Você está na página 1de 12

Beit Midrash Livre

.‫שלו ֹם לְ כׇ ל אָ ָדם‬
ָ ׁ ‫וּבַ ּ ְפ ָר ִקים — ׁשו ֹאֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ָכבו ֹד וּמֵ ׁ ִשיב‬
E nos intervalos entre os parágrafos pode-se cumprimentar por respeito e responder a uma
saudação de qualquer pessoa. E se for esse o caso, a Mishná não é mais difícil.
‫ ַּב ּ ְפ ָר ִקים — ׁשו ֹאֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ָכבו ֹד וְ אֵ ין‬,ּ‫ הַ קּ ו ֵֹרא אֶ ת ׁ ְשמַ ע וּפָ גַ ע בּ ו ֹ ַרבּ ו ֹ או ֹ ָ ּגדו ֹל הֵ ימֶ ּנו‬:‫ּ ַת ְניָא נָמֵ י הָ כִ י‬
‫ ִ ּד ְב ֵרי ַר ִ ּבי‬.‫שהוּא מֵ ׁ ִשיב‬ ְ ‫ וּבָ אֶ ְמצַע — ׁשו ֹאֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ יּ ְִראָ ה וְ אֵ ין צ ִָר‬,‫שהוּא מֵ ׁ ִשיב‬
ֶ ׁ ‫יך לו ֹמַ ר‬ ְ ‫צ ִָר‬
ֶ ׁ ‫יך לו ֹמַ ר‬
‫ וּבַ ּ ְפ ָר ִקים — ׁשו ֹאֵ ל‬,‫ ָּבאֶ ְמצַע — ׁשו ֹאֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ יּ ְִראָ ה וּמֵ ׁ ִשיב ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ָכבו ֹד‬:‫ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה או ֹמֵ ר‬.‫מֵ ִאיר‬
.‫שלו ֹם לְ כׇ ל אָ ָדם‬ ָ ׁ ‫ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ָכבו ֹד וּמֵ ׁ ִשיב‬
A Guemará observa: Esta versão da disputa também foi ensinada num baraita: Aquele que
estiver recitando Shemá e se deparar com seu mestre ou alguém que considerar maior do que
ele, estando nos intervalos entre os parágrafos, pode cumprimentá-lo por respeito e
desnecessário dizer, pode responder a um cumprimento. E no meio de cada parágrafo, pode
cumprimentar por medo e, nem é preciso dizer, pode responder. Esta é a declaração do rabino
Meir. O rabino Iehudá diz: No meio de cada parágrafo pode cumprimentar por medo e
responder por respeito. E nos intervalos entre os parágrafos pode cumprimentar por respeito e
responder a saudação de qualquer pessoa. Os acréscimos propostos à Mishná aparecem na
versão da disputa citada no baraita.
Beit Midrash Livre
‫שיַּפְ סִ יק? אָ ְמ ִרינַן קַ ל‬ ּ ִ‫ ְ ּבהַ ּלֵל וּבַ ְמג‬:‫ֵיה אַ חַ י ּ ַת ּנָא ְדבֵ י ַר ִ ּבי ִחיָּיא מֵ ַר ִ ּבי ִחיָּיא‬
ֶ ׁ ּ‫ילָה מַ הו‬ ּ ‫ְ ּבעָ א ִמי ּנ‬
ָ ּ ‫ הַ ּלֵל ְּד ַר ָּבנַן ִמ ַּבעְ יָא?! או ֹ ִדלְ מָ א ּ ַפ ְרסו ֹמֵ י נ‬,‫ְיתא — ּפו ֹסֵ ק‬
‫ִיסא‬ ָ ‫ ְק ִריאַ ת ׁ ְשמַ ע ְּדאו ָֹרי‬:‫וָחו ֹמֶ ר‬
.‫ע ֲִדיף‬

Aḥai, o taná que recitava mishna'iot na escola do rabino Ḥí'a, propôs um dilema para o
rabino Ḥí'a: Podemos interromper durante a recitação do Halel e a leitura da Meguilat
Ester, para cumprimentar alguém? Dizemos que é uma inferência a fortiori; se no meio
do Shemá, que é uma obrigação bíblica, podemos interromper para saudar alguém,
ainda mais no meio do Halel, que é uma obrigação rabínica, poderíamos interromper?
Ou, talvez, divulgar o sinal seja mais significativo, e sendo assim, não se pode
interromper o Halel ou a Meguilá de forma alguma?

Beit Midrash Livre


ֶ ׁ ‫ י ִָמים‬:‫ אָ מַ ר ַר ָּבה‬.‫ וְ אֵ ין ְ ּבכָ ְך ְּכלוּם‬,‫ ּפו ֹסֵ ק‬:‫ֵיה‬
‫ ֵּבין ּ ֶפ ֶרק לְ פֶ ֶרק‬,‫שהַ יּ ִָחיד גּו ֹמֵ ר ָּבהֶ ן אֶ ת הַ הַ ּלֵל‬ ּ ‫אֲ מַ ר ל‬
‫שאֵ ין הַ יּ ִָחיד גּו ֹמֵ ר ָּבהֶ ן אֶ ת הַ הַ ּלֵל — אֲ פִ ילּ וּ ְ ּבאֶ ְמצַע‬ ֶ ׁ ‫ וְ י ִָמים‬,‫ ְ ּבאֶ ְמצַע הַ ּ ֶפ ֶרק — אֵ ינו ֹ ּפו ֹסֵ ק‬,‫ּפו ֹסֵ ק‬
.‫הַ ּ ֶפ ֶרק ּפו ֹסֵ ק‬
O rabino Ḥí'a disse a ele: Podemos interromper e não tem problema. Rába disse: Nos dias
em que se completa o Halel inteiro, ou seja, os dias em que há uma obrigação rabínica de
recitar Halel, podemos interromper entre um parágrafo e outro; entretanto, não podemos
interromper no meio do parágrafo. Nos dias em que não se completa todo o Halel, ou seja,
dias em que a recitação do Halel é meramente um costume e não uma obrigação rabínica,
podemos interromper até mesmo no meio do parágrafo.
‫ וְ לָא ּ ְפסֵ יק‬,‫הוָה‬ ֶ ׁ ‫ וְ י ִָמים‬,‫יה ְ ּד ָר ִבינָא‬
ֲ ‫שאֵ ין הַ יּ ִָחיד גּו ֹמֵ ר אֶ ת הַ הַ ּלֵל‬ ּ ְ ‫ִאינִי?! וְ הָ א ַרב ַּבר ׁ ְשבָ א ִא‬
ּ ‫יקלַע לְ גַ ֵּב‬
!‫ֵיה‬
ּ ‫ל‬
A Guemará questiona o seguinte: Mas, é isso mesmo? Por acaso o Rav bar Shába uma vez
não tinha vindo perante Ravina, num dos dias em que não se completa todo o Halel e
Ravina não interrompeu sua recitação do Halel para cumprimentá-lo?

Beit Midrash Livre


.‫ֵיה ְ ּד ָר ִבינָא‬
ּ ‫על‬ֲ ‫שאנֵי ַרב ַּבר ׁ ְשבָ א ְ ּדלָא חֲ ׁ ִשיב‬
ָׁ

A Guemará responde: O caso do Rav bar Shába é diferente, pois o Rav bar Shába não era
considerado importante para Ravina. Por isso, ele não interrompeu a recitação do Halel
para cumprimentá-lo.
‫ִטעו ֹם? אֲ כִ ילָה ו ׁ ְּש ִתיָּה‬
ְ ּ‫שי‬
ֶ ׁ ּ‫ענִית מַ הו‬ ָ ּ ׁ ַ‫ ה‬:‫ֵיה אַ ׁ ְשיָאן ּ ַת ּנָא ְדבֵ י ַר ִ ּבי אַ ּ ֵמי מֵ ַר ִ ּבי אַ ּ ֵמי‬
ֲ ‫שרוּי ְ ּב ַת‬ ּ ‫ְ ּבעָ א ִמי ּנ‬
.‫יכא‬ָ ּ ‫ֵיה — וְ הָ א ִא‬ ּ ‫על‬ ֲ ‫הנָאָ ה קַ ֵּביל‬ ֲ :‫ או ֹ ִדילְ מָ א‬.‫ֵיכא‬ ָּ ‫ֵיה — וְ הָ א ל‬ ּ ‫על‬ ֲ ‫קַ ֵּביל‬
Tendo mencionado o dilema levantado por um daqueles que recitavam as mishna'iot na
sala de estudos, a Guemará cita que Ashian, o taná que recitava mishna'iot na escola do
rabino Ami, levantou um dilema diante do rabino Ami dizendo: Aquele que está
jejuando pode experimentar a comida que estiver preparando, para determinar se está
temperada corretamente? Ele aceitou abster-se de comer e beber e isso não é comer e
beber pois; não seria apenas degustação? Ou, talvez porque ele aceitou abster-se de
obter prazer da comida, mesmo isso seria considerado derivar prazer?

Beit Midrash Livre


‫ענִית‬ ָ ּ ׁ ַ‫ וְ ה‬,‫ מַ ְטעֶמֶ ת אֵ ינ ָּה ְטעוּנָה ְ ּב ָרכָ ה‬:‫ ּ ַת ְניָא נָמֵ י הָ כִ י‬.‫ טוֹעֵם וְ אֵ ין ְ ּבכָ ְך ְּכלוּם‬:‫ֵיה‬
ֲ ‫שרוּי ְ ּב ַת‬ ּ ‫אָ מַ ר ל‬
.‫טוֹעֵם וְ אֵ ין ְ ּבכָ ְך ְּכלוּם‬
O rabino Ami disse-lhe: Ele pode provar e não tem problema. Isso também foi
ensinado num baraita: provar um prato cozido não requer uma bênção de
antemão, e quem está jejuando pode provar e não isso não é um problema.
?‫עַ ד ּ ַכ ּ ָמה‬
A Guemará pergunta: Quanto se pode saborear quando se está de jejum?
.‫ַר ִ ּבי אַ ּ ֵמי וְ ַר ִ ּבי אַ ִּסי טָ ע ֲִמי עַ ד ׁ ִשיעוּר ְר ִביע ֲָתא‬
A Guemará responde: Quando o rabino Ami e o rabino Ássi jejuavam, eles
provavam até um quarto de um 'log'. Em média, 86ml.

Beit Midrash Livre


ִ :‫ש ּנֶאֱ מַ ר‬
‫״ח ְדלוּ לָכֶ ם ִמן‬ ֶ ׁ .‫שאו ֹ ָּבמָ ה‬ ֲ ּ‫שיּ ְִת ּ ַפ ּלֵל ְּכ ִאילּ ו‬
ָׂ ‫ע‬ ֶ ׁ ‫שלו ֹם לַחֲ בֵ ירו ֹ קו ֶֹדם‬ ָ ׁ ‫ ּ ָכל הַ נּו ֹתֵ ן‬:‫אָ מַ ר ַרב‬
.‫״במָ ה״‬
ָּ ‫״ב ּ ֶמה״ אֶ ּלָא‬ ַּ ,‫ אַ ל ִּת ְק ֵרי‬.‫שב הוּא״‬ ָ ׁ ‫ְשמָ ה ְ ּבאַ ּפו ֹ ִּכי בַ ּ ֶמה נ ְֶח‬ ָ ׁ ‫שר נ‬ ֶ ׁ ֲ‫הָ אָ ָדם א‬

Rav disse: Quem cumprimenta outro pela manhã antes de rezar, é como se construísse
um altar idólatra, como se diz: “Parem de confiar no Adam, em suas narinas há respiração, afinal
ele não possui muito valor” ( Ieshaiahu 2 : 22 ). E não leia como está escrito, bameh: como;
mas sim, leia bamá: altar.

?‫ש ְב ּתו ֹ ָלזֶה וְ ל ֹא לָאֱ לו ּ ַֹה‬


ַ ׁ ֲ‫ ַּב ּ ֶמה ח‬:‫ו ׁ ְּשמוּאֵ ל אָ מַ ר‬

E Shmuel disse: A palavra bameh não deve ser entendida como outra coisa, senão em
sua conotação literal. O verso deve, portanto, ser entendido: como você o considerou tão
importante, que deu prioridade a ele e não ao Elo'ah? Certamente você deveria ter honrado a
divindade primeiro.

Beit Midrash Livre


!‫ ַּב ּ ְפ ָר ִקים ׁשו ֹאֵ ל ִמ ּ ְפנֵי הַ ּ ָכבו ֹד וּמֵ ׁ ִשיב‬:‫שת‬
ֶ ׁ‫ש‬
ֵ ׁ ‫מֵ ִתיב ַרב‬
Rav Sheshet levantou uma objeção: Aprendemos em nossa Mishná que nas
pausas entre os parágrafos podemos saudar um indivíduo por respeito e
responder por respeito, apesar do fato de que, a recitação de Shemá precede a
reza Amidá.
.ֹ ‫ ְ ּבמַ ׁ ְש ִּכים לְ פִ ְתחו‬:‫ּ ַת ְר ְּגמַ ּה ַר ִ ּבי אַ ָּבא‬
O rabino Ába explicou isso: A proibição de cumprimentar pela manhã se refere
especificamente a quando alguém sai cedo para cumprimentá-lo em sua porta.
Se alguém simplesmente encontrar outra pessoa, tem permissão para
cumprimentá-la.

Beit Midrash Livre


.‫שיּ ְִת ּ ַפ ּלֵל — ְּכ ִאלּ וּ ָּבנָה ָּבמָ ה‬
ֶ ׁ ‫שה חֲ פָ צָיו קו ֶֹדם‬ֶׂ ֹ ‫ ּ ָכל הָ עו‬:‫ֵירא‬
ָ ‫אָ מַ ר ַר ִ ּבי יוֹנָה אָ מַ ר ַר ִ ּבי ז‬
.‫ ״אָ סוּר״ קָ א אָ מֵ ינָא‬,‫ לָא‬:ּ‫״במָ ה״ אָ ְמ ַר ְּת? אָ מַ ר לְ הו‬ ָּ ֹ ‫אָ ְמרוּ לו‬
Com relação a este mesmo verso, o rabino Ioná disse que o rabino Zeira tinha dito: Quem
cuida de seus próprios negócios antes de rezar, é como se construísse um altar idólatra.
Eles disseram ao rabino Ioná: Você disse mesmo, que era como se alguém construísse um
altar idólatra? O rabino Ioná respondeu: Não; eu disse simplesmente que seria proibido.
‫ אָ סוּר לו ֹ לָאָ ָדם‬:‫ידי ַּבר אָ ִבין אָ מַ ר ַרב יִצְ ָחק ַּבר אַ ׁ ְשיָאן‬ ִ ‫ידי ַּבר אָ ִבין ְּדאָ מַ ר( ַרב ִא‬ ִ ‫)וְ כִ ְד ַרב ִא‬
.‫שם לְ ֶד ֶר ְך ּ ְפעָ מָ יו״‬ ְ ‫ ״צ ֶֶדק לְ פָ נָיו יְהַ ּל‬:‫ש ּנֶאֱ מַ ר‬
ֵׂ ‫ֵך וְ ָי‬ ֶ ׁ ,‫שיּ ְִת ּ ַפ ּלֵל‬
ֶ ׁ ‫עשׂו ֹת חֲ פָ צָיו קו ֶֹדם‬
ֲ ‫ַל‬
E como o rav Idi bar Avin disse que o Rav Itzhak bar Ashian havia dito: É proibido ir
cuidar de seus próprios assuntos antes de rezar, como está dito: “A justiça andará diante
dele e fará de suas pegadas um caminho” ( Tehilim 85 : 14 ). Se deve rezar primeiro e
reconhecer a justiça de seu Criador, e só então seguir o próprio caminho.

Beit Midrash Livre


‫ הַ ָּקדו ֹׁש‬,‫ ָּכל הַ ִּמ ְת ּ ַפ ּלֵל וְ אַ ַחר ָּכ ְך יוֹצֵא ַל ֶּד ֶר ְך‬:‫ידי ַּבר אָ ִבין אָ מַ ר ַרב יִצְ ָחק ַּבר אַ ׁ ְשיָאן‬ ִ ‫וְ אָ מַ ר ַרב ִא‬
.‫שם לְ ֶד ֶר ְך ּ ְפעָ מָ יו״‬ ְ ‫ ״צ ֶֶדק לְ פָ נָיו יְהַ ּל‬:‫ש ּנֶאֱ מַ ר‬
ֵׂ ‫ֵך וְ ָי‬ ֶ ׁ ,‫שה לו ֹ חֲ פָ צָיו‬ֶׂ ֹ ‫ָּברו ְּך הוּא עו‬
E, o rav Idi bar Avin disse que o rav Itzhak bar Ashian havia dito: Qualquer um que rezar
primeiro e só então seguir seu caminho, o Santo - Bendito seja - cuida de seus negócios,
como está dito: “A justiça andará diante dele e fará de suas pegadas um caminho” - o Divino
colocará a justiça diante dele e satisfará todos os seus desejos, quando ele iniciar seu
caminho.
ַ‫שבֵ ע‬ ָׂ ְ‫ ״ו‬:‫ש ּנֶאֱ מַ ר‬
ֶ ׁ ,‫״רע״‬
ַ ‫ ָּכל הַ ּלָן ׁ ִש ְבעַ ת י ִָמים ְ ּבל ֹא חֲ לו ֹם נ ְִק ָרא‬:‫ֵירא‬ ָ ‫וְ אָ מַ ר ַר ִ ּבי יוֹנָה אָ מַ ר ַר ִ ּבי ז‬
.‫״שבַ ע״‬ֶ ׁ ‫שבֵ עַ ״ אֶ ּלָא‬ ָׂ ‫ אַ ל ִּת ְק ֵרי ״‬,‫ִפקֶ ד ָרע״‬ָ ּ ‫יָלִ ין ַּבל י‬
Tendo mencionado seu nome, a Guemará tangencialmente cita o que rabino Ioná disse que
rabino Zeira havia dito: Aquele que passa sete noites sem sonhar é chamado de 'mal', como
está escrito: “O temor do HaShem conduz à vida; quem o tem fica satisfeito [save'a], e não é tocado
pelo mal” ( Mishlei 19 : 23 ). O rabino Ioná reinterpreta o verso: Não leia save'a = satisfeito, mas
leia sheva = sete. Aquele que dorme sete noites sem ter um sonho, é chamado de mal.
Beit Midrash Livre
‫ ָּכל‬:‫ הָ כִ י אָ מַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא אָ מַ ר ַר ִ ּבי יו ָֹחנָן‬:‫יה ְּד ַר ִ ּבי ִחיָּיא ַּבר אַ ָּבא‬
ּ ‫ֵיה ַרב אַ ָחא ְ ּב ֵר‬ ּ ‫אֲ מַ ר ל‬
‫שבֵ עַ יָלִ ין‬ ָׂ ְ‫ ״ו‬:‫ש ּנֶאֱ מַ ר‬
ֶ ׁ ,‫ש ִרין או ֹתו ֹ ְ ּבשׂו ֹרו ֹת ָרעו ֹת‬
ׂ ְ ּ ַ‫הַ ּ ַמ ְׂש ִ ּביעַ עַ צְ מו ֹ ִמ ִ ּד ְב ֵרי ּתו ָֹרה וְ לָן — אֵ ין ְמב‬
.‫ִפקֶ ד ָרע״‬ ָ ּ ‫ַּבל י‬
O rav Áḥa, filho do rabino Ḥí'a bar Ába, disse a ele: O rabino Ḥí'a disse que o rabino
Iohanan disse o seguinte: Qualquer um que se enche de assuntos da Torá e vai dormir,
não receberá más notícias, como está dito : “que o tem, fica satisfeito [save'a], e não é tocado
pelo mal”.
.‫אֵ לּ וּ הֵ ן ֵּבין הַ ּ ְפ ָר ִקים וְ כוּ׳‬
Aprendemos na mishná: essas são as quebras entre os parágrafos em que se pode
interromper em certas circunstâncias. De acordo com o primeiro taná, podemos
interromper entre o último parágrafo do Shemá e a bênção que o segue, mas o
rabino Iehudá proíbe.

Beit Midrash Livre


‫הלָכָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְּדאָ מַ ר ֵּבין ״אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם״‬ ֲ :‫אָ מַ ר ַר ִ ּבי אֲ בָ הוּ אָ מַ ר ַר ִ ּבי יו ָֹחנָן‬
ּ ֵ‫ מַ אי טַ עְ מ‬:‫ אָ מַ ר ַר ִ ּבי אֲ בָ הוּ אָ מַ ר ַר ִ ּבי יו ָֹחנָן‬.‫ציב״ ל ֹא יַפְ סִ יק‬
‫יה ְ ּד ַר ִ ּבי‬ ּ ִ ‫לֶ״אֱ מֶ ת וְ ַי‬
:‫יְהו ָּדה — ִ ּדכְ ִתיב‬

O rabino Abahu disse que o rabino Iohanan havia dito: A halahá está de acordo
com a opinião do rabino Iehudá, que disse que não se pode interromper entre a
frase 'eloheihém' e 'emet ve'iatziv'. Além disso, o rabino Abahu disse que o rabino
Iohanan falou: Qual é a razão da opinião do rabino Iehudá? Esta frase evoca o
versículo como está escrito:

Beit Midrash Livre

Você também pode gostar