Você está na página 1de 113

I

II
III
IV
V
VI
‫‪Yedid Néfesh‬‬
‫יְ ִדיד נֶ ֶֽפשׁ ַאב ָה ַר ֲח ָמן‬
‫ְמשְֹׁך ﬠַ ְב ְדָּך ֶאל ְרצוֹנֶ ָֽך‬
‫יָ רוּץ ﬠַ ְב ְדָּך כְּ מוֹ ַאיָּ ל‬
‫יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֶאל מוּל ֲה ָד ֶ ֽרָך‬
‫ידוּתָך‬
‫יֶ ﬠְ ַרב לוֹ יְ ִד ֶ ֽ‬
‫ִמ ֽ ֹנּ ֶפת צוּף וְ כָ ל ָ ֽטﬠַ ם‬
‫ָהדוּר נָ ֶאה זִ יו ָהעוֹלָ ם‬
‫נַ ְפ ִשׁי חוֹלַ ת ַא ֲה ָב ֶ ֽתָך‬
‫ָאנָּ א‪ֵ ,‬אל נָ א‪ְ ,‬ר ָפא נָ א לָ הּ‬
‫ְבּ ַה ְראוֹת לָ הּ ֽ ֹנ ַﬠם זִ ֶיוָֽך‬
‫ָאז ִתּ ְת ַחזֵּ ק וְ ִת ְת ַר ֵפּא‬
‫וְ ָהיְ ָתה לָ הּ ִשׂ ְמ ַחת עוֹלָ ם‬
‫וָ ִתיק יֶ ְהמוּ נָ א‪ַ ,‬ר ֲח ֶ ֽמיָך‬
‫הוּבָך‬
‫וְ ֽח ָוּסה נָ א‪ַ ,‬ﬠל ֵבּן ֲא ֶ ֽ‬
‫כִּ י זֶ ה ָ ֽכּ ַמהּ נִ כְ סוֹף נִ כְ ַ ֽס ְפ ִתי‬
‫לִ ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ﬠֻ זֶּ ָֽך‬
‫ֵ ֽאלֶ ה ָח ְמ ָדה לִ ִבּי‬
‫וְ ֽח ָוּסה נָ א‪ ,‬וְ ַאל ִתּ ְת ַﬠלָ ם‬
‫ִהגָּ לֶ ה נָ א‪ְ ,‬וּפרֹשׂ ֲח ִב ִיבי ﬠָ לַ י‬
‫לוֹמָך‬
‫ֶאת ֻסכַּ ת ְשׁ ֶ ֽ‬
‫בוֹדָך‬
‫ָתּ ִאיר ֶ ֽא ֶרץ ִמכְּ ֶ ֽ‬
‫נָ ִ ֽגילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ָבְּך‬
‫מוֹﬠד‬
‫ַמ ֵהר ֱאהוֹב כִּ י ָבא ֵ‬
‫וְ ָחנֵּ ֽנוּ כִּ ֵימי עוֹלָ ם‬
‫‪1‬‬
YEDID NÉFESH
Amado amigo da alma, Pai misericordioso,
aproxima-me da Tua vontade
e como um cordeiro eu correrei a Ti
e me curvarei diante de Tua Majestade.
Para mim Teu amor é mais doce
que o favo do mel fresco, melhor que qualquer sabor

Yedid néfesh av harachamán, meshóch avdechá el retsonêcha.


Yarúts avdechá kemó aiál ishtachavê el mul hadarêcha.
Yeeráv lo yedidutêcha, minófet tsuf vechól táam.

Ó, Majestoso e Belíssimo, Esplendor do universo


ansiosa, minha alma deseja Teu amor.
Por favor, Deus, cura-a, por favor,
mostrando a ela quão afável é Teu fulgor
fortalecida e restabelecida
de felicidade eterna rejubilará

Hadur naê ziv haolám, nafshí cholát ahavatêcha.


Ána, El ná, refá ná lá, beharót lá nôam zivêcha.
Az tit’chazêk vetitrapê, vehaitá lá simchát olám.

Ó, ADONAI, desperta Tua misericórdia

Pois já há longo tempo eu anseio

Isso é tudo pelo que almeja meu coração,


então apieda-Te e não Te ocultes

Vatic yehemú ná, rachamêcha, vechússa ná, al ben ahuvêcha.


Ki zé cáma nich’sóf nich’sáfti, lirót meherá betiféret uzêcha.
Êle chamdá libí, vechússa ná, veál titalám.

Revela-Te, querido, e estende sobre mim


a tenda da Tua paz
Que a Terra seja iluminada por Tua glória,
que nos jubilemos e nos regozijemos Contigo.
Rápido, demonstra Teu amor, pois aproxima-se o momento
em que, como outrora, Tua graça estará sobre mim

Higalê ná, ufrós chavivi alai, êt sucát shelomêcha.


Taír érets mikevodêcha, naguíla venismechá bách.
Mahêr ehóv ki vá moêd, vechonênu kimê olám.

1
‫‪Ma Tôvu‬‬
‫‪Desde a Idade Média, os serviços religiosos são iniciados com "Ma Tôvu".‬‬
‫‪O Talmud interpreta o termo "Tendas" como nossas sinagogas. Todas as‬‬
‫‪sentenças desta oração originam-se de trechos bíblicos.‬‬

‫ַמה ֽ ֹטּבוּ א ָֹה ֶלֽיָך יַ ﬠֲ קֹב‪ִ ,‬מ ְשׁכְּ נ ֶ ֹֽתיָך יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬


‫יתָך‪,‬‬ ‫וַ ֲאנִ י ְבּרֹב ַח ְס ְדָּך ָאבוֹא ֵב ֶ ֽ‬
‫ְֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְשָׁך ְבּיִ ְר ָא ֶ ֽתָך‪.‬‬
‫בוֹדָך‪.‬‬
‫וּמקוֹם ִמ ְשׁכַּ ן כְּ ֶ ֽ‬ ‫יתָך ְ‬
‫יְ יָ ָא ַ ֽה ְב ִתּי ְמעוֹן ֵבּ ֶ ֽ‬
‫וַ ֲאנִ י ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וְ ֶאכְ ָ ֽר ָﬠה ֶא ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ יָ ע ִֹשׂי‪.‬‬
‫וַ ֲאנִ י ְת ִפלָּ ִתי לְ ָך יְ יָ ֵﬠת ָרצוֹן‬
‫ֹלהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶ ֽדָּך ﬠֲ נֵ ֽנִ י ֶבּ ֱא ֶמת יִ ְשׁ ֶ ֽﬠָך‪.‬‬
‫ֱא ִ‬

‫‪BêNção soBre‬‬ ‫‪as‬‬ ‫‪velas‬‬


‫‪Antes da família ir à sinagoga às sextas-feiras, acende-se as velas de‬‬
‫‪shabat dezoito minutos antes do pôr do sol. Estende-se as mãos sobre as‬‬
‫‪velas já acesas e se pronuncia a bênção:‬‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ֲ ,‬א ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו‪,‬‬


‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫וְ צִ וָּ ֽנוּ לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶשׁל ַשׁ ָבּת‪.‬‬

‫‪MediTação soBre‬‬ ‫‪as‬‬ ‫‪velas‬‬


‫ַאב ָה ַר ֲח ִמים‪ְ ,‬מקוֹר כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת‪ְ .‬שׁ ֵﬠה נָ א לִ ְת ִפלָּ ֵ ֽתנוּ‬
‫הוֹד יָ ה‪,‬‬
‫שא לְ ָב ֵ ֽבנוּ ְבּ ָ‬ ‫ֹלהינוּ‪ ,‬נִ ָ ֹ‬ ‫ְבּלֵ יל ַשׁ ָבּת זֶ ה‪ֵ .‬א ֶלֽיָך‪ֱ ,‬א ֵ ֽ‬
‫נוּחה ַהזֶ ה‪ָ .‬ה ֵאר ﬠֵ ינֵ ֽינוּ‬ ‫ְמלֵ ֵאי צִ ִפּיָ ה‪ֶ ,‬שׁ ְתּ ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּיוֹם ַה ְמּ ָ‬
‫וֹתיָך‪ ,‬וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵ ֽבנוּ‪ ,‬לְ ַא ֲה ָבה‬
‫תוֹר ֶ ֽתָך‪ ,‬וְ ַד ֵבּק לִ ֵ ֽבּנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ‬
‫ְבּ ָ‬
‫לוֹמָך ַﬠל כָּ ל‬ ‫וּשׁ ְ‬ ‫אוֹרָך ָﬠ ֵלֽינוּ‪ְ ,‬‬‫וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ְשׁ ֶ ֽמָך‪ְ .‬שלַ ח ְ‬
‫ֹאמר‪ָ :‬א ֵמן‪.‬‬
‫יוֹש ֵבי ַת ַבל‪ .‬וְ נ ַ‬ ‫שׂר ֵאל וְ ַﬠל כָּ ל ְ‬ ‫ֵבּית יִ ָ‬
‫‪2‬‬
MA TÔVU
Como são belas as tuas tendas, ó Iaacóv, Tuas moradas, ó Israel!
E eu, por Tua imensa bondade, Entrarei em Tua casa,
Prostrar-me-ei diante do Teu santuário Em temor a Ti.
Amo, ó ADONAI, a casa onde moras, O lugar em que Tua Glória
está presente.
E eu prostrar-me-ei, De joelhos louvarei diante de ADONAI meu
Criador.
Que a minha oração a Ti, ó ADONAI, chegue em hora propícia!
Ó Deus, com tua grande bondade, responde-me com a verdade
do Teu amparo.
Ma tôvu ohalêcha Iaacóv, mishkenotêcha Israel. Vaaní
beróv chasdechá, avô vetêcha, eshtachavê el hechál
codshechá, beiratêcha. Adonai ahávti meón betêcha,
umecóm mishcán kevodêcha. Vaaní eshtachavê veechráa,

ratsón, Elohim, beróv chasdêcha; anêni beemêt ishêcha.

BÊNÇÃO SOBRE AS VELAS


Bendito sejas, ó A DONAI , nosso Deus, Rei do universo, que nos

velas do Shabat.
Baruch Atá Adonai Elohênu mélech haolám, asher
kideshánu bemitsvotáv vetsivánu lehadlic nêr shel Shabat.

MEDITAÇÃO SOBRE AS VELAS


Fonte da compaixão, origem de todas as bençãos. Preste atenção,
por favor, às nossas rezas nesta noite de Shabat. A Ti, nosso Deus,
orientamos nossos corações em gratidão, cheios de expectativas
que nos santifiques neste dia do descanso. Ilumina nossos olhos
com a Tua Torá e aproxima nossos corações das Tuas mitsvót e
unifica nossos corações para o amor e para a reverência frente o
Teu nome. Envia Tua luz sobre nós e Tua paz sobre todo o povo
judeu e sobre todos os habitantes do universo, AMÉM.
Av harachamim, mecór col haberachót. Sheê na litfilatênu
belêil shabat zé. Elêcha, Elohênu, nissá levavênu behodaiá,
meleê tsipiá, shetecadeshênu beióm hamenuchá hazé.
Haer einênu betoratêcha, vedabêc libênu bemitsvotêcha,
veiachêd levavênu, leahavá uleirá et shemêcha. Shelách
orchá alênu, ushlomchá al col bêt Israel veál cól ioshvê
tevêl. Venomar AMÉN.

2
‫‪CaBalaT shaBaT‬‬
‫‪Por considerarem o Shabat o ponto central da semana, os nossos sábios‬‬
‫‪recomendaram a extensão de sua duração, o que nos leva a iniciá-lo ao‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Em virtude disso, surgiram as rezas de Cabalat Shabat – recepção do‬‬
‫‪Shabat –,‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪Em nosso rito, o Cabalat Shabat compõe-se pelos salmos 95 e 29, seguidos‬‬
‫‪pela canção Lechá Dodí e dos salmos 92 e 93, dos quais o primeiro é‬‬
‫‪.‬‬

‫‪Salmo 95‬‬

‫לְ כוּ נְ ַרנְּ נָ ה לַ ייָ‪ ,‬נָ ִ ֽריﬠָ ה לְ צוּר יִ ְשׁ ֵ ֽﬠנוּ‪.‬‬


‫תוֹדה‪ִ ,‬בּזְ ִמרוֹת נָ ִ ֽר ַיﬠ לוֹ‪.‬‬ ‫נְ ַק ְדּ ָמה ָפנָ יו ְבּ ָ‬
‫ֹלהים‪.‬‬ ‫וּמלֶ ְך גָּ דוֹל ﬠַ ל כָּ ל ֱא ִ‬ ‫כִּ י ֵאל גָּ דוֹל יְ יָ‪ֽ ֶ ,‬‬
‫ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי ָ ֽא ֶרץ‪ ,‬וְ תוֹﬠֲ פוֹת ָה ִרים לוֹ‪.‬‬
‫יַבּ ֶשׁת ָידיו יָ ָ ֽצרוּ‪.‬‬ ‫ֲא ֶשׁר לוֹ ַהיָּ ם וְ הוּא ָﬠ ָ ֽשׂהוּ‪ ,‬וְ ֶ ֽ‬
‫ֹֽבּאוּ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָ ֽרﬠָ ה‪ ,‬נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ יָ ע ֵ ֹֽשׂנוּ‪.‬‬
‫ֹלהינוּ וַ ֲאנַ ְֽחנוּ ַﬠם ַמ ְר ִﬠיתוֹ וְ צֹאן יָ דוֹ‪,‬‬ ‫כִּ י הוּא ֱא ֵ ֽ‬
‫ַהיּוֹם ִאם ְבּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָ ֽמעוּ‪.‬‬
‫ַאל ַתּ ְקשׁוּ לְ ַב ְבכֶ ם כִּ ְמ ִר ָיבה‪ ,‬כְּ יוֹם ַמ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר‪.‬‬
‫בוֹתיכֶ ם‪ְ ,‬בּ ָחנֽ וּנִ י גַּ ם ָראוּ ָפ ֳﬠלִ י‪.‬‬ ‫ֲא ֶשׁר נִ ֽסּוּנִ י ֲא ֵ‬
‫‪ַ Cantor‬א ְר ָבּﬠִ ים ָשׁנָ ה ָאקוּט ְבּדוֹר‪,‬‬
‫וָ א ַֹמר ַﬠם תֹּﬠֵ י לֵ ָבב ֵהם‪ ,‬וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעוּ ְד ָרכָ י‪.‬‬
‫נוּח ִתי‪.‬‬
‫ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַ ֽבּ ְﬠ ִתּי ְב ַא ִפּי‪ִ ,‬אם יְ בֹאוּן ֶאל ְמ ָ‬

‫‪3‬‬
CABALAT SHABAT

SALMO 95

Vinde, jubilemos com ADONAI, aclamemos a Rocha da nossa


salvação! Entremos com gratidão em Sua presença e com hinos
O aclamemos!
Pois ADONAI é Deus imenso e um grande Rei sobre todos os
poderosos.
Na Sua mão estão as profundezas da terra e as alturas dos
montes. Seu é o mar e Ele o fez; Seus os continentes que Suas
mãos formaram.
Entrai! Prostremo-nos e curvemo-nos, dobremos os joelhos
diante de ADONAI, nosso Criador!
Pois Ele é nosso Deus e nós, o povo do Seu pasto,
O rebanho que Sua mão conduz, hoje, se ouvirdes a Sua voz.
Não endureçais os corações como em Meriba, como no dia de
Massá, no deserto. Onde vossos pais Me tentaram, me provaram,
embora vissem Minhas obras.
Por quarenta anos desgostou-Me aquela geração
E falei: “É um povo de coração desviado
E não conhecem os Meus caminhos”.
Por isso, jurei na Minha ira:
“Não entrarão no Meu descanso”.

Lechú neranená ladonai, naría letsur ish’ênu.


Necadmá fanáv betodá, bizmirót naría ló.
Ki el gadol Adonai, umélech gadol al col elohim.
Asher beiadô mechkerê árets, vetoafót harim ló.
Asher ló haiám vehú assáu, veiabéshet iadáv iatsáru.
Bôu nishtachavê venichráa, nivrechá lifnê Adonai ossênu.
Ki hu Elohênu, vaanáchnu am mar’itó vetsón iadó,
haiom im becoló tishmáu.
Al tacshú levavchém kimerivá, keiôm massá bamidbar.
Asher nissúni avotechêm, bechanúni gam raú faolí.
Cantor Arbaím shaná acut bedor,
vaomar am toê leváv hem, vehem ló iadeú derachái.
Asher nishbáti veapí, im ievoún el menuchatí.

3
‫‪Salmo 96‬‬

‫ִ ֽשׁירוּ לַ יְ יָ ִשׁיר ָח ָדשׁ‪ֽ ִ ,‬שׁירוּ לַ יְ יָ כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬


‫שׁוּﬠתוֹ‪.‬‬ ‫ִ ֽשׁירוּ לַ יְ יָ ָבּ ְרכוּ ְשׁמוֹ ַבּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם לְ יוֹם יְ ָ‬
‫אוֹתיו‪.‬‬ ‫ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם כְּ בוֹדוֹ‪ְ ,‬בּכָ ל ָהﬠַ ִמּים נִ ְפלְ ָ‬
‫ֹלהים‪.‬‬ ‫נוֹרא הוּא ַﬠל כָּ ל ֱא ִ‬ ‫וּמ ֻהלָּ ל ְמאֹד‪ָ ,‬‬ ‫כִּ י גָ דוֹל יְ יָ ְ‬
‫ֹלהי ָה ַﬠ ִמּים ֶאלִ ילִ ים‪ ,‬וַ יְ יָ ָשׁ ַ ֽמיִ ם ָﬠ ָשׂה‪.‬‬ ‫כִּ י כָּ ל ֱא ֵ‬
‫הוֹד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו עֹז וְ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּשׁוֹ‪.‬‬
‫ָהבוּ לַ יָ י ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ﬠַ ִמּים‪ָ ,‬הבוּ לַ יָ י כָּ בוֹד וָ עֹז‪.‬‬
‫רוֹתיו‪.‬‬‫ָהבוּ לַ יְ יָ כְּ בוֹד ְשׁמוֹ‪ְ ,‬שׂאוּ ִמנְ ָחה וּ ֹֽבאוּ לְ ַחצְ ָ‬
‫ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לַ יָ י ְבּ ַה ְד ַרת ֽ ֹק ֶדשׁ‪ֽ ִ ,‬חילוּ ִמ ָפּנָ יו כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬
‫ִא ְמרוּ ַבגּוֹיִ ם יְ יָ ָמלָ ְך ַאף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט‪ ,‬יָ ִדין ﬠַ ִמּים‬
‫ישׁ ִרים‪.‬‬ ‫ְבּ ֵמ ָ‬
‫וּמל ֹאוֹ‪.‬‬ ‫‪ Cantor‬יִ ְשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪ ,‬יִ ְר ַﬠם ַהיָּ ם ְ‬
‫יַ ﬠֲ ֹלז ָשׂ ַד י וְ כָ ל ֲא ֶשׁר בּוֹ‪ָ ,‬אז יְ ַרנְּ נוּ כָּ ל ֲﬠצֵ י יָ ַֽﬠר‪.‬‬
‫לִ ְפנֵ י יְ יָ כִּ י ָבא‪ ,‬כִּ י ָבא לִ ְשׁפֹּט ָה ָ ֽא ֶרץ יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶ ֽצ ֶדק‪,‬‬
‫וְ ﬠַ ִמּים ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ‪.‬‬

‫‪4‬‬
SALMO 96
Cantai a ADONAI, uma nova canção, Cantai a ADONAI toda a Terra.
Cantai a ADONAI, bendigai Seu Nome, proclamai diariamente a
Sua salvação.
Contai a todas as nações a respeito de Sua glória, e de Suas
maravilhas falai aos povos.
Pois grande é ADONAI, altamente louvável. Invencível, acima
de todos os deuses.
Pois os deuses pagãos são meramente ídolos, enquanto ADONAI
é o Criador dos céus.
Diante Dele a majestade e o esplendor, em Seu Santuário força e
beleza. Famílias dos povos, rendei a ADONAI glória e poder.
ADONAI, trazei vossas oferendas a Seus átrios.
Prostrai-vos diante de ADONAI em Seu majestoso Santuário,
tremei diante Dele toda a Terra.
Proclamai entre as nações: “ADONAI reina! Firme o universo
não se abalará. Com retidão Ele julgará os povos”.
Alegrem-se os céus e que a Terra exulte, retumbe o mar e tudo
o que ele contém.
Jubilem-se os campos e tudo o que neles há, diante de ADONAI
cantem exultantes todas as árvores da floresta!
Pois Ele vem para julgar a Terra; com justiça Ele julgará o
mundo e os povos com Sua fidelidade.

Shíru ladonai shir chadásh, shíru ladonai col haárets.


Shíru ladonai, barechú shemó, basserú miyóm leióm
ieshuató.

Ki gadól Adonai umehulál meód, norá Hu al col elohím.


Ki col elohê haamím elilím, vadonai shamáim assá.
Hod vehadar lefanáv, oz vetiféret bemicdashó.
Havú ladonai mishpechót amím, havú ladonai cavód vaóz.
Havú ladonai kevód shemó, seú minchá uvôu
lechatserotáv. Hishtachavú ladonai behadrát códesh,
chílu mipanáv col haárets.
Imrú vagoím Adonai malách, af ticón tevêl bal timót,
iadín amím bemesharím.
Cantor Ismechú hashamáim vetaguêl haárets, ireám
haiám umeloó. Iaalóz sadai vechól asher bo, az ieranenú
col atsê iáar. Lifnê Adonai ki vá, ki vá lishpót haárets,
ishpót tevêl betsédec, veamím beemunató.

4
‫‪Salmo 97‬‬

‫יְ יָ ָמלָ ְך ָתּגֵ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪ ,‬יִ ְשׂ ְמחוּ ִאיִּ ים ַר ִבּים‪.‬‬


‫וּמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן כִּ ְסאוֹ‪.‬‬ ‫ﬠָ נָ ן וַ ﬠֲ ָר ֶפל ְס ִב ָיביו‪ֽ ֶ ,‬צ ֶדק ִ‬
‫ֵאשׁ לְ ָפנָ יו ֵתּלֵ ְך‪ְ ,‬וּתלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו‪.‬‬
‫ֵה ִ ֽאירוּ ְב ָר ָקיו ֵתּ ֵבל‪ָ ,‬ר ֲא ָתה וַ ָתּ ֵחל ָה ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬
‫ָה ִרים כַּ דּוֹנַ ג נָ ַ ֽמסּוּ ִמלִּ ְפנֵ י יְ יָ‪ִ ,‬מלִּ ְפנֵ י ֲאדוֹן כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬
‫ִה ִ ֽגּידוּ ַה ָשׁ ַ ֽמיִ ם צִ ְדקוֹ‪ ,‬וְ ָראוּ כָ ל ָה ַﬠ ִמּים כְּ בוֹדוֹ‪.‬‬
‫יֵ ֹֽבשׁוּ כָּ ל ֽ ֹע ְב ֵד י ֶ ֽפ ֶסל ַה ִמּ ְת ַהלְ לִ ים ָבּ ֱאלִ ילִ ים‪ִ ,‬ה ְשׁ ַתּ ֲחווּ‬
‫ֹלהים‪.‬‬ ‫לוֹ כָּ ל ֱא ִ‬
‫הוּדה‪ ,‬לְ ַ ֽמﬠַ ן‬ ‫ָשׁ ְמ ָﬠה וַ ִתּ ְשׂ ַמח צִ יּוֹן וַ ָתּ ֵגֽלְ נָ ה ְבּנוֹת יְ ָ‬
‫ִמ ְשׁ ָפּ ֶ ֽטיָך יְ יָ‪.‬‬
‫ֽית ַﬠל כָּ ל‬ ‫כִּ י ַא ָתּה יְ יָ ﬠֶ לְ יוֹן ַﬠל כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪ְ ,‬מאֹד נַ ﬠֲ ֵל ָ‬
‫ֹלהים‪.‬‬ ‫ֱא ִ‬
‫א ֲֹה ֵבי יְ יָ ִשׂנְ אוּ ָרע שׁ ֵֹמר נַ ְפשׁוֹת ֲח ִס ָיד יו‪ִ ,‬מיַּ ד ְר ָשׁ ִﬠים‬
‫יַ צִּ ילֵ ם‪.‬‬
‫‪ Cantor‬אוֹר זָ ֻ ֽרﬠַ לַ צַּ ִדּ יק‪ ,‬וּלְ יִ ְשׁ ֵרי לֵ ב ִשׂ ְמ ָחה‪.‬‬
‫ִשׂ ְמחוּ צַ ִדּ ִיקים ַבּיָ י‪ ,‬וְ הוֹדוּ לְ זֵ ֽכֶ ר ָק ְדשׁוֹ‪.‬‬

‫‪5‬‬
SALMO 97
ADONAI reina, a Terra exulta e as inúmeras ilhas se alegram.
Brumosas nuvens o rodeiam Justiça e Direito são a base do Seu
trono.
À frente Dele um fogo caminha, abrasa os inimigos à Sua volta.
Seus relâmpagos iluminam o mundo, estremece a Terra ao vê-los.
Derretem-se os montes como cera diante de ADONAI, diante do
Senhor de toda a Terra.
Anunciam os céus Sua justiça e os povos todos contemplam
Sua glória.
Envergonhados serão os que adoram ídolos e os louvam, porque
até mesmo os deuses se prostram diante de ADONAI.

Teus juízos, ó ADONAI.


Pois Tu és supremo sobre toda a Terra, ó ADONAI, exaltado muito
acima de todos os poderosos.
Os que amam ADONAI odeiam o mal. Ele guarda as almas de Seus

A luz brota para os justos e a alegria para os retos de coração.


Ó, justos, alegrai-vos no Eterno, e agradecei a Seu Santo Nome.

Adonai malách taguêl haárets, ismechú iím rabím.


Anán vaarafêl seviváv, tsédec umishpát mechón kissó.
Êsh lefanáv telêch, utelahêt savív tsaráv.
Heíru veracáv tevêl, raatá vatachêl haárets.
Harím cadonág namássu milifnê Adonai, milifnê adón
col haárets.
Higuídu hashamáim tsidcó, veraú chol haamím kevodó.
Ievôshu col ôvde féssel hamit’halelím baelilím,
hishtachavú ló col elohím.
Shamá vatismách Tsión, vataguêlna benót Yehudá,
lemáan mishpatêcha Adonai.
Ki Atá Adonai elión al col haárets, meód naalêta al col
elohím.
Ohavê Adonai sinú rá, shomer nafshót chassidáv, miyád
reshaím iatsilém.
Cantor Or zarúa latsadic, uleishrê lêv simchá. Simchú
tsadikim badonai, vehodú lezécher codshó.

5
‫‪Salmo 98‬‬

‫ִמזְ מוֹר ִ ֽשׁירוּ לַ יְ יָ ִשׁיר ָח ָדשׁ כִּ י נִ ְפלָ אוֹת ָﬠ ָשׂה‪,‬‬


‫הוֹשׁ ָיﬠה לּוֹ יְ ִמינוֹ וּזְ ֽר ַוֹﬠ ָק ְדשׁוֹ‪.‬‬ ‫ִֽ‬
‫הוֹד יﬠַ יְ יָ יְ שׁוּﬠָ תוֹ‪ ,‬לְ ֵﬠינֵ י ַהגּוֹיִ ם גִּ לָּ ה צִ ְד ָקתוֹ‪.‬‬ ‫ִֽ‬
‫זָ כַ ר ַח ְסדּוֹ וֶ ֱאמוּנָ תוֹ לְ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל‬
‫ֹלהינוּ‪.‬‬ ‫שׁוּﬠת ֱא ֵ ֽ‬ ‫ָראוּ כָ ל ַא ְפ ֵסי ָ ֽא ֶרץ‪ֵ ,‬את יְ ַ‬
‫ָה ִ ֽריעוּ לַ יְ יָ כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪ִ ,‬פּצְ חוּ וְ ַרנְּ נוּ וְ זַ ֵ ֽמּרוּ‪.‬‬
‫‪ Cantor‬זַ ְמּרוּ לַ יָ י ְבּכִ נּוֹר‪ְ ,‬בּכִ נּוֹר וְ קוֹל זִ ְמ ָרה‪.‬‬
‫שׁוֹפר‪ָ ,‬ה ִ ֽריעוּ לִ ְפנֵ י ַה ֶ ֽמּלֶ ְך יְ יָ‪.‬‬ ‫ַבּ ֲחצֹצְ רוֹת וְ קוֹל ָ‬
‫וּמל ֹאוֹ‪ֵ ,‬תּ ֵבל וְ ֹֽי ְשׁ ֵבי ָבהּ‪.‬‬ ‫יִ ְר ַﬠם ַהיָּ ם ְ‬
‫נְ ָהרוֹת יִ ְמ ֲחאוּ כָ ף‪ ,‬יַ ַֽחד ָה ִרים יְ ַרנֵּ ֽנוּ‪.‬‬
‫לִ ְפנֵ י יְ יָ כִּ י ָבא לִ ְשׁפֹּט ָה ָ ֽא ֶרץ‬
‫ישׁ ִרים‪.‬‬ ‫יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶ ֽצ ֶדק‪ ,‬וְ ﬠַ ִמּים ְבּ ֵמ ָ‬
‫‪Salmo 99‬‬

‫רוּבים ָתּנוּט ָה ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬ ‫יְ יָ ָמלָ ְך יִ ְרגְּ זוּ ﬠַ ִמּים‪ ,‬י ֵֹשׁב כְּ ִ‬


‫יְ יָ ְבּצִ יּוֹן גָּ דוֹל‪ ,‬וְ ָרם הוּא ﬠַ ל כָּ ל ָה ַﬠ ִמּים‪.‬‬
‫נוֹרא‪ָ ,‬קדוֹשׁ הוּא‪.‬‬ ‫יוֹדוּ ִשׁ ְמָך גָּ דוֹל וְ ָ‬
‫ישׁ ִרים‪,‬‬ ‫וְ עֹז ֶ ֽמלֶ ְך ִמ ְשׁ ָפּט ָא ֵהב ַא ָתּה כּוֹנַ ֽנְ ָתּ ֵמ ָ‬
‫ִמ ְשׁ ָפּט וּצְ ָד ָקה ְבּיַ ﬠֲ קֹב ַא ָתּה ﬠָ ִ ֽשׂ ָית‪.‬‬
‫ֹלהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו‪ָ ,‬קדוֹשׁ הוּא‪.‬‬ ‫רוֹממוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫ְ‬
‫מוּאל ְבּ ֽ ֹק ְר ֵאי ְשׁמוֹ‪,‬‬ ‫וּשׁ ֵ‬ ‫מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהרֹן ְבּכ ֲֹהנָ יו ְ‬
‫ק ִֹראים ֶאל יְ יָ וְ הוּא יַ ֲﬠנֵ ם‪ְ .‬בּ ַﬠמּוּד ָﬠנָ ן יְ ַד ֵבּר ֲאלֵ ֶיהם‪,‬‬
‫ָשׁ ְמרוּ ﬠֵ ד ָֹתיו וְ חֹק נָ ַֽתן ָלֽמוֹ‪.‬‬
‫ֽית לָ ֶהם‪ ,‬וְ נ ֵֹקם‬‫ֹלהינוּ ַא ָתּה ֲﬠנִ ָיתם ֵאל נ ֵֹשׂא ָה ִי ָ‬ ‫‪ Cantor‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫ילוֹתם‪.‬‬ ‫ַﬠל ﬠֲ לִ ָ‬
‫ֹלהינוּ‪.‬‬
‫ֹלהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לְ ַהר ָק ְדשׁוֹ‪ ,‬כִּ י ָקדוֹשׁ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫רוֹממוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬‫ְ‬

‫‪6‬‬
SALMO 98
Cantai um salmo a ADONAI, uma nova canção, pois Ele faz

ADONAI Sua salvação, aos olhos das nação revelou Sua justiça.

as extremidades da Terra contemplaram a salvação de nosso Deus.


Aclamai ADONAI, ó Terra inteira! Irrompei em música e cânticos de
louvor! Entoai salmos a ADONAI com a harpa! Com a harpa e a voz do
canto! Com trombetas e com Shofar, aclamai ADONAI Rei! Retumbe
o mar e tudo o que ele contém, o universo e todo aquele que nele
habita. Os rios O aplaudem, os montes que cantam juntos diante
de ADONAI que vem para julgar a Terra. Com justiça Ele julgará o
mundo, e os povos com retidão.

ieminó uzerôa codshó. Hodía Adonai ieshuató, leenê hagoím


guilá tsidcató. Zachár chasdó veemunató levêt Israel raú
col afsê árets, êt ieshuát Elohênu. Haríu ladonai col haárets,
pitsechú veranenú vezamêru. Cantor Zamerú ladonai bechinor,
bechinor vecól zimrá. Bachatsotserót vecól shofar, haríu lifnê
hamélech Adonai. Ireám haiám umeloó, tevêl veiôshve va.
Neharót imchaú chaf, iáchad harím ieranênu. Lifnê Adonai ki
va lishpót haárets ishpót tevêl betsédec, veamím bemesharím.

SALMO 99
Reina ADONAI e os povos tremem. Sentado sobre os querubins, a Terra
se abala. Grande em Sion é ADONAI, excelso sobre todos os povos. Eles
agradecem ao Teu grande e temível Nome, “Ele é Santo”! Poderoso é
o Rei que ama a justiça. Tu estabeleceste a retidão, direito e justiça
ADONAI nosso Deus, curvai-vos ante
a Seus pés – Ele é Santo! Entre Seus sacerdotes estavam Moisés e
Aarão, entre os que invocavam Seu Nome estava Samuel – invocavam
ADONAI e Ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, Seus
estatutos eles guardaram, bem como as leis que lhes dera. ADONAI,
nosso Deus, Tu lhes respondias e os perdoava, embora também
punisse transgressões. Enaltecei ADONAI nosso Deus, curvai-vos
diante de Seu santo Monte, porque Santo é ADONAI nosso Deus.
Adonai malách irguezú amím, ioshêv keruvím tanút haárets.
Adonai betsión gadól, verám Hu al col haamím. Yodú shimchá
gadól venorá, cadósh Hu. Veóz mélech mishpát ahêv Atá conánta
mesharím, mishpát utsedacá beIaacóv Atá assíta. Romemú
Adonai Elohênu, vehishtachavú lahadóm ragláv, cadósh Hu.
Moshé veaharón bechohanáv, ushemuel becôre shemó, coriím
el Adonai vehú iaaném. Beamúd anán iedaber alehém, shamerú
edotáv vechóc nátan lámo. Cantor Adonai Elohênu Atá anitám,
El nossê haíta lahém, venokém al alilotám. Romemú Adonai
Elohênu vehishtachavú lehar codshó, ki cadósh Adonai Elohênu.

6
‫‪Salmo 29‬‬

‫ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד‪,‬‬


‫ָהבוּ לַ ייָ ְבּנֵ י ֵאלִ ים‪,‬‬
‫ָהבוּ לַ ייָ כָּ בוֹד וָ עֹז‪.‬‬
‫ָהבוּ לַ ייָ כְּ בוֹד ְשׁמוֹ‪,‬‬
‫ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לַ ייָ ְבּ ַה ְד ַרת ֽ ֹק ֶדשׁ‪.‬‬
‫קוֹל יְ יָ ַﬠל ַה ָ ֽמּיִ ם‪,‬‬
‫ֵאל ַהכָּ בוֹד ִה ְרﬠִ ים‪,‬‬
‫יְ יָ ַﬠל ַ ֽמיִ ם ַר ִבּים‪.‬‬
‫קוֹל יְ יָ ַבּ ֹֽכּ ַח‪ ,‬קוֹל יְ יָ ֶבּ ָה ָדר‪.‬‬
‫קוֹל יְ יָ שׁ ֵֹבר ֲא ָרזִ ים‪,‬‬
‫וַ יְ ַשׁ ֵבּר יְ יָ ֶאת ַא ְרזֵ י ַהלְּ ָבנוֹן‪.‬‬
‫וַ יַּ ְר ִק ֵידם כְּ מוֹ ֵ ֽﬠגֶ ל‪,‬‬
‫לְ ָבנוֹן וְ ִשׂ ְריוֹן כְּ מוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים‪.‬‬
‫קוֹל יְ יָ חֹצֵ ב לַ ֲהבוֹת ֵאשׁ‪.‬‬
‫קוֹל יְ יָ יָ ִחיל ִמ ְד ָבּר‪,‬‬
‫יָ ִחיל יְ יָ ִמ ְד ַבּר ָק ֵדשׁ‪.‬‬
‫קוֹל יְ יָ יְ חוֹלֵ ל ַאיָּ לוֹת‬
‫וַ יֶּ ֱחשֹׂף יְ ﬠָ רוֹת‪ְ ,‬וּב ֵהיכָ לוֹ כֻּ לּוֹ א ֵֹמר כָּ בוֹד‪.‬‬
‫‪ Cantor‬יְ יָ לַ ַמּבּוּל יָ ָשׁב‪,‬‬
‫וַ יֵּ ֶֽשׁב יְ יָ ֶ ֽמלֶ ְך לְ עוֹלָ ם‪.‬‬
‫יְ יָ עֹז לְ ﬠַ מּוֹ יִ ֵתּן‪,‬‬
‫יְ יָ ָיְב ֵרְך ֶאת ﬠַ מּוֹ ַב ָשּׁלוֹם‪.‬‬

‫‪7‬‬
SALMO 29
Salmo de David,
Dai a ADONAI
Dai a ADONAI glória e força.
Dai-Lhe a glória devida ao Seu nome.
Prostrai-vos diante do esplendor da Santidade!
A voz de ADONAI está sobre as águas,
O Deus da glória troveja!
ADONAI está sobre a vastidão dos mares.
A voz de ADONAI manifesta-se em força.
A voz de ADONAI manifesta-se em majestade.
A voz de ADONAI quebra os cedros.
Sim, ADONAI quebra os cedros do Líbano,
Os faz saltar como bezerros,
O Líbano e o Sírion como novilhos de boi selvagem.
A voz de ADONAI desprende línguas de fogo.
A voz de ADONAI faz tremer o deserto.
ADONAI faz tremer o deserto de Cadesh.
A voz de ADONAI faz as corças gemerem em parto,
E desnuda os bosques,
E no Seu Templo tudo proclama: Glória!
No Seu trono estava Deus nos dias do Dilúvio,
E assim residirá, como Rei, para sempre.
ADONAI dará força ao Seu povo.
ADONAI abençoará o Seu povo com a paz.
Mizmor ledavid,
havú ladonai, benê elim,
havú ladonai cavód vaóz.
Havú ladonai kevód shemó,
hishtachavú ladonai behadrát códesh.
Col Adonai al hamáim,
El hacavód hirim,
Adonai al máim rabim.
Col Adonai bacôach, col Adonai behadár.
Col Adonai shover arazím,
vaishaber Adonai et arzê halevanón.
Vaiarkidêm kemó éguel
levanón vessirión kemó ven reemím.
Col Adonai chotsêv lahavót êsh.
Col Adonai iachil midbar,
iachil Adonai midbar Cadêsh. Col Adonai iecholêl aialót
vaiechessóf iearót, uvehechaló culó omêr cavód.
Cantor Adonai lamabúl iashav,
vaiêshev Adonai mélech leolám.
Adonai óz leamó itén,
Adonai ievarêch et amô vashalom.

7
leChá dodí
O poema "Lechá Dodí" é um dos textos litúrgicos mais recentes da tradição
judaica, composto em meados do século XVI E.C. na cidade de Sfat
. Seu autor é Shelomo al-Kabbez ha-Levi, que
imortalizou seu nome ao colocar suas iniciais no início das estrofes que
compõem a versão completa deste poema.
No século XVI E.C., Sfat era um centro de estudos judaicos, inclusive da
mística judaica, no qual conviviam nomes como Yossêf Caro, autor do
, com mestres como Cordovero,
Chaim Vital. .
místicos de Sfat no sentido literal. Um exemplo é o trecho onde lemos que

,
, . Os místicos de Sfat saíam até as portas
da cidade para acolher cantando à rainha Shabat, a noiva do povo Israel.

.‫ ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‬,‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‬


ִ ‫לְ כָ ה‬
,‫ָשׁמוֹר וְ זָ כוֹר ְבּ ִדבּוּר ֶא ָחד‬
,‫יﬠנוּ ֵאל ַה ְמּיֻ ָחד‬ ֽ ָ ‫ִה ְש ִמ‬
,‫וּשׁמוֹ ֶא ָחד‬ ְ ‫יְ יָ ֶא ָחד‬
.‫לְ ֵשׁם וּלְ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת וְ לִ ְת ִהלָּ ה‬
.‫ ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‬,‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‬ ִ ‫לְ כָ ה‬

,‫לִ ְק ַראת ַשׁ ָבּת לְ כוּ וְ נֵ לְ כָ ה‬


,‫כִּ י ִהיא ְמקוֹר ַה ְבּ ָרכָ ה‬
,‫ֵמרֹאשׁ ִמ ֶ ֽקּ ֶדם נְ סוּכָ ה‬
.‫סוֹף ַמﬠֲ ֶשׂה ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְתּ ִחלָּ ה‬
.‫ ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‬,‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‬ ִ ‫לְ כָ ה‬

,‫ִמ ְק ַדּשׁ ֶ ֽמלֶ ְך ִﬠיר ְמלוּכָ ה‬


,‫וּמי צְ ִאי ִמתּוְֹך ַה ֲה ֵפכָ ה‬ ִ ‫ֽק‬
,‫ַרב לָ ְך ֶ ֽשׁ ֶבת ְבּ ֵ ֽﬠ ֶמק ַה ָבּכָ א‬
.‫וְ הוּא יַ ֲחמוֹל ﬠָ ַלֽיִ ְך ֶח ְמלָ ה‬
.‫ ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‬,‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‬ ִ ‫לְ כָ ה‬

8
LECHÁ DODÍ
Vem, meu amado, saiamos ao encontro da noiva
Recebamos com júbilo o Shabat.

LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

“Guarda e rememora o sábado”


Proclamou em uníssono o Deus único
ADONAI é único, e único o Seu nome,
A Ele pertencem a honra, a glória e os louvores.

Shamór vezachór bedibúr echád,


Hishmiánu El hameiuchád,
Adonai echád ushemó echád,
Leshém uletif’éret velitehilá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

Bem-vinda sejas, rainha dos dias,


Fonte de toda bênção;
Idealizada no início de tudo,
embora tenha sido a última das criações.

Licrát shabat lechú venelchá,


Ki hi mecór haberachá,
Merósh mikédem nessuchá,
Sof maassê bemachshavá techilá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

Levanta-te de tuas ruínas,


Ó, cidade santa, morada real.

Deus, com Sua ternura, reconfortará tua alma.

Micdash mélech ir meluchá,


Cúmi tseí mitóch haafechá,
Rav lach shévet beémec habachá,
Vehu iachamól aláich chemlá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

8
‫וּמי‪,‬‬
‫ִה ְתנַ ֲﬠ ִרי ֵמﬠָ ָפר ֽק ִ‬
‫לִ ְב ִשׁי ִבּגְ ֵד י ִת ְפ ַא ְר ֵתְּך ﬠַ ִמּי‪,‬‬
‫ַﬠל יַ ד ֶבּן יִ ַשׁי ֵבּית ַהלַּ ְח ִמי‪,‬‬
‫ָק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשׁי גְ ָאלָ הּ‪.‬‬
‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‪ְ ,‬פּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‪.‬‬ ‫לְ כָ ה ִ‬

‫עוֹר ִרי‪,‬‬ ‫עוֹר ִרי ִה ְת ְ‬ ‫ִה ְת ְ‬


‫וּמי ֽא ִוֹרי‪,‬‬ ‫אוֹרְך ֽק ִ‬ ‫כִּ י ָבא ֵ‬
‫ֽע ִוּרי ֽע ִוּרי ִשׁיר ַדּ ֵ ֽבּ ִרי‪,‬‬
‫כְּ בוֹד יְ יָ ﬠָ ַלֽיִ ְך נִ גְ לָ ה‪.‬‬
‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‪ְ ,‬פּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‪.‬‬ ‫לְ כָ ה ִ‬

‫וֹשׁי וְ ל ֹא ִתכָּ לְ ִמי‪,‬‬ ‫ל ֹא ֵת ֽב ִ‬


‫וּמה ֶתּ ֱה ִמי‪,‬‬ ‫תּוֹח ִחי ַ‬ ‫ַמה ִתּ ְשׁ ֲ‬
‫ָבְּך יֶ ֱחסוּ ֲﬠנִ יֵּ י ַﬠ ִמּי‪,‬‬
‫וְ נִ ְבנְ ָתה ﬠִ יר ַﬠל ִתּלָּ הּ‪.‬‬
‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‪ְ ,‬פּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‪.‬‬ ‫לְ כָ ה ִ‬

‫‪9‬‬
Sacode-te do pó, ó Jerusalém,
Veste-te de glória, congregação de Israel.
Redime-me minha alma, ó Deus,
Restaura meu reinado e a dinastia de David.

Hitnaarí, meafár cúmi,


Livshí bigdê tifartêch amí,
Al iad ben Ishai bêt halachmí,
Corvá el nafshí guealá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

Ressurge com esplendor, ó Jerusalém,


Ilumina com tua luz o universo.
Entoa canções para o Senhor,
A glória divina sobre ti se manifestou.

Hit’orerí hit’orerí,
Ki va orêch cúmi ôri,
Úri úri, shir dabêri,
Kevód Adonai aláich niglá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

Tua soberania perdurará, teu reinado não declinará!


Por que te deprimes, por que gemes?
Em ti se abrigarão os perseguidos do meu povo,
E serás reconstruída, ó Jerusalém.

Lo tevôshi veló ticalmí,


Ma tishtochachí umá tehemí,
Bach iechessú aniiê amí,
Venivnetá ir al tilá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

9
‫ֹאסיִ ְך‪,‬‬
‫וְ ָהיוּ לִ ְמ ִשׁ ָסּה שׁ ָ ֽ‬
‫וְ ָר ֲחקוּ כָּ ל ְמ ַבלְּ ָ ֽﬠיִ ְך‪,‬‬
‫ֹלהיִ ְך‪,‬‬
‫יָ ִשׂישׂ ﬠָ ַלֽיִ ְך ֱא ָ ֽ‬
‫כִּ ְמשׂוֹשׂ ָח ָתן ַﬠל כַּ לָּ ה‪.‬‬
‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‪ְ ,‬פּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‪.‬‬ ‫לְ כָ ה ִ‬

‫וּשׂמֹאל ִתּ ְפ ֽרוֹצִ י‪,‬‬ ‫יָ ִמין ְ‬


‫וְ ֶאת יְ יָ ַתּﬠֲ ִ ֽריצִ י‪,‬‬
‫ַﬠל יַ ד ִאישׁ ֶבּן ַפּ ְרצִ י‪,‬‬
‫וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה וְ נָ ִ ֽגילָ ה‪.‬‬
‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‪ְ ,‬פּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‪.‬‬ ‫לְ כָ ה ִ‬
‫‪Costumamos nos levantar e virar para o portão de entrada‬‬

‫וֹאי ְב ָשׁלוֹם ﬠֲ ֶ ֽט ֶרת ַבּﬠְ לָ הּ‪,‬‬ ‫ֽבּ ִ‬


‫גַּ ם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְוּבצָ ֳהלָ ה‪,‬‬
‫תּוְֹך ֱאמוּנֵ י ַﬠם ְסגֻ לָּ ה‪,‬‬
‫וֹאי כַ לָּ ה‪.‬‬ ‫וֹאי כַ לָּ ה‪ֽ ,‬בּ ִ‬
‫ֽבּ ִ‬
‫דוֹד י לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה‪ְ ,‬פּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה‪.‬‬
‫לְ כָ ה ִ‬

‫‪10‬‬
Teus inimigos não prosperarão,
O mal se afastará de teus limites.
Deus se regozijará contigo,
Qual noivo com sua amada.

Vehaiú limshissá shossáich,


Verachacú col mevaláich,
Iassis aláich Eloháich,
Kimessós chatán al calá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

A prosperidade transbordará de teus limites,


Ao Senhor teu Deus louvarás.
Com a chegada do Messias,
Rejozijar-nos-emos e nos alegraremos.

Iamín ussemól tifrôtsi,


Veêt Adonai taarítsi,
Al iad ish ben partsí,
Venismechá venaguíla.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

Costumamos nos levantar e virar para o portão de entrada

Traga-nos tua paz, ó rainha Shabat,


Brinda-nos com alegria e regozijo

Vem amada, vem amada.

Bôi veshalom atéret balá,


Gam bessimchá uvetsaholá,
Toch emunê am segulá,
Bôi chalá, bôi chalá.
LECHÁ DODÍ LICRÁT CALÁ, PENÊ SHABAT NECABELÁ.

10
‫‪Salmo 92‬‬

‫ִמזְ מוֹר ִשׁיר לְ יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת‪.‬‬


‫טוֹב לְ הֹדוֹת לַ ייָ‪ ,‬וּלְ זַ ֵמּר לְ ִשׁ ְמָך ֶﬠלְ יוֹן‪.‬‬
‫לְ ַהגִּ יד ַבּ ֹֽבּ ֶקר ַח ְס ֶ ֽדָּך‪ ,‬וֶ ֱאמוּנָ ְתָך ַבּלֵּ ילוֹת‪.‬‬
‫ֲﬠלֵ י ﬠָ שׂוֹר וַ ֲﬠלֵ י נָ ֶֽבל‪ ,‬ﬠֲ לֵ י ִהגָּ יוֹן ְבּכִ נּוֹר‪.‬‬
‫כִּ י ִשׂ ַמּ ְח ַ ֽתּנִ י יְ יָ ְבּ ָפ ֳﬠ ֶלָֽך‪ְ ,‬בּ ַמ ֲﬠ ֵשׂי יָ ֶ ֽדיָך ֲא ַרנֵּ ן‪.‬‬
‫ַמה גָּ ְדלוּ ַמﬠֲ ֶ ֽשׂיָך יְ יָ‪ְ ,‬מאֹד ָﬠ ְמקוּ ַמ ְח ְשׁב ֶ ֹֽתיָך‪.‬‬
‫ִאישׁ ַ ֽבּ ַﬠר ל ֹא יֵ ָדע‪ ,‬וּכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת‪.‬‬
‫ִבּ ְפ ֽרֹ ַח ְר ָשׁﬠִ ים כְּ מוֹ ֵ ֽﬠ ֶשׂב‪ ,‬וַ יָּ ִ ֽציצוּ כָּ ל ֹֽפּﬠֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן‪,‬‬
‫לְ ִה ָשּׁ ְמ ָדם ﬠֲ ֵד י ַﬠד‪ .‬וְ ַא ָתּה ָמרוֹם לְ עֹלָ ם יְ יָ‪.‬‬
‫ֹיְביָך יְ יָ‪,‬‬
‫כִּ י ִהנֵּ ה א ֶ ֽ‬
‫ֹאבדוּ‪,‬‬ ‫ֹיְביָך י ֵ ֽ‬ ‫כִּ י ִהנֵּ ה א ֶ ֽ‬
‫יִ ְת ָפּ ְרדוּ כָּ ל ֹֽפּ ֲﬠלֵ י ָ ֽאוֶ ן‪.‬‬
‫וַ ָ ֽתּ ֶרם כִּ ְר ֵאים ַק ְרנִ י‪,‬‬
‫ֹּלתי ְבּ ֶ ֽשׁ ֶמן ַרﬠֲ נָ ן‪.‬‬‫ַבּ ִ‬
‫שׁוּרי‪,‬‬ ‫וַ ַתּ ֵבּט ֵﬠינִ י ְבּ ָ‬
‫ַבּ ָקּ ִמים ָﬠלַ י ְמ ֵר ִﬠים ִתּ ְשׁ ַ ֽמﬠְ נָ ה ָאזְ נָ י‪.‬‬
‫‪ Cantor‬צַ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר יִ ְפ ָרח‪,‬‬
‫כְּ ֶ ֽא ֶרז ַבּלְּ ָבנוֹן יִ ְשׂגֶּ ה‪.‬‬
‫ְשׁתוּלִ ים ְבּ ֵבית יְ יָ‪,‬‬
‫ֹלהינוּ יַ ְפ ִ ֽריחוּ‪.‬‬ ‫ְבּ ַחצְ רוֹת ֱא ֵ ֽ‬
‫עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָיבה‪ְ ,‬דּ ֵשׁנִ ים וְ ַרﬠֲ נַ נִּ ים יִ ְהיוּ‪.‬‬
‫צוּרי וְ ל ֹא ַﬠוְ ָל ָֽתה בּוֹ‪.‬‬ ‫לְ ַהגִּ יד כִּ י יָ ָשׁר יְ יָ‪ִ ,‬‬

‫‪11‬‬
SALMO 92
Canção de Shabat.
Bom é agradecer a Deus, cantar louvores ao Altíssimo.
Falar de manhã do amor divino e de noite da Tua proteção, com
o saltério e com a lira, com o canto ao som da cítara.
Com a Tua obra Tu me alegraste, Deus, a criação de Tuas
mãos irei cantar.
Quão grandes são as Tuas obras, Deus, muito profundos são os
Teus planos! O homem ignorante não compreende, jamais os
tolos podem entender:

fazem mal, serão destruídos perpetuamente. E Tu, excelso em


eternidade.
Pois Teus inimigos, ó ADONAI, os Teus inimigos morrerão, serão
dispersos todos os que fazem o mal.
A minha força será erguida, maravilhosa, alerta, vigoroso sairei.

aos inimigos.
O justo cresce como a palmeira, como o cedro no Líbano
brotará, plantados bem na casa de ADONAI nos átrios do nosso

inquebrantável!

Mizmór shir leiom hashabat. Tov lehodót ladonai


ulezamer leshimchá elión. Lehaguid babóker chasdêcha
veemunatechá balelót. Alê assór vaalê nável, alê higaión
bechinór. Ki simachtáni Adonai befaolêcha, bemaassê
iadêcha aranên. Ma gadlú maassêcha Adonai, meód amkú
mach’shevotêcha. Ish báar ló iedá, uchessíl ló iavín et
zot. Bifrôach reshaím kemó éssev vaiatsítsu cól pôale
áven, lehishamdám adê ad. Veatá maróm leolám Adonai.
Ki hinê oivêcha Adonai. Ki hinê oivêcha iovêdu, itpardú
cól pôale áven. Vatárem kireím carní, balotí beshémen
raanán. Vatabêt ení beshurái, bacamím alái mereím,
tishmána oznái.
Cantor Tsadic catamar ifrách, keérez balevanón isguê.
Shetulim bevêt Adonai, bechatserót Elohênu iafríchu. Od
ienuvun bessevá, deshením veraananím ihiú. Lehaguid ki
iashar Adonai, tsurí veló avláta bó.

11
‫‪Salmo 93‬‬

‫יְ יָ ָמלָ ְך גֵּ אוּת לָ ֵבשׁ‪,‬‬


‫לָ ֵבשׁ יְ יָ עֹז ִה ְת ַאזָּ ר‪,‬‬
‫ַאף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט‪.‬‬
‫נָ כוֹן כִּ ְס ֲאָך ֵמ ָאז‪ֵ ,‬מעוֹלָ ם ָ ֽא ָתּה‪.‬‬
‫נָ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת יְ יָ‪ ,‬נָ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת קוֹלָ ם‪,‬‬
‫יִ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָדּכְ יָ ם‪.‬‬
‫ִמקֹּלוֹת ַ ֽמיִ ם ַר ִבּים ַא ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָ ם‪,‬‬
‫ַא ִדּיר ַבּ ָמּרוֹם יְ יָ‪.‬‬
‫‪ Cantor‬ﬠֵ ד ֶ ֹֽתי ָך נֶ ֶא ְמנוּ ְמאֹד‬
‫לְ ֵב ְיתָך נָ ֲֽאוָ ה ֽ ֹקּ ֶדשׁ‪ ,‬יְ יָ לְ ֽ ֹא ֶרְך יָ ִמים‪.‬‬

‫‪12‬‬
SALMO 93

ADONAI é Rei!
Veste-se de majestade!
ADONAI se vestiu, cingiu-se de poder.
Estabilizado o mundo que não vacilará.
Forte é Teu Trono desde a eternidade,
E desde sempre Tu és.
As águas dos rios levantaram-se, ó ADONAI.
A voz dos rios soou num estrondo.
Mais poderoso, porém,
que o estrondo das águas imensas;
Mais poderoso que as ondas do mar
É ADONAI nas alturas.
Teus testemunhos merecem toda a fé,
e santidade convém à Tua casa,
ADONAI

Adonai malách, gueút lavêsh,


lavêsh Adonai, oz hitazar,
af ticón tevêl bal timót.
Nachón kissachá meáz, meolám atá.
Nasseú neharót Adonai, nasseú neharót colám,
isseú neharót dochiám.
Micolót máim rabim, adirim mishberê iám,
adir bamaróm Adonai.
Cantor Edotêcha neemenú meód,
levetechá náava códesh, Adonai leórech iamim.

12
Cadish dos eNluTados
Ao término de um grupo de rezas recitadas na comunidade, costuma-se
falar um Cadish. Essa impressionante reza, composta no início da Era
Comum e redigida em sua maior parte no idioma aramaico, explica que
a grandeza e a santidade de Deus são imutáveis, independentemente
das circunstâncias.
Sua vontade. Embora não faça referência à morte, o Cadish tornou-se
também a reza dos enlutados. Ao ser recitado pelo cantor, o Cadish é
aumentado em uma sentença. Porém, em algumas ocasiões o cantor
recita somente um Cadish abreviado.
.

Enlutados e quem lembra de um Iartseit

,‫עוּתהּ‬
ֵ ‫ ְבּﬠָ לְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר‬.‫יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא‬
‫יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל ֵבּית‬ֵ ‫כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְוּב‬ ֵ ְ‫וְ יַ ְמלִ יְך ַמל‬
.‫ וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‬,‫ ַבּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב‬,‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‬
Congregação e enlutados

.‫יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך לְ ﬠָ לַ ם וּלְ ָﬠלְ ֵמי ָﬠלְ ַמיָּ א‬
Enlutados

‫רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר‬


ַ ‫יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת‬
*‫ לְ ֵ ֽﬠלָּ א‬,‫וְ יִ ְת ַﬠלֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר יְך הוּא‬
,‫ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא‬
.‫ וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‬,‫ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָﬠלְ ָמא‬
‫טוֹבים ָﬠ ֵלֽינוּ וְ ﬠַ ל כָּ ל‬
ִ ‫ וְ ַחיִּ ים‬,‫יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א‬
.‫ וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‬,‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‬
‫ הוּא יַ ֲﬠ ֶשׂה ָשׁלוֹם ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ַﬠל כָּ ל‬,‫רוֹמיו‬ ָ ‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם** ִבּ ְמ‬
.‫ וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‬,‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‬
ְ ‫יִ ְש ָֹר ֵאל וְ ַﬠל כָּ ל‬
*No Shabat Shúva acrescenta-se ‫וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א‬
**No Shabat Shúva ‫ע ֶֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם‬

13
CADISH DOS ENLUTADOS
Enlutados e quem lembra de um Iartseit
Grande e santo é Deus no mundo que Ele criou conforme os
Seus desígnios. Que saibamos todos, cada dia mais, cumprir
a Sua vontade, fazendo do mundo em que vivemos, ainda em
nossos dias um mundo melhor.
Itgadál veitcadásh shemê rabá, bealmá di vrá chirutê,
veiamlích malchutê, bechaiechón uveiomechón, uvechaiê
dechól bêt Israel, baagalá uvizmán cariv veimrú AMÉN.

Congregação e enlutados
Desta forma, homenagearemos o Seu grande nome, hoje e
sempre.
IEHÊ SHEMÊ RABÁ MEVARÁCH LEALÁM ULEALMÊ ALMAIÁ.

Enlutados
Deus é supremo e excelso, majestoso e poderoso, sábio e
clemente. Está muito acima das nossas palavras e preces
humanas.
Itbarách veishtabách, veitpaár veitromám, veitnassê
veit’hadár, veit’alê veit’halál, shemê decudeshá brich
hu. Leêla* min col birchatá veshiratá, tushbechatá
venechematá, daamirán bealmá, veimrú AMÉN.

Que nos seja concedida uma existência de paz e compreensão


- a nós, a todo o povo de Israel e à humanidade.
Iehê shelamá rabá min shemaiá, vechaim tovim alênu
veál col Israel, veimrú AMÉN.

Aquele que estabelece a paz nas alturas celestiais faça vir


a paz sobre nós, sobre todo o povo de Israel e sobre toda a
humanidade, AMÉM.
Ossê shalom** bimromav, hu iaassê shalom alênu veál
col israel veál col ioshvê tevêl, veimru AMÉN.

*No Shabat Shúva acrescenta-se Uleêla.


**No Shabat Shúva Ossê hashalom.

13
‫‪arvíT‬‬
‫‪, tem início a reza noturna.‬‬
‫‪diferenças entre a primeira parte desta oração em relação ao texto‬‬
‫‪equivalente dos dias úteis. Dois trechos relacionados com a hora do‬‬
‫‪, um dos pontos centrais do serviço‬‬
‫‪religioso.‬‬
‫‪6:4-9, Deuteronômio 11:13-21 e Números 15:37-41.‬‬

‫‪Cantor‬‬

‫ָבּ ְרכוּ ֶאת יְ יָ ַה ְמב ָֹרְך‪.‬‬


‫‪Congregação depois o cantor‬‬

‫ָבּרוְּך יְ יָ ַה ְמּב ָֹרְך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד‪.‬‬


‫‪Primeira bênção antes do Shemá - Maariv‬‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪,‬‬ ‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ֶ ,‬א ֵ ֽ‬


‫ֲא ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמﬠֲ ִריב ֲﬠ ָר ִבים‪,‬‬
‫פּוֹת ַח ְשׁﬠָ ִרים‪,‬‬ ‫ְבּ ָחכְ ָמה ֵ ֽ‬
‫ִוּב ְתבוּנָ ה ְמ ַשׁנֶּ ה ִﬠ ִתּים‪,‬‬
‫וּמ ֲחלִ יף ֶאת ַהזְּ ַמנִּ ים‪,‬‬ ‫ַ‬
‫וּמ ַס ֵדּר ֶאת ַהכּוֹכָ ִבים‪,‬‬ ‫ְ‬
‫רוֹת ֶיהם ָבּ ָר ִ ֽק ַיﬠ כִּ ְרצוֹנוֹ‪.‬‬ ‫ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ‬
‫בּוֹרא יוֹם וָ ָלֽיְ לָ ה‪ ,‬גּוֹלֵ ל אוֹר ִמ ְפּנֵ י ֽח ֶֹשְׁך‪,‬‬ ‫ֵ‬
‫וּמ ִביא ָלֽיְ לָ ה‪,‬‬
‫וּמﬠֲ ִביר יוֹם ֵ ֽ‬ ‫וְ ֽח ֶֹשְׁך ִמ ְפּנֵ י אוֹר‪ַ .‬‬
‫וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵוּבין ָלֽיְ לָ ה‪ ,‬יְ יָ צְ ָבאוֹת ְשׁמוֹ‪.‬‬ ‫ַ‬
‫‪ֵ Cantor‬אל ַחי וְ ַקיָּ ם‪ָ ,‬תּ ִמיד יִ ְמלוְֹך ָﬠ ֵלֽינוּ לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪.‬‬
‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ַ ,‬ה ַמּﬠֲ ִריב ﬠֲ ָר ִבים‪.‬‬

‫‪14‬‬
ARVÍT
Cantor
Abençoem ADONAI, o Bendito!
Barechú et Adonai hamevorách.

Congregação depois o cantor

Bendito é ADONAI, abençoado por todo o sempre.


BARUCH ADONAI HAMEVORÁCH LEOLÁM VAÊD.

Primeira bênção antes do Shemá - Maariv

Bendito sejas, ó ADONAI, nosso Deus, Rei do universo,


que ordenaste o ritmo da vida.
A luz do dia conclama-nos à atividade e esforço.
Ao pôr do sol cessam os nossos trabalhos
e damos as boas vindas à noite.
Confiamos as nossas forças à Tua guarda
e nos entregamos à tranquilidade do sono.
Pois sabemos que não dormes nem dormitas.
Por isto, nesta hora, agradecemos-Te o dia e as suas tarefas,
bem como a noite e o seu descanso restabelecedor.
Bendito sejas ó ADONAI, que fazes cair as noites.
Baruch atá Adonai, Elohênu mélech haolám.
Asher bidvarô maariv aravim,
bechochmá potêach shearim,
uvitvuná meshanê itim,
umachalíf et hazemaním,
umessadêr et hacochavim,
bemishmerotehêm barakía kirtsonô.
Borê iom valáila, golêl or mipnê chóshech,
vechóshech mipnê or. Umaavír iom umêvi láila,
umavdil bêin iom uvêin láila, Adonai tsevaót shemô.
Cantor El chai vecaiám, tamid imlóch alênu leolám
vaêd. Baruch Atá Adonai, hamaariv aravim.

14
‫‪Segunda bênção antes do Shemá - Ahavá‬‬

‫ַא ֲה ַבת עוֹלָ ם ֵבּית יִ ְשׁ ָר ֵאל ַﬠ ְמָּך ָא ָ ֽה ְב ָתּ‪,‬‬


‫וּמ ְשׁ ָפּ ִטים‬ ‫וּמצְ וֹת‪ֻ ,‬ח ִקּים ִ‬ ‫תּוֹרה ִ‬ ‫ָ‬
‫ֹלהינוּ‪,‬‬
‫אוֹתנוּ לִ ַ ֽמּ ְד ָתּ‪ַ .‬ﬠל כֵּ ן יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫ָֽ‬
‫קוּמנוּ נָ ִ ֽשׂ ַיח ְבּ ֻח ֶ ֽקּיָך‪,‬‬ ‫ְבּ ָשׁכְ ֵ ֽבנוּ ְוּב ֵ ֽ‬
‫וֹתיָך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד‪.‬‬ ‫תוֹר ֶ ֽתָך ְוּב ִמצְ ֶ ֽ‬ ‫וְ נִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי ָ‬
‫כִּ י ֵהם ַחיֵּ ֽינוּ וְ ֽ ֹא ֶרְך יָ ֵ ֽמינוּ‪,‬‬
‫יוֹמם וָ ָלֽיְ לָ ה‪,‬‬ ‫ָוּב ֶהם נֶ ְהגֶּ ה ָ‬
‫‪ Cantor‬וְ ַא ֲה ָב ְתָך ַאל ָתּ ִסיר ִמ ֶ ֽמּנּוּ לְ עוֹלָ ִמים‪.‬‬
‫אוֹהב ﬠַ מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ֵ ,‬‬

‫‪15‬‬
Segunda bênção antes do Shemá - Ahavá

Amor Eterno dedicaste à casa de Israel, Teu povo.


A Torá e os mandamentos,
os estatutos e os preceitos nos ensinaste.
Por isso, ó ADONAI, nosso Deus, ao deitarmo-nos e ao levantarmo-
nos, meditamos sobre os Teus estatutos e nos alegramos com
as palavras da Tua Torá e dos Teus mandamentos, por todo o
sempre. Porque elas são a nossa vida
e prolongam a nossa existência, e nelas meditaremos dia e noite.
Jamais afastes de nós o Teu amor.
Bendito sejas, ó ADONAI que amas Teu povo Israel.

Ahavat olám bêt Israel amchá ahávta,


Torá umitsvót, chukim umishpatim
otánu limádeta. Al ken Adonai Elohênu
beshochvênu uvekumênu nassíach bechukêcha,
venismách bedivrê Toratêcha, uvemitsvotêcha leolám vaêd.
Ki hem chaiênu veórech iamênu,
uvahêm neheguê iomám valáila.
Cantor Veahavatechá al tassir mimênu leolamím.
Baruch Atá Adonai, ohêv amô Israel.

15
‫‪sheMá‬‬
‫ֹלהינוּ‪ ,‬יְ יָ ֶא ָחד‪.‬‬
‫ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫‪Em silêncio‬‬

‫ָבּרוְּך ֵשׁם כְּ בוֹד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪.‬‬

‫ֹלהיָך‪ְ ,‬בּכָ ל לְ ָב ְבָך‪ְ ,‬וּבכָ ל נַ ְפ ְשָׁך‪,‬‬ ‫וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ יָ ֱא ֶ ֽ‬


‫ְוּבכָ ל ְמא ֶ ֹֽדָך‪.‬‬
‫וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵ ֽאלֶּ ה‪ֲ ,‬א ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמצַ וְּ ָך ַהיּוֹם‪ ,‬ﬠַ ל לְ ָב ֶ ֽבָך‪.‬‬
‫יתָך‪ְ ,‬וּבלֶ כְ ְתָּך‬ ‫וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם לְ ָבנֶ ֽיָך‪ ,‬וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם‪ְ ,‬בּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶ ֽ‬
‫קוּמָך‪.‬‬ ‫ַב ֶ ֽדּ ֶרְך ְוּב ָשׁכְ ְבָּך ְוּב ֶ ֽ‬
‫ְוּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת ַﬠל יָ ֶ ֽדָך‪ ,‬וְ ָהיוּ לְ ט ָֹטפֹת ֵבּין ﬠֵ ינֶ ֽיָך‪.‬‬
‫שׁ ָﬠ ֶ ֽר יָך‪Deuteronômio 6:4-9 .‬‬ ‫יתָך ִוּב ְ‬
‫וּכְ ַת ְב ָתּם ַﬠל ְמזֻ זוֹת ֵבּ ֶ ֽ‬

‫‪16‬‬
SHEMÁ

ESCUTA, Ó ISRAEL, ADONAI É NOSSO DEUS, ADONAI É ÚNICO.


SHEMÁ ISRAEL, ADONAI ELOHÊNU, ADONAI ECHÁD.

Em silêncio
Benditos sejam o nome e a glória do Seu reino por todo o sempre!
Baruch shem kevod malchutô leolám vaêd.

Amarás ADONAI, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua


alma e de toda a tua força.
Que estas palavras que hoje te ordeno, sejam gravadas no

te sentares na tua casa, quando estiveres caminhando, ao te


deitares e ao te levantares.
E as atarás como sinal à tua mão e serão como uma joia preciosa
entre os teus olhos. E as escreverás nos batentes da tua casa e
nas tuas portas. (
Veahavtá et Adonai Elohêcha, bechól levavchá uvechól
nafshechá uvechól meodêcha.
Vehaiú hadevarim haêle, asher anochí metsavechá
haiom, al levavêcha. Veshinantám levanêcha, vedibartá
bám beshivtechá bevetêcha, uvelechtechá vadérech,
uveshochbechá, uvecumêcha.
Ukeshartám leót al iadêcha vehaiú letotafót bêin einêcha.
Uchtavtám al mezuzót betêcha, uvishearêcha.

16
‫וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁ ֽמֹ ַﬠ ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמצְ ַוֹתי‪ֲ ,‬א ֶשׁר ָאנֹכִ י‬
‫ֹלהיכֶ ם‬ ‫ְמצַ וֶּ ה ֶא ְתכֶ ם ַהיּוֹם‪ ,‬לְ ַא ֲה ָבה ֶאת יְ יָ ֱא ֵ‬
‫וּלְ ﬠָ ְבדוֹ‪ְ ,‬בּכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְוּבכָ ל נַ ְפ ְשׁכֶ ם‪.‬‬
‫וּמלְ קוֹשׁ‪ ,‬וְ ָא ַס ְפ ָתּ ְדגָ נֶ ָֽך‬ ‫יוֹרה ַ‬ ‫וְ נָ ַת ִתּי ְמ ַטר ַא ְרצְ כֶ ם ְבּ ִﬠתּוֹ‪ֶ ,‬‬
‫וְ ִתיר ְֹשָׁך וְ יִ צְ ָה ֶ ֽרָך‪.‬‬
‫וְ נָ ַת ִתּי ֵ ֽﬠ ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְדָך לִ ְב ֶה ְמ ֶ ֽתָּך‪ ,‬וְ ָאכַ לְ ָתּ וְ ָשׂ ָ ֽבﬠְ ָתּ‪.‬‬
‫ֹלהים‬ ‫ִה ָשּׁ ְמרוּ לָ כֶ ם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה לְ ַב ְבכֶ ם‪ ,‬וְ ַס ְר ֶתּם וַ ֲﬠ ַב ְד ֶתּם ֱא ִ‬
‫ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם‪.‬‬
‫וְ ָח ָרה ַאף יְ יָ ָבּכֶ ם‪ ,‬וְ ָﬠצַ ר ֶאת ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה‬
‫ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵתּן ֶאת יְבוּלָ הּ‪ ,‬וַ ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמﬠַ ל‬
‫ָה ָ ֽא ֶרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר יְ יָ נ ֵֹתן לָ כֶ ם‪.‬‬
‫וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵ ֽאלֶּ ה ַﬠל לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַﬠל נַ ְפ ְשׁכֶ ם‪,‬‬
‫טוֹטפֹת ֵבּין‬ ‫ְוּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם לְ אוֹת ﬠַ ל יֶ ְדכֶ ם‪ ,‬וְ ָהיוּ לְ ָ‬
‫ﬠֵ ינֵ יכֶ ם‪.‬‬
‫וְ לִ ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם לְ ַד ֵבּר ָבּם‪ְ ,‬בּ ִשׁ ְב ְתָּך‬
‫קוּמָך‪ .‬וּכְ ַת ְב ָתּם ﬠַ ל‬ ‫יתָך‪ְ ,‬וּבלֶ כְ ְתָּך ַב ֶ ֽדּ ֶרְך‪ְ ,‬וּב ָשׁכְ ְבָּך‪ְ ,‬וּב ֶ ֽ‬ ‫ְבּ ֵב ֶ ֽ‬
‫יתָך ִוּב ְשׁ ָﬠ ֶ ֽריָך‪.‬‬ ‫ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ ֽ‬
‫לְ ַ ֽמ ַﬠן יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵימי ְבנֵ יכֶ ם ַﬠל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר‬
‫נִ ְשׁ ַבּע יְ יָ לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ ֶהם‪ ,‬כִּ ֵימי ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם‬
‫א ֶר ץ‪Deuteronômio 11:13-21 .‬‬ ‫ַﬠל ָה ָ ֽ‬

‫‪17‬‬
Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando
ADONAI vosso Deus, e servindo-O de todo o vosso coração e de toda a
vossa alma,
então darei à vossa terra chuva no devido tempo - a chuva do outono
e a chuva da primavera - para que colhais o vosso trigo, o vosso
mosto e o vosso azeite.
Farei crescer erva no vosso campo para o vosso gado.

coração não se deixe seduzir e para que não vos desvieis, servindo a
outros Deuses e curvando-vos diante deles.
ADONAI e Ele fecharia o
céu; não haveria mais chuva, a terra não daria mais frutos, de sorte
que rapidamente desapareceríeis da boa terra que ADONAI vos dá.
Que estas Minhas palavras estejam presentes no vosso coração e na
vossa alma. Atai-as como sinal à vossa mão e serão como uma joia

ao vos sentardes na vossa casa, quando estiverdes caminhando, ao


vos deitardes e ao vos levantardes. E as escrevereis nos batentes de
vossas casas e nas vossas portas,

terra que ADONAI prometeu dar a vossos pais por todo o tempo que o
céu estiver acima da terra.

Vehaiá, im shamôa tishmeú el mitsvotái asher anochí


metsavê etchém haiom, leahavá et Adonai Elohechêm
uleovdô, bechól levavchêm uvechól nafshechêm.
Venatatí metár artsechêm beitô, iorê umalcosh, veassaftá
deganêcha vetiroshchá veits’harêcha.
Venatatí éssev bessadchá livehemtêcha, veachaltá vessaváta.
Hishamrú lachêm pen iftê levavchêm, vessartêm vaavadetêm
elohim acherim vehishtachavitêm lahém.
Vechará af Adonai bachêm, veatsár et hashamáim veló ihiê
matár, vehaadamá ló titên et ievulá, vaavadetêm meherá meál
haárets hatová asher Adonai notên lachêm.
Vessamtém et devarai êle al levavchêm veál nafshechêm,
ukeshartêm otám leót al iedechém, vehaiú letotafót bêin enechém.
Velimadetêm otám et benechém ledaber bam beshivtechá
bevetêcha, uvelechtechá vadérech uveshochbechá
uvecumêcha. Uchtavtám al mezuzót betêcha uvishearêcha.
Lemáan irbú iemechém vimê venechém al haadamá asher nishbá
Adonai laavotechêm, latêt lahém kimê hashamáim al haárets.

17
‫אמר יְ יָ ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּ אמֹר‪.‬‬ ‫וַ ֹֽיּ ֶ‬
‫ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲאלֵ ֶהם‪ ,‬וְ ָﬠשׂוּ לָ ֶהם‬
‫צִ יצִ ת ַﬠל כַּ נְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם‪ ,‬וְ נָ ְתנוּ ַﬠל צִ יצִ ת ַהכָּ נָ ף‬
‫ְפּ ִתיל ְתּ ֵ ֽכלֶ ת‪.‬‬
‫וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ צִ יצִ ת‪ְ ,‬וּר ִא ֶיתם אֹתוֹ וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת‬
‫כָּ ל ִמצְ וֹת יְ יָ‪ ,‬וַ ֲﬠ ִשׂ ֶיתם א ָֹתם‪ ,‬וְ ל ֹא ָת ֽתוּרוּ ַא ֲח ֵרי‬
‫לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵﬠינֵ יכֶ ם‪ֲ ,‬א ֶשׁר ַא ֶתּם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם‪.‬‬
‫לְ ַ ֽמ ַﬠן ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמצְ ָוֹתי‪ ,‬וִ ְהיִ ֶיתם‬
‫אֹלהיכֶ ם‪.‬‬
‫ְקד ִֹשׁים לֵ ֵ‬
‫אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם‪,‬‬
‫הוֹצ ִ‬‫ֹלהיכֶ ם‪ֲ ,‬א ֶשׁר ֵ ֽ‬ ‫ֲאנִ י יְ יָ ֱא ֵ‬
‫ֹלהיכֶ ם‪.‬‬‫אֹלהים‪ֲ ,‬אנִ י יְ יָ ֱא ֵ‬
‫לִ ְהיוֹת לָ כֶ ם לֵ ִ‬
‫מת ‪Números 15:37-41‬‬ ‫ֱא ֶ‬
‫‪Cantor‬‬

‫ֹלהיכֶ ם ֱא ֶמת‬
‫יְ יָ ֱא ֵ‬

‫ֹלהינוּ‬ ‫וֶ ֱאמוּנָ ה כָּ ל זֹאת‪ ,‬וְ ַקיָּ ם ָﬠ ֵלֽינוּ‪ ,‬כִּ י הוּא יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬


‫וְ ֵאין זוּלָ תוֹ‪ ,‬וַ ֲאנַ ְֽחנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠמּוֹ‪.‬‬
‫גּוֹא ֵלֽנוּ ִמכַּ ף כָּ ל ֶה ָﬠ ִריצִ ים‪.‬‬ ‫פּוֹדנוּ ִמיַּ ד ְמלָ כִ ים‪ַ ,‬מלְ ֵ ֽכּנוּ ַה ֲ‬ ‫ַה ֵ ֽ‬
‫ָה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע ָלֽנוּ ִמצָּ ֵ ֽרינוּ‪ ,‬וְ ַה ְמ ַשׁלֵּ ם גְּ מוּל לְ כָ ל א ֵֹיְבי‬
‫נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ‪ָ ,‬הע ֶֹשׂה גְ דוֹלוֹת ַﬠד ֵאין ֵ ֽח ֶקר‪ ,‬וְ נִ ְפלָ אוֹת ﬠַ ד ֵאין‬
‫ִמ ְס ָפּר‪ַ .‬ה ָשּׂם נַ ְפ ֵ ֽשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים‪ ,‬וְ ל ֹא נָ ַתן לַ מּוֹט ַרגְ ֵלֽנוּ‪.‬‬

‫‪18‬‬
Disse ADONAI a Moisés:
Fala aos filhos de Israel nestes termos:
Que em todas as vossas gerações sejam feitas franjas visíveis
nas bordas das vossas vestes, e ajuntai às franjas da orla um
fio de cor azul.
Isto vos servirá de lembrete e vendo essas franjas, recordar-
vos-eis de todos os mandamentos de ADONAI para observá-los.
Não vos deixeis levar pelo vosso coração e pelos vossos olhos para
o caminho do mal. Recordai todos os Meus mandamentos, para

Eu sou ADONAI vosso Deus que vos libertei da terra do Egito


para ser o vosso Deus. Eu sou ADONAI vosso Deus.
Números 15:37-41
Vaiómer Adonai el Moshé lemór:
dabêr el benê Israel veamartá alehêm: veassú lahém
tsitsít al canfê vigdehêm ledorotám, venatnú al tsitsít
hacanáf petíl techélet.
Vehaiá lachém letsitsít, ureitêm otô, uzechartêm et col
mitsvot Adonai vaassitêm otám, veló tatúru acharê
levavchêm veacharê enechêm, asher atêm zonim
acharehêm. Lemáan tizkerú vaassitém et col mitsvotái,
vihitêm kedoshim lelohechêm.
Ani Adonai Elohechêm, asher hotsêti etchém meérets
Mitsráim, lihiót lachêm lelohim. Ani Adonai Elohechêm, emet.
Cantor ADONAI ELOHECHÊM EMÉT.

Verdade é tudo isso e inabalável é a nossa fé de que Ele é ADONAI


nosso Deus, nosso Deus, e mais ninguém, e que nós, Israel,
somos Seu povo.
Ele é quem nos redime das mãos dos poderosos e quem nos

inúmeros milagres. Ele conserva nossa alma em vida e não deixa


vacilar nosso pé.
Veemuná col zót vecaiám alênu, ki hu Adonai Elohênu
veêin zulatô, vaanáchnu Israel amô,
hapodênu miád melachim, malkênu hagoalênu micáf col
hearitsím, haêl hanifrá lánu mitsarênu vehameshalêm
guemúl lechol oivê nafshênu. Haossê guedolot ad

bachaím, veló natán lamot raglênu.

18
‫אוֹיְבינוּ‪ ,‬וַ יָּ ֶֽרם ַק ְרנֵ ֽנוּ ַﬠל כָּ ל‬
‫ֵֽ‬ ‫יכנוּ ַﬠל ָבּמוֹת‬ ‫ַה ַמּ ְד ִר ֵ ֽ‬
‫שׂוֹנְ ֵ ֽאינוּ‪.‬‬
‫וּמוֹפ ִתים‬
‫ְ‬ ‫ָה ֽ ֹע ֶשׂה ָלּֽנוּ נִ ִסּים וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה‪ ,‬אוֹתוֹת‬
‫ְבּ ַא ְד ַמת ְבּנֵ י ָחם‪.‬‬
‫כוֹרי ִמצְ ָ ֽריִ ם‪ ,‬וַ יּוֹצֵ א ֶאת ﬠַ מּוֹ‬ ‫ַה ַמּכֶּ ה ְבּﬠֶ ְב ָרתוֹ כָּ ל ְבּ ֵ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמתּוֹכָ ם לְ ֵחרוּת עוֹלָ ם‪.‬‬
‫רוֹד ֵפ ֶיהם וְ ֶאת‬
‫ַה ַמּﬠֲ ִביר ָבּנָ יו ֵבּין גִּ זְ ֵרי יַ ם סוּף‪ֶ ,‬את ְ‬
‫בוּרתוֹ‪,‬‬‫שׂוֹנְ ֵא ֶיהם ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע‪ .‬וְ ָראוּ ָבנָ יו גְּ ָ‬
‫ִשׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ לִ ְשׁמוֹ‪.‬‬
‫‪Cantor‬‬

‫וּמלְ כוּתוֹ ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ ֲﬠלֵ ֶיהם‪,‬‬ ‫ַ‬


‫מ ֶֹשׁה ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָך ﬠָ נוּ ִשׁ ָירה‬
‫ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה‪ ,‬וְ ָא ְמרוּ כֻ לָּ ם‪:‬‬
‫ִמי כָ ֽמֹכָ ה ָבּ ֵאלִ ם יְ יָ‪,‬‬
‫ִמי כָּ ֽמֹכָ ה נֶ ְא ָדּר ַבּ ֽ ֹקּ ֶדשׁ‪,‬‬
‫נוֹרא ְת ִהֹּלת‪ֹ ֽ ,‬ע ֵשׂה ֶ ֽפלֶ א‪.‬‬ ‫ָ‬
‫‪Cantor‬‬

‫בּוֹקﬠַ יָ ם לִ ְפנֵ י מ ֶֹשׁה‪ ,‬זֶ ה ֵאלִ י‬


‫כוּתָך ָראוּ ָבנֶ ֽיָך‪ֽ ֵ ,‬‬
‫ַמלְ ְ‬
‫ﬠָ נוּ וְ ָא ְמרוּ‪:‬‬
‫יְ יָ יִ ְמֹלְך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד‪.‬‬
‫‪Cantor‬‬

‫וְ נֶ ֱא ַמר‪ :‬כִּ י ָפ ָדה יְ יָ ֶאת יַ ֲﬠקֹב‪ ,‬וּגְ ָאלוֹ ִמיַּ ד ָחזָ ק ִמ ֶ ֽמּנּוּ‪.‬‬
‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ ,‬גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬

‫‪19‬‬
Ele fez milagres contra o Faraó, na terra do Egito, e conduziu
Seu povo Israel para a liberdade eterna.

Vermelho
e, vendo Sua força, estes renderam louvor e graças ao Seu nome
e aceitaram prontamente o Seu reino.

alegria, entoaram o hino:


Hamadrichênu al bamót oivênu, vaiárem carnênu al cól
sonênu,
haôsse lánu nissim unecamá befar’ó, otót umoftim
beadmát benê chám.
Hamakê beevratô col bechorê Mitsráim, vaiotsê et amô
Israel mitochám lecherút olám.
Hamaavír banáv bêin guizrê iám suf, et rodfehêm
veêt sonehêm bitehomót tibá. Veraú vanáv guevuratô,
shibechú vehodu lishmô.
Cantor Umalchutô beratsón kiblú alehêm,
Moshé uvenê Israel lechá anu shirá
bessimchá rabá, veamrú chulám:

“Quem é como Tu, entre os poderosos, ó A DONAI ?


Quem é como Tu, excelso em Santidade?
Nos cânticos, Majestade temível que realiza maravilhas!"

Mi chamôcha baelim Adonai,


mi camôcha needar bacódesh,
norá tehilot, ôsse fêle.

Cantor

ondas do mar diante de Moisés. “Este é o meu Deus”, aclamaram


e disseram:
Malchutechá raú vanêcha, bokêa iám lifnê Moshé, zé Eli,
anú veamrú.

“A DONAI reinará por todo o sempre”.


Adonai imlóch leolám vaêd.

Cantor
E ainda nos foi dito: “Eis que o A DONAI redimiu Iaacóv e o salvou
da mão do mais poderoso”.
Bendito sejas, ó A DONAI , que redimes Israel.
Veneemár: ki fadá Adonai et Iaacóv, uguealô miád chazác
mimênu. Baruch Atá Adonai, gaál Israel.

19
‫ֹלהינוּ לְ ָשׁלוֹם‪,‬‬ ‫יבנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫ַה ְשׁכִּ ֵ ֽ‬
‫וְ ַהﬠֲ ִמ ֵ ֽידנוּ ַמלְ ֵ ֽכּנוּ לְ ַחיִּ ים‪,‬‬
‫לוֹמָך‪,‬‬ ‫ְוּפרוֹשׂ ﬠָ ֵלֽינוּ ֻסכַּ ת ְשׁ ֶ ֽ‬
‫טוֹבה ִמלְּ ָפנֶ ֽיָך‪,‬‬ ‫וְ ַת ְקּנֵ ֽנוּ ְבּ ֵﬠצָ ה ָ‬
‫יﬠנוּ לְ ַ ֽמ ַﬠן ְשׁ ֶ ֽמָך‪.‬‬ ‫הוֹשׁ ֵ ֽ‬ ‫וְ ִ‬
‫וְ ָהגֵ ן ַבּﬠֲ ֵ ֽדנוּ‪,‬‬
‫וְ ָה ֵסר ֵמﬠָ ֵלֽינוּ אוֹיֵב‪ֽ ֶ ,‬דּ ֶבר‪ ,‬וְ ֶ ֽח ֶרב‪ ,‬וְ ָר ָﬠב‪ ,‬וְ יָ גוֹן‪,‬‬
‫וּמ ַא ֲח ֵ ֽרינוּ‪,‬‬ ‫וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמלְּ ָפנֵ ֽינוּ ֵ‬
‫ְוּבצֵ ל כְּ נָ ֶ ֽפיָך ַתּ ְס ִתּ ֵ ֽירנוּ‪,‬‬
‫וּמצִּ ֵילֽנוּ ָ ֽא ָתּה‪,‬‬ ‫שׁוֹמ ֵ ֽרנוּ ַ‬ ‫כִּ י ֵאל ְ‬
‫כִּ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ ֽא ָתּה‪.‬‬
‫וּבוֹאנוּ‪,‬‬‫אתנוּ ֵ ֽ‬ ‫וּשׁמוֹר צֵ ֵ ֽ‬ ‫‪ְ Cantor‬‬
‫לְ ַחיִּ ים וּלְ ָשׁלוֹם‪ֵ ,‬מﬠַ ָתּה וְ ַﬠד עוֹלָ ם‪.‬‬
‫לוֹמָך‪.‬‬ ‫ְוּפרוֹשׂ ﬠָ ֵלֽינוּ ֻסכַּ ת ְשׁ ֶ ֽ‬
‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪,‬‬
‫פּוֹרשׂ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם ָﬠ ֵלֽינוּ‬ ‫ַה ֵ‬
‫רוּשׂ ָלֽיִ ם‪.‬‬
‫וְ ַﬠל כָּ ל ﬠַ מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ﬠַ ל יְ ָ‬

‫וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת‪ ,‬לַ ֲﬠשׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת‬
‫לְ דֹר ָֹתם ְבּ ִרית עוֹלָ ם‪ֵ .‬בּינִ י ֵוּבין ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל אוֹת ִהיא‬
‫לְ עוֹלָ ם‪ ,‬כִּ י ֵ ֽשׁ ֶשׁת יָ ִמים ﬠָ ָשׂה יְ יָ ֶאת ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם וְ ֶאת ָה ָ ֽא ֶרץ‪,‬‬
‫ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ָשׁ ַבת וַ יִּ נָּ ַפשׁ‪.‬‬

‫‪, rezamos‬‬

‫מוֹﬠ ֵד י יְ יָ‪ֶ ,‬אל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל‪.‬‬


‫וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשה ֶאת ֲ‬

‫‪20‬‬
Faze-nos dormir em paz, ó Deus.
E despertarmos com vida.
Estende sobre nós Tua proteção.
Orienta-nos com Teus sábios conselhos.
Salva-nos para que celebremos Tua glória.
Protege-nos contra todo mal e tentação.
Faze desaparecer de nossa existência: a inimizade, a enfermidade, a
guerra, a fome, a angústia,
pois Tu és nosso protetor e salvador,
ó Rei benevolente e misericordioso!
Com Tua misericórdia guia nossos passos,
Concede-nos a vida e a paz, agora e sempre.
Protege-nos sempre em nossas idas e vindas
e estende sobre nós a tenda da Tua paz.
Bendito sejas, ó Deus,
que estendes Teu manto de paz sobre nós,
sobre Teu povo de Israel e sobre Jerusalém.
Hashkivênu Adonai Elohênu leshalom.
Vehaamidênu malkênu lechaim.
Ufrós alênu sucát shelomêcha,
vetaknênu beetsá tová milefanêcha.
Vehoshiênu lemáan shemêcha,
vehaguên baadênu,
vehassêr mealênu oiêv, déver, vechérev, veraáv, veiagón.
Vehassêr satán milefanênu umeacharênu,
uvetsêl kenafêcha tastirênu.
Ki el shomrênu umatsilênu áta,
ki el mélech chanún verachúm áta.
Cantor Ushmór tsetênu uvoênu
lechaím uleshalom meatá veád olám.
Ufrós alênu sucát shelomêcha.
Baruch Atá Adonai,
haporês sucat shalom alênu
veál cól amô Israel veál Ierushaláim.

gerações afora, como numa aliança eterna: Sinal eterno entre Mim
ADONAI fez o céu e a terra e no
sétimo dia descansou e se reanimou.
Veshamrú venê Israel et hashabat, laassót et hashabat
ledorotám berit olám. Beiní uvêin benê Israel ot hi leolám,
ki shéshet iamim assá Adonai et hashamáim veêt haárets,
uvaiom hashevií shavát vainafásh.
, rezamos

determinadas por A DONAI .


Vaidaber Moshé et moadê Adonai el benê Israel.

20
‫‪Meio Cadish‬‬
‫‪Cantor‬‬
‫עוּתהּ‪ ,‬וְ יַ ְמלִ יְך‬
‫יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא‪ְ .‬בּ ָﬠלְ ָמא ִדּ י ְב ָרא כִ ְר ֵ‬
‫יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ַ ,‬בּ ֲﬠגָ לָ א‬
‫כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְוּב ֵ‬ ‫ַמלְ ֵ‬
‫ִוּבזְ ַמן ָק ִריב‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬
‫‪Congregação e Cantor‬‬
‫יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך לְ ָﬠלַ ם וּלְ ָﬠלְ ֵמי ָﬠלְ ַמיָּ א‪.‬‬
‫‪Cantor‬‬
‫רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַﬠלֶּ ה‬
‫יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ‬
‫וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא‪ ,‬לְ ֵ ֽﬠלָּ א* ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא‬
‫וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא‪ַ ,‬דּ ֲא ִמ ָירן ְבּﬠָ לְ ָמא‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬
‫‪*No Shabat Shúva acrescenta-se‬‬ ‫וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א‬

‫‪a GraNde oração‬‬ ‫‪– aMidá‬‬

‫‪bênçãos, sendo que a quarta delas é redigida especialmente para o Shabat,‬‬


‫‪sendo um texto diferente para cada serviço religioso deste dia sagrado‬‬

‫‪Salmo 51:17‬‬ ‫יְ יָ ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִוּפי יַ גִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶ ֽתָך‪.‬‬

‫ֹלהי‬
‫מוֹתינוּ‪ֱ ,‬א ֵ‬ ‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬
‫אֹלהי ֲא ֵ ֽ‬
‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬
‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫ֹלהי‬
‫ֹלהי ָשׂ ָרה‪ֱ ,‬א ֵ‬ ‫אֹלהי יַ ֲﬠקֹב‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ‬
‫ַא ְב ְָר ָהם‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫אֹלהי לֵ ָאה‪ָ .‬ה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר‬ ‫ֹלהי ָר ֵחל וֵ ֵ‬ ‫ִר ְב ָקה‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫טוֹבים‪ ,‬וְ קוֹנֵ ה ַהכֹּל‪,‬‬ ‫גּוֹמל ֲח ָס ִד ים ִ‬
‫נּוֹרא‪ֵ ,‬אל ֶﬠלְ יוֹן‪ֵ ,‬‬ ‫וְ ַה ָ‬
‫וּמ ִביא גְּ אוּלָ ה לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֵֶיהם‬
‫וְ זוֹכֵ ר ַח ְס ֵד י ָאבוֹת וְ ִא ָמּהוֹת‪ֵ ,‬‬
‫לְ ַמ ַﬠן ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה‪.‬‬

‫‪21‬‬
MEIO CADISH
Cantor
Grande e santo é Deus no mundo que Ele criou conforme os
Seus desígnios. Que saibamos todos, cada dia mais, cumprir
a Sua vontade, fazendo do mundo em que vivemos, ainda em
nossos dias, um mundo melhor.
Itgadál veitcadásh shemê rabá, bealmá di vrá chirutê,
veiamlích malchutê, bechaiechón uveiomechón, uvechaiê
dechól bêt Israel, baagalá uvizmán cariv veimrú AMÉN.
Congregação e Cantor
Desta forma, homenagearemos O seu grande nome, hoje e
sempre.
IEHÊ SHEMÊ RABÁ MEVARÁCH LEALÁM ULEALMÊ ALMAIÁ.
Cantor
Deus é supremo e excelso, majestoso e poderoso, sábio e clemente.
Está muito acima das nossas palavras e preces humanas.
Itbarách veishtabách, veitpaár veitromám, veitnassê
veit’hadár, veit’alê veit’halál, shemê decudeshá brich
hu. Leêla* min col birchatá veshiratá, tushbechatá
venechematá, daamirán bealmá, veimrú AMÉN.
*No Shabat Shúva acrescenta-se Uleêla.

A GRANDE ORAÇÃO - AMIDÁ

Ó Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará o


Louvor a Ti!
Adonai, sefatái tiftách ufí iaguid tehilatêcha.

)
Bendito sejas Tu, ADONAI nosso Deus e Deus de nossos
antepassados. Deus de Avraham, Deus de Itzhak, Deus de Iaacóv,
Deus de Sara, Deus de Rivca, Deus de Rachel e Deus de Lea. Deus
Grande, Poderoso e Reverenciado, Deus Altíssimo, compassivo
e senhor de tudo, recorda os méritos dos nossos Patriarcas e
Matriarcas trazendo a redenção a seus descendentes em Teu
Nome, com amor.
Baruch Atá Adonai, Elohênu vElohê avotênu veimotênu.
Elohê Avrahám, Elohê Its’chac vElohê Iaacóv, Elohê Sará,
Elohê Rivcá, Elohê Rachel vElohê Leá. Haêl hagadol
haguibor vehanorá, el elión, gomêl chassadim tovim
veconê hacol, vezocher chasdê avot veimahót, umeví
gueulá livnê venehém lemáan shemó beahavá.

21
‫‪No Shabat Shúva‬‬
‫זָ כְ ֵ ֽרנוּ לְ ַחיִּ ים‪ֽ ֶ ,‬מלֶ ְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים‪ ,‬וְ כָ ְת ֵ ֽבנוּ ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַה ַחיִּ ים‪ ,‬לְ ַמ ַﬠנְ ָך‬
‫ֹלהים ַחיִּ ים‪.‬‬‫ֱא ִ‬

‫וּמגֵ ן‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ָ ,‬מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‬


‫וּמוֹשׁ ַיﬠ ָ‬
‫ִֽ‬ ‫ֶ ֽמלֶ ְך עוֹזֵ ר‬
‫וּפוֹקד ָשׂ ָרה‪.‬‬
‫ֵ‬

‫הוֹשׁיﬠַ ‪.‬‬
‫ַא ָתּה גִּ בּוֹר לְ עוֹלָ ם ֲאדֹנָ י‪ְ ,‬מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַ ֽא ָתּה‪ַ ,‬רב לְ ִ ֽ‬
‫‪De Sheminí Atséret a Pêssach‬‬ ‫‪De Pêssach a Sheminí Atséret‬‬
‫וּמוֹריד ַה ָגּ ֶֽשׁם‪.‬‬
‫ַמ ִשּׁיב ָה ֽר ַוּח ִ‬ ‫מוֹריד ָה ָטּל‪.‬‬
‫ִ‬

‫ְמכַ לְ כֵּ ל ַחיִּ ים ְבּ ֶ ֽח ֶסד‪ְ ,‬מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים‪,‬‬


‫וּמ ַקיֵּ ם‬
‫סוּרים‪ְ ,‬‬
‫וּמ ִתּיר ֲא ִ‬ ‫רוֹפא חוֹלִ ים‪ַ ,‬‬ ‫נוֹפלִ ים‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫סוֹמְך ְ‬ ‫ֵ‬
‫וֹמה‬ ‫וּמי ֽדּ ֶ‬
‫ישׁנֵ י ﬠָ ָפר‪ִ ,‬מי כָ ֽמוָֹך ַ ֽבּ ַﬠל גְּ בוּרוֹת ִ‬
‫ֱאמוּנָ תוֹ לִ ֵ‬
‫שׁוּﬠה‪.‬‬
‫וּמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ָ‬
‫וּמ ַחיֶּ ה ַ‬
‫לָּ ְך‪ֽ ֶ ,‬מלֶ ְך ֵמ ִמית ְ‬
‫‪No Shabat Shúva‬‬
‫צוּריו לְ ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים‪.‬‬
‫ִמי כָ מוָֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים‪ ,‬זוֹכֵ ר יְ ָ‬

‫וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה לְ ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַחיֵּ ה‬
‫ַה ֵמּ ִתים‪.‬‬

‫‪22‬‬
No Shabat Shúva
“Recorda-nos para a vida, ó Rei que amas a vida, e inscreve-
nos no livro da vida, por Tua causa, Deus da vida”.
Zochrênu lechaim, mélech chafêts bachaim, vechotvênu
bessêfer hachaim, lemaanchá Elohim chaim.

Ó Rei auxiliador, salvador e protetor. Bendito sejas, ó ADONAI,


defensor de Avraham e protetor de Sara.
Mélech ozer umoshia umaguén. Baruch Atá Adonai,
maguên Avraham ufokêd Sará.

Tu és poderoso para sempre, ó ADONAI, ressuscitas os mortos, és


o grande Redentor.
Atá guibor leolám Adonai, mechaiê metim áta, rav lehoshía,

De Pêssach a Sheminí Atséret De Sheminí Atséret a Pêssach


Fazes cair o orvalho. Fazes soprar o vento e cair a chuva.
Morid hatál. Mashiv harúach umorid hagáshem.

Com amor alimentas tudo o que é vivo, fazes reviver os mortos.


Em Tua imensa misericórdia sustentas os que estão caindo e
restabeleces os enfermos, libertas os que estão presos e manténs

como Tu, ó Dono de todas as forças? Quem ousaria comparar-se

Mechalkêl chaim bechéssed, mechaiê metim berachamim

umecaiêm emunatô lishenê afár. Mi chamôcha báal


guevurot, umi dôme lach, mélech memit umechaiê
umatsmíach ieshuá.

No Shabat Shúva
“Quem seria igual a Ti, ó Pai misericordioso, que Te recordas
em clemência das Tuas criaturas para a vida?”
Mi chamôcha av harachamim, zochêr ietsuráv lechaím
berachamim.

sejas, ó A DONAI , que ressuscitas os mortos.


Veneemán atá lehachaiót metim. Baruch Atá Adonai,
mechaiê hametim.

22
‫דוֹשׁים ְבּכָ ל יוֹם יְ ַהלְ לֽ וָּך‬
‫ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך ָקדוֹשׁ‪ְ ,‬וּק ִ‬
‫ֶ ֽסּלָ ה‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ָ ,‬ה ֵאל* ַה ָקּדוֹשׁ‬
‫‪* No Shabat Shúva‬‬
‫ַה ֶ ֽמּלֶ ְך ַה ָקּדוֹשׁ‪.‬‬

‫ַא ָתּה ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י לִ ְשׁ ֶ ֽמָך‪,‬‬


‫ַתּכְ לִ ית ַמﬠֲ ֵשׂה ָשׁ ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ‪,‬‬
‫ֵוּב ַרכְ תּוֹ ִמכָּ ל ַהיָּ ִמים‪,‬‬
‫וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ִמכָּ ל ַהזְּ ַמנִּ ים‪,‬‬
‫תוֹר ֶ ֽתָך‪:‬‬
‫וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ ָ‬

‫ֹלהים ַבּיּוֹם‬ ‫וַ יְ כֻ לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם וְ ָה ָ ֽא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם‪ .‬וַ יְ כַ ל ֱא ִ‬


‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ﬠָ ָשׂה‪ ,‬וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י‪,‬‬
‫ֹלהים ֶאת יוֹם‬ ‫יְב ֶרְך ֱא ִ‬‫ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ﬠָ ָשׂה‪ .‬וַ ָ ֽ‬
‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י וַ יְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ‪ ,‬כִּ י בוֹ ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ‪ֲ ,‬א ֶשר‬
‫ֹלהים לַ ﬠֲ שׂוֹת‪.‬‬ ‫ָבּ ָרא ֱא ִ‬

‫נוּח ֵ ֽתנוּ‪ַ ,‬ק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ‬


‫מוֹתינוּ‪ְ ,‬רצֵ ה ִב ְמ ָ‬
‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬
‫אֹלהי ֲא ֵֽ‬
‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬ ‫ֱא ֵ ֽ‬
‫טּוּבָך‪,‬‬
‫תוֹר ֶ ֽתָך‪ַ ,‬שׂ ְבּ ֵ ֽﬠנוּ ִמ ֶ ֽ‬ ‫וֹתיָך‪ ,‬וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ‬ ‫ְבּ ִמצְ ֶ ֽ‬
‫וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוּﬠָ ֶ ֽתָך‪ ,‬וְ ַט ֵהר לִ ֵ ֽבּנוּ לְ ָﬠ ְב ְדָּך ֶבּ ֱא ֶמת‪,‬‬
‫ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶ ֽשָׁך‪,‬‬ ‫וְ ַהנְ ִח ֵילֽנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫וְ יָ נֽ וּחוּ ָבהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמָך‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ‬
‫ַה ַשּׁ ָבּת‪.‬‬

‫‪23‬‬
Tu és santo e Teu nome é santo e os que a Ti se consagram,
ADONAI, Deus*
santo.
Atá cadósh veshimchá cadósh, ukedoshim bechól iom
iehalelúcha, sela. Baruch Atá Adonai, haêl* hacadósh.
* No Shabat Shúva: “o Rei Santo”.
* hamélech hacadósh.

porque o Shabat é o coroamento da criação dos céus e da terra.


Abençoaste-o dentre todos os dias

Assim está escrito na Tua Torá:


Atá kidáshta et iom hashevií lishmêcha,
tachlít maassê shamáim vaárets,
uverachtó micol haiamim,
vekidashtó micol hazemanim,
vechén catúv betoratêcha:

“Estavam terminados o céu, a terra e tudo o que eles contém.


No sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito. Deus

repousou de todo o trabalho que teve para realizar Sua criação”.


Vaichulú hashamáim vehaárets vechol tsevaám. Vaichal
Elohim baiom hashevií melachtó asher assá, vaishbót
baiom hashevií micol melachtó asher assá. Vaivárech
Elohim et iom hashevií vaicadêsh otó, ki vo shavat micol
melachtó asher bará Elohim laassot.

nos com Teus sábios preceitos, desperta nosso interesse pela Tua
Torá; cumula-nos de felicidade, alegra-nos com Tua salvação e

amor, ó Deus, faça com que desfrutemos do Teu santo Shabat,


e que todo o Teu povo descanse nele em paz. Bendito sejas, ó
A DONAI
Elohênu velohê avotênu veimotênu, retsê vimenuchatênu,
cadeshênu bemitsvotêcha vetén chelkênu betoratêcha,
sabeênu mituvêcha vessamechênu bishuatêcha, vetaher
libênu leovdechá beemêt. Vehanchilênu Adonai Elohênu
beahavá uveratsón Shabat codshêcha, veianúchu
va Israel mecadeshê shemêcha. Baruch Atá Adonai,
mecadêsh hashabat.
23
‫ֹלהינוּ‪ְ ,‬בּﬠַ ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִוּב ְת ִפלָּ ָתם‪ ,‬וְ ָה ֵשׁב‬ ‫ְרצֵ ה‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫יתָך‪ְ ,‬וּת ִפלָּ ָתם ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל‬ ‫בוֹדה לִ ְד ִביר ֵבּ ֶ ֽ‬ ‫ֶאת ָה ֲﬠ ָ‬
‫בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠ ֶ ֽמָּך‪.‬‬
‫ְבּ ָרצוֹן‪ְ ,‬וּת ִהי לְ ָרצוֹן ָתּ ִמיד ﬠֲ ַ‬

‫‪:‬‬

‫מוֹתינוּ‪ ,‬יַ ֲﬠלֶ ה וְ יָ בֹא‪,‬‬ ‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬ ‫אֹלהי ֲא ֵ ֽ‬ ‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬ ‫ֱא ֵ ֽ‬


‫וְ יַ ִ ֽגּיﬠַ ‪ ,‬וְ יֵ ָר ֶאה‪ ,‬וְ יֵ ָרצֶ ה‪ ,‬וְ יִ ָשּׁ ַמע‪ ,‬וְ יִ ָפּ ֵקד‪ ,‬וְ יִ זָּ כֵ ר זִ כְ רוֹנֵ ֽנוּ‬
‫בוֹתינוּ‪ ,‬וְ זִ כְ רוֹן ָמ ִ ֽשׁ ַיח ֶבּן‬ ‫ִוּפ ְקדוֹנֵ ֽנוּ‪ ,‬וְ זִ כְ רוֹן ֲא ֵ ֽ‬
‫רוּשׁ ַ ֽליִ ם ﬠִ יר ָק ְד ֶ ֽשָׁך‪,‬‬ ‫ָדּוִ ד ַﬠ ְב ֶ ֽדָּך‪ ,‬וְ זִ כְ רוֹן יְ ָ‬
‫וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל ﬠַ ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ ֽיָך‪ ,‬לִ ְפלֵ ָיטה‪,‬‬
‫טוֹבה‪ ,‬לְ ֵחן וּלְ ֶ ֽח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים‪ ,‬לְ ַחיִּ ים‬ ‫לְ ָ‬
‫וּלְ ָשׁלוֹם‪ְ ,‬בּיוֹם‬
‫רֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ‬
‫‪em Pêssach‬‬ ‫ַחג ַה ַמּצּוֹת‬
‫ַחג ַה ֻסּכּוֹת‬

‫טוֹבה‪ָ ,‬וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ לִ ְב ָרכָ ה‪,‬‬


‫ֹלהינוּ‪ ,‬בּוֹ לְ ָ‬ ‫ַהזֶּ ה‪ .‬זָ כְ ֵ ֽרנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫שׁוּﬠה וְ ַר ֲח ִמים‪ ,‬חוּס‬ ‫יﬠנוּ בוֹ לְ ַחיִּ ים‪ִ .‬וּב ְד ַבר יְ ָ‬ ‫הוֹשׁ ֵ ֽ‬
‫וְ ִ‬
‫יﬠנוּ‪ ,‬כִּ י ֵא ֶלֽיָך ֵﬠינֵ ֽינוּ‪ ,‬כִּ י ֵאל‬
‫הוֹשׁ ֵ ֽ‬
‫וְ ָחנֵּ ֽנוּ‪ ,‬וְ ַר ֵחם ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ִ‬
‫ֶ ֽמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ ֽא ָתּה‪.‬‬

‫שׁוּבָך לְ צִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים‪.‬‬


‫וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ﬠֵ ינֵ ֽינוּ ְבּ ְ‬
‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ַ ,‬ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁכִ ינָ תוֹ לְ צִ יּוֹן‪.‬‬

‫‪24‬‬
Sê clemente, ó A DONAI nosso Deus, com Teu povo Israel. E
aceita suas preces com benevolência, e que sempre Te deleites
com o serviço de Israel, Teu povo.

tecabêl beratsón, utehí leratsón tamid avodát Israel amêcha.

Nosso Deus e Deus de nossos antepassados, que subam


e cheguem junto a Ti a nossa recordação, a memória de
nossos antepassados e a lembrança de Jerusalém, Tua cidade
sagrada, e o mérito de todo o teu povo, a casa de Israel. Que
tudo isso seja acolhido por Ti, na Tua graça, para a vida e
para a paz! Que por Teu amor, bondade e misericórdia, Tu
Te lembres de nós neste dia festivo. Recorda-nos para o
bem, examina-nos, abençoa-nos e ampara-nos para a vida.
Conforme a promessa salvadora, concede-nos a Tua graça, a

que és Deus e Rei da bondade e da compaixão.


Elohênu velohê avotênu veimotênu, iaalê veiavô
veiaguía, veieraê veieratsê veishamá, veipakêd veizachêr

Mashíach ben David avdêcha, vezichrón Ierushaláim ir


codshêcha, vezichrón col amchá bêt Israel lefanêcha,

uleshalom, beiom
rosh hachódesh
Em Pêssach chag hamatsót
chag hassucót
hazé. Zochrênu, Adonai Elohênu, bo letová, ufocdênu
vo livrachá, vehoshiênu vo lechaim. Uvidvar ieshuá
verachamim, chus vechonênu, verachêm alênu vehoshiênu,
ki elêcha enênu, ki El mélech chanún verachum áta.

Que os nossos olhos possam ver Teu retorno a Tsión em


misericórdia.
Bendito sejas, ó ADONAI, que restabeleces Tua presença em Tsión.

Vetechezêna einênu beshuvchá letsión berachamim.


Baruch Atá Adonai, hamachazir shechinatô letsión.

24
‫אֹלהי‬
‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬ ‫מוֹדים ֲאנַ ְֽחנוּ לָ ְך‪ָ ,‬שׁ ַא ָתּה הוּא‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫ִ‬
‫בוֹתינוּ‪ ,‬לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪ ,‬צוּר ַחיֵּ ֽינוּ‪ָ ,‬מגֵ ן יִ ְשׁ ֵ ֽﬠנוּ‪ַ ,‬א ָתּה‬ ‫ֲא ֵ ֽ‬
‫הוּא לְ דוֹר וָ דוֹר‪ ,‬נֽ ֶוֹדה לְּ ָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִהלָּ ֶ ֽתָך‪ַ ,‬ﬠל ַחיֵּ ֽינוּ‬
‫מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת לָ ְך‪ ,‬וְ ַﬠל נִ ֶ ֽסּיָך‬ ‫סוּרים ְבּיָ ֶ ֽדָך‪ ,‬וְ ﬠַ ל נִ ְשׁ ֵ ֽ‬
‫ַה ְמּ ִ‬
‫טוֹבוֹתיָך ֶשׁ ְבּכָ ל ﬠֵ ת‪,‬‬ ‫ֶֽ‬ ‫אוֹתיָך וְ‬
‫ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם ﬠִ ָ ֽמּנוּ‪ ,‬וְ ﬠַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ‬
‫ֶ ֽﬠ ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ ם‪ַ ,‬הטּוֹב‪ ,‬כִּ י ל ֹא כָ לוּ ַר ֲח ֶ ֽמיָך‪ ,‬וְ ַה ְמ ַר ֵחם‪,‬‬
‫כִּ י ל ֹא ַ ֽתמּוּ ֲח ָס ֶ ֽדיָך‪ֵ ,‬מעוֹלָ ם ִק ִ ֽוּינוּ לָ ְך‪.‬‬
‫‪Em Chanucá,‬‬ ‫‪. 183.‬‬

‫רוֹמם ִשׁ ְמָך ַמלְ ֵ ֽכּנוּ ָתּ ִמיד‬


‫וְ ַﬠל כֻּ לָּ ם יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְת ַ‬
‫לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪.‬‬
‫‪No Shabat Shúva‬‬
‫יתָך‪.‬‬
‫טוֹבים כָּ ל ְבּנֵ י ְב ִר ֶ ֽ‬
‫וּכְ תוֹב לְ ַחיִּ ים ִ‬

‫יוֹדוָּך ֶ ֽסּלָ ה‪ ,‬וִ ַיהלְ לוּ ֶאת ִשׁ ְמָך ֶבּ ֱא ֶמת‪,‬‬ ‫וְ כֹל ַה ַחיִּ ים ֽ‬
‫ָה ֵאל יְ שׁוּﬠָ ֵ ֽתנוּ וְ ֶﬠזְ ָר ֵ ֽתנוּ ֶ ֽסלָ ה‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ַ ,‬הטּוֹב‬
‫ִשׁ ְמָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הוֹדוֹת‪.‬‬

‫‪25‬‬
Reconhecemos com gratidão que Tu, ó A DONAI , és nosso Deus
e Deus de nossos pais, para sempre, Rocha da nossa vida e
Escudo da nossa salvação. De geração em geração, rendemos-
Te graças e louvores por nossa existência e por nossas almas

pela grandiosidade dos benefícios que nos trazes, a toda hora,


de noite e de dia. Ó Bondoso, jamais se esgote a Tua clemência;
ó Misericordioso, nunca cesse Teu amor; desde os tempos
remotos esperamos por Ti.
Modim anáchnu lach, shaatá hu Adonai, Elohênu velohê
avotênu, leolám vaêd, tsur chaiênu, maguên ishênu, atá hu
ledor vador. Nôde lechá unessapêr tehilatêcha. Al chaiênu
hamessurim beiadêcha, veál nishmotênu hapecudót lach,

vetovotêcha shebechól êt, érev vavóker vetsohoráim.


Hatóv, ki ló chalú rachamêcha, vehamerachêm, ki ló támu
chassadêcha meolám kivínu lach.

Em Chanucá, , na pág. 183.

Por tudo isso, que o Teu nome, nosso Rei, seja bendito e enaltecido
por todo o sempre.
Veál culám, itbarách veitromám shimchá, malkênu, tamid
leolám vaêd.

No Shabat Shúva
da Tua Aliança!”
Uchtóv lechaim tovim col benê veritêcha.

com sinceridade, ó Deus, nosso salvador e nosso amparo. Bendito


sejas, ó ADONAI, cujo nome é Bondoso e a quem rendemos a nossa
mais profunda gratidão.
Vechól hachaím iodúcha séla, vihalelú et shimchá beemêt,
haêl ieshuatênu veezratênu séla. Baruch Atá Adonai,
hatóv shimchá, ulechá naê lehodót.

25
‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‬
‫ָשׁ לוֹם ָרב‪ ,‬ﬠַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠ ְמּ ָך וְ ַﬠ ל כָּ ל ְ‬
‫ָתּ ִשׂ ים לְ עוֹלָ ם‪ ,‬כִּ י ַא ָתּה הוּא ֶ ֽמלֶ ְך ָאדוֹן לְ כָ ל ַה ָשּׁלוֹם‪.‬‬
‫וְ טוֹב ְבּ ֵﬠינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך ֶא ת ַﬠ ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּכָ ל ֵﬠת ְוּב כָ ל‬
‫לוֹמָך‪.‬‬
‫ָשׁ ﬠָ ה ִבּ ְשׁ ֶ ֽ‬
‫‪No Shabat Shúva‬‬
‫טוֹבה‪ ,‬נִ זָּ כֵ ר וְ נִ כָּ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך‪,‬‬
‫ְבּ ֵ ֽס ֶפר ַחיִּ ים‪ְ ,‬בּ ָרכָ ה‪ ,‬וְ ָשׁלוֹם‪ַ ,‬וּפ ְרנָ ָסה ָ‬
‫טוֹבים וּלְ ָשׁלוֹם‪.‬‬ ‫ֲאנַ ְֽחנוּ וְ כָ ל ַﬠ ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬לְ ַחיִּ ים ִ‬

‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ַ ,‬ה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַﬠמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם‪.‬‬

‫וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה‪,‬‬ ‫ֹלהי‪ ,‬נְ צוֹר לְ שׁוֹנִ י ֵמ ָרע‪ְ ,‬‬ ‫ֱא ַ‬
‫וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִשׁי ִתדֹּם‪ ,‬וְ נַ ְפ ִשׁי כֶּ ﬠָ ָפר לַ כֹּל ִתּ ְהיֶ ה‪.‬‬
‫וֹתיָך ִתּ ְרדּוֹף נַ ְפ ִשׁי‪ .‬וְ כָ ל‬ ‫תוֹר ֶ ֽתָך‪ְ ,‬וּב ִמצְ ֶ ֽ‬‫ְפּ ַתח לִ ִבּי ְבּ ָ‬
‫חוֹשׁ ִבים ָﬠלַ י ָר ָﬠה‪ְ ,‬מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲﬠצָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל‬ ‫ַה ְ‬
‫ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם‪ .‬ﬠֲ ֵשׂה לְ ַ ֽמ ַﬠן ְשׁ ֶ ֽמָך‪ֲ ,‬ﬠ ֵשׂה לְ ַ ֽמ ַﬠן יְ ִמינֶ ָֽך‪,‬‬
‫תּוֹר ֶ ֽתָך‪ .‬לְ ַ ֽמﬠַ ן‬‫ָ‬ ‫ﬠֲ ֵשׂה לְ ַ ֽמ ַﬠן ְק ֻד ָשּׁ ֶ ֽתָך‪ֲ ,‬ﬠ ֵשׂה לְ ַ ֽמ ַﬠן‬
‫הוֹשׁ ָיﬠה יְ ִמינְ ָך וַ ֲﬠנֵ ֽנִ י‪ .‬יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי‬
‫יֵ ָחלְ צוּן יְ ִד ֶ ֽיד יָך‪ֽ ִ ,‬‬
‫גוֹאלִ י‪.‬‬‫צוּרי וְ ֲ‬ ‫ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִבּי לְ ָפנֶ ֽיָך‪ ,‬יְ יָ ִ‬

‫רוֹמיו‪ ,‬הוּא יַ ﬠֲ ֶשׂה ָשׁלוֹם ﬠָ ֵלֽינוּ‪ ,‬וְ ַﬠל כָּ ל‬ ‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם* ִבּ ְמ ָ‬


‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬
‫יִ ְש ָֹר ֵאל וְ ַﬠל כָּ ל ְ‬

‫‪*No Shabat Shúva‬‬ ‫ע ֵֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם‬

‫‪26‬‬
Derrama uma paz perfeita sobre o Teu povo Israel e sobre toda a
humanidade, pois Tu és Rei e dono de toda a paz. Que Te regozijes
em abençoar o Teu povo Israel com a tua paz, em todo tempo e a
toda hora.
Shalom rav, al Israel amchá veál cól ioshvê tevêl tassím
leolám, ki atá hu mélech adón lechól hashalom. Vetóv
beenêcha levarêch et amchá Israel bechól et uvechól shaá
bishlomêcha.
No Shabat Shúva
No livro da vida, da bênção, da paz e da fartura sejamos
mencionados e inscritos, nós e todo o Teu povo, a Casa de
Israel, para uma vida de realização e paz!
Bessêfer chaim, brachá, veshalom, ufarnassá tová;
nizachêr venicatêv lefanêcha, anáchnu vechól amchá
bêt Israel, lechaim tovim uleshalom.

Bendito sejas, ó ADONAI, que abençoas Teu povo Israel com a paz.
Baruch atá Adonai, hamevarêch et amô Israel bashalom.

Meu Deus, preserva minha língua de falar mal e os meus lábios de


proferirem falsidades. Que minha alma permaneça humilde perante
os que me querem mal. Abre meu coração à compreensão da Tua
Torá, e que minha alma siga os Teus mandamentos! Afasta o perigo
tramado pelos meus inimigos e destrói os seus desígnios. Realiza

amparados por Tua mão direita. ó Deus, dá ouvidos à minha súplica!


Que sejam aceitas as palavras dos meus lábios e as meditações do
meu coração diante de Ti, adoNai, minha Rocha e meu Redentor.

Elohai, netsór leshoní merá usfatái midabêr mirmá. Velimcalelái


nafshí tidóm, venafshí keafár lacól tihiê. Petách libí betoratêcha,
uvemitsvotêcha tirdóf nafshí. Vechól hachoshvim alái raá,
meherá hafêr atsatám vecalkêl machashavtám. Assê lemáan
shemêcha, assê lemáan ieminêcha, assê lemáan kedushatêcha,
assê lemáan toratêcha. Lemáan iechaltsún iedidêcha hoshía
ieminchá vaanêni.

Que Ele, o estabelecedor da paz nas alturas celestiais, derrame


paz sobre nós e sobre todo Israel e sobre toda a humanidade.
Amém.
OSSÊ SHALOM* BIMROMÁV, HU IAASSÊ SHALOM ALÊNU,
VEÁL CÓL ISRAEL VEÁL COL IOSHVÊ TEVÊL, VEIMRÚ AMÉN.
*No Shabat Shúva Ossê hashalom.

26
‫‪Cantor e congregação‬‬

‫ֹלהים ַבּיּוֹם‬ ‫וַ יְ כֻ לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם וְ ָה ָ ֽא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם‪ .‬וַ יְ כַ ל ֱא ִ‬


‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה‪ ,‬וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י‪,‬‬
‫ֹלהים ֶאת יוֹם‬ ‫יְב ֶרְך ֱא ִ‬‫ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה‪ .‬וַ ָ ֽ‬
‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י וַ יְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ‪ ,‬כִּ י בוֹ ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ‪ֲ ,‬א ֶשר‬
‫ֹלהים לַ ﬠֲ שׂוֹת‪.‬‬ ‫ָבּ ָרא ֱא ִ‬

‫‪Cantor‬‬

‫ֹלהי‬
‫מוֹתינוּ‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬
‫אֹלהי ֲא ֵ ֽ‬ ‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ֱ ,‬א ֵ ֽ‬
‫ֹלהי‬
‫ֹלהי ָש ָֹרה‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫אֹלהי יַ ֲﬠקֹב‪ֱ ,‬א ֵ‬ ‫ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ‬‫ַא ְב ָר ָהם‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫אֹלהי לֵ ָאה‪ָ ,‬ה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר‬ ‫ֹלהי ָר ֵחל וֵ ֵ‬ ‫ִר ְב ָקה‪ֱ ,‬א ֵ‬
‫נּוֹרא‪ֵ ,‬אל ﬠֶ לְ יוֹן‪ ,‬קוֹנֵ ה ָשׁ ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬ ‫וְ ַה ָ‬

‫‪Congregação e cantor‬‬

‫ָמגֵ ן ָאבוֹת וְ ִאמּהוֹת‪ִ ,‬בּ ְד ָברוֹ‪ְ ,‬מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַמ ֲא ָמרוֹ‪,‬‬


‫ָה ֵאל )‪ַ No Shabat Shúva‬ה ֶ ֽמּלֶ ְך( ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ֵאין כָּ ֽמוֹהוּ‪ַ ,‬ה ֵמּ ִנ ַ‬
‫ֽיח‬
‫ֽיח לָ ֶהם‪ .‬לְ ָפנָ יו‬ ‫לְ ַﬠמּוֹ ְבּיוֹם ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ‪ ,‬כִּ י ָבם ָרצָ ה לְ ָה ִנ ַ‬
‫נוֹדה לִ ְשׁמוֹ ְבּכָ ל יוֹם ָתּ ִמיד‪ֵ ,‬מﬠֵ ין‬ ‫נַ ﬠֲ בוֹד ְבּיִ ְר ָאה וָ ַ ֽפ ַחד‪ ,‬וְ ֶ‬
‫הוֹדאוֹת‪ֲ ,‬אדוֹן ַה ָשּׁלוֹם‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת‬ ‫ַה ְבּ ָרכוֹת‪ֵ .‬אל ַה ָ‬
‫ֽיח ִבּ ְק ֻד ָשּׁה לְ ַﬠם ְמ ֻד ְשּׁנֵ י ֽ ֹענֶ ג‪ ,‬זֵ ֽכֶ ר‬‫וּמ ִנ ַ‬‫וּמ ָב ֵרְך ְשׁ ִביﬠִ י‪ֵ ,‬‬‫ְ‬
‫אשׁית‪.‬‬ ‫לְ ַמﬠֲ ֵשׂה ְב ֵר ִ‬

‫‪27‬‬
Cantor e congregação

“Estavam terminados o céu, a terra e tudo o que eles contém.


No sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito. Deus

repousou de todo o trabalho que teve para realizar Sua criação”


Vaichulú hashamáim vehaárets vechól tsevaám. Vaichál
Elohim baiom hashevií melachtó asher assá, vaishbót
baiom hashevií micól melachtó asher assá. Vaivárech
Elohim et iom hashevií vaicadêsh otó, ki vó shavát micól
melachtó asher bará Elohim laassót.

Cantor

Bendito sejas, ó ADONAI nosso Deus e Deus de nossos


antepassados, Deus de Avraham, Itzhak e Iaacóv, Deus de Sara,
Rivca, Rachel e Lea, ó Deus, grande poderoso e imponente, Deus
majestoso, Senhor do céu e da terra.
Baruch atá Adonai, Elohênu velohê avotênu veimotênu,
Elohê Avraham, Elohê Its’chac, vElohê Iaacóv, Elohê
Sará, Elohê Rivcá, Elohê Rachel vElohê Leá, haêl hagadól
haguibór vehanorá, El elión, conê shamáim vaárets.

Congregação e cantor
Defensor de nossos antepassados que conforme Sua promessa,
faz, pela Sua palavra, ressuscitar os mortos. Deus (Rei) santo
sem igual, concede descanso ao Seu povo no Seu sagrado dia
de Shabat. Na Sua presença oferecemos os nossos serviços, com
respeito e reverência, dia a dia, sempre, Lhe rendemos graças,
Fonte da benção! Ó Deus, digno da nossa gratidão, Senhor

participar do descanso sagrado o Seu povo, fortalecendo-o no


contentamento, lembrando-o da criação do mundo.
Maguén avót veimahót bidvaró, mechaiê metim
bemaamaró, haêl (no Shabat Shúva hamélech) hacadósh
sheên camôhu. Hameníach leamó beiom shabat codshó,
ki vam ratsá lehaníach lahém. Lefanáv naavód beir’á
vafáchad, venodê lishmó bechól iom tamíd meên
haberachót. El hahodaót, adón hashalom, mecadêsh
hashabat umevarêch shevií umeníach bicdushá leám
medushnê ôneg, zécher lemaassê vereshit.

27
‫‪Cantor‬‬

‫נוּח ֵ ֽתנוּ‪,‬‬
‫מוֹתינוּ‪ְ ,‬רצֵ ה ִב ְמ ָ‬ ‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬ ‫אֹלהי ֲא ֵ ֽ‬ ‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬ ‫ֱא ֵ ֽ‬
‫תוֹר ֶ ֽתָך‪ַ ,‬שׂ ְבּ ֵ ֽﬠנוּ‬
‫וֹתיָך‪ ,‬וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ‬ ‫ַק ְדּ ֵ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ‬
‫טּוּבָך‪ ,‬וְ ַשׂ ְמּ ֵ ֽחנוּ ִבּישׁוּﬠָ ֶ ֽתָך‪ ,‬וְ ַט ֵהר לִ ֵ ֽבּנוּ לְ ָﬠ ְב ְדָּך ֶבּ ֱא ֶמת‪,‬‬
‫ִמ ֶ ֽ‬
‫ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ַשׁ ַבּת ָק ְד ֶ ֽשָׁך‪,‬‬ ‫וְ ַהנְ ִח ֵילֽנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫וְ יָ נֽ וּחוּ ָבהּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶ ֽמָך‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ‬
‫ַה ַשּׁ ָבּת‪.‬‬

‫‪Cadish CoMpleTo‬‬
‫‪Cantor‬‬

‫יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא‪ְ .‬בּ ָﬠלְ ָמא ִדּי ְב ָרא‬
‫יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל‬
‫כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְוּב ֵ‬ ‫עוּתהּ‪ ,‬וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ‬‫כִ ְר ֵ‬
‫ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ַ ,‬בּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫‪Congregação e Cantor‬‬

‫יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך לְ ﬠָ לַ ם וּלְ ָﬠלְ ֵמי ָﬠלְ ַמיָּ א‪.‬‬

‫‪Cantor‬‬

‫רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר‬


‫יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ‬
‫וְ יִ ְת ַﬠלֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר יְך הוּא‪ ,‬לְ ֵ ֽﬠלָּ א*‬
‫ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא‪ַ ,‬דּ ֲא ִמ ָירן‬
‫ְבּ ָﬠלְ ָמא‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫‪*No Shabat Shúva acrescenta-se‬‬ ‫וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א‬

‫‪28‬‬
Cantor
Ó Deus nosso e de nossos antepassados aceita nosso repouso;
santifica-nos com Teus sábios preceitos, desperta nosso
interesse pela Tua Torá; cumula-nos de felicidade, alegra-nos
com Tua salvação e purifica nosso coração para Te servir com
sinceridade. Com Teu amor, ó Deus, faça com que gozemos o
Teu santo Shabat, e que todo o Teu povo dele desfrute em paz.
Bendito sejas, ó A DONAI , que santificas o Shabat.
Elohênu velohê avotênu veimotênu, retsê vimenuchatênu,
cadeshênu bemitsvotêcha vetên chelkênu betoratêcha,
sabeênu mituvêcha vessamechênu bishuatêcha, vetahêr
libênu leovdechá beemêt. Vehanchilênu Adonai Elohênu
beahavá uveratsón Shabat codshêcha, veianúchu
va Israel mecadeshê shemêcha. Baruch Atá Adonai,
mecadêsh hashabat.

CADISH COMPLETO
Cantor
Grande e santo é Deus no mundo que Ele criou conforme os
Seus desígnios. Que saibamos todos, cada dia mais, cumprir
a Sua vontade, fazendo do mundo em que vivemos, ainda em
nossos dias, um mundo melhor.
Itgadál veitcadásh shemê rabá, bealmá di vrá chirutê,
veiamlích malchutê, bechaiechón uveiomechón, uvechaiê
dechól bêt Israel, baagalá uvizmán cariv veimrú AMÉN.

Congregação e cantor
Desta forma, homenagearemos o Seu grande nome, hoje e sempre.
IEHÊ SHEMÊ RABÁ MEVARÁCH LEALÁM ULEALMÊ ALMAIÁ.

Cantor
Deus é supremo e excelso, majestoso e poderoso, sábio e
clemente. Está muito acima das nossas palavras e preces
humanas.
Itbarách veishtabách, veitpaár veitromám, veitnassê
veit’hadár, veit’alê veit’halál, shemê decudeshá brich
hu. Leêla* min col birchatá veshiratá, tushbechatá
venechematá, daamirán bealmá, veimrú AMÉN.

* No Shabat Shúva acrescenta-se Uleêla.

28
‫עוּתהוֹן ְדּכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם‬‫לוֹתהוֹן ָוּב ְ‬ ‫ִתּ ְת ַק ַבּל צְ ְ‬
‫ֲאבוּהוֹן ִדּ י ִב ְשׁ ַמיָּ א וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫טוֹבים ָﬠלֵ ינוּ וְ ַﬠל כָּ ל‬


‫יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א‪ ,‬וְ ַחיִּ ים ִ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫רוֹמיו‪ ,‬הוּא יַ ﬠֲ ֶשׂה ָשׁלוֹם ָﬠ ֵלֽינוּ וְ ﬠַ ל כָּ ל‬ ‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם* ִבּ ְמ ָ‬


‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬
‫יִ ְש ָֹר ֵאל וְ ַﬠל כָּ ל ְ‬

‫‪*No Shabat Shúva‬‬ ‫ע ֵֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם‬

‫‪A partir do segundo dia de Pêssach até a véspera de Shavuot recita-se‬‬


‫‪a Contagem do Ômer, na pág. 178.‬‬

‫‪29‬‬
Que sejam aceitas as súplicas e as preces de todo Israel diante
do Pai celeste.
Titcabál tselotehôn uvautehôn dechol bêt Israel codám
avuhôn di vishmaiá, veimrú AMÉN.

Que nos seja concedida uma existência de paz e compreensão


- a nós, a todo o povo de Israel e à humanidade.
Iehê shelamá rabá min shemaiá, vechaim tovim alênu
veál col Israel, veimrú AMÉN.

Aquele que estabelece a paz nas alturas celestiais faça vir


a paz sobre nós, sobre todo o povo de Israel e sobre toda a
humanidade, amém.
OSSÊ SHALOM* BIMROMÁV, HU IAASSÊ SHALOM
ALÊNU, VEÁL CÓL ISRAEL VEÁL COL IOSHVÊ TEVÊL,
VEIMRÚ AMÉN.

* No Shabat Shúva Ossê hashalom.

A partir do segundo dia de Pêssach até a véspera de Shavuot recita-se


a Contagem do Ômer, nas pág. 178

29
‫‪alêNu‬‬
‫‪,‬‬
‫‪partir da Idade Média.‬‬
‫‪no conteúdo dessa reza,‬‬ ‫‪, onde serve‬‬

‫‪, que exprimem de maneira sublime a ideia de que chegará o dia no‬‬
‫‪qual todos os seres humanos reconhecerão Deus como único e universal.‬‬
‫‪.‬‬

‫אשׁית‪,‬‬ ‫ﬠָ ֵלֽינוּ לְ ַשׁ ֵ ֽבּ ַח לַ ֲאדוֹן ַהכֹּל‪ ,‬לָ ֵתת גְּ ֻדלָּ ה לְ יוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ‬


‫ֶשׁלּ ֹא ﬠָ ָ ֽשׂנוּ כְּ גוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת‪ ,‬וְ ל ֹא ָשׂ ָ ֽמנוּ כְּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת‬
‫ָה ֲא ָד ָמה‪ֶ ,‬שׁל ֹא ָשׂם ֶחלְ ֵ ֽקנוּ כָּ ֶהם‪ ,‬וְ ג ָֹר ֵלֽנוּ כְּ כָ ל ֲהמוֹנָ ם‪.‬‬
‫וּמוֹדים‪ ,‬לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י‬ ‫ִ‬ ‫וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים‬‫כּוֹרﬠִ ים ִ‬ ‫וַ ֲאנַ ְֽחנוּ ְ‬
‫נוֹטה ָשׁ ַ ֽמיִ ם וְ י ֵֹסד‬ ‫ַה ְמּלָ כִ ים‪ַ ,‬ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא‪ֶ .‬שׁהוּא ֶ‬
‫וּשׁכִ ינַ ת ֻﬠזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי‬ ‫וּמוֹשׁב יְ ָק ְרוֹ ַבּ ָשּׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ֽמּ ַﬠל‪ְ ,‬‬ ‫ַ‬ ‫ָ ֽא ֶרץ‪,‬‬
‫ֹלהינוּ ֵאין עוֹד‪ֱ .‬א ֶמת ַמלְ ֵ ֽכּנוּ‪ֽ ֶ ,‬א ֶפס זוּלָ תוֹ‪,‬‬ ‫רוֹמים‪ ,‬הוּא ֱא ֵ ֽ‬ ‫ְמ ִ‬
‫תוֹרתוֹ‪ :‬וְ יָ ַד ְﬠ ָתּ ַהיּוֹם וַ ֲה ֵשׁב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶ ֽבָך‪ ,‬כִּ י יְ יָ‬ ‫כַּ כָּ תוּב ְבּ ָ‬
‫ֹלהים ַבּ ָשּׁ ַ ֽמים ִמ ַ ֽמּ ַﬠל‪ ,‬וְ ﬠַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ֽתּ ַחת‪ֵ ,‬אין עוֹד‪.‬‬ ‫הוּא ָה ֱא ִ‬
‫ֹלהינוּ‪ ,‬לִ ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ﬠֻ זֶּ ָֽך‪,‬‬ ‫ַﬠל כֵּ ן נְ ַקוֶּ ה לְּ ָך יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫לְ ַהﬠֲ ִביר גִּ לּוּלִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ‪ ,‬וְ ָה ֱאלִ ילִ ים כָּ רוֹת יִ כָּ ֵרתוּן‪,‬‬
‫לְ ַת ֵקּן עוֹלָ ם ְבּ ַמלְ כוּת ַשׁ ַדּי‪ ,‬וְ כָ ל ְבּנֵ י ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶ ֽמָך‪,‬‬
‫יוֹשׁ ֵבי‬ ‫לְ ַה ְפנוֹת ֵא ֶלֽיָך כָּ ל ִר ְשׁﬠֵ י ָ ֽא ֶרץ‪ .‬יַ ִ ֽכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ כָּ ל ְ‬
‫ֵת ֵבל‪ ,‬כִּ י לְ ָך ִתּכְ ַרע כָּ ל ֶ ֽבּ ֶרְך‪ִ ,‬תּ ָשּׁ ַבע כָּ ל לָ שׁוֹן‪ .‬לְ ָפנֶ ֽיָך יְ יָ‬
‫ֹלהינוּ יִ כְ ְרעוּ וְ יִ ֽפֹּלוּ‪ ,‬וְ לִ כְ בוֹד ִשׁ ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ֽתּנוּ‪ ,‬וִ ַיק ְבּלוּ‬ ‫ֱא ֵ ֽ‬
‫כוּתָך‪ ,‬וְ ִת ְמֹלְך ֲﬠלֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹלָ ם‬ ‫כֻ לָּ ם ֶאת עוֹל ַמלְ ֶ ֽ‬
‫וָ ﬠֶ ד‪ .‬כִּ י ַה ַמּלְ כוּת ֶשׁלְּ ָך ִהיא‪ ,‬וּלְ ֽעוֹלְ ֵמי ַﬠד ִתּ ְמלוְֹך ְבּכָ בוֹד‪,‬‬
‫תוֹר ֶ ֽתָך‪ ,‬יְ יָ יִ ְמֹלְך לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪.‬‬
‫כַּ כָּ תוּב ְבּ ָ‬
‫‪Cantor‬‬

‫וְ נֶ ֱא ַמר‪ ,‬וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶ ֽמלֶ ְך ﬠַ ל כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ‪ַ ,‬בּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶ ה יְ יָ‬
‫וּשמוֹ ֶא ָחד‪.‬‬ ‫ֶא ָחד‪ְ ,‬‬

‫‪30‬‬
ALÊNU
A nós cabe louvar ao Senhor do mundo, a grandeza do Criador

como missão eterna. Inclinemo-nos, pois, humildes e gratos,


diante do Rei majestoso, que em Sua suprema sabedoria fez e
mantém os céus e a terra. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei.
Como está escrito na Sua Torá: “Compreenderás hoje e gravarás
no teu coração que ADONAI é Deus nos céus em cima e na terra
em baixo, somente Ele”. Por isso, esperamos com impaciência
que não seja remoto o momento em que Tu serás venerado no
mundo inteiro. Naquele dia todos os seres vivos serão unidos
pelo Teu ensinamento, em paz, em justiça e em compreensão
mútua. Será o verdadeiro reino divino neste mundo, cuja
concretização nos foi prometida através das palavras dos Teus
mestres e profetas: “ADONAI reinará por todo o sempre”. E mais
ainda nos foi anunciado: “ADONAI será Rei sobre toda a terra;
neste dia Ele será Um e Seu nome será proclamado por todos”.

Alênu leshabêach laadón hacól, latêt guedulá leiotsêr


bereshit. Sheló assánu kegoiê haaratsót, veló samánu
kemishpechót haadamá. Sheló sam chelkênu cahêm
vegoralênu kechol hamonám. VAANÁCHNU CORIM
UMISHTACHAVIM UMODIM, LIFNÊ MÉLECH MALCHÊ
HAMELACHIM, HACADÓSH BARUCH HU. Shehu notê
shamáim veiossed árets, umoshav iecarô bashamáim
mimaál, ushechinat uzô begov’hê meromim. Hu Elohênu,
êin od. Emet malkênu, éfes zulatô, cacatuv betoratô:
veiadatá haiom, vahashevotá el levavêcha. Ki Adonai hu
haelohim, bashamáim mimáal, veál haárets mitáchat,
êin ód. Al ken necavê lechá, Adonai Elohênu, lirót
meherá betiféret uzêcha: lehaavír guilulim min haárets,
vehaelilim carot iecaretun; letakên olám bemalchút
shadái, vechol benê vassár icreú vishmêcha; lehafnot
elêcha col rishê árets. Iakíru veied’ú col ioshvê tevêl, ki
lechá tichrá col bérech, tishavá col lashón. Lefanêcha,
Adonai Elohênu, ich’reú ipôlu, velichvód shimchá iecár
itênu. Vicablú chulám et ól malchutêcha. Vetimlóch
alehêm meherá leolám vaêd. Ki hamalchút shelchá hi,
uleolmê ad timloch bechavód. Cacatuv betoratêcha:
Adonai imlóch leolám vaêd.
Cantor VENEEMÁR: VAHAIÁ ADONAI LEMÉLECH AL COL
HAÁRETS, BAIOM HAHÚ IHIÊ ADONAI ECHÁD USHEMÔ
ECHÁD.

30
‫‪Cadish‬‬ ‫‪dos eNluTados‬‬
‫‪Enlutados e quem lembra de um Iartseit‬‬

‫עוּתהּ‪,‬‬
‫יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא‪ְ .‬בּﬠָ לְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר ֵ‬
‫יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל ֵבּית‬‫כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְוּב ֵ‬ ‫וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ַ ,‬בּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫‪Congregação e enlutados‬‬

‫יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך לְ ﬠָ לַ ם וּלְ ָﬠלְ ֵמי ָﬠלְ ַמיָּ א‪.‬‬

‫‪Enlutados‬‬

‫רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר‬


‫יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ‬
‫וְ יִ ְת ַﬠלֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִר יְך הוּא‪ ,‬לְ ֵ ֽﬠלָּ א*‬
‫ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא‪,‬‬
‫ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָﬠלְ ָמא‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫טוֹבים ָﬠ ֵלֽינוּ וְ ַﬠל כָּ ל‬


‫יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א‪ ,‬וְ ַחיִּ ים ִ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬

‫רוֹמיו‪ ,‬הוּא יַ ֲﬠ ֶשׂה ָשׁלוֹם ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ַﬠל כָּ ל‬ ‫ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם** ִבּ ְמ ָ‬


‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬
‫יִ ְש ָֹר ֵאל וְ ַﬠל כָּ ל ְ‬

‫‪*No Shabat Shúva acrescenta-se‬‬ ‫וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א‬


‫‪**No Shabat Shúva‬‬ ‫ע ֶֹשׂה ַה ָשּׁלוֹם‬

‫‪31‬‬
CADISH DOS ENLUTADOS
Enlutados e quem lembra de um Iartseit
Grande e santo é Deus no mundo que Ele criou conforme os
Seus desígnios. Que saibamos todos, cada dia mais, cumprir
a Sua vontade, fazendo do mundo em que vivemos, ainda em
nossos dias um mundo melhor.
Itgadál veitcadásh shemê rabá, bealmá di vrá chirutê,
veiamlích malchutê, bechaiechón uveiomechón, uvechaiê
dechól bêt Israel, baagalá uvizmán cariv veimrú AMÉN.

Congregação e enlutados
Desta forma, homenagearemos o Seu grande nome, hoje e sempre.
IEHÊ SHEMÊ RABÁ MEVARÁCH LEALÁM ULEALMÊ ALMAIÁ.

Enlutados
Deus é supremo e excelso, majestoso e poderoso, sábio e clemente.
Está muito acima das nossas palavras e preces humanas.
Itbarách veishtabách, veitpaár veitromám, veitnassê
veit’hadár, veit’alê veit’halál, shemê decudeshá brich
hu. Leêla* min col birchatá veshiratá, tushbechatá
venechematá, daamirán bealmá, veimrú AMÉN.

Que nos seja concedida uma existência de paz e compreensão -


a nós, a todo o povo de Israel e à humanidade.
Iehê shelamá rabá min shemaiá, vechaim tovim alênu
veál col Israel, veimrú AMÉN.

Aquele que estabelece a paz nas alturas celestiais faça vir a paz
sobre nós, sobre todo o povo de Israel e sobre toda a humanidade,
AMÉM.
OSSÊ SHALOM** BIMROMAV, HU IAASSÊ SHALOM ALÊNU
VEÁL COL ISRAEL VEÁL COL IOSHVÊ TEVÊL, VEIMRÚ AMÉN.

*No Shabat Shúva acrescenta-se Uleêla.


**No Shabat Shúva Ossê hashalom.

31
Mi sheBeraCh
Música: Debby Friedman

Oração pela sáude do corpo e da alma.

Neste momento, rezamos pelos doentes da nossa comunidade desejando


que possam se fortalecer e voltar a celebrar a saúde e a vida.

‫ הוּא‬,‫מּוֹתינוּ‬
ֽ ֵ ‫ ְמקוֹר ַה ְבּ ַרכָ ה לְ ִא‬,‫בוֹתינוּ‬
ֽ ֵ ‫ִמי ֶשׁ ֵבּ ַרְך ֲא‬
‫פוּאת‬
ַ ‫ ְר‬,‫פוּאת ַהנֶּ ֶֽפשׁ‬
ַ ‫ ְר‬,‫פוּאה ְשׁלֵ ָמה‬ ָ ‫יִ ְשׁלַ ח ָלֽנוּ ְר‬
.‫ֹאמר ָא ֵמן‬
ַ ‫ וְ נ‬,‫ַהגּוף‬

‫ הוּא‬,‫בוֹתינוּ‬
ֽ ֵ ‫ ְמקוֹר ַה ְבּ ַרכָ ה לַ ֲא‬,‫מּוֹתינוּ‬
ֽ ֵ ‫ִמי ֶשׁ ֵבּ ַרְך ִא‬
‫פוּאת‬
ַ ‫ ְר‬,‫פוּאת ַהנֶּ ֶֽפשׁ‬
ַ ‫ ְר‬,‫פוּאה ְשׁלֵ ָמה‬ ָ ‫יִ ְשׁלַ ח ָלֽנוּ ְר‬
.‫ֹאמר ָא ֵמן‬
ַ ‫ וְ נ‬,‫ַהגּוף‬

32
MI SHEBERACH
Música: Debby Friedman

Aquele que abençoou nossos Patriarcas, fonte de bênção para


nossas Matriarcas, Ele nos enviará refuá shelemá (cura completa):
cura para a alma, cura para o corpo. E digamos AMÉM.

Mi sheberach avotênu, mecór haberachá leimotênu,


Hu ishlách lánu refuá shelemá, refuát hanéfesh, refuát
hagúf, venomár AMÉN.

Aquele que abençoou nossas Matriarcas, fonte de bênção para


nossos Patriarcas, Ele nos enviará refuá shelemá (cura completa):
cura para a alma, cura para o corpo. E digamos AMÉM.

Mi sheberach imotênu, mecór haberachá laavotênu,


Hu ishlách lánu refuá shelemá, refuát hanéfesh, refuát
hagúf, venomár AMÉN.

32
‫‪adóN oláM‬‬
‫‪Esta canção alegre, dirigida ao Senhor do universo, inalcançável em Seu‬‬

‫‪é uma das mais belas poesias do nosso Sidur. Ela foi composta por autor‬‬

‫ֲאדוֹן עוֹלָ ם ֲא ֶשׁר ָמלַ ְך‪,‬‬


‫ְבּ ֶ ֽט ֶרם כָּ ל יְ צִ יר נִ ְב ָרא‪.‬‬
‫לְ ֵﬠת נַ ﬠֲ ָשׂה ְב ֶח ְפצוֹ כֹּל‪,‬‬
‫ֲאזַ י ֶ ֽמלֶ ְך ְשׁמוֹ נִ ְק ָרא‪.‬‬
‫וְ ַא ֲח ֵרי כִּ כְ לוֹת ַהכֹּל‪,‬‬
‫נוֹרא‪.‬‬ ‫לְ ַבדּוֹ יִ ְמלוְֹך ָ‬
‫וְ הוּא ָהיָ ה‪ ,‬וְ הוּא הֹוֶ ה‪,‬‬
‫וְ הוּא יִ ְהיֶ ה‪ְ ,‬בּ ִת ְפ ָא ָרה‪.‬‬
‫וְ הוּא ֶא ָחד וְ ֵאין ֵשׁנִ י‪,‬‬
‫לְ ַה ְמ ִשׁיל לוֹ לְ ַה ְח ִ ֽבּ ָירה‪.‬‬
‫אשׁית ְבּלִ י ַתכְ לִ ית‪,‬‬ ‫ְבּלִ י ֵר ִ‬
‫וְ לוֹ ָהעֹז וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה‪.‬‬
‫וְ הוּא ֵאלִ י וְ ַחי גּ ֲֹאלִ י‪,‬‬
‫וְ צוּר ֶח ְבלִ י ְבּ ֵﬠת צָ ָרה‪.‬‬
‫וּמנוֹס לִ י‪,‬‬ ‫וְ הוּא נִ ִסּי ָ‬
‫כּוֹסי ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא‪.‬‬ ‫ְמנָ ת ִ‬
‫רוּחי‪,‬‬
‫ְבּיָ דוֹ ַא ְפ ִקיד ִ‬
‫ישׁן וְ ָא ִ ֽﬠ ָירה‪.‬‬ ‫ְבּ ֵﬠת ִא ַ‬
‫רוּחי גְּ וִ יָּ ִתי‪,‬‬
‫וְ ִﬠם ִ‬
‫יְ יָ לִ י וְ ל ֹא ִא ָירא‪.‬‬

‫‪33‬‬
ADÓN OLÁM
Senhor A DONAI .
Seu reino precedeu à criação.
Quando tudo foi criado segundo Sua vontade,
Toda a criação O proclamou soberano.
Adón olám ashér malách,
betérem col ietsir nivrá.
Leêt nassá vecheftso col,
azái mélech shemó nicrá.

E mesmo quando tudo deixar de existir,


Ele reinará, em Sua majestade.
Ele foi, Ele é
e Ele será eternamente glorioso.
Veacharê kichlót hacól,
levadô imlóch norá.
Vehu haiá, vehú hovê,
vehú ihiê, betif’ará.

Ele é único e incomparável,

Vehú echád veêin sheni,


lehamshil lô lehachbíra.
Belí reshit, belí tachlit,
velô haóz vehamisrá.

Ele é meu Deus e redentor,


minha proteção nos dias de angústia.
Ele é meu estandarte e refúgio,
minha única salvação, quando O invoco.
Vehú eli vechái goali,
vetsur chevli beêt tsará.
Vehú nissí umanós li,
menát cossí beióm ecrá.

Quando adormeço e quando desperto.


Ele protege com amor minha alma e meu corpo.
A DONAI está comigo, nada temo.
Beiadô afkid ruchi,
beêt ishán veaíra.
Veím ruchí gueviati,
Adonai li veló irá.

33
‫‪shaloM aleCheM‬‬
‫‪, em casa.‬‬
‫‪Nossos rabinos nos contam que quando uma pessoa retorna à sua casa‬‬
‫‪sexta-feira à noite, anjos a acompanham.‬‬

‫ָשׁלוֹם ﬠֲ לֵ יכֶ ם‪,‬‬


‫ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת‪,‬‬
‫ַמלְ ֲאכֵ י ﬠֶ לְ יוֹן‪,‬‬
‫ִמ ֶ ֽמּלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים‪,‬‬
‫ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא‪.‬‬

‫בּוֹאכֶ ם לְ ָשׁלוֹם‪,‬‬ ‫ֲ‬


‫ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָשּׁלוֹם‪,‬‬
‫ַמלְ ֲאכֵ י ֶﬠלְ יוֹן‪,‬‬
‫ִמ ֶ ֽמּלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים‪,‬‬
‫ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא‪.‬‬

‫ָבּ ְרכֽ וּנִ י לְ ָשׁלוֹם‪,‬‬


‫ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָשּׁלוֹם‪,‬‬
‫ַמלְ ֲאכֵ י ﬠֶ לְ יוֹן‪,‬‬
‫ִמ ֶ ֽמּלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים‪,‬‬
‫ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא‪.‬‬

‫אתכֶ ם לְ ָשׁלוֹם‪,‬‬ ‫צֵ ְ‬


‫ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָשּׁלוֹם‪,‬‬
‫ַמלְ ֲאכֵ י ֶﬠלְ יוֹן‪,‬‬
‫ִמ ֶ ֽמּלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים‪,‬‬
‫ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא‪.‬‬

‫‪34‬‬
SHALOM ALEICHEM

A paz esteja com vocês,


anjos serviçais,
anjos de ADONAI,
do Rei dos reis dos reis,
Deus Santo, Bendito seja.
Shalom Alechem
mal’achê hasharêt
mal’achê elión,
mimélech malchê hamelachim
Hacadosh Baruch Hu.

Venham em paz,
anjos da paz,
anjos de ADONAI,
do Rei dos reis dos reis,
Deus Santo, Bendito seja.
Boachem leshalom
mal’achê hashalom,
mal’achê elión,
mimélech malchê hamelachim
Hacadosh Baruch Hu.

Abençoem-me com a paz,


anjos da paz,
anjos de ADONAI,
do Rei dos reis dos reis,
Deus Santo, Bendito seja.
Barchúni leshalom
mal’achê hashalom
mal’achê elión,
mimélech malchê hamelachim
Hacadosh Baruch Hu.

Vão em paz,
anjos da paz,
anjos de ADONAI,
do Rei dos reis dos reis,
Deus Santo, Bendito seja.
Tset’chém leshalom
mal’achê hashalom
mal’achê elión,
mimélech malchê hamelachim
Hacadosh Baruch Hu.

34
‫‪BêNção soBre filhos‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪filhas‬‬

‫‪Em casa, os pais dizem a seguinte bênção‬‬

‫‪Para o filho‬‬

‫להים כְּ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶשּׁה‪.‬‬


‫יְ ִשׂ ְימָך ֱא ִ‬

‫‪Para a filha‬‬

‫להים כְּ ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ לֵ ָאה‪.‬‬


‫יְ ִשׂ ֵימְך ֱא ִ‬

‫‪Para todos os filhos‬‬

‫ָיְב ֶרכְ ָך יְ יָ וְ יִ ְשׁ ְמ ֶרָך‪.‬‬


‫יָ ֵאר יְ יָ ָפּנָ יו ֵאלֶ יָך וִ ֻיחנֶ ךָּ ‪.‬‬
‫יִ ָשׂא יְ יָ ָפּנָ יו ֵאלֶ יָך וְ יָ ֵשׂם לְ ָך ָשׁלוֹם‪.‬‬

‫‪35‬‬
BÊNÇÃO SOBRE FILHOS E FILHAS

“Que Deus te faça igual a Efraim e a Menashe!”


Iessimchá Elohim keefráim vechimenashé.

Para a filha

“Que Deus te faça igual a Sara, Rebeca, Raquel e Lea!”


Iessimêch Elohim kessará, Rivcá, Rachel veleá.

“Que ADONAI te abençoe e te guarde.


Que ADONAI faça brilhar sobre ti Sua presença e te seja clemente.
Que ADONAI volte Seu rosto a ti e te dê a paz”.
Ievarechechá Adonai veishmerêcha.
Iaer Adonai panav elêcha vichunêca.
Issá Adonai panav elêcha veiassém lechá shalom.

35
‫‪Kidush‬‬ ‫‪para a NoiTe de‬‬ ‫‪shaBaT‬‬
‫‪O Kidush é dito em casa antes de começar o jantar de Shabat.‬‬

‫וַ יְ ִהי ֶ ֽﬠ ֶרב וַ יְ ִהי ֽב ֶֹקר יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי‪.‬‬


‫ֹלהים ַבּיּוֹם‬ ‫וַ יְ כֻ לּוּ ַה ָשּׁ ַ ֽמיִ ם וְ ָה ָ ֽא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם‪ .‬וַ יְ כַ ל ֱא ִ‬
‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה‪ ,‬וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיﬠי‪,‬‬
‫ֹלהים ֶאת יוֹם‬ ‫יְב ֶרְך ֱא ִ‬‫ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה‪ .‬וַ ָ ֽ‬
‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י וַ יְ ַק ֵדּשׁ אֹתוֹ‪ ,‬כִּ י בוֹ ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ‪ֲ ,‬א ֶשר‬
‫ֹלהים לַ ﬠֲ שׂוֹת‪.‬‬ ‫ָבּ ָרא ֱא ִ‬

‫בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָגּ ֶֽפן‪.‬‬


‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ֵ ,‬‬
‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ֲ ,‬א ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו‬ ‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫וְ ָ ֽרצָ ה ָ ֽבנוּ‪ ,‬וְ ַשׁ ַבּת ָק ְדשׁוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ִהנְ ִח ָילֽנוּ זִ כָּ רוֹן‬
‫אשׁית‪ ,‬כִּ י הוּא יוֹם ְתּ ִחלָּ ה לְ ִמ ְק ָר ֵאי ֽ ֹק ֶדשׁ‪,‬‬ ‫לְ ַמﬠֲ ֵשׂה ְב ֵר ִ‬
‫אוֹתנוּ ִק ַ ֽדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּ ל‬
‫זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם‪ ,‬כִּ י ָ ֽבנוּ ָב ַ ֽח ְר ָתּ וְ ָ ֽ‬
‫ָהﬠַ ִמּים‪ ,‬וְ ַשׁ ַבּת ָק ְד ְשָׁך ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ִהנְ ַחלְ ָ ֽתּנוּ‪ָ .‬בּרוְּך‬
‫ַא ָתּה יְ יָ‪ְ ,‬מ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת‪.‬‬
‫‪e bebe-se o vinho.‬‬

‫‪Na Sucá, rezamos:‬‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ֲ ,‬א ֶשׁר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ‬


‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫ישׁב ַבּ ֻסּכָּ ה‪.‬‬ ‫ְבּ ִמצְ ָוֹתיו‪ ,‬וְ צִ וָּ ֽנוּ לֵ ֵ‬

‫‪36‬‬
KIDUSH PARA A NOITE DE SHABAT
Foi noite e foi manhã, o sexto dia.
Estavam terminados o céu, a terra e toda a sua multidão. Deus
terminara no sétimo dia a obra que fizera e então descansou. E
Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele repousou
de toda a obra que criou.
Vaihi érev vaihi vóker iom hashishi:
Vaichulú hashamáim vehaárets vechol tsevaám. Vaichál
Elohim baióm hashevií melachtó asher assá, vaishbót
baióm hashevií micol melachtó asher assá. Vaivárech
Elohim et iom hashevií vaicadesh otó, ki vó shavat micól
melachtó asher bará Elohim laassót.

Bendito sejas, ó ADONAI, nosso Deus, Rei do universo, Criador do


fruto da videira.
Baruch Atá Adonai Elohênu mélech haolám, borê peri
hagáfen.

Bendito sejas, ó ADONAI, nosso Deus, Rei do universo, que nos

obra da Tua criação. Primeira entre nossas festividades, recorda-

entre os povos e nos concedeste com amor o repouso sabático.


Bendito sejas, ó ADONAI
Baruch Atá Adonai Elohênu mélech haolám, asher
kideshánu bemitsvotáv verátsa vánu, veshabat codshó
beahavá uveratsón hinchilánu, zicarón lemaasê vereshit,
ki hu iom techilá lemicraê códesh, zécher litsiát Mitsráim,
ki vánu vachárta veotánu kidáshta micol haamim,
veshabat codshechá beahavá uveratsón hinchaltánu.
Baruch Atá Adonai, mecadesh hashabat.

e bebe-se o vinho.

Na Sucá, rezamos:
Bendito sejas tu, ADONAI, nosso Deus, Rei do universo, que
nos santificas com Teus mandamentos e nos ordenas sentar
na sucá.
Buruch atá Adonai Elohênu mélech haolám, asher
kideshánu bemitsvotáv vetsivánu leshêv bassucá.

36
‫‪lavaGeM‬‬ ‫‪das‬‬ ‫‪Mãos‬‬
‫‪Antes de comermos uma refeição, lavamos nossas mãos, pois a limpeza do‬‬
‫‪corpo representa a pureza da alma.‬‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ֲ ,‬א ֶשר ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ‬ ‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬


‫ְבּ ִמצְ ָוֹתיו‪ ,‬וְ צִ ָוּֽנוּ ﬠַ ל נְ ִטילַ ת יָ ָדיִ ם‪.‬‬

‫‪haMoTsi‬‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ַ ,‬ה ֽמּוֹצִ יא ֶל ֶֽחם ִמן‬


‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ֱ ,‬א ֵ ֽ‬
‫ָה ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬

‫‪reza depois‬‬ ‫‪da‬‬ ‫‪Ceia‬‬


‫‪Se três comerem juntos, devem dar graças pela refeição, nos é dito na‬‬
‫‪. De fato, num mundo onde milhões são subnutridos,‬‬

‫‪uma boa refeição. Em ocasiões festivas,‬‬ ‫‪, cantamos‬‬


‫‪o Salmo 126.‬‬

‫ִשׁיר ַה ַמּﬠֲ לוֹת‪ְ ,‬בּשׁוּב יְ יָ ֶאת ִשׁ ַיבת צִ יּוֹן‪ָ ,‬ה ִיֽינוּ כְּ חֹלְ ִמים‪.‬‬
‫ֹאמרוּ ַבגּוֹיִ ם‪,‬‬ ‫ָאז יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק ִ ֽפּינוּ וּלְ שׁוֹנֵ ֽנוּ ִרנָּ ה‪ָ ,‬אז י ְ‬
‫ִהגְ ִדּיל יְ יָ לַ ﬠֲ שׂוֹת ﬠִ ם ֵ ֽאלֶּ ה‪ִ .‬הגְ ִדּ יל יְ יָ לַ ﬠֲ שׂוֹת ﬠִ ָ ֽמּנוּ‪ָ ,‬ה ִיֽינוּ‬
‫יתנוּ‪ ,‬כַּ ֲא ִפ ִיקים ַבּנֶּ ֽגֶ ב‪ַ .‬הזּ ְֹרﬠִ ים‬ ‫שׁוּבה יְ יָ ֶאת ְשׁ ִב ֵ ֽ‬
‫ְשׂ ֵמ ִחים‪ָ .‬‬
‫ְבּ ִד ְמ ָﬠה‪ְ ,‬בּ ִרנָּ ה יִ ְק ֹֽצרוּ‪ָ .‬הלוְֹך יֵ לֵ ְך ָוּבכֹה נ ֵֹשׂא ֶ ֽמ ֶשְׁך ַהזָּ ַֽרע‪,‬‬
‫בֹּא יָ בֹא ְב ִרנָּ ה נ ֵֹשׂא ֲאלֻ מּ ָֹתיו‪.‬‬

‫‪37‬‬
LAVAGEM DAS MÃOS

Bendito sejas, ó ADONAI nosso Deus, Rei do Universo, que nos

Baruch atá Adonai, Elohênu mélech haolám, asher


kideshánu bemitsvotáv vetsivánu al netilát iadáim.

HAMOTSI

Bendito sejas, ó ADONAI nosso Deus, Rei do Universo, que fazes


o pão brotar da terra
Baruch atá Adonai, Elohênu mélech haolám, hamotsí
léchem min haárets.

REZA DEPOIS DA CEIA

Salmo 126
Cântico dos Degraus. Quando ADONAI reconduziu os cativos de
Sion, éramos como aqueles que sonham. Então, a nossa boca se
encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Dizia-se então entre
as nações: “Grandes feitos ADONAI realizou por eles”. Grandes
feitos ADONAI realizou por nós e, portanto, estamos cheios de
júbilo. Traze-nos de volta à nossa terra, ADONAI, como correntes
de água que penetram a terra seca do deserto. Aqueles que
semeiam em pranto, com júbilo ceifarão! Embora saia chorando,
aquele que leva a semente para semear, tornará a vir com Júbilo,
trazendo seus feixes!
Shir hamaalot, beshuv Adonai et shivát Tsión haínu
kecholmim. Az imalê sechoc pínu, uleshonênu riná,
az iomru vagoim higdil Adonai laassot im êle. Higdil
Adonai laassot imánu, haínu semechim. Shúva Adonai et

ictsôru. Halôch ielêch uvachô, nossê méshech hazára, bo


iavó veriná, nossê alumotáv.

37
ziMuN
,
. Esta ideia vem do

não se pode dizer de um número menor que três. Quando pelo menos dez
pessoas comem juntas, acrescenta-se a palavra "Elohênu".

O líder da reza começa

!‫ֲח ֵב ַרי נְ ָב ֵדְך‬


Os outros respondem

.‫יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך ֵמﬠַ ָתּה וְ ַﬠד עוֹלָ ם‬


O líder repete e diz

‫ ִבּ ְרשׁוּת ֲח ֵב ַרי נְ ָב ֵרְך‬.‫יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך ֵמ ַﬠ ָתּה וְ ַﬠד עוֹלָ ם‬
.‫ֹלהינוּ( ֶשׁ ָא ַ ֽכלְ נוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ‬ֽ ֵ ‫)א‬
ֱ
Os outros respondem

.‫ֹלהינוּ( ֶשׁ ָא ַ ֽכלְ נוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְוּבטוּבוֹ ָח ִיֽינוּ‬


ֽ ֵ ‫)א‬
ֱ ‫ָבּרוְּך‬
O líder repete e diz

.‫ֹלהינוּ( ֶשׁ ָא ַ ֽכלְ נוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְוּבטוּבוֹ ָח ִיֽינוּ‬


ֽ ֵ ‫)א‬
ֱ ‫ָבּרוְּך‬
.‫ָבּרוְּך הוּא ָוּברוְּך ְשׁמוֹ‬

38
ZIMUN

O líder da reza começa


Amigos, vamos abençoar!
Chaverái nevarêch!

Os outros respondem
Bendito seja o Nome de ADONAI para todo o sempre!
Iehí shem Adonai mevorách meatá veád olám.

O líder repete e diz


Bendito seja o Nome de ADONAI para todo o sempre! Com a
permissão dos presentes, bendigamos Aquele (nosso Deus) de
cujas dádivas comemos.
Iehí shem Adonai mevorách meatá veád olám. Birshút
chaveraí nevarêch (Elohênu) sheachálnu mishelô.

Os outros respondem
Bendito seja Aquele (nosso Deus) de cujas dádivas comemos e
de cuja bondade vivemos.
Baruch (Elohênu) sheachálnu mishelô uvetuvô chaínu.

O líder repete e diz


Bendito seja Aquele (nosso Deus) de cujas dádivas comemos e
de cuja bondade vivemos. Bendito seja Ele e Seu Nome.
Baruch (Elohênu) sheachálnu mishelô uvetuvô chaínu.
Baruch hu uvaruch shemô.

38
‫‪BirCaT haMazóN‬‬
‫‪. De acordo com‬‬
‫‪os rabinos do Talmud, a primeira bênção foi composta por Moisés, a‬‬
‫‪, a terceira por David e Salomão e a quarta pelos‬‬
‫‪.‬‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ַ ,‬הזָּ ן ֶאת ָהעוֹלָ ם‬ ‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ֱ ,‬א ֵ ֽ‬
‫נוֹתן ֶל ֶֽחם לְ כָ ל‬
‫כֻּ לּוֹ ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶ ֽח ֶסד ְוּב ַר ֲח ִמים‪ ,‬הוּא ֵ‬
‫ָבּ ָשׂר כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ‪ְ .‬וּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל ָתּ ִמיד ל ֹא ָ ֽח ַסר‬
‫ָלֽנוּ‪ ,‬וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָלֽנוּ ָמזוֹן לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪ַ .‬בּ ֲﬠבוּר ְשׁמוֹ‬
‫וּמכִ ין‬‫וּמ ִטיב לַ כֹּל‪ֵ ,‬‬ ‫וּמ ַפ ְרנֵ ס לַ כֹּל ֵ‬
‫ַהגָּ דוֹל‪ ,‬כִּ י הוּא ֵאל זָ ן ְ‬
‫יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ַ ,‬הזָּ ן ֶאת ַהכֹּל‪.‬‬
‫ָמזוֹן לְ כָ ל ְבּ ִר ָ‬

‫מוֹתינוּ‪,‬‬
‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬
‫ֹלהינוּ‪ ,‬ﬠַ ל ֶשׁ ִהנְ ַ ֽחלְ ָתּ לַ ֲא ֵ ֽ‬ ‫נֽ ֶוֹדה לְּ ָך‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫טוֹבה ְוּר ָח ָבה‪,‬‬ ‫ֶ ֽא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ‬
‫ֹלהינוּ‪ֵ ,‬מ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽרים‪,‬‬ ‫אתנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫וְ ַﬠל ֶשׁהוֹצֵ ָ ֽ‬
‫יתנוּ ִמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִד ים‪,‬‬ ‫ְוּפ ִד ָ ֽ‬
‫וְ ַﬠל ְבּ ִר ְיתָך ֶשׁ ָח ַ ֽת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ‪,‬‬
‫תּוֹר ְתָך ֶשׁלִּ ַמּ ְד ָ ֽתּנוּ‪,‬‬ ‫וְ ַﬠל ָ‬
‫הוֹד ְﬠ ָ ֽתּנוּ‪,‬‬ ‫וְ ַﬠל ֻח ֶ ֽקּיָך ֶשׁ ַ‬
‫וְ ַﬠל ַחיִּ ים ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד ֶשׁחוֹנַ נְ ָ ֽתּנוּ‪,‬‬
‫וְ ַﬠל ֲאכִ ילַ ת ָמזוֹן ָשׁ ַא ָתּה זָ ן‬
‫אוֹתנוּ ָתּ ִמיד‪,‬‬ ‫וּמ ַפ ְרנֵ ס ָ ֽ‬ ‫ְ‬
‫ְבּכָ ל יוֹם ְוּבכָ ל ֵﬠת ְוּבכָ ל ָשׁ ָﬠה‪.‬‬

‫‪39‬‬
BIRCAT HAMAZÓN

Bendito sejas, ó ADONAI, nosso Deus, Rei do universo, que


manténs a todos os seres com Tua bondade. Com Tua graça
e misericórdia proporcionas o pão a toda a Tua criação, pois
Tua mercê é eterna. Por Sua magnanimidade nunca nos faltou
nem faltará alimento, por todo o sempre, graças ao amor a Seu
excelso nome. Pois Ele mantém e sustenta a todos, concedendo
ADONAI, que
manténs a todos os seres.
Baruch atá Adonai, Elohênu mélech haolám, hazán et
haolám culô betuvô bechên, bechéssed uverachamim. Hu
notên léchem lechól bassár, ki leolám chasdô. Uvetuvô
hagadól tamid ló chassár lánu, veál iechessar lánu
mazón leolám vaêd. Baavúr shemó hagadol, ki hu El zán
umefarnês lacól umetiv lacól, umechín mazón lechól
beriotáv ashér bará. Baruch Atá Adonai, hazán et hacól.

Agradecemos-te, ó ADONAI, nosso Deus, por ter feito nossos


antepassados herdarem um país famoso, bom e extenso;
por nos ter libertado, nosso Deus, da terra do Egito
e nos ter redimido da escravidão.

por Tua Torá que nos ensinaste,


por Tuas leis que nos revelaste,
pela vida que com tua misericórdia nos concedeste
e pelo sustento que nos proporcionaste sempre,
a cada dia, a cada momento e a cada hora.
Nôde lechá, Adonai Elohênu, al shehinchálta laavotênu
veimotênu,
érets chemdá tová urchavá,
veál shehotsetánu, Adonai Elohênu, meérets Mitsráim,
ufditánu mibêt avadim,
veál beritechá shechatámta bivsarênu,
veál toratechá shelimadetánu,
veál chukêcha shehodatánu,
veál chaim chên vachéssed shechonantánu,
veál achilát mazón sheatá zán
umefarnês otánu tamid,
bechól iom uvechól êt uvechól shaá.

39
‫וּמ ָב ְרכִ ים‬ ‫מוֹדים לָ ְך‪ְ ,‬‬ ‫ֹלהינוּ‪ֲ ,‬אנַ ְֽחנוּ ִ‬ ‫וְ ַﬠל ַהכֹּל‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫אוֹתְך‪ ,‬יִ ְת ָבּ ַרְך ִשׁ ְמָך ְבּ ִפי כָּ ל ַחי ָתּ ִמיד לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד‪.‬‬ ‫ָ‬
‫ֹלהיָך ﬠַ ל‬ ‫כַּ כָּ תוּב‪ ,‬וְ ָאכַ לְ ָתּ וְ ָשׂ ָ ֽבﬠְ ָתּ‪ֵ ,‬וּב ַרכְ ָתּ ֶאת יְ יָ ֱא ֶ ֽ‬
‫ָה ָ ֽא ֶרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נָ ַֽתן לָ ְך‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ‪ַ ,‬ﬠל ָה ָ ֽא ֶרץ‬
‫וְ ַﬠל ַה ָמּזוֹן‪.‬‬

‫ֹלהינוּ‪,‬‬ ‫ַר ֵחם נָ א יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬


‫ַﬠל יִ ְשׂ ָר ֵאל ﬠַ ֶ ֽמָּך‪,‬‬
‫רוּשׁ ַלֽיִ ם ﬠִ ֶ ֽירָך‪,‬‬ ‫וְ ַﬠל יְ ָ‬
‫בוֹדָך‪,‬‬
‫וְ ַﬠל צִ יּוֹן ִמ ְשׁכַּ ן כְּ ֶ ֽ‬
‫יחָך‪,‬‬‫וְ ַﬠל ַמלְ כוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ ֽ‬
‫וְ ַﬠל ַה ַ ֽבּיִ ת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמָך ﬠָ לָ יו‪.‬‬
‫ֹלהינוּ‪ָ ,‬א ִ ֽבינוּ‪ְ ,‬ר ֵ ֽﬠנוּ‪ ,‬זוּנֵ ֽנוּ‪,‬‬ ‫ֱא ֵ ֽ‬
‫ֹלהינוּ ְמ ֵה ָרה‬
‫יחנוּ‪ ,‬וְ ַה ְרוַ ח ָלֽנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫ַפּ ְרנְ ֵ ֽסנוּ‪ ,‬וְ כַ לְ כְּ ֵלֽנוּ‪ ,‬וְ ַה ְרוִ ֵ ֽ‬
‫רוֹתינוּ‪,‬‬
‫ִמכָּ ל צָ ֵ ֽ‬
‫ֹלהינוּ‪,‬‬ ‫יכנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫וְ נָ א ַאל ַתּצְ ִר ֵ ֽ‬
‫ל ֹא לִ ֵיד י ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם‪,‬‬
‫וְ ל ֹא לִ ֵיד י ַהלְ וָ ָא ָתם‪,‬‬
‫כִּ י ִאם לְ יָ ְדָך ַה ְמּלֵ ָאה‪,‬‬
‫דוֹשׁה וְ ָה ְר ָח ָבה‪,‬‬ ‫תוּחה‪ַ ,‬ה ְקּ ָ‬ ‫ַה ְפּ ָ‬
‫ֶשׁלּ ֹא נֵ בוֹשׁ וְ ל ֹא נִ כָּ לֵ ם לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪.‬‬

‫‪40‬‬
Por toda esta bondade redemos-Te graças, ó ADONAI, nosso Deus,
e Te bendizemos. Que Teu Nome seja bendito pela boca de todo
ser vivo, hoje e por todo sempre, assim como está escrito:
ADONAI teu Deus, pela
terra boa que Ele te deu”. Bendito sejas, ó ADONAI, pela terra e
pelo alimento.
Veál hacól, Adonai Elohênu, anáchnu modim lách,
umevarchim otách, itbarách shimchá befí cól chai tamid
leolám vaêd. Cacatuv: veachaltá vessaváta, uverachtá
et Adonai Elohêcha al haárets hatová asher nátan lách.
Baruch Atá Adonai, al haárets veál hamazón.

Compadece-Te, ó ADONAI, nosso Deus,


de Israel, Teu povo,
de Jerusalém, Tua cidade,
de Sion, lugar da Tua glória,
do Reino Messiânico e dos recintos sagrados
sobre os quais Teu nome é invocado.
O nosso Deus, nosso Pai, nosso Pastor, alimenta-nos,
mantém-nos e liberta-nos logo ó ADONAI, nosso Deus,
dos nossos inimigos todos!
Faze, ó ADONAI, nosso Deus,
que não necessitemos de presentes dados pelos homens,
nem do seu socorro,
e que a nós, sempre estenda Tua mão cheia,
aberta, santa, inesgotável,
para que jamais caiamos em desonra.
Rachêm na Adonai Elohênu,
al Israel amêcha,
veál Ierushaláim irêcha,
veál Tsión mishcán kevodêcha,
veál malchút bêt David meshichêcha,
veál habáit hagadól vehacadósh shenicrá shimchá aláv.
Elohênu avínu: reênu, zunênu,
parnessênu, vechalkelênu, veharvichênu, veharvách lánu,
Adonai Elohênu, meherá micól tsarotênu,
vená al tatsrichênu, Adonai Elohênu,
ló lidê matnát bassár vadám,
veló lidê halvaatám.
Ki im leiadchá hameleá,
hapetuchá, hakedoshá veharchavá,
sheló nevósh veló nicalêm leolám vaêd.

40
‫וֹתיָך ְוּב ִמצְ וַ ת יוֹם‬ ‫ֹלהינוּ ְבּ ִמצְ ֶ ֽ‬ ‫יצנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬ ‫ְרצֵ ה וְ ַה ֲחלִ ֵ ֽ‬
‫ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ַה ַשּׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה‪ .‬כִּ י יוֹם זֶ ה גָּ דוֹל‬
‫וְ ָקדוֹש הוּא לְ ָפנֶ ֽיָך‪ ,‬לִ ְשׁ ָבּת בּוֹ וְ לָ נֽ ַוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה כְּ ִמצְ וַ ת‬
‫ֹלהינוּ‪ֶ ,‬שׁלּ ֹא ְת ֵהא צָ ָרה‬ ‫ֽיח ָלֽנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬‫ְרצוֹנֶ ָֽך‪ִ ,‬וּב ְרצוֹנְ ָך ָה ִנ ַ‬
‫ֹלהינוּ ְבּנֶ ָח ַמת‬‫נוּח ֵ ֽתנוּ‪ .‬וְ ַה ְר ֵ ֽאנוּ יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ‬
‫רוּשׁ ַלֽיִ ם ﬠִ יר ָק ְד ֶ ֽשָׁך‪ ,‬כִּ י ַא ָתּה הוּא‬ ‫צִ יּוֹן ﬠִ ֶ ֽירָך‪ְ ,‬וּב ִבנְ יַ ן יְ ָ‬
‫וּבﬠַ ל ַהנֶּ ָחמוֹת‪.‬‬ ‫ַ ֽבּ ַﬠל ַהיְ שׁוּעוֹת ַ ֽ‬

‫‪acrescentamos‬‬

‫מוֹתינוּ‪ ,‬יַ ֲﬠלֶ ה וְ יָ בֹא‪ ,‬וְ יַ ִ ֽגּיﬠַ ‪,‬‬‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬ ‫אֹלהי ֲא ֵ ֽ‬‫ֹלהינוּ וֵ ֵ‬ ‫ֱא ֵ ֽ‬
‫וְ יֵ ָר ֶאה‪ ,‬וְ יֵ ָרצֶ ה‪ ,‬וְ יִ ָשּׁ ַמע‪ ,‬וְ יִ ָפּ ֵקד‪ ,‬וְ יִ זָּ כֵ ר זִ כְ רוֹנֵ ֽנוּ ִוּפ ְקדוֹנֵ ֽנוּ‪,‬‬
‫מוֹתינוּ‪ ,‬וְ זִ כְ רוֹן ָמ ִ ֽשׁ ַיח ֶבּן ָדּוִ ד ﬠַ ְב ֶ ֽדָּך‪,‬‬ ‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬‫וְ זִ כְ רוֹן ֲא ֵ ֽ‬
‫רוּשׁ ַלֽיִ ם ִﬠיר ָק ְד ֶ ֽשָׁך‪ ,‬וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל ַﬠ ְמָּך ֵבּית‬ ‫וְ זִ כְ רוֹן יְ ָ‬
‫טוֹבה‪ ,‬לְ ֵחן וּלְ ֶ ֽח ֶסד‬ ‫יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ ֽיָך‪ ,‬לִ ְפלֵ ָיטה‪ ,‬לְ ָ‬
‫וּלְ ַר ֲח ִמים‪ ,‬לְ ַחיִּ ים וּלְ ָשׁלוֹם‪ְ ,‬בּיוֹם‬
‫רֹאשׁ ַה ֽ ֹח ֶדשׁ‬
‫‪em Pêssach‬‬ ‫ַחג ַה ַמּצּוֹת‬
‫ַחג ַה ֻסּכּוֹת‬
‫טוֹבה‪ָ ,‬וּפ ְק ֵ ֽדנוּ בוֹ לִ ְב ָרכָ ה‪,‬‬
‫ֹלהינוּ‪ ,‬בּוֹ לְ ָ‬ ‫ַהזֶּ ה‪ .‬זָ כְ ֵ ֽרנוּ‪ ,‬יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫שׁוּﬠה וְ ַר ֲח ִמים‪ ,‬חוּס‬ ‫יﬠנוּ בוֹ לְ ַחיִּ ים‪ִ .‬וּב ְד ַבר יְ ָ‬ ‫הוֹשׁ ֵ ֽ‬
‫וְ ִ‬
‫יﬠנוּ‪ ,‬כִּ י ֵא ֶלֽיָך ֵﬠינֵ ֽינוּ‪ ,‬כִּ י ֵאל‬
‫הוֹשׁ ֵ ֽ‬
‫וְ ָחנֵּ ֽנוּ‪ ,‬וְ ַר ֵחם ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ִ‬
‫ֶ ֽמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ ֽא ָתּה‪.‬‬
‫‪41‬‬
Sê clemente e fortalece-nos, ó ADONAI, nosso Deus, por Teus
mandamentos e pelo preceito do sétimo dia, o Shabat grande

observado em amor; que nele descansemos conforme a Tua


santa vontade. Na Tua clemência, ó ADONAI, nosso Deus, dá-nos

tristeza neste dia. Faze-nos testemunhar, ó ADONAI, nosso Deus,


o consolo de Sion e a reconstrução de Jerusalém, Tua sagrada
cidade. Eis que Tu és o nosso salvador e o nosso consolo.
Retsê vehachalitsênu Adonai Elohênu bemitsvotêcha
uvemitsvát iom hasheví hashabat hagadol vehacadosh
hazé, ki iom zé gadol vecadosh hu lefanêcha, lishbót bo
velanúach bo beahavá kemitsvat retsonêcha, uvirtsonechá
haníach lánu Adonai Elohênu, sheló tehê tsará veiagón
vaanachá beiom menuchatênu. Vehar’ênu Adonai Elohênu
benechamat Tsión irêcha uvevinián Ierushaláim ir
codshêcha, ki atá hu báal haieshuot uváal hanechamot.

“Deus nosso e Deus de nossos antepassados, que subam e


cheguem junto a Ti a nossa recordação e a do nosso destino, a
memória de nossos antepassados e a de Jerusalém, Tua cidade
sagrada, e a de todo o teu povo, a casa de Israel. Que tudo isso
seja acolhido por Ti, na Tua graça, para a vida e para a paz!
Que em Teu amor, em Tua bondade e em Tua misericórdia,
neste dia festivo, Te lembres de nós, ó ADONAI, para o bem,
e que Te recordes de nós e que nos examines, nos abençoes
e nos ampares para a vida. Conforme a promessa salvadora,
concede-nos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu auxílio!

bondade e da compaixão”.
Elohênu velohê avotênu veimotênu, iaalê veiavô
veiaguía, veieraê veieratsê veishamá, veipakêd veizachêr

vezichrón Mashíach ben David avdêcha, vezichrón


Ierushaláim ir codshêcha, vezichrón col amchá bêt

ulerachamim, lechaim uleshalom, beiom...


rosh hachódesh
Em Pêssach chag hamatsót
chag hassucót
hazé. Zochrênu, Adonai Elohênu, bo letová, ufocdênu
vo livrachá, vehoshiênu vo lechaim. Uvidvar ieshuá
verachamim, chus vechonênu, verachêm alênu
vehoshiênu, ki El mélech chanun verachum áta.

41
‫רוּשׁ ַלֽיִ ם ִﬠיר ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוּ‪ָ .‬בּרוְּך ַא ָתּה‬
‫ְוּבנֵ ה יְ ָ‬
‫רוּשׁ ָלֽיִ ם‪ָ .‬א ֵמן‬
‫יְ יָ‪ ,‬בּוֹנֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ‬

‫ֹלהינוּ ֶ ֽמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם‪ָ ,‬ה ֵאל‪ָ ,‬א ִ ֽבינוּ‪,‬‬ ‫ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ ֽ‬
‫דוֹשׁנוּ‬
‫גּוֹא ֵלֽנוּ‪ ,‬יוֹצְ ֵ ֽרנוּ‪ְ ,‬ק ֵ ֽ‬ ‫ֲ‬ ‫בּוֹר ֵ ֽאנוּ‪,‬‬
‫ַמלְ ֵ ֽכּנוּ‪ַ ,‬א ִדּ ֵ ֽירנוּ‪ְ ,‬‬
‫רוֹﬠה יִ ְשׂ ָר ֵאל‪ַ ,‬ה ֶ ֽמּלֶ ְך ַהטּוֹב‪,‬‬ ‫ֵ‬ ‫רוֹﬠנוּ‬
‫ֵֽ‬ ‫ְקדוֹשׁ יַ ֲﬠקֹב‪,‬‬
‫וְ ַה ֵמּ ִטיב לַ כֹּל‪ֶ ,‬שׁ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם הוּא ֵה ִטיב‪ ,‬הוּא ֵמ ִטיב‪,‬‬
‫גוֹמ ֵלֽנוּ‪ ,‬הוּא יִ גְ ְמ ֵלֽנוּ‬ ‫הוּא יֵ ִיטיב ָלֽנוּ‪ .‬הוּא גְ ָמ ָלֽנוּ‪ ,‬הוּא ְ‬
‫לָ ַﬠד‪ ,‬לְ ֵחן וּלְ ֶ ֽח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים וּלְ ֶ ֽרוַ ח ַהצָּ לָ ה וְ ַהצְ לָ ָחה‪,‬‬
‫ישׁוּﬠה‪ ,‬נֶ ָח ָמה‪ַ ,‬פּ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ כָּ לָ ה‪ ,‬וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים‬‫ְבּ ָרכָ ה וִ ָ‬
‫וּמכָּ ל טוּב לְ עוֹלָ ם ַאל יְ ַח ְסּ ֵ ֽרנוּ‪.‬‬ ‫וְ ָשׁלוֹם וְ כָ ל טוֹב‪ִ ,‬‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יִ ְמלוְֹך ָﬠ ֵלֽינוּ לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד‪.‬‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יִ ְת ָבּ ַרְך ַבּ ָשׁ ַ ֽמיִ ם ָוּב ָ ֽא ֶרץ‪.‬‬
‫דּוֹרים‪ ,‬וְ יִ ְת ָ ֽפּ ַאר ָ ֽבּנוּ לָ ﬠַ ד‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יִ ְשׁ ַתּ ַבּח לְ דוֹר ִ‬
‫וּלְ נֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים‪ ,‬וְ יִ ְת ַה ַדּר ָ ֽבּנוּ לָ ﬠַ ד וּלְ עוֹלְ ֵמי עוֹלָ ִמים‪.‬‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵ ֽסנוּ ְבּכָ בוֹד‪.‬‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יִ ְשׁלַ ח ָלֽנוּ ְבּ ָרכָ ה ְמ ֻר ָבּה ַבּ ַ ֽבּיִ ת ַהזֶּ ה‪ ,‬וְ ﬠַ ל‬
‫ֻשׁלְ ָחן זֶ ה ֶשׁ ָא ַ ֽכלְ נוּ ָﬠלָ יו‪.‬‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יִ ְשׁלַ ח ָלֽנו ֶאת ֵאלִ יָּ ֽהוּ ַהנָּ ִביא זָ כוּר לַ טּוֹב‪,‬‬
‫וִ ַיב ֶשּׂר ָלֽנוּ ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת וְ נֶ ָחמוֹת‪.‬‬

‫‪42‬‬
Reconstrói, ó Deus, Jerusalém, a cidade santa, prontamente e em
nossos dias Bendito sejas, ó ADONAI que, na Tua misericórdia,
reconstróis Jerusalém. Amém.
Uvenê Ierushaláim ir hacódesh bim’herá veiamênu. Baruch
Atá Adonai, bonê berachamáv Ierushaláim. AMÉN.

Bendito sejas Tu, ADONAI, nosso Deus, Rei do Universo, Deus

congregação de Israel, Sua bondade é constante. Ele nos concede


eternamente a prosperidade, a bênção, a salvação e o consolo.
Ele nos sustenta e mantém. Concede-nos a vida e a paz. Com sua
bondade, nunca nos faltará o bem.
Baruch Atá Adonai Elohênu mélech haolám, haêl avínu,
malkênu, adirênu borênu, goalênu, iotsrênu, kedoshênu
kedósh Iaacóv, roênu roê Israel. Hamélech hatóv, vehametív
lacól, shebechól iom vaiom hu hetiv, hu metiv, hu ietiv
lánu. Hu guemalánu, hu gomlênu, hu igmelênu laád lechên
ulechéssed ulerachamim ulerévach, hatsalá vehatslachá,
berachá vishuá, nechamá, parnassá vechalcalá, verachamim,
vechaim veshalom, vechól tov, umicól tuv leolám al
iechasserênu.

Que o Misericordioso reine sobre nós por todo o sempre!


Harachamán hu imlóch alênu leolám vaêd.

Que o Misericordioso seja bendito nos céus e na terra!


Harachamán hu itbarách bashamáim uvaárets.

por nós por todo o sempre e homenageado por toda a eternidade!


Harachamán hu ishtabách ledor dorim, veitpáar bánu laád
ulenétsach netsachim, veit’hadár bánu laád oleolmê olamim.

Que o Misericordioso nos faça ganhar honradamente o nosso pão


cotidiano!
Harachamán hu iefarnessênu bechavód.
Que o Misericordioso envie bênção abundante a essa casa e sobre
essa mesa, sobre a qual comemos!
Harachamán hu ishlách lánu berachá merubá babáit hazé
veál shulchán zé sheachálnu aláv.

Que o Miseriordioso nos envie o Profeta Elias, cuja memória seja para
o bem, proclamador de mensagens felizes, de socorro e de consolo.
Harachamán hu ishlách lánu et Eliáhu hanaví zachúr latóv
vivassêr lánu bessorót tovot, ieshuot venechamot.

42
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא ָיְב ֵרְך ֶאת כָּ ל ַה ְמ ֻס ִבּין כַּ אן‪,‬‬
‫אוֹתנוּ וְ ֶאת כָּ ל ֲא ֶשׁר ָלֽנוּ‪,‬‬ ‫ָֽ‬
‫מּוֹתינוּ‪,‬‬
‫בוֹתינוּ וְ ִא ֵ ֽ‬
‫כְּ מוֹ ֶשׁנִ ְת ָבּ ְרכוּ ֲא ֵ ֽ‬
‫ַא ְב ָר ָהם‪ ,‬יִ צְ ָחק וְ יַ ﬠֲ קֹב‪,‬‬
‫ָשׂ ָרה ִר ְב ָקה‪ָ ,‬ר ֵחל וְ לֵ ָאה‪,‬‬
‫אוֹתנוּ כֻּ ָלּֽנוּ יַ ַֽחד ִבּ ְב ָרכָ ה‬
‫ַבּכֹּל‪ִ ,‬מכֹּל‪ ,‬כֹּל‪ ,‬כֵּ ן יְ ָב ֵרְך ָ ֽ‬
‫ֹאמר ָא ֵמן‪.‬‬ ‫ְשׁלֵ ָמה‪ ,‬וְ נ ַ‬

‫אשית צְ ִמ ַיחת‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא ָיְב ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵר ִ‬
‫גְּ ֻאלָּ ֵ ֽתנוּ‪.‬‬

‫ַבּ ָמּרוֹם יְ לַ ְמּדוּ ﬠֲ לֵ ֶיהם וְ ﬠָ ֵלֽינוּ זְ כוּת‪,‬‬


‫ֶשׁ ְתּ ֵהא לְ ִמ ְשׁ ֶ ֽמ ֶרת ָשׁלוֹם‪,‬‬
‫ֹלהי יִ ְשׁ ֵ ֽﬠנוּ‪,‬‬
‫וְ נִ ָשּׂא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ יָ‪ ,‬וּצְ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ‬
‫ֹלהים וְ ָא ָדם‪.‬‬‫וְ נִ ְמצָ א ֵחן וְ ֵ ֽשׂכֶ ל טוֹב ְבּﬠֵ ינֵ י ֱא ִ‬

‫נוּחה לְ ַחיֵּ י‬
‫וּמ ָ‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יַ נְ ִח ֵילֽנוּ יוֹם ֶשׁכֻּ לּוֹ ַשׁ ָבּת ְ‬
‫ָהעוֹלָ ִמים‪.‬‬

‫‪43‬‬
Que o Misericordioso abençoe todos que aqui estão reunidos,
bem como a nós e a tudo que nos pertence,
da mesma forma como foram abençoados nossos patriarcas
Avraham, Itzhak e Iaacóv,
e matriarcas Sara, Rivca, Rachel e Lea,
em tudo, por tudo e com tudo. Que assim abençoe a nós todos
com felicidade perfeita!
E digamos, amém.
Harachamán hu ievarêch et col hamessubín cán, otánu
veêt col asher lánu,
kemó shenitbarchú avotênu veimotênu,
Avraham, Its’chac veIaacov,
Sará, Rivcá, Rachel veLeá
bacol, micol, col. Ken ievarêch otánu culánu iáchad bivrachá
shelemá, venomar AMÉN.

Que o Misericordioso abençoe o Estado de Israel, início da nossa


redenção.
Harachamán hu ievarêch et medinat Israel, reshít
tsemichat gueulatênu.

Nas alturas, invoquemos nosso mérito e o de todos os mencionados,


para que permaneça como guardião da paz
e obtenhamos a bênção do Senhor e a mercê de Deus, nosso Salvador.
Assim, encontraremos graça e bom conceito ante Deus e os
homens.
Bamarom ielamdu alehém vealênu zechut,
shetehê lemishméret shalom,
venissá verachá meêt Adonai utsdacá meelohê ishênu,
venimtsá chen vesséchel tov beenê Elohim veadám.

Que o Misericordioso nos dê a felicidade de participar de um


Shabat perfeito, assim como do repouso da vida eterna!
Harachamán, hu ianchilênu iom sheculó shabat
umenuchá lechaiê haolamin.

43
‫‪, rezamos‬‬

‫טוֹבה‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יְ ַח ֵדּשׁ ָﬠ ֵלֽינוּ ֶאת ַה ֽ ֹח ֶדשׁ ַהזֶּ ה לְ ָ‬
‫וְ לִ ְב ָרכָ ה‪.‬‬
‫‪, rezamos‬‬

‫נּוֹפלֶ ת‪.‬‬
‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יָ ִקים ָלֽנוּ ֶאת ֻסכַּ ת ָדּוִ ד ַה ָ ֽ‬

‫ָה ַר ֲח ָמן‪ ,‬הוּא יְ זַ ֵ ֽכּנוּ לִ ימוֹת ַה ָמּ ִ ֽשׁ ַיח וּלְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַה ָבּא‪.‬‬
‫ִמגְ דּוֹל יְ שׁוּעוֹת ַמלְ כּוֹ‪ ,‬וְ ֽ ֹע ֶשׂה ֶ ֽח ֶסד לִ ְמ ִשׁיחוֹ לְ ָדוִ ד‬
‫רוֹמיו‪ ,‬הוּא יַ ֲﬠ ֶשׂה ָשׁלוֹם‬ ‫וּלְ זַ ְרעוֹ ﬠַ ד עוֹלָ ם‪ .‬ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ‬
‫יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל‪ ,‬וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן‪.‬‬
‫ָﬠ ֵלֽינוּ וְ ַﬠל כׇּל יִ ְש ָֹר ֵאל וְ ַﬠל כָּ ל ְ‬

‫דוֹשׁיו‪ ,‬כִּ י ֵאין ַמ ְחסוֹר לִ ֵיר ָאיו‪.‬‬ ‫יְ ראוּ ֶאת יְ יָ ְק ָ‬


‫דוֹר ֵשׁי יְ יָ ל ֹא יַ ְח ְסרוּ כָ ל טוֹב‪.‬‬ ‫כְּ ִפ ִירים ָרשׁוּ וְ ָר ֵ ֽﬠבוּ‪ ,‬וְ ְ‬
‫הוֹדוּ לַ ייָ כִּ י טוֹב‪ ,‬כִּ י לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ‪.‬‬
‫וּמ ְשׂ ִ ֽבּיﬠַ לְ כָ ל ַחי ָרצוֹן‪.‬‬ ‫פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶ ֽדָך‪ַ ,‬‬‫ֵֽ‬
‫ָבּרוְּך ַה ֶגּ ֶֽבר ֲא ֶשׁר ְיִב ַטח ַבּייָ‪ ,‬וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחוֹ‪.‬‬
‫ֽיתי גַ ם זָ ַ ֽקנְ ִתּי‪ ,‬וְ ל ֹא ָר ִ ֽא ִיתי צַ ִדּיק נֶ ﬠֱ זָב‪ ,‬וְ זַ ְרעוֹ‬ ‫נַ ַֽﬠר ָה ִי ִ‬
‫ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶֽחם‪.‬‬
‫יְ יָ עֹז לְ ﬠַ מּוֹ יִ ֵתּן‪ ,‬יְ יָ ָיְב ֵרְך ֶאת ַﬠמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם‪.‬‬

‫‪44‬‬
, rezamos
Que o Misericordioso renove sobre nós este mês para a
felicidade e para a bênção.
Harachamán, hu iechadêsh alênu et hachódesh hazé
letová velivrachá.

, rezamos
Que o Misericordioso restabeleça a Sucá destruída de David.
Harachamán, hu iakim lánu et sucat David hanofálet.

Deus Misericordioso, conduze-nos à era messiânica e a vida


do mundo futuro. ADONAI engrandece a salvação de Seu rei e
tem amor a Seu Messias, a David e a sua descendência para
sempre. Aquele que estabelece a paz nas alturas celestiais
faça vir a paz sobre nós, sobre todo o povo de Israel e sobre
toda a humanidade. AMÉM.
Harachamán, hu iezakênu limot hamashíach ulechaiê
haolám habá. Migdól ieshuot malcó, veossê chéssed
limeshichó, ledavid ulezar’ó ad olám. Ossê shalom
bimromav, hu iaassê shalom alênu veál col Israel veál col
ioshvê tevêl, veimru AMÉN.

Venerai ADONAI

desamparados. Rendei graças a ADONAI, pois Ele é bondoso e mantém


a Sua graça para sempre. Tu abres a mão e sacias todo ser vivo com

o seu amparo. ADONAI dará força ao Seu povo, ADONAI abençoará Seu
povo com a paz.

rashu veraêvu, vedorshê Adonai ló iach’serú col tov.


Hodú ladonai ki tov, ki leolám chasdó. Potêach et iadêcha
umasbía lechol chai ratsón. Baruch haguéver asher ivtach
badonai, vehaiá Adonai mivtachó. Náar haíti gam zacánti,
veló raíti tsadic neezav, vezar’ó mevakesh láchem. Adonai
oz leamó itén, Adonai ievarech et amô vashalom.

44

Você também pode gostar