Você está na página 1de 4

# Primeira série - 01 até 80

Ideograma

Kun’yomi

On’yomi

significado

Hito, hito(tsu)

Ichi, itsu

Um

Kokono, kokono(tsu)

Kyuu, ku

Nove

Nana, nana(tsu), nano

Shichi

Sete

Futa, futa(tsu), futata(bi)

Ni, ji

Dois

Hito, -ri, -to

Jin, nin

Pessoa

I(ru), -i(ru), i(ri), i(reru), i(re), hai(ru)

Nyuu, nit-

Entrar, inserir

Ya, ya(tsu), yat(tsu), you

Hachi

Oito

Chikara

Ryoku, riki, rii

Poder, forte, tensão, suportar, exercer.

Too, to

Jyuu

Dez

Shita, shimo, moto, sa(geru), sa(garu), ku(daru), ku(dari), kuda(su), -kuda(su), kuda(saru), o(rosu), o(riru)

Ka, ge

Embaixo, abaixo, baixo, inferior, sub, sob.

Mi, mi(tsu), mit(tsu)

San, zou

Três

Chi

Sen

Mil

 

ue, -ue, a(geru), -a(geru), a(garu), -a(garu), a(gari), -a(gari), nobo(ru), nobo(ri), nobo(seru), nobo(su), yo(su)

Jou, shou,

Sob cima, em cima.

shan

Kuchi

Kou, ku

Boca

Tsuchi

Do, to

Solo, terra, chão, Turquia.

Yuu

Seki

Noite

oo-, oo(kii), -oo(ini)

Daí, tai

Grande

Onna, me

Jô, nyo, nyou

Mulher, fêmea

Ko, -ko, -k(ko), ne

Shi, su, tsu

Criança, 1º signo do zodíaco chinês (rato)

Chi(sai), ko-, o-, sa-

Shou

Pequeno, pouco

Yama

San, sen

Montanha

Kawa

Sen

Correnteza, rio

Itsu, itsu(tsu)

Go

Cinco

Amatsu, ame, ama-

Ten

Paraíso, céu, imperial.

Naka, uchi, ata(ru)

Chuu

Em, dentro, centro, meio, modo.

Mu, mu(tsu), mut(tsu), mui

Roku, riku

Seis

Maru(i), maru, mado, mado(ka), maro(yaka)

En

Círculo, iene, redondo.

Te, te-, -te, ta-

Shu, zu

Mão

Fumi, aya

Bun, mon

Frase, literatura, estilo, arte, decoração, figuras, plano.

Hi, -bi, -ka

Nichi, jitsu

Dia, sol, Japão.

Tsuki

Getsu, gatsu

Lua, mês.

Ki, ko-

Boku, moku

Árvore, madeira

Mizu, mizu-

Sui

Água

Hi, -bi, -ho

Ka

Fogo

Inu, inu-

Ken

Cão

Oo, ookimi, wa

Ou, -nou

Rei, magnata

Tada(shii), tada(su), masa, masa(ni)

Sei, shou

Certo, correto, justiça.

De(ru), -de, da(su), -da(su), i(deru), i(dasu)

Shutsu, sui

Saída, deixar

Moto

Hon

Livro, presente, verdadeiro, principal, real, contador para objetos longos.

Migi

Yuu, u

Direita

yo, yo[tsu], yot[tsu], yon

Shi

Quatro

hidari

Sa, sha

Esquerda

tama, -tama, -dama

Gyoku

Jóia, bola

i(kiru), i(kasu), i(keru), u(maré), u(mareru), umare, u(mu), o(u), há(eru), ha(yasu), ki, nama, nama-, na(ru), na(su), mu(su), -u.

Sei, shou

Vida, verdadeiro, nascimento.

den

Ta

arrozal

Shiro , shira-, shiro(i)

Haku, byaku

Branco

Me, -me, ma-

Moku, boku

Olho, ver, perspicácia, experiencia, cuidado, favor.

 

Ishi

Seki, shaku,

Pedra

koku.

Ta(tsu), -ta(tsu), ta(chi-), ta(teru), ta(te-), tate-, -ta(te), -da(te), -da(teru).

Ritsu, ryuuu,

De pé

rittoru.

Momo

Hyaku, byaku

Cem

Toshi

Nen

Ano

Yasu(mu), yasu(maru), yasu(meru)

Kyuu

Descanso, folga, sono

Saki, ma(zu)

Sen

Antes, anterior, precedente, futuro.

Na, -na.

Mei, myou

Nome, notado, distinto, reputação.

Aza, azana, -na.

Ji

Character, letra, palavra.

Haya(i), haya-, haya, haya(maru), haya(meru), sa-

Sou, sat

Cedo, rápido.

Iki

Ki, ke

Espírito, mente

Take

Chiku

Bamboo

Ito

Shi

Linha, fio.

Mimi

Ji

Orelha

Mushi

Chuu, ki

Inseto

Mura

Son

Cidade, vila

Otoko, o

Dan, nan

Homem

machi

chou

Vila, cidade, bloco, rua

Hana

Ka, ke

Flor

Miru, mieru, miseru

Ken

Ver, esperanças, chances, idéia, opinião, olhar para, visível.

kai

Bai

Molusco

Aka, aka-, aka(i), aka(ramu), aka(rameru)

Seki, shaku

Vermelho, escarlate

Ashi, ta(riru), ta(ru), ta(su)

Soku

Pé, perna, contador para calçados, ser suficiente.

Curuma

Sha

Carro, veículo

Manabu

Gaku

Aprendizado, conhecimento

Hayashi

Rin

Floresta, bosque, mata

Sora, a(ku), a(ki), a(keru), kara, su(ku), su(kasu), muna(shii)

Kuu

Céu, vazio, vácuo.

Kane, gana-, -gane

Kin, kon, gon

Dinheiro, ouro

Ame, ama-,- same

U

Chuva

Ao, ao-, ao(i)

Sei, shou

Azul, verde

Kusa, kusa-, -gusa

Sou

Grama, erva, pasto

Oto, ne

On, in, -non

Som, barulho

 

Kou, kyou

Exame, escola, prova, correção

Mori

Shin

Floresta, bosque