Você está na página 1de 7

27

) 7 )
8oc j pensou o que seria do ser hunano
sen a coIuna verlelraI para Ihe dar suslenlao. Toda a eslrulura de lraos,
pernas, nos, ps seria un anonloado de ossos e nscuIos sen condio de
lransnilir novinenlo.
Lsse apenas un exenpIo para faciIilar as expIicaes solre o assunlo de
nossa auIa de hoje: eixos e rvores.
lixos c rvorcs
Assin cono o honen, as nquinas conlan con sua coIuna verlelraI
cono un dos principais eIenenlos de sua eslrulura fsica: eixos e rvores, que
poden ler perfis !Isns ou cnmpnstns, en que so nonladas as engrenagens,
poIias, roIanenlos, voIanles, nanpuIos elc.
s eixos e as rvores poden ser fixos ou giralrios e suslenlan os eIenenlos
de nquina. No caso dos eixos fixos, os eIenenlos (engrenagens con luchas,
poIias solre roIanenlos e voIanles) que giran.
lixos c rvorcs
27
) 7 )
lntroduo
27
) 7 )
Quando se lrala de eixo-rvore giralrio, o eixo se novinenla junlanenle
con seus eIenenlos ou independenlenenle deIes cono, por exenpIo, eixos de
afiadores (esneris), rodas de lroIe (lriIhos), eixos de nquinas-ferranenla, eixos
solre nancais.
MatcriaI dc fabricao
s eixos e rvores so falricados en ao ou Iigas de ao, pois os naleriais
nelIicos apresenlan neIhores propriedades necnicas do que os oulros
naleriais. Ior isso, so nais adequados para a falricao de eIenenlos de
lransnisso:
eixos con pequena soIicilao necnica so falricados en ao ao carlono,
eixo-rvore de nquinas e aulonveis so falricados en ao-nqueI,
eixo-rvore para aIlas rolaes ou para lonlas e lurlinas so falricados en
ao crono-nqueI,
eixo para vages so falricados en ao-nangans.
Quando os eixos e rvores ln finaIidades especficas, poden ser falricados
en colre, aIunnio, Ialo. Iorlanlo, o naleriaI de falricao varia de acordo con
a funo dos eixos e rvores.
Tipos c caractcrsticas dc rvorcs
Conforne sua funes, una rvore pode ser de engrenagens (en que so
nonlados nancais e roIanenlos) ou de naniveIas, que lransforna novinenlos
circuIares en novinenlos reliIneos.
27
) 7 )
Iara suporle de foras radiais, usan-se espigas relas, cnicas, de coIar, de
naniveIa e esfrica.
Iara suporle de foras axiais, usan-se espigas de anis ou de calea.
As foras axiais ln direo perpendicuIar (9O) a seo lransversaI do eixo,
enquanlo as foras radiais ln direo langenle ou paraIeIa a seo lransversaI
do eixo.
de colar
27
) 7 )
Quanlo ao lipo, os eixos poden ser roscados, ranhurados, eslriados, naci-
os, vazados, fIexveis, cnicos, cujas caraclerslicas eslo descrilas a seguir.
EIxns macIns
A naioria dos eixos nacios len seo lransversaI circuIar nacia, con
degraus ou apoios para ajusle das peas nonladas solre eIes. A exlrenidade do
eixo chanfrada para evilar relarlas. As areslas so arredondadas para aIiviar
a concenlrao de esforos.
EIxns vazadns
NornaInenle, as nquinas-ferranenla possuen o eixo-rvore vazado para
faciIilar a fixao de peas nais Iongas para a usinagen.
Tenos ainda os eixos vazados enpregados nos nolores de avio, por seren
nais Ieves.
EIxns cnIcns
s eixos cnicos deven ser ajuslados a un conponenle que possua un furo
de encaixe cnico. A parle que se ajusla len un fornalo cnico e firnenenle
presa por una porca. Una chavela uliIizada para evilar a rolao reIaliva.
27
) 7 )
EIxns rnscadns
Lsse lipo de eixo conposlo de relaixos e furos roscados, o que pernile sua
uliIizao cono eIenenlo de lransnisso e lanln cono eixo proIongador
uliIizado na fixao de reloIos para relificao inlerna e de ferranenlas para
usinagen de furos.
EIxns-rvnrc ranhuradns
Lsse lipo de eixo apresenla una srie de ranhuras Iongiludinais en lorno de
sua circunferncia. Lssas ranhuras engrenan-se con os suIcos correspondenles
de peas que sero nonladas no eixo. s eixos ranhurados so uliIizados para
lransnilir grande fora.
EIxns-rvnrc cstrIadns
Assin cono os eixos cnicos, cono chavelas, caraclerizan-se por garanlir
una loa concenlricidade con loa fixao, os eixos-rvore eslriados lanln so
uliIizados para evilar rolao reIaliva en larras de direo de aulonveis,
aIavancas de nquinas elc.
retfica interna, torneamento interno
27
) 7 )
EIxns-rvnrc f!cxvcIs
Consislen en una srie de canadas de arane de ao enroIadas
aIlernadanenle en senlidos oposlos e aperladas forlenenle. conjunlo
prolegido por un lulo fIexveI e a unio con o nolor feila nedianle una
lraadeira especiaI con una rosca.
So eixos enpregados para lransnilir novinenlo a ferranenlas porlleis
(roda de afiar), e adequados a foras no nuilo grandes e aIlas veIocidades (calo
de veIocnelro).
Tesle sua aprendizagen. Iaa os exerccios a seguir, depois confira suas
resposlas con as do galarilo.
27
) 7 )
Marque con un X a nica resposla correla.
ExcrccIn 1
eixo que lransnile novinenlo ou energia e suporla esforos chana-se:
a) ( ) rvore ou espiga,
b) ( ) eixo vazado ou rvore,
c) ( ) eixo-rvore ou rvore,
d) ( ) eixo ou espiga.
ExcrccIn 2
s eIenenlos de nquina so suslenlados por:
a) ( ) espigas,
b) ( ) norsa,
c) ( ) larras,
d) ( ) eixos.
ExcrccIn 3
Iara usinar peas Iongas so usadas nquinas-ferranenla con:
a) ( ) eixo-rvore vazado,
b) ( ) eixo-rvore nacio,
c) ( ) eixo vazado,
d) ( ) eixo nacio.
ExcrcIcIn 4
s eixos poden ser:
a) ( ) fIexveis ou giralrios,
b) ( ) inveis ou fixos,
c) ( ) fixos ou giralrios,
d) ( ) fixos ou osciIanles.
ExcrccIn 5
s eixos e rvores poden ser falricados en:
a) ( ) colre, aIunnio, Ialo, eIslico,
b) ( ) chunlo, aIunnio, Ialo, ao,
c) ( ) chunlo, ao, pIslico, ferro,
d) ( ) ao, colre, aIunnio, Ialo.
lxcrccios

Você também pode gostar