Você está na página 1de 69

T1

n -

-h d C:'_ ~ -I'

iIIl Iii'

otQbuS' ::

·.

:Wlas S:21.1t

...

!iii

TT

tv _ .-

ID,EI:t1BnS_

~/

TI' ...

ArJon -..
--;-

eatiJ:rr . ~ :;_-. ;":--

'tacho.l J_ ., •...

Naa,layim

iii

Michnas'sayim

iii

,)",

\ 'I

,_,

?·10 .•

!!!II
1111

M is p,~:r,.i!yiFfl

I!!!

Delfin

Livyatan

Sartan

'tl.'_.

..

.11l ,.- .....


". . .

'-. . -..'

T~m\3,nun

!!iT

~Carish

''

iii

II

II! II!!i

D,~V
I' '" '" '" ""

II!! Iii!

"Z~,~v

,
i
liil

Ii !!!II!

11111

!iii

fseVi"

..

~ ' ' ','

,I,;
.. _.'

Goril~.

Cot"

n
III ~

.1

• e'ehemot
-v

lY
• JiIl

,.~~
.. . .

ii!i ..

l'

!!III!

III II!

·O',·I'!!I"'~'
.
. .-

.'

Ta rh e g:61et

l1li

••

)
•• •

"'N"'' ·
"

....

"',

,I

',,'

'T! -

"'p ~\J ..
AVa,Z:
.. '-

!
i

, 'T

'T

,
iii
l1li

iiiiiiii!

Titan

n?
T

T•
!!!

N~ni~l,a

lJ·
-

111111

II!

• T$,~f~ rd er~

__ J!' ~:"I ._

Tanin

"1' - .
.
./

·)······N~····. ·).·
"", r-...•..
_I.

• ..•.

...i··
.

....: -I

. '"

i...

III

_._
..

Armahd"1 J

II

S·enaf: :

Atalef"

.',I)II~""
T
Sbua.1 :: .. -

\,t - ",i

!!Ii1ll!1


.-

Mazle,g

.Sir

-iii

TS'dI ,

1'8 chat
I:

'. 't,'
••
Iii l1li 'II!

'Ji

·'II!!III

1M
'1""""'"

I~
~.

.., J..
--~'

~-

,,
...
Ii! •
I!!I

Masrsc

'Mivn§,s'h,st Shi"nayim

Riyor

Ambat

N"
, . I"·
..
. ~.,

-"('"
.


..
•• I •

..
I •

Maeate.
. .. .. ..

. . ....

..,

·'188

Dell

',.

r'i!..

Nivre5het

lJO_

Iii iii III

) ..
'

", "

'M a.g.:'h ets ;~ ...-

.-

, ,
",

-.

..

..

')J;-;~'"
.
,

.' .

illlI!

M.e8Vrer

••

III '!i!!!i!I!

III]

o
,

M,dh"Gh~,

·,,. ,
,

l1
,

11,-

"
!!iii

iii •

on?
Iii II iii I!!IIj! •

l.echern

Cherrr'a :: -,,-

-::

n» .~
• III

GbeN'"in~a .
.

D'll9!-1'" . ~,~
~

Mit's. Ta.~'u.z,Jrn ::

In
T
T

..Itriyot.

Of

I!!i

IT

1~1

1H.1d'

".
T
I' .

1111

ill Iii

III

~., .I

,
I!I!T

Pilp~1

shurn

T$einon1t:

~,
.~
Iii iii • ~
Ii

.K~)·uvit

T'·

T'

'iii

Tir~~

n'
rM,/

"iii •

I " ..
'.

pH;:riy~

111111

!II!'!!!

M·elon ~

iI !II

I!I 1111

Duvdavanirn

I.

Papaya.

Limon

Gu~lidii

II!

U.rJ.ui~.ot.

Ug.at pa·rot

Ego-2,Ad,ama

Sha,ked

"· '. ... "'. 0...


,

,,1,1
I'"
.. ,

shccclsd

I'

M,,3z;le:f

II!

!I Ii

D·8GhliT :

n'D,' ,..~ i '-".'<


, _ iiiiiiiiii

..

Tsinor Hd'sFlc2lya'

n£J
T

".

1II

M~,~h titi Frl

• •

n?·'i1-'~?~
T ,G ~I~,~ I=I.~-rn~'I I ~


i!!!I

,-

n!ln
T -

.'

o .

1}J
!II!!

II!

II< I

Ii!

i-Ii

II ill

!)1V,j• 1.!IIl
!!!III! iii .
!II!

rjij

!II!

M.a~$lema

Zechuchit MaQdi§let:

Mi$h'k~fe~ Sadl§

,
Mi'shkefet

·o.hel

!Ii I

iii

,

.Iii

III iii

NdtJn~dot

~.8ch~rth'~·rB

~ ~

-R- =.i:~"
-: CI.K,e
-..

V'8 -: :fj . 'Ii! u Hfl : : ::

-t Cfh-

--\:=.I"

•.

n"-rr
. .•. • • I __

,
• ••

..

,.
II !IIi
I!!I

i!I! ii

!!!!
II1II

~ ~I'~bH~~h~t

I'

.£]. ,'~
. ._. '. '. '. '.

'N'"

--.. -.~~.'

.r

-,.,

l.ir~s: --.......---..

.....
'
.'

-;,

"'1 • • 'T@',Iat :Of-.~T'! :

Balon

Aflrol'

Ii

iJl,')
. llillil III

l2ubiyot

.M as hrck it

,,.'.. I "
~
liil

II

~~I

chipushlt

Par at-M

0 5 h@i-Rabl§n.u

Barbur

'v,' .,.:
T'~t'.1 . 'I~"
I

iii

,,<
charnsnlt

V.l§red

!III

Tslv 'cnl y at

.•.i? p
saehlev
'1.1

II!!

Cactus

chlnanlt

' 1l)
,,'
I, '

",'VI!" I "
l, "
'. .'

... .'

~
'"

'i!i!p'

ill III

. ..
I' .

11
,

Af

l.ashon

Q,z:en

1'N
'iii •

tJ ,. ·N···:····,
',,'

\..

<:>
·r' ,/
i1ii'III

.....

". :" ill


.:

'I':

"

o,ten ..
,

Ts.avsr :: ... ::

..

iiiiiiiiiI

.Santer

I~

'1'"

r· f__ aya> ~·a ·H'·__ ·d-

Yad ::

091 1II •
1111

':J-

)f~·i'PQ a~yI'm rti

..

B~r8ch

Ya.rsch

cerscl

-.~
.. ..

, .~

..,/

Mi.ch n a s $,,3y'i m K,et$ a rl m

Gufiya

Sa.rbal

Cha Iu c Ra'chts

'Sinar

___ I;t,_ . \U~..


I

I!I!I.

.!!!!!

Merl

GL;I'@I~h8n

Ms·il

Tsaff

,
Cava'Tsi§msr Ksfafat
M a Q aM Y'i m

..
".

-.~
".'

..

-. GhaH~ora'
Ii!!

\!J
"
I," .~• ,:'

I.

'.
I

iill

IJ!!IIII

III

!iii

!!!!

II!

!!!

An-ivs

M i'shksf,@j S ht§m e s h

- ~'V./': ,", ",:, ",,·.' .... I0


.'1
. .

11
Ii

Mishcafayim

Arnac

Tk

1\u
iii !!! ill. •


iii
[II

~'h gt~l!"~·r~t.
I"

l
I

.
-.
iii .

.)J -

"'T.".:I,-..

1,1:=:1I·E],I:=J,L . - - L - - --

'"if;

-"" I..J

Mora

!Ii

Mor~

Lusch

.... . ., II II
• III

,
,

,"'-.

..

'

Gulrtm

SelTO!d M'~,ch i 6~


I!ii

,..'··.-·.YII.. ."

111111

III

.-31'

III I

I'

'" '" "" '" '" '" '" "" " '" '"

""""""""""""""

"" I

!lO
I

!!II

'III III

!!I

M'egweriJ:t: i ~... .

II

-_

,M a.d'afi rn

l'

.... ~
.l1li

!III II

l1li

iii

Tssva

ill

S h.sfof,i§rst

..
I"~)~)J
~~

..

Eft-o'n ot Ts,iv 10 n i-y i rn

•T

II! llii

Mi,:;paNm

--

"-""~iJ" ·,'n' -···n·_·-·· ..·


",

'.

. .

.'

'.

,',' /

I."

_"

_: I'

"

.,

Calmar' ~ .
.
_'

l1li

- - ft'l e,en iDO n

• 1.

I~

III

M.echaued
< __

D,eV·8~

lliiiiiil

Mad ~ t~vit .
.

Za-viton ....

M.achuga·

01·.· I, ...'-

~'-

••

-III

Mehadac

MaatafiS

'I ,[ ...,

~.
.
'

;:;...

), P
I!!!!! III ..

'1··!!!!n
. ,

l
,'

..
'"

, .· 'n

'.. ,.

P'intas

iii ••. III

111' III

iii II

..."

Mechorsr

IV," ..... "~)J 1


T:

III iii

II

M,~id etCQ~': b

'Iii,

.TI: oset.Ac'l.... a - 'Ib'~ h" . 'h'd'""


:-

J:;N D,.'n
- II

Tic/,Ochel. ~

III

'T

'L' . ~h ". . U $I.e'.h ,-:0 '. a n a

nn
I!!!!!!!
II'

!In'
.

'

..

.-

'

Ch ote.m.e'e ... ."

S~fer"ie:lefbnir(l :

TT

......

, ......

, , .... , ,

IIIIIIiiiiI III

GumiVGt

-M achsh e von, '

Ne'~t,sim

i~
G'hranc 'h'-~' - A' an
Q III

III;

Iii

. J~ ~
.'
. ",~ l' .

III

I' .. , , , , , , , , , , , , , .. , , , , .. , , , , .. , ,

10,..
.!!!
!!I!

·,1

'.

,'''''
l!!l

IJ
._,

~'ti~, ,;_.... J I'~ .~


Iii ~ -'-1

D
\!J.

.. . <_ ...... .
I_

...

~.

.'

.1

,._

'~-'

III

k{~6,~9F' !).~ .~J :I~~.


.

._ II !iii

I'

lJl)
, T

-'
.,

'

"

.,

I-~T

\JI I'\1'\ 't,' I 'L' I,~·LI


, •• iii! '. ii

iii

Ii

'S @:rrre 5
__ OJ. -. -.. __

rr

I'

ii
I!!!I

Pitrhtot :

-.. n···
~I

\J!
Ii

Tg.'emach"
- ---q= .•

~riariFfl ... ;,-

",n'"I " , -'


,

III!!!! Ii!!

AI ®.. C ot@i.ret

pir.ach

cotslrn. ..

Alim

G.uil/ol

M~~~! MSlyim ."


"

,1nlP
~

I'

Har

,~
-I

·····
.. I

.. .'.
l1li iIIl

:):»;0,· ..•.
!II II

ill

T
I' .....

Ii!

6,Qf;~. R __~

R~f:~tsh iY!.~yjrri

:'

,
•• ~
V~ter·insr ~

11

R.ofe· :M'e n ate a en'


-. .... --q= •

Ts,aba

Poel

Bitiyati '

','0,' .... ~.
III 1111

chaclal

,.,
aansn
Yarcan

Shochst

scfer

ptam

• • shcsv Mayim

... :"I't'
Iii

·11\ II e.>"
I. !II.

.'c!)I!!I1
.' . .

_'

Ghotev ~tzim

III

!!Iii!

...\I'\..~ I'
."..J •• ..
shcmsr

1\J
III

Shots!"

Chayal

Cab.ai

Parash

'\
I

,
.

T-

Davar

M:ei ch enal

l'

lllii

• M e~ ant Its .,

III II

iilli!II

.Melt5ar

Ofe:

"" n·~'
',' "

iii

.'

...

r. ,-- '4-0,: .. ,,-,UPaJI.- :

-nw.)~ ..
·Me·,t)21'ke Ashp,a
'.

..o'';J~)-n _I
II -'.!!!!!!I!!III !II ~

. ~~.,I.

~,
, . '.

.. -:. -

:Mstsa chts each JJd.3:1a yi rrr

.["11

I! ...

• ••

Ozeret:. ~.

'ShoeY .. -.-

'I!!I

' T!':H1LI~Fff_! V'.d ~'~' 'r: '. \J

T'

""
"~ ,

' .i'., ',"


",'
~-

.IIliII.!l!1i !!! III

!II

"
,