Você está na página 1de 72
Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d’emploi Návod k použití Manual de explotación

Gebruiksaanwijzing User manual Gebrauchsanweisung Mode d’emploi Návod k použití Manual de explotación

HEAVY DUTY STEAM CLEANER + IRON

CSC5662M

04/12

HOME APPLIANCES

Voorzichtig: De watertank staat onder druk. S.v.p. de knop ingedrukt houden om de stoom te

Voorzichtig:

De watertank staat onder druk. S.v.p. de knop ingedrukt houden om de stoom te laten ontsnappen. Trek de stekker uit het stopcontact. Het apparaat 5 minuten af laten koelen alvorens u de dop opendraait om evt. na te vullen.

Attention:

Water tank is under pressure. Keep the button pressed to allow the steam to escape. Pull the plug from the wall socket. Allow the device to cool down for five minutes before refilling.

Achtung:

Wassertank ist unter Druck. Drücken Sie den Knopf um den Dampf abzulassen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Vor der Nachfüllung mit Wasser 5 Minuten warten bis der Tank sich abgekühlt hat.

Attention:

Le réservoir d'eau est sous pression. Tenez le bouton pressé de manière que l'appareil perd la pression. Retirez la fiche de la prise de courant. Laissez refroidir l'appareil.

Pozor:

Vodní nádrž je pod tlakem. Držte tla čítko stisknuté, aby pára mohla unikat. Vytáhn ěte zástrčku z elektrické sítě. P řed znovunapln ěním p řístroje jej nechte 5 minut zchladit.

Atención El depósito de agua está bajo presión. Por favor, mantenga el botón presionado para dejar que se escape el vapor. Saque el enchufe de la conexión. Deje que se enfríe el aparato durante 5 minutos antes de abrir el tapón para echar más agua en el depósito.

INHOUDSOPGAVE SOMMAIRE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 40 HET PRODUCT 6 LE

INHOUDSOPGAVE

SOMMAIRE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

40

HET PRODUCT

6

LE PRODUIT

42

HET GEBRUIK

7

UTILISATION DE L’APPAREIL

43

ONDERHOUD EN REINIGING

11

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

47

UW OUDE APPARAAT WEGDOEN

12

ÉLIMINATION DE VOTRE ANCIEN

48

TECHNISCHE GEGEVENS

12

APPAREIL

UW GARANTIEBEWIJS

13

DONNÉES TECHNIQUES

48

SERVICEFORMULIER

14

VOTRE CERTIFICAT DE GARANTIE

49

 

FORMULAIRE DE SERVICE

50

TABLE OF CONTENTS

OBSAH

SAFETY REGULATIONS

16

BEZPEČ NOSTNÍ P ŘEDPISY

52

THE PRODUCT

18

PRODUKT

54

THE USE

19

POUŽITÍ

55

MAINTENANCE AND CLEANING

23

ÚDRŽBA A Č IŠT Ě

59

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

24

LIKVIDACE STARÝCH SPOT ŘEBI ČŮ 60

TECHNICAL DETAILS

24

TECHNICKÉ DETAILY

60

GUARANTEE

25

ZÁRUKA

61

SERVICE FORM

26

INHALTSVERZEICHNIS

ÍNDICE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

28

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

62

DAS PRODUKT

30

EL PRODUCTO

64

DIE BENUTZUNG

31

EL USO

65

WARTUNG UND REINIGUNG

35

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

69

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

36

ELIMINACIÓN DE SU ARTEFACTO

70

TECHNISCHE DATEN

36

VIEJO

IHR GARANTIESCHEIN

37

DATOS TECNICOS

70

SERVICEFORMULAR

38

SU TARJETA DE GARANTÍA

71

 

FORMA DE SERVICIO

72

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Waarschuwing: Bij het gebruik van ieder elektrisch apparaat, dienen basisvoorzorgsmaatregelen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Waarschuwing:

Bij het gebruik van ieder elektrisch apparaat, dienen basisvoorzorgsmaatregelen inzake veiligheid altijd nageleefd te worden. Onderstaande instructies dienen opgevolgd te worden om het risico van brand, elektrische schok of verwonding te reduceren.

Algemeen

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

2. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.

3. Controleer of de aangegeven netspanning op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.

4. Dit apparaat dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact.

5. Controleer regelmatig of het apparaat intact is. Gebruik het apparaat niet indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of wanneer enig onderdeel van het apparaat is gevallen of beschadigd is geraakt. Indien de stroomkabel beschadigd is, moet u het laten vervangen door Van den Berg Products of een door Van den Berg Products geautoriseerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.

6. Repareer om gevaren te vermijden het apparaat nooit zelf.

7. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Nauwlettend toezicht is vereist als het apparaat in nabijheid van kinderen, huisdieren of planten wordt gebruikt.

8. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen, er bestaat verstikkingsgevaar.

9. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.

10. Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat vult, leegt, reinigt of als u het apparaat niet gebruikt.

11. Trek nooit aan de stroomkabel, maar aan de stekker zelf om deze uit het stopcontact te nemen.

12. Gebruik het apparaat niet met behulp van een verlengsnoer, tenzij dit verlengsnoer gecontroleerd en getest is door een gekwalificeerde monteur.

13. Til het apparaat nooit op aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als handvat, trek de stroomkabel niet om scherpe randen of hoeken.

14. Laat het apparaat niet over de stroomkabel rijden en laat de stroomkabel niet op enige wijze knikken of omkrullen.

15. Houd het apparaat, de stekker en de stroomkabel uit de buurt van vuur en hete oppervlakken.

16. Zorg ervoor dat het apparaat volledig afgekoeld is wanneer u accessoires bevestigt of losmaakt of voordat u het apparaat opbergt.

17. Gebruik geen accessoires die niet zijn aanbevolen door Van den Berg Products, in het bijzonder geen accessoires die niet bij het apparaat zijn geleverd.

18. Gebruik het apparaat nooit in ruimtes waar bepaalde dampen aanwezig kunnen zijn (verfverdunner, brandbare stof, verf en lakken op oliebasis, ontvlambare vloeistoffen en gassen). Dit i.v.m. explosiegevaar.

19. Niet buiten gebruiken.

20. Dompel het apparaat en/of de stroomkabel nooit in water of andere vloeistoffen.

21. Kom niet met natte handen aan het apparaat of de stekker.

22. Pak het apparaat nooit op indien het in water of een andere vloeistof is gevallen. Neem in dit geval meteen de stekker uit het stopcontact.

23. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen of andere ongelijke oppervlakken. 24. Berg

23. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen of andere ongelijke oppervlakken.

24. Berg het apparaat binnenshuis op.

25. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van stoom aan objecten, materialen, personen en/of dieren of door het niet naleven van de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt uitgesloten van garantie.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, NIET voor bedrijfsmatig gebruik.

Stoomfunctie

gebruik, NIET voor bedrijfsmatig gebruik. Stoomfunctie Waarschuwing: De kracht en warmte van de stoom kunnen

Waarschuwing:

De kracht en warmte van de stoom kunnen nadelige gevolgen hebben voor bepaalde materialen. Controleer altijd voordat u het apparaat in gebruik neemt, of een oppervlak of materiaal ook daadwerkelijk geschikt is voor behandeling met stoom. Doe dit door een test uit te voeren op een verborgen oppervlak van het te behandelen materiaal.

1. De kracht en de hitte van de stoom kunnen nadelige uitwerkingen hebben op sommige materialen. Voorbeelden: gelakt hout of leer kan als gevolg van de stoom worden gebleekt. Glanzende kunststof kan door behandeling met stoom dof worden. Acryl, fluweel en linnen reageren zeer gevoelig op stoom.

2. Het apparaat niet gebruiken op ongelakte vloeren of vloeren die behandeld zijn met was.

3. Plaats het apparaat nooit lang op één plek! Dit kan beschadigingen aan het te behandelen materiaal veroorzaken!

4. Contact met hete onderdelen, heet water of stoom kan brandwonden tot gevolg hebben. Wees daarom ook zeer voorzichtig wanneer u het apparaat na gebruik leeg laat lopen, er kan nog heet water in het apparaat zitten.

5. Het apparaat warmt op tijdens gebruik. Raak daarom tijdens gebruik alleen handvat en knoppen aan.

6. Richt de stoomstraal nooit op mensen, dieren of planten.

7. Richt de stoomstraal nooit rechtstreeks op zeer koude glasoppervlakten, elektrische apparaten of op delen van apparaten waar zich de elektrische componenten bevinden, denk aan de onderdelen in de oven.

8. Bewerk geen kledingstukken, die zich op het lichaam bevinden.

9. Let er op, dat u op tijd water bijvult. Vul de tank uitsluitend met koud water.

10. Voeg geen schoonmaakmiddelen, parfum, olie of andere chemicaliën toe aan het water dat u gebruikt in uw apparaat, aangezien dit schade kan veroorzaken aan het apparaat of het apparaat onveilig kan maken in gebruik.

11. Overschrijdt niet de maximum voorgeschreven vulhoeveelheid van 1,4 liter (2x de bijgeleverde maatbeker).

12. De tank staat onder druk. De tanksluiting mag tijdens het gebruik niet worden geopend.

13. Tijdens het gebruik mag het toestel niet meer dan 45° worden gekanteld.

14. Het toestel is uitgerust met een thermostaat en een thermische beveiliging als bescherming tegen oververhitting.

HET PRODUCT 11. 2. 13. 4. Slang 15. 16. 7. 8. Indicatielampje: apparaat klaar voor

HET PRODUCT

HET PRODUCT 11. 2. 13. 4. Slang 15. 16. 7. 8. Indicatielampje: apparaat klaar voor gebruik

11.

2.

13.

4. Slang

15.

16.

7.

8. Indicatielampje: apparaat klaar voor gebruik 18.

19.

5.

6.

1.

Vloerborstel

Stoomschakelaar

Doekje voor raamwisser

12. Puntstraalpijp

3. Vergrendeling

Vuldop

Adapter voor accessoires

14. Jetstraalpijpelement

Plastic borstel

Staaldraadborstel

17. Vloerdoek

Deksel opbergvak

Aan/uit schakelaar

2in 1 gecombineerd opsteekelement Strijkijzer

9. Indicatielampje: apparaat ingeschakeld

10. Verlengbuizen

HET GEBRUIK

Voor gebruik

HET GEBRUIK Voor gebruik • Verwijder alle verpakkingsmaterialen. • Reinig het apparaat, indien nodig, met een

Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

Reinig het apparaat, indien nodig, met een vochtige doek en eventueel wat reinigingsmiddel (zie hiervoor ook de paragraaf "onderhoud en reiniging").

Controleer het apparaat op schade voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet indien het apparaat of de stroomkabel beschadigd is of niet goed werkt.

Vullen van de watertank (afbeeldingen 2 t/m 5) Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stroomnet. Open de vuldop door er op te drukken en het tegen de wijzers van de klok in open te draaien. Vul de tank met behulp van de trechter en maatbeker, met 1,4 L koud water (tweemaal de maatbeker). Plaats de vuldop weer op het apparaat en draai de dop vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien. Let op: voeg geen schoonmaakmiddelen, parfum, olie of andere chemicaliën toe aan het water, aangezien dit schade kan veroorzaken aan de unit dan wel het apparaat onveilig maakt in gebruik. Let op: overschrijdt niet de maximum voorgeschreven vulhoeveelheid van 1,4 liter (2x de bijgeleverde maatbeker).

van 1,4 liter (2x de bijgeleverde maatbeker). Gebruik van accessoires Let op: • Neem de stekker

Gebruik van accessoires

Let op:

Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u accessoires plaatst of verwijdert.

De accessoires worden heet tijdens gebruik.

Stoompistool Open het klepje voor de bevestiging van de stoomslang. Bevestig de slang door deze stevig vast te drukken.

Bevestig de slang door deze stevig vast te drukken. Het stoompistool is voorzien van een vergrendeling

Het stoompistool is voorzien van een vergrendeling (kinderslot). Wanneer u de vergrendeling naar voren schuift, kan de stoomschakelaar niet worden bediend. Schuif de vergrendeling naar achteren om de stoomschakelaar weer te kunnen bedienen.

Verlengbuizen Men kan naargelang de toepassing één, twee of drie buizen voor de verlenging gebruiken. Schuif de verlengbuis vast tot deze hoorbaar vastklikt. Aansluitend wordt de vloerborstel gemonteerd.

Vloerborstel De vloerborstel wordt met een apart verbindingsstuk geleverd. Monteer het verbindingsstuk op de

Vloerborstel De vloerborstel wordt met een apart verbindingsstuk geleverd. Monteer het verbindingsstuk op de achterkant van de vloerborstel (eenmalige montagehandeling). Nu is de vloerborstel klaar voor gebruik. De vloerborstel is geschikt voor het reinigen van grote, afwasbare vloeren wandoppervlakken. Zet de vloerborstel op de vloerdoek en trek de doek zijdelings onder de klemmen. Wanneer u de vloerdoek regelmatig omkeert en wisselt, verbetert u de vuilopname. Reinig sterk vervuilde oppervlakken door langzaam te werken, om zo de inwerktijd van de stoom te verlengen. Let op: het apparaat is niet geschikt voor houten vloeren zonder beschermlaag, zachte kunststoffen en houten meubelen.

beschermlaag, zachte kunststoffen en houten meubelen. Geïntegreerd opbergvak De accessoires kunnen worden

Geïntegreerd opbergvak De accessoires kunnen worden opgeborgen in de behuizing van het apparaat. Om het opbergvak te openen, tilt u het klepje aan de bovenzijde van het apparaat op. U kunt nu het deksel van het opbergvak afnemen.

op. U kunt nu het deksel van het opbergvak afnemen. Adapter voor accessoires Schuif de adapter

Adapter voor accessoires Schuif de adapter op het aansluitstuk van het stoompistool tot het hoorbaar vast klikt. De adapter blijft in deze positie geblokkeerd. Door op de verbindingsknop voor accessoires te drukken kan de adapter weer worden verwijderd.

te drukken kan de adapter weer worden verwijderd. Puntstraalpijp Bevestig de puntstraalpijp direct op de

Puntstraalpijp Bevestig de puntstraalpijp direct op de adapter tot deze hoorbaar vast klikt. De puntstraalpijp kunt u gebruiken met verschillende opsteekelementen zoals het jetstraalpijpelement, de opzetborstels of het 2in 1 gecombineerde opsteekelement. De puntstraalpijp met de verschillende opsteekelementen kunt u gebruiken voor de reiniging van hoeken, voegen, jaloezieën, centrale

verwarmingen, toiletten, armaturen, roestvrij staal, ruiten, spiegels, geëmailleerde oppervlakken, oplossen van

verwarmingen, toiletten, armaturen, roestvrij staal, ruiten, spiegels, geëmailleerde oppervlakken, oplossen van vlekken.

geëmailleerde oppervlakken, oplossen van vlekken. Jetstraalpijpelement U kunt het jetstraalpijpelement

Jetstraalpijpelement

U kunt het jetstraalpijpelement direct op de puntstraalpijp aanbrengen. Plaats de jetstraalpijp door drukken en draaien en verwijder het element door trekken en draaien.

Opzetborstels

U kunt de plastic borstel of staaldraadborstel direct op de puntstraalpijp of op de adapter

aanbrengen. Plaats de borstels door drukken en draaien en verwijder de borstels door trekken en

draaien.

2in1 gecombineerd opsteekelement

U kunt het opsteekelement direct op de adapter bevestigen. Plaats het opsteekelement door

drukken en draaien en verwijder het element door trekken en draaien. Het opsteekelement kan naargelang het gebruiksdoel, zowel met als zonder doekje worden gebruikt. Het opsteekelement is perfect voor het reinigen en verzorgen van stofferingen, tapijten, autozetels, badkamer en keuken. Bevestig het opsteekelement voor ruiten direct op het stoomopsteekelement tot het hoorbaar vast klikt. Het opsteekelement voor ruiten is perfect voor het reinigen van ruiten, spiegels, keramische

tegels en andere poriënvrije, gladde oppervlakken. Let op: bij een warmteschok kunnen glasoppervlakken springen. Verwarm het glasoppervlak voor de stoomreiniging voor, door het opbrengen van zeer uitgespreide stoom van op een afstand van 20 tot 25 cm van het oppervlak. Verminder de afstand bij de opwarming van het glas op 10 tot 15

cm.

afstand bij de opwarming van het glas op 10 tot 15 cm. Het gebruik Aan/uit schakelaar

Het gebruik

Aan/uit schakelaar Wanneer de watertank gevuld is en eventuele accessoires zijn bevestigd, stopt u de stekker in het stopcontact. Schakel het apparaat in met de Aan/Uit schakelaar. De gele en rode indicatielampjes lichten op. Het rode lampje toont aan dat het apparaat is ingeschakeld. Het gele lampje toont aan dat het apparaat aan het opwarmen is.

Indicatielampje stoom Het duurt ca. 11 minuten tot de gebruikstemperatuur bereikt is. Zodra het apparaat op temperatuur is, dooft het gele indicatielampje. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. Let op: de vuldop mag tijdens gebruik NOOIT worden geopend (DE TANK STAAT ONDER DRUK).

Stoomstrijkijzer 1. Open het klepje voor de bevestiging van de stoomslang. Bevestig de slang door

Stoomstrijkijzer

1. Open het klepje voor de bevestiging van de stoomslang. Bevestig de slang door deze stevig vast te drukken.

Bevestig de slang door deze stevig vast te drukken. 2. Gebruik een strijktafel die geschikt is

2. Gebruik een strijktafel die geschikt is voor het gebruik van een stoomstrijkijzer. Stoomstrijktafels zijn voorzien van een roosterachtige onderlaag die stoom doorlaat.

3. Plaats het strijkijzer op het bijgeleverde rooster en schakel de stoomreiniger in. Let op: het stoomstrijkijzer dient te worden neergezet op een hittebestendige onderlaag als u de stoomreiniger inschakelt. Let op: bij het eerste gebruik van het stoomstrijkijzer kan er een lichte rookontwikkeling optreden. Dit is normaal en verdwijnt snel.

4. Stel de benodigde strijktemperatuur in m.b.v. de temperatuurregelaar onder het handvat van het strijkijzer. Het indicatielampje op het handvat van het strijkijzer gaat branden om aan te tonen dat de zool van het strijkijzer opwarmt. De ingestelde strijktemperatuur is bereikt als het indicatielampje uit gaat. Het strijkijzer is nu gebruiksklaar. Let op: de eerste keer dat u het strijkijzer gebruikt en tevens na lang opgeslagen te zijn, dient het op een oud stuk stof uitgeprobeerd te worden, om vast te stellen of het strijkoppervlak en het waterreservoir schoon zijn. Let op: neem altijd de informatie in de te strijken textielproducten in acht. Weefsels van polyacryl en mengsels van acetaat en polyamide en soortgelijke stoffen mogen niet met stoom worden behandeld.

Doordat het strijkijzer zowel verticaal als horizontaal kan worden gebruikt, is het uitstekend geschikt om gordijnen en kledingsstukken te behandelen. De verticale behandeling met stoom is bijzonder goed geschikt om plooien uit hangende stoffen glad te strijken. Houd het strijkijzer verticaal op een afstand van 5 tot 15 cm van de te behandelen stof verwijderd en druk dan de stoomknop in. Bij het indrukken van de stoomknop komt stoom uit de top van het strijkijzer; de stoomuitstoot stopt zodra u de stoomknop loslaat. Voor een continue stoomuitstoot, drukt u de stoomknop in en schuift u het zwarte vergrendelingsknopje in de richting van het handvat. Om het stoomstrijkijzer los te koppelen drukt u de beide ontgrendelknopen aan de linkeren rechterkant van de stoomstekker in en verwijdert u deze uit het stoomstopcontact.

Bijvullen van de watertank Als de watertank tijdens gebruik moet worden bijgevuld, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Voor u de vuldop opent, dient u de stoomdruk te laten ontsnappen door op de stoomschakelaar op het stoompistool te drukken of het apparaat volledig te laten afkoelen. De watertank kan aansluitend als volgt worden bijgevuld: maak de vuldop los door er op te drukken en het tegen de wijzers van de klok in los te draaien. Vul de tank met behulp van de trechter en maatbeker, met 1,4 L koud water (tweemaal de maatbeker). Plaats de vuldop weer op het apparaat en draai de dop vast door deze met de wijzers van de klok mee te draaien. Let op:

Ook na een afkoelfase van 5 minuten zijn het resterende water in de tank en de vuldop nog steeds heet. Schroef de vuldop zeer voorzichtig van de tank, omdat hete stoom kan ontsnappen en omdat men zich aan de hete schroefdraad kan verbranden.

• Voeg geen schoonmaakmiddelen, parfum, olie of andere chemicaliën toe aan het water, aangezien dit

Voeg geen schoonmaakmiddelen, parfum, olie of andere chemicaliën toe aan het water, aangezien dit schade kan veroorzaken aan het apparaat dan wel het apparaat onveilig maakt in gebruik.

Overschrijdt niet de maximum voorgeschreven vulhoeveelheid van 1,4 liter (2x de bijgeleverde maatbeker).

In gebieden met hard water wordt het gebruik van gedistilleerd water aanbevolen, om te vermijden dat kalk wordt afgezet.

Oververhittingbeveiliging Het apparaat is uitgerust met een oververhittingbeveiliging. Bij het bereiken van een temperatuur van 180°C wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld, om oververhitting te voorkomen. In dit geval dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat volledig te laten afkoelen. U kunt het apparaat na een afkoeltijd van 30 minuten weer in gebruik nemen.

Na gebruik

1. Schakel het apparaat uit door op de Aan/Uit schakelaar te drukken.

2. Laat het apparaat volledig afkoelen.

3. Maak de watertank leeg door het apparaat om te keren.

ONDERHOUD EN REINIGING

Let op:

Schakel het apparaat altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat reinigt.

Dompel het apparaat en/of de stroomkabel nooit in water of andere vloeistoffen.

Reinigen

1. Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen voordat u het apparaat gaat reinigen.

2. Reinig het apparaat en de accessoires met een vochtige doek en eventueel wat reinigingsmiddel en maak goed droog. Let op: gebruik nooit schuurmiddelen, bleekmiddelen of staalwol om het apparaat te reinigen. Dit kan beschadigingen aan het materiaal veroorzaken.

Uitspoelen van de watertank Voor het reinigen van de tank, kunt u deze met water vullen en krachtig schudden. Hierdoor worden eventuele kalkresten, die zich op de bodem van de tank hebben afgezet, losgemaakt. Giet het water vervolgens weer uit de tank, door het apparaat om te keren.

Ontkalken Om een langere levensduur van uw apparaat te garanderen dient u de watertank ca. eens per 6 maanden te ontkalken. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en giet het resterende water uit het apparaat zoals hierboven beschreven staat. Vul de tank met 1,4 liter heet water (50°C) en voeg één of maximaal twee, ontkalkingtabletten bij het water. Na een inwerktijd van ca. 30 minuten kunt u het water uit de tank gieten.

Opbergen

1. Schakel het apparaat uit en zet de thermostaat van het strijkijzer op stand ‘0’. Laat het apparaat en de accessoires volledig afkoelen.

2. Maak de watertank leeg door het apparaat om te keren.

3. De vloerborstel kan aan de achterzijde van het apparaat worden bevestigd. Schuif hiervoor de

3. De vloerborstel kan aan de achterzijde van het apparaat worden bevestigd. Schuif hiervoor de clip van de vloerborstel in de sleuf aan de achterzijde van het apparaat.

UW OUDE APPARAAT WEGDOEN

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijke afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.

3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product gekocht heeft.

of de winkel waar u het product gekocht heeft. TECHNISCHE GEGEVENS Modelnummer CSC5662M Vermogen

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnummer

CSC5662M

Vermogen

1400W – 1600W

Vermogen strijkijzer

700W 800W

Nominale spanning

220 240V~

Nominale frequentie

50Hz

Montiss is een gedeponeerde merknaam van:

Van den Berg Products BV IJzerwerf 1012 6641 TK Beuningen Nederland www.vdbergproducts.com

UW GARANTIEBEWIJS Dit garantiebewijs dekt uw apparaat voor een periode van 24 maanden vanaf de

UW GARANTIEBEWIJS

Dit garantiebewijs dekt uw apparaat voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop op defecten aan het apparaat, op voorwaarde dat u het apparaat correct heeft gebruikt zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.

Gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen van derden, vallen niet onder de garantie.

De garantie geldt niet voor de bijgeleverde accessoires, en andere delen van het apparaat die aan slijtage onderhevig zijn. Mocht u deze willen nabestellen, dan is dat mogelijk via www.muppa.nl.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Schade en/of storingen door bedrijfsmatig gebruik worden uitgesloten van garantie.

U kunt gebruik maken van de garantie indien:

Het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt

U in het bezit bent van een geldig origineel aankoopbewijs welke niet is veranderd of onleesbaar is gemaakt

Het serviceformulier duidelijk en compleet is ingevuld

Er geen ingrepen zijn verricht door niet bevoegde personen of werkplaatsen

De schade aan het apparaat niet is te wijten aan een oorzaak vreemd aan het apparaat, zoals:

brandschade, waterschade, transportschade, atmosferische ontladingen of verkeerd of onvoldoende onderhoud.

Mocht ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole uw apparaat niet goed functioneren, dan kunt u een beroep doen op onze service. Om een beroep te doen op onze service, verzoeken wij u om een duidelijk ingevuld serviceformulier, inclusief aankoopbon, naar ons op te sturen. Het serviceformulier kunt u verderop in de deze gebruiksaanwijzing vinden.

Om ongerief te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na te lezen alvorens

u tot ons te wenden.

SERVICEFORMULIER
SERVICEFORMULIER

SERVICEFORMULIER

Vult u onderstaand serviceformulier zo volledig en duidelijk mogelijk in. Aan de hand van het door u ingevulde serviceformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Onduidelijk of gedeeltelijk ingevulde serviceformulieren kunnen helaas NIET door ons in behandeling worden genomen. Vul daarom het serviceformulier altijd zo duidelijk en volledig mogelijk in!

HET PRODUCT

Artikelnummer: CSC5662M

Artikelomschrijving: Montiss Heavy Duty Steam Cleaner with Iron

Winkel van aankoop :

Aankoopdatum (zoals op de aankoopbo n):

…….

UW GEGEVENS

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email:

OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM

Bovenstaand serviceformulier kunt u, samen met de aankoopbon, sturen naar:

Postadres: Van den Berg Products BV, IJzerwerf 1012, 6641 TK Beuningen, Nederland Fax: (+31) 24 345 44 29

E mail: service@vdbergproducts.com

Servicenummer: 0900 5195190, (15 ct. per minuut)

15
SAFETY REGULATIONS Warning: When using any electrical appliance, always observe basic safety precautions. The

SAFETY REGULATIONS

Warning:

When using any electrical appliance, always observe basic safety precautions. The following instructions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

General:

1. Read this manual carefully before using the appliance. Keep this manual in a safe place for future reference.

2. Use the appliance only as described in this manual.

3. Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local voltage before you connect the device.

4. Always use an earthed socket.

5. Check the device regularly for damage. Do not use the device in case the power cord or plug is damaged, or when any component of the device has been dropped or damaged. If the power cord is damaged, you must have it replaced by Van den Berg Products or a service centre authorized by Van den Berg Products in order to avoid safety hazards.

6. Do not attempt to repair the device yourself.

7. This appliance is not suitable for use by children or persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless someone responsible for their safety is supervising them or explains how the appliance must be used. Close supervision is required if the appliance is used near of children, pets or plants.

8. Never allow children to play with the packaging as there is risk of suffocation.

9. Do not leave the device unattended when the plug is in the socket.

10. Always switch off the device and take the plug from the socket when you fill, empty or clean the device or when you are not using the device.

11. Never pull the power cord to disconnect the plug from the socket; instead, hold the plug and gently pull to disconnect.

12. Do not use the device with an extension cord unless this extension cord has been checked and tested by a qualified technician.

13. Do not pull or carry the device by its power cord and do not use the power cord as a handle. Do not close the door on the power cord or pull it around sharp edges or corners.

14. Do not pull the device over the power cord and do not allow the power cord to be compressed or curled.

15. Keep the device, the plug and the power cord away from flames and hot surfaces.

16. Make sure the device is completely cooled down before attaching or removing accessories or before storing the device.

17. Do not use attachments which are not recommended by Van den Berg Products, in particular accessories that are not supplied with the device.

18. Never use the device in areas where certain vapours may be present (paint thinner, flammable material, oil based paint and varnish, flammable liquids and gases) for risk of a possible explosion.

19. Do not use the device outside.

20. Never immerse the device and/or the power cord in water or other liquids.

21. Do not touch the device or the plug with wet hands.

22. Never attempt to grasp an electric device if it has fallen in water or other liquids. If this happens disconnect the plug immediately.

23. Be extra careful when cleaning staircases or other uneven surfaces.

24. Store the appliance indoors.

25. Damage caused by improper use of steam on objects, materials, persons and/or animals or

25. Damage caused by improper use of steam on objects, materials, persons and/or animals or by not observing the instructions in these directions for use is excluded from guarantee.

This appliance is only intended for domestic use; do NOT use for commercial purposes.

Steam function

use; do NOT use for commercial purposes. Steam function Warning: The power and heat of the

Warning:

The power and heat of the steam may have adverse consequences for certain materials. Always check, before putting the device into operation, whether a surface or material is actually suitable for treatment with steam. Do this by executing a test on a hidden surface of the material you wish to treat.

1. The force and heat of the steam may damage certain materials. Some fabrics may react to the temperature of the steam. For example: unpainted wood or leather can be bleached by steam action. Shiny plastic materials may become dull by treatment with steam. Acrylic fibre, velvet and linen are very sensitive to high steam temperature.

2. Do NOT use the device on unpainted or waxed floors.

3. Do not keep the device too long on one spot! This can cause damage to materials!

4. Burns can occur from touching hot parts, hot water or steam. Be cautious when draining the device after use as there may be hot water in the device.

5. The device heats up during operation, therefore only touch handle or buttons.

6. Never direct steam towards people, animals or plants.

7. Do not apply steam directly to very cold glass surfaces, electric devices or at parts containing electrical components such as the electrical components inside an oven.

8. Never attempt to clean clothes which are still being worn.

9. Ensure that the device does not operate on an empty water tank.

10. Do not add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this device, as this may damage the device and make it unsafe for use.

11. Do not exceed the maximum prescribed fill of 1.4 litre for the water tank ( 2 x the contents of the measuring cup).

12. The water tank is under pressure. The tank lid must not be opened during use.

13. The cleaner should not be tilted at an angle of more than 45° during use.

14. The cleaner is equipped with a thermostat and a thermal safety device to protect against overheating.

THE PRODUCT 1. Floor brush 11. Small cloth for window squeegee 2. Steam trigger 12.

THE PRODUCT

THE PRODUCT 1. Floor brush 11. Small cloth for window squeegee 2. Steam trigger 12. Concentrator

1. Floor brush

11.

Small cloth for window squeegee

2. Steam trigger

12.

Concentrator nozzle

3. Safety lock

13.

Attachment adapter

4. Steam hose

14.

Jet nozzle attachment

5. Filling cap

15.

Plastic brush

6. Integrated accessory compartment 16.

Wire brush

7. On/off switch

17.

Cleaning cloth

8. Indicator light: ready to use

18.

2in 1 combination attachment with

9. Indicator light: unit on

window squeegee

10. Extension tubes

19. Steam iron

THE USE

Before use

THE USE Before use • Remove all packaging materials. • Clean the device, if necessary, with

Remove all packaging materials.

Clean the device, if necessary, with a wet cloth and some detergent (also see the paragraph "maintenance and cleaning").

Check the device for damage before each use. Do not use the device if the power cord or the device is damaged or not working properly.

Filling the water tank (see illustrations 2 to 5) Do not fill the steamer while plugged to the power supply. Remove the filling cap of the water tank by pressing it down and turning it anti clockwise. Fill the tank with 1.4 litre of cold water using the funnel and measuring cup. Replace the filling cap and close it tight by turning in the clockwise direction. Note: do not add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this device, as this may damage the device or make it unsafe for use. Note: Do not exceed the maximum prescribed fill of 1.4 litre for the water tank ( 2 x the contents of the measuring cup).

the water tank ( 2 x the contents of the measuring cup). Use of accessories Note:

Use of accessories

Note:

Unplug the appliance and let it cool down completely before you attach or remove accessories.

The accessories will become hot during use.

Steam gun Open the steam outlet cover to attach the hose. Attach the hose by pressing firmly.

to attach the hose. Attach the hose by pressing firmly. The steam gun is equipped with

The steam gun is equipped with a child safety lock. When the safety lock is pushed to the forward position, the steam switch cannot be pressed. Push the lock to the rear position to release the steam switch.

Extension tubes Depending on the task at hand, you can fit one, two or three extension tubes. Push the extension tube onto the connection nozzle as far as it will go until you hear it click into place. Then attach the floor brush.

Floor brush The floor brush is supplied with a separate connection fitting. To use the

Floor brush The floor brush is supplied with a separate connection fitting. To use the floor brush, push the connection fitting onto the rear side of the floor brush. This has to be done only once. The floor brush is now fully assembled. The floor brush is suitable for the cleaning of large washable wall and floor areas. Place the floor brush on the cleaning cloth and pull the cloth under the clips on both sides. The cleaning effect of a floor cloth can be improved by turning and changing the cloth regularly. To clean very dirty areas, move the floor brush over the surface slowly in order to increase the cleaning action of the steam. Note: the device is not suitable for cleaning unsealed wooden floors, soft plastics or wooden furniture.

wooden floors, soft plastics or wooden furniture. Integrated storage compartment The accessories are

Integrated storage compartment The accessories are conveniently stored in the housing of the device. To reach the accessories, lift the upper part of the device by the handle.

lift the upper part of the device by the handle. Attachment adapter Push the attachment adapter

Attachment adapter Push the attachment adapter as far as it will go onto the connection nozzle of the steam gun until you hear it click. The attachment adapter remains locked in position. The attachment adapter can be removed again by pressing the release button and pulling the adapter off.

pressing the release button and pulling the adapter off. Concentrator nozzle The concentrator nozzle is pushed

Concentrator nozzle The concentrator nozzle is pushed directly onto the attachment adapter until it clicks into place. It can be used with various fittings (jet nozzle attachment, brush attachments, 2in 1 combination attachments), depending on the task at hand. The concentrator nozzle can be used with various fittings for cleaning hard to reach areas such as corners, joints, blinds, radiators, toilet bowls and

taps but also for the cleaning of stainless steel, windows, mirrors, enamelled surfaces as well

taps but also for the cleaning of stainless steel, windows, mirrors, enamelled surfaces as well as removal of stubborn stains.

surfaces as well as removal of stubborn stains. Jet nozzle attachment The jet nozzle attachment can

Jet nozzle attachment The jet nozzle attachment can be fitted directly to the concentrator nozzle. The jet nozzle attachment is fitted by pushing and twisting, and removed by pulling and twisting.

pushing and twisting, and removed by pulling and twisting. Brush attachment The plastic brush or wire

Brush attachment The plastic brush or wire brush can be fitted directly to the concentrator nozzle. The brushes are fitted by pushing and twisting, and removed by pulling and twisting.

pushing and twisting, and removed by pulling and twisting. 2 ‐ in ‐ 1 combination attachment

2in1 combination attachment The rectangular steam head can be fitted directly onto the concentrator nozzle. The head is fitted by pushing and twisting, and removed by pulling and twisting. It can be used either with or without the cotton cover, depending on the cleaning requirements. It is perfect for the care and cleaning of curtains, cushions, carpets, car seats and other upholstery. Window attachment – Push the window attachment onto the head until you hear it click into place. Perfect for cleaning windows, mirrors, ceramic tiles and non porous, smooth surfaces. Note: glass surfaces can be shattered by the sudden application of excessive heat. Before cleaning such glass surfaces with the steamcleaner, warm them up by applying steam to the surface from a distance of 2025 cm. Continue by applying steam from a distance of 1015 cm.

by applying steam from a distance of 10 ‐ 15 cm. The use On/off switch When

The use

On/off switch When the water tank is filled, insert the plug into the socket. Switch the device on by pressing the ON/OFF switch to ON. The indicator lights light up. The red light indicates that the device is turned on. The yellow light indicates that the unit is warming up.

Steam indicator light The operating temperature will be reached in about 11 minutes at which

Steam indicator light The operating temperature will be reached in about 11 minutes at which point the steam indicator light switches off. The device is now ready for use. Note: the filling cap of the cleaner must never be opened during use (CONTAINER UNDER PRESSURE).

Steam iron

1. Open the steam outlet cover to attach the hose. Attach the hose by pressing firmly.

to attach the hose. Attach the hose by pressing firmly. 2. Use an ironing board that

2. Use an ironing board that is suitable for use with a steam iron. Steam irons boards have a grid like rest that allows steam to circulate.

3. Put the steam iron on the iron rest supplied and switch on the device. Note: the steam iron must be placed on the iron rest or a heatresistant pad when the steam cleaner is switched on. Note: when using the iron for the first time, you may notice a small amount of smoke coming from the appliance. This is normal with the initial use of the iron and will soon stop.

4. Set the required ironing temperature using the temperature control under the handle of the iron. The indicator light on the handle of the iron lights up and indicates that the sole plate of the iron is heating up. The light switches off when the set ironing temperature has been reached. The iron is now ready for use. Note: please test the cleanliness of the ironing surface and the water container by testing it on an old piece of fabric. Note: always pay attention to information found on the fabrics to be ironed. Polyacrylic and acetate/polyamide mixtures and similar materials may not be treated with steam.

As the iron can be used both vertically and horizontally, it is perfectly suitable to steam curtains and clothing. Vertical steam operation is particularly well suited for removing creases from hanging fabrics. Hold the iron vertically approx. 515 cm away from the material and press the steam button. By pressing the steam button, steam flows out from the tip of the iron for as long as the button is held. For continuous steam whilst ironing, push the locking element on the steam button in the direction of the handle whilst keeping the steam button pressed in. To unplug the steam iron, press both release buttons on the left and right of the steam hose connector and pull it out of the steam socket.

Refilling the water tank If the water tank needs to be refilled during use, first switch the cleaner off and remove the plug from the socket. Before opening the tank cover to refill the tank, release the steam pressure by pressing the steam switch on the steam gun, or allow the cleaner to cool down completely. The water tank can then be refilled as follows: remove the filling cap by pressing it down and turning it anti clockwise. Fill the tank with 1.4 litre of water using the funnel and measuring cup. Replace the filling cap and close it tightly by turning in the clockwise direction.

Note: • Even after a cooling down period of 5 minutes, the remaining water in

Note:

Even after a cooling down period of 5 minutes, the remaining water in the tank and the tank lid will still be hot. Always take care when removing the filling cap, since hot steam may be emitted and the heat of the thread can cause burns.

Do not add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this device, as this may damage the device and make it unsafe for use.

Do not exceed the maximum prescribed fill of 1.4 litre for the water tank (2 x the measuring cup)

The use of distilled water is recommended in areas with hard water to avoid lime scale deposits.

Overheating protection The device is equipped with thermo protection against overheating. The device will switch off automatically when the temperature is too high in order to prevent overheating. If this happens, please remove the plug from the socket immediately. Allow the cleaner to cool down for 30 minutes before resuming work.

After use

1. Turn off the device by pressing the on/off switch.

2. Allow the device to cool completely.

3. Empty the water tank by turning the device upside down.

MAINTENANCE AND CLEANING

Note:

Always switch off and unplug the device from the wall socket before cleaning the device.

Never immerse the device and/or the power cord in water or other liquids.

Cleaning the device

1. Turn the machine off and let it cool down completely.

2. Clean the device and accessories with a damp cloth and a mild detergent and allow to dry completely. Note: never use abrasives, bleaching agents or steel wool to clean the device. This could cause damage to the material.

Rinsing the water tank To clean the water tank, we recommend that you fill it with water, close the cover and shake the unit vigorously. This will release any limescale deposits that have collected on the bottom of the tank. Pour the water out by holding the cleaner upside down.

Lime scale removal To extend the life of your device it is recommended to descale the appliance every six months. Switch the device off and remove the plug from the socket. Fill the tank with 1.4 litre of 50°C hot water and add one or two descaling tablets. Pour the water out as described above after 30 minutes.

Storage

1. Turn the machine off, turn the thermostat of the iron to '0 ' and unplug the unit.

2. Let the device and the accessories cool down completely.

3. Pour the water out by holding the device upside down.

4. A slot can be found at the rear end of the device where the

4. A slot can be found at the rear end of the device where the floor brush can be parked for storage.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. When this crossed out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

4. For more detailed information about disposal of your appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

service or the shop where you purchased the product. TECHNICAL DETAILS Model number CSC5662M Power Power

TECHNICAL DETAILS

Model number

CSC5662M

Power Power iron Nominal voltage

1400W 1600W 700W – 800W 220 240V~

Nominal frequency

50Hz

Max. filling capacity

1.4 litre

Montiss is a registered brand name of:

Van den Berg Products BV IJzerwerf 1012 6641 TK Beuningen The Netherlands www.vdbergproducts.com

GUARANTEE This guarantee covers your device for a period of 24 months from the date

GUARANTEE

This guarantee covers your device for a period of 24 months from the date of purchase for service and replacement of parts, on the condition that you have used the device correctly as described in this user manual. This guarantee does not exclude national legislation that may exist in the country of purchase in regards to warranty regulations.

When you make a claim under this guarantee, you must submit the original invoice or receipt with clear mention of the date of purchase, name of retailer and the description and model number of the device. You are advised to keep these documents in a safe place.

This device is intended for domestic use only. Damage and/or malfunctions as the result of industrial or commercial use are excluded from the warranty.

The guarantee does not cover the supplied accessories or other parts of the device that are subject to wear. If you want to reorder these parts, then that is possible through www.muppa.nl.

The guarantee for this device expires if:

The original invoice or receipt has in one way or another been changed or made illegible;

The model or serial number on the device has been changed, removed, deleted or made illegible;

Repairs have been executed by unauthorized repair workshops or persons who are not authorized to do so;

The damage is the result of an external cause, such as fire damage, water damage, transport damage, atmospheric discharges, insufficient or improper maintenance;

The device has been operated in another country than for which originally designed, approved, released and produced, as well as defects occurred as the result of such modifications;

The device has not been used according to the guidelines and directions in this user manual supplied with the device.

In the unlikely event your device is not functioning well or shows any defect, please contact your retailer. To avoid any inconvenience, we advise you to read this user manual carefully before contacting them.