieontstaandoorondeskundigebehandeling,beschadigingofreparatiepogingenvan
derden,vallennietonderdegarantie.

Degarantiegeldtnietvoordebijgeleverdeaccessoires,enanderedelenvanhetapparaatdieaan
slijtageonderhevigzijn.Mochtudezewillennabestellen,danisdatmogelijkviawww.muppa.nl.

Ditapparaatisalleenbestemdvoorhuishoudelijkgebruik.Schadeen/ofstoringendoor
bedrijfsmatiggebruikwordenuitgeslotenvangarantie.

Ukuntgebruikmakenvandegarantieindien:

Hetapparaatvolgensdegebruiksaanwijzingisgebruikt

Uinhetbezitbentvaneengeldigorigineelaankoopbewijswelkenietisveranderdof
onleesbaarisgemaakt

Hetserviceformulierduidelijkencompleetisingevuld

Ergeeningrepenzijnverrichtdoornietbevoegdepersonenofwerkplaatsen

Deschadeaanhetapparaatnietistewijtenaaneenoorzaakvreemdaanhetapparaat,zoals:
brandschade,waterschade,transportschade,atmosferischeontladingenofverkeerdof
onvoldoendeonderhoud.

Mochtondanksonzezorgvuldigekwaliteitscontroleuwapparaatnietgoedfunctioneren,dankuntu
eenberoepdoenoponzeservice.Omeenberoeptedoenoponzeservice,verzoekenwijuomeen
duidelijkingevuldserviceformulier,inclusiefaankoopbon,naaronsoptesturen.Het
serviceformulierkuntuverderopindedezegebruiksaanwijzingvinden.

Omongerieftevoorkomen,radenwijuaandegebruiksaanwijzingzorgvuldignatelezenalvorens
utotonstewenden.

13

SERVICEFORMULIER

Vultuonderstaandserviceformulierzovolledigenduidelijkmogelijkin.Aandehandvanhetdooru
ingevuldeserviceformulierzullenwijzospoedigmogelijkcontactmetuopnemen.Onduidelijkof
gedeeltelijkingevuldeserviceformulierenkunnenhelaasNIETdooronsinbehandelingworden
genomen.Vuldaaromhetserviceformulieraltijdzoduidelijkenvolledigmogelijkin!

HETPRODUCT
Artikelnummer:CSC5662M
Artikelomschrijving:MontissHeavyDutySteamCleanerwithIron
Winkelvanaankoop:......................................................................................................................
Aankoopdatum(zoalsopdeaankoopbon):....................................................................................

UWGEGEVENS
Naam:...................................................................................................................................................
Adres:...................................................................................................................................................
Postcode:..............................................................................................................................................
Woonplaats:.........................................................................................................................................
Telefoon:...............................................................................................................................................
Fax:.
Email:...................................................................................................................................................

OMSCHRIJVINGVANHETPROBLEEM
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Bovenstaandserviceformulierkuntu,samenmetdeaankoopbon,sturennaar:

Postadres:VandenBergProductsBV,IJzerwerf1012,6641TKBeuningen,Nederland
Fax:(+31)243454429

Email:service@vdbergproducts.com

Servicenummer:09005195190,(15ct.perminuut)
14

15

SAFETYREGULATIONS

Warning:
Whenusinganyelectricalappliance,alwaysobservebasicsafetyprecautions.Thefollowing
instructionsshouldbefollowedtoreducetheriskoffire,electricshockorinjury.

General:
1. Readthismanualcarefullybeforeusingtheappliance.Keepthismanualinasafeplacefor
futurereference.
2. Usetheapplianceonlyasdescribedinthismanual.
3. Checkifthevoltageindicatedonthedevicecorrespondstothelocalvoltagebeforeyou
connectthedevice.
4. Alwaysuseanearthedsocket.
5. Checkthedeviceregularlyfordamage.Donotusethedeviceincasethepowercordorplug
isdamaged,orwhenanycomponentofthedevicehasbeendroppedordamaged.Ifthe
powercordisdamaged,youmusthaveitreplacedbyVandenBergProductsoraservice
centreauthorizedbyVandenBergProductsinordertoavoidsafetyhazards.
6. Donotattempttorepairthedeviceyourself.
7. Thisapplianceisnotsuitableforusebychildrenorpersonswithreducedphysical,sensoryor
mentalcapabilities,orlackofexperienceandknowledge,unlesssomeoneresponsiblefor
theirsafetyissupervisingthemorexplainshowtheappliancemustbeused.Close
supervisionisrequirediftheapplianceisusednearofchildren,petsorplants.
8. Neverallowchildrentoplaywiththepackagingasthereisriskofsuffocation.
9. Donotleavethedeviceunattendedwhentheplugisinthesocket.
10. Alwaysswitchoffthedeviceandtaketheplugfromthesocketwhenyoufill,emptyorclean
thedeviceorwhenyouarenotusingthedevice.
11. Neverpullthepowercordtodisconnecttheplugfromthesocket;instead,holdtheplugand
gentlypulltodisconnect.
12. Donotusethedevicewithanextensioncordunlessthisextensioncordhasbeenchecked
andtestedbyaqualifiedtechnician.
13. Donotpullorcarrythedevicebyitspowercordanddonotusethepowercordasahandle.
Donotclosethedooronthepowercordorpullitaroundsharpedgesorcorners.
14. Donotpullthedeviceoverthepowercordanddonotallowthepowercordtobe
compressedorcurled.
15. Keepthedevice,theplugandthepowercordawayfromflamesandhotsurfaces.
16. Makesurethedeviceiscompletelycooleddownbeforeattachingorremovingaccessoriesor
beforestoringthedevice.
17. DonotuseattachmentswhicharenotrecommendedbyVandenBergProducts,inparticular
accessoriesthatarenotsuppliedwiththedevice.
18. Neverusethedeviceinareaswherecertainvapoursmaybepresent(paintthinner,
flammablematerial,oilbasedpaintandvarnish,flammableliquidsandgases)forriskofa
possibleexplosion.
19. Donotusethedeviceoutside.
20. Neverimmersethedeviceand/orthepowercordinwaterorotherliquids.
21. Donottouchthedeviceortheplugwithwethands.
22. Neverattempttograspanelectricdeviceifithasfalleninwaterorotherliquids.Ifthis
happensdisconnecttheplugimmediately.
23. Beextracarefulwhencleaningstaircasesorotherunevensurfaces.
24. Storetheapplianceindoors.

16

25. Damagecausedbyimproperuseofsteamonobjects,materials,personsand/oranimalsorby
notobservingtheinstructionsinthesedirectionsforuseisexcludedfromguarantee.

Thisapplianceisonlyintendedfordomesticuse;doNOTuseforcommercialpurposes.

Steamfunction

Warning:
Thepowerandheatofthesteammayhaveadverseconsequencesforcertainmaterials.Always
check,beforeputtingthedeviceintooperation,whetherasurfaceormaterialisactuallysuitable
fortreatmentwithsteam.Dothisbyexecutingatestonahiddensurfaceofthematerialyouwish
totreat.

1. Theforceandheatofthesteammaydamagecertainmaterials.Somefabricsmayreactto
thetemperatureofthesteam.Forexample:unpaintedwoodorleathercanbebleachedby
steamaction.Shinyplasticmaterialsmaybecomedullbytreatmentwithsteam.Acrylicfibre,
velvetandlinenareverysensitivetohighsteamtemperature.
2. DoNOTusethedeviceonunpaintedorwaxedfloors.
3. Donotkeepthedevicetoolongononespot!Thiscancausedamagetomaterials!
4. Burnscanoccurfromtouchinghotparts,hotwaterorsteam.Becautiouswhendrainingthe
deviceafteruseastheremaybehotwaterinthedevice.
5. Thedeviceheatsupduringoperation,thereforeonlytouchhandleorbuttons.
6. Neverdirectsteamtowardspeople,animalsorplants.
7. Donotapplysteamdirectlytoverycoldglasssurfaces,electricdevicesoratpartscontaining
electricalcomponentssuchastheelectricalcomponentsinsideanoven.
8. Neverattempttocleanclotheswhicharestillbeingworn.
9. Ensurethatthedevicedoesnotoperateonanemptywatertank.
10. Donotaddcleaningsolutions,scentedperfumes,oilsoranyotherchemicalstothewater
usedinthisdevice,asthismaydamagethedeviceandmakeitunsafeforuse.
11. Donotexceedthemaximumprescribedfillof1.4litreforthewatertank(2xthecontentsof
themeasuringcup).
12. Thewatertankisunderpressure.Thetanklidmustnotbeopenedduringuse.
13. Thecleanershouldnotbetiltedatanangleofmorethan45duringuse.
14. Thecleanerisequippedwithathermostatandathermalsafetydevicetoprotectagainst
overheating.

17

THEPRODUCT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18

Floorbrush

Steamtrigger

Safetylock

Steamhose

Fillingcap

Integratedaccessorycompartment
On/offswitch

Indicatorlight:readytouse
Indicatorlight:uniton

Extensiontubes

11. Smallclothforwindowsqueegee
12. Concentratornozzle
13. Attachmentadapter
14. Jetnozzleattachment
15. Plasticbrush
16. Wirebrush
17. Cleaningcloth
18. 2in1combinationattachmentwith
windowsqueegee

19. Steamiron

THEUSE

Beforeuse

Removeallpackagingmaterials.

Cleanthedevice,ifnecessary,withawetclothandsomedetergent(alsoseetheparagraph
"maintenanceandcleaning").

Checkthedevicefordamagebeforeeachuse.Donotusethedeviceifthepowercordorthe
deviceisdamagedornotworkingproperly.

Fillingthewatertank(seeillustrations2to5)
Donotfillthesteamerwhilepluggedtothepowersupply.Removethefillingcapofthewatertank
bypressingitdownandturningitanticlockwise.Fillthetankwith1.4litreofcoldwaterusingthe
funnelandmeasuringcup.Replacethefillingcapandcloseittightbyturningintheclockwise
direction.
Note:donotaddcleaningsolutions,scentedperfumes,oilsoranyotherchemicalstothewater
usedinthisdevice,asthismaydamagethedeviceormakeitunsafeforuse.
Note:Donotexceedthemaximumprescribedfillof1.4litreforthewatertank(2xthecontentsof
themeasuringcup).

Useofaccessories

Note:

Unplugtheapplianceandletitcooldowncompletelybeforeyouattachorremove
accessories.

Theaccessorieswillbecomehotduringuse.

Steamgun
Openthesteamoutletcovertoattachthehose.Attachthehosebypressingfirmly.

Thesteamgunisequippedwithachildsafetylock.Whenthesafetylockispushedtotheforward
position,thesteamswitchcannotbepressed.Pushthelocktotherearpositiontoreleasethe
steamswitch.

Extensiontubes
Dependingonthetaskathand,youcanfitone,twoorthreeextensiontubes.Pushtheextension
tubeontotheconnectionnozzleasfarasitwillgountilyouhearitclickintoplace.Thenattachthe
floorbrush.

19

Floorbrush
Thefloorbrushissuppliedwithaseparateconnectionfitting.Tousethefloorbrush,pushthe
connectionfittingontotherearsideofthefloorbrush.Thishastobedoneonlyonce.Thefloor
brushisnowfullyassembled.Thefloorbrushissuitableforthecleaningoflargewashablewalland
floorareas.Placethefloorbrushonthecleaningclothandpulltheclothundertheclipsonboth
sides.Thecleaningeffectofafloorclothcanbeimprovedbyturningandchangingthecloth
regularly.Tocleanverydirtyareas,movethefloorbrushoverthesurfaceslowlyinorderto
increasethecleaningactionofthesteam.
Note:thedeviceisnotsuitableforcleaningunsealedwoodenfloors,softplasticsorwooden
furniture.

Integratedstoragecompartment
Theaccessoriesareconvenientlystoredinthehousingofthedevice.Toreachtheaccessories,lift
theupperpartofthedevicebythehandle.

Attachmentadapter
Pushtheattachmentadapterasfarasitwillgoontotheconnectionnozzleofthesteamgununtil
youhearitclick.Theattachmentadapterremainslockedinposition.Theattachmentadaptercan
beremovedagainbypressingthereleasebuttonandpullingtheadapteroff.

Concentratornozzle
Theconcentratornozzleispusheddirectlyontotheattachmentadapteruntilitclicksintoplace.It
canbeusedwithvariousfittings(jetnozzleattachment,brushattachments,2in1combination
attachments),dependingonthetaskathand.Theconcentratornozzlecanbeusedwithvarious
fittingsforcleaninghardtoreachareassuchascorners,joints,blinds,radiators,toiletbowlsand
20

tapsbutalsoforthecleaningofstainlesssteel,windows,mirrors,enamelledsurfacesaswellas
removalofstubbornstains.

Jetnozzleattachment
Thejetnozzleattachmentcanbefitteddirectlytotheconcentratornozzle.Thejetnozzle
attachmentisfittedbypushingandtwisting,andremovedbypullingandtwisting.

Brushattachment
Theplasticbrushorwirebrushcanbefitteddirectlytotheconcentratornozzle.Thebrushesare
fittedbypushingandtwisting,andremovedbypullingandtwisting.

2in1combinationattachment
Therectangularsteamheadcanbefitteddirectlyontotheconcentratornozzle.Theheadisfitted
bypushingandtwisting,andremovedbypullingandtwisting.Itcanbeusedeitherwithorwithout
thecottoncover,dependingonthecleaningrequirements.Itisperfectforthecareandcleaningof
curtains,cushions,carpets,carseatsandotherupholstery.
WindowattachmentPushthewindowattachmentontotheheaduntilyouhearitclickintoplace.
Perfectforcleaningwindows,mirrors,ceramictilesandnonporous,smoothsurfaces.
Note:glasssurfacescanbeshatteredbythesuddenapplicationofexcessiveheat.Beforecleaning
suchglasssurfaceswiththesteamcleaner,warmthemupbyapplyingsteamtothesurfacefroma
distanceof2025cm.Continuebyapplyingsteamfromadistanceof1015cm.

Theuse

On/offswitch
Whenthewatertankisfilled,inserttheplugintothesocket.Switchthedeviceonbypressingthe
ON/OFFswitchtoON.Theindicatorlightslightup.Theredlightindicatesthatthedeviceisturned
on.Theyellowlightindicatesthattheunitiswarmingup.

21

Steamindicatorlight
Theoperatingtemperaturewillbereachedinabout11minutesatwhichpointthesteamindicator
lightswitchesoff.Thedeviceisnowreadyforuse.
Note:thefillingcapofthecleanermustneverbeopenedduringuse(CONTAINERUNDER
PRESSURE).

Steamiron
1. Openthesteamoutletcovertoattachthehose.Attachthehosebypressingfirmly.

2.

Useanironingboardthatissuitableforusewithasteamiron.Steamironsboardshavea
gridlikerestthatallowssteamtocirculate.
3. Putthesteamironontheironrestsuppliedandswitchonthedevice.
Note:thesteamironmustbeplacedontheironrestoraheatresistantpadwhenthesteam
cleanerisswitchedon.
Note:whenusingtheironforthefirsttime,youmaynoticeasmallamountofsmokecoming
fromtheappliance.Thisisnormalwiththeinitialuseoftheironandwillsoonstop.
4. Settherequiredironingtemperatureusingthetemperaturecontrolunderthehandleofthe
iron.Theindicatorlightonthehandleoftheironlightsupandindicatesthatthesoleplateof
theironisheatingup.Thelightswitchesoffwhenthesetironingtemperaturehasbeen
reached.Theironisnowreadyforuse.
Note:pleasetestthecleanlinessoftheironingsurfaceandthewatercontainerbytestingit
onanoldpieceoffabric.
Note:alwayspayattentiontoinformationfoundonthefabricstobeironed.Polyacrylicand
acetate/polyamidemixturesandsimilarmaterialsmaynotbetreatedwithsteam.

Astheironcanbeusedbothverticallyandhorizontally,itisperfectlysuitabletosteam
curtainsandclothing.Verticalsteamoperationisparticularlywellsuitedforremovingcreases
fromhangingfabrics.Holdtheironverticallyapprox.515cmawayfromthematerialand
pressthesteambutton.Bypressingthesteambutton,steamflowsoutfromthetipofthe
ironforaslongasthebuttonisheld.Forcontinuoussteamwhilstironing,pushthelocking
elementonthesteambuttoninthedirectionofthehandlewhilstkeepingthesteambutton
pressedin.
Tounplugthesteamiron,pressbothreleasebuttonsontheleftandrightofthesteamhose
connectorandpullitoutofthesteamsocket.

Refillingthewatertank
Ifthewatertankneedstoberefilledduringuse,firstswitchthecleaneroffandremovetheplug
fromthesocket.Beforeopeningthetankcovertorefillthetank,releasethesteampressureby
pressingthesteamswitchonthesteamgun,orallowthecleanertocooldowncompletely.The
watertankcanthenberefilledasfollows:removethefillingcapbypressingitdownandturningit
anticlockwise.Fillthetankwith1.4litreofwaterusingthefunnelandmeasuringcup.Replacethe
fillingcapandcloseittightlybyturningintheclockwisedirection.

22

Note:

Evenafteracoolingdownperiodof5minutes,theremainingwaterinthetankandthetank
lidwillstillbehot.Alwaystakecarewhenremovingthefillingcap,sincehotsteammaybe
emittedandtheheatofthethreadcancauseburns.

Donotaddcleaningsolutions,scentedperfumes,oilsoranyotherchemicalstothewater
usedinthisdevice,asthismaydamagethedeviceandmakeitunsafeforuse.

Donotexceedthemaximumprescribedfillof1.4litreforthewatertank(2xthemeasuring
cup)

Theuseofdistilledwaterisrecommendedinareaswithhardwatertoavoidlimescale
deposits.

Overheatingprotection
Thedeviceisequippedwiththermoprotectionagainstoverheating.Thedevicewillswitchoff
automaticallywhenthetemperatureistoohighinordertopreventoverheating.Ifthishappens,
pleaseremovetheplugfromthesocketimmediately.Allowthecleanertocooldownfor30
minutesbeforeresumingwork.

Afteruse
1. Turnoffthedevicebypressingtheon/offswitch.
2. Allowthedevicetocoolcompletely.
3. Emptythewatertankbyturningthedeviceupsidedown.

MAINTENANCEANDCLEANING

Note:

Alwaysswitchoffandunplugthedevicefromthewallsocketbeforecleaningthedevice.

Neverimmersethedeviceand/orthepowercordinwaterorotherliquids.

Cleaningthedevice
1. Turnthemachineoffandletitcooldowncompletely.
2. Cleanthedeviceandaccessorieswithadampclothandamilddetergentandallowtodry
completely.
Note:neveruseabrasives,bleachingagentsorsteelwooltocleanthedevice.Thiscould
causedamagetothematerial.

Rinsingthewatertank
Tocleanthewatertank,werecommendthatyoufillitwithwater,closethecoverandshakethe
unitvigorously.Thiswillreleaseanylimescaledepositsthathavecollectedonthebottomofthe
tank.Pourthewateroutbyholdingthecleanerupsidedown.

Limescaleremoval
Toextendthelifeofyourdeviceitisrecommendedtodescaletheapplianceeverysixmonths.
Switchthedeviceoffandremovetheplugfromthesocket.Fillthetankwith1.4litreof50Chot
waterandaddoneortwodescalingtablets.Pourthewateroutasdescribedaboveafter30
minutes.

Storage
1. Turnthemachineoff,turnthethermostatoftheironto'0'andunplugtheunit.
2. Letthedeviceandtheaccessoriescooldowncompletely.
3. Pourthewateroutbyholdingthedeviceupsidedown.
23

4.

Aslotcanbefoundattherearendofthedevicewherethefloorbrushcanbeparkedfor
storage.

DISPOSALOFYOUROLDAPPLIANCE
1.
2.

3.
4.

Whenthiscrossedoutwheeledbinsymbolisattachedtoaproductitmeanstheproductis
coveredbytheEuropeanDirective2002/96/EC.
Allelectricalandelectronicproductsshouldbedisposedofseparatelyfromthemunicipal
wastestreamviadesignatedcollectionfacilitiesappointedbythegovernmentorthelocal
authorities.
Thecorrectdisposalofyouroldappliancewillhelppreventpotentialnegativeconsequences
fortheenvironmentandhumanhealth.
Formoredetailedinformationaboutdisposalofyourappliance,pleasecontactyourcity
office,wastedisposalserviceortheshopwhereyoupurchasedtheproduct.

TECHNICALDETAILS

Modelnumber
CSC5662M
Power
1400W1600W
Poweriron
700W800W
Nominalvoltage
220240V~
Nominalfrequency
50Hz
Max.fillingcapacity
1.4litre

Montissisaregisteredbrandnameof:

VandenBergProductsBV
IJzerwerf1012
6641TKBeuningen
TheNetherlands
www.vdbergproducts.com

24

GUARANTEE

Thisguaranteecoversyourdeviceforaperiodof24monthsfromthedateofpurchaseforservice
andreplacementofparts,ontheconditionthatyouhaveusedthedevicecorrectlyasdescribedin
thisusermanual.Thisguaranteedoesnotexcludenationallegislationthatmayexistinthecountry
ofpurchaseinregardstowarrantyregulations.

Whenyoumakeaclaimunderthisguarantee,youmustsubmittheoriginalinvoiceorreceiptwith
clearmentionofthedateofpurchase,nameofretailerandthedescriptionandmodelnumberof
thedevice.Youareadvisedtokeepthesedocumentsinasafeplace.

Thisdeviceisintendedfordomesticuseonly.Damageand/ormalfunctionsastheresultof
industrialorcommercialuseareexcludedfromthewarranty.

Theguaranteedoesnotcoverthesuppliedaccessoriesorotherpartsofthedevicethataresubject
towear.Ifyouwanttoreordertheseparts,thenthatispossiblethroughwww.muppa.nl.

Theguaranteeforthisdeviceexpiresif:

Theoriginalinvoiceorreceipthasinonewayoranotherbeenchangedormadeillegible;

Themodelorserialnumberonthedevicehasbeenchanged,removed,deletedormade
illegible;

Repairshavebeenexecutedbyunauthorizedrepairworkshopsorpersonswhoarenot
authorizedtodoso;

Thedamageistheresultofanexternalcause,suchasfiredamage,waterdamage,transport
damage,atmosphericdischarges,insufficientorimpropermaintenance;

Thedevicehasbeenoperatedinanothercountrythanforwhichoriginallydesigned,
approved,releasedandproduced,aswellasdefectsoccurredastheresultofsuch
modifications;

Thedevicehasnotbeenusedaccordingtotheguidelinesanddirectionsinthisusermanual
suppliedwiththedevice.

Intheunlikelyeventyourdeviceisnotfunctioningwellorshowsanydefect,pleasecontactyour
retailer.Toavoidanyinconvenience,weadviseyoutoreadthisusermanualcarefullybefore
contactingthem.

25

SERVICEFORM

UnfortunatelyweCANNOThandleanyserviceformsthathavebeencompletedunclearlyorpartly.
Thereforepleasealwaysfillintheserviceformasclearlyandcompletelyaspossible!

THEPRODUCT
Articlenumber:CSC5662M
Articledescription:MontissHeavyDutySteamCleanerwithIron
Shopofpurchase:..............................................................................................................................
Dateofpurchase:..................................................................................................................................

YOURDATA
Name:....................................................................................................................................................
Address:.................................................................................................................................................
Postalcode:........................................................................................................................................
City:.......................................................................................................................................................
Telephone:.............................................................................................................................................
Fax:........................................................................................................................................................
Email:...................................................................................................................................................

DESCRIPTIONOFTHEPROBLEM
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Youcansendthisform,togetherwiththeproofofpurchase,to:

Postaladdress:VandenBergProductsBV,IJzerwerf1012,6641TKBeuningen,TheNetherlands
Fax:(+31)243454429

Email:service@vdbergproducts.com

26

27

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Warnung:
BeijeglicherBenutzungeineselektrischenGertssolltenSieimmerallewesentlichen
Sicherheitsvorkehrungenbeachten.DiefolgendenAnleitungensolltenbeachtetwerden,umdas
Brand,StromschlagundVerletzungsrisikozuvermindern.

Allgemein:
1. LesenSiedieseGebrauchsanleitungsorgfltig,bevorSiedasGertbenutzen.BewahrenSie
dieseGebrauchsanleitungzurspterenEinsichtnahmeaneinemsicherenOrtauf.
2. BenutzenSiedasGertnurwieindieserGebrauchsanleitungbeschrieben.
3. VergewissernSiesich,dassdieaufdemGertangegebeneSpannungsversorgungmitder
rtlichenSpannungbereinstimmt,bevorSiedasGertamNetzanschlieen.
4. DiesesGertmussaneinergeerdetenSteckdoseangeschlossenwerden.
5. PrfenSieregelmig,obdasGertintaktist.BenutzenSiedasGertnicht,wennStromkabel
oderSteckerbeschdigtsindoderwennirgendeinBestandteildesGertesfallengelassen
oderbeschdigtwurde.WenndasStromkabelbeschdigtist,lassenSieesvonVandenBerg
ProductsersetzenoderdurcheinvonVandenBergProductsautorisiertesServiceCenter,um
mglicheRisikenzuvermeiden.
6. UmGefhrdungenzuvermeidenreparierenSiedasGertnichtselbstndig.
7. DiesesGertistnichtfrKindergeeignetoderfrPersonenmitvermindertenkrperlichen
odergeistigenFhigkeitenoderabereinervermindertenSinneswahrnehmung,sowieeiner
mangelndenErfahrungundKenntnis,sofernsolchePersonennichtvonjemandem
beaufsichtigtwerden,derfrihreSicherheitverantwortlichistundihnenerklrt,wiedas
Gertzubenutzenist.Einesorgfltigeberwachungistntig,wenndasGertinderNhe
vonKindern,HaustierenoderPflanzenbenutztwird.
8. ErlaubenSieesKindernniemals,mitderVerpackungzuspielen;esbestehtErstickungsgefahr.
9. LassenSiedasGertniemalsunbeaufsichtigt,solangeesamNetzangeschlossenist.
10. SchaltenSiedasGertausundziehenSieimmerdenSteckerausderSteckdose,wennSiedas
Gertfllt,leert,reinigtodernichtbenutzen.
11. ZiehenSieniemalsamStromkabel.ZiehenSienuramSteckerselbst,umihnausder
Steckdosezuentfernen.
12. VerwendenSiekeinVerlngerungskabelbeiderBenutzungdiesesGerts,esseidenn,dieses
wurdevoneinemqualifiziertenFachmanngeprftundgetestet.
13. ZiehenodertragenSiedasGertnieamStromkabelundhebenSieesaufkeinenFallam
Kabelhoch.KlemmenSiedasKabelnichtinderTreinundfhrenSieesnichtanscharfen
RndernoderEckenentlang.
14. LassenSiedasGertnichtberdasStromkabelgleitenundlassenSiedasKabelnichtin
irgendeinerWeisesichfestklemmenoderverwickeln.
15. HaltenSieGert,StromkabelundSteckerzujederZeitvonFlammenundheienFlchen
entfernt.
16. LassenSiedasGertvollstndigabkhlen,eheSieZubehrteilebefestigenoderlsen.
17. VerwendenSiekeinZubehr,dasnichtvonVandenBergProductsempfohlenist;dasgilt
insbesonderefrZubehr,dasnichtmitdemGertgeliefertwurde.
18. BenutzenSiedasGertniemalsinBereichen,wobestimmteDmpfevorhandenseinknnten
(Farbverdnner,entflammbareStoffe,FarbenundLackeauflbasis,entflammbare
FlssigkeitenundGase),dahierdurchExplosionsgefahrbesteht.
19. NichtauerhalbdesHausesanwenden.
20. TauchenSiedasGertund/oderdasStromkabelniemalsinWasserodereineandere
Flssigkeit.
21. BerhrenSiedasGertoderdenSteckernichtmitnassenHnden.
28

22. GreifenSieniemalsnacheinemElektrogert,wennesinsWasseroderandereFlssigkeiten
gefallenist.ZiehenSieineinemsolchenFallsofortdenNetzstecker.
23. SindSiebesondersvorsichtigbeimReinigenvonTreppenoderanderennichtebenen
Oberflchen.
24. DasGertdrinnenaufbewahren.
25. Schden,diedurchfalschenEinsatzvonDampfanObjektenbzw.Materialien,resp.An
Personenund/oderTieren,oderdurchdasNichtbeachtenderInstruktionenindieser
Gebrauchsanleitungverursachtwerden,werdenvonderGarantieausgeschlossen.

DiesesProduktistnurfrdenHeimgebrauch,nichtfrgewerblicheNutzung.

DampfFunktion

Achtung:
StrkeundTemperaturdesDampfesknnensichaufbestimmteMaterialiennachteiligauswirken.
KontrollierenSieimmer,eheSiedasGertbenutzen,obeinMaterialodereineOberflcheauch
wirklichfreineBehandlungmitDampfgeeignetist.TestenSiedaserstaneinernichtsichtbaren
StelledeszubehandelndenMaterials.

1. DieKraftundHitzedesDampfesknnensichnachteiligaufmancheMaterialienauswirken.
Beispiele:LackiertesHolzoderLederkanninFolgevonDampfgebleichtwerden.Glnzende
KunststoffmaterialienknnendurchBehandlungmitDampfmattwerden.Acryl,Samtund
LeinenreagierensehrempfindlichaufdieTemperaturvonDampf.
2. NICHTeinsetzbarfrunversiegeltenHolzbdenoderBdendiemitWachsbehandeltsind.
3. SiedrfendasGeratnichtzulangeaufeinerStelleeinsetzen!DieskonnteSchaden
herbeifuhren!
4. BeimBerhrenvonheienTeilen,heiemWasseroderDampfbestehtVerbrennungsgefahr.
BeimEntleerennachderBenutzungdesGertsVorsichtwaltenlassen,daheiesWasser
enthaltenseinkann.
5. DasGertheiztsichbeimGebrauchauf,deshalbempfehlenwir,dasBerhrenallerTeile
abgesehenvonGriffundKnpfenzuvermeiden.
6. RichtenSieniemalsDampfaufPersonen,TierenoderPflanzen.
7. VermeidenSiees,DampfaufsehrkalteGlasoberflchenaufzutragen,oderaufelektrischen
ApparatenoderaufTeilemitelektrischenKomponentengerichtetwerden,wiebeispielsweise
dieElektroteileeinesHerdes.
8. BearbeitenSiekeineKleidungsstckemitdemGert,diesichamKrperbefinden.
9. AchtenSiedarauf,rechtzeitigWassernachzufllen.FllenSiedenTankausschlielichmit
kaltemWasser.
10. KeineReinigungslsungen,parfmierteSubstanzen,loderandereChemikalienzumWasser
hinzugeben,dadieszurBeschdigungdesGertsfhrenundeinensicherenGebrach
verhindernkann.
11. berschreitenSienichtdieangegebenemaximaleFllmengevon1,4Litern(2Malder
beigefgtenMessbecher).
12. BehlterstehtunterDruck.DerTankverschlussdarfwhrendderBenutzungnichtgeffnet
werden.
13. WhrenddesBetriebsdarfdasGertnichtmehrals45gekipptwerden.

29

14. DasGertistmiteinemThermostatausgerstetundeinerThermosicherungalsSchutzgegen
berhitzung.

DASPRODUKT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30

Bodenbrste
Dampfschalter
Verriegelung
Saugschlauch
Sicherheitsverschluss
DeckelZubehrbehlter
Ein/AusSchalter
Kontrollleuchte:Gerteinsetzbar
Kontrollleuchte:Gerteingeschaltet
Verlngerungsrohre

11. TuchfrFensteraufsatz
12. Punktstrahldse
13. Zubehradapter
14. Jetdsenaufsatz
15. Kunststoffbrste
16. Metallbrste
17. Bodentuch
18. 2in1Kombiaufsatz
19. Bgeleisen

DIEBENUTZUNG

VordemGebrauch

EntfernenSiealleVerpackungsmaterialien.

WischenSiedasGert,fallsntig,miteinemfeuchtenTuchundetwasSplmittelab(siehe
auchAbschnitt"WartungundReinigung").

berprfenSiedasGertvorjedemGebrauchaufBeschdigungen.VerwendenSiedasGert
nicht,wenndasStromkabeloderdasGertbeschdigtistodernichtrichtigfunktioniert.

BefllendesWassertanks(seheAbbildungen25)
VorjedemffnendesWassertanksziehenSieimmerdenNetzsteckerdesGertesausder
Steckdose,bevorSieWassereinfllen.LsenSiedenSicherheitsverschlussdurchDruckundDrehen
gegendenUhrzeigersinn.FllenSiedenTankmit1,4LWassermitdemMessbecher.SetzenSieden
SicherheitsverschlusswiederaufunddrehenSieihnimUhrzeigersinnfest.
Achtung:keineReinigungslsungen,parfmierteSubstanzen,loderandereChemikalienzum
Wasserhinzugeben,dadieszurBeschdigungdesGertsfhrenundeinensicherenGebrach
verhindernkann.
Achtung:berschreitenSienichtdieangegebenemaximaleFllmengevon1,4Litern(2Malder
beigefgtenMessbecher).

VerwendungvonZubehr

Achtung:

SteckenSiedasGertausundlassenSieesvollstndigabkhlen,bevorSieZubehranoder
abmontieren.

DasZubehrerhitztsichbeimGebrauch.

Dampfpistole
ffnenSiedenAbdeckungdesDampfschlauchesundmontierenSiedenSchlauchkorrektam
Anschluss.DrckenSiedieTeilefestineinander.

DieDampfpistoleistmiteinemVerriegelung(Kindersicherung)ausgestattet.WennSiedie
Verriegelungnachvorneschieben,kannderDampfschalternichtbettigtwerden.SchiebenSiedie
Verriegelungnachhinten,soistderDampfschalterfrei.

Verlngerungsrohre
MankannjenachVerwendungein,zweioderdreiRohrezurVerlngerungbenutzen.Das
VerlngerungsrohrbiszumAnschlagaufdieAnschlussdseschiebenbiseshrbareinrastet.
31

AnschlieendwirddieumschaltbareBodenbrstemontiert.

Bodenbrste
DieBodenbrstewirdmiteinemseparatenVerbindungsstckgeliefert.MontierenSiedas
VerbindungsstckanderRckseitederBodenbrste.JetztistdieBodenbrstefertigmontiert.Die
BodenbrsteeignetsichzurBearbeitungvongroen,abwaschbarenWandundBodenbelgen.
StellenSiedieBodenbrsteaufdenBodentuchundziehenSiediesenjeweilsseitlichunterdie
Klammern.WennSiedenBodentuchregelmigwendenundwechseln,verbessernSiedie
Schmutzaufnahme.ReinigenSiestarkverschmutzteFlchen,indemSielangsamarbeiten,umdie
EinwirkzeitdesDampfeszuverlngern.
Achtung:dasGertistfrunversiegelteHolzfubden,weicheKunststoffeundHolzmbelnicht
geeignet.

IntegrierterZubehrbehlter
AlleZubehrteilehabenleichtimZubehrbehlterimGehusedesGertesPlatz.Umandie
Zubehrteilezukommen,hebenSieamHandgriffdenoberenTeildesGerteshoch.

Zubehradapter
DenZubehradapterbiszumAnschlagaufdieAnschlussdseanderDampfpistoleschiebenbiser
hrbareinrastet.DerZubehradapterbleibtindieserPositionblockiert.DurchDrckendes
ZubehrVerbindungsknopfesundAbziehenlsstsichderZubehradapterwiederentfernen.

Punktstrahldse
DiePunktstrahldsewirddirektamZubehradaptersoaufgesetzt,biserhrbareinrastet.Die
PunktstrahldseknnenSiemitverschiedenenAufstzen(Jetdsenaufsatz,Brstenaufstze,2in1
Kombiaufsatz)benutzen.DiePunktstrahldsemitdenverschiedenenAufstzenknnenSiez.B.
benutzenfrdieReinigungvonschwerzugnglichenStellenwiez.B.Ecken,Fugen,Jalousien,
32

Zentralheizungen,WC,Armaturen,rostfreiemStahl,Fenster,Spiegel,emailliertenFlchen,anlsen
vonFlecken.

Jetdsenaufsatz
SieknnendenJetdsenaufsatzdirektanderPunktstrahldseanbringen.DenJetdsenaufsatz
jeweilsdurchDruckundDrehungaufsetzenunddurchZugundDrehungentfernen.

Brstenaufstze
SieknnendieKunststoffbrsteoderdieMetallbrstedirektanderPunktstrahldseanbringen.Die
BrstenaufstzejeweilsdurchDruckundDrehungaufsetzenunddurchZugundDrehungentfernen.

2in1Kombiaufsatz
SieknnendenrechteckigenDampfaufsatzdirektandenZubehradapteranbringen.Den
rechteckigenDampfaufsatzjeweilsdurchDruckaufsetzenunddurchZugentfernen.Den
rechteckigenDampfaufsatzkannjenachAnforderungenmitundohneTuchbenutztwerden.Esist
perfektgeeignetzumReinigenundPflegenvonPolstern,Teppichen,Autositzen,BadundKche.
FensteraufsatzbefestigenSiedenFensteraufsatzandemrechteckigenDampfaufsatz,biser
hrbareinrastet.EsistperfektgeeignetzumReinigenvonFenstern,Spiegeln,Keramikkachelnund
fliesenundsonstigenporenfreien,glattenFlchen.
Achtung:beieinemWrmeschockknnenGlasflchenzerspringen.WrmenSievoreiner
DampfreinigungsolcherFlchendasGlasvor,durchAufbringenvonweitgestreutemDampfaus
einemAbstandvon2025cmaufdieFlche.VerringernSiebeiErwrmungdesGlasesdenAbstand
auf1015cm.

DieBenutzung:

Ein/AusSchalter
WennderTankgeflltistundmglicheZubehrteilebefestigtsind,steckenSiedenSteckerindie
Steckdose.SchaltenSiedasGertdurchDrckendesEinSchaltersan.Diegelbeundrote
Kontrollleuchtenleuchtenauf.DasroteLichtzeigtan,dassdasGerteingeschaltetist.Dasgelbe
Lichtzeigtan,dassdasGertaufheizt.

KontrollleuchteDampf
DieBetriebstemperaturistnachca.11Minutenerreicht.SobaldderTemperaturerreichtist,wird
diegelbeKontrollleuchteauslschen.JetztistdasGerteinsatzbereit.
Achtung:dieEinfllffnungdesGertesdarfwhrenddesGebrauchsniemalsgeffnetwerden
(BEHLTERSTEHTUNTERDRUCK).

Dampfbgeleisen
1. ZumAnbringendesSchlauchsdieAbdeckungabnehmenunddenSchlauchfestandrcken.
33


2.
3.

4.

BenutzenSieeinenBgeltisch,derfrdieVerwendungmiteinemDampfbgeleisengeeignet
ist.DampfbgeltischehabeneinegitterartigeUnterlage,diedampfdurchlssigist.
StellenSiedasDampfbgeleisenaufdemmitgeliefertenAblagegitterabundschaltenSiedas
Gertein.
Achtung:dasDampfbgeleisenmussaufeinerhitzebestndigenUnterlageabgestelltsein,
wennSiedenDampfreinigereinschalten.
Achtung:beidererstenBenutzungdesBgeleisenskanneineleichteRauchbildungauftreten.
Dasistnormalundhrtschnellauf.
StellenSiediebentigteBgeltemperaturamTemperaturreglerunterdemBgeleisengriff
ein.DieHeizkontrollleuchteamGriffdesBgeleisensleuchtetaufundzeigtan,dassdieSohle
desBgeleisensaufheizt.DieeingestellteBgeltemperaturwurdeerreicht,wenndie
Heizkontrollleuchteerlischt.DasBgeleisenistjetzteinsatzbereit.
Achtung:beimerstmaligenBenutzendesBgeleisenssowienachlngererLagerungsolltees
aufeinemaltenStckStoffausprobiertwerden,umfestzustellen,obdieBgelflcheundder
Wasserbehltersaubersind.
Achtung:beachtenSieimmerdieAngabenindenzubgelndenTextilien.Polyacrylund
AcetatPolyamidMischgewebesowiehnlicheStoffedrfennichtmitDampfbehandelt
werden.

DadasBgeleisenvertikalundhorizontalbenutztwerdenkann,eignetessichhervorragend
zumDampfreinigenvonVorhngenundKleidungsstcken.DervertikaleDampfbetriebeignet
sichbesondersgutdazu,FaltenaushngendenStoffenzugltten.HaltenSiedasBgeleisen
senkrechtca.515cmvomStoffentferntunddrckenSiedieDampftaste.BeiDruckaufdie
DampftastestrmtDampfausderSpitzedesBgeleisens,solangeSiedieTastegedrckt
halten.FrDauerdampfbeimBgeln,ziehenSiedieschwarzeArretierungaufderDampftaste
inRichtungGriff,whrendSiedieDampftastegedrckthalten.UmdasDampfbgeleisen
wiederauszustecken,drckenSiediebeidenEntriegelungstastenlinksundrechtsam
DampfsteckerundziehendiesenausderDampfsteckdose.

NachfllendesWassertanks
FallsderWassertankwhrendderArbeitnachgeflltwerdenmuss,schaltenSiedasGertausund
ziehenSieimmerdenNetzstecker.BevorderSicherheitsverschlusszumNachfllengeffnetwird,
solltemandenDampfdruckdurchDrckendesDampfschaltersanderDampfpistoleentweichen
lassenoderdasGertvollstndigabkhlenlassen.DerWassertankkannanschlieendwiefolgt,
nachgeflltwerden.LsenSiedenSicherheitsverschlussdurchDruckundDrehengegenden
Uhrzeigersinn,undfllenSiedenTankmit1,4LWassermitdemMessbecher.SetzenSieden
SicherheitsverschlusswiederaufunddrehenSieihnimUhrzeigersinnfest.
Achtung:

Auchnach5MinutenAbkhlphaseistdasRestwasserimTankunddie
Tankdeckelverschlussschraubeimmernochhei.DieVerschlussschraubeimmervorsichtig
herausschrauben,daheierDampfaustretenkannundmansichamGewinde
Verbrennungenzuziehenkann.

KeineReinigungslsungen,parfmierteSubstanzen,loderandereChemikalienzumWasser
hinzugeben,dadieszurBeschdigungdesGertsfhrenundeinensicherenGebrach
verhindernkann.
34

berschreitenSienichtdieangegebenemaximaleFllmengevon1,4Litern(2Malder
beigefgtenMessbecher).
InGebietenmithartemWasserempfiehltsichderGebrauchvondestilliertemWasser,um
Kalkablagerungenzuvermeiden.

berhitzungsschutz
DasGertistmiteinemberhitzungsschutzausgestattet.BeimErreicheneinerTemperaturvon
180CschaltetsichdasGertautomatischab,umberhitzungzuvermeiden.BitteziehenSie
umgehenddenNetzsteckerundlassenSiedasGertvollstndigabkhlen.SieknnendasGert
nacheinerAbkhlzeitvon30MinutenwiederinBetriebnehmen.

NachdemGebrauch
1. StellenSiedasGertaus,indemSieaufdenAn/AusSchalterdrcken.
2. LassenSiedasGertvollstndigabkhlen.
3. ZumleerendesWassertanksdasGertumdrehen.

WARTUNGUNDREINIGUNG

Achtung:

SchaltenSiedasGertausundziehenSiedenSteckerausderSteckdose,bevorSiedasGert
reinigen.

TauchenSiedasGertund/oderdasStromkabelniemalsinWasserodereineandere
Flssigkeit.

ReinigungdesGertes
1. VordemReinigendasGertabschaltenundvollstndigabkhlenlassen.
2. WischenSiedasGertundZubehr,fallsntig,miteinemfeuchtenTuchundetwas
Splmittelab.LassenSieesgutabtrocknen.
Achtung:verwendenSieniemalsScheuermittel,BleichmitteloderStahlwollezurReinigung
desGerts.DiesknntezueinerBeschdigungdesMaterialsfhren.

AussplendesWassertanks
ZurReinigungdesTanksempfehlenwir,diesenmitWasserzubefllenundkrftigdurchzuschtteln.
DadurchwerdenKalkrckstnde,diesichaufdemBodendesTanksabgesetzthaben,gelst.Zum
leerendesWassertanksdasGertumdrehen.

Entkalken
UmeinelngereLebensdauerdesGerteszugewhrleisten,solltenSiedenDampfkesseletwa
zweimalimJahreentkalken.SchaltenSiedasGertaus,ziehenSiedenNetzsteckerundgieenSie
dasRestwasserwiezuvorbeschriebenaus.FllenSiedenTankmit1,4LiterWarmesWasser(50C)
undfgenSie1bis2Entkalkungsstabshinzu.Nachca.30MinutenknnenSieWassermitden
gelstenRckstndenausschtten.

Aufbewahrung
1. StellenSiedenTemperaturreglerdesDampfbgeleisensganzaufdie0Positionzurck.
LassenSiedasGertunddieZubehrteilevollstndigabkhlen.
2. ZumleerendesWassertanksdasGertumdrehen.
3. EinAufbewahrungsfachbefindetsichanderhinterenSeitedesGerts,wodieBodenbrste
aufbewahrtwerdenkann.

35

ENTSORGUNGVONALTGERTEN

1.
2.
3.
4.

WenndiesesSymboleinesdurchgestrichenenAbfalleimersaufeinemProduktangebrachtist,
unterliegtdiesesProduktdereuropischenRichtlinie2002/96/EC.
AlleElektroundElektronikAltgertemssengetrenntvomHausmllberdafrstaatlich
vorgesehenenStellenentsorgtwerden.
MitderordnungsgemenEntsorgungdesaltenGertsvermeidenSieUmweltschdenund
eineGefhrdungderpersnlichenGesundheit.
WeitereInformationenzurEntsorgungdesaltenGertserhaltenSiebeiderStadtverwaltung,
beimEntsorgungssamtoderindemGeschft,woSiedasProdukterworbenhaben.

TECHNISCHEDATEN

Modelnummer
CSC5662M
Leistung
1400W1600W
LeistungBgeleisen
700W800W
NominaleSpannung
220240V~
NominaleFrequenz
50Hz

MontissisteineingetragenerMarkennamevon:

VandenBergProductsBV
IJzerwerf1012
6641TKBeuningen
Niederlande
www.vdbergproducts.com

36

IHRGARANTIESCHEIN

DieserGarantiescheindecktIhrGertinnerhalbeinesZeitraumsvon24MonatenabdemDatum
desAnkaufsbezglichDefektenandemGertunterderVoraussetzungab,dassSiedasGertin
korrekterWeisebenutzthaben,wieesinderGebrauchsanleitungbeschriebensteht.

Mngel,diedurchunsachgemeBehandlung,BeschdigungoderReparaturversuchevonDritten
auftreten,fallennichtunterdieGarantie.

DieGarantiegiltnichtfrdasmitgelieferteZubehrundandereTeiledesGerts,diederAbnutzung
unterliegen.Ihrediesbezglicheevtl.NachbestellungknnenSieanwww.muppa.derichten.

DiesesGertistausschlielichfrdieNutzungimHaushaltbestimmt.Schdenund/oderStrungen
aufgrundbetriebsmigerNutzungwerdenvonderGarantieausgeschlossen.

SieknnensichaufdieGarantieberufen,wenn:

DasGeratentsprechendderGebrauchsanleitung,benutztwordenist;

SieeinengltigenAnkaufsbeweisvorlegenknnenunddiesernichtaufirgendeineWeise
gendertoderunlesbargemachtwurde;

DasServiceformulardeutlichundvollstndigausgeflltwurde;

VondazunichtautorisiertenReparaturwerkstttenoderdazunichtbefugtenPersonenkeine
Eingriffevorgenommenwordensind;

DerSchadennichtaufgrundvonFremdeinwirkungaufdasGertentstandenist,wieu.a.
durchBrandschaden,Wasserschaden,Transportschaden,atmosphrischeEntladungen,
ungengendeoderfalschePflege.

SolltetrotzunserersorgfltigenQualittskontrolleIhrGertnichtzufriedenstellendfunktionieren,
knnenSiesichaufunserenServiceberufen.WennSieunserenServiceinAnspruchnehmenwollen,
ersuchenwirSie,unseindeutlichausgeflltesServiceformularmitderKaufquittungzubersenden.
DasServiceformularfindenSieimrckwrtigenTeildieserGebrauchsanleitung.

WirempfehlenIhneninjedemFall,beietwaigenProblemenerstdieGebrauchsanleitung
sorgfltigzulesen,eheSiesichanunswenden.

37

SERVICEFORMULAR

UndeutlichoderunvollstndigausgefllteServiceformulareknnenvonunsleiderNICHT
bearbeitetwerden.FllenSiedeshalbdasServiceformularimmersodeutlichundvollstndigwie
mglichaus!

DASPRODUKT
Artikelnummer:CSC5662M
Artikelumschreibung:MontissHeavyDutySteamCleanerwithIron
Geschft,indemderAnkaufgettigtwurde:........................................................................................
Ankaufsdatum:.......................................................................................................................................

IHREDATEN
Name:.....................................................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................................
PLZ:.........................................................................................................................................................
Ort:.........................................................................................................................................................
Telefon:...................................................................................................................................................
Fax:.........................................................................................................................................................
EMail:....................................................................................................................................................

UMSCHREIBUNGDESPROBLEMS
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

DiesesFormularknnenSiezusammenmitderKaufquittungsendenan:

Postadresse:VandenBergProductsBV,IJzerwerf1012,6641TKBeuningen,Niederlande
Fax:(+31)243454429

EMail:service@vdbergproducts.com

ServiceHotLineNummer:01805195190,15Ctp/Mindt.Festnetz,Mobilfunkmax.0,42/Min.)

38

39

CONSIGNESDESCURIT

Avertissement:
Lorsdel'utilisationd'unappareillectrique,veuilleztoujoursrespecterlesprcautionsd'usage.Les
instructionssuivantesdoiventtresuiviesafinderduirelesrisquesd'incendie,d'lectrocutionou
deblessure.

Gnral:
1. Veuillezlireattentivementcemanuelavantd'utiliserl'appareil.Conservezledansunendroit
srafindepouvoirvousyrapporterparlasuite.
2. N'utilisezl'appareilquedelafaondcritedanslemanuel.
3. Assurezvousquelalimentationlectriqueindiquesurlappareilcorrespondlatensionde
votrerseau,avantdeprocderlaconnexion.
4. Cetappareildoittrebranchdansunepriselectriquerelielaterre.
5. Veuillezvrifierrgulirementquelappareilestintact.Nelutilisezpassilecble
dalimentationoulaprisesontendommags,ousitoutepartiedelamachineasubiune
chuteoudautresdgts.Silecbledalimentationestendommag,veuillezlefaire
remplacerparVandenBergProducts,ouparlundescentresdentretienagrsVanden
BergProducts,pourvitertoutrisque.
6. Nerparezpasvousmme.
7. Cetappareilnestpasadaptuneutilisationpardesenfants,nipardespersonnesaux
capacitsphysiques,sensoriellesoumentalesrduites,ouuneutilisationsansexprience
ousansconnaissancespralables,moinsquunepersonneresponsabledelascuritne
superviselesoprationsetfournisselesexplicationsncessaireslutilisationdelappareil.
Unesurveillancetroiteestindispensablesilappareilestutilisproximitdenfants,
danimauxdomestiquesoudeplantes.
8. Nelaissezjamaislesenfantsjoueraveclemballage,ilexisteunrisquedesuffocation.
9. Nelaissezjamaislappareilsanssurveillancelorsquilestbranch.
10. Toujoursteindreetdconnecterl'appareilaumomentderempliretdeviderl'appareilou
lorsqueceluicin'estpasenusage.
11. Netirezjamaissurlecbledalimentation.Tirezlapriseducbleellemme,pourlaretirer
delaprisemurale.
12. Nutilisezpasderallongelectriqueaveccetappareil,moinsquelleaittvrifieetteste
paruntechnicienqualifi.
13. Nepastireroutransporterlappareilparlecbledalimentation,nepasutiliserlecble
dalimentationcommepoigne,nepascoincerlecbledalimentationdansuneporteetne
pastirerlecbledalimentationsilfrottecontreuncoinouunbordsaillant.
14. Nefaitespasroulerl'appareilsurlecbledalimentationetnelaissezd'aucunefaonlecble
dalimentations'enroulerous'emmler.
15. Maintenezlappareil,lapriseetlecbledalimentationdistancedesflammesetdes
surfaceschaudes.
16. Laissezentirementrefroidirlappareiletlesaccessoiresavantdefixeroudedtacherles
accessoiresouavantdeleranger.
17. NutilisezpasdaccessoiresquinesontpasrecommandsparVandenBergProducts,en
particulierdesaccessoiresquinesontpasfournisaveclappareil.
18. N'utilisezjamaisl'appareildansdeszonesocertainesfumespourraienttreprsentes
(diluantpourpeinture,matiresinflammables,peinturebased'huileetvernis,liquideset
gazinflammables)pourviterlesrisquesd'explosion.
19. Nel'utilisezpasdehors.
20. Nimmergezjamaislappareilet/ousoncbledalimentationdansdeleauoudautres
liquides.
40

21. Nemanipulezpasl'appareilnilapriseavecdesmainsmouilles.
22. Netouchezjamaisunappareillectriquesiceluiciesttombdansl'eaunidansdautres
liquides.Danscecasdefigure,retirezlapriselectriqueimmdiatement.
23. Soyezparticulirementprudentquandvousnettoyezdesescaliersouautressurfaces
ingales.
24. Rangezl'appareillintrieur.
25. Lesdommagescaussparunemauvaiseutilisationdelavapeursurdesobjets,desmatriaux,
despersonneset/oudesanimauxouparlenonrespectdesindicationsdecemodedemploi
sontexclusdelagarantie.

Cetappareilestconupourunusagedomestiqueuniquement,veuillezNEPASl'utiliserdesfins
commerciales.

Fonctionvapeur

Attention:
Lapuissanceetlachaleurdelavapeurpeuventavoirdeseffetsnfastessurcertainsmatriaux.
Avantdutiliserlappareil,toujoursvrifiersiunesurfaceouunmatriauconvientrellementau
traitementlavapeur.Procdereneffectuantunessaisurunesurfacecachedumatriau
traiter.

1. Lapuissanceetlachaleurdelavapeurpeuventaltrercertainsmatriaux.Exemples:lebois
vernietlecuirpeuventsedcolorersouslactiondelavapeur.Lesmatiresplastiques
brillantespeuventternirsouslactiondelavapeur.Lesmatiresacryliques,leveloursetlelin
sonttrssensibleslatempraturedelavapeur.
2. NePASutilisersurdessoisnonvernisoudessoisquisonttraitsaveccire.
3. Neplacerlappareiljamaislonguesurunendroit!Cecipeutcauserlesendommagementsau
matrielatraiter!
4. Lecontactavecdespiceschaudespeutcauserdesbrlures.Faireattentionenvidant
lappareilaprssonutilisationcarilpeutyresterdeleauchaude.
5. L'appareilchauffependantsonutilisation,nemanipulerquelapoigneoulesboutons.
6. Nejamaisdirigerlavapeursurunepersonne,unanimaloudesplantes.
7. Nepasprojeterdelavapeurdirectementsurdessurfacesenverretrsfroides,surappareils
lectriquesousurdespicescomprenantdescomposantslectriquescommeceuxdune
cuisinire.
8. Nenettoyezjamaisvosvtementsaveclappareiltantquevouslesportez.
9. Veillezrajoutertempsdeleaudanslerservoir.Assurezvousquel'appareilne
fonctionnepasavecunrservoird'eauvide.
10. Najouteraucunproduitnettoyantparfum,huileniautreproduitchimiqueleauutilise
danscetappareilsouspeinedelendommageroudecompromettrelascuritdeson
utilisation.
11. Nedpassezpasleniveauderemplissagemaximumd'1,4litres(2xlatassedemesure
fournie).
12. Lerservoird'eauestsouspression.Lecouvercledurservoirnedoitpastreouverten
coursd'utilisation.
13. Ilestinterditdinclinerlappareilplusde45pendantquilestenmarche.

41

14. Lappareilestquipdunthermostatainsiquedunfusiblethermiquequileprotgecontre
lasurchauffe.

LEPRODUIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

42

Brosseplancher
Interrupteurdevapeur
Verrouillagedescurit
Tuyau
Bouchonderemplissage
Compartimentd'accessoiresintgrs
Interrupteurmarche/arrt
Voyantlumineux:prtl'emploi
Voyantlumineux:appareilenmarche
Tubesderallonge

11. Petitchiffonpourraclettevitre
12. Busespot
13. Adaptateuraccessoires
14. Emboutjet
15. Brosseplastique
16. Brossemtallique
17. Chiffondenettoyage
18. Emboutcombin2en1
19. Fervapeur

UTILISATIONDELAPPAREIL

Avantl'utilisation

Enlevertouslesmatriauxd'emballage.

Nettoyerl'appareil,sincessaire,avecunchiffonmouilletduproduitnettoyant(voiraussi
leparagraphe"entretienetnettoyage").

Vrifiezquel'appareiln'estpasendommagavantchaqueutilisation.N'utilisezpasl'appareil
silecbledalimentationoulappareilsontendommagsounefonctionnentpasbien.

Remplissagedurservoirdeau(voirimages25)
Retireztoujourslafichedelappareildelaprisedecourantavantderemplirlerservoirdeau.
Retirezlebouchonderemplissageenledvissantdanslesenscontrairelesaiguillesdunemontre
puisversez1,4Ldeaudanslerservoirlaideduverredoseur(deuxfois).Remettezlebouchon
deremplissageenplacepuisserrezlesolidementenlevissantdanslesensdesaiguillesdune
montre.
Attention:najoutezaucunproduitnettoyantparfum,huileniautreproduitchimiqueleau
utilisedanscetappareilsouspeinedelendommageroudecompromettrelascuritdeson
utilisation.
Attention:nedpassezpaslemontantderemplissagemaximalprescritde1,4litre(2xlatasse
mesurerfournie).

L'utilisationdeaccessoires

Attention:

Dbranchezl'appareiletlaissezlerefroidircompltementavantd'insrerouderetirerles
accessoires.

Lesaccessoiresdeviennentchaudspendantl'utilisation.

Pistoletvapeur
Ouvrezlecouverclepourfixerletuyau.Fixezlatuyauterieenpressantfermement.

Lepistoletvapeurcomprendunsystmedeverrouillage(enfants).Lorsquevousenclenchezle
verrouillage,ilestimpossibledactionnerlecommutateurvapeur.Lecommutateurvapeur
fonctionnenouveauaprslavoirdverrouill.

Tubesderallonge
Enfonctiondelusage,ilestpossibledemployeruntube,deuxtubesoutroistubesderallonge.
Enfoncezletubederallongejusqulabutesurlabusederaccordjusqucequilsenclenchede
manireaudible.Montezensuitelabrosseplancher.
43

Brosseplancher
Labrosseplancherestlivreavecunraccorddistinct.Montezleraccorddosdelabuse
(procduredemontageunique).Labuseestprtelemploi.Labrosseplancherpermetde
nettoyerlesgrandessurfacesmuralesetrevtementsdesolslavables.Placezlabrossesurle
chiffonpuisfixezlelaidedespinceslatrales.Vousamliorezlaperformanceenutilisantet
remplaantrgulirementleschiffonsdenettoyage.Nettoyezlessurfacestrssalesentravaillant
lentementafindeprolongerladuredactiondelavapeur.
Attention:lappareilneconvientpaspourlessolsenboisnonvitrifis,lesplastiquesmousetles
meublesenbois.

Compartimentderangementintgr
Touslesaccessoiresserangentfacilementdanslecorpsdelappareil.Pourpouvoirlesatteindre,
posezlappareilsurunesurfaceplane.Soulevezdunemainlapartiesuprieuredelappareil
laidedelapoigne.

Adaptateuraccessoires
Enfoncezladaptateuraccessoiresjusqulabutesurlabusederaccorddupistoletvapeur.
Ladaptateuraccessoiresrestebloqudanscetteposition.Ladaptateurseretireaprsavoirenfonc
latouchedeliaisondesaccessoires.

Busespot
Labusespotsemontedirectementsurladaptateurjusqucequellesenclenchedemanire
audible.Labusespotpeutsemployeravecdiffrentsembouts(emboutjet,emboutsbrosses,
emboutcombin2en1).Vouspouvezutiliserlabusespotaveclesdiffrentsemboutsafinde
nettoyer:lesemplacementsdontlaccsestdifficiletelsquelescoins,lesjoints,lesstores,le
44

chauffagecentral,lestoilettes,lesarmatures,lacierinoxydable,lesfentres,lesmiroirs,les
surfacesmailles,ladissolutiondetches.

Emboutjet
Vouspouvezdirectementmonterlemboutjetsurlabusespot.Montezlemboutjetenlevissantet
enlenfonant.Dmontezleenledvissantetenleretirant.

Emboutsbrosses
Vouspouvezdirectementmonterlabrosseplastiqueoulabrossemtalliquesurlabusespot.Les
emboutsbrossessemontentenlesvissantetenlesenfonantetsedmontentenlesdvissantet
enlesretirant.

Emboutcombin2en1
1. Busemanuellevouspouvezdirectementmonterlabusemanuellesurlabusespot.Montez
labusemanuelleenlenfonantetdmontezlaenlaretirant.Enfonctiondevosexigences,
vouspouvezutiliserlabusemanuelleavantousanshousseencoton.Idalpourlenettoyage
etlentretiendemeubles,tapis,sigesdevoiture,salledebainsetcuisine.
2. EmboutfentresFixezlemboutfentresdemanirecequilsenclenchedemanire
audiblesurlabusemanuelle.Idalpourlenettoyagedefentres,miroirs,carrelagesen
cramiqueetautressurfaceslissessansporosits.
Attention:lessurfacesenverrepeuventvolerenclatssuiteunchocthermique.
Prchauffezdetellessurfacesenvaporisantdelavapeurunedistancede2025cmdela
surfaceavantdeffectuerunnettoyagelavapeur.Rduisezensuiteladistance1015cm.

Utilisation

Interrupteurmarche/arrt
Insrezlafichedanslaprisedecourantaprsavoirremplilerservoir.Allumezlappareilen
appuyantsurlatoucheMarche.LesLEDjauneetrouges'clairent.Lalumirerougeindiqueque
l'appareilestallum.Lalumirejauneindiquequel'unitchauffe.

Indicationclairagevapeur
Patientezdurantenv.11minutesjusqucequelatempraturedeservicesoitatteinte.Unefoisla
tempratureatteint,letmoinlumineuxjaunes'teint.Lappareilestprtlemploi.
Attention:lebouchonderemplissagenedoitjamaistreouvertdurantlutilisation(RESERVOIR
SOUSPRESSION).

45

Fervapeur
1. Ouvrezlecouverclepourfixerletuyau.Fixezletubeenappuyantfermement.

2.
3.

4.

Utilisezunetablerepasserconuepourlerepassageavecunfervapeur.Lestables
repasserpourfervapeursontdotesdunsupportgrillagquilaissepasserlavapeur.
Placezlefervapeursurlereposeferfournietallumezl'appareil.
Attention:leferrepasserdoittrepossurunsupportrsistantlachaleurlorsquevous
mettezenmarchelenettoyeurvapeur.
Attention:lorsquevousutilisezpourlapremirefoisleferrepasser,ilestpossiblequune
lgrefumeseforme.Cephnomneestnormaletcesserapidement.
Rglezlatempraturederepassagelaideduboutonderglagedelatempraturesousla
poignedufer.Levoyantdetempraturesurlapoignedufersallumepourindiquerquela
semelleduferestentraindechauffer.Lorsquelatempraturergleestatteinte,levoyant
detempraturesteint.Leferrepasserestprsentprtlemploi.
Attention:lorsquevousutilisezpourlapremirefoisleferrepasserouquevousvousen
serveznouveauaprsunepriodedenonutilisationprolonge,ilestrecommanddefaire
unessaisurunvieuxboutdetissupourvousassurerqueleferetlerservoirdeausont
propres.
Attention:respecteztoujourslesindicationsfigurantsurletissurepasser.Nepasrepasser
lavapeurlepolyacrylique,lesmlangesactatepolyamideetlestissuscomparables.

Leferrepasserpouvanttreutilisenpositionverticaleethorizontale,ilseprte
parfaitementaunettoyagelavapeurderideauxetdevtements.Lutilisationenposition
verticaleestparticulirementpratiquepourdplisserdestissussuspendus.Placezlefer
verticalement515cmdutissuetappuyezsurlatouchevapeur.Lavapeurschappeparla
pointedufertantquevousmaintenezlatouchevapeurenfonce.Pourobtenirunjetde
vapeurcontinulorsdurepassage,tirezleblocagenoirquisetrouvesurlatouchevapeuren
directiondelapoignetoutenmaintenantlatouchevapeurenfonce.Pourdmonterlefer
repasser,appuyezsurlesdeuxtouchesdedverrouillagedroiteetgaucheduraccord
vapeuretretirezleraccorddelaprisevapeur.

Ajoutdeaudanslerservoir
Lorsquevousdevezrajouterdeleaupendantquelappareilestenmarche,teigneztoujoursce
dernierpuisretirezlafichedecourant.Avantdouvrirlebouchonderemplissageafinderemplirce
dernier,dabordlaisserschapperlapressiondevapeurenappuyantsurlecommutateurvapeur
dupistolet,oulaissercompltementrefroidirlappareil.Lerservoirdeaupeutensuitetrerempli
commeindiqu:dvissezlebouchonderemplissageenledvissantdanslesenscontrairedes
aiguillesdunemontreetremplissezlerservoiravec1,4Ldeauenvousservantduverredoseur
(deuxfois).Remettezlebouchonenplaceetserrezleenlevissantdanslesensdesaiguillesdune
montre.
Attention:

Leaucontenuedanslerservoirainsiquelavisdefermetureducouvercledurservoirreste
chaudesmmeaprsavoirlaisslappareilrefroidirdurant5minutes.Toujoursdvisser
prudemmentlavisdefermetureafinquelavapeurchaudepuisseschapperetainsidviter
desebrler.
46

Najouteraucunproduitnettoyantparfum,huileniautreproduitchimiqueleauutilise
danscetappareilsouspeinedelendommageroudecompromettrelascuritdeson
utilisation.
Nedpassezpasleniveauderemplissagemaximumd'1,4litres(2xlatassedemesure
fournie).
Danslesrgionseauxdures,ilestrecommandd'utiliserdel'eaudistilleafind'viterles
dptsdechaux.

Protectioncontrelasurchauffe
Lappareilestquipdundispositifdeprotectioncontrelasurchauffe.Lorsquelatempraturede
lappareildpasse180C,cederniersteintautomatiquementavantdviterunesurchauffe.
Retirezimmdiatementlafichedelaprisedecourant.Vouspourrezremettrelappareilenmarche
aprslavoirlaissrefroidirpendant30minutes.

Aprsl'utilisation
1. teignezl'appareilenactionnantl'interrupteuron/off.
2. Laissezl'appareilrefroidircompltement.
3. Videzlerservoird'eaugrceaumcanismetourner.

ENTRETIENETNETTOYAGE

Attention:

Veilleztoujoursteindrel'appareiletledbrancherdelaprisemuraleavantdeprocder
sonnettoyageousonentretien.

Nimmergezjamaislappareilet/ousoncbledalimentationdansdeleauoudautres
liquides.

Nettoyagedel'appareil
1. teignezlappareiletlaissezlerefroidircompltementavantdenettoyerl'appareil.
2. Nettoyezl'appareiletlesaccessoiresavecunchiffonhumideetunnettoyantdoux.Faites
scherletout.
Attention:nutilisezjamaisdeproduitsabrasifs,d'eaudejaveloudelainedeferpour
nettoyerl'appareil.Celapourraitendommagerlesmatriaux.

Nettoyagedurservoirdeau
Pournettoyerlerservoir,nousrecommandonsdeleremplirdeauetdelesecouernergiquement.
Celapermetdedissoudrelesrsiduscalcairesquisesontdpossaufonddurservoir.Videz
ensuitelerservoir.

Dcalcifier
Pourgarantirvotreappareilunelongueduredevie,nousvousconseillonsdedcalcifierdeuxfois
paran:remplissezlerservoirde1,4litredeauchaudede50Cetajoutezunoudeuxtablettes
dcalcifiants.Videzlerservoiraveclesrsidusdissousaprs30minutes.

Rangement
1. Eteignezl'appareilettournezleslecteurduthermostatdufer0.Laissezl'appareiletles
accessoiresrefroidircompltement.
2. Videzl'eaudurservoirenmaintenantlenettoyeurl'envers.
3. Unemplacementl'arriredel'appareilfacilitel'entreposagedelabrosseplancher.

47

LIMINATIONDEVOTREANCIENAPPAREIL

1.
2.
3.
4.

Cesymbole,reprsentantunepoubellesurroulettesbarredunecroix,signifiequele
produitestcouvertparladirectiveeuropenne2002/96/EC.
Leslmentslectriquesetlectroniquesdoiventtrejetssparment,dansles
videorduresprvusceteffetparvotremunicipalit.
Uneliminationconformeauxinstructionsaiderarduirelesconsquencesngativeset
risquesventuelspourlenvironnementetlasanthumaine.
Pourplusdinformationconcernantlliminationdevotreancienappareil,veuillezcontacter
votremairie,leservicedesorduresmnagresouencorelamagasinouvousavezachetce
produit.

DONNESTECHNIQUES

Numrodemodle
CSC5662M
Puissance
1400W1600W
Puissancefervapeur
700W800W
Tensionnominale
220240V~
Frquencenominale
50Hz

Montissestunemarquedposede:

VandenBergProductsBV
IJzerwerf1012
6641TKBeuningen
PaysBas
www.vdbergproducts.com

48

VOTRECERTIFICATDEGARANTIE

Leprsentcertificatdegarantiecouvrelesfraisdeservicedevotreappareilpourunepriodede24
moiscompterdeladatedachat,conditionquevousayezutilislappareilcorrectement,
conformmentauxinstructionsdumodedemploi.

Lesdfautssurvenusparsuiteduneutilisationincomptente,dendommagementsoude
tentativesderparationsdetiersnesontpascouvertsparlagarantie.

Lesaccessoireslivrsaveclappareiletautrespicesduproduitquisusentnormalementne
tombentpassouslagarantie.Sivousdsirezlesrenouveler,veuillezlescommandersurlesite
internetwww.muppa.nl.

Cetappareilestuniquementdestinlusagedomestique.Toutdommageet/outoutepanne
caussparunusageprofessionnelsontexclusdelagarantie.

Vouspouvezfairejouerlagarantiedanslescassuivants:

Silappareilestutilisconformmentaumodedemploi;

Sivoustesenpossessiondunbondachatvalableouqueceluiciantpasmodifiou
renduillisibledunemanireouduneautre;

Sileformulairedeserviceestclairetatentirementrempli;

Sidesrparationsnontpasteffectuespardesateliersderparationnonautorissou
despersonnesnonhabilitesceteffet;

Siledommagenestpasdunecausetrangrelappareil,commeparexempleun
incendie,uneinondation,unaccidentdetransport,desdchargesatmosphriques,un
entretieninsuffisantouincorrect.

Aucaso,malgrnotrecontrledequalitsoigneux,lappareilnefonctionneraitpasbien,vous
pouvezfaireappelnotreserviceaprsvente.Danscecas,veuillezremplirclairementle
formulairedeserviceprvuceteffetetnouslenvoyeraccompagnduticketdecaisse.Ce
formulairesetrouveaubasduprsentmodedemploi.

Danslebutdevousvitertoutdsagrment,nousvousconseillonsdeliresoigneusementle
modedemploiavantdefaireappelnous.

49

FORMULAIREDESERVICE

NousnepouvonsmalheureusementPASdonnersuiteauxformulairesdeserviceimprcisou
partiellementremplis.Veuillezdonctoujoursremplirceformulairedelafaonlaplusclaireetla
pluscompltepossible!

LEPRODUIT
Numrod'article:CSC5662M
Descriptiondel'article:MontissHeavyDutySteamCleanerwithIron
Magasind'achat:...................................................................................................................................
Dated'achat:.........................................................................................................................................

VOSDONNES
Nom:....................................................................................................................................................
Adresse:...............................................................................................................................................
Codepostal:.........................................................................................................................................
Localit:...............................................................................................................................................
Tlphone:...........................................................................................................................................
Fax:......................................................................................................................................................
Email:..................................................................................................................................................

DESCRIPTIONDUPROBLME
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Veuillezrenvoyerceformulaireavecleticketdecaisseladressesuivante:

Adressepostale:VandenBergProductsBV,IJzerwerf1012,6641TKBeuningen,PaysBas
Fax:(+31)243454429

Email:service@vdbergproducts.com

50

51

BEZPENOSTNPEDPISY

Upozornn:
Pipouvnjakhokolivelektrickhospotebiejenutnvdydodrovatzkladnbezpenostn
opaten.Nsledujcpokynymusbtdodrovny,abysesnilorizikoporu,razuelektrickm
proudemnebojinmuzrann.

Obecn
1. Pedpouitmspotebiesipozornpettenvodkpouitadlejejdodrujte.
2. Pouvejtepstrojpouzezpsobempopsanmvttopruce.
3. Pedpipojenmzkontrolujte,zdanaptuvedennapstrojiodpovdmstnmunaptst.
4. Vdypouvejteuzemnnzsuvky.
5. Pravidelnkontrolujtetentopstroj,napjeckabelapsluenstv,zdanedolokpokozen.
Nepouvejtepstrojanipsluenstv,pokudbylopokozeno.Pokudjenapjeckabel
pokozen,musbtnahrazenautorizovanmservisemnebopodobnkvalifikovanouosobou,
abysezabrnilomonmrizikm.
6. Nepokouejtesesamipstrojopravovat.
7. Tentopstrojnenvhodnpropouitdtmineboosobamisesnenmifyzickmi,
smyslovminebomentlnmischopnostmi,neboosobamisnedostatkemzkuenosta
znalost,pokudnejsoupoddozoremosobyzodpovdnzajejichbezpenostnebopokudjim
tatoosobanevysvtlzpsobpouitpstroje.Vyadujesepsndohled,pokudjepstroj
pouvnvblzkostidt,zvatneborostlin.
8. Nikdynedovolte,abysidtihrlysobalyvrobku,medojtkuduen.
9. Pokudjezstrkavzsuvce,nenechvejtepstrojbezdozoru.
10. Vypntezazenavythntezstrkuzezsuvky,kdystrojplnte.Provytaenzstrkyze
zsuvkynikdynetahejtezapvodnkabel;mstotohodrtezstrkuakabeljemnvythnte.
11. Nepouvejtekpstrojiprodluovackabel,pokudtentokabelnebylkontrolovnatestovn
kvalifikovanmtechnikem.
12. Zarunikdynetahejteaanijinepouvejtejakodradlo.Nepivrejterudodvea
netahejtejipesostrrohynebohrany.
13. Nepetahujtepstrojpesruanedovolte,abyserazkroutila.
14. Pstroj,zstrkuarudrtedlodplamenahorkchpovrch.
15. Zajistte,abypedpipojenmneboodpojenmpsluenstvnebopeduloenmzazenke
skladovnbylozazenzcelachladn.
16. Nepouvejteprodluovacry,kternebylydoporuenyVandenBergProducts,zvltne
psluenstv,kternendodvanspstrojem.
17. Nikdynepouvejtepstrojvmstech,kdemohoubtjistvpary(edidla,holavmateril,
barvyalakynabzioleje,holavtekutinyaplyny).Mohlobydojtkexplozi.
18. Nepouvejtepstrojvenku.
19. Nikdyneponoujtepstrojaneborudovodynebojinchtekutin.
20. Nedotkejtesepstrojenebozstrkyvlhkmarukama.
21. Nikdysenepokouejtebrtzazendoruky,spadlolidovodynebodojinkapaliny.V
takovmppadokamitodpojtezstrku.
22. Buteobzvltopatrnpiitnschodnebojinchnerovnchpovrch.
23. Pstrojskladujteuvnitmstnosti.
24. kodazpsobenvcem,materilm,osobmanebozvatmnesprvnmpouvnmpry
nebonedodrenmpokynvtomtonvodukpouitjezezrukyvylouena.

Tentopstrojjeurenpouzeprodomcpouit;nepouvejtehoprokomernely.

52

Parnfunkce

Upozornn:
Slaateplotaprymemtnanktermaterilynegativninek.Nezazenuvedetedoprovozu,
vdyzkontrolujte,zdajematerilpovrchuskutenvhodnpropracovnsprou.Toprovedete
zkoukounaskrytmkouskupovrchumaterilu,ktersipejeteupravovat.

1. Slaahorkoprymohoumtzansledekpokozennkterchmateril.Nktertkaniny
mohoureagovatnateplotupry.Napklad:nenatendevonebokemohoubt
psobenmpryvybleny.Lesklplastovmaterilymohoupsobenmpryztmavnout.
Akrylovvlkno,sametalenmohounateplotupryreagovatvelmicitliv.
2. ZazenNEPOUVEJTEnanenalakovanpodlahyaninavoskovanpodlahy.
3. Neponechvejtezazenplidlouhonajednommst!Metopokoditmaterily!
4. Dotykhorkchsoust,horkvodyihorkprymezpsobitpoplen/opaen.Pi
vypoutnzazen,poskonenpouitdvejtepozor,protoevzazensemenachzet
horkvoda.
5. Zazensezaprovozuohv,protosedotkejtepouzerukojetnebotlatek.
6. Nikdynesmrujteprupmonalidi,zvataaninarostliny.
7. Pruneaplikujtepmonavelmistudensklo,naelektrickzazen,aninasoustiobsahujc
elektricksoustijakojsounap.elektricksoustiuvnitpece.
8. Nikdysenepokouejteistitodvy,ktermteprvnasob.
9. Zajistte,abyzazennebylozapnutosprzdnoundrnavodu.
10. Dovodypouvanvtomtozazennepidvejteistcprostedky,vonnparfmy,
oleje/siliceanidnjinchemickltky,protoebystetmmohlizazenpokoditnebo
zpsobit,ejehodalvyuvnnebudebezpen.
11. Nepekraujtemaximlnpedepsanmnostvnpln1,4litr(2xdodanodmrn
ndrka).
12. Ndobasvodoujepodtlakem.Vkondresebhempouvnnesmotevt.
13. istibybhempouvnnemlbtnaklonnpodhlemvtmne45.
14. istijevybaventermostatematermlnbezpenostnpojistkounaochranuprotipeht.

53

PRODUKT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

54

Podlahovhlavice
Spou
Bezpenostnuzvr
Hadice
Plncuzvr
Krytdoplk
UkazatelnapjenZapnout/Vypnout
Kontrolka:pipravenokpouit
Kontrolka:jednotkajezapnut
Prodluovannstavce

11. Hadkprostra

12. Koncentrantryska
13. Ppojnadaptr
14. Ppojntryska
15. Plastovkart
16. rovkart
17. Velkpodloka
18. 2in1kombinovanppojka
19. Parnehlika

POUIT

Pedpouitm

Odstratevekerobalovmaterily.

Budelitonezbytn,oisttezazenvlhkmhadkemamalmmnostvmsapontu(vizt
odstavec"drbaaitn").

Pedkadmpouitmzkontrolujtekabelazstrku,jestlinejsoupokozen.Nepouvejte
pstroj,pokudjenapjeckabelnebopstrojpokozeninefungujesprvn.

Plnnvodnndrky(vizobrzky2a5)
Nikdynenaplujteparnistijelipipojendoelektrickst.Odejmteuzvrvodnndrky
stlaenmaotoenmprotismruhodinovchruiek.Zsobnknaplte1,4litruvody,tzn.2x
odmrka,kterjesoustbalen.Piloteuzvrvodnndrky,pevnpitlateaototevesmru
hodinovchruiek.
Poznmka:dovodypouitvtomtopstrojinepidvejtednistcppravky,parfmysvn,
olejenebojinchemiklie,protoebytomohlopstrojpokoditnebobytomohlobtprodal
pouvnnebezpen.
Poznmka:nepesahovatmaximlnmnostvnpln1,4litr(2xpiloenodmrka).

Pouitdoplk

Poznmka:

Vypojtepstrojzezsuvkyanechtehozcelazchladit,nedonjvloteneboznjodstrante
doplky.

Doplkyjsoupipouithork.

Parnpistole
Propipojenhadiceotevetekryt.Pevnmstisknutmpipojtehadici.

Parnpistolempojistku(kvlidtem).Kdyjezmekvpednpoloze,spouprynemebt
zmknuta.Uvetezmekdozadnpolohy,abymohlabtspouoptuvolnna.

Prodluovannstavce
Zlenadosahu,meteprodlouitjednm,dvmanebotemiprodluovacminstavci.Upevnte
prodluovactrubkunappojkutryskytakdaleko,dokudneuslytezetelnklikzpadky.Potom
pipojtehlavicinapodlahu.

55

Podlahovhlavice
Podlahovhlavicejevybavenaoddlenouppojkou.Propouitpodlahovhlavice,pipojtehadici
spolusprodluovacminstavcidozadnstipodlahovhlavice.Podlahovhlavicejenyn
kompletnsestrojena.Podlahovhlavicejevhodnproitnrozlehlchomyvatelnchzda
podlah.Umsttepodlahovouhlavicinaistchadraupevnteklipsnynaoboustranch.istc
efekthadrunapodlahumebtvylepenpravidelnmotenmavmnou.Msta,kterjsou
velmipinav,pejdjteparntryskoupomaleji,zvtetminekparnhoitn.
Poznmka:pstrojnenvhodnproitnnelakovanchdevnchpodlah,jemnchplasta
devnhonbytku.

Integrovanskladovacpihrdka
Vechnydoplkyjsoupohodlnumstnyvintegrovanpihrdce.Propstupkdoplkm
nadzdvihntehornstpstroje.

Ppojnadaptr
Upevnteppojnadaptrnappojkutryskyparnpistoletakdaleko,dokudneuslytezetelnklik
zpadky.Ppojnadaptrnynstajenzajistit.Ppojnadaptrlzeznovuodstranitzmknutm
ppojnhotlatkaaodthnutmadaptruodppojkytryskyparnpistole.

Koncentrantryska
Koncentrantryskasenasazujepmonappojnadaptr.Tatokoncentrantryskamebt
pouitasrznmipdavnminstavci(tryska,kart,2in1kombinovanppojka),zlenauren
pouit.Koncentrantryskamebtuitasrznmipdavnminstavcikitn:tko
dostupnchmst,trm,aluzi,raditor,toalet,kohoutk,nerezovoceli,oken,zrcadel,
smaltovanchpovrch,kodstrannskvrn.

56

Ppojntryska
Ppojntryskamebtpipevnnapmokekoncentrantrysce.Ppojnoutryskunasadte
zatlaenmapootoenm,opanmzpsobemppojnoutryskuodejmete.

Karte
Kartmebtpipevnnpmokekoncentrantrysce.Volbakartezlenaurenpouit.
Kartenasadtezatlaenmapootoenm,opanmzpsobemkarteodejmete.

2in1kombinovanppojka
Pravohlparnhlavahlavamebtpipojenapmonappojnadaptr.Hlavunasadte
zatlaenmapootoenm,opanmzpsobemhlavuodejmete.Hlavamebttakuvnaspolus
bavlnnouochranou,zlenapoadavcchpiitn.Tojevhodnpipiaitnalounn,
koberc,autosedaek,koupelenakuchyn.
Okennnstavecupevnteokennnstavecnaparnhlavutakdaleko,dokudneuslytezeteln
klikzpadky.Nynmetenasaditokennnstavecnakoncentrantryskupitlaenmpmona
msto,odstrantevythnutm.Tentonstavecjevhodnproitnoken,zrcadel,keramickch
obkladapovrchajinchneprovch,hladkchpovrch.
Poznmka:sklennpovrchymohoubtrozttnynhlmpsobenmvysokteploty.Ped
itnmpovrchjakojeskloparnmistiem,zahejtejepsobenmpryzevzdlenosti2025cm
odpovrchu.Pokraujtestejnomrnmnanenmpryzevzdlenosti1015cm.

Pouit

UkazatelnapjenZapnout/Vypnout
Ponaplnnndrkyvodou,vlotezstrkudozsuvky.ZapnteististlaenmtlatkoON/OFFdo
poziceON.lutaervenkontrolkyserozsvt.ervensvtlonaznauje,epstrojjezapnut.
lutsvtlozna,ejednotkasezahv.

Svtelnindikacepry
Operanteplotybudedosaenozaccaza11minut,svtelnkontrolkaprysevypne.Pstrojje
nynpipravenkpouit.
Poznmka:vodnndrkanesmbtotevenabhemuvn(NDOBAJEPODTLAKEM).

Parnehlika
1. Propipojenhadiceotevetekryt.Silnmstisknutmpipevntehadici.

57


2.

Parnehlikajevhodnpropouvnnaehlcmprkn.ehlcprknamajodkldacprostor
vetvarumky,kterdovolujepecirkulovat.
3. Poloteparnehlikunanstavecazapntepstroj.
Poznmka:parnehlikamusbtpostavenanaruvzdornpodloce,pokudjeparnisti
zapnut.
Poznmka:piprvnmpouitjemon,edojdekuvolnnmenhomnostvkouez
pstroje.Tentojevjebnabrzypestane.
4. Nastavtepoadovanouehlcteplotunaovladaiteploty,kterjeumstnpoddradlem
ehliky.rovkanadradleehlikyserozsvtaindikuje,eseehlcplochanahv.Kdyje
dosaenopoadovanehlcteplotyparnehliky,svtlozhasne.ehlikajenynpipravena
kpouit.
Poznmka:piprvnmpouitehlikyatakpodlouhdobnepouvn,jedoporueno
vyzkouetparnehlikunakusustarltky,abysteseujistili,eehlcpovrchandrna
vodujsouist.
Poznmka:vdypozornprohldnteinformanetiketynaltkch,ktersechystteehlit.
Polyakrickaacettovipolyamidovsmsiapodobnmaterilybynemlypijtdostykus
prou.

Jelikoehlikamebtpouvnahorizontlnivertikln,jeidelnnaparnitnzclon
aobleen.Vertiklnvyuitparnehlikyjevhodnzejmnanaodstraovnmastnotz
viscchltek.Drteehlikuvertiklnzhruba515cmodmateriluastiskntetlatkopry.
Stisknutmtlatkapryspustteproudpryzpednstiehliky,kterbudeprouditdokud
tototlatkodrte.Pronepetritproudprypiehlen,stisknteernzmeknatlatku
pryvesmrudradlaasouasndrtetlatkopry.Provypojenparnehlikystlateob
tlatkaprouvolnnnalevoinapravoodparnhokonektoruavythntejizdrku.

Optovnplnnndrky
Pokudjenutnbhemuvnvodnndrkudoplnit,nejdveplnvypnteistiavyjmte
napjeckabelzest.Pedotevenmuzvrundrkynavodukdoplnn,uvolntetlakpry
stlaenmspouteprynaparnpistolineboponechejteistiplnvychladnout.Vodnndrka
pakmebtnsledovndoplnna.Odejmteuzvrvodnndrkystlaenmaotoenmproti
smruhodinovchruiek.Zsobnknaplte1,4litruvody,tzn.2xodmrka,kterjesoustbalen.
Piloteuzvrvodnndrky,pevnpitlateaototevesmruhodinovchruiek.
Poznmka:

Jetpouplynut5minutochlazovnmebtzbvajcvodavzsobnkuauzvrstle
hork.Butevdyopatrnpiodejmnuzvruvodnndrky,dokudseuvolujehorkpra,
metozpsobitopaen.

Dovodypouitvtomtopstrojinepidvejtednistcppravky,parfmysvn,oleje
nebojinchemiklie,protoebytomohlopstrojpokoditaprodalpouitbytomohlobt
nebezpen.

Nepekraujtemaximlnmnostvnpln1,4litr(2xdodvanodmrka).

Voblastechstvrdouvodousedoporuujepouitdestilovanvody,abysepedelo
usazovnvpnku.

58

Ochranaprotipehvn
Pstrojjevybavenochranouprotipehvn.istisesamovolnvypne,pokudjehoteplota
doshne180Cjakoprevencepeht.Vtomtoppadurychlenvyjmtenapjeckabelzest.
Ponechejteistivychladnout30minutpedpokraovnvprci.

Popouit:
1. Vypntepstrojstlaenmtlatkaon/off.
2. Nechtepstrojzcelazchladnout.
3. Vyisttendobusvodou.

DRBAAITN

Poznmka:

Piitnpstrojeneboprovdndrbyvdypstrojvypnteavyjmtezstrkuze
zsuvky.

Nikdyneponoujtepstrojaneborudovodynebojinchtekutin.

itnpstroje
1. Pstrojvypnteapedjehoitnmhonechtezcelazchladit.
2. Vyisttevybavenadoplkyvlhkmhadkemajemnmistcmppravkemazcelajej
vysute.
Poznmka:kitnzazennikdynepouvejteabraziva,blcprostedkyaniocelovouvlnu.
Tobymohlozpsobitpokozenmaterilu.

Vyplachovnvodnndrky
Proitnvodnndrkyjdoporuujemenaplnitvodouapodnzatst.Touvolnnkter
loiskaspojenstvorbouvodnhokamene,ktersenahromadilanadnvodnndrky.Vodu
vylijetedrenmistievzhrunohama.

Odvpnn
Proprodlouenivotnostivaehoistie,doporuujemeodvpnnkadch6msc.Nalijtedo
vodnndrky1,4litruvodyoteplot50Cavhotejednuadvtabletyproodvpnn.Po30
minutchvylijtevoduavyplchnte.

Skladovn
1. Pstrojvypnteatermostatehlikynastavtena'0'.Nechtepstrojadoplkyzcelazchladit.
2. Podrteistivzhrunohamaavylijtevodu.
3. Odkldacprostorprokartnapodlahusenachznazadnstranpstroje.

59

LIKVIDACESTARCHSPOTEBI

1.
2.
3.
4.

Paklie,jekvrobkupipojensymbolpekrtnuthokontejneruznamento,evrobek
podlhevropsksmrnici2002/96/EC.
Vechnyelektrickaelektronickvrobkybymlibtlikvidovnyoddlenodkomunlnho
odpaduprostednictvmurenchsbrnchmststanovenchvldounebomstnmiady.
Sprvnzpsoblikvidacestarhoelektrickhospotebiepomhzamezitmonm
negativnmdopadmnaivotnprostedalidskzdrav.
Propodrobnjinformaceolikvidacispotebieseobratenamstskad,slubypro
likvidaciodpadunebovobchod,kdejstevrobekzakoupili.

TECHNICKDETAILY

slomodelu
CSC5662M
Vkon
1400W1600W
Vkonparnehliky
700W800W
Napt
220240V~
Frekvence
50Hz

Montissjeregistrovanobchodnznakaspolenosti:

VandenBergProductsBV
IJzerwerf1012
6641TKBeuningen
Nizozem
www.vdbergproducts.com

60

ZRUKA

Tatozrukasevztahujenapstrojpodobu24mscoddatankupu,atonaservisavmnu
nhradnchdlpodpodmnkou,ejstepouilipstrojsprvntak,jakjepopsnovnvodu
kpouit.Tatozrukanevyluujevnitrosttnprvnpedpisy,ktermohouexistovatvzeminkupu
vsouvislostisjejmizrunmipodmnkami.

Piuplatnnreklamacevrmcittozrukymustepedloitoriginlfakturynebotenku
spesnmdatemnkupu,nzevprodejce,popisaslomodeluspotebie.Doporuujeseuschovat
dokumentynabezpenmmst.

Tentopstrojjeurenpouzeprodomcpouit.Pokozeniporuchyvdsledkuprmyslovho
neboobchodnhovyuitjsouvylouenyzezruky.

Psluenstvajednotlivsoustkypstroje,kterjsounchylnkopoteben,nejsouzahrnuty
vzruce.Pokudsijechceteznovuobjednat,navtivteprosmwww.muppa.nl.

Zrukanatotozazenzanik,pokud:

Originldokladujejakkolivzmnnijeneiteln;

Vzornebosriovslozazenbylozmnno,odstranno,smaznoijeneiteln;

Opravybylyprovedenyneautorizovanmservisemiosoboubezoprvnn;

kodajevsledkemvnjchpin,jakojeohe,pokozenvodou,pokozenpipeprav,
atmosferickchvboj,nedostatennebonesprvndrby;

Zazenbyloprovozovnovjinzemi,neprokteroubylopvodnnavreno,schvleno,
vytvoenoauvolnno,stejnjakovadyvzniklvdsledkutchtozmn;

Pstrojnebylpouitvsouladuspokynyainstrukcemiuvedenmivnvodukpouit,
dodanmusvrobkem.

Pokudbysnaddoloksituaci,ebyVspotebinefungovalsprvnnebovykazovalnjakou
zvadu,obratesenasvhoprodejce.Abystepedelinepjemnostem,nejprvesipettenvod
kpouit.

61

INSTRUCCIONESDESEGURIDAD

Advertencia:
Cuandoseusacualquierartefactoelctrico,siemprecumplaconlasadvertenciasbsicasde
seguridad.Sedebencumplirlassiguientesinstruccionesparareducirelriesgodefuego,descarga
elctricaoheridas.

General
1. Leadetenidamenteestemanualantesdeusarelartefacto.Mantengaestemanualenun
lugarseguroparareferenciasfuturas.
2. Utiliceesteartefactosolamentecomolodescribeelmanual.
3. Verifiquesielvoltajeindicadoenelartefactocorrespondeconelvoltajelocalantesde
conectarelartefacto.
4. Siempreutiliceuntomaconcableatierra.
5. Verifiqueelartefactoregularmenteparaversitieneaveras.Noutiliceelartefactosielcable
dealimentacinotomacorrienteestaveriadoocuandocualquiercomponentedelartefacto
sehacadooaveriado.Sielcabledealimentacinestaveriadolodebehacerreemplazar
porVandenBergProductsoservicioautorizadoporVandenBergProductsparaevitarlos
riesgosdeseguridad.
6. Nointentereararelartefactoustedmismo.
7. Esteartefactonoesconvenientequeseausadoporniosopersonasconcapacidadesfsicas,
sensitivasomentalesreducidasofaltadeexperienciaoconocimiento,amenosquealguien
responsabledesuseguridadlosestsupervisandoolesexplicacomodebeserusadoel
artefacto.Serequiereunasupervisacincercanasielartefactoseusacercadenios,
animalesdomsticosoplantas.
8. Nuncapermitaquelosniosjueguenconlosenvoltoriosyaquehayriesgodesofocacin.
9. Nodejeelartefactosincuidarlocuandoeltomacorrienteestenelenchufe.
10. Siempreapagueelartefactoysaqueeltomacorrientedelenchufecuandollene,vaceo
limpieelartefactoocuandoelmismonoestenuso.
11. Nuncatiredelcabledealimentacinparasacareltomacorrientedelenchufe;ensulugar,
sostengaeltomacorrienteytiresuavementeparadesconectar.
12. Noutiliceelartefactoconuncabledeprolongacinamenosqueelmismohasidoverificado
yprobadoporunmecnicocalificado.
13. Notireolleveelartefactoporsucabledealimentacinynoutiliceelcabledealimentacin
comounamanija.
14. Notireelartefactosobreelcabledealimentacinynopermitaqueelcabledealimentacin
secomprimaniseretuerza.
15. Mantengaelartefacto,eltomacorrienteyelcabledealimentacinlejosdellamasy
superficiescalientes.
16. Asegresedequeelartefactosehayaenfriadototalmenteantesdeagregaroretirar
accesoriosoantesdeguardarelartefacto.
17. NoutiliceaccesoriosquenoestnrecomendadosporVandenBergProducts,especialmente
accesoriosquenosonprovistosconelartefacto.
18. Nuncautiliceelartefactoenciertasreasdondepuedehaberpresenciadevapores(thinner
depinturas,materialinflamable,pinturaobarnicesabasedeaceite,lquidosogases
inflamables)porelriesgodeposibleexplosin.
19. Noutiliceelartefactoenexteriores.
20. Nuncasumerjaelartefactooelcabledealimentacinenaguauotroslquidos.
21. Notoqueelartefactooeltomacorrienteconlasmanosmojadas.
22. Nuncaintenteagarrarunartefactoelctricosisehacadoenaguauotroslquidos.Ental
casodesconecteeltomacorriente.
62

23. Tengamuchocuidadocuandolimpieescalerasuotrassuperficiesdesparejas.
24. Guardeelartefactoeninteriores.
25. Eldaocausadoporelusoincorrectodevaporenobjetos,materiales,personasoanimaleso
pornoobservarestasinstruccionesparasuusoseexcluyedelagaranta.

Esteartefactoessolamenteparausohogareo;NOutilizarparafinescomerciales.

Funcionamientodelvapor

Advertencia:
Elpoderycalordelvaporpuedetenerconsecuenciasadversasenciertosmateriales.Siempre
verifique,antesdeponerenfuncionamientoelartefacto,silasuperficieoelmaterialpuedeser
tratadoconvapor.Hagaestohaciendounapruebaenunasuperficieescondidadelmaterialque
deseatratar.

1. Lafuerzaycalordelvaporpuededaasciertosmateriales.Algunastelaspuedenreaccionara
latemperaturadelvapor.Porejemplo:pisossinpinturaocueropuedenblanquearseporla
accindelvapor.Materialesplsticosbrillantessepuedenopacarporeltratamientoconel
vapor.Fibrasacrlicas,terciopeloylinoreaccionanenformamuysensiblealatemperatura
delvapor.
2. NOutiliceelartefactosobrepisossinpintaroencerados.
3. NOutiliceelartefactosobrepisossinpintaroencerados.
4. Nomantengaelartefactodemasiadotiempoenunsololugar!estopuededaaslos
materiales!
5. Puedenocurrirquemadurasaltocarpartescalientes,aguacalienteovapor.Tengacuidado
cuandodreneelartefactoluegodesuusoyaquepuedehaberaguacalienteenelartefacto.
6. Elartefactosecalientadurantelaoperacin,porlocualsolamentetoquemanijasobotones.
7. Nuncaapunteelvapordirectamentesobrepersonas,animalesoplantas.
8. Noapliqueelvapordirectamentesobresuperficiesdevidriomuyfras,artefactoselctricoso
partesquecontienencomponenteselctricostalcomocomponenteselctricosdentrodeun
horno.
9. Nuncaintentelimpiarropaquetodavaseestusando.
10. Asegresedequeelartefactonofuncioneconuntanquedeaguavaco.
11. Noagreguelquidoslimpiadores,perfumesaromticos,aceitesocualquierotroproducto
qumicoalaguaqueseusaenesteartefacto,yaquepuedendaarelartefactoohacerlo
inseguroparasuuso.
12. Noexcedalacantidadestipuladadellenadodeltanquede1,4litros(2xelvasodemedida
provisto).
13. Eltanquedeaguaestbajopresin.Latapadeltanquenosedebeabrirdurantesuuso.
14. Ellimpiadornosedebeinclinaraunngulodemsde45durantesuuso.
15. Ellimpiadorestequipadoconuntermostatoyunartefactodeseguridaddetemperatura
comoproteccinparaelsobrecalentamiento.

63

ELPRODUCTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

64

Cepillodepiso
Conmutadordevapor
Cierre
Manguera
Tapndeldepsito
Tapndelosaccesorios
Interruptor
Luzindicadora:listoparaserusado
Luzindicadora:unidadencendida
Tubosdeprolongacin

11. Fundadealgodn
12. Boquilladechorroconcentrado
13. Adaptador
14. Piezadeboquilladechorro
15. Cepilloplstico
16. Cepillodealambre
17. Fundadealgodn
18. Piezadeboquillacombinada2en1
19. Plancha

ELUSO

Antesdeusar

Retiretodoelmaterialdeembalaje.

Limpieelartefacto,siesnecesario,conunpaohmedoyunpocodedetergente(vea
tambinelprrafo"mantenimientoylimpieza").

Verifiquequeelartefactonotengaaveraantesdecadauso.Nouseelartefactosielcablede
alimentacinoelartefactoestaveriadoonofuncionacorrectamente.

Llenadodeldepsitodeagua(dibujos25)
Desconecteelaparatodelaredcadavezantesdeabrirelcierredeldepsitodeagua.Abraeltapn
deldepsitopresionndoloyabrindoloensentidocontrarioalasagujasdelreloj.Lleneel
depsitocon1,4litrosdeaguafra(dosveceselcontenidodelvasomedidor).Vuelvaacolocarel
tapnenelaparatoycirreloenelsentidodelasagujasdelreloj.
Nota:noagreguelquidoslimpiadores,perfumesaromticos,aceitesuotrosproductosqumicosal
aguaqueseutilizaenelartefacto,yapuedeaveriarelartefactoohacerloinseguroparasuuso.
Nota:noseexcedalacantidadestipuladadellenadode1,4litros(2xlatazademedidaprovista).

Usodelosaccesorios

Atencin:

Desconecteelartefactoydejeenfriartotalmenteantesdeinsertaroretirarunaccesorio.

Losaccesoriossecalentarndurantesuuso.

Pistoladevapor
Abralatapaparaconectarlamanguera.Agregueeltuboconunafuertepresin.

Lapistoladevaportieneunatraba(cierredelosnios).Simueveelcierrehaciadelante,yanose
puedemanejarelinterruptordevapor.Moviendoelcierrehaciaatrs,elinterruptorquedalibre.

Tubosdeprolongacin
Dependiendodelaaplicacindelaparato,sepuedenusaruno,dosotrestubosparala
prolongacin.Coloqueeltubodeprolongacinenlaboquilladeconexinhastaquehagaclicyest
ensusitio.Acontinuacinsemontaelcepillodesuelo.

65

Cepillodesuelo
Elcepillodesueloseentregaconunapiezadeconexinpropia.Montelapiezadeconexinenla
partetraseradelcepillodesuelo(montajearealizarslounavez).Ahoraelcepillodesueloest
listo.Elcepillodesuelosirveparaeltratamientodeparedesysuelosgrandesylavables.Pongael
cepillodesueloenunabayetaytenselabayetadebajodelassujecionesaamboslado.Sicambiala
bayetayledalavueltaconregularidad,mejorarlaabsorcindesuciedad.Limpiesuperficies
sumamentesuciastrabajandolentamenteparaprolongarelperiododeaccindelvapor.
Atencin:elaparatonoesaptoparasuelosdemaderasincapadeproteccin,plsticosblandosy
mueblesdemadera.

Compartimientointegradoparaguardaraccesorios
Todoslosaccesoriossepuedenrecogerenlacajadelaparato.Paraencontrarlosaccesorios,
levantelapartesuperiordelaparatotirandodelapequeatapitaqueseencuentrajustamente
delantedelpaneldemando.

Adaptadorparaaccesorios
Coloqueeladaptadorenlaboquilladeconexindelapistoladevaporhastaquehagaclicyesten
susitio.Enestaposicin,eladaptadorquedabloqueado.Presionandoelbotndeconexinpara
accesorios,sepuedevolveraquitareladaptador.

Boquilladechorroconcentrado
Laboquilladechorroconcentradosecolocadirectamenteeneladaptadordeaccesorioshastaque
hagaclicyestensusitio.Laboquilladechorroconcentradopuedeusarsecondiversaspiezasde
montaje(piezadeboquilladechorro,cepillosdeencaje,boquillacombinada2en1).Laboquillade
chorroconcentradoylasdiferentespiezasdelimpiezalaspuedeusar,porejemplo,paralimpiar
lugaresdedifcilacceso,talescomo:rincones,juntas,persianas,calefaccincentral,wteres,
66

soportes,aceroinoxidable,cristales,espejos,superficiesesmaltadas,disolvermanchas.

Piezadeboquilladechorro
Puedecolocarlapiezadeboquilladechorrodirectamenteenlaboquilladechorroconcentrado.
Pongalaboquilladechorroapretndoloyenroscndolo,ysaquelapieza,tirandodelmismoy
enroscndolo.

Cepillosdemontaje
Puedecolocarloscepillosdemontajedirectamenteenlaboquilladechorroconcentradooenel
adaptador.Elijaelcepillodemontajeadecuadoalalaborarealizar.Pongaelcepillodemontaje
apretndoloyenroscndolos,ysaqueelcepillodemontajetirandodelosmismosyenroscndolos.

Piezadeboquillacombinada2en1
1. Puedecolocarlapiezadeboquilladirectamenteeneladaptador.Pongalapiezadeboquilla
apretandodelamismayenroscndola,ysaquelapiezatirandodelamismayenroscndola.
Segnlasexigenciasdelalimpieza,sepuedeusarlapiezadeboquillaconosinestuchede
algodn.Lapiezaessumamenteapropiadaparalalimpiezayelcuidadodedecoracin,
tapizados,asientosdecoche,baoycocina.
2. Piezademontajeparacristales.Coloquelapiezademontajeparacristalesenlapiezade
montajedevaporhastaquehagaclicyestensusitio.Essumamenteaptaparalalimpieza
decristales,espejos,baldosascermicasyotrassuperficieslisassinporos.
Atencin:encasodeunasubidasbitadelcalor,loscristalespuedenreventar.Calientela
superficiedelcristalantesdelimpiarloaplicandounvapormuyextendidoaunadistanciade
20a25cm.delasuperficie.Reduzcaladistanciaalcalentarseelcristala10a15cm.

Eluso

Interruptor
Cuandosehayallenadoeltanque,inserteeltomacorrienteenelenchufe.Enciendaellimpiador
presionandoelinterruptordeencendidoON/OFFalaposicinON.LasLEDamarillayrojase
encienden.Laluzrojaindicaqueelartefactoestencendido.Laluzamarillaindicaquelaunidadse
estcalentando.

Luzindicadoradevapor
Despusdeunos11minutos,sealcanzalatemperaturaparaelfuncionamientoyseapagalaluz
queindicaqueelaparatoestencondicionesdefuncionamiento.Ahoraelaparatoestlistopara
suuso.
Atencin:estandoenfuncin,noabranuncalaaperturaderelleno(ELDEPSITOESTBAJO
PRESIN)

67

Laplanchadevapor
1. Abralatapaparaconectarlamanguera.Conecteeltubooprimiendofuertemente.

2.
3.

4.

Utiliceunatabladeplancharquesepuedausarconunaplanchaavapor.Lastablasde
plancharparaplanchasavaportienenundescansoengrillaquepermitequecirculeelvapor.
Pongalaplanchadevaporenlaparrillaquehasidosuministradaconlaplanchadevapor.
Atencin:hayquedejarlaplanchadevaporsobreunabaseresistentealcalor,alconectarla
vaporeta.
Atencin:alusarporprimeravezlaplanchadevapor,esposiblequeseproduzcaunpocode
humo.Estoesnormalynodurarmuchotiempo.
Ajustelatemperaturadeplanchardeseadaconelreguladordetemperaturadebajodel
mangodelaplancha.Laluzqueseencuentraenelmangodelaplancha,seenciendepara
indicarquelaparteinferiordelaplanchaseestcalentando.Alalcanzarlatemperaturade
plancharajustada,laluzseapaga.Entonceslaplanchaestlistaparasuuso.
Atencin:laprimeravezqueuselaplanchaytambindespusdenohaberlausadodurante
muchotiempo,hayquehacerunapruebaenuntrapoviejoparaverificarsilasuperficiede
plancharyeldepsitodeaguaestnlimpios.
Atencin:apliquesiempreestasreglasalplancharproductostextiles.Lostejidosde
poliacrilicoylasmezclasdeacetatoypoliamidaytelasparecidasnopuedensertratadoscon
vapor.

Dadoquesepuedeusartantoverticalcomohorizontalmente,laplanchaessumamenteapta
paralimpiarconvaporcortinasyropadevestir.Eltratamientoverticalconvapores
sumamenteaptoparaplancharlosplieguesdetelascolgantes.Mantengalaplanchaverticala
unadistanciade5a15cm.delatelaypresioneelbotndevapor.Alpresionarelbotnde
vaporsaldrvapordelapartesuperiordelaplanchamientrasquetengaelbotnpresionado.
Paraconseguirunvaporcontinuoduranteelplanchado,presioneelbotndecierrenegroen
elbotndevaporhaciaelmangomanteniendoapretadoelbotndevapor.Paradesconectar
laplanchadevapor,aprieteambosbotonesdecierreenlapartedeizquierdayderechadel
conectordevaporysquelodelenchufe.

Rellenareldepsitodeagua
Sihayquerellenareldepsitodeaguaduranteeltrabajo,apagueydesconecteelaparato.Antes
deabrireltapndeldepsitoparavolverarellenarlo,hayquedejarescaparlapresindevapor
presionandoelconmutadordevaporenlapistoladevapor,odejarqueelaparatoseenfre
completamente.Eldepsitodeaguasepuederellenardelasiguientemanera:abraeltapndel
depsitopresionndoloyabrindoloensentidocontrarioalasagujasdelreloj.Lleneeldepsito
con1,4litrosdeaguafra,dosveceselcontenidodelvasomedidor.Vuelvaacolocareltapnenel
aparatoycirreloenelsentidodelasagujasdelreloj.
Atencin:

Tambindespusde5minutosdeenfriamientoelaguaquequedaeneltanqueyeltapn,
siguenestandomuycalientes.Desenrosquecuidadosamenteeltapndeldepsitoyaque
puedeescaparvapormuycalienteyunosepuedequemaraltocarlaroscadetornillo.

Noagreguelquidoslimpiadores,perfumesaromticos,aceitesuotrosproductosqumicosal
aguausadoenesteartefactoyaquepuededaarelartefactoohacerloinseguroparasuuso.
68

Noexcedalacantidadmximaestipuladadellenadode1,4litros(2xlatazademedida
provista).
Enzonasdeaguasduras,serecomiendaelusodeaguadestiladaafindeevitarquese
depositesarro.

Proteccincontraelrecalentamiento
Elaparatoestprovistodeunaproteccincontraelrecalentamiento.Alllegaraunatemperatura
de180C,elaparatosedesconectaautomticamenteparaimpedirelrecalentamiento.Enesecaso,
desconecteelaparatoinmediatamente.Despusdeunperiododeenfriamientode30minutosse
puedevolverausarelaparato.

Despusdeserusada
1. Apagueelartefactopresionandoelinterruptordeencendidoon/off.
2. Esperehastaqueelaparatoestcompletamentefro.
3. Limpieeltanquedeaguaatravsdelartefactoparagirar.

LIMPIEZAYMANTENIMIENTO

Atencin:

Siempreapagueydesenchufeelartefactoantesdelimpiarlo.

Nuncasumerjaelartefactonielcabledealimentacinenaguauotroslquidos.

Limpieza
1. Apaguelamquinaydejeenfriarcompletamenteantesdelimpiarelartefacto.
2. Limpieelequipoyaccesoriosconunpaohmedoyundetergentelivianoyseque
totalmente.
Atencin:nuncauseabrasivos,agentesblanqueadoresolanadeaceroparalimpiarel
artefacto.Estopodracausardaosalmaterial.

Enjuagareldepsitodeagua
Antesdelimpiareldepsitoleaconsejamosquelollenedeaguayqueloagiteconfuerza.Deesta
manerasesueltanlosresiduosdecalquesehandepositadoenelfondo.Acontinuacin,elimineel
aguaconlosrestosdecal.

Descalcificar
Paragarantizarunavidatilmslargadesuaparato,deberdescalcificarelaparato
aproximadamentecada6meses.Desconecteelaparato,saqueelenchufedelaconexinyquiteel
aguadelaformaindicadaanteriormente.Lleneeldepsitocon1,4litrosdeaguaauna
temperaturade50Cyaadaalaguaunatabletadedescalcificacin,odoscomomximo.Despus
deunperiododeaccindeunos30minutos,puedeeliminarelaguaconlosrestosdecaldisueltos.

Almacenaje
1. Apaguelamquinaypongaeltermostatodelaplanchaen'0'.Permitaqueelaparatoylos
accesoriosseenfrencompletamente.
2. Vaceelaguasosteniendoellimpiadoralrevs.
3. Sepuedeencontrarunaranuradeaparcamientoenlaparteposteriordelaparatodondese
puedeaparcarelcepilloparasualmacenaje.

69

ELIMINACINDESUARTEFACTOVIEJO

1.
2.

3.
4.

Cuandoestesmbolodecontenedorconruedastachadoestagregadoalproductosignifica
queelproductoestcubiertoporlaEuropeanDirective2002/96/EC.
Todoslosproductoselctricosyelectrnicosdebensereliminadosenformaseparadadel
circuitoderesiduosmunicipalpormediodeinstalacionesderecoleccindesignadosporel
gobiernoolasautoridadeslocales.
Lacorrectaeliminacindesuartefactoviejoayudaraprevenirlasconsecuenciaspotenciales
negativasparaelmedioambienteylasaludhumana.
Paraobtenerinformacinmsdetalladasobrelaeliminacindesuartefacto,tomecontacto
conlaoficinadelaciudad,serviciodeeliminacinderesiduosoelnegociodondecomprel
producto.

DATOSTCNICOS

Nmerodelmodelo
CSC5662M
Potencia
1400W1600W
Potenciaplancha
700800W
Tensinnominal
220240V~
Frecuencianominal
50Hz

Montissesunamarcaregistradaydepositadade:

VandenBergProductsBV
IJzerwerf1012
6641TKBeuningen
PasesBajos
www.vdbergproducts.com

70

SUTARJETADEGARANTA

Estatarjetadegarantacubreasudispositivoporunperiodode24mesesdesdelafechadesu
compraencuantoacargosdeservicioconlacondicinquehayausadoeldispositivo
correctamentecomosedescribeenlasdireccionesdeuso.

Noestncubiertoslosdefectosoriginadosporuntratoincompetente,daoointentode
reparacinporpersonasexternas.
Lagarantanoaplicaalosaccesoriosprovistosyotraspartesdelproductoqueseansusceptiblesa
usarse.Sideseaordenarnuevamenteestas,entoncespuedeirawww.muppa.nlparahacerlo.

Estedispositivoestahechosolamenteparausodomestico.Estnexcluidosdelagarantaeldaoy/
omalfuncionamientoporelusoindustrial.

Ustedpuedehacerusodelagarantasi:

Sieldispositivohasidousadoacordealmanual;

Ustedposeeunapruebavalidadecomprayestanohasidocambiadaoqueseailegibleen
cualquierforma;

Laformadeserviciohasidollenadaclaramenteycompletamente;

NOsehanrealizadoreparacionesporalgntalleropersonanoautorizada;

Eldaonopuedeserculpadeunacausaqueseanajenaaldispositivo,talescomo:Daopor
fuego,daoporagua,daodetransportacin,descargasatmosfricas,mantenimiento
insuficienteoinapropiado.

Sisudispositivonofuncionaapropiadamenteapesardenuestrocuidadosocontroldecalidad,
entoncespuedeapelaranuestrosserviciosSideseausarnuestroservicio,lepedimosqueenvela
formadeservicioclaramentellenada,incluyendoelrecibodecompra.Laformadeservicioesta
incluidaenestemanual.

Paraprevenircualquierinconveniente,leaconsejamosleercuidadosamentelasdireccionesantes
decontactarnos.

71

FORMADESERVICIO

DesafortunadamenteNOpodemosaceptarningunaformadeservicioquenoestecompletamente
claraoparcialmentellenada.Porconsiguiente,porfavorsiemprellenelaformadeservicioloms
claraycompletaposible.

ELPRODUCTO
Nmerodeartculo:CSC5662M
Descripcindelartculo:MontissHeavyDutySteamCleanerwithIron
Tiendadecompra:................................................................................................................................
Fechadecompra(Comoenlapruebadecompra):.............................................................................

SUSDATOS
Nombre:................................................................................................................................................
Direccin:..............................................................................................................................................
Cdigopostal:.......................................................................................................................................
Cuidad:..................................................................................................................................................
Telfono:...............................................................................................................................................
Fax:.
Email:...................................................................................................................................................

DESCRIPCINDELPROBLEMA
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Puedeenviarestaformajuntoalapruebadecompraa:

Direccindecorreo:VandenBergProductsBV,IJzerwerf1012,6641TKBeuningen,Lospases
bajos
Fax:(+31)243454429

Email:service@vdbergproducts.com

72

Horace

27 April 2012