Você está na página 1de 4

Direito Civil em Mapas Mentais Cap.

9 - Direito das Obrigações


',5(,72'$62%5,*$d®(6
2EULJDomRpDUHODomRWUDQVLWyULDGHGLUHLWRTXHFRQVWUDQJHDGDUID]HURXQmRID]HUDOJXPDFRLVD
HFRQRPLFDPHQWHDSUHFLiYHOHPSURYHLWRGHDOJXpPTXHSRUDWRSUySULRRXGHDOJXpPMXULGLFDPHQWH
UHODFLRQDGRRXHPYLUWXGHGHOHLDGTXLULXRGLUHLWRGHH[LJLUHVVDDomRRXRPLVVmR 2UODQGR*RPHV

L 3HVVRDO &UHGRUGHYHGRU

([WHQVmRGD &ULDGDSDUDVHH[WLQJLUFRPRDGLPSOHPHQWR
UHODomRMXUtGLFD GLUHLWRRXLQGLUHWRGDSUHVWDomR
LL'HFDUiWHUWUDQVLWyULR
1mRVHGHVWLQDDSHUGXUDUQRWHPSR

LLL'HFXQKRSDWULPRQLDO2EMHWRHFRQRPLFDPHQWHDSUHFLiYHO
,QWURGXomR
5HIHUHQWHVjSHVVRDKXPDQD
D 'LUHLWRV
5DPRVGR QmRSDWULPRQLDLV (['LUHLWRVGHSHUVRQDOLGDGHHGHIDPtOLD
'LUHLWR&LYLO
L5HDLV 'LUHLWRGDVFRLVDV
E 'LUHLWRV 俶 LL3HVVRDLVRXREULJDFLRQDLV
SDWULPRQLDLV 'LUHLWRGDVREULJDo}HV

6mRRV eRFUHGRUEHQHILFLiULRGDREULJDomR
VXMHLWRVGH L6XMHLWR 3HVVRDDTXHPDSUHVWDomRpGHYLGD
XPDREULJDomR DWLYR 7HPRGLUHLWRGHH[LJLUDREULJDomR
eRGHYHGRU
LL6XMHLWRSDVVLYR $TXHOHTXHGHYHFXPSULUDREULJDomR
6HRVXMHLWRSDVVLYRDWLYRQmRIRUGHWHUPLQDGR
D (OHPHQWR DUHODomRREULJDFLRQDOSRGHDFDEDU
VXEMHWLYR (PXPSULPHLURPRPHQWRSRGHVHQmRGHWHUPLQDURVXMHLWRPDV
QRFXUVRGDUHODomRRVXMHLWRGHYHVHUGHWHUPLQDGRGHWHUPLQiYHO
2EV
&DVRLVVRQmRRFRUUDKiRGHWULPHQWRGDUHODomR
eSRVVtYHOTXHRVSRORV SDVVLYRHRXDWLYR VHMDPRFXSDGRV
SRUXPDRXYiULDVSHVVRDV QDWXUDLVRXMXUtGLFDV

&RQGXWDRXDWRQHFHVViULR
eDSUHVWDomR jUHDOL]DomRGDREULJDomR

eRREMHWRGH
'LUHLWRGDV XPDREULJDomR
L2EMHWR &RQVLVWH 'DU REHPMXUtGLFR
LPHGLDWR SURWHJLGR
2EULJDo}HV HP )D]HURX
1mRID]HU
(OHPHQWRV
FRQVWLWXWLYRV 3UySULDFRLVD
LL2EMHWRPHGLDWR
L/tFLWR
E (OHPHQWR )tVLFDHMXULGLFDPHQWH
REMHWLYR LL3RVVtYHO

1mR Ki LQGHWHUPLQDomR QR REMHWR


'HYH LLL 'HWHUPLQDGR RX LPHGLDWR SUHVWDomR SRLVD FRQGXWD
VHU GHWHUPLQiYHO TXHVHLUiUHDOL]DUMiHVWiGHWHUPLQDGD

LY(FRQRPLFDPHQWHDSUHFLiYHO
2EVeDGPLVVtYHODREULJDomRTXHWHQKDSRU
REMHWRXPEHPQmRHFRQ{PLFRGHVGHTXH
VHMDGLJQRGHWXWHODRLQWHUHVVHGDVSDUWHV

(OHPHQWR (ORTXHVXMHLWDRGHYHGRUDGHWHUPLQDGD
DEVWUDWR SUHVWDomRHPIDYRUGRFUHGRU

&UHGRU RGLUHLWRGHH[LJLURFXPSULPHQWRGDUHODomRREULJDFLRQDO
F 9tQFXOR $WULEXLDR
MXUtGLFR 'HYHGRU RGHYHUGHFXPSULUDUHODomRREULJDFLRQDO

$WULEXLMXULFLGDGHjUHODomRREULJDFLRQDO

6mRRVPHLRVSHORVTXDLVVHIRUPDPRXVHHVWDEHOHFHPRVYtQFXORVREULJDFLRQDLV
/HL
D )RQWHVLPHGLDWDV

'XDVSHVVRDVFULDPREULJDo}HVHQWUHVL
L1HJyFLRMXUtGLFRELODWHUDO
 )RQWHVGDV ([&RQWUDWR
REULJDo}HV 'HFODUDomRXQLODWHUDOGHYRQWDGH
E )RQWHV LL1HJyFLRMXUtGLFRXQLODWHUDO
([3URPHVVDGHUHFRPSHQVD
PHGLDWDV
'HYHUGHUHSDUDUHYHQWXDLVSUHMXt]RVVRIULGRV
LLL$WRVLOtFLWRV
&&DUWVH

Prof. Marcelo Leite


Prof. Thiago Strauss www.pontodosconcursos.com.br 38
Direito Civil em Mapas Mentais Cap. 9 - Direito das Obrigações
&/$66,),&$d­2%È6,&$'$62%5,*$d®(6
'HYHGRUVHFRPSURPHWHDHQWUHJDUDOJXPDFRLVD FHUWDRXLQFHUWD
2GHYHGRUVHREULJDDGDUXPDFRLVDLQGLYLGXDOL]DGD
&UHGRUQmRpREULJDGRDUHFHEHURXWUDFRLVDDLQGDTXHPDLVYDOLRVD
$REULJDomRGHGDUFRLVDFHUWDDEUDQJHRVDFHVVyULRVGHODHPERUDQmR
PHQFLRQDGRVVDOYRVHDVSDUWHVHVWLSXODUHPGHPRGRGLYHUVR &&DUW

$FHVVyULRVHJXHRSULQFLSDO
5HVROYHVHDREULJDomRSDUDDPEDVDV
,6HP SDUWHVTXHYROWDPjVLWXDomRSULPLWLYD
3HUGD FXOSD GR
GHYHGRU 6HRYHQGHGRUMiUHFHEHXRSUHoRGD
GDFRLVD FRLVDTXHSHUHFHXVHPFXOSDVXDGHYH
DQWHV GD GHYROYrORFRPFRUUHomRPRQHWiULD
L&RLVD WUDGLomR
FHUWD ,,&RPFXOSD ,QGHQL]DomRSHORYDORUGD
$REULJDomR GRGHYHGRU FRLVDPDLVSHUGDVHGDQRV
pFXPSULGD
PHGLDQWHD ,6HP 5HVWLWXLomRGRSUHoRPDLV
75$',d­2 FXOSD GR FRUUHomRPRQHWiULDRX
D '$5 'HWHULRUDomR GHYHGRU
GD FRLVD $EDWLPHQWRSURSRUFLRQDOQRSUHoR
DQWHV GD 5HFHELPHQWRGDFRLVDQRHVWDGR
WUDGLomR ,, &RP HPTXHVHDFKDUPDLVDEDWLPHQWR
FXOSDGR SURSRUFLRQDOQRSUHoR
GHYHGRU
3HUGDVHGDQRV

2EULJDomR ,QGLFDGRGHIRUPDJHQpULFDQRFRPHoRGDUHODomR
WHPREMHWR 'HYHVHULQGLFDGRDRPHQRVSHORJrQHURHTXDQWLGDGH
LQGHWHUPLQDGR
$TXDOLGDGHVHUiGHWHUPLQDGDQDKRUDGDHVFROKD
([(QWUHJDUGH]FDYDORV
 326,7,9$6 $WRXQLODWHUDOGHHVFROKDGDTXDOLGDGHGRREMHWR
LL&RLVD
&RQFHQWUDomR &RQFUHWL]DDLQGLYLGXDOL]DomRGRREMHWR
LQFHUWD
(PUHJUDDHVFROKDFDEHDRGHYHGRU LQG~ELRSURGHYHGRU
$QWHVGDHVFROKDQmRSRGHUiRGHYHGRUDOHJDUSHUGDRXGHWHULRUDomR
GDFRLVDDLQGDTXHSRUIRUoDPDLRURXFDVRIRUWXLWR &&DUW

&ODVVLILFDomR 'HYHGRUVHFRPSURPHQWHDSUHVWDUXPVHUYLoRRXDWRSRVLWLYR PDWHULDORXLPDWHULDO


%iVLFDGDV $LPSRVVLELOLGDGHRXUHFXVDGRGHYHGRUHPFXPSULUDREULJDomRGHID]HU
2EULJDo}HV ,6HPFXOSD 5HVROYHVHDREULJDomRVHPLQGHQL]DomR
GRGHYHGRU 5HS}HPVHDVSDUWHVQRHVWDGRDQWHULRUGDREULJDomR
,QDGLPSOHPHQWR ([&DQWRUTXHILFRXDI{QLFR
,,&RPFXOSD 'HYHGRUUHVSRQGHSRUSHUGDVHGDQRV
GRGHYHGRU
$UHFXVDYROXQWiULDLQGX]FXOSD
3UHVWDomRGRDWRSRGHVHUUHDOL]DGDSHORGHYHGRURXSRUWHUFHLUD
SHVVRD QmRVHH[LJHFDSDFLGDGHHVSHFLDOSDUDUHDOL]DURVHUYLoR
E )$=(5 ([2EULJDomRGHSLQWDUXPPXUR

L)XQJtYHO &UHGRUSRGHPDQGDUH[HFXWDU
5HFXVDRXPRUDQR RVHUYLoRjFXVWDGRGHYHGRU
FXPSULPHQWRGDREULJDomR
3HUGDVHGDQRV
$SUHVWDomRVySRGHVHUH[HFXWDGDSHORSUySULRGHYHGRU LQWXLWXSHUVRQDH
([&RQWUDWDUFLUXUJLmRIDPRVRSDUDUHDOL]DUXPDRSHUDomR
(PUHJUDUHVROYHVHSRUSHUGDVHGDQRV
LL,QIXQJtYHO 5HFXVDDRFXPSULPHQWR
GDREULJDomR 0XOWDSHULyGLFDLPSRVWDSRUMXL]
$VWUHLQWH DWpRFXPSULPHQWRGDREULJDomR

'HYHGRUVHFRPSURPHWHDQmRSUDWLFDUFHUWRDWRTXHSRGHULD
OLYUHPHQWHSUDWLFDUVHQmRKRXYHVVHVHREULJDGR &&DUWVH
eVHPSUHSHVVRDOHVySRGHVHUFXPSULGDSHORSUySULRGHYHGRU
([,QTXLOLQRVHREULJDDQmRWUD]HUDQLPDLVGRPpVWLFRVSDUDRF{PRGRDOXJDGR
'HYHGRUSUDWLFDRDWRTXHVHREULJRXDQmRSUDWLFDU
,PSRVVtYHO 3HUGDVHGDQRV
 1(*$7,9$ GHVID]LPHQWR
D 1­2 ([3HVVRDVHREULJDDQmR
SRVWHULRU
)$=(5 UHYHODUXPVHJUHGRLQGXVWULDO
,QDGLPSOHPHQWR

&DVRV 3RVVtYHO L&UHGRUSRGHH[LJLURGHVID]LPHQWRGR


GHVID]LPHQWR TXHIRLUHDOL]DGRSHUGDVHGDQRV28
SRVWHULRU LL3HUGDVHGDQRV VHRFUHGRUQmRWLYHU
PDLVLQWHUHVVHQDREULJDomRGHQmRID]HU

Prof. Marcelo Leite


Prof. Thiago Strauss www.pontodosconcursos.com.br 39
Direito Civil em Mapas Mentais Cap. 9 - Direito das Obrigações
&/$66,),&$d­2(63(&,$/'$62%5,*$d®(6,

&RPSUHHQGHXPDPXOWLSOLFLGDGHGHREMHWRVOLJDGRVSHOD 'HYHVHHQWUHJDU
GLVMXQWLYDRXHH[WLQJXHVHFRPDSUHVWDomRGHDSHQDVXP XPDFRLVD28RXWUD

2GHYHGRUVHGHVRQHUDFRPRFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUXPDGDVSUHVWDo}HV
([2EULJRPHDHQWUHJDUXPWRXURRXGRLVFDYDORV
D 2EULJDo}HV $HVFROKDHPUHJUDFDEHUiDRGHYHGRUVHRXWUDFRLVDQmRVHHVWLSXORX
DOWHUQDWLYDV
&RQFHQWUDomRpRDWRGHHVFROKDGRREMHWR DREULJDomRWRUQDVHVLPSOHV
6HXPGRVREMHWRVSHUHFHUQmRKDYHUiH[WLQomRGDREULJDomR
VXEVWLWXLQGRRGpELWRTXDQWRDRRXWUR &&DUW
3RVVXLDSHQDVXPREMHWRPDVRGHYHGRUSRGHVHH[RQHUDU
FXPSULQGRXPDSUHVWDomRSUHYLVWDHPFDUiWHUVXEVLGLiULR
&RQFHGHDRGHYHGRUDIDFXOGDGHGHVXEVWLWXLUDREULJDomRSRURXWUD
([9HQGHGRUVHREULJDDHQWUHJDUXPFDYDORVHQGR
E 2EULJDo}HV IDFXOWDGDDHQWUHJDSHORHTXLYDOHQWHHPGLQKHLUR
IDFXOWDWLYDV 6HSHUHFHURREMHWR~QLFRGDREULJDomRVHPFXOSD
1mRKiHVFROKD GRGHYHGRUUHVROYHVHRYtQFXORREULJDFLRQDO
SHORFUHGRU
1mRSRGHRFUHGRUH[LJLUDSUHVWDomRDFHVVyULD

&RPSUHHQGHXPDPXOWLSOLFLGDGHGHREMHWRVOLJDGRVSHOD 2EULJDDHQWUHJDU
FRQMXQWLYDHHWRGDVDVSUHVWDo}HVGHYHPVHUVROYLGDV XPDFRLVD(RXWUD
4XDQWRDR 2GHYHGRUGHYHHQWUHJDUGRLVRXPDLVREMHWRVGHFRUUHQWHVGDPHVPDREULJDomR
HOHPHQWR F 2EULJDo}HV
FXPXODWLYDV 2LQDGLPSOHPHQWRGHXPDSUHVWDomRHQYROYHRGHVFXPSULPHQWRWRWDOGDREULJDomR
REMHWLYR
([2EULJDomRGHGDUXPFDUURHXPDSDUWDPHQWR
&RPSRUWDPIUDFLRQDPHQWRTXHUTXDQWRjSUHVWDomRTXHUTXDQWR
DRSUySULRREMHWRVHPSUHMXt]RGHVXDVXEVWkQFLDRXGHVHXYDORU
L'LYLVtYHLV
2FRUUHPTXDQGRDSUHVWDomRp~QLFD QmRDGPLWHPFLVmR
L1DWXUH]DGDREULJDomR H[HQWUHJDUDQLPDO
G 2EULJDo}HV
GLYLVtYHLVH (VSpFLHV LL/HJDO H[GtYLGDVGHDOLPHQWRV
LQGLYLVtYHLV LLL&RQYHQFLRQDO SRUFRQYHQomRGDVSDUWHV
LL,QGLYLVtYHLV
4XDQGRKiSOXUDOLGDGHGH ,VVRRFRUUHSRUTXHRREMHWR
GHYHGRUHVFDGDGHYHGRUp QmRSRGHVHUGLYLGLGR
REULJDGRSHODGtYLGDWRGD 1mR FRQIXQGLU FRP
&ODVVLILFDomR
REULJDomRVROLGiULD
(VSHFLDOGDV
2EULJDo}HV 6mRDTXHODVFHUWDVTXDQWRjH[LVWrQFLD
HGHWHUPLQDGDVTXDQWRDRREMHWR
L/tTXLGDV ([(QWUHJDUDRFUHGRUDTXDQWLDGH5
H 2EULJDo}HV
OtTXLGDVH 6mRDTXHODVLQFHUWDVTXDQWRjVXDTXDQWLGDGH
LOtTXLGDV
'HSHQGHPGHDSXUDomRSUpYLD PRQWDQWHGDSUHVWDomRpLQFHUWR
LL,OtTXLGDV 3DUDTXHDREULJDomRLOtTXLGDVHMDFREUDGDpQHFHVViULRTXH
DQWHVVHMDWRUQDGDOtTXLGD FHUWDHGHWHUPLQDGD

6mRDVQmRVXMHLWDVDQHQKXPHOHPHQWRDFLGHQWDO FRQGLomRWHUPRRXHQFDUJR
D 2EULJDo}HV
SXUDVHVLPSOHV 3URGX]HPHIHLWRVLPHGLDWRV

7HPTXHHVWDUYLQFXODGDjRFRUUrQFLDGHXPIDWRIXWXURHLQFHUWR
E 2EULJDomR
FRQGLFLRQDO 5HODFLRQDGRDHYHQWR)87852H,1&(572 FRQGLomRVXVSHQVLYDGRQHJyFLRMXUtGLFR
4XDQWRDR
HOHPHQWR 9LQFXODGDDHYHQWR)87852H&(572 WDPEpPFKDPDGDGHREULJDomRDSUD]R
DFLGHQWDO F 2EULJDomR
'HYHGRUTXHSDJXHDQWHFLSDGRQmRWHPRGLUHLWRDH[LJLURGLQKHLURQRYDPHQWH
DWHUPR
,PS}HQDREULJDomRXP{QXVRXHQFDUJR
G 2EULJDomR 6mRDVRQHUDGDVGHXPHQFDUJRjSHVVRDFRQWHPSODGDSHODUHODomRMXUtGLFD
PRGDO (['RXOKHGRLVWHUUHQRVPDVHPXPGHOHVGHYHVHUFRQVWUXtGDXPDHVFROD

4XDQGRRGHYHGRUVypREULJDGRDHPSHQKDUVHSDUDFRQVHJXLURUHVXOWDGR
PHVPRTXHHVWHQmRVHMDDOFDQoDGR QmRVHUHVSRQVDELOL]DSHORUHVXOWDGR
6HRUHVXOWDGRQmRIRUDOFDQoDGRVySRGHUiVHUFRQVLGHUDGRR
D 2EULJDo}HV LQDGLPSOHPHQWRGRGHYHGRUVHVHSURYDUDVXDIDOWDGHGLOLJrQFLD
GHPHLR ([$GYRJDGRVTXHQmRVHREULJDPDYHQFHUDFDXVD
PDVGHIHQGHUFRP]HORRVLQWHUHVVHVGRVFOLHQWHV
4XDQWRDR 2GHYHGRUVHREULJDDXPUHVXOWDGRSUHHVWDEHOHFLGR
FRQWH~GR ([7UDQVSRUWDGRUTXHSURPHWHOHYDURSDVVDJHLURDVDOYRDRGHVWLQR
E 2EULJDo}HV
GHUHVXOWDGR eSRVVtYHODGHPRQVWUDomRGHTXHRUHVXOWDGRQmRIRLDOFDQoDGR
SRUIDWRUDOKHLRjDWXDomRGRGHYHGRU FDVRIRUWXLWRIRUoDPDLRU
9LVDDHOLPLQDUXPULVFRTXHSHVDVREUHRFUHGRURXDVVXDVFRQVHTXrQFLDV
F 2EULJDo}HV 2GHYHGRUQmRVHOLEHUDGDSUHVWDomRPHVPRHPFDVRGHIRUoDPDLRU
GHJDUDQWLD ([6HJXUDGRUDTXHJDUDQWHRSDJDPHQWRGRVHJXURPHVPRTXHSRUFDVRIRUWXLWR

Prof. Marcelo Leite


Prof. Thiago Strauss www.pontodosconcursos.com.br 40
Direito Civil em Mapas Mentais Cap. 9 - Direito das Obrigações
&/$66,),&$d­2(63(&,$/'$62%5,*$d®(6,,
&RQFRUUHXPDSOXUDOLGDGHGHFUHGRUHVRXGHYHGRUHVGH
IRUPDTXHFDGDXPGHOHVUHVSRQGDDSHQDVSRUSDUWHGD
GtYLGDRXWHQKDDSHQDVSURSRUFLRQDOLGDGHGRFUpGLWR
D 2EULJDo}HV
IUDFLRQiULDV 'HYHUiWHUREMHWRGLYLVtYHO &&DUW

&RQFRUUHXPDSOXUDOLGDGHGHGHYHGRUHVRXFUHGRUHVLPSRQGRVHD
WRGRVRSDJDPHQWRFRQMXQWRGHWRGDDGtYLGDQmRVHDXWRUL]DQGR
DXPGRVFUHGRUHVH[LJLODLQGLYLGXDOPHQWH
E  2EULJDo}HV
FRQMXQWDV &ULDomRGRXWULQiULD

3UHYHHPDSOXUDOLGDGHGHGHYHGRUHVTXHVHREULJDP
DOWHUQDWLYDPHQWHDRSDJDPHQWRGDGtYLGD
F 2EULJDo}HV &DEHDRFUHGRUHVFROKHUTXDLVGHYHGRUHV
GLVMXQWDV GHYHPSDJDUH[RQHUDQGRRVGHPDLV
&DUDFWHUL]DVHSHODSOXUDOLGDGHGHFUHGRUHVHRXGHGHYHGRUHV
VHQGRTXHHOHVWrPGLUHLWRVRXREULJDo}HVSHORWRWDOGDGtYLGD
L3OXUDOLGDGHGHVXMHLWRV DWLYRVRXSDVVLYRV
4XDQWRDR LL0XOWLSOLFLGDGHGHYtQFXORV
HOHPHQWR &DGDGHYHGRUUHVSRQGHSHORGpELWR
VXEMHWLYR &DUDFWHUtVWLFDV LLL8QLGDGHGH WRGRFRPRVHIRVVH~QLFRGHYHGRU
SUHVWDomR &DGDFUHGRUSRGHH[LJLUDWRWDOLGDGHGD
SUHVWDomRFRPRVHIRVVHFUHGRU~QLFR
LY&RUUHVSRQVDELOLGDGHGRVLQWHUHVVDGRV
3OXUDOLGDGHGHFUHGRUHV
&DGDXPGRVFUHGRUHVSRGHH[LJLUD
G 2EULJDo}HV SUHVWDomRSRULQWHLUR &&DUW
VROLGiULDV L$WLYD
(QTXDQWRQmRIRUGHPDQGDGRSRUDOJXP
(VSpFLHVGH
GRVFRFUHGRUHVRGHYHGRUSRGHSDJDU
REULJDomR
DTXDOTXHUXP &&DUW
VROLGiULD
3OXUDOLGDGHGHGHYHGRUHV
LL3DVVLYD 2FUHGRUSRGHHVFROKHUTXDOTXHUGHYHGRU
SDUDFXPSULUDSUHVWDomR &&DUW

LLL 0LVWD 3OXUDOLGDGHGHGHYHGRUHVHGHFUHGRUHV


&ODVVLILFDomR
(VSHFLDOGDV 2EV$VROLGDULHGDGHQmRVHSUHVXPH UHVXOWDQGR
GDOHLRXGDYRQWDGHGDVSDUWHV &&DUW
2EULJDo}HV
7DPEpPFKDPDGDVGHLPSHUIHLWDVLQFRPSOHWDVRXREULJDomRPRUDO
0RGDOLGDGHREULJDFLRQDOTXHQmRSRGHVHUH[LJLGDSHORFUHGRUGHIRUPD
FRPSXOVyULDTXDQGRGHVHXLQDGLPSOHPHQWRSRUFDUHFHUGHFHUWRVHOHPHQWRV
1mRSRVVXLH[LJLELOLGDGHFDVRRSDJDPHQWRQmRVHGrGHIRUPDHVSRQWkQHD

3RVVXHPDPHVPDHVWUXWXUD 6XMHLWRV
GDVREULJDo}HVFLYLV 2EMHWRH
9tQFXORMXUtGLFR
 2EULJDo}HV
QDWXUDLV 俶 5HVWDSUHVHQWHR 2SDJDPHQWRHVSRQWkQHRpUHFRQKHFLGR
9tQFXORMXUtGLFR GpELWR 6FKXOG HQmRSRGHVHUUHFREUDGR
GDREULJDomR
QDWXUDO 2FUHGRUQmRSRGHH[LJLUMXGLFLDOPHQWH
1mRVXEVLVWH D
UHVSRQVDELOLGDGH +DIWXQJ DSUHVWDomRGRGHYHGRU

'tYLGDVGHMRJRRXDSRVWD &&DUW
([
'tYLGDSUHVFULWD &&DUW

6mRREULJDo}HVKtEULGDVRXVHMDSDUWHGLUHLWRUHDOSDUWHGLUHLWRSHVVRDO
5HIHUHQWHVjSHVVRDKXPDQD
D 'LUHLWRV
5DPRVGR QmRSDWULPRQLDLV (['LUHLWRVGHSHUVRQDOLGDGHHGHIDPtOLD
'LUHLWR&LYLO
L5HDLV GLUHLWRGDVFRLVDV
E 'LUHLWRV LL3HVVRDLVRXREULJDFLRQDLV
SDWULPRQLDLV GLUHLWRGDVREULJDo}HV
 2EULJDo}HV $UWLFXODPVHFRPGHWHUPLQDGRVXMHLWRPDVDSHQDV
HQTXDQWRHVWHILJXUDUFRPRWLWXODUGDFRLVD
SURSWHUUHP 
$SUHVHQWDVHVHPSUHYLQFXODGDFRPRDFHVVyULRGHGLUHLWRUHDO
2GHWHQWRUGRGLUHLWRUHDOILJXUDVHFRPRGHYHGRU
(ODVUHFDHPVREUHXPDSHVVRD GLUHWRSHVVRDO 
SRUIRUoDGHXPGLUHLWRUHDO H[SURSULHGDGH
3URSULHWiULRGHLPyYHOGHYHSDJDUR,378
([
'tYLGDGHFRQGRPtQLR

Prof. Marcelo Leite


Prof. Thiago Strauss www.pontodosconcursos.com.br 41

Você também pode gostar